RAIFFEISEN BANK ZRT.,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RAIFFEISEN BANK ZRT.,"

Átírás

1 BANKSZÁMLASZERZİDÉS SZERZİDİ FELEK Mely létrejött egyrészrıl RAIFFEISEN BANK ZRT., székhelye: 1054 Budapest, Akadémia út 6. cégjegyzékszáma: Cg képviseli: Szemán Józsefné Matthesz Csaba mint bank (a továbbiakban: bank), másrészrıl NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt közgyőlés elnöke a 217/1998. (XII.30.) Korm.rend. 104 (2) bekezdése alapján nevében eljáróként a NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK HIVATALA székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: dr. Barta László Nógrád megyei fıjegyzı együttesen, mint számlatulajdonos (továbbiakban: számlatulajdonos) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: I. A SZERZİDÉS TÁRGYA 1.) A felek rögzítik, hogy számlatulajdonos, mint ajánlatkérı által indított, A Nógrád Megyei Önkormányzat, költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok bankszámlaszerzıdése, továbbá folyószámla- és munkabér-hitelkeret biztosítása négy évre, a megajánlott feltételek változatlanul hagyásával tárgyban lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban nyertesként bank került kihirdetésre. 2.) Jelen szerzıdés tárgya: az ajánlati felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott és az elfogadott ajánlat szerint számlatulajdonos és költségvetési szervei, valamint a kisebbségi önkormányzatok bankszámláinak vezetése, valamennyi bankszámlával kapcsolatos teljes jóváíró és terhelési forgalom teljesítése. Számlatulajdonos részére január 1. napjától kezdıdıen legalább 800 millió Ft összegő folyószámla-hitelkeret, valamint havonta, átlagban, legalább 180 millió Ft összegnek megfelelı munkabér-hitelkeret biztosítása, a kiskincstári rendszer mőködtetése, lakástámogatás célját szolgáló pénzeszközök kezelése. 1. oldal, összesen: 9

2 3.) A bank vállalja, hogy számlatulajdonos a) pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására pénzforgalmi jelzıszámmal költségvetési elszámolási számla elnevezéső bankszámlát nyit és vezet; b) rendelkezése alapján egyéb, a hatályos jogszabályok által lehetıvé tett számlákat is megnyitja és kezeli; c) megbízásából költségvetési szervei, a kisebbségi önkormányzatok számára - jelen szerzıdésben rögzített kondíciókkal - számlákat, alszámlákat nyit és kezel, december 31-ig valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szervével bankszámlaszerzıdést köt. Felek megállapodnak, hogy amennyiben bank számlatulajdonos megbízása alapján új számlát, illetve alszámlát nyit, a számla megnyitásáról és annak számáról számlatulajdonost 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja. 4.) A számlatulajdonos Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, valamint a kisebbségi önkormányzatok számláinak vezetésére a bank részére folyamatosan, január 1. napjától december 31. napjáig terjedı idıtartamra ad megbízást, melyet a szerzıdı felek közös megegyezéssel, vagy legalább négy hónapos felmondási határidıvel szüntethetnek meg. II. KONDÍCIÓK 1.) A bank vállalja, hogy a) a jelen szerzıdésben szereplı számlavezetési, folyószámlahitelhez és munkabérhitelhez kapcsolódó kondíciókat január 1. napjától december 31. napjáig mind számlatulajdonos, mind költségvetési szervei, a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában változatlannak tekinti, az egyéb banki szolgáltatásoknál a legnagyobb kedvezményt biztosítja; b) a megajánlott kamatokon, költségeken és jutalékokon kívül egyéb ellenszolgáltatást nem érvényesít; c) a bankváltással összefüggı valamennyi költséget viseli. 2.) A teljesítés helye: Nógrád megye. 3.) A számlatulajdonos a számlák felett az érvényes pénzforgalmi jogszabályok szerint rendelkezhet, és köteles gondoskodni a rendelkezési jogosultsággal megbízott személyek aláírásának, valamint a megbízásokon használatos bélyegzı lenyomatának szabályszerő bejelentésérıl. 4.) A bank a költségvetési elszámolási számlát és a I.3.b) pont szerint megnyitott egyéb számlákat a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült, illetve a költségvetésen kívüli pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlák kivételével a végrehajtható bírósági vagy közigazgatási határozaton és az elınyösen ragsorolt tételekre vonatkozó, jogszabályon alapuló inkasszó, valamint a banki követelések vonatkozásában egységes bankszámlának tekinti, azzal a megszorítással, hogy az elıbbiekben említett esetekben a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó az állami hozzájárulások pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló alszámláról, a likvid hitel kivételével, hiteltörlesztést és kezességvállalás alapján történı kifizetést nem teljesít. 2. oldal, összesen: 9

3 5.) A számlatulajdonos pénzforgalma lebonyolításához a bank által kihelyezett ügyfélterminált, illetve az általa rendszeresített nyomtatványokat használja. A bank a számlatulajdonosnál és valamennyi költségvetési szervénél köteles díjmentesen a) a pénzforgalom lebonyolítására alkalmas ügyfélterminált december 31- ig kihelyezni; b) a szerzıdés idıtartama alatt a mőködéséhez szükséges eszközöket (számítógép, modem, nyomtató, szoftver) a banki hálózatra való csatlakozást biztosítani; c) a szükségessé váló eszközcserét végrehajtani, karbantartást elvégezni. 6.) a) A számlatulajdonos a pénzforgalmi megbízások kiállításakor a mindenkori pénzforgalmi elıírásokra figyelemmel jár el, valamennyi pénzforgalmi megbízáson feltünteti az azonosításhoz szükséges adatokat (fedezetigazolással kapcsolatos megbízásokon azok visszaigazolási számát, stb.). b) A nem elıírásszerően beküldött megbízásokat a bank az ok pontos megjelölésével helyesbítésre vagy kiegészítésre visszaküldi, vagy függıben tartja, amennyiben a kiegészítés, helyesbítés rövid úton lehetséges. Az ebbıl eredı károk a benyújtót terhelik. 7.) a) A bank a számlatulajdonos részére vezetett számlákról a pénzforgalmi elıírásokban meghatározottak szerint, a hatályos jogszabályokban és a jelen bankszámlaszerzıdésben rögzített feltételek esetén a költségvetési elszámolási számlán vagy az állami hozzájárulások számlán rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesít kifizetéseket. A terhelési megbízásokat a legutolsó számlakivonatban közölt bankszámla követelés és a tárgynapi jóváírások összegei közül technikailag még figyelembe vehetı fedezet erejéig teljesíti. b) A pénzforgalmi rendelkezések értelmében a jogosult ellenkezı rendelkezése hiányában függıben tartja a fedezethiány miatt nem teljesíthetı, elınyösen rangsorolt fizetési megbízásokat és teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig, maximum 35 napig. c) A többi megbízást, amelyekre elegendı fedezet nincs, visszaküldi a benyújtónak. d) A fedezethiány miatt nem teljesíthetı megbízások jogkövetkezményeiért a számlatulajdonos felelıs. 8.) Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az állami hozzájárulások alszámláról a költségvetési elszámolási számlára történı átvezetésrıl egyedi megbízás keretében rendelkezik, a bank az így átvezetett összeget szabad rendelkezésőnek tekinti, és a megbízások teljesítésénél az általános elıírásokra figyelemmel jár el. 3. oldal, összesen: 9

4 9.) A bank a számlatulajdonos és költségvetési szervei, valamint kisebbségi önkormányzatok bankszámláin a lekötött betétek kivételével fennálló követelései után változó mértékő kamatot fizet (sávhatárok nélkül, negyedéves kamat megállapítással). 10.) A 3 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatoknál a bank a kamatot kamatperiódusokra állapítja meg. Az elsı kamatperiódus január 1-jével kezdıdı negyedév. Az új kamat megállapítására a negyedévet megelızı naptári hónap végétıl visszaszámított ötödik munkanapon kerül sor, és az újabb kamatláb a következı naptári negyedév elsı napjától érvényes. 11.) a) A bank a számlák tartozik forgalmát alapul véve a számlatulajdonos bankszámláinak vezetéséért, pénzforgalmának lebonyolításáért, a munkabérhitel és folyószámla hitel nyújtásáért az alábbiak szerinti díjait, jutalékait érvényesíti: I. Számlavezetés kondíciói I.1. Bankon kívüli pénzforgalom jutaléka (ezrelék) 0 I.2. Bankon kívüli pénzforgalom minimum költsége (Ft/tétel) 0 I.3. Bankon kívüli pénzforgalom maximum költsége (Ft/tétel) 0 I.4. Bankon belüli pénzforgalom jutaléka (ezrelék) 0 I.5. Bankon belüli pénzforgalom minimum költsége (Ft/tétel) 0 I.6. Bankon belüli pénzforgalom maximum költsége (Ft/tétel) 0 I.7. Csoportos munkabér bankon kívüli átutalás (ezrelék) 8 I.8. Csoportos munkabér bankon belüli átutalás (ezrelék) 0 I.9. Pénztári készpénzkifizetés (ezrelék) 0 I.10. Pénztári készpénzbefizetés (ezrelék) 0 II. Munkabérfizetés kondíciói II.1. Munkabérhitel költségei kamat %-ban (3 havi BUBOR + kamatmarzs két tizedes jegy pontossággal) 3 havi BUBOR -2,00 % II.2. Munkabérhitel iránti igény bejelentése és a munkabérek kiutalásának befejezése közötti idıszükséglet órákban 0 II.3. Ajánlattevı ATM-jeinek száma a megyében 2 III. Folyószámlahitel kondíciói III.1. Kamat %-ban (3 havi BUBOR + kamatmarzs 2 tizedes jegy pontossággal) 3 havi BUBOR -1,50 % III.2. Külön engedélyezési eljárás nélküli folyószámlahitel nagysága (Ft) 2 Milliárd Ft IV. Egyéb támogatási ajánlat (Ft/év) 5 Millió Ft/év b) A bankszámlákkal kapcsolatos jutalékok, díjak, kamatok, valamint költségek minden negyedév utolsó munkanapjával esedékesek. 12.) A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a bank által nyújtandó egyéb támogatás összegének éves felhasználására minden év március 31-ig külön megállapodást kötnek. 4. oldal, összesen: 9

5 13.) A számlatulajdonos felhatalmazza a bankot, hogy hitelintézeti tevékenysége körében keletkezett esedékes követelése (kamatok, jutalékok, díjak, költségek, hiteltörlesztések, lejárt vagy felmondott kölcsönök) összegével az esedékességkor az elınyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követıen, de minden más fizetési megbízást megelızıen a számlatulajdonos rendelkezése nélkül bankszámláit megterhelje. 14.) A bank a díjak, jutalékok, költségek késedelmes megfizetése esetén késedelmi kamatot nem számít fel. 15.) A bank a számlatulajdonos részére vezetett számlák javára és terhére írt összegekrıl, illetve a bankszámlák egyenlegének ezzel összefüggı változásáról, annak bekövetkezését követı 3 munkanapon belül a pénzforgalmi rendelkezések szerint a bankszámlakivonattal, esetenként a hozzácsatolt elektronikus bizonylattal, egyes tételeknél az eredeti okmány megküldésével értesíti a számlatulajdonost. A bank a szolgáltatásai nyújtása során biztosítja a számlatulajdonos részére valamennyi költségvetési szerve költségvetési elszámolási számlája és annak alszámlái forgalmáról elektronikus úton a teljes körő számlainformációt, melyhez a szükséges felhatalmazásokat az érintett költségvetési szervek december 31-ig kötelesek a bank részére megadni. A bank a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén jogosult a tévedést a számlatulajdonos rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésrıl a bank köteles az ok megjelölésével értesíteni a számlatulajdonost. 16.) a) A bank a számlatulajdonos kérelme alapján egy vagy több évre szóló fedezetigazolást ad ki akkor, ha a költségvetési elszámolási számlán és/vagy az állami hozzájárulások számlán a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Ebben az esetben a bank a fedezetet azonnal átvezeti a fedezetbiztosítási számlára. b) Több évre szóló fedezetigazolási kérelem esetén, amennyiben a fedezet azonnal nem különíthetı el, a bank fedezetigazolást nem ad ki, helyette a hitelképes számlatulajdonos részére hitelengedélyezési eljárás keretében bankgaranciát vállal. 17.) Bank vállalja, hogy amennyiben az esedékessé vált fizetéshez szükséges fedezet a költségvetési elszámolási számlán vagy az állami hozzájárulások számlán nem áll rendelkezésre, a bank a hiányzó összeg mértékéig a minimum 800 millió Ft folyószámla hitelkeret biztosításával a jelen szerzıdésben rögzített kondíciókkal számlatulajdonos önkormányzat részére folyószámlahitelt nyújt. 18.) a) Számlatulajdonos önkormányzat felhatalmazza a bankot, hogy a költségvetési elszámolási számláról az általa finanszírozott költségvetési szervek munkabérfizetéséhez szükség esetén saját hatáskörben vezesse át a fedezetet. Számlatulajdonos felhatalmazza a bankot továbbá arra, hogy a munkabérekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a költségvetési elszámolási számla fedezethiánya esetén a munkabérekkel kapcsolatban felmerült fedezethiány erejéig az állami hozzájárulások számláról a szükséges fedezetet átvezesse, valamint arra, hogy amennyiben az önkormányzati bérfizetéshez, vagy az említett átvezetéshez a költségvetési elszámolási számlán és az állami hozzájárulások számlán fedezethiány jelentkezik, a számlatulajdonos önkormányzat részére a szerzıdés szerinti kondíciók alapján munkabérhitellel teremtsen fedezetet. 5. oldal, összesen: 9

6 b) Munkabérhitel és járulékai visszafizetésének esedékessége a folyósítástól számított 30. nap. c) Ha a fedezet megteremtésére az állami hozzájárulások számláról történt átvezetéssel kerül sor, az átvezetett összeget a bank céljellegőnek tekinti, és csak a munkabérekkel kapcsolatos fizetéseket teljesíti belıle. Számlatulajdonos önkormányzat egyidejőleg megbízást ad arra vonatkozóan, hogy a munkabérek kifizetését a sorrendben elıbb, vagy azonos idıpontban beérkezett nem elınyösen rangsorolt megbízásokat megelızıen teljesítse a bank. d) Ha a számlatulajdonos munkabérhitel igénye rendszeresen alatta marad az esedékes nettósított állami támogatásnak, a munkabérhitel és járulékainak esedékességi napja az állami hozzájárulások számlán történı jóváírásának a napja. Ez a kedvezmény megszőnik, amennyiben a munkabérhitelt és járulékait a folyósítástól számított 30 napon belül a számlatulajdonos nem fizeti vissza. e) A számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a tárgyév elsı munkabérhitelének igénybevételénél, illetve a bérjellegő kiadások módosítása során az egyhavi bérelıirányzatát a bank részére írásban meg kell adnia. f) A számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a munkabérhitel maximuma az egyhavi bérelıirányzata. 19.) A bank díjmentesen biztosítja a kiskincstári rendszer mőködtetését. Ezzel kapcsolatosan a számlatulajdonos önkormányzat felhatalmazza a bankot, hogy a költségvetési elszámolási számlájáról, illetve ennek fedezetlensége esetén az állami hozzájárulások alszámláról az általa finanszírozott költségvetési szervek kiadásainak fedezetét (kivéve a Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján) az intézményi saját folyó bevételek hiányában, azok tartalmára való tekintet nélkül szükség esetén Ft-ra felkerekítve saját hatáskörben átvezesse. A számlatulajdonos önkormányzat minden hónapot megelızı 28-ig a finanszírozott költségvetési szervek havi finanszírozási ütemtervét a bankhoz eljuttatja. A bank az adott költségvetési szerv ütemezett havi támogatás összegének 10%-kal történı túllépése esetén megtagadja a jóváírást a költségvetési szerv felé és azonnal értesíti a számlatulajdonos önkormányzatot. A kiskincstári rendszer mőködtetése számlatulajdonos kérésére szükség esetén meghatározott idıszakra felfüggeszthetı. 20.) A bank a számlatulajdonos Lakáscélú Munkáltatói Támogatás elnevezéső számláját vezeti a munkavállalók lakásvásárlásához, -építéséhez, -korszerősítéséhez nyújtott munkáltatói kölcsönök kezelésére. A számlavezetés költségei megegyeznek a költségvetési elszámolási számlával kapcsolatos kamatok, díjak, járulékok mértékével. 21.) A felek jelen szerzıdéshez kapcsolódóan szükség esetén külön szerzıdésben, megállapodásban rögzítik a folyószámla-hitelkeret, munkabér-hitelkeret, az egyéb támogatások felhasználásával, a Lakáscélú Munkáltatói Támogatás számla vezetésével, az ügyfélterminálok, a kiskincstári rendszer mőködtetésével, az elszámolás és pénzforgalomban résztvevı egyéb szervezetek közremőködésével kapcsolatos feltételeket. 6. oldal, összesen: 9

7 III. A SZERZİDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA 1.) Hatálybalépés. A jelen szerzıdés a felek által történı aláírással lép hatályba azzal, hogy a számlavezetés, a munkabér-hitelkeret és folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának kezdı napja január 1. 2.) Módosítás. Jelen szerzıdést felek kizárólag közös megegyezéssel, a Kbt-ben foglaltak szerint, írásban módosíthatják. 3.) Részleges érvénytelenség. Amennyiben a jelen szerzıdés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része jogszabályi módosulás vagy felek közös megegyezése alapján hatályát veszti, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényét. Ebben az esetben a felek kötelesek a mindenkori hatálytalanná vált vagy érvénytelen rendelkezést olyan hatályos és/vagy végrehajtható érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehetı legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitőzésének. IV. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 1.) Pénzügyi dokumentumok megküldése. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerzıdés hatálya alatt éves költségvetését minden év március 31-ig, éves beszámolóját a közgyőlés jóváhagyását követı 15 napon belül, de legkésıbb tárgyévet követı június 30-ig a bank részére megküldi. 2.) Értesítések módja. A számlatulajdonos és bank közötti valamennyi értesítést és közlést írásban kell elküldeni, melynek módja lehet: a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon; b) tértivevényes postai küldemény; c) telefax üzenet (tértivevényes postai küldeménnyel megerısítve). 3.) A kézbesítés idıpontja. Felek megegyeznek, hogy a nem személyes átadás útján történı értesítések - ellenkezı bizonyításig - az alábbi idıpontokban tekintendık kézbesítettnek: a) a telefaxon küldött értesítés a telefax készülék által nyomtatott reportban megjelölt idıpontban, amennyiben azonban számlatulajdonos és bank telefax készülékei a jelen szerzıdés szempontjából jelentıs eltérést tartalmazó idıpontot mutatnak, akkor bank készüléke által jelzett idıpont irányadó, kivéve, ha számlatulajdonos ennek téves voltát bizonyítani tudja; 7. oldal, összesen: 9

8 b) a postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a számlatulajdonos az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a számlatulajdonos az iratot nem vette át (az a bankhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkezı bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követı ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 4.) a) Adatvédelem. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy bank a magyarországi leányvállalatai, illetve anyavállalata részére a számlatulajdonos vonatkozó adatokat átadhatja azzal, hogy a leányvállalatok az átadott adatokat banktitokként kötelesek megırizni. b) A felek megállapodása alapján bank - az eredményesebb mőködésének elımozdítása érdekében közremőködık (pl. piackutató) tudomására hozhat olyan, számlatulajdonosra vonatkozó adatokat, melyek a közremőködı szolgáltatásának nyújtásához feltétlenül szükségesek. Ebben az esetben bank a közremőködı magatartásáért oly módon felel, mintha saját maga járt volna el. Bank tekintettel a jelen fejezet pontjaira is kötelezettséget vállal arra, hogy számlatulajdonos adatait banktitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen titokban tartva kezeli. 5.) Üzleti titok. Jelen szerzıdés tartalma a Kbt a szerint minısíthetı üzleti titoknak. 6.) Irányadó jog. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a bank általános üzleti feltételei az ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározottak, az elfogadott ajánlat szerint irányadók, figyelemmel a magyar jog és azon belül különösen a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., valamint a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, így különösen a jegybanki rendelkezésekre is. Számlatulajdonos kijelenti, hogy az általános üzleti feltételek egy példányát átvette, az abban foglalt rendelkezéseket a jelen szerzıdés aláírását megelızıen részletesen elolvasta, megismerte. 7.) Választott bírósági kikötés. A jelen szerzıdéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetén a 8.) pontban meghatározott kivételekkel - a Pénz- és Tıkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki. Jelen szerzıdés a választott bíráskodásról szóló törvény szempontjából egyben választottbírósági szerzıdésnek is minısül. 8.) Pénzkövetelési igény érvényesítése. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésbıl eredı pénzkövetelési igényüket fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthetik. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásra, valamint a kötelezett ellentmondása folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a peres eljárásra is, felek tekintettel a mindenkori hatásköri szabályokra a Salgótarjáni Város Bíróság, illetve a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8. oldal, összesen: 9

9 Jelen szerzıdés 5 egymással egyezı példányban, magyar nyelven készült. A számlatulajdonos három példányt, a bank két példányt kap. Alulírottak jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezıt - írják alá, és kijelentik, hogy jelen bankszámlaszerzıdés aláírásához minden felhatalmazással rendelkeznek. Salgótarján, október hó 08. nap Becsó Zsolt dr. Barta László Szemán Józsefné Matthesz Csaba a közgyőlés elnöke Nógrád megyei fıjegyzı fiókvezetı munkatárs számlatulajdonos bank 9. oldal, összesen: 9

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszáma: Fővárosi

Részletesebben

Bankszámla Szerződés

Bankszámla Szerződés Bankszámla Szerződés Amely létrejött egyrészről a Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) képviseli: Horváth Gyula régióigazgató és Kálmán Balázs

Részletesebben

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. BANKSZÁMLAHITEL-SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a másrészrıl a RAIFFEISEN BANK Zrt. 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cg.: 01-10-04104 számlaszáma: MNB 19017004-00201201.

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA ( BANKSZÁMLA) VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2012. július 02. Általános rendelkezések A fizetési számlavezetés (bankszámlavezetés) Általános Szerzıdési feltételei,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

Folyószámla-hitelkeret Szerződés

Folyószámla-hitelkeret Szerződés Folyószámla-hitelkeret Szerződés Amely létrejött a Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) képviseli: Horváth Gyula régióigazgató és Kálmán Balázs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet külföldi, konvertibilis pénznemő pénzforgalmi bankszámla vezetéséhez A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9224 Rajka, Kossuth u.37/a., S.W.I.F.T.

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl A Borotai Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerzıdések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 13/2009.(VI.23.) számú határozatával

Részletesebben

EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE

EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE 1. Igénylési adatok Ügylet-azonosító Szerzıdésazonosító Kampánykód AZ IGÉNYELT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ADATOK ÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (Hatályos 2009.11.01-tıl) A Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2010. március 16. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3.

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3. SOPRON BANK Zrt. Sopron BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. július 3. napjától TARTALOM I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 II. A LEKÖTÖTT BETÉT...

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

C)O't. számú előterjesztés

C)O't. számú előterjesztés C)O't. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2012. évi folyószámlahitel-szerződés 2013.

Részletesebben