J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága november 15-én tartott nyilvános ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. november 15-én tartott nyilvános ülésérıl."

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága november 15-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Andó Tamás külsı bizottsági tag Bíró Csaba István külsı bizottsági tag Labos Tibor külsı bizottsági tag Petróczy Zoltán külsı bizottsági tag Kiss András tőzoltó ezredes Hajdu Gábor tőzoltó alezredes Takács Péter képviselı Kozma János Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. cégvezetı Sztankó Ilona PIU vezetı Uhrin Nándorné Szociálpolitikai Osztály osztályvezetı-helyettes Wittmann László Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetı Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetı-helyettes Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály osztályvezetı Tarné Stuber Éva Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı Soczóné Dömény Edit Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı-helyettes Nagyné Tóth Krisztina városrendezı Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 8 fı bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el sorrendmódosítással: Nyilvános ülés: 1. Hulladékkezeléssel kapcsolatos fejlesztési lehetıségek 2. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokság között végzett tevékenységérıl 3. Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város polgári védelmi helyzetére vonatkozóan 4. Békéscsaba, Kis-Tabán u. 30. sz. alatti ingatlan nyílt árverésen történı értékesítése 5. Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévı bérlakások évi idıszakos ellenırzésérıl, felújításáról 6. Fizetı parkolóhelyek mőködésével kapcsolatos negyedéves elszámolás 7. Az egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítása 8. Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt állásáról 9. Tájékoztató a békéscsabai volt Patyolat Vállalat területén folytatott kármentesítésrıl

2 2 10. Településrendezési Eszközök módosítása 11. Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez 12. Környezetvédelmi elıirányzatokból forrás jóváhagyása környezet- és természetvédelmi feladatok elvégzésére 13. A hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésére beérkezett pályázatok elbírálása 14. Infrastrukturális választókerületi fejlesztések módosítása 15. HURO kerékpárút-építési pályázatban való részvétel 16. Szennyvízberuházással érintett ingatlan tulajdonosának kártalanítása a Gereblyés utcában 17. Szennyvízberuházással érintett ingatlanok tulajdonosának kártalanítása külterületen 18. Kétoldali utcaszélesítéssel érintett ingatlan tulajdonosának kártalanítása 19. Külterületi tanyahely egy részének értékesítése 20. Peter Jilemniczky utca 3. szám alatti ingatlan hasznosítása 21. Az EXERG-B Kft.-vel kötött bérleti szerzıdés közös megegyezéssel való megszüntetése 22. Javaslat a hibaelhárítási tartalék igénybevételére 23. A DAOP-2.1.1/J-11 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése címő pályázati felhívásra benyújtandó pályázat elıkészítése 24. QUEST - Projekt (a fenntartható városi közlekedésért) 25. A Békéscsaba, belváros revitalizáció I. ütem projekthez kapcsolódó jelzálog bejegyzés 26. Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl 27. A évi költségvetés koncepciója 28. Javaslat intézményi céltartalék felosztására 29. Tájékoztató az adóhátralékkal rendelkezı adósokról 1. napirendi pont Tárgy: Hulladékkezeléssel kapcsolatos fejlesztési lehetıségek Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Szeptemberben tárgyalta a közgyőlés azon szerzıdési pontot, mely szerint december 31-éig megállapodást kell kötni a TAPPE Kft-vel a II/Bnek nevezett hulladéklerakó megépítésének finanszírozása ügyében, hiszen a szolgáltatónak szerzıdés szerint kötelessége megépíteni a hulladéklerakót. 4 verzió volt elıttünk, az egyik, hogy pályázati lehetıséget keresünk. Ilyen lehetıségek nem nyíltak meg. A következı verzió az volt, hogy a saját költségén megépíti és 2015-ben elszámol a várossal, hiszen a szerzıdése december 31-éig szól és a város kifizeti a beruházás értékét. A következı lehetıség az volt, hogy a lakossági díjemelésekkel teremtünk forrást a majd 450 millió forintos beruházáshoz, a harmadik egy vegyes rendszer volt, amely azt mondta, hogy bizonyos lakossági díjemelése és elszámolás a végén. A TAPPE Kft. elıállt egy negyedik verzióval, ami elsıre nagyon szimpatikus lehetne, csak a jogszabályi háttér jelenleg tisztázatlan és bizonytalan. Az arról szólt, hogy a lerakandó szemét mennyiségét kell csökkenteni. Jelenleg Békéscsabáról a hulladékkezelı-mőbe 30 ezer tonna szemét beszállítása történik meg évente, és mivel regionális lerakó még kb. 38 településrıl is ide szállítják megfelelı díj ellenében a szemetet, amit jelenleg válogatás nélkül raknak le. A javaslat arról szól, hogy építenének egy hulladékválogatót, illetve egy üvegzúzót, amibıl késıbb nem teherviselı betonelemek készülnének, valamint mőanyag kukagyárak, ahova a használt kukákat lehetne bedarálni, és sokkal olcsóbban tudnának a lakosság számára kukát biztosítani. Jelenleg a TAPPE felvevıtelepén ezer kézi hulladékgyőjtı van kihelyezve. Természetesen ennek a plusz 200 millió forintos költségét egy vállalkozó viszont szeretné látni. Javaslatuk az volt, hogy 10 évre hosszabbítsunk szerzıdést velük januártól. Szakértık megvizsgálták ezt a

3 3 lehetıséget, hogy közbeszerzés nélkül van-e mód erre. Jelenleg azon az állásponton vannak, hogy a jelenlegi szerzıdés közbeszerzésen kívüli meghosszabbítása jogszabályi rendelkezések alapján aggályos. Szerzıdéshosszabbítás a jelenlegi szabályrendszer miatt nem tőnik megoldhatónak. A TAPPE arra hivatkozott, hogy 2000-ben nem közbeszerzéssel nyerték el a pályázatot, hanem meghívásos pályázattal. Készülıben van az új hulladékgazdálkodási törvény, amirıl nem tudjuk, hogy mit fog tartalmazni. Ezért az a javaslat, hogy jelenleg ne döntsön a bizottság, hanem majd decemberben, mert a szerzıdés szerint viszont kötelességünk valamilyen megoldási javaslattal elıállni a beruházás ellentételezésével kapcsolatosan. Az elıterjesztés 2. oldalán fel van sorolva néhány szempont, amit majd figyelembe kell venni a megoldás keresése során. Jelenleg bizonytalanság van az új hulladékgazdálkodási törvényt illetıen, ezért azt javasolom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot és a decemberi ülésre készüljön elıterjesztés azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tovább. Az érdekesség az lesz ha a hulladékgazdálkodási törvény decemberig sem jön ki, mert akkor tényleg egy bizonytalanság lép fel, ami a város részérıl is egy kockázati tényezı, hiszen nem tudja milyen terhet kell vállalni, és a szolgáltató részérıl is, bár kötelessége megépíteni a hulladéklerakót. Azért 450 millió forint nem kevés, az komoly kártérítést vonhat maga után egy késıbbi szerzıdésbontásnál. Miklós Attila bizottsági tag: A határozati javaslatban a határidı december 31-e van megjelölve polgármester úrnak, hogy folytasson tárgyalásokat. Nem túl hosszú ez az idı? Nem lehetne erre hamarabb visszatérni? Azért gondolom, hogy jó lenne hamarabb visszatérni, mert végre van egy olyan helyi vállalkozás, amely valamilyen úton-módon beruház. Lehet, hogy egyébként a szerzıdés meghosszabbítása tényleg aggályos. Azt gondolom, hogy errıl megérné kicsit sőrőbben beszélni. Ez egy olyan terület, amellyel foglalkoznunk kell. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A törvénytervezet szerint december 31-el minden szerzıdést fel kell bontani. A határozati javaslat valójában a hulladékmennyiség csökkentését célzó tárgyalásokra, illetve plusz beruházásokra vonatkozik december 31-éig a finanszírozásról meg kell állapodni. Békéscsabának nincs és nem is lesz 450 millió forintja és ezt valahonnan biztosítani kell. A szolgáltató hivatkozhat arra, hogy szerzıdéses kötelessége megindítani a beruházást. Ha már beleköltött millió forintot, nem tudunk mit csinálni. Még egyszer kérem a jogi szakértık véleményét, ha elkezdi a beruházást, akkor valamilyen alapot kell lefektetni a munkaelkezdésnek. Ezért lett volna jó a hosszabbítás. Javaslom és kérem a Városüzemeltetési Osztály vezetıjét, hogy a decemberi ülésre kézzel fogható javaslat kerüljön beterjesztésre. A jelen elıterjesztés - a polgármester folytasson tárgyalást a szolgáltatóval a pótberuházásról szól, azért lett megjelölve a december 31.-ei idıpont. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 309/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte a Tappe Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a hulladékkezeléssel kapcsolatos fejlesztési lehetıségekrıl lefolytatott tárgyalásokról készült beszámolót. A

4 4 jogszabályok várható változása miatt a tárgyalások folytatása szükséges, amelynek eredményérıl a Közgyőlést tájékoztatni kell. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 31. Városfejlesztési Bizottsága kéri, hogy a decemberi ülésre kerüljön megoldási javaslat beterjesztésre a hulladékkezeléssel kapcsolatos fejlesztési lehetıségek vonatkozásában. 2. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokság között végzett tevékenységérıl Kiss András tőzoltó ezredes szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Megköszönöm a Tőzoltóság áldozatos munkáját. Az elıterjesztés határozati javaslatát teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 310/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság között végzett tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte és elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsaba Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság valamennyi munkatársának áldozatos munkájáért. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: november napirendi pont Tárgy: Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város polgári védelmi helyzetére vonatkozóan Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ilyen beszámolóra még eddig nem került sor. Az anyagból láttam, hogy bıven van tennivaló, még ha nem is vagyunk katasztrıfával sújtott része az országnak. Régen ezt a helyet Viharsaroknak hívták, viszont pont az látom, hogy itt a legkiegyensúlyozottabb az idıjárás. Viharok, árvizek elkerülnek. De ettıl még a katasztrófavédelemnek és a polgári védelemnek komoly szerepe van. Hajdu Gábor tőzoltó alezredes: Ahogy elnök úr is mondta elıször készít beszámolót a polgári védelem. Én ebben a beosztásban január 1-jétıl vagyok, pályázat útján kerültem ide. Igazából egy lehetıségnek érzem, hogy beszámolót készítettem és ahogy az elnök úr is mondta, a mi tevékenységünk nincs annyira a köztudatban. Érzékeltem, amikor január 1-jén ide kerültem, hogy nem vagyunk annyira ismertek a tevékenységünkkel kapcsolatosan. Ahogy a tőzoltóparancsnok úr elmondta, az elmúlt idıszakban, kb. 2 éve, szorosabb lett a kapcsolat a tőzoltóság és a polgári védelem között. Vannak olyan területek, amelyeket ık már nem tudnak

5 5 lekezelni, akkor lépünk mi a képbe. A lakosságvédelemrıl beszélek. Ez a jövıben még hangsúlyosabb lesz, mert a törvénybıl, ami már elfogadásra került, kiolvasható. A évi CXXVIII. törvényben a tőzoltóság és a polgári védelem is egységesen jelenik meg. Bár a bizottsággal nem volt semmilyen jellegő kapcsolatom, de a Polgármesteri Hivatallal volt. Olyan kapcsolat alakult ki közöttünk, ami elıremutató és bízom benne, hogy ez fenntartható lesz. Most is egy olyan jellegő dologról tárgyaltunk a pénzüggyel kapcsolatosan, hogy lesz megtakarításunk az idén. Ebbıl egy olyan jellegő beruházást szeretnénk megvalósítani, amely a belvíz idején már jelentkezett problémaként, hogy ágynemőket, ágynemőhuzatokat, fektetıanyagokat, főtésre alkalmas eszközöket szeretnénk vásárolni kb. 10 fı részére, ha rendkívüli helyzet áll elı. Ha az önkormányzat tud ingatlant adni, akkor ebbıl a készletbıl el tudjuk helyezni a rászorulókat. Ennyit kívántam hozzátenni az írásos anyaghoz. Strifler Attila bizottsági tag: A beszámoló 11. oldalán szerepel es címen a Vandháti úton kialakult talajszennyezéssel kapcsolatban, hogy a Békés Megyei Hírlap április 12- én megjelent számában írtak errıl szennyezésrıl. Hajdu Gábor tőzoltó alezredes: Az én általam vezetett kirendeltség nem tudott errıl a dologról. Az igazgató úrral, Takács ezredes úrral konzultáltunk és utána a KÖRKÖVIZ-IG-en, illetve a Polgármesteri Hivatalon keresztül az információkat beszerezve tisztázódott ez a korábban kialakult és egyben jelenlegi állapot. Strifler Attila bizottsági tag: Errıl Önöknek nem kellett volna elızıen tudniuk? Hiszen a KÖRKÖVIZ-IG és elvileg a Polgármesteri Hivatal korábban már tudott errıl és egyfajta párbeszédnek, vagy valaminek kellett volna, hogy legyen. Hajdu Gábor tőzoltó alezredes: A KÖRKÖVIZ-IG, mint hatóság nem volt kötelezve arra a hatályos jogszabályok szerint, hogy minket tájékoztasson. A beszámolóban írtam, hogy én hatósági jogkörrel nem rendelkezem, gondolom ezért nem keresett minket a KÖRKÖVIZ-IG. Az, hogy az igazgató úrnak volt-e errıl információja, azt nem tudom. Ebben nem tudok nyilatkozni. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Megköszönöm a Polgári Védelmi Kirendeltség áldozatos munkáját. Az elıterjesztés határozati javaslatát teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 311/2011. (XI. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése polgári védelmi helyzetére vonatkozó beszámolót megismerte és elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsabai Polgári Védelmi Kirendeltség valamennyi munkatársának áldozatos munkájáért. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: november 18.

6 9. napirendi pont 6 Tárgy: Tájékoztató a békéscsabai volt Patyolat Vállalat területén folytatott kármentesítésrıl Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ezen a területen évig mőködött a Patyolat Vállalat, elıtte forgácsoló üzem mőködött a területen, különbözı vegyi anyagokat használva évtıl - a Patyolat Vállalat felszámolása után is folyt tisztítási tevékenység, amelyet a Patyolat Kft. végzett. Mint olvashattuk, tetraklór-etilént használtak a vegytisztításhoz, melynek 80 %-át visszadesztillálták, 20 %-át kovafölddel itatták fel november 1. és december 2. között tonna persár, 19 tonna göngyöleg, 28 tonna szennyezett föld és 18 m3 szennyezett mosóvíz került elszállításra és ártalmatlanításra tól folytatólagosan egészen 2010-ig történtek vizsgálatok, illetve készült záródokumentum. Ennek ellenére az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy továbbra is vannak veszélyek az adott területen és fıleg a Vandháti út 10. szám alatti kút vizének öntözıvízként való felhasználása jelent nagyobb egészségkockázatot. Takács Péter képviselı: Valóban úgy történt, ahogy az elnök úr elmondta. Az egyik testületi ülésen Szabóné képviselı asszony állt fel, és elmondta, hogy milyen problémáról tud a Patyolat környékén és valamit csinálni kellene. Mi, akik évek óta ülünk itt, csak néztünk, hogy honnan vannak ezek az információk. Mi abban a hiszemben voltunk, hogy ezen területnek a rehabilitációja évet követıen teljes körően rendezve lett. Hrabovszki képviselı úr szót is kért és elmondta, hogy mirıl folyik itt a beszélgetés? Mi úgy vagyunk tájékoztatva, hogy a rehabilitáció megtörtént és gyakorlatilag vége van. Polgármester úr reagálta le, aki - én legalábbis úgy láttam -, erısen képben van ebben az ügyben. Elmondta, hogy meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Volt lakossági fórum a Vandháti úti iskolában. Követtem a sajtón keresztül, és a legközelebbi közgyőlésen én kértem szót napirend elıtt, mert olyan adatok kerültek a napvilágra, amelyek engem nagyon megleptek. Például az, hogy be lett adva egy pályázat, amely talán nyert 100 millió forintot egy elıkészítı tanulmány készítésére és ez egy olyan munkálatok lefolytatását célozta meg ezen a területen, amely 1,5 milliárd forintba fog kerülni. Az adat vagy az újságban jelent meg, vagy a rádióban hallottam. Azt tettem szóvá, hogy, hogy van az, hogy itt van a Polgármesteri Hivataltól légvonalban 500 m-es terület, amely állítólag ennyire szennyezett és mi errıl nem tudunk. A másik hogy, hogy van az, hogy úgy adnak be pályázatot, hogy a város képviselıtestülete nem tudott róla. Ráadásul az intézményem abroszait, törölközıit én ide hordom. Én olyan szép fenyıfákat keveset látok a városban, mint itt. Hozzáértı szakmérnök barátom mondta, hogy a fát, azt úgy kell elképzelni, hogy amennyi van a föld felett, annyi van lefele is. Ezért nem igazán értem ezt a szennyezıdéses problematikát. Amit az elnök úr is mondott, hogy az egyik kút szennyezett, de a közelben a másik nem annyira Nekem zavaros az egész ügy. Elsı kérdés: hogy van az, hogy úgy adnak be pályázatot, hogy legalább tájékoztatásként nem hozzák be a testület elé? Hogy van az, hogy mi úgy tudjuk, hogy az adott terület rehabilitálva van és valójában nincs. Azt írja az elıterjesztı, hogy nem folyt folyamatos mérés. Miért nem folyt, ahol ilyen nagy a probléma? Miért nem készült arról valamilyen kimutatás felénk? A harmadik, hogy, hogy van az, hogy mi nem tudunk 1,5 milliárd forintos pályázatról? Arányosítsunk? Az Agóra felépítése 1,5 milliárd forint. Írja az elıterjesztı, hogy az épületek bontásához nem kell engedély. Akkor ott megnyerte a pályázatot és az Esély Pedagógia Központ melletti épületet kezdik el bontani és akkor kiszedik és viszik a földet? Nem tudom érti-e a bizottság, hogy mi a problémám? Legalább a szakbizottság tudjon már róla, az is elvárás, hogy a közgyőlés tudjon róla. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Táblázat: Pyrus Rumpold Rt évek között a kármentesítés közel 3 évig tartott, azonban a legtöbb létesített kutat vizsgálva a kiindulási

7 7 állapothoz hasonló mértékő és kiterjedéső szennyezettség maradt vissza 3 év után ben a további kutatófúrások miatt a szennyezettség a mélyebb rétegekbe is lejutott, ezért elıírták ezen furatok tömedékelését ben kiegészítı tényfeltárás elkészítése történt, újabb szennyezı gócot találtak és záródokumentumot adtak ki 2010-ben. Ezért kérdezem, hogy ha tonna persárt elvittek és nem tudom mennyi földet és szennyezett mosóvizet, akkor valójában mi történt? Ezek nem természetes anyagok, csak emberi tevékenység következtében kerültek a talajba. Akkor mi történt itt 15 évig? Akkor ugyanannyi szennyezıdés maradt vissza. Ha valami oszlik, annak általában hígul a koncentrációja, mégis gócok alakultak ki. Ennek ellenére tényfeltárási záródokumentációt készítettek 2010-ben. Történt itt kármentesítés? A kármentesítés közel 3 évig tartott m3 szennyezett talajvíz került kitermelésre. Majd rá 5 évre kimutatták, hogy újra szennyezett a talaj. A C pont szerint nem állnak rendelkezésre több évre visszanyúló vízminıségi monitoring adatok. A sportpálya területén elhelyezkedı kút vizének öntözıvízként való felhasználása a megengedhetınél nagyobb egészségkockázatot nem jelent, viszont az onnan nem messze lévı Vandháti út 10. szám alatti kút vizének öntözıvízként történı felhasználása a megengedhetınél jóval nagyobb egészségkockázatot jelent a lakókra nézve, amennyiben az elıre modellezett terjedési mutatók a jövıben teljesülnek. Nem akarom a szakembereket megkérdıjelezni, most milyen modelleket állítottak fel, mert 3 év kármentesítés után ugyanolyan szennyezett volt a víz. Valójában milyen mélységig és mekkora mennyiségő földet kell cserélni ahhoz, hogy a koncentráció lecsökkenjen? Én ott halálesetekrıl nem nagyon hallottam, vagy rákos megbetegedésekrıl. Takács Péter képviselı: Kit keresett meg onnan bárki is, hogy bármi problémája van a vízzel? Több lakossági fórum is volt ott, ha máskor nem, a választások idıszakában. Soha, még jelzés értékkel sem került hozzánk. Miklós Attila bizottsági tag: Annyiban csatlakoznék Takács képviselı úrhoz, hogy a táblázat szerint minden évben történt ott valami, óta van szerencsém a békéscsabai közgyőlésben ülni, nem hallottam arról, hogy ez külön téma lett volna. Dr. Ferenczi Attila bizottság elnök: Mi nem tárgyaltuk soha. Stirfler Attila bizottsági tag: A daganatos betegségekkel kapcsolatosan annyit, hogy amikor tudtunkra jutott ez az eset és mielıtt a közgyőlés elé behoztuk volna, vagy bármit léptünk volna, kezdtünk körüljárni a témában. Kérdezısködtünk a környéken daganatos betegségekkel kapcsolatban. Sok háznál jelezték azt, hogy ı, vagy valamelyik ismerıse, a környékbeli szomszéd, valamilyen daganatos betegségben szenved. Nyilvánvaló, hogy ez mástól is lehet, nem feltétlenül ettıl, de olyat is hallottunk több esetben, hogy különbözı háziállatok betegedtek meg valamilyen daganatos betegségben, ami szintén lehet mástól is és ettıl is. Viszont szerintem érdemes lenne a városban felmérni azt, hogy mely területeken mennyire nagyarányú a lakosságnál az ilyen jellegő betegségek kialakulása. Ha erre a környékre nagy eltérés mutatkozik a daganatos megbetegedések száma tekintetében, le lehet vonni egy következtetést, hogy valószínőleg emiatt a szennyezıdés miatt alakultak ki. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Jó tudni, hogy a tetraklór-etilén milyen betegségeket okozhat. Ki lehet mutatni, hogy összefüggés van-e 20 m mélyen lent lévı vegyi anyag és a felszínen lévı megbetegedés között. Nyilván az öntözıvízzel sok minden kikerülhet. A kiterjedés számomra kérdéses. Hajdu alezredes úr, hogy tudnak ilyen gócok keletkezni?

8 8 Hajdu Gábor tőzoltó alezredes: A talajvízzel van ilyen szempontból a probléma, általa jut egyre messzebb a vegyi anyag. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Csak a tisztánlátás kedvéért: Eltérı mélységbıl jönnek fel a kutak, a sportpálya kútja lehet, hogy mélyebben van, mint a Vandháti út 10. szám alatti kút? Strifler Attila bizottsági tag: Konkrétan tudom azt, hogy van olyan ház a Vandháti úton, amelynek a fala vizesedik és vélelmezhetı, hogy ház a falában is megjelenhet ez az anyag. Zárt térben ez jelentısebb kockázatot jelenthet. Wittmann László osztályvezetı: Takács Péter képviselı úr felvetése volt, hogy hiányolta, hogy a közgyőlés vagy bizottság elıtt nem szerepelt ez a 100 millió forintos, majd a 1,5 milliárd forintos pályázat. Az elıterjesztésben le van írva, hogy állami felelısségi körbe tartozó szennyezés volt, és ilyen formán az elıkészítés és most a 2. fordulóban lévı pályázatot nem a város adta be, hanem a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Tehát nem a város volt a pályázó. Az elıterjesztést a Közigazgatási Osztály készítette elı, ık tudják a kérdéseket megválaszolni. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Van-e városi érintettsége a dolognak? Tar Levente ügyintézı: Ezeket az adatokat tájékoztatásképpen kaptuk meg, hatáskörünk ebben az ügyben nincs. Az, hogy hogyan fordulhat elı, hogy ez egyik kútnál magasabb a koncentráció, a másiknál nem: a kutaknak, mind horizontális, mind vertikális irányban van eltérése a vízadó réteg tekintetében, az egyik mélyebben van, ez nagyon fontos. A vízgyőjtı (tartó) rétegeket vízzáró rétegek határolják el és ezek nagyon nagy szennyezéskoncetráció-különbségeket képesek egymástól elválasztani, ebbıl adódhat az, hogy az egyik kútnál ilyen a másiknál olyan koncentrációértéket kapunk. Erre még rájön az, hogy a talajvíznek, rétegvizeknek van egy áramlási iránya és sebessége és ennek megfelelıen, amennyiben a szennyezés irányában van egy kút, akkor arra terjedve ott magasabb értéket kapunk. Arra pedig, hogyan lehetséges az, hogy a folyamatos vízcserék és tisztítás ellenére a koncentráció nı, a következı megoldás adódik. Ezt utólag feltételezték és szerepel is a részletes megvalósíthatósági tanulmányban, hogy a szennyezés nem oldatként jutott be minden esetben, hanem teljes koncentrált cseppekként. Ezek a cseppek nehezebbek, mint maga a talaj- és rétegvíz, ezért összegyőltek a vízzáró réteg tetején és abból folyamatosan megy át oldatba. Tehát, ha az oldott anyagból, talajvízbıl leveszünk, tisztítunk, visszajuttatjuk, ebbıl a koncentrált anyagból ugyanúgy visszaoldódik. Minél kevesebbszer nyúlunk hozzá, annál töményebbre dúsul vissza. Van lent koncentrált 100 %-os szennyezı anyag, amelybıl oldódik vissza a vízbe. Ez a gond. Azt gondolták, hogy kizárólag oldott állapotban található a talajvízben és a rétegvízben, ezért is végeztek további kutatófúrásokat, amelyek a vízzáró rétegeket átfúrták. Ekkor, ezeken a lyukakon át maga a 100 %-os anyag még mélyebbre került. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amit te mondasz az az, hogy a szintiszta tetraklór-etilén bekerült a talajba. Ez borzasztó felelıtlenség egy ilyen vegyi üzemnél, hogy ilyen jellegő folyadék, szabad mérgezı anyag jusson a talajba. A logika érthetı, a kérdés az, hogy a szennyezı anyagokat az esıvíz, talajvíz belemossa a talajba. Hogy csepp formájában lejusson a gravitációs hatásra, elég elképzelhetetlen, hacsak be nem forgatták a talajba.

9 9 Tar Levente ügyintézı: Igen, de nem feltétlenül. Ez nem oldott, tömény állapotban is képes leszivárogni úgy, hogy összefüggı cseppként jutnak le és sőrőségtıl függıen helyezkednek el a rétegben. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ezen a téren az elemi vasat már nem lehet alkalmazni? Arról van szó, hogy néhány házat le kell bontani, ki kell emelni a földet és a többi részbe bejuttatni az elemi vasat. Az elemi vasat nem lehet bejuttatni másként? Tar Levente ügyintézı: Be lehet, de most ha találunk ennyire koncentrált gócot, mint amilyet néhány helyen találtak is, sokkal egyszerőbb ez a jellegő dolog. Vass Csaba ügyintézı: A múlt héten volt egy bejárás a vízügyi igazgatósággal, az atlétikai klubbal és a hivatal képviselıivel. A találkozó a miatt került kezdeményezésre, mert a klub szeretné felújíttatni a futófolyosóját és mivel a két dolog kapcsolódik egymáshoz, ezért az a döntés született, hogy jó lenne körbejárni, addig ne újítsuk fel a folyosót, míg nem tudjuk mi az, amit érint a dolog. Ott az hangzott el, hogy a Tünde utcától az atlétikai klub bejáratáig és az épületéig a teljes föld 6 m mélységben kerül kitermelésre. 13 m-es szádfalakat fognak körbeverni 7 m mélyen a talajba és az azon belüli talajt teljesen ki fogják cserélni. Ezenkívül, amiért nem javasolják a klubnak a továbbiakban, hogy gondolkozzanak pályázaton, futófolyó felújításán, a szád falon kívül 7 m hosszú 40 mm átmérıjő injektáló csöveket fognak betenni körbe végig és ezeken juttatják be a vasat. Jóval nagyobb felületet fog érinteni ez, mint amennyirıl a dokumentáció beszél. Azt, hogy ez miért tart ilyen sokáig? Azonkívül, ami a táblázatban szerepel, minden egyes dokumentációt, ami elkészült engedélyeztetni, egyeztetni kell a felügyelıséggel. Ha itt félüzemi kísérletrıl volt szó, ami azt jelentette, hogy kivettek egy adag talajt és elvitték laboratóriumi körülmények közé, ahol bevizsgálásra került a talajminta, és megnézték, hogy hogyan fog reagálni, azt ugyanúgy engedélyeztetni kell. Meg kell várni azt a hosszú utat, amíg a felügyelıség reagál. Hosszú idınek kellett ahhoz eltelni, hogy idáig eljussunk. Elképzelhetı, hogy ez hamarabb is véghez mehetett volna. Azt nem tudjuk eldönteni, hogy ez kinek a hibája. Azt mondta a vízügyi igazgatóságtól Réti László osztályvezetı úr, hogy ez az egész 1,5 milliárdos beruházás, összesen 300 kg anyag miatt történik most. Azért nagyon fontos most ezt ilyen hamar meglépni, mert talajvíz folyási, mozgási iránya az a lakóházak felé vezet és veszély alakulhat ki. Miklós Attila bizottsági tag: Ez egy teljesen abszurd helyzet. Van egy hatóság, amelyik nem tájékoztatja azt a települést, ahol ilyen jellegő probléma van, ahol egyébként lakók, lakóházak vannak veszélyben. Azt szeretném kérni, hogy az igazgatóság vezetıje kerüljön meghívásra a pénteki közgyőlésre. Pár kérdésünk lenne hozzá. Lesz egy 1,5 milliárdos beruházás, kármentés, ami kg anyag miatt szükséges. Mondjon már pár szót errıl az igazgatóság. Vass Csaba ügyintézı: Réti László arról tájékoztatott, hogy 3 milliárd forint lesz. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Miért csak a bizottság tárgyalja az elıterjesztést tájékoztatás formájában, miután a lakosság széles körét érinti ez az ügy. Nekem a tájékoztatás olyan, hogy összefoglalja a munkát, megismerjük a tevékenységet. Ez nem az, ez egy problémafelvetés-halmaz. Tímár Ella bizottsági tag: Az ott lakókkal és az atlétikai klubbal mi lesz? Hogyan tovább, errıl nem szól az elıterjesztés. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Mi lesz a futófolyosóval?

10 10 Vass Csaba ügyintézı: Én is megkérdeztem az osztályvezetı úrtól, annyit mondott, hogy a pályázat nem biztosít arra lehetıséget, hogy a lebontott épületeket újra felépítsék. Folytatódnak az egyeztetések, ott van még néhány cég azon a helyen, ık onnan el fognak menni; gondolom valamilyen árban meg kell, hogy egyezzenek. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Lebontják a Vagyonkezelı Zrt. kezelésében lévı futófolyosót. Mi legyen az atlétikai pályával? A városnak több százmilliós kárt okoznak. Vass Csaba ügyintézı: Az atlétikai pályát nem érinti, a futófolyosó mögött van az a salakos pálya. Andó Tamás bizottsági tag: Azt nem látom az elıterjesztésben, hogy valaki ezért felelıs lenne. Az emlékezetem szerint a Vandháti út 10. szám alatti ingatlan udvarán tároltak ilyen hordókat, amiért a Patyolat fizetett bérleti díjat. Erre nem tudom, hogy van-e valamilyen bizonyíték, ezt nem látom az anyagban. A szomszédok látták, hogy ott tárolnak, tehát ez tény. Ez már megtörtént, de mi a megoldás? Dr. Kiss Gyula aljegyzı: Javaslom a bizottságnak, hogy a decemberi ülésre kerüljön ismét beterjesztésre az elıterjesztés, valamint javaslom, hogy kapjon meghívást az ülésre Bak Sándor úr, aki Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Aki arra is fog tudni válaszolni, hogy miért nem lett tájékoztatva az önkormányzat menetközben akár a pályázat benyújtásáról. Strifler Attila bizottsági tag: Szeretném, ha a közgyőlés is tárgyalná az elıterjesztést. Ez a közgyőlés SzMSz-e szerint lehetséges, hogy a mostani közgyőlésen legyen napirendi pont? Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ez úgy lehet, hogy a közgyőlésen kéred, hogy tárgyalja az anyagot a közgyőlés. Strifler Attila bizottsági tag: Andó Tamás felvetésére, mi szerint a Vandháti út 10. szám alatt tároltak hordókat, minden ilyen információ valós tartalmáról meg kell gyızıdni, tudnunk kell alátámasztani. Mérjük fel milyen megbetegedések voltak ezen a területen. Ebbıl is le lehet következtetéseket vonni. Tar Levente ügyintézı: A Városépítészeti Csoport által a településrendezési terv kapcsán részükre történt megkeresés nem túl régen. Erre fognak még reagálni, csak azért, hogy teljes legyen a kép. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy tovább kell az ügyet vizsgálni és javaslom, hogy kerüljön beterjesztésre ismételten az elıterjesztés egy kidolgozottabb formában a bizottság decemberi ülésére, amelyre kerüljön meghívásra Bak Sándor úr a Körösvidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A tájékoztató térjen ki arra, hogy hogyan áll az ügy, milyen beavatkozási szintre van szükség. A város vagyona, érintettsége okán milyen kölcsönös lépéseket kell tenni. Milyen tájékoztatási kötelezettsége van a városnak és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak a lakosság felé. A tájékoztatás elfogadását teszem fel szavazásra azzal, hogy decemberre kérünk egy részletesebben kidolgozott anyagot az elmondottak szerint. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. május 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. január 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

109/2010. (XII. 14.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010. (.) önkormányzati rendelete Lajosmizse

109/2010. (XII. 14.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010. (.) önkormányzati rendelete Lajosmizse Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Ikt. sz: I/3/43/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni.

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 14280-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben