Struktúrális jellemzők. Egydimenziós szervezetek. Hatáskörmegosztás. Munkamegosztás, mint a szervezet tagolásának alapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Struktúrális jellemzők. Egydimenziós szervezetek. Hatáskörmegosztás. Munkamegosztás, mint a szervezet tagolásának alapja"

Átírás

1 Struktúrális jellemzők Rendőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék A szervezeti formákat a szervezeti strukturákon keresztül közelítjük meg A szervezet strukturális jellemzői: Munkamegosztás Hatáskörmegosztás Koordinációs eszközök konfiguráció Munkamegosztás, mint a szervezet tagolásának alapja Munkamegosztáson egy nagyobb feladatkomplexum részfeladatokra bontását és szervezeti egységekre bontását értjük. A munkamegosztás Funkcionális ( homogén szakmai tevékenységeket különít el: pl. K+F, beszerzés, termelés, értékesítés ) Tárgyi ( homogén input homogén output ) Regionális elv alkalmazásával alakítható ki ( földrajzi, területi elosztás ) Egydimenziós Kizárólag funkcionális, tárgyi, regionális elv alapján történik az elsődleges munkamegosztás Egydimenziós szervezet a funkcionális ( funkcionális elv alkalmazása ) illetve a divizionális ( tárgyi vagy regionális elv alkalmazása ) szervezet Két vagy több dimenziós A munkamegosztási elveket az elsődleges munkamegosztási szinten párhuzamosan alkalmazzák Kétdimenziós szervezet: mátrixszervezet ( funkcionális, tárgyi és regionális elvű munkamegosztásból egyszerre kettőt alkalmaznak ) Funkció Tárgy ( termék, vevő ) mátrix Funkció Régiómátrix Funkció Funkció mátrix Tárgy ( termék, vevő ) Régió mátrix Hatáskörmegosztás A hatáskörök szervezeten belüli megosztása a munkamegosztási elvek alapján tagolt szervezeti egységek vezetői kompetenciáinak kialakítását jelenti Kiemelt jelentőségű a döntési és utasítási hatáskörök felosztása a szervezet vezetés és az alárendelt hierarchikus szintek között A vezetőknek hatáskörrel kell rendelkezniük

2 Egyvonalas ( lineáris ) Az alárendelt egységek csak egy felsőbb szervezeti egységtől kaphat utasítást A függelmi és a szakmai szervezetileg nem különül el Munkáltatói jogok és a szakmai irányítást egyazon felettes szerv gyakorolja A lefelé való feladatkijelölés és a felfelé való jelentés egyazon úton történik Jellemzi a linearitás, a tiszta aláfölérendeltség, a könnyen áttekinthető kapcsolatok Egyvonalas ( lineáris ) Egyvonalas ( lineáris ) Alá és fölérendeltség, a kompetencia és felelősség világos és egyértelmű A kapcsolatok áttekinthetőek és egyszerűek A hierarchia megvéd a mások visszaéléseitől és beavatkozásaitól Hátrányai: A felettes egységeket igénybe veszik a koordinációs feladatok Nagy mélységi tagozódás esetén hosszú és körülményes utasítási és információs utak alakulnak ki Személyes függőség jön létre a felettesek és a beosztottak között Többvonalas Az alárendelt egységeket két vagy több felsőbb szervezeti egység utasíthatja A függelmi és a szakmai kapcsolatok részleges vagy teljes elkülönülését jelenti vagyis a munkáltatói kapcsolat elválik a szakmai irányítástól Első megjelenési formája Taylor nevéhez kapcsolható Többvonalas Koordinációs eszközök A funkciók elosztása miatt nagyfokú specializáció jellemzi Az utasítási és információs utak közvetlenek Újszerű megoldásokat felszínre hozó produktív konfliktusok alakulnak ki Hátrányai: A koordinációs tevékenység során a kompetencia és a felelősség elhatárolása problematikus A szakmai konfliktusok személyeskedéssé válhatnak A et kutatók két csoportja alakult ki ( Child 1984 ) A vezetők túlterheltsége miatt a koordinációs szükségleteket a meglévő szervezetre támaszkodva elégítették ki ( pl. Különböző összekötő pontok, egységek, teamek, közvetlen kapcsolatos horizontális megoldások ) absztrakt orientációs eszközök használata a weberi hagyományokból kiindulva ( pl. Különféle szabályok, procedúrák, tervek, programok, ügyrendek, pénzügyi típusú szabályzók, költségkeretek, pénzügyi tervek stb. )

3 Koordinációs eszközök ( Khandwalla ) Koordinációs eszköz típusa Koordinációs eszköz Struktúrális Hirearchia ( vertikális koordináció ) Ad hoc és állandó bizottság, team, projekt Közvetlen kapcsolat Termékmenedzserek Mátrix típusú megoldások Technokratikus Szabályok, szabályzatok, eljárások Tervek, programok, menetrendek Költségkeretek ( budget ), pénzügyi tervek Személyorientált Konfliktusmegoldás Vezetőkiválasztás Szervezeti kultúra, belső értékrend képzés Projektek: különböző motivációjú, eltérő képességű, más más szakmai területen működő embereket hoznak össze olyan feladatok, tervek megvalósítása érdekében, amelyek Időben korlátozottak Viszonylagosan újszerűek Végeredményük bizonytalan Egyszeri jellegűek komplexek Team: különböző területen tevékenykedő, eltérő pozíciójú, személyekből álló feladatorientált és autonóm egység, amelyet problémamegoldásra, ideiglenes vagy állandó feladat elvégzésére hoznak létre Elhatárolása a projekttől, hogy a feladat nem mindíg időben korlátolt, újszerű valamint egyedi A döntéselőkészítésben és a döntési fázisban van nagy szerepe a teamek általában belső hierarchia illetve vezető nélküliek Állandó és ideiglenes bizottságok: a funkcionális egységek és a vezetés különböző szintjei közötti kommunikációt támogató szervek, amelyek biztosítják a dolgozói részvételt, az operatív és stratégiai megfontolások képviseletét Álltalában a felsővezetés mellett működnek ( tehermentesítik őket ) Tagjai státuszukat megtartva, sem szakmailag sem függelmileg nem kerülnek ki a szervezet keretei közül Lehetnek információs, tanácsadó, döntéshozó, végrehajtó feladattal felruházottak Törzskarok: stratégiai kérdések előkészítői fejlesztési, marketing, szervezetalakítási és innovációs kérdésekben. Közvetlen a vezetés alatt működnek, utasítási jog nélküli fontos koordináló szerpet töltenek be Áttekintik az alsóbb szinteken folyó szakmai munkát Állandó kapcsolatban állnak a felsővezetéssel Javaslataikra jellemző a többszempontúság Fayol a törzskari szervezetkoncepció atyja Az angol és az amerikai szervezési felfogás különbséget tesz line és staff között Német nyelvterületen ugyanez a stab Konfiguráció, mint másodlagos struktúrális jellemző A munkamegosztás, a hatásköri rendszer és a elsődleges struktúrális eszközök, ezzel szemben a konfiguráció másodlagos vagy származtatott Az elsődlegesek kialakítják a szervezet vázát, ez a konfigurációt, melynek jellemzői: A szervezet mélységi tagoltsága A szervezet szélességi tagoltsága A szervezeti egységek mérete

4 Szervezeti alapformák Mátrix szervezet Tenzor szervezet Duális szervezet Team szervezet Konszer és holding szervezet Az egyik legrégebbi, strukturális jellegét tekintve az egy és a többvonalas tipikus példája Jellemzői: A munkamegosztás funkciók szerint történik Hatáskörökre a döntési jogkörök centralizációja jellemző Erőteljes szabályozottság Vertikális koordinációs megoldások ( horizontálisra kevés a lehetőség, technokratikus típusú eszközök bővítése ) Az alá és fölérendeltségi viszony változása, a méret illetve diverzifikáció növekedése következtében számtalan formában létezik A függelmi kapcsolatok mellet a szakmai ( funkcionális ) kapcsolatok is kiépülnek, ebből konfliktusok alakulnak ki, amelyek rendezése a vezetésre hárul Erőteljes funkcionalitás mellett, jelentős linearitás jellemzi Hatékony működéséhez jól meghatározott feltételek szükségesek ( stabil piac, könnyen áttekinthető tevékenységek, szűk termékpaletta ) A specializáció a termelékenység növekedését és a költségek csökkenését eredményezi A folyamatok standardizálása csökkentik a koordináció költségeit A vállalati stratégia kialakítása egyszerű és olcsó Hátrányai: Alrendszerek szembenállása Növekvő diverzifikáltság esetén az információs kapcsolatok nehezen áttekinthetők Felesleges mennyiségi és minőségi tartalékok keletkeznek A megváltozott környezethez nem tud időben alkalmazkodni A centralizált döntési jogkörök miatt, a felső vezetés nem tud megfelelően koordinálni ( kémény effektus ) Stratégiai szemlélet elhanyagolása Korlátozott lehetőségek a vezetőkiválasztásra Az I. Világháború után szükségessé vált a szervezeti struktúrák felülvizsgálata. Három komoly feladatot kellett megoldani: Vállalatvezetést támogató központi szervezet kiépítése Összvállalati koordinációt segítő pénzügyi, tervezési és ellenőrzési rendszer megteremtése Stratégiai és operatív feladatok szétválasztása USA ban az 1920 as évektől a General Motors, Du Pont játszottak nagy szerepet ig a GM holdingként működött később diviziókká alakította leányvállalatait

5 A központ feladatai: Az összvállalati célok érvényesítése érdekében irányítási, koordinációs és ellenőrzési tevékenységet központi egységek látják el Források elosztása, tevékenységek elhatárolása, diviziók létrehozása, megszüntetése, hatékonysági kritérium kidolgozása Ilyenek például a pénzügy és kontrolling ( pénzügyi tervezés, banki, likviditási, finanszírozási feladatok ellátása és az ellenőrzés ) Fontos, hogy a divíziók, hogyan azonosulnak az összvállalati célokkal, ezért fontos a vezetők kiválasztása és képzése A központhoz tartoznak az összvállalati igazgatási, jogi és belső ellenőrzési feladatok A diviziokban kerül kialakításra a számítástechnikai és szervezési központ, oktatási, továbbképzési központ, piackutatás, szállítás anyagmozgatás DEKRA e.v. DEKRA AG DEKRA AUTOMOTIVE DEKRA AUTOMOTIVE INTERNATIONAL Fahrzeugprüfungen Fahrzeugprüfungen (Intern.) Vehicle Inspection Vehicle Inspection (Intern.) Gutachten & Gebrauchtwagenmanagement Gutachten & Gebrauchtwagenmanagement (Intern.) Expert Appraisals & Used Car Management Expert Appraisals & Used Car Management (Intern.) Beratung & Homologation Schadenregulierung Consulting & Type Approval Claims Services DEKRA NORISKO INDUSTRIAL DEKRA PERSONNEL Industrie, Umwelt- & Arbeitsschutz Aus- & Weiterbildung Testing, Inspection & Environment Training & Education Immobilien & Bau Zeitarbeit Real Estate & Construction Temporary Work Zertifizierung Personaldienste Certification Out- & Newplacement Business Unit DEKRA Automotive International, November 2008 A diviziók feladatai: A divíziók nagy önállóságot élveznek Hozzájuk tartoznak a stratégiai és operatív döntések, amelyek végrehajtására saját apparátusuk van Létrehozhatók diviziócsoportok is, ahol a felsővezetésnek lineáris kapcsolatai vannak A divizió működtetésével kapcsolatos jogkörök a divízióvezetők kezében van, a vállalat egészére így a döntések deventralizációja jellemzi Jelentős feladat a diviziók elhatárolása, koordinációja, hatásköri decentralizációja Kulcsfontosságú szerepet kap az összvállalati érdekeket biztosító : Pénzügyi iránymutatások, költség, fedezet beszámolók, teljesítményt hűen tükröző adatrendszer Átgondolt személyzeti politika Stratégiai és operatív feladatok éles szétválasztása, így a központi vezetés a stratégiai feladatokra koncentrálhat Széles játéktér a centralizáció és decentralizáció mértékének megválasztásában A vállalati célok és a divizionális célok könnyű hangolása Világos célmeghatározás Erőteljes piaci orientáció A piaci változások nem az egész céget, hanem csak a divizíót érintheti Alacsony horizontális koordinációs költségek Gyors információáramlás és feldolgozás Teljesítményösztönző felelősségi érdekeltségi rendszerek A változó piachoz dinamikusan alkalmazkodó rugalmas szervezeti forma

6 Mátrix szervezet A diviziók típusai: Cost center ( a divizió működési költségei ) Profit center ( a divizió árbevétele, működési költségei, eredményei ) Investment center ( a divizió árbevétele, működési és egyéb költségei, ráfordításai, eredménye, valamint a működésbe bevont eszközök megtérülése ) Két munkamegosztási elvet alkalmaz egyszerre, ezért többdimenziós közé tartozik Divizionális alapú mátrix szervezet Projektorientált mátrix szervezet Funkcionális alapú mátrix szervezet Jelentős konfliktushelyzetek ( konfliktuskereső stratégia, objektivitást kereső stratégia, konfliktuskerülő stratégia ) Tenzor szervezet Duális Rokon a mátrixkel, míg a mátrixszervezet kétdimenziós a tenzor legalább három vagy több Multinacionális cégekre jellemző Jelentős feladat a hatásköri rendszerek kialakítása Stratégiai üzleti egységekkel működő szervezet Stratégiai üzleti terület (SBA): olyan homogén termékcsoport, amelyet a vevők jól körülhatárolható köre vásárol. Stratégiai üzleti egység (SBU): szervezeti megoldás, amelyet a stratégiai területhez kapcsolnak Team szervezet Az alapstruktúra változtatása nélkül teamek rendszere ( network ) ráépül a szervezetre Konszern és holding Konszern: az a vállalati csoportosulás, amelynek tagjai az együttes piaci fellépés érdekében közösen tevékenykednek. Egyfajta tőkekoncentráció Holding: a vagyonkezelés eszközeivel befolyásolja az irányított társaságokat

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

A közigazgatás feladatai. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők

A közigazgatás feladatai. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők A közigazgatás feladatai A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők A közigazgatás feladatait a közigazgatás rendeltetéséből vezethetjük le, melyet a szervezéstudományi fogalom meghatározásánál a törvényhozó

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái Gondolatok egy doktori értekezés

Részletesebben

A személyügyi tevékenység magyarországi története és. Emberi erőforrás gazdálkodás

A személyügyi tevékenység magyarországi története és. Emberi erőforrás gazdálkodás A személyügyi tevékenység magyarországi története és helye a szervezetben 1 Az előadás vázlata, témakörei 1. A személyügyi tevékenység é magyarországi története 2. A személyügyi tevékenység magyarországi

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Terület és településrendezés

Terület és településrendezés ! Nyugat-magyarországi Egyetem Oszvald Ferenc Nándor Terület és településrendezés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16.1. Adat és információ Mindenek előtt különbséget kell tenni a köztudatba beépült hasonló fogalmak között. Az adat olyan nyers tény vagy számszerű érték, mely nem feltétlenül

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 2007. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Intézményi közgazdaságtan... 5 2.1. Információs aszimmetriák... 5

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN Bors Réka Gödöllő 2008. A doktori iskola megnevezése: tudományága: gazdálkodás- és

Részletesebben

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vaszkun Balázs Száz év menedzsment Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Szervezés Tanszék Témavezető: Prof. Dobák Miklós Vaszkun Balázs, 2012 Budapesti

Részletesebben

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2 1. VEZETÉSI FELADATOK ÉS VEZETŐI SZEREPEK A vezetés olyan tudatos tevékenység, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amelyben a szervezet realizálja céljait, ennek érdekében a szervezeten belül

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK DR. LÜKŐ DÉNES A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK Amikor a nemzetek létéről, szuverenitásáról és függetlenségéről

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben