Tisztelt Hölgyem / Uram!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyem / Uram!"

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága nevében a következõkrõl tájékoztatom Önöket: Városunk Képviselõ-testülete a november 29-i rendkívüli ülésén értékelte a viziközmû társulat szervezésének eddigi tapasztalatait. Szomorúan, de tudomásul vettük, hogy a jószándékú, az egész város belterülete csatornázására vonatkozó tervünk nem kapta meg a kellõ támogatást. Nem sikerül tehát egy beruházás keretében megszabadulni a tisztítatlan szennyvíz káros hatásaitól. A Képviselõ-testület egyhangú szavazattal hozta meg azt a döntését, hogy a támogatott 1-es és 2-es ütemet valósítja meg. Ez természetesen kisebb beruházási összeget jelent és mérsékeltebb az ingatlantulajdonosokra háruló összeg is. Számításunk alapján 1 érdekeltségi egység (azaz 1 ingatlan tulajdonosi hozzájárulás) Ft-ra várható. Fizetési lehetõségek: 1.) Lakástakarék pénztári formában (egyszeri számlanyitási díj Ft) a.) 62 havi részletben 62 hónap x 1400 Ft/hó = Ft b.) Lakástakarék pénztári szerzõdésen belül, de egy összegben, elõre történõ fizetéssel: Ft (amelybõl kamatokkal és állami kiegészítéssel szintén Ft lesz a futamidõ végén). 2.) Lakástakarék pénztáron kívül: Ft. a.) Magánszemélyeknek: 60 hónap alatt egyenlõ részle tekben: Ft/hó (Ebben Ft kamatfizetés van.) b.) Jogi személyeknek egy összegben: Ft (átla gos vízfogyasztás esetén). A számok alapján a lakástakarék pénztári forma a legkedvezõbb, ezért ezt ajánljuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosoknak. Kérjük Önöket, támogassák a program végrehajtását! A levél kézhezvétele és döntésük meghozatala után kérjük, keressék fel az alábbi két ügyintézõi pont bármelyikét: Polgármesteri hivatal (földszinti volt ebédlõ), Kossuth tér 1. ÖKOVÍZ Kft. földszinti ebédlõ, Pesti út 65. sz. Félfogadási idõ: December 5-én 14:00-tól 19:00-ig December 6-tól december 16-ig, naponta 10:00-tól 19:00-ig. Polgármesteri Hivatal munkatársai már nem keresik fel Önöket elõzetes véleménykérésre. Azok a Tisztelt Ingatlantulajdonosok, akik már megkötötték a lakástakarék pénztári szerzõdésüket, a megváltozott feltételek miatt ismét jelenjenek meg. Szíves elnézésüket kérjük ezért. A környezetünk védelme közös ügyünk. Hozzunk benne felelõs döntést! Hozzunk benne felelõs döntést! A Szervezõbizottság nevében tisztelettel: S ó s J á n o s polgármester A Kossuth Lajos Gimnázium felvételt hirdet a nyolcosztályos gimnáziumi képzésre. Az írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: december 9. A jelentkezési lapot postán vagy személyesen kérjük eljuttatni a gimnáziumba. A jelentkezési lap beszerezhetõ a gimnáziumban vagy letölthetõ a honlapról a középfokú beiskolázás menüpontban. Kossuth Lajos Gimnázium igazgatósága Közmeghallgatás Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete és Cegléd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata meghívja a város lakosságát december 15-én 14:00 órára a Városháza Dísztermében tartandó közmeghallgatásra.

2 2. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 8. A Jegyzõi Iroda évi beszámolója Az Iroda alapvetõ feladata a Képviselõtestület és Bizottságai, valamint a Hivatal mûködési feltételeinek biztosítása. A szervezeti egységen belül 25 fõ köztisztviselõ, és 7 fõ munkaviszonyban álló személyzet dolgozik. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében elõírt alábbi feladatok folyamatos ellátása a szervezeti egység mindennapi feladata: képviselõ-testületi ülések elõkészítése, jegyzõkönyvvezetés, a hivatalos önkormányzati lap (Ceglédi Hírmondó) szerkesztése, ügyiratkezelés, személyzeti ügyintézés, rendelet-elõkészítés, szabálysértési ügyintézés, birtokvédelmi ügyek, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása hivatalos hirdetmények kezelése, honvédelmi feladatok, revizori feladatok, informatika, belsõ törvényességi ellenõrzés, minõségirányítási feladatok, gondnoki feladatok (beszerzés, állagmegóvás, nyilvántartások, sokszorosítás) gépjármûvezetés, ügyfélhívórendszer mûködtetése és információ, telefonközpont kezelése A Képviselõ-testület 2005-ben a munkaterv szerinti december 8-ai üléssel és a december 15-ei Közmeghallgatással együtt 12 rendes és 3 rendkívüli ülést tartott. A november 29-ei ülésnappal bezárólag 332 határozatot hozott és 28 rendeletet alkotott. A képviselõk minden alkalommal határozatképes létszámban voltak jelen. A Képviselõ-testületi ülések vezetésének és jegyzõkönyvezésének megkönnyítése érdekében január 1-jén bevezetett szavazatszámláló rendszer beváltotta a hozzá fûzött reményeket, nagyban segítve az Iroda és a Hivatal munkatársainak munkáját. Ugyancsak január 1-je óta üzemel az ügyfélhívórendszer, mely az ügyfélfogadás gyorsabbá, gördülékenyebbé tételét szolgálja, melynek keretében lehetõség van a telefonon történõ idõpontkérésre és az interneten keresztül történõ ügyintézésre. Az Iroda már tavasszal megkezdte a november 1-jén hatálybalépett Ket. alkalmazására és nyár folyamán a évi országgyûlési választásokra való felkészülést. A Hivatal ügyiratforgalma az elõzõ évekhez hasonlóan egyenletesen növekvõ tendenciát követve november 30. napjáig fõszámon 21696, alszámon 31274, gyûjtõn 2603, összesen irat központi nyilvántartásba vételét mutatja. Ebbõl ügy nyert elintézést, 3575 van folyamatban, a hátralék 1583, határozathozatalra esetben került sor. Az ügyiratforgalom tekintetében statisztikailag a sort az Ügyfélszolgálati Iroda vezeti ügyirattal, õket követi a Gyámhivatal 6694 irattal, majd a Mûszaki Iroda 4772, a Vagyon- gazdálkodási Iroda 3150, a Humán Iroda 1765, a Jegyzõi Iroda 1451, a Pénzügyi Iroda 1078 irattal, végül a sort az Idegenforgalmi és Marketing Iroda zárja 101 ügyirattal. Az iratok a fenti ügyiratforgalom alapján több mint 500 ügytipusba sorolhatók, azaz a jogszabályi rendelkezések alapján a Hivatal ennyiféle eljárást folytatott le. A fenti adatok között nem szerepel a szabálysértési ügyiratforgalom, tekintettel arra, hogy a feladatkör speciális iratkezelést igényel, november 30-ig bezárólag mintegy 329 ügyben keletkeztek iratok feljelentés következtében. Az idén is jellemzõek voltak a tízezer forintot meg nem haladó tulajdon elleni szabálysértések, számuk 149 db. Fõleg bolti lopások, és az elkövetõk kb. 30 %-a fiatalkorú, középiskolás. A lopások zöme a TESCO-ban történik. A tulajdon elleni szabálysértések 10 %-a rongálással valósul meg. Új jelenség ennél a szabálysértésnél a lakóházak utcai ablakainak betörése és az ablakok, háziállatok légfegyverrel történõ kilövése. Az elmúlt években ilyen cselekmények nem fordultak elõ. Jelentõs számú továbbra is az önkormányzati rendeletek megszegése: 57 db. Ezek nagy része fõleg Cegléden történik, de máshonnan is érkeznek feljelentések, fõleg a fõvárosból. Tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatban idén kismértékben csökkent a szabálysértési hatósághoz érkezett feljelentések száma: 12 db. Több lett viszont a köztisztasági (16 db) és a környezetvédelmi (10 db) szabálysértések száma az elõzõ évekhez viszonyítva. A szabálysértési feljelentések számának csökkenése részben annak tudható be, hogy az idén már nem érkezett sorozás elmulasztása miatt tett feljelentés, de a kerületi fõállatorvostól sem kaptunk feljelentést eboltás elmulasztása miatt. A korábbi években ezen ügyek száma jelentõs volt. Ebben az évben a kiszabott pénzbírság összege: Ft. A Polgármesteri Hivatalban mûködik az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelõ minõségirányítási rendszer, mely magában foglalja a stratégiai célokat meghatározó Minõségpolitikát, a szervezet mûködését meghatározó Minõségbiztosítási Kézikönyvet, a szabványpontokat, valamint a szervezeti egységek feladatköre szerint elkészített folyamatszabályozások kibocsátását, elosztását a követelmények oktatásával és belsõ felülvizsgálatával. A szeptember 1-jén lezajlott megújító audit idõpontjáig, egyebek közt, alap elégedettség-méréseket végeztünk ügyfeleink, és a Képviselõ-testület körében annak érdekében, hogy a Hivatal mûködésének javítását az igényeknek megfelelõen biztosítani tudjuk január elejétõl június végéig 6 alkalommal tettünk fel kérdést a lakosság felé a Hivatal munkájával kapcsolatban a város internetes honlapján, melyet januárjától megismétlünk az összehasonlítás érdekében. Mesterné dr. Nagy Andrea Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: Polgármesteri Hivatal II. emelet 7. szoba Hétfõ : Kovács István és Fehér Rudolf Kedd : Kovács István és Fehér Rudolf Szerda: nincs Csütörtök: Bódi István Péntek: Vajda Andrea

3 2005. december 8. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3. oldal A Vagyongazdálkodási Iroda évi beszámolója A Vagyongazdálkodási Iroda végezte esztendõben is az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal és helyiségekkel való gazdálkodással, az ingatlanvagyon hasznosításával, az önkormányzati érdekeltségû gazdálkodó szervezetek tulajdonosi irányításának koordinálásával kapcsolatos feladatokat. Továbbra is az iroda feladata a mezõgazdasági jellegû területek hasznosítása, az önkormányzati vagyonkataszter készítésével és mûködtetésével összefüggõ munkálatok, valamint a lakások és helységek bérleti díjának számlázása. Az iroda tevékenységi körébe tartozik a fenti feladatokkal összefüggõ jogi feladatok végzése is, amely a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó ügyekben az önkormányzat jogi képviseletére terjed ki, és magában foglalja a szerzõdéses kinnlevõségek behajtására irányuló feladatokat is. A vagyongazdálkodás területén évben is kiemelt feladat volt az önkormányzat mûködési és felhalmozási bevételeinek biztosítása. A Képviselõ-testület a évi költségvetési rendeletében meghatározta az ingatlangazdálkodás során elérendõ felahalmozási célú bevételi elõirányzatát, és kijelölte az év során értékesítendõ ingatlanok körét. Az ingatlanértékesítés területén a célkitûzéseket csak részben sikerült megvalósítani. Több kisebb ingatlan értékesítése mellett a Kõrösi úti vállalkozói övezet teljes területének értékesítésérõl még az elõzõ évben döntött a Képviselõ-testület, a terület beépítésére várhatóan évben kerül sor. Elhúzódó tárgyalások, végül kisajátítási eljárás hátráltatta a 4. sz. fõközlekedési útvonal bõvítésével kapcsolatos önkormányzati ingatlanértékesítéseket. Értékesítésre került az év során a volt hajléktalanszálló Kõrösi úti épülete. Továbbra is keresi az önkormányzat a Széchenyi út és Felszegi út keresztezõdésében található Kovács kastély, a Szolnok felé vezetõ fõközlekedési útvonal mellett található volt Kecskéscsárdai iskola épülete hasznosításának legkedvezõbb formáját. A felhalmozási jellegû bevételek közül várhatóan több mint 15 millió Ft a lakásértékesítésbõl, 18,8 millió Ft az építési telkek értékesítésébõl, 39,5 millió Ft pedig az egyéb ingatlanok értékesítésébõl elért bevétel. Az elsõ félévben megrendezett aukción értékesítésre került az évek között épített gázközmû vagyon utáni önkormányzati járandóság keretében kapott államkötvény állomány utolsó részlete 6,3 milló Ft értékben. Az év során befejezõdött az önkormányzat lakáskoncepciójában meghatározott bérlakásépítési tevékenység harmadik üteme. Az elmúlt évek során állami lakásprogramok támogatását is igénybe véve a Képviselõ-testület döntései alapján három ütemben összesen 89 bérlakással bõvült az önkormányzati lakásállomány. A fecskelakás funkciójú bérlakások elsõsorban a 35 év alatti fiatal házasok jelenlegi lakásgondjain kívánt enyhíteni úgy, hogy egyúttal megteremti a saját lakáshoz jutás feltételeit is a fiatalok elõtakarékossági tevékenységének elõírásával A költségalapon meghatározott lakbérû bérlakások életkori korlátozás nélkül a tehetõsebb, de a saját tulajdonú otthon megteremtéséhez nem eléggé tehetõs állampolgárok lakásgondjain enyhített jelentõsen. A múlt esztendõ augusztusában átadott lakások teljes vételára 371,3 millió Ft. volt, amelynek elszámolására, az állami támogatás igénybevételére második félévében került sor. Az önkormányzat továbbra is keresi a költségvetési és pályázati lehetõségét annak, hogy a rendelkezésre álló tervek alapján további bérlakások építésére kerülhessen sor a esztendõben. A Budai úti Termálfürdõ és Szabadidõ Központ építésének második üteme keretében az év során átadásra került egy Magyarországon eddig nem alkalmazott szolgáltatást nyújtó aquapark, és egy színvonalas szolgáltatást nyújtó télen-nyáron üzemelõ kemping. A termálfürdõt üzemeltetõ társaság gazdasági mutatói az önkormányzat korlátozott pénzügyi lehetõségei szükségessé teszik a komplexum további bõvítését, üzemeltetési technológiájának módosítását. Az intézkedéseknek elsõsorban a télen-nyáron folyamatosan látogatható fedett részek területének és a látogatók által igénybe vehetõ vízfelület nagyságának növelését kell eredményezni. A tervezett fejlesztések megvalósítására a külsõ szakmai befektetõkkel az év során elõrehaladott tárgyalások folytak, amelyekhez a Képviselõ-testület a szükséges döntéseket meghozta. Várhatóan a döntések alapján sikerül kialakítani a belsõ strandfürdõ felújításának feltételeit is. Jó ütemben készül a termálfürdõ nyári bejáratával szemben kialakított területen a szabadidõ központ szolgáltatásait bõvítõ magántulajdonú szálloda is. Az átadásra várhatóan évben kerül sor. Folyamatosan végezte az iroda évben is a 394 db önkormányzati tulajdonú lakás, valamint a 130 db üzlethelyiség és garázs üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Az üzemeltetés során elért árbevétel az általános forgalmi adó nélkül megközelíti a 160 millió forintot. A bérleti díjak számlázása, a kintlévõségek kezelése, valamint az esetleges peres eljárások ügyeinek intézése mellett szûkös költségvetés megvalósításával sor került az épületek, lakások és helyiségek szükséges karbantartására, felújítására is. A Képvselõ-testület döntése alapján az év során megkezdõdött a háziorvosi rendelõk privatizációja, amelynek keretében a meghatározott feltételeket vállaló háziorvosok kedvezményes feltételekkel vásárolhatják meg jelenlegi orvosi rendelõjüket. A privatizáció révén várhatóan jelentõsen nõhet a háziorvosi ellátás színvonala, a rendelõk felszereltsége és a rendelõket felkeresõ betegek elégedettsége is. Továbbra is lehetõségük van a lakásépítést tervezõ családoknak a Képviselõ-testület által meghatározott kedvezményes áron építési telket vásárolni. Az iroda közremûködésével folyamatosan pályázhattak az érdeklõdõk az építési telkekre. Új területek kijelölésére is folyamatosan kerül sor a jelentkezõ igényeknek és a még önkormányzati tulajdonban lévõ, építési telek kialakítására alkalmas területeknek megfelelõen. A Képviselõ-testület döntése alapján a évi költségvetés nem tartalmazott forrást magánszemélyek részére kamatmentes városi támogatás nyújtására, és társasházak részére sem volt lehetõség pályázni lapostetõ szigetelés céljára. December hónapban dönt a Képviselõtestület az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésének, felújítására benyújtott pályázatok támogatásáról. Az év során az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselõi, valamint külsõ szakértõk több alkalommal nyújtottak tájékoztatást a társasházak képviselõi részére az igénybe vehetõ támogatásokról, a pályázatok elkészítésének módszerérõl. A tájékoztatások eredményeként több társasház is támogatásra alkalmas pályázatot nyújtott be az elnyerhetõ támogatásra. A Képviselõ-testület az év során több alkalommal foglalkozott a tulajdonában álló gazdasági és közhasznú társaságok, valamint az önkormányzati intézmények mûködésének hatékonyabbá és gazdaságosabbá tételével. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott tanácsadó várhatóan a következõ év elsõ hónapjaiban készül el azzal a tanulmánnyal, ami pénzügyi és gazdasági számításokkal alátámasztott, részletes javaslatot tartalmaz a társaságok és intézmények irányításának és mûködtetésének korszerûsítésére. Czérna Miklós

4 4. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 8. Az Ügyfélszolgálati Iroda évi beszámolója Az Ügyfélszolgálati Irodán 32 fõ munkatárs dolgozik. Az Irodán belül csoportok mûködnek, élükön szakmai csoportvezetõvel. Az Iroda feladatkörébe tartozik a szociális ügyek, a személyi okmányok intézése, anyakönyvi ügyek, piacfelügyelet, állategészségügy és a mûködési engedélyek kiadása. Ügyiratforgalmunk október 31. napjáig meghaladta a darabszámot. I. Szociális ügyek Munkatársaink a január 1-jén bevezetett munkarend alapján betûrend szerinti elosztásban látják el feladataikat. A hét minden munkanapján félfogadást tartanak, két csoportban váltva egymást. Az Irodánk által megállapítható és folyósítható támogatásokat a rendszeres és az eseti pénzbeli ellátások képezik az alábbiak szerint: Rendszeres támogatások 1.) Aktívkorúak rendszeres szociális segélye A támogatás összege személyenként és havonta az öregségi nyugdíj minimális összegének 70 %-a, jelenleg Ft, ezen összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot. Aktívkorúak rendszeres szociális segélyét október 31-ig 331 fõ kapott. Ezen támogatásban részesülõk számára az önkormányzat évente legalább 30 munkanap idõtartamú foglalkoztatás megszervezésére köteles. E feladatot a Ceglédi Szolgáltató Közhasznú Társaság látja el. 2.) Idõskorúak járadéka Ezen ellátásban a 62. életévüket, illetõleg az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött rendszeres pénzellátásban nem részesülõ személyek részesülhetnek. A támogatás összege családban élõ személy esetén Ft, egyedülálló esetén Ft. Az idõskorúak járadékát október 31-ig 26 fõ részére folyósítottuk. Az ellátás 10 %-a terheli az önkormányzat költségvetését. 3.) Rendszeres szociális segély A támogatás összege évben Ft/fõ/ hó, ellátásban 26 fõ részesült. A kiutalt összeg 10 %- a terheli az önkormányzatot. 4.) Lakásfenntartási támogatás E támogatásra vonatkozó szabályokat a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, illetve a helyi rendelet határozza meg. A Szociális törvény március 1-én hatályba lépett módosítása alapján normatív alapú támogatás megállapítása is lehetséges, ennek 90 %-át az állami költségvetés fedezi. A méltányosságból adható támogatás 100 %-a terheli az önkormányzatot. Ezen támogatás január 1-én 165 fõ, október 31-én normatív alapon 231 fõ. A lakásfenntartási támogatások zömét a Prometheus Rt-hez, illetve a TIGÁZ Rt-hez utaljuk közvetlenül. 5.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás A támogatást azon családok gyermekei részére állapítja meg hivatalunk, ahol a családban az 1 fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimális összege - jelenleg Ft - alatt van. A támogatás gyermekenként havonta Ft. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban évben 3096 fõ részesült. Ezen ellátás 90 %-át az állami költségvetésbõl visszaigényeljük. 6.) Rendszeres nevelési támogatás E támogatásban 67 fõ részesült, összege gyermekenként Ft/hó. Az ellátás teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. 7.) Ápolási díj Ápolási díjban október 31-én 229fõ részesült. Az ápolási díj bruttó összege a 18 év feletti személy ápolása esetén az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a, azaz jelenleg Ft, kiskorú vagy fogyatékos felnõtt ápolása esetén pedig 120 %-a, azaz Ft. Eseti pénzbeli ellátások 1.) Temetési segély Temetési segélyben január 1- és október 31-e között 173 fõ részesült. A támogatás összege évben átlagosan Ft/fõ. 2.) Átmeneti segély Átmeneti segélyben október 31. napjáig 385 fõ részesült. A segély átlagos összege: Ft/fõ. Az év elején 808 személyt részesítettünk tüzelõtámogatásban, maximum Ft értékben. 3.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ez az ellátási forma évben 275 család gyermekét érintette. A támogatás átlagos összege családonként Ft. A téli idõszakban 721 kiskorú gyermeket nevelõ családot részesítettünk tüzelõtámogatásban. 4.) Köztemetés Köztemetésrõl évben 22 esetben kellett gondoskodni. Az elhunytak közül 13 fõ volt ceglédi lakos. A többi elhunyt temetésével kapcsolatos kiadásokat a lakóhely szerinti önkormányzat téríti vissza. A köztemetés átlagos költsége: Ft. 5.) Közgyógyellátás A helyi rendeletben meghatározott feltételekkel rendelkezõ személyek részére Március 31-éig méltányossági alapon 646 db közgyógyellátásra jogosító igazolvány került kiadásra. A térítési díj évi összege Ft/fõ/év, mely teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. 6.) Természetbeni ellátások Karácsony elõtt a nehéz szociális körülmények között élõ idõs emberek részére 200 db ajándékcsomag készítését tervezzük. A támogatottak névsorát a területi képviselõ, és a házi betegellátással foglalkozó személyek javaslata alapján állítjuk össze. Irodánk foglalkozik a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásának megállapításával. A támogatás 100 %-át az állami költségvetésbõl visszaigényeljük. Elõkészítjük, és jegyzõkönyv formájában rögzítjük a Népjóléti és Szociális Bizottság üléseit, végrehajtjuk döntéseit. II. Okmányügyintézés Az Okmányiroda mûködését január 1. és október 31. közötti idõszakban az alábbi statisztikai adatok jellemzik: Irodánkba 5764 db személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtottak be, 7241 db lakcímigazolványt állítottunk elõ, 2787 db lakcímbejelentés történt azonnali ügyintézéssel, 2478 db útlevél iránti kérelmet rögzítettünk. Az Okmányiroda illetékességi területéhez tartozó települések vonatkozásában 3040 db bizonylatot rögzítettünk. Gépjármû ügyintézés során db kérelem átvételére került sor. Az egyéni vállalkozói igazolvány iránti kérelmek száma 1087 db, a vezetõi engedélyé pedig 5831 db. Parkolási igazolvány kérelem 475 db volt. Az Okmányirodában április 1. óta 14 fõ kezdeményezte az ügyfélkapu létesítését. III. Anyakönyvi Csoport Az Ügyfélszolgálati Iroda részeként mûködik az Anyakönyvi Csoport. Feladatait 4 fõ ügyintézõvel látja el, a teljes munkaidõben ügyfélfogadással, illetve - a házasságkötéseknél közremûködés kapcsán szombati napon történõ munkavégzéssel. Feladataik közt szerepel a városban történt születések, házasságkötések, halálesetek anyakönyvezése, valamint a hagyatéki eljárás és a hatósági bizonyítványok kiadása, a magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyek intézése, továbbá július 1-tõl az anyakönyvi események számítógépen történõ feldolgozása és az újszülöttek részére az elsõ lakcímkártya kiállítása is, melybõl 1250 db készült. Az Anyakönyvi Csoport munkáját január 1. és októbert 31-e között az alábbi számadatok jellemzik: születési bejegyzések száma 1000, házasságkötés 140, válás 81, haláleset bejegyzés 1035 db, állampolgársági ügyek száma 103, sírhely regisztrálás 100, a hagyatéki ügyek száma 570 db. A kiadott hatósági bizonyítványok száma 74 db volt. Az év folyamán db anyakönyvi okiratot állítottunk ki. A házasságkötéseknél 76 alkalommal vették igénybe szolgáltatásunkat. IV. Piacfelügyelet, állategészségügy, mûködési engedélyek Az Ügyfélszolgálati Iroda feladatkörébe tartozik a piacfelügyelet, vásár bejegyzése, marhalevél kezelése, közterület használat engedélyezése, az állattartási panaszok kivizsgálása, eboltás, méhek tartása, fertõzõ állatbetegségekkel kapcsolatos helyi zárlat elrendelése, a mûködési engedélyekkel kapcsolatos feladatok, telepengedélyezési ügyek, magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, a szerencsejáték szervezés körébe tartozó feladatok, egyéni vállalkozók nyilvántartása. A kerületi fõállatorvos által az év folyamán elrendelt ebzárlatról Irodánk minden esetben tájékoztatta a lakosságot és részt vett az eboltási igazolványok ellenõrzésében, valamint az eboltás megszervezésében és lebonyolításában. A helyi vásárokon folyamatosan végzünk ellenõrzést és kezeljük a szállítóleveleket. Az idén 189 újonnan nyitott üzletre adtunk ki mûködési engedélyt. Telepengedélyezési eljárás lefolytatását 47 esetben kérték az egyéni és társas vállalkozók. Ellenõrzéseink következményeként 5 üzlet mûködését megtiltottuk. A vendéglátóipari üzletek éjszakai mûködését 9 szórakozóhelyen ellenõriztük a Rendõrkapitányság, a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség és a Vámhivatal munkatársaival. Farkas Ágnes

5 2005. december 8. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5. oldal A Gyámhivatal évi beszámolója A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott feladatokat látja el a gyámhivatal. A hivatkozott törvényi hely 14. (1) bekezdése szerint a gyermekek védelme, a gyermek családban történõ nevelkedésének elõsegítése, veszélyeztetettségének megelõzésére és megszüntetésére, valamint a szülõi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülõ gyermek helyettesítõ védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Az év november 30-ig összesen 6658 az iktatott gyámhatósági iratok száma, ebbõl 1628 db a fõszámon iktatott önálló ügyként kezelendõ irat, és 5030 db az ezekhez érkezõ beadványok száma. Néhány tájékoztató adat a gyámhivatal szervezetérõl: A gyámhivatal szakmai felettese a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. A gyámhivatal munkatársai felett a munkáltatói jogot Cegléd Város Jegyzõje gyakorolja. A gyámhivatal Cegléd Város Polgármesteri Hivatalának épületében mûködik, összességében 6 fõvel. A 6 fõbõl 1 fõ a hivatalvezetõ, 1 fõ látja el a hivatal teljes adminisztrációs feladatait, valamint 4 fõ ügyintézõ. I. Pénzbeli ellátások: 1/a. Gyermektartásdíj állam általi megelõlegezése A gyámhivatal a pénzbeli ellátások közül a gyermektartásdíj megelõlegezését, valamint az otthonteremtési támogatások iránti kérelmek elbírálását intézi. A gyermektartásdíj megelõlegezések száma a tavalyi évhez képest lényegesen nem változott évben átlagban 58 fõ, tárgyévben átlagban 60. fõ Cegléd Város Gyámhivatalán keresztül részesült tartásdíj állam általi megelõlegezésében. Tárgy idõszakban Ft összegben került gyermektartásdíj megelõlegezésre. A gyámhivatal azon kötelezettekkel szemben, akik tartósan, önként nem teljesítik gyermektartásdíj fizetési kötelezettségüket - ezért szükséges a jogosult részére az elõlegezés - az évi XXXI. tv (2) bek. a) pontja alapján feljelentést tesz tartás elmulasztása miatt. 1/b. Otthonteremtési támogatás Az átmeneti és tartós nevelt gyermekek nagykorúvá válásukat követõen - ha ennek feltételei fennállnak - jogosultak otthonteremtési támogatásra. Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a fiatal felnõttek megpróbáljanak ennek a támogatásnak a segítségével valamilyen önálló módon lakhatását megoldani. A támogatás összege a fiatal felnõtt átmeneti vagy tartós nevelésben töltött idejéhez, valamint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének szorzatához igazodik év során 6 fõ fiatal felnõtt részesült támogatásban, összességében Ft összegben. II. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: A) Családbafogadás év során 57 családbafogadási ügy indult, ebbõl 45 kiskorút érintõen járult hozzá a gyámhivatal a családbafogadáshoz, 6 kérelem elbírálása még folyamatban van, és 6 ügy illetékesség hiányában áttételre került más gyámhivatalhoz. B) Ideiglenes hatályú elhelyezés Tárgy évben megemelkedett a gyámhivatal illetékességi területén az ideiglenes hatályú elhelyezéssel érintett gyermekek száma. Tárgyévben 70 gyermeket érintõen folyt ideiglenes hatályú elhelyezési eljárás.. Egyre nõ azoknak családoknak a száma, ahol a gyermek súlyosan veszélyeztetett, elkerülhetetlen a családból történõ kiemelése. Az esetek egy részében a különélõ szülõ is kezdeményezi az eljárást azzal az indokkal, hogy másik szülõ környeztében a gyermek súlyosan veszélyetetett Gyakori eset, hogy a év közötti gyermekek és a család között kialakult súlyos problémák miatt kerül sor az ideiglenes hatályú elhelyezésre. A gyermekek befogadó otthonokba, majd nevelõszülõknél, kis számban lakásotthonokban kerültek elhelyezésre, 7 gyermek vonatkozásában az ideiglenes hatályú elhelyezés iránt benyújtott kérelmet elutasítottuk. C) Átmeneti és tartós nevelésbe vétel évben 120 átmeneti nevelt gyermek és 9 tartós nevelt gyermek ügyeit intézte a hivatal. 5 gyerek esetében sikerült a családot felkészíteni arra, hogy a gyermeket a hivatal visszahelyezze, mely komoly eredményként könyvelhetõ el. D) Az utógondozás és az utógondozói ellátás Az átmeneti vagy tartós nevelés megszûnése után kivéve, ha a gyermeket örökbefogadták a gyámhivatal legalább 1 év idõtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnõtt utógondozását, feltéve, hogy az utógondozást, a fiatal felnõtt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elõsegítse a gyermek, illetve a fiatal felnõtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. A gyermek utógondozását a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat, a fiatal felnõtt utógondozását a gyermekotthon, vagy a nevelõszülõi hálózatot mûködtetõ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat látja el. A fiatal felnõtt kérelmére a gyámhivatal elrendeli az utógondozói ellátást, ha ennek feltételei fent állnak év során 46 esetben került sor az utógondozás elrendelésére, ebbõl 34 esetben kapott a fiatal felnõtt utógondozói ellátást. III. Tájékoztató adatok A kiskorúak vagyoni ügyében tárgyévben 318 esetben indult eljárás. A korábbi évekhez képest emelkedett a kapcsolattartási ügyek száma. A gyermekkel való kapcsolattartásra a szülõ és a nagyszülõ, a nagykorú testvér, továbbá, ha a nagyszülõ és szülõ nem él, illetõleg a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy a kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja a gyermek szülõjének testvére, valamint szülõjének házastársa is jogosult. A kapcsolattartási ügyek zömében sikerül a felek között egyezséget létrehozni, ennek hiányában a gyámhivatal határozatban dönt a kapcsolattartásra irányuló kérelemrõl.. A gyámhivatalnál tárgy évben 278 gyermeket érintõen indult eljárás a családi jogállás rendezésére, két kiskorú leány részére engedélyezte a hivatal. a házasságkötést. A fentieken túl társhatóságoktól 146 esetben érkezett megkeresés. A hivatal munkatársai igyekeznek minden ügyben a kiskorú érdekének megfelelõ döntést hozni, megpróbálják minden esetben megkeresni azt a megoldást, mely optimálisan tudja biztosítani a gyermek értelmi és érzelmi fejlõdését. Dr. Varga Tünde Cegléd Városi Gyámhivatal vezetõje

Elhalasztott beruházások

Elhalasztott beruházások VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XXI. évfolyam 14. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Elhalasztott beruházások Két tényező játszott szerepet abban, hogy az Önkormányzat újra

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról T Á J É K O Z T A T Ó a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai szerteágazóak és összetettek. Ezért

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási kötelezettségéről szóló, módosított

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről 1. melléklet Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére Készítette: Dr. Gaál

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben