A migráns gyerekek oktatása. Összeállította: Illés Katalin és Medgyesi Anna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A migráns gyerekek oktatása. Összeállította: Illés Katalin és Medgyesi Anna"

Átírás

1 A migráns gyerekek oktatása Összeállította: Illés Katalin és Medgyesi Anna Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Budaest, 2003

2 A kiadvány a Brit Nagykövetség és a Holland Királyság Nagykövetsége támogatásával készült Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, 2003

3 Tartalom Bevezető 5 A migrációról röviden 7 Törvényi szabályozások 8 Migráció és oktatás az elmúlt 15 év tükrében 11 A migráns gyerekek számának alakulása 18 A migráns gyerekek oktatása, nevelése 22 A migráció hatása 22 Szocializáció és oktatás 28 Felkészülés a migráns gyerekek fogadására 30 A migráns gyerekek osztályokba helyezése 35 Az első na az iskolában 37 A migráns gyerekek integrációja, beilleszkedése 38 Nyelvi korlátok, nyelvtanítás, nyelvi felzárkóztatás 47 A szülőkkel való kacsolat 53 Összefoglalás 59 Fogalmak 62 Irodalom 67 TARTALOM 3

4 Teljesen mindegy, hogy honnan jön, és teljesen mindegy, hogy mit tud, azért jött ide, hogy fejlődjön, és nekünk az a dolgunk, hogy ebben segítsük. Ezért vagyunk itt. (Egy migráns gyerek tanítónője) BEVEZETŐ Bevezető A mai magyar oktatásügyet számos robléma foglalkoztatja. Vannak köztük súlyos, gyors megoldást sürgető roblémák és kevésbé égető, de jelen lévő, meghúzódó és a jövőben felszínre kerülő nehézségek. Sok esetben a nagy feladatok elvonják a figyelmet a kevésbé fontosakról. Az oktatásügyben felhasználható szűkös anyagi kereteket ismerve ez talán még érthető is. Ahhoz azonban, hogy a kis roblémák ne nőjenek naggyá, elengedhetetlenül szükséges időben foglalkozni velük, és a megoldásukra törekedni. Egy ilyen kevésbé ismert jelenség a migráns gyerekek jelenléte a közoktatásban. Kiadványunk erről ad kéet, számítva arra, hogy az Euróai Unióhoz való csatlakozást követően a Magyarországra irányuló migráció nőni fog. A kiadvány első részében először a migrációval és az ezzel kacsolatos törvényi háttérrel, szabályokkal foglalkozunk. Ezek ismerete nagyon fontos, és reméljük, hogy így egybegyűjtve segítik a edagógusokat az eligazodásban, a jogszabályok értelmezésében. A migráció és az oktatás kacsolatának elemzése során bemutatjuk és statisztikákkal támasztjuk alá az elmúlt tizenöt évben Magyarországon tartózkodó külföldiek, illetve a migráns gyerekek számának alakulását. 5

5 BEVEZETŐ A kiadvány második része a migráns gyerekek oktatásáról, neveléséről, beilleszkedéséről szól. Mivel migránsnak lenni seciális állaot, amely kihat a gyerekek társadalmi és egyben iskolai integrációjára is, ezért önálló fejezetben foglalkozunk a migráns lét sajátosságaival és azok hatásával a gyerekek iskolai előmenetelére és beilleszkedésére. Minden témánál igyekszünk a jelenlegi magyar gyakorlatot és egy-egy oda illő külföldi taasztalatot bemutatni. A Menedék Egyesület által működtetett rojekt részeként készült esettanulmányokból, interjúkból és fókuszcsoortbeszélgetésekből kiemelt részletek teszik életszerűbbé, színesebbé az elméleti eszmefuttatásokat. A kiadvány a gyakorlati témáknál mint amilyen a felkészülés a migráns gyerekek fogadására, a beilleszkedés, a nyelvtanítás hazai és külföldi taasztalatokat felhasználva ajánl lehetőségeket, módszereket, ötleteket, amelyek segíthetik a edagógusokat, iskolaigazgatókat a migráns gyerekekkel való foglalkozásban. A záró téma a szülők és a edagógusok közötti kacsolatéítés és -tartás lényeges elemeit foglalja magában. A kiadvány azoknak a edagógusoknak kíván segítséget nyújtani, akik jelenleg is foglalkoznak migráns gyerekekkel, valamint azoknak, akik esetleg a jövőben kerülnek kacsolatba velük. Arra törekedtünk, hogy olyan megoldásokat, javaslatokat és módszereket mutassunk meg, amelyek megvalósításához nem feltétlenül szükséges a gyakran hiányzó énzügyi többletforrás. Végezetül köszönjük azoknak a edagógusoknak és szakembereknek a segítségét, akik az interjúk, esettanulmányok és szemináriumok során értékes taasztalataikat megosztották velünk. 6

6 A migrációról röviden A migráció latin eredetű szó, vándorlást jelent, ami a néesség lakókörnyezetváltoztatásában nyilvánul meg. A migráció lehet belső migráció, amely országhatáron belül, és lehet nemzetközi migráció, amely országok között történik. Témánkat tekintve a nemzetközi migrációval foglalkozunk részletesebben. A nemzetközi migrációnak is két tíusát különböztetjük meg: az önkéntes vándorlást és a kényszervándorlást. Az önkéntes vándorlás tiikus esete az évszázadok óta szinte észrevétlenül folyó munkaerő-migráció. A munkavállalási szándék mellett számos egyéb körülmény is, mint éldául a tanulás, a gyakorlat- és taasztalatszerzés növelinövelheti a migrációs hajlandóságot. A kényszervándorlás, menekülés ugyancsak évszázados, ha nem évezredes múltra tekint vissza, és előidézőjeként számtalan okot felsorolhatunk. Általában elmondhatjuk, hogy a személyes feltételek elviselhetetlenné válása kényszerít valakit a menekülésre. Az okok között találhatunk természeti katasztrófákat éúgy, mint társadalmi tényezőket. Najainkban a menekülés előidézőjeként elsősorban a mások általi üldözést jelöli meg és fogadja el a közvélekedés és így a olitikai, jogi intézményrendszer is. Az üldözés megnyilvánulhat olgárháborúk, etnikai és vallási összecsaások, zavargások, nemzetközi konfliktusok formájában, elnyomó rezsimek által gyakorolt diszkriminációként vagy az emberi jogok tömeges és durva megsértéseként. A kényszerű és tömeges némozgás számtalanszor előfordult a történelem során, és folyamatosan formálja a világot, amiben élünk. Magyarországnak is jelentős hagyományai vannak a ki- és bevándorlás terén. A II. világháborútól az 1980-as évek végig Magyarország éúgy, mint a többi kelet- és közé-euróai ország menekülőket kibocsátó ország volt. A olitikai események és a gazdasági nehézségek százezreket kényszerítettek A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN 7

7 A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN elvándorlásra. Tömeges kivándorlás követte a szovjetek által levert 1956-os forradalmat. A 1990-es évekre a korábbi hosszú, több évtizedes izolált helyzettel szemben a migráció a magyar hétköznaok lényeges folyamatává, szembetűnő jelenségévé vált. A romániai diktatúra, majd forradalom következményeként több tízezer magyar anyanyelvű román államolgár választotta Magyarországot menedékként, és később hazájának. A volt Jugoszlávia területén ben zajló etnikai konfliktusok újabb nagyszámú menekült és bevándorló megjelenésével jártak. A környező országok gazdasági, olitikai, társadalmi helyzete és az etnikai konfliktusok, a magyar ki- és beutazási korlátozások feloldása nagymérvű bevándorláshoz vezetett. Magyarország a Nyugatra készülők tranzitállomásává és a bevándorlók célországává vált. Ez új kihívást jelentett, jelent a magyar olitika, a kormányzat, a magyar társadalom, közvélemény, de az oktatás számára is. A jogszabályok és az intézményrendszer gyors kialakítása vált szükségessé, amely együtt alakult és fejlődött az újabb és újabb migráns csoortok változó szükségleteivel, valamint az aktuális kormányok olitikai és gazdasági érdekeivel. Törvényi szabályozások A migrációval és a menekültüggyel kacsolatos törvények A idegenrendészeti törvény 1 és a törvényhez kacsolódó kormányrendelet 2 meghatározza a beutazásra és tartózkodásra jogosító engedélyek kiadásának feltételeit. A rendelet részletezi a jogszerűen itt tartózkodó külföldiek kötelezettségeit és jogait évi XXXIX. törvény (Itv.) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról /2001. (IX. 26.) kormányrendelet (Itr.) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény végrehajtásáról. 8

8 Ugyanez a törvény rendelkezik a befogadott státussal (lásd Fogalmak) rendelkező külföldiek ellátásával, elhelyezésével kacsolatos teendőkről és a közösségi szállásokon való tartózkodás rendjéről. Magyarország 1989-ben csatlakozott a menekültek helyzetét és jogállását szabályozó évi genfi egyezményhez, és elfogadta annak évi jegyzőkönyvét december 31-ig 141 ország csatlakozott ezekhez a fontos nemzetközi dokumentumokhoz. Az egyezmény részletezi a menekültek kötelezettségeit és jogait csakúgy, mint az egyes államoknak a menekültekkel szembeni kötelezettségeit, továbbá meghatározza a menekültekkel való bánásmód nemzetközi normáit. Olyan alaelveket tartalmaz, amelyek előmozdítják és védik a menekültek jogait a foglalkoztatás, az oktatás, a lakhatás, a mozgásszabadság, a bírósági eljáráshoz való hozzáférés, valamint a honosítás területén, és mindenekelőtt garantálják azt, hogy ne küldhessék vissza a menekülteket olyan országba, ahol üldöztetés fenyegeti őket. Magyarország 1989-ben az egyezményt területi korlátozással írta alá, azaz a benne foglaltakat nem alkalmazta az Euróán kívüli államokból érkezettekre. 3 A területi korlátozás 1998-ig volt érvényben. 4 A köztes időben az Euróán kívüli országokból érkezett menekültek kérelmeinek elbírálását, számukra a menedékjog és a megfelelő ellátás biztosítását az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) látta el a Budaesti Irodáján keresztül re készült el az egységes menedékjogi törvény 5, amely március 1-jétől vált hatályossá. Azóta az Euróán kívüli menekülők kérelmeinek elbírálása és ellátásuk biztosítása is az állam feladata. A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN 3 Kihirdetve az évi 15. törvényerejű rendelettel. 4 A 113/1997 (XII. 17.) OGY határozat szüntette meg évi CXXXIX. törvény a menedékjogról. 9

9 A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN A tankötelezettséggel kacsolatos törvények A tankötelezettséggel kacsolatos jelenleg hatályos törvény 6 szerint Magyarországon tanköteles: a menedékjogot kérelmező, a menekültként elismert, a menedékes, a bevándorolt, a humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező, az olyan gyermek, akinek szülője bármilyen tartózkodási engedéllyel vagy vízummal rendelkezik. (Ha a tartózkodás az egy évet meghaladja, akkor a tankötelezettség a törvény szerint fennáll, míg egy évnél rövidebb tartózkodás eléréséig csak kérelemre jön létre.) A tankötelezettség magában foglalja: a tanulói jogviszony létesítését, az iskolalátogatást, az iskolai követelmények teljesítését, a normatíva igénylését és felhasználását, a tanulók adatainak kezelését, a szülők szankcionálási lehetőségét, ha a tankötelezettségnek a gyerek nem tesz eleget, az iskolalátogatást érintő támogatási jogosultság érdekében a tanulói jogviszony igazolását. Az iskolákba felvett tanulókat a közoktatási törvényben foglaltak szerint a magyar államolgárokkal azonos bánásmód illeti meg. Így rájuk is vonatkozik, évi XXI. törvény (a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosítása). 10

10 hogy a nevelést-oktatást úgy kell megszervezni, hogy az se a kisebbségi jogokat, se az emberi jogokat ne sértse. A közoktatási törvény szerint: A közoktatásban tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen a gyermek vagy hozzátartozói színe, neme, vallása, nemzetiségi, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőkéességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt. 7 Migráció és oktatás az elmúlt 15 év tükrében Az erdélyi bevándorlók A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN A magyarországi bevándorlás közelmúltbeli folyamatát az 1988-tól Romániából érkező, többnyire magyar nemzetiségű menekülők hulláma indította el. A Közonti Statisztikai Hivatal adatai szerint között összesen román államolgárságú menekülő érkezett Magyarországra. Ebből fő 0 14 év közötti gyerek volt. Ebben a létszámban nemcsak a menekültstátusért folyamodók, hanem a bevándorlók, a tartózkodási engedéllyel rendelkezők is benne foglaltatnak. A családokkal érkező gyerekek beiskolázása nem jelentett különösebb nehézséget. Egyrészt a menekült státusú gyerekek tankötelesek voltak, másrészt a taasztalatok szerint nemzeti szolidaritásból és emberségből azoknak az erdélyi családoknak a gyerekeit is befogadták az iskolák, akiknek státusa rendezetlen volt. Ezeknek a gyerekeknek az integrációja nem okozott gondot az iskoláknak, hiszen az anyanyelvük magyar volt, és a kultúrában sem volt jelentős eltérés. A két ország iskolarendszerének különbözőségéből adódó roblémák könnyen kezelhetők voltak éldául különbözeti vizsgákkal, esetenként évismétléssel évi XXI. törvény a közoktatásról, 3., 7. bek. 11

11 A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN A jugoszláv válság Az újabb nagy menekülthullám ben érkezett a volt Jugoszlávia területéről végére 48 ezer regisztrált menedékes tartózkodott Magyarországon, voltak köztük horvátok, bosnyákok, szerbek, szlovénok, albánok. Jellemző volt rájuk, hogy nagyobb részük nem beszélt magyarul, és többségük nem akart Magyarországon maradni, hanem szerettek volna visszatérni hazájukba vagy harmadik leginkább nyugati országba továbbutazni. A fent említett számú menedékes nem arányosan oszlott meg Magyarország területén. A menekülttáborokban, ezek környékén és a határvidékeken éltek nagyobb számban. A gyerekek iskoláztatására különböző megoldások születtek. Nagyatádon és Bicskén azok a gyerekek, akik ha törve is, de beszélték a magyar nyelvet, a környező iskolákba íratkoztak be. Nagyatádon óvoda és nyolcosztályos iskola működött az átmeneti szálláson. Horvát tanterv alaján tanítottak, könyveket szereztek be, a környékbeli iskolák edig használt iskolaadokkal, táblákkal segítettek. Az év végén kiadott bizonyítványokat a zágrábi tanügy is elfogadta, és ecsétjével látta el. Ugyanakkor az 1992/93. tanévben ugyanez a tanügy tiltakozott, mivel Nagyatádon a bosnyák gyerekeket a horvát nemzeti tanterv szerint oktatták. Harkányban bosnyák iskolát is létrehoztak. A écsi horvát nemzetiségi iskola horvát és bosnyák gyereket fogadott be között, akiknek szállást is nyújtottak a kollégiumukban. Az oktatást úgy oldották meg, hogy nem integrálták gyerekeket az iskolarendszerbe, hanem délutánonként a menekültek közül kikerült tanárok tanították őket az iskola tantermeiben. Arra is volt élda, hogy két eszéki közéiskola átköltözött Magyarországra. Először Nagyatádon, majd Kaosváron folytatták a munkájukat. Ezek az alternatív megoldások idővel megszűntek, mert csökkent a menekülő gyerekek száma, és azok a gyerekek, akik itt maradtak, magyar oktatási intézményekbe kerültek át. 12

12 A jugoszláviai NATO-bombázások 1999-ben újból robbanásszerűen megugrott a menekülők száma a Jugoszláviát sújtó NATO-bombázások következményeként. Amíg az 1990-es évek elején érkező menekülők inkább csoortosan, közösségeket alkotva jöttek, addig 1999-ben jellemzőbb volt az, hogy egyénenként érkeztek. Sok esetben nem is folyamodtak menekültstátusért, csak turistaként, azaz a 30 naos tartózkodást kihasználva éltek Magyarországon. Ebben az időszakban nagy feladatot vállalt fel a Budaesten lévő szerb nemzetiségi iskola, ahova státusra való tekintet nélkül minden olyan gyereket befogadtak, aki beszélt szerbül. Az is gyakori volt, hogy gimnazista korú gyerekek szülők nélkül érkeztek, és számukra az iskola kollégiumában biztosítottak szállást és ellátást. Olyan nagy mértékben megnőtt a tanulók létszáma, hogy új osztályt kellett kialakítani. Az ebből fakadó technikai roblémákat az iskola, az önkormányzat és a szerb ravoszláv egyház segítségével sikeresen megoldották. A nehézséget leginkább a magyar nyelv oktatása jelentette, ezért magyar nyelvtanfolyamokat tartottak tanítás után, hogy a gyerekek fel tudjanak zárkózni ebből a tárgyból. Arra is volt élda, hogy egy egész érettségi előtt álló osztálynak vált kérdésessé a záróvizsgája a magyar nyelv és irodalom tantárgy miatt. Az iskolának sikerült engedményeket kani, és végül mindenki érettségizhetett. A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN Más menekülők A Jugoszláviából érkező menekülők egy része szűkös anyagi helyzete miatt befogadóállomásra került. Gyerekeik nem járhattak iskolába, mert legtöbben csak befogadott státust katak, amely viszont az akkori érvényben lévő oktatási törvény szerint nem jogosított az oktatásra. Mivel ez sok gyereket érintett, és alavető jogaikat sértette, szükségessé vált az oktatási törvény módosítása. 13

13 A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN 1999-ben a Magyarországon élő gyerekek beiskolázásáról szóló törvény 8 módosításának eredményeként tankötelesekké váltak a befogadott státusú gyerekek is. A Bevándorlási és Államolgársági Hivatal (BÁH) adataiból láthatjuk (1. táblázat), hogy 1998 és 2001 között összesen en adták be a menekültstátus iránti kérelmüket. Ebből összesen 1046-an katak menekültstátust. Befogadott státust 2978 személy kaott. Az adatokból kitűnik, hogy 1999-ben nagyságrenddel növekedett a befogadott státusúak száma a menekültstátussal rendelkezők számához kéest. Sajnos nincsenek adatok arról, hogy a befogadottak között hány iskolaköteles gyerek volt, de az arányokat tekintve valószínűsíthető, hogy a gyerekek létszáma is ugyanígy megugrott. 1. táblázat. Menekültügyi ügyfélforgalmi statisztika, Év Összes új érkező, Menekültstátust Befogadott fő kaott, fő státuszt kaott, fő Összesen Forrás: BM BÁH statisztikai adatai, Főleg a befogadóállomások környéki iskolákban növekedett meg a külföldi gyerekek száma. Ez új feladatok elé állította az iskolákat és a edagógusokat. Menekülttábor (befogadóállomás) található Bicskén, Debrecenben, Békéscsabán, Budaesten van a Vöröskereszt Menekült Otthona, és júniusig működött egy szerződéses szálláshely Vésén. 8 Módosította az évi LXVIII törvény 51. -a. 14

14 Az egyik menekülttábor közelében lévő általános iskola igazgatója elmondta, hogy a törvénymódosítás kacsán a befogadóállomás igazgatója személyesen kereste meg a két helyi iskolát, és felkérte őket, hogy fogadják be a külföldi gyerekeket. Az érintett iskoláknak nagyon rövid idejük volt felkészülni a gyerekek fogadására, de mindegyik iskola teljesítette a kötelességét. Egyetlen olyan éldát tudunk, ahol az iskola nem fogadta be a gyerekeket, ezért a tábor működtetői komromisszumos megoldásként két közeli falu iskoláiba helyezték el őket. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága évi Menedék Díját a Csaókerti Általános Iskola kata, elismerésül a menekült gyerekek oktatása terén tett erőfeszítéseikért. Az 1990-es évektől kezdve folyamatosan érkeztek Euróán kívüli migránsok is Magyarországra. A menekültstátus iránt folyamodó, Euróán kívüli menekülők száma 2001-ben a statisztikai adatok szerint 8974 fő volt (2. táblázat), ami 93,9 százalékát teszi ki az összes menekültstátus-kérelemnek. Az elmúlt öt év alatt összesen A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN 2. táblázat. A menedékkérők száma és aránya, Év Az összes menedékkérő száma, fő Az Euróán kívüli Az Euróán kívüli menedékkérők menedékkérők száma, fő aránya, % , , , , ,9 Összesen Forrás: BM BÁH statisztikai adatai,

15 A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN Euróán kívüli menekülő érkezett Magyarországra, arányuk az évek során növekvő tendenciát mutat. Az Euróán kívüli menekülők számának növekedésével az iskolák nehézségei nemcsak a nyelvismeret hiányából, hanem az érkező gyerekek szocializációs, kulturális és vallási különbözőségeiből is adódtak. Munkavállalás és leteleedés céljából érkező migránsok A határok nyitottá válásával és a gazdaság fellendülésével a munkavállalók, befektetők számára is vonzóvá vált Magyarország. A szomszédos országokból érkező, főleg magyar nemzetiségű migránsok száma kiugróan magas, akár a tartózkodási engedélyek számát (3. táblázat), akár a bevándorlási engedélyek számát nézzük (4. táblázat). 3. táblázat. A kibocsátott bevándorlási engedélyek száma származási ország szerint, 2001 Ország Fő Százalék Románia ,7 Jugoszlávia ,3 Ukrajna ,4 Csehország/Szlovákia ,2 Egyéb ,4 Összesen ,0 Forrás: Bevándorlási és Államolgársági Hivatal A szomszédos országokból származó migránsok mellett nagy számban jelentek meg a kínaiak. A Magyarország és a Kínai Néköztársaság közötti vízummentes turistaforgalomról szóló, január 1-jével érvénybe léő megállaodás aláírása egyik országban sem váltott ki különösebb érdeklődést. A szerződésre, 16

16 4. táblázat. A kibocsátott ideiglenes tartózkodási engedélyek száma, 2001 Ország Fő Százalék Románia ,6 Jugoszlávia ,7 Ukrajna ,0 Egyéb ,7 Összesen ,0 Forrás: Bevándorlási és Államolgársági Hivatal, A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN amelynek aláírása a kínai szovjet viszony normalizálódása, illetve a magyar külolitikai nyitás eredményekéen került sor, a kínaiak csak 1989 júniusa, a Tiennanmen téri vérengzés után figyeltek fel. A kínaiak többsége a jobb életkörülmények és a kedvezőbb vállalkozási lehetőségek miatt választotta Magyarországot úti céljának. A Belügyminisztérium adatai szerint 1991-ben kínai léett be Magyarországra. Míg 1990-ben hét kínainak volt leteleedési engedélye a 658 kérelmező közül, addig 1996-ban már 479 főre emelkedett a számuk ben edig 3684 kínai élt bevándorlási engedéllyel Magyarországon. Az évi felmérések alaján 7000 fő rendelkezett huzamos tartózkodási engedéllyel. Egy 4663 fős fővárosi minta alaján az itt élő kínaiak 61 százaléka 20 és 40 éves közötti volt (Nyíri, 1999). Huzamos tartózkodási engedéllyel 2001-ben a Bevándorlási és Államolgársági Hivatal adatai szerint 2621 kínai rendelkezett. A kezdeti magas beutazási és itt-tartózkodási szándék a jogi és olitikai változások hatására csökkent. (1991 júliusától egy cégnek az addigi tíz helyett csak két ügyvezető igazgatója kahat tartózkodási engedélyt munkavállalási engedély nélkül ben visszaállították a vízumkövetelményt. Szigorították a munkavállalási engedélyek kiadását, a tartózkodási engedélyek kiadását és meghosszabbítását.) 17

17 A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN Egy VIII. kerületi általános iskola igazgatója elmondása alaján iskolájukban már hosszabb ideje tanulnak kínai gyerekek, öt-hat éve a számuk megnőtt, 2002-ben már 29 kínai gyerek iratkozott be az iskolájukba. A migráns gyerekek számának alakulása Egy, az Oktatási Minisztérium kezdeményezte kutatás 9 adataiból tudjuk, hogy az 1999/2000. tanévben az általános iskolákban 3830, a közéiskolákban 3566 külföldi tanult. A 7396 külföldi gyerek közül 4589 a környező országokból (Románia, Jugoszlávia, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna, Bosznia-Hercegovina) származó magyar nemzetiségű gyerek volt. A kutatás során az is nyilvánvalóvá vált: nincsenek adatok arról, hogy hány országból, milyen anyanyelvű tanulók tartózkodnak a magyarországi iskolákban, és mi a tartózkodási jogcímük. Saját taasztalataink alaján azt is hozzátehetjük, hogy nemcsak hiányosak, hanem nem is egységesek (összehasonlíthatók) a különböző intézmények által közreadott adatok. Az adathiány megnehezíti a téma átfogó tanulmányozását és a segítő rogramok kidolgozását (Vámos, 2002). A különböző adatok szerint a közoktatásban részt vevő gyerekek számához 9 A kutatást az Oktatási Minisztérium megbízásából Vámos Ágnes végezte. 18

18 viszonyítva a migráns gyerekek száma elenyésző, mindössze egy százalék, de igen nagy a különbség az iskolák közötti megoszlás tekintetében. A kutatás szerint 1209 olyan általános iskola van, amelyben külföldi gyereket is oktatnak, ami átlagosan 3,16 külföldi gyereket jelent iskolánként. Van olyan iskola, ahova egy, de van olyan is, ahova 238 külföldi gyerek jár (a magas létszám a két tannyelvű vagy nemzetiségi iskolákra jellemzőbb). A létszám nemcsak iskolánként, hanem területileg is nagyon változó. A szomszédos országokból érkező gyerekek jobban szétszóródnak az ország iskoláiba, mint az egyéb országokból érkező gyerekek. A nem magyar anyanyelvű külföldi gyerekek nagyobb számban tanulnak a fővárosban és a városokban, a régiókat tekintve Közé-Magyarországon, a Nyugat Dunántúlon, illetve a Dél-Dunántúlon működő iskolákban. A felmérés alaján a külföldi gyerekek létszáma különösen abban az esetben magas, ha: az iskola a származási országok által fenntartott vagy államközi együttműködésen alauló intézmény (éldául a bolgár anyanyelvűek a Hriszto Botev Bolgár Magyar Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban, az angol anyanyelvűek a Britanica Angol nyelvű Nemzetközi Iskolában vagy edig a Hungarian British International Schoolban tanulnak); a tanítás nyelve azonos a származási ország nyelvével, vagy az adott nyelv valamilyen tagozatos oktatási formában jelen van (éldául nemzetiségi iskolák); nagyobb csoortban együtt élő vagy dolgozó külföldiek közelében működik az intézmény (ilyen éldául Budaesten a VIII. kerületben a józsefvárosi Németh László angol testnevelés tagozatos vagy a Losonci téri általános iskola). Ezekben az iskolákban elsősorban távol-keleti származású kínai, vietnami gyerekek tanulnak, amit talán az iskolák elhelyezkedése (iacokhoz közel, olcsó lakbérek) és a migránsokkal szembeni toleránsabb környezet magyaráz; A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN 19

19 A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN az iskola menekülttábor közelében működik (éldául Bicskén, Debrecenben, Békéscsabán), és növekvő tendenciát mutat a migráns gyerekek száma a határőrségi közösségi szállások közelében működő iskolákban is. Az uniós tagországokhoz viszonyítva a külföldi gyerekek létszáma a magyar oktatási intézményekben alacsony, noha mind a gyerekek, mind az őket beiskolázó intézmények száma fokozatosan növekszik. A kutatás adatai szerint a nem magyar államolgárságú tanulók többsége önkormányzati iskolákba jár (5. táblázat). Egy-egy iskolában kevesen vannak, és különböző országokat kéviselnek. A tanulók mintegy 10 százaléka jár nemzetiségi iskolába, összesen kb. 50 intézménybe, ami leginkább a Bosznia- Hercegovinából és Horvátországból származókra jellemző. 5. táblázat. A külföldi tanulók megoszlása az általános iskolák fenntartója szerint, 1999/2000. tanév Iskolatíus a fenntartó szerint A tanulók száma, fő Önkormányzati fenntartású 1748 Két ország közösen vagy együttműködési megállaodással 859 Külföldi fenntartó* 407 Egyházi fenntartású 227 Hazai magánfenntartású, illetve alaítványi 187 Összesen 3428* *A külföldi fenntartású iskolákról nincsenek ontos adataink. A növekvő tendencia ugyan még nem utal feszültségforrásra, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell a témával foglalkozni. Az oktatási törvény lehetővé teszi, hogy a külföldi gyerekek a magyar gyerekekkel azonos feltételekkel vegyenek részt az oktatásban. Ez a gyakorlatban nagyobb követelményeket támaszt: a külföldi gyerekek ugyanis nagyobb odafigyelést igényelnek ahhoz, hogy a törvény által biztosított jogokkal élni tudjanak. 20

20 A növekvő tendencia az előrejelzések szerint az euróai uniós csatlakozás következtében, valamint a világban zajló különböző etnikai és vallási háborúk, természeti katasztrófák következményeként a jövőben is fennmarad. Ha a külföldi gyerekek beiskolázásával, a beiskolázás nehézségeivel már most foglalkozik az Oktatási Minisztérium, az iskolák és a tanárok, akkor felkészülve és saját feladataikat is megkönnyítve biztosíthatják a gyerekek számára az oktatást. A MIGRÁCIÓRÓL RÖVIDEN 21

21 A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA, NEVELÉSE A migráns gyerekek oktatása, nevelése A migráció hatása Az előző fejezetekben általánosságban beszéltünk a migrációról. Ebben a fejezetben a vándorlásból fakadó mentálhigiénés tényezőkkel fogunk bővebben foglalkozni. A migráció nagyban kihat a migránsok, így a migráns gyerekek további életére, de legalábbis a migráció utáni első évekre. Ezek az élmények nagymértékben befolyásolják a gyerekek tanulását és beilleszkedését. Az önkéntes vándorokról általánosságban elmondhatjuk, hogy többnyire a jobb élet, az anyagi körülményeik javítása céljából hagyják el hazájukat. Van idejük felkészülni az útra, mind lelkileg, mind anyagilag. Magyarországon munkát vállalnak, és általában hamarosan magasabb életszínvonalat érnek el, mint ahogy előzőleg éltek. A környezetéből kiszakított ember azonban, még ha maga választotta is az elköltözést, fokozott lelki terhekkel érkezik. Minden ember számára nehéz a változást elfogadni, feldolgozni a veszteségeket és hozzászokni az új körülményekhez. Egy kínai fiú 15 éves, de még általános iskolába jár ben jött Magyarországra. Otthon sok barátja volt, itt egyedül van, hasonló korú kínai barátja nincs. ( ) A szeretne-e hazamenni kérdésre mégis egyértelmű nemmel válaszol (Nyíri, 1998). A Magyarországon való leteleedést, bevándorlást vagy tartózkodást szigorú feltételekhez kötik; éldául a leteleedést kérelmezők egy főre eső jövedelmé- 22

22 nek magasabbnak kell lennie a minimálbérnél. Noha az anyagi háttér elviekben nem jelent roblémát az önkéntes migránsok egy része számára, a leteleedni kívánók között vannak olyanok, akik nem könnyen teljesítik a feltételeket, és csak nehezen tudják megteremteni az egzisztenciális biztonságot. A kényszervándorok esetében a beilleszkedést tovább nehezíti a menekülés okozta zilált lelkiállaot. A következőkben a menekülés élményének folyamatát vázoljuk fel, amelyen a legtöbb menekülő végighalad. Természetesen nagyok az egyéni különbségek, és különbözőkéen hatnak az emberekre (Ager, 1999). 1. A menekülés előtti időszakot alavetően a szorongás jellemzi. A bizonytalanság-, a félelem- és a fenyegetettségérzet a külső körülmények hatására alakul ki, s a hátterében többféle ok állhat: gazdasági nehézségek, nélkülözés; a társadalmi rend felborulása (megaláztatások, erőszak, besúgások, árulások, családok szétszakadása, közeli családtag halála, bebörtönzése); szichikai terror, ami a rémhírektől a kínzásig széles skálán mozoghat; olitikai nyomás. Bár az előzőekben említett okok mindegyikének van valamilyen olitikai háttere, a olitikai nyomás önmagában is a félelem kialakulásának nyomós indoka lehet. A gyerekek számára ez az időszak a bizonytalanság, a szorongás jegyében telik. Sok mindent érzékelnek abból, ami körülöttük zajlik, de nem értik ontosan. Aggódnak saját és szüleik testi és lelki egészségéért, és elkeseredéssel tölti el őket szüleik kiszolgáltatott helyzete. A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA, NEVELÉSE 2. Az indulás előtti döntés meghozatalát a legtöbb esetben hosszabb-rövidebb előkészítő szakasz előzi meg. Erre az időszakra a tájékozódás, az információk gyűjtése, a konvertálható javak összekészítése, a tervezgetés a jellemző. 23

23 A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA, NEVELÉSE Ekkor kell a gazdasági döntéseket is meghozni. A döntés kimenetelét nagyban befolyásolja az elérhető információ mennyisége, az anyagi háttér, az iskolázottság, a kor, a nem, a családi állaot, az infrastruktúra, a kacsolati háló és nem utolsósorban az egyén tűrőkéessége. Az utóbbi talán az egyik legfontosabb tényező abban a kérdésben, hogy meneküljön-e valaki, vagy sem. Természetesen nem mindig van lehetőség mindezek fontolgatására, hiszen vannak olyan helyzetek (mint éldául az etnikai tisztogatások), amikor azonnal kell dönteni, s nincs mód a megfontolásra. A gyerekek többnyire kész tények elé vannak állítva. Ők a szüleik által hozott döntésnek engedelmeskednek, ami természetes, mégis fájdalmas, mert a rokonok, barátok nem tarthatnak velük, és a legtöbb esetben nem is tudják, hogy mi vár rájuk. 3. A menekülés során az otthon elhagyása erős nyugtalanságot vált ki, hiszen a visszatérés bizonytalan. Menekülés közben gyakran további traumák érik a menekülőt. Például maga a menekülés akár évekig is elhúzódhat, ráadásul több országon keresztül, az embercsemészek kénye-kedvének kiszolgáltatva. 4. Az első alkalom a felengedésre a biztonságos hely elérése. Ugyanakkor hamar megjelenik az aggodalom az otthon maradottak iránt. Az első naok után érezhetővé válik a bizonytalanság, a félelem a jövőtől. Sok esetben a remélt biztonság elmarad (zsúfolt menekülttáborok, közösségi szállások, a hatóságok elutasító magatartása, félelem a hazatoloncolástól). Ez az ún. menekülttábor-élmény, azaz az elsődleges kulturális sokk. A táborok körülményei sokszor nagyon rosszak, az alavető biológiai szükségletek kielégítésén túl mást nemigen nyújtanak, sokszor még az ivóvízellátás, az élelmezés, sőt az egészségügyi ellátás is akadozik. 24

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA Menedék Migránsokat Segítõ Egyesület Budapest, 2009 A projekt címe: Migráns gyerekekrõl pedagógusoknak A program az Európai Unió Európai Integrációs

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak.

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Árendás Zsuzsa ASSESS NATIONAL WORKSHOP BUDAPEST, 2015 ÁPRILIS 9 Co-funded by the European

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 1-BEN GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS MAGYARORSZÁG - KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LAJTAI MÁTYÁS ÉS NAGY DÁNIEL

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás Szinergia projekt EIA/2013/3.7.1. Segítő munka a menekültek/migránsok körében Jogi szabályozás Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület dr. Pucsok Albert ügyvéd, európai uniós szakjogász Budapest, 2014.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bevándorlás és társadalmi integráció

Bevándorlás és társadalmi integráció Bevándorlás és társadalmi integráció A társadalmi beilleszkedés vizsgálatának fogalmi kerete Asszimiláció (lineáris vs. szegmentált) Akkulturáció Integráció/Szegregáció Multikulturalitás, multikulturalizmus

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály

Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70. 589 /2006. Melléklet: 7 db Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A MIGRÁNS GYERMEKEK INTEGRÁLÁSA EURÓPAI KÖZOKTATÁSI RENDSZEREKBEN MAGYARORSZÁG

A MIGRÁNS GYERMEKEK INTEGRÁLÁSA EURÓPAI KÖZOKTATÁSI RENDSZEREKBEN MAGYARORSZÁG Eurydice Az európai oktatási információs hálózat A MIGRÁNS GYERMEKEK INTEGRÁLÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI KÖZOKTATÁSI RENDSZEREKBEN MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS 2003/4 A migráns gyermekek

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Dr. Krizsai Anita Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001 A köznevelés

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető. A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető. A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv folytatása a 6. osztályosoknak szóló tankönyv. A kerettantervben

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kötelező vagy lehetőség?

Kötelező vagy lehetőség? Kötelező vagy lehetőség? Az egész napos iskolai nevelés-oktatás helyzete az általános iskolában Németh Zsuzsa szociálpolitika PhD Miértérdekelazegésznaposiskola? a jólét (az egyéni-és a társadalmi jólét)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra Iskolakultúra 2000/6 7 Liskó Ilona Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról tanulmány 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot, amely nemcsak az oktatás tartalmának

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

Németh Dorottya A migráns gyermekek magyar mint idegen nyelvi integrációjának kérdései*

Németh Dorottya A migráns gyermekek magyar mint idegen nyelvi integrációjának kérdései* Németh Dorottya A migráns gyermekek magyar mint idegen nyelvi integrációjának kérdései* 1. Bevezetés A migránsok társadalmi integrációjának kérdése a legtöbb európai uniós országban valós probléma. Az

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz

Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz TÁMOP-3.4.1. TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2 konstrukció Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz Van közünk egymáshoz? Hozzám, hozzád, mindenkihez, és akin múlik, hogy mi lesz a világból?''

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben