KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg KSH szám: KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, Bvotyik Mihály ügyvezetı igazgató

2 BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Kiegészítés a évi mérleghez ÁLTALÁNOS JELLEMZİK A társaság bemutatása A Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ KHT én alakult Ft alaptıkével. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyőlése december 19-én a 210/2008.(XII.19.) KH számú határozata szerint, a Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosításával a társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaság formájában történı továbbmőködésérıl határozott a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdése értelmében. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság január 29-én a Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Közhasznú Társaságot (Cg ) a cég átalakulása miatt a cégjegyzékbıl törölte. A törléssel egyidejőleg elrendelte a Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság bejegyzését a Cg számú cégjegyzékbe, mint a törölt cég teljes jogutódja. A jegyzett tıke: Ft tárgyi eszközbıl és Ft pénzbeli betétbıl áll. Székhely: 9022 Gyır, Czuczor Gergely u. 17. Mőködési forma: korlátolt felelısségő társaság (kiemelten közhasznú) Adószám: Honlap címe:http://www.bbmmk.hu Cégjegyzék szám: (jogelıd: Cg ) Cégbejegyzés kelte: január 29. (jogelıd: ) Statisztikai szám: (jogelıd: ) A cég alapítója: Gyır - Moson - Sopron Megyei Önkormányzat Közgyőlése Alapító székhelye: 9021 Gyır, Árpád u.32. Az alapító képviselıje: Dr. Szakács Imre, a közgyőlés elnöke A cég tulajdonosai: Magyar Állam tulajdonos (tag) tulajdonosi jogait gyakorolta január március 24-ig a Gyır-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ HU-9021 Gyır, Árpád út március 25-tıl a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. A tag (ok) adatai: 100 % - os tulajdoni hányaddal: Magyar Állam tag tulajdonosi jogait gyakorolta: ig Gyır-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ HU-9021 Gyır, Árpád út március 25-tıl a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. A tagsági jogviszony kezdete: Gazdasági év: Mérlegkészítés idıpontja: a tárgyévet követı év január 31. ( ) Fı tevékenységi kör: Máshova nem sorolt egyéb, közösségi, társadalmi tevékenység Máshova nem sorolt egyéb oktatás Alkotómővészet Elıadó - mővészetet kiegészítı tevékenység Elıadó mővészet 2

3 93.29 Máshova nem sorolt egyéb szabadidıs tevékenység Humánkutatás-, fejlesztés Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Máshova nem sorolt nyomás (kivéve: napilap) Vállalkozási tevékenységi kör: Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Számlavezetı pénzintézet: Magyar Államkincstár Gyır-Moson-Sopron Megyei Állampénztári Iroda 9022 Gyır, Czuczor Gergely utca 26. Pénzforgalmi számlaszám: ( ) ( ) A társaság vezetıje december 31.-ig: Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetı igazgató (9027 Gyır, Debrecen utca 3. I./4.) Jogviszony: tıl határozatlan idejő munkajogviszonyban álló tisztségviselı, április 1-tıl december 31-ig társasági jogi jogviszonyban álló tisztségviselı évi juttatások: Ft munkabér Ft tisztségviselıi tiszteletdíj Ft juttatás összesen. A társaságnál 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik Tagok: Dr. Horváth József évi tiszteletdíj: Ft Jogviszony: Kiss János évi tiszteletdíj: Ft Jogviszony: Villányi László évi tiszteletdíj: Ft Jogviszony: Az ügyvezetés ellenırzését végzi: RAAB-AUDIT Adótanácsadó- és Könyvvizsgáló KFT 9012 Gyır, Hegymester u. 50. Szabó István könyvvizsgáló bevonásával. Jogviszony: ig. Az éves beszámolót készítette: Kilián Sándorné (9083 Écs, Petıfi S. utca 17/a.) regisztrált mérlegképes könyvelı vállalkozási szakterület. Regisztrálási szám: TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek. A számviteli politika fı vonásai Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelı információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszert alkalmazzunk. A társaság, a gazdasági társaságokról szóló IV. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011. Korm. rendelet, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény hatálya alatt végzi gazdasági tevékenységét, könyvvezetési - és beszámoló - készítési kötelezettségét. 3

4 Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplı eszközöket a számvitelrıl szóló törvény i alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolónkban. A számvitelrıl szóló törvény 52 -a alapján az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogjuk (az értékcsökkenés elszámolása). A tárgyi eszközállomány értékcsökkenési elszámolása egyedi elbírálás alapján lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik negyedéves gyakorisággal. Használatba vételkor egyösszegő (100 %) értékcsökkenési leírást alkalmazunk a Ft egyedi beszerzési értékő immateriális javaink és tárgyi eszközeink esetén. Maradványértéket a Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél képezünk, egyedi elbírálás alapján. Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik. Megnevezése Befektetett eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tıke ellátottság % Likviditás Árbevétel arányos jövedelmezıség % A TÁRSASÁG ÉVI GAZDÁLKODÁSA A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutató számítása 2012.év % 2013.év % Index % Befektetett eszköz érték Összes eszköz érték 24,01 20,65 86,01 Forgóeszköz érték Összes eszköz érték 75,82 78,58 103,64 Saját tıke Összes forrás 61,64 33,93 55,05 Forgóeszköz Rövid lej. kötelezettség 973,81 710,33 72,94 Adózás elıtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele 4,42-76,98 17,42 Összességében elmondható, hogy a társaság fıbb gazdasági mutatói romlottak az elızı évi indexekhez képest, kiemelten a jövedelmezıségi mutatót. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Ft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: Immateriális javak 0 Alapítás, átszervezés aktivált értéke 0 Vagyoni értékő jogok 0 Szellemi termékek 0 Befejezetlen beruházások Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések

5 FORGÓESZKÖZÖK Készletek Anyagok Áruk, göngyölegek Követelések Belföldi Vevık Csoportosan nyilvántartott vevık Vevık elszámolt értékvesztése Munkavállalókkal szembeni követelések 0 Értékpapírok Pénzeszközök Pénztár Elszámolási számla ( ) Elszámolási számla ( ) AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Kamatok aktív idıbeli elhatárolása ESZKÖZÖK AKTÍVÁK ÖSSZESEN SAJÁT TİKE Induló tıke Eredménytartalék Lekötött tartalék eredménytartalékból Tárgyévi mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK 0 Céltartalékok várható kötelezettségekre 0 KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Belföldi szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása Bevételek elhatárolás Költségek elhatárolása FORRÁSOK PASSZÍVÁK ÖSSZESEN A mérlegben szereplı Eredménytartalék Adózott Mérleg Szerinti Eredménybıl származik. A Nemzeti Közmővelıdési és Közgyőjteményi Intézet (NKKI) a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény, valamint az 1/2007. (I.9.) Korm. rendelet alapján a kultúráért felelıs miniszter irányítása alatt mőködı országos és területi szakmai feladatokat ellátó intézmény. A március 25-én kelt megállapodás értelmében az NKKI társaságunktól a feladatkörünkbe tartozó megyei közmővelıdési szakmai szolgáltató feladatok ellátását napjától átvette. A feladat átvétele során meghatározásra és átadásra kerültek a feladatok ellátásához szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek. Társaságunkból nappal 2 fı munkavállaló került át az NKKI Gyır-Moson- Sopron Megyei irodájába. 5

6 Az alábbi táblázat mutatja az intézet számára térítésmentesen átadott eszközök értékét. A táblázatban szereplı térítésnélküli átadás után társaságunknak Ft Áfa befizetési kötelezettsége keletkezett, valamint a évi társasági adóalapot Ft -al meg kellett növelni, ami Ft társasági adó befizetési kötelezettség növekedést is eredményezett. Bruttó érték Ft Elszámolt értékcsökkenés Ft Nettó érték Ft Alapítás-átszervezés Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Gépek, berendezések Jármővek Irodai és egyéb berendezések Átadott eszközök összesen: A követelések fıkönyvi értéke és a mérlegérték közötti eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Fıkönyv (E FT) Mérleg (E FT) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Egyéb követelések 0 0 Összesen: Az eltérés összege és magyarázata: 0 A kötelezettségek fıkönyvi értéke és a mérlegérték közötti eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Fıkönyv (E FT) Mérleg (E FT) I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III: Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen: Az eltérés összege és magyarázata: 0 Esemény megnevezése Aktív idıbeli elhatárolások listája Összeg E Ft Bizonylat keletkezés ideje Kifizetés ideje Megjegyzés Web tárhely évi tárhely fenntart. ktg. Adó Jogtár fenntart. ktg évi jogtár elıfizetés Fogl.eü.szolgáltatás évi üzemorvosi szolg. Mindösszesen:

7 Belföldi vevık tételes listája Megnevezés Szla szám Összeg (Ft) Kiegyenlítés kelte Hivatásos Ír Sztepp Táncmőv. Egy. Budapest kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen Gyıri Népmővészeti Egyesület Falu Tamás Gyır Nádorvárosi Népmővészeti Egyesület Gyır Harmónia AMI Gyır Liszkai Melinda Gyır DRL Arrabona Kft. Gyır kiegyenlítetlen Winners Elements Bt.Gyır KLIK Budapest Nemzeti Mővelıdési Intézet Budapest Etalon AMI Gyır Fagano-Agro Kft. Gyırzámoly Színészképzı Stúdió Alapítvány Budapest Meszlényi Ákos Gyır NYME Apáczai Csere János Kar Gyır kiegyenlítetlen Vevık összesen: Csoportosan nyilvántartott vevık tételes listája Követelés összege (Ft) (Ft) Vevı megnevezése / Követelésünk kezdı idıpontja Elszámolt értékvesztés Egyenleg (Ft) Király Béla Várpalota ( ) Allegro Alapfokú Mővészeti Iskola Alapítvány Máriakálnok ( ) Van-Vili Bt. Gyır ( ) Szabó Tamás Kapuvár ( ) Összesen: A fenti táblázatban felsorolt vevıink követeléseinket elismerték, azonban úgy ítéljük meg, hogy a követelések behajtása illetve kiegyenlítése kétségessé vált. (1 vevı ellen végrehajtási eljárás indult, a többi vevınek pedig ismeretlenné vált a lakcíme, illetve székhelyének / telephelyének címe) évben társaságunk csoportos nyilvántartás alá vonta a fenti vevıket, és Ft értékvesztést számolt el, a évi társasági adóalapot 762 EFT-al 7

8 megnövelte évben 153 E FT- al (évi 20%-al) csökkentette a társasági adóalapot évben az eszközök és követelések között értékvesztés elszámolása nem történt. Rövid lejáratú kötelezettségek listája Belföldi szállítók tételes listája Megnevezés Számlaszám Összeg (Ft) Kiegyenlítés kelte Hagleitner Hygiene Magyarország Kft Gyır-Szol Gyır Magyar Államkincstár Budapest Mindösszesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek listája Megnevezés Összeg (E Ft-ban) Társasági adó 142 Kifizetıt terhelı személyi jövedelemadó 2 Szociális hozzájárulási adó 345 Egyszerősített foglalkoztatás közterhe 55 Százalékos egészségügyi hozzájárulás 11 Mag.szem.terh.egészségbizt. és munkaerı-piaci járulék 115 Magánszemélyt terhelı nyugdíjbiztosítási járulék 142 Magánszemélyt terhelı személyi jövedelemadó 232 Helyi iparőzési adó 27 Szakképzési hozzájárulás 15 Általános forgalmi adó 38 Költségvetési kötelezettségek összesen: 1124 Munkabérek 0 Egyéb szerv.fennálló röv.lej.kötelezettségek 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 0 Kötelezettségek áruszállításból,szolgáltatásból 105 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 1229 Adónem ( Ft-ban ) Adók és járulékok egyeztetése az adófolyószámlával Fıkönyvi elıírás évben Átutalás évben Fıkönyv egyenleg Adófolyószámla egyenleg Eltérés Bevallási/ Befizetési határidı Mag.szem.levont szja Kifizetıi szja Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Eg.bizt. és munkaerıp. járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egyszerősített foglal. közterhe ÁFA számla Társasági adó Cégautó adó Szakképzési hozzájárulás Adónemek össz:

9 A NAV adófolyószámlák és a társaság kimutatása között Ft kötelezettség mutatkozik társaságunk terhére. A fenti táblázatban tételesen megtalálható az egyes adónemek bevallásának és befizetésének határideje. A fıkönyvi könyvelésben elıírásra kerültek a tárgyévet terhelı adók, bevallásuk és befizetésük pedig már évben történt/ történik meg, a bevallási határidık figyelembevételével. Esemény megnevezése Passzív idıbeli elhatárolások listája Összeg E Ft Bizonylat keletkezés ideje Kifizetés ideje Megjegyzés Gyermekszínházi árbevétel évi megvalósítás Munka- tőzvéd. szolg. ktg évi költség Szınyeg bérleti díj évi költség Áram, víz, csatorna, távhısz évi költség Telefonszolgáltatás évi költség Banki költség évi költség Szerviz ktg évi költség Fejlesztési célra kap. tám Érd. növ. tám év 2010.év Fejlesztési célra kap. tám Mindösszesen: Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Villam.energ.hálóz.csatl.díj 2011.év A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma 7 fı. Belföldi értékesítés nettó árbevétele: Közhasznú árbevétel Vállalkozás árbevétele Egyéb bevételek: Kapott támogatások 0 Pályázati támogatások (NKA, TÁMOP) Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei: 0 Pénzintézeti kamatok 0 Rendkívüli bevételek: Fejlesztési célra kapott támogatások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltségek Üzemanyag Áramdíj Vízdíj Takarítási, tisztítási anyagok költsége Karbantartási, fenntartási anyagok Nyomtatvány költség Színházi, ruhatári belépıjegyek Egyéb anyagok 6056 Igénybe vett szolgáltatások

10 Szállítási költségek Közüzemi szolgáltatók alapdíjai Távhıszolgáltatás Szennyvízelvezetés díja Bérleti díjak, parkolási díjak Fenntartási, karbantartási költségek Hirdetés, reklám Posta költség Megbízási díjak Színházi elıadások díjai Szerzıi jogdíjak Telefon, internet költségek Könyvvizsgálat Adótanácsadás Jogi képvis. Munkavéd.- tőzvéd.szolg.fogl.eü.szolg Hírlap, folyóirat, szaklap költsége Takarítás Egyéb anyagjellegő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bankköltségek Biztosítási díjak Hatósági szolgáltatási, igazgatási díjak Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek Munkabér Tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Munkába járás költségei Végkielégítés ktg Adóköteles természetbeni juttatás Betegszabadságok Reprezentáció Bérjárulékok Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terhelı közteher Százalékos egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terv szerinti egyösszegő értékcsökkenési leírás Saját termeléső eszközök állományváltozása 0 Egyéb ráfordítások Fizetendı késedelmi kamatok, bírságok 736 Iparőzési adó Ráfordításként elszámolt arányosított ÁFA Cégautó adó Egyéb ráfordítások 817 Pénzügyi ráfordítások 0 10

11 Rendkívüli ráfordítások Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke Elengedett követelések(tér.nélk.átad.eszk.áfa fiz.köt RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY én a tárgyi eszközök (kis értékő egyéb berendezések, felszerelések) között 1 db átfolyó vízmelegítı selejtezésére került sor. A vízmelegítı a folyamatos használat miatt kilyukadt, javítása nem volt lehetséges. A készülék bruttó értéke Ft, a selejtezésig elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege Ft. A selejtezés során hasznos anyag nem keletkezett, ezért selejtezésbıl anyag visszavételezés nem történt. Lekötött Tartalék (Ft) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró (TAO kedvezmény) Adózott váll. Eredménytartalékból Közhasznú Eredménytartalékból Összesen: évben felnıttképzési intézményi akkreditációt szerzett társaságunk a TÁMOP / számú projekt keretében. A bekerülési érték Ft összeg volt, melyre 100 %-os forrást biztosított az operatív program évben lekötött tartalékot képeztünk a közhasznú eredménytartalékból i nappal az intézményi akkreditációt térítés nélkül átvette társaságunktól a Nemzeti Közmővelıdési és Közgyőjteményi Intézet. A mérlegben a Lekötött Tartalék soron szereplı alapítás- átszervezés összegét feloldottuk és visszavezettük a közhasznú Eredménytartalék sorra. Társaságunk 2012.évben 1 fı munkavállalójának rendes felmondással felmondott. A munkavállaló munkaviszonya én szőnt meg én az utolsó munkában töltött napon részére bruttó Ft összegő végkielégítés járt, valamint társaságunkat Ft összegő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terhelte. A számviteli törvény elıírása értelmében évben Ft céltartalékot képeztünk a várható kötelezettségekre, az adózás elıtti eredmény terhére, amelyet évben a kifizetés után feloldottunk, a évi adózás elıtti eredményünket a fenti összeggel csökkentettük. 11

12 KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE ÉV Sor- Elızı év Elızı évek Tárgyév A tétel megnevezése szám E FT helyesbítése E FT a. b. c. d. e. 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDİBELI ELHAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ D. SAJÁT TİKE I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.-bıl E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDİBELI ELHAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ

13 Adatok ezer forintban KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Elızı év Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év helyesbítése év helyesbítése év helyesbítése Tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok 4. Pénzügyi mőveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebbıl: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebbıl: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások ebbıl: vezetı tisztségviselık juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebbıl: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás elıtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13)

14 Adatok ezer forintban Elızı év Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év helyesbítése év helyesbítése év helyesbítése Tárgyév Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. IGEN Tájékoztató adatok Tárgyév EFT A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Ebbıl: - tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések 1151 Ebbıl: - megbízási díjak 0 3. Bérjárulékok 5216 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 Ebbıl: az e rendelet 16. (5) bek. szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott. 0 Megnevezés Ft Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás Alapítótól kapott támogatás 0 - Feladat ellátási szerzıdés 0 Egyéb önkormányzatoktól 0 - Gyır Megyei Jogú Város 0 Egyéb vállalkozóktól 0 Pályázati úton elnyert támogatás 0 - NKA pályázati támogatás NFÜ TÁMOP 0 Közhasznú tevékenységbıl származó árbevétel Színházi árbevétel

15 Egyéb közhasznú árbevétel 0 Pénzügyi mőveletek bevételei 0 Pénzintézeti kamatok 0 Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás Egyéb bevételek (kerekítések, késedelmi kamatok) 7866 Rendkívüli bevételek Végleges fejlesztési célú támogatás Érdekeltségnövelı Végleges fejlesztési célú támogatás NFÜ - TÁMOP Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység árbevétele Bérbeadási árbevételek Egyéb vállalkozási árbevételek Pénzügyi mőveletek bevételei 0 Pénzintézeti kamatok vállalkozási 0 Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás Egyéb bevételek (kerekítések) Rendkívüli bevételek Végleges fejlesztési célú tám. Érdekeltségnövelı Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifiz Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások Közhasznú tevékenység adózás elıtti eredménye Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség vállalkozás Igénybe vett szolgáltatások vállalkozás Egyéb szolgáltatások vállalkozási Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség vállalkozás Személyi jellegő egyéb vállalkozás Bérjárulékok vállalkozás Értékcsökkenési leírás vállalkozás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye

16 Adófizetési kötelezettség vállalkozás Vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye Közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredménye Kft évi mérleg szerinti eredménye Létszám, bér és személyi jellegő egyéb kifizetések (EFT) Elızı év Tárgyév fı bér szem. jell. egyéb kifiz. fı bér szem. jell. egyéb kifiz. Fizikai Szellemi Egyéb Alk.munkabér Mindössz: A közhasznú tevékenység megnevezése XXII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Gyır-Moson- Sopron Megyei Fordulója X. Országos József Attila Versés Prózamondó Verseny Megyei Elıválogatója Gyermekszínház Halász Judit koncert (3 koncert) A tárgyévben végzett közhasznúsági tevékenységek bemutatása A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely évi XX. törvény 121. a) b) évi XX. törvény 121. a) b) évi CLXXXIX. törvény 13. (1) évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 7. A közhasznú tevékenység célcsoportja Gyır-Moson- Sopron Megye általános iskolás korú tanulói Magyarország ifjúsági- és felnıtt kategóriába tartozó versmondói 6-10 éves korosztály éves korosztály Felnıtt és gyermek korosztály A közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma A közhasznú tevékenység fıbb eredményei 235 fı A zsőri tagjai sok hasznos ismerettel, tanáccsal, mélyreható elemzéssel segítették a résztvevık munkáját. A megyébıl 2 diákszínpad jutott tovább az országos találkozóra. Összes ráfordítás: Ft. 12 fı A versenyrıl 3 fı továbbjutott az országos versenyre. Összes ráfordítás: Ft 21 színházi elıadás 9338 fı 3 koncert 1360 fı A gyermekszínházi elıadások során a bérletet váltó közönség tartalmas mővészi élményekkel gazdagodott. Összes ráfordítás: Ft. Zenei élményhez juttatás Halász Judit dalain keresztül. Összes ráfordítás: Ft. TÁMOP évi CI. Gyır-Moson- 0 fı évben 16

17 09/ TANULÁSSAL A JÖVİÉRT: Gyır-Moson- Sopron megye hátrányos helyzető célcsoportjainak piaci alapú, gyakorlatorientált képzése, személyes és munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése törvény 3. (2) a) b) Sopron megye hátrányos helyzető célcsoportjai, etnikai kisebbségek, gyed-en, gyes-en, gyet-en lévık, vagy ezekrıl legfeljebb 6 hónapja visszatérık, alacsony iskolai végzettségőek, fogyatékkal élık, 50 év feletti férfiak és nık, regisztrált álláskeresık, tartósan inaktívak, érettségivel rendelkezık, de szakképzettséggel nem rendelkezık. megvalósult projekt fenntartási kötelezettsége. Összes ráfordítás: Ft. Társasági adó megállapítását módosító tételek EFT Adózás elıtti eredmény Adózás elıtti eredményt csökkentı jogcímek Elızı évi képzett céltartalék felhasználása 624 Az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszköz kikerülésekor adótörvény szerinti nettó érték 6496 Behajthatatlanná vált követelések tárgyévre jutó értékvesztése 153 Adózás elıtti eredményt csökkentı jogcímek összesen: 7273 Adózás elıtti eredményt növelı jogcímek Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszköz kivezetésekor számviteli törvény szerinti nettó érték 8074 Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások (térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke + ÁFA fizetési kötelezettség) 6986 Egyéb növelı jogcímek (tárgyévi közhasznú veszteség) Adózás elıtti eredményt növelı jogcímek összesen: Adóalap 1422 Társasági adó 142 Mérleg szerinti eredmény

18 Rendkívüli bevételek társasági adóra gyakorolt hatása Rendkívüli bevételek Elszámolt értékcsökk. (Ft) Visszaírt támogatás (Ft) Társasági adó alapra gyakorolt hatás (Ft) Társasági adóra gyakorolt hatás (Ft) évben üz. helyezett eszközök évben üz. hely.eszk.tér.n.átadás évben üz. helyezett eszközök évben üz. hely.eszk.tér.n.átadás évben üz. helyezett eszközök évben üz. hely.eszk.(támop) év.ühely.eszk.(TÁMOP)tér.nél.átadás évben üz.hely.eszk.(támop) év.ühely.eszk.(TÁMOP)tér.nél.átadás évben üz.hely.eszk.(támop) év.ühely.eszk.(TÁMOP)tér.nél.átadás Társasági adóra gyakorolt növelı hatás összesen: Rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt hatása Rendkívüli ráfordítások Eszközök nettó értéke (Ft) Társasági adó alapra gyakorolt hatás (Ft) Társasági adóra gyakorolt hatás (Ft) Alapítás-átszervezés Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Gépek, berendezések Jármővek Irodai és egyéb berendezések Átadott eszközök összesen: Tér.nélküli átadás ÁFA kötelezettsége Társasági adóra gyakorolt növelı hatás összesen: Kimutatás a 30 % pénzügyi alapról és annak felhasználásáról év 30 % pénzügyi alap Javításra, karbantartásra Pénzügyi alap maradvány képzés (Ft) felhasznált pénzügyi alap (Ft) tárgyév (Ft) Összesen:

19 A Szociális és Gyermekvédelmi Fıigazgatóság Gyır-Moson-Sopron Megyei Kirendeltsége az átadott vagyontárgyainak karbantartása és javítása érdekében pénzügyi alap létrehozására kötelezte társaságunkat. Ezt a pénzügyi alapot minden év december 31. napjára fel kell tölteni a nem kötelezı vállalkozási árbevétel éves összegének 30 % - ra. Társaságunk a feltöltésnek évben a veszteséges gazdálkodás következtében nem tudott eleget tenni. Befektetési tükör év E Ft Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 1. Alapítás - átszervezés akt. értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immat. javakra adott elılegek 7. Immat. Javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcs.jogok Mőszaki berend.gépek, jármővek Egyéb berend.felszer. jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök ért.helyesbítése Tárgyi eszközök összesen: Befektetett eszközök összesen: E Ft Halmozott értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 1. Alapítás-átszerv.akt. értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immat. javakra adott elılegek 7. Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcs.vagy.jogok Mőszaki berend. gépek, jármőv Egyéb berend.felszer. jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesb. Tárgyi eszközök összesen Befektetett eszközök összesen:

20 Terv szerinti Tárgyévi értékcsökkenés Lineáris Degressziv 1. Alapítás-átszerv. aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális jav. adott elılegek 7. Immateriális javak értékhely. Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcs.vagy.jogok Mőszaki berend. gépek, jármőv Egyéb berend. felszer. jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesb. Tárgyi eszközök összesen 881 Befektetett eszközök összesen: 1160 Telj. arányos E Ft Terven felüli É.cs. elszám. É.cs. visszaírás E Ft Nettó érték Nyitó Záró 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berend. felszerelések, jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Befektetett eszközök összesen: A Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Nonprofit Kft. ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A székhelyéül szolgáló 9022 Gyır, Czuczor Gergely utca 17. szám alatti 20

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2009.04.24. Dr. Tóth Lajos s.k. Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A 2015. 01. 01. 2015. 07. 31. Tevékenységet záró idıszak

A 2015. 01. 01. 2015. 07. 31. Tevékenységet záró idıszak BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2015. 01. 01. 2015. 07. 31. Tevékenységet záró idıszak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.év

Közhasznúsági jelentés 2009.év EuropTec Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.év

Közhasznúsági jelentés 2008.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2008.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Október 23. Alapítvány címe, telefonszáma: 5700 Gyula Bodoky u 17/C Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló 2011. üzleti

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2011.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2013.

Részletesebben

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám 1 8 8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 1 0 0 6 6 8 Nyilvántartási szám Az alapítvány megnevezése : BÁNKA KRISTÓF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe: 1043. Budapest Megyeri út 13 2010. év A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV Adószám: 18982590-1-08 LEHETİSÉG CSALÁDOKNAK 2005 ALAPÍTVÁNY 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, ÁCHIM A. U. 26. KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. ÉV Beszámolási idıszak: 2010. 01. 01 2010. 12. 31. Készítette:

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója 1 2 4 2-4 - 2-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. november 22. - 20. december 31. 20 Kelt Fonyód, 2012. április 20. 1 2 4 2-4 - 2-1 4 2 0 MÉRLEG Idıszaka 20.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló Közhasznú egyszerősített éves beszámoló 2011. év Záradék: a Budapesti Politechnikum Alapítvány 2012.06.13-án tartott kuratóriumi ülésén a beszámolót elfogadta. Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz DKMT Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6722 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Maroshegyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány székhely: 8000.Székesfehérvár, Rádió út 1. adószám: 18493636-1-07 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: 63.288/2001/4.

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31.

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 14. Fábián Zsuzsanna Nóra Filák-Darázsi Orsolya társelnökök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymezı utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója 2010 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11 Cégjegyzék száma: 11-09-014785 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. 2900 Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. január 01. 2014. december

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója. 2 0 0 6 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója. 2 0 0 6 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Keltezés: Budapest, 2007. február 28. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerősített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. május 24.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft Az egyszerősített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegének elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca 19 1173. 2011 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30 Hódos Mária. elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2011 február 23.-án

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatás

Éves beszámoló eredménykimutatás 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0 0 4 6 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló eredménykimutatás 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.03.25. Szilasi Péter Tamás Közhasznú

Részletesebben

Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 14143119-8532-599-7 Statisztikai számjel 7-9-13846 Cégjegyzék száma Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. Egyszerősített

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2010 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 2016.06.02 18:16:15 Szervezet neve: Speciális Szükségletűekért Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 3 2 Település: Debrecen Közterület

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 21171941 9004 571 04 Cégjegyzék száma: 04-14-000035 Vállalkozás megnevezése: Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Kiss Lajos László Kiss Lajos László Anyja neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra.

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz 1./ Általános információk Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Típusa: nyílt alapítvány Jogállása: közhasznú szervezet

Részletesebben