Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája"

Átírás

1 2. számú melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája A stratégia célja: A korszerű társadalmi bűnmegelőzés szellemében megfelelő keretet biztosítson Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az alapvető emberi jogok érvényesítése, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a jogsértéseket előidéző okok és a sértetté válás veszélyének csökkentése, a bűncselekmények eredményes megelőzése, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében tevékenykedők közötti célirányos párbeszéd megteremtése érdekében kifejtett tevékenységéhez. Alapelvek: 1./ A lakosság biztonságérzetének és életminőségének javítása a várospolitika meghatározó eleme. 2./ Az Önkormányzat arra törekszik, hogy felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsen az itt élők, dolgozók, tanulók és az ide látogatók számára. 3./ A bűnmegelőzés a problémák felismerésére és átfogó, az egyes szakterületek tapasztalatainak összegzésére és egységes szemlélet kialakítására épül. 4./ A közbiztonság fokozása és a bűnmegelőzés okán bevezetett intézkedések tiszteletben tartják az emberi méltóságot és az alapvető emberi jogokat. A stratégia jogi alapjai: - A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése a közbiztonságról történő gondoskodást a települési önkormányzatok feladatkörébe utalta. - A rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát határozza meg. - Az 1002/2003. (I.8.) Kormányhatározat a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges feladatok körében, a kormány irányító, finanszírozó és koordináló szerepvállalása mellett a konkrét bűnmegelőzési tevékenység kereteinek kimunkálását és a végrehajtást az önkormányzatok hatáskörébe utalja.

2 - A 115/2003. (X.28.) Országgyűlési határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról átfogó, célfeladatköröket határoz meg az önkormányzatok számára. A közbiztonság és a bűnmegelőzés fogalma: Közbiztonságon az állampolgári jogok és kötelezettségek gyakorlati, folyamatos érvényesítésének biztonságát értjük, nevezetesen azt, hogy a mindennapi rendes tevékenységében senkinek sem kell súlyos veszélyekre számítania, és ha ilyenek mégis bekövetkeznek, akkor az állampolgár gyors és biztonságos segítségre, beavatkozásra számíthat az állam - és ezen belül az önkormányzatok - erre hivatott szerveinél. Bűnmegelőzésen azt a társadalmi együttműködést értjük, amely az állam és intézményei irányításával, a jogszerű lakossági önszerveződések támogatásával, céltudatos közösségi összefogással szervezi és biztosítja a jogkövető többség védelmét a törvénysértő magatartásokkal szemben, ha szükséges külső, törvények által biztosított beavatkozásokkal azokba a társadalmi folyamatokba, melyek a bűnözést kiváltják. Bűnmegelőzés tehát minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék akár a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklésével, a sértetté válás megelőzésével. A közbiztonság helyzetét, minőségét meghatározó elemek Adottságok: bűnügyi. közigazgatási, földrajzi, gazdasági, népességi, Beavatkozási területek: rendőrség, bűnmegelőzés (társadalmi, önkormányzati) polgárőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság, közterületfelügyelet, környezetvédelem, közegészségügy. Miskolc Megyei Jogú Város az ország harmadik legnagyobb településeként mintegy embernek jelenti az állandó vagy ideiglenes lakóhelyét. Megyeszékhely státuszából adódóan jelentős a napközben ügyintézés céljából a városba érkezők, a környező településekről itt dolgozók és tanulók száma. Iskolaidőszakban (szeptember-május), több ezer diák tanul a középiskolákban és az egyetemen, közlekedik, szórakozik és él városunkban. Jelentős Miskolc és környékének turisztikai látványosságait, kulturális rendezvényeit évente visszatérően felkeresők száma is. 2

3 A város: területe: 84 km2 népsűrűsége: fő/km2 átlagéletkor: 39,2 év Miskolc állandó lakosságának korösszetétele: [2003. január 1.] 0-2 év 3-5 év 6-13 év év év 60 év felett Összesen Miskolc állandó lakossága nemenként: [2003. január 1.] Férfiak Nők Összesen Miskolc város úthálózatára s közlekedésére a túlterheltség jellemző. Vasúti és közúti tömegközlekedési csomópont és a városon áthaladó 3 as számú főközlekedési út jelentős teherforgalmat is eredményez. Fenti tényezők közlekedés-biztonsági szempontból meghatározó elemei a város közbiztonságának. Alapvető változást csak az M 30-as autópálya, a várost elkerülő szakasszal történő átadása hozhat. 3

4 Az elmúlt évtizedben a gazdasági szerkezetben és a tulajdonviszonyokban végbement változások sok tekintetben negatív hatásként jelentkeztek a térségben. A nagy dolgozói létszámot foglalkoztató ipari üzemek és állami vállalatok megszűntek, vagy drasztikusan csökkentették termelésüket és így a foglalkoztatottak számát is. Megjelent és országosan is magas értéken stagnál a munkanélküliség, jelentős a megélhetési gondokkal küzdő családok aránya, rohamosan nő a hajléktalanok száma. Mindezen hatások rontják a lakosság biztonságérzetét, elősegítik a hatóságokkal szemben megnyilvánuló bizalmatlanságot, türelmetlenséget. A közbiztonság és a bűnözés A közbiztonság megítélésének számos kritériumát, megközelítését ismerjük. Ezek közül meghatározó jelentőséggel bír a bűnözés alakulása. A bűnözés jelensége ugyanis, a társadalomra gyakorolt hatásánál fogva aláássa az emberek anyagi és szellemi jólétét, visszaveti a gazdaság fejlődését, súlyosan sérti az emberi méltóságot, erőszakos légkört teremtve veszélyezteti az alapvető emberi jogok érvényesülését. Bűnügyi helyzet A bűnözés jellegét és nagyságrendjét az országos tendenciák, a gazdasági környezet, valamint Miskolcnak, mint nagyvárosnak sajátos jellegéből adódó társadalmi problémák indukálják. Országos viszonylatban és így területünkön is az elmúlt években a bűnözés minőségileg új, veszélyes formái jelentek meg (pl. pénzintézetek, benzinkutak ellen elkövetett fegyveres rablások), növekszik a félelmet keltő, erőszakos bűncselekmények száma, ezen bűncselekményeknél az utóbbi tíz évben 47 %-os emelkedést regisztráltak. A nagyvárosokra általában is jellemzően, tömegessé váltak olyan klasszikusnak tekinthető bűncselekmények (gépjármű lopások, rablások, betöréses lopások, kábítószer bűnözés), melyek miatt a lakosság az indokoltnál és a valóságnál rosszabbnak ítéli meg a közbiztonság helyzetét. A megélhetéshez szükséges anyagi javak korlátozottsága magába hordozza a bűncselekmények elkövetését. Ez megnyilvánul az alapvető szükségletek, vagy tisztességes úton elérhetetlennek látszó igények kielégítésében, illetve az életszínvonal adott szinten tartásának érdekében. A bűncselekmények túlnyomó részét (80-85 %-át) anyagi haszonszerzés motiválja! Megjelenési formái: lopás, rablás, csalás, bankkártya és pénzhamisítás, zsarolás. 4

5 A társadalomban található jelentős feszültségekre utal a vélt problémamegoldásként jelentkező élethelyzetek által motivált bűncselekmények emelkedő száma. Ennek egyik jellemzője az élet, a testi épség elértéktelenedése, a konfliktusok erőszakos megoldására való törekvés. Kriminológiai kutatások támasztják alá, hogy az erőszak általános kísérőjévé vált a hazai bűnözésnek. A brutalitás egyformán jellemző a személy elleni, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni, illetve a vagyon elleni bűncselekmények körében is. Ennek okaként értelmezhető, hogy sokszor a szociális kilátástalanság, a vélt jogosultságok és igények önkényes kielégítése, a felderítés és a felelősségre vonás elhúzódó rendszere gátlástalan elkövetésre motiválja a bűnözésre hajlamos rétegeket. A jelentős munkanélküliség, az átlagosnál rosszabb szociális környezet kitermelt egy helyileg bűnözésből élő elkövetői kört. Saját maguk számára felmentő ideológiaként született a megélhetési bűnözés fogalma, amely hatásában tovább gerjesztette a bűnesetek számának növekedését. Városunkban az ismertté vált bűncselekmények száma az ezredfordulót követően egy viszonylag magas szinten állandósult, ami éves szinten 9-10 ezres bűncselekmény számot takar. A bűnözés szerkezetében évek óta nem történik jelentős változás, továbbra is a kisebb súlyú jogsértések a jellemzők. A bűncselekmények közel kétharmadát (2003.éves adat: 65 %-át) a vagyon elleni bűncselekmények adják. A százezer lakosra jutó bűncselekmények országos átlaga 2002-ben 4135 volt. Borsod megyében ez a mutató 3152, ebben az összehasonlításban az ország legkevésbé fertőzött megyéje. Figyelemre méltó azonban, hogy a megyében ismertté vált bűncselekmények 48 %-át Miskolc és környékén követték el, ami ismét alátámasztja a nagyvárosok fokozott bűnügyi fertőzöttségét. A bűnelkövetők számának és összetételének elemzése során szembetűnő, hogy emelkedik a gyermek- és fiatalkorú, valamint a visszaeső, büntetett előéletű elkövetők aránya. Tendencia, hogy felnőtt korúak gyermekeket vonnak be az elkövetésekbe és őket nevezik meg tettesként is. Komoly tényezővé vált az elmúlt időszakban az intézeti nevelt fiatalok bűnelkövetői magatartása a városban. Bűncselekmény év év év Emberölés Rablás Testi sértés Garázdaság Lopás

6 Betöréses lopás Gépkocsi lopás Gépkocsi feltörés Egyes bűncselekmények elkövetési gyakorisága (Miskolci Rendőrkapitányság) A bűncselekmények következtében sérelmet, kárt szenvedett természetes személyek az áldozatok. Az áldozatok segítése, az állami kárenyhítése ma még nem megoldott, a lelki és fizikai károk enyhítésére nincs törvényi szabályozás. Az áldozattá válás veszélye eltérő az egyes életkori csoportokban. Korcsoport 10 ezer lakosból bűncselekmény áldozata lett 0-14 éves 41 (gyermek) éves 145 (fiatalkorú) éves (felnőtt) éves (idős) 185 Áldozattá válás veszélye (2000-es adat) Speciális sértetti kör a hajléktalanok csoportja, bizonytalan egzisztenciális helyzetük potenciális áldozatokká teszi őket. Az alkohol és a drog hatása alatt álló személyek ellen elkövetett bűncselekmények ugyancsak az átlagosnál nagyobb gyakorisággal következnek be. Beszélhetünk az állapotuknál (idősek, betegek, fogyatékosok), a foglalkozásuknál (postások, pénzintézeti dolgozók, taxisok), helyzetüknél (nők, külföldiek, turisták) fogva veszélyeztetett csoportokról is. Nagyon lényeges vizsgálni a rejtve maradt un. látens bűncselekményeket és ezek áldozatait. Az Országos Kriminológiai Intézet 2002-ben végzett kutatási eredményei szerint a látens bűnözés az ismertté vált bűncselekmények négyszerese. A kutatási adatokat figyelembe véve a hivatalos statisztikákban szereplő átlagos 300 ezer sértettel szemben 2002-ben egymillió-kettőszázezren váltak bűncselekmények áldozatává. Országos átlagban rejtve maradt bűncselekmények: - az autólopások 28 %-át, - az autórongálások 75 %-át, - a kerékpárlopások 51 %-át nem jelentik a rendőrségen. - a lopások 20 %-a, - a rablások 35 %-a, 6

7 - a bántalmazások 46 %-a marad rejtve a hatóságok előtt. A szexuális zaklatások 50 %-át, a szexuális támadások 90 %-át titkolják el. A rendőrség és az önkormányzat A bűncselekmények nyomozása, a tettesek felkutatása és az eredményes nyomozás érdekében foganatosított intézkedések törvények által meghatározott módon a rendőrség hatáskörébe tartoznak. A Miskolc Városi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez a városon kívül 38 település tartozik. A rendőri tevékenység hatékonyságát 6 rendőrőrs segíti diósgyőri, vasgyári, avasi, vasúti, emődi, felsőzsolcai. A város vonzáskörzetéhez tartozó települések rendőri teendőit a nyomozati jogkörrel is rendelkező őrsök, valamint 28 fő körzeti megbízott (KMB) végzi. A települési önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatának formáira a Rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV. törvény III. fejezete ad lehetőséget. A 9. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén működő rendőrkapitányság vezetőjével. Különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a Rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi területén rendőri szerv bővítésének, fejlesztésének elősegítése érdekében. A törvény adta lehetőség gyakorlati megvalósítása a Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány tevékenységével történik. Az alapítvány célja a városi Rendőrkapitányság működésén keresztül a bűnüldözési és bűnmegelőzési színvonalának, hatékonyságának segítése, erősítése. A Rendőrkapitányság az anyagi támogatást technikai eszközök vásárlására, bűnmegelőzési kiadványok, előadások finanszírozására, a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására használja fel. Az alapítvány segítségével került kiépítésre a belváros (sétáló utca) térfigyelő kamerarendszere, amely komoly segítséget nyújt a belváros közterületein elkövetett bűncselekmények felderítéséhez és nem elhanyagolható a preventív jellege sem. A kapitányság eredményes bűnmegelőzési tevékenységei közül jelentősen kiemelkedik a gyermek- és ifjúságvédelem. A közúti közlekedés biztonságára veszélyt jelentő magatartásokra a gyorshajtás, a kanyarodás, illetve az elsőbbségi jog megsértése a jellemző. A városra jellemző baleseti gócpontok: Győri kapu, Vörösmarty-Király u. kereszteződés, Petőfi-tér Álmos u., József A.u., Ujgyőri főtér, Szemere-Uitz B. u. kereszteződések. 7

8 A közlekedési balesetek megelőzése és visszaszorítása érdekében a Rendőrkapitányság Közlekedési Osztálya baleset-megelőzési előadót foglalkoztat, aki tanintézetekben, közintézményekben előadásokat tart, vetélkedőket, gyakorlati bemutatókat szervez. Az elemzések alapján a kapitányság a veszélyes csomópontokon fokozott rendőri jelenlétet biztosít, különös tekintettel a csúcsforgalmi időszakokra. A társadalmi bűnmegelőzés igénye A bűnözés Magyarországon - és így Miskolc városban is - a rendszerváltozást követően robbanásszerűen növekedett. Az ismertté vált bűncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi biztonságát közvetlenül sérti, az életminőséget kedvezőtlenül befolyásolja. A nemzetközi és ma már a hazai tapasztalatok is azt igazolják, hogy a bűnözés csökkentése, a jó közbiztonság megteremtése nem valósítható meg kizárólag a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás intézményrendszerében. Szükség van egy, a társadalom önvédelmi képességeit fokozó, államilag vezérelt és támogatott szakmai és civil mozgalomra, melynek célja a bűnalkalmak számának, a bűn okok hatásának, a sértetté-áldozattá válás kockázatának csökkentése, a bűnözés okozta erkölcsi és anyagi károk mérséklése. Ezen társadalmi igény öltött testet a Kormány programjában, amikor is a partnerségre alapozott, össztársadalmi bűnmegelőzés kialakítását, továbbfejlesztését tűzte ki célul, kiemelt szerepet szánva és biztosítva a helyi önkormányzatoknak. A társadalmi bűnmegelőzés alapjait, az önkormányzatok e területre vonatkozó feladatait a már említett jogszabályok: - az 1002/2003. (I. 8.) Kormányhatározat, - a 115/2003. (X. 28.) Országgyűlési határozat tartalmazzák. Alapelvek, prioritások. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló Országgyűlési határozat szellemében, bűnmegelőzési tevékenysége során messzemenően tiszteletben kívánja tartani az emberi jogokat és az alkotmányos jogállam elveit. A bűnmegelőzést szolgáló intézkedései során alapelvként veszi figyelembe, hogy: - bűnmegelőzés címén kényszerítő vagy megbélyegzést eredményező módon nem szabad beavatkozni, - tilos minden megelőzési tevékenység, amely egyes állampolgárokat, vagy bármely csoportját hátrányos megkülönböztetéssel sújtja, - törekedni kell a társadalmi kirekesztés és az előítéletesség elkerülésére. 8

9 Az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés csökkentése, mint stratégiai cél elérése érdekében a megelőzés fő irányai az alábbiakban határozhatók meg: - bűnalkalmak korlátozása, - bűn okok hatásának csökkentése, - áldozattá, sértetté válás kockázatának mérséklése. Közismert, hogy a bűnözés és annak erkölcsi és anyagi következményei a társadalom különböző rétegeit eltérő módon érintik. Ezért a bűnmegelőzési stratégiában a helyi bűnözés sajátosságaira, a lakosság aggodalmaira tekintettel, az országos tendenciák és nemzetközi ajánlásokra figyelemmel beavatkozási területeket, prioritásokat kell megjelölni. A prioritások nem kizárólagos súllyal bíró célterületek, a bűnügyi helyzet folyamatos értékelése eredményeképpen változhatnak. Az Európai Unió ajánlásában a tagállamok számára a fiatalkori bűnözéssel, a városi bűnözéssel és a kábítószerekkel összefüggő bűnmegelőzési feladatokat határozott meg. Az Országgyűlés a nemzeti stratégiában, a leghatékonyabbnak ígérkező komplex beavatkozási célcsoportokat az alábbiakban határozta meg: - a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése - a városok biztonságának fokozása - a családon belüli erőszak megelőzése - az áldozattá válás megelőzése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja - a bűnismétlés megelőzése. A célcsoportok beavatkozási területein hozott bűnmegelőzési intézkedések egyidejűleg több, egymással párhuzamos célkitűzés megvalósulását is elősegíti. Feladatrendszer. 1. A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésében, az alkohol- és drogprevencióban érintett valamennyi szervezet és intézmény közötti együttműködésre lehetőséget teremtő koordinációs fórum létesítése és működtetése. Anyagi forrás megteremtése a bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős, kulturális és sportprogramokhoz. Civil bűnmegelőzési programok, pályázatok támogatása, koordinálása. 2. A város közösségi életterei biztonságának fokozása. 9

10 Ösztönző módszerek kialakítása a helyi biztonságérzetet csökkentő környezeti hatások, tevékenységek jelzésének fogadására, mint pl.: drogfogyasztásterjesztés, zajos szórakozóhelyek, egyéb aszociális, deviáns magatartások. Megoldásra alkalmas mechanizmus kialakítása a problémák kezelésével kapcsolatos lakossági visszajelző rendszer működtetésére. A bűnmegelőzésben szerepet játszó helyi hatóságok közötti munkakapcsolat megerősítése. A média helyi képviselőinek és eszközeinek bevonása, ösztönzése a bűnözést csökkentő programok népszerűsítésébe. 3. A családon belüli erőszak megelőzése. Szakemberek és családsegítő intézmények bevonásával módszerek kidolgozása a családon belüli erőszak felmérésére. Jelző és segélykérő rendszer kialakítása, ágazati, szakmaközi, civil és egyházi koordináció szervezése. 4. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés. Esélyteremtő megoldások kidolgozása az idősek, a gyermekek, a nők és egyéb okból veszélyeztetett helyzetben lévők fizikai védettségére és biztonságára. Polgárőrség, Szomszédok Egymásért Mozgalom folyamatos anyagi és erkölcsi támogatása. Személy- és vagyonvédelmi, áldozatvédelmi tanácsadó iroda működtetése. 5. A bűnismétlés megelőzése. Koordinatív tevékenység a bűnelkövetők reintegrációjának megvalósításában. Együttműködés a pártfogó felügyelettel és a büntetés-végrehajtási intézetekkel, munkaügyi központtal. Partneri kapcsolatok. Az eredményes bűnmegelőzés elképzelhetetlen széles körű partneri kapcsolatok nélkül. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata bűnmegelőzési tevékenysége során célirányos és eredményes partneri kapcsolatokra törekszik: - a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtás, a pártfogói felügyelői szolgálat, a vám-és pénzügyőrség szerveivel és szervezeteivel, 10

11 - a tűzoltóság, a katasztrófavédelem a közterület-felügyelet, a környezetvédelem, a polgárőrség szervezeteivel, - az egészségügyi-szociális, oktatási és kulturális intézményekkel, munkaügyi szervezetekkel, - tevékenységükben a bűnmegelőzést elősegítő civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel, egyházakkal, - az üzleti szféra képviselőivel, személy- és vagyonvédelmi vállalkozásokkal, - a média képviselőivel. Bűnmegelőzési kommunikáció A partneri kapcsolatokra alapozott bűnmegelőzési stratégia nem képzelhető el jól szervezett, hatékonyan működő kommunikációs lánc nélkül. Ki kell alakítani az önkormányzat és az együttműködő szervezetek között a kölcsönös információ átadás leghatékonyabb csatornáit. A lakosság felé reális tájékoztatást, felvilágosítást kell adni, felhasználva a meggyőzés eszközeit. Tudatosítani kell a társadalom minden rétegével, hogy kormányzati támogatással, önkormányzati segítséggel a saját önszerveződő, cselekvésre képes civil szervezetek tevékenysége eredményeként csökkenthető a bűnözés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az írott és elektronikus sajtó sokszor torz képet ad a bűnügyi helyzet alakulásáról. A tudósítások azt a látszatot keltik, mintha a jogsértések döntő többségét a durva, erőszakos, élet elleni bűncselekmények alkotnák. A valóság ennek az ellenkezője, de a lakosság a bűnözés döntő hányadát jelentő, kisebb súlyú, sok károsultat érintő bűncselekményekről, az ellenük való védekezésről, megelőzési lehetőségekről nem is tud. Az eltorzított bűnözéskép rontja a biztonságérzetet, félelmet kelt és irreálisan súlyos állami megtorló intézkedéseket követel. Az önkormányzati bűnmegelőzési kommunikáció egyik feladata lehet a valós bűnügyi helyzet és az arról kialakított média-kép ellentmondásainak a feloldása, a helyi médián keresztül a lakókörnyezet bűnügyi eseményeiről történő, szenzációs elemeket kerülő, hiteles és a megelőzés érdekeit szolgáló, cselekvésre is serkentő tájékoztatás megteremtése. Közbiztonsági tanácsnok A évi önkormányzati választásokat követően az új képviselő testület döntése alapján decemberében közbiztonsági tanácsnok kinevezésére került sor. 11

12 Feladata: - A képviselő testület alapvető célként jelölte meg a törvényekben, rendeletekben az önkormányzatok számára előírt közrendvédelmi, közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok szervezését és szakterületek közötti koordinálását. - Külső kapcsolatok fenntartása mindazon szervekkel és szervezetekkel, amelyek Miskolc város közbiztonságának megteremtésében, javításában tenni tudnak. - Folyamatos kommunikáció létrehozása és fenntartása a lakossággal, az írott és elektronikus sajtó képviselőivel. - A közbiztonsági feladatok végrehajtását igénylő tárgyi és személyi feltételeinek biztosítására javaslattétel a városvezetés felé. Bűnmegelőzési referens Az önkormányzat bűnmegelőzési tevékenységét bűnmegelőzési referens szervezi és irányítja. Feladatkörében ellátja: - Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének az Országos Bűnmegelőzési Bizottság tagságából eredő szakmai háttér biztosítását. - Az Önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia végrehajtásának koordinálását. - Elősegíti a társadalmi bűnmegelőzés szempontjainak érvényesülését az önkormányzati tevékenységben. Különös tekintettel a szociál- és családpolitika, ifjúság- és sportpolitika, kulturális, oktatási, nevelési politika, területfejlesztés, foglalkoztatáspolitika, környezet- és természetvédelmi politika területére. - Kapcsolatot tart a bűnmegelőzés területén érintett rendvédelmi, igazságszolgáltatási szervekkel és szervezetekkel, egyházakkal, oktatási és kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel. - Bűnmegelőzési kommunikációs, tájékoztató és ismeretterjesztő, programszervező tevékenységet folytat. - A közösségi bűnmegelőzést szolgáló állampolgári kezdeményezések, lakossági önvédelmi szervezetek törekvéseinek támogatását, szakmai segítését. - Menedzseli a bűnmegelőzési témákban kiírt pályázatokat. - Az összehangolt és célirányos feladat meghatározás, végrehajtás érdekében napi munkakapcsolatot tart az önkormányzat közbiztonsági tanácsnokával. 12

13 Polgárőrség A polgárőr-szervezet törvényesen működő, a lakosság által életre hívott, önszerveződésű, bűnmegelőzési, a közrend, a közbiztonság védelmét szolgáló párt semleges társadalmi szervezet. Feladatát a területileg illetékes önkormányzat, egyéb állami és társadalmi szervezetek segítségével, a rendőri szervekkel szorosan együttműködve, a területi sajátosságok és követelmények alapján kidolgozott módszerek alapján látja el. A polgárőrmozgalom alapvető célja a közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság biztonságérzetének javítása, szituatív bűnmegelőzés a lehető legnagyobb mértékű jelenléttel az adott területen. A polgárőr szervezet A polgárőrmozgalomban részt venni kívánó polgárok vagy a települési önkormányzat kezdeményezésére településenként, településrészenként létrehozott önálló polgárőr egyesület. A polgárőr egyesületek feladataik összehangolása, tagjaik képzése, érdekeik képviselete, védelme érdekében területi szövetségeket alkotnak. Az egyesületi, tagszövetségi érdekvédelem, a polgárőrmozgalom célkitűzéseinek társadalmi képviselete az országos szövetség ( OPSZ ) tevékenységével valósul meg. A polgárőr egyesületek a területi szövetségeiken keresztül kapcsolódnak az Országos Polgárőr Szövetséghez. Miskolc városban tevékenységüket elsősorban a nagyvárosokra jellemző, a bűnözést elősegítő és motiváló okok határozzák meg, így pl.: - a lakosság egymás iránti közömbössége, alacsony közösségi szolidaritás, - tartósan jelen lévő szegénység, ami a bűnözői utánpótlás egyik potenciális forrása, - a városokban koncentrálódik azon anyagi értékek nagy része, amelyek a bűnözők célpontjául szolgálnak, - a városi környezet jó búvóhelyet jelent a bűnözésre hajlamos egyéneknek stb. A szolgálati feladatok tagozódását a különböző területek építészeti jellege is befolyásolja: belváros, családi házas zöld övezeti lakóparkok, emeletes panel építésű lakótelepek, városkörnyéki hétvégi házas területek. 13

14 A polgárőrség szervezetei a mozgalom megalakulásának kezdete óta kiemelt figyelmet fordítanak a közterületek és a nyilvános helyek rendjének megóvására. Az itt elkövetett bűncselekmények mellett ide sorolhatók a közlekedés rendjének, a köztisztaságnak, a közvilágításnak a problémái, a közterületeken megjelenő közösségellenes magatartásformák, a fiatalok különböző antiszociális csoportosulásainak kialakulása. A kriminalisztikai vizsgálatok, kutatások során a megkérdezettek többsége a számára félelmet keltő közterületi jelenségek említése során nem a konkrét bűncselekmények elkövetését helyezte előtérbe. A leginkább zavaró és félelmet keltő jelenségek között elsősorban említették a hangoskodó fiatalok csoportosulásait az utcákon, a kétesnek tartott szórakozóhelyek üzemeltetését lakókörnyezetükben, a parkokban kóborolni hagyott nagytestű kutyákat, a hiányos közvilágítást, a hajléktalanok jelenlétét. Ezeknek a problémáknak a megoldása, a kedvezőtlen jelenségek visszaszorítása nem sorolható teljes egészében a rendőrség feladatkörébe, hanem összetettebb megoldást igényel A rendvédelmi intézkedések mellett itt kaphat szerepet a társadalmi összefogás, az önkormányzat, a lakosság, ezen belül a polgárőrség tevékenysége. Miskolc város közigazgatási területén jelenleg 7 aktív polgárőr egyesület működik. Stratégiai cél további egyesületek létrehozása, létrehozásának ösztönzése, a város területének teljes lefedettsége polgárőr szervezetekkel, tevékenységgel. A polgárőrszervezetek a folyamatosan végzett közrendvédelmi, bűnmegelőzési tevékenységük során hatékonyan közreműködnek: nagy tömegeket vonzó városi rendezvények biztosításában az iskolakezdés balesetmentes lebonyolításában az önkormányzati és felekezeti temetők rendjének fenntartásában, különös tekintettel a halottak-napi nagy forgalomra rendszeres járőrszolgálatok szervezésével a belváros rendjének és a külterületek biztonságának fokozásában. A polgárőr egyesületek tevékenységének hatékonyságát és folyamatosságát elősegítve és erősítve erkölcsi elismerésüket az önkormányzat jelentősen hozzájárul működési költségeik finanszírozásához: rendszeres anyagi támogatással irodák térítésmentes bérleti jogának biztosításával a kiemelkedő munkát végzők erkölcsi és anyagi elismerésével. A polgárőri tevékenység szakmai színvonalának emelése, munkájuk célirányossá és hatékonnyá tétele érdekében az önkormányzat közbiztonsági tanácsnok irányításával koordinációs testület működik, üléseit havi rendszerességgel tartja. 14

15 A testület munkájában részt vesz minden polgárőr egyesület vezetője, a városi Rendőrkapitányság illetékes osztályvezetője, az önkormányzat közbiztonsági tanácsnoka és bűnmegelőzési referense. A koordinációs testület célja a polgárőr szervezetek, a rendőrség, és az önkormányzat közrendvédelmi és bűnmegelőzési tevékenységének összehangolása, közös akciók, járőrszolgálatok szervezése. Módszere a kölcsönös tájékoztatás, a közös feladat meghatározás és a végzett munka értékelése. A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat kiemelt szerepet szán és támogatást biztosít a jövőben a polgárőrszervezeteknek, szoros együttműködést feltételezve a helyi önkormányzatokkal. A polgári védelem és katasztrófa elhárítás A polgári védelem és katasztrófa elhárítás a közbiztonságot az egyéb kockázatot jelentő események és a szükségellátás szemszögéből vizsgálja. A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. A katasztrófavédelem fogalma: Katasztrófavédelem a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszűntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják. A katasztrófák elleni védekezés: A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, valamint a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a Határőrség, a rendvédelmi szervek és az állampolgárok, továbbá az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Mentőszolgálat, az önkéntesen résztvevő társadalmi szervezetek, valamint a civil 15

16 és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem természeti katasztrófák esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés előírásait az évi LXXIV. törvény tartalmazza. A polgári védelem feladatrendszerében Európa minden államában súlypontáthelyeződés következett be. A háborús veszély csökkenésével előtérbe kerültek a humanitárius és katasztrófavédelmi feladatok. Gondoljunk csak az 1970-es nagy tiszai árvízre, illetve az 1997-es cseh- lengyelés németországi árvizekre, ahol a közvetlen védekezésben a veszélyeztetett lakosság kitelepítésében és ellátásában a polgári védelmi szervezetek jelentős munkát végeztek. Példaként említhetjük még az 1986-os csernobili tragédiát is, amikor a skandináv országokban és hazánkban is a polgári védelemre hárultak a védekezés megszervezésének jelentős feladatai. Felismerve a polgári védelem szerepének változását, az Országgyűlés a Magyar Köztársaság honvédelmének alapelveiről szóló 27/1993. (IV. 23.) OGY. Határozatában úgy döntött, hogy a polgári védelemnek békeidőszakban az elemi csapások, egyéb szerencsétlenségek, katasztrófák következményeinek felszámolásában kell részt vennie. Ezt a döntést tükrözi a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény is. A törvény a támadófegyverek elleni védekezésen felül közreműködői feladatot határoz meg a polgári védelem számára a kulturális javak védelmében, a vizek kártételei elleni védekezésben, a tűzoltásban, a menekültek ellátásában. A polgári védelem szervei szükség esetén igénybe vehetők természeti csapások, ipari balesetek, ivóvíz célú vízkivétellel érintett vizek szennyezése, veszélyes anyagok szállítása, tárolása közben bekövetkező súlyos balesetek következményeinek felszámolása során, továbbá a légszennyezettség, járhatatlan vasútvonal, főút, intenzív hóesés következtében veszélybe került lakosság mentésében, ellátásban. A polgári védelmi szervezet tekintettel humanitárius jellegére csak a törvényben meghatározott emberbaráti feladatait láthatja el, fegyveres vagy súlyos erőszakos cselekmények elhárítására nem alkalmazható. A honvédelmi felkészítéssel és országos mozgósítással kapcsolatos, törvényben, vagy kormányrendeletben előírt feladatok végrehajtásáért helyi szenten a polgármester a felelős. A polgári védelem irányítása A polgári védelem szervezése és irányítása megyei szinten a megyei közgyűlés elnökének, helyi szenten a polgármestereknek a feladata. Ennek keretében szervezik a közigazgatási szervek, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek, 16

17 társadalmi szervezetek, valamint a polgári védelmi szervezetek együttműködését. Felelősek a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek megalakításáért, a lakosság riasztásának végrehajtásáért, elrendelhetik a polgári védelmi szervezetek alkalmazását. Polgári védelmi hatósági ügyekben első fokon a polgármester, másodfokon a megyei közgyűlés elnöke jár el. Hatósági jogkörben eljárva, a polgármester minden állampolgárt határozattal polgári védelmi szervezetbe oszthat be, elrendelheti a szolgálat teljesítését, illetve gazdálkodó szervezetet kötelezhet polgári védelmi feladat ellátására. A polgármester a honvédelmi, igazgatási és polgári védelmi feladatait a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el. Beavatkozás katasztrófa esetén Abban az esetben, ha a kialakult veszélyhelyzet következményeinek felszámolása több szervezet közreműködését igényli és a lakosság védelme, a veszélyhelyzet kiterjedése szükségessé teszi a polgári védelmi szervezetek alkalmazását, a mentési feladatok összehangolása, irányítása települési szinten a polgármester feladata. A polgári védelmi szervezetek alkalmazása során a feladat ellátására csak az arra felkészített, megfelelő védőfelszereléssel és munkaeszközökkel ellátott személy kötelezhető. A polgármester határozza meg a mentés települési feladatait. A kialakult helyzetről s a veszélyhelyzet leküzdése érdekében tett intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja a megyei közgyűlés elnökét. A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezésével és alkalmazásával kapcsolatos költségeket általában annak kell finanszírozni, aki elrendelte. Integrált vezetési rendszer A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. A fenti mondat kifejezi a biztonság komplex rendszerét, a veszélyhelyzet kezelés új alapelveinek koncepcióját. A megállapításból levezethető mindaz, amit az ember biztonsága érdekében az országnak, a társadalomnak tennie kell, biztosítva a védelmi felkészítést az ország erőforrásainak mozgósítását. A tevékenység feltételezi a meglévő erőforrások felmérését, nyilvántartását és integrált alkalmazását. Napjainkban ezen vezérlőelv alkalmazása csak integrált vezetési rendszerek összekapcsolásával érhető el. A rendszer nemzetközileg elfogadott komplex elemei a következők: veszélyhelyzeti faktorok felmérése, kockázat elemzése, ezek alapján a biztonsági rendszer felépítése, az erőforrások és eszközök felkészítése az adott feladatra, folyamatos figyelőrendszer fenntartása, gyors katasztrófareagálás, a károk 17

18 felmérése, a tapasztalatok visszacsatolása, károk helyreállítása és az újjáépítés biztosítása. A katasztrófa jelentési és információs rendszer felépítését a 179/1999. (XII.10.) kormányrendelet előírásai határozzák meg. Tűz elleni védekezés A lakosság személy és vagyonbiztonságában jelentős szerepet játszik a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, melynek személyi állománya a szolgálat teljesítése során nap mint nap veszélyes helyzetekben áll helyt. A Tűzoltóság munkájának szabályozottsága a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, többször módosított évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint a kapcsolódó országos ( BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ), és megyei ( B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ) szintű parancsok, intézkedések, utasítások által meghatározott. Ezen direktívák a gyakorlati tapasztalatok alapján bizonyították, hogy kellően jók és megfelelően szabályozzák a megelőző és beavatkozó tűzvédelmi tevékenységet, hatósági jogkörben teendő intézkedéseket. Meg kell említeni, hogy az EU csatlakozás részeként végrehajtandó, átfogó közigazgatási reform, a kistérségi regionális területfejlesztési politika hatásai jelen pillanatban még nem érzékelhetőek, következményei még nem láthatók a tűzvédelem területén. Jogszabályi kötelezettségnek megfelelően a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság mind tűzmegelőzési ( hatósági, szakhatósági ), mind beavatkozói ( tűzoltási, műszaki mentési ) téren Miskolc Megyei Jogú Város és a környező 36 település tűz elleni védelmét látja el. Mindezek mellett, törvényi előírás alapján, igénybe vehető a megye területén, sőt egyes különleges egységeinek, szereinek regionális ( Műszaki Mentőbázis ), valamint országos vonulást is biztosítaniuk kell. Vonulások száma év átlaga Tűzeset Téves jelzés Vaklárma Műszaki mentés Vonulás Miskolcra

19 Vonulás Miskolc környékére Vonulás működési területre Vonulás működési területen kívülre Vonulás összesen Az elmúlt éveket vizsgálva megállapítható, hogy emelkedett a tűzesetek és a műszaki mentések száma, a káresetek bekövetkezése jelentős számban összefüggést mutat a szélsőséges időjárási viszonyokkal. Száraz időszakban megnövekszik a szárazfű, bozót tüzek száma, esős-viharos időben a fakidőlések, vízbetörések miatti vonulások jellemzőek. Lényeges kérdés a tűz elleni védekezés és a város közbiztonságának megítélésében a tűz és káresetek keletkezési helye és azok lokalizálása a lakókörnyezetektől. A védekezés és a mentés megszervezése tekintetében kiemelt célterületként kell kezelni a fokozott veszélyt jelentő ipari létesítményeket, a veszélyes technológiát és anyagokat felhasználó üzemeket, nagy forgalmú bevásárló és szórakoztató központokat, nagy tömegek befogadására alkalmas kulturális, oktatási és sportintézményeket, rendezvényeket. Fokozott figyelmet igényelnek a lakótelepek, ahol egy-egy rendkívüli esemény sok ember életét, testi épségét és vagyonbiztonságát veszélyezteti. A város több lakótelepén az épületek energia ellátó vezetékei elöregedtek, ezért potenciális veszélyforrást jelentenek. A bekövetkező lakás és épülettüzeknél a különböző, műanyagból készült berendezési tárgyak és építészeti elemek égése során jelentős mennyiségű mérgező gázok keletkezhetnek. A közbiztonság javítását, a tűzvédelem, tűzmegelőzés minőségét biztosító intézkedések: - a beavatkozások hatékonyságának növelése ( személyi és eszközállomány fejlesztése, beruházások, felújítások finanszírozása, összességében a központi támogatás önkormányzati kiegészítése ), - a lakosság és a dolgozók, alkalmazottak felvilágosítása, tájékoztatása, tűzvédelmi ismereteinek bővítése, - lakások, üzemek, létesítmények automatikus tűzjelző és oltó berendezésekkel való felszerelése, a tűzoltóságra történő közvetlen távjelzés műszaki megoldásainak népszerűsítése. Közterületek rendje A városi közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó fokozott lakossági igény alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületi feladatok célirányos és hatékony megoldására április 01-től létrehozta a Közterület- és Piacfelügyelőséget. 19

20 A közterület-felügyeletek jogállását törvényi szintre emelő évi LXIII. törvény hatálybalépésével egyidőben a város közgyűlése megalapította a Közterület-felügyeletet, mely az Önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerve és a mai napig ilyen intézményi jelleggel működik. A Közterület-felügyelet feladatai: - A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. - A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szükség esetén szankcionálása. - A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság feladatkörébe tartozik. Közterületen jogtalanul, szabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolítása, eltávolításának kezdeményezése. - A közterület-felügyelet a polgármester eseti rendelkezésére ellátja az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgy védelmét a közterület-felügyeletről szóló törvény keretei között. - Miskolc város köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése. - Közreműködés a közterület, az épített és a természetes környezet védelmében. - Az állattartás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése. - A Közgyűlés által rendeletben meghatározott közlekedésrendészeti feladatok ellátása. - Intézkedés a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítására. - Ellátja az önkormányzati piacok üzemeltetését, közlekedési rendjének biztosítását, köztisztasági előírások ellenőrzését. - Ellátja Miskolc város közigazgatási területén, valamint a szomszédos települések külterületi övezeteiben az állategészségügyi feladatokat. A közterület-felügyeletről szóló évi. LXIII. törvény 1. (4) bekezdés d. pontja szerint a felügyeletnek kiemelt feladata a közrend, közbiztonság védelmében való közreműködés. Az egyenruhás jelenlét, a folyamatos hatósági ellenőrzés a közterületeken, visszatartó erőt jelent a szabályszegőkkel szemben, így bűnmegelőző hatású. 20

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1 Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1. A közbiztonsági koncepció célja, feladata 2. Helyzetelemzés 2.1 Merre halad a világ? 2.2. Magyar sajátosságok 2.3. Gödöllői helyzetkép 2.3.1.

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Eplény község közbiztonsági és

Részletesebben

Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök és polgárőr vezetők részére

Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök és polgárőr vezetők részére POLGÁRŐR KÉZIKÖNYV Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök és polgárőr vezetők részére Az Országos Polgárőr Szövetség kiadványa Budapest, 2003. POLGÁRŐR KÉZIKÖNYV Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGOS VESZPRÉMÉRT A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az együttműködő szervezetek P Á L Y Á Z A T A a közterületen elkövetett jogsértések

Részletesebben

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévízi Kistérség Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2008. december 2 I. Bevezető. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Készítette: a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság és Nagyvázsony Község Önkormányzata 1 T a r t a l o

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2007. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Balatonföldvár, 2006. július

Balatonföldvár, 2006. július A Balatonföldvári Többcélú i Társulás Bűnmegelőzési stratégiája Balatonföldvár, 2006. július 1 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon robbanásszerűen megnövekedett a bűnözés. A bűncselekmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben