Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolójának elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolójának elfogadására"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: i FAX: Ügyiratszám: SZOC j2015. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolójának elfogadására Tisztelt Bizottság! A hajléktalanság problémája Nyíregyháza Megyei Jogú Várost is érinti. A hajléktalan személyek ellátására a város területén kiépült intézményrendszer az alapszükségletek kielégítésén túl, szakellátást - tartós bent lakásos elhelyezést - is biztosít. A feladatok ellátása évek óta ellátási szerződés keretében egy egyházi és egy civil szervezeten keresztül biztosított. A Periféria Egyesület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) szabályozott, szociális alapszolgáltatások körébe tartozó utcai szociális munkát, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben szabályozott gyermekek alternatív napközbeni ellátását végzi. Az Szt a alapján az ellátási szerződésben rögzítésre került a beszámolás módja. A szervezet évente köteles a szerződés alapján végzett tevékenységéről beszámolót készíteni. A Periféria Egyesület elkészítette a 2014 évi szakmai tevékenységéről szóló összefoglalót, amely a mellékletben található. A beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Tisztelt Bizottság jogosult. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogyamellékelt 2014 évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 13. Tisztelettel: Dr. Krizsai A osztá Iyvezető '\~ ~9 (3 ~..~ I ~~ -'i'egy'rll:i.-l --. '~"'.~tr.i ~'.....' R E G Y H Á Z A

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Határozat-tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰlÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOnSÁGA.../2015. (IV. 20.) számú határozata a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolóját elfogadja. Nyíregyháza, április 20. Rákóczi Ildikó a Bizottság elnöke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Periféria Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Eötvös u irattár R E G Y H Á Z A

3 Periféria Egyesület Utcai Szociális Munka Északi Szolgálat Utcai Szociális Munka Déli Szolgálat Alternatív Napközbeni Ellátás Szakmai beszámoló 2014.

4 Alternatív napközbeni ellátás 2014-ben végzett szakmai munka fő területei, irányvonalai A Periféria Egyesület Alternatív napközbeni ellátás szolgáltatása 2014-ben pályázati és önkormányzati támogatásokból biztosította tevékenységeit. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés keretében támogatja a program működés,ét október l1.-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztálya /2011.SZGY iktatószámmal, határozatlan időre szóló Működési engedélyt adott ki a Gyermekek napközbeni ellátása tevékenység folytatásához. A szolgáltató tevékenyég formája: a Gyvt.41. -nak (4) bekezdése alapján nyújtott ellátások. A szolgáltatásnyújtás helye: Nyíregyháza, Huszár tér 5. valamint Nyíregyháza, Kollégium utca évben az Alternatív napközbeni ellátás szakmai munka területei: iskolai szociális munka, ifjúsági közösségfejlesztés, csoportos és közösségi szociális munka, prevenció. Közösségi programjaink keretében az Örökösföldi Közösségi Házban olyan változatos foglalkozásokat szerveztünk, melyek a legkisebbektől egészen a felnőtt, sőt nyugdíjas korosztály érdeklődésére is számot tartottak. A tanítási és nyári időszakban egyaránt hasznos, és tartalmas szabadidő eltöltési alternatívákat kínáltunk gyermekek, fiatalok számára. Az iskolai szociális munka keretében kompetenciafejlesztő, egészségügyi és kábítószer prevenciós foglalkozásokat, színjátszó kört, hangterápiás csoportot, meseterápiás csoportot, dinamikus szenzoros integrációs valamint játszóházi csoportfoglalkozásokat szerveztünk a Szőlőskerti Általános és Angol Kéttannyelvű Iskolában. Közös munkánk példaértékű az oktatási intézmény és a civil szervezet együttműködésének sokrétű lehetőségeire. A Huszár telepen egy pályázati projekt keretében folytattuk az előző évben megkezdett munkát (egészségügyi prevenció, ping-pong klub, készségfejlesztő csoportok, kreatív műhely), mellyel a telepen élő gyerekek, fiatalok tartalmas szabadidő eltöltését segítettük elő, kiegészülve az anyukáknak szervezett klubfoglalkozással, ahol a várandóssággal, gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseiket, gondolataikat, problémáikat oszthatták meg egymással, illetve tanácsot kérhettek a programban önkéntesen tevékenykedő védőnőtől. Ezen tevékenységi kört egészítette ki, a már évek óta nagy népszerűségnek örvendő játszóházunk, ahol az egészen kicsi gyermekektől a felnőttekig, mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő elfoglaltságot. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Az intézményben pszichoterápiás csoportfoglalkozásokat, valamint prevenciós (kábítószerek, szexualitás) előadásokat tartunk, heti

5 rendszerességgel. Emellett részt veszünk az iskola által szervezett jeles napokon (Egészség nap, AIDS világnapja, Karácsonyi forgatag, Bencs nap). A program az év során terepintézményként is működött. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Alapszakos szociális munkás, valamint a Felsőfokú Szakképzés hallgatóinak biztosított gyakorlati lehetőséget. Az alternatív napközbeni ellátás célja, célcsoportja A program célja: hátrányos helyzetű, tanulási, magatartási, kapcsolatteremtési és beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekek, fiatalok elérése, problémáik azonosítása, valamint számukra célzott segítségnyújtás. Ezen belül: A foglalkozások folyamatos működtetésével, új szolgáltatások bevezetésével a gyerekek, fiatalok minél szélesebb körben történő elérése és bevonása a programba. Az iskolában beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek, fiatalok integrációjának elősegítése, a bennük rejlő képességek előhívása, új nézőpontok, viselkedésmódok megismertetése. Tematikus csoportfoglalkozások szervezésével a döntéshozatal, a problémamegoldás, a kommunikációs készségek, az önértékelés, a stressz-kezelés, érdekérvényesítés készségeinek fejlesztése. Egészséges életmódra irányuló szokások kialakítása és erősítése, valamint egészségügyi prevenciós foglalkozások biztosítása, védőnő bevonásával. Közösségi, sport és szabadidős foglalkozások szervezése a hasznos szabadidő eltöltési szokások kialakítása, erő sítése érdekében. A roma gyerekek, fiatalok integrációjának elősegítése, a gyermekek szocializációs esélyei nek javítása. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében együttműködés a gyermekjóléti, oktatási és egészségügyi intézményekkel és szakemberekkel. A program célcsoportja Óvodás korú gyerekek Általános iskolai korosztály Szakiskolás, középiskolás fiatalok Szülők, nagyszülők

6 2014. évben az alábbi problémákkal találkoztunk a célcsoport vonatkozásában: tanulási problémák veszélyeztetett helyzet, hátrányos szociális helyzet; magatartási-, beilleszkedési-és, kapcsolatteremtési, kapcsolatkezelési nehézségek; önfegyelem, önkontroll, önszabályozás, várakozási tolerancia nehézségei; nehézkes szabály és normatartás; együttműködési és indulatkezelési problémák; lelki és érzelmi problémák; kamaszkori nehézségek; életkori -, fejlődési - és aktuális krízisek; családi és sz ülői kapcsolati zavarok; cigány származással szemben megjelenő előítéletek; korai gyermekvállalásból adódó problémák, a fuggőséget okozó szerek miatti kimaradás.

7 Örökösfóld - Közösségi Ház Örökösfóldön szociális munkát és ifjúsági közösségfejlesztést végzünk, melynek keretében a következező szolgáltatásokat, foglalkozásokat biztosítottuk: Utcai szociális munka keretében lakótelep i felderítést folytatunk. A Fejlesztő játszóházi programok magukba foglalják a kulturális, szabadidős, kézműves és sportfoglalkozások megszervezését és lebonyolítását. Nyári szünidei programok a gyerekek, fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését hivatottak elősegíteni. Egyéni tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben (védőnő, pszichológus, szociális munkás) a mindennapi életvezetésben, döntési helyzetben aktuálisan jelentkező nehézségekben, elakadásokban segített megoldást találni a szülők, nagyszülők számára. A szülői feladatokra felkészítő, gyermeknevelést segítő csoportos foglalkozások segítséget nyújtottak a szülők számára a szülői feladatokkal kapcsolatos kérdésekben, valamint a gyermekneveléssel összefüggő nehéz helyzetek feldolgozásában. Egészségügyi prevenció A programhelyszínen egy olyan közösségi teret működtettünk, amely hasznos és tartalmas szabadidő eltöltési alternatívákat biztosított a lakótelepen élő gyerekeknek, fiataloknak, az utóbbi években kiegészülve a szülőkkel, nagyszülőkkel is. A változatos szabadidő eltöltési formák biztosítása tehát kiváló lehetőséget teremt a környéken élő gyerekekkel, fiatalokkal, szülőkkel történő kapcsolatfelvételre, esetleges problémáik azonosítására, a velük történő esetmunkára. Játszóház Célcsoport: lakótelepi gyerekek, fiatalok, felnőttek A foglalkozások ideje: kedd-csütörtök tól l8.00-ig, nyáron kedd-csütörtök 13.OO-tól ig A játszóházi foglalkozások a 2014-es évben is a Human-Net Alapítvány által működtetett Közösségi Házban valósultak meg heti rendszerességgel. Tanítási időszakban kedden és csütörtökön 16:30

8 18:00-ig vártuk a gyerekeket, a nyári szünetben azonban ugyanezen a napokon, a kora délutáni órákban biztosítottunk lehetőséget a felhőtlen szórakozásra és a játszva tanulásra. Az ingyenes szolgáltatásra szórólapokkal és plakátokkal hívtuk fel a környék figyelmét, ezen túlmenően a 8-10 fős, rendszeresen járó aktív kiscsoport szájról szájra terjesztette a foglalkozás hírét. A tanításmentes időszakban ennek köszönhetően a létszám esetenként 25 főre emelkedett. Az év során 88 gyerekkel vettük fel és tartottuk a kapcsolatot. A nyári és őszi időszakban szívesen vettek részt a foglalkozáson anyukák, apukák és nagymamák, így a játszóház családi kohéziót erősítő funkciót is betöltött. A gyerekek életkorát tekintve a legfiatalabb látogatónk 3 éves volt, aki az édesanyjával érkezett, a legidősebb tagunk pedig 15 éves, aki elsősorban beszélgetni szeretett, illetve tanácsot kémi az előtte álló élethelyzetekre vonatkozóan. A kamaszokkal érintettünk a párkapcsolat, a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, a továbbtanulás témáját, illetve gyakran osztották meg velünk a családi-, iskolai problémáikat. A foglalkozásokra szívesen látogatott el egy értelmileg akadályozott testvérpár, akik ugyan felnőtt korúak már, de évek óta az aktív tagok táborát erősítik. A játszóházak alkalmával fejlesztő, logikai, ügyességi társasjátékokkal játszottak a gyerekek, illetve lehetőség nyílott kézműves foglalkozásokra, melynek keretén belül a gyerekek a gyöngyfűzést, a matrica- és agipszfestést kedvelték, ezen kívül új technikákkal, felhasználható anyagokkal is megismerkedtek. A jeles napokra tudatosan készültünk, a foglalkozások során megbeszéltük, hogy egy-egy alkalommal mit ünneplünk. A játszóházi foglalkozások a szabadidő hasznos eltöltésén kívül fejlesztik a gyerekek finommotorikáját, logikáját, gondolkodását, a kommunikációt, a társakkal való kooperációt, segíti a résztvevőket a feszültségek csökkentésében, a győzelem és a veszteség megélésében. Mikulás ünnepséget tartottunk, ahol a jelen lévők előre elkészített csomagokat vettek át a Télapótól, illetve ellátogattunk a belvárosi Adventi Forgatagra, ahol a gyerekek felakasztották rajzaikat és jókívánságaikat a város fenyőfájára és az est folyamán vendégeink voltak l-i kürtőskalácsra. Foglalkozásainkat ebben az évben is lelkesen segítették az önkénteseink, akik elsősorban a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának és a Nyíregyházi Főiskolának a hallgatói és nagy örömünkre szolgált, hogy egy nagymamát is a köreinkben köszönthettünk, aki élettapasztalatával és áldozatos munkájával járult hozzá a programunk népszerűségéhez.

9 A szülői feladatokra felkészítő, gyermeknevelést segítő csoportfoglalkozás Célcsoport: a lakótelepen élő szülők A foglalkozások ideje: kéthetente csütörtök 10. IS-től 11.IS-ig A foglalkozás célja, hogy támogatást nyújtson leendő vagy már gyakorló szülők számára a felelős gyermekvállalással, gyermekneveléssel kapcsolatban. Az előző évben megkezdett tematika alapján működött tovább aszü lőcsoport, 2 hetente kiscsoportos formában, védőnő és szociális munkás irányításával. Voltak állandó tagok és olyanok is, akik csak l-2 alkalommal jelentek meg nálunk. Jellemzően anyukák, néha nagymamák vettek részt a foglalkozásokon. Többek között beszélgettünk a védőoltásokról, közösségi fertőzésekről, iskolaérettségről és a be íratásró I is. A beszélgetések kapcsán kialakult egyfajta folyamatos kommunikáció, mindenki hozta a saját élményeit, tapasztalatait is. Sok kérdés hangzott el, ami rugalmassá tette a csoport menetét. Célunk elsősorban olyan új ismeretek átadása volt, amelyeket a későbbiekben, a mindennapi gyakorlatban - a való életben- is sikeresen tudnak alkalmazni.

10 Egyéni tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben Pszichológus Célcsoport: a lakótelepen élő felnőtt korú lakosság A tanácsadás ideje: keddenként től ig A szolgáltatás a Human-Net Alapítvány "Családi Kör" nevű projekijén belül valósult meg az Örökösföldi Közösségi Házban. A pályázati program már a 2013-as évben kezdetét vette, a projekt zárására 2014 április 30.-án került sor. A pszichológiai tanácsadás elsődleges célcsoportja az az Örökösfóldi lakótelepen élő felnőtt korosztály volt, aki jelenlegi élethelyzetét egyedül nem képes megoldani, lelki segítségnyújtást, tanácsadást, megerősítést igényel. A térítésmentes szolgáltatást a 2014-es év során 10 fő vette igénybe. Esetátadásra abban az esetben került sor, amikor a probléma megoldásában nem a pszichológus szakember volt a kompetens. Több ízben került sor az ügyfél addiktológushoz, gyermekpszichológushoz vagy szociális munkáshoz történő továbbítására. Egy probléma megoldása több találkozást igényelt, így a kliensek heti rendszerességgel, sok esetben több hónapon keresztül is visszajártak konzultációra. A kliensek - akik között volt örökbe fogadni szándékozó nagykorú, leendő kismama, gyermeket nevelő szülő, nagyszülő- számos különböző problémával kerestek fel, többször már krízis helyzetben. Az egyéni esetkezelésen kívül az alkalmazott módszerek közé tartozott a segítő intervenció és a relaxáció. beszélgetés, a krízis A találkozások fő célja a kliens megerősítése, bátorítása és felkészítése élete hátralévő életszakaszaira, amelyben az esetlegesen jelentkező problémákat képes egyedül megoldani, leküzdeni, a tanult problémamegoldó technikákat alkalmazni.

11 Egyéni tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben Védőnő Célcsoport: szülők, nagyszülők A tanácsadás ideje: csütörtökönként től ig Az előző év folytatásaként ig tartottak az egyéni tanácsadások. Ezek célja továbbra is az volt, hogy minél komplexebb segítségnyújtást biztosítsunk a szülőknek, válaszokat adjunk a felmerülő kérdéseikre és segítséget nyújtsunk az esetlegesen elkövetett hibák kiküszöbölésében. Jellemzően fiatal édesanyák és kismamák keresték fel a szakembert, összesen 32 gondozott jelent meg ezeken a beszélgetéseken. A segítségnyújtás elsősorban a várandóssággal kapcsolatos vizsgálatokra, szedhető gyógyszerekre, szociális juttatásokra vonatkozott, de tervezett streilizáció, myoma, lágyéksérv, anaemia, görcsök, közti vérzés, fogamzás gátló módszerek is szóba kerültek. Minden esetben egyéni beszélgetés zajlott. Ebben a formában nyitottabbak voltak a gondozottak, jobban elmerték mondani a problémáikat. A nők szemében a várandóssággal, menstruációval, fogamzás gátlással kapcsolatos kérdések véleményünk szerint még mindig szinte tabu témának számítanak. Érdekes, hogy sok a téves információ és az ebből adódó félelmek. Jó volt érzékelni, hogy ezeket meg tudtuk beszélni, nyitottak voltak a probléma feldolgozás során és együttműködtek a megoldási lehetőségek vázolásakor is.

12 Egyéni tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben Szociális munkás Célcsoport: felnőtt korú lakosság A tanácsadás ideje: csütörtökönként tól ig A szociális munkás által nyújtott tanácsadásra, segítő beszélgetésre a Human Net Alapítvány "Családi Kör" elnevezésű projekt (T ÁMOP B ) keretében nyílt lehetőség hetente egy alkalommal, csütörtök délelőttönként. Ezen lehetőséggel a rendelkezésre álló időszakban 13 fő élt, közülük 3 fő többször is felkereste az irodát. A felmerülő problémák továbbra is széles skálán mozogtak: elmaradás a közüzem i számlák fizetésével, magánéleti problémák, idős hozzátartozó gondozásának terhe, munkahely kereséssel kapcsolatos teendők, szülés utáni ügyintézés, stb. Érdeklődtek adományokkal kapcsolatban is, és önéletrajzok elkészítésében is segítségre szorultak a kliensek. Több esetben szükségessé vált az ügyfelek átirányítása más intézményekhez, szervezetekhez. Erre került sor adósságkezeléssel kapcsolatos problémák esetén, valamint az iskolákkal, gyermekek fejlődésével kapcsolatban észlelt hiányosságok tekintetében éppúgy, mint az idős beteg családtag ápolásával, gondozásával összefüggően is. Folyamatos jelenlétünk az Örökösföldi Közösségi Házban lehetővé teszi, hogy az itt élő emberek, illetve azon ügyfeleink, akik már konkrét segítséget kértek és kaptak tőlünk, a továbbiakban is megtaláljanak minket gondjaikkal, vagy éppen örömeikkel.

13 Egészségügyi prevenció Célcsoport: éves fiatalok A foglalkozások ideje: kedd tól ig Az előadások fő céljai között szerepelt a különféle fúggőségeket okozó ártalmak bemutatása, a megelőzés lehetséges formáinak ismertetése, a szermentes, egészségtudatos életforma népszerűsítése, valamint a már kialakult károsító tényezőkre adható lehetséges alternatívák feltérképezése. Másik fő terület a szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések és megelőzési lehetőségei, valamint a fogamzásgátlás voltak. A prevenciós foglalkozásokat szociális munkás és a programban önkéntesként résztvevő védőnő valósították meg. A csoport (12-15 fő) összetételére jellemző volt, hogy idősebb fiatalok jöttek el, évesek, akik mindegyike rendszeresen dohányzik, sokan fogyasztanak alkoholt. Az első szexuális élményen már mindenki átesett, átlagosan 15 éves korban. A mindkét témával kapcsolatban jellemző, hogy az ismereteik nagyon hiányosak, a baráti körből szerzett téves információkat adják egymás között tovább. A foglalkozásokon a már jól bevált, követhető és könnyen felidézhető munkatervet alkalmaztuk. Az előadás sorozaton belül szó esett többek között a legális, illegális drogok veszélyeiről, az egészségtudatos magatartás kialakításáról, az internethasználat (kifejezetten a közösségi oldalak) kockázati tényezőiről. A szexuális felvilágosításon belül beszélgettünk a különféle fogamzásgátló eszközökről, azok helyes használatáról. Szóba került természetesen az is, hogy mi a teendő nem kívánt terhesség esetén, milyen lépések előzik meg egy esetleges abortusz elvégzését. A részvevő fiatalok között sajnos már volt olyan, aki átesett ezen a beavatkozáson, nem is egyszer. A szexualitás témaköréhez szorosan kapcsolódik a fertőző megbetegedések, illetve megelőzésük ismerete. Kitértünk arra is, hogy hová fordulhatnak, ha valamilyen tünetet vélnek felfedezni magukon, és elmondtuk azt is, hogy mi történik egy ilyen vizsgálaton. Kisfilmek, képek, totó, játékos animáció segítségével igyekeztünk bevonni a fiatalokat a feladatok megoldásába, hogy érezzék, nem ellenük, hanem velük együtt dolgozunk azon, hogy megváltozzon a szemléletük. Segítséget nyújtottunk abban is, hogy mit tegyenek, ha valós helyzetben tapasztalják meg a szenvedélybetegségek káros hatásait. A szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, az egészségtudatos életmód kialakítása mellett fontosnak tartottuk az ártalomcsökkentésre vonatkozó ismeretek átadását is.

14 Huszár - telep Huszár-Vár Szociokulturális Szolgáltató Központ A Periféria Egyesület roma gyerekekre irányuló fej lesztő és integrációs programja a csoport és közösségépítésre, a képességek és készségek fejlesztésére, a társas viselkedés többségi normáinak elsajátítására, a konfliktuskezelési technikák tanulására, valamint kapcsolatteremtési és beilleszkedési problémák kezelésére fókuszál. A célcsoport: a Huszár lakótelepen élő, többségében roma származású gyerekek, fiatalok, szüleik. Munkánk során leggyakrabban előforduló problémák: hátrányos szociális helyzet miatti nehézségek, lemaradások; szocializációs problémák; tanulási problémák; magatartási, viselkedési, beilleszkedési, kapcsolatteremtési, kapcsolatkezelési nehézségek. Játszóház A foglalkozások ideje: szombat IO.OO-től ig, nyáron hétfő-szerda tól IS.OO-ig A j átszóházi foglalkozások heti rendszerességgel, szombati napokon 10 órától valósulnak meg a Huszárvár Szociokulturális Központban, az egyesület irodájában. Nyári időszakban heti két alkalommal, a kora délutáni órákban került sor a játszóházi foglalkozásokra. A foglalkozásokat minden esetben egy fő szociális munkás koordinálta, kiegészülve önkéntesekkel. Az alkalmakra a telepen élő családokból érkeztek a gyerekek. A játszóházi foglalkozásokon részt vevők létszáma 30 és 50 fő között mozgott. A közös játékba időnként szülők is bekapesolódtak. A gyerekek korosztályát tekintve az óvodás és iskoláskorúak voltak többségben, azonban megfordult foglalkozásainkon az édesanyjával érkező csecsemő és a kamaszkorú fiatal is. Foglalkozásainkon a népszerű társasjátékok mellett fejlesztő- és készségfejlesztő eszközöket is kipróbálhattak a gyerekek. Az eszközök beszerzésénél törekedtünk arra, hogy a játékok minél több terület stimulálására alkalmasak legyenek, kiváltképp a nagymozgás ok és a finommotorika tökéletesítésére, a logikus gondolkodásmód kialakítására és memória fejlesztésére irányuljon, illetve segítse elő a kommunikáció fejlődését, a szókincs bővülését.

15 Fontos, hogy ebben az életkorban a játék által a gyerekek megtapasztalják a győzelem élményét és megtanulják feldolgozni a veszteséget, így későbbi élethelyzetekben könnyebben birkóznak meg a hasonló szituációkkal. Az iskolás korú gyerekek már szívesen játszanak szókirakóst, memóriafejlesztő és ügyességi játékokat, ezzel szemben a kisgyerekek főként a motorikus játékok segítségével foglalják el magukat, a játszószőnyegen autóznak, babáznak, vagy építőkockáznak. A kisebbek fantáziafejlesztésére mese sarkot rendezünk be, ahol tanító jellegű meséket hallhatnak. Megfigyelhető volt, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen részt vettek a játszóházakon, javult a magatartásuk, a felnőttek felé tisztelettudóbakká váltak, fejlődött a kommunikációjuk, megtapasztalták a közös játék élményét, türelmetlenségükben is pozitív változás tapasztalható. Kreatív Műhely A foglalkozások ideje: szombat lo.oo-tól ig, nyáron hétfő-kedd tól JS.OO-ig A Kreatív Műhely célja a kreativitás, kézügyesség fejlesztése. Foglalkozásainkra minden szombat délelőtt a Huszárvár Szociokulturális Központ épületében lévő Közösségi Teremben került sor, egy fő szociális munkás és önkéntes segítők részvételével. A nyári szünetben hétköznapokon vártuk az érdeklődőket, hétfő és szerda délután. A foglalkozások résztvevői a Huszártelepen élő, többségében iskoláskorú gyerekek, de itt is megjelentek a kisebb testvérek csakúgy, mint a fiatal felnőttek. között mozog. Nyáron, amikor a rokonoknál vendégeskedő A létszám változó, fő gyerekek is ellátogattak a foglalkozásokra, a létszám elérte a 60 fő. Az óvodások általában színezéssel töltik a rendelkezésükre álló időt, míg idősebb társaik már olyan technikákkal ismerkednek meg, mint a decoupage, vagy az üvegfestés, mely nagy népszerűségnek örvend. Emellett lehetőség nyílik gyöngyfűzésre, dekorgumi figurák-, ajtó- és ablakdíszek készítésére, gipszfigurák-képek festésére is. Problémaként tapasztalható, hogy a gyerekek kevés türelemmel rendelkeznek, egy-egy munkába nagy lelkesedéssel fognak bele, majd rövid idő elteltével és némi ügyetlenkedés után feladják a feladatot. Ebben az esetben a szakember bíztatása és segítségnyújtása sokat lendít a gyermekek kedvén és hozzáállásán. Az ollóval történő vágás és vonalkövetés

16 gyakorlására nagy hangsúlyt helyezünk, ugyanis a gyerekek többsége alulteljesít ezekben a feladatokban. A foglalkozások végén előfordul, hogy a gyerekek eltulajdonít ják egymástól a szebb kész darabokat. Ilyenkor a szakember nehéz helyzetben van, ugyanis csak a nyilvánvaló, szembetűnő esetekre tud reagálni. A műhely munkák során fejlődés látható a gyermekek munkájának minőségén, illetve a segítségkérések számán, de az egymással való együttműködés terén is. A foglalkozásokra rendszeresen járók kézügyessége javuló tendenciát mutat, azonban szükség van a folyamatos gyakorlásra. Ezek a pozitív irányú változások nagyban hozzájárulnak a sikeres iskolai munka élményének megtapasztalásához. Ping-pong klub Célcsoport: a telepen élő gyerekek, fiatalok A foglalkozások ideje: szerda tól ig, nyáron tól ig A foglalkozásokra szerda délutánonként került sor a tornaterem ben, igazodva a résztvevők szabad idej éhez. Két fő szociális munkás vezetésével zajlottak a foglalkozások, időnként kiegészülve önkéntesekkel, illetve főiskolai hallgatókkal. A fiatalok körében hamar nagy népszerűségre tett szert a foglalkozás, a létszám (20-25 fő) is erőteljes növekedésnek indult. Egyre több 10 éven aluli gyerek jelent meg, akik viszont nehezen várták ki, hogy ők is sorra kerüljenek. Így azt találtuk ki, hogy a tornaterem adta lehetőséget kihasználva fejlesztjük a testi erejüket, kitartásukat. Az éppen játékra váró gyerekek hasizomgyakorlatokat végeztek, illetve különféle erősítő gyakorlatokat a bordásfalon. A játékban egyre ügyesebbé váltak a fiatalok, kialakult egy kis csapat, akik tényleg komolyan veszik ezt a sportot, és igyekeztek minden alkalommal megjelenni, aktívan részt venni a játékban. A fegyelem terén hullámzás figyelhető meg, voltak időszakok, amikor nagyon hamar felszínre törtek az indulatok, máskor viszont nyugodt légkörben zajlottak a foglalkozások. Minden esetben igényt tartottak arra, hogy egy felnőtt is szálljon be ajátékba, akivel össze tudják mérni a "tehetségüket". A 2014-es évben lehetőség adódott arra, hogy beszerezzünk egy másik ping-pong asztalt is, ezzel további lehetőséget biztosítva a mozogni, sportolni vágyó fiataloknak.

17 Kismama klub Célcsoport: a telepen élő várandós, vagy már gyermeket nevelő nők A foglalkozások ideje: szerda 9.30-tól Il.OO-ig A foglalkozások szociális munkás és a programban önkéntesen tevékenykedő védőnő vezetésével zajlottak. A résztvevők hetente egyszer gyűltek össze, másfél órás időtartamra. A csoportot átlagosan 5 anyuka alkotta, akik két vagy több gyermeket nevelnek. Összesen 23 fővel kerültünk kapcsolatba. Elsősorban olyan témákat igyekeztünk körül járni, melyek őket leginkább érintik. A téli időszak legfontosabb kérdése a fertőzésre való hajlam csökkentése, immunerősítés, öltöztetés, valamint az immunizálások kérdése volt. Sajnos a lakások egészségtelen levegője és a családtagok magatartása is nagyban hozzájárul a gyermekek gyakori felső légúti hurutos megbetegedései hez, a gyakori allergia és asthma kialakulásához. A csoporton belül a kismamákban tudatosítani szerettük volna, hogy az ő magatartásuk sokban befolyásolja a már megszületett és a megszületendő gyermekek egészségét. Kitértünk a fertőzések megelőzésének fontosságára. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy bármilyen betegséget csak antibiotikummal lehet gyógyítani és a legkisebb probléma, banális tünet esetén is igénylik annak felírását, sokszor addig váltogatva a háziorvost, míg végül valaki felírja azt. A természetes gyógymódokat nem akarják elfogadni, a használatukat sem tanulják meg, pedig hosszú távon sokkal jobbat tehetnének ezzel gyermekeiknek, és anyagilag is kedvezőbb lenne. Gyökeresen megváltoztatni az életmódjukat nehéz, de ha megpróbálnak egészségtudatosabban élni (pid. nem dohányozni a lakásban), akkor más sokat tehetnek gyermekeik és saját maguk életminőségének javítása érdekében. A csoportban lévő anyukák érdeklődése folyamatos és élénk volt, a telepen évek óta végzett munkánknak, aktív jelenlétünknek köszönhetően irányunkba. nyílt és közvetlen magatartást tanúsítottak

18 Szociális készségfejlesztő csoportfoglalkozás Célcsoport: éves gyerekek A foglalkozások ideje: kedd tól ig A csoportfoglalkozások célja a gyerekek társadalomba való beilleszkedésének segítése, szituációs játékok, kiscsoportos beszélgetés, tesztek segítségéve\. A csoport heti rendszerességgel működött, szociális munkás vezetésével, önkéntes segítők bevonásáva\. A részt vevő gyerekek I 0-l3- éves kor között voltak, fiúk-iányok vegyesen. Átlagosan max. 10 fővel zajlottak a foglalkozások. A program indulásakor zárt csoportot terveztünk, de ezt a kritériumot nem tudtuk tartani. Szinte minden alkalommal érkeztek új gyerekek, illetve hiányoztak azok közül, akik korábban rendszeresebben jártak. Elküldeni senkit nem akartunk, ezért úgy állítottuk össze az egyes foglalkozások anyagát, hogy önálló blokkokat (család, a jövőbeli elképzeléseik, iskolai konfliktusok, az osztálytársakkal való nézeteltérések) képezzenek. A gyerekekre jellemző volt az agresszív megnyilvánulás, a tolerancia hiánya, emellett elmondható, hogy a konfliktuskezelési módszerei k sem a társadalmi normáknak megfelelőek. A foglalkozásokon elsajátított ismeretekkel, technikákkal viszont képessé válhatnak egy másfajta életszemlélet kialakítására. Nagyon sokat segített a csoportmunka folyamatában, hogy a résztvevők nagy része a telepen működö egyéb programjainkba is bekapesolódtak és az ott alkalmazott szabályrendszert már elsajátították és alkalmazni tudták. Abból adódóan, hogy a gyerekek ismertek, elfogadtak bennünket egy hatékony munkavégzés vált lehetövé.

19 Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézménye A Szőlőskerti Általános Iskola és Diákotthon Intézményében a következező szolgáltatásokat, foglalkozásokat tartottuk az elmúlt évben: A Fejlesztő játszóházi program szabadidős, kézműves és sportfoglalkozások lebonyolítása. Egyéni és társas kompetencia fejlesztés Diákotthonban élő gyerekek részvételével. a tanulási, magatartási problémákkal küzdő Színjátszó kőr Prevenciós programok a felső tagozatos gyerekek számára drog prevenciós témában. Hangterápiás csoport Dinamikus szenzoros integrációs (Ayres) terápia Meseterápia A program szolgáltatásait az iskola minden tanulója igénybe veheti, de kiemelten a diákotthonban lakó gyerekek, fiatalok élnek ezekkel a lehetőségekkel. A diákotthonba felvettekjellemzően a Nyíregyházi Kistérségből, kisebb százalékban a megye más részeiből kerülnek ki. Eltérő kulturális (magyar, kínai, cigány), és szociális háttérrel rendelkeznek. Jelentős számban vannak a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, illetve különleges bánásmódot igénylő gyerekek, vagy sajátos nevelési igén y ű tanulók. A foglalkozások célja a diákok szocializációjának, kiegyensúlyozott, harmonikus és egészséges személyiségének, önismeretének fejlesztése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, a kulcskompetenciák céltudatos fejlesztése. Fejlesztő Játszóház Célcsoport: az iskola és a diákotthon tanulói A foglalkozások időpontja: csütörtökönként ig

20 A játszóházi foglalkozásokra heti rendszerességgel, a csütörtöki napokon vártuk a gyerekeket az iskola rendezvénytermébe, amely lehetővé tette a közösségi együttlétet. A játszóház szociális munkás és önkéntes segítők együttes munkájának köszönhetően valósult meg. Egy- egy alkalommal gyermek vett részt a foglalkozáson. A tanórákat és az ebédidőt követően sikerült megvalósítani a programot; ez az időtartam lehetővé tette, hogy a gyermekek hasznosan töltsék el azt az időt, melyet kötelezően az iskola falai között kell tölteniük a délutáni órákban. A foglalkozásokra az iskola tanulói közül vegyesen érkeztek az alsó- és felső tagozatokból, azonban hangsúlyt helyzetünk a hátrányos helyzetű diákok bevonására, hiszen az ő ingerszegény környezetük kevésbé teszi lehető vé a játékok otthoni megvásárlását, használatát. A rendszeres találkozások alkalmával a szórakoztató társasjátékok mellett az iskola udvarán szabadtéri játékokkal is el lehetett tölteni a rendelkezésükre álló időt, mely kellemes kikapcsolódást, mozgás lehetőséget nyújt a gyermekek számára a délelőtti helyhez kötést követően. Fantáziájuk kibontakoztatására és kézügyességük fejlesztésére hetente új kézműves technikákat tudtak a fiatalok kipróbálni, ezáltal új díszeket készíteni, mellyel a gyerekek dekorálhatták otthoni vagy épp kollégiumi szobáj ukat, iskolai tan term ü ket. Az alsósok számára rendszeresen vittünk különböző témájú színezőket, mely kielégítette mind a lányok, mind a fiúk kívánságait. A foglalkozások alkalmával, a szakemberekkel való jó kapcsolat hatására a gyerekek gyakran osztották meg titkaikat, problémáikat, amely sok esetben kiterjedt a családra vagy épp szerelmükre, tanárai kra- segítséget és tanácsot kértek, és természetesen kaptak. Ez főként a serdülő korosztályra volt jellemző. Ezzel ellentétben a kisebbek iskolai eredményeikkel büszkélkedtek vagy épp kudarcaikról számoltak be. A játszóházak tehát remek alkalmat teremtettek a kellemes hangulatú időtöltésre és az iskolai órák utáni kikapcsolódásra, szellemi felfrissülésre. Egyéni és társas kompetencia fejlesztés A célcsoport: 20 fő, 6. osztályos tanulók A foglalkozások ideje: keddenként tól ig A szociális kompetenciák fejlesztésére került sor a pszichológiai csoportfoglalkozásokon a Szőlőskerti Iskola 6. osztályos tanulói körében, heti rendszerességgel, napi egy órás időtartamban, pszichológus vezetésével, önkéntes pedagógus támogatásával. A kiscsoportos foglalkozásokon kellő motiváltságot, megfelelő érdeklődést és aktivitást tapasztaltunk.

Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető

Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető Az 1992 óta az Egészségmegőrzési Központban működő szakmai team, komplex módon valósítja meg Dunaújvárosban prevenciós, egészségnevelési és mentálhigiénés

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012-ben is a gyermekvédelem szakmai szempontjainak figyelembe vételével biztosította Központunk

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok JÓ GYAKORLATOK elektronikus kiadvány TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok 1 Tartalom Ajánlás 4 TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázati rendszer 5 Első pályázati kiírás - Családok

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014 Játék határokkal modellprogram 2012-2014 Tartalom 3 I. Előzmények 10 II. A program rövid ismertetése 11 III. Az egyes programelemek részletes bemutatása 12 A. Prevenciós programelemek 12 1. Rendhagyó osztályfőnöki

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről Pécs Nagy István Igazgató 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése Tartalom Előszó 4 1 Előszó Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály: Második ének

Részletesebben

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás' " ij~'~';hé;~"'"... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás'  ij~'~';hé;~'... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9785-2/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez az Önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006.

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Szakmai Beszámoló az Utcai Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Utcai 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 405. Telefon: 34/311-197 Adószám: 19151379-1-11

Részletesebben

Weeber Tibor alpolgármester

Weeber Tibor alpolgármester ~ 1 +L~.ol ot. '"'ell. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tisztelt Népjóléti Bizottság! Tárgy: Beszámoló a Kőbányai Családsegítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről Szabó

Részletesebben

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója)

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója) - egyéb, - a fejezete). a meg l-loffinann Szilvia Ovodavezető (.Katicabogár Ovodai Intézménye gyermekvédelmi beszámolója) 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat Kovács Edina Igazgató (Beszámoló 3., 6. fejezete,

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)...

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 2593/2012/HUM Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról 1. számú melléklet Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv 3/b. Kötet Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: Név: Székesiné Huszka Katalin Születési hely: Kistelek Születési dátum: 1961. 01. 09. Lakcím: 6760, Kistelek, József Attila u. 25. Telefonszám: 06-70-6196701 E-mail

Részletesebben

A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor.

A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor. A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor. Az összevontan működő intézmény neve: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági

Részletesebben