K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás"

Átírás

1 K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás Az Önkormányzat bevételi és kiadási f összege nem változott a háromnegyed éves módosításhoz képest, csak a kiemelt el irányzatok között történt módosítás. F leg a beruházási kiadások és a dologi kiadások között kerültek az el irányzatok átcsoportosítására. A beruházási kiadások elmaradtak a tervezett el irányzathoz képest, illetve áthúzódnak a 01. évre. A dologi kiadások alakulása viszont a vártnál több lett. A beruházási kiadások el irányzata.0 e Ft-tal csökkent, a dologi kiadások el irányzata. e Ft-tal n tt. Kisebb mértékben növekedett a személyi juttatások és a járulékok el irányzata is, viszont a folyósított ellátások el irányzata csökkent.0 e Ft-tal. Az Önkormányzat esetében a foglalkoztatotti létszámkeret nem változott.

2 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK../01. (..) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ktgr.). -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a 0. évi költségvetés bevételi f összegét, Ft ban, kiadási f összegét Ft ban állapítja meg.. A Ktgr.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A kiadási f összegen belül a kiemelt el irányzatokat a Képvisel -testület a következ képpen állapítja meg: a) személyi jelleg kiadások Ft b) munkaadókat terhel járulékok Ft c) dologi jelleg kiadások Ft d) m ködési pénzeszköz átadás, támogatások Ft e) folyósított ellátások Ft f) likvidhitel törlesztése..000 Ft g) felhalmozási kiadások..000 Ft.. (1) A Ktgr. a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete; b). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; c). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; d). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; e). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; f). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; g). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete lép. () A Ktgr. kiegészül a a) jelen rendelet. melléklete szerinti. melléklettel, mely a K vágóörsi Napköziotthonos óvoda intézmény bevételeit jogcím-csoportonként tartalmazza; b) jelen rendelet. melléklete szerinti. melléklettel, mely a K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda intézmény kiadásait kiemelt el irányzatonként tartalmazza; c) jelen rendelet 10. melléklete szerint 10. melléklettel, mely a Körjegyz ség bevételeit kiemelt el irányzatonként tartalmazza; d) jelen rendelet. melléklete szerint. melléklettel, mely a Körjegyz ség kiadásait kiemelt el irányzatonként tartalmazza.

3 . Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba, és az azt követ harmadik napon hatályát veszti. Horváth Dezs polgármester dr. Szabó Tímea körjegyz A kihirdetés napja: dr. Szabó Tímea körjegyz

4 A B C D 1. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 1/0. (III.0) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás ÖSSZEVONT MÉRLEGE Megnevezés Eredeti el irányzat adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat M ködési bevételek összesen: Intézményi m ködési bevétel Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Támogatásérték bevétel M ködési hitel igénybe vétel 1 01 El z évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: 1 10 Felhalmozási és t kejelleg bevétel Felhalmozási célú hitel igénybevétele 000 BEVÉTELEK összesen: 1 1 M ködési kiadások összesen: Személyi juttatás 1 Munkaadót terhel járulékok 0 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 Pénzeszköz átadás 0 0 Folyósított ellátások Likvidhitel törlesztése 1 Tartalék 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: Intézményi beruházás Felhalmozási hitel törlesztése 0 Felújítási kiadások 0 0 Pénzeszköz átadás 0 0 KIADÁSOK összesen: 1 1

5 A B C D E F G. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez Jogcím-csoportok 10 ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK jogcím-csoportonként Eredeti el irrányzat adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 1 1 Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött SZJA Jövedelem differencia mérséklése PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása 0 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 0 1 Egyes szociális feladat kiegészít támogatása 0 01 Egyéb központi támogatás 0 Felhalmozási támogatás (közm ) 0 1 El z évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítése 0 0 El z évi központi költségvetési kiegészítés visszatérítése 0 0 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 Gyermekvédelmi kedvezmény 0 00 M ködési célú támogatásérték támogatás 0 00 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége M ködési célú pénzeszköz átvétel (Kékkút, Mindszentkálla) Állami támogatás 0 1 Lakossági hozzájárulás Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 0 0 Kamatjóváírás 0 0 Egyéb sajátos bevétel 0 10 Rövid távú közfoglalkoztatás 0 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 Bérpótló juttatásra jogosultal hosszabb foglalkoztatása 0 1 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Fénymásolási díj ÁFA 1 1 Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás 0 Belép jegyek ára ÁFA Ifjuság egészségügyi gondozás 0 OEP finanszírozás 0 Család- és n védelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 0 0 Könyvtári szolgáltatások 0 0 Kistérségi támogatás 0 0 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés 0 Építmény adó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Gépjárm adó Pótlék oldal, összesen:

6 A B C D E F G. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez Jogcím-csoportok K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK jogcím-csoportonként Eredeti el irrányzat adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat Folyadék szállítására szolgáló közm építése Koncessziós díj Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás Óvodai intézményi étkeztetés 0 1 Intézményi ellátási díjbevétel 0 1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 0 10 Föld értékesítése 0 10 Köztemet -fenntartás és m ködtetés 0 1 Sírhely megváltás 0 0 Zsidó temet rendbentartásának támogatása 0 1 Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 0 0 Belép jegyek (tájház) 0 Rendezvények támogatása 0 00 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 0 Bérleti díj (m v.ház) Bérleti díj (fodrászat) Közterület bérbeadása 0 0 Strandi büfék bérleti díja 0 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 0 00 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbér Háziorvosi alapellátás 0 10 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 0 10 M ködési célú el z évi pénzmaradvány M ködési hitel igénybevétele 1 01 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖRJEGYZ SÉG M ködési bevételek összesen: 1 1 Felügyeleti támogatás Mindszentkálla 0 0 Felügyeleti támogatás Kékkút Felügyeleti támogatás K vágóörs Önkormányzattól Támogatásérték m ködési bevételek 0 0 Intézményi m ködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 01 0 Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) BEVÉTELEK: 1 1. oldal, összesen:

7 A B C D E F G. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi zárszámadás KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) adatok ezer Ft-ban Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 10 0 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0,00 00 Személyi juttatás 0 Illetmény, munkabér,egyéb juttatás 10 Polgármester és képvisel k tiszteletdíja 10 0 Munkaadót terhel járulékok 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Felhalmozási kiadások Rendezési terv módosítása Felhalmozási hitel törlesztése 0 Telefonközpont kiépítése 0 Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek 1 01 Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérték m ködési kiadás TB alapoknak 0 Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 00 Likvidhitel törlesztése 1 Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 0 10 Város és községgazdálkodási szolgáltatás, Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhel járulékok 1 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet 1 00 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) 10 Lakó-és nem lakóépület építése 0,00 Felhalmozási kiadások Többfunkciós épület kialakítása Köztemet - fenntartás és m ködtetés 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 10 1 Közvilágítási feladatok 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Háziorvosi alapellátás 1,0 Személyi juttatás 1 0 Munkaadót terhel járulékok 1 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1. oldal, összesen:

8 A B C D E F G. oldal, összesen:

9 A B C D E F G Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár) 0, Dologi kiadás 0 1 Család és n védelmi egészségügyi gondozás 0, Munkaadót terhel járulékok 1 Személyi juttatás 1 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás,00 0 Személyi juttatás 10 1 Munkaadót terhel járulékok 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Felhalmozási kiadások (kabinok építése, tervezés) 1 00 Felhalmozási kiadások (füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók) 0 0 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok, , Dologi kiadások 0 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 0,00 1 Lakásfenntartási támogatás normatív 0 Ápolási díj normatív Ápolási díj egyéb 0 TB járulék ápolási díj után Rendszeres szociális segély 0, Bérpótló juttatás Rendszeres szociális segély 1 00 Rendelkezésre állási támogatás 0 Eseti szociális ellátások 0,00 1 Átmeneti segély 100 Temetési segély 0 Közgyógyellátás 0 0 Természetbeni átmeneti segély Egyéb pénzbeli juttatás 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 00 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rászorultságtól függ normatív kedvezmény 0 0 Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 0,00 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése 1,00 Személyi juttatás Mukaadót terhel járulékok 0 10 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1. oldal, összesen:

10 A B C D E F G Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 0 Dologi kiadás 0 Könyvtári szolgáltatások 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 10 Civil szervezetek m ködési támogatása 0, Óvodai nevelés, ellátás, Fenntartói hozzájárulás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 100 Folyadék szállítására szolgáló közm építése Felhalmozási kiadások 0 1 Szennyvízhálózat építése Pálköve 0 1 Állat-egészségügyi ellátás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Nemzeti ünnepek programjai Reprezentáció KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, Létszámkeret: 1,00 KÖRJEGYZ SÉG Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 10, Személyi juttatás 0 1 Munkaadót terhel járulékok 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10, Létszámkeret: 10,00 10 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) KIADÁSOK: 1 1. oldal, összesen:

11 A B C. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi M KÖDÉSI bevételek és kiadások el irányzata adatok ezer Ft-ban El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 1 M ködési célú pénzeszközátvétel M ködési hitel igénybevétele 1 01 M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele M ködési célú bevételek összesen Személyi juttatások 1 Munkaadókat terhel járulékok 0 1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az érékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 0 M ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása Rövid lejáratú hitel törlesztése 1 Tartalékok 0 0 M ködési célú kiadások összesen 1 1 0

12 A B C. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások el irányzata Megnevezés adatok ezer Ft-ban El irányzat Módosíto Eredeti tt Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 0 0 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitel 0 0 Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervt l kapott bevétel 0 0 Forgalom nélküli bevétel 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen 1 10 Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) 0 0 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 Tartalékok 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 1 BEVÉTELEK összesen 1 1 KIADÁSOK összesen 1 0 1

13 A B C. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléket az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. év FELHALMOZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított Többfunkciós épület kialakítása T zoltószertár átépítése 10 Strandi kabinok építése 1 00 Strand füvesítése, zuhanyzók építése Telefonközpont kiépítése 0 Rendezési terv módosítása Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 Szennyvízhálózat építése Pálköve 0 1 Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 10 Felhalmozási kiadások összesen:

14 . melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi el irányzat-felhasználási ütemterv ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és t kejelleg bevétel Támogatás érték bevétel Felhalmozási hitel igénybevétel 000. El z évi pénzmaradvány 1 1. M ködési hitel igénybevétele 01. Bevételek összesen (1-) Kiadások 0. Személyi juttatások 1 1. Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Folyósított ellátások M ködési hitel törlesztése Felhalmozási kiadások Felhalmozási hitel törlesztése 0 1. Kiadások összesen (-1)

15 Kiemelt el irányzatok A B C D E. melléklet a./01. ( ) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányztai rendelethez K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda 01. évi költségvetés BEVÉTELEK Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Óvodai nevelés, ellátás 00 0 Fenntartói hozzájárulás 00 0 Bevételek összesen: 00 0

16 A B C D. melléklet a./01. ( ) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda 0. évi költségvetés KIADÁSOK Kiemelt el irányzatok Létszám Eredeti Módosított Óvodai nevelés, ellátás, Személyi juttatások 0 1 Közalkalmazot illetmény 0 Közalkalmazott vezet i pótlék 0 0 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 1 Közalkalkmazott közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 10 Részmunkaid ben foglalkoztatot közalakalmazott illetmény Részmunkaid ben foglakoztatott étkezési hozzájárulás 1 1 Járulékok Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás Természetbeni egészségügyi hozzájárulás 0 Pénzbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 0 Munkaer piaci járulék 0 Kifizet i adó 0 0 Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány 0 Könyvbeszerzés 1 Folyóirat beszerzés 0 0 Kisérték tárgyi eszköz 0 0 Anyagbeszerzés 0 1 Készletbeszerzés 10 Telefondíj 0 1 Gázdíj 0 0 Áramdíj 10 0 Vízdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 0 ÁFA 0 0 Díjak, egyéb befizetések 0 Belföldi kiküldetés 0 Kiadások összesen:

17 A B C D E F 10. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 1/01. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZ SÉG 0. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként El irányzat (ezer Ft) Jogcím-csoportok Eredeti Módosított Támogatásérték m ködési bevétel, m k.pénzeszk.átvétel 1 1 Felügyeleti támogatás K vágóörs Önk.-tól Felügyeleti támogatás Kékkút Önk.-tól Felügyeleti támogatás Mindszentkálla Önk - tól 0 0 M ködési célú,támogatásérték bevétel elkülönített állami pénzlaptól 0 0 Intézményi m ködési bevételek Továbbszámlázott belföldi m ködési szolgáltatás 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 10 Kamat 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1

18 A B C D E F G. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/01. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZ SÉG 0. évi KIADÁSOK részletezése El irányzat (ezer Ft) Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) Eredeti Módosított Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 10, Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok 0 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 Készletbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisérték tárgyi eszköz, szellemi termék 0 10 Egyéb készletbeszerzés 0 0 Szolgáltatási díj 0 0 Telefondíj Internet 10 0 Gázenergia - szolgáltatási díj 00 0 Víz- és csatornadíjak 0 0 Villamosenergia - szolgáltatási díj 00 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás kiadásai 0 0 Továbbszámlázott belföldi m ködési szolgáltatás kiadás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások 0 0 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 Díjak, egyéb befizetések 0 Munkáltató által fizetett szja 0 Statisztikai tevékenység (Népszámlálás) 0, Személyi juttatás 0 Munkaadót terhel járulékok 0 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 1 Készletbeszerzés 0 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 ÁFA 0 1 Belföldi kiküldetés 0 1 ÖSSZESEN: 10,00 1 1

19 A B C D E F G Létszámkeret: 10 f

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció

K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció A 2012. évi költségvetési koncepció f összeg 139.418 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az adatok a hiányos információk miatt a 2011. háromnegyedéves

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK /1. (V. 1.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata. évi zárszámadásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2013. évi költségvetés összevont mérlege

VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2013. évi költségvetés összevont mérlege 1 2 K A B C 1. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. évi költségvetés összevont mérlege adatok ezer Ft-ban 1 12 1 1 1 1 1 1 1 2 21 22 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

mérlege többéves kihatással járó kötelezettségvállalás

mérlege többéves kihatással járó kötelezettségvállalás EL TERJESZTÉS Tárgya: Költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség Készítette: Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéz ; dr. Szabó Tímea, körjegyz Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Osli Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(V.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestületének 8/2012.(V.07.)

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben