J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága november 15-én tartott nyilvános ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. november 15-én tartott nyilvános ülésérıl."

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága november 15-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Andó Tamás külsı bizottsági tag Bíró Csaba István külsı bizottsági tag Labos Tibor külsı bizottsági tag Petróczy Zoltán külsı bizottsági tag Kiss András tőzoltó ezredes Hajdu Gábor tőzoltó alezredes Takács Péter képviselı Kozma János Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. cégvezetı Sztankó Ilona PIU vezetı Uhrin Nándorné Szociálpolitikai Osztály osztályvezetı-helyettes Wittmann László Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetı Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetı-helyettes Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály osztályvezetı Tarné Stuber Éva Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı Soczóné Dömény Edit Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı-helyettes Nagyné Tóth Krisztina városrendezı Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 8 fı bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el sorrendmódosítással: Nyilvános ülés: 1. Hulladékkezeléssel kapcsolatos fejlesztési lehetıségek 2. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokság között végzett tevékenységérıl 3. Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város polgári védelmi helyzetére vonatkozóan 4. Békéscsaba, Kis-Tabán u. 30. sz. alatti ingatlan nyílt árverésen történı értékesítése 5. Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévı bérlakások évi idıszakos ellenırzésérıl, felújításáról 6. Fizetı parkolóhelyek mőködésével kapcsolatos negyedéves elszámolás 7. Az egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítása 8. Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt állásáról 9. Tájékoztató a békéscsabai volt Patyolat Vállalat területén folytatott kármentesítésrıl

2 2 10. Településrendezési Eszközök módosítása 11. Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez 12. Környezetvédelmi elıirányzatokból forrás jóváhagyása környezet- és természetvédelmi feladatok elvégzésére 13. A hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésére beérkezett pályázatok elbírálása 14. Infrastrukturális választókerületi fejlesztések módosítása 15. HURO kerékpárút-építési pályázatban való részvétel 16. Szennyvízberuházással érintett ingatlan tulajdonosának kártalanítása a Gereblyés utcában 17. Szennyvízberuházással érintett ingatlanok tulajdonosának kártalanítása külterületen 18. Kétoldali utcaszélesítéssel érintett ingatlan tulajdonosának kártalanítása 19. Külterületi tanyahely egy részének értékesítése 20. Peter Jilemniczky utca 3. szám alatti ingatlan hasznosítása 21. Az EXERG-B Kft.-vel kötött bérleti szerzıdés közös megegyezéssel való megszüntetése 22. Javaslat a hibaelhárítási tartalék igénybevételére 23. A DAOP-2.1.1/J-11 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése címő pályázati felhívásra benyújtandó pályázat elıkészítése 24. QUEST - Projekt (a fenntartható városi közlekedésért) 25. A Békéscsaba, belváros revitalizáció I. ütem projekthez kapcsolódó jelzálog bejegyzés 26. Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl 27. A évi költségvetés koncepciója 28. Javaslat intézményi céltartalék felosztására 29. Tájékoztató az adóhátralékkal rendelkezı adósokról 1. napirendi pont Tárgy: Hulladékkezeléssel kapcsolatos fejlesztési lehetıségek Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Szeptemberben tárgyalta a közgyőlés azon szerzıdési pontot, mely szerint december 31-éig megállapodást kell kötni a TAPPE Kft-vel a II/Bnek nevezett hulladéklerakó megépítésének finanszírozása ügyében, hiszen a szolgáltatónak szerzıdés szerint kötelessége megépíteni a hulladéklerakót. 4 verzió volt elıttünk, az egyik, hogy pályázati lehetıséget keresünk. Ilyen lehetıségek nem nyíltak meg. A következı verzió az volt, hogy a saját költségén megépíti és 2015-ben elszámol a várossal, hiszen a szerzıdése december 31-éig szól és a város kifizeti a beruházás értékét. A következı lehetıség az volt, hogy a lakossági díjemelésekkel teremtünk forrást a majd 450 millió forintos beruházáshoz, a harmadik egy vegyes rendszer volt, amely azt mondta, hogy bizonyos lakossági díjemelése és elszámolás a végén. A TAPPE Kft. elıállt egy negyedik verzióval, ami elsıre nagyon szimpatikus lehetne, csak a jogszabályi háttér jelenleg tisztázatlan és bizonytalan. Az arról szólt, hogy a lerakandó szemét mennyiségét kell csökkenteni. Jelenleg Békéscsabáról a hulladékkezelı-mőbe 30 ezer tonna szemét beszállítása történik meg évente, és mivel regionális lerakó még kb. 38 településrıl is ide szállítják megfelelı díj ellenében a szemetet, amit jelenleg válogatás nélkül raknak le. A javaslat arról szól, hogy építenének egy hulladékválogatót, illetve egy üvegzúzót, amibıl késıbb nem teherviselı betonelemek készülnének, valamint mőanyag kukagyárak, ahova a használt kukákat lehetne bedarálni, és sokkal olcsóbban tudnának a lakosság számára kukát biztosítani. Jelenleg a TAPPE felvevıtelepén ezer kézi hulladékgyőjtı van kihelyezve. Természetesen ennek a plusz 200 millió forintos költségét egy vállalkozó viszont szeretné látni. Javaslatuk az volt, hogy 10 évre hosszabbítsunk szerzıdést velük januártól. Szakértık megvizsgálták ezt a

3 3 lehetıséget, hogy közbeszerzés nélkül van-e mód erre. Jelenleg azon az állásponton vannak, hogy a jelenlegi szerzıdés közbeszerzésen kívüli meghosszabbítása jogszabályi rendelkezések alapján aggályos. Szerzıdéshosszabbítás a jelenlegi szabályrendszer miatt nem tőnik megoldhatónak. A TAPPE arra hivatkozott, hogy 2000-ben nem közbeszerzéssel nyerték el a pályázatot, hanem meghívásos pályázattal. Készülıben van az új hulladékgazdálkodási törvény, amirıl nem tudjuk, hogy mit fog tartalmazni. Ezért az a javaslat, hogy jelenleg ne döntsön a bizottság, hanem majd decemberben, mert a szerzıdés szerint viszont kötelességünk valamilyen megoldási javaslattal elıállni a beruházás ellentételezésével kapcsolatosan. Az elıterjesztés 2. oldalán fel van sorolva néhány szempont, amit majd figyelembe kell venni a megoldás keresése során. Jelenleg bizonytalanság van az új hulladékgazdálkodási törvényt illetıen, ezért azt javasolom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot és a decemberi ülésre készüljön elıterjesztés azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tovább. Az érdekesség az lesz ha a hulladékgazdálkodási törvény decemberig sem jön ki, mert akkor tényleg egy bizonytalanság lép fel, ami a város részérıl is egy kockázati tényezı, hiszen nem tudja milyen terhet kell vállalni, és a szolgáltató részérıl is, bár kötelessége megépíteni a hulladéklerakót. Azért 450 millió forint nem kevés, az komoly kártérítést vonhat maga után egy késıbbi szerzıdésbontásnál. Miklós Attila bizottsági tag: A határozati javaslatban a határidı december 31-e van megjelölve polgármester úrnak, hogy folytasson tárgyalásokat. Nem túl hosszú ez az idı? Nem lehetne erre hamarabb visszatérni? Azért gondolom, hogy jó lenne hamarabb visszatérni, mert végre van egy olyan helyi vállalkozás, amely valamilyen úton-módon beruház. Lehet, hogy egyébként a szerzıdés meghosszabbítása tényleg aggályos. Azt gondolom, hogy errıl megérné kicsit sőrőbben beszélni. Ez egy olyan terület, amellyel foglalkoznunk kell. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A törvénytervezet szerint december 31-el minden szerzıdést fel kell bontani. A határozati javaslat valójában a hulladékmennyiség csökkentését célzó tárgyalásokra, illetve plusz beruházásokra vonatkozik december 31-éig a finanszírozásról meg kell állapodni. Békéscsabának nincs és nem is lesz 450 millió forintja és ezt valahonnan biztosítani kell. A szolgáltató hivatkozhat arra, hogy szerzıdéses kötelessége megindítani a beruházást. Ha már beleköltött millió forintot, nem tudunk mit csinálni. Még egyszer kérem a jogi szakértık véleményét, ha elkezdi a beruházást, akkor valamilyen alapot kell lefektetni a munkaelkezdésnek. Ezért lett volna jó a hosszabbítás. Javaslom és kérem a Városüzemeltetési Osztály vezetıjét, hogy a decemberi ülésre kézzel fogható javaslat kerüljön beterjesztésre. A jelen elıterjesztés - a polgármester folytasson tárgyalást a szolgáltatóval a pótberuházásról szól, azért lett megjelölve a december 31.-ei idıpont. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 309/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte a Tappe Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a hulladékkezeléssel kapcsolatos fejlesztési lehetıségekrıl lefolytatott tárgyalásokról készült beszámolót. A

4 4 jogszabályok várható változása miatt a tárgyalások folytatása szükséges, amelynek eredményérıl a Közgyőlést tájékoztatni kell. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 31. Városfejlesztési Bizottsága kéri, hogy a decemberi ülésre kerüljön megoldási javaslat beterjesztésre a hulladékkezeléssel kapcsolatos fejlesztési lehetıségek vonatkozásában. 2. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokság között végzett tevékenységérıl Kiss András tőzoltó ezredes szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Megköszönöm a Tőzoltóság áldozatos munkáját. Az elıterjesztés határozati javaslatát teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 310/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság között végzett tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte és elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsaba Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság valamennyi munkatársának áldozatos munkájáért. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: november napirendi pont Tárgy: Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város polgári védelmi helyzetére vonatkozóan Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ilyen beszámolóra még eddig nem került sor. Az anyagból láttam, hogy bıven van tennivaló, még ha nem is vagyunk katasztrıfával sújtott része az országnak. Régen ezt a helyet Viharsaroknak hívták, viszont pont az látom, hogy itt a legkiegyensúlyozottabb az idıjárás. Viharok, árvizek elkerülnek. De ettıl még a katasztrófavédelemnek és a polgári védelemnek komoly szerepe van. Hajdu Gábor tőzoltó alezredes: Ahogy elnök úr is mondta elıször készít beszámolót a polgári védelem. Én ebben a beosztásban január 1-jétıl vagyok, pályázat útján kerültem ide. Igazából egy lehetıségnek érzem, hogy beszámolót készítettem és ahogy az elnök úr is mondta, a mi tevékenységünk nincs annyira a köztudatban. Érzékeltem, amikor január 1-jén ide kerültem, hogy nem vagyunk annyira ismertek a tevékenységünkkel kapcsolatosan. Ahogy a tőzoltóparancsnok úr elmondta, az elmúlt idıszakban, kb. 2 éve, szorosabb lett a kapcsolat a tőzoltóság és a polgári védelem között. Vannak olyan területek, amelyeket ık már nem tudnak

5 5 lekezelni, akkor lépünk mi a képbe. A lakosságvédelemrıl beszélek. Ez a jövıben még hangsúlyosabb lesz, mert a törvénybıl, ami már elfogadásra került, kiolvasható. A évi CXXVIII. törvényben a tőzoltóság és a polgári védelem is egységesen jelenik meg. Bár a bizottsággal nem volt semmilyen jellegő kapcsolatom, de a Polgármesteri Hivatallal volt. Olyan kapcsolat alakult ki közöttünk, ami elıremutató és bízom benne, hogy ez fenntartható lesz. Most is egy olyan jellegő dologról tárgyaltunk a pénzüggyel kapcsolatosan, hogy lesz megtakarításunk az idén. Ebbıl egy olyan jellegő beruházást szeretnénk megvalósítani, amely a belvíz idején már jelentkezett problémaként, hogy ágynemőket, ágynemőhuzatokat, fektetıanyagokat, főtésre alkalmas eszközöket szeretnénk vásárolni kb. 10 fı részére, ha rendkívüli helyzet áll elı. Ha az önkormányzat tud ingatlant adni, akkor ebbıl a készletbıl el tudjuk helyezni a rászorulókat. Ennyit kívántam hozzátenni az írásos anyaghoz. Strifler Attila bizottsági tag: A beszámoló 11. oldalán szerepel es címen a Vandháti úton kialakult talajszennyezéssel kapcsolatban, hogy a Békés Megyei Hírlap április 12- én megjelent számában írtak errıl szennyezésrıl. Hajdu Gábor tőzoltó alezredes: Az én általam vezetett kirendeltség nem tudott errıl a dologról. Az igazgató úrral, Takács ezredes úrral konzultáltunk és utána a KÖRKÖVIZ-IG-en, illetve a Polgármesteri Hivatalon keresztül az információkat beszerezve tisztázódott ez a korábban kialakult és egyben jelenlegi állapot. Strifler Attila bizottsági tag: Errıl Önöknek nem kellett volna elızıen tudniuk? Hiszen a KÖRKÖVIZ-IG és elvileg a Polgármesteri Hivatal korábban már tudott errıl és egyfajta párbeszédnek, vagy valaminek kellett volna, hogy legyen. Hajdu Gábor tőzoltó alezredes: A KÖRKÖVIZ-IG, mint hatóság nem volt kötelezve arra a hatályos jogszabályok szerint, hogy minket tájékoztasson. A beszámolóban írtam, hogy én hatósági jogkörrel nem rendelkezem, gondolom ezért nem keresett minket a KÖRKÖVIZ-IG. Az, hogy az igazgató úrnak volt-e errıl információja, azt nem tudom. Ebben nem tudok nyilatkozni. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Megköszönöm a Polgári Védelmi Kirendeltség áldozatos munkáját. Az elıterjesztés határozati javaslatát teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 311/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése polgári védelmi helyzetére vonatkozó beszámolót megismerte és elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsabai Polgári Védelmi Kirendeltség valamennyi munkatársának áldozatos munkájáért. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: november 18.

6 9. napirendi pont 6 Tárgy: Tájékoztató a békéscsabai volt Patyolat Vállalat területén folytatott kármentesítésrıl Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ezen a területen évig mőködött a Patyolat Vállalat, elıtte forgácsoló üzem mőködött a területen, különbözı vegyi anyagokat használva évtıl - a Patyolat Vállalat felszámolása után is folyt tisztítási tevékenység, amelyet a Patyolat Kft. végzett. Mint olvashattuk, tetraklór-etilént használtak a vegytisztításhoz, melynek 80 %-át visszadesztillálták, 20 %-át kovafölddel itatták fel november 1. és december 2. között tonna persár, 19 tonna göngyöleg, 28 tonna szennyezett föld és 18 m3 szennyezett mosóvíz került elszállításra és ártalmatlanításra tól folytatólagosan egészen 2010-ig történtek vizsgálatok, illetve készült záródokumentum. Ennek ellenére az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy továbbra is vannak veszélyek az adott területen és fıleg a Vandháti út 10. szám alatti kút vizének öntözıvízként való felhasználása jelent nagyobb egészségkockázatot. Takács Péter képviselı: Valóban úgy történt, ahogy az elnök úr elmondta. Az egyik testületi ülésen Szabóné képviselı asszony állt fel, és elmondta, hogy milyen problémáról tud a Patyolat környékén és valamit csinálni kellene. Mi, akik évek óta ülünk itt, csak néztünk, hogy honnan vannak ezek az információk. Mi abban a hiszemben voltunk, hogy ezen területnek a rehabilitációja évet követıen teljes körően rendezve lett. Hrabovszki képviselı úr szót is kért és elmondta, hogy mirıl folyik itt a beszélgetés? Mi úgy vagyunk tájékoztatva, hogy a rehabilitáció megtörtént és gyakorlatilag vége van. Polgármester úr reagálta le, aki - én legalábbis úgy láttam -, erısen képben van ebben az ügyben. Elmondta, hogy meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Volt lakossági fórum a Vandháti úti iskolában. Követtem a sajtón keresztül, és a legközelebbi közgyőlésen én kértem szót napirend elıtt, mert olyan adatok kerültek a napvilágra, amelyek engem nagyon megleptek. Például az, hogy be lett adva egy pályázat, amely talán nyert 100 millió forintot egy elıkészítı tanulmány készítésére és ez egy olyan munkálatok lefolytatását célozta meg ezen a területen, amely 1,5 milliárd forintba fog kerülni. Az adat vagy az újságban jelent meg, vagy a rádióban hallottam. Azt tettem szóvá, hogy, hogy van az, hogy itt van a Polgármesteri Hivataltól légvonalban 500 m-es terület, amely állítólag ennyire szennyezett és mi errıl nem tudunk. A másik hogy, hogy van az, hogy úgy adnak be pályázatot, hogy a város képviselıtestülete nem tudott róla. Ráadásul az intézményem abroszait, törölközıit én ide hordom. Én olyan szép fenyıfákat keveset látok a városban, mint itt. Hozzáértı szakmérnök barátom mondta, hogy a fát, azt úgy kell elképzelni, hogy amennyi van a föld felett, annyi van lefele is. Ezért nem igazán értem ezt a szennyezıdéses problematikát. Amit az elnök úr is mondott, hogy az egyik kút szennyezett, de a közelben a másik nem annyira Nekem zavaros az egész ügy. Elsı kérdés: hogy van az, hogy úgy adnak be pályázatot, hogy legalább tájékoztatásként nem hozzák be a testület elé? Hogy van az, hogy mi úgy tudjuk, hogy az adott terület rehabilitálva van és valójában nincs. Azt írja az elıterjesztı, hogy nem folyt folyamatos mérés. Miért nem folyt, ahol ilyen nagy a probléma? Miért nem készült arról valamilyen kimutatás felénk? A harmadik, hogy, hogy van az, hogy mi nem tudunk 1,5 milliárd forintos pályázatról? Arányosítsunk? Az Agóra felépítése 1,5 milliárd forint. Írja az elıterjesztı, hogy az épületek bontásához nem kell engedély. Akkor ott megnyerte a pályázatot és az Esély Pedagógia Központ melletti épületet kezdik el bontani és akkor kiszedik és viszik a földet? Nem tudom érti-e a bizottság, hogy mi a problémám? Legalább a szakbizottság tudjon már róla, az is elvárás, hogy a közgyőlés tudjon róla. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Táblázat: Pyrus Rumpold Rt évek között a kármentesítés közel 3 évig tartott, azonban a legtöbb létesített kutat vizsgálva a kiindulási

7 7 állapothoz hasonló mértékő és kiterjedéső szennyezettség maradt vissza 3 év után ben a további kutatófúrások miatt a szennyezettség a mélyebb rétegekbe is lejutott, ezért elıírták ezen furatok tömedékelését ben kiegészítı tényfeltárás elkészítése történt, újabb szennyezı gócot találtak és záródokumentumot adtak ki 2010-ben. Ezért kérdezem, hogy ha tonna persárt elvittek és nem tudom mennyi földet és szennyezett mosóvizet, akkor valójában mi történt? Ezek nem természetes anyagok, csak emberi tevékenység következtében kerültek a talajba. Akkor mi történt itt 15 évig? Akkor ugyanannyi szennyezıdés maradt vissza. Ha valami oszlik, annak általában hígul a koncentrációja, mégis gócok alakultak ki. Ennek ellenére tényfeltárási záródokumentációt készítettek 2010-ben. Történt itt kármentesítés? A kármentesítés közel 3 évig tartott m3 szennyezett talajvíz került kitermelésre. Majd rá 5 évre kimutatták, hogy újra szennyezett a talaj. A C pont szerint nem állnak rendelkezésre több évre visszanyúló vízminıségi monitoring adatok. A sportpálya területén elhelyezkedı kút vizének öntözıvízként való felhasználása a megengedhetınél nagyobb egészségkockázatot nem jelent, viszont az onnan nem messze lévı Vandháti út 10. szám alatti kút vizének öntözıvízként történı felhasználása a megengedhetınél jóval nagyobb egészségkockázatot jelent a lakókra nézve, amennyiben az elıre modellezett terjedési mutatók a jövıben teljesülnek. Nem akarom a szakembereket megkérdıjelezni, most milyen modelleket állítottak fel, mert 3 év kármentesítés után ugyanolyan szennyezett volt a víz. Valójában milyen mélységig és mekkora mennyiségő földet kell cserélni ahhoz, hogy a koncentráció lecsökkenjen? Én ott halálesetekrıl nem nagyon hallottam, vagy rákos megbetegedésekrıl. Takács Péter képviselı: Kit keresett meg onnan bárki is, hogy bármi problémája van a vízzel? Több lakossági fórum is volt ott, ha máskor nem, a választások idıszakában. Soha, még jelzés értékkel sem került hozzánk. Miklós Attila bizottsági tag: Annyiban csatlakoznék Takács képviselı úrhoz, hogy a táblázat szerint minden évben történt ott valami, óta van szerencsém a békéscsabai közgyőlésben ülni, nem hallottam arról, hogy ez külön téma lett volna. Dr. Ferenczi Attila bizottság elnök: Mi nem tárgyaltuk soha. Stirfler Attila bizottsági tag: A daganatos betegségekkel kapcsolatosan annyit, hogy amikor tudtunkra jutott ez az eset és mielıtt a közgyőlés elé behoztuk volna, vagy bármit léptünk volna, kezdtünk körüljárni a témában. Kérdezısködtünk a környéken daganatos betegségekkel kapcsolatban. Sok háznál jelezték azt, hogy ı, vagy valamelyik ismerıse, a környékbeli szomszéd, valamilyen daganatos betegségben szenved. Nyilvánvaló, hogy ez mástól is lehet, nem feltétlenül ettıl, de olyat is hallottunk több esetben, hogy különbözı háziállatok betegedtek meg valamilyen daganatos betegségben, ami szintén lehet mástól is és ettıl is. Viszont szerintem érdemes lenne a városban felmérni azt, hogy mely területeken mennyire nagyarányú a lakosságnál az ilyen jellegő betegségek kialakulása. Ha erre a környékre nagy eltérés mutatkozik a daganatos megbetegedések száma tekintetében, le lehet vonni egy következtetést, hogy valószínőleg emiatt a szennyezıdés miatt alakultak ki. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Jó tudni, hogy a tetraklór-etilén milyen betegségeket okozhat. Ki lehet mutatni, hogy összefüggés van-e 20 m mélyen lent lévı vegyi anyag és a felszínen lévı megbetegedés között. Nyilván az öntözıvízzel sok minden kikerülhet. A kiterjedés számomra kérdéses. Hajdu alezredes úr, hogy tudnak ilyen gócok keletkezni?

8 8 Hajdu Gábor tőzoltó alezredes: A talajvízzel van ilyen szempontból a probléma, általa jut egyre messzebb a vegyi anyag. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Csak a tisztánlátás kedvéért: Eltérı mélységbıl jönnek fel a kutak, a sportpálya kútja lehet, hogy mélyebben van, mint a Vandháti út 10. szám alatti kút? Strifler Attila bizottsági tag: Konkrétan tudom azt, hogy van olyan ház a Vandháti úton, amelynek a fala vizesedik és vélelmezhetı, hogy ház a falában is megjelenhet ez az anyag. Zárt térben ez jelentısebb kockázatot jelenthet. Wittmann László osztályvezetı: Takács Péter képviselı úr felvetése volt, hogy hiányolta, hogy a közgyőlés vagy bizottság elıtt nem szerepelt ez a 100 millió forintos, majd a 1,5 milliárd forintos pályázat. Az elıterjesztésben le van írva, hogy állami felelısségi körbe tartozó szennyezés volt, és ilyen formán az elıkészítés és most a 2. fordulóban lévı pályázatot nem a város adta be, hanem a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Tehát nem a város volt a pályázó. Az elıterjesztést a Közigazgatási Osztály készítette elı, ık tudják a kérdéseket megválaszolni. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Van-e városi érintettsége a dolognak? Tar Levente ügyintézı: Ezeket az adatokat tájékoztatásképpen kaptuk meg, hatáskörünk ebben az ügyben nincs. Az, hogy hogyan fordulhat elı, hogy ez egyik kútnál magasabb a koncentráció, a másiknál nem: a kutaknak, mind horizontális, mind vertikális irányban van eltérése a vízadó réteg tekintetében, az egyik mélyebben van, ez nagyon fontos. A vízgyőjtı (tartó) rétegeket vízzáró rétegek határolják el és ezek nagyon nagy szennyezéskoncetráció-különbségeket képesek egymástól elválasztani, ebbıl adódhat az, hogy az egyik kútnál ilyen a másiknál olyan koncentrációértéket kapunk. Erre még rájön az, hogy a talajvíznek, rétegvizeknek van egy áramlási iránya és sebessége és ennek megfelelıen, amennyiben a szennyezés irányában van egy kút, akkor arra terjedve ott magasabb értéket kapunk. Arra pedig, hogyan lehetséges az, hogy a folyamatos vízcserék és tisztítás ellenére a koncentráció nı, a következı megoldás adódik. Ezt utólag feltételezték és szerepel is a részletes megvalósíthatósági tanulmányban, hogy a szennyezés nem oldatként jutott be minden esetben, hanem teljes koncentrált cseppekként. Ezek a cseppek nehezebbek, mint maga a talaj- és rétegvíz, ezért összegyőltek a vízzáró réteg tetején és abból folyamatosan megy át oldatba. Tehát, ha az oldott anyagból, talajvízbıl leveszünk, tisztítunk, visszajuttatjuk, ebbıl a koncentrált anyagból ugyanúgy visszaoldódik. Minél kevesebbszer nyúlunk hozzá, annál töményebbre dúsul vissza. Van lent koncentrált 100 %-os szennyezı anyag, amelybıl oldódik vissza a vízbe. Ez a gond. Azt gondolták, hogy kizárólag oldott állapotban található a talajvízben és a rétegvízben, ezért is végeztek további kutatófúrásokat, amelyek a vízzáró rétegeket átfúrták. Ekkor, ezeken a lyukakon át maga a 100 %-os anyag még mélyebbre került. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amit te mondasz az az, hogy a szintiszta tetraklór-etilén bekerült a talajba. Ez borzasztó felelıtlenség egy ilyen vegyi üzemnél, hogy ilyen jellegő folyadék, szabad mérgezı anyag jusson a talajba. A logika érthetı, a kérdés az, hogy a szennyezı anyagokat az esıvíz, talajvíz belemossa a talajba. Hogy csepp formájában lejusson a gravitációs hatásra, elég elképzelhetetlen, hacsak be nem forgatták a talajba.

9 9 Tar Levente ügyintézı: Igen, de nem feltétlenül. Ez nem oldott, tömény állapotban is képes leszivárogni úgy, hogy összefüggı cseppként jutnak le és sőrőségtıl függıen helyezkednek el a rétegben. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ezen a téren az elemi vasat már nem lehet alkalmazni? Arról van szó, hogy néhány házat le kell bontani, ki kell emelni a földet és a többi részbe bejuttatni az elemi vasat. Az elemi vasat nem lehet bejuttatni másként? Tar Levente ügyintézı: Be lehet, de most ha találunk ennyire koncentrált gócot, mint amilyet néhány helyen találtak is, sokkal egyszerőbb ez a jellegő dolog. Vass Csaba ügyintézı: A múlt héten volt egy bejárás a vízügyi igazgatósággal, az atlétikai klubbal és a hivatal képviselıivel. A találkozó a miatt került kezdeményezésre, mert a klub szeretné felújíttatni a futófolyosóját és mivel a két dolog kapcsolódik egymáshoz, ezért az a döntés született, hogy jó lenne körbejárni, addig ne újítsuk fel a folyosót, míg nem tudjuk mi az, amit érint a dolog. Ott az hangzott el, hogy a Tünde utcától az atlétikai klub bejáratáig és az épületéig a teljes föld 6 m mélységben kerül kitermelésre. 13 m-es szádfalakat fognak körbeverni 7 m mélyen a talajba és az azon belüli talajt teljesen ki fogják cserélni. Ezenkívül, amiért nem javasolják a klubnak a továbbiakban, hogy gondolkozzanak pályázaton, futófolyó felújításán, a szád falon kívül 7 m hosszú 40 mm átmérıjő injektáló csöveket fognak betenni körbe végig és ezeken juttatják be a vasat. Jóval nagyobb felületet fog érinteni ez, mint amennyirıl a dokumentáció beszél. Azt, hogy ez miért tart ilyen sokáig? Azonkívül, ami a táblázatban szerepel, minden egyes dokumentációt, ami elkészült engedélyeztetni, egyeztetni kell a felügyelıséggel. Ha itt félüzemi kísérletrıl volt szó, ami azt jelentette, hogy kivettek egy adag talajt és elvitték laboratóriumi körülmények közé, ahol bevizsgálásra került a talajminta, és megnézték, hogy hogyan fog reagálni, azt ugyanúgy engedélyeztetni kell. Meg kell várni azt a hosszú utat, amíg a felügyelıség reagál. Hosszú idınek kellett ahhoz eltelni, hogy idáig eljussunk. Elképzelhetı, hogy ez hamarabb is véghez mehetett volna. Azt nem tudjuk eldönteni, hogy ez kinek a hibája. Azt mondta a vízügyi igazgatóságtól Réti László osztályvezetı úr, hogy ez az egész 1,5 milliárdos beruházás, összesen 300 kg anyag miatt történik most. Azért nagyon fontos most ezt ilyen hamar meglépni, mert talajvíz folyási, mozgási iránya az a lakóházak felé vezet és veszély alakulhat ki. Miklós Attila bizottsági tag: Ez egy teljesen abszurd helyzet. Van egy hatóság, amelyik nem tájékoztatja azt a települést, ahol ilyen jellegő probléma van, ahol egyébként lakók, lakóházak vannak veszélyben. Azt szeretném kérni, hogy az igazgatóság vezetıje kerüljön meghívásra a pénteki közgyőlésre. Pár kérdésünk lenne hozzá. Lesz egy 1,5 milliárdos beruházás, kármentés, ami kg anyag miatt szükséges. Mondjon már pár szót errıl az igazgatóság. Vass Csaba ügyintézı: Réti László arról tájékoztatott, hogy 3 milliárd forint lesz. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Miért csak a bizottság tárgyalja az elıterjesztést tájékoztatás formájában, miután a lakosság széles körét érinti ez az ügy. Nekem a tájékoztatás olyan, hogy összefoglalja a munkát, megismerjük a tevékenységet. Ez nem az, ez egy problémafelvetés-halmaz. Tímár Ella bizottsági tag: Az ott lakókkal és az atlétikai klubbal mi lesz? Hogyan tovább, errıl nem szól az elıterjesztés. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Mi lesz a futófolyosóval?

10 10 Vass Csaba ügyintézı: Én is megkérdeztem az osztályvezetı úrtól, annyit mondott, hogy a pályázat nem biztosít arra lehetıséget, hogy a lebontott épületeket újra felépítsék. Folytatódnak az egyeztetések, ott van még néhány cég azon a helyen, ık onnan el fognak menni; gondolom valamilyen árban meg kell, hogy egyezzenek. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Lebontják a Vagyonkezelı Zrt. kezelésében lévı futófolyosót. Mi legyen az atlétikai pályával? A városnak több százmilliós kárt okoznak. Vass Csaba ügyintézı: Az atlétikai pályát nem érinti, a futófolyosó mögött van az a salakos pálya. Andó Tamás bizottsági tag: Azt nem látom az elıterjesztésben, hogy valaki ezért felelıs lenne. Az emlékezetem szerint a Vandháti út 10. szám alatti ingatlan udvarán tároltak ilyen hordókat, amiért a Patyolat fizetett bérleti díjat. Erre nem tudom, hogy van-e valamilyen bizonyíték, ezt nem látom az anyagban. A szomszédok látták, hogy ott tárolnak, tehát ez tény. Ez már megtörtént, de mi a megoldás? Dr. Kiss Gyula aljegyzı: Javaslom a bizottságnak, hogy a decemberi ülésre kerüljön ismét beterjesztésre az elıterjesztés, valamint javaslom, hogy kapjon meghívást az ülésre Bak Sándor úr, aki Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Aki arra is fog tudni válaszolni, hogy miért nem lett tájékoztatva az önkormányzat menetközben akár a pályázat benyújtásáról. Strifler Attila bizottsági tag: Szeretném, ha a közgyőlés is tárgyalná az elıterjesztést. Ez a közgyőlés SzMSz-e szerint lehetséges, hogy a mostani közgyőlésen legyen napirendi pont? Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ez úgy lehet, hogy a közgyőlésen kéred, hogy tárgyalja az anyagot a közgyőlés. Strifler Attila bizottsági tag: Andó Tamás felvetésére, mi szerint a Vandháti út 10. szám alatt tároltak hordókat, minden ilyen információ valós tartalmáról meg kell gyızıdni, tudnunk kell alátámasztani. Mérjük fel milyen megbetegedések voltak ezen a területen. Ebbıl is le lehet következtetéseket vonni. Tar Levente ügyintézı: A Városépítészeti Csoport által a településrendezési terv kapcsán részükre történt megkeresés nem túl régen. Erre fognak még reagálni, csak azért, hogy teljes legyen a kép. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy tovább kell az ügyet vizsgálni és javaslom, hogy kerüljön beterjesztésre ismételten az elıterjesztés egy kidolgozottabb formában a bizottság decemberi ülésére, amelyre kerüljön meghívásra Bak Sándor úr a Körösvidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A tájékoztató térjen ki arra, hogy hogyan áll az ügy, milyen beavatkozási szintre van szükség. A város vagyona, érintettsége okán milyen kölcsönös lépéseket kell tenni. Milyen tájékoztatási kötelezettsége van a városnak és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak a lakosság felé. A tájékoztatás elfogadását teszem fel szavazásra azzal, hogy decemberre kérünk egy részletesebben kidolgozott anyagot az elmondottak szerint. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11 11 312/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága megismerte a volt Patyolat Vállalat kármentesítési munkálatairól szóló tájékoztatót. Városfejlesztési Bizottsága kéri, hogy kerüljön beterjesztésre egy kidolgozottabb elıterjesztés (hogyan áll az ügy, milyen beavatkozási szintre van szükség) a bizottság decemberi ülésére, amelyre kerüljön meghívásra Bak Sándor úr a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Felelıs: Dr. Burai Mihály osztályvezetı Határidı: november 15. Kutyej Pál, Andó Tamás és Miklós Attila bizottsági tagok elhagyták az üléstermet. A bizottság létszáma 6 fı. 4. napirendi pont Tárgy: Békéscsaba, Kis-Tabán u. 30. sz. alatti ingatlan nyílt árverésen történı értékesítése Kozma János Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. cégvezetı: Az ingatlanon szükséglakások voltak, amelyek olyan rossz állapotban kerültek, hogy a város szisztematikusan kiüríttette az ingatlant. Jelenleg az épület bontása folyik. Miután le lesz bontva az épület, akkor a funkcióját elveszíti. A lakóövezetben egy foghíj telek lesz, amire a városnak jelen pillanatban nincs szüksége. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 313/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı békéscsabai 3852 hrsz.-ú, 832 m 2 területő ingatlant bruttó ,- Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázezer forint kikiáltási áron, nyilvános árverés útján értékesíti. Az árverési hirdetmény az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 3. számú mellékletét képezı árverési szabályzat alapján kerül elkészítésre. 2. Az árverésen kialakult licitárat a vevınek az adásvételi szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell megfizetnie az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú bankszámlájára. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt.-t az értékesítés elıkészítésére és lebonyolítására.

12 12 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanárverés nyertesével az adásvételi szerzıdést kösse meg. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: március napirendi pont Tárgy: Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévı bérlakások évi idıszakos ellenırzésérıl, felújításáról Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslat I. pontja arról szól, hogy a beszámolót a bizottság elfogadja. A II. pont pedig ezer forint átcsoportosítás jóváhagyására tesz javaslatot az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadásokra az intézményi céltartalék elıirányzatából. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 314/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 26/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet 15. (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva elfogadja a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. által készített, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévı bérlakások évi idıszakos ellenırzésérıl szóló beszámolót. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: november Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és 7/2011. (III. 28.) önkormányzati 32. rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja ,- Ft átcsoportosítását az Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadásokra. Forrás: Intézményi céltartalék. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: december napirendi pont Tárgy: Fizetı parkolóhelyek mőködésével kapcsolatos negyedéves elszámolás Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 315/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága

13 13 Városfejlesztési Bizottsága a közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. által a parkolási üzletág mőködtetésével kapcsolatban felmerült költségekrıl kibocsátott számla és az ahhoz tartozó kimutatás megismerését követıen a III. negyedévre vonatkozó elszámoló számla ,- Ft - kifizetését jóváhagyja. Felelıs: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidı: november 15. Miklós Attila bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. A bizottság létszáma 7 fı. 7. napirendi pont Tárgy: Az egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az Alapellátási Intézmény, valamint a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet alapító okiratának módosítására tesz javaslatot az elıterjesztı. A jogszabályi környezet átvezetésére kerül sor a módosításokkal. Strifler Attila bizottsági tag: Kérem jegyzıkönyvbe venni, hogy azért tartózkodunk a szavazástól, mert a szakbizottság még nem tárgyalta az elıterjesztést. Úgy gondoljuk, hogy a megalapozottabb döntés miatt szükségünk van a szakbizottság véleményére is. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Én úgy gondolom, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság külön döntési jogkörrel rendelkezı bizottság, nem függ a határozata más bizottságétól. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 316/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. és 1/A. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: november Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. és 2/A. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: november napirendi pont

14 14 Tárgy: Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt állásáról Kutyej Pál bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. A bizottság létszáma 8 fı. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ezt az elıterjesztést szeptemberben tárgyaltuk. Azóta változás az az, hogy a megépült nyomóvezetékek, gravitációs csatornák, bekötések és átemelık száma nıtt. Hátra van még 20 km gravitációs csatorna, 3 km nyomóvezeték, 800 bekötés, 16 átemelı megépítése. Elmondtuk, hogy 3 km csatorna épül hetente. Sztankó Ilona PIU vezetı: Egy kiegészítést tennék az elıterjesztésben írtakhoz: a földhivatalnál jogerıre emelkedtek a bejegyzı határozatok a szolgalmi jog tekintetében. Ettıl fogva semmi akadálya sincs ezeken a területeken a csatornaépítésnek. Miklós Attila bizottsági tag: A beszámoló egyik pontjára szeretnék rákérdezni: a beszámoló megemlíti, hogy szeptemberben történt egy közvélemény-kutatás, ami valamilyen arányban felmérte azt, hogy milyen a csatornázással kapcsolatban a közhangulat. Ezt a kutatási anyagot láthatná-e a bizottság, a testület, vagy bárki más? Sztankó Ilona PIU vezetı: Nem hiszem, hogy ennek bármi akadálya lenne. A napokban egyeztettünk a PR szervezettel. Az elızı közvélemény-kutatás eredményei is közzétételre kerültek a Népújságban. Most is közzé fogják tenni. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Több képviselı jelezte, hogy olyan dolgokba kívánják bevonni ıket a lakossági fórumokba, amihez nekik közük nincs. Amikor elmennek a csatornázásról tájékoztatni a lakosságot, az nem képviselıi feladat. Erre egy nagyon jól megfizetett PR csapat van, az ı feladatuk a lakosság tájékoztatása. Nem szeretnénk, ha a képviselıkre lenne hárítva a felelısség, mert tudjuk, hogy a lakosság bizonyos fokig elégedetlen. Erre hívom fel a Sztankó Ilona figyelmét. Sztankó Ilona PIU vezetı: Ezt mi is érzékeltük a legutolsó lakossági fórumokon. Ezt számon is kértük a PR szervezettıl. Egyetértek, nem ez a módja, ahogy a legutolsó lakossági fórumokat megszervezték. Tímár Ella bizottsági tag: Amíg a szennyvíztelep nem fog elkészülni, ettıl függetlenül a lakosság ráköthet-e a csatornára? Sztankó Ilona PIU vezetı: Most jelen pillanatban lakossági kiértesítések nem történnek azért, mert az M1-es nyomóvezeték területbiztosításai nem rendezettek. Andó Tamás bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. A bizottság létszáma 9 fı. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 317/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága

15 15 Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt állásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: november napirendi pont Tárgy: Tájékoztató az adóhátralékkal rendelkezı adósokról Takács Péter képviselı: Javaslom, hogy kerüljön be közgyőlésre is a tájékoztató. Nem baj, ha a közgyőlés is megismerkedik a tartozások szerkezetével. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Lehet kérni fogom a jegyzıt a közgyőlésen, hogy hozza nyilvánosságra az adóhátralékkal rendelkezık névsorát. Tarné Stuber Éva osztályvezetı: Az elıterjesztésben le van írva, mi nagyobb bontást adtunk, mint amit a bizottság kért az elmúlt ülésén. A múltkori bizottsági ülésen elmondtam, hogy bármit tudunk produkálni, amit a bizottság kér a jogszabály adta lehetıségek között. Szeretném elmondani, hogy a jogszabályok gátolják a nyilvánosságra hozatalt, én nagyon mellette lennék. Azért is mutattunk be még nagyobb bontást, hogy lássa a tisztelt bizottság, hogy a kis összegekbıl áll össze a nagy tartozás. Ez a sok kicsi tétel, ha belegondolnak, hogy ez mennyi inkasszó, hányszor kell ismételni, hányszor jön vissza eredménytelenül, ez mind költség nekünk és eredmény nélküli. Jövı évben ki fogjuk alakítani azt a rendszert, hogy akármelyik bizottsághoz benyújt pályázatot vagy támogatást kér valaki, csak akkor nyerhet, kaphat támogatást, ha például adótartozása nincs. Ez egy pályázati kiírási feltétel lesz. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy a decemberi közgyőlésre kerüljön beterjesztésre a tájékoztató. A bizottság javasolja, hogy önkormányzati támogatás csak azok részére kerüljön nyújtásra, akik adótartozással nem rendelkeznek. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 318/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az adóhátralékkal rendelkezı adósokról készített tájékoztatót elfogadja és kéri, hogy a decemberi közgyőlésre kerüljön tájékoztató benyújtásra az adóhátralékkal rendelkezı adósokról tárgyban. A bizottság kéri, hogy az önkormányzat csak azon adózók részére nyújtson támogatást, akik nem rendelkeznek adótartozással. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: november 15. Kutyej Pál bizottsági tag távozott az ülésterembıl. A bizottság létszáma 8 fı.

16 10. napirendi pont 16 Tárgy: Településrendezési Eszközök módosítása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 319/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul a Településrendezési Eszközök módosításának elıkészítéséhez az alábbiak szerint: 1. A 18631/3 hrsz.-ú, a 18632/1 hrsz.-ú, a 18697/1 hrsz.-ú, a 18698/1 hrsz.-ú és a hrsz.-ú földrészletek Mk-B (mezıgazdasági terület, építmény építési lehetıség nélkül) övezetbıl Má-M (meliorált mezıgazdasági terület-nádas, gyep, szántó) övezetbe kerüljenek. 2. A Török Ignác utcai 20552/83 és 20552/84 hrsz.-ú telkeken jelenleg ábrázolt feltáró út kerüljön levételre a szabályozási tervrıl. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: szeptember 30. Kutyej Pál bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. A bizottság létszáma 9 fı. 11. napirendi pont Tárgy: Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 320/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése támogatja az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez történı csatlakozást, és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert csatlakozási nyilatkozat aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: november napirendi pont Tárgy: Környezetvédelmi elıirányzatokból forrás jóváhagyása környezet- és természetvédelmi feladatok elvégzésére Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra.

17 17 Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 321/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a helyi környezet- és természetvédelmi elıirányzat létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló 45/1997. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Környezetvédelmi Elıirányzat ,- Ft összegbıl jóváhagyja a Széchenyi-Liget (hrsz.: 810) parkrendezési munkáinak elvégzését. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Nagy Akantusz Kft. (5600 Békéscsaba, Stark Adolf utca 9.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaság a megadott ajánlattételi határidın túl nyújtotta be ajánlatát. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a feladat elvégzésére a Bazsi-Ép Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Luther utca 10.) köt szerzıdést, amennyiben a gazdasági társaság a hiánypótlást maradéktalanul teljesíti. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december napirendi pont Tárgy: A hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésére beérkezett pályázatok elbírálása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az adható támogatás kerüljön biztosítására a pályázók részére. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 322/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Millenium u sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására vissza nem térítendı támogatást nyújt , - Ft összegben.

18 18 A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Andrássy út sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására vissza nem térítendı támogatást nyújt , - Ft összegben. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, İr u. 5. sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására vissza nem térítendı támogatást nyújt , - Ft összegben. A támogatás a zárható helyiség használatbavételét követıen, számlákkal igazolt költségek alapján kerülhet kifizetésre a pályázó részére abban az esetben, ha benyújtja a TAPPE Kft. által kiadott igazolást arról, hogy a lakóközösségnek nincs a hulladékszállítással összefüggésben tartozása. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Andrássy út 7. sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására vissza nem térítendı támogatást nyújt , - Ft összegben. A támogatás a zárható helyiség használatbavételét követıen, számlákkal igazolt költségek alapján kerülhet kifizetésre a pályázó részére abban az esetben, ha benyújtja a TAPPE Kft. által kiadott igazolást arról, hogy a lakóközösségnek nincs a hulladékszállítással összefüggésben tartozása. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Lencsési út 128. sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı

19 19 edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására vissza nem térítendı támogatást nyújt , - Ft összegben. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Lencsési út 130. sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására vissza nem térítendı támogatást nyújt , - Ft összegben. A támogatás a zárható helyiség használatbavételét követıen, számlákkal igazolt költségek alapján kerülhet kifizetésre a pályázó részére abban az esetben, ha benyújtja a TAPPE Kft. által kiadott igazolást arról, hogy a lakóközösségnek nincs a hulladékszállítással összefüggésben tartozása. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Luther u. 7. sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására vissza nem térítendı támogatást nyújt , - Ft összegben. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Gábor köz 2-8. sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására vissza nem térítendı támogatást nyújt , - Ft összegben. A támogatás a zárható helyiség használatbavételét követıen, számlákkal igazolt költségek alapján kerülhet kifizetésre a pályázó részére abban az esetben, ha benyújtja a TAPPE Kft. által kiadott igazolást arról, hogy a lakóközösségnek nincs a hulladékszállítással összefüggésben tartozása.

20 20 A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Gábor köz 10. sz. alatti lakóközösség részére , - Ft összegben nyújt vissza nem térítendı támogatást a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására. Önkormányzata és a lakóközösségek megbízott képviselıje által aláírt támogatási A támogatás a zárható helyiség használatbavételét követıen, számlákkal igazolt költségek alapján kerülhet kifizetésre a pályázó részére abban az esetben, ha benyújtja a TAPPE Kft. által kiadott igazolást arról, hogy a lakóközösségnek nincs a hulladékszállítással összefüggésben tartozása. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 10. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Jókai u. 18. sz. és Illésházi u. 4. sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására vissza nem térítendı támogatást nyújt , - Ft összegben. A támogatás a zárható helyiség használatbavételét követıen, számlákkal igazolt költségek alapján kerülhet kifizetésre a pályázó részére abban az esetben, ha benyújtja a TAPPE Kft. által kiadott igazolást arról, hogy a lakóközösségnek nincs a hulladékszállítással összefüggésben tartozása. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 11. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Pásztor u sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének megoldására vissza nem térítendı támogatást nyújt , - Ft összegben. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 12. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági és eljárva a Békéscsaba, Pásztor u sz. alatti lakóközösség részére a hulladékgyőjtı

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-2/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

M u t a t ó. Napirendi pontok:

M u t a t ó. Napirendi pontok: J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 6. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó november 6. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK 14/2012.(III.28.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÉRDEKEGYEZTETİ, KÜLKAPCSOLATI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 986/2014. Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 15-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 15-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 15903-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28- án - kedden - du. 16,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben