K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás"

Átírás

1 K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás Az Önkormányzat bevételi és kiadási f összege nem változott a háromnegyed éves módosításhoz képest, csak a kiemelt el irányzatok között történt módosítás. F leg a beruházási kiadások és a dologi kiadások között kerültek az el irányzatok átcsoportosítására. A beruházási kiadások elmaradtak a tervezett el irányzathoz képest, illetve áthúzódnak a 01. évre. A dologi kiadások alakulása viszont a vártnál több lett. A beruházási kiadások el irányzata.0 e Ft-tal csökkent, a dologi kiadások el irányzata. e Ft-tal n tt. Kisebb mértékben növekedett a személyi juttatások és a járulékok el irányzata is, viszont a folyósított ellátások el irányzata csökkent.0 e Ft-tal. Az Önkormányzat esetében a foglalkoztatotti létszámkeret nem változott.

2 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK../01. (..) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ktgr.). -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a 0. évi költségvetés bevételi f összegét, Ft ban, kiadási f összegét Ft ban állapítja meg.. A Ktgr.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A kiadási f összegen belül a kiemelt el irányzatokat a Képvisel -testület a következ képpen állapítja meg: a) személyi jelleg kiadások Ft b) munkaadókat terhel járulékok Ft c) dologi jelleg kiadások Ft d) m ködési pénzeszköz átadás, támogatások Ft e) folyósított ellátások Ft f) likvidhitel törlesztése..000 Ft g) felhalmozási kiadások..000 Ft.. (1) A Ktgr. a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete; b). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; c). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; d). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; e). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; f). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; g). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete lép. () A Ktgr. kiegészül a a) jelen rendelet. melléklete szerinti. melléklettel, mely a K vágóörsi Napköziotthonos óvoda intézmény bevételeit jogcím-csoportonként tartalmazza; b) jelen rendelet. melléklete szerinti. melléklettel, mely a K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda intézmény kiadásait kiemelt el irányzatonként tartalmazza; c) jelen rendelet 10. melléklete szerint 10. melléklettel, mely a Körjegyz ség bevételeit kiemelt el irányzatonként tartalmazza; d) jelen rendelet. melléklete szerint. melléklettel, mely a Körjegyz ség kiadásait kiemelt el irányzatonként tartalmazza.

3 . Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba, és az azt követ harmadik napon hatályát veszti. Horváth Dezs polgármester dr. Szabó Tímea körjegyz A kihirdetés napja: dr. Szabó Tímea körjegyz

4 A B C D 1. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 1/0. (III.0) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás ÖSSZEVONT MÉRLEGE Megnevezés Eredeti el irányzat adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat M ködési bevételek összesen: Intézményi m ködési bevétel Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Támogatásérték bevétel M ködési hitel igénybe vétel 1 01 El z évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: 1 10 Felhalmozási és t kejelleg bevétel Felhalmozási célú hitel igénybevétele 000 BEVÉTELEK összesen: 1 1 M ködési kiadások összesen: Személyi juttatás 1 Munkaadót terhel járulékok 0 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 Pénzeszköz átadás 0 0 Folyósított ellátások Likvidhitel törlesztése 1 Tartalék 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: Intézményi beruházás Felhalmozási hitel törlesztése 0 Felújítási kiadások 0 0 Pénzeszköz átadás 0 0 KIADÁSOK összesen: 1 1

5 A B C D E F G. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez Jogcím-csoportok 10 ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK jogcím-csoportonként Eredeti el irrányzat adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 1 1 Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött SZJA Jövedelem differencia mérséklése PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása 0 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 0 1 Egyes szociális feladat kiegészít támogatása 0 01 Egyéb központi támogatás 0 Felhalmozási támogatás (közm ) 0 1 El z évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítése 0 0 El z évi központi költségvetési kiegészítés visszatérítése 0 0 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 Gyermekvédelmi kedvezmény 0 00 M ködési célú támogatásérték támogatás 0 00 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége M ködési célú pénzeszköz átvétel (Kékkút, Mindszentkálla) Állami támogatás 0 1 Lakossági hozzájárulás Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 0 0 Kamatjóváírás 0 0 Egyéb sajátos bevétel 0 10 Rövid távú közfoglalkoztatás 0 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 Bérpótló juttatásra jogosultal hosszabb foglalkoztatása 0 1 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Fénymásolási díj ÁFA 1 1 Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás 0 Belép jegyek ára ÁFA Ifjuság egészségügyi gondozás 0 OEP finanszírozás 0 Család- és n védelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 0 0 Könyvtári szolgáltatások 0 0 Kistérségi támogatás 0 0 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés 0 Építmény adó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Gépjárm adó Pótlék oldal, összesen:

6 A B C D E F G. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez Jogcím-csoportok K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK jogcím-csoportonként Eredeti el irrányzat adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat Folyadék szállítására szolgáló közm építése Koncessziós díj Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás Óvodai intézményi étkeztetés 0 1 Intézményi ellátási díjbevétel 0 1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 0 10 Föld értékesítése 0 10 Köztemet -fenntartás és m ködtetés 0 1 Sírhely megváltás 0 0 Zsidó temet rendbentartásának támogatása 0 1 Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 0 0 Belép jegyek (tájház) 0 Rendezvények támogatása 0 00 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 0 Bérleti díj (m v.ház) Bérleti díj (fodrászat) Közterület bérbeadása 0 0 Strandi büfék bérleti díja 0 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 0 00 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbér Háziorvosi alapellátás 0 10 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 0 10 M ködési célú el z évi pénzmaradvány M ködési hitel igénybevétele 1 01 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖRJEGYZ SÉG M ködési bevételek összesen: 1 1 Felügyeleti támogatás Mindszentkálla 0 0 Felügyeleti támogatás Kékkút Felügyeleti támogatás K vágóörs Önkormányzattól Támogatásérték m ködési bevételek 0 0 Intézményi m ködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 01 0 Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) BEVÉTELEK: 1 1. oldal, összesen:

7 A B C D E F G. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi zárszámadás KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) adatok ezer Ft-ban Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 10 0 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0,00 00 Személyi juttatás 0 Illetmény, munkabér,egyéb juttatás 10 Polgármester és képvisel k tiszteletdíja 10 0 Munkaadót terhel járulékok 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Felhalmozási kiadások Rendezési terv módosítása Felhalmozási hitel törlesztése 0 Telefonközpont kiépítése 0 Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek 1 01 Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérték m ködési kiadás TB alapoknak 0 Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 00 Likvidhitel törlesztése 1 Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 0 10 Város és községgazdálkodási szolgáltatás, Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhel járulékok 1 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet 1 00 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) 10 Lakó-és nem lakóépület építése 0,00 Felhalmozási kiadások Többfunkciós épület kialakítása Köztemet - fenntartás és m ködtetés 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 10 1 Közvilágítási feladatok 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Háziorvosi alapellátás 1,0 Személyi juttatás 1 0 Munkaadót terhel járulékok 1 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1. oldal, összesen:

8 A B C D E F G. oldal, összesen:

9 A B C D E F G Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár) 0, Dologi kiadás 0 1 Család és n védelmi egészségügyi gondozás 0, Munkaadót terhel járulékok 1 Személyi juttatás 1 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás,00 0 Személyi juttatás 10 1 Munkaadót terhel járulékok 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Felhalmozási kiadások (kabinok építése, tervezés) 1 00 Felhalmozási kiadások (füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók) 0 0 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok, , Dologi kiadások 0 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 0,00 1 Lakásfenntartási támogatás normatív 0 Ápolási díj normatív Ápolási díj egyéb 0 TB járulék ápolási díj után Rendszeres szociális segély 0, Bérpótló juttatás Rendszeres szociális segély 1 00 Rendelkezésre állási támogatás 0 Eseti szociális ellátások 0,00 1 Átmeneti segély 100 Temetési segély 0 Közgyógyellátás 0 0 Természetbeni átmeneti segély Egyéb pénzbeli juttatás 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 00 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rászorultságtól függ normatív kedvezmény 0 0 Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 0,00 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése 1,00 Személyi juttatás Mukaadót terhel járulékok 0 10 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1. oldal, összesen:

10 A B C D E F G Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 0 Dologi kiadás 0 Könyvtári szolgáltatások 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 10 Civil szervezetek m ködési támogatása 0, Óvodai nevelés, ellátás, Fenntartói hozzájárulás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 100 Folyadék szállítására szolgáló közm építése Felhalmozási kiadások 0 1 Szennyvízhálózat építése Pálköve 0 1 Állat-egészségügyi ellátás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Nemzeti ünnepek programjai Reprezentáció KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, Létszámkeret: 1,00 KÖRJEGYZ SÉG Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 10, Személyi juttatás 0 1 Munkaadót terhel járulékok 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10, Létszámkeret: 10,00 10 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) KIADÁSOK: 1 1. oldal, összesen:

11 A B C. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi M KÖDÉSI bevételek és kiadások el irányzata adatok ezer Ft-ban El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 1 M ködési célú pénzeszközátvétel M ködési hitel igénybevétele 1 01 M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele M ködési célú bevételek összesen Személyi juttatások 1 Munkaadókat terhel járulékok 0 1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az érékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 0 M ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása Rövid lejáratú hitel törlesztése 1 Tartalékok 0 0 M ködési célú kiadások összesen 1 1 0

12 A B C. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások el irányzata Megnevezés adatok ezer Ft-ban El irányzat Módosíto Eredeti tt Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 0 0 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitel 0 0 Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervt l kapott bevétel 0 0 Forgalom nélküli bevétel 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen 1 10 Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) 0 0 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 Tartalékok 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 1 BEVÉTELEK összesen 1 1 KIADÁSOK összesen 1 0 1

13 A B C. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléket az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. év FELHALMOZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított Többfunkciós épület kialakítása T zoltószertár átépítése 10 Strandi kabinok építése 1 00 Strand füvesítése, zuhanyzók építése Telefonközpont kiépítése 0 Rendezési terv módosítása Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 Szennyvízhálózat építése Pálköve 0 1 Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 10 Felhalmozási kiadások összesen:

14 . melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi el irányzat-felhasználási ütemterv ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és t kejelleg bevétel Támogatás érték bevétel Felhalmozási hitel igénybevétel 000. El z évi pénzmaradvány 1 1. M ködési hitel igénybevétele 01. Bevételek összesen (1-) Kiadások 0. Személyi juttatások 1 1. Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Folyósított ellátások M ködési hitel törlesztése Felhalmozási kiadások Felhalmozási hitel törlesztése 0 1. Kiadások összesen (-1)

15 Kiemelt el irányzatok A B C D E. melléklet a./01. ( ) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányztai rendelethez K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda 01. évi költségvetés BEVÉTELEK Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Óvodai nevelés, ellátás 00 0 Fenntartói hozzájárulás 00 0 Bevételek összesen: 00 0

16 A B C D. melléklet a./01. ( ) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelethez K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda 0. évi költségvetés KIADÁSOK Kiemelt el irányzatok Létszám Eredeti Módosított Óvodai nevelés, ellátás, Személyi juttatások 0 1 Közalkalmazot illetmény 0 Közalkalmazott vezet i pótlék 0 0 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 1 Közalkalkmazott közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 10 Részmunkaid ben foglalkoztatot közalakalmazott illetmény Részmunkaid ben foglakoztatott étkezési hozzájárulás 1 1 Járulékok Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás Természetbeni egészségügyi hozzájárulás 0 Pénzbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 0 Munkaer piaci járulék 0 Kifizet i adó 0 0 Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány 0 Könyvbeszerzés 1 Folyóirat beszerzés 0 0 Kisérték tárgyi eszköz 0 0 Anyagbeszerzés 0 1 Készletbeszerzés 10 Telefondíj 0 1 Gázdíj 0 0 Áramdíj 10 0 Vízdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 0 ÁFA 0 0 Díjak, egyéb befizetések 0 Belföldi kiküldetés 0 Kiadások összesen:

17 A B C D E F 10. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 1/01. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZ SÉG 0. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként El irányzat (ezer Ft) Jogcím-csoportok Eredeti Módosított Támogatásérték m ködési bevétel, m k.pénzeszk.átvétel 1 1 Felügyeleti támogatás K vágóörs Önk.-tól Felügyeleti támogatás Kékkút Önk.-tól Felügyeleti támogatás Mindszentkálla Önk - tól 0 0 M ködési célú,támogatásérték bevétel elkülönített állami pénzlaptól 0 0 Intézményi m ködési bevételek Továbbszámlázott belföldi m ködési szolgáltatás 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 10 Kamat 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1

18 A B C D E F G. melléklet a.../01. (...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 1/01. (III.0.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZ SÉG 0. évi KIADÁSOK részletezése El irányzat (ezer Ft) Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) Eredeti Módosított Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 10, Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok 0 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 Készletbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisérték tárgyi eszköz, szellemi termék 0 10 Egyéb készletbeszerzés 0 0 Szolgáltatási díj 0 0 Telefondíj Internet 10 0 Gázenergia - szolgáltatási díj 00 0 Víz- és csatornadíjak 0 0 Villamosenergia - szolgáltatási díj 00 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás kiadásai 0 0 Továbbszámlázott belföldi m ködési szolgáltatás kiadás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások 0 0 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 Díjak, egyéb befizetések 0 Munkáltató által fizetett szja 0 Statisztikai tevékenység (Népszámlálás) 0, Személyi juttatás 0 Munkaadót terhel járulékok 0 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 1 Készletbeszerzés 0 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 ÁFA 0 1 Belföldi kiküldetés 0 1 ÖSSZESEN: 10,00 1 1

19 A B C D E F G Létszámkeret: 10 f

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben