TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA"

Átírás

1 TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA MORVAY LÁSZLÓ PEDAGÓGIAI ÉLETMŰVE, JELENTŐSÉGE ÉS UTÓÉLETE általános egészségfejlesztési és preventív szempontból Témavezető: Készítette: Dr. Trencsényi László Tóth Orsolya Enikő (filozófia szakos) Kredites, nappali alapképzés, TOOMAKB.ELTE ELTE PPK BUDAPEST, TARTALOM 1. KÖSZÖNETTEL TARTOZOM

2 0.2 E DOLGOZAT CÉLJA A MŰVÉSZETI NEVELÉS SZEREPE MŰVÉSZETI NEVELÉS MINT FEJLESZTŐ TERÁPIA MŰVÉSZETI NEVELÉS MINT MEGELŐZŐ TERÁPIA AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROPAGANDA ÉS ALTERNATÍVÁI A MORVAY-TANÍTVÁNYOK BOLDOGULÁSA ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉSE Iskolázottság, boldogulás Drogfogyasztás KI VOLT MORVAY LÁSZLÓ, A PEDAGÓGUS? A KÖRÜLMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS TÖRTÉNETI-POLITIKAI HÁTTÉR A KÉPZŐMŰVÉSZETI NEVELÉS KERETEI A formális oktatásban A szakkörökben Elmélet és gyakorlat AZ OKTATÁSI RENDSZER POLITIKAI KÖRNYEZETE A KÁDÁR-KORSZAK NÉHÁNY REPREZENTATÍV PROGRESSZÍV RAJZSZAKKÖRI PROGRAMJA Szávai István Dombyné Szántó Melánia Lantos Ferenc és Apagyi Mária 55

3 2.1.. Pongrácz Éva A GYIK-Műhely A Zánkai Gyermekalkotások Galériája Kevésbé ismert programok A MORVAY-MÓDSZER ELEMEI A FELADATOK KARAKTERE MŰVÉSZETTÖRTÉNET DIAKÉPEKBEN SZÉLES ESZKÖZVÁLASZTÉK BEAVATKOZÁS ÉS HÁTTÉRBEN MARADÁS ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK, TANÁRI VISSZAJELZÉS INTERDISZCIPLINARITÁS KOMPLEXITÁS A MŰVÉSZET ÉLETKÖZELI TÁLALÁSA KÖZÖSSÉG MINT TERÁPIÁS KÖZEG, INTEGRÁCIÓ SZABADIDŐS PROGRAMOK, ÉLETMÓD-MINTÁK A TANÁR MINT EMBER A SZAKKÖR PESTERZSÉBET KULTURÁLIS ÉLETÉBEN A SZAKKÖR MA 8.0 TANÍTÓ TANÍTVÁNYOK 85.1 Szabics Ágnes 85.2 Kováts Borbála 87.3 Orbán Nándor 87. Morvay Petra 89

4 .5 Orlai Balázs NÉHÁNY ESETTANULMÁNY ÖSSZEGZÉS KRONOLÓGIA BIBLIOGRÁFIA Morvayról és szakköréről 8.2 Általános pedagógiai és pszichológiai irodalom 8.3 Esztétikai-filozófiai-antropológiai és művészettörténeti szakirodalom 8. Ismertetők a korszak más vizuálpedagógiai programjairól 8.5 Általános vizuális nevelési szakirodalom 8.6 Történelmi és oktatáspolitikai szakirodalom 0.1 KÖSZÖNETTEL TARTOZOM Kováts Borbálának, Morvay Petrának, Orbán Nándornak és Orlai Balázsnak, hogy interjút adtak nekem; továbbá mindazoknak a felnőtt szakkörösöknek, akik kitöltötték az általam összeállított kérdőívet. Külön köszönöm Szávai Istvánnak munkámat kísérő, megtisztelő figyelmét, konstruktív kritikáját, és gondolatébresztő kommentárjait. 0.2 E DOLGOZAT CÉLJA

5 kettős: nem csak egy személyesen is megtapasztalt1 képzőművészeti-pedagógiai teljesítményt hivatott értékelni, de még inkább szeretné megmutatni, hogy ennek a módszernek sem csak a vizuális kultúra terjesztésében mutatkozik meg a jelentősége, hanem általános szerepe lehetne a jelenleginél testileg-lelkileg egészségesebb; (ezzel összefüggésben) adottságaikat jobban kiaknázni képes új generációk nevelésében. 1.0 A MŰVÉSZETI NEVELÉS SZEREPE A művészeti nevelés jelentősége és szerepe a történelem során nagy változásokon ment át. A tradicionális közösségekben kulcsszerepe volt a harmonikus személyiség kialakításában2 különösen a zenének tulajdonítottak jelentős civilizáló szerepet Kínától a görög városállamokig minden ismert ókori kultúrában.3 A művészetet azonban nem elsősorban népnevelő hasznossága miatt művelték, hanem egyszerűen része volt az életüknek a kultusz-gyakorlástól a profán ünnepekig, a gyermek elaltatásától a cserépkorsó kipingálásáig. A nyugat kultúrájában a művészet fokozatosan elszakadt a mindennapi embertől, a mindennapi élettől, és nagyrészt az elit kiváltságává vált. A tradicionális közösségek népi kultúrájának emlékei éppúgy kiállítási tárgyakká idegenedtek, mint a vallási kultuszt szolgáló műalkotások. A művészet elveszítette szoros kapcsolatát a közösségi élettel, részben (éppen eme elszakadottságát provokatívan tematizálva) öncélúvá vált l art pour l art-tá, részben a magánszféra felé vonult vissza akár valóban óta, 13 éves koromtól vagyok tagja a Morvay által alapított művészeti szakkörnek. Trencsényi László: Művészetpedagógia. Okker Kiadó, Budapest, Masopust Katalin: A művészeti nevelés értékközvetítő szerepe. Lásd Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer, egy filozófiai hermeneutika vázlata. Gondolat, Budapest, , különösen Az esztétikai tudat absztrakciójának bírálata c. fejezet (81-87); ill. a A kép létrangja és Az okkazionális és a dekoratív ontológiai alapjai fejezetek ( ).

6 egyéni terápia, vagy hobby célját szolgálva, akár egy jellegzetes elefántcsonttoronylakó művész-attitűd formájában, az elszakadottságba beletörődő művész életérzését panaszolva, részben pedig egyszerűen gazdasági tevékenységgé, professzionális dekoráció-termeléssé vált, ami ugyancsak sajátos válaszokat generált a modern és posztmodern művészetben. Azaz a művészet legutóbbi fejleményei jelentős részben ezekre a jelenségekre kísérelnek meg konstruktív és előremutató választ adva megújítani a művészetet, és újra felvenni a párbeszéd fonalát a szélesebb értelemben vett közönséggel.5 A művészet és a mindennapi élet gyakorlata közt kialakuló távolságot is jelzi, hogy a felvilágosodástól kezdve, egyre inkább a tömeges oktatás céljaira explicitté tett pedagógiai koncepciók keretében, újra és újra érvelni kellett az általános művészeti nevelés hasznossága, létjogosultsága mellett. Pl. a tudatosan szervezett általános iskolai rajztanítás kezdetben kizárólag a rajztudást igénylő szakmákra készítette elő a diákokat, a kevésbé jó rajzkészséggel rendelkező gyerekek számára pusztán unalmas és frusztráló feladattá téve a rajzolást.6 Tehát a megvalósuló pedagógiai gyakorlat éppen a túlságosan steril nevelés-eszmény hatására a művészeti tevékenység ezoterikus jellegéről kialakuló benyomásokat erősítette, tovább mélyítve a művészet és a mindennapok közötti szakadékot.7 A művészetnek a közvéleményt erősen megosztó modern fejleményei különösen Vö. Aknai Tamás: Egyetemes művészettörténet Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, , Gadamer i. m , Arthur C. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, , Jindrich Chalupecky: A művész sorsa. Duchamp-meditációk. Balassi Kiadó, Budapest, , , Majakovszkij: Napjaink festészete. (191) In: Majakovszkij: Oroszország, a művészet és mi. (Válogatta és gondozta: Larissza Oginszkaja) Corvina Kiadó, , René Passeron: A szürrealizmus enciklopédiája. Corvina Kiadó, Az automatizmus útja. 38. skk, Bodóczky István: A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai Trencsényi i. m. 20 Vö. Szávai István: Kapcsoskönyv. A tantárgy története DVD Vö. Trencsényi i. m

7 az expresszionizmus és az avantgard, és az oktatás felnőtt produktumának ideálképe helyett a gyermekkor sajátosságait előtérbe állító modern pedagógia kifejlődése a rajztanítás módszereiben is jelentős változásokat generáltak, megadva a gyermekkornak és a gyermeki önkifejezésnek a maga jogait. Ám az új fejlemények jelentősége a közvélemény nagy része előtt rejtve maradt, a művészet újfajta oktatásának kifejezett közhasznosságát, egyértelmű szakmai célszerűségét nem sikerült a szélesebb közvélemény számára is meggyőzően demonstrálni, viszont az individuum önkifejezésének felszabadításában, és a tehetséges és érzékeny fiatalok produkáltatásában rejlő veszélyek annál szembetűnőbbeknek látszottak.8 Valószínűleg részben ennek tudható be, hogy a módszertani reformötletek kevéssé hatottak a szélesebb gyakorlatra.9 Lényegében máig sem jutottunk el odáig, hogy a szélesebb közvélemény előtt is egyértelmű lenne, mire jó a művészet a modern állam, a modern közoktatás nézőpontjából, a csak kiemelkedő tehetségeket érintő elitképzés által kielégíthető igényeken túl.10 Az iskolai rajzoktatás pedig felemásan és elbizonytalanodva reagál a valós igények, és a félinformációk által befolyásolt kereslet változásaira. A közvélemény számára megtévesztő lehet, hogy az iskolai rajztanulásnak az utóbbi kétszáz évben rohamosan csökkent a szerepe és jelentősége a munkavállalás, a felnőtt élet előre látható igényei szempontjából. Való igaz, hogy az egykor kizárólag szabadkézi rajztudásra építő szakmákban ma már többnyire fényképeket használnak, Vö. Szávai: Kapcsoskönyv. A tantárgy története i. m Vö. Szávai: Kapcsoskönyv. A tantárgy története i. m. 7. Trencsényi i. m. 10 egy jóval optimistább álláspontot képvisel: a valóság esztétikai elsajátítása [ ] nemcsak a nagyvilágban, de ráadásul a modern nevelési intézmény ( ) kisvilágában is egyenértékű. Félek, ez csak a szakmai közvélemény szűk körére igaz. Egyértelműen ugyanerre a problémára utal Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás. Akadémiai Kiadó, Budapest, is, az amerikai oktatás tendenciáit illető kritikájában.

8 a műszaki-rajztudást igénylő szakmákban pedig a számítástechnika gyors fejlődése csökkenti folyamatosan a rajztudás jelentőségét; speciális színtani vagy ábrázológeometriai ismeretekre csak nagyon kevés szakmában van szükség. Világunkban amúgy is könnyen támad olyan látszat, mintha az új eszközök használatához szükséges elméleti és technikai ismeretek fontosabbak lennének, mint a rajzolgatás-festegetés. Azt azonban kevesen látják át, hogy mindeközben megnőtt az igény a művészetek terápiás alkalmazására az érzelmi elsivárosodás és a mozgásszegény életmód következtében; hiszen motiválatlan, frusztrált és ügyetlen gyerekek a fontos tantárgyak anyagának elsajátítására is alkalmatlanok, és aligha válnak sikeres, boldog és egészséges felnőttekké. Továbbá azt is kevesen tudatosítják, hogy attól, hogy bizonyos technikai feladatokat már nem ceruzával, papíron kell megoldani, még a térlátás tudatossá tétele, a térábrázolás alapjai, és a kompozíciós alapelvek ezeknek a technológiáknak a professzionális használatához is szükségesek volnának. Viszont ezek tanítása már izgalmasabb módon is történhet, mint a pauszpapír és tustoll korszakában... Fontos, hogy felismerjük, mi mindenre lehet jó, és eldöntsük, kell-e, és mire kell nekünk a művészeti nevelés a közoktatásban.11 Mindaddig, amíg ezt nem tudjuk, illetve nem döntjük el, addig a művészeti nevelést csak az oktatástörténeti hagyomány nehézkedése tartja meg az iskola falai között ennek azonban egyre kevesebb értelme van, hiszen időközben jórészt kiürült ez a hagyomány. Megkísérlem röviden felsorolni, hogy mi mindenre lehet jó ma a művészet a közoktatásban: A művészeti nevelés legkézenfekvőbb célja művészek kinevelése. Ez kétségtelenül csak a kiemelkedően ügyes és motivált tehetségeket érinti, az azonban mindig csak utóbb dől el, hogy pontosan kiből lesz nagy művész. Vö. Szávai: Kapcsoskönyv. A tantárgy története. i. m. 6.

9 Ennél nagyobb tömegeket érint a művészetet értően befogadni képes emberek kinevelésének programja, hiszen a kultúrának ez a része is civilizációnk egyik pillére.12 A kultúraközvetítésben a művészet gyakoroltatásának, kipróbálásának is jelentős szerepe van. Még nagyobb horderejű tény, hogy az elektronikus média által uralt korunkban különösen megnőtt a javarészt vizuálisan befogadható tartalmak jelentősége; ezek értelmezését lényegesen hatékonyabbá teheti az alapos művészeti nevelés is. A különböző művészetekben közös, hogy művelésük fejleszti a mozgáskoordinációt, és valamennyien terápiás hatásúak: befogadásuk és gyakorlásuk révén is segítenek levezetni a feszültségeket, és hozzájárulnak az önismeret fejlődéséhez.13 Ez azt jelenti, hogy a testi-lelki egészség megőrzésében bárki számára jelentős szerepük lehet, és mindenki számára nélkülözhetetlen megalapozó jelentőségük van az írás-olvasás elsajátításában, ami az iskolai sikeresség legfőbb feltétele; továbbá matematikai problémák hatékony megközelítéséhez is lényegi segítséget nyújthatnak. A legtöbb tananyag elsajátításának hatékonyságát jelentősen növelhetné, ha tanárok jobban építenének a kulturális közkincsre és/vagy a gyermekek rajzkészségére, mivel a bevésődés erőteljesebb, ha többféle érzék és képesség is mozgósítva van a befogadás alatt; és a tudás használhatóbb, ha több ponton is kapcsolódik más típusú ismeretekhez és készségekhez. A művészeteken belül a képzőművészet gyakorlása különösen fejlesztőleg hat a gyakorlati problémamegoldó képességekre, azaz a kreativitásra; és a térészlelést is fejleszti. Ezek mindennapjainkban a sikerességhez különösen szükséges készségek Vö. Csíkszentmihályi i. m. 17: A mémekről, azaz a kulturális evolúcióban a géneknek megfelelő kulturális alapegységek, melyeknek elsajátítása nélkül nem lehetséges kulturális fejlődés. Lásd pl. Trencsényi i. m

10 közé tartoznak, melyekre a munkaszervezéstől a gépjárművezetésig számos területen szükségünk van. Nagy, jobbára kiaknázatlan további potenciálok rejlenek a művészeti tevékenység által megélt öröm, a flow megtapasztalásában is, mely visszacsatoló-erősítő mechanizmusként inspirálhatja a további kreatív tevékenységet, akár más területen is, pl. a tudományos kutatások területén.1 Az elmúlt évtizedek általános nevelési gyakorlata sajnos világszerte elmarad attól a jelentőségteljességtől és komplexitástól, ami ezekből a felismerésekből következhetne, legfeljebb egy-két szempontot próbálnak érvényesíteni, sokhelyütt még azt a keveset is alacsony színvonalon.15 Ennek okai szerteágazóak, ehelyütt nincsen módom ezeket kimerítően tárgyalni. Az egészen valószínű, hogy a közvélemény pedagógiai tájékozatlanságának és az oktatási intézményekre nehezedő, a szülők hasznossági alapú keresleti szempontjaiban érvényesülő nyomásnak világszerte jelentős szerepe lehet ebben.16 Az egykori szocialista blokkba tartozó országokban a múlt ideológiai beidegződései, illetve ennek utóhatásai is visszatartó erőt jelenthetnek.17 A tömegesen-általánosan űzött képzőművészet közhasznossága ugyanis a szocializmusban különösen kérdésessé vált, hiszen nem látszott, hogy lenne kollektív mozgósító ereje, szolgálhatna közösségi célokat.18 Az ötvenes években nálunk átmenetileg meg is szüntették a rajzoktatást, Vö. Csíkszentmihályi i. m , , 133. Még az óvodák közül is sokan inkább a várható iskolai igényekhez alkalmazkodnak, és a foglalkozásokon irányított feladatokat (még rosszabb esetben: feladatlapokat) részesítenek előnyben a szabad mozgásos játék és művészeti tevékenység helyett. Pedig számukra kifejezett előírás, hogy az utóbbit preferálják, és az iskolák alkalmazkodjanak az óvodai outputhoz. Bodóczky i. m. Vö. Balogh Jenő: A vizuális ítélet. Kiadó, Budapest, , 1. Ezt Pavlov és Sztálin elméleti működésével hozza összefüggésbe. A szocialista blokkon belül is voltak azonban jelentős különbségek. Lásd pl. Trencsényi i. m. 25.

11 de a korszak rajzoktatási gyakorlatára még ezután is sokáig rányomta a bélyegét az a szemlélet, mely szerint a rajzóra legfeljebb minimális kompozíció-felismerési és szerkesztési készségekkel, illetve felirat-készítési alapismeretek elsajátítására szolgál. Alighanem a legtöbb iskolában úgy ítélték meg, ez az a szint, amire bárkinek szüksége lehet az életben.19 Balogh Jenő így tekint vissza erre a korszakra: alig érthető, hogy az 1950-es keltezésű általános iskolai rajztanterv hűvös racionalizmusát lényegét nem érintő apróbb módosításokkal csaknem három évtizedig tiszteletben tartottuk, sőt törvényerőre emeltük 20 E praktikus megközelítés mögött azonban a hasznosság szűkkeblű felmérése állt, hiszen már akkor is ismeretesek voltak olyan filozófiai,21 antropológiai,22 pszichológiai23 és pedagógiai2 elméletek, melyek nagyra értékelik a művészeti nevelés jelentőségét az egészséges személyiség formálódásában, és/vagy elmarasztalták az egyoldalúan és rövidlátóan intellektuális25 fejlesztési-nevelési ideált. Bodóczky i. m. ezt a tendenciát a modernizmus szélsőséges individualizmusára adott középutas megoldásként értékeli, és Bak Imre és Lantos Ferenc nevével hozza összefüggésbe. Azt gondolom, ez csak az érem egyik oldala. Egyrészt a szocializmus amúgy sem az egyéniség kultuszának ideológiája volt; másrészt pedig a gyakorlatban aligha voltak meg a tárgyi és személyi feltételei egy általuk megálmodott, tárgy és környezetkultúra típusú tárgy színvonalas oktatásának, és így a Bak és Lantos nevével fémjelzett irányváltásnak az esetek jelentősebb hányadában csak a silány verziója valósulhatott meg, pedig, mint arra Bodóczky hangvétele is utal, kezdeményezésüknek meglettek volna a széles körben hasznosítható értékei: Tevékenységük összhangban volt azzal az általános igénnyel, hogy a rajzórákon gyakorlatiasabb, a mindennapi élethez közelítő, a magas művészet ezoterikusnak ható bűvkörétől némileg eltávolodó vizuális nevelés valósuljon meg. Az ő tevékenységüknek és kreatív rajztanárok oktatási kísérleteinek köszönhető, hogy elkezdődött a rajz átalakulása vizuális neveléssé, és a tananyagba bekerültek a vizuális nyelv, a vizuális kommunikáció, a tárgy- és környezetkultúra és újabban a médianevelés elemei is. Balogh Jenő i. m. 12. Friedrich Nietzsche, Jean-Jacques Rousseau Pl. Arnold Gehlen: A felszabadult esztétikai viselkedésről In: Bacsó Béla (szerk): Az esztétika vége Ikon, Pl. Karl Jung Pl. Rudolf Steiner Mondhatnám úgy is: az intelligencia egyoldalú értelmezésére épülő ideált.

12 Ezek az elméletek azonban mindmáig sem tudtak átütő hatást gyakorolni a rajzoktatás és vizuális nevelés mindennapi gyakorlatára. Bár sok részlet megváltozott, végtére sem központilag kezdeményezett reformkísérletek (pl. az 1978-as reform, amire Balogh utal az iménti idézetben),26 sem alternatív próbálkozások példái nem hoztak átütő és általános változást, mert ahhoz a tárgyi feltételek jelentős fejlesztése, és a művésztanárképzés mélyrehatóbb reformja, az egész tantárgystruktúra átgondolása, és különösen a vizuális nevelés általános pedagógiai jelentőségének újraértékelése is szükséges lenne. Magyarországon különösen hiányzik a művészképzés és tanárképzés szétválasztásának tudatos és átgondolt sikerre vitele is, ami miatt az iskolai rajztanítás jórészt elvetélt művészek lenézett pénzkereseti forrásává minősül.27 Mindaddig, amíg a rajzolás-festés-szobrászkodás jelentősége marginális az általános és különösen a középiskolai kurrikulumban, és tevékenységként szinte kizárólag a rajzórákra korlátozódik, ha egyáltalán folyik ilyesmi az órákon Mindaddig, amíg ezen tevékenységek tárgyi feltételeinek biztosítása az utolsó sorban szerepel az amúgy is forráshiányos oktatás finanszírozási preferenciái között Mindaddig, amíg még a tanárképzésben sem sem az elméleti, sem a módszertani részében nem kap kellő hangsúlyt motorikus rendszer jelentősége a tanulási folyamatokban, illetve ennek kiaknázására szolgáló fortélyok a tanítás általános módszertanában28 Mindaddig, amíg a rajztanárok jelentős hányada nem kellően motivált; vagy ha a fentiek dacára mégis motivált, a tanári karban magányos donquijoteként kűzd még saját kollegái tudatlanságával is, nemhogy a szülők nagy részének érdektelenségével Balogh Jenő, a Képzőművészeti Főiskola Módszertani Tanszéke vezetőjének tevékenysége amúgy is példaértékű. Kísérleti kutatásokkal igazolta az érzéki és racionális megismerés alapvető egységét, és erre alapozta reform-ajánlásait. Vö. i.m Bodóczky i. m. Nem csak a rajztanításról beszélek, hanem a többi tantárgy tanításáról is.

13 (akik persze nem titkolják gyerekeik elől, hogy a rajz nem fontos tantárgy ) addig rajztanítási-módszertani reformok önmagukban nem érhetik el a céljukat. Ehhez általános pedagógiai-oktatáspolitikai szemléletváltásra lenne szükség. Ezért nem rajztanítás-módszertan-történeti központú szakdolgozatot szándékoztam írni, hanem általánosabb és kevésbé szembetűnő oldaláról közelítettem meg a művészeti nevelés problémáját. A rajz és vizuális kultúra oktatásának a műveltség növelésében betöltött szerepére sem fogok tehát részletesebben kitérni. Mint már a legelején jeleztem is, dolgozatomban a művészeti oktatásban rejlő fejlesztő és preventív lehetőségekre fogok koncentrálni. Nem mintha a műveltségnövelést, illetve a kifejezett oktatásmódszertani kérdéseket nem tartanám lényegesnek! Nem csak lényegesnek tartom, de nagyon el is szomorít, hogy mennyire alacsony szintű jelenleg a művészettörténeti műveltség és a vizuális kultúráltság Magyarországon; utóbbit nap-mint-nap, akár az utcán sétálva, a feliratokat és reklámtáblák színvonalát figyelve is tapasztalhatjuk.29 Ám egyrészt nem vagyok sem rajz-, sem művészettörténet-szakos, másrészt a nevelés mint általános fejlesztés lehetőségei sokkal jobban izgatnak, mint a rajztanítás- és vizuális nevelés speciális módszertani problémái, vagy a művészettörténet-oktatás kérdései. Ráadásul, ha a művészet oktatásának összes lehetséges aspektusát komoly elemzésnek vetném alá, az aligha férne el egy filozófia-tanár szakos pedagógiai szakdolgozat keretei között. 1.1 MŰVÉSZETI NEVELÉS MINT FEJLESZTŐ TERÁPIA A különböző reformpedagógiai kezdeményezések az általánosan elterjedt (herbartiánusként vagy poroszosként emlegetett) közoktatási modell egyoldalúan Vö. Bodóczky i. m.

14 tudásfelhalmozásra összpontosító célszerűség-fogalmát, az egyéniséget katonásan elnyomó, uniformizáló, autoriter nevelési stílusát, és sematikus pszichológiai előfeltevéseit egyaránt támadták. Egyrészt az intellektust egyoldalúan fejlesztő adat-, és memoriter-központú oktatással szemben dolgoztak ki alternatívákat, melyekben a gyermeki személyiségre nem pusztán tudással megtöltendő tartályként, de érzelmi-érzéki szempontból is fejlesztendő lényként tekintettek. Ebben a feladatban a legtöbb ilyen indíttatású reformpedagógiai elmélet hangsúlyos szerepet szán a művészet gyakorlásának. Másrészt viszont olyan alternatívák is létrejöttek, melyek oktatás-módszertanilag kísérelték meg megújítani az iskolai munkát (ilyen pl. a Kilpatrick-féle project-módszer) ez utóbbiak továbbra is az értelmi-intellektuális terület fejlesztését tekintették az iskola fő feladatának, de nagyobb hangsúlyt fektettek verbális-kommunikációs stratégiák, és az együttműködő attitűd elsajátítására. Egyes reformpedagógiai indíttatású alternatív iskolák a project-módszert és a művészet kiterjedtebb terápiás-fejlesztő szemléletét egyaránt igyekeznek kihasználni, ilyen pl. a Lauder iskola. A művészeti nevelés készségfejlesztő potenciálját néhány reformpedagógiai indíttatású alternatív iskolatípusban fejlesztették ki a legátfogóbb módon. Bár akadnak többékevésbé reformpedagógiai alapon működő állami közoktatási intézmények is, és némelyikükben a művészeti nevelés igen magas szinten, esetleg integrált szemléletben is folyik, az érzékeknek az értelemmel teljesen azonos súlyú fejlesztését tudomásom szerint csak bizonyos, az állami közoktatástól többé-kevésbé független alternatív iskolákban tűzik ki célul.

15 Ebből a típusból az ún. Waldorf a legelterjedtebb alternatív oktatási intézménytípus (nálunk 1989 óta, jelenleg kb. 0 iskolával és számos óvodával.) Alapító atyja, Rudolf Steiner az ember mint intellektussal, érzelmekkel és ügyességgel is rendelkező lény holisztikus fejlesztését tekintette a céljának ezért is hívják a waldorf-iskolákat a fej, a kéz és a szív iskolájának is. A művészeti és kézműves-oktatás itt magas óraszámban, az intellektuális fejlesztéssel és érzelmi neveléssel összehangoltan folyik; azt elősegítendő és kiegészítendő. Az értékelés ebben az iskolatípusban kifejtett írásos formában történik, az elemi első éveiben kizárólag a szülők tájékoztatására. Ezáltal még inkább előtérbe kerülhet a belső, saját sikerélményre, a munka folyamán felszabaduló örömérzésből fakadó motiváció, melynek ugyancsak személyiségformáló ereje van.30 A legújabb pszichológiai-neurológiai kutatások alátámasztják Steiner pedagógiai elméletének módszertani elemeit. Ma már a tanulást komplexebb folyamatnak tekintjük az intellektuális fejlődésnél.31 A neurológia felismerte, hogy mozgásfejlődés bonyolult kapcsolatban áll az idegrendszer érési folyamataival, melyet a mozgáskoordináció célzott fejlesztésével is stimulálni lehet. A waldorf-iskolában betartják a nagymozgások felől haladás szabályát a betűket nem kicsiny vonalak közé erőltettetik a kisiskolásokkal, hanem lejáratják velük nagyban, aztán megrajzoltatják nagyban, stb. A festés és rajzolás, fafaragás és agyagozás, ugrálás és babzsák-dobálás, furulyázás és kötés mind fejlesztőleg hat a finom mozgások koordinációjára is, közvetve pedig az idegrendszer egyéb érési folyamataira.32 Vö. Csíkszentmihályi flow-elméletével; de Maria Montessori, a montessori-alternatív-pedagógia létrehozója is hasonlóképp gondolkozott erről. Lásd pl. : Vö. Drahos István: Megjegyzések a vizuális nevelés komplexitásának kérdéséhez. In: Országos Vizuális Nevelési Konferencia. Zánka,

16 Ezen a belátáson alapulnak azok az általánosan elterjedt fejlesztési terápiák is, melyek idegrendszerileg sérült, illetve diszes gyermekek felzárkóztatását szolgálják, ha mások is a konkrét segédeszközeik, mint a waldorf-iskolákban (babzsák helyett gumilabda, méhviasz-kréta helyett filctoll...) Sajnos úgy tűnik, hogy a művészeti iskolák, és ezen belül különösen az alternatív iskolák nagy része az oktatási kormányzat szemében jobbára extra igényeket

17 kielégítő, támogatásra nem érdemes intézményekként jelennek meg,33 pedig pl. az egyre nagyobb számú diszes, és egyéb tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek igényeit kielégíteni képtelen állami iskolarendszernek is alternatívát jelentenek, hiszen a speciális állami iskolák férőhelyei csak töredékét fedik le a valós keresletnek. A művészet eszközei azonban nem csak az idegrendszert fejlesztik, de terápiás Ez leginkább a civil kezdeményezésre létrejövő alapítványi iskolák nagy részének a finanszírozásából való folyamatos állami kivonulásban érhető tetten. Fokozottan igaz ez az alapítványi művészeti iskolákra, mint pl. a waldorf-iskolák többsége (nem mindannyian határozzák meg ugyanis magukat művészeti iskolaként), melyek eredetileg is csak a fejkvótát kapták meg, de az önkormányzati hozzájárulást nem, és újabban már, a többi művészeti iskolához hasonlóan, a művészeti normatívának is csak egy részét; legújabban pedig még erre való jogosultságukat is vitatják. (Az állami döntéshozók preferenciái szempontjából érdekes ezt összevetni az egyházi kezelésben lévő iskolák nagyvonalúbb finanszírozásával, akik az államtól megkapják az önkormányzati hozzájárulásnak megfelelő összeget is. Lásd pl. a katolikus iskolák állami támogatásának fenntartásáért szervezett demonstrációról szóló beszámolót, különösen Hoffmann Rózsa beszédét: cikk.php?h=166, aki az 5. pontban kitér a művészeti iskolák általánosan sanyarú helyzetére is, és szakmai érvek alapján, világnézeti oktatástól függetlenül, minden közoktatási intézmény számára azonos, teljeskörű állami finanszírozást követel.) Érzékenyen érinti ez az állami kézben levő művészeti iskolákat is, és az olyan köztes jellegű intézményeket is, mint pl. a Budai Rajziskola, ami alapvetően üzleti alapon működő szabadiskolának indult, de közművelési feladatokat is ellát a vizuális nevelés területén. Az oktatásfinanszírozási rendszer visszásságai természetesen nem csak a vizuális nevelés sújtják; különösen szomorú ez a nagymúltú Kodálymódszer hazájában, ahol sokévtizedes, zenepedagógiára épülő eredményeket veszélyeztet. Lásd pl. Baloghné Puskás Beatrixnak, a zenei oktatás egyik frontemberének nyílt levelét Hiller István miniszterhez, vagy Magyar Margit Tények, másképpen is c. írását, mely arra is kitér, hogy a leghaladóbb szellemű, komplex, integrált szemléletű művészeti nevelést különösen ellehetetleníti az a rendszer, mely egy gyermek számára csupán egyféle művészeti oktatási formát finanszíroz: A művészeti iskolák támogatásának 2007-es csökkentéséről, illetve ennek előzményeiről lásd még: /www.vezermegye.hu/modules.php?name=news&file=article&sid=2800; és vi-lencses-osszefogas.html (Lencsés Lídia: Összefogás szükséges a jövőnk biztonságáért ), illetve /tt.aula.info.hu/post-35-ko-szavai-muveszeti.html (Szávai István: A művészeti alapoktatás kérdései ), mely utóbbi utal arra a problémára is, hogy a művészeti normatíva egyöntetű megállapításakor nem vették figyelembe, hogy a képzőművészeti képzés dologi kiadásai lényegesen magasabbak más művészeti képzések ilyetén kiadásainál (11. jegyzet); illetve rámutat a művészeti oktatás finanszírozási rendszerének az iskolafenntartók és -irányítók (pl. nagyobb önkormányzatok és egyes tantestületek is) egy részének gazdálkodásában részben okként, részben okozatként megmutatkozó sötét vonásaira is (lásd a jegyzetét is). És persze beszélhetnénk általában véve a magyar közoktatás értékálló, távlatos finanszírozásának a helyi-önkormányzati és állami költségvetések preferenciái közötti tartósan megfigyelhető háttérbeszorításáról is, mely súlyos lemaradással fenyegeti az országot. Ahogy arról is, hogy pl. Steiner pedagógiájának megvalósítását csakis teljes anyagi függetlenség mellett látta biztosítottnak, tehát a waldorf iskolák számára nem feltétlenül az állami finanszírozás (jelenleg kb. 0%-os) arányának növelése a kívánatos cél. Ezek a témák azonban messze vezetnének.

18 önkifejező eszközt is jelentenek, azaz az érzelmek kezelésének megtanulásához is segítséget adnak. A drogprevenció3 és egészségnevelés35 terén ez utóbbi sajátosságuk tűnik kiaknázhatónak MŰVÉSZETI NEVELÉS MINT MEGELŐZŐ TERÁPIA AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROPAGANDA ÉS ALTERNATÍVÁI A készségfejlesztés és az érzelmi nevelés egyre általánosabb hiányosságainak témája nem kelt olyan hisztérikus reakciókat a közvéleményben, mint az illegális drogok egyre szélesebb körű használatának problémája. Az illegális droghasználat azonban csak a jéghegy csúcsa, és ahogy a csúcsokkal lenni szokott, csak viszonylag szűk kört érint; illetve tömegesen csak szűk életkori csoportra, a serdülők egyes szubkultúráira jellemző, kiknek nagy része felnőtt korára éppúgy felhagy vele, ahogy ezen kor más normadöntögető viselkedésformáival is.37 Össztársadalmi szinten és hosszú távon sokkal nagyobb népegészségügyi kockázatot jelentenek a legális drogok, melyeknek a használata, ha némiképp vissza is szorult az utóbbi években, korántsem olyan mértékben, mint a nálunk fejlettebb régiókban, és továbbra is ijesztő mértékű. Különösen riasztóak a magyar serdülők alkohol és nikotinfogyasztási szokásai. A legutóbbi, 30 OECD országban végzett felmérés szerint összesítve a 25. helyen állunk tinédzserkori kockázati magatartás (dohányzás, ivás, teherbe esés) terén, azaz a hatodik legrosszabb helyen. Dohányzás terén Magyarországé a. legrosszabb hely, míg Drog alatt nem csak illegális szereket értek, hanem nikotinfüggést, alkoholfüggést, sőt: koffeinfüggést is. Az egészségnevelés célja olyan készségekkel vértezni fel a célszemélyeket, mellyel képessé válnak testi-lelki egészségük megőrzésére és növelésére. Szerhasználat és egészségkockázati magatartás általános összefüggéseiről lásd Pikó i. m. 86. A magyar fiatalok drogfogyasztási jellemzőinek rövid összefoglalása, számokkal: Pajkossy Péter: A drogfogyasztást és hatásait befolyásoló kulturális tényezők oldal

19 alkoholfogyasztásban csak a hatodik legrosszabb.38 A készségek fejletlensége és az érzelmi-kommunikációs elmaradottság összefügghet a droghasználattal is, hiszen tömérdek frusztráció forrása, és ez bizony az egyik fő motivációja a szerhasználatnak. Magyarországon a felnőtt népesség körében is kifejezetten általános probléma az egészséggel kapcsolatos negatív attitűd, az önkizsákmányolás, az egészségtelen táplálkozás, a különböző addiktív tudatmódosító szerek használata (az alkohol és nikotinfogyasztás világviszonylatban is kiugróan magas);39 és az ezekből fakadó rendkívül rossz egészségügyi mutatók (a rákos és szív- és érrendszeri halálozás aránya óriási; a várható életkor pedig relatíve alacsony a gazdasági fejlettségünkhöz képest).0 Ebben a tekintetben nincsen nagyon nagy szakadék a különböző társadalmi osztályok között sem.1 Ezt kezelendő, a jelen hazai oktatáspolitika inkább a célzott prevenciós-programokat preferálja, mivel ezeket a rövid-távú hatásvizsgálatok költséghatékonyabbnak mutatják. Ám súlyos érvek szólnak amellett, hogy nem a rövid-távú olcsóságot, hanem a hosszútávú és szélesebb körű hatékonyságot kellene szem előtt tartani. A nemzetközi de_szeretik_az_iskolat, illetve:...htm Magyarországon még most is csak 73,3 év a várható élettartam, miközben például Lengyelországban 75,1, Csehországban pedig 76,7 év. Józan Péter, az MTA Demográfiai Bizottságának elnöke szerint a lehetőségeinktől messze el vagyunk maradva, ráadásul hatalmas különbségek vannak az egyes országrészek, társadalmi rétegek között. Vö. Pikó Bettina: A serdülőkori egészségmagatartás pozitív pszichológiai modellje c. írásában arról beszél, hogy a modern nyugati kultúra mint olyan növeli a káros szenvedélyek esélyét, mivel fokozott stressz forrása, hedonizmusra és nárcisztikus személyiségműködésre hajlamosít, nem bátorít mértékletességre, és nem kedvez azoknak az értéknek, illetve jellemvonások kialakulásának, melyek védő faktorok lehetnének. Ezek: életcélok, belső kontroll, énhatékonyság, önbecsülés, optimizmus, jövőorientáltság, személyi és társas hatóképesség. Kiemeli, hogy materialisztikus értékrendű, teljesítményelvű fiatalok hajlamosabbak szerhasználatra, míg a rendszeresen sportoló fiatalok általában posztmateriális értékeket preferálnak In: Demetrovics Kökönyei Urbán i. m

20 egészségnevelési trend pl. az utóbbi években már inkább védő hatású kompetenciák széles körű növelésére, és nem annyira a kockázati faktorok kiszűrésére illetve a veszélyeztetett csoportok speciális kezelésére irányul, miután kezdik felismerni, hogy szociális és érzelmi védőfaktoroknak (szokás ezeket összefoglalóan érzelmi intelligenciának is nevezni) milyen óriási szerepe van az egészségmagatartásban is.2 Magyarországon viszont sajnálják a forrásokat efféle programokra, és a legtöbb iskolában még a művészeti tárgyak óraszámát is felére csökkentették az utóbbi években.3 Eddigi tanulmányaim során, ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban két szerző véleménye ragadott meg különösen. Az egyik egy attitűdkutatással foglalkozó pszichológus, McGuire közegészségügyi kampányok hatékonyság-növelésének lehetőségeiről, illetve ilyen kampányok tervezéséről írott tanulmánya, melyből alapvető emberi igényként rajzolódik ki a kreatív tevékenység. A másik egy filozófiai antropológiával foglalkozó alapmű szerzője, Arnold Gehlen, Lásd pl. Nagy Henriett: Szociális kompetenciák és az iskoláskorúak egészségmagatartása. In: Demetrovics Kökönyei Urbán (szerk.): Iskolai egészségpszichológia. L Harmattan, , 127. Kiemeli, hogy a magyar Nemzeti Alaptantervben a szociális kompetencia fogalma 2003-tól van jelen. 13. Lásd Szávai i. m. 8. jegyzetét. A hatékony meggyőzési kampány felépítése. In: William J. McGuire: Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája. Osiris, Az emberi természet 16 vezérgondolata című elmélet különösen alkalmasnak tűnik arra, hogy komplex módon szemléljük a droghasználat motívumait. A 16 elemnek legalább a fele olyan igényeket és készségeket állít előtérbe, melyeknek a kielégítésére illetve finomítására nagyon alkalmas mindenféle önkifejező művészi tevékenység (i. m )

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése Paksi Borbála Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése A MAGYAR DROGPREVENCIÓS ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KONFERENCIÁJA 2013. NOVEMBER 5. BUDAPEST Az idei tanév óriási változásokat

Részletesebben

Tanári kompetenciák diák szemmel. Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

Tanári kompetenciák diák szemmel. Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanári kompetenciák diák szemmel Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ A jó és rossz tanár elemzése Ki volt a legjobb középiskolai tanára? Mi volt az a (legfeljebb) három jellemző ami

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek TEHETSÉGPEDAGÓGIA I. Alapfogalmak, definíciók, modellek A TEHETSÉG DEFINÍCIÓI 1. Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Gondolkodva építs kezeiddel!

Gondolkodva építs kezeiddel! Gondolkodva építs kezeiddel! Pénzügyi-gazdasági jó gyakorlatok a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában Debrecen, 2015.05.08. Agárdiné Burger Angéla Intézményvezető Számoljunk a jövővel! - a tudatos,

Részletesebben

Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében Fazekasné Fenyvesi Margit

Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében Fazekasné Fenyvesi Margit Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében Fazekasné Fenyvesi Margit Az olvasás iránti érdeklődés legerősebb motiváló tényezője A szöveg tartalma A szöveg

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kötelező vagy lehetőség?

Kötelező vagy lehetőség? Kötelező vagy lehetőség? Az egész napos iskolai nevelés-oktatás helyzete az általános iskolában Németh Zsuzsa szociálpolitika PhD Miértérdekelazegésznaposiskola? a jólét (az egyéni-és a társadalmi jólét)

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben