AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA."

Átírás

1 OMV Top Wash Nyereményjáték Facebook és az OMV Magyarország honlapján elérhetô alkalmazás felhasználási feltételei és az alkalmazáson keresztül elérhetô nyereményjáték játékszabályzata OMV Hungária Ásványolaj Kft. AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. Fogalmi meghatározások App ID: Felhasználó: a Facebookon regisztrált személy, aki az alkalmazáshoz hozzáfér, illetve használja. Alkalmazás: A Facebook oldaláról a Felhasználók számára meghatározott feltételekkel elérhetô online program, amelynek felhasználásával a Facebook, az alkalmazás Üzemeltetôje számára a Felhasználóról meghatározott személyes és egyéb adatokat közöl, illetve segítségével ilyen adatok gyûjthetôk a Felhasználóról. Fejlesztô: az alkalmazás létrehozója, illetve annak szerzôi jogait birtokló Fél. Üzemeltetô:az alkalmazás elérhetôségéhez szükséges informatikai hátteret biztosító Fél. Projekt: meghatározott cél érdekében (pl. termékpromóció stb.) elvégzendô feladatok. Megbízó: a projekt megvalósítására megbízást adó Fél. Szervezô: a projekt megszervezésével megbízott Fél (pl. ügynökség). Adatkezelô: az alkalmazás felhasználása során keletkezô adatokkal rendelkezô Fél. Adatfeldolgozó: az alkalmazás felhasználása során keletkezô adatok gyûjtését végzô Fél. A felhasználási feltételeket és a nyereményjáték játékszabályzatát létrehozó Felek (együttesen továbbiakban Felek) Szervezô, Fejlesztô, Üzemeltetô, Adatfeldolgozó: Digitalwave Hungary Kft., 1149 Budapest, Pillangó park 9. Adatkezelô, Megbízó: OMV Hungária Ásványolaj Kft, 1117 Budapest, Október 23. u , Jelen dokumentum címében jelzett egyedi azonosítószámmal ellátott Facebook alkalmazás Facebookon vagy az OMV honlapjáról történô felhasználásával a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen dokumentumban rögzített, az alkalmazásra vonatkozó felhasználási feltételeket és az alkalmazáson keresztül elérhetô nyereményjáték játékszabályzatát.

2 1) Az alkalmazás felhasználásával kapcsolatos szerzôi jogi és adatvédelmi kérdések 1.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazás szerzôi jogainak tulajdonosa a Fejlesztô, és az alkalmazást kizárólag használhatja, de annak programkódjait sem részben sem egészben le nem másolhatja és nem módosíthatja saját céljainak érdekében A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazás engedélyezésével a Facebook az engedélyezési ablakban jelzett személyes adatait közli a Felhasználóról az alkalmazás Adatfeldolgozója számára Amennyiben az alkalmazás használata során a Felhasználó személyes adatokat adhat meg magáról, és ezt megteszi, úgy a Felhasználó kijelenti, hogy az adatokat kizárólag önkéntesen szolgáltatta Amennyiben az alkalmazás használata során a Felhasználó egyéb, nem személyes adatokat (pl. kép-, hang- egyéb adatfeltöltés, stb.) juttathat el Üzemeltetô szerverére, és ezt megteszi, úgy a Felhasználó elfogadja, hogy Üzemeltetô ezen adatok tárolását - általában az alkalmazás által lebonyolított nyereményjáték vagy egyéb aktivitás idôszakán túlmenôen nem biztosítja Az Üzemeltetô fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan alkalmazással kapcsolatos felhasználói aktivitást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy Felek üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy Üzemeltetô megítélése szerint bármely módon sértô, moderáljon illetve töröljön, továbbá az ilyen magatartást tanúsító Felhasználót kizárja az alkalmazás felhasználóinak körébôl. Az esetleges jogsértô magatartásért a felelôsség kizárólag az azt elkövetô Felhasználót terheli A Felhasználóról gyûjtött adatok felhasználása kizárólag az Adatkezelô és annak megbízásából eljárói által az alábbi céloknak megfelelôen történhetnek: a Játék lebonyolítása, a részt vevô Játékosok azonosítása, esetlegesen a nyeremények kiszállítása, idôtartama a játék indulását követôen, azaz október 14-tôl 5 azaz öt egymást követô hét Az Adatfeldolgozó és az Adatkezelô szavatolja, hogy az alkalmazás felhasználása során rögzített személyes adatok kezelése mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával és a hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint történnek. Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH sorszámú határozatával vette nyilvántartásba.

3 1.8. A Felhasználó az adatkezelési jóváhagyó nyilatkozatát bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonhatja az címen. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében az alkalmazás által tárolt név és cím adatok közlése kötelezô. Szintén az címen kérhetô az adatok helyesbítése, kiegészítése vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Felhasználó egyes személyes adatai vonatkozásában külön-külön is élhet A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy a személyes adatainak útján Adatkezelô vagy annak megbízottja a továbbiakban ne keresse meg ôt, amelyet az Adatfeldolgozó részére egy erre irányuló lemondó nyilatkozat megküldésével tehet meg. 2) Az alkalmazáson keresztül elérhetô nyereményjáték továbbiakban játék játékszabályzata 2.1. A játék menete Az OMV Top Wash nyereményjáték egy online alkalmazás. Az játék során a Felhasználók virtuálisan (egér használatával)végzett autómosása közben tájékoztató tartalmú információk jelennek meg az OMV Top Wash autómosó szolgáltatásával kapcsolatban. A játék végén a Felhasználók a játék fázisai közben megjelent információkkal kapcsolatosan4 db kvízkérdésre válaszolhatnak. Ezt követôen a Felhasználó egy regisztrációs ûrlap kitöltésével és a játékszabályok elfogadásával kerülhet a nyereményjátékba. A nyereményjátékban való részvételhez kötelezôen megadandó adatok: a Felhasználó vezeték- és keresztneve illetve címe. Az a Felhasználó, aki október 14. és október 27. között használta az alkalmazást és kitöltötte a játék végén megjelenô regisztrációs ûrlapot nyereménysorsoláson vesz részt. A napi nyeremények sorsolásán minden olyan felhasználó részt vesz aki az adott tárgynapon regisztrált a játékba és a kvízkérdések közül legalább egy kérdésre helyes választ adott. A nyerési esély növelése céljából minden sorsoláson résztvevô felhasználó a megadott helyes válaszainak függvényében vesz részt a sorsoláson a következôk szerint: 1 helyes válasz = 1 x regisztráció a napi nyereményért 2 helyes válasz = 2 x regisztráció a napi nyereményért

4 3 helyes válasz = 3 x regisztráció a napi nyereményért 4 helyes válasz = 4 x regisztráció a napi nyereményért A fôdíj sorsolásán minden olyan játékos részt vesz, aki a játék idôtartama alatt legalább egyszer regisztrált a játékban A játék idôtartama: október 14., 0h október 27., 23h A nyereményjáték résztvevôi A játékban bármely belföldi illetôségû 18. életévét betöltött magánszemély részt vehet, aki az alkalmazáshoz hozzáférhet A Játékból ki vannak zárva Felek alkalmazottai, valamint e személyek Ptk b) pontjában meghatározott hozzátartozói Nyeremény(ek) Fônyeremény: 1 db hétvégi tesztvezetés egy Fiat 500 típusú személygépkocsi használati jogával, amelyet a Megbízó partnere, a FIAT Group Automobiles Central&Eastern Europe Kft. biztosít (Székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47. A-B. ép. IV.em. Kapcsolattartó: Barta Barbara, elérhetôség: a nyertessel történô egyezetést követôen. Az autó egy teli tank üzemanyaggal áll a szerencsés nyertes rendelkezésére a Fiat Hivatalos márkakereskedôjénél az Autóház Budaörs Kft. telephelyén. Napi nyeremények: a nyereményjáték idôszaka alatt (2013. október 14-tôl október 27-ig) minden nap az adott napon a játékban résztvevô Felhasználók között 3 db 3000 Ft értékû OMV üzemanyagutalvány kerül kisorsolásra, amelyek Sensation típusú autómosásra is beválthatóak az OMV Top Wash autómosóiban. Napi nyeremények száma összesen 14x3, azaz 42 db A sorsolás helye és idôpontja: Fôdíj sorsolása: üzemeltetô telephelye, h00 Napi nyeremények sorsolása: minden tárgynapot követô elsô munkanap 12h A nyertes(ek) kiválasztása A nyertes(ek) kiválasztása a résztvevôk közül sorsolással, elektronikus sorsolóprogram igénybevételével történik.

5 Ha a kisorsolt Felhasználó nem felel meg a 2.3. pontban elôírt feltételeknek, akkor kizárásra kerül a Játékból. A kizárt nyertes helyébe új sorsolás révén kerül új nyertes A nyereményjáték során a résztvevô Felhasználók közül mindenki maximum egy nyereményt nyerhet a napi nyeremények közül, emellett minden regisztrált felhasználó indul a fôdíj sorsolásán Amennyiben a kisorsolandó napi nyeremények száma több a sorsoláson résztvevô Felhasználók számánál, úgy a sorsolás az utolsó Felhasználó kisorsolását követôen befejezôdik, és a fennmaradó kisorsolatlan nyerteseknek szánt nyeremények nem kerülnek kiosztásra A nyeremények átadása A Szervezô útján veszi fel a kapcsolatot a nyertessel, azon az címen, amely az alkalmazás felhasználása során történô adatgyûjtés alkalmával az adott Felhasználóhoz köthetô módon került tárolásra A Szervezô kizárja a játékból azt a nyertest, akivel a sorsolást követô 14 naptári napon belül nem sikerül a pontban meghatározott címén keresztül kapcsolatba lépni és nyereménye nem kerül kiosztásra A Felhasználó téves adatszolgáltatásából eredôen (pl. megszûnés miatt nem létezô cím), a Feleket semmilyen felelôsség nem terheli A nyeremény átvételérôl a Szervezô a kapcsolatfelvétel során egyeztet a sorsolás nyertesével A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülô esetleges kifogásokért Felek nem vállalnak felelôsséget Amennyiben a nyertes cselekvôképességében korlátozott nagykorú személy, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésére, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselôjével együtt jogosult a Ptk. szerint eljárva Egyéb rendelkezések A nyereményjátékkal kapcsolatban további információ a Szervezôtôl kérhetô.

6 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebbôl kifolyólag ezeket kedvezôtlenül befolyásolhatja olyan, az Üzemeltetôn kívülálló tényezô, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezô és az üzemeltetô és a megbízásukból eljárók az e pontban írtakból fakadó mindennemû felelôsséget kizárnak A nyereményjátékot nem a Facebook szervezi, illetve azt semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja A Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát megváltoztathassák, ugyanakkor lehetôségük szerint mindent megtesznek annak elkerülése érdekében, hogy a játék idôtartama alatt e dokumentumban foglaltak érdemben változzanak. Budapest, október 14. OMV Hungária Ásványolaj Kft. Digitalwave Hungary Kft.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: 2014. április 01. napjának 00.00 órájától 2014. április 30. napjának 24.00 2. szakasz: 2014. május 01. napjának 00.00

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA I. A Tájékoztató célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SCnetwork Magyarország Kft. (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház, IV. emelet

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszeréhez

Adatkezelési nyilatkozat a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszeréhez Adatkezelési nyilatkozat a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszeréhez A Szerencsejáték Zrt. ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. 1. A Szerencsejáték

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben