1920. június óra 32 perc a nemzet szétszakításának napja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1920. június 4. 16 óra 32 perc a nemzet szétszakításának napja"

Átírás

1 Konzervatív Polgári lap XXII. év fo lyam 6. szám június IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - f.hu június óra 32 perc a nemzet szétszakításának napja 91 éve már közös a gyász, közös a fájdalom. Szétszakítva még, de összeforr, mi összetartozik.

2 470 éve történt hazánkban A törökök bejövetele a Csepel-szigetére Ebben az évben népszámlálás lesz hazánkban, amelyet általában tízévenként szoktak tartani. Az összeírásnak sokféle haszna van. 470 éve is volt ilyen, amikor a törökök 1541-ben elfoglalták a Budai várat. Összeírták a megszállt területek adófizető lakosságát 1546-ban. A tragikus mohácsi csatavesztés után hazánk három részre szakadt. A Csepel-szigete királynéi birtok volt, a rajta lévő jobbágyok mellett nemesek, kézművesek, kereskedők laktak. A Szulejmán török szultán hadai a Csepel-szigetet is feldúlták és adófizetésre kötelezték a lakókat. A megmaradt lakosság szétfutott a nádasok közé, a szigetekre a buckába menekülve. A törökök elvonultával visszatértek falvaikba. Itt a szigeten 14 virágzó falu és három mezőváros került török megszállás alá. Néhány év múlva 1546-ban készült az első török adóösszeírás a sziget és a megszállt országrész településeiről, adófizető családjairól. Név szerint felsorolva a férfi lakosságot. A nőket viszont nem írták össze. Ezek az arab nyelvű török összeírások felbecsülhetetlen értékű kimutatások voltak minden faluról, városról. A törökök általában mindenből tizedet szedtek, terményből, jószágból, mustból, egyéb javakból. A felsorolt adónemekből következtetni lehet a sziget lakosságának a foglalkozásaira is. Szigetszentmiklóson 1546-ban 92 magyar családot írtak össze. A faluban 49 ház után adóztak. Az egész éves adózás 6519 akcse török ezüstpénz volt, amely megegyezett 21 db ökör árával. Működött a Dunán négy vízimalom, ezek után akcse adót fizettek a molnárok. A következő évi török adóösszeírásban 40 ház szerepel, de az adó megemelkedett akcséra. Említésre érdemes az összeírás, mert név szerint szerepelnek a szentmiklósi juhos gazdák. A Csepel-szigeten lévő 16 helységből csak nyolc településen írtak össze birkákat, összesen 5088 darabot, ebből Szentmiklóson 1490-et. Ebből az időből származhat a település bárányos címere, az ágaskodó kost ábrázoló pecsétlenyomat, melyből 1991-ben kialakult városunk címere. A kezdeti török megszállás után 30 évig békésebb idő lehetett a szigeten, mely vadban, halban, Csepel-sziget térképe a török idõkbõl lábasjószágban gazdag volt. A törökök juhszigetnek nevezték el a Csepel-szigetet. Az adatok bizonyítják, hogy 1562-ben 118 család élt és adózott Szentmiklóson akcse török ezüstpénzt fizettek, Ráckeve mezőváros után a legtöbbet. Aztán között a 15 éves háború nagy pusztítást vitt végbe, a szigeten is sok falu teljesen elpusztult. Háros, Gyála, Szentmihály, Lak, Méregyháza, Szöllős az 1690-es összeírásban már pusztaként szerepel. A hajdani faluk maradványai a határokban szántáskor kerültek elő. Persze a sziget lakói háromfelé adóztak annak idején. A töröknek, a földesúrnak és az egyháznak is. Ezt bizonyítják a levéltári adatok. Vöő Imre 2 MIKLÓSI ÚJSÁG június

3 Szívfájdalmunk Trianon Amikor két ember egy férfi és egy nő frigyre lép, összetartozók lesznek. Az esküvő napja, a házassági évfordulók az összetartozás ünnepei. Ha valami miatt kapcsolatuk megszűnik, eltávolodva szétválnak egymástól és felbontják házasságukat az összetartozás ünnepe csak egy fájó emlék marad. Ám itt és most Magyarországról, pontosabban Nagy Magyarországról szólnak a szavak. Ezer éven át népek, nemzetségek képezték nemzetünket békés harmonikus együttélésben, összetartozón június 4-én 16 óra 32 perckor rettenetes nemzettragédia történt: TRIANON! Magyarország nemzetségeinek erőszakos szétválasztását, Nagy Magyarország feldarabolását a Békediktátum aláírásával szentesítették. 91 éve már e magyar holokauszt árnyékában élünk. Ahogy Izrael népét a hitleri holokauszt, úgy a magyar népet a Trianon tragédiája készteti összetartozásra a közös gyász, a közös fájdalom egymáshoz terelő erejével. Ahogy a zsidóság nem szűnik meg folyamatosan emlékeztetni a világot az őket sújtó holokauszt borzalmaira, úgy mi magyarok sem tehetünk mást, mint azt, hogy folyamatosan belekiáltsuk, beleordítsuk Trianon embertelen igazságtalanságát a győztes hatalmak fülébe, lelkébe, hogy a bűntudattól görcsberánduljanak és reszketni méltóztassanak a MAGYAROK ISTENÉ- NEK HARAGJÁTÓL. Trianon a magyar nép Nagypéntekje. Krisztus szenvedésének kárpátmedencei újratörténése. Ahogy a golgotai kereszt alatt Krisztus palástjára sorsot vetettek a római katonák, úgy sorsolták ki, húzták meg a sebészi metszésvonalakat az ország testén és jelölték ki a levágandó testrészeket június 4-e 16 óra 32 perc az összetartozás utolsó pillanata volt. A trianoni békediktátum aláírásával Magyarország fizikailag megszűnt összetartozni. Amikor kihirdették az ítéletet akkor döbbentünk rá, hogy menynyire összetartoztunk. 91 éven át a kohéziós erő nem más, mint a közös gyász, a szétszakítottság csontjainkba rekesztett fájdalma. Ez tartja össze e nemzetet. Szétszakítva, de mégis összetartozón. Trianon a mi Golgotánk. A trianoni kereszten 91 éve ott feszül, ott vonaglik szétszakítva az Isteni test Mária országa, Nagy Magyarország. Nagypénteken Krisztus halálára emlékezve meghalnak a harangok. Nincs harangzúgás, nincs vidám lakomázás, csak a gyász, a fájdalom néma csendje. A trianoni gyásznapon kössünk fekete szalagot nemzeti trikolorjainkra és méltósággal, reménykedve emlékezzünk mindaddig amíg el nem jő a hőn óhajtott igazságtétel, és összeforr ami összetartozik. Az a nap lesz majd az igazi Nemzeti Összetartozás Napja. Addig is lélekben összetartozunk. Nagy Ferenc június MIKLÓSI ÚJSÁG 3

4 Fôhajtás versmondással Május 18-dikán bensőséges ünnepségre került sor a Kardos István Általános és Szakközépiskolában. Városunk versmondásban jeleskedő általános iskolásai Arany János és Sinka István verseinek színvonalas előadásával emlékeztek az iskola egykori napközis nevelőjére. Koós Ferenc református kántortanító száz éve, május 18-án született Nagyszalontán, és több évvel nyugalomba vonulása után költözött Szigetszentmiklósra. Aranydiplomájának átvételekor állapodott meg az elismerést átadó tanügyi vezetőkkel, hogy újra tantermi szolgálatot vállal. Koós Ferenc 1929-ben végzett Nagyenyeden, majd néhány év tanítás után szülővárosa, Nagyszalonta választotta meg tanítónak a Kálvin utcai református elemi iskolába ben a háború elsodorta a családot Nagyszalontáról. Ez után több helyen dolgozott, végül Békés megyében lett nyugdíjas. Több elismerés mellett megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést is. 53 tanévet töltött a katedrán, nemzedékeket nevelt szorgalmas emberré és becsületes, hazájáért áldozni is tudó magyarrá. (Példáját fiai is követték, az idősebbik tevékenysége ismert városunkban, a fiatalabb, Szabolcs pedig 35 évet tanított egyetemen.) A versmondásra kiválasztott két költő is Nagyszalontán született, s a családi hagyomány szerint Sinka István keresztanyja Koós tanító úr édesanyja volt. Az eseményt meleg hangú levélben köszöntötte Szabó József polgármester úr is. Iskolánként 3-3 diák mondott egy-egy verset Aranytól, illetve Sinkától. A zsűri elnöki tisztségét Pintér Tibor színművész, a Sziget Színház vezetője vállalta, aki a versmondást magas szinten művelő édesanyját is magával hozta. (Pintér Tiborné természetesen versenyen kívül a Nagyszalonta mellett, Újbátorpusztán született Erdélyi József egy versét adta elő.) A tanulók felkészültsége kimagasló volt, semleges értékelő szerint legalább öt tanuló volt esélyes az első helyre. Az eredmény végül: I. hely: Kaposvári Gergő II. hely: Tóth Andrea (mindkettő a Kardos István Általános és Szakközépiskolából) III. hely: Fekete Dorisz, a József Attila Általános Iskola tanulója. A versmondó emlékverseny megszervezéséért külön köszönet illeti dr. Kiss Anna igazgatónőt és Plausin Istvánné igazgatóhelyettest, az esemény háziasszonyát, aki tanított együtt Koós tanító úrral. A díjakat Pintér Tibor színművész, és az ünnepelt fia, dr. Koós Ferenc neveléstörténész, a Batthyány Kázmér Gimnázium alapító igazgatója adták át. Az ünnepségen kiállították Koós tanító úr díjlevelét 1929-ből, nagyszalontai megválasztásának dokumentumát illetve magyar tanítói kinevezését 1940-ből, Hóman Bálint miniszter aláírásával. Látható volt még két fénykép, az egyik 1941-ből, illetve a szigetszentmiklósi időből. Láthattunk egy főiskolai és szakdolgozatot is, melyben az unoka, Koós Réka nagyapja pályafutását dolgozta fel. Több résztvevő annak a reményének adott kifejezést, hogy a kezdeményezésnek folytatása is lesz. (Tudósítónktól) A egy jó hely V áratlan és vidám meglepetésben van része annak, aki betéved a Cseresznyevárba. Erzsi néni, Óvodavezető és gyakorlott Waldorf pedagógus, emellett sok évig cserkészparancsnok, magával hozta a dél amerikai (argentin) gondmentes derűt, de magáévá tette éppúgy a magyar vendégszeretetet, ezért lehetetlen ott, hogy valaki rosszul érezze magát. Szeretet, vidám dal, kacagás és mosoly uralkodik körülötte. A gyerekek, de szüleik is, játszva teszik magukévá az évezredes magyar és keresztény ünnepeket és értékeket novemberén, Adventkor létrejött az Aranyszőrű Bárány baba-mama játszócsoport azokból a családokból, akikkel rendszeresen találkoztunk a Miklós téri játszótéren. Mindannyian valami jobbat, valami mást kerestünk a gyermekeinknek szeptemberén már Cseresznyevár óvoda jellegű játszócsoporttá alakultunk. A Ragádi Egyesületet ugyanez a szülői közösség átvette, hogy gyermekeinknek egy egészséges és vidám közösséget építsünk egy szép környezetben. Azóta közösen megszervezzük rendezvényeinket, hol a Ragádi egyesülettel, hol a Zeneszigettel, máskor pedig az Egyházakkal vagy a Sárgaházzal, ahol népi és keresztény hagyományainkat ápoljuk. A Cseresznyevár magán napközi programja szervezett, előrelátható, mind a foglalkozások, mind az egészséges életmóddal kapcsolatban. A néptánc, a népi körjátékok, a népdalok és a mesék mellet még ötletes és hasznos kézműves foglalkozások gazdagítják a gyermekek mindennapjait. Kenyérsütés, pizza készítés és kertészkedés is akad a Cseresznyevárban. A délutáni programjaink pedig visszacsalogatják azokat a gyerekeket, akik már iskolások vagy nagy óvodások lettek, így gyakran találkozhatnak azok a gyerekek és szülők, akikkel ezt a közösséget elkezdtük. Fondóka néprajzi szakkör, 2 korcsoportnak minden kedden néptáncot és hagyományőrző kézműves foglalkozást tanít. Havonta családi táncház. Félévente fellépnek a Cseresznyevirág és a Cseresznye néptánc csoportjaink. Tematikus aerobik, anya-lánya sportfoglalkozás minden csütörtökön. Ízelítőül leközöljük az elmúlt tanév programját, bár ezt folyamatosan gazdagítjuk új meg új értelmes és ötletes kezdeményezésekkel szeptember: Mihály napi vásár és Bátorság próba a Miklós téren Márton napi Lámpásmenet a Ragádi utcákon december: Karácsonyi vásár és Mikulás a Miklós téren 2011 Farsangi mulatság a Cseresznyevárban április: Húsvéti tojás keresés és Anyák napja a Cseresznyevárban május: Majális a Miklós téren június: Pünkösdölő a Miklós téren augusztus: Nyárbúcsúztató a Miklós téren. 4 MIKLÓSI ÚJSÁG június

5 A hôsökre emlékeztünk Búcsú a Tanár Úrtól Május utolsó vasárnapján ünnepelték országszerte a Hősök napját, megemlékezve azokról a hősökról, akik vérüket ontották a hazáért. Ünnepi beszédekkel, koszorúzással rótta le tiszteletét Szigetszentmiklós városa a világháborúkban elesettek előtt. Beszédet mondott Dr. Kántor Gerzson szigetszentmiklósi rendőrkapitány, ezután Szalkay László református lelkész imádkozott a hősökért. Az ünnep fényét az Ádám Jenő Zeneiskola énekkarának előadása emelte. A műsor záróakkordjaként a város vezetői, civil szervezetei és magánszemélyek helyeztek el koszorúkat és virágokat a Hősök emlékművénél. Átadták a Szakorvosi Rendelôintézet új épületét Ü nnepélyes keretek között adták át június 2-án, csütörtökön a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet új épületét. Itt kap majd helyet az egynapos sebészeti osztály, valamint a röntgen is. A korszerűbb gépek lehetővé teszik majd a digitális képfeldolgozást-archiválást és a beteg is kisebb sugárterhelést kap. Jelentős változás, hogy az új röntgen megnyitása után a betegek digitális adathordozókon elvihetik majd a felvételeket, de a szakrendelő épületeiben dolgozó orvosok is hozzáférhetnek a röntgenképekhez egy központi adatbázisból. Dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Önkormányzat vezetője rádiónknak kifejtette, pénzhiány miatt több esetben vált bizonytalanná a szakrendelő új épületének a sorsa. A közel 1 milliárdos beruházás elsősorban Európai Uniós forrásból jött létre, de mind a megyei, mind a helyi önkormányzatok jelentős áldozatot vállaltak, hogy a legújabb igényeket kielégítő intézmény felépüljön. Lakatos Mihály Szabó József polgármester méltató búcsúzó szavaival tisztelgünk emléke előtt, kifejezve együttérzésünket a gyászoló Család fájdalmában. Tisztelt gyászoló Család! Hozzátartozók, Barátai! Szigetszentmiklós Város Polgármestereként megrendülten és tisztelettel hajtok fejet Lakatos Mihály koporsója előtt. Mindannyiunkat, a képviselő testületet, a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozóját megdöbbentette a hír, hogy nincs többé közöttünk Misi bácsi, a Tanár úr, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. '95-óta 16 éven át töltötte be ezt a tisztséget, lelkesedéssel, tenni akarással. 16 éven át itt dolgozott velünk a testületi üléseken, visszafogott, szelíd hozzászólásaival, észrevételeivel segítette munkánkat és képviselte a helyi cigány közösséget. Amikor valamihez hozzászólt, szinte mindig kibújt belőle a pedagógus. Mert ez volt az élete. A jobbító, nevelő szándékú tenni akarás. Ha a felnövekvő nemzedékről, gyermekekről volt szó, mindig hallatta hangját. Kisebbségi Önkormányzat elnökeként úgy irányította csapatát, hogy vezette azt. Sokszor szó szerint, kézen fogva. Számos kitüntetése között, melyeket munkásságáért, önfeláldozó tevékenységéért kapott, ott volt a 2007-ben adományozott Szigetszentmiklós Város Közművelődési Díja is. MEGÉRDEMELTEN végig nagybetűvel. Mert betöltötte küldetését. Azt a belső, lelkébe égetett elhivatást, azt a József Attila-i elszántságot, hogy Egész népemet fogom, nem középiskolás fokon taní-tani Kedves Tanár Úr! Köszönjük az egész életre szóló tanításodat! Gondolataidat megőrizzük. Nyugodj békében! június MIKLÓSI ÚJSÁG 5

6 ANYA KÖNY VI HÍ REK Akik május hónapban kötöttek házasságot Gál Klaudia Tolnai Éva Dr. Tóth Natália Kun Evelin Kósik Tünde Nagy Viktória Orbán Barbara Tillmann Emília Nagy Petra Lauer Brigitta Derdák Alexandrina Nikoletta Szôcs Melinda Rad Szilvia Gerzsenyi Krisztina Kósdi Gergô Fehér Zoltán Révész Bertalan Belovics Árpád Lakatos Oszkár Gere Attila Majoros László Bakonya Ferenc Horkai Tamás Kerekes András Sipos Norbert Szabó Csaba Csomós Imre Pöltl Gyula Sok boldogságot kívánunk! Akiktől május hónapban elbúcsúztunk László Lajosné 89 Balogh Sándorné 82 Mészáros József 62 Hórváth Józsefné 86 Lakatos Mihály 71 Kocsis Józsefné 73 Zsár Szilveszter 76 Érvényes: Érvényes: március 131-ig június 130-ig Sertés rövid, hosszú karaj ft/kg Sertésdagadó...865Ft/kg Sertéscomb...885Ft/kg Csirke egész...545ft/kg Csirkemell filé ft/kg Csirke faros comb...485ft/kg Her-Csi löncs...620ft/kg Trappista sajt ft/kg Kemenesi föl 20% 900g...429Ft Nyu god ja nak bé ké ben! Mile Miklós 69 Mikó Pál 96 Simsik Antalné 56 Fodor János 85 Budai Krisztina 34 Rácz Béla 72 Gödöllei Jánosné 88 Kemenesi natúr joghurt, kefír 150g...46Ft Füstölt csemege szalonna...845ft/kg Sconto üdítô 2L...99Ft Bomba energiaital 0,6L...199Ft Ariel mosópor 3kg Ft Domestos 750ml...399Ft Hypo 1L...55Ft Nyitva tartás: Hétfô-Péntek 6-22h-ig, Szombat-Vasárnap 7-22h-ig. Cím: Szigetszentmiklós, Ifjúság út 1. Tel.: VISZONTELADÓKAT IS KISZOLGÁLUNK! Telefonkártya feltöltés, újság, ajándékkosarak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Birkózó krónika Május 6-7. Kaposváron a városi sportcsarnokban rendezték meg a nemzetközi kötöttfogású válogató rangsor versenyt, ahol öt nemzet 148 versenyzője mérlegelt. A Sziget SC. eredményei: 63 kgban Gergely László 5. lett 14 induló közül, 85 kg-ban Tomin Márton első helyezett lett és lépést tett a kadet válogatottság felé. 100 kg-ban Nagy Mihály a harmadik helyen végzett és serdülő korosztályos létére meghívást kapott a kadet válogatott edzőtáborozására. Az edző Joszkin János volt. Május Orosházán rendezték meg a serdülő korcsoportú évi diák szabadfogású olimpiát, mely egyben Dr. Sándor László emlékverseny is volt. Eredmények: +85 kg-ban Nagy Mihály 10 győzelemmel lett a serdülő korcsoport olimpiai bajnoka. Az edző Balogh Zsolt volt. Május 15. Budapesten a Vasas birkózó csarnokában rendezték meg a kadet kötöttfogású válogató rangsor versenyt, mely egyben Vágó Wágner emlékverseny is volt. A Sziget SC. eredményei: 85 kg-ban Tomin Márton sajnos nem tudott indulni, mert Szlovákiában Kassa városában képviselte hazánkat, mint magyar válogatott, 100 kg-ban viszont Nagy Mihály második lett, 63 kg-ban pedig Gergely László az 5. helyen végzett. Május 15. A budapesti Vasas csarnokában rendezték meg a szabadfogású gyermek korcsoportú gála versenyt, melyen és ban született versenyzők vehettek részt. 26 kg-ban Zsivnovszky Gergő 2., 28 kg-ban Cseperkáló Márkó 3., +69 kg-ban Kungli Dominik az 5. helyen végeztek. Az edző Csiszár János volt. Május 22. Szigetszentmiklóson a Kardos István Általános és Szakközépiskola tornatermében rendezték meg a évi férfi és női junior szabadfogású magyar bajnokságot, mely egyben Sziget Mobil Kupa elnevezésű verseny is volt. A Sziget SC. eredményei: 66 kgban Kúti Gergely 3., 96 kg-ban Szabó Patrik 2., 120 kg-ban Jónás Péter 3., 120 kg-ban Móró Tamás 5. helyezést értek el. A versenyzők összesen 30 olimpiai pontot szereztek. Az edző Rúsz Gergely és Balogh Zsolt voltak. Május Országos szabadfogású kadet ifi válogató rangsor versenyt rendeztek a monori szakközépiskola tornatermében, ahol 85 kg-ban Tomin Márton első lett, mivel minden válogató versenyt megnyert, ezzel ő indulhat az Európa és világbajnokságra. 100 kg-ban Nagy Mihály 3., 46 kg-ban Vígh Péter az 5. helyen végzett. Az edző Rúsz Gergely volt. Május 28. Tatabányán rendezték meg a évi diák II. korcsoportú szabadfogású magyar bajnokságot, ahol 46 kg-ban Rencs Viktor két győzelemmel és vereséggel kiesett a versenyből és helyezettlen maradt. +69 kg-ban Kungli Dominik döntős lett és a súlycsoportjában a második helyen végzett, így 5 olimpiai pontot szerzett a csapatnak. Az edző Csiszár János volt. Szigetszentmiklós a birkózás városa lett Az elismerést a Magyar Birkózószövetség alelnöke Maróti István adta át május 22-én, Szigetszentmiklós polgármesterének. Szabó József elmondta, úgy véli ez a szakosztály tagjainak, valamint a város vezetésének közös sikere, egy csapatmunka elismerése. A városvezető hozzátette, az önkormányzat sokat áldoz az oktatásra, a kultúrára és a sportra, mert fiatalokba befektetni a lehető legjobb befektetés. Díszoklevelet kapott továbbá Virág Róbert az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, Szűcs Ágnes Ifjúsági és Sport referens, Zsigmond Sándor és Kovács Jenő a Sziget SC. szponzora és Joszkin János a Sziget SC. Birkózó Szakosztályának Igazgatója. Joszkin János 6 MIKLÓSI ÚJSÁG június

7 I N G AT l A N - K ö z v E T í T Ő é R T é K b E c S l Ő I R O d A 2310 Szi getszent mik lós, Szent Mik lós u. 12/2. Ügy in té zés: 7-20 órá ig Tel./fax: 7-16h- ig (24) h-ig: (30) (szom bat, va sár nap is!) Iro da ve ze tő: KE RE KES IST VÁN Ügy fe le ink meg bí zá sá ból el adás ra kí ná lunk - meg vé tel re ke re sünk: csa lá di há za kat, hét vé gi há za kat, vál lal ko zók ré szé re te lep he lye ket, épí té si tel ke ket, la ká so kat, iro dá kat, egyéb in gat la no kat (pl: szán tó föld). AdáS-vé TEl, cse RE, bér be AdáS tel jeskörű ügy in té zés sel! ér TéK becs lés KÕ MÛ VES MES TER Vál lal ja: kül sõ és bel sõ épí tõ mes te ri mun kák el vég zé sét. Te l.: KIADÓ GARÁZS Szigetszentmiklóson, a Szent Miklós lakótelep mellett, 18m 2 -es, fűthető garázs kiadó. Tel.: Szi get szent mik lós, Szent Mik lós út 5/A. Nyitva tartás: hétfő , kedd - péntek 9-12 és , szombat 8-12 óráig Telefon: CHEVROLET MAJOSHÁZA 2339 Majosháza, 51-es út 31. km Tel.: 24/ CO2-kibocsátás: Cruze: g/km; Aveo: g/km; Spark: g/km; átlagos fogyasztás: Cruze: 5,6-7,8l/100 km; Aveo: 5,5-6,4l/100km; Spark: 5,2-5,7l/100km vegyes fogyasztás-változattól és forgalmi viszonyoktól függően. A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak. Az akciós modellek kedvezményei és az akció egyéb részletei a oldalon vagy a Chevrolet infovonalon találhatók. Konkrét árajánlatok az akcióban részt vevő Chevrolet-forgalmazóinknál. Az akciós modellek a készlet erejéig, limitált darabszámban érhetők el. A Chevrolet Southeast Europe Kft. és az akcióban részt vevő Chevrolet forgalmazók fenntartják a jogot az akció módosítására illetve megszüntetésére. A kép illusztráci. A nyomdai hibákért felelőséget nem vállalunk. hangos hirdetés gépkocsival Megrendelhető: Gyors, megbízható, hatékony! LAKÁSFELÚJÍTÁS MIK LÓ SI ÚJ SÁG Kon zer va tív Pol gá ri Lap www. duna men tifo rum.hu f.hu Fõ szer kesz tõ: Nagy Fe renc Nyom dai elõ ké szí tés: West-Graph Kft. Ki ad ja: Csa lá di Ren dez vény szer ve zõ Iro da Szi get szent mik lós, Ár pád u mik lo siu Tel.: 24/ és 30/ ISSN

8 KIADÓ HELYISÉGEK VÁLLALKOZÓKNAK Szent Miklós úti lakótelep tövében. Tel.: Színes és fekete-fehér FÉNYMÁSOLÁS szkennelés, fax küldés ESKÜVôSZERVEZô IRODA Szigetszentmiklós, Árpád u. 45. Tel.: Sok éves szakmai tapasztalatunkkal, eszközökkel, felkészült 120 fô be fo ga dá sá ra al kal mas ren dez vény ház zá ki ala kí tott épü let rész, 100 m²-es pin ce he lyi ség gel, kony há val, férfi-nôi vi zes blok kal, 80 m²-es szerkezetkész tetôtérrel, KIADÓ, il let ve ELADÓ. Edzõteremnek, klub nak egye sü let nek, valamint telephely nek, üz le thelyiségnek is al kal mas. Rak tár nak, mû hely nek, te lep hely nek al kal mas 3x100 m²-es szu te rén föld szint, te tôtér helyi ségek bôl ál ló épü let rész gép ko csi be ál lá si le he tô ség gel KI ADÓ vagy EL ADÓ. MENTSE MEG EMLÉKEIT! régi VHS, Hi8 stb. videó felvételek, fotók digitalizálása DVD-re, CD-re másolása! ES Kü võ SzEr ve zõ Iro da Szigetszentmiklós, Ár pád u. 45. Tel.: Eladó ház Szigetszentmiklós falu központjában Árpád u. 49 sz. alatti felújításra szoruló régi parasztház sürgôsen eladó. A telek illetve épület fekvése miatt vállalkozásra igen alkalmas (korábban cipészmûhely mûködött). Telek: 444 m Lakóterület: 72 m 2 Garázs: 22 m 2 Melléképület: 23 m 2 Veranda zárt: 8,5 m 2 Veranda nyitott: 19 m 2 Különálló kisház: 16 m 2 Irány ár: Ft Érdeklôdni lehet: a telefonszámon

XXII. év fo lyam 3. szám 2011. március IN GYE NES

XXII. év fo lyam 3. szám 2011. március IN GYE NES XXII. év fo lyam 3. szám 2011. március IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu 1848 2011 Hagyományőrzés és emlékezés Szigetszentmiklósiak az 1848-as

Részletesebben

XXII. év fo lyam 1. szám 2011. január IN GYE NES. A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.

XXII. év fo lyam 1. szám 2011. január IN GYE NES. A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f. XXII. év fo lyam 1. szám 2011. január IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu Összefogás nélkül nincs fejlődés Huszonöt éve város Szigetszentmiklós

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! XXI. év fo lyam 5. szám 2010. május IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Részletesebben

XXII. év fo lyam 5. szám 2011. május IN GYE NES

XXII. év fo lyam 5. szám 2011. május IN GYE NES XXII. év fo lyam 5. szám 2011. május IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu Anyáknapi köszönő! Tőled kaptam e földi létet, hordtál méhedben boldogan.

Részletesebben

Hull az elsárgult levél Szentmiklósi ősz 2011. november

Hull az elsárgult levél Szentmiklósi ősz 2011. november Konzervatív Polgári lap XXII. évfolyam 11. szám INGYENES A Mik lós i Ú j s á g in t ern et es h on lap j a : w w w.d u n am en t if o ru m. h u - w w w. d m f.h u Hull az elsárgult levél Szentmiklósi ősz

Részletesebben

TRIANON. 1920. június 4. 92 év megcsonkítottság. Ez a magyar nép holokausztja. Nekünk ez a Nemzeti Gyásznapunk. Konzervatív Polgári lap

TRIANON. 1920. június 4. 92 év megcsonkítottság. Ez a magyar nép holokausztja. Nekünk ez a Nemzeti Gyásznapunk. Konzervatív Polgári lap Konzervatív Polgári lap XXIII. évfolyam 6. szám 2012. június INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu TRIANON 1920. június 4. 92 év megcsonkítottság. Ez a magyar

Részletesebben

Államalapító Szent István király napja Augusztus 20.

Államalapító Szent István király napja Augusztus 20. Konzervatív Polgári lap XXII. évfolyam 8. szám 2011. augusztus INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu Államalapító Szent István király napja Augusztus 20. A 2011.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSA

MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSA XXI. év fo lyam 4. szám 2010. április IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSA Isten kiválasztott népe vagyunk és éppen ezért

Részletesebben

Van kiút Válaszút előtt állunk. Melyiket válasszuk?

Van kiút Válaszút előtt állunk. Melyiket válasszuk? XXI. év fo lyam 1. szám 2010. január IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu Van kiút Válaszút előtt állunk. Melyiket válasszuk? Boldogabb Új Esztendőt

Részletesebben

cikk a 3. oldalon Konzerva tív Polgári lap

cikk a 3. oldalon Konzerva tív Polgári lap Konzerva tív Polgári lap XXVI. évfolyam 4. szám 2013. április INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu Föld Órája Fővárosa lettünk cikk a 3. oldalon Harminc éve

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük Hölgy olvasóinkat!

Szeretettel köszöntjük Hölgy olvasóinkat! Konzervatív Polgári lap XXVII. évfolyam 3. szám 2014. március INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu Szeretettel köszöntjük Hölgy olvasóinkat! Szabó Lôrinc - Tavasz

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

Tura Város Képviselő-testülete 2010 2014

Tura Város Képviselő-testülete 2010 2014 ingyenes KözéleTi havilap 2010. október Tura Város Képviselő-testülete 2010 2014 baranyi miklós FÜggETLEN horák mária FiDESz - KDNP szendrei Ferenc FÜggETLEN Juhász sándor FiDESz - KDNP Kálna Tibor Gábor

Részletesebben

DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. A forradalom és a rendszerváltozás ünnepe Dunavarsányban ACserkészháznál vette

DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. A forradalom és a rendszerváltozás ünnepe Dunavarsányban ACserkészháznál vette XX. évfolyam 10. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Jubileumi köszöntô 2009. október A forradalom és a rendszerváltozás ünnepe Dunavarsányban ACserkészháznál vette kezdetét az október 23-ai

Részletesebben

Ó, mondd, te kit választanál...

Ó, mondd, te kit választanál... 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. szeptember l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból testvérvárosi kaland Felejthetetlen napokat tölt - hettek iskolásaink

Részletesebben

2011. május 26. A szeretetszolgálat ünnepe volt Csonka az a gyülekezet, melynek nincsen szeretetszolgálata,

2011. május 26. A szeretetszolgálat ünnepe volt Csonka az a gyülekezet, melynek nincsen szeretetszolgálata, Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 21. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2011. május 26. A szeretetszolgálat ünnepe volt Csonka az a gyülekezet, melynek nincsen szeretetszolgálata, de féloldalas az a szeretetszolgálat,

Részletesebben

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 20. SZÁM (572) 2012. DECEMBER 07. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA Koncert és jótékonyság

Részletesebben

Kerti tavat avattak a gimnáziumban

Kerti tavat avattak a gimnáziumban Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 18. SZÁM (570) 2012. NOVEMBER 09. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA Kerti tavat avattak

Részletesebben

Önkéntes összefogás városunkért

Önkéntes összefogás városunkért XXI. évfolyam 5. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. május Önkéntes összefogás városunkért Idén első alkalommal Dunavarsány is csatlakozott az Önkéntes Fiatalok Világnapjához, a KÖZÖD!

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. P A N O R Á M A S P O R T - T O B O R Z Ó M E L L É K L E T T E L 1 7-3 3. O L D A L Tanévkezdés 2008-ban 5 kamrás mûanyag ablakok 1.0 hõszigeteléssel,

Részletesebben

www.hajdunanas.hu Nemzeti Összetartozás Napja 2014.

www.hajdunanas.hu Nemzeti Összetartozás Napja 2014. www.hajdunanas.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA Japán harcművészet oktatás Hajdúnánáson Pedagógusnap. oldal. JÚNIUS. Kiállítás megnyitó a Galériában Tűzoltók horgászversenye. oldal

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXIII. év fo lyam 15. szám 2008. szeptember 12. Ára: 140 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 TANÉVKEZDET AZ ISKOLÁBAN Szeptember 1-jén diákok népesítették be az oktatási intézményeket. Az

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

Tavaszi Fesztiválon. dégeinek. Számos kiállítás, színdarab, önálló est, komolyzenei. jazz- és rockkoncert, táncház, táncszínház ad lehetôséget

Tavaszi Fesztiválon. dégeinek. Számos kiállítás, színdarab, önálló est, komolyzenei. jazz- és rockkoncert, táncház, táncszínház ad lehetôséget XVIII. évfolyam 6. szám 2008. március 27. INGYENES VÁROSI LAP A csatornahálózat terve Elkészült a csatornahálózat vízjogi létesítési engedélyezési terve a teljes belterületbe vont területre. A létesítési

Részletesebben

Hír mon dó. Vi lá go si. Énekkari jubilálásunk. 2010. október XX. év fo lyam, 9. szám. Köszönet a Tízévesektôl! Márkus Zoltán

Hír mon dó. Vi lá go si. Énekkari jubilálásunk. 2010. október XX. év fo lyam, 9. szám. Köszönet a Tízévesektôl! Márkus Zoltán Vi lá go si Hír mon dó 2010. október XX. év fo lyam, 9. szám Énekkari jubilálásunk Köszönet a Tízévesektôl! A balatonvilágosi Népdalkör 2010. október 16-án ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. Ritkán

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben