!"#$%&' $'$$('#''&)*+#&,%*#(# %$

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$%&' $'$$('#''&)*+#&,%*#(# %$"

Átírás

1 !"#$%&' $'$$('#''&)*+#&,%*#(# %$

2 $'& BEVEZETÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI VONATBEFOLYÁSOLÓ RENDSZER Az ETCS felépítése Az ETCS kiépítési szintjei Az ETCS 1. kiépítési szintjének mködése Az ETCS alrendszerei A pályamenti alrendszer A pályamenti alrendszer által szolgáltatott információk Balízok Táviratok és üzenetek A pályamenti elektronikus egység (Lineside Electronic Unit, LEU) Az illeszt2 egység A fedélzeti alrendszer A fedélzeti alrendszer részei A fedélzeti berendezés üzemmódjai A fedélzeti berendezés funkciói Az ETCS rendszer használata A SZIMULÁCIÓS KÖRNYEZET A vasúti szimulációk rendszerezése A saját fejlesztés komplex vasúti szimulátor architektúrája A szimulációs objektumok A szimulációs objektum tulajdonságai A szimulációs objektum kezel2programja A környezetet (domborzat stb.) definíciója A domborzat Szimulációs objektumok Dinamikusan változó paraméterek A vasúti pálya el2állítása Jármvek definiálása A járm dinamikai szimulációs modellje A jármszekrény és a forgóvázak modellje A F2program Az objektumok kezel2felülete Vonatok szerkesztése Az objektumok kezelése A vonat mozgatása a pályán Az üzenetek továbbítása Változók tárolása mérésekhez (naplózás) ETCS-SEL TÁMOGATOTT VONALI SOROMPÓ SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA A szimulációt alkotó objektumok A sínáramkör objektum ( TC típus) A PBX vonatérzékel2 elem ( TCPBX típus) Közúti fényjelz2 objektum ( CRSIG típus) Félsorompóhajtóm objektum ( CRPIKE típus) Jelz2 objektum ( SIGNAL típus) Vezérelhet2 ETCS-balíz objektum ( ETCSBALISE típus) Fedez2jelz2s automata vonali sorompószekrény, 1. változat ( AS-V1-ETCS típus) Fedez2jelz2s automata vonali sorompó, 2. változat ( AS-V2-ETCS típus) Fedez2jelz2s automata vonali sorompó, 3. változat ( AS-V3-ETCS típus) Fedez2jelz2s automata vonali sorompó, 4. változat ( AS-V4-ETCS típus) Személykocsi ( Bmz típus) V63-1 sor. Villamos mozdony ETCS fedélzeti berendezéssel ( V631xx típus) A dinamikai modell... 70

3 Az ETCS fedélzeti berendezés üzemmódjai Az ETCS fedélzeti berendezés funkciói Az ETCS táviratok feldolgozása Az MMI Szimulációs mérések Fedez2jelz2s önmköd2 vonali sorompó pontszer vonat- és saját irányérzékeléssel A mérés eredményei A vizsgálatok eredményének értékelése Fedez2jelz2s emelt sebesség önmköd2 vonali sorompó pontszer vonat- és saját irányérzékeléssel A mérés eredményei A vizsgálatok eredményének értékelése Emelt sebesség fedez2jelz2s önmköd2 vonali sorompó pontszer vonat-, saját irányérzékeléssel, és önálló emelt sebesség behatási ponttal A mérés eredményei A vizsgálatok eredményének értékelése Emelt sebesség fedez2jelz2s önmköd2 vonali sorompó pontszer vonat-, saját irányérzékeléssel, önálló emelt sebesség behatási ponttal és egyszersített fényjelz2kkel ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK... 90

4 !"# $%&'()"'*) +./ ($#,, )-,,./'",/!!0 '/&' )/./1(.!,,,,/!2&"342&//)4,'& 54, ' &"2'!//."!/, 2.'!&, &!,.!5',6 22, '.! 7./1(.!8 &// ".!763,.!8, 3/!&'('.2'",/!!0..'/&' )/ /&,',' &.! 4 7&//)48 /)'..! " 54"06 '& 54, ) 5, &"3", /. 2" 2,# ".", ),. 4. 0!0!,4 5!/, //,!,,,,4 )(10" ')/.'',/!' 3"&" ". 54, &"3* "!4,94)".4,!9&,6 :..&,, )(10" &//& &",4) ),7,1)!864/&,3'''. &//)4.!", " -/ )( 4,/ 4! )/6. &//! ".!"4!4.! 1, & )'/( '( 5, ' &"2'!//."4 39""9 &//)44 &",1)'5.!", 4,/ "'''6 "'' * &"2'!// 4 )" -/ - * &!'.! &0, 4,!3, 25)"!6.!"4!4.! &"!& )'/ 3' 54, ' &"2'!//." )& )/! )" )/! "." -.4 '!&(.)6 )-,,.")./'"') &. '&/ "! "/.. )'!'/, 4) 9,", /.!,,1 &, 24), )/,,!'1( 5, " ". 3/!&'(, 76 /!/&(, '/',8 5'!&0!!4 "./'"- 5'' 3/"/''6 &.! 4 /,/./'",,! &"9 2' 53' &0, 4 )/.3/'/'6)'")-5'&/!!,&0,,6 "!35...//.../'".!,&"5)", &"4 "!! 2/" )/& /,'' )"''' / &'(,,, "1,&,,,)('"20 2,&'''!6 "! &(/ / '(, 4'12(, &, )('". "!,', ), 2, &'! "-5.../1(.!, )/.3/'/(!!,, 2,/5'12(6

5 !"# $%&'()"'*) /&!) 4 3..&'!,!9 "! "/.. 54"".1!( ""!( )/.3/'/(!! 7 $%8 & 5!),! +*+; ) )'5,', )"!,!94,/!'..!!,..!( )-'!'"*, 9,<*.//)/6 &'/,! " -5 ), ( 5' 350,/&= )- &'(!! &!) $%..!!.!4 &'(5', &")(1'') 3/",/,6, )4 35, 5,9. 4,,1'- 3454)/ /!/&(, +*,1 0 $%!! "9&0,,,/&=&'()"',!&,!,6 + '%*$>>*>>%5"9&!)!+?*!&)/'5'!&0),3/"51 $%2''!6

6 !"# A 0/ # #,*)('$12'%#'*3# B CDEFG 6!/!.'!'),&"34!( 34.."'", //,"."0)-2'(,, 62'(/&",!&! ) ')/ &0, 2/.. ')/ " 9&4!/!.' 36 &0,!/!.'./1'', 3 2/"!') 2' '!/( )/,/,/ B!'), &"34 0,!/!.' >!!,"14 72 %3/ /3!/!.! ) %8 B',/3,'('514!!,!95 1!6 %'&/ &, )/, /. & 3&" "."0,, )'!',54"'"/,!,.!H2'(, )!( :, >//(,,6! B!/!.'!'),&'',!5 2"/&'/ )/,/,! 6!!4!( B( +6 &'!+*?CG67+EGE $82'!/!,,IAJ6 B 3 /, 51!,. 1/,'*35!/"!&5,!.,/"/'!,!9!( - :,!'1(! 7 %8, )&!! &,!!( /.3/'/(! 7!/! $/!/" %&! ) $%8 és a )-, )&,, &"34!'( ')!!%*6 0/./!2)4$# $%!!! )/,/( &, 3/"/, )&,,/"/' /!'..(,, 2/" "), ', )& ),9. 4,1,3"&.))3,/'&0,, )&, & ","14 &(/ 2'!/', &"6 5 2/"!!. )/" "!0"!'2(,!4/!'"/,)-5!)&5'/'"/,6 $%*-"35,,2/",1)/,,,9..)!',9 2" "6, ",, ),& 2/"!! 3/,// 2.) & 9," / & 5'!&0) ', "!!,&' 2''!6 $% '& 4,. -6 % 7%!&/ /8 "",,&'') "9 2'2( &'! &")4!!,,6! 5 2/" 3!!,, K&",!9,L,9. 42)/.3/'/(!!,56

7 !"# C >// &"&1 2/" $%!'"( /"'' ) -& 2"/&'/!&. ) )/.3/'/(!!, )-,,./'"' &! ",, )/6,/!. 5 2/"!! & ' 5'!&0),." 39"2 2& ' &'1( )//,.5(,2'''!''6 0/././ $%,15 $%!!!),/!,1"2'!/,&"IJ6",.,9. 4, &")(1( 3,(, 3,(, &")(1' 2 ')&(5632'(,,1"5'3/!"&&0,"2 "'"24"2,)'25',&"6, ),4'.'.&5",5&4# $ 6 % +6 6 A6 4%# %E $% 3.! 3! )/ / '' & 7&"8 %E $%1)&")4!!"*2)*)6 %E $% 3.! 3! )/ / '' & & %E $%!!9&&")4!!"!3,!9))6 %E $%3.!3!)//''&/!0)" 3/// %E $%!!9&67'), 2.1)//' "'!(,'.)"!'(8 %E $% 3.! 3! )/ / '' &!'(!,./1' 9& '), ".1!'(6 )/ 2&"2'!/' '&,7"'&'(,1'!&,!,85'!,6 %E $% 3.! 3! )/ / '' &!'(!,./1'9&'), ".1!'(6)/2&"2'!/' )/!(7!'(8,9 3/!&'(,5'!,6 6+6'.'6 %E $%,15 /"/,+*'!"5&)<1,4,6M.'! 3,'(! &")(12( 3/// )/.3/'/(, ",/!.&")(1/!!,&",/!0)/.3/'/(,&0,,6,/!'*5'!&N')34"-6.1/,-5')(15',&"6 52/"./1(.!,2(,!.),/()/,/.1/,,16 O/"/1!',/!!('.&'!..29&,1!5""*A*,1 0 ""!( )/.3/'/(!! 76!.2 H&/!'"86!!,&''..&*!(/!'"!,4,7686

8 !"# ; 0/0/!./+)4$##$-+&5+3# B" $%!!''.32"/&'/!&.)'/&' )/./1(.!, &" /. &"..,1", / )'/,24 &./1(.!, 3,( &" $%!! )(15&"6 $% )4 3,(,) )/.3/'/(!! &) "34..! )//,,,, 39" )- 3/!"/&./'"',,9 3 9& 2,.!4 "!''6 "!/!'"/,&/ +*,1 0 $% 5" * 2/( &")4 *2 *,"14 5"0 )/.3/'/(!!6,,/)'..!22, 54,, $% 5'!&0! 3/ 3/!&'(,, '&/"5 &//)4.),/, 2 )42,,''!,6 kezelfelület pályamenti jelzk ETCS balízok átviteli út ETCS fedélzeti berendezés kijelzés biztosítóberendezés mozdonyvezet járm zajok, zavarok!"#$#%&' $% 4"./'"!!, )(,&'') /., 5 )4. &'! '&/,6 &."0,, &. '&/, )&, 5"./1(.!, 5&!,. 51,6 3 '.!,!,!''',39"").",)42/")& &."0,,!,& 5'!&0!, $% 3.!6... * & P!!2 2/( * &."0,, 3, $%!!./1'6!& 22 9," ) 5"!)<1'/,&"..05/".'/,&(/1''!6 0/0/./ $%!! $%!!)4,!!.4'",37 B$8 &', '&!!6,!!, 3/!&'( ')

9 !"# G 3,'(,. 3''),/ / 310 ')!/, "1")!,6 3/!&'( ') +*,1, "!'- 2 1", '&!!23/!&'(,3.!!!6 23$3#'&!!4,/')!/,3/"/ ', 2/!// 3/!&'(,,!,6 3.! ) 3/!&'(, &.!*",439 7*2!3 8 &//)4!! &"516,!,!& 2 9,",,/! &//)4 ' 3/, &,!4 7) )"!25'!&!48 )4 &.!*",439!16 M &//)4,,/ 5,!&. ' 3,,,,/!!!321)',6%9,"3,,)''')&"3!!'15&")//6 0/0/././ )%&$3# '&!!!&.'&/)4, )&2/".1/, -5'&,/!9&./'"3,,&"34')!/,,,,4 )//,'&'!/)'..163/!&'(')'&"2'!//21.1/,').1//!/,'73/!&'(//,'8!26')!/,31!!, )&3,'(!&ICJ6 0/0/./././ )%&$3#%$#' %$$'$$2'&%*+ '&!! ' / 3/!&'(,!& 4!&( &(/ ",!062/!/(')!/,"",!.., ),4/,!&',# 6''#4$*3$'+# 2//1(/,)///!(,/'25',&"6,"1")!25'!&0),')/'"&!4,,.'1'6 7%-&8+# '5&4,,!.&,4''!&""." 1)*5)//,!/,",!,'(-5,6 $ 3+9 &", )//,!! &"5', 2/" / 2 &",* ', ) /)'...* 2,6 B(...,, 2/" &.""./2),!./)'..26!!,2/" &" &"!)6 " &" 66 '.!' '2( &(/..,.( )42 &, )",./'" &"-',

10 !"# '!2,6M&",",!&,,/!&")", I+J6 Biztonsági távolság 1. szakasz további szakaszok (2.-n.) Vég szakasz Megcsúszási hossz Menetengedély hossza )",".'!(" & " &",2/ 2//,1)9 //' &"2( " 41 3/(/ " 4!,6 M )/,,4 &"/ 4.9 &! 41 3/(/5' &" &"! )9 )/!(,/' 2" 3.! / &",3,6/)'..')",2/&"&"2("&")"4 '&1/ 41 ')/'" 4 6 M 4 3/( /(,44 &"/ 4, &" &"! )9,'!(,/' 2" ", &",4,/&,3,6 &". 3'2(./'" ')/'" &" )"4 '&1//(//2&)/&".'!&),,',9!26&"-'2/222/(!0!)"4.,/!'/ &))/&"'',/!)")/)",!!.4'&1/41,/! ))/'!,!96 &"-' )'"'- 3/' 5 &"!&256 &")"/5,''.&"''2/,'&"/. <*' 5!!2 9& 3,2 /. 5/.. "/( &" )"/5,, 54, ')/'"', &" &" 2/ &""."!, )'/, ) &" )/ "."" 22&.//"!&0//12(6 &//)4,&5/..'5,/'!,. $%!!!&. )'!' 2/" &" & //.. ",!, 24" & 2/..,!!55,6 3 51!,. 9," 2/" &" '1' /!',, , )", 3"&. 2&, ),4 6 M "&', )4 3454,, ')/'" "

11 !"# D &"2'!//!,,..,,/! &" /, ), ,, ",!, 5', '1 7& 6 &0, 4!,.!, K, ),4 54 L 3/!&'( &"2'!/'' 586 M "&', )4 3454,, ')/'" &"2'!//!, "/..,,/! &'/, ,9 '( 454, 3'16... )" 2, ),454454&" '1',/!,,'545,, ",!, "4 3"&. ) 2/", ),4 542 &=&'."".!,6 0/0/././0/ 4'+.1/, 2,)!24, &)!24,6 (.. //!. /,.1/,!&,&,3/!&'(!&9&/!'&)""2/- 4,,),/&& )'/,6,/!" 5 2/", " 3=.!/"!&//')!/)'..1''!,,&.//,."&"34!/"!&/(, "1")&")'/2(72/(" *2/86 )!24.1/,"3//..33/!"&2,&"34 3/!&'(, 5'!&0),! /)'..1'6 )! )!4 '&,!/,"".7 B8 4!.!/"!&// ')!/ /)' ( 5'!&0 '&'!6 ')!/,, 9./1(.!,.4&"2'!/2( ()*+&", 3/!&'(, 76 54, )'(, '/8 5',!9,)''! /. /)'..1(')!6 &'! &1.1//!/,!'39""4,6 5 2/".1//!/ ",!'.'2()//,!'.2(,,&',!'.2(," 3/!1/!'.2(,,,59,6 ) +*,1 )/,, /)'..! )4 '&54,,!'15',.1/,2 ',,9 ')!/,!& 22, 54,,6 22"/).1/,4/!.54,,. 2,/&(/2/""34544&"'()/&//',, 2 ))4'5&")".1/,'3/3/!&'(,25/..1/,

12 !"# F 54,,!6 $%1,, ),"!))5" ",/!!.1//!'&54, &!')/'",,6 $%,!.,*)".2()/3.!),,,* )".2' )& lehet séget, &//)4 '&'! megfelel üzemmód kiválasztására. E célból bizonyos esetekben a $%!! 2(,!, 2'!',9.1/,2,!!.)(.&".12('"', )!,.6!'" )" )-'!'" 2'!'!4 '2',/! ",!1, 3.!2/""!4!&!,)'/'!)124" 7621)(5,&2(."86 0/0/././:/ %($'+#;$+ $% ')!/, 3/!&'&, 2/-'", + 7! )8 )" DA. 72/- ')!8 2 & 2.5)1(,( "9, AC+ ) +A.!6 ') /!' ')!/,3/&/&)/)'..15',6: )&2/""&"342/-'"-.'!&.(!')!"!&0&"2'!/2(",,/!2'),. ",/2(.1&")'/,'')!'6,,&/')."'*5'!&0)/.;GC,.E6! ) ')!')21",.66;2/-2/!&'/!9,"62.'')2 9," &=&' ')/'" ))4.1,,!9.9 +; &!6 ""/..,&'.";,&E26 ')!/, 1!' ' %E $% )!, ICJ6 ) )'/(,.( /&"/,.( ')!/,.( 9,.4 1,,6 )'/(, "!,!,,"2&!,,,/'',, /.'/''"76/!'" //1(,86 (%$'*+ <(1#= ')! ")4.. &6, ), '/, )/,/,!'5,# )'/(, & 2,.. "",! 3/6 " )'/(, "3 /"/!&26 )'/(,,39"",,9,')&((6

13 !"# +,9 " 5 2/!/()'/(!,,&"!,!/&' "5!, 2 76 " C. )'/(. K++++L./!/ 5 &!&!,86!,75"&2'8)'/(!,,,2',9 "!,,,,2,9,6 )'/(, -" ), 2/" )9, 4 '(!3=,.4 "!&0, ), 2 5! 1!!,,!6 2"!3=, 2/'5,!/()'/(1/,66'.'3/"5 # %$'*()2> %$'*-$# %$'*()2> %$'*-$# Q /!' H$Q ''& Q ')/'" HQ //1('& Q 5)/, RQ (/1( Q M/ Q 4E'& Q <'/ Q %." HQ %'& SQ % )",,$'- )'/(,.(,!,-!! 9, 3 #'& '+ 7,86 /&" &""35,4,&&"5"/&"//1(7HQ$: 8 /&" 2/' 7Q$: 8 " ')/'",'!, 7RQ%$ 8 &!' 7RQ8&.,,45'!&0),'&'!/&"!)6 /&"/,!,-!'5'!!, )& 3,'(!& ICJ6,,9,'G;6'&-K-5L/&"31# %$'*( %$'*$$& %$'*$++#$!#'& 2-!#'& 3$ HQ$: D /&""//1(5 G; RQ Q$: RQ%$ +A :,!'&. /&"!) $/&"2/..35.!) ')/'",'7&,/&". ')/'"3/!&'(..( 2',8 #)3 +#4! ++#&,!'.?+ #+&!3./' +#+&!3./' +#+&!3./' HQ% D -5//1(5 *;C Q% +; ')/'"-5," *A?G?&7')/'",''(39""8 Q% +; "-52/ *A?G?&7')/'",''(39""8 RQ>H +,52/"."!/3)'/')/ 5!)")"!!)6 # /)"7)/2/,9,"8 + # /5 Q%? %.",/!'/'&!, ;,&E2*4,.G:&E2*" (./ 01''#2#'

14 !"# ++ "'5(,0,2/"3,'(K&","1)L "/4!'( &(/!),&"2)'/(,!,,.(!'!,/,!5,6B" 5" 3, & - /,!' & ')! 31 ",'! ;;,&E2."0A,&2/--53'''24)6 /&"/,.( )" )'/(,.( )& ".,"14!//,/ /,.( ",,!,-!!', $%($'+<$ &#= &,.1/,, "'!(,'.)"!'(-5', )129,I;J6')&&(39""4')!/, 31!46 ')!/,!..3//.')/,/,# ))4.!,,,,/!.39""')!.)4/&"/,/!!54 2, 9,!3!2&"(/&")6 /"')!/.9..//1-3/!&'(!&(/&"/26 (,K)& %E $%*,1)9!!3L K-5L/&"/,,),6 (...-5,//1(,",,9,6 / " /&"/, ')!, &"/6 " ')!, 5 /&"/,!&26 ')!/,,&"K')!)"L/&"",)"49,6, ),4 76C68 '.'. '2(.1')!/, 3/!&'&6 "'!(,'. ')!/, 22 "/ 2/(,!'(, "&!,.!,6, "! 1//1(!&,&'!"!0",)!"!9,"''&!& /&"/,, )'/(, 76 K)3,L 986, / ')!/, &,35'2',"14)'/(.(&5//',"14/&"/,.( '2,6 %$'*( %$'*$$& %$'*$++#$ Q %H? HQ HQ A A %E $%) )!('&.1.1//!/.9//1('&6 1/,'&//!/.96 QB 1,'(6 342'!/&..)4)!('&,9."&,/&.!!,, 7!,+8("")& )!(),/&.'57!,86 *? *? #H,'( +#.1, ),4.1,'5 +#.144.1,'5 T 7, ),4//3/68

15 !"# + %$'*( %$'*$$& %$'*$++#$ Q$BH D ')!'&'(6 5'))4 222',. &")'/,",/2(.1 *;C,'')!6 HQ$ +!'")"!"(6 *+A HQ +C 1//!//1(56 *+GAD RQH: + O2.1//!,//6 #.1&,// + #.1,// ')!/,/(/&"/, U K')!)"L/&" 3,-&' )')!2/! "17;)"DA.83&!(2*2)*!,0.,,,3 6,/!'.. $%3,'(,24",/.1/,,&''!&, 5'!&0V'!'. )", ')6 3&!94.//./'"!/.&', & /. 24",4.. &"0, 1" 5'!&0V'!'., "'!(,'.)"!'(-5'23/!&'(,, 6 ".1//! ' /)'..1/ ')!/, " ;$++ 7&"8 )9,6 0/0/././B/ )%&$+$'+,# # <#3$'$C= '&,!/, "" 3 4 "" /"' 3/!&'(, ),!,.1/, '&'! &"34 3/!&'&! )( ',1'6 "".&,/3/!&'(,5',)'5)!.1/,'3(')!/ /)'..15'&,!),//!'5"/,!!,1&/,,96 '&,!/,""''.!,,"/,3,()6,!/, "",,1''' 4 2 " "&'( ')/ )4 "",,/2(,6 "/, &/ 24) 3!( 2.2'!1( &'&'!"/!,!0.),/'6 '&,!/, "".!,4 /, 3/"25 /!/ )//,!9 &. / '),"1./'" ')! )/,/(, )&,6 24" ) / B,&''! & 4! &"2'!// &"0"'.&!,,6

16 !"# +A,!/,./1(.!,.''.9,","144 39,&''!&! B)!, )9,!/,./1(.! &"/2(6 0/0/././D/ #$8 # 43 %E $%'&!!./1(.!, 643/"5./1(.!,/"'3/!&'(,&5/,./'" ') '&!!! &. '&/, )&, 3"&. )) %E $% "" B.& &/5 ' &", ) 3/!&'&!,156 3, 5' 4,,&,, '/&'./1(.!2'&,!/,""2)(,/'!6 4,4..,. &!!,!94 '&,!/, """ "9 '/&'./1(.! '&'!,5 2". " 2 '/&' "..,!! //', 4 "",,!, 39"4 2./1(.!,,.!0 26 </&',. 1 54, 4"" 54, )! 4! '(./1(.!,. 2,,6,!/, '/&'./1(.!, 4 2 '/&'./1(.!!2,,1'''./12(6 0/0/./0/ 23$3# 3!!, " / 9&./ 73*38 '&1(" 7!/ $/&! * $8 &, )/ &""." 3 '&!!.4 '!&( /, 5' &"2'!/ 39"6 $ 2/'!/(.!,,/!,(5./15,9. 4 /!'"/,.,9. 4 $% )'//,, 3! )/,/,,4 )/(5'!&0), 9&6 /)'..'!"& &(/ 24) 3/,//,1 24" 3.! &")'/',9I?J6 ) )/3!!, -/&(.."...3 &'! &")4, 2,,,1'&"&&',1&".// 26

17 !"# +C 0/0/./0/./ 23$3## +*,1.3.!&&',/3"!'(56C'.!' '2(34..!"",.4'26 Járm. illesztõ MMI (Ember-Gép Csatlakozó Felület) EUROCAB (Központi egység) BTM (Balíz Átviteli Modul) Odométer érzékel5k EuroBalíz Antenna Fékrendszer 3456-#$ & kiépítési szint esetén.,'4$9'5'!&0, //&"2'!//&!/, 0!,!2,6 4E$($ '3,<##&##' '3,C =9.1')&/ 34.!,4 ;GC,.E."0 5/!//.'! 3/!&'&- ')!',15./'"/!/,, /"".556 F%&5 #$8 # < $2 $C =9./'",//!&,, / "" )- 5'!&0 )/.3/'/' &/5'.( 3// "", 73,.!.!".!&!')'(.686 &1")8G;$< "?$2C =9 &.!*:439 """3./'-"!3,!4,!4&"514""&' 5'!&0 34 ), / "" ',!, 3/!&'(, 3&!, "!3, 3/!&'. &//)4 '&'! &"516!4,!4,54 &&' 640 x 480 pixel méret# és legalább 256 szín megjelenítésére képes. H/2 3!! " 9&./ 73*38 &0, 0 &"',,5, & 9," 9&./, 6.'!& &"2.'/' &.3/'/5 %E $%!! ' -5/ 39"6 ",/!. 5 2/",54&0, 3.!..!439""6M&"2.'/, &41!'/,,,&6 *..!"/(& &/ 3"&. )),1/',, 2/" 2'&"!0..,&.../'"/.."6,&"34,!4 5 )(' 9,! 4& 3!4 ", !

18 !"# +; "&'(39""9'12(6,!,. 2/" * &"54 3/!&'(,3//'"'2/'"')")&"34,2"-/', " )",,//, &4, 1 "" &! 2'!/', &"6 %9!,)"32!1.5,&"/,3/!&'(,&,/!&') &0,!,6 %'!" 10, 3"&3,4 3/!&'(,!'!"', /, &,/.),/'",&!)42,,6/( 3/,/)! 1&)!)"&)'!'(!21)533"&6/)'.. 3"&321)( 33,,,&2( / 3!,)'5-7"35.. M*8 )/"'6.),/!)'2(22()56 6;6 '.!' '2( &(/,54 2 5(,9 1!! //', 3 &, '. *>.0) 5,6 KL 50!9 5, 3,,// :Fékezési adatok A C B E :Sebesség információk :Kiegészit5 vezetési információk :Ellen5rzés + 557#$ D :Tervezés F :Funkciógombok 3/!*&'(,763,/ ')/'"8 KL 50 '2( 5'!&0 &,/!." &( (" 7&(8,54 &,94!&, 1 &, )'/) &5 &""*."66."&!4 2,4!9 7K$L8,/ 2 "'.",54.//,/3"!'(,. 224,"3//..%,54,6,!45/../'5". 3/"( KL!9, )24 /&/ 5'!&0 4 )4 ', 3//.. 5&4 7,."!/3 &,4,.68 4!4 3/!&'(,!9 7K L 508 /"' $% 3.!, 5'!&0 ". "", '/'!( '5,/(,//, )", &"51! 76 34), /&' 5(, '/86,!45/..K>L!,/3*"/&.'2(&,9. 43,(,,)'2(,6 6G'.!'5"",9',24,34..3/!&'(&4 2'5"5,3!6, )46;6'.',!...&5"3//..&4,56

19 !"# +G A1 B0 D1-D8 A2 B3 B4 B5 B6 A3 C8 C9 E3 E4 E5 E19-E23 C1 B7 E6-E15 E * ** E17 8''#4$*- + A A*; G? $+ $D $F +*D (34%# %."-3"&6"/..'!""',..,!9 5'!&0.".),/'."26 >,/')/'"6/"!&,,''/')"35..+&!"&5 ')/'"/6 + &! 3, '&,5 )6,' /( ' &! '!6 '!2(!."4/'6 %.",546,''!,&E2"/..3./'6&( '!"1&"".",,!21)533"&6 &,,/56 '.!' C,9!5 ''!.; " 2&!/,!-'5'!(!21)533"&6 '."6 3.!9&&(56'.!'K539"L,/5'2(6 "'.",546 W&3,'/6 ),/'3,.6, ),4',5&46*&42 2/(&(/')/'",' /"!&,6,5"1)!)/2/'&56 + 6)"A6,1'), 4,/'/6 A* ; /',"143/!&'(,7.!".!"'''!3"&4,/ ',&)3,8 G* +; O'!&03.!,'/'!('5,/(,54,224,6 +? +F* A X! * % )"9,6-59,"39!,!9,"!!"35.. '2(6

20 !"# +?!+)'$ # <!=9>./12/".'1/)'"' )/ & 2"5 )/." 2/ 5 - &""6 22, /""3/&/3/!&'("0539".//)!3/,' 6 39" "...( ' 2/" 3 '&1(" 5'!&0! 3/ 3/!&'(, 5' 7'5&4, &", )/5&4,.68 3/&/ '&15 &,/! 3,"!.,6 '&1'/,!& 2/15 '!/ /,, 76 &!'8.),/, 2 9,"6 39"2 32' 3/!&'(, '!&2, 73 '!/8 '!,.4 '*5'!&0 3/!&'(').4,.).4 5'!&0!, "&!4,86 $ A635,&5',.!..6 0/0/./0/0/ 23$13#;&&*3- $2"9&&(5,'&3!!,1439"" 5" 3,'(! "35.. +G 26 3.!,' 9&&(5 2'!/&"2/""/4.&&0, 3,(,,'6 #$<$3=&*39!&&(&..,/'',!92.!6)//,.'..&(.!,6 '%$ <#'$3=9.. 9&&(. $% 3.! & &' 3.!!47.!)3,!!8))')6 # %$%# <' 7'H=9 M 3.! &, '''.. &(.,!96,/!,)3,)!6 3#?1 <#$& G,=9 M, /!'.'!&,!, &"2.'/'!, 3.! K!!2.L'/.,6 )3,)', & &/2(3,K/'L&(.,/'6 (%# <) =9 '))! 9&&(6,/! )4 5'!&0 3.! )"!)39"6 '$%# &*3 <?,$ =9 $, & /'."!, K/ /'L 5 39"!,&"6/(&(.,/,5'!&0'(2.2"6

21 !"# +D -# 2; $ <G,,)(#'=#,/! 3.! )// )&.",/!'/'' K"'5YL 5 ( 54 39"6 5 39"&(. 3.!,-/&,/&,,!922',/'& 3596 E'&% 28## &*3 <$22 #)'#1=9 &( 24) &//)4 '&'!2/"" $%*,1',/5'!&0)5'34"!!'1 76 &"'5Y ''- 54 &"2''2/86,,/! 3.!. ),/)!,! ', )//, '*5'!&0 3/!&'(, 5 >9" &")(1''2/ & "4,6 K!" 39"L " $%*,1 )// ")!).&1"9&&(&")'/''2/9,"3/!&'(,.&!,,6 )/." & /,. 3,''/&' 34"&(2/!/(""/..."&2-6 %$ ++3# <?$=9 >/" ',/!4,, 9&&(56 H"/ 2/( 5 39"2 )/." & /,'&"/ '!,,."2'!&225&"6 I?3%#<)=9..&(./&,,/3.!2 * )/-&")" * )/!/.12&" * </&' 34"&(. )/ "/.1 2&" & K&"'5Y '/&'34"&(.L')!/,9 *,,')!.!,, &=&'./'"41 * /(&(.)/!/.1)"K)/',/!L!&-')!/, -2',/!/&,)3,, ),,.6 I?3%#,$% &*3 <7'#$ )=9 $, K-2'L &(.(,!92 3.!2&//)4"'-2'6,/!24")3/ )3,/(&(.,/)"-5,2',&6 & ($ &*3 <' 3 =9.. &///!) )& &//',9&&(5&,.)4&//)5' )456

22 !"# +F # -23%# <2$$3=9 ',/,/,&2( 2/ $%!!,1) )" &")4 )/.3/'/(!! )6 3.!, )/." 39" )//,, & /,. &"2'!//53',9"""/...",&"346 &$ &*3 < $'=9 K%L,1 2'/6,/! )//)//22/ $%",1)&")4)/.3/'/(!! ) )6 $% 3.!,/! &./1 && 39"&%""2/'3!2*2/."&!4,2 5'!&0 4,2 1" & " & 3,(2/,9 "", &")4 )/.3/'/(3!6,*) &*3<,')=9M/(&%&(2/39" $% 3.! 56 % "" 3 2/" )/.3/'/( 34,/ /, $%.! '&'! 3/"/2( &(/ 76 &",,8',/)!'56 6%$&$ <(# =9 &( 24" &//)4, 2/" )2. 5'!&0 &!'' &"3/!1 )3 25/,9 2/" 2"')!''6 $% 3,'( // &"2'!/ 2/" 9&&(/,, & '&,2",,,&3,, ),&,),6 0/0/./0/:/ 23$13#2,+* 3.!, +? 5(, ,(5 )6 2/" $*, & 3,(,, ',..".,'!(",' 9&&( I+J6 34$%##$#$9:&(.3.! 5''6 '$3$'+ 13%#9 3.! 2 &0, 2 9," /, 7&=&'.")/2/)/'&.6863)6 $$+,# #1## )'2 <$$ )3 7'2C 7= #%&4$%#9,."!/3!&./- ""/...", )/ )&!! ;,&E2*,. & ) 3"&. 5'!&0), "/!' ' 5/'"6 "

23 !"# / )/,/..3."!/3 2" ',9 " 5'!&0), '&'!6,."!/3 1!( /, '!&2, )//,.( 3 '!/ '!,.4 )" '&!!46 ""!0...,."!/3,)/!"""/..."2'!/&"6 '' 1!(.' 7'!,8,."!/3/,1)9!!, )&3,'(!I?J, ),43/!&'(,!&25# * 5,E&,4,2&!, * '1),2!, * O4,12//1(5 - :"14 3/!&'(, 7!//, )'(, ", 2, -'5'!(, )'/'/, '!&''. K'!&4 E3L 1'/, 9, 4.,/, 9&'/ )'/'/,.")''/, " -5, /)'..,9 " 2, I' 3 &'!,4,J.1/, 1 2 //1(5, &=&'." )/,"(!',!&"2'!//2,)E1&./'"2'!/45'!'( 39""4/,,2'!/,22/8 &+,# #1## )'2 <& )3 7'2C 7= #%&4$%#9 &,."!/3 5'!&0 2.4,."!/3.( 5'!&0 "/!'E'!&!.4 2'!/2( &"6, / "". )" &,."!/3 '&1'!4 39"" 5'!&03! 5/ 3/!&'(, &"4 &4"46 M.. 2/ /, 3 &"!&,'&1',..,!9 /&'2/6 ') 9," &"& )- &" 2'!/ &", & )'"'! ) )/,! )", "2/*&,,6."!/3.!4)'/'/, /!' 32')/1' /''. )/ )" /. 43/!2 / 2/ )/ 52 )/1, 76 2/-",863,"!.,,'&1'''3"&.),&",,."!/3 5 )//, '!,, 3,!!,)/(!4&"0,49,"9&*)")3,!24 '." 39"").6 '&1' &. /( &!'&.)",6

24 !"# + &,."!/3 '&1'!&, & 4.!,!',39"29,"."!,,7,,4/!!.8# *,, 1# 9 7, '% ",, 97 2 & -)/)3,, ),,. *,1, 9: 2%&!439,2/")/)3,,. &- * ;,1,#97,'%, 97 2 &-) 9&3,, ),,. * ;1, 9: 2%&!439,2/")/9&3,,.&- * 1<'%, < 2 &,&"2')',, 3"&!& * )"91='%, = 2 &5'&//)4, 5'!&0)),6 v EBI SBI EBD W SBD P SSP t > "*;,%$-,=!,-' 39"."!,, "'" &" 3 /!!! '&1',,3 "/!&!!, ( 39""4 2/" )/! 3, )",/."!/3! 26 (... 39".",,,."!/3( 39"",6 ' )3,.),/'." '( &""."&!. dv v EBI EBI = Min ) = v P ( dveb Imin + CEBI vp, dveb Im ax + dv EBI

25 !"# "39"",,'&12(2/ ) & ) &= &&'&=&'/1)! &""."4 $ " ",/ 6 9& 3,.),/' 3"&."! &""4 )3,.),/'."!,7 8 )2'!276EA+EA*86 $! 3,,/! 3,"!. '&1' ".//&0)/!/&! ' 39"").",7"/!'!/384,7)/(!4,/'41&8 2, 72 &, ' 5&4, 239""4, ,"!.,, & 2 2/ & &/5 &! & 4..,!.", 3 '!" "'"! /!!56 M 3,"!.,)2/&" &,"&'43/!22/"3.!3"7)""'.. K-"/!-L8),/.6 '&0,,'&12')'&//)4 '&'!&,!946 3%# #1## #%&4$%#9 Az oldási sebességnek a vonat számára lehet vé kell tennie, hogy egy jelz t a maximális, de még biztonságos sebességgel megközelíthessen. A /'."&"25'&!!)"&".&"/')/'" /,)/'!&!5''&1253.!6 Üzemi fékgörbe a menetengedély végéhez Üzemi fék beavatkozási görbe Figyelmeztetési üzemi fékkgörbe Megengedett sebesség Sebesség Vészfékgörbe a veszélyhelyhez Oldási sebesség Figyelmezetetési sebesség Távolság Oldásisebesség ellen5rzésénekkezd5pontja Menetengedély vége Veszélyhely? 6D6'.!''2(&(//'."4!../.,4, 2/ 9& 3,.),/' "!.5 /'."!, &6 M )/." 4! / ' &"25 /'." / )3,, ),,.6 2 Alapértelmezés szerint ) & Z;,&E2 ) &= Z+;,&E2$ Z6+

26 !"# A '$?+ &?$%'%#9 )/ 2 &"2'!// 0!! &"2, 2'!/ &".!6 2&"2'!/' 5 "/(!3!/(7.1(8&"')/'"6 1## #%&4$%##+-#9 "2'.",,'&1*,,56 &$ 3 # #$$+,# #1## )'2 +-# "9 &//)4, &!,, /, ')/'"' &" 22 )&,&2(."6,3/!&'(,&//)4'&'!*,,5 &$ 3+##1##?$%'+2; $9 3,(&//)4"1 2, &"2/'. 3"& )".),/' " )," /!' & ) 3"&. &".",/!'/' 6!&! &"" )3,.),/'.", &&';&=&'+;,&E2!,,6 2,$&'3%# (3&9.'1/ &!'! 3.!,,2)/&"3&/,/"/!3,,,)'6 ##2?3%# (3&# 3,(,' &" 5' &",'/2/")/&&""!'.25/6 E*?$2; $9 3.!,&",,'/2/", &(.)/'(2.4)'!&"5/6!2'&%*+ 4$#9 3,(3./13! "14.!3)"',!,,!.!'/,!6 %-J %%#I -8 &?3%#9 // 3/!"& 2,. 24), &//)4 '&'! 2/" )/') &"'5Y 5 ( 54.//."" &"256 #2+#9 3.!, &", '1 )//.'!& )2 6 &"'' ' / &"!,!" 39" &(! ',/'6

27 !"# C 0/0/0/ $%!!2' 3.!"9&&(,/(,)'5&)5'!&0) 9&. 2,6,,/! 3.!, /&, 25 )"! & /!' /, &, 4! &,./'"/ )/ 9& )2,6&=&'4!&+;&'/!2)"!&" *5,&"6 3',)/(5'!&0'(2.2"6,9 '(5&//)49,"5'!&0'(2.,&26,!,1) &(/ &//)4,!&0, ) )""22'/,5,6 M3.!5!.5/,&//)4.25)" "'25 & //1(5'6 H"'',,/! 9," 2 3 )!) &"34,'!/)() //1(.) & //1(,'!')!,6 &. //1(!) &//)4,., '1 )" "',3.! $%&0, 56, )44!2 &(/125)//,7)/'&2/&=&'.".68)"//( &(.,/26 )//,.2(, /(9&!)(',/' 4 &, 46 / 2 /( 9&&(!( )' '!" )" 5 39"!.)&.)"!,25)"&'!.)/,&",!416 )//,.' "35.. /5"0 )/'&.)),4,6 M 3.!&&(!'5'.)/'&2/!/(/,&'!!,!', &//)4, "4 "' 4,6 M )/'& &" '!/) )//, ",., )6 M &"34 &0, 3, /, )//,3)&,&'!22&/&,")-!'1(!!.4 )" )/'!/(.(6,,/! &//)4,./'" &//,.(,!, /, ", "',6 +6 &, ', -5 2" )//,!(6,,/!&"'(5'!&0,&&3&"6 &539" &(!+*,1,!"39"&(/,!92)'6 9,")//,.')"!)1 ' &//)4,&'! 24" )*K2L7K%!/3/L8"/&.&"/&'')3.!!"39"&(.,/6

28 !"# ;, )4 &'! 125 5'!&0), & /,.!" 39"&(2/&"./&=&'.""226&,/!)/&",5 4.1')!/ 3.!!" 39"&(.) ',/' 539"&(!/&,&"!,6 ).1/, /"' /, "!!'39""4 2 3/"/''2/ 3.!, &!, )/ 2'!''6 K2L!',1) )4'' 2.4 5'!&0!')'(5', '''.(,'.1,//!'!!.4'12(&"6 ".1//!/.9!'/,&"2'!/'" "!0 &! )"!'..1/, //1( ),)4 /!!, ),6 M //!,".1.('!',3/!&'( 6,. &//)4 */,!9 3/&/ )' '5,/', 3.! '/'!( ' 39" "",!4!,,!46 M 3.!!, 2/" 5'!&0." - 3"&."2"5(&".",545'!"1) 36 2"5 " " 3' &1"." "'.., &'/!! -5! 3"&!,'&,,6M)',,3"&,!." /)'.. 4 )&,.),/' 3,"!. 3,!9 3.! /.),/,,)'5 9&* )" )3,6,/! )3, &'!, &"'' ' /2( 3 9& 3, )/ 3 2 / 2." "'.., &'/!!,1)'!,',!96 &//)4, 3.!.// 9&&()'' "',!!''.;&'/!'!,!6"''&')3,!,6 $% 3.!.'!&,/!,,2(6 &/'! 31 24) 2/" " " &"2.'/' 2.'!!, 2,/ &,. &0, 4,!!, /)'..! 9&.!2(, 7'! "14 )".!".!86 M $% 3.! 5 ".,,'!,!9&//)4'&'!,,'."5,,6

29 :/ #&,%*#+$ 35"/5'350&'(,!3/",/,&,& 2,/!'..&'!&! $%!!)"'',)"!6 :/./ (#I$#&,%*+3## >,/''&1(")-&'(!!,,"//!!/25,# G' &#&,%$''+<1$'#4$*13#C&$3C#$1/#&,%$''+= (0:'#0-$ $#&,%$''+ ( "&'/!!!,, ",9."52/",14, &'( &!! 3,, 2"-6 //!/"!&/, &&, &'(!1, 4. &'/,./1(.!, /,, &1", //, 2/ )/) ".!3 &"5, 7' 5(, '!''5,/'&0, 86H5,!&'!"/,)-&'/!!/"!&/ 35,,6, "! ' 2/.. - 7' %& I+J )" H;? 2, I+AJ8,&' &1".. " ' 2!)!! 7,.,4!),8,"1 /,'! )" &!, &,'! 2' &'(6 )'" &54..)-'!'"'',&,,6, 9 '/&'./1(.!, )/.3/'/(, &'(5 ""/.. 54"0 2,, ",/!" 2 KL,!9&,, 5'16 )/.3/'/(!!, )"''! E)" /,''! ''.

30 !"# &&'/!/, 2'/,6,, &. )'!, )&, & &'! " &",6&)('"20..)(50A&("!3,2'&2!)!, &&'!"&&&6 &,!))-./1(.!,2!/(/.5,&/,!)/,/,7'54,82&/"./"/,!& '/&'/,!//, )",'!,!4 '5 /&./!6 H2' &'/! "//,)2"33,/,!&6 &&'/!!!,..",'!(" )/./1(.!, 3,( '/6 (. " '/&'./1(.! 5,!0 '' ", "&&'/!.4''!53",0,2&&9,"!'6!(.'5, /. 4 )4 ", )/,/ " 2'!3 K&"..!(L &,9 3,9 )- &'/!/,6 " &&'/!!/"!&/ 2 -",/"/ 2/" /.,/2( " " )( '/&'.! &'/!')6 &'! -& 2"/&'/!&. ) &&'/!/,/ " /,/&= )- &'(!!, )'/5 3 2/ 6 /')4 /' )"4 &// )45 "9,,",/!/'/&'&/"'/,;,*%, '2'(., '&1(",6 :/0/ #-%$2-#$#5+'&)>(#I$#&,%$'?$+$I%- 5' 350 K!!L 34)0 &'( ",, 44 /. &'!!"4K,/&=)-&'/!!!L*,&"36,'!("/.5,&/!',!. )(12( &" 2,/6!/"!&!2,-!'5, ),4 ) &//,!-",,1)2/",124".4""1&*./1(.!&'/!#./= '3,$%## [51-/.5,&/,"!0",3)24,&")4,", &(/12(,",6 0/=(?$8# 9&")4/.5,&/,.(&"!0..21, 24""!3,396 :/=*#%?5# 9/.5,&/,,,1',/('&..3/.5,& )('"20&'(5'"24)6 B/=6'%2?$8# 9"34!/"!&/'5'!'".!/,'..'!,,""-5 1-/.5,&/!2/!/"!&..17/.5,&/,!/"!&5 2'K,1)9!4L,/(5,34!/"!&2/86

31 !"# D,, &"34 /3)!, /5'. 34!/"!& 3,, & "! K/)',L &0,, &'( &")(1( /.5,&/, '&'! &'!.// 75" )-8 &'( 3/, ' 7 6 )/ 2, '&1'''86 6 '.!' '2( &")(1/,/&= &'/!!,6 M"-/( 2/"'.!&35&!,.!/"!&&0, '39', -5!2,-!'!(".//& ".46 Járm definíciók [VHC] 2. Szimulációs objektum Általános tulajdonságok (Név, Típus, Térbeli pozíció és orientáció stb.) 1. Szimulációs objektum Végrehajtó program [DLL] Fprogram 2. Szimulációs objektum... n. Szimulációs objektum 3D grafikus modell [MDL, TXR] "Scene" Szimuláció definíció [MAX] Egyéb, objektumfüggõ tulajdonságok és adatok ((.0, "$ '-$ " &'( 2' ",! 1!( KL 31( 3'5.( 5'!&0),.(,9 3 /.5,&/,.( 9 36 " /.5,&/, "&' 34!/"!&& 9, -5'!,2,6!"&'"!,. " /.5,&, &, & '.!' '2( 5/'""!, 1" )"!25(!/"!&& "!3,&/)",'!))&6,9,&/'K!!L!!&3 '.!5'K.//&*L&", 1.6 :/0/./ &'(/.5,&/, &'( /.5,&!! ",.. ""6.5,&, ),) & "./1(.! & )//, 75'!&0), 3/!"()',!,/,!!./)8 '',/( &,/, &" /!(.."!3, &,&6"-56 :/0/././ #&,%*#'1-+$,&$,-3'#% " /.5,&, ),4 5/'"/,,!,2 7 " '!(5. 5/'"/'!/()'/(18#

32 !"# F A9 5 &" /.5,& 35'5' "- //15 /.5,&,4!/"!&5'72)866"!, 5412K$:%HL,,/!,4!/"!&/ 34!/"!& K$:%H6L )0 3'5. 3/"5,!6!/"!&,(.("!'/.5,&/,&39!,,16 A9/.5,&)6H&9,""),4"''& 9,""/.5,&/)6 A9 /.5,& '(!&!6 ' ".// 35 1'!&,! /.5,&. 2 &" )"'( ',/, )" " 54.2"5,,,4!/"!&'&'!6 1?+3# # 1 8)'$'# #%&'+$ $$&* &%$> : A9 % &, 4 &" /.5,&!. 2, 3/!"'' 1!5 6 >',. 4"!, )2 3 7 /.5,& &//"2 3/!2 &! )'/2.68 :"# A9M!./1(&&")),,/! /.5,& &'(. '2( 7, 6 &" " 54 A* "!3,'5'86 >',. 5/'" &, )'/2, &"34 /.5,&,)'/3/"634!/"!&)5'//15""!3,&,&, /&, 4,. &&(!'. 24" )!/"!&,(.(!4 /.5,&"!''!6""!3,,2,)"&'67&'=-!', )6&'"/&!32''')8 :/0/./0/ (3" *3'$ (:-5 A& A &'!=.34!,'.'2(A=A&!!),/!5&"",/!42'!/&"5/')'",//!' /!"(5'( 3&!( &, " 5/.. (!/,,)) & ',6 &"/' & 2'/ A &( "!3, "/!1( 2!)!,!5 2'5', &) & &0).!) /' 3/!"',''' " &'!=/!' )"246

33 !"# A #&,%*#'1-+$,&+8)' &- 44 /. &'! &1 &(/ /.5,&/,,4!/"!&5 K,94"L,/(, 34!/"!&2/ C 3/!&'5'.6 34!/"!&&,9 3 39""),,!9!,275""//!&!,,98# G8)' &K%19 'L$ /.5,&!2/',/!21)(,&"2.'1''!/"'6 '(!&!,,/!(,'6 'L'9/.5,&!,/!3/"&&(!.63.1''!/"'6 'L' 9/.5,&4"(".,'51&" 2/ 6.'1'/,)",9 3,,)"24,6 " /.//.. /.5,& & " '/&'.!/"'2,439,6 (+!" " *$- 'L#$9 &'( 1',/! 3 6 >4,9." /Q 5'!'( 2/" &'! "!' & /.5,& ') ) 7"'.. /, &, KL 31( 3'5 5' "!'2(,8 ' &'( 1',/!!,./1(.! 2'5!!2/".'1/"!)&!'6 'L$ ## 9,,/!21)(,&"2"/.5,&9,6!&!,!,94/.5,& ) 7 )" 3/!&'.8 " A. 9,( " A.!&!&2,'!&("&&(!!9!2//)'../,'2(,6 9,(/,, 9 5(2' &'! 4! 3') ) 76 K3/"'"5L K.0 &"/&'L)"K5,.'1'L86 KG8)' &%19 'L3 ## 9W,96% )"3/!&'.&",1&/.5,&) 1'6 22 3'5), &"/,/ &(/ 32'2( KL,!,! 1" 24")"/.5,&//!,)15')",'! /.5,&, "!! 9,96 M../.5,&, " ) 9&", &",56 ) /.5,& &,2 96 " 2!&'/! 4 Z &,.!! " 6 3'5!&2 " )".. 39"") 7.!8 &, 4, 2'( 5'!'/,( 39""9),3/!1),)'!/)6/!'(!!32/"*,9,"..1&)" ')/16

34 !"# A+ 3./' 4!&/ &,!9 9, )14 34!/"!&!(.',/2 9 /)'..1'')6 " ')/'".'1'') &".2( 2/" "35.. & & 2 9,945 3/"(5 "&'(6 "2( ", 4!, & 9!)" ".// 4! 339""6 34!/"!&K!//L)0/.5,&',29,9'/,.(76(' )"&,'&1'/,86 'L$1- '39.5,&"!3,'5',&"'6!&!," )")'!6)'/', ),4,,!,',/!'2(6 'L$ ## G$9W0!4.'1'6//.!,49//!/,2(,)6 "24, )6!&! " /.5,&!(,.0,49,,))&",&",56 'L$>$?M'L$7(',#?9 " &"/ )0 5'!&0/.5,& ) 5' )5 "!)., ),4 )" 44 5'!&0"" /.5,&', )6 ' 32'2( 3,!&!, 734),/&'8 "!)!4 K)""3''!L6 *, 2'', " 4 2/" " /.5,&,4!/"!&5 4"!/"!&),124.'!&,/!,!246 K!!L 5" )'/'. "!''2($*.2*.1!,4!/"!&6 :/0/0/,!7/&./!.6831(5 &'(!,:="A%/SA&("!3,/3)!) 2"6 )''!!' &!,!0 &/!E=/! 24",,!,,,,124 2/' 32/ /&( "!/"!& &) 4/!. &'(,!,/( "!3, &,,1 /,,"!0..&.'!&,&!,!)4!/"!&76/$86KL "//".()4, # /&./! %&'(/.5,&/, &,)'/2(!&!, -' ; A%/S5'"2,//.5,&*/!'!))"$\\*.6

35 !"# A :/0/0/./ 3'&1'$ /&./! 4" 2 2!' 9,",'! 2"2(6!&2 2", 3/(, )",'! 9, 2, ". "!3, &, 6 ('"/ )-)/ &'''2/ 32'2( S G *.4 )" /$*.4'!&(/&./!.'&! S,.&/!'6 /&./! /, (8:%(:5 A& 2''. & 2'2( A &(!. &"51, A66C6+6 /. &!39!,6 :/0/0/0/ &,%*#'1-+$,&'+.5,&/!2/,&(/2# &'(,! 1!( 3'5. & A %/ S*.,96,,/! /.5,&/ S*. K2! /L? *,, 2 1" "- 2 /!'(52'!//')',6//KQI1JQI)J7I!&!,J8L3/!&!, )6 A%/ S " "1" /",5 & "/.5,&35!&!&"5"6 "'!/!/!!/"!&&"/ "/!2,/2/.5,&/,3'6!/"!&,(.( "!') 7 5'!&0), 3/!"()', 1" K,9,L86,/! 1 & 9," &" &! 2 / /.5,& &,, "!3,, ),4!/"!&5)"16 :/0/0/:/ &+,#(%$'*)&$+!/,/!&!,&6,.'1'710!0"8&=&' '(')/'"6>',.,!,./)'/2(6 :/0/0/B/ (#I$)%8%4$%# &,&/)-*".&!,!)4!/"!&/,76S8''!.//,,)//,!!."!.,,7"",,81!5',6 G S#!52'-*)-!)4/3)!6..,,,9-5K/)L)-)/!),"!6? M!/ZS/)'///"/,!2'2(/.5,&&&!,,!.,!5'/1() /!'()6

36 !"# AA, ", " 4 2/" "!.!&!.// '&- &! /,//!''5'.(4"//'"".'!&,.94 / 2,'&12(6!)4!/"!&/, &", 24" -5 '1!("!., /,2/!/( //, (>4,$,*%,1 - :432 &/!'''!)=/!''!6K!!L*,)-',,4'1''2/)'"'".4//,/!/'!)9,"6 //,,!/'( "!0",)! '! & /,/ "// &!!)4!/"!&/,.('1!("!.,/54"//'""&24,,76A%/S*."&0)"!.)/3/2(/2/-'"-,/,!,,/!!& /&, -5 //, "!'(,86 '!,2-"32'2(/$&S)"A%S.6 K'5'!2('"/L ''. &"34 3' "!3, 3'5 3/!&'&/,, 24) 76 ]S>86 "")-&&'/!2/&"..!)9,"2'&, " "!0 " )'"'.( ' 2&!&2 '"'/, 7,!4,,!,8""./&(//,6../"/5# H& " 2&..,9 '( "!., "!!, &,, /&(//,.,/2,"&'2/6/&(//,&",'6 /&(//,.&",/,9 3)'"',//,3&!6 4!/.& &"/' '(" "!0, 0, ",/! /. &' &6A&(!5/(*!)4!/"!&/,.."71"S8&" /.5,&*.!),9 '(,/,)""!.,*/5&)'",//!'!!.'!/5',2&//.5,&5',//!'!!.&,/!"(5 /.5,&2/!/( -6 )/*/.'),/! " )/*),/!/,6 2' K)//L " ''. C=C* &'!= /,' 1! & "!&0 &"5 2/'!/(/.5,&!.2,/!'(5'6 "9,""!0..6/,,9. 4,"*"".4/5 )/,)/&'!=# P a xa y a = z a 1 M a M M = M M 11a 21a 31a 41a M M M M 12a 22a 32a 42a M M M M 13a 23a 33a 43a M M M M 14a 24a 34a 44a és P b xb yb = z b 1 M b M M = M M 11b 21b 31b 41b M M M M 12b 22b 32b 42b M M M M 13b 23b 33b 43b M M M M 14b 24b 34b 44b

37 !"# AC /&(//,&",!2&,)'",//!'',,,'&/,2/" //,".)"'2,6 22'..&0),,)"# P P at bt = P = P a b M M a b,,/!2= & B = & //,".,2'"/&(//',6)/.!3/!&'( '&1(",/!'// //'"') )"9, 7& ''.." &"3//'/,.( &..? '&5"8,!3/!&' / & 3/" // &""/2"!3,!)4!/"!&.&",//,//".,4,'! /"," "9 7// /,8,24,6!/.&,,9.,9 /3)!&"/',1)'6"&'2/K, 4L//,,//!'')2/"",&"'&1'"36 )'"',//,&"34,&"..&"3//',1)'6 H& "4'&"',/()"'"(//,2&3,&! "'/.5,&/,1'!5,,!9.//12(&,6, ),4,2",#./=% %#+; #5)%#+#7" )/,)",/(//,,6!5/KL B A C )/,)",/,KL*2K$L*28 0/=!#'+(% % 7" )/, )&, )",/( /6!5/ KL ", )" A B KL*2,/,8 :/= #5 +$8 7,)"2'!/&)/, B A /. ',/,,/( / "'.. ", )/, )"/56!5/ )! 10 KL C ", )" KL*2,/, ",,.4 /5'",,10K$L",)"/5'2/8

38 !"# A; B A B/=E$##+$8)",!7*C)/, /.',/,,/(/&39 )"/5&,)/,&6!5/KL KL"*",.4/5, 6 '2( 2/" "/(. "/&! &! & "" 22/ 2/" "!&0 24 " " / '/.5,& 1 &) "/)'(,! 3"/)'(, )/!5/ 5 &""26 M/" &",5 &"'/.5,&/,3), ),4&"/',!9,&'!#./=(#2%#9''/-6'&,!,./&,"50", "&2"76")'(.,!4 "!', 9"50", ",!)86!,2 2' A% S*. & " /.5,&,1")/,,2)6!/"!&,/,)/,3/"5 )-',!&&,)KQL,06!/('&,) -",&" 2/" ). KQL '!&""6 ' 2 ")'(, )/',/''.(',,/!",&',)/"2")KQ++L6 &"''&,,/5',&",/, D 6 0/=G3' '%#2%#9 &'!&'(34!/"!&5)"6 4!&",!'&,/(/5'6$,/(/,&49&//&.,,9. 4'!.)&)/',/,)),)'"'/,)"/56 ',/( //,.(,) "!,!1) 5'!' "1") /&)/!0.5'! & -)/ '!./.96 M,! /!',!9 5 " &',,/( /. -)/! "1 2" &,, 6 '"'/,',,,/! K3/!.L 2 3/!' ",.. ".'1/!, 7^C;_86 &"/' )'(,',!924 2& -)/, 3) '.!'86 "/!& 2" -)/,,! '5 &" / )!'. &,4.., /!' &" 2/ 6 " '& "50", " & 2.'1) 7 "!0 )'(. 2' )&, " )" )&,,!4!'- -)/86 K)'( '1'L &0) 2' &.( ' 2/" &", )'/'&.'1/,'&"&',!6 ""!0,& &"/' 7 /", 2/" " )/,, ),8 )- D &",#&",/,,/5',",../"",&,!/"!&3/"'"/)"'6, &39//,6!,.!,2'",/,,6

39 !"# AG ' &'! 5/, 2'2( &'(.6 "/* 3"/)'(,!/.&'5'!&'(",&9/524"&.".//'& &, 9 4" 25,.'!&,6 &*3,( "/!&!& 3, 5().//.. )'"',//,, 3&! 5(,764"'!'&-)'(8 :/0/:/ O'!&0),3'' (?,$' -%-- 5'!&0 ", ".//.. )45 &'(,6, )24 & )24 5'!&0 7&// )6 &//!)/ ),/86, "!'..3 /.5,&.(',"!",9. 4!,,&,, 93//..,, ),4,# +68 O'!&0&,&'(&/5 68 O'!&017&//,/.68 A68 O'!&0,!&/57,'!2"2(29,"A*&"51!8 C68 >/!"()',&/57&),5'!&0,!439""9&//"2,8 ;68 H4//,7&///,'"'..")!''!24/,3'),8 :/0/:/./ -%&53&+#&,%*#&'3- <'/. 34!/"!& & '&1',.,! 5'!&0 /.5,&( )/(!4 ''!4 3,!4!,,6 `!&!0 '(!4 )/(!4!,, &///, )" &//!,/,, )6!4, '&1''2/ /.5,&/, &",5', &/"'5&4,6 M 34!/"!& )"",!!) 5'!&0),,! 4!,/!!"'5 5'!&0),4,/!4,&'(2,&"34762'(51&,/!'5! 2'!/5 )/(!4 2 9,"86, )4!&, " )'/2( "/!&!,'&15, ),4,)""!)."!,,6

40 !"# A?,9 3,4!), 7,/!/! 3,8'/)'/'',&"'1''!.. 24")# !/"!&.(!,4K.0&"/&'L93/"/'') 68 %5'!/"!&& &) ' ",94,"14 2!)!.4!,4 /, 2'31"K)(L,/!/!,!32'2(5'!&0)!!6,4!), '/' )'!0 &" "!' 32'2(A&("!3,)""!0.../.5,&34(".,6 "3,!!2'3,,)'(5'!&0""9,,!9!12!).. ""6 22 5( 32'2(!) 44 )", ),45'!&0/.5,&')(!!39"")6 :/0/:/0/ -%&5#+#2' *(%+&'3-,/.5,&/,34!/"!&/&,"!'5!) '1' 5'65'!&034/.5,&',))&!/,2/'5,,4!/"!&6&/, A%/S*.,92,6 (C D,$053/$, (:-5 A&

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/2 Az ETCS jogszabályi környezete Elõfûtõ

Részletesebben

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/2 Az ETCS jogszabályi környezete Elõfûtõ

Részletesebben

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK)

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK) 2006.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 359/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. augusztus 11.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék. Diplomaterv

Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék. Diplomaterv Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék Diplomaterv Budapest, 2002 Vasútállomások kapacitásának vizsgálata valós idejű mikroszimuláció segítségével 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. A SZIMULÁTOR...

Részletesebben

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2010/1 Függõségek számítógépes tervezése

Részletesebben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés !"#$%!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Elvégeztük

Részletesebben

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Egyéni vállalkozó 60 65 Magánszemély 60 65

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Egyéni vállalkozó 60 65 Magánszemély 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 16 77 Helyi Akciócsoport: Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Térségen belüli együttműködés Célterület megnevezése:

Részletesebben

A vasúti forgalomirányítás hatékonysági kérdései

A vasúti forgalomirányítás hatékonysági kérdései Közlekedésmérnöki kar Közlekedésgazdasági Tanszék Közlekedésgazdaságtan I. A vasúti forgalomirányítás hatékonysági kérdései / A rádió alapú üzem, mint lehetséges megoldás / Írta: Jóvér Balázs 2000. április

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KATALÓGUS SIKERES AUTOMATIZÁLÁS

KATALÓGUS SIKERES AUTOMATIZÁLÁS KATALÓGUS SIKERES AUTOMATIZÁLÁS 2015, Hietzinger Kai 85 Bécs, Ausztria Tel.: +43/1/895 93 63 0 Fax: +43/1/895 93 63 50 email: TarTalomjegyzék: VIPa-VEZÉRLÉSTECHNIKA OLDAL VIPA SPEED 7 központi Übersicht

Részletesebben

2013/1. Felsõvezeték-oszlopok méretezése. A Prolan AKF önmûködõ jelzõüzeme. A PQ új, nagyteljesítményû áramellátó rendszere

2013/1. Felsõvezeték-oszlopok méretezése. A Prolan AKF önmûködõ jelzõüzeme. A PQ új, nagyteljesítményû áramellátó rendszere Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2013/1 Felsõvezeték-oszlopok méretezése

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 014 488 Helyi Akciócsoport: Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának segítése.

Részletesebben

2005/3. Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító technikában. Kéthajtómûves kitérõk üzemeltetési tapasztalatai

2005/3. Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító technikában. Kéthajtómûves kitérõk üzemeltetési tapasztalatai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) 2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás

Részletesebben

KATALÓGUS SIKERES AUTOMATIZÁLÁS 2013/2014. STEP 7 programozható

KATALÓGUS SIKERES AUTOMATIZÁLÁS 2013/2014. STEP 7 programozható KATALÓGUS SIKERES AUTOMATIZÁLÁS 2013/2014 VIZUALIZÁLÁS STEP 7 programozható VEZÉRLŐK ETHERNET, TEREPI BUSZ ÉS TÁVKARBANTARTÁS, Hietzinger Kai 85, Bécs, Ausztria Tel.: +43 /1/895 93 63-0 Fax: +43 /1/895

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betővel) A nemzeti kiegészítı szabályozás szövege (Times

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Doktori (PhD) értekezés

Óbudai Egyetem. Doktori (PhD) értekezés Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés Kisméret, merev szárnyú, pilóta nélküli légi járm vek autonóm fedélzeti rendszereiben alkalmazott új eljárások kidolgozása és gyakorlati megvalósítása Stojcsics Dániel

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 )

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) A 2454/93/EGK Bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l 70.168-8/2009. Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l Hatályos: 2009. december 18. napjától 1 Balassagyarmat

Részletesebben

2004/1. Az ADSL modemek kialakulása, mûködése, MÁV- kábeleken való alkalmazhatóságának korlátai

2004/1. Az ADSL modemek kialakulása, mûködése, MÁV- kábeleken való alkalmazhatóságának korlátai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2004/1 Az ADSL modemek kialakulása, mûködése,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

MODBUS RTU kommunikáció

MODBUS RTU kommunikáció www.moeller.hu MODBUS RTU kommunikáció A DF51/DV51 frekvenciaváltók soros csatlakozási felülete TARTALOM A jelen anyag a DV51: 08/05 AWB8230-1540D számú, DF51: D számú, hardver és tervezési ismertető,

Részletesebben