MICHAELITÁK. A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MICHAELITÁK. A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF"

Átírás

1

2 MICHAELITÁK A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA KIADÓ 2000

3 NAQY MÁRIA ( )

4 BEVEZETÉS!yA magyar nép tanítóinak szeretetébe ajánlom könyvemet" írta szellemtörténeti trilógiája egyik kötetében Nagy Emiiné dr. Göllner Mária ( ), a magyar antropozófia megalapítója, a hazai Waldorf-oklatás úttörője, Michael arkangyal földi követe, az első magyar Michaelita. Emigrációban írt és ott megjelent emlékiratait most, először olvashatjuk egy kötetben, magyarul. Mivel ő a Maria von Nagy nevet használta külföldön, ezért én is következetesen a Nagy Mária nevet alkalmazom, ez alól csak a könyvészeti adatoknál teszek kivételt. Nagy Mária legidősebb fia, Vámosi Nagy István ( ) hagyatékban maradt emlékirataiból olvashatunk a második részben. Ennek részletei korábban az Országépítő folyóiratban, illetve az Impulzus egyes számaiban jelentek meg. Ezeket a visszaemlékezéseket kronológiai sorrendben igyekeztem beilleszteni a megfelelő helyekre. Szeretném leírni Nagy Máriával való szellemi kapcsolatom fokozatos kialakulását, bár ennek igazi" múltját még nem látom, csak az eredmény első megnyilvánulásait. Valami arra indított, hogy munkásságát minél alaposabban megismerjem, jóval később, hogy jegyzetekbe foglaljam. Következő lépésként született meg az idea, hogy ez az életmű könyv alakban is megjelenjen. Hosszú hónapok közös munkája és erőfeszítése nyomán született ez a kötet. A Magyar Antropozófiai Társaság könyvtárában találtam rá az első jegyzetek között egy bizonyos Nagy Emiiné Göllner Mária által szerkesztett bibliográfiára, amely Rudolf Steiner saját maga által ajánlott előadásciklusainak pontos adatait tartalmazta. Később sikerült Nagy Mária más műveihez is hozzájutnom. Kutatásaim közben kiderült, hogy Nagy Mária neve a hazai antropozófus körökben csaknem teljesen ismeretlen. Könyveiről vagy külföl-

5 dön megjelent munkáiról csak nagyon kevesen hallottak, pedig Piliscsabán ma is működik a Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület. Az emlékiratok és visszaemlékezések anyagához csatlakozott később/! hemiszférák párbeszéde című kultúrtörténeti tanulmány, amely átfogó képet nyújt Nagy Mária szellemi kutatómunkájáról. Az egyetemes antropozófia történetében azt is rendkívülinek tartom, hogy egyetlen család ennyi aktív munkatársat adjon a szellemtudománynak. Nagy Mária életrajzában utalt arra a karmikus segítségre, amit minden nehéz helyzetében megkapott. Eletében a megfelelő pillanatban mindig megjelentek a megfelelő emberek. Visszapillantásában rámutat arra, hogy olyan működést élt meg sorsában, aminek áttekintése, tervezése és hatóereje minden emberi tudást és értést messze felülmúlt, és egyes emberek jóságával kapcsolódott össze. Utolsó gondolatai, melyeket a kórházban tanítványa, Hans Buser, a baseli Leonhards református templom lelkésze jegyzett le, ezek voltak: Ez a megismerés az élet próbatételeivel és porig sújtó csapásaival életutam elsőrendű értelme volt. Egész valóm minden erejével szeretném ennek a működő erőnek legmélyebb köszönetemet kifejezni " Tudatában volt annak, hogy ebben a sorsműködésben a feltámadott Krisztus szabadon hagyva, segítve és felegyenesítő erővel hat. Kezdetleges és tökéletlen munkatársai lehetünk Krisztusnak ebben és a halál utáni életben. Ebben az értelemben ápolhatjuk, és szívünkben elevenen őrizhetjük meg Nagy Máriával a kapcsolatot. Legyünk mi is munkatársai Krisztusnak és Michaelnek, próbáljunk meg tenni is valamit az Antropozófiáért, Nagy Mária példáját követve. Ezért született ez a könyv, hogy szellemi hagyatékából erőt meríthessünk. A kötetet Nagy Mária mottójával kezdtem, ugyanonnan való a befejezés is: Azért ajánlottam könyvecskémet a magyar nép tanítóinak szeretetébe, mert a nép tanítóira hámi az az igen súlyos feladat, hogy egyaránt szolgálják úgy a nemzeti sajátos kultúrértékek éber ápolását, minta kereszténység 8

6 egyetemességét, s a kettő között mélységes összhangot hozzanak létre a tömegek leikeiben." Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik szellemi és materiális segítséget nyújtottak a könyv szerkesztéséhez és előállításához Szent Mihály-nap Pünkösd. Juhász József

7 AZ OLVASÓHOZ Minden impulzus, amely a szellem forrásából a Földre születik, csak úgy maradhat fenn élőn és gyümölcsözőn - a Kozmosz isteni rendjét, az ember földi fejlődését szolgálva -, ha az élő kapcsolatot eredeti forrásaival újra meg újra megújítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Földre inkarnálódott szellemi impulzusra két igen komoly veszély is leselkedik: az egyik, hogy lassan, de biztosan felhígul", és a lényegtelen elemek hangsúlyos ismétlésévé torzul, míg végül erejét vesztve feledésbe merül. A másik, hogy az adott korszak erőinek ketrecébe zárva lemerevedik, és mint kevesek által büszkén őrzött dogma, épp annak a fejlődésnek épít gátat, amelynek kivitelezésére a Földre érkezett. Rudolf Steiner, az antropozófia megalapítója, egy olyan pillanatban lépett a világ elé, amikor az emberiség szellemi helyzete - ötezer évi sötétség és elszakítottság után - egy új inspiráció erejéből táplálkozva, egészen új irányt vett. Ez az új inspiráció a Nap-Szellem régiójából indult ki, gondviselő, irányító szelleme Michael volt, a Nap Régense, Krisztus második, éteri eljövetelének előkészítője, az emberi gondolkodás kozmikus őre. Rudolf Steiner Michael jegyében tárta a világ elé egy új, élő, kreatív gondolkodás lehetőségét. Ez a szíverők által elmélyített gondolkodás az új Krisztus-impulzus jelenlétének tudatához vezeti az embert, és a felismeréshez, hogy Krisztus - a kegyelem erői által - egyre inkább az emberi szabadság géniuszává, az emberi végzet transzformáló urává válik a világban. Minden egyes emberi döntés - mely szabad tudatosságból - a szellem oldalára billenti a mérleget, Krisztus működési szféráját növeli a földi lét megváltási folyamatában. I I

8 A Nap Arkangyalának uralmi korszaka 1879-ben kezdődött, és egyik meghatározó mozzanata volt az érzékfeletti Michael-iskola szellemi közösségének több hullámban való Földre inkarnálódása. Michael szolgálói étertestükben kitörölhetetlenül hordozták a Napon tett ígéretet: a Földön megtalálják egymást, és megtalálják tanítómesterüket, aki az emberiség szellemi jövőjének alapjait - új, élő és eminensen élhető formában - emberbölcsesség" néven az emberi tudatnak felkínálta. A Michaeliták feladata valóban a lehetetlen megvalósításának ragyogó kísérleteként" indult, a XX. század elején. Példa nélküli lehetőségek álltak az egyik oldalon, példa nélkül való akadályoztatás fogadta minden próbálkozásukat a másikon. A XX. század első generációja még hordozta a tradíciók rendjének biztonságot sugalmazó emlékét, és erre az emlékezetre támaszkodva próbálta megvetni lábát, a század elején váratlanul és katasztrofális hirtelenséggel meglódult világban. Ez a nemzedék még nem volt képes arra, hogy a régi formáktól megváljon. A tradíciókban támaszt keresett és talált, és nemritkán a szellemtudomány élő tanításaihoz is a tradíciókat megillető passzív tisztelettel közelített. Ez a tisztelet egy idő után kötött formákba merevült, a mélyen szeretett tanításokat inkább rejteni, óvni kívánta, mint védtelenül" kiszolgáltatni a korszak sokszor kegyetlen kíváncsiságának. A múlt század második generációja már úgy érkezett a Földre, hogy a rá várakozó új körülmények, lehetőségek és követelmények iránt egy szinte akut érzékenységet hozott magával. Megérkezvén, az első reakció mégis valamiféle meghőkölés, visszarettenés volt. A korszak Michael-szolgálói csak nehezen tudtak hidat verni a magukkal hozott magas ideálok és Földön való megvalósításuk konkrét lehetőségei között. Az út a gondolattól a tettig, bizony nagyon rögösnek bizonyult. Végül, a XX. század harmadik generációja már semmiképpen sem tagadhatta a felismerést: példa nélküli változások, káosz, bizonytalanság fogadta őket a Földön, és a kihívás: mindezek dacára valami kétségbeesett, de éppen ezért legyőzhetetlen igazság-vággyal a dolgok mélyére hatolni, az emberi létezés igazi tétjét végre felismerni és megnevezni... A Michaeliták mindhárom hulláma úgy érkezett a Földre, hogy sors-szövetében erős mintaként élt a szellemtudomány iránti vonza- 12

9 lom, törekvés. Mindhárom generációban voltak olyanok, akik megtalálták az utat Rudolf Steiner lényéhez, impulzusához, és - erőik szerint - életük szálát hozzákötötték az antropozófia és alapítója, Rudolf Steiner jövőjéhez. Ezt a könyvet, amit most útjára engedünk, kettős törekvés segítette a világra. Az első, a benne foglaltak szellemi tartalmának sürgős aktualitása ma, 2000-ben az új évezred küszöbén. A másik, néhány olyan ember közös akaratból táplálkozó kreatív együttműködése, amely kétségkívül magán viseli a fent említett ígéret" földi megvalósításának félreérthetetlen jegyeit. Nem tekinthető véletlennek az sem, hogy ennek a könyvnek a születésénél mindhárom generáció képviselői jelen voltak. Nagy Mária, az első magyar Michaelita, a fent említett összefüggéseket egész életében tudatában hordozta, és a legtermészetesebb módon cselekedett belőlük a világban. Ez a tudatosság kapcsolhat össze ma is bennünket az ő lényével, aki szellemvilági tevékenységének középpontjába kétségtelenül a magyar szellemi jövő táplálását, segítését helyezte. Legidősebb fia, Vámosi Nagy István - halála előtti napon - ugyanezt a szándékot deklarálta. Nagy Emiiné, dr. Göllner Mária - eddig feledésbe merült, elhallgatásra ítélt - rendkívüli gazdagságú életútjának tanulmánya sokkal több, mint tiszteletből fakadó és szükségképpen a múltra korlátozódó emlékezés". Aki vállalja az alapos, töprengő, azaz élő olvasás kockázatát, az nagyon hamar ráeszmél, hogy ez a könyv egy élő szellemi kapcsolatfelvétel dokumentuma is, egy egészen új generációs találkozás" krónikája, amely sokkal inkább bátor emlékezés a jövőre", mint a múlt eseményeinek tiszteletteljes leltára. Számunkra, akik heteken, hónapokon át ezzel a születő könyvvel együtt éltünk, Nagy Mária sokkal többet jelent, mint a magyar antropozófia rendkívüli képességekkel, páratlan szellemi gazdagsággal bíró alapító úttörője. A kötetben egymáshoz kapcsolódó írások nemcsak arról tanúskodnak, hogy Rudolf Steiner antropozófiája Nagy Mária életének vezérlő csillaga volt. Azt is megmutatják, hogy ez a kivételes képességű aszszony milyen érzékeny, kreatív tudatossággal és hálatelt alázattal épí- 13

10 tette tovább az általa hordozott impulzus földi jövőjét. Tette ezt életében, majd - csöppet sem csökkent intenzitással - a halál küszöbén túl, a szellemvilág lakójaként. A kötetben több helyen is találunk olyan rejtett utalásokat, félmondatokat, finoman jelzett összefüggéseket, amelyek az olvasó figyelmére, tovább-kutatási, együttműködési készségére várakoznak. Éppen úgy, ahogy - minden kétséget kizáróan - együttműködésre készen várakozik Nagy Mária, és a könyv másik, nem kevésbé jelentős és nem kevésbé rejtélyes szereplője: a botanikus vándor, Alfréd Meebold is... Végezetül még egy gondolat. Mi, XXI. századi emberek, már nem csupán az előkészítők előkészítői vagyunk... A szellemi feladat a miénk, végrehajtása pedig a jelenben esedékes. Mindezek után jó utazást, elmélyült olvasást, bátor szellemi kutatást kívánunk, a közös út szeretetével: Ispánk, május-augusztus Persőtzi Mihály - Bistey Zsuzsa 14

11 VÁMOSI NAGY ISTVÁN ÍGY ÍR ÉDESANYJÁRÓL Jóságos kezek már születésekor világossággal vették körül. Ettől kezdve, a mai napig egész életemben a jóság fénye sugárzott rám a megfelelő időben. Ebben rejlik sorsom egyik alapmotívuma. " Édesanyám Budapesten a József utca 4. számú házban töltötte leánykorát. Gimnáziumi éveiben az osztály egyik első tanulója volt, de szabad idejében kedvelte a sportot, a társaságot, bálokra járt, úszott, teniszezett, korcsolyázott, és a világ szemében feltűnően szép lánynak számított. Szüleitől kiváló nevelést kapott. Édesapja tekintélyes orvos volt, édesanyja kivételesen művelt, széles látókörű asszony. Olyan tanítónővel találkozott, aki elsőként adta kezébe az Evangéliumot, amelynek hangulata arra indította, hogy megtanuljon görögül. Ifjúkori barátja lehetővé tette számára, hogy bepillantást nyerjen olyan különféle szellemi áramlatokba, amelyek létezéséről addig semmit sem tudott. Azt mondhatjuk, hogy ez a barát az Osiris-misztériumok és a Grálszentély küszöbéig vezette el őt. Ezekhez később Rudolf Steinerben találta meg a további iránymutatást. Érettségi után bölcsészhallgató lett, és földrajzból, történelemből, filozófiából doktorált. Disszertációja: Az ókor szellemi művelődésének geográfiai alapjai (1918), volt első, nyomtatásban megjelent munkája. Itt mutatta meg először lelkének, intellektusának és világnézetének alapjait. Még a világháború éveiben ismerkedett meg későbbi férjével, édesapámmal, a nála 23 évvel idősebb, özvegy Nagy Emillel, aki a század eleje óta képviselő volt, rangos ügyvéd s tárcái révén népszerű újságíró október 21-én esküdtek meg ben születtem én, István, 1926-ban Sándor, majd 1930-ban Kristóf. Édesanyám az első világháború alatt kezdte meg munkáját a Vöröskeresztnél, amelyet kisebb-nagyobb megszakításokkal és módosult körülmények között évtizedeken át folytatott ben ment Drezdába... 15

12 NAGY MÁRIA: EMLÉKIRATOK I. Előszó Emlékirataim ezen első kötetével olyan olvasókhoz fordulok, akik Rudolf Steinert ismerik, szóhasználatában otthonosak, és azt kívánják, hogy életének tanaiból eddig fel nem jegyzett dolgokat tudjanak meg. Ennek a szándéknak megfelelően ez az írás magánközlemények egyszerű nyelvét öltötte, és Rudolf Steiner egyéniségének egyébként ismert tulajdonságait - például a nagy fejlettségű szociális elemet - nem emelte ki különösebben. Az idea, hogy életrajzomat feljegyezzem, Albert Steffennek köszönhető. Ő volt az, aki erre bíztatott, mert ilyesmi azelőtt nem volt szándékomban. A technikai kivitelben barátaim és hozzátartozóim - mindenekelőtt Hedi Berger kisasszony (Brugg, Aargau) - támogattak. Köszönet érte. Egészen rendkívüli köszönet illeti dr. med. Edmund Wissler urat (Basel) altruista támogatásáért. Az ő segítségével történt emlékirataim összes kötetének nyomdai előkészítése, amelyek megjelenése a közeljövőben várható. Basel, Mindenszentek napján Nagy Mária 17

13 Találkozások Rudolf Steinerrel Nem sokkal az első világháború után volt, 1921 márciusában, amikor a Sixtusi Madonna előtt álltam Drezdában. Akkor múltam 26 éves, és filozófiai doktori diplomám volt. Három év óta mint férjes asszony gondoztam férjem nagy családját és saját fiacskámat, Istvánt, aki másfél éves volt. Egy barátnőm, Emmy Ferand asszony meghívására jöttem Budapestről ebbe a városba. Az utazást anyám, Szabó Mária asszony erkölcsi ereje biztosította. A Raffael-mű nagy auráján belül engem is elért az iránymutató erő egy sugara. A legrosszabb inflációs időben történt; az embernek nem volt pénze, és semmire sem vállalkozhatott. Mégis meg akartam nézni Európa egyik legjobb Operájában, a drezdaiban egy előadást. Megvettem a legolcsóbb jegyet a legfelsőbb galéria egy számozatlan helyére. Lehetőleg korán akartam oda menni, hogy mégse kapjam a legroszszabb helyet. Az odavezető úton megvettem egy Das Reich című folyóiratot, melyet várakozás közben olvasni akartam. Amikor beléptem az Operaházba, egy fiatalembert láttam jönni, aki szintén a legfelsőbb galéria felé igyekezett. Versenyfutást rendeztem, megnyertem, és elfoglaltam a jobb helyet. A fiatalember mellém ült. A vásárolt folyóiratot kinyitva, láttam, hogy egész tartalma dr. phil. Rudolf Steinernek volt szentelve - pro és kontra. Ezt a nevet még sohasem hallottam, és sejtelmem sem volt róla, kiről van szó. Olvasni kezdtem; ekkor a fiatalember megszólított, és szó szerint ezt mondotta: - Óh, maga antropozófiát olvas? Én antropozófus vagyok. (Megjegyzések, 1.) Az antropozófia szót sem hallottam még soha. Összehajtottam füzetemet, azt gondolva, hogy egy élő ember bizonnyal jobb felvilágosítást adhat, mint ezek a lapok itt, és megkértem, hogy meséljen. Ő ezt nyugodtan és okosan megtette. Tárgyilagos beszélgetésünket az előadás kezdetéig és szünetekben folytattuk. Megbeszéltük, hogy a következő vasárnapon ismét idejövünk, amikor is Steiner egy alapvető könyvét akarta nekem elhozni. 18

14 Ez A szabadság filozófiája volt, Rudolf Steiner számos műve közül az egyetlen, amely engem a filozófia fiatal doktornőjét akkor érdekelni és ösztönözni tudott. A benyomás, melyet rám gyakorolt, lassan egész életemet megváltoztatta. A fiatalembert Hans Reichertnek hívták; Heidenheimben, a Brenz mellett született, és ott lakott, diák volt Drezdában. Elbeszéléseit Rudolf Steinerről - akit jól ismert - teljes érdeklődéssel fogadtam. Éppen úgy, mint közléseit a Goetheanumnak nevezett hatalmas építményről, melyet Rudolf Steiner Svájcban felépített. Reichert szemléltető módon írta le a Goetheanum eredeti szépségét. Azt mondta, hogy dombon áll, kettős kupolával, teljesen fából építve. A két oszlopcsarnok kapitelljei és architrávjai különböző fából kézzel faragottak, a nyugati oszloptér színes ablaküvegei északra és délre néznek. Rudolf Steiner a két kupola nagyméretű festményeit maga tervezte, és részben saját kezűleg dolgozta ki. Csak sok évvel később mesélte el nekem a közben rég vegyészmérnökké lett Hans Reichert (aki körülbelül hét évvel fiatalabb volt nálam), hogy ő akkor az évben, Drezdában a műszaki főiskola diákegyletében a szabad színházjegyek kezelője volt, és bármikor ingyen jó helyet kaphatott volna. Addig az estéig azonban, amikor találkoztunk, egyetlenegyszer sem volt színházban. Amikor az Operába ment, akkor sem vette igénybe a szabadjegyet, hanem a legolcsóbb jegyet vette nehezen összespórolt zsebpénzéből. A Hans Reicherttel történt második találkozás után azonnal vissza kellett utaznom Budapestre. Hálásan vettem búcsút barátnőmtől, Emmy Ferand-tól, aki már akkor mint festőművész és szobrász férjével, a zenetudós ErnstT. Ferand-dal együtt, jelentős helyet foglalt el a Drezdához közeli Hellerau kultúrközpontban. További tanulmányaimat Hans Reichert a távolból is minden lehetséges módon előmozdította. Többek között előfizette számomra a Das Goetheanum című heti folyóiratot. Erre a pénzt burgonya hámozással kereste meg a dornachi kantinban! 7922 őszén, vagyis másfél évvel a drezdai találkozás után szinte hihetetlen dolog történt, ezúttal férjemnek volt Hans Reicherttel hasonló találkozása külföldön, mint nekem előzőleg Drezdában. Férjem megtanulta becsülni a fiatal ember megbízható jellemét, praktikus élet fel- 19

15 fogását, és tiszta egyéniségében garanciát látott az általa képviselt irányzat kiválóságára nézve. Reichert meghívást kapott hozzánk Budapestre első napjaiban a budapesti újságokban kimerítő beszámolók jelentek meg egy hatalmas tűzkatasztrófáról Svájcban: a Goetheanum Dornachban, Basel mellett, 1922 szilveszter éjszakáján a lángok áldozata lett. A faépületből semmi sem maradt meg. Férjem, aki egyébként rendkívüli lelki - és idegerővel rendelkező férfi, nála szokatlan megrendüléssel fogadta a hírt. Talán ez a megrendülés volt az, ami később meglepő tettekre sarkallta tavaszán olvastam a Das Goetheanum című folyóiratban, hogy Húsvétra intern, tehát csak az Antropozófiai Társaság tagjainak szóló gyűlést terveznek Dornachban, a tűz színhelyén, Rudolf Steiner előadásaival és különböző művészi bemutatókkal. A gyűlés előtt Rudolf Steiner Bernben tartózkodik, ottani címét ezúttal pontosan feltűntették, ami eddig sohasem történt meg. Ekkor megnyílt számomra a lehetőség, hogy erre az időre Dornachba utazzam. Sürgönyöztem Rudolf Steinernek Bernbe, arra kértem, engedje meg, hogy a gyűlésen részt vegyek. Amikor a beleegyező válasz megérkezett, észrevettem, hogy a címzésen csak Budapest, egy milliós város neve szerepelt, kerület és út megnevezése nélkül. Mégis megkaptam. Nagypénteken, április 18-án érkeztem Dornachba. A vonzó, várakkal koronázott dombos vidéken rögtön kellemetlen helyzetbe kerültem. Senki nem akart szóba állni velem, nem akartak belépti jegyeket adni, és nem akadt senki, aki befogadott volna. Szállást kapni lehetetlen volt. Helyzetem csak akkor változott meg, amikor a dr. Steinertől kapott táviratot elővettem. Ekkor azt mondták nekem, hogy este fél nyolckor a Schreinereibe (asztalosműhelybe) jöjjek, és maga Rudolf Steiner döntsön a továbbiakról. Felette csodálkoztam, hogy egy tanító és filozófus pont a Schreinereiben fogadjon. Közben helyzetem tovább javult, mert a titkárság egy munkatársnője, a svájci születésű Marian Metzener-Darg asszony, otthonába fogadott. Szállásadónőm ettől a perctől kezdve segítő barátnőm lett; de nem csupán az enyém, hanem általában a magyaroké. Évtizedeken át lénye- 20

16 ges felvilágosításokat kaptam tőle fontos kérdésekben. Először is megmagyarázta nekem a Schreinerei problémáját. Ez tágas faépület volt, ahol az első Goetheanum építése közben asztalos munkák és faragások készültek. A műhelyek között volt egy nagy előadóterem - provizórikus színpaddal - melyet sajnos nemcsak az első Goetheanum építési munkái idejében, hanem annak a tűzvész okozta pusztulása után is használni kellett. Itt folytak a művészi bemutatók, előadások, kurzusok és közgyűlések is. így a Schreinerei az antropozófiai szellemi élet központi helye lett. Neve ma is annak az asztalosműhelynek az emlékét idézi fel, mely időszámításunk elején a Szentföldön állt. Észrevettem, hogy Dornachban mindenki különös melegséggel említette. Ebben az épületben volt Rudolf Steiner műterme is. Szobácskám ablakából a leégett első Goetheanum romjaira láttam. A következő napokban többször el kellett haladnom mellettük, hogy eljussak a rendezvényekre, melyeknek színhelye ugyancsak a Schreinerei volt. A romok látványa - mely álmaimban éveken át visszatért - eddig ismeretlen borzalom érzését keltette föl bennem. A hely hangulata mégis hasonlóan érintett, mint Richard Wagner zeneművében a Grál birodalmának leírása. Ennek a Nagypénteknek az estéjén Rudolf Steiner előtt álltam. Nagyon barátságosan fogadott, és mindjárt megkérdezte, hogy a kezdődő közgyűlésen tényleg részt akarok-e venni? Igenlésemre feltette a kérdést, vajon könyveit ismerem-e? így válaszoltam: - Igen, Doktor úr, összes könyvét elolvastam, A kereszténység mint misztikus tény kivételével. Válaszom Rudolf Steinerben vidámságot keltett, amit nem értettem, de nem mertem rákérdezni. Csak később értesültem könyveinek nagy számáról, melyekről ekkor még semmit sem tudtam, és azt képzeltem, hogy már mindent" olvastam tőle. Rudolf Steiner mosolygott rajtam, tudatlanságomért és naivitásomért nem büntetett meg, csak annyit mondott: - Jó. - És aláírt előttem egy kék igazolást és egy rózsaszínű kártyát amelyekkel beléphettem az előadóterembe. Csak jóval később jutott tudomásomra: A Szabad Szellemtudományi Főiskola első osztályának első óráján vettem részt, amelyre egyébként csak előrehaladott tagok járhattak. 21

17 Albert Steffennel, a svájci költővel mindjárt a következő napon megismerkedtem. Vele már azáltal is szellemi kapcsolatban álltam, mivel Viergetier című drámájának Krisztina alakja évek óta buzdítás volt számomra az én fogházi gondozói munkámban. Az volt a határozott benyomásom, hogy ebben a csendes emberben jelentős szellem lakozik. Akkor még nem volt egészen negyvenéves, és Rudolf Steiner máris helyettesévé tette meg a Goetheanumban. Hogy szigorúan ennek az írásnak a célkitűzéséhez tartsam magam, elkerülöm további benyomásaim feljegyzését, melyeket Steffen mint ember és mint költő rám gyakorolt. Csak azt jegyzem meg, hogy azonnal egy szellemi kapcsolatot éreztem ezzel az emberrel. Albert Steffen megismertetett későbbi feleségével, a magyar Veress Erzsébettel és annak leányával, Felicitasszal. Rudolf Steiner többször nyilvánosan jellemezte Albert Steffent mint költőt és mint egyéniséget, különösen találóan a Das Goetheanum február 22-i számában. Steffen Pilgerfahrt zum Lebensbaum című könyvének elemzésében így ír Rudolf Steiner Steffénről:...A szellemi világba vezető utat nem az antropozófiából kell megismernie. Az antropozófia azonban - az ő révén - eleven lelki adottságú, a szellemi világba vezető zarándoklattá (Pilgerfahrt) válhat. Később úgy adódott, hogy az idők folyamán Steffen írói és művészi köréből több embert is megismerhettem, így a fiatal dr. Friedrich Kempter művészettörténészt is. O később jó tanácsokat adott egyes publikációim külső kialakítására vonatkozólag. A Verlag für Schöne Wissenschaftennál jelentek meg Albert Steffen művei, aki a kiadóvállalat vezetésére dr. Friedrich Kemptert kérte fel. Friedrich Kempternek ezzel alkalma nyílt arra, hogy Albert Steffen könyveinek kiadásánál intenzíven közreműködjön. Ebből a kooperációból művészi külsejű kiadványok születtek. Albert Steffen halála után dr. Kempter a Verlag für Schöne Wissenschaften és az Albert Steffen-Stiftung (Albert Steffen Alapítvány) egyedüli vezetője lett. Elete végéig mindkét munkakörben sikeresen működött. A róla itt leírt pár soros emlékezés szóljon mindazoknak is, akik Dornachban engem mint ismeretlent szeretettel fogadtak, és akikre hálásan gondolok. Ezek közé tartozik négy asszony is, akik sok 22

18 fényt hoztak életembe: Miss Lilian Harris, Rudolf Steiner egy korai tanítványa, IIa von Ivánka, az összes rászorultak segítője, Sophia Schönborn grófnő, a festő és Margarethe Behr (később Friedrich Kempter felesége), euritmista és zeneszerző. Milyenek a személyes benyomásaim Rudolf Steinerről, - ezt sokszor kérdezik tőlem. Nehezemre esik erről írni, mert a feladat nagyobb, mint a képességem, hogy valamennyire is megfelelő szavakat találjak. Mégis elmondanám, hogy dr. Günther Wachsmut közvetítésével már néhány nap múlva hosszabb magánbeszélgetést folytathattam vele műtermében. Amikor odafelé menet megpróbáltam felkészülni a találkozásra, észre se vettem, hogy a Goetheanum felső kertje felől - a Schreinerei déli oldala mentén - valaki közeledett. Ereztem, hogy egy tekintet rám irányul. Felnéztem. Rudolf Steiner volt, aki azonnal felismert és üdvözölt. Kalapját udvariasan megemelte. Sem előbb, sem később nem láttam soha, hogy egy köszöntés ilyen tartalmat kapott volna. Karcsú, feketébe öltözött alakját a korai tavasz enyhe zöldje vette körül, és az egész kép, mely előttem állt, a húsvétot sugározta felém. Nemsokára ezután beléphettem műtermébe. A beszélgetés közvetlenül a Menschheitsrepresentant" általa faragott szobra mellett zajlott. Ez a szobor Krisztust ábrázolja a keresztelő után, a két kísértés között, melyeket a pusztában átélt. Azért nevezték Menschheitsrepresentantnak, mert Krisztus, a két kísértő közötti alakjával és testtartásával, az ember legsúlyosabb létkérdéseit és azok megoldását jeleníti meg Mindjárt beszélgetésünk kezdetén Rudolf Steiner - meglepő módon - származásom felől érdeklődött. Válaszomra olyan emberek nevét említette, akikkel Budapesten az első világháborúig együtt dolgozott, utána azonban, a békeszerződésekkel okozott tragikus magyarországi viszonyok következtében a külső kontaktust elvesztette velük. Nevezettek arisztokrata származásúak voltak, külsőleg és belsőleg egyaránt jelentős személyiségek. A legtöbben azonban már nem éltek, másokat teljesen megbénított az öregség vagy az országos katasztrófa. Sajnos, Rudolf Steiner tevékenységének Magyarországon már semmi nyoma sem volt, amelyhez kapcsolódni lehetett volna. Ahogy az 23

19 első Goetheanumot a tűz pusztította el, ugyanúgy hazánkban Rudolf Steiner munkáját szinte teljesen megsemmisítették az országot ért súlyos csapások. Személyes jelentőségű dolgokon kívül egészen más témák is felmerültek beszélgetésünkben, elsősorban a hármas tagozódása szociális szervezet megvalósításának kérdése. Ezt Rudolf Steiner a nagy országok számára pillanatnyilag lehetetlennek látta, de nem tartotta kizártnak a kis országok esetében. Példaképpen említette a németek kultúr-autonómiáját Észtországban, melyről Csekey István írásából pontosan informálódtam. Ezután a Rudolf Steiner művek magyarra fordításának szükségessége került szóba. Ezeket saját maga szándékozott átnézni és korrigálni, hiszen Neudörfl magyar faluban, magyar iskolába járt. Neudörfl magyar nevét: Lajtaszentmiklós, igazi magyar akcentussal ejtette ki (lásd Rudolf Steiner: Mein Lebensgang 1 ). Végül fegyházmissziós munkámhoz kértem tanácsokat Rudolf Steinertől. Útmutatásokat kaptam tőle, és bizonyos utalásokhoz rajzokat is készített számomra, világoskék papírlapokon. Sok évvel később egy Németországban tevékeny antropozófusnak továbbíthattam őket, fegyházmissziós munkájához. A magánbeszélgetés Rudolf Steinerrel hasonló módon hatott rám, és mégis egészen másképp, mint az előadásai. Magánbeszélgetéseibe is teljesen belemélyedt, mintha ilyenkor számára semmi más nem lett volna a világon. Végtelen türelem és abszolút odafigyelés fogadta a beszélgetésben minden szavamat, és szellemének ereje lényem legmélyebb rétegéig hatolt. Az előadások esetében az történt, hogy - Rudolf Steiner szelleménekjelenlétében - a hallgatóság létállapotának megemelkedése, megtisztulása olyan méreteket öltött, mint amikor az ember lenyűgöző zeneműveket hallgat, vagy természeti scsodák tanúja lesz. Ha egy ilyen előadás után, kezét nyújtva odalépett az emberhez, és azt kérdezte: - Hogy érzi magát nálunk, kedves doktornő asszony? vagy ha így szólt az emberhez: 1 Életutam, GA28 (a szerk.) 24

20 - Meine liebe Frau von Nagy, akkor az ember olyasvalami élt át - egy addig ismeretlen fajta jóság jelenlétét - amit addig életében soha nem tapasztalt. Ez a jóság soha sem vált teherré. Az embernek az volt az érzése, hogy aki megszólította, az ismeri őt legmélyebb gyöngéjéig és hibájáig, ennek ellenére teljesen bizalmába fogadja. Milyen útbaigazítást kaptam Rudolf Steinertől a magyarok önismereti, szellemi iskolázási folyamatához? O mindig azon fáradozott, hogy embertársai szabadságát messzemenően tiszteletben tartsa. Ösztönzései éppen ezért mindenkor finomak, szubtilisak voltak, nemritkán - általánosan fogalmazva - az előadásokba szőtte bele azokat. Engedélyt kaptam, hogy ebben a húsvéti időszakban részt vehessek a karma-előadásokon, a Szabad Szellemtudományi Főiskola első osztálya több előadásán, és végighallgathattam Rudolf Steiner előadásciklusát: Das Osterfest, ein Stück Mysteriengeschichte der Menschheit címmel. Az az érzésem, hogy Arisztotelész Kategória-tanáról szóló magyarázatai a Christophorus fogalmára és mivoltára való utalásai, útmutatást kívánt adni a magyarok számára. A Christophorus-idea alapját Rudolf Steiner, az 1909-ben Budapesten elmondott előadásciklusának 10. estéjén már kifejtette. Az ott megmagyarázottakat össze kellene kapcsolni az 1924 húsvétján Dornachban mondottakkal. Általában fontos volna a magyarok számára, hogy a Budapesten elmondott előadásokba belemélyedjenek, és foglalkozzanak az 1909-ben Berlinben a budapesti tartózkodásról szóló beszámolóval. (Megjegyzések, 2.) A Rudolf Steinernél tett látogatásom után néhány héttel jelent meg a Das Goetheanum című folyóiratban önéletrajzának XIII. fejezete, a teljes mű később Eletutam címmel könyv alakban is kiadásra került. Ebben a fejezetben Rudolf Steiner alapvetően összefoglalta azt, amit felvilágosításként a magyaroknak a magyarokról mondani kívánt őszére esett Rudolf Steiner előadói tevékenységének utolsó periódusa. 25

A lélek megmentésér61

A lélek megmentésér61 A lélek megmentésér61 BERNARD J. LIEVEGOED : A lélek megmentéséröl 1992 1. oldal Előszó Amikor Bernard Lievegoed 1992 december 12-én nyolcvanhét éves korában elhunyt, éppen csak hogy lekerekíthette munkáját

Részletesebben

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2012. JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2004. június 7/2 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Pedagógia - Gyógyászat. Környezet Élõ építmények

Szabad Gondolat. 2004. június 7/2 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Pedagógia - Gyógyászat. Környezet Élõ építmények Szabad Gondolat AZ ANTROPOZÓFIA, NEVELÉSMÛVÉSZET ÉS SZOCIÁLIS ÉLET FOLYÓIRATA Antropozófia Ramon Brüll: Az elszalasztott lehetõség Az Antropozófiai Társaság (újra)konstituálásához Pedagógia - Gyógyászat

Részletesebben

Szabad Gondolat MELLÉKLET 6/3. 2003. szeptember A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO 1925. NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA

Szabad Gondolat MELLÉKLET 6/3. 2003. szeptember A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO 1925. NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA Szabad Gondolat A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO 1925. NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA 2003. szeptember 6/3 MELLÉKLET SZABAD GONDOLAT Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Kilencvenéves a WALDORF-mozgalom Világhelyzet Boris Bernstein: Sertésinfluenza, a hazugság bajnokai és Rudolf Steiner Gyógyászat

Részletesebben

Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006. Goetheanum

Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006. Goetheanum Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006 Goetheanum Inhalt 3 Bevezetés Antropozófiai Társaság 4 A 2006 / 2007-es év témája 4 A Romániai Antropozófiai Társaság 5 Tagsági tükör A Szellemtudományi Szabad

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

IGAZSÁGOS TÁRSADALOM KRISZTUS EGYHÁZÁNAK DICSÕSÉGE. Legyetek az ima emberei POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E. Cserháti Ferenc püspök

IGAZSÁGOS TÁRSADALOM KRISZTUS EGYHÁZÁNAK DICSÕSÉGE. Legyetek az ima emberei POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E. Cserháti Ferenc püspök POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 11. szám (39. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. november IGAZSÁGOS TÁRSADALOM Cserháti Ferenc püspök KRISZTUS EGYHÁZÁNAK DICSÕSÉGE A Latin-amerikai

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI Kedves Olvasóink! A fiam múlt héten letette a pilótavizsgát, és hamarosan munkába áll, mesélte az egyik édesanya a fülem hallatára a másiknak. Hangjában hallatszott, mennyire büszke a fiára. Beszélgetõtársa

Részletesebben

REIKI a Természet ereje. Írta: Tóth Gábor, Srychy Reiki mester

REIKI a Természet ereje. Írta: Tóth Gábor, Srychy Reiki mester REIKI a Természet ereje Írta: Tóth Gábor, Srychy Reiki mester 2 Ajánló... Egy ifjú házaspár, akik születésüktől fogva grófok voltak, egy nagy vidéki birtokot örököltek, amit, - ha más nem-, illendőségből

Részletesebben

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó Szentkuthy Körbejárt, egyre kitaposottabb utakon 005 Interjú Tompa Máriával A szex mint gondolkodás? 014 Interjú Filip Sikorskival Mit csinált Wermer András a szocializmusban? 018 Interjú Wermer Andrással

Részletesebben

II. Magyar-Madjar törzsi találkozó (Kurultaj)

II. Magyar-Madjar törzsi találkozó (Kurultaj) 2008 augusztus kurultaj:augusztus 2008.08.03. 12:58 Page 3 II. MAGYAR-MADJAR TÖRZSI TALÁLKOZÓ 3 II. Magyar-Madjar törzsi találkozó (Kurultaj) Jó néhány éve olvastam egyik gazdasági magazinunkban egy riportot

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG Mozgalom a vallási megújulásért A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE Címképünk Giovanni Bellini: Feltámadás A címlapon látható kép Giovanni Bellini 1475-79 körül festett műve: Feltámadás

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

A Protestáns Téka ára: 170 Ft

A Protestáns Téka ára: 170 Ft Impresszum A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának diákújsága II. évfolyam 8. szám, 2007. december. Megjelenik évente 8 alkalommal: február, március, április, május, szeptember, október,

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

Decemberi. II. évfolyam 4. szám

Decemberi. II. évfolyam 4. szám Decemberi II. évfolyam 4. szám Ünnepeink Az ünnep várásában kétfajta készülôdésben élünk. Az egyik az ünnep földi szépségét készíti elô, a másik a lélek-szellem birodalmában próbál fölcsendülni. Az elsônek

Részletesebben