ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata"

Átírás

1 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE Szám:1033- /2009. ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács április 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Társulási Tanács! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( A továbbiakban Sztv.)92. (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú önkormányzat a településen élő szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Balatonfüred Város Önkormányzata ezt el is készítette évvégén, most kell azt felülvizsgálni és aktualizálni. Társulásunk a szociális törvényben meghatározott alapellátási feladatok közül többet felvállalt kistérségi szinten: családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása. Erre tekintettel a szolgáltatástervezési koncepciót a Társulásnak is el kell készítenie. A mellékelt szolgáltatástervezési koncepció teljes körű adatai Balatonfüred Városra vonatkoznak. Azon ellátási formáknál, melyet a Társulás felvállalt, már kitér kistérségi szintre is, megjelölve a szolgáltatás módját, az azt biztosító szervezetet. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg és a melléklet határozati javaslatot hagyja jóvá. Balatonfüred, március 25. Filep Miklós./2009.(.) h a t á r o z a t: HATÁROZATI JAVASLAT Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepcióját a melléklet szerint jóváhagyja.

2 A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata és évekre történő aktualizálása Az Észak-balatoni Kistérség Veszprém megye déli - dél-keleti részén terül el, a Balaton parton a 71- es út mentén Lovastól Balatonszepezdig, a part felett húzódó felvidéki területen pedig Balatonszőlőstől Monoszlóig, két gyöngyfüzérként sorakozó 20 település tartozik hozzá. A területe 318 km2, a lakosainak száma több mint fő. A kistérség településszerkezetére jellemző, hogy monocentrikus, Balatonfüred dominanciája egyértelmű a térségben. A kistérség Balatonfüred városát kiemelve alapvetően kis- és aprófalvas terület, s nem változtat e jellegzetességen a két nagyobb fő közötti - lakosságszámú település sem. Az itt lakók körében nehézséget jelent az idős populáció növekedése, a kevés születendő gyermek, és az elvándorló fiatalság. A helyben született lakosok mellett sok az üdülő tulajdonos, vagy a betelepülő, az ún. bebíró. A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás június 25-én alakult meg. A többcélú kistérségi társulás célja, hogy a közszolgáltatások térségi szintű szervezésével, azokat gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb színvonalon láthassák el és összehangolják a területfejlesztési feladatokat novemberében a kistérségben létrejött a Balatonfüred Város és Csopak Község Önkormányzata által fenntartott Intézményfenntartó Társulás, amely többek között a térség szociális alapellátásainak egyes elemeit is biztosítja. Az évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 92. -ának (3) bekezdése előírja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, a szolgáltatások tekintetében a társulás a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, amelynek tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgál és aktualizál. A koncepció felülvizsgálata és aktualizálása során arra törekedtünk, hogy - az időközben bekövetkezett jogszabályi változások és az azokból adódó önkormányzati feladatok kerüljenek be a koncepcióba - a koncepció elkészítése óta az ütemezés szerinti fejlesztések és az azóta felmerülő, lakossági igényekre alapozva szinkronban legyen az időbeni és a finanszírozásbeli tervezés.

3 - 2 Bevezetés A hazai szociális ellátórendszert a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. a továbbiakban Sztv. foglalja keretbe, egyben meghatározza a fenntartói feladatokat, valamint az intézményekkel kapcsolatos teendőket és azok felelősségeit. A fenntartó szerepe az ellátások megszervezésében meghatározó, hiszen a törvényi szabályozások alapján biztosítani kell a tárgyi-személyi feltételeket és a biztonságos működés kereteit, valamint a szakmai és törvényességi ellenőrzést. Balatonfüred Város Önkormányzata november 25-i ülésén tárgyalta és a 384/2004. (XI.25.) Kh. Sz. határozatával jóváhagyta a város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A koncepció felülvizsgálata és kistérségi szintre történő aktualizálása 2007-ben megtörtént, amelyet a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás ig terjedő időre 13/2007. (II.15.) sz. határozatával Balatonfüred Város Önkormányzata 70/2007. (III.29.) sz. határozatával elfogadott. A felülvizsgált koncepció I. fejezete bemutatja a kistérség demográfiai mutatóit, foglalkoztatási helyzetét. II. fejezete ismerteti a szociális ellátási kötelezettség és a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási formákat, illetve a szakosított ellátást, a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó intézményeinket; a gyermekjóléti szolgálatot és a bölcsődét. III. fejezete foglalkozik a szociális szolgáltatások fejlesztésének irányaival, jövőbeni feladatok ellátásának ütemezésével, azoknak a bevezetendő intézményi rendszereknek a bemutatásával, amelyeket az önkormányzatnak folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig kellett megvalósítania. A szolgáltatástervezési koncepció célja, hogy meghatározza a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, céljait, átfogó képet adjon az önkormányzat ellátási kötelezettsége teljesítésének jelenlegi helyzetéről, feltárja a szolgáltatások rendszerében rejlő hiányosságokat. Alapul szolgáljon a kötelezettsége körébe tartozó szolgáltatások tervezéséhez, meghatározza a fejlesztések ütemét, a finanszírozási lehetőségeket, a fejlesztést szolgáló együttműködés kereteit és a prioritásokat. Alapelvek a szociális gondoskodásban Mindenkinek joga van az emberhez méltó életre. Mindenki számára biztosítani kell a szociális minimumot és minden rászoruló számára a törvényben rögzített szociális jellegű jogok érvényesülésének lehetőségét. Tilos mindennemű hátrányos megkülönböztetés. Nemre, életkorra, származásra, etnikai és vallási hovatartozásra tekintet nélkül jogosultak az igénylők az ellátást igénybe venni.

4 - 3 - A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Önkormányzatai helyi szociálpolitikájukban és a szociális szolgáltatások biztosítása során folyamatosan törekszenek arra, hogy a lakosság szociális jólétét biztosítsák, figyelemmel felelősségük korlátaira és mértékére. A Társulás, illetve az Önkormányzatok döntéseikkel a szociális ellátások kiszámítható és színvonalas működtetését biztosítják. A szociális szolgáltatások és ellátások középpontjában az ember, az egyén, a család áll. Az Önkormányzatok kiemelt feladatai az egyenlőtlenségek mérséklése, a szociális biztonság megteremtése, a szegénység okozta nehézségek enyhítése. A helyi szociális gondoskodásban kívánatos a nem állami és egyházi szervezetekkel való szorosabb együttműködés, az egyes feladatok átadása. Az ellátások biztosításakor a megfelelő bánásmód, a gyors és hatékony ügyintézés alapkövetelmény. I. fejezet Helyzetkép A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás demográfiai helyzete A Balatonfüredi Kistérségbe tartozó 21 településen 2008-ban összesen lakos él. A térség lakossága Veszprém megye népességének kb. 6%-át teszi ki. Ez az arány 1990 óta lényegében azonos értéken maradt. A lakosság közel 60%-a a térség központjában, Balatonfüreden él. A kistérség egyetlen városát, Balatonfüredet leszámítva mindössze két településen: Csopakon (1960 fő) és Tihanyban (1389 fő) haladja meg a lakosságszám az ezer főt, egy településen, Zánkán közelíti meg az 1000 főt (956 fő). A kistérség 20 települése közül 13-ban a lakosságszám nem éri el az 500 főt. A térséget alkotó községek többsége az országos átlagot (53%) jelentősen meghaladva - tehát (13 község 65%) 500 fő alatti lakosú kistelepülés (törpefalvak), amelyek együttes lakosságszáma a térség népességéből mindössze 12 %-nak felel meg (2630 fő). A törpék között is kicsik Óbudavár és Tagyon, ahol a népesség 100 fő alatti. Az 1000 lakosra jutó élve születések tekintetében Veszprém megye kistérségei között 7,6-os értékkel a legutolsó a balatonfüredi kistérség, míg a legmagasabb, 9,3-es számot az ajkai kistérség tudja felmutatni. A halálozások tekintetében kistérségi összehasonlításban már nem áll ennyire rossz helyen a balatonfüredi kistérség. Az 1000 lakosra vetített halálozási szám 10,6 értéke a veszprémi kistérség után a második legalacsonyabb a megyében. A lakosságszám kialakításában szerepet játszó másik fő tényező, a vándorlási különbözet már kedvezőbb képet mutat, főleg a kisközségek tekintetében. A megye kistérségeivel történő összehasonlításban vándorlási különbözet értékében a középmezőben helyezkedik el a balatonfüredi kistérség.

5 - 4 - Az elkövetkező évekre, évtizedekre nézve egyre inkább problémát hordoz magában, hogy e térségben is egyre kevesebb gyermek születik, egyre kevesebb lesz a fiatalkorúak és magasabb az idős vagy idősödő, már nem aktív korúak aránya, az öregedési index egyre kedvezőtlenebb értéke várható. Különösen problematikus, hogy a térségben az idősek több mint harmada (41,5%) 75 éven felüli (a megyei átlag 37,4 %). A települések felében, köztük Balatonfüreden is ez az arány 40% feletti, ezen belül Balatonudvariban, Tagyonban és Vászolyon arányuk az 50%-ot is eléri, ill. meghaladja. Sokan egyedül élnek, gyermekeik elköltöztek a faluból, a térségből, az ő ellátásukban nemcsak szociális és egészségügyi ellátásra kell gondolnunk, integrálásukban a településen működő civil szervezetek jelentős szerepet tölthetnek be, segítve az önkormányzatok ez irányú feladatait. Rövidtávon olyan ellátórendszer kialakítására kell törekedni, amely a kistérség számára gazdaságosan üzemeltethető, mégis a lehető legnagyobb hatékonysággal az alapellátások körében bír. Hosszú távú célként egy olyan ellátórendszer kialakítása kívánatos, amely képes biztosítani az ellátások teljes spektrumát, az esélyegyenlőség és a szükségletek kielégítése érdekében, s amely a progresszív ellátás szintjeit úgy hozza létre, hogy a helyi, mikro-térségi, kistérségi, megyei és régiós ellátás egymásra épül. Település év összesen 18 felett Balatonfüred Balatonszőlős Örvényes Paloznak Balatonakali Tihany Balatonudvari Aszófő Szentantalfa Szentjakabfa Balatoncsicsó Tagyon Vászoly Dörgicse Csopak Pécsely Balatonszepezd Zánka Óbudavár Lovas Monoszló

6 - 5 - Nyugdíjas lakosság összetétele Település 55 év feletti nők 62 év feletti nők 60 év feletti férfiak 62 év feletti férfiak Balatonfüred Balatonszőlős Örvényes Paloznak Balatonakali Tihany Balatonudvari Aszófő Szentantalfa Szentjakabfa Balatoncsicsó Tagyon Vászoly Dörgicse Csopak Pécsely Balatonszepezd Zánka Óbudavár Lovas Monoszló Állandó lakosság nemenkénti megoszlása Település Nők Férfiak Balatonfüred Balatonszőlős Örvényes Paloznak Balatonakali Tihany Balatonudvari Aszófő Szentantalfa Szentjakabfa Balatoncsicsó Tagyon Vászoly Dörgicse Csopak Pécsely Balatonszepezd Zánka Óbudavár Lovas Monoszló 68 71

7 - 6 - A balatonfüredi kistérség munkaerő-piaci helyzete A balatonfüredi kistérségben rendkívül erős a szezonális ingadozás, amit jól érzékeltetnek a következő adatok: február július 20. nyilvántartott álláskeresők aránya: 10,2 % 3,7 % nyilvántartott álláskeresők száma: 1055 fő 377 fő Megállapítható, hogy a két szélső értéket jelentő hónap létszámadata között 2,8-szeres a különbség. A 2008-as évre vonatkozó éves átlag 694 fő (6,7 %). A nyilvántartott álláskeresők számának megoszlása a decemberi zárás időpontjában a következő volt: Nemek szerint: Férfi Nő Összesen: 486 fő 440 fő 926 fő Pályakezdő: Férfi Nő Összesen: 18 fő 20 fő 38 fő Állománycsoportok szerint: Fizikai Szellemi 790 fő 136 fő Iskolai végzettség szerint: 8 általánosnál kevesebb 14 fő általános iskola 279 fő szakmunkásképző 295 fő szakiskola 31 fő szakközépiskola 126 fő technikum 30 fő gimnázium 90 fő főiskola 43 fő egyetem 18 fő

8 - 7 - Életkor szerint: 20 évesnél fiatalabb 10 fő éves 119 fő éves 227 fő éves 218 fő éves 124 fő éves 154 fő 55 évesnél idősebb 74 fő Nyilvántartásban töltött idő szerint: legfeljebb 1 év egy éven túl 841 fő 85 fő Ellátási forma szerint: nem résztvevő álláskeresési járadék álláskeresési segély vállalkozói járadék NYES munkanélküli járadék rendszeres szociális járadék 220 fő 333 fő 285 fő 12 fő 1 fő 1 fő 74 fő Belépők összesen: pályakezdő nem pályakezdő 7 fő 252 fő Kilépők összesen: pályakezdő nem pályakezdő 12 fő 133 fő Balatonfüred városra is jellemző az erős szezonális ingadozás. A nyilvántartott álláskeresők száma az előző két év szélső értékét jelentő hónapjában így alakult: február fő július fő A különbség 2,4-szeres.

9 - 8 - Egy évnél hosszabb folyamatos nyilvántartásban november 20-án 45 fő szerepelt. Ebben az időpontban 195 fő kapott álláskeresési járadékot és 96 fő álláskeresési segélyt. Rendszeres szociális segélyben 46 fő részesült. A balatonfüredi nyilvántartott álláskeresők összlétszáma november 20-án 464 fő volt. Balatonfüreden még mindig az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató 444 fő létszámmal. Továbbra is a térség egyetlen ipari üzemünk a Termelés Logisztik Centrum Kft. A legnagyobb munkáltatók: Danubius Zrt., Észak-balatoni Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt., PROBIO Zrt., Állami Szívkórház, DRV Zrt., Club Tihany Zrt., Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. A mezőgazdaságban változatlanul a szőlészet-borászat a meghatározó, kis családi birtokok formájában. Ugyanakkor ez keveseknek nyújt megélhetési lehetőséget, sokaknak azonban kiegészítő bevételi forrást jelent. A foglalkoztatásban a turizmus változatlanul meghatározó szerepet tölt be. A szezonban az idegenforgalomhoz, kereskedelemhez kapcsolódó munkakörökben munkaerőhiány mutatkozik, míg a szezonon kívül kevés a munkahely. A foglalkoztatás helyzetére pozitív hatással voltak az elmúlt évek jelentős beruházásai Balatonfüreden. Átadásra került az Annagora Park, majd június végétől az Aquapark, melyben 110 új munkahely létesült (ebből 25 szezonális). Megépült az éves üzemelésű Silver bevásárlóközpont, benne üzletekkel és gyorsétteremmel, majd meg a CBA, a Penny Market, és a Spar Supermarket. Az elmúlt 2 ében 2 új szálloda kezdte meg működését /Hotel Silver Resort,Hotel Flamingó/ Ugyancsak pozitív hatású volt 2005-től kezdődően a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, Balatonfüred gesztorságával megnyert és működtetett Balaton közmunkaprogram ben 32 fő balatonfüredi lakos és 69 fő a kistérségből, 2006-ban 45 fő balatonfüredi lakos és 120 fő a kistérségből, 2007-ben 38 fő balatonfüredi lakos és 45 fő a kidtérségből, 2008-ban 30 fő balatonfüredi lakos, és 46 fő a kistérségből mint álláskereső talált munkát 6 hónapos időtartamra. Szociálisan rászoruló csoportok, amelyekre a szociális ellátások koncentrálódnak - munkanélküli vagy kiskeresetű aktívkorú lakosság - alacsony összegű nyugellátással rendelkező, rossz egészségi állapotú, időskorú lakosság - többgyermekes családok, családi, illetve jövedelmi okokból veszélyeztetett kiskorúak - egyedülálló szülők - speciális helyzetű csoportok, (fogyatékkal élők, hajléktalanok).

10 - 9 - II. fejezet A szociális ellátórendszer jogszabályi előírásai A szociális szolgáltatások rendszere a személyes gondoskodáson alapuló ellátásokat öleli fel. Míg a pénzbeli és természetbeni támogatások elsősorban a munkaképes lakosság segítését szolgálják, addig a szociális szolgáltatások rendszere a többnyire testi-lelki állapotuk miatt a munkaerőpiacra belépni nehezen tudó, illetve erre képtelen, a munkaerőpiacról már kikerült, valamint anyagi helyzetüknél fogva is tartósan nehéz helyzetben lévő emberek (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek) lehetséges ápolási, gondozási szükségleteit fedje le. Az alap- és nappali ellátást azok számára kell megszervezni, akik otthonukban is támogathatók, az átmeneti elhelyezést azok részére, akiknek intézeti elhelyezése szükséges. A szociális szolgáltatások rendszere folyamatos változásokon megy át. Jellemzően növekednek azok a feladatok, amelyeket a Sztv. az önkormányzatok számára kötelezően előír. Minden önkormányzatnak gondoskodnia kell az alapellátásról és a szakosított ellátásokhoz való hozzájutásról. A Sztv január 1-től hatályos rendelkezései szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani a.) étkeztetést b.) házi segítségnyújtást c.) és állandó lakosok számától függően az alábbi szociális szolgáltatásokat: - a családsegítéshez való hozzáférést, - a főnél több állandó lakosú településen még a családsegítést, - a főnél több állandó lakosú településen a családsegítés mellett az idősek nappali ellátását, - a főnél több állandó lakosú településen a fentieken túl jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást. A települési önkormányzatok a fenti szociális szolgáltatásokat társulás útján is biztosíthatják. A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás november 30-tól hatályos megállapodása értelmében társulási formában biztosítja a családsegítést (Monoszló község kivételével), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idősek és fogyatékosok nappali ellátását, 2009-től a házi segítségnyújtást. Ugyancsak november 30-án született Balatonfüred város és Csopak Község Önkormányzatai között az a megállapodás, amely a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központot közös intézmény fenntartási társulás formájában működteti a jövőben, s melynek neve: Balatonfüred és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás.

11 A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ több szakfeladata továbbra is ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, az intézményben a feladatellátáshoz a tárgyi feltételek évek óta nem biztosítottak. Az intézmény székhelye a Közösségi Ház épületében található. A rendelkezésre álló helyiségek mérete, kialakítása, elhelyezése, adottságai nem megfelelőek a segítő munkához. Nem áll rendelkezésre a kliensekkel való személyes beszélgetéshez interjúszoba, a csoportfoglalkozások lebonyolítására megfelelő helyiség. Étkeztetés Étkeztetés keretében azoknak a rászorulóknak kell a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani; koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetést valamennyi településen lélekszámtól függetlenül biztosítani kell. Míg a kisközségek jellemzően kiszállítással oldják meg a rászorulók napi egyszeri meleg étellel való ellátását (étkeztetést), addig a nagyobb településeken helyben fogyasztással és elvitellel is igénybe vehető az ellátás, s csak az egészségi állapotuk miatt rászorulók számára biztosított a házhoz szállítás ban étkeztetésben Balatonfüred területén 16 fő részesült, aki helyben fogyasztotta, illetve elvitte. Lakásra történt szállítással 70 fő élt. A kistérségben egyedül Zánkán történik szociális ellátás keretei között étkeztetés. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, azért, hogy a segítségnyújtással minél tovább megszokott környezetében élhessen. Balatonfüreden 27 fő részesült házi segítségnyújtásban az elmúlt évben. Gondoskodnak a települések is a házi segítségnyújtásról, de nem szociális ellátás keretében, ez az ellátási forma a kistérségben nem épült ki, de folyamatban van. Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A törvényi rendelkezés értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén főnél több állandó lakos él, a családsegítő köteles biztosítani, a főnél alacsonyabb lélekszámú települések feladata a szolgáltatáshoz való hozzáférés elősegítése.

12 Itt a krízis esetén való beavatkozás lehetősége nehézkes, és a ki/bejárás is rontja a hatékonyságot. Az elégtelen közlekedési lehetőségek miatt a szakemberek területre való eljutása nehézkes. A szakfeladatot 4 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező családgondozó látja el a kistérségben. Az egy családgondozóra jutó esetszám éves szinten átlag családot, illetve klienst jelent, melynek jelentős része az inaktív lakosságból tevődik össze: munkanélküli, rendszeres szociális segélyben részesülők, aktívkorúak, valamint a nyugdíjas korosztály. Az ügyfelek között továbbra is nagy számban vannak jelen az egyedül élők. Az esetkezelések között: információnyújtás, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, továbbirányítás, egyéb, pl. családlátogatás, felajánlások továbbítása szerepelt. Családsegítő szolgáltatást igénybevevők adatai kistérségi szinten: Nem, életkor éves és idősebb összesen Férfi Nő Összesen A szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint: Gazdasági aktivitás Fő Aktív kereső 53 Álláskereső 39 Inaktív kereső 129 Ebből nyugdíjas 106 Eltartott 11 Ebből gyermek vagy fiatalkorú 0 Összes igénybevevő 226 A családsegítést igénybevevők száma településenként: Balatonfüred 128 Aszófő 4 Csopak 15 Zánka 0 Paloznak 2 Pécsely 12 Dörgicse 7 Lovas 14 Balatoncsicsó 3 Balatonakali 7 Balatonszepezd 4 Örvényes 6 Szentantalfa 5 Balatonudvari 4 Szentjakabfa 1 Tihany 4 Tagyon 0 Balatonszőlős 7 Óbudavár 0 Vászoly 3 Monoszló 0

13 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése a főnél több állandó lakosú települések ellátási kötelezettsége. A kistérségben a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el. Az intézményi felmérés szerint az ellátást igénylők számának növekedése igazolja a szolgáltatás létjogosultságát. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. Az ellátásba bekapcsolt településeken az igényfelmérést követően folyamatosan került a szolgáltatás kiépítésre. Az alapellátási formák megléte és elérhetősége közvetve jelentős hatást gyakorol a szakosított ellátások igénybe vételére is. Tekintettel arra, hogy a segítő szolgáltatások hiánya miatt/ellenére sokan nem jutnak a lakókörnyezetükben, az állapotuknak megfelelő és számukra elegendő, szociális alapellátásokhoz, és a szakosított ellátási formát (különösen a bentlakásos intézményeket) célozzák meg. Ez azon túl, hogy jelentős környezet-, illetve életmódváltozással jár együtt (kirekesztődés) a legköltségesebb ellátási forma is, a többnyire amúgy is 100 %-os (vagy afeletti) kihasználtsággal működő bentlakásos intézményekbe várakozók számát növeli. Az alapellátás hiányosságát támasztja alá az a tény, hogy a bentlakásos intézményekbe elhelyezésre várakozók jelentős száma a lakókörnyezetében semmilyen segítséget nem kap, vagy nem elégséges a segítség (hétvégén nincs alapszolgáltatás). Az ellátásban részesülők leggyakrabban egészségügyi szolgáltatásokat (krónikus osztály, ápolási osztály) vesznek igénybe. A szociális törvény módosítása a gondozási szükséglet fogalmának bevezetésével, mely jelentősen csökkenteti a bentlakásos intézményekbe jutás lehetőségét, s ezzel tovább növeli az alapellátások fontosságát. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kihelyezett készülékei december 31-ei állapot szerint A kistérségben a kihelyezett készülékek száma: 457 db. Településenként: Balatonfüred 161 Aszófő 19 Csopak 78 Zánka 14 Paloznak 16 Pécsely 14 Dörgicse 13 Lovas 10 Balatoncsicsó 8 Balatonakali 11 Balatonszepezd 18 Örvényes 6 Szentantalfa 12 Balatonudvari 8 Szentjakabfa 4 Tihany 41 Tagyon 5 Balatonszőlős 13 Monoszló 6 Vászoly 0 Óbudavár 0

14 évben az összes riasztások száma a kistérségben: 248 db. Településenkénti riasztások száma: Balatonfüred 144 Csopak 41 Dörgicse 3 Zánka 9 Szentantalfa 2 Szentjakabfa 1 Tihany 16 Balatonudvar 2 Balatoncsicsó 1 Paloznak 6 Balatonakali 4 Pécsely 6 Balatonszőlős 2 Balatonszepezd 5 Örvényes 2 Lovas 1 Aszófő 3 Nappali ellátás Sztv. 65/F.. (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, a.) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b.) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c.) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását látja el. Szolgáltatási formái között szerepel a napi háromszori étkezés biztosítása, ellátásuk biztosítási, személyi tisztálkodás segítése, személyes ruházat tisztítása, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, szabadidős programok szervezése stb.

15 A szolgáltatások kiegészítése érdekében a gondozók kísérik figyelemmel a gondozottak állapotváltozását, a szakorvosokkal kapcsolatot tartanak fenn, ügyintézésben nyújtanak segítséget, személyes kapcsolatot tartanak a hozzátartozókkal. Az Idősek Klubja több mint 20 éve működik, engedélyezett létszáma 40 fő. Az Idősek Klubjának kihasználtsága: 2008-ban 13 fő. Az Idősek Klubja kihasználtságát tekintve az alacsony százalékos arányok azzal magyarázhatóak, hogy az ellátottak átlagéletkora egyre növekszik, s az intézményi ellátási formák közül is inkább az otthonukban történő ellátást igénylik házi segítségnyújtás, étkeztetés. Az Idősek Klubjának otthont adó épület akadálymentes megközelíthetősége megoldott. A belső elrendezés nem megfelelő, az ellátottak számára fenntartott mosdóhelyiség zuhanyzó, mosókonyha az épület melléképületében található. A konyha elhelyezése sem felel meg az ÁNTSZ előírásainak, egy főbejárati ajtón lehet az épületbe bejutni, így ezen keresztül történik az ételszállítás és az ellátottak közlekedése is. Ez az állapot évek óta fennáll. Fogyatékosok nappali ellátása A Fogyatékosok Nappali Intézménye januárjában kezdte meg működését azzal a céllal, hogy Balatonfüred és kistérsége felnőtt fogyatékkal élő lakói számára nappali ellátást nyújtson. 45 fővel, 90 % feletti kihasználtsággal működött az elmúlt két évben. Ügyfelei sérültsége a fogyatékossági ágak teljes spektrumát lefedi (hallás-, látás-, mozgás-, értelmi és egyéb sérültek). Nemek szerinti megoszlásuk % a hölgyek többségi aránya mellett. Átlagéletkoruk az 50 évet közelíti (24-62 év közötti korúak), 70 %-ban Balatonfüred város polgárai, 30 %-uk a kistérségből érkezett: Lovasról, Balatonszőlősről, Pécselyről, Csopakról, Balatonudvariból. A rendszeres kézműves programokat, rekreációs foglalkozásokat (ezek között kreatív klub, mozi délután, ünnepek előkészítése és megülése, társasjátékok, újság és könyvolvasás, internet használat, bolhapiac szerepelnek), intézménylátogatásokkal egészítették ki. Szakmai feladatai közé tartozik az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, az egészségnevelés, mentális gondozás megvalósítása (gyógytorna, egészségbazár, teaház programokon keresztül. Végeznek még életvezetési tanácsadást és segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek intézésében, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az év során egészségmegőrző készülékek is beszerzésre kerültek ügyfelei számára. A chigépet és masszírozó gépet szívesen használják a különböző foglalkozások között. A vérnyomásmérő mindennapi használatban van. Ebben az évben is folytatódott az intézményben a szociális foglalkoztatás, melyet az S.O.S. Kft., mint külső foglalkoztató közreműködésével szerveztek meg. A foglalkoztatásban minden ügyfelük részt vesz, mindannyian fejlesztő-felkészítő szintű foglalkoztatás részesei. Portaszolgálatot, intézménytakarítást, kertgondozást, varrodai munkát végeznek a város különböző közintézményeiben.

16 Hajléktalanok ellátása A hajléktalanok intézményi ellátása az elhelyezésükre szolgáló épület lebontása miatt március 31-én megszűnt. Számuk évek óta 10 fő alatt van, akiknek ellátása jelenleg a családsegítés keretében más intézménybe való elhelyezés, felajánlások közvetítése, szolgáltatásokhoz való hozzáférés történik, valamint szociális étkeztetés biztosításával. Az elmúlt években a téli időszakban többen lakbértámogatásban részesültek, így lakhatási problémáik részben megoldódtak Közösségi ellátás A közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. A feladat december 31-ig volt kötelező a főnél több állandó lakosú településeken. A szolgáltatás a fenti időpontig nem került bevezetésre, január 1-től pedig már nem kötelező, így ez nem épül be a koncepcióba. Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli szolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A tavalyi évben két támogató szolgáltatás rendelkezett működési engedéllyel Balatonfüreden és a kistérségben. A BSZAK által működtetett támogató szolgálat, mely a kistérségben tevékenykedett december 31-el megszűntetésre került. Figyelemmel arra, hogy a működési engedély kiadásához szükséges tárgyi feltétel (rámpával ellátott gépkocsi üzemeltetése) nem állt rendelkezésre, a működési támogatás ellátotti feltételeit sem tudta biztosítani így a szolgálat megszűnt. A kistérségben 2008-ban 27 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány február 1-től szerződéses formában látta el Balatonfüred területén a támogató szolgáltatást. A szállító szolgálat működtetésével lehetőség nyílt - a fogyatékkal élők orvosi vizsgálatokra, szűrővizsgálatokra történő szállítására - a fogyatékkal élő munkavállalók munkahelyükre történő eljuttatására, ezzel is elősegítve az esélyegyenlőség megteremtését a munkaerőpiacon. A szolgáltatást igénybevevők száma éves szinten 34 fő, 11 fő személyi segítésben részesült. Az Alapítványon belüli információnyújtás keretében végzett tevékenységek: - tanácsadás - ügyintézés - jogi problémák megoldásának segítése - munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtése

17 Az ellátottak köre Balatonfüred város területén életvitelszerűen tartózkodó, az alábbi fogyatékkal élő, aktív korú személyek: - mozgásszervi fogyatékosok - értelmi fogyatékosok - siketek és nagyothallók (hallási fogyatékosok) - vakok és gyengén látók (látási fogyatékosok) - halmozottan fogyatékosok Az S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány által Balatonfüreden működtetett Támogató Szolgálat január 1-től 3 évre pályázat útján nyerte el a feladatellátás lehetőségét, így velük szerződést kötött a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Idősek átmeneti elhelyezéséről azon személyek esetében kell gondoskodni, akik önmagukról, betegségük vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek. Átmeneti elhelyezést a rászorulók részére Sümegen a Gondviselés Alapítvány Dr. Somogyi József Idősek Otthonában tudunk biztosítani, szerződés alapján. Az ellátásra megállapodást kötött Balatonfüred Város Önkormányzata az alapítvánnyal január 1-től december 31-ig terjedő időre. Az alapítvány vállalta, hogy az Önkormányzat által beutalt személyeket korábban 5 fő, jelenleg 3 fő létszám keretéig gondozza és ellátja. Az Önkormányzat az Idősek Otthona működésének támogatására évi Ft-ot utal. A gondozottak évenként megállapított havi térítési díjat kötelesek fizetni. Az ellátás igénybevételét Balatonfüred Város Önkormányzata helyi rendeletében szabályozta. A beutalás 3 hónapra szól, a rendeletben szereplő feltételek esetén hosszabbítható újabb 3 hónapra. Beutalt személyek száma 2008-ban: 3 fő volt. A tényleges ott tartózkodás időtartama változó, két héttől maximum hat hónapig éltek a lehetőséggel. Az igényeket éves átlagban ki tudtuk elégíteni. A kihasználtság változó és kiszámíthatatlan volt. A sürgős és más módon nem megoldható elhelyezéseket mindig megoldottuk. Kötelező gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekjóléti Szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása

18 Gyermekjóléti Szolgálat A Szociális Alapszolgáltatási Központon belül önálló szakmai csoportként működik, a Gyermekjóléti Szolgálat, amely Balatonfüreden kívül a körzetközponthoz tartozó 11 településen is ellátja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban foglaltak szerint a szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége három fő területre terjed ki. 1. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése. 2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. 3. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése. A szolgálat észlelő-jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását. Ellátja a hiányzó szülői gondoskodás pótlásával, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésével kapcsolatos feladatokat. A Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélye végleges. A tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályoknak a szakfeladatok ellátásához. Az intézményben dolgozók szakképesítése megfelel a törvényi előírásoknak. A gyermekjóléti szolgáltatás, mint alapfeladat Balatonfüred város és az ellátási területhez tartozó valamennyi község gyermekkorú lakosára kiterjed. A december 31-i állapot szerint a 0-18 éves korú gyermekek száma 3173 fő volt. Gondozási tevékenység évben Balatonfüreden és az ellátási területhez tartozó 11 községben 151 gyermeket gondozott az intézmény 104 család tekintetében. Gyámügyi védelem 25 gyermek esetében vált szükségessé. A hatékony segítő munka eredményeképpen 8 gyermek védelembevétele szűnt meg az év folyamán. Balatonfüreden évben 109 gyermeket láttak el 73 családból, 14 gyermeket gondoztak a védelembevétel keretein belül. A gondozási esetek többsége a 6-13 éves korosztályból kerültek ki, mindkét nem esetében. A megelőző évhez képest 11 fővel nőtt az ellátott gyermekek száma, azonban a korábbi évekhez képest csökkenő tendencia mutatkozik, ugyanakkor nőtt a problémák köre, az esetek súlyossága és kilátástalansága. A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerülünk elsősorban a családokkal kapcsolatba. A jelzőrendszer által küldött jelzésekre tárgyév folyamán 49 esetben került sor.

19 A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint évben Megnevezés Kezelt problémák száma 1. Anyagi (megélhetési, lakhatás) Gyermeknevelési Beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek 223 Összesen: 4058 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma évben Megnevezés Szakmai tevékenység száma 1. Információnyújtás Tanácsadás Segítő beszélgetés Hivatalos ügyekben való közreműködés Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Részvétel nevelésbe vételi tárgyaláson 4 8. Részvétel védelembe vételi tárgyaláson Elhelyezési értekezleten való részvétel Szakmaközi megbeszélés Esetkonferencia 19 Összesen: 4315 Bölcsőde A Városi Bölcsőde önálló intézményként működik az engedélyezett 48 férőhelyen. Személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. A bölcsődében a felvétel egész évben folyamatosan történik. A gondozott gyermekek létszáma a kihasználtság tekintetében Év Beiratkozotthoz Gondozotthoz viszonyított kihasználtság %-ban viszonyított kihasználtság %-ban 2008-ban évben működési engedélyt kapott a Zánkai bölcsőde is.

20 A szociális szolgáltatások működtetése III. fejezet Szociális szolgáltatások fejlesztésének irányai A szociális szolgáltatások tervezésekor elsőrendű szempont és feladat, meglévő szolgáltatások minőségének megőrzése mellett a hiányzó szolgáltatások biztosítása. A Sztv. alapján a személyes gondoskodás biztosítására kötelezettek feladataikat maguk vagy a törvényben foglalt más szervekkel, személyekkel történt szerződéskötés útján is elláthatják. A Sztv. részletesen szabályozza azt a lehetőséget, mely szerint az Önkormányzat egyesülettel, alapítvánnyal, egyházzal, egyéni vagy társas vállalkozóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat. Az ellátási kötelezettség teljesítésének ütemtervében meg kell határozni, hogy az Önkormányzatok milyen módon (intézmény létesítésével, társulással, ellátási szerződés kötésével) kívánnak eleget tenni feladat ellátási kötelezettségüknek. Majd meg kell határozni a megvalósításhoz szükséges tennivalók végrehajtását, határidejét és finanszírozási kérdéseit. A feladat ellátás módjának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy mely ellátástípusok esetében indokolt a feladat helyben történő megoldása. A szociális szolgáltatások fejlesztését alapvetően két cél mentén kell megszervezni. Az egyik a meglévő ellátási formák minőségi/mennyiségi fejlesztése, a másik a hiányzó szolgáltatások biztosítása. A szociális szolgáltatások jelenlegi ellátása - Balatonfüred városban a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretein belül, illetve - feladat ellátási szerződéssel: 1. az idősek átmeneti elhelyezésének biztosítása a Sümegi Gondviselés Alapítvánnyal 2. a fogyatékosok részére támogató szolgálat biztosításával az S.O.S. Együtt- Egymásért Alapítvány által a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal kötött szerződés alapján. A feladat ellátási szerződésekkel megvalósuló szociális szolgáltatások jól beváltan működnek, az ellátottak elégedettek az ellátás színvonalával, így a jövőben is ebben a formában kívánjuk megfelelően ellátni a szakfeladatot.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. I. Fejezet A koncepció célja, funkciója A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület június 2-i ülésére

Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület június 2-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető 3. Napirend E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben