KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg KSH szám: KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, Bvotyik Mihály ügyvezetı igazgató

2 BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Kiegészítés a évi mérleghez ÁLTALÁNOS JELLEMZİK A társaság bemutatása A Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ KHT én alakult Ft alaptıkével. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyőlése december 19-én a 210/2008.(XII.19.) KH számú határozata szerint, a Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosításával a társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaság formájában történı továbbmőködésérıl határozott a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdése értelmében. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság január 29-én a Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Közhasznú Társaságot (Cg ) a cég átalakulása miatt a cégjegyzékbıl törölte. A törléssel egyidejőleg elrendelte a Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság bejegyzését a Cg számú cégjegyzékbe, mint a törölt cég teljes jogutódja. A jegyzett tıke: Ft tárgyi eszközbıl és Ft pénzbeli betétbıl áll. Székhely: 9022 Gyır, Czuczor Gergely u. 17. Mőködési forma: korlátolt felelısségő társaság (kiemelten közhasznú) Adószám: Honlap címe:http://www.bbmmk.hu Cégjegyzék szám: (jogelıd: Cg ) Cégbejegyzés kelte: január 29. (jogelıd: ) Statisztikai szám: (jogelıd: ) A cég alapítója: Gyır - Moson - Sopron Megyei Önkormányzat Közgyőlése Alapító székhelye: 9021 Gyır, Árpád u.32. Az alapító képviselıje: Dr. Szakács Imre, a közgyőlés elnöke A cég tulajdonosai: Magyar Állam tulajdonos (tag) tulajdonosi jogait gyakorolta január március 24-ig a Gyır-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ HU-9021 Gyır, Árpád út március 25-tıl a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. A tag (ok) adatai: 100 % - os tulajdoni hányaddal: Magyar Állam tag tulajdonosi jogait gyakorolta: ig Gyır-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ HU-9021 Gyır, Árpád út március 25-tıl a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. A tagsági jogviszony kezdete: Gazdasági év: Mérlegkészítés idıpontja: a tárgyévet követı év január 31. ( ) Fı tevékenységi kör: Máshova nem sorolt egyéb, közösségi, társadalmi tevékenység Máshova nem sorolt egyéb oktatás Alkotómővészet Elıadó - mővészetet kiegészítı tevékenység Elıadó mővészet 2

3 93.29 Máshova nem sorolt egyéb szabadidıs tevékenység Humánkutatás-, fejlesztés Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Máshova nem sorolt nyomás (kivéve: napilap) Vállalkozási tevékenységi kör: Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Számlavezetı pénzintézet: Magyar Államkincstár Gyır-Moson-Sopron Megyei Állampénztári Iroda 9022 Gyır, Czuczor Gergely utca 26. Pénzforgalmi számlaszám: ( ) ( ) A társaság vezetıje december 31.-ig: Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetı igazgató (9027 Gyır, Debrecen utca 3. I./4.) Jogviszony: tıl határozatlan idejő munkajogviszonyban álló tisztségviselı, április 1-tıl december 31-ig társasági jogi jogviszonyban álló tisztségviselı évi juttatások: Ft munkabér Ft tisztségviselıi tiszteletdíj Ft juttatás összesen. A társaságnál 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik Tagok: Dr. Horváth József évi tiszteletdíj: Ft Jogviszony: Kiss János évi tiszteletdíj: Ft Jogviszony: Villányi László évi tiszteletdíj: Ft Jogviszony: Az ügyvezetés ellenırzését végzi: RAAB-AUDIT Adótanácsadó- és Könyvvizsgáló KFT 9012 Gyır, Hegymester u. 50. Szabó István könyvvizsgáló bevonásával. Jogviszony: ig. Az éves beszámolót készítette: Kilián Sándorné (9083 Écs, Petıfi S. utca 17/a.) regisztrált mérlegképes könyvelı vállalkozási szakterület. Regisztrálási szám: TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek. A számviteli politika fı vonásai Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelı információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszert alkalmazzunk. A társaság, a gazdasági társaságokról szóló IV. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011. Korm. rendelet, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény hatálya alatt végzi gazdasági tevékenységét, könyvvezetési - és beszámoló - készítési kötelezettségét. 3

4 Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplı eszközöket a számvitelrıl szóló törvény i alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolónkban. A számvitelrıl szóló törvény 52 -a alapján az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogjuk (az értékcsökkenés elszámolása). A tárgyi eszközállomány értékcsökkenési elszámolása egyedi elbírálás alapján lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik negyedéves gyakorisággal. Használatba vételkor egyösszegő (100 %) értékcsökkenési leírást alkalmazunk a Ft egyedi beszerzési értékő immateriális javaink és tárgyi eszközeink esetén. Maradványértéket a Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél képezünk, egyedi elbírálás alapján. Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik. Megnevezése Befektetett eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tıke ellátottság % Likviditás Árbevétel arányos jövedelmezıség % A TÁRSASÁG ÉVI GAZDÁLKODÁSA A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutató számítása 2012.év % 2013.év % Index % Befektetett eszköz érték Összes eszköz érték 24,01 20,65 86,01 Forgóeszköz érték Összes eszköz érték 75,82 78,58 103,64 Saját tıke Összes forrás 61,64 33,93 55,05 Forgóeszköz Rövid lej. kötelezettség 973,81 710,33 72,94 Adózás elıtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele 4,42-76,98 17,42 Összességében elmondható, hogy a társaság fıbb gazdasági mutatói romlottak az elızı évi indexekhez képest, kiemelten a jövedelmezıségi mutatót. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Ft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: Immateriális javak 0 Alapítás, átszervezés aktivált értéke 0 Vagyoni értékő jogok 0 Szellemi termékek 0 Befejezetlen beruházások Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések

5 FORGÓESZKÖZÖK Készletek Anyagok Áruk, göngyölegek Követelések Belföldi Vevık Csoportosan nyilvántartott vevık Vevık elszámolt értékvesztése Munkavállalókkal szembeni követelések 0 Értékpapírok Pénzeszközök Pénztár Elszámolási számla ( ) Elszámolási számla ( ) AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Kamatok aktív idıbeli elhatárolása ESZKÖZÖK AKTÍVÁK ÖSSZESEN SAJÁT TİKE Induló tıke Eredménytartalék Lekötött tartalék eredménytartalékból Tárgyévi mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK 0 Céltartalékok várható kötelezettségekre 0 KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Belföldi szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása Bevételek elhatárolás Költségek elhatárolása FORRÁSOK PASSZÍVÁK ÖSSZESEN A mérlegben szereplı Eredménytartalék Adózott Mérleg Szerinti Eredménybıl származik. A Nemzeti Közmővelıdési és Közgyőjteményi Intézet (NKKI) a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény, valamint az 1/2007. (I.9.) Korm. rendelet alapján a kultúráért felelıs miniszter irányítása alatt mőködı országos és területi szakmai feladatokat ellátó intézmény. A március 25-én kelt megállapodás értelmében az NKKI társaságunktól a feladatkörünkbe tartozó megyei közmővelıdési szakmai szolgáltató feladatok ellátását napjától átvette. A feladat átvétele során meghatározásra és átadásra kerültek a feladatok ellátásához szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek. Társaságunkból nappal 2 fı munkavállaló került át az NKKI Gyır-Moson- Sopron Megyei irodájába. 5

6 Az alábbi táblázat mutatja az intézet számára térítésmentesen átadott eszközök értékét. A táblázatban szereplı térítésnélküli átadás után társaságunknak Ft Áfa befizetési kötelezettsége keletkezett, valamint a évi társasági adóalapot Ft -al meg kellett növelni, ami Ft társasági adó befizetési kötelezettség növekedést is eredményezett. Bruttó érték Ft Elszámolt értékcsökkenés Ft Nettó érték Ft Alapítás-átszervezés Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Gépek, berendezések Jármővek Irodai és egyéb berendezések Átadott eszközök összesen: A követelések fıkönyvi értéke és a mérlegérték közötti eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Fıkönyv (E FT) Mérleg (E FT) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Egyéb követelések 0 0 Összesen: Az eltérés összege és magyarázata: 0 A kötelezettségek fıkönyvi értéke és a mérlegérték közötti eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Fıkönyv (E FT) Mérleg (E FT) I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III: Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen: Az eltérés összege és magyarázata: 0 Esemény megnevezése Aktív idıbeli elhatárolások listája Összeg E Ft Bizonylat keletkezés ideje Kifizetés ideje Megjegyzés Web tárhely évi tárhely fenntart. ktg. Adó Jogtár fenntart. ktg évi jogtár elıfizetés Fogl.eü.szolgáltatás évi üzemorvosi szolg. Mindösszesen:

7 Belföldi vevık tételes listája Megnevezés Szla szám Összeg (Ft) Kiegyenlítés kelte Hivatásos Ír Sztepp Táncmőv. Egy. Budapest kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen Gyıri Népmővészeti Egyesület Falu Tamás Gyır Nádorvárosi Népmővészeti Egyesület Gyır Harmónia AMI Gyır Liszkai Melinda Gyır DRL Arrabona Kft. Gyır kiegyenlítetlen Winners Elements Bt.Gyır KLIK Budapest Nemzeti Mővelıdési Intézet Budapest Etalon AMI Gyır Fagano-Agro Kft. Gyırzámoly Színészképzı Stúdió Alapítvány Budapest Meszlényi Ákos Gyır NYME Apáczai Csere János Kar Gyır kiegyenlítetlen Vevık összesen: Csoportosan nyilvántartott vevık tételes listája Követelés összege (Ft) (Ft) Vevı megnevezése / Követelésünk kezdı idıpontja Elszámolt értékvesztés Egyenleg (Ft) Király Béla Várpalota ( ) Allegro Alapfokú Mővészeti Iskola Alapítvány Máriakálnok ( ) Van-Vili Bt. Gyır ( ) Szabó Tamás Kapuvár ( ) Összesen: A fenti táblázatban felsorolt vevıink követeléseinket elismerték, azonban úgy ítéljük meg, hogy a követelések behajtása illetve kiegyenlítése kétségessé vált. (1 vevı ellen végrehajtási eljárás indult, a többi vevınek pedig ismeretlenné vált a lakcíme, illetve székhelyének / telephelyének címe) évben társaságunk csoportos nyilvántartás alá vonta a fenti vevıket, és Ft értékvesztést számolt el, a évi társasági adóalapot 762 EFT-al 7

8 megnövelte évben 153 E FT- al (évi 20%-al) csökkentette a társasági adóalapot évben az eszközök és követelések között értékvesztés elszámolása nem történt. Rövid lejáratú kötelezettségek listája Belföldi szállítók tételes listája Megnevezés Számlaszám Összeg (Ft) Kiegyenlítés kelte Hagleitner Hygiene Magyarország Kft Gyır-Szol Gyır Magyar Államkincstár Budapest Mindösszesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek listája Megnevezés Összeg (E Ft-ban) Társasági adó 142 Kifizetıt terhelı személyi jövedelemadó 2 Szociális hozzájárulási adó 345 Egyszerősített foglalkoztatás közterhe 55 Százalékos egészségügyi hozzájárulás 11 Mag.szem.terh.egészségbizt. és munkaerı-piaci járulék 115 Magánszemélyt terhelı nyugdíjbiztosítási járulék 142 Magánszemélyt terhelı személyi jövedelemadó 232 Helyi iparőzési adó 27 Szakképzési hozzájárulás 15 Általános forgalmi adó 38 Költségvetési kötelezettségek összesen: 1124 Munkabérek 0 Egyéb szerv.fennálló röv.lej.kötelezettségek 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 0 Kötelezettségek áruszállításból,szolgáltatásból 105 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 1229 Adónem ( Ft-ban ) Adók és járulékok egyeztetése az adófolyószámlával Fıkönyvi elıírás évben Átutalás évben Fıkönyv egyenleg Adófolyószámla egyenleg Eltérés Bevallási/ Befizetési határidı Mag.szem.levont szja Kifizetıi szja Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Eg.bizt. és munkaerıp. járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egyszerősített foglal. közterhe ÁFA számla Társasági adó Cégautó adó Szakképzési hozzájárulás Adónemek össz:

9 A NAV adófolyószámlák és a társaság kimutatása között Ft kötelezettség mutatkozik társaságunk terhére. A fenti táblázatban tételesen megtalálható az egyes adónemek bevallásának és befizetésének határideje. A fıkönyvi könyvelésben elıírásra kerültek a tárgyévet terhelı adók, bevallásuk és befizetésük pedig már évben történt/ történik meg, a bevallási határidık figyelembevételével. Esemény megnevezése Passzív idıbeli elhatárolások listája Összeg E Ft Bizonylat keletkezés ideje Kifizetés ideje Megjegyzés Gyermekszínházi árbevétel évi megvalósítás Munka- tőzvéd. szolg. ktg évi költség Szınyeg bérleti díj évi költség Áram, víz, csatorna, távhısz évi költség Telefonszolgáltatás évi költség Banki költség évi költség Szerviz ktg évi költség Fejlesztési célra kap. tám Érd. növ. tám év 2010.év Fejlesztési célra kap. tám Mindösszesen: Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Villam.energ.hálóz.csatl.díj 2011.év A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma 7 fı. Belföldi értékesítés nettó árbevétele: Közhasznú árbevétel Vállalkozás árbevétele Egyéb bevételek: Kapott támogatások 0 Pályázati támogatások (NKA, TÁMOP) Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei: 0 Pénzintézeti kamatok 0 Rendkívüli bevételek: Fejlesztési célra kapott támogatások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltségek Üzemanyag Áramdíj Vízdíj Takarítási, tisztítási anyagok költsége Karbantartási, fenntartási anyagok Nyomtatvány költség Színházi, ruhatári belépıjegyek Egyéb anyagok 6056 Igénybe vett szolgáltatások

10 Szállítási költségek Közüzemi szolgáltatók alapdíjai Távhıszolgáltatás Szennyvízelvezetés díja Bérleti díjak, parkolási díjak Fenntartási, karbantartási költségek Hirdetés, reklám Posta költség Megbízási díjak Színházi elıadások díjai Szerzıi jogdíjak Telefon, internet költségek Könyvvizsgálat Adótanácsadás Jogi képvis. Munkavéd.- tőzvéd.szolg.fogl.eü.szolg Hírlap, folyóirat, szaklap költsége Takarítás Egyéb anyagjellegő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bankköltségek Biztosítási díjak Hatósági szolgáltatási, igazgatási díjak Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek Munkabér Tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Munkába járás költségei Végkielégítés ktg Adóköteles természetbeni juttatás Betegszabadságok Reprezentáció Bérjárulékok Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terhelı közteher Százalékos egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terv szerinti egyösszegő értékcsökkenési leírás Saját termeléső eszközök állományváltozása 0 Egyéb ráfordítások Fizetendı késedelmi kamatok, bírságok 736 Iparőzési adó Ráfordításként elszámolt arányosított ÁFA Cégautó adó Egyéb ráfordítások 817 Pénzügyi ráfordítások 0 10

11 Rendkívüli ráfordítások Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke Elengedett követelések(tér.nélk.átad.eszk.áfa fiz.köt RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY én a tárgyi eszközök (kis értékő egyéb berendezések, felszerelések) között 1 db átfolyó vízmelegítı selejtezésére került sor. A vízmelegítı a folyamatos használat miatt kilyukadt, javítása nem volt lehetséges. A készülék bruttó értéke Ft, a selejtezésig elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege Ft. A selejtezés során hasznos anyag nem keletkezett, ezért selejtezésbıl anyag visszavételezés nem történt. Lekötött Tartalék (Ft) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró (TAO kedvezmény) Adózott váll. Eredménytartalékból Közhasznú Eredménytartalékból Összesen: évben felnıttképzési intézményi akkreditációt szerzett társaságunk a TÁMOP / számú projekt keretében. A bekerülési érték Ft összeg volt, melyre 100 %-os forrást biztosított az operatív program évben lekötött tartalékot képeztünk a közhasznú eredménytartalékból i nappal az intézményi akkreditációt térítés nélkül átvette társaságunktól a Nemzeti Közmővelıdési és Közgyőjteményi Intézet. A mérlegben a Lekötött Tartalék soron szereplı alapítás- átszervezés összegét feloldottuk és visszavezettük a közhasznú Eredménytartalék sorra. Társaságunk 2012.évben 1 fı munkavállalójának rendes felmondással felmondott. A munkavállaló munkaviszonya én szőnt meg én az utolsó munkában töltött napon részére bruttó Ft összegő végkielégítés járt, valamint társaságunkat Ft összegő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terhelte. A számviteli törvény elıírása értelmében évben Ft céltartalékot képeztünk a várható kötelezettségekre, az adózás elıtti eredmény terhére, amelyet évben a kifizetés után feloldottunk, a évi adózás elıtti eredményünket a fenti összeggel csökkentettük. 11

12 KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE ÉV Sor- Elızı év Elızı évek Tárgyév A tétel megnevezése szám E FT helyesbítése E FT a. b. c. d. e. 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDİBELI ELHAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ D. SAJÁT TİKE I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.-bıl E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDİBELI ELHAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ

13 Adatok ezer forintban KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Elızı év Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év helyesbítése év helyesbítése év helyesbítése Tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok 4. Pénzügyi mőveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebbıl: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebbıl: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások ebbıl: vezetı tisztségviselık juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebbıl: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás elıtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13)

14 Adatok ezer forintban Elızı év Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év helyesbítése év helyesbítése év helyesbítése Tárgyév Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. IGEN Tájékoztató adatok Tárgyév EFT A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Ebbıl: - tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések 1151 Ebbıl: - megbízási díjak 0 3. Bérjárulékok 5216 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 Ebbıl: az e rendelet 16. (5) bek. szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott. 0 Megnevezés Ft Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás Alapítótól kapott támogatás 0 - Feladat ellátási szerzıdés 0 Egyéb önkormányzatoktól 0 - Gyır Megyei Jogú Város 0 Egyéb vállalkozóktól 0 Pályázati úton elnyert támogatás 0 - NKA pályázati támogatás NFÜ TÁMOP 0 Közhasznú tevékenységbıl származó árbevétel Színházi árbevétel

15 Egyéb közhasznú árbevétel 0 Pénzügyi mőveletek bevételei 0 Pénzintézeti kamatok 0 Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás Egyéb bevételek (kerekítések, késedelmi kamatok) 7866 Rendkívüli bevételek Végleges fejlesztési célú támogatás Érdekeltségnövelı Végleges fejlesztési célú támogatás NFÜ - TÁMOP Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység árbevétele Bérbeadási árbevételek Egyéb vállalkozási árbevételek Pénzügyi mőveletek bevételei 0 Pénzintézeti kamatok vállalkozási 0 Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás Egyéb bevételek (kerekítések) Rendkívüli bevételek Végleges fejlesztési célú tám. Érdekeltségnövelı Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifiz Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások Közhasznú tevékenység adózás elıtti eredménye Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség vállalkozás Igénybe vett szolgáltatások vállalkozás Egyéb szolgáltatások vállalkozási Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség vállalkozás Személyi jellegő egyéb vállalkozás Bérjárulékok vállalkozás Értékcsökkenési leírás vállalkozás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye

16 Adófizetési kötelezettség vállalkozás Vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye Közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredménye Kft évi mérleg szerinti eredménye Létszám, bér és személyi jellegő egyéb kifizetések (EFT) Elızı év Tárgyév fı bér szem. jell. egyéb kifiz. fı bér szem. jell. egyéb kifiz. Fizikai Szellemi Egyéb Alk.munkabér Mindössz: A közhasznú tevékenység megnevezése XXII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Gyır-Moson- Sopron Megyei Fordulója X. Országos József Attila Versés Prózamondó Verseny Megyei Elıválogatója Gyermekszínház Halász Judit koncert (3 koncert) A tárgyévben végzett közhasznúsági tevékenységek bemutatása A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely évi XX. törvény 121. a) b) évi XX. törvény 121. a) b) évi CLXXXIX. törvény 13. (1) évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 7. A közhasznú tevékenység célcsoportja Gyır-Moson- Sopron Megye általános iskolás korú tanulói Magyarország ifjúsági- és felnıtt kategóriába tartozó versmondói 6-10 éves korosztály éves korosztály Felnıtt és gyermek korosztály A közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma A közhasznú tevékenység fıbb eredményei 235 fı A zsőri tagjai sok hasznos ismerettel, tanáccsal, mélyreható elemzéssel segítették a résztvevık munkáját. A megyébıl 2 diákszínpad jutott tovább az országos találkozóra. Összes ráfordítás: Ft. 12 fı A versenyrıl 3 fı továbbjutott az országos versenyre. Összes ráfordítás: Ft 21 színházi elıadás 9338 fı 3 koncert 1360 fı A gyermekszínházi elıadások során a bérletet váltó közönség tartalmas mővészi élményekkel gazdagodott. Összes ráfordítás: Ft. Zenei élményhez juttatás Halász Judit dalain keresztül. Összes ráfordítás: Ft. TÁMOP évi CI. Gyır-Moson- 0 fı évben 16

17 09/ TANULÁSSAL A JÖVİÉRT: Gyır-Moson- Sopron megye hátrányos helyzető célcsoportjainak piaci alapú, gyakorlatorientált képzése, személyes és munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése törvény 3. (2) a) b) Sopron megye hátrányos helyzető célcsoportjai, etnikai kisebbségek, gyed-en, gyes-en, gyet-en lévık, vagy ezekrıl legfeljebb 6 hónapja visszatérık, alacsony iskolai végzettségőek, fogyatékkal élık, 50 év feletti férfiak és nık, regisztrált álláskeresık, tartósan inaktívak, érettségivel rendelkezık, de szakképzettséggel nem rendelkezık. megvalósult projekt fenntartási kötelezettsége. Összes ráfordítás: Ft. Társasági adó megállapítását módosító tételek EFT Adózás elıtti eredmény Adózás elıtti eredményt csökkentı jogcímek Elızı évi képzett céltartalék felhasználása 624 Az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszköz kikerülésekor adótörvény szerinti nettó érték 6496 Behajthatatlanná vált követelések tárgyévre jutó értékvesztése 153 Adózás elıtti eredményt csökkentı jogcímek összesen: 7273 Adózás elıtti eredményt növelı jogcímek Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszköz kivezetésekor számviteli törvény szerinti nettó érték 8074 Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások (térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke + ÁFA fizetési kötelezettség) 6986 Egyéb növelı jogcímek (tárgyévi közhasznú veszteség) Adózás elıtti eredményt növelı jogcímek összesen: Adóalap 1422 Társasági adó 142 Mérleg szerinti eredmény

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 289 Tata, Váralja u 4. 29. évi közhasznúsági jelentés Tartalom: 1.) Közhasznú egyszerősített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet 2.) A költségvetési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2009.04.24. Dr. Tóth Lajos s.k. Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22.....

Részletesebben