MICHAELITÁK. A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MICHAELITÁK. A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF"

Átírás

1

2 MICHAELITÁK A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA KIADÓ 2000

3 NAQY MÁRIA ( )

4 BEVEZETÉS!yA magyar nép tanítóinak szeretetébe ajánlom könyvemet" írta szellemtörténeti trilógiája egyik kötetében Nagy Emiiné dr. Göllner Mária ( ), a magyar antropozófia megalapítója, a hazai Waldorf-oklatás úttörője, Michael arkangyal földi követe, az első magyar Michaelita. Emigrációban írt és ott megjelent emlékiratait most, először olvashatjuk egy kötetben, magyarul. Mivel ő a Maria von Nagy nevet használta külföldön, ezért én is következetesen a Nagy Mária nevet alkalmazom, ez alól csak a könyvészeti adatoknál teszek kivételt. Nagy Mária legidősebb fia, Vámosi Nagy István ( ) hagyatékban maradt emlékirataiból olvashatunk a második részben. Ennek részletei korábban az Országépítő folyóiratban, illetve az Impulzus egyes számaiban jelentek meg. Ezeket a visszaemlékezéseket kronológiai sorrendben igyekeztem beilleszteni a megfelelő helyekre. Szeretném leírni Nagy Máriával való szellemi kapcsolatom fokozatos kialakulását, bár ennek igazi" múltját még nem látom, csak az eredmény első megnyilvánulásait. Valami arra indított, hogy munkásságát minél alaposabban megismerjem, jóval később, hogy jegyzetekbe foglaljam. Következő lépésként született meg az idea, hogy ez az életmű könyv alakban is megjelenjen. Hosszú hónapok közös munkája és erőfeszítése nyomán született ez a kötet. A Magyar Antropozófiai Társaság könyvtárában találtam rá az első jegyzetek között egy bizonyos Nagy Emiiné Göllner Mária által szerkesztett bibliográfiára, amely Rudolf Steiner saját maga által ajánlott előadásciklusainak pontos adatait tartalmazta. Később sikerült Nagy Mária más műveihez is hozzájutnom. Kutatásaim közben kiderült, hogy Nagy Mária neve a hazai antropozófus körökben csaknem teljesen ismeretlen. Könyveiről vagy külföl-

5 dön megjelent munkáiról csak nagyon kevesen hallottak, pedig Piliscsabán ma is működik a Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület. Az emlékiratok és visszaemlékezések anyagához csatlakozott később/! hemiszférák párbeszéde című kultúrtörténeti tanulmány, amely átfogó képet nyújt Nagy Mária szellemi kutatómunkájáról. Az egyetemes antropozófia történetében azt is rendkívülinek tartom, hogy egyetlen család ennyi aktív munkatársat adjon a szellemtudománynak. Nagy Mária életrajzában utalt arra a karmikus segítségre, amit minden nehéz helyzetében megkapott. Eletében a megfelelő pillanatban mindig megjelentek a megfelelő emberek. Visszapillantásában rámutat arra, hogy olyan működést élt meg sorsában, aminek áttekintése, tervezése és hatóereje minden emberi tudást és értést messze felülmúlt, és egyes emberek jóságával kapcsolódott össze. Utolsó gondolatai, melyeket a kórházban tanítványa, Hans Buser, a baseli Leonhards református templom lelkésze jegyzett le, ezek voltak: Ez a megismerés az élet próbatételeivel és porig sújtó csapásaival életutam elsőrendű értelme volt. Egész valóm minden erejével szeretném ennek a működő erőnek legmélyebb köszönetemet kifejezni " Tudatában volt annak, hogy ebben a sorsműködésben a feltámadott Krisztus szabadon hagyva, segítve és felegyenesítő erővel hat. Kezdetleges és tökéletlen munkatársai lehetünk Krisztusnak ebben és a halál utáni életben. Ebben az értelemben ápolhatjuk, és szívünkben elevenen őrizhetjük meg Nagy Máriával a kapcsolatot. Legyünk mi is munkatársai Krisztusnak és Michaelnek, próbáljunk meg tenni is valamit az Antropozófiáért, Nagy Mária példáját követve. Ezért született ez a könyv, hogy szellemi hagyatékából erőt meríthessünk. A kötetet Nagy Mária mottójával kezdtem, ugyanonnan való a befejezés is: Azért ajánlottam könyvecskémet a magyar nép tanítóinak szeretetébe, mert a nép tanítóira hámi az az igen súlyos feladat, hogy egyaránt szolgálják úgy a nemzeti sajátos kultúrértékek éber ápolását, minta kereszténység 8

6 egyetemességét, s a kettő között mélységes összhangot hozzanak létre a tömegek leikeiben." Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik szellemi és materiális segítséget nyújtottak a könyv szerkesztéséhez és előállításához Szent Mihály-nap Pünkösd. Juhász József

7 AZ OLVASÓHOZ Minden impulzus, amely a szellem forrásából a Földre születik, csak úgy maradhat fenn élőn és gyümölcsözőn - a Kozmosz isteni rendjét, az ember földi fejlődését szolgálva -, ha az élő kapcsolatot eredeti forrásaival újra meg újra megújítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Földre inkarnálódott szellemi impulzusra két igen komoly veszély is leselkedik: az egyik, hogy lassan, de biztosan felhígul", és a lényegtelen elemek hangsúlyos ismétlésévé torzul, míg végül erejét vesztve feledésbe merül. A másik, hogy az adott korszak erőinek ketrecébe zárva lemerevedik, és mint kevesek által büszkén őrzött dogma, épp annak a fejlődésnek épít gátat, amelynek kivitelezésére a Földre érkezett. Rudolf Steiner, az antropozófia megalapítója, egy olyan pillanatban lépett a világ elé, amikor az emberiség szellemi helyzete - ötezer évi sötétség és elszakítottság után - egy új inspiráció erejéből táplálkozva, egészen új irányt vett. Ez az új inspiráció a Nap-Szellem régiójából indult ki, gondviselő, irányító szelleme Michael volt, a Nap Régense, Krisztus második, éteri eljövetelének előkészítője, az emberi gondolkodás kozmikus őre. Rudolf Steiner Michael jegyében tárta a világ elé egy új, élő, kreatív gondolkodás lehetőségét. Ez a szíverők által elmélyített gondolkodás az új Krisztus-impulzus jelenlétének tudatához vezeti az embert, és a felismeréshez, hogy Krisztus - a kegyelem erői által - egyre inkább az emberi szabadság géniuszává, az emberi végzet transzformáló urává válik a világban. Minden egyes emberi döntés - mely szabad tudatosságból - a szellem oldalára billenti a mérleget, Krisztus működési szféráját növeli a földi lét megváltási folyamatában. I I

8 A Nap Arkangyalának uralmi korszaka 1879-ben kezdődött, és egyik meghatározó mozzanata volt az érzékfeletti Michael-iskola szellemi közösségének több hullámban való Földre inkarnálódása. Michael szolgálói étertestükben kitörölhetetlenül hordozták a Napon tett ígéretet: a Földön megtalálják egymást, és megtalálják tanítómesterüket, aki az emberiség szellemi jövőjének alapjait - új, élő és eminensen élhető formában - emberbölcsesség" néven az emberi tudatnak felkínálta. A Michaeliták feladata valóban a lehetetlen megvalósításának ragyogó kísérleteként" indult, a XX. század elején. Példa nélküli lehetőségek álltak az egyik oldalon, példa nélkül való akadályoztatás fogadta minden próbálkozásukat a másikon. A XX. század első generációja még hordozta a tradíciók rendjének biztonságot sugalmazó emlékét, és erre az emlékezetre támaszkodva próbálta megvetni lábát, a század elején váratlanul és katasztrofális hirtelenséggel meglódult világban. Ez a nemzedék még nem volt képes arra, hogy a régi formáktól megváljon. A tradíciókban támaszt keresett és talált, és nemritkán a szellemtudomány élő tanításaihoz is a tradíciókat megillető passzív tisztelettel közelített. Ez a tisztelet egy idő után kötött formákba merevült, a mélyen szeretett tanításokat inkább rejteni, óvni kívánta, mint védtelenül" kiszolgáltatni a korszak sokszor kegyetlen kíváncsiságának. A múlt század második generációja már úgy érkezett a Földre, hogy a rá várakozó új körülmények, lehetőségek és követelmények iránt egy szinte akut érzékenységet hozott magával. Megérkezvén, az első reakció mégis valamiféle meghőkölés, visszarettenés volt. A korszak Michael-szolgálói csak nehezen tudtak hidat verni a magukkal hozott magas ideálok és Földön való megvalósításuk konkrét lehetőségei között. Az út a gondolattól a tettig, bizony nagyon rögösnek bizonyult. Végül, a XX. század harmadik generációja már semmiképpen sem tagadhatta a felismerést: példa nélküli változások, káosz, bizonytalanság fogadta őket a Földön, és a kihívás: mindezek dacára valami kétségbeesett, de éppen ezért legyőzhetetlen igazság-vággyal a dolgok mélyére hatolni, az emberi létezés igazi tétjét végre felismerni és megnevezni... A Michaeliták mindhárom hulláma úgy érkezett a Földre, hogy sors-szövetében erős mintaként élt a szellemtudomány iránti vonza- 12

9 lom, törekvés. Mindhárom generációban voltak olyanok, akik megtalálták az utat Rudolf Steiner lényéhez, impulzusához, és - erőik szerint - életük szálát hozzákötötték az antropozófia és alapítója, Rudolf Steiner jövőjéhez. Ezt a könyvet, amit most útjára engedünk, kettős törekvés segítette a világra. Az első, a benne foglaltak szellemi tartalmának sürgős aktualitása ma, 2000-ben az új évezred küszöbén. A másik, néhány olyan ember közös akaratból táplálkozó kreatív együttműködése, amely kétségkívül magán viseli a fent említett ígéret" földi megvalósításának félreérthetetlen jegyeit. Nem tekinthető véletlennek az sem, hogy ennek a könyvnek a születésénél mindhárom generáció képviselői jelen voltak. Nagy Mária, az első magyar Michaelita, a fent említett összefüggéseket egész életében tudatában hordozta, és a legtermészetesebb módon cselekedett belőlük a világban. Ez a tudatosság kapcsolhat össze ma is bennünket az ő lényével, aki szellemvilági tevékenységének középpontjába kétségtelenül a magyar szellemi jövő táplálását, segítését helyezte. Legidősebb fia, Vámosi Nagy István - halála előtti napon - ugyanezt a szándékot deklarálta. Nagy Emiiné, dr. Göllner Mária - eddig feledésbe merült, elhallgatásra ítélt - rendkívüli gazdagságú életútjának tanulmánya sokkal több, mint tiszteletből fakadó és szükségképpen a múltra korlátozódó emlékezés". Aki vállalja az alapos, töprengő, azaz élő olvasás kockázatát, az nagyon hamar ráeszmél, hogy ez a könyv egy élő szellemi kapcsolatfelvétel dokumentuma is, egy egészen új generációs találkozás" krónikája, amely sokkal inkább bátor emlékezés a jövőre", mint a múlt eseményeinek tiszteletteljes leltára. Számunkra, akik heteken, hónapokon át ezzel a születő könyvvel együtt éltünk, Nagy Mária sokkal többet jelent, mint a magyar antropozófia rendkívüli képességekkel, páratlan szellemi gazdagsággal bíró alapító úttörője. A kötetben egymáshoz kapcsolódó írások nemcsak arról tanúskodnak, hogy Rudolf Steiner antropozófiája Nagy Mária életének vezérlő csillaga volt. Azt is megmutatják, hogy ez a kivételes képességű aszszony milyen érzékeny, kreatív tudatossággal és hálatelt alázattal épí- 13

10 tette tovább az általa hordozott impulzus földi jövőjét. Tette ezt életében, majd - csöppet sem csökkent intenzitással - a halál küszöbén túl, a szellemvilág lakójaként. A kötetben több helyen is találunk olyan rejtett utalásokat, félmondatokat, finoman jelzett összefüggéseket, amelyek az olvasó figyelmére, tovább-kutatási, együttműködési készségére várakoznak. Éppen úgy, ahogy - minden kétséget kizáróan - együttműködésre készen várakozik Nagy Mária, és a könyv másik, nem kevésbé jelentős és nem kevésbé rejtélyes szereplője: a botanikus vándor, Alfréd Meebold is... Végezetül még egy gondolat. Mi, XXI. századi emberek, már nem csupán az előkészítők előkészítői vagyunk... A szellemi feladat a miénk, végrehajtása pedig a jelenben esedékes. Mindezek után jó utazást, elmélyült olvasást, bátor szellemi kutatást kívánunk, a közös út szeretetével: Ispánk, május-augusztus Persőtzi Mihály - Bistey Zsuzsa 14

11 VÁMOSI NAGY ISTVÁN ÍGY ÍR ÉDESANYJÁRÓL Jóságos kezek már születésekor világossággal vették körül. Ettől kezdve, a mai napig egész életemben a jóság fénye sugárzott rám a megfelelő időben. Ebben rejlik sorsom egyik alapmotívuma. " Édesanyám Budapesten a József utca 4. számú házban töltötte leánykorát. Gimnáziumi éveiben az osztály egyik első tanulója volt, de szabad idejében kedvelte a sportot, a társaságot, bálokra járt, úszott, teniszezett, korcsolyázott, és a világ szemében feltűnően szép lánynak számított. Szüleitől kiváló nevelést kapott. Édesapja tekintélyes orvos volt, édesanyja kivételesen művelt, széles látókörű asszony. Olyan tanítónővel találkozott, aki elsőként adta kezébe az Evangéliumot, amelynek hangulata arra indította, hogy megtanuljon görögül. Ifjúkori barátja lehetővé tette számára, hogy bepillantást nyerjen olyan különféle szellemi áramlatokba, amelyek létezéséről addig semmit sem tudott. Azt mondhatjuk, hogy ez a barát az Osiris-misztériumok és a Grálszentély küszöbéig vezette el őt. Ezekhez később Rudolf Steinerben találta meg a további iránymutatást. Érettségi után bölcsészhallgató lett, és földrajzból, történelemből, filozófiából doktorált. Disszertációja: Az ókor szellemi művelődésének geográfiai alapjai (1918), volt első, nyomtatásban megjelent munkája. Itt mutatta meg először lelkének, intellektusának és világnézetének alapjait. Még a világháború éveiben ismerkedett meg későbbi férjével, édesapámmal, a nála 23 évvel idősebb, özvegy Nagy Emillel, aki a század eleje óta képviselő volt, rangos ügyvéd s tárcái révén népszerű újságíró október 21-én esküdtek meg ben születtem én, István, 1926-ban Sándor, majd 1930-ban Kristóf. Édesanyám az első világháború alatt kezdte meg munkáját a Vöröskeresztnél, amelyet kisebb-nagyobb megszakításokkal és módosult körülmények között évtizedeken át folytatott ben ment Drezdába... 15

12 NAGY MÁRIA: EMLÉKIRATOK I. Előszó Emlékirataim ezen első kötetével olyan olvasókhoz fordulok, akik Rudolf Steinert ismerik, szóhasználatában otthonosak, és azt kívánják, hogy életének tanaiból eddig fel nem jegyzett dolgokat tudjanak meg. Ennek a szándéknak megfelelően ez az írás magánközlemények egyszerű nyelvét öltötte, és Rudolf Steiner egyéniségének egyébként ismert tulajdonságait - például a nagy fejlettségű szociális elemet - nem emelte ki különösebben. Az idea, hogy életrajzomat feljegyezzem, Albert Steffennek köszönhető. Ő volt az, aki erre bíztatott, mert ilyesmi azelőtt nem volt szándékomban. A technikai kivitelben barátaim és hozzátartozóim - mindenekelőtt Hedi Berger kisasszony (Brugg, Aargau) - támogattak. Köszönet érte. Egészen rendkívüli köszönet illeti dr. med. Edmund Wissler urat (Basel) altruista támogatásáért. Az ő segítségével történt emlékirataim összes kötetének nyomdai előkészítése, amelyek megjelenése a közeljövőben várható. Basel, Mindenszentek napján Nagy Mária 17

13 Találkozások Rudolf Steinerrel Nem sokkal az első világháború után volt, 1921 márciusában, amikor a Sixtusi Madonna előtt álltam Drezdában. Akkor múltam 26 éves, és filozófiai doktori diplomám volt. Három év óta mint férjes asszony gondoztam férjem nagy családját és saját fiacskámat, Istvánt, aki másfél éves volt. Egy barátnőm, Emmy Ferand asszony meghívására jöttem Budapestről ebbe a városba. Az utazást anyám, Szabó Mária asszony erkölcsi ereje biztosította. A Raffael-mű nagy auráján belül engem is elért az iránymutató erő egy sugara. A legrosszabb inflációs időben történt; az embernek nem volt pénze, és semmire sem vállalkozhatott. Mégis meg akartam nézni Európa egyik legjobb Operájában, a drezdaiban egy előadást. Megvettem a legolcsóbb jegyet a legfelsőbb galéria egy számozatlan helyére. Lehetőleg korán akartam oda menni, hogy mégse kapjam a legroszszabb helyet. Az odavezető úton megvettem egy Das Reich című folyóiratot, melyet várakozás közben olvasni akartam. Amikor beléptem az Operaházba, egy fiatalembert láttam jönni, aki szintén a legfelsőbb galéria felé igyekezett. Versenyfutást rendeztem, megnyertem, és elfoglaltam a jobb helyet. A fiatalember mellém ült. A vásárolt folyóiratot kinyitva, láttam, hogy egész tartalma dr. phil. Rudolf Steinernek volt szentelve - pro és kontra. Ezt a nevet még sohasem hallottam, és sejtelmem sem volt róla, kiről van szó. Olvasni kezdtem; ekkor a fiatalember megszólított, és szó szerint ezt mondotta: - Óh, maga antropozófiát olvas? Én antropozófus vagyok. (Megjegyzések, 1.) Az antropozófia szót sem hallottam még soha. Összehajtottam füzetemet, azt gondolva, hogy egy élő ember bizonnyal jobb felvilágosítást adhat, mint ezek a lapok itt, és megkértem, hogy meséljen. Ő ezt nyugodtan és okosan megtette. Tárgyilagos beszélgetésünket az előadás kezdetéig és szünetekben folytattuk. Megbeszéltük, hogy a következő vasárnapon ismét idejövünk, amikor is Steiner egy alapvető könyvét akarta nekem elhozni. 18

14 Ez A szabadság filozófiája volt, Rudolf Steiner számos műve közül az egyetlen, amely engem a filozófia fiatal doktornőjét akkor érdekelni és ösztönözni tudott. A benyomás, melyet rám gyakorolt, lassan egész életemet megváltoztatta. A fiatalembert Hans Reichertnek hívták; Heidenheimben, a Brenz mellett született, és ott lakott, diák volt Drezdában. Elbeszéléseit Rudolf Steinerről - akit jól ismert - teljes érdeklődéssel fogadtam. Éppen úgy, mint közléseit a Goetheanumnak nevezett hatalmas építményről, melyet Rudolf Steiner Svájcban felépített. Reichert szemléltető módon írta le a Goetheanum eredeti szépségét. Azt mondta, hogy dombon áll, kettős kupolával, teljesen fából építve. A két oszlopcsarnok kapitelljei és architrávjai különböző fából kézzel faragottak, a nyugati oszloptér színes ablaküvegei északra és délre néznek. Rudolf Steiner a két kupola nagyméretű festményeit maga tervezte, és részben saját kezűleg dolgozta ki. Csak sok évvel később mesélte el nekem a közben rég vegyészmérnökké lett Hans Reichert (aki körülbelül hét évvel fiatalabb volt nálam), hogy ő akkor az évben, Drezdában a műszaki főiskola diákegyletében a szabad színházjegyek kezelője volt, és bármikor ingyen jó helyet kaphatott volna. Addig az estéig azonban, amikor találkoztunk, egyetlenegyszer sem volt színházban. Amikor az Operába ment, akkor sem vette igénybe a szabadjegyet, hanem a legolcsóbb jegyet vette nehezen összespórolt zsebpénzéből. A Hans Reicherttel történt második találkozás után azonnal vissza kellett utaznom Budapestre. Hálásan vettem búcsút barátnőmtől, Emmy Ferand-tól, aki már akkor mint festőművész és szobrász férjével, a zenetudós ErnstT. Ferand-dal együtt, jelentős helyet foglalt el a Drezdához közeli Hellerau kultúrközpontban. További tanulmányaimat Hans Reichert a távolból is minden lehetséges módon előmozdította. Többek között előfizette számomra a Das Goetheanum című heti folyóiratot. Erre a pénzt burgonya hámozással kereste meg a dornachi kantinban! 7922 őszén, vagyis másfél évvel a drezdai találkozás után szinte hihetetlen dolog történt, ezúttal férjemnek volt Hans Reicherttel hasonló találkozása külföldön, mint nekem előzőleg Drezdában. Férjem megtanulta becsülni a fiatal ember megbízható jellemét, praktikus élet fel- 19

15 fogását, és tiszta egyéniségében garanciát látott az általa képviselt irányzat kiválóságára nézve. Reichert meghívást kapott hozzánk Budapestre első napjaiban a budapesti újságokban kimerítő beszámolók jelentek meg egy hatalmas tűzkatasztrófáról Svájcban: a Goetheanum Dornachban, Basel mellett, 1922 szilveszter éjszakáján a lángok áldozata lett. A faépületből semmi sem maradt meg. Férjem, aki egyébként rendkívüli lelki - és idegerővel rendelkező férfi, nála szokatlan megrendüléssel fogadta a hírt. Talán ez a megrendülés volt az, ami később meglepő tettekre sarkallta tavaszán olvastam a Das Goetheanum című folyóiratban, hogy Húsvétra intern, tehát csak az Antropozófiai Társaság tagjainak szóló gyűlést terveznek Dornachban, a tűz színhelyén, Rudolf Steiner előadásaival és különböző művészi bemutatókkal. A gyűlés előtt Rudolf Steiner Bernben tartózkodik, ottani címét ezúttal pontosan feltűntették, ami eddig sohasem történt meg. Ekkor megnyílt számomra a lehetőség, hogy erre az időre Dornachba utazzam. Sürgönyöztem Rudolf Steinernek Bernbe, arra kértem, engedje meg, hogy a gyűlésen részt vegyek. Amikor a beleegyező válasz megérkezett, észrevettem, hogy a címzésen csak Budapest, egy milliós város neve szerepelt, kerület és út megnevezése nélkül. Mégis megkaptam. Nagypénteken, április 18-án érkeztem Dornachba. A vonzó, várakkal koronázott dombos vidéken rögtön kellemetlen helyzetbe kerültem. Senki nem akart szóba állni velem, nem akartak belépti jegyeket adni, és nem akadt senki, aki befogadott volna. Szállást kapni lehetetlen volt. Helyzetem csak akkor változott meg, amikor a dr. Steinertől kapott táviratot elővettem. Ekkor azt mondták nekem, hogy este fél nyolckor a Schreinereibe (asztalosműhelybe) jöjjek, és maga Rudolf Steiner döntsön a továbbiakról. Felette csodálkoztam, hogy egy tanító és filozófus pont a Schreinereiben fogadjon. Közben helyzetem tovább javult, mert a titkárság egy munkatársnője, a svájci születésű Marian Metzener-Darg asszony, otthonába fogadott. Szállásadónőm ettől a perctől kezdve segítő barátnőm lett; de nem csupán az enyém, hanem általában a magyaroké. Évtizedeken át lénye- 20

16 ges felvilágosításokat kaptam tőle fontos kérdésekben. Először is megmagyarázta nekem a Schreinerei problémáját. Ez tágas faépület volt, ahol az első Goetheanum építése közben asztalos munkák és faragások készültek. A műhelyek között volt egy nagy előadóterem - provizórikus színpaddal - melyet sajnos nemcsak az első Goetheanum építési munkái idejében, hanem annak a tűzvész okozta pusztulása után is használni kellett. Itt folytak a művészi bemutatók, előadások, kurzusok és közgyűlések is. így a Schreinerei az antropozófiai szellemi élet központi helye lett. Neve ma is annak az asztalosműhelynek az emlékét idézi fel, mely időszámításunk elején a Szentföldön állt. Észrevettem, hogy Dornachban mindenki különös melegséggel említette. Ebben az épületben volt Rudolf Steiner műterme is. Szobácskám ablakából a leégett első Goetheanum romjaira láttam. A következő napokban többször el kellett haladnom mellettük, hogy eljussak a rendezvényekre, melyeknek színhelye ugyancsak a Schreinerei volt. A romok látványa - mely álmaimban éveken át visszatért - eddig ismeretlen borzalom érzését keltette föl bennem. A hely hangulata mégis hasonlóan érintett, mint Richard Wagner zeneművében a Grál birodalmának leírása. Ennek a Nagypénteknek az estéjén Rudolf Steiner előtt álltam. Nagyon barátságosan fogadott, és mindjárt megkérdezte, hogy a kezdődő közgyűlésen tényleg részt akarok-e venni? Igenlésemre feltette a kérdést, vajon könyveit ismerem-e? így válaszoltam: - Igen, Doktor úr, összes könyvét elolvastam, A kereszténység mint misztikus tény kivételével. Válaszom Rudolf Steinerben vidámságot keltett, amit nem értettem, de nem mertem rákérdezni. Csak később értesültem könyveinek nagy számáról, melyekről ekkor még semmit sem tudtam, és azt képzeltem, hogy már mindent" olvastam tőle. Rudolf Steiner mosolygott rajtam, tudatlanságomért és naivitásomért nem büntetett meg, csak annyit mondott: - Jó. - És aláírt előttem egy kék igazolást és egy rózsaszínű kártyát amelyekkel beléphettem az előadóterembe. Csak jóval később jutott tudomásomra: A Szabad Szellemtudományi Főiskola első osztályának első óráján vettem részt, amelyre egyébként csak előrehaladott tagok járhattak. 21

17 Albert Steffennel, a svájci költővel mindjárt a következő napon megismerkedtem. Vele már azáltal is szellemi kapcsolatban álltam, mivel Viergetier című drámájának Krisztina alakja évek óta buzdítás volt számomra az én fogházi gondozói munkámban. Az volt a határozott benyomásom, hogy ebben a csendes emberben jelentős szellem lakozik. Akkor még nem volt egészen negyvenéves, és Rudolf Steiner máris helyettesévé tette meg a Goetheanumban. Hogy szigorúan ennek az írásnak a célkitűzéséhez tartsam magam, elkerülöm további benyomásaim feljegyzését, melyeket Steffen mint ember és mint költő rám gyakorolt. Csak azt jegyzem meg, hogy azonnal egy szellemi kapcsolatot éreztem ezzel az emberrel. Albert Steffen megismertetett későbbi feleségével, a magyar Veress Erzsébettel és annak leányával, Felicitasszal. Rudolf Steiner többször nyilvánosan jellemezte Albert Steffent mint költőt és mint egyéniséget, különösen találóan a Das Goetheanum február 22-i számában. Steffen Pilgerfahrt zum Lebensbaum című könyvének elemzésében így ír Rudolf Steiner Steffénről:...A szellemi világba vezető utat nem az antropozófiából kell megismernie. Az antropozófia azonban - az ő révén - eleven lelki adottságú, a szellemi világba vezető zarándoklattá (Pilgerfahrt) válhat. Később úgy adódott, hogy az idők folyamán Steffen írói és művészi köréből több embert is megismerhettem, így a fiatal dr. Friedrich Kempter művészettörténészt is. O később jó tanácsokat adott egyes publikációim külső kialakítására vonatkozólag. A Verlag für Schöne Wissenschaftennál jelentek meg Albert Steffen művei, aki a kiadóvállalat vezetésére dr. Friedrich Kemptert kérte fel. Friedrich Kempternek ezzel alkalma nyílt arra, hogy Albert Steffen könyveinek kiadásánál intenzíven közreműködjön. Ebből a kooperációból művészi külsejű kiadványok születtek. Albert Steffen halála után dr. Kempter a Verlag für Schöne Wissenschaften és az Albert Steffen-Stiftung (Albert Steffen Alapítvány) egyedüli vezetője lett. Elete végéig mindkét munkakörben sikeresen működött. A róla itt leírt pár soros emlékezés szóljon mindazoknak is, akik Dornachban engem mint ismeretlent szeretettel fogadtak, és akikre hálásan gondolok. Ezek közé tartozik négy asszony is, akik sok 22

18 fényt hoztak életembe: Miss Lilian Harris, Rudolf Steiner egy korai tanítványa, IIa von Ivánka, az összes rászorultak segítője, Sophia Schönborn grófnő, a festő és Margarethe Behr (később Friedrich Kempter felesége), euritmista és zeneszerző. Milyenek a személyes benyomásaim Rudolf Steinerről, - ezt sokszor kérdezik tőlem. Nehezemre esik erről írni, mert a feladat nagyobb, mint a képességem, hogy valamennyire is megfelelő szavakat találjak. Mégis elmondanám, hogy dr. Günther Wachsmut közvetítésével már néhány nap múlva hosszabb magánbeszélgetést folytathattam vele műtermében. Amikor odafelé menet megpróbáltam felkészülni a találkozásra, észre se vettem, hogy a Goetheanum felső kertje felől - a Schreinerei déli oldala mentén - valaki közeledett. Ereztem, hogy egy tekintet rám irányul. Felnéztem. Rudolf Steiner volt, aki azonnal felismert és üdvözölt. Kalapját udvariasan megemelte. Sem előbb, sem később nem láttam soha, hogy egy köszöntés ilyen tartalmat kapott volna. Karcsú, feketébe öltözött alakját a korai tavasz enyhe zöldje vette körül, és az egész kép, mely előttem állt, a húsvétot sugározta felém. Nemsokára ezután beléphettem műtermébe. A beszélgetés közvetlenül a Menschheitsrepresentant" általa faragott szobra mellett zajlott. Ez a szobor Krisztust ábrázolja a keresztelő után, a két kísértés között, melyeket a pusztában átélt. Azért nevezték Menschheitsrepresentantnak, mert Krisztus, a két kísértő közötti alakjával és testtartásával, az ember legsúlyosabb létkérdéseit és azok megoldását jeleníti meg Mindjárt beszélgetésünk kezdetén Rudolf Steiner - meglepő módon - származásom felől érdeklődött. Válaszomra olyan emberek nevét említette, akikkel Budapesten az első világháborúig együtt dolgozott, utána azonban, a békeszerződésekkel okozott tragikus magyarországi viszonyok következtében a külső kontaktust elvesztette velük. Nevezettek arisztokrata származásúak voltak, külsőleg és belsőleg egyaránt jelentős személyiségek. A legtöbben azonban már nem éltek, másokat teljesen megbénított az öregség vagy az országos katasztrófa. Sajnos, Rudolf Steiner tevékenységének Magyarországon már semmi nyoma sem volt, amelyhez kapcsolódni lehetett volna. Ahogy az 23

19 első Goetheanumot a tűz pusztította el, ugyanúgy hazánkban Rudolf Steiner munkáját szinte teljesen megsemmisítették az országot ért súlyos csapások. Személyes jelentőségű dolgokon kívül egészen más témák is felmerültek beszélgetésünkben, elsősorban a hármas tagozódása szociális szervezet megvalósításának kérdése. Ezt Rudolf Steiner a nagy országok számára pillanatnyilag lehetetlennek látta, de nem tartotta kizártnak a kis országok esetében. Példaképpen említette a németek kultúr-autonómiáját Észtországban, melyről Csekey István írásából pontosan informálódtam. Ezután a Rudolf Steiner művek magyarra fordításának szükségessége került szóba. Ezeket saját maga szándékozott átnézni és korrigálni, hiszen Neudörfl magyar faluban, magyar iskolába járt. Neudörfl magyar nevét: Lajtaszentmiklós, igazi magyar akcentussal ejtette ki (lásd Rudolf Steiner: Mein Lebensgang 1 ). Végül fegyházmissziós munkámhoz kértem tanácsokat Rudolf Steinertől. Útmutatásokat kaptam tőle, és bizonyos utalásokhoz rajzokat is készített számomra, világoskék papírlapokon. Sok évvel később egy Németországban tevékeny antropozófusnak továbbíthattam őket, fegyházmissziós munkájához. A magánbeszélgetés Rudolf Steinerrel hasonló módon hatott rám, és mégis egészen másképp, mint az előadásai. Magánbeszélgetéseibe is teljesen belemélyedt, mintha ilyenkor számára semmi más nem lett volna a világon. Végtelen türelem és abszolút odafigyelés fogadta a beszélgetésben minden szavamat, és szellemének ereje lényem legmélyebb rétegéig hatolt. Az előadások esetében az történt, hogy - Rudolf Steiner szelleménekjelenlétében - a hallgatóság létállapotának megemelkedése, megtisztulása olyan méreteket öltött, mint amikor az ember lenyűgöző zeneműveket hallgat, vagy természeti scsodák tanúja lesz. Ha egy ilyen előadás után, kezét nyújtva odalépett az emberhez, és azt kérdezte: - Hogy érzi magát nálunk, kedves doktornő asszony? vagy ha így szólt az emberhez: 1 Életutam, GA28 (a szerk.) 24

20 - Meine liebe Frau von Nagy, akkor az ember olyasvalami élt át - egy addig ismeretlen fajta jóság jelenlétét - amit addig életében soha nem tapasztalt. Ez a jóság soha sem vált teherré. Az embernek az volt az érzése, hogy aki megszólította, az ismeri őt legmélyebb gyöngéjéig és hibájáig, ennek ellenére teljesen bizalmába fogadja. Milyen útbaigazítást kaptam Rudolf Steinertől a magyarok önismereti, szellemi iskolázási folyamatához? O mindig azon fáradozott, hogy embertársai szabadságát messzemenően tiszteletben tartsa. Ösztönzései éppen ezért mindenkor finomak, szubtilisak voltak, nemritkán - általánosan fogalmazva - az előadásokba szőtte bele azokat. Engedélyt kaptam, hogy ebben a húsvéti időszakban részt vehessek a karma-előadásokon, a Szabad Szellemtudományi Főiskola első osztálya több előadásán, és végighallgathattam Rudolf Steiner előadásciklusát: Das Osterfest, ein Stück Mysteriengeschichte der Menschheit címmel. Az az érzésem, hogy Arisztotelész Kategória-tanáról szóló magyarázatai a Christophorus fogalmára és mivoltára való utalásai, útmutatást kívánt adni a magyarok számára. A Christophorus-idea alapját Rudolf Steiner, az 1909-ben Budapesten elmondott előadásciklusának 10. estéjén már kifejtette. Az ott megmagyarázottakat össze kellene kapcsolni az 1924 húsvétján Dornachban mondottakkal. Általában fontos volna a magyarok számára, hogy a Budapesten elmondott előadásokba belemélyedjenek, és foglalkozzanak az 1909-ben Berlinben a budapesti tartózkodásról szóló beszámolóval. (Megjegyzések, 2.) A Rudolf Steinernél tett látogatásom után néhány héttel jelent meg a Das Goetheanum című folyóiratban önéletrajzának XIII. fejezete, a teljes mű később Eletutam címmel könyv alakban is kiadásra került. Ebben a fejezetben Rudolf Steiner alapvetően összefoglalta azt, amit felvilágosításként a magyaroknak a magyarokról mondani kívánt őszére esett Rudolf Steiner előadói tevékenységének utolsó periódusa. 25

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész Sárváron született. A Képzőművészeti Főiskolán 1926-ban végzett. Mezőkövesden a gimnázium rajztanáraként 1927-től élt, tanított, tevékenykedett festőművészként

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE Címlapunkon: a wells-i katedrális Az angol gótikus építészet nagyra becsült értéke, a wells-i katedrális látható a címlapon, amelyet a XII. század végén kezdtek építeni.

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt 2004 Herbut Anikó UGYE JÓ ITT? 1. díj Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt Megrázó olvasmányélményt jelentett számomra Micaela von Marcard A rokokó, avagy kísérlet az emberi szíven című alkotásával

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Lemondani a belterjesség kényelméről?

Lemondani a belterjesség kényelméről? Lemondani a belterjesség kényelméről? beszélgetés Birkás Ákossal a magyar művészet nemzetközi helyéről Egyre több szó esik a hazai művészet, a magyar művészek nemzetközi kontextusáról. Tanulságos ehhez

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Mosolyok, terek, határok

Mosolyok, terek, határok MÓSER ZOLTÁN 1946-ban született Szek - szárdon. A PPKE BTK-n tanított fotóelméletet és esztétikát. Legutóbbi írását 2011. 11. számunkban közöltük. MAI MEDITÁCIÓK Mosolyok, terek, határok Szabálytalan napló

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

TITKOK, BÁLOK, UTAZÁSOK Erzsébet királyné magyar udvarhölgyei időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2012. június 8 szeptember 30.

TITKOK, BÁLOK, UTAZÁSOK Erzsébet királyné magyar udvarhölgyei időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2012. június 8 szeptember 30. TITKOK, BÁLOK, UTAZÁSOK Erzsébet királyné magyar udvarhölgyei időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2012. június 8 szeptember 30. Erzsébet 1863-ban férje és anyósa akarata ellenére kezdett el

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben