KÖZZÉTÉTELI LISTA. Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZZÉTÉTELI LISTA. Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma:"

Átírás

1 Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 5700 Gyula, Bodoky utca 10. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik. 1. Intézmény adatai OM azonosító: Intézmény neve: Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium Székhely címe: 5700 Gyula, Bodoky utca 10. Székhelyének megyéje: Békés Intézményvezető neve: Zámori Ida Telefonszáma: 66/ címe: titkarsag@erkel.hu Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: Ellátott feladatok: -4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás -kollégiumi ellátás -kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás 2. Fenntartó adatai Fenntartó: Gyulai Tankerületi Központ Fenntartó címe: 5700 Gyula, Ady utca 19. Fenntartó típusa: tankerületi központ Képviselő neve: Teleki-Szávai Krisztina Telefonszáma: +36 (66) címe: krisztina.teleki-szavai@kk.gov.hu 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium (5700 Gyula, Bodoky utca 10.) Ellátott feladatok: - 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás - kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium-Kollégium Telephelye (5700 Gyula, Dr. Adler Ignác utca 3.) Ellátott feladatok: - kollégiumi ellátás 1 / 8

2 4. Intézmény statisztikai adatai Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint 2021-es statisztikai adatok alapján Összes feladatel látási helyek száma Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Összesen ebből Összesen ebből leányok integrált felnőttok nők an és tatásban, külön szakkép csoportb zésben an felnőttké nevelt, pzési oktatott jogviszo sajátos nyban nevelési résztvev igényűe ők k Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók száma Osztályt erem, szaktant erem/cso portszob a összesen Osztályo k, csoporto k száma összesen Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma Összese n Óvoda Általános iskola Szakképző iskola (kifutó szakközépiskola) Szakiskola, készségfejlesztő iskola Gimnázium , Technikum, szakgimnázium Fejlesztő nevelés - oktatás Összesen (s01+s s07) Alapfokú művészetoktatás , Kollégium , Logopédiai ellátás Nevelési tanácsadás Szakértői bizottsági tevékenység Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Konduktív pedagógiai ellátás Gyógytestnevelés Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Pedagógiai-szakmai szolgáltatások Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás Kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés ebből nők 2 / 8

3 Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat 2021-es statisztikai adatok alapján Teljes munkaidős Óvodá ban foglalk oztatot t 1-4. évfolya mon 5-8. évfoly amon (ált. iskolá ban, gimná ziumb an) Gimnázium évfolyamán, szakközépiskolában, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában, illetve szakgimnázium nem szakképző évfolyamán, technikum évfolyamán, szakképző iskola évfolyamán közismereti tárgyat tanít összes en ebből kifutó szakkö zépisk ola/ techni kum két éves érettsé gire felkész ítő évf. szakmai elméleti tárgyat szakm ai gyakor lati, szakirá nyú oktatás Technikum, szakgimnáziu m szakképző évfolyamán elméle ti tárgyat gyakor lati, szakirá nyú oktatás Alapfo kú művés zeti iskolá ban Kollég iumba n Pedag ógiai szaksz olgálat nál, utazó gyógy pedag ógusi, utazó kondu ktori hálóza t, kiegés zítő nemze tiségi nyelvo ktatás és kiegés zítő nemze tiségi óvodai nevelé s feladat nál Fejlesz tő nevelé s- oktatás ban Összes en (o01+ +o0 4+o06 + +o 13) Részmunkaidősból vagy óraadóból, megbízási szerződésesből a teljes munkaidő 10 %- a alatti %-a közötti tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben foglalkozatott ebből nő Részmunkaid ős ebből nő Óraadó, megbízási szerződés ebből nő 0 Összesen (s01+s03+s05 ) ebből nő (s02+s04+s06 ) %- a feletti Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat 2021-es statisztikai adatok alapján Pedagógus képesítés Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Tanító, speciális képesítéssel Gyógypedag ógus Intéz mény vezet ő Intéz mény vezet ő- helyet tes Tagin tézmé nyvezet ő, Intéz mény - egysé g- vezet ő Tagin tézmé nyvezet ő- helyet tes, Intéz mény - egysé g- vezet ő- helyet tes Óvod ai csop. fogl. Osztá lytanító Szako s tanítá st végző Szak mai gyak. okt. végző Oktat ó Kollé giumi nevel őtaná r Köny vtáros -tanár Kond uktor Gyógypedag ógus, konduktor Logo pédus egyéb Pszic hológ us Fejles ztő pedag ógus Gyóg ytestn evelő Egyé b Össze s (o01+ o02+ +o 18) 3 / 8

4 Felsőfokú végzettségű óvodapedagó gus Középfokú végzettségű óvodapedagó gus Szakoktató Pedagógus képesítéssel rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő Összesen (s01+s02+ +s12 ) Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat 2021-es statisztikai adatok alapján Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős összesen Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen (o01+o03) ebből nő (o02+o04) Megbízásos jogviszony (megbízási szerződés) Összesen Összesen (s02+s03+ +s21) Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár) Dajka Gondozónő és takarító Laboráns Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Könyvtáros Szakorvos Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő Szabadidő-szervező Pszichopedagógus Műszaki vezető Jelmez és viselet-táros Ápoló Hangszerkarbantartó Úszómester Rendszergazda Pedagógiai felügyelő Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Szociális munkás Gyógytornász ebből nő Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 4 / 8

5 002 - Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium-Kollégium Telephelye 5. Általános adatok A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: A beiratkozásra meghatározott idő: június Helye: Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium, 5700 Gyula, Bodoky utca 10. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: A Gyulai Tankerületi Központ által engedélyezett osztályok száma: 13 osztály. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: Az iskola nem állapított meg térítési díjat, tandíjat. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai: A 2021/2022-es tanévre vonatkozóan nem történt értékelés. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával: Vezetői tanfelügyelet Érintett vezető: 1 fő intézményvezető Időpont: Az intézményi pedagógiai folyamatok nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai stratégiai vezetése és irányítása Az intézmény tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljainak elérése tett munkája folyamatos és példaértékű, mely célok megfogalmazásánál maradéktalanul figyelembe veszi az intézmény sajátosságait. Tanulást támogató környezetet teremt intézményében. A tehetségfejlesztést kiemelten kezeli vezetői munkájában. Az országos méréseken - kompetencia mérések - elért eredmények, mutatók elemzése és a levont tanulságok megjelenítése, beépítése a munkatervekbe, alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatokban. 2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása Szakmai felkészültségével, vezetői képességeivel nagyban elősegíti a pozitív kép kialakulását az intézményről. A jogszabályi 5 / 8

6 változások követését napi rutinfeladatként kezeli. Konstruktív munkakapcsolatot ápol a fenntartóval. Kiterjed támogató kapcsolatrendszert működtet az intézményi célok elérése érdekében. Az érintettek számára a döntéseket indokló valamennyi háttérinformáció biztosítása. 3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézményi jövőkép kialakítása során folyamatosan figyelembe veszi a partneri (fenntartó, pedagógus, tanuló) igényeit és elvárásait. Rugalmasan, követően kezeli a változásokat, törekszik azokban megtalálni az intézmény jövőbeni fejlesztési lehetőségeit, a jövőkép alakítását, új célok megfogalmazását. Erősségek és gyengeségek feltárása, beazonosítása. 4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása Támogatója, mozgatója az intézményi pályázatoknak, melyek az intézményi sajátosságokhoz kapcsolódnak, elősegítik a tanulási környezet javítását, a tanulási folyamatok támogatását. Olyan belső szabályrendszert működtet, mely az intézményi munka minden résztvevője számára betartható, jól nyomon követhető, belső értékké tehető. Az intézmény munkatársait érintően a felelősség, jogkör, hatáskör konkrétan megfogalmazott, a törvényi előírásokat figyelembe veszi. Aktív szakmai közösségek működése segíti az eredményes pedagógiai munkát. Aktívabb részvétel a pedagógusok munkájának ellenőrzésében. Az intézményi munkavégzést támogató pozitív klíma kialakítása. 5. A vezetői kompetenciák fejlesztése Erős hivatástudattal rendelkezik. Magatartásában és kommunikációjában etikus és követendő példaként szolgál kollégái számára. A vezetéstudomány és a pedagógia korszerű irányzatait, módszereit érintően tájékozott. folyamatosan tanul, fejlődik. Vezetői tevékenységének szorosabb nyomon követése, önreflexió. Utolsó frissítés: Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei : A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: Az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 1 fő tanuló (2021/2022. tanév 2. félév) Évfolyamismétlő száma: 0 fő Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei: tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod= A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: Szervezeti és működési szabályzat: A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: Pedagógiai program: 6 / 8

7 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: Pedagógiai program: Helyi tanterv: Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Tanulói létszám a 2022/2023. tanévben: 387 fő tanuló. Osztályok száma: 13 9.a 33 fő 9.b 32 fő 9.c 37 fő 10.a 34 fő 10.b 35 fő 10.c 33 fő 11.a 27 fő 11.b 28 fő 11.c 25 fő 12.a 26 fő 12.b 28 fő 12.c 27 fő 12.d 22 fő Utolsó frissítés: Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek A szabadidős foglalkozások köre: Szakkör, érdeklődési kör: 3 csoport Délutáni egyéb foglalkozás: csoportok száma: 9 Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége: Az iskola nem működtet externátust. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám: Csoportok száma: 3 Tanulói létszám: 61 fő 1. csoport: 28 fő tanuló 2. csoport: 20 fő tanuló 3. csoport: 13 fő tanuló Utolsó frissítés: Működését meghatározó dokumentumok Szervezeti és működési szabályzat: Házirend: / 8

8 Pedagógiai program: A közzétételi lista letöltésének dátuma: október / 8