A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek"

Átírás

1

2 A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek oktatási tevékenységében A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek oktatási tevékenységében Horváth Gergely * Nem vitatható, hogy az aktív természetvédelemre, a természeti környezetet veszélyeztet hatások kivédésére és megelzésére irányuló oktató- és nevelmunka nem csekély részben a földrajztanárok feladata, ezért roppant szükséges lenne, hogy a természetvédelem jelents szerepet kapjon az egyetemi és fiskolai földrajzoktatásban. De kap-e? E fontos kérdés megválaszolásához az MTA Földrajzi Bizottságainak Tájés Környezetföldrajzi, valamint Oktatási Albizottságai nevében kérdívet küldtem szét még 1999-ben az 5-5 földrajzot oktató tanszékkel rendelkez egyetemnek, ill. fiskolának (fiskolai karnak), majd ezt 2003 tavaszán megismételtem. Több intézménytl mind akkor, mind most részletes válasz érkezett, ezeket hálásan köszönöm; sajnos más intézmények esetében voltak némi gondok a visszaküldéssel, és voltak különbségek a válaszok alaposságát illeten is. Összességében azonban elég információ érkezett ahhoz, hogy e felmérések eredményét az alábbi tanulmányban összegezhessem. Az oktatási tevékenység vizsgálatát kezdjük az egyetemekkel, a városok nevének ábécésorrendjében. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán nappali és esti tagozatokon a tanár- és geográfusképzésben, valamint a másoddiplomás és a doktori iskolai képzésben egyaránt létezik természetvédelmi oktatás, mely fként a Természetföldrajzi Tanszék feladata. Létezik egyrészt egy önálló tantárgy Természetvédelem címmel, amely nappali tagozaton a tanár szakosok számára heti 2 órában, a 7. félév tantervében van meghirdetve; ez a kollokviummal záródó tárgy a kötelezen felveend tantárgyak sorába tartozik. Másrészt jelents természetvédelmi ismereteket tartalmaznak a tanár és a geográfus szakos hallgatóknak az összes képzési formában két féléven keresztül, heti 2 órában meghirdetett Környezetvédelem cím, valamint a környezetföldrajz szakirányú geográfusoknak egy féléven át heti 2+2 órában meghirdetett Környezetföldrajz cím tantárgyak. Természetesen természetvédelmi ismeretek oktatására érintlegesen számos más tantárgy, mint pl. a talajtan (3. félév) és a biogeográfia (4. félév) keretében is sor kerül. A korábbi felméréshez képest érzékelhet változás a természetvédelem oktatásának koncentráltabbá, földrajzosabbá válása és súlyának növekedése, hiszen akkor leginkább a 7. félévben a geográfus szakosok számára 2+2 órában meghirdetett, de csak választható Tájvédelem, tájelemzés, tájértékelés cím és az ugyanezen félévben részben tanár szakosok, de * fiskolai tanár, ELTE TTK Fiskolai Földrajz Tanszék 113

3 Horváth Gergely fként a környezetföldrajz szakirányú geográfus szakosok számára meghirdetett Ökológia cím tantárgyak foglalkoztak természetvédelemmel. A fállású oktatók közül elssorban Szabó Mária felels a területért, de a természetvédelemhez kapcsolódó témakörök oktatásában Karátson Dávid, Izsák Éva és Perczel György is részt vesz. A neves küls oktatók közül megemlítend Duhay Gábor, a Természetvédelmi Hivatal ftanácsosa, Sántha Antal, a Természetvédelmi Hivatal fosztályvezetje 1, Nagy Boldizsár, az ismert nemzetközi jogász, Illés Zoltán, az országgylés Környezetvédelmi Bizottságának tagja, Szalay Zoltán, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa és Gyulai Iván ökológus. A Természetvédelem c. tantárgy tematikája felöleli az alapfogalmakat (pl. a természetvédelem fogalma és viszonya környezetvédelemhez, mai hazai szervezete, a természetvédelmi törvény, nemzetközi egyezmények, szervezetek és programok); a természetvédelem tárgyait (pl. földtudományi természeti értékek, az élvilág védelme, a fajok veszélyeztetettségének kategóriái, a diverzitás fenntartása, a táj védelme, a IUCN kategória-rendszer és zonáció, a védett területek kategóriái stb.); a természetvédelem tudományos alapjait, módszereit (pl. a szupraindividuális rendszerek struktúrája és mködése ismeretének jelentsége, a szukcesszió, stabilitás, labilitás, diszturbancia törvényszerségei, állapotfelmérések, hatásvizsgálatok, monitoring [megfigyel-] rendszerek, globális környezeti hatások felmérése, a természetvédelmi kezelés, fenntartás, rekonstrukció módszerei, környezeti szempontból érzékeny területek, gazdasági táj biológiai átjárhatóságának a biztosítása stb.). Fontos része továbbá a fként kárpát-medencei védett területek értékeinek, mködésének, a természetvédelmi kutatások fbb témaköreinek, eredményeinek, valamint a természetvédelem fontosabb irodalmi forrásainak ismertetése. A tantárgyhoz terepgyakorlat is kapcsolódik. A Debreceni Tudományegyetem Természettudományi Karán elssorban az Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék a terület gazdája. Nappali tagozaton a tanár- és a geográfusképzés tantervi hálójában a természetvédelem önálló tantárgyként szerepel; geográfus szakon a hallgatók részére a 7. félévben, heti két órában kötelezen felveend tantárgy a Földtudományi természetvédelem. A számonkérés módja kollokvium. Ami a tanár szakosokat illeti, ott jelenleg nappali tagozaton választható tantárgy, de a folyamatban lév tantervi változtatások értelmében felmen rendszerben kötelezvé válik. Levelez tagozaton másoddiplomás tanári kiegészít képzésben ugyancsak kötelez tantárgy heti 1 órában a Természetvédelem. Mindkét tárgy eladója Novák Tibor József fállású oktató. A Földtudományi természetvédelem cím tantárgy az alábbi f tématerületeket öleli fel: a természetvédelem fogalma; a környezet- és a természetvédelem kapcsolata; az emberi gondolkodás és cselekvés természetvédelmi motívumai; a természetvédelem legfontosabb céljai, eszközei, feladatai és tárgyai; területtel védett természeti és terület nélkül védett élettelen értékek; védett állat- és növényfajok Magyarországon; a földtani értékek csoportosítása, védelmük sajátosságai; az intézményes ter- 1 A tanulmány írása közben érkezett a hír, hogy Sántha Antal tragikus hirtelenséggel elhunyt. Kiváló munkásságának emlékét kegyelettel megrizzük. 114

4 A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek oktatási tevékenységében mészetvédelem története Magyarországon; a védetté nyilvánítás menete, szabályozása; a természetvédelem nemzetközi kapcsolatrendszere, nemzetközi egyezményei; néhány szomszédos ország (Ausztria, Szlovákia, Horvátország) természetvédelmi szabályozásának sajátosságai, legfontosabb természetvédelmi területei; a természetvédelem intézményes szervezete; a területtel védett természeti értékek nemzetközi és hazai csoportosítása; országos és nemzetközi jelentség természetvédelmi területek Magyarországon; a természeti értékeket veszélyeztet tényezk típusai; kiemelt természetvédelmi jelentség élhelyek természetvédelmi problémái Magyarországon; kiemelt jelentség földtani értékek védelme, bemutatása, szerepük a környezeti nevelésben (esettanulmányok); Debrecen környékének természetvédelmi értékei (ez utóbbi témakör tárgyalása gyakorlat-jelleg). A fenti ftárgyon kívül számos további tantárgy is foglalkozik kisebbnagyobb mértékben természetvédelmi kérdésekkel is, elssorban a részben egymásra épül Tájökológia, Tájtervezés és Tájvédelem címen felvehet tantárgyak, melyek oktatását fállású oktatóként Kerényi Attila, Csorba Péter és Fazekas István végzi, ill. a tájtervezési kérdéseket vendégeladóként Csima Péter, az e sorok írásakor még a Szent István Egyetemhez tartozó Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék vezetje tanítja. Természetesen természetvédelmi kérdések további más, általános és regionális földrajzi tárgyak esetében is gyakran tárgyalásra kerülnek. A Miskolci Egyetem Mszaki Földtudományi Kara Természetföldrajz Környezettan Tanszékén a geográfus szakos hallgatók számára általánosan kötelez, kollokviummal záródó tantárgy a Természetvédelem a 7. félévben 2+2 órában. (A korábbi felmérés során amikor még geográfus mérnököket képeztek ugyanez a tárgy a 9. félévben volt, 3+2 órában). Emellett természetvédelmi kérdésekkel elszórtan további más földrajzi tantárgyak is foglalkoznak. A Természetvédelem cím tantárgy tematikája felöleli a természetvédelmi alapfogalmakat; a környezet- és természetvédelem kapcsolatát; a természetvédelem feladatait, tárgyait; az él és az élettelen természeti értékeket (növények, állatok, ill. talajok, földtani képzdmények, víztani értékek, barlangok); a kultúrtörténeti és a tájképi értékeket; a természetvédelem nemzetközi és hazai történetét; a terület nélküli védett és a területtel védett természeti értékeket, nemzetközi és hazai csoportosításukat; a természetvédelem nemzetközi és hazai szervezeteit és azok szervezettségét; a hazai nemzeti parkokat; a természetvédelem eszközeit, jogi szabályozását; valamint az ökológiai hatásvizsgálatokkal kapcsolatos tudnivalókat. Az órákat a Kar fállású oktatói, Lénárt László és Dobos Endre tartják. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Földrajzi Intézetében a természetvédelmi jelleg tárgyakat alapveten a Környezetföldrajzi és Meteorológiai Tanszék oktatja. Nappali tagozaton mind a geográfus, mind a tanár szakosok számára az 5. félévben kötelez óraként oktatják a Magyarország környezet- és természetvédelme, majd a 6. félévben az ugyancsak kötelez Ember és környezete ami részben szintén természetvédelem cím tantárgyakat, levelez szakon a másoddiplomás tanári kiegészít képzés keretében pedig félévenként 5-5 órás blokkban jelenik meg a Magyarország környezet- és természetvédelme cím tantárgy. Azok a geográfus szakos hallgatók, akik a környezethasználat szakirányt választják, kötelez 115

5 Horváth Gergely órákként a 7. félévben A természetvédelem alapjai, a 9. félévben Magyarország regionális környezet- és természetvédelme cím tárgyak keretében jutnak természetvédelmi ismeretekhez, a 10. félévben pedig 3 tárgyuk is van ebben a témakörben, mégpedig A nemzeti környezet- és természetvédelmi politikai koncepció, A nemzetközi környezet- és természetvédelmi normarendszer és A környezet- és természetvédelem közigazgatási rendszere. Fentieken kívül nappali tagozaton a tanárképzésben II. évfolyamon kötelez a Biogeográfia és talajföldrajz cím tantárgy gazdája a Természetföldrajzi Tanszék, melynek keretében. kb. 4 óra fordítódik az élvilág és a talajok védelmének tárgyalására. A geográfus hallgatók számára kötelezen választható Tájértékelés c. tantárgy is érint természetvédelmi kérdéseket, elssorban az ökológiai-természetvédelmi célú tájértékelési módszerek bemutatása során. E tárgyakat fállású oktatók, Fodor István, Lóczy Dénes, Kovács Bernadett és Wilhelm Zoltán tartják. (A korábbi felmérés során még több természetvédelmi tantárgy oktatásában is közremköd, a gyakorlati természetvédelemben dolgozó Lehmann Antal aki egykor fállású tanszéki oktató volt idközben nyugalomba vonult.) Megemlítend továbbá, hogy a környezettan szakot mely földrajzzal, biológiával, fizikával vagy kémiával párosítható felvev hallgatók a Bevezetés a környezettanba c. tantárgy keretében ugyancsak a Földrajzi Intézetben tanulják a természetvédelmi ismereteket az 2. félévben (többi tárgyaikat a Magyarországon sajnálatosan szokásos módon csak a biológiai tanszékek oktatják). Fontos még, hogy Fodor Istvánnak a társadalmigazdasági tér regionális természeti és környezeti problémáit tárgyaló eladássorozata a doktori iskola keretében ugyancsak kitér természetvédelmi problémákra. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék keretében folyik a természetvédelem oktatása, egyrészt önálló tantárgyak formájában, másrészt más tantárgyak keretében. Nappali tagozaton a geográfus- és földrajztanárképzésben III. vagy IV. évfolyamon bármely félévben felvehet a kollokviummal záruló Természetvédelem cím eladás heti 2 órában. Ez általánosan kötelez tárgy, akárcsak a természetvédelemmel kisebbnagyobb mértékben még foglalkozó alábbi tárgyak: Környezetvédelem (5. félév, 2 óra, kollokvium); Talajtan-talajvédelem (5. félév, 2 óra, kollokvium); A környezetvédelem gyakorlata (5. félév, 2 óra, kollokvium); Talaj- és vízvizsgálati módszerek (5. félév, 4 óra, gyakorlati jegy); Védett értékek földrajza (5-6. félév 1 óra, kollokvium); Természetföldrajzi laboratórium (7. félév, 4 óra, gyakorlati jegy); Globális környezeti kérdések (7. félév, 2 óra, kollokvium); A távérzékelés földtudományi alkalmazása (8. félév, 2 óra, kollokvium). A természetvédelmi ismeretek a 7. félévi Környezeti földrajz cím szigorlatnak is részét alkotják. Számos természetvédelmi téma feldolgozására nyílik lehetség a környezetkutató szakirány keretében a 6. és 7. félévben, amikor a tanterv szerint 6-6 óra jut gyakorlati jeggyel záruló projektmunkára. Ezeken kívül két, nem általánosan kötelez, a 7., ill. 5. félévtl szabadon felvehet tárgy foglalkozik még alapveten természetvédelmi kérdésekkel, Európa Nemzeti Parkjai (2 óra, kollokvium), ill. Földrajzi indikátornövények (2 óra, kollokvium) címmel. A környezettudományi levelez képzésben A hidroszféra környezetvédelmi problémái és Talajtan, talajvédelem címmel, a földrajztanári kiegészít tagozaton pedig Környezetvédelem és önállóan Természetvédelem 116

6 A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek oktatási tevékenységében címmel találhatunk természetvédelmi kérdésekkel foglalkozó tantárgyakat, amelyek mind kollokviummal záródnak. Mindez a természetvédelmi oktatás szerepének növekedését jelenti a korábbi felmérés idszakához képest, amikor a III. és IV. évfolyamosoknak 1-1 féléven át volt Természetvédelem címmel eladás és gyakorlat heti 2-2 órában meghirdetve, környezetkutató szakirányú geográfusoknak kötelezen, a többiek számára csak a kötelezen választható tárgyak között, és voltak még választható speciálkollégiumok is 2-2 órában, Védett természeti értékeink és Tájvédelem címmel. A fentebb említett tantárgyak keretében folyó oktatás számos tématerületet ölel fel, ezek közé tartoznak az alábbiak: a környezet-és természetvédelem fogalmi értékelése; a környezeti hatások kimutatásának módszerei; a légkörrel, vizekkel, talajokkal kapcsolatos környezeti problémák; a környezetvédelmi és a természetvédelmi törvény; a nemzeti környezetvédelmi és természetmegrzési program; a környezetvédelmi felügyelségek és a vízügyi igazgatóságok környezet- és természetvédelmi feladatai; a természetvédelem és a környezetvédelem gyakorlati kapcsolatai; a természeti táj fogalma, hierarchiái; a tájbeosztás, tájtípus és táj kapcsolata; ökotópképz és természetvédelmi funkciók értékelése; a környezet állapotának jellemzése; a környezeti változások típusai; a környezeti potenciál és értékelésének lehetségei; a környezet stabilitása, terhelhetsége; globális környezeti kérdések; vizes élhelyek változásvizsgálata távérzékelési módszerekkel; mvelés alól kivett területek kezelése; vegetációs monitoring spektrális indexekkel; magyarországi védett területek természeti értékeinek áttekintése, megismerése; Európa nemzeti parkjainak természeti értékei; a növénytársulások mint jelzeszközök a biogeográfiai vizsgálatokban. A tantárgyakat fként a tanszék fállású oktatói, Rakonczai János, M. Tóthné Farsang Andrea, Mucsi László, Barta Károly, Fábián Tamás, Kovács Ferenc és Szatmári József, valamint doktorjelöltjei, Rácz Péter és Horváth Dénes tanítják, de számos vendégeladó is hozzájárul a hallgatók természetvédelmi ismereteinek bvítéséhez, köztük Iványosi Szabó András igazgatóhelyettes (Kiskunsági Nemzeti Park), Tirják László igazgató (Körös Maros Nemzeti Park), Szelekovszky László ftanácsos (Békés Megyei Önkormányzat), Szabó Ferenc igazgató (Környezetgazdálkodási Kht.), Pataki Szilvia környezetvédelmi referens (Csongrád Megyei Önkormányzat), Albert Imre ffelügyel (Talajvédelmi és Növényegészségügyi Szolgálat), Telegdi Erzsébet minségbiztosítási eladó, Fekete Endre osztályvezet-helyettes (Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság), Nagy István igazgató (Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság), Wágner János igazgató (Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelség) és Gyapjas József igazgató (Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelség). A tanárképz fiskolákat, ill. fiskolai karokat illeten Egerben, az Eszterházy Károly Fiskola Földrajz Tanszékén nappali tagozatos hallgatóknak önálló, szabadon választható tanegység A környezetvédelem földrajzi alapjai cím heti 2 órás, kollokviummal záródó tantárgy, emellett létezik a 8. félévben, 6x2 órában egy Környezeti nevelés a földrajztanításban cím, kötelezen választható, kollokviummal záruló tanegység; utóbbi tantárgy kötelez része még egy tanulmányút is a Visegrádi-hegységben. E tárgyak keretében folyik a természetvédelem oktatása, a 117

7 Horváth Gergely rendelkezésre álló óraszámok közel felében. Mindkét tantárgy eladója fállású tanszéki oktató, Pajtókné Tari Ilona. A Nyíregyházi Fiskola Földrajz Tanszékén nappali és levelez tagozaton, valamint a másoddiplomás kiegészít képzésben is szerepet kap a természetvédelem, mégpedig a heti 2 órás Környezetvédelem cím tantárgy részeként a 6. félévben. Általánosan kötelez tantárgy, mely kollokviummal zárul. A korábbi felméréshez képest amikor a, Környezet- és természetvédelem cím tantárgy 2 óra idkeretben nem kötelez jelleggel volt meghirdetve pozitív változás a tárgy kötelezvé válása. Ennek a tantárgynak fbb tématerületei közé tartoznak a földi rendszerek ismérvei, kapcsolataik és fontosabb típusaik jellemzése; a különböz ciklusok bemutatása a környezetvédelem szempontjából; a környezetvédelem, környezetgazdálkodás és természetvédelem fontosabb fogalmai; a környezeti probléma történeti megközelítése; a környezetre káros folyamatok, jelenségek, a károsítás formáinak és az ellenük való védekezés módozatainak rendszerezett áttekintése; az élvilág pusztulása; az ember által okozott szennyezdések és felgyorsított káros folyamatok; az ökológiai katasztrófák; a magyarországi környezet- és természetvédelem földrajzi vonatkozásai. Az órákat a tanszék fállású oktatói, Dobány Zoltán és Göz Lajos tartják. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképz Fiskolai Kara Földrajz Tanszékének tantervében nappali tagozatos és másoddiplomás képzésben egyaránt önálló tantárgyként szerepel a természetvédelem, nappali tagozaton a 8. félévben Természetvédelem Magyarországon címmel. Ez a kollokviummal záródó heti 2 órás tárgy választhatóan kötelez speciálkollégium. Emellett a Magyarország, ill. az egyes kontinensek természetföldrajzával foglalkozó fkollégiumok keretében foglalkoznak jelents mértékben természetvédelmi kérdésekkel. Különösen sok természetvédelmi vonatkozása van a 8. félévre meghirdetett Világörökségünk cím választható speciálkollégiumnak. A Természetvédelem Magyarországon cím tárgy fbb oktatási témái: a természetvédelem jogi háttere; a védend természeti értékek köre; a természetvédelmi tevékenység típusai; területtel és terület nélkül védett értékek; fajvédelem, élhelyvédelem; a védett értékeket veszélyeztet hatások, tényezk; nemzetközi védettséget élvez területek és világörökségi területek. A Világörökségünk cím tárgy pedig nemzetközi szint védett értékekkel, világörökségi kategóriákkal és a magyarországi világörökségekkel foglalkozik. Mindkét tárgy oktatója fállású, elbbié Oláh Ferenc, utóbbié Karancsi Zoltán. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Fiskola Földrajz Tanszékétl sajnos nem kaptam adatokat, sem 1999-ben, sem 2003-ban. Végül Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképz Fiskolai Karának Földrajz Tanszékén nappali és esti tagozaton egyaránt a Környezetgazdálkodás-környezetvédelem cím általánosan kötelez tantárgy keretében kerül sor természetvédelmi ismeretek tárgyalására. Az 6. félévben meghirdetett heti 2 órás tárgy keretében általában 4 órányi eladás szól kifejezetten a természetvédelem kérdéseirl. Az eladáshoz kapcsolódó Magyarország környezeti állapota cím heti 1 órás szeminárium keretében 2 órányi gyakorlat foglalkozik kifejezetten természetvédelemmel. (Megjegyzend, hogy a kreditrendszer bevezetésével átalakuló tanterv ajánlott hálójában az eladás kötelezen felveend tárgyként szerepel, azonban a 118

8 A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek oktatási tevékenységében szeminárium már csak választható tantárgy lesz.) A tantárgy természetvédelmi tárgyú részei fleg az alábbi tématerületeket ölelik fel: a genetikai sokféleség megrzésének jelentsége; a természetvédelem alapvetései (alapelvek, módszerek, jogi szabályzók); az erd- és vadgazdálkodás. A tantárgy eladója fállású tanszéki oktató, Munkácsy Béla. Természetesen más kötelez tantárgyak is érintenek természetvédelmi problémákat, fként az általános és regionális természetföldrajzi tantárgyak, de ilyen témák gyakran elkerülnek pl. a Makádi Mariann által oktatott Földrajz tanítása c. tárgy keretében is, a környezeti nevelés kapcsán. Aziránt is érdekldtem, születtek-e az intézményekben természetvédelmi tárgyú szakdolgozatok az elmúlt években. A válaszokból az derül ki, hogy az egyetemek közül Budapesten 1996 óta 14, Debrecenben 1998 óta 11, Miskolcon 1988 óta legalább 10, Pécsett 1992 óta 12, Szegeden 1991 óta 23 készült. A fiskolákat illeten 1996 óta Egerben 2, Nyíregyházán 5, Szegeden 16, Budapesten 10 készült. Ugyanezen kérdést feltettem a tudományos diákköri mozgalommal kapcsolatban is: természetvédelmi témájú TDK-dolgozatokról Budapest (TTK 6 db), Szeged (TTK 3 db), Miskolc (1975 óta 17 db) és Eger (1 db) adott hírt (a miskolci adatok kapcsán persze meg kell említeni, hogy a dolgozatok többsége értelemszeren még nem kapcsolódhat a csak késbb megindult földrajzoktatáshoz.) Szegeden két sikeres PhDértekezés is készült természetvédelmi témakörben, Hoyk Edit (2002): Természetvédelmi szempontú geoökológiai értékelés a tervezett Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén és Karancsi Zoltán (2002): Természetes és antropogén eredet környezetváltozás a Medves térség területén cím munkái. Érdekldtem a természetvédelem oktatásához tankönyvként használható irodalmak iránt is. Bár sok címet megadtak az adatszolgáltatók, meglep módon ezek között viszonylag kevés volt megegyez. Pedig a beérkezett címekbl az derül ki, hogy számos, kifejezetten a természetvédelemmel foglalkozó tankönyv, ill. könyv létezik, mégis ezeket csak 1-1 tanszék ajánlja, ez talán külön vizsgálódást és értékelést igényelne. Mindenestre a leggyakrabban szerepl kötelez és ajánlott irodalmak közül kiemelném Rakonczay Zoltán (1995): Természetvédelem, Kerényi Attila (1996): Általános környezetvédelem, Bodnár László Fodor István Lehmann Antal (1999): A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon, Margóczi Katalin (1998): Természetvédelmi biológia és Tardy János (szerk., 1995): Természetvédelem 94 c. munkáit. Egyes tanszékek saját kiadványokkal is rendelkeznek e téren, ilyenek pl. Szegeden Keveiné Bárány Ilona Rakonczai János (1995): Globális környezeti problémák és Mezsi Gábor Rakonczai János (1997): A geoökológiai térképezés elmélet és gyakorlata, Egerben Kárász Imre (1996): Ökológia és környezetelemzés, vagy Miskolcon Lénárt László (1995): Természet- és tájvédelem cím jegyzetei. Budapesten (TTK) a Természetvédelem cím tárgy oktatásához az oktató sokszorosított, bels használatú segédanyagot is készített. Emellett vannak az eladó mentalitásához kötd sajátos kötelez irodalmak is, mint pl. az ELTE TFK-n Daniel Quinn: Izmael (1993) c. könyve. Természetesen az egyes oktatók számos bel- és külföldi folyóiratcikkeket is megjelölnek kötelez irodalomként. A legtöbb helyen kell továbbá a hallgatóknak ismerni az évi természetvédelmi törvényt, Budapesten (TTK) és Szegeden (JGYTFK) a szakminisztérium környezet- és 119

9 Horváth Gergely természetvédelmi koncepcióit is, és szinte minden intézmény megjelölt magyarországi természetvédelmi területekrl szóló könyveket. A különböz tanszékek által ajánlott irodalmak száma összességében a százhoz közelít. Egy másik kérdés természetvédelemi tevékenységet (is) folytató öntevékeny hallgatói csoportokra vonatkozott. Nos, e téren 1999-ben még nagyon örvendetes volt a helyzet, több válaszadó is hírt adott ilyen többnyire oktatók által irányított csoportokról, ám 2003-ban már kevésbé volt ders a kép, ami felteheten a felsoktatás tömegessé válásának és a magyarországi közgondolkodás restségének a számlájára írható. Tehát 1999-ben Debrecenben még aktív volt a Földtani Örökségünk Egyesület helyi területi csoportja Kiss Gábor, Szegeden a Geoenviron csoport (akkori JATE) Tóth Imre, Egerben a Falco Környezetvédelmi és Természetvédelmi Csoport Dobos Anna, az ELTE TFK-n a Green Mesék hallgatói környezetvédelmi csoport Munkácsy Béla, Miskolcon a Földtani Örökségünk egyetemi csoportja Lénárt László vezetésével, és ugyancsak Szegeden a Csemete Egyesületnek voltak aktív fiskolás (JGYTF) hallgatói is. Ezzel szemben 2003-ban csak néhány aktív csoportról érkezett hír. Így pl tavaszán alakult meg az ELTE TTK-n a Környezettanos TDK, melynek feladata a környezettudomány, környezetvédelem és természetvédelem iránt érdekld TTK-s hallgatók ilyen irányú tevékenységének összefogása, az OTDK-ra való felkészítésük; tervezik nyári diákköri iskolák rendszeres megtartását is. Szegeden (TTK) Barlangkutató csoport alakult, amely f szakmai irányultsága mellett jelents szerepet vállal az iskolai környezeti nevelési programok megvalósításában is; egyik programjuk a Környezetvédelmi nevelés program hátrányos helyzet gyermekek számára, melynek célja az állami gondoskodásban él gyermekek természeti és környezeti értékeinek megismertetésére és védelmére való nevelése; a másik a Környezetvédelmi nevelési program közép- és általános iskolások számára, melynek célja többek között a gyermekek szüleinek bevonásával a lakosság környezeti szemléletének átalakítása. Új fejlemény Miskolcon a Tudományos Diákkör megersödése, mely a természetvédelmi értékek feltárását tzte ki f céljául. Sajnos a többi intézmény nem tudott érdemi munkát végz öntevékeny csoportokról beszámolni. Pedig ezeknek a csoportoknak a létét azért kell igen fontosnak tartanunk, mert túl az aktív természetvéd tevékenységen olyan szellemiséget hordoznak, amelynek pozitív kisugárzó hatása lehet az egész hallgatói környezetre nézve. Talán érdemes lenne a késbbiekben e tevékenységeket is alaposabban vizsgálni és értékelni. Az eddigieket összefoglalva megállapítható, hogy a természetvédelem helye a földrajzi tanszékek oktatási tevékenységében némileg eltéren jelenik meg, de egészében véve a helyzet kielégítnek mondható, st örömtelien pozitív az a változás, amely az 1999-es felmérés óta e téren lezajlott. Mégis, úgy tnik, nagyobb keretekben inkább a geográfusképzésben, ill. annak egyes szakirányaiban jelenik meg, míg a tanárképzésben a szükségesnél kisebb szerepet kap. Örvendetes, hogy az új kredites tantervekben a legtöbb intézményben bekerült a kötelezen tanulandó ismeretek sorába, ám nem mindenhol, és van, ahol csak az általános környezetvédelmen belül jut rá néhány óra. Pedig a természetvédelem jövje elssorban nem azon múlik, van-e elég tehetséges, jól képzett természetvédelmi szakember (nem mintha ennek fontosságát le 120

10 A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek oktatási tevékenységében akarnám becsülni), hanem azon, az eljövend generációkba beoltódik-e a természetvédelem fontossága, jelentsége a legfogékonyabb életkorukban! Márpedig emiatt fleg a tanárképzésben kellene a jelenleginél még nagyobb mértékben helyet kapnia a természetvédelem oktatásának. Régóta pályán lév oktatóként persze máris hallom a feltett kérdéseket, hogy ez mind szép, de hol és mikor tanítsuk a természetvédelmet, fként mint általánosan kötelez önálló tantárgyat, amikor a tendencia éppen az óraszámok állandó csökkentésére, a kötelez stúdiumok számának jelents lefaragására és a választhatóság szerepének ersödésére irányul? Nehéz a válasz, de az említett pozitív változások arra utalnak, hogy mégiscsak lehet a tárgynak helyet találni. Igaz, ami a kreditrendszert illeti, az némileg ellentmondásos helyzetet is teremt: a bvül tantárgyi kínálatban már számos intézményben bár nem mindegyikben helyet kapott legalább egy féléves, általában heti két órás önálló tantárgyként a természetvédelem, ám ha ez csak a választható tantárgyak egyike lesz, akkor nagy kérdés, vajon a hallgatók hány százaléka fogja választani!? El lehetne azon is gondolkozni, nem lenne-e célszer, ha egy szakmailag mérvadó szerv pl. az MTA Tájföldrajzi Albizottsága az eddigi képzések tapasztalatait figyelembe véve ajánlást készítene egy általános, a földrajzoktatásban mindenhol bevezetend természetvédelmi törzsanyag tartalmára, azaz hogy mit is kellene e téren megtanítani. Ilyen viszonylag fiatal tantárgy esetében talán nem lenne hátrányos egy egységes szempontrendszert érvényesíteni. Természetesen a földrajz tanszék(ek)kel nem rendelkez, tanárképzéssel többnyire nem foglalkozó felsoktatási intézmények közül is jó néhányban meghirdetnek természetvédelemmel kapcsolatos tárgyakat. Elssorban az agráregyetemeket kell ebbl a szempontból kiemelni, valamint a (volt) Kertészeti Egyetemet, és ezeknek is fleg a tájjal (tájrendezéssel, tájtervezéssel), a talajjal, az ökológiai problémákkal részletesebben foglalkozó szakjait, ill. tanszékeit. De vannak környezetvédelmi tárgyak, st szakok a mszaki felsoktatásban (ME, BME) is, melyeknek bizonyára vannak természetvédelmi vonatkozásai. Célszer lenne egyszer e képzések körét is alaposabban felmérni. Tisztában kell azzal is lenni, hogy a természetvédelem oktatása és különösen a természetvédelemre nevelés nem a földrajztanárképzés eljoga. Elssorban a környezetvédelemnek egyre több egyetemen és fiskolán van önálló tanszéke, egyre több helyen akkreditált szak a környezetvédelem, környezettan vagy valamilyen hasonló nev, részben tanári végzettséget is adó szak, melyeknek tanterveiben a természetvédelem kisebb-nagyobb szerepet kap. Jó példa erre az egri EKTF Környezettudományi Tanszéke, ahol mind a nappali tagozatos, mind a másoddiplomás képzésben önálló szakként létezik környezetvédelem. A képzésben 1999-ben 4 tantárgy ( A természetvédelem alapjai, A környezetvédelem földtudományi alapjai, Táj- és településföldrajz, Távoli tájak nemzeti parkjai ) keretében, szemeszterenként átlagosan heti 4 órában tanultak a hallgatók olyan tárgyakat, amelyek részben vagy egészben a földrajzhoz és a természetvédelemhez kapcsolódtak, és persze számos további tantárgy is többé-kevésbé rendelkezett természetvédelmi vonatkozásokkal. (A évi helyzetrl nem kaptam tájékoztatást, de felteheten az nem sokban tér el az 121

11 Horváth Gergely évitl). Ám sajnos a tendencia az, hogy ezeket a környezetvédelem, környezettan szakokat többnyire a biológia tanszékek akkreditáltatják, az ilyen nev tanszékek fleg biológus végzettségekbl verbuválódnak, tanterveikben a természet jobbára csak mint biológiai szubsztrátum jelenik meg, és a földrajz tanszékek többnyire csak szerény szerepet kapnak e képzésekben. Ennek egyik sajnálatos következménye, hogy az aktív természetvédelem hivatásos állományában is csekély a földrajzos végzettségek száma, és a természetvédelmet a nagyközönség is általában csak az él (biológiai) értékek védelmével azonosítja. Ebben persze nem csak az oktatási intézmények ludasak. Példaként az egri fiskolán folyó képzésekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a Környezettudományi Tanszék 1999-ben csak biológia-környezetvédelem szakpárosítású hallgatókat oktathatott, mert idézek az akkori adatszolgáltatásból a Minisztérium csak ezzel engedi a párosítást. Ami elég szomorú és érthetetlen volt. Nos, az elz felméréshez képest jelents változás, hogy ez a korlátozás megsznt, a 2002/2003-as tanévtl már földrajzzal is párosítható a környezetvédelem, jelenleg 8 ilyen szakos elséves van Egerben. Ez adjon reményt mindannyiunknak a jövre nézve. Köszönetnyilvánítás Ez úton köszönöm kedves kollégáim, Dobos Endre (Miskolc), Hanusz Árpád (Nyíregyháza), Kovács Bernadett (Pécs), Kovács Ferenc (Szeged), Munkácsy Béla (Budapest), Novák Tibor József (Debrecen), Oláh Ferenc (Szeged), Pajtókné Tari Ilona (Eger) és Szabó Mária (Budapest) fáradozását, hogy adatszolgáltatásukkal elsegítették e tanulmány elkészítését. 122

A földrajz alapszak tantervi hálója

A földrajz alapszak tantervi hálója A földrajz alapszak tantervi hálója A tantervi háló egységes rendszerbe foglaltan tartalmazza az ELTE TTK-n 2006-ban elindítandó földrajz alapszak tantervét, beleértve a fő képzési irányok (tanári és nem

Részletesebben

A földrajz alapszak tantervi hálója

A földrajz alapszak tantervi hálója A földrajz alapszak tantervi hálója A tantervi háló egységes rendszerbe foglaltan tartalmazza a földrajz alapszak tantervét, beleértve a fő képzési irányok (tanári és nem tanári irány) és a szakirányok

Részletesebben

I. Adatlap. Szakinformatikai Terület- és településfejlesztő 6. A képzési idő A félévek száma 6 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 180

I. Adatlap. Szakinformatikai Terület- és településfejlesztő 6. A képzési idő A félévek száma 6 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 180 ELTE TTK Földrajz alapszak indítására irányuló kérelem I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése földrajz alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése geográfus 5. Az indítani tervezett

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Előfeltétel. lh2n1005 Új irányzatok a természetföldrajzi kutatásokban TEF - 2 1ea 1 A A A A

Előfeltétel. lh2n1005 Új irányzatok a természetföldrajzi kutatásokban TEF - 2 1ea 1 A A A A Geográfus MSc tantervi háló A táblázat tartalma: Kód: a tantervi egység azonosítója Tanulmányi egység: a tantervi kurzus v. tanulmányi egység elnevezése : a tantervi kurzus felvételét megelőzően teljesítendő

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében

A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében Endrődi Judit PhD II. évf. Témavezetők: Dr. Horváth Gergely, Dr. Csüllög Gábor ELTE TTK Környezettudományi Doktori Iskola Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

Részletesebben

Környezettan BSc. Szemeszter. (óraszám) kredit. előa gyak megjegyzés. I. Alapismeretek modulcsoport (25-35)

Környezettan BSc. Szemeszter. (óraszám) kredit. előa gyak megjegyzés. I. Alapismeretek modulcsoport (25-35) Környezettan BSc Szemeszter tárgy neve I. Alapismeretek modulcsoport (25-35) 1. Nem természettudományos alapismeretek (6 ) EU ismeretek (K) 2 2 2 Környezeti auditálás, minőségbiztosítás (K) 2 2 2 Méréstan

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar 5 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; Pécsi Tudományegyetem, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1 A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1. Duhay Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. záróvizsga bizottság

Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. záróvizsga bizottság Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár 2016. június 6-7-8. (hétfő, kedd,szerda) 8 óra ÉTK. V. szárny F.502 Biológia BSc (ökológia

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának február 10-én tartott üléséről

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának február 10-én tartott üléséről EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Pázmány Péter st. 1/A. Telefon: (36)1 372-2945 Fax: (36)1 372-2904 EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND EARTH

Részletesebben

III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása

III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása I. Adatlap 2. Az indítandó alapszak megnevezése: Környezettan 2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alkalmazott környezetkutató 2. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Alkalmazott

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó,

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A földrajztanítás alapjai 1.

A földrajztanítás alapjai 1. A földrajztanítás alapjai 1. Összeállította: dr. Makádi Mariann TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT A földrajz szakmódszertan A földrajztanítás módszertanának

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. DÉKÁN, dr. Ioan Coroiu egyetemi docens. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. DÉKÁN, dr. Ioan Coroiu egyetemi docens. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus EGYETEMI TANREND - érvényes a 2015-2016-os tanévtől kezdődően UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR A tanulmányok időtartama: 6 félév Tanítási forma: nappali Doménium: Környezettudomány

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: KÖRNYEZETTAN. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: KÖRNYEZETTAN. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: I. Adatlap Az indítandó alapszak megneveze: KÖRNYEZETTAN Az oklevélben szereplő szakképzettség megneveze: ALKALMAZOTT KÖRNYEZETKUTATÓ Az indítani tervezett szakirány(ok) megneveze: Alkalmazott környezetkutató

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csima Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Csima Péter egyetemi tanár Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kar Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1967-1972 kertészeti egyetem, táj- és kertépítészet Tudományos fokozatok,

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Vegyész

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2011. április 5-6.,Siófok Erdélyi Mihály Hidrogeológia Iskola Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Zsemle Ferenc egyetemi tanársegéd Mádlné

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 2. A téma kidolgozására javasolt szak(ok), szakirány(ok): tanító 3. A téma címe: A savas csapadék és ülepedés vizsgálata környezetismeret

Részletesebben

A felsoktatás, mint szolgáltatás. Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola

A felsoktatás, mint szolgáltatás. Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola A felsoktatás, mint szolgáltatás Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola Témaválasztás indoklása A felsoktatási intézmények csak akkor válhatnak szolgáltató intézményekké, ha ismerik és képesek kielégíteni a

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

- tanári szeptemberétől. kódja

- tanári szeptemberétől. kódja - tanári KÉMIA alapszak - vegyész szakirányok mintatanterve - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Záróvizsga Bizottságok 2016/17/1. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia, lab.op., tanári specializáció) I. záróvizsga bizottság

Záróvizsga Bizottságok 2016/17/1. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia, lab.op., tanári specializáció) I. záróvizsga bizottság Záróvizsga Bizottságok 2016/17/1. félév Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia, lab.op., tanári specializáció) I. záróvizsga bizottság Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár 2016. december 19. (hétfő) 9 óra

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE, Matematikai és Informatikai Intézet, Információ Technológia Tanszék Abstract The Institute of Mathematics and Informatics of Kossuth

Részletesebben

Földrajz. Kerületi Munkaközösség Munkaterve. A 2013/2014-es tanévre

Földrajz. Kerületi Munkaközösség Munkaterve. A 2013/2014-es tanévre Földrajz Kerületi Munkaközösség Munkaterve A 2013/2014-es tanévre Összeállította: Groszné Surányi Julianna munkaközösség vezető I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai - általános

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben 1. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM METEOROLÓGIAI TANSZÉK OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE. Mészáros Róbert, Bartholy Judit

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM METEOROLÓGIAI TANSZÉK OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE. Mészáros Róbert, Bartholy Judit AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM METEOROLÓGIAI TANSZÉK OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE Mészáros Róbert, Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. e-mail: mrobi@nimbus.elte.hu

Részletesebben

I. A KÉPZÉS TARTALMA

I. A KÉPZÉS TARTALMA I. A KÉPZÉS TARTALMA tantár - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök 1. Pécs 2. Pécs 3. félévek 4. 5. tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus 1 ( / sz / gy / konz) 6.

Részletesebben

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgy neve Szakmai törzsmodul félévek - heti óraszám 1 2 3 4 kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgyat ténylegesen oktató(k) Kötelező alapozó modellezés 2 3 K Geresdi I. Geresdi

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Tanmenet és tantárgyi követelmények a KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak (2015) NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat Budapest, szeptember Postai

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella. osztatlan képzés (4+1 év; 4,5+1 év; 5+1 év) nappali

Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella. osztatlan képzés (4+1 év; 4,5+1 év; 5+1 év) nappali Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő Dr. Pusztai abriella Dr. Pusztai

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának május 5-én tartott üléséről

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának május 5-én tartott üléséről EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Pázmány Péter st. 1/A. Telefon: (36)1 372-2945 Fax: (36)1 372-2904 EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND EARTH

Részletesebben

IN MEMORIAM PERCZEL GYÖRGY ( )

IN MEMORIAM PERCZEL GYÖRGY ( ) IN MEMORIAM PERCZEL GYÖRGY (1941-2007) Perczel György meghatározó alakja volt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1940. december 30-án alapított Emberföldrajzi Tanszék (ma Társadalom- és Gazdaságföldrajzi

Részletesebben

/4206 Neme Nő Születési dátum 1969 Állampolgárság magyar

/4206  Neme Nő Születési dátum 1969 Állampolgárság magyar SZEMÉLYI ADATOK Dobos Anna PhD. Magyarország, 3300 Eger, Leányka utca 6-8. (Eszterházy Károly Egyetem, Környezettudományi és Tájökológiai tanszék) 36-36-520-400/4206 dobos.anna@uni-eszterhazy.hu http://geonature.uni-eger.hu/

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program. 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola (Vezető: Dr. Szabolcs Éva PhD egyetemi tanár) Pedagógiatörténeti PhD-Program (Vezető: Dr. Németh András CSc

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése. földrajz alapszak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése.

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése. földrajz alapszak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése. I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése földrajz alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése geográfus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése földrajz, idegenforgalmi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Kovács Zoltán kovacsz@nyf.hu

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Konszern számvitel alapjai

Konszern számvitel alapjai SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai Pénzügy-számvitel alapszak Nappali tagozat 2016/2017. tanév II. félév 1 A tárgy oktatásának célja: A világgazdaságban és ebből következően

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom:

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom: Tantárgyi követelmények 2015-16 I. félév BSc: Kollokviummal záródó tárgy: Nappali tagozat: FDB1302, Éghajlattan II. jegymegajánló dolgozatok: 2015. október 20, december 8 kollokvium: 2016. január és február.

Részletesebben

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése fizika alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése fizikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése tanári alkalmazott környezetfizikai

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben