ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata"

Átírás

1 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE Szám:1033- /2009. ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács április 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Társulási Tanács! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( A továbbiakban Sztv.)92. (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú önkormányzat a településen élő szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Balatonfüred Város Önkormányzata ezt el is készítette évvégén, most kell azt felülvizsgálni és aktualizálni. Társulásunk a szociális törvényben meghatározott alapellátási feladatok közül többet felvállalt kistérségi szinten: családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása. Erre tekintettel a szolgáltatástervezési koncepciót a Társulásnak is el kell készítenie. A mellékelt szolgáltatástervezési koncepció teljes körű adatai Balatonfüred Városra vonatkoznak. Azon ellátási formáknál, melyet a Társulás felvállalt, már kitér kistérségi szintre is, megjelölve a szolgáltatás módját, az azt biztosító szervezetet. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg és a melléklet határozati javaslatot hagyja jóvá. Balatonfüred, március 25. Filep Miklós./2009.(.) h a t á r o z a t: HATÁROZATI JAVASLAT Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepcióját a melléklet szerint jóváhagyja.

2 A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata és évekre történő aktualizálása Az Észak-balatoni Kistérség Veszprém megye déli - dél-keleti részén terül el, a Balaton parton a 71- es út mentén Lovastól Balatonszepezdig, a part felett húzódó felvidéki területen pedig Balatonszőlőstől Monoszlóig, két gyöngyfüzérként sorakozó 20 település tartozik hozzá. A területe 318 km2, a lakosainak száma több mint fő. A kistérség településszerkezetére jellemző, hogy monocentrikus, Balatonfüred dominanciája egyértelmű a térségben. A kistérség Balatonfüred városát kiemelve alapvetően kis- és aprófalvas terület, s nem változtat e jellegzetességen a két nagyobb fő közötti - lakosságszámú település sem. Az itt lakók körében nehézséget jelent az idős populáció növekedése, a kevés születendő gyermek, és az elvándorló fiatalság. A helyben született lakosok mellett sok az üdülő tulajdonos, vagy a betelepülő, az ún. bebíró. A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás június 25-én alakult meg. A többcélú kistérségi társulás célja, hogy a közszolgáltatások térségi szintű szervezésével, azokat gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb színvonalon láthassák el és összehangolják a területfejlesztési feladatokat novemberében a kistérségben létrejött a Balatonfüred Város és Csopak Község Önkormányzata által fenntartott Intézményfenntartó Társulás, amely többek között a térség szociális alapellátásainak egyes elemeit is biztosítja. Az évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 92. -ának (3) bekezdése előírja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, a szolgáltatások tekintetében a társulás a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, amelynek tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgál és aktualizál. A koncepció felülvizsgálata és aktualizálása során arra törekedtünk, hogy - az időközben bekövetkezett jogszabályi változások és az azokból adódó önkormányzati feladatok kerüljenek be a koncepcióba - a koncepció elkészítése óta az ütemezés szerinti fejlesztések és az azóta felmerülő, lakossági igényekre alapozva szinkronban legyen az időbeni és a finanszírozásbeli tervezés.

3 - 2 Bevezetés A hazai szociális ellátórendszert a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. a továbbiakban Sztv. foglalja keretbe, egyben meghatározza a fenntartói feladatokat, valamint az intézményekkel kapcsolatos teendőket és azok felelősségeit. A fenntartó szerepe az ellátások megszervezésében meghatározó, hiszen a törvényi szabályozások alapján biztosítani kell a tárgyi-személyi feltételeket és a biztonságos működés kereteit, valamint a szakmai és törvényességi ellenőrzést. Balatonfüred Város Önkormányzata november 25-i ülésén tárgyalta és a 384/2004. (XI.25.) Kh. Sz. határozatával jóváhagyta a város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A koncepció felülvizsgálata és kistérségi szintre történő aktualizálása 2007-ben megtörtént, amelyet a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás ig terjedő időre 13/2007. (II.15.) sz. határozatával Balatonfüred Város Önkormányzata 70/2007. (III.29.) sz. határozatával elfogadott. A felülvizsgált koncepció I. fejezete bemutatja a kistérség demográfiai mutatóit, foglalkoztatási helyzetét. II. fejezete ismerteti a szociális ellátási kötelezettség és a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási formákat, illetve a szakosított ellátást, a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó intézményeinket; a gyermekjóléti szolgálatot és a bölcsődét. III. fejezete foglalkozik a szociális szolgáltatások fejlesztésének irányaival, jövőbeni feladatok ellátásának ütemezésével, azoknak a bevezetendő intézményi rendszereknek a bemutatásával, amelyeket az önkormányzatnak folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig kellett megvalósítania. A szolgáltatástervezési koncepció célja, hogy meghatározza a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, céljait, átfogó képet adjon az önkormányzat ellátási kötelezettsége teljesítésének jelenlegi helyzetéről, feltárja a szolgáltatások rendszerében rejlő hiányosságokat. Alapul szolgáljon a kötelezettsége körébe tartozó szolgáltatások tervezéséhez, meghatározza a fejlesztések ütemét, a finanszírozási lehetőségeket, a fejlesztést szolgáló együttműködés kereteit és a prioritásokat. Alapelvek a szociális gondoskodásban Mindenkinek joga van az emberhez méltó életre. Mindenki számára biztosítani kell a szociális minimumot és minden rászoruló számára a törvényben rögzített szociális jellegű jogok érvényesülésének lehetőségét. Tilos mindennemű hátrányos megkülönböztetés. Nemre, életkorra, származásra, etnikai és vallási hovatartozásra tekintet nélkül jogosultak az igénylők az ellátást igénybe venni.

4 - 3 - A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Önkormányzatai helyi szociálpolitikájukban és a szociális szolgáltatások biztosítása során folyamatosan törekszenek arra, hogy a lakosság szociális jólétét biztosítsák, figyelemmel felelősségük korlátaira és mértékére. A Társulás, illetve az Önkormányzatok döntéseikkel a szociális ellátások kiszámítható és színvonalas működtetését biztosítják. A szociális szolgáltatások és ellátások középpontjában az ember, az egyén, a család áll. Az Önkormányzatok kiemelt feladatai az egyenlőtlenségek mérséklése, a szociális biztonság megteremtése, a szegénység okozta nehézségek enyhítése. A helyi szociális gondoskodásban kívánatos a nem állami és egyházi szervezetekkel való szorosabb együttműködés, az egyes feladatok átadása. Az ellátások biztosításakor a megfelelő bánásmód, a gyors és hatékony ügyintézés alapkövetelmény. I. fejezet Helyzetkép A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás demográfiai helyzete A Balatonfüredi Kistérségbe tartozó 21 településen 2008-ban összesen lakos él. A térség lakossága Veszprém megye népességének kb. 6%-át teszi ki. Ez az arány 1990 óta lényegében azonos értéken maradt. A lakosság közel 60%-a a térség központjában, Balatonfüreden él. A kistérség egyetlen városát, Balatonfüredet leszámítva mindössze két településen: Csopakon (1960 fő) és Tihanyban (1389 fő) haladja meg a lakosságszám az ezer főt, egy településen, Zánkán közelíti meg az 1000 főt (956 fő). A kistérség 20 települése közül 13-ban a lakosságszám nem éri el az 500 főt. A térséget alkotó községek többsége az országos átlagot (53%) jelentősen meghaladva - tehát (13 község 65%) 500 fő alatti lakosú kistelepülés (törpefalvak), amelyek együttes lakosságszáma a térség népességéből mindössze 12 %-nak felel meg (2630 fő). A törpék között is kicsik Óbudavár és Tagyon, ahol a népesség 100 fő alatti. Az 1000 lakosra jutó élve születések tekintetében Veszprém megye kistérségei között 7,6-os értékkel a legutolsó a balatonfüredi kistérség, míg a legmagasabb, 9,3-es számot az ajkai kistérség tudja felmutatni. A halálozások tekintetében kistérségi összehasonlításban már nem áll ennyire rossz helyen a balatonfüredi kistérség. Az 1000 lakosra vetített halálozási szám 10,6 értéke a veszprémi kistérség után a második legalacsonyabb a megyében. A lakosságszám kialakításában szerepet játszó másik fő tényező, a vándorlási különbözet már kedvezőbb képet mutat, főleg a kisközségek tekintetében. A megye kistérségeivel történő összehasonlításban vándorlási különbözet értékében a középmezőben helyezkedik el a balatonfüredi kistérség.

5 - 4 - Az elkövetkező évekre, évtizedekre nézve egyre inkább problémát hordoz magában, hogy e térségben is egyre kevesebb gyermek születik, egyre kevesebb lesz a fiatalkorúak és magasabb az idős vagy idősödő, már nem aktív korúak aránya, az öregedési index egyre kedvezőtlenebb értéke várható. Különösen problematikus, hogy a térségben az idősek több mint harmada (41,5%) 75 éven felüli (a megyei átlag 37,4 %). A települések felében, köztük Balatonfüreden is ez az arány 40% feletti, ezen belül Balatonudvariban, Tagyonban és Vászolyon arányuk az 50%-ot is eléri, ill. meghaladja. Sokan egyedül élnek, gyermekeik elköltöztek a faluból, a térségből, az ő ellátásukban nemcsak szociális és egészségügyi ellátásra kell gondolnunk, integrálásukban a településen működő civil szervezetek jelentős szerepet tölthetnek be, segítve az önkormányzatok ez irányú feladatait. Rövidtávon olyan ellátórendszer kialakítására kell törekedni, amely a kistérség számára gazdaságosan üzemeltethető, mégis a lehető legnagyobb hatékonysággal az alapellátások körében bír. Hosszú távú célként egy olyan ellátórendszer kialakítása kívánatos, amely képes biztosítani az ellátások teljes spektrumát, az esélyegyenlőség és a szükségletek kielégítése érdekében, s amely a progresszív ellátás szintjeit úgy hozza létre, hogy a helyi, mikro-térségi, kistérségi, megyei és régiós ellátás egymásra épül. Település év összesen 18 felett Balatonfüred Balatonszőlős Örvényes Paloznak Balatonakali Tihany Balatonudvari Aszófő Szentantalfa Szentjakabfa Balatoncsicsó Tagyon Vászoly Dörgicse Csopak Pécsely Balatonszepezd Zánka Óbudavár Lovas Monoszló

6 - 5 - Nyugdíjas lakosság összetétele Település 55 év feletti nők 62 év feletti nők 60 év feletti férfiak 62 év feletti férfiak Balatonfüred Balatonszőlős Örvényes Paloznak Balatonakali Tihany Balatonudvari Aszófő Szentantalfa Szentjakabfa Balatoncsicsó Tagyon Vászoly Dörgicse Csopak Pécsely Balatonszepezd Zánka Óbudavár Lovas Monoszló Állandó lakosság nemenkénti megoszlása Település Nők Férfiak Balatonfüred Balatonszőlős Örvényes Paloznak Balatonakali Tihany Balatonudvari Aszófő Szentantalfa Szentjakabfa Balatoncsicsó Tagyon Vászoly Dörgicse Csopak Pécsely Balatonszepezd Zánka Óbudavár Lovas Monoszló 68 71

7 - 6 - A balatonfüredi kistérség munkaerő-piaci helyzete A balatonfüredi kistérségben rendkívül erős a szezonális ingadozás, amit jól érzékeltetnek a következő adatok: február július 20. nyilvántartott álláskeresők aránya: 10,2 % 3,7 % nyilvántartott álláskeresők száma: 1055 fő 377 fő Megállapítható, hogy a két szélső értéket jelentő hónap létszámadata között 2,8-szeres a különbség. A 2008-as évre vonatkozó éves átlag 694 fő (6,7 %). A nyilvántartott álláskeresők számának megoszlása a decemberi zárás időpontjában a következő volt: Nemek szerint: Férfi Nő Összesen: 486 fő 440 fő 926 fő Pályakezdő: Férfi Nő Összesen: 18 fő 20 fő 38 fő Állománycsoportok szerint: Fizikai Szellemi 790 fő 136 fő Iskolai végzettség szerint: 8 általánosnál kevesebb 14 fő általános iskola 279 fő szakmunkásképző 295 fő szakiskola 31 fő szakközépiskola 126 fő technikum 30 fő gimnázium 90 fő főiskola 43 fő egyetem 18 fő

8 - 7 - Életkor szerint: 20 évesnél fiatalabb 10 fő éves 119 fő éves 227 fő éves 218 fő éves 124 fő éves 154 fő 55 évesnél idősebb 74 fő Nyilvántartásban töltött idő szerint: legfeljebb 1 év egy éven túl 841 fő 85 fő Ellátási forma szerint: nem résztvevő álláskeresési járadék álláskeresési segély vállalkozói járadék NYES munkanélküli járadék rendszeres szociális járadék 220 fő 333 fő 285 fő 12 fő 1 fő 1 fő 74 fő Belépők összesen: pályakezdő nem pályakezdő 7 fő 252 fő Kilépők összesen: pályakezdő nem pályakezdő 12 fő 133 fő Balatonfüred városra is jellemző az erős szezonális ingadozás. A nyilvántartott álláskeresők száma az előző két év szélső értékét jelentő hónapjában így alakult: február fő július fő A különbség 2,4-szeres.

9 - 8 - Egy évnél hosszabb folyamatos nyilvántartásban november 20-án 45 fő szerepelt. Ebben az időpontban 195 fő kapott álláskeresési járadékot és 96 fő álláskeresési segélyt. Rendszeres szociális segélyben 46 fő részesült. A balatonfüredi nyilvántartott álláskeresők összlétszáma november 20-án 464 fő volt. Balatonfüreden még mindig az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató 444 fő létszámmal. Továbbra is a térség egyetlen ipari üzemünk a Termelés Logisztik Centrum Kft. A legnagyobb munkáltatók: Danubius Zrt., Észak-balatoni Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt., PROBIO Zrt., Állami Szívkórház, DRV Zrt., Club Tihany Zrt., Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. A mezőgazdaságban változatlanul a szőlészet-borászat a meghatározó, kis családi birtokok formájában. Ugyanakkor ez keveseknek nyújt megélhetési lehetőséget, sokaknak azonban kiegészítő bevételi forrást jelent. A foglalkoztatásban a turizmus változatlanul meghatározó szerepet tölt be. A szezonban az idegenforgalomhoz, kereskedelemhez kapcsolódó munkakörökben munkaerőhiány mutatkozik, míg a szezonon kívül kevés a munkahely. A foglalkoztatás helyzetére pozitív hatással voltak az elmúlt évek jelentős beruházásai Balatonfüreden. Átadásra került az Annagora Park, majd június végétől az Aquapark, melyben 110 új munkahely létesült (ebből 25 szezonális). Megépült az éves üzemelésű Silver bevásárlóközpont, benne üzletekkel és gyorsétteremmel, majd meg a CBA, a Penny Market, és a Spar Supermarket. Az elmúlt 2 ében 2 új szálloda kezdte meg működését /Hotel Silver Resort,Hotel Flamingó/ Ugyancsak pozitív hatású volt 2005-től kezdődően a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, Balatonfüred gesztorságával megnyert és működtetett Balaton közmunkaprogram ben 32 fő balatonfüredi lakos és 69 fő a kistérségből, 2006-ban 45 fő balatonfüredi lakos és 120 fő a kistérségből, 2007-ben 38 fő balatonfüredi lakos és 45 fő a kidtérségből, 2008-ban 30 fő balatonfüredi lakos, és 46 fő a kistérségből mint álláskereső talált munkát 6 hónapos időtartamra. Szociálisan rászoruló csoportok, amelyekre a szociális ellátások koncentrálódnak - munkanélküli vagy kiskeresetű aktívkorú lakosság - alacsony összegű nyugellátással rendelkező, rossz egészségi állapotú, időskorú lakosság - többgyermekes családok, családi, illetve jövedelmi okokból veszélyeztetett kiskorúak - egyedülálló szülők - speciális helyzetű csoportok, (fogyatékkal élők, hajléktalanok).

10 - 9 - II. fejezet A szociális ellátórendszer jogszabályi előírásai A szociális szolgáltatások rendszere a személyes gondoskodáson alapuló ellátásokat öleli fel. Míg a pénzbeli és természetbeni támogatások elsősorban a munkaképes lakosság segítését szolgálják, addig a szociális szolgáltatások rendszere a többnyire testi-lelki állapotuk miatt a munkaerőpiacra belépni nehezen tudó, illetve erre képtelen, a munkaerőpiacról már kikerült, valamint anyagi helyzetüknél fogva is tartósan nehéz helyzetben lévő emberek (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek) lehetséges ápolási, gondozási szükségleteit fedje le. Az alap- és nappali ellátást azok számára kell megszervezni, akik otthonukban is támogathatók, az átmeneti elhelyezést azok részére, akiknek intézeti elhelyezése szükséges. A szociális szolgáltatások rendszere folyamatos változásokon megy át. Jellemzően növekednek azok a feladatok, amelyeket a Sztv. az önkormányzatok számára kötelezően előír. Minden önkormányzatnak gondoskodnia kell az alapellátásról és a szakosított ellátásokhoz való hozzájutásról. A Sztv január 1-től hatályos rendelkezései szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani a.) étkeztetést b.) házi segítségnyújtást c.) és állandó lakosok számától függően az alábbi szociális szolgáltatásokat: - a családsegítéshez való hozzáférést, - a főnél több állandó lakosú településen még a családsegítést, - a főnél több állandó lakosú településen a családsegítés mellett az idősek nappali ellátását, - a főnél több állandó lakosú településen a fentieken túl jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást. A települési önkormányzatok a fenti szociális szolgáltatásokat társulás útján is biztosíthatják. A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás november 30-tól hatályos megállapodása értelmében társulási formában biztosítja a családsegítést (Monoszló község kivételével), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idősek és fogyatékosok nappali ellátását, 2009-től a házi segítségnyújtást. Ugyancsak november 30-án született Balatonfüred város és Csopak Község Önkormányzatai között az a megállapodás, amely a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központot közös intézmény fenntartási társulás formájában működteti a jövőben, s melynek neve: Balatonfüred és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás.

11 A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ több szakfeladata továbbra is ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, az intézményben a feladatellátáshoz a tárgyi feltételek évek óta nem biztosítottak. Az intézmény székhelye a Közösségi Ház épületében található. A rendelkezésre álló helyiségek mérete, kialakítása, elhelyezése, adottságai nem megfelelőek a segítő munkához. Nem áll rendelkezésre a kliensekkel való személyes beszélgetéshez interjúszoba, a csoportfoglalkozások lebonyolítására megfelelő helyiség. Étkeztetés Étkeztetés keretében azoknak a rászorulóknak kell a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani; koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetést valamennyi településen lélekszámtól függetlenül biztosítani kell. Míg a kisközségek jellemzően kiszállítással oldják meg a rászorulók napi egyszeri meleg étellel való ellátását (étkeztetést), addig a nagyobb településeken helyben fogyasztással és elvitellel is igénybe vehető az ellátás, s csak az egészségi állapotuk miatt rászorulók számára biztosított a házhoz szállítás ban étkeztetésben Balatonfüred területén 16 fő részesült, aki helyben fogyasztotta, illetve elvitte. Lakásra történt szállítással 70 fő élt. A kistérségben egyedül Zánkán történik szociális ellátás keretei között étkeztetés. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, azért, hogy a segítségnyújtással minél tovább megszokott környezetében élhessen. Balatonfüreden 27 fő részesült házi segítségnyújtásban az elmúlt évben. Gondoskodnak a települések is a házi segítségnyújtásról, de nem szociális ellátás keretében, ez az ellátási forma a kistérségben nem épült ki, de folyamatban van. Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A törvényi rendelkezés értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén főnél több állandó lakos él, a családsegítő köteles biztosítani, a főnél alacsonyabb lélekszámú települések feladata a szolgáltatáshoz való hozzáférés elősegítése.

12 Itt a krízis esetén való beavatkozás lehetősége nehézkes, és a ki/bejárás is rontja a hatékonyságot. Az elégtelen közlekedési lehetőségek miatt a szakemberek területre való eljutása nehézkes. A szakfeladatot 4 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező családgondozó látja el a kistérségben. Az egy családgondozóra jutó esetszám éves szinten átlag családot, illetve klienst jelent, melynek jelentős része az inaktív lakosságból tevődik össze: munkanélküli, rendszeres szociális segélyben részesülők, aktívkorúak, valamint a nyugdíjas korosztály. Az ügyfelek között továbbra is nagy számban vannak jelen az egyedül élők. Az esetkezelések között: információnyújtás, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, továbbirányítás, egyéb, pl. családlátogatás, felajánlások továbbítása szerepelt. Családsegítő szolgáltatást igénybevevők adatai kistérségi szinten: Nem, életkor éves és idősebb összesen Férfi Nő Összesen A szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint: Gazdasági aktivitás Fő Aktív kereső 53 Álláskereső 39 Inaktív kereső 129 Ebből nyugdíjas 106 Eltartott 11 Ebből gyermek vagy fiatalkorú 0 Összes igénybevevő 226 A családsegítést igénybevevők száma településenként: Balatonfüred 128 Aszófő 4 Csopak 15 Zánka 0 Paloznak 2 Pécsely 12 Dörgicse 7 Lovas 14 Balatoncsicsó 3 Balatonakali 7 Balatonszepezd 4 Örvényes 6 Szentantalfa 5 Balatonudvari 4 Szentjakabfa 1 Tihany 4 Tagyon 0 Balatonszőlős 7 Óbudavár 0 Vászoly 3 Monoszló 0

13 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése a főnél több állandó lakosú települések ellátási kötelezettsége. A kistérségben a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el. Az intézményi felmérés szerint az ellátást igénylők számának növekedése igazolja a szolgáltatás létjogosultságát. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. Az ellátásba bekapcsolt településeken az igényfelmérést követően folyamatosan került a szolgáltatás kiépítésre. Az alapellátási formák megléte és elérhetősége közvetve jelentős hatást gyakorol a szakosított ellátások igénybe vételére is. Tekintettel arra, hogy a segítő szolgáltatások hiánya miatt/ellenére sokan nem jutnak a lakókörnyezetükben, az állapotuknak megfelelő és számukra elegendő, szociális alapellátásokhoz, és a szakosított ellátási formát (különösen a bentlakásos intézményeket) célozzák meg. Ez azon túl, hogy jelentős környezet-, illetve életmódváltozással jár együtt (kirekesztődés) a legköltségesebb ellátási forma is, a többnyire amúgy is 100 %-os (vagy afeletti) kihasználtsággal működő bentlakásos intézményekbe várakozók számát növeli. Az alapellátás hiányosságát támasztja alá az a tény, hogy a bentlakásos intézményekbe elhelyezésre várakozók jelentős száma a lakókörnyezetében semmilyen segítséget nem kap, vagy nem elégséges a segítség (hétvégén nincs alapszolgáltatás). Az ellátásban részesülők leggyakrabban egészségügyi szolgáltatásokat (krónikus osztály, ápolási osztály) vesznek igénybe. A szociális törvény módosítása a gondozási szükséglet fogalmának bevezetésével, mely jelentősen csökkenteti a bentlakásos intézményekbe jutás lehetőségét, s ezzel tovább növeli az alapellátások fontosságát. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kihelyezett készülékei december 31-ei állapot szerint A kistérségben a kihelyezett készülékek száma: 457 db. Településenként: Balatonfüred 161 Aszófő 19 Csopak 78 Zánka 14 Paloznak 16 Pécsely 14 Dörgicse 13 Lovas 10 Balatoncsicsó 8 Balatonakali 11 Balatonszepezd 18 Örvényes 6 Szentantalfa 12 Balatonudvari 8 Szentjakabfa 4 Tihany 41 Tagyon 5 Balatonszőlős 13 Monoszló 6 Vászoly 0 Óbudavár 0

14 évben az összes riasztások száma a kistérségben: 248 db. Településenkénti riasztások száma: Balatonfüred 144 Csopak 41 Dörgicse 3 Zánka 9 Szentantalfa 2 Szentjakabfa 1 Tihany 16 Balatonudvar 2 Balatoncsicsó 1 Paloznak 6 Balatonakali 4 Pécsely 6 Balatonszőlős 2 Balatonszepezd 5 Örvényes 2 Lovas 1 Aszófő 3 Nappali ellátás Sztv. 65/F.. (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, a.) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b.) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c.) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását látja el. Szolgáltatási formái között szerepel a napi háromszori étkezés biztosítása, ellátásuk biztosítási, személyi tisztálkodás segítése, személyes ruházat tisztítása, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, szabadidős programok szervezése stb.

15 A szolgáltatások kiegészítése érdekében a gondozók kísérik figyelemmel a gondozottak állapotváltozását, a szakorvosokkal kapcsolatot tartanak fenn, ügyintézésben nyújtanak segítséget, személyes kapcsolatot tartanak a hozzátartozókkal. Az Idősek Klubja több mint 20 éve működik, engedélyezett létszáma 40 fő. Az Idősek Klubjának kihasználtsága: 2008-ban 13 fő. Az Idősek Klubja kihasználtságát tekintve az alacsony százalékos arányok azzal magyarázhatóak, hogy az ellátottak átlagéletkora egyre növekszik, s az intézményi ellátási formák közül is inkább az otthonukban történő ellátást igénylik házi segítségnyújtás, étkeztetés. Az Idősek Klubjának otthont adó épület akadálymentes megközelíthetősége megoldott. A belső elrendezés nem megfelelő, az ellátottak számára fenntartott mosdóhelyiség zuhanyzó, mosókonyha az épület melléképületében található. A konyha elhelyezése sem felel meg az ÁNTSZ előírásainak, egy főbejárati ajtón lehet az épületbe bejutni, így ezen keresztül történik az ételszállítás és az ellátottak közlekedése is. Ez az állapot évek óta fennáll. Fogyatékosok nappali ellátása A Fogyatékosok Nappali Intézménye januárjában kezdte meg működését azzal a céllal, hogy Balatonfüred és kistérsége felnőtt fogyatékkal élő lakói számára nappali ellátást nyújtson. 45 fővel, 90 % feletti kihasználtsággal működött az elmúlt két évben. Ügyfelei sérültsége a fogyatékossági ágak teljes spektrumát lefedi (hallás-, látás-, mozgás-, értelmi és egyéb sérültek). Nemek szerinti megoszlásuk % a hölgyek többségi aránya mellett. Átlagéletkoruk az 50 évet közelíti (24-62 év közötti korúak), 70 %-ban Balatonfüred város polgárai, 30 %-uk a kistérségből érkezett: Lovasról, Balatonszőlősről, Pécselyről, Csopakról, Balatonudvariból. A rendszeres kézműves programokat, rekreációs foglalkozásokat (ezek között kreatív klub, mozi délután, ünnepek előkészítése és megülése, társasjátékok, újság és könyvolvasás, internet használat, bolhapiac szerepelnek), intézménylátogatásokkal egészítették ki. Szakmai feladatai közé tartozik az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, az egészségnevelés, mentális gondozás megvalósítása (gyógytorna, egészségbazár, teaház programokon keresztül. Végeznek még életvezetési tanácsadást és segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek intézésében, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az év során egészségmegőrző készülékek is beszerzésre kerültek ügyfelei számára. A chigépet és masszírozó gépet szívesen használják a különböző foglalkozások között. A vérnyomásmérő mindennapi használatban van. Ebben az évben is folytatódott az intézményben a szociális foglalkoztatás, melyet az S.O.S. Kft., mint külső foglalkoztató közreműködésével szerveztek meg. A foglalkoztatásban minden ügyfelük részt vesz, mindannyian fejlesztő-felkészítő szintű foglalkoztatás részesei. Portaszolgálatot, intézménytakarítást, kertgondozást, varrodai munkát végeznek a város különböző közintézményeiben.

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015 Készítette: Nagyné Angyal Ágnes - kistérségi ügyintéző Statisztikákat, diagramokat készítette: Lőrik Andrea kistérségi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója MELLÉKLET Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TERVEZET 2004-2007 I. Bevezetés I.1. A település általános bemutatása II. III. IV. Keszthely Város lakosságának szociális

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL...2 II. A LEGUTÓBBI FELÜLVIZSGÁLAT ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, 2013. október 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2011. B E V E Z E T Ő A szolgáltatástervezési koncepció készítésének kötelezettségét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2011 2 Bevezető A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény /továbbiakban: Szt./ 92. (3)-(5)

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás Szerkesztette: Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2014. Tartalom I. Szolgáltatástervezési koncepció célja... 3 II. Demográfiai helyzetelemzés... 4 A. Társadalmi helyzetkép a XXI. kerületben...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag

Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag Koncepció Gulyásné dr. Sáli Ilenrietta aljegyző (előterjesztés) Véleményező I-Iumánügyi Bizottság Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Dr.

Részletesebben

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Készítette: a Szakértők: Rácz Attila egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék Kádár Zoltán szociológus, Regio-Data Bt. Szeged, 2009 41 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben