KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Demokrácia Központ Közalapítvány évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Demokrácia Központ Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Demokrácia Központ Közalapítvány évi tevékenységéről április 29. Dr. Vitányi Iván elnök Demokrácia Központ Közalapítvány

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A SZERVEZET VEZETŐ TISZTVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ KURATÓRIUM FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (FB) KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA (KI) DEMOKRATIKUS ÁTALAKULÁSÉRT INTÉZET Budapest, Árvácska u

3 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A DEMOKRÁCIA KÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Sorszám 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV 1.1 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 1 A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 0 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek 7. II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közh.tev. ből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A beszámolókészítés napja: április 12. Adatok ezer forintban Budapest, Árvácska u

4 Sorszám 1.2 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből 0 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 22. Személyi jellegű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B E) H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A D) A beszámolókészítés napja április 12. Adatok ezer forintban Budapest, Árvácska u

5 32. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak 36. tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. B. A szervezet által nyújtott támogatások C. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. D. Továbbutalt támogatás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Általános rész A Közalapítvány jogállása A Magyar Köztársaság Kormánya az Alkotmány 35. (1) a), f) és j) pontjainak végrehajtása; valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében megfogalmazottaknak az Alapokmányt kihirdető évi I. törvény 3. a szerinti végrehajtása; továbbá a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikke 3. bekezdésében foglaltaknak az Egyezségokmányt kihirdető évi 8. tvr. 4. (2) bekezdése szerinti végrehajtása; valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 73. ában és a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 7. (5) bekezdésének első fordulatában foglaltak végrehajtása, mint közfeladat ellátásában való közreműködés céljából, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai teljesítésének segítése érdekében létrehozta a Demokrácia Központ Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet, amely a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) 3. pontjában szabályozott tudományos tevékenység, kutatás, c) 4. pontjában szabályozott nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c) 12. pontjában szabályozott emberi és állampolgári jogok védelme, c) 19. pontjában szabályozott euro atlanti integráció elősegítése tevékenységeket végzi. A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó alapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. A Közalapítvány alapvető működési szabályait és feltételeit annak alapító okirata rendezi. A Közalapítvány szervezetének és működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza Budapest, Árvácska u

6 A Közalapítvány adatai Alapító: Magyar Köztársaság Kormánya A tulajdonos és kezelői jogok gyakorlója: Külügyminisztérium Név: Demokrácia Központ Közalapítvány Székhely: 1121 Budapest, Svájci út 10. II. em. Postacím: 1021 Budapest, Árvácska utca 12. Számlavezető: Magyar Államkincstár Bankszámla szám: IBAN: HU Bankkártya számlaszám: Adóigazgatási száma: Alapítás időpontja: augusztus 17. Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 9651 sorszám Bírósági végzés száma: 9. PK / Statisztikai számjele: A Közalapítvány tevékenységének kezdete: augusztus 25. A Közalapítvány induló vagyona: 20 millió forint A Közalapítvány célja A Közalapítvány céljának meghatározását az Alapító Okirat IV. 1. pontja tartalmazza, amelynek megvalósítása érdekében az Alapító Okirat IV. 3. pont szerinti tevékenységet fejti ki A Közalapítvány céljának megvalósítása érdekében szükséges feladatokat az Alapító Okirat IV.2. pontja alapján a Demokratikus Átalakulásért Intézet látja el. A Demokratikus Átalakulásért Intézet a Közalapítvány Ptk. 74/B. (3) bekezdés szerint létrehozott jogi személyiségű szervezeti egysége (a továbbiakban: Intézet) A Közalapítvány működésének jogi kereteit az alábbi törvények jelölik ki: a) A Polgári Törvénykönyv közhasznú szervezetek alapítását és működését szabályozó ai. Eszerint a szervezetek közhasznú a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet rendszeresen végző jogi személy. A közhasznú tevékenység elősegítése érdekében üzletszerű vállalkozási tevékenységet folytathat. A közhasznú szervezet gazdasági társasággá nem alakulhat át és jogutód nélküli megszűnés esetén a fennmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani. b) A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény. c) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény kincstári vagyonról szóló fejezete. d) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. e) A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény. f) A számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény Budapest, Árvácska u

7 g) A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. h) A társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény. i) Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény. j) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény Specifikus rész A Közalapítvány eszközei: A Közalapítvány december 31 i Befektetett eszközei az alábbiak szerint alakultak: adatok: e Ft ban Immateriális javak állománya december 31. adatok: e Ft ban Elszámolt Nettó érték Bruttó értékcsökken (könyvszerint érték és i érték) záró állomány Aktiválás Csökkenés ben elszámolt ÉCS Záró állomány A vagyoni értékű jogok között szereplő vásárolt szoftver termékek bruttó értéke egy elavult szoftver selejtezése miatt csökkent. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések december 31. adatok: e Ft ban Megnevezés Elszámolt Nettó érték Bruttó értékcsökken (könyvszerint érték és i érték) záró állomány Aktiválás Csökkenés ben elszámolt ÉCS Záró állomány TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Budapest, Árvácska u

8 Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolási módját a Számviteli Politika részét képező Amortizációs Politika szabályozza. Így a 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök beszerzési árát egy összegben költségként számolja el a Közalapítvány. Eszközbeszerzése évben nem volt a Közalapítványnak. A tárgyi eszközök közül egy darab notebook elhasználódás miatt kivezetésre került 378 e Ft értékben, a tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés 187 e Ft, így a nettó érték 229 e Ft. A befektetett pénzügyi eszközök értéke december 31 én e Ft volt. Az Alapító Okirat IV./2. pontja szerint a Közalapítvány az induló vagyonából 5,0 millió Ft tal létre hozza a Demokratikus Átalakulásért Intézetet (továbbiakban: Intézet). Az Alapító a Közalapítvány rendelkezésére án bocsátotta a 20,0 millió forint induló vagyont. A befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a Közalapítvány által vásárolt államkötvények e Ft értékben, lejárata február 12. Megnevezés 2008 december 31. adatok: e Ft ban 2009 december 31. Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett eszközök összesen: A Közalapítvány forgóeszközeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Változás % Követelések ,08 Értékpapírok Pénzeszközök ,13 Forgóeszközök összesen ,13 A forgóeszközök évről évre történő csökkenését egyrészt a február 12 én lejárt értékpapír eladása okozta másrészt a pénzeszközök csökkenése. A mérleg szerinti eszközök változása: 1022 Budapest, Árvácska u

9 adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Változás % Befektetett eszközök ,81 Forgóeszközök ,13 Aktív időbeli elhatárolások ,23 Eszközök összesen ,06 Befektetett eszközök aránya az eszközökhöz viszonyítva: 90,63%, a forgó eszközök aránya az eszközökhöz képest 9,37 % A források alakulása: A Közalapítvány 20,0 millió forint induló vagyonnal rendelkezik. A saját tőke e Ft os értékét a évi e Ft mérleg szerinti nyereség, a december 31 i 96 e Ft nyereség valamint évi 348 e Ft mérleg szerinti nyereség és a évi e Ft veszteség alakította ki. Az Alapító Okirat V.1. pontja a Közalapítvány induló vagyonáról rendelkezik. A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyont az Alapító oly módon biztosítja, hogy a központi költségvetés általános tartalékából a Közalapítvány céljaira, rendelkezésre bocsát 20,0 millió forintot, továbbá az Alapító a Közalapítvány használatába adja a Budapest, XII. ker. Svájci út 10. II. emelet alatti ingatlant. A fenti ingatlan használatba vételéről, annak értékéről, a használatba vétel időtartamáról az Alapító és a Közalapítvány között szerződés nem köttetett. Ily módon vagyonelemként a könyvekben nem kerülhetett nyilvántartásba vételre Saját tőke adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Változás % Induló vagyon ,00 Tőkeváltozás N.É (eredmény, veszteség) Tárgyévi eredmény/veszteség ,17 közhasznú tevékenységből Saját tőke ,45 A Közalapítvány saját tőkéje e Ft, az összes forrás értéke e Ft, aránya 84,56 %. A saját tőke évről évre való növekedését a nyereséges közhasznú tevékenység okozta Budapest, Árvácska u

10 Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek között a Számviteli törvény a szerinti gazdasági eseményeket kell kimutatni, amelyeket az alábbi összeállítás szemlélteti. A Közalapítványnak e Ft rövidlejáratú kötelezettsége van. A kötelezettségek szállítói tartozásból, a december havi munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségekből áll. A kötelezettségek alakulása: adatok: e Ft ban Megnevezés december 31. Négy Mentor Kft., Méhész Kft T online Kötelezettségek megoszlása (%) ,6 Személyi jövedelemadó ,4 Munkaadói, munkavállalói 27 2,3 járulék, eho Jövedelem elszámolási számla Társadalombiztosítási elszámolások Magánnyugdíjpénztár 53 4,4 Apeh késedelmi pótlék 15 1,3 Rövidlejáratú kötelezettségek összesen ,00 Megjegyzés havi számlák,30 napon belüli kötelezettség A rövid lejáratú kötelezettségek az összes forrás 6,28% át teszik ki Időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások e Ft ot tesznek ki. Ebből 310 e Ft a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír évre jutó kamatbevétele, 287 e Ft a 2009 ben vásárolt államkötvény erre az évre jutó nyereség elhatárolása. A költségek aktív időbeli elhatárolásának értéke e Ft, ez az összeg egy 2009 ben fel nem használt támogatás költség részét tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolások között olyan évet terhelő költségek kerültek elszámolásra, amelyek pénzügyi teljesítésére a mérleg fordulónapját követően került sor. Ezek: könyvelési díj elhatárolása 100 e Ft értékben, könyvvizsgálói díj 305 e Ft értékben. A Külügyminisztérium támogatásából 2009 ben fel nem használt bevétel e Ft Budapest, Árvácska u

11 1.3.3 Eredménykimutatás A Közalapítványnak évben a közhasznú tevékenységével összefüggésben e Ft bevétele volt. Az Alapítótól a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 1.sz. melléklet, XVIII. Külügyminisztérium, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Alapítványok támogatása alcím, 9. jogcímcsoport előirányzata, valamint az 50. Fejezeti tartalék alcím, 1. jogcímcsoport előirányzata alapján e Ft ot kapott. A közhasznú tevékenység bevételeit növelte az értékpapírok kamatbevételei e Ft értékben, valamint az APEH 1 % kiutalása 203 e Ft értékben. A közhasznú tevékenység ráfordítása e Ft volt évben, ebből e Ft ot tett ki az Intézet közhasznú tevékenységére továbbutalt támogatás. A e Ft személyi jellegű ráfordítások a Közalapítvány ügyvezetőjének egész évi és egy ügyintéző február hónaptól számított havi munkabérét és járulékait tartalmazza. Az értékcsökkenési leírás 187 e Ft volt. Az anyagjellegű ráfordítások 737 e Ft értékéből 1 e Ft ot nyomtatványok, irodaszerek beszerzésére, 682 e Ft ot ügyvédi, tanácsadási, könyvvizsgálói és könyvelési tevékenység költségeire, valamint 54 e Ft ot egyéb szolgáltatások kifizetésére fordított a Közalapítvány Tájékoztató adatok: Alkalmazottak száma A Közalapítványnak 2 fő alkalmazottja van A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítője A Közalapítvány évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját Méhész Tax Consult Kft (asz: , cím: 1222 Budapest, József Attila u. 9.), mint külső könyvelő társaság képviseletében Méhész György okleveles könyvvizsgáló (regisztrációs száma: ) állította össze A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata A Közalapítvány évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát Balansz Audit Kft (MKVK nyilvántartási szám: , cím: 1162 Budapest, Csömöri út 346.) képviseletében Birinyi József végezte évben könyvvizsgálati díj címén 305 e Ft értékben számlázott a Közalapítványnak Környezetvédelem A Közalapítványnak környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek Veszélyes hulladékok 1022 Budapest, Árvácska u

12 Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek a Közalapítvány könyveiben A Közalapítvány szervezete: A Kuratórium A Közalapítvány legfőbb döntéshozó, kezelő, és ügyintéző szerve az 5 (azaz: öt) tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait a külügyminiszter javaslatára az Alapító jelöli ki a nemzetközi és a magyar tudomány és közélet neves személyiségei köréből, határozatlan időre. A Kuratórium elnökét és alelnökét a külügyminiszter javaslatára a tagok közül az Alapító jelöli ki 5 (azaz: öt) éves időtartamra. A Kuratórium elnöke: A Kuratórium alelnöke: dr. Vitányi Iván dr. Stumpf István A Kuratórium tagjai: dr. Boross Péter dr. Hankiss Elemér Szent Iványi István A Felügyelő Bizottság A Közalapítvány ellenőrző szerve a 3 (azaz: három) tagú Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait öt évre a külügyminiszter javaslata alapján az Alapító bízza meg. A Felügyelő Bizottság elnöke: Surányi György A Felügyelő Bizottság tagjai: Hargitai Zsuzsanna Lovassy Tamás évben sem a Kuratórium, sem a Felügyelő Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést Budapest, Árvácska u

13 2 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Közalapítvány évben költségvetési forrásból származó bevételeiből e Ft ot használt fel működési kiadásai fedezetére. Ez a Közalapítványnak évben a közhasznú tevékenységével összefüggésben keletkezett e Ft bevételének 2,98 % át teszi ki. A Közalapítvány e Ft költségvetési támogatás összegéből e Ft ot a Demokratikus Átalakulásért Intézet tevékenységének fedezetére fordította. 3 VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Közalapítvány vagyonával kapcsolatos kimutatást a 3.2 pont tartalmazza. 4 CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Közalapítvány közhasznú tevékenységének ráfordítása évben e Ft volt. Ebből e Ft az Intézet közhasznú tevékenységére nyújtott támogatás volt. 5 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A Közalapítványnak évben a közhasznú tevékenységével összefüggésben e Ft bevétele volt. Az Alapítótól a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 1.sz. melléklet, XVIII. Külügyminisztérium, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Alapítványok támogatása alcím, 9. jogcímcsoport előirányzata, valamint az 50. Fejezeti tartalék alcím, 1. jogcímcsoport előirányzata alapján e Ft ot kapott. 6 A SZERVEZET VEZETŐ TISZTVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE A Közalapítvány évi személyi jellegű ráfordításai e Ft ot tettek ki. Ez az összeg a Közalapítvány ügyvezetőjének egész évi valamint egy ügyintéző február hónaptól számított munkabérét és járulékait tartalmazza évben sem a Kuratórium, sem a Felügyelő Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést Budapest, Árvácska u

14 7 A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1 KURATÓRIUM évben összesen két alkalommal ült össze a Közalapítvány Kuratóriuma. A Kuratórium a Közalapítvány és az önálló gazdasági egységként funkcionáló Demokratikus Átalakulásért Intézet működésével kapcsolatban a következő határozatokat hozta: A Kuratórium március 4 ei rendes ülése DKKK 2009/1/1 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány évi pénzügyi gazdálkodási tervének módosításáról A Kuratórium módosította a DEMKK évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege eft. DKKK 2009/1/2 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évi pénzügyi gazdálkodási tervének módosításáról. A Kuratórium módosította az ICDT évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege eft. DKKK 2009/1/3 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány és a Demokratikus Átalakulásért Intézet évi gazdálkodásáról szóló előzetes jelentés elfogadásáról A Kuratórium elfogadta a DEMKK és az ICDT évi gazdálkodásáról szóló előzetes beszámolót. DKKK 2009/1/4 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet által adományozott ösztöndíjakról A Kuratórium a következő ösztöndíjak adományozását hagyta jóvá: Mr. RO JONG GIL (2009) Mr. CHOI YONG CHOL (2009) Mr. CHA JONG HUN (2009) Mr. Hong Yong (2008) Mr. Kim Chol Hae(2008) Mr. Ry Hyon Yong(2008) Szerdahelyi Miklós (2008) Szerdahelyi Miklós (2008/2009) Kéri Sophia (2008) Rada Péter (2008/2009) Daniel Rott (2008) HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF 4400 USD HUF 1022 Budapest, Árvácska u

15 DKKK 2009/1/5 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány évi pénzügyi gazdálkodási tervéről A Kuratórium elfogadta a DEMKK évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege 300 eft. DKKK 2009/1/6 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évi pénzügyi gazdálkodási tervéről A Kuratórium elfogadta az ICDT évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege eft. DKKK 2009/1/7 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet számára tett egyes pénzbeli felajánlások elfogadásáról A Kuratórium a következő felajánlások befogadását támogatta: Észt kormány Európa Tanács Európa Tanács Magánszemélyek Magyar Kormány Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium NATO PPD NATO PPD Nemzeti Kulturális Alap Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) Olasz kormány Osztrák kormány Svájci Együttműködési iroda, Sarajevo USA Külügyminisztérium 7,7 mió HUF 0,8 mió HUF 7,5 mió HUF 0,2 mió HUF 50 mió HUF 11 mió HUF 38 mió HUF 4 mió HUF 5 mió HUF 6 mió HUF 7,1 mió HUF 8 mió HUF 17,6 mió HUF 9,7 mió HUF 5 mió HUF 5,8 mió HUF 2,6 mió HUF 5 mió HUF 2,1 mió HUF 1,5 mió HUF DKKK 2009/1/8 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évben végrehajtandó programjainak elfogadásáról A Kuratórium elfogadta az ICDT évben megkezdett alábbi projektjeit: Program címe Száma Finanszírozó Költsége (HUF) Az Európa Tanács tagállamok 162 Európa Tanács 7,5 mió HUF 1022 Budapest, Árvácska u

16 emberjogi szervezetei jelentéseinek elemzése (2006; 2007) IB 2008, Éves Konferencia 700, 710 ICDT 15,3 mió HUF Burmai politikusok képzése 230 KÜM, ICDT 5,6 mió HUF Oral History NKA, Osztrák kormány 10,4 mió HUF CoD "Állami és civil szféra együtt 240 KÜM, ICDT 12,2 mió HUF egy jobb világért Bosznia Hercegovina 260, 261 KÜM, Svájci 8,1 mió HUF alkotmányreformját elősegítő Együttműködési iroda, szakértői tanácskozások Sarajevo Fenntartható demokrácia: 250, 251 KÜM, Olasz kormány 10,6 mió HUF Kezdeményezés a jó kormányzás támogatásáért Koszovóban Az Európa Tanács tagállamai 163 Európa Tanács 0,8 mió HUF emberjogi szervezetei számára a hátrányos helyzetű állampolgárok jogainak vedelme érdekében megrendezett konferencia DKKK 2009/1/9 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évben végrehajtandó programjainak elfogadásáról A Kuratórium elfogadta az ICDT évben megkezdett alábbi projektjeit: Program címe Száma Finanszírozó Költsége (HUF) A jogállamiságot biztosító 181 Észt kormány 7,7 mió HUF intézmények megerősítése Moldovában A moldovai Emberjogi Központ munkatársainak képzése Budapesten A Visegrádi országok tapasztalatainak 201 IVF 6 mió HUF átadása a Nyugat Balkán és GUAM országok számára Baghlani politikusok és választási 220 KÜM, ICDT 42,2 mió HUF szakemberek képzése Kimeneti figyelő rendszer 863 Helen Bader Foundation 5,5 mió HUF A LEADER helyi fejlesztési 871 KÜM, ICDT 4,5 mió HUF módszertan átadása a nyugat balkáni vidéki közösségekben Észak Koreai orvosok képzése 891 KÜM, ICDT 8 mió HUF Humán biztonsággal kapcsolatos 841 NATO PPD 9,7 mió HUF innovatív megközelítések kidolgozása "Annus Mirabilis": Emlékezés a 720 ICDT 6 mió HUF közép kelet európai rendszerváltások 20. évfordulójára Moldovai politikusok és szakértők biztonságpolitikai képzése 842 NATO PPD 17,6 mió HUF 1022 Budapest, Árvácska u

17 DKKK 2009/1/10 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatóhelyettesének kinevezéséről A Demokrácia Központ Közalapítvány Kuratóriuma a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatóhelyettesi tisztségének betöltésére vonatkozó meghívásos pályázat, valamint az Intézet igazgatójának mellékelt bírálata alapján dr. Magyarics Tamást nevezte ki a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatóhelyettesének. DKKK 2009/1/11 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatótanácsi tagjai mandátumának meghosszabbításáról A Kuratórium az alábbi személyeket 3 évre kinevezte a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatótanácsi tagjaivá: H.E. Albright, Madelaine (US), former Secretary of State, Chair, The Albright Group H.E. Michel Barnier (France), former Minister of Foreign Affairs, former Commissioner of the European Commission, President, Nouvelle Republique H.E. Donald Blinken, former US Ambassador to Budapest, Secretary General, UN Association H.E. Nancy Brinker, former US Ambassador to Budapest, Secretary General The Hon. Judge Boraine, Alexander, formerly Truth and Reconciliation Commission, South Africa The Right Hon. Campbell, Kim (Canada), former Prime Minister, Secretary General, Club of Madrid H.E. Dhanapala, Jayantha (Sri Lanka), az ENSZ volt helyettes főtitkára, az International Peace Bureau tiszteletbeli elnöke H.E. Prof. Geremek, Bronislav (Poland), MEP, former Minister of Foreign Affairs, Solidarity member H.E. Habsburg, György (Hungary), Ambassador HRH Prince el Hassan bin Talal of Jordan H.E. Mr. Ilves, Toomas (Estonia), MEP, former Minister of Foreign Affairs, Estonia Ms. Licht, Sonja (Serbia Montenegro), President and Founder, Belgrade Fund for Political Excellence H.E. Martonyi, János, former Minister of Foreign Affairs, Hungary H.E. Mr. Onyszkiewicz, Janusz (Poland), MEP, former Minister of Defense, Poland H.E.Mark Palmer, former US Ambassador to Budapest, Secretary General H.E. Serra, Narcis (Spain), former Minister of Defense Mr. Waslekar, Sundeep (India), President, Strategic Foresight Group The Hon. Zalaquett, Jose (Chile), formerly Truth and Reconciliation Commission Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Sri Lanka volt elnöke Paula J. Dobriansky, volt demokráciáért és globális ügyekért felelős helyettes külügyi államtitkár, USA Dr. Vaira Vīķe Freiberga, Lettország volt elnöke 1022 Budapest, Árvácska u

18 DKKK 2009/1/12 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról A Kuratórium egyes pontokban módosította a DEMKK Szervezeti és Működési Szabályzatát DKKK 2009/1/13 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány ingatlanáról A Kuratórium az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény értelmében ezúton kezdeményezte a Budapest, 12686/17 hrsz., természetben az Árvácska u. 12. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását és kinyilvánította, hogy a tulajdonjog átruházásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Közalapítvány megtéríti. Egyben felhatalmazzta a Közalapítványi Iroda ügyvezető igazgatóját, hogy az ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt nél eljárjon. DKKK 2009/1/14 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet által adományozott támogatásokról és adományokról A Kuratórium a következő támogatások adományozását támogatta: Euro atlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány , Ft Alapítvány az Budapesti Állatkertért , Ft BMENA Foundation for the Future 3 000, A Kuratórium november 23 ai rendes ülése DKKK 2009/3/1 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány évi gazdálkodásáról és közhasznúsági jelentéséről A Kuratórium elfogadta a DEMKK évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és jóváhagyta közhasznúsági jelentést. DKKK 2009/3/2 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évi gazdálkodásáról és közhasznúsági jelentéséről A Kuratórium elfogadta az ICDT évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és jóváhagyta közhasznúsági jelentést. DKKK 2009/3/3 Határozata Demokrácia Központ Közalapítvány évi pénzügyi gazdálkodási tervének módosításáról A Kuratórium módosította a DEMKK évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege 300 eft. DKKK 2009/3/4 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évi pénzügyi gazdálkodási tervének módosításáról 1022 Budapest, Árvácska u

TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14

TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 4 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA... 16 5 VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: 1522-3/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. június 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

BUDAPESTI NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. DEDEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

BUDAPESTI NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. DEDEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. DEDEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: BUDAPESTI NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY (továbbiakban "alapítvány") Jogi formája: Közhasznúsági foka:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Számviteli beszámoló

Számviteli beszámoló Számviteli beszámoló MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Kiegészítő melléklet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása Civil Akadémia CIVIL AKADÉMIA 2015 Előadó: Kahulits Andrea 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Felügyelő bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Mádi Zoltán. Felügyelő bizottsági tagok járandósága: 55.800 Ft/hó

Felügyelő bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Mádi Zoltán. Felügyelő bizottsági tagok járandósága: 55.800 Ft/hó KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, működési formája Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben