KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Demokrácia Központ Közalapítvány évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Demokrácia Központ Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Demokrácia Központ Közalapítvány évi tevékenységéről április 29. Dr. Vitányi Iván elnök Demokrácia Központ Közalapítvány

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A SZERVEZET VEZETŐ TISZTVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ KURATÓRIUM FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (FB) KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA (KI) DEMOKRATIKUS ÁTALAKULÁSÉRT INTÉZET Budapest, Árvácska u

3 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A DEMOKRÁCIA KÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Sorszám 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV 1.1 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 1 A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 0 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek 7. II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közh.tev. ből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A beszámolókészítés napja: április 12. Adatok ezer forintban Budapest, Árvácska u

4 Sorszám 1.2 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből 0 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 22. Személyi jellegű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B E) H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A D) A beszámolókészítés napja április 12. Adatok ezer forintban Budapest, Árvácska u

5 32. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak 36. tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. B. A szervezet által nyújtott támogatások C. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. D. Továbbutalt támogatás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Általános rész A Közalapítvány jogállása A Magyar Köztársaság Kormánya az Alkotmány 35. (1) a), f) és j) pontjainak végrehajtása; valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében megfogalmazottaknak az Alapokmányt kihirdető évi I. törvény 3. a szerinti végrehajtása; továbbá a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikke 3. bekezdésében foglaltaknak az Egyezségokmányt kihirdető évi 8. tvr. 4. (2) bekezdése szerinti végrehajtása; valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 73. ában és a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 7. (5) bekezdésének első fordulatában foglaltak végrehajtása, mint közfeladat ellátásában való közreműködés céljából, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai teljesítésének segítése érdekében létrehozta a Demokrácia Központ Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet, amely a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) 3. pontjában szabályozott tudományos tevékenység, kutatás, c) 4. pontjában szabályozott nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c) 12. pontjában szabályozott emberi és állampolgári jogok védelme, c) 19. pontjában szabályozott euro atlanti integráció elősegítése tevékenységeket végzi. A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó alapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. A Közalapítvány alapvető működési szabályait és feltételeit annak alapító okirata rendezi. A Közalapítvány szervezetének és működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza Budapest, Árvácska u

6 A Közalapítvány adatai Alapító: Magyar Köztársaság Kormánya A tulajdonos és kezelői jogok gyakorlója: Külügyminisztérium Név: Demokrácia Központ Közalapítvány Székhely: 1121 Budapest, Svájci út 10. II. em. Postacím: 1021 Budapest, Árvácska utca 12. Számlavezető: Magyar Államkincstár Bankszámla szám: IBAN: HU Bankkártya számlaszám: Adóigazgatási száma: Alapítás időpontja: augusztus 17. Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 9651 sorszám Bírósági végzés száma: 9. PK / Statisztikai számjele: A Közalapítvány tevékenységének kezdete: augusztus 25. A Közalapítvány induló vagyona: 20 millió forint A Közalapítvány célja A Közalapítvány céljának meghatározását az Alapító Okirat IV. 1. pontja tartalmazza, amelynek megvalósítása érdekében az Alapító Okirat IV. 3. pont szerinti tevékenységet fejti ki A Közalapítvány céljának megvalósítása érdekében szükséges feladatokat az Alapító Okirat IV.2. pontja alapján a Demokratikus Átalakulásért Intézet látja el. A Demokratikus Átalakulásért Intézet a Közalapítvány Ptk. 74/B. (3) bekezdés szerint létrehozott jogi személyiségű szervezeti egysége (a továbbiakban: Intézet) A Közalapítvány működésének jogi kereteit az alábbi törvények jelölik ki: a) A Polgári Törvénykönyv közhasznú szervezetek alapítását és működését szabályozó ai. Eszerint a szervezetek közhasznú a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet rendszeresen végző jogi személy. A közhasznú tevékenység elősegítése érdekében üzletszerű vállalkozási tevékenységet folytathat. A közhasznú szervezet gazdasági társasággá nem alakulhat át és jogutód nélküli megszűnés esetén a fennmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani. b) A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény. c) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény kincstári vagyonról szóló fejezete. d) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. e) A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény. f) A számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény Budapest, Árvácska u

7 g) A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. h) A társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény. i) Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény. j) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény Specifikus rész A Közalapítvány eszközei: A Közalapítvány december 31 i Befektetett eszközei az alábbiak szerint alakultak: adatok: e Ft ban Immateriális javak állománya december 31. adatok: e Ft ban Elszámolt Nettó érték Bruttó értékcsökken (könyvszerint érték és i érték) záró állomány Aktiválás Csökkenés ben elszámolt ÉCS Záró állomány A vagyoni értékű jogok között szereplő vásárolt szoftver termékek bruttó értéke egy elavult szoftver selejtezése miatt csökkent. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések december 31. adatok: e Ft ban Megnevezés Elszámolt Nettó érték Bruttó értékcsökken (könyvszerint érték és i érték) záró állomány Aktiválás Csökkenés ben elszámolt ÉCS Záró állomány TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Budapest, Árvácska u

8 Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolási módját a Számviteli Politika részét képező Amortizációs Politika szabályozza. Így a 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök beszerzési árát egy összegben költségként számolja el a Közalapítvány. Eszközbeszerzése évben nem volt a Közalapítványnak. A tárgyi eszközök közül egy darab notebook elhasználódás miatt kivezetésre került 378 e Ft értékben, a tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés 187 e Ft, így a nettó érték 229 e Ft. A befektetett pénzügyi eszközök értéke december 31 én e Ft volt. Az Alapító Okirat IV./2. pontja szerint a Közalapítvány az induló vagyonából 5,0 millió Ft tal létre hozza a Demokratikus Átalakulásért Intézetet (továbbiakban: Intézet). Az Alapító a Közalapítvány rendelkezésére án bocsátotta a 20,0 millió forint induló vagyont. A befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a Közalapítvány által vásárolt államkötvények e Ft értékben, lejárata február 12. Megnevezés 2008 december 31. adatok: e Ft ban 2009 december 31. Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett eszközök összesen: A Közalapítvány forgóeszközeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Változás % Követelések ,08 Értékpapírok Pénzeszközök ,13 Forgóeszközök összesen ,13 A forgóeszközök évről évre történő csökkenését egyrészt a február 12 én lejárt értékpapír eladása okozta másrészt a pénzeszközök csökkenése. A mérleg szerinti eszközök változása: 1022 Budapest, Árvácska u

9 adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Változás % Befektetett eszközök ,81 Forgóeszközök ,13 Aktív időbeli elhatárolások ,23 Eszközök összesen ,06 Befektetett eszközök aránya az eszközökhöz viszonyítva: 90,63%, a forgó eszközök aránya az eszközökhöz képest 9,37 % A források alakulása: A Közalapítvány 20,0 millió forint induló vagyonnal rendelkezik. A saját tőke e Ft os értékét a évi e Ft mérleg szerinti nyereség, a december 31 i 96 e Ft nyereség valamint évi 348 e Ft mérleg szerinti nyereség és a évi e Ft veszteség alakította ki. Az Alapító Okirat V.1. pontja a Közalapítvány induló vagyonáról rendelkezik. A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyont az Alapító oly módon biztosítja, hogy a központi költségvetés általános tartalékából a Közalapítvány céljaira, rendelkezésre bocsát 20,0 millió forintot, továbbá az Alapító a Közalapítvány használatába adja a Budapest, XII. ker. Svájci út 10. II. emelet alatti ingatlant. A fenti ingatlan használatba vételéről, annak értékéről, a használatba vétel időtartamáról az Alapító és a Közalapítvány között szerződés nem köttetett. Ily módon vagyonelemként a könyvekben nem kerülhetett nyilvántartásba vételre Saját tőke adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Változás % Induló vagyon ,00 Tőkeváltozás N.É (eredmény, veszteség) Tárgyévi eredmény/veszteség ,17 közhasznú tevékenységből Saját tőke ,45 A Közalapítvány saját tőkéje e Ft, az összes forrás értéke e Ft, aránya 84,56 %. A saját tőke évről évre való növekedését a nyereséges közhasznú tevékenység okozta Budapest, Árvácska u

10 Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek között a Számviteli törvény a szerinti gazdasági eseményeket kell kimutatni, amelyeket az alábbi összeállítás szemlélteti. A Közalapítványnak e Ft rövidlejáratú kötelezettsége van. A kötelezettségek szállítói tartozásból, a december havi munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségekből áll. A kötelezettségek alakulása: adatok: e Ft ban Megnevezés december 31. Négy Mentor Kft., Méhész Kft T online Kötelezettségek megoszlása (%) ,6 Személyi jövedelemadó ,4 Munkaadói, munkavállalói 27 2,3 járulék, eho Jövedelem elszámolási számla Társadalombiztosítási elszámolások Magánnyugdíjpénztár 53 4,4 Apeh késedelmi pótlék 15 1,3 Rövidlejáratú kötelezettségek összesen ,00 Megjegyzés havi számlák,30 napon belüli kötelezettség A rövid lejáratú kötelezettségek az összes forrás 6,28% át teszik ki Időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások e Ft ot tesznek ki. Ebből 310 e Ft a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír évre jutó kamatbevétele, 287 e Ft a 2009 ben vásárolt államkötvény erre az évre jutó nyereség elhatárolása. A költségek aktív időbeli elhatárolásának értéke e Ft, ez az összeg egy 2009 ben fel nem használt támogatás költség részét tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolások között olyan évet terhelő költségek kerültek elszámolásra, amelyek pénzügyi teljesítésére a mérleg fordulónapját követően került sor. Ezek: könyvelési díj elhatárolása 100 e Ft értékben, könyvvizsgálói díj 305 e Ft értékben. A Külügyminisztérium támogatásából 2009 ben fel nem használt bevétel e Ft Budapest, Árvácska u

11 1.3.3 Eredménykimutatás A Közalapítványnak évben a közhasznú tevékenységével összefüggésben e Ft bevétele volt. Az Alapítótól a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 1.sz. melléklet, XVIII. Külügyminisztérium, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Alapítványok támogatása alcím, 9. jogcímcsoport előirányzata, valamint az 50. Fejezeti tartalék alcím, 1. jogcímcsoport előirányzata alapján e Ft ot kapott. A közhasznú tevékenység bevételeit növelte az értékpapírok kamatbevételei e Ft értékben, valamint az APEH 1 % kiutalása 203 e Ft értékben. A közhasznú tevékenység ráfordítása e Ft volt évben, ebből e Ft ot tett ki az Intézet közhasznú tevékenységére továbbutalt támogatás. A e Ft személyi jellegű ráfordítások a Közalapítvány ügyvezetőjének egész évi és egy ügyintéző február hónaptól számított havi munkabérét és járulékait tartalmazza. Az értékcsökkenési leírás 187 e Ft volt. Az anyagjellegű ráfordítások 737 e Ft értékéből 1 e Ft ot nyomtatványok, irodaszerek beszerzésére, 682 e Ft ot ügyvédi, tanácsadási, könyvvizsgálói és könyvelési tevékenység költségeire, valamint 54 e Ft ot egyéb szolgáltatások kifizetésére fordított a Közalapítvány Tájékoztató adatok: Alkalmazottak száma A Közalapítványnak 2 fő alkalmazottja van A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítője A Közalapítvány évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját Méhész Tax Consult Kft (asz: , cím: 1222 Budapest, József Attila u. 9.), mint külső könyvelő társaság képviseletében Méhész György okleveles könyvvizsgáló (regisztrációs száma: ) állította össze A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata A Közalapítvány évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát Balansz Audit Kft (MKVK nyilvántartási szám: , cím: 1162 Budapest, Csömöri út 346.) képviseletében Birinyi József végezte évben könyvvizsgálati díj címén 305 e Ft értékben számlázott a Közalapítványnak Környezetvédelem A Közalapítványnak környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek Veszélyes hulladékok 1022 Budapest, Árvácska u

12 Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek a Közalapítvány könyveiben A Közalapítvány szervezete: A Kuratórium A Közalapítvány legfőbb döntéshozó, kezelő, és ügyintéző szerve az 5 (azaz: öt) tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait a külügyminiszter javaslatára az Alapító jelöli ki a nemzetközi és a magyar tudomány és közélet neves személyiségei köréből, határozatlan időre. A Kuratórium elnökét és alelnökét a külügyminiszter javaslatára a tagok közül az Alapító jelöli ki 5 (azaz: öt) éves időtartamra. A Kuratórium elnöke: A Kuratórium alelnöke: dr. Vitányi Iván dr. Stumpf István A Kuratórium tagjai: dr. Boross Péter dr. Hankiss Elemér Szent Iványi István A Felügyelő Bizottság A Közalapítvány ellenőrző szerve a 3 (azaz: három) tagú Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait öt évre a külügyminiszter javaslata alapján az Alapító bízza meg. A Felügyelő Bizottság elnöke: Surányi György A Felügyelő Bizottság tagjai: Hargitai Zsuzsanna Lovassy Tamás évben sem a Kuratórium, sem a Felügyelő Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést Budapest, Árvácska u

13 2 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Közalapítvány évben költségvetési forrásból származó bevételeiből e Ft ot használt fel működési kiadásai fedezetére. Ez a Közalapítványnak évben a közhasznú tevékenységével összefüggésben keletkezett e Ft bevételének 2,98 % át teszi ki. A Közalapítvány e Ft költségvetési támogatás összegéből e Ft ot a Demokratikus Átalakulásért Intézet tevékenységének fedezetére fordította. 3 VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Közalapítvány vagyonával kapcsolatos kimutatást a 3.2 pont tartalmazza. 4 CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Közalapítvány közhasznú tevékenységének ráfordítása évben e Ft volt. Ebből e Ft az Intézet közhasznú tevékenységére nyújtott támogatás volt. 5 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A Közalapítványnak évben a közhasznú tevékenységével összefüggésben e Ft bevétele volt. Az Alapítótól a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 1.sz. melléklet, XVIII. Külügyminisztérium, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Alapítványok támogatása alcím, 9. jogcímcsoport előirányzata, valamint az 50. Fejezeti tartalék alcím, 1. jogcímcsoport előirányzata alapján e Ft ot kapott. 6 A SZERVEZET VEZETŐ TISZTVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE A Közalapítvány évi személyi jellegű ráfordításai e Ft ot tettek ki. Ez az összeg a Közalapítvány ügyvezetőjének egész évi valamint egy ügyintéző február hónaptól számított munkabérét és járulékait tartalmazza évben sem a Kuratórium, sem a Felügyelő Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést Budapest, Árvácska u

14 7 A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1 KURATÓRIUM évben összesen két alkalommal ült össze a Közalapítvány Kuratóriuma. A Kuratórium a Közalapítvány és az önálló gazdasági egységként funkcionáló Demokratikus Átalakulásért Intézet működésével kapcsolatban a következő határozatokat hozta: A Kuratórium március 4 ei rendes ülése DKKK 2009/1/1 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány évi pénzügyi gazdálkodási tervének módosításáról A Kuratórium módosította a DEMKK évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege eft. DKKK 2009/1/2 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évi pénzügyi gazdálkodási tervének módosításáról. A Kuratórium módosította az ICDT évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege eft. DKKK 2009/1/3 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány és a Demokratikus Átalakulásért Intézet évi gazdálkodásáról szóló előzetes jelentés elfogadásáról A Kuratórium elfogadta a DEMKK és az ICDT évi gazdálkodásáról szóló előzetes beszámolót. DKKK 2009/1/4 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet által adományozott ösztöndíjakról A Kuratórium a következő ösztöndíjak adományozását hagyta jóvá: Mr. RO JONG GIL (2009) Mr. CHOI YONG CHOL (2009) Mr. CHA JONG HUN (2009) Mr. Hong Yong (2008) Mr. Kim Chol Hae(2008) Mr. Ry Hyon Yong(2008) Szerdahelyi Miklós (2008) Szerdahelyi Miklós (2008/2009) Kéri Sophia (2008) Rada Péter (2008/2009) Daniel Rott (2008) HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF 4400 USD HUF 1022 Budapest, Árvácska u

15 DKKK 2009/1/5 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány évi pénzügyi gazdálkodási tervéről A Kuratórium elfogadta a DEMKK évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege 300 eft. DKKK 2009/1/6 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évi pénzügyi gazdálkodási tervéről A Kuratórium elfogadta az ICDT évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege eft. DKKK 2009/1/7 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet számára tett egyes pénzbeli felajánlások elfogadásáról A Kuratórium a következő felajánlások befogadását támogatta: Észt kormány Európa Tanács Európa Tanács Magánszemélyek Magyar Kormány Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium Magyar Külügyminisztérium NATO PPD NATO PPD Nemzeti Kulturális Alap Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) Olasz kormány Osztrák kormány Svájci Együttműködési iroda, Sarajevo USA Külügyminisztérium 7,7 mió HUF 0,8 mió HUF 7,5 mió HUF 0,2 mió HUF 50 mió HUF 11 mió HUF 38 mió HUF 4 mió HUF 5 mió HUF 6 mió HUF 7,1 mió HUF 8 mió HUF 17,6 mió HUF 9,7 mió HUF 5 mió HUF 5,8 mió HUF 2,6 mió HUF 5 mió HUF 2,1 mió HUF 1,5 mió HUF DKKK 2009/1/8 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évben végrehajtandó programjainak elfogadásáról A Kuratórium elfogadta az ICDT évben megkezdett alábbi projektjeit: Program címe Száma Finanszírozó Költsége (HUF) Az Európa Tanács tagállamok 162 Európa Tanács 7,5 mió HUF 1022 Budapest, Árvácska u

16 emberjogi szervezetei jelentéseinek elemzése (2006; 2007) IB 2008, Éves Konferencia 700, 710 ICDT 15,3 mió HUF Burmai politikusok képzése 230 KÜM, ICDT 5,6 mió HUF Oral History NKA, Osztrák kormány 10,4 mió HUF CoD "Állami és civil szféra együtt 240 KÜM, ICDT 12,2 mió HUF egy jobb világért Bosznia Hercegovina 260, 261 KÜM, Svájci 8,1 mió HUF alkotmányreformját elősegítő Együttműködési iroda, szakértői tanácskozások Sarajevo Fenntartható demokrácia: 250, 251 KÜM, Olasz kormány 10,6 mió HUF Kezdeményezés a jó kormányzás támogatásáért Koszovóban Az Európa Tanács tagállamai 163 Európa Tanács 0,8 mió HUF emberjogi szervezetei számára a hátrányos helyzetű állampolgárok jogainak vedelme érdekében megrendezett konferencia DKKK 2009/1/9 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évben végrehajtandó programjainak elfogadásáról A Kuratórium elfogadta az ICDT évben megkezdett alábbi projektjeit: Program címe Száma Finanszírozó Költsége (HUF) A jogállamiságot biztosító 181 Észt kormány 7,7 mió HUF intézmények megerősítése Moldovában A moldovai Emberjogi Központ munkatársainak képzése Budapesten A Visegrádi országok tapasztalatainak 201 IVF 6 mió HUF átadása a Nyugat Balkán és GUAM országok számára Baghlani politikusok és választási 220 KÜM, ICDT 42,2 mió HUF szakemberek képzése Kimeneti figyelő rendszer 863 Helen Bader Foundation 5,5 mió HUF A LEADER helyi fejlesztési 871 KÜM, ICDT 4,5 mió HUF módszertan átadása a nyugat balkáni vidéki közösségekben Észak Koreai orvosok képzése 891 KÜM, ICDT 8 mió HUF Humán biztonsággal kapcsolatos 841 NATO PPD 9,7 mió HUF innovatív megközelítések kidolgozása "Annus Mirabilis": Emlékezés a 720 ICDT 6 mió HUF közép kelet európai rendszerváltások 20. évfordulójára Moldovai politikusok és szakértők biztonságpolitikai képzése 842 NATO PPD 17,6 mió HUF 1022 Budapest, Árvácska u

17 DKKK 2009/1/10 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatóhelyettesének kinevezéséről A Demokrácia Központ Közalapítvány Kuratóriuma a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatóhelyettesi tisztségének betöltésére vonatkozó meghívásos pályázat, valamint az Intézet igazgatójának mellékelt bírálata alapján dr. Magyarics Tamást nevezte ki a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatóhelyettesének. DKKK 2009/1/11 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatótanácsi tagjai mandátumának meghosszabbításáról A Kuratórium az alábbi személyeket 3 évre kinevezte a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatótanácsi tagjaivá: H.E. Albright, Madelaine (US), former Secretary of State, Chair, The Albright Group H.E. Michel Barnier (France), former Minister of Foreign Affairs, former Commissioner of the European Commission, President, Nouvelle Republique H.E. Donald Blinken, former US Ambassador to Budapest, Secretary General, UN Association H.E. Nancy Brinker, former US Ambassador to Budapest, Secretary General The Hon. Judge Boraine, Alexander, formerly Truth and Reconciliation Commission, South Africa The Right Hon. Campbell, Kim (Canada), former Prime Minister, Secretary General, Club of Madrid H.E. Dhanapala, Jayantha (Sri Lanka), az ENSZ volt helyettes főtitkára, az International Peace Bureau tiszteletbeli elnöke H.E. Prof. Geremek, Bronislav (Poland), MEP, former Minister of Foreign Affairs, Solidarity member H.E. Habsburg, György (Hungary), Ambassador HRH Prince el Hassan bin Talal of Jordan H.E. Mr. Ilves, Toomas (Estonia), MEP, former Minister of Foreign Affairs, Estonia Ms. Licht, Sonja (Serbia Montenegro), President and Founder, Belgrade Fund for Political Excellence H.E. Martonyi, János, former Minister of Foreign Affairs, Hungary H.E. Mr. Onyszkiewicz, Janusz (Poland), MEP, former Minister of Defense, Poland H.E.Mark Palmer, former US Ambassador to Budapest, Secretary General H.E. Serra, Narcis (Spain), former Minister of Defense Mr. Waslekar, Sundeep (India), President, Strategic Foresight Group The Hon. Zalaquett, Jose (Chile), formerly Truth and Reconciliation Commission Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Sri Lanka volt elnöke Paula J. Dobriansky, volt demokráciáért és globális ügyekért felelős helyettes külügyi államtitkár, USA Dr. Vaira Vīķe Freiberga, Lettország volt elnöke 1022 Budapest, Árvácska u

18 DKKK 2009/1/12 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról A Kuratórium egyes pontokban módosította a DEMKK Szervezeti és Működési Szabályzatát DKKK 2009/1/13 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány ingatlanáról A Kuratórium az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény értelmében ezúton kezdeményezte a Budapest, 12686/17 hrsz., természetben az Árvácska u. 12. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását és kinyilvánította, hogy a tulajdonjog átruházásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Közalapítvány megtéríti. Egyben felhatalmazzta a Közalapítványi Iroda ügyvezető igazgatóját, hogy az ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt nél eljárjon. DKKK 2009/1/14 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet által adományozott támogatásokról és adományokról A Kuratórium a következő támogatások adományozását támogatta: Euro atlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány , Ft Alapítvány az Budapesti Állatkertért , Ft BMENA Foundation for the Future 3 000, A Kuratórium november 23 ai rendes ülése DKKK 2009/3/1 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány évi gazdálkodásáról és közhasznúsági jelentéséről A Kuratórium elfogadta a DEMKK évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és jóváhagyta közhasznúsági jelentést. DKKK 2009/3/2 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évi gazdálkodásáról és közhasznúsági jelentéséről A Kuratórium elfogadta az ICDT évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és jóváhagyta közhasznúsági jelentést. DKKK 2009/3/3 Határozata Demokrácia Központ Közalapítvány évi pénzügyi gazdálkodási tervének módosításáról A Kuratórium módosította a DEMKK évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege 300 eft. DKKK 2009/3/4 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet évi pénzügyi gazdálkodási tervének módosításáról 1022 Budapest, Árvácska u

19 A Kuratórium módosította az ICDT évi költségvetését. A költségvetés tervezett bevételi főösszege: eft; tervezett kiadási főösszege: eft; egyenlege eft. DKKK 2009/3/5 Határozata Demokratikus Átalakulásért Intézet évben végrehajtandó programjainak elfogadásáról A Kuratórium elfogadta az ICDT évben megkezdett alábbi projektjeit: Program címe Száma Finan szírozó Költség (HUF) Nemzetközi Leader 270 Névtelen adományozó 54 mió HUF A koszovói közösségek integrációjának támogatása a hatályban levő kisebbségi törvény gyakorlati megvalósulásának támogatásával Kelet és Közép Európai Munkacsoport 252 Luxem burgi kormány 13,8 mió HUF 280 GMF, ICDT 4,2 mió HUF Oral History IVF, RBF,ICDT 13,3 mió HUF A Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatótanácsának éves ülése és éves konferenciája ICDT, Svéd Nagykövetség, CEE Trust Fund 9,1 mió HUF DKKK 2009/3/6 Határozata Demokratikus Átalakulásért Intézet számára tett egyes pénzbeli felajánlások elfogadásáról A Kuratórium a következő felajánlások befogadását támogatta: German Marshall Fund of the US Névtelen adományozó International Visegrad Fund Helen Bader Foundation Luxemburgi Kormány CEE Trust Fund Városi Ilona Svéd Nagykövetség, Budapest Nemzeti Kulturális Alapprogram Rockefeller Brothers Fund 3,8 mió HUF 53,6 mió HUF 7,1 mió HUF 4,7 mió HUF 13,8 mió HUF 0,3 mió HUF 2600 HUF 0,2 mió HUF 5 mió HUF 4,7 mió HUF DKKK 2009/3/7 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatótanácsi tagjai mandátumának meghosszabbításáról 1022 Budapest, Árvácska u

20 A Kuratórium az alábbi személyeket 3 évre kinevezte a Demokratikus Átalakulásért Intézet Igazgatótanácsi tagjaivá: Joel H. Cowan úr, a Habersham & Cowan Inc. elnöke, Ricardo Lagos úr, Chile korábbi köztársasági elnöke, John C. Whitehead úr, az Amerikai Egyesült Államok korábbi külügyminiszterhelyettese. April Foley, az Amerikai Egyesült Államok volt budapesti nagykövete; Aleksander Kwaśniewski, Lengyelország volt elnöke. DKKK 2009/3/8 Határozat a Demokratikus Átalakulásért Intézet által adományozott ösztöndíjakról A Kuratórium a következő ösztöndíjak adományozását hagyta jóvá: Catruc, Ion Rosa, Andrian Usurelu, Ilona Ion Cazaciuc, Carolina Szerdahelyi Miklós (2009) Novák Ágnes Abdul Qader Omaid Sharifi Abdul Ghafor Asheq HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF DKKK 2009/3/9 Határozat a Demokrácia Központ Közalapítvány és a Demokratikus Átalakulásért Intézet Szabályzatairól A Kuratórium elfogadta a DEMKK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, valamint Pénzkezelési Szabályzatát, Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzatát, Közbeszerzési Szabályzatát, illetve az ICDT Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pénzkezelési Szabályzatát, Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzát. DKKK 2009/3/10 Határozatában a Kuratórium elfogadta a ügyvezetőjének munkaviszonyaival kapcsolatos tájékoztasát. Közalapítványi Iroda DKKK 2009/3/11 Határozatában a Kuratórium felhatalmazta a Kuratórium elnökét az Árvácska u. 12. sz alatt ingatlan ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos jogi lépések megtételére, valamint az adás vételi szerződés megkötésére. DKKK 2009/3/12 Határozat a Kuratórium felhatalmazta a Kuratórium elnökét a Közalapítvány vagyonának befektetésére. DKKK 2009/3/13 Határozat a Kuratórium felhatalmazta Dr. Gyarmati Istvánt az Európa Tanács tagállamainak emberjogi szervezetei és évi jelentéseinek elemzésére létrejött kutatási vállalkozási szerződés megkötésére Budapest, Árvácska u

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Demokrácia Központ Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről 2011. április 12. Dr. Vitányi Iván Elnök Demokrácia Központ Közalapítvány TARTALOMJEGYZÉK 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉVRŐL A szervezet neve: Fotoszintézis Élet a fényből Alapítvány A szervezet székhelye: 1027 Budapest, Fő u 68. A szervezet adószáma: 18084324-2-41 Statisztikai számjel: 18084324-9499-569-01 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18486465-2-07 Cégjegyzékszám: 07-09-016230 Statisztikai számjel: 18486465-8532-572-07 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyszerűsített éves beszámolójához 2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6

Részletesebben