Károli Gáspár Református Egyetem Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károli Gáspár Református Egyetem Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak"

Átírás

1 A képzés programja, a szak tanterve (az óra, kredit és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek számonkérés tanóraszám (heti/ féléves), tanóratípus 3 (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma 1 (koll / gyj / egyéb 2 ) alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration 3/45 ea 3 koll. and Legal Harmonization) Dr. Osztovits András Mihály 2. Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek (Introduction into International Business Law) 3/45 ea 3 koll. Dr. Palásti Gábor Péter alapozó ismeretek összesen 6/90 ea 6 2 koll. szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) szakmai törzsanyag kötelező ismeretei 3. Az áruk és a személyek szabad áramlása az EU-ban (The Free Movement of Goods, and Persons in the EU) Dr. Osztovits András Mihály 4. A szolgáltatások és a tőke szabad áramlása az EU-ban (The Free Movement of Services and Capital within the EU) Dr. Osztovits András Mihály 5. Európai és összehasonlító versenyjog (European and Comparative Competition Law) Dr. Tóth, András 6. Az áruk nemzetközi adásvétele: a Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS (International Sale of Goods: the CISG and INCOTERMS) Dr. Molnár István János 7. A határon átívelő gazdasági tevékenység állami ellenőrzésének nemzetközi szabályozói (International Regulation of State Intervention in International Commerce) Dr. Palásti Gábor Péter 8. A szellemi tulajdon európai és nemzetközi védelme (European and International Intellectual Property Law) Dr. Grad-Gyenge Anikó 9. Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás (International Commercial Arbitration) Dr. Boóc Ádám 10. A szerződési jog európai és nemzetközi szabályozása (European and International Harmonization of General Contract Law) Dr. Boóc Ádám 2/30 ea 2/30 sz 2/30 ea 2/30 sz 2/30 ea 1/15 sz 2/30 ea 1/15 sz 2/30 ea 1/15 sz 2/30 ea 1/15 sz 2/30 ea 2/30 sz 2/30 ea 2/30 sz 4 koll. 4 koll. 3 koll. 3 koll. 3 koll. 3 koll. 4 koll. 4 koll. 1 egy sorba írt több féléves tantárgynál a sorra kerülés rendjében megadva (pl: 3; 2, illetve koll; gyj) 2 pl. évközi beszámoló 3 Nftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc 0. oldal / 104 oldal

2 szakmai törzsanyag kötelező ismeretei összesen 14/210 ea 10/150 sz 2/30 ea 2/30 sz 28 8 koll. tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek számonkérés tanóraszám (heti/ féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma (koll / gyj / egyéb) szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretei - differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 6 tárgy (18 kredit teljesítendő) 11. Európai társasági jog (European Company Law) Dr. Miskolczi Bodnár Péter 2/30 sz 3 gyj. 12. Európai és összehasonlító fogyasztóvédelmi jog (European and Comparative Consumer Protection Law) 2/30 sz 3 gyj. Dr. Miskolczi Bodnár Péter 13. Szociális jogok az Európai Unióban (Social Rights in the European Union) 2/30 sz 3 gyj. Dr. Homicskó Árpád Olivér 14. Az Európai Unió Bíróságának esetjoga jogértelmezés, metodológia (The Case Law of the Court of the European Union Interpretation, Methodology) 2/30 sz 3 gyj. Dr. Osztovits András Mihály 15. Nemzetközi és európai adózás, pénzügyi és gazdasági bűnügyi együttműködés (International and European Taxation, Cooperation in Financial and Criminal Matters of the Economy) 2/30 sz 3 gyj. Dr. Kónya Judit 16. A jogászi tevékenység az EU-ban, jogi okiratszerkesztés angol nyelven (The Legal Profession within the EU, and Drafting Legal Documents in English) 2/30 sz 3 gyj. Dr. Molnár István János 17. Európai távközlési jog és az elektronikus kereskedelem jogi szabályozása (European Telecommunications Law and the Law of Electronic Commerce) 2/30 sz 3 gyj. Dr. Tóth András 18. A nemzetközi kollíziós magánjog és nemzetközi polgári eljárásjog nemzetközi és európai egységesítése (International and European Conflict of Laws and International Civil Procedure) Dr. Palásti Gábor Péter 2/30 sz 3 gyj. 19. További szerződések a nemzetközi kereskedelemben: fuvarjog, fizetési módok, egyéb szerződések, szerződéses biztosítékok (Advanced Contracts in International Business Law: International Carriage of Goods, Payment Methods, Misc. Other Contracts, Securities) Dr. Molnár István János 2/30 sz 3 gyj. 20. Speciális vitarendezési fórumok a nemzetközi kereskedelemben (Special Dispute Settlement Institutions in International Trade) Dr. Törő Csaba Attila 2/30 sz 3 gyj. szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretei - differenciált szakmai ismeretek 12/180 sz 18 6 gyj. 1. oldal / 104 oldal

3 tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek számonkérés tanóraszám (heti/ féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretei - differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 6 tárgy (18 kredit teljesítendő) diplomamunka 21. Szakdolgozati konzultáció (Thesis consultation) Dr. Palásti Gábor Péter (koll / gyj / egyéb) 5 konz 0 ai. Diplomamunka (Degree thesis) 5 szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretei összesen diplomamunka összesen 5 konz 5 1 ai. 12/180 sz 5 konz 23 6 gyj. 1 ai. tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök szabadon választható tantárgyak 22. Nemzetközi kereskedelmi választottbírósági perbeszédverseny felkészítés és szimuláció (International Commercial Arbitration Moot and Simulation) Dr. Boóc Ádám 23. Fontosabb jogi adatbázisok használata (Use of Major Legal Databases) Dr. Molnár István János 24. Jogi szövegírás és idézés haladóknak (Advanced Legal Writing and Rules of Citation) Dr. Palásti Gábor Péter félévek számonkérés tanóraszám (heti/ féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma (koll / gyj / egyéb) 2/30 sz 3 gyj. 2/30 sz 3 gyj. 2/30 sz 3 gyj. 25. Külkereskedelem és külgazdaság (Foreign trade and economy) 2/30 sz 3 gyj. Dr. Pulay Gyula szabadon választható tárgyak összesen 2/30 sz 3 1 gyj. a szakon összesen 20/300 ea 10/150 sz 2/30 ea 16/240 sz 5 konz koll. 7 gyj. 1 ai. 2. oldal / 104 oldal

4 Tantárgyi programok, tantárgyleírások (a tantervi táblázatban szereplő minden tárgyról) Tantárgy neve: Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek kreditszáma: 3 tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: előadás, 45 óra számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. előtanulmányi feltételek (ha vannak): - tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Elsajátítandó ismeretanyag: A tantárgy megismertet az Európai Unió jogrendjének működésével, intézményi hátterével és eszközeivel a gazdasági integráció szempontjából. Az európai politikai, valamint gazdasági integráció kereteit adó döntéshozatali és szabályozási rendszer működésének megértéséhez szükséges áttekintés során a kurzus kiemelt hangsúlyt helyez a jogharmonizáció eszközeinek és szabályainak bemutatására. A tantárgy ismeretkörei: 1. Az II. világháború utáni európai gazdasági integráció formái és álllpmásai: szabadkereskedelmi társulás, vámunió, közös piac, egységes belső piac 2. Az EU központi intézményei: a Tanács feladatai, működési rendje és szintjeim valamint 3. Az EU központi intézményei: az Európai Biztottság összetétele, feladatai és az irányítása alá tartozó uniós ügynékségek 4. Az EU központi intézményei: az EU központi intézményei: az Európai Parlament szervezete, hatáskörei és helye az intézményi rendszerben, valamint az Európai Központi Bank 5. Az EU központi intézményei: az Európai Unió Bíróságának joghatósága, eljárása és helye az Unión belüli jogorvoslati rendszerbe 6. Döntéshozatali és jogalkotási rendszer: jogalkotási eljárások (konzultációs, hozzájárulási, együttműködési és együttdöntési), kormányközi egyeztetés és uniós döntéshozatali eljárások (egyhangú és minősített többségi), delegált döntések és komitológia 7. Többszintű kormányzás az Európai Unióban: szuverenitás, nemzetek felettiség és szubszidiaritás a feladatok és hatáskörök elosztásában (kizárólagos, megosztott és kiegészítő) az Unió intézményei és a tagállamok között 8. Egység, rugalmasság és átalakulás az unión belül: : bővítés, többsebességes integráció és megerősített együttműködés 9. Az EU jog szerkezete: elsődleges (alapszerződések, csatlakozási megállapodások és egyes nemzetközi egyezmények) és másodlagos jogforrások rendszere, valamint az EU részvétele és jogi státusza egyes nemzetközi szervezetekben, illetve nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban 10. A másodlagos uniós jogforrások típusai és ismérvei: rendelete, irányelvek, határozatok, ajánlások és vélemények 11. Az EU jog tagállami alkalmazásának alapvető kérdései: végrehajtás, közvetlen hatály és közvetlen alkalmazhatóság, arányosság és jogbiztonság 12. Az EU Bíróságának esetjoga: az uniós jog tagállami alkalmazásának módozatai és eredményei 13. A négy uniós alapszabadság: bevezető az áruk és a szolgáltatások szabad áramlásának alapjaiba 14. A négy uniós alapszabadság: bevezető a személyek és a tőke szabad áramlásának alapjaiba 15. A gazdasági integráció legfontosabb közös politikái: közös agrárpolitika, közös külkereskedelmi politika, környezetvédelem, versenypolitika és regionális fejlesztési politika 3. oldal / 104 oldal

5 Kialakítandó kompetenciák: A kurzus során kialakított, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák: a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a jogviszonyok tekintetében alkalmazandó európai és nemzetközi jogforrásokat; - az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait; - az európai gazdasági jog érvényesülési, érvényesítési mechanizmusait; - a vonatkozó európai bírósági esetjogot, annak gyakorlati jelentőségét; b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére; - egy adott jogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - egy nemzetközi vonatkozású jogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására. a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalom: Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek kompendium. A kurzus oktató(i) által összeállított szöveggyűjtemény (jogforrások, bírósági határozatok, tanulmányok). A Kompendiumot kizárólag a képzésben résztvevő hallgatók használhatják oktatási, kutatási célokra, a Kompendium kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Kompendium másolatát minden hallgató megkapja. Ajánlott irodalom: Allan F. Tatham: EC law in practice - a case-study approach, Budapest : HVG-ORAC, 2006 (Chapter I-III.) 706 pages ISBN: Horváth Zoltán: Handbook on the European Union, Budapest : HVG-ORAC, 2012 (Sections indicated by the lecturer) 707 pages ISBN Gráinne de Búrca Paul Craig: EU law text, cases, materials, New York : Oxford University Press (5th edition), 2011 (Chapters 1-10.) 1304 pages ISBN Christa Tobler Jacques Berlinger: Essential EC law in charts, Budapest : HVG-ORAC, 2012 (2dn edition) 363 pages ISBN Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Osztovits András Mihály, egyetemi docens, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Törő Csaba Attila, egyetemi docens, PhD 4. oldal / 104 oldal

6 Tantárgy neve: Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek kreditszáma: 3 tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: előadás, 45 óra számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. előtanulmányi feltételek (ha vannak): - tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Elsajátítandó ismeretanyag: A tantárgy bevezetést nyújt a nemzetközi kereskedelmi-üzleti szabályozás nemzetközi jogforrásaiba, beleértve a nemzetközi egyezményeket és a jogforrások egyéb formáit, mint a lex mercatoria különféle összetevői. A tantárgy a nemzetközi kereskedelmi-üzleti jogi tárgyú jogalkotás és jogalkalmazás intézményi vetületeire is kitér. A tantárgy egyaránt foglalkozik magánjogi és közjogi aspektusokkal. A tantárgy ismeretkörei: 1. A nemzetközi kereskedelmi és üzleti kapcsolatok magánjogi és közjogi vetületei közötti különbségek, a szabályozás tárgyai. A nemzetközi kereskedelem szabályozásának a belföldi kereskedelmi-gazdasági jogviszonyokra alkalmazott szabályozástól történő elkülönülésének okai. 2. Az eljárási, kollíziósjogi és anyagi jogi szabályozás elkülönítése, az egyes területek hatása a nemzetközi kereskedelemi-gazdasági kapcsolatokra 3. A nemzetközi kereskedelmi és üzleti folyamatok magánjogi vetületeinek szabályozásában szerepet vállaló nemzetközi szervezetek 4. A szerződések jogának és a kereskedelmi kapcsolatokat rendező egyéb eszközök jogforrásainak rendszere: nemzetközi egyezmények és érvényesülésük a nemzetközi kereskedelemben 5. A szerződések jogának és a kereskedelmi kapcsolatokat rendező egyéb eszközök jogforrásainak rendszere: a lex mercatoria koncepciója 6. A szerződések jogának és a kereskedelmi kapcsolatokat rendező egyéb eszközök jogforrásainak rendszere: az esetjog szerepe és megítélése, különös tekintettel a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásra 7. A jogforrások alkalmazásával kapcsolatos alapelvek a nemzetközi üzleti kapcsolatokban 8. Az értékpapírjog és a szerződések joga általános részének legfontosabb jogforrásai és az ezekkel kapcsolatos kérdésekben szerepet vállaló nemzetközi szervezetek 9. A szellemi alkotások joga és az egyes szerződések legfontosabb jogforrásai és az ezekkel kapcsolatos kérdésekben szerepet vállaló nemzetközi szervezetek A szellemi alkotások joga és az egyes szerződések legfontosabb jogforrásai és az ezekkel kapcsolatos kérdésekben szerepet vállaló nemzetközi szervezetek Lex mercatoria a belső jogban: nemzetközi kereskedelmi kódexek és a belső polgári törvénykönyvek és egyéb magánjogi jogforrások külgazdasági, nemzetközi üzleti célú alkalmazása. A multi- és transznacionális vállalatok státusza a nemzetközi kereskedelmi jogban és a külföldiek gazdasági célú letelepedésének személyes joggal kapcsolatos és egyéb jogi kérdései. 12. Az áruk, szolgáltatások és szellemi tulajdonjog nemzetközi kereskedelmével kapcsolatos kérdések közjogi vetületeinek szabályozása. A második világháborút követő fejlemények: intézményi aspektusok. A GATT és a WTO: történet, intézményi felépítés, döntéshozatal, vitarendezés. 13. A GATT leglényegesebb anyagi jogi rendelkezései: a legnagyobb kedvezményes elbánás elve, a nemzeti elbánás szabálya, a kedvezmények rendszere, felmentés és kivételek stb. Más lényeges szabadkereskedelmi övezetek és a hasonló tartalmú kétoldalú megállapodások rendszere. 14. A külföldi tulajdon és befektetések védelmével kapcsolatos problémák. A külföldi tulajdon 5. oldal / 104 oldal

7 államosítása és kisajátítása a nemzetközi jogban. 15. Befektetésvédelmi eszközök: a Washingtoni Konvenció és az ICSID, a MIGA, nemzetközi kétoldalú befektetésvédelmi szerződések és egyezmények, belső befektetésvédelmi jogszabályok. Kialakítandó kompetenciák: A kurzus során kialakított, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák: a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a jogviszonyok tekintetében alkalmazandó európai és nemzetközi jogforrásokat; - az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait; - a nemzetközi gazdasági jogi problémákhoz rendelhető jogforrások (nemzetközi, európai, nemzeti; kötelező és soft law) azonosításának módját, a speciális jogforrásokat feldolgozó adatbázisok (jogszabályokat, esetjogot, jogirodalmi műveket vagy azok adatait tartalmazó adatbázisok) kezelését; - a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex magánjogi intézéséhez szükséges ismereteket (pl. nemzetközi üzleti szerződéskötés mint folyamat, teljesítés, iparjogvédelmi vagy szerzői jogbirtokosok igényeinek helyes kezelése, nemzetközi üzleti forgalomban használatos értékpapírok); - a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex közjogi értékeléséhez szükséges ismereteket (pl. állami beavatkozások, állami támogatások, külföldi tulajdon elvonása stb.); b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek jogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott jogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására. a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalom: Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek kompendium. A kurzus oktató(i) által összeállított szöveggyűjtemény (jogforrások, bírósági határozatok, tanulmányok). A Kompendiumot kizárólag a képzésben résztvevő hallgatók használhatják oktatási, kutatási célokra, a Kompendium kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Kompendium másolatát minden hallgató megkapja. Ajánlott irodalom: Hans van Houtte: The Law of International Trade, London : Sweet & Maxwell, pages ISBN Carole Murray [et al.].: Schmitthoff's export trade : The law and practice of international trade (11th ed.) London : Sweet & Maxwell, pages ISBN Ralph H.Folsom, Michael Wallace Gordon, John A.Spagnole, Jr.: International business transactions : A problem-oriented coursebook (11th ed.) St.Paul : West, pages ISBN Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Palásti Gábor Péter, egyetemi docens, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): - 6. oldal / 104 oldal

8 Tantárgy neve: Az áruk és a személyek szabad áramlása az EU-ban kreditszáma: 4 tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: előadás + szeminárium, óra számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. előtanulmányi feltételek (ha vannak): - tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Elsajátítandó ismeretanyag: Az Európai Közösségek létrehozásának központi kérdése volt az egységes piac kialakítása. Az ezzel kapcsolatos jogi dokumentumokat a kurzus egy összetett formában, a vámunió és az adózás kontextusában vizsgálja. A kurzus szintén foglalkozik a személyek (munkaerő) szabad áramlásának kérdésével, ezen belül az egyéni vállalkozók és a vállalatok (alapítás és szolgáltatás) szabad áramlásának aspektusaival, különs tekintettel az európai állampolgárság kérdésére. A kurzus felhívja a figyelmet a szolgáltatások és a személyek (letelepedés, szolgáltatás nyújtás) szabad mozgása közötti összefüggésekre. A tantárgy ismeretkörei: 1. Az európai közös piac koncepciója és az árukereskedelem szabályozásának fontossága 2. Az áruk szabad mozgását gátló eszközök: vámok, illetékek, vámok és illetékek azonos hatása, nem vám jellegű intézkedések. Adózás és intervenció. 3. Az áruk szabad mozgására ható egyéb tényezők: versenyjog, eljárásjog, jogszabályok diszharmóniája, magánjog stb. 4. A közösségi kompetenciák alapjai és az áruk és szolgáltatások szabad mozgását szabályozó eszközök 5. Az áruk szabad mozgását szabályozó európai rendelkezések Az áruk szabad mozgását szabályozó európai rendelkezések Az Európai Bíróság áruk szabad mozgására vonatkozó esetjoga Az Európai Bíróság áruk szabad mozgására vonatkozó esetjoga Az Európai Bíróság áruk szabad mozgására vonatkozó esetjoga A harmadik roszágokból származó import szabályozása: a Közösségi Vámkódex 11. A GATT és az áruk szabad mozgásának európai szabályozása 12. A személyek szabad mozgását szabályozó európai rendelkezések A személyek szabad mozgását szabályozó európai rendelkezések Az Európai Bíróság személyek szabad mozgására vonatkozó esetjoga 15. A személyek szabad mozgásának egyéb dimenziói (pl. igazgatási és bírósági együttműködés) Kialakítandó kompetenciák: A kurzus során kialakított, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák: a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait; b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek jogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott jogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, 7. oldal / 104 oldal

9 értelmezésére; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására. a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalom: Az áruk és a személyek szabad áramlása az EU-ban kompendium. A kurzus oktató(i) által összeállított szöveggyűjtemény (jogforrások, bírósági határozatok, tanulmányok). A Kompendiumot kizárólag a képzésben résztvevő hallgatók használhatják oktatási, kutatási célokra, a Kompendium kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Kompendium másolatát minden hallgató megkapja. Ajánlott irodalom: Gráinne de Búrca Paul Craig: EU law text, cases, materials, New York : Oxford University Press (5th edition), 2011 (Chapters 1-10.) 1304 pages ISBN Barnard, Catherine: The Substantive Law of the EU: The Four Freedom, New York : Oxford University Press, 2010 (3 rd ed.) 752 pages ISBN Metzinger, Péter - Nemessányi, Zoltán - Osztovits, András: Freedom of Establishment for Companies in the European Union. Budapest : Complex, pages ISBN Allan F. Tatham: EC law in practice - a case-study approach, Budapest : HVG-ORAC, pages ISBN: Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Osztovits András Mihály, egyetemi docens, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): - 8. oldal / 104 oldal

10 Tantárgy neve: A szolgáltatások és a tőke szabad áramlása az EU-ban kreditszáma: 4 tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: előadás + szeminárium, óra számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. előtanulmányi feltételek (ha vannak): - tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Elsajátítandó ismeretanyag: A TFEU két fejezete foglalkozik a tagállamokban állandó vagy ideiglenes státussal tartózkodó egyéni vállalkozókkal. Egyik fejezete a letelepedés szabadságával, a másik fejezet a szolgáltatás nyújtás szabadságával. A Szerződés kiegészítő jellegű szabáyozást nyújt, így arra abban az esetben hivatkoznak, ha a tőkére, személyekre vagy árukra vonatkozó szabályozások nem alkalmazhatóak. A tőke szabad mozgása a Római Szerződésben meghatározott négy szabadság egyike. Az erre vonatkozó szabályozásból mára folyamatosan növekvő esetjog jött létre, amiből a kurzus a fontosabb döntéseket feldolgozza. A tantárgy ismeretkörei: 1. A szolgáltatások szabad mozgásának koncepciója az európai jogban 2. Az általános kereskedelmi korlátok megjelenése a szolglátatások szabad mozgásának kérdésében 3. A közösségi kompetenciák alapja és a szolgáltatások szabad mozgását szabályozó rendelkezésre álló eszközök. A szabályozás kiegészítő-mögöttes jellege. 4. A letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága közötti kapcsolat. A szolglátatások szabadsága terén jelentkező szektorális érdekek. 5. A szolgáltatások szabad mozgását szabályozó európai rendelkezések A szolgáltatások szabad mozgását szabályozó európai rendelkezések Az Európai Bíróság szolgáltatáso szabad mozgására vonatkozó esetjoga Az Európai Bíróság szolgáltatáso szabad mozgására vonatkozó esetjoga A harmadik országokból származó szolgáltatások szabályozása: a főbb szabályozások kompetenciája 10. A GATS és a szolgáltatások szabad áramlásának európai szabályozása 11. A tőke szabad mozgásának kérdései 12. A közösségi kompetenciák alapja és a tőke szabad mozgását szabályozó rendelkezésre álló eszközök 13. A tőke szabad mozgására vonatkozó közösségi szabályozás A tőke szabad mozgására vonatkozó közösségi szabályozás Az Európai Bíróság tőke szabad áramlására vonatkozó esetjoga Kialakítandó kompetenciák: A kurzus során kialakított, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák: a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait; b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek jogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott jogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására. 9. oldal / 104 oldal

11 a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalom: A szolgáltatások és a tőke szabad áramlása az EU-ban kompendium. A kurzus oktató(i) által összeállított szöveggyűjtemény (jogforrások, bírósági határozatok, tanulmányok). A Kompendiumot kizárólag a képzésben résztvevő hallgatók használhatják oktatási, kutatási célokra, a Kompendium kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Kompendium másolatát minden hallgató megkapja. Ajánlott irodalom: Gráinne de Búrca Paul Craig: EU law text, cases, materials, New York : Oxford University Press (5th edition), pages ISBN Barnard, Catherine: The Substantive Law of the EU: The Four Freedom, New York : Oxford University Press, 2010 (3 rd ed.) 752 pages ISBN Dahlberg, Mattias: Direct Taxation in Relation to the Freedom of Estalishment and the Free Movement of Capital. The Hague : Kluwer Law International, pages ISBN Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Osztovits András Mihály, egyetemi docens, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): oldal / 104 oldal

12 Tantárgy neve: Európai és összehasonlító versenyjog kreditszáma: 3 tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: előadás + szeminárium, óra számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. előtanulmányi feltételek (ha vannak): - tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Elsajátítandó ismeretanyag: A versenyjog az Európai Unió egyik legfontosabb közpolitikájának a szabályozási oldala, mely több mint 60 éves fennállása alatt igen gazdag joggyakorlatot alakított ki. A kurzus célja, hogy áttekintést adjon az EU versenyjogáról és bemutassa a tagállami jogalkalmazás sajátosságait. A tantárgy ismeretkörei: 1. Versenypolitika és közgazdasági alapok. Az EU versenyjogának áttekintése, nemzetközi vonatkozások. 2. Versenykorlátozó megállapodások: a vállalkozás, megállapodás, versenykorlátozás fogalma, a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége 3. Versenykorlátozó megállapodások: indokolt megállapodások és csoportmentesség 4. Kartellek, összehangolt magatartás 5. Együttműködési megállapodások: közös vállalkozások, R&D, termelés, vétel, alkalmazandó standardok 6. Vertikális megállapodások: csoportmentesség, a vertikális megállapodások típusai 7. Erőfölénnyel visszaélés: erőfölényes helyzet, releváns piac, visszaélés típusok, 102 cikkely szerinti eljárás 8. Az erőfölénnyel visszaélés egyes nevesített esetei: kizárólagos megállapodások, kapcsolás, a szállítás megtagadása, árengedmény 9. Felfaló árazás, árkülönbözet, szellemi tulajdonjogok 10. Eljárási kérdések: 1/2003/EK rendelet, 101 és 102. cikkely, jogérvényesítés 11. Vállalat összefonódások: hatáskör, az EU esetjog allokációs rendszere, eljárás 12. Vállalat összefonódások: anyagi jogi elemzés, igények 13. A tagállamok kötelezettségei az EU versenyjoga alapján 1.: Effet Utile, 106.cikk 14. A tagállamok kötelezettségei az EU versenyjoga alapján 2.: az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete 37. és 21.(4) cikke alapján 15. Állami támogatások Kialakítandó kompetenciák: A kurzus során kialakított, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák: a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait; b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek jogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott jogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; 11. oldal / 104 oldal

13 - a problémakezelés során alkalmazott összehasonlító szemlélet alkalmazására; - az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és rugalmas, megoldás-központú problémakezelésre, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készségre és nyitottságra; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására. a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalom: Európai és összehasonlító versenyjog kompendium. A kurzus oktató(i) által összeállított szöveggyűjtemény (jogforrások, bírósági határozatok, tanulmányok). A Kompendiumot kizárólag a képzésben résztvevő hallgatók használhatják oktatási, kutatási célokra, a Kompendium kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Kompendium másolatát minden hallgató megkapja. Ajánlott irodalom: Roth, Peter Rose, Vivien: Bellamy & Child: European Community Law of Competition. New York : Oxford University Press, pages ISBN Bishop, Simon Walker, Mike: Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement, London : Sweet & Maxwell, pages ISBN Goyder, D.G. - Goyder, Joanna - Albors-Llorens, Albertina.: Goyder's EC Competition Law (Osford ECLaw Library) (5th ed.) New York : Oxford University Press, pages ISBN Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Tóth András, egyetemi docens, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): oldal / 104 oldal

14 Tantárgy neve: Az áruk nemzetközi adásvétele: a Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS kreditszáma: 3 tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: előadás + szeminárium, óra számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. előtanulmányi feltételek (ha vannak): - tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Elsajátítandó ismeretanyag: Ez a tantárgy a nemzetközi adásvételi szerződések két vezető nemzetközi jogforrására, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközik adásvételi szerződéseiről szóló egyezményére (1980) és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kidolgozott Nemzetközi Kereskedelmi Feltételekre (INCOTERMS) vonatkozik. A tantárgy a Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS rendelkezéseire, bírósági és választottbírósági gyakorlatára és a jogtudomány vonatkozó eredményeire terjed ki. A tantárgy ismeretkörei: 1. Miért tér el a nemzetközi adásvétel szabályozása a belföldi adásvételi szerződésekétől? A Bécsi Vételi Egyezmény előzményei: korábbi nemzetközi egyezmények. 2. A Bécsi Vételi Egyezmény létrehozatala és az UNCITRAL szerepe az Egyezménnyel kapcsolatosan. A Bécsi Vételi Egyezmény státusza. A Bécsi Vételi Egyezményre vonatkozó források. Az Egyezmény esetjogáról. 3. A Bécsi Vételi Egyezmény szerkezete. Alkalmazási kör. 4. Általános rendelkezések 5. A szerződés megkötése 6. Az eladó kötelezettségei 7. A vevő kötelezettségei 8. Az eladó és a vevő kötelezettségeire vonatkozó közös rendelkezések Az eladó és a vevő kötelezettségeire vonatkozó közös rendelkezések Az alapvető szerződésszegés és egyéb általános rendelkezések 11. A jogkövetkezmények joghatásai a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. Záró rendelkezések. 12. Az INCOTERMS mint jogforrás a jogforrási rendszerben. Az INCOTERMS különböző változatai. 13. Az INCOTERMS hatálya és a szabályozott tárgykörök. Az INCOTERMS és a Bécsi Vételi Egyezmény kapcsolata. 14. Az INCOTERMS klauzulák és gyakorlatuk. Az INCOTERMS klauzulák szerződésbe foglalásának iratszerkesztési módszerei. 15. A Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS együttes alkalmazásával kapcsolatos átfogó jellegű esettanulmányok Kialakítandó kompetenciák: A kurzus során kialakított, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák: a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a nemzetközi gazdasági jogi problémákhoz rendelhető jogforrások (nemzetközi, európai, nemzeti; kötelező és soft law) azonosításának módját, a speciális jogforrásokat feldolgozó adatbázisok (jogszabályokat, esetjogot, jogirodalmi műveket vagy azok adatait tartalmazó adatbázisok) kezelését; - a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex magánjogi intézéséhez szükséges ismereteket (pl. 13. oldal / 104 oldal

15 nemzetközi üzleti szerződéskötés mint folyamat, teljesítés, iparjogvédelmi vagy szerzői jogbirtokosok igényeinek helyes kezelése, nemzetközi üzleti forgalomban használatos értékpapírok); b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek jogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott jogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására. a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalom: Az áruk nemzetközi adásvétele: a Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS kompendium. A kurzus oktató(i) által összeállított szöveggyűjtemény (jogforrások, bírósági határozatok, tanulmányok). A Kompendiumot kizárólag a képzésben résztvevő hallgatók használhatják oktatási, kutatási célokra, a Kompendium kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Kompendium másolatát minden hallgató megkapja. Ajánlott irodalom: Schlechtriem, Peter Schwenzer, Ingeborg (ed.): Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) (3 rd ed.) New York : Oxford University Press, pages ISBN Honnold, John O. Flechtner, Harry M.: Uniform law for international sales under the 1980 United Nations Convention (4 th ed.) Hague : Kluwer Law International, pages ISBN INCOTERMS 2000 ICC Official Rules for the Interpretation of Trade Terms, Paris, New York : ICC Publishing International Chamber of Commerce, pages ISBN Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Molnár István János, egyetemi docens, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): oldal / 104 oldal

16 Tantárgy neve: A határon átívelő gazdasági tevékenység állami ellenőrzésének nemzetközi szabályozói tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: előadás + szeminárium, óra számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. előtanulmányi feltételek (ha vannak): - kreditszáma: 3 tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Elsajátítandó ismeretanyag: Ez a tantárgy az áruk, szolgáltatások és szellemi tulajdonjog nemzetközi kereskedelmi forgalmával kapcsolatos állami beavatkozások nemzetközileg egységesített szabályrendszerével, valamint a külföldi befektetések védelmével kapcsolatos ismeretanyagot takarja. A tantárgy kitér mind az intézményi, mind az anyagi jogi vetületekre: az alkalmazandó szabályokra, a gyakorlatra és a vonatkozó jogirodalomra is. A tantárgy ismeretkörei: 1. A második világháborút követő gazdasági világrend megteremtése. Bretton Woods. A GATT 1947 és az ITO. A jogegységesítés mozgatórugói: a második világháború tanulságai. A GATT 1947 működése a WTO létrejövetele előtt. A kereskedelmi fordulók rendszere. A nemzetközi intézményi feltételrendszer: a Marrakes-i Egyezmény és a WTO. Az integráció kiterjesztése a termékforgalmon kívüli területekre: a GATS és a TRIPS. A WTO intézményi felépítése, döntéshozatal, vitarendezés. A megállapodások szerkezete a Marrakes-i Egyezményben. Források és vonatkozó adatbázisok. 2. Az áruforgalommal kapcsolatos egyéb lényeges gazdasági integrációk: egyes szabadkereskedelmi övezetek, vámuniók és más hasonló gazdasági integrációk 3. A GATT 1947 és a GATT A GATT Egyezmény szerkezete. 4. A diszkriminációmentesség alapvető eszközei a nemzetközi kereskedelemben 1.: a legnagyobb kedvezmény elve 5. A diszkriminációmentesség alapvető eszközei a nemzetközi kereskedelemben 2.: a nemzeti elbánás elve 6. A nem vámjellegű akadályok 7. A kedvezmények rendszere, felmentés és a kivételeket tartalmazó záradékok 8. Egyéb GATT rendelkezések 9. A GATT-tal kapcsolatos egyes időszerű témakörök: biztonságpolitikai kivétel, emberi jogok, környezetvédelem 10. A GATS és a TRIPS rendszere 11. A külföldi tulajdon és a külföldi befektetések védelme. Alapvető jogforrások és definíciók ( befektetés, külföldi, államosítás, stb.) 12. Az államosítás és kisajátítás nemzetközi jogi megítélése. Az Act of State doktrína, területen kívüliség (extraterritorialitás), állami szuverenitás, a kártalanítás meghatározásának különböző mintái. 13. A Washingtoni Konvenció. Az ICSID: intézményi vonatkozások, a vitarendezési eljárás. 14. Szemelvények az ICSID esetjogából Szemelvények az ICSID esetjogából oldal / 104 oldal

17 Kialakítandó kompetenciák: A kurzus során kialakított, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák: a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait; - a nemzetközi gazdasági jogi problémákhoz rendelhető jogforrások (nemzetközi, európai, nemzeti; kötelező és soft law) azonosításának módját, a speciális jogforrásokat feldolgozó adatbázisok (jogszabályokat, esetjogot, jogirodalmi műveket vagy azok adatait tartalmazó adatbázisok) kezelését; - a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex közjogi értékeléséhez szükséges ismereteket (pl. állami beavatkozások, állami támogatások, külföldi tulajdon elvonása stb.); b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek jogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott jogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására. a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalom: A határon átívelő gazdasági tevékenység állami ellenőrzésének nemzetközi szabályozói kompendium. A kurzus oktató(i) által összeállított szöveggyűjtemény (jogforrások, bírósági határozatok, tanulmányok). A Kompendiumot kizárólag a képzésben résztvevő hallgatók használhatják oktatási, kutatási célokra, a Kompendium kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Kompendium másolatát minden hallgató megkapja. Ajánlott irodalom: Petersmann, Ernst-Ulrich: The GATT/WTO dispute settlement system : international law, international organizations, and dispute settlement, London : Kluwer Law International, pages ISBN Mavroidis, Petros C. and Sykes, Alan O. (eds.): The WTO and international trade law/dispute settlement, Cheltenham : Edward Elgar, pages ISBN Schreuer, Christoph: The ICSID convention (2 nd ed.) London : Cambridge University Press, 2009, ISBN R. Rayfuse - E. Lauterpacht (eds): ICSID reports : reports of cases decided under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between states and nationals of other states, 1965, Cambridge : Grotius Publications, 1993-, 4 volumes:, ISBN: [pb], [v. 3], [v. 4], [hb] hb Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Palásti Gábor Péter, egyetemi docens, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): oldal / 104 oldal

18 Tantárgy neve: A szellemi tulajdon európai és nemzetközi védelme kreditszáma: 3 tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: előadás + szeminárium, óra számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. előtanulmányi feltételek (ha vannak): - tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Elsajátítandó ismeretanyag: A kurzus a szellemi alkotások joga átfogó áttekintését adja, ide értve az uniós és nemzetközi szerzői jogot és az iparjogvédelemet. Az anyagi jog mellett a kurzus áttekinti az intézményi vonatkozásokat és a rendelkezésre álló vitarendezési eszköztárat is. A tantárgy ismeretkörei: 1. A szellemi alkotások jogának tárgya és rendszere: különbségek a szerzői jog és az iparjogvédelem között. A szellemi alkotások jogának fejlődése: korai nemzeti kodifikációk, nemzetközi szerződések a 19. századtól, a nemzeti jogok nemzetközi eszközökkel történő közelítése. 2. A szellemi alkotások joga szabályozásának nemzetközi szervezeti vonatkozásai és a főbb nemzetközi egyezmények sajátoságai. A WIPO (Szellemi TUlajdon Világszervezete) és a WIPOhoz tartozó nemzetközi egyezmények. A TRIPS a marakeshi megállapodásban. Más nemzetközi és regionális szervezetek és szerződések. Az EU hatáskörei a szellemi alkotások jogának szabályozásában. 3. A Berni Uniós Egyezmény és protokolljai rendszerének alapjai az anyagi szerzői jogban I. 4. A Berni Uniós Egyezmény és protokolljai rendszerének alapjai az anyagi szerzői jogban II. 5. Nemzetközi aspektusok a BUE rendszerében 6. Más nagy nemzetközi szerződések a szerzői jogban. Az Európai Unió a szerzői jogban. Főbb nemzeti szerzői jogi rendszerek. Speciális szektorális szerzői jogi problémák. 7. A nemzetközi licenszelés alapjai a szerzői jogban. 8. A Párizsi Uniós Egyezmény és protokolljai rendszerének alapjai az anyagi iparjogvédelemben I. 9. A Párizsi Uniós Egyezmény és protokolljai rendszerének alapjai az anyagi iparjogvédelemben II. 10. Az iparjogvédelem egyes nemzetközi aspektusai a PUE alapján 11. Más nagy nemzetközi egyezmények az iparjogvédelem területén 12. Az Európai Unió joga az iparjogvédelemben 13. A főbb nemzetközi iparjogvédelmi oltalmi rendszerek. Az iparjogvédelem egyes típusainak speciális problémái. 14. Az iparjogvédelmi oltalmak nemzetközi licenszelésének alapjai 15. Nemzetközi vitarendezés a szellemi tulajdon területén: A WIPO Arbitrációs és Mediációs Központja Kialakítandó kompetenciák: A kurzus során kialakított, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák: a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait; - a nemzetközi gazdasági jogi problémákhoz rendelhető jogforrások (nemzetközi, európai, nemzeti; kötelező és soft law) azonosításának módját, a speciális jogforrásokat feldolgozó adatbázisok (jogszabályokat, esetjogot, jogirodalmi műveket vagy azok adatait tartalmazó adatbázisok) kezelését; 17. oldal / 104 oldal

19 - a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex magánjogi intézéséhez szükséges ismereteket (pl. nemzetközi üzleti szerződéskötés mint folyamat, teljesítés, iparjogvédelmi vagy szerzői jogbirtokosok igényeinek helyes kezelése, nemzetközi üzleti forgalomban használatos értékpapírok); b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére; - egy adott jogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására. a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalom: A szellemi tulajdon európai és nemzetközi védelme kompendium. A kurzus oktató(i) által összeállított szöveggyűjtemény (jogforrások, bírósági határozatok, tanulmányok). A Kompendiumot kizárólag a képzésben résztvevő hallgatók használhatják oktatási, kutatási célokra, a Kompendium kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Kompendium másolatát minden hallgató megkapja. Ajánlott irodalom: Daar, Jeffrey J. (ed.): International Intellectual Property Law Basics; Consulegis International Network of Law Firms, pages ISBN Available online: Phillips, Jeremy: Butterworths Intellectual Property Law Handbook, Tenth edition, Lexis Nexis United Kingdom, London, pages ISBN Kent, Allen and Lancour, Harold (eds.): Copyright: current viewpoints on history, laws, legislation, New York : R.R. Bowker, pages ISBN hb. N. March Hunnings: Industrial property cases from Common Market law reports, London : European Law Centre, c1973-c1988 ISBN , Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Grad-Gyenge Anikó, egyetemi docens, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): oldal / 104 oldal

20 Tantárgy neve: Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás kreditszáma: 4 tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: előadás + szemárium, óra számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. előtanulmányi feltételek (ha vannak): - tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Elsajátítandó ismeretanyag: A kurzus célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a kereskedelmi választottbíráskodás mint alternatív vitarendezési módszer meghatározó sajátosságait, valamint megismertesse a hallgatókat a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás és az ehhez kapcsolódó legfontosabb intézmények alapvető szabályaival. Figyelembe véve, hogy a gyakorlat kiemelkedően fontos szereppel bír a nemzetközi választottbíráskodás terén, az órákon számtalan jogeset is megoldásra kerül összehasonlító jogi módszerek alkalmazásával. A tantárgy ismeretkörei: 1. Általánosságban az alternatív vitarendezési módszerekről. A választottbíráskodás fogalma és jogi természete 2. A kereskedelmi választottbíráskodás történetének összefoglalója 3. A választottbíráskodás és a bíráskodás közötti kölcsönhatás 4. Nemzetközi szerződések és egyéb jogforrások a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás területén Nemzetközi szerződések és egyéb jogforrások a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás területén 2. Hozzáférés a választottbírósági adatbázisokhoz és a bizalmas ügykezelés kérdése 6. A nemzetközi esetekkel foglalkozó legismertebb nemzetközi és hazai választottbírósági intézmények és alapokmányaik A nemzetközi esetekkel foglalkozó legismertebb nemzetközi és hazai választottbírósági intézmények és alapokmányaik A kereskedelmi választottbíráskodásra vonatkozó legfontosabb szabályok I: A választottbírósági kikötés 9. A kereskedelmi választottbíráskodásra vonatkozó legfontosabb szabályok II: A választottbírósági eljárás megindítása 10. A kereskedelmi választottbíráskodásra vonatkozó legfontosabb szabályok III: A választottbíró kijelölése és kizárása 11. A kereskedelmi választottbíráskodásra vonatkozó legfontosabb szabályok IV: Az alkalmazandó jog kijelölése. A lex loci arbitrii és a lex causae alkalmazási területe és különbségei 12. A kereskedelmi választottbíráskodásra vonatkozó legfontosabb szabályok V: A választottbírósági eljárás általános elvei és szabályai 13. A nemzetközi kereskedelmi választottbírósági ítélet 14. Az ítélet megtámadása: hatályon kívül helyezés, valamint az elismerés, illetve végrehajtás megtagadásának okai 15. Választottbírósági ítéletek és nyilvánosságra hozatal 19. oldal / 104 oldal

21 Kialakítandó kompetenciák: A kurzus során kialakított, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák: a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a nemzetközi gazdasági jogi problémákhoz rendelhető jogforrások (nemzetközi, európai, nemzeti; kötelező és soft law) azonosításának módját, a speciális jogforrásokat feldolgozó adatbázisok (jogszabályokat, esetjogot, jogirodalmi műveket vagy azok adatait tartalmazó adatbázisok) kezelését; b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére; - egy adott jogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - egy nemzetközi vonatkozású jogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására. a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalom: Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás kompendium. A kurzus oktató(i) által összeállított szöveggyűjtemény (jogforrások, bírósági határozatok, tanulmányok). A Kompendiumot kizárólag a képzésben résztvevő hallgatók használhatják oktatási, kutatási célokra, a Kompendium kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Kompendium másolatát minden hallgató megkapja. Ajánlott irodalom: Redfern, Alan: Law and Practice of International Commercial Arbitration Student edition, London : Sweet&Maxwell, pages ISBN Várady, Tibor and Barcelo III, John J. and von Mehren, Arthur T: International Commercial Arbitration (4 th ed.) Brand : West, pages ISBN G. B. Born: International Commercial Arbitration, Tha Hague : Kluwer, pages ISBN Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): oldal / 104 oldal

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK TÁJÉKOZTATÓJA

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK TÁJÉKOZTATÓJA EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK TÁJÉKOZTATÓJA A képzés célja: Magyar nyelvű változat Az Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak (European and International Business Law

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

.2. A képzés programja, a szak tanterve nappali munkarend (az óra,

.2. A képzés programja, a szak tanterve nappali munkarend (az óra, .2. A képzés programja, a szak tanterve nappali munkarend (az óra, kredit és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés mintatanterv

Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés mintatanterv Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés mintatanterv Nappali tagozat tantárgy számonkérés 1. 2. 3. 4. kredit (koll / gyj / tanóraszám (heti/ féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) száma egyéb)

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

I. A KÉPZÉS TARTALMA

I. A KÉPZÉS TARTALMA I. A KÉPZÉS TARTALMA tantár - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök 1. Pécs 2. Pécs 3. félévek 4. 5. tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus 1 ( / sz / gy / konz) 6.

Részletesebben

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Együttműködő partnerünk: A képzés célja: A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a versenyfelügyeleti intézményrendszerben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek 2015/2016. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés (Finance and Account

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI (AZ ÚJ BA, BSC SZAKOK ESETÉBEN MEGEGYEZIK A

TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI (AZ ÚJ BA, BSC SZAKOK ESETÉBEN MEGEGYEZIK A TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI (AZ ÚJ BA, BSC SZAKOK ESETÉBEN MEGEGYEZIK A TANTÁRGYI ADATLAP ADATAIVAL) 1. A tantárgy kódja 7NK40NGK17B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Európai közösségi jog

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban

Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban Gazdasági jog Német, európai és nemzetközi gazdasági jog Iparjogvédelem Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban Képviselet

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 2 ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and

Részletesebben

A termékek új generációja

A termékek új generációja Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 185-192. o. A termékek új generációja A szellemi tulajdon nemzetközi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./ Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali és levelező tagozat; régi hálóterv) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Szolnok 2016 1 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉS 1.Az indítandó mesterszak megnevezése: vállalkozásfejlesztés 2.Az oklevélben

Részletesebben

A nemzetközi integráció formái

A nemzetközi integráció formái A nemzetközi integráció formái Az előadás vázlata Az integráció, nemzetközi (makroszintű) integráció fogalma Az integráció fő dimenziói Az EU földrajzi dimenziójának bemutatása A nemzetközi integráció

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére

A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére Általános társadalomtudományi ismeretek+nyelv Óra/ képzési idő

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz IV. évfolyam GM/Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: EU szabályozási

Részletesebben

A rész. Oktatási program

A rész. Oktatási program Az oktatási program szerkezete A rész Oktatási program A kurzusok szerkezete és kreditpontjai Kötelező kurzusok összesen Kötelező tárgyak négy en keresztül enként három tárgy (5 kredit/tárgy) enként egy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13 Előszó 11 Rövidítésjegyzék 13 1. FEJEZET / JOGTANI ÉS ÁLLAMSZERVEZETI ALAPOK 15 1.1 Jogtan 15 1.1.1 A jog fogalma 15 1.1.1.1 A jog összetevői 15 1.1.1.2 A jogkeletkezés útjai jogcsaládok 17 1.1.1.3 A jogrendszer

Részletesebben

A nemzetközi kereskedelem szabályai: A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer megalkotása

A nemzetközi kereskedelem szabályai: A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer megalkotása A nemzetközi kereskedelem szabályai: A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer megalkotása 1 2 3 Előszó 4 1. A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer születése és a GATT

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB38 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövedéki és adójog 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára

Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára New antitrust challenges for companies recent Hungarian and European developments

Részletesebben

Az uniós jog forrásai

Az uniós jog forrásai Lehetséges kategorizálások Lisszabon előtt Az uniós jog forrásai Előadás vázlat Sonnevend Pál Tagállamok aktusai Közösségek aktusai Általános jogelvek Közösségek nemzetközi szerződései Elsődleges források

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV II. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy neve: Kódszám:

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Nappali képzés 2014/2015. I. félév Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KOMPLEX ANGOL NYELVI FEJLESZTÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI (NEM ANGOL MŰVELTSÉGI TERÜLETES HALLGATÓKNAK) LEVELEZŐ SZAKOK

KOMPLEX ANGOL NYELVI FEJLESZTÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI (NEM ANGOL MŰVELTSÉGI TERÜLETES HALLGATÓKNAK) LEVELEZŐ SZAKOK KOMPLEX ANGOL NYELVI FEJLESZTÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI (NEM ANGOL MŰVELTSÉGI TERÜLETES HALLGATÓKNAK) LEVELEZŐ SZAKOK Tantárgy neve: Komplex angol nyelvi fejlesztés 1 Kreditszáma: 0 A tantárgy tantervi helye:

Részletesebben

A PTE-ÁJK levelező tagozatának mintatanterve

A PTE-ÁJK levelező tagozatának mintatanterve A PTE-ÁJK levelező tagozatának mintatanterve Általános ismeretek / képzési idő Kredit Százalék Általános szociológia 15 2 Politikaelmélet 15 2 Filozófia és jogi etika 30 5 Közgazdaságtan 30 5 Szaknyelv

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB48 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályzatismeret (pny.)1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM MAB kérésére módosított végleges KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA - Agrár képzési terület - Debrecen 2013. november Tartalom:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest EU szabályozási környezet Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése EU szabályozási környezet Tantárgy kódja:

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

I. Tananyag és felkészülést orientáló kérdések a kiselőadást NEM tartó hallgatók számára:

I. Tananyag és felkészülést orientáló kérdések a kiselőadást NEM tartó hallgatók számára: Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali és levelező tagozat; új hálóterv) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi asszisztens képzés 2. A tantárgy neve: Szakmai angol

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2013/2014. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I.

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I (általános jog) Dr Siket Judit TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A jog fogalma, a jogalkotás magatartási minta kötelező norma az állami kényszer szerepe A jogforrások jogforrások az Alaptörvényben

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

NETL09-B. Levelező tagozatos nemzetközi tanulmányok alapképzés képzési terve 2009/2010-es tanévtől

NETL09-B. Levelező tagozatos nemzetközi tanulmányok alapképzés képzési terve 2009/2010-es tanévtől NETL09-B Levelező tagozatos nemzetközi tanulmányok alapképzés képzési terve 2009/2010-es tanévtől Alapozó társadalomtudományi ismeretek Tárgy Közgazdaságtan I. Közgazdaságtan II. Jogi alaptan Államelmélet

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar

Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Felsőoktatási szakképzés Jogi felsőoktatási szakképzés Osztatlan képzés Alapképzések Mesterképzés Jogász szak Igazságügyi igazgatási szak Európai és nemzetközi üzleti jog Szakirányú

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Hétfő, 18.30 20.00 / 307 Nappali Kontakt óra AJSZNO42601 SZVN98601 - - Kredit 4 2 Félévi óraszám 30 30 Létszám 20 Szemeszter

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben