RAIFFEISEN BANK ZRT.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RAIFFEISEN BANK ZRT.,"

Átírás

1 BANKSZÁMLASZERZİDÉS SZERZİDİ FELEK Mely létrejött egyrészrıl RAIFFEISEN BANK ZRT., székhelye: 1054 Budapest, Akadémia út 6. cégjegyzékszáma: Cg képviseli: Szemán Józsefné Matthesz Csaba mint bank (a továbbiakban: bank), másrészrıl NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt közgyőlés elnöke a 217/1998. (XII.30.) Korm.rend. 104 (2) bekezdése alapján nevében eljáróként a NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK HIVATALA székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: dr. Barta László Nógrád megyei fıjegyzı együttesen, mint számlatulajdonos (továbbiakban: számlatulajdonos) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: I. A SZERZİDÉS TÁRGYA 1.) A felek rögzítik, hogy számlatulajdonos, mint ajánlatkérı által indított, A Nógrád Megyei Önkormányzat, költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok bankszámlaszerzıdése, továbbá folyószámla- és munkabér-hitelkeret biztosítása négy évre, a megajánlott feltételek változatlanul hagyásával tárgyban lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban nyertesként bank került kihirdetésre. 2.) Jelen szerzıdés tárgya: az ajánlati felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott és az elfogadott ajánlat szerint számlatulajdonos és költségvetési szervei, valamint a kisebbségi önkormányzatok bankszámláinak vezetése, valamennyi bankszámlával kapcsolatos teljes jóváíró és terhelési forgalom teljesítése. Számlatulajdonos részére január 1. napjától kezdıdıen legalább 800 millió Ft összegő folyószámla-hitelkeret, valamint havonta, átlagban, legalább 180 millió Ft összegnek megfelelı munkabér-hitelkeret biztosítása, a kiskincstári rendszer mőködtetése, lakástámogatás célját szolgáló pénzeszközök kezelése. 1. oldal, összesen: 9

2 3.) A bank vállalja, hogy számlatulajdonos a) pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására pénzforgalmi jelzıszámmal költségvetési elszámolási számla elnevezéső bankszámlát nyit és vezet; b) rendelkezése alapján egyéb, a hatályos jogszabályok által lehetıvé tett számlákat is megnyitja és kezeli; c) megbízásából költségvetési szervei, a kisebbségi önkormányzatok számára - jelen szerzıdésben rögzített kondíciókkal - számlákat, alszámlákat nyit és kezel, december 31-ig valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szervével bankszámlaszerzıdést köt. Felek megállapodnak, hogy amennyiben bank számlatulajdonos megbízása alapján új számlát, illetve alszámlát nyit, a számla megnyitásáról és annak számáról számlatulajdonost 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja. 4.) A számlatulajdonos Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, valamint a kisebbségi önkormányzatok számláinak vezetésére a bank részére folyamatosan, január 1. napjától december 31. napjáig terjedı idıtartamra ad megbízást, melyet a szerzıdı felek közös megegyezéssel, vagy legalább négy hónapos felmondási határidıvel szüntethetnek meg. II. KONDÍCIÓK 1.) A bank vállalja, hogy a) a jelen szerzıdésben szereplı számlavezetési, folyószámlahitelhez és munkabérhitelhez kapcsolódó kondíciókat január 1. napjától december 31. napjáig mind számlatulajdonos, mind költségvetési szervei, a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában változatlannak tekinti, az egyéb banki szolgáltatásoknál a legnagyobb kedvezményt biztosítja; b) a megajánlott kamatokon, költségeken és jutalékokon kívül egyéb ellenszolgáltatást nem érvényesít; c) a bankváltással összefüggı valamennyi költséget viseli. 2.) A teljesítés helye: Nógrád megye. 3.) A számlatulajdonos a számlák felett az érvényes pénzforgalmi jogszabályok szerint rendelkezhet, és köteles gondoskodni a rendelkezési jogosultsággal megbízott személyek aláírásának, valamint a megbízásokon használatos bélyegzı lenyomatának szabályszerő bejelentésérıl. 4.) A bank a költségvetési elszámolási számlát és a I.3.b) pont szerint megnyitott egyéb számlákat a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült, illetve a költségvetésen kívüli pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlák kivételével a végrehajtható bírósági vagy közigazgatási határozaton és az elınyösen ragsorolt tételekre vonatkozó, jogszabályon alapuló inkasszó, valamint a banki követelések vonatkozásában egységes bankszámlának tekinti, azzal a megszorítással, hogy az elıbbiekben említett esetekben a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó az állami hozzájárulások pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló alszámláról, a likvid hitel kivételével, hiteltörlesztést és kezességvállalás alapján történı kifizetést nem teljesít. 2. oldal, összesen: 9

3 5.) A számlatulajdonos pénzforgalma lebonyolításához a bank által kihelyezett ügyfélterminált, illetve az általa rendszeresített nyomtatványokat használja. A bank a számlatulajdonosnál és valamennyi költségvetési szervénél köteles díjmentesen a) a pénzforgalom lebonyolítására alkalmas ügyfélterminált december 31- ig kihelyezni; b) a szerzıdés idıtartama alatt a mőködéséhez szükséges eszközöket (számítógép, modem, nyomtató, szoftver) a banki hálózatra való csatlakozást biztosítani; c) a szükségessé váló eszközcserét végrehajtani, karbantartást elvégezni. 6.) a) A számlatulajdonos a pénzforgalmi megbízások kiállításakor a mindenkori pénzforgalmi elıírásokra figyelemmel jár el, valamennyi pénzforgalmi megbízáson feltünteti az azonosításhoz szükséges adatokat (fedezetigazolással kapcsolatos megbízásokon azok visszaigazolási számát, stb.). b) A nem elıírásszerően beküldött megbízásokat a bank az ok pontos megjelölésével helyesbítésre vagy kiegészítésre visszaküldi, vagy függıben tartja, amennyiben a kiegészítés, helyesbítés rövid úton lehetséges. Az ebbıl eredı károk a benyújtót terhelik. 7.) a) A bank a számlatulajdonos részére vezetett számlákról a pénzforgalmi elıírásokban meghatározottak szerint, a hatályos jogszabályokban és a jelen bankszámlaszerzıdésben rögzített feltételek esetén a költségvetési elszámolási számlán vagy az állami hozzájárulások számlán rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesít kifizetéseket. A terhelési megbízásokat a legutolsó számlakivonatban közölt bankszámla követelés és a tárgynapi jóváírások összegei közül technikailag még figyelembe vehetı fedezet erejéig teljesíti. b) A pénzforgalmi rendelkezések értelmében a jogosult ellenkezı rendelkezése hiányában függıben tartja a fedezethiány miatt nem teljesíthetı, elınyösen rangsorolt fizetési megbízásokat és teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig, maximum 35 napig. c) A többi megbízást, amelyekre elegendı fedezet nincs, visszaküldi a benyújtónak. d) A fedezethiány miatt nem teljesíthetı megbízások jogkövetkezményeiért a számlatulajdonos felelıs. 8.) Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az állami hozzájárulások alszámláról a költségvetési elszámolási számlára történı átvezetésrıl egyedi megbízás keretében rendelkezik, a bank az így átvezetett összeget szabad rendelkezésőnek tekinti, és a megbízások teljesítésénél az általános elıírásokra figyelemmel jár el. 3. oldal, összesen: 9

4 9.) A bank a számlatulajdonos és költségvetési szervei, valamint kisebbségi önkormányzatok bankszámláin a lekötött betétek kivételével fennálló követelései után változó mértékő kamatot fizet (sávhatárok nélkül, negyedéves kamat megállapítással). 10.) A 3 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatoknál a bank a kamatot kamatperiódusokra állapítja meg. Az elsı kamatperiódus január 1-jével kezdıdı negyedév. Az új kamat megállapítására a negyedévet megelızı naptári hónap végétıl visszaszámított ötödik munkanapon kerül sor, és az újabb kamatláb a következı naptári negyedév elsı napjától érvényes. 11.) a) A bank a számlák tartozik forgalmát alapul véve a számlatulajdonos bankszámláinak vezetéséért, pénzforgalmának lebonyolításáért, a munkabérhitel és folyószámla hitel nyújtásáért az alábbiak szerinti díjait, jutalékait érvényesíti: I. Számlavezetés kondíciói I.1. Bankon kívüli pénzforgalom jutaléka (ezrelék) 0 I.2. Bankon kívüli pénzforgalom minimum költsége (Ft/tétel) 0 I.3. Bankon kívüli pénzforgalom maximum költsége (Ft/tétel) 0 I.4. Bankon belüli pénzforgalom jutaléka (ezrelék) 0 I.5. Bankon belüli pénzforgalom minimum költsége (Ft/tétel) 0 I.6. Bankon belüli pénzforgalom maximum költsége (Ft/tétel) 0 I.7. Csoportos munkabér bankon kívüli átutalás (ezrelék) 8 I.8. Csoportos munkabér bankon belüli átutalás (ezrelék) 0 I.9. Pénztári készpénzkifizetés (ezrelék) 0 I.10. Pénztári készpénzbefizetés (ezrelék) 0 II. Munkabérfizetés kondíciói II.1. Munkabérhitel költségei kamat %-ban (3 havi BUBOR + kamatmarzs két tizedes jegy pontossággal) 3 havi BUBOR -2,00 % II.2. Munkabérhitel iránti igény bejelentése és a munkabérek kiutalásának befejezése közötti idıszükséglet órákban 0 II.3. Ajánlattevı ATM-jeinek száma a megyében 2 III. Folyószámlahitel kondíciói III.1. Kamat %-ban (3 havi BUBOR + kamatmarzs 2 tizedes jegy pontossággal) 3 havi BUBOR -1,50 % III.2. Külön engedélyezési eljárás nélküli folyószámlahitel nagysága (Ft) 2 Milliárd Ft IV. Egyéb támogatási ajánlat (Ft/év) 5 Millió Ft/év b) A bankszámlákkal kapcsolatos jutalékok, díjak, kamatok, valamint költségek minden negyedév utolsó munkanapjával esedékesek. 12.) A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a bank által nyújtandó egyéb támogatás összegének éves felhasználására minden év március 31-ig külön megállapodást kötnek. 4. oldal, összesen: 9

5 13.) A számlatulajdonos felhatalmazza a bankot, hogy hitelintézeti tevékenysége körében keletkezett esedékes követelése (kamatok, jutalékok, díjak, költségek, hiteltörlesztések, lejárt vagy felmondott kölcsönök) összegével az esedékességkor az elınyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követıen, de minden más fizetési megbízást megelızıen a számlatulajdonos rendelkezése nélkül bankszámláit megterhelje. 14.) A bank a díjak, jutalékok, költségek késedelmes megfizetése esetén késedelmi kamatot nem számít fel. 15.) A bank a számlatulajdonos részére vezetett számlák javára és terhére írt összegekrıl, illetve a bankszámlák egyenlegének ezzel összefüggı változásáról, annak bekövetkezését követı 3 munkanapon belül a pénzforgalmi rendelkezések szerint a bankszámlakivonattal, esetenként a hozzácsatolt elektronikus bizonylattal, egyes tételeknél az eredeti okmány megküldésével értesíti a számlatulajdonost. A bank a szolgáltatásai nyújtása során biztosítja a számlatulajdonos részére valamennyi költségvetési szerve költségvetési elszámolási számlája és annak alszámlái forgalmáról elektronikus úton a teljes körő számlainformációt, melyhez a szükséges felhatalmazásokat az érintett költségvetési szervek december 31-ig kötelesek a bank részére megadni. A bank a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén jogosult a tévedést a számlatulajdonos rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésrıl a bank köteles az ok megjelölésével értesíteni a számlatulajdonost. 16.) a) A bank a számlatulajdonos kérelme alapján egy vagy több évre szóló fedezetigazolást ad ki akkor, ha a költségvetési elszámolási számlán és/vagy az állami hozzájárulások számlán a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Ebben az esetben a bank a fedezetet azonnal átvezeti a fedezetbiztosítási számlára. b) Több évre szóló fedezetigazolási kérelem esetén, amennyiben a fedezet azonnal nem különíthetı el, a bank fedezetigazolást nem ad ki, helyette a hitelképes számlatulajdonos részére hitelengedélyezési eljárás keretében bankgaranciát vállal. 17.) Bank vállalja, hogy amennyiben az esedékessé vált fizetéshez szükséges fedezet a költségvetési elszámolási számlán vagy az állami hozzájárulások számlán nem áll rendelkezésre, a bank a hiányzó összeg mértékéig a minimum 800 millió Ft folyószámla hitelkeret biztosításával a jelen szerzıdésben rögzített kondíciókkal számlatulajdonos önkormányzat részére folyószámlahitelt nyújt. 18.) a) Számlatulajdonos önkormányzat felhatalmazza a bankot, hogy a költségvetési elszámolási számláról az általa finanszírozott költségvetési szervek munkabérfizetéséhez szükség esetén saját hatáskörben vezesse át a fedezetet. Számlatulajdonos felhatalmazza a bankot továbbá arra, hogy a munkabérekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a költségvetési elszámolási számla fedezethiánya esetén a munkabérekkel kapcsolatban felmerült fedezethiány erejéig az állami hozzájárulások számláról a szükséges fedezetet átvezesse, valamint arra, hogy amennyiben az önkormányzati bérfizetéshez, vagy az említett átvezetéshez a költségvetési elszámolási számlán és az állami hozzájárulások számlán fedezethiány jelentkezik, a számlatulajdonos önkormányzat részére a szerzıdés szerinti kondíciók alapján munkabérhitellel teremtsen fedezetet. 5. oldal, összesen: 9

6 b) Munkabérhitel és járulékai visszafizetésének esedékessége a folyósítástól számított 30. nap. c) Ha a fedezet megteremtésére az állami hozzájárulások számláról történt átvezetéssel kerül sor, az átvezetett összeget a bank céljellegőnek tekinti, és csak a munkabérekkel kapcsolatos fizetéseket teljesíti belıle. Számlatulajdonos önkormányzat egyidejőleg megbízást ad arra vonatkozóan, hogy a munkabérek kifizetését a sorrendben elıbb, vagy azonos idıpontban beérkezett nem elınyösen rangsorolt megbízásokat megelızıen teljesítse a bank. d) Ha a számlatulajdonos munkabérhitel igénye rendszeresen alatta marad az esedékes nettósított állami támogatásnak, a munkabérhitel és járulékainak esedékességi napja az állami hozzájárulások számlán történı jóváírásának a napja. Ez a kedvezmény megszőnik, amennyiben a munkabérhitelt és járulékait a folyósítástól számított 30 napon belül a számlatulajdonos nem fizeti vissza. e) A számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a tárgyév elsı munkabérhitelének igénybevételénél, illetve a bérjellegő kiadások módosítása során az egyhavi bérelıirányzatát a bank részére írásban meg kell adnia. f) A számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a munkabérhitel maximuma az egyhavi bérelıirányzata. 19.) A bank díjmentesen biztosítja a kiskincstári rendszer mőködtetését. Ezzel kapcsolatosan a számlatulajdonos önkormányzat felhatalmazza a bankot, hogy a költségvetési elszámolási számlájáról, illetve ennek fedezetlensége esetén az állami hozzájárulások alszámláról az általa finanszírozott költségvetési szervek kiadásainak fedezetét (kivéve a Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján) az intézményi saját folyó bevételek hiányában, azok tartalmára való tekintet nélkül szükség esetén Ft-ra felkerekítve saját hatáskörben átvezesse. A számlatulajdonos önkormányzat minden hónapot megelızı 28-ig a finanszírozott költségvetési szervek havi finanszírozási ütemtervét a bankhoz eljuttatja. A bank az adott költségvetési szerv ütemezett havi támogatás összegének 10%-kal történı túllépése esetén megtagadja a jóváírást a költségvetési szerv felé és azonnal értesíti a számlatulajdonos önkormányzatot. A kiskincstári rendszer mőködtetése számlatulajdonos kérésére szükség esetén meghatározott idıszakra felfüggeszthetı. 20.) A bank a számlatulajdonos Lakáscélú Munkáltatói Támogatás elnevezéső számláját vezeti a munkavállalók lakásvásárlásához, -építéséhez, -korszerősítéséhez nyújtott munkáltatói kölcsönök kezelésére. A számlavezetés költségei megegyeznek a költségvetési elszámolási számlával kapcsolatos kamatok, díjak, járulékok mértékével. 21.) A felek jelen szerzıdéshez kapcsolódóan szükség esetén külön szerzıdésben, megállapodásban rögzítik a folyószámla-hitelkeret, munkabér-hitelkeret, az egyéb támogatások felhasználásával, a Lakáscélú Munkáltatói Támogatás számla vezetésével, az ügyfélterminálok, a kiskincstári rendszer mőködtetésével, az elszámolás és pénzforgalomban résztvevı egyéb szervezetek közremőködésével kapcsolatos feltételeket. 6. oldal, összesen: 9

7 III. A SZERZİDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA 1.) Hatálybalépés. A jelen szerzıdés a felek által történı aláírással lép hatályba azzal, hogy a számlavezetés, a munkabér-hitelkeret és folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának kezdı napja január 1. 2.) Módosítás. Jelen szerzıdést felek kizárólag közös megegyezéssel, a Kbt-ben foglaltak szerint, írásban módosíthatják. 3.) Részleges érvénytelenség. Amennyiben a jelen szerzıdés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része jogszabályi módosulás vagy felek közös megegyezése alapján hatályát veszti, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényét. Ebben az esetben a felek kötelesek a mindenkori hatálytalanná vált vagy érvénytelen rendelkezést olyan hatályos és/vagy végrehajtható érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehetı legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitőzésének. IV. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 1.) Pénzügyi dokumentumok megküldése. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerzıdés hatálya alatt éves költségvetését minden év március 31-ig, éves beszámolóját a közgyőlés jóváhagyását követı 15 napon belül, de legkésıbb tárgyévet követı június 30-ig a bank részére megküldi. 2.) Értesítések módja. A számlatulajdonos és bank közötti valamennyi értesítést és közlést írásban kell elküldeni, melynek módja lehet: a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon; b) tértivevényes postai küldemény; c) telefax üzenet (tértivevényes postai küldeménnyel megerısítve). 3.) A kézbesítés idıpontja. Felek megegyeznek, hogy a nem személyes átadás útján történı értesítések - ellenkezı bizonyításig - az alábbi idıpontokban tekintendık kézbesítettnek: a) a telefaxon küldött értesítés a telefax készülék által nyomtatott reportban megjelölt idıpontban, amennyiben azonban számlatulajdonos és bank telefax készülékei a jelen szerzıdés szempontjából jelentıs eltérést tartalmazó idıpontot mutatnak, akkor bank készüléke által jelzett idıpont irányadó, kivéve, ha számlatulajdonos ennek téves voltát bizonyítani tudja; 7. oldal, összesen: 9

8 b) a postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a számlatulajdonos az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a számlatulajdonos az iratot nem vette át (az a bankhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkezı bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követı ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 4.) a) Adatvédelem. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy bank a magyarországi leányvállalatai, illetve anyavállalata részére a számlatulajdonos vonatkozó adatokat átadhatja azzal, hogy a leányvállalatok az átadott adatokat banktitokként kötelesek megırizni. b) A felek megállapodása alapján bank - az eredményesebb mőködésének elımozdítása érdekében közremőködık (pl. piackutató) tudomására hozhat olyan, számlatulajdonosra vonatkozó adatokat, melyek a közremőködı szolgáltatásának nyújtásához feltétlenül szükségesek. Ebben az esetben bank a közremőködı magatartásáért oly módon felel, mintha saját maga járt volna el. Bank tekintettel a jelen fejezet pontjaira is kötelezettséget vállal arra, hogy számlatulajdonos adatait banktitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen titokban tartva kezeli. 5.) Üzleti titok. Jelen szerzıdés tartalma a Kbt a szerint minısíthetı üzleti titoknak. 6.) Irányadó jog. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a bank általános üzleti feltételei az ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározottak, az elfogadott ajánlat szerint irányadók, figyelemmel a magyar jog és azon belül különösen a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., valamint a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, így különösen a jegybanki rendelkezésekre is. Számlatulajdonos kijelenti, hogy az általános üzleti feltételek egy példányát átvette, az abban foglalt rendelkezéseket a jelen szerzıdés aláírását megelızıen részletesen elolvasta, megismerte. 7.) Választott bírósági kikötés. A jelen szerzıdéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetén a 8.) pontban meghatározott kivételekkel - a Pénz- és Tıkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki. Jelen szerzıdés a választott bíráskodásról szóló törvény szempontjából egyben választottbírósági szerzıdésnek is minısül. 8.) Pénzkövetelési igény érvényesítése. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésbıl eredı pénzkövetelési igényüket fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthetik. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásra, valamint a kötelezett ellentmondása folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a peres eljárásra is, felek tekintettel a mindenkori hatásköri szabályokra a Salgótarjáni Város Bíróság, illetve a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8. oldal, összesen: 9

9 Jelen szerzıdés 5 egymással egyezı példányban, magyar nyelven készült. A számlatulajdonos három példányt, a bank két példányt kap. Alulírottak jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezıt - írják alá, és kijelentik, hogy jelen bankszámlaszerzıdés aláírásához minden felhatalmazással rendelkeznek. Salgótarján, október hó 08. nap Becsó Zsolt dr. Barta László Szemán Józsefné Matthesz Csaba a közgyőlés elnöke Nógrád megyei fıjegyzı fiókvezetı munkatárs számlatulajdonos bank 9. oldal, összesen: 9

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér. 1-3, adószám: 15395436-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Dr. Erős András igazgató),

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszáma: Fővárosi

Részletesebben

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11, adószám: 15395429-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében Dr. Bóth János

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Bankszámla Szerződés

Bankszámla Szerződés Bankszámla Szerződés Amely létrejött egyrészről a Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) képviseli: Horváth Gyula régióigazgató és Kálmán Balázs

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.05.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.05.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Csoportos díjbeszedı közmőszolgáltatók részére. Díjtételek Érvényes: 2010. február 15-tıl Havi számlavezetési díj:

Csoportos díjbeszedı közmőszolgáltatók részére. Díjtételek Érvényes: 2010. február 15-tıl Havi számlavezetési díj: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrı, Szent István u. 28. H I R D E T M É N Y P é n z f o r g a l m i s z á m l a v e z e t é s, é s a z a h h o z k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á s

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. július 14-tól Meghirdetve: 2015. május 13-án Tisztelt Ügyfelünk! A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Szolgáltatási Szerzıdés 7. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz Jelen Üzletszabályzatot Electronic Banking Szolgáltatás

Részletesebben

eltérı számlatulajdonosok között elektronikusan (Electra, Netbank) eltérı számlatulajdonosok között rendszeres átutalással

eltérı számlatulajdonosok között elektronikusan (Electra, Netbank) eltérı számlatulajdonosok között rendszeres átutalással Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrı, Szent István u. 28. H I R D E T M É N Y V á l l a l k o z ó i p é n z f o r g a l m i s z á m l a - v e z e t é s, é s a z a h h o z k a p c s o l ó d ó

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Ft Évi EBKM kamatláb %

H I R D E T M É N Y Ft Évi EBKM kamatláb % H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK 1. Pénzforgalmi számla kamata: 0,25

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Hirdetmény. a lakossági számlavezetésrıl. Hatályos: 2010. szeptember 1-tıl. Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 / 6

Hirdetmény. a lakossági számlavezetésrıl. Hatályos: 2010. szeptember 1-tıl. Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 / 6 Hirdetmény a lakossági számlavezetésrıl Hatályos: 2010. szeptember 1-tıl 1 / 6 1. Standard, Prémium, Extra lakossági számlacsomagok számlavezetési és egyéb díjai STANDARD PRÉMIUM EXTRA Esedékesség Számlanyitási

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére Tárgy: A konszolidációs törvénnyel összefüggı megállapodások elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Dohányboltot üzemeltető számlavezetett ügyfelei részére Érvényes:2013. szeptember 2-től visszavonásig A Takarékszövetkezet a számlákat felülvizsgálja

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez A jogelıd Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl Lakossági ügyfelek részére DÍJAK, KÖLTSÉGEK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. BANKSZÁMLAHITEL-SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a másrészrıl a RAIFFEISEN BANK Zrt. 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cg.: 01-10-04104 számlaszáma: MNB 19017004-00201201.

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 06/2011. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendı összeg Nincs - Számlán tartandó minimális

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Kondorosi Takarékszövetkezet által a számlavezetésnél alkalmazott díjakról, jutalékokról, és a minimális betét összegérıl

HIRDETMÉNY. A Kondorosi Takarékszövetkezet által a számlavezetésnél alkalmazott díjakról, jutalékokról, és a minimális betét összegérıl HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet által a számlavezetésnél alkalmazott díjakról, jutalékokról, és a minimális betét összegérıl Hatályos: 2015. október 01-tıl Vállalkozói pénzforgalmi számla: Minimális

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y A jogelőd Rétköz Takarékszövetkezet (4600 Kisvárda, Szent L. u. 68., Cg.: 15-02- 050264, Adószám: 10113189-2-15) által vállalkozók és egyéb szervezetek részére megnyitott élő, de nem

Részletesebben