Egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u Egyszerűsített éves beszámoló december 31. Beszámoló elkészítéséért felelős: Bana Marianna Regisztrációs szám: Keltezés: május 17. a vállalkozás vezetője P.H.

2 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖ- 4 III. ZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Keltezés: május 17. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév a b c d e 12 D I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉ- GEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉ- GEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: május 17. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév b c d e I II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉ- NYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII- I-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY május 17. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft évi egyszerűsített éves beszámolójához A./ A Társaság bemutatása A társaság neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFt. A társaság székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. A társaság tulajdonosa: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács ( 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ) Jászsági Többcélú Társulás ( 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ) Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása ( 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. ) Nagykun Hagyományörző Társulás ( 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. ) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása ( 5000 Szolnok, József A. u. 83. ) Tiszafüred Kistérség Kistérségi Társulás ( 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. ) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ( 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a. ) A társaság fő tevékenysége közhasznú tevékenység: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A fő tevékenységen kívüli közhasznú tevékenységi körök Teáor számok szerint: Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-és közvélemény-kutatás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Máshova nem sorolt egyéb oktatás A társaság jegyzett tőkéje: Pénzbeli hozzájárulás: HUF Cégjegyzékszám: Adószám:

6 Üzleti év: napjától napjáig. Ügyvezető igazgató: től december 31.-ig Magyar Béla (an: Szabó Vilma) 5000 Szolnok, Krúdy Gy.u. 67/a től ig: Simon Gábor (an: Bali Irén) 5000 Szolnok, Városmajor út november 15-től december 31-ig Szabóné Stiegler Beáta (an: Sebestyén Erzsébet) 5000 Szolnok, Félcsizma u től ig: Karancsi Tamás (an: Krista Piroska) 5000 Szolnok, Konstantin u.48. I/4. A képviselet módja: önálló A Felügyelő Bizottsági tagok adatai: Bakk Zoltán (an: Papp Rozália) 5200 Törökszentmiklós, Ifjúság út 18. Hajdú László (an: Gócza Ilona) 5137 Jászkísér, Dobó u. 16. Hatvani Lajos (an: Gajdos Jolán) 5093 Vezseny, Fő út 15. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. A beszámolót összeállító mérlegképes könyvelő: Bana Marianna Regisztrációs szám: A munkavállalói statisztikai létszám: 7 fő B./ A számviteli politika értékelése A Közhasznú Társaság a üzleti évről az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a számviteli törvényben foglaltak, és az általános számviteli elvek szerint, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló év CLVI. Tv. És a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó előírásainak megfelelően készítette el. Mérlegkészítés időpontja: március 31. A beszámolási kötelezettség alapján a számviteli nyilvántartásokat a kettős könyvvezetés szabályai szerint vezeti. Eredményét összköltségeljárással állapítja meg, és a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó előírásainak megfelelően elkészíti a közhasznú eredmény-kimutatást. A Társaság a termelés költségeit elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban számolja el.

7 Készleteiről év közben nem vezet nyilvántartást. Az üzleti év végén a készletek mennyiségét leltározással, értékét a leltározott mennyiség és az utolsó beszerzési ár szorzataként állapítja meg. Amortizációs politikája bruttó értékből kiinduló lineáris leírás. Az amortizációs kulcsokat eszközönként az elhasználódás futamidejének függvényében állapítja meg. Az 100e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket és immateriális javakat a használatba vételkor 100 %-ban amortizálja. Az alapítás átszervezés költségeit, továbbá a K+F tevékenység közvetlen költségeit aktiválja az immateriális javak közé. Céltartalékot a számviteli törvény előírása alapján a várható kötelezettségekre képez. A devizás, valutás tételek értékelésére az MNB közép árfolyamot alkalmazza. Az előző éveket érintő ellenőrzés-önellenőrzés alapján kimutatott hibákat a számviteli törvény által meghatározott nagyságrendeknek megfelelően minősíti jelentős mértékűnek. (mérleg főösszeg 2 %-a, legfeljebb 500 millió Ft) A lényegesség elvének megfelelően a mérleg közzétételét a társaság akkor ismételi meg, ha a feltárt hiba a saját tőkét olyan mértékben befolyásolja, hogy a közzétett adatok megtévesztők. C./ a ÜGYNÖKSÉG évi tevékenységének, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot február 9-én hozta létra 3 millió Ft törzstőkével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács és a megyében működő 6 statisztikai kistérség abból a célból, hogy - Az elkülönített állami alapok pályázati rendszeréből adódó feladatokat, - A megye társadalmi-gazdasági fejlődése, a területfejlesztési feladatok elvégzése érdekében alapvetően programgondozó, gazdaságszervező-koordinációs tevékenységet lásson el. Az Ügynökség Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú. A társaság főbb tevékenységi körét, feladatait a társasági szerződés és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanáccsal kötött közhasznú szerződés határozza meg. A társasági szerződésben és közhasznúsági szerződésben rögzített feladatokat 2009-ban a Ügynökség alapvetően teljesítette. A Ügynökség költségvetési támogatást nem kapott. Működési támogatásként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanácstól a tervezett e Ft-tal szemben e Ft-ot kapott, melyet a közhasznúsági szerződésben rögzített feladatok elvégzése során használt fel. Külön közhasznú megállapodás alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 800 eft-ot biztosította az Ügynökség számára, melynek kifizetése novemberben történt meg. A közhasznú tevékenységből származó bevételeknél mely a évben az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft-val kötött megállapodások keretében információs nap szervezéséből, pályázati rendszerek működtetéséhez kapcsolódó monitoring feladatok teljesítéséből, és kamatjutalékból tevődött össze, eft realizálódott. A Ügynökségnek tagdíjból származó bevétele nem volt.

8 A pályázati úton elnyert támogatás az előző években kapott támogatásból megvalósított fejlesztésre elszámolható amortizációból, a támogatási aránynak megfelelő összeg passzív időbeli elhatárolásából feloldott eft-ból származik. A közhasznú szerződés és a megkötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően évben az alábbi főbb feladatokat végeztük el: részt vettünk az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség decentralizált alapok felosztását előkészítő munkájában, az elnyert támogatások monitoring feladatainak ellátásában; részt vettünk az MTT által meghatározott Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó feladatok érvényesítésében; közreműködtünk a térségi fejlesztési programok, a központi ágazati és térségi elképzelések összehangolásában; az országos, regionális és megyei hatókörű pályázati rendszerekhez kapcsolódóan szakmai segítséget nyújtottunk az érdeklődőknek a pályázatok elkészítéséhez, valamint 1 információs napot szerveztünk meg az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett pályázati lehetőségek népszerűsítésére rész vettünk az elkülönített állami pénzalapok döntés-előkészítésének kidolgozásában, a tanácsi döntések végrehajtásában; jelentős feladatot jelentett a regionális együttműködésből adódó lehetőségek, előnyök kihasználása, a megye számára kedvező pozíció biztosítása. Megkezdődött a Jász-Nagykun-Szolnok megye K+F+I befektetés-ösztönző portfóliójának a megvalósítása, melynek keretein belül évben adatgyűjtésre, a program főbb tartalmi elemeinek kidolgozására került sor. Úgy ítéljük meg, hogy közhasznúságunkból eredően évben sok feladat hárult a Ügynökség-re, s a pályázati eredmények is azt mutatják, hogy ezeket eredményesen oldottuk meg évben 3 alkalommal tartottunk felügyelő bizottsági ülést, illetve taggyűlést, melyek napirendi pontjai alapvetően az Ügynökség előtt álló feladatok meghatározása, a társasági forma átalakulása nonprofit kft-vé, a évi költségvetés teljesítésének és év költségvetésének az elfogadása, valamint 2009.I-X. havi teljesítésének elfogadása volt. A tulajdonosok a Ügynökség tevékenységét, gazdálkodását jó színvonalúnak ítélték meg, ami nagymértékben hozzájárult a megyei területfejlesztési tanács előtt álló feladatok eredményes megvalósításához. A kistérségi társulások pozitívan ítélik meg az Ügynökség kistérségeket segítő, koordináló munkáját, azonban a jelenlegi együttműködéseket szorosabbá kívánjuk tenni a pályázati tanácsadói tevékenységünk által. Hasonlóképpen eredményesnek ítéli meg az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség is az együttműködés színvonalát, a regionális területfejlesztési feladatokban való aktív részvételünket. A Ügynökség előtt évben a meglévő feladatok mellett számos új kihívás áll. Röviden összegezve a következő főbb feladatokat lehet meghatározni: Az előző évek decentralizált előirányzataihoz kapcsolódó monitoring tevékenység elvégzése; a kistérségi társulások működésének segítése különös tekintettel az EU-s pályázati források felhasználására;

9 a megye önkormányzatai, civil és gazdasági szervezeteinek nyújtandó szakmai segítség az új pályázati feltételekhez és rendszerekhez igazodóan; fokozottabb együttműködés a régió és a régiót alkotó megyék területfejlesztési intézményeivel; a közötti időszak Nemzeti Fejlesztési Terv intézkedéseiben való mind sikeresebb részvétel regionális és megyei feladatai; A megyei pályázati rendszerekkel kapcsolatos pályázati utógondozási tevékenység Természetesen ezen felül számos olyan feladattal is számolnunk kell, amelyek egyrészt a fentiekhez kapcsolódnak, másrészt még előre nem tervezhető feladatokat jelentenek. A követelések és kötelezettségek mérlegsor bemutatása: Követelések összesen: ,- Ft - vevőkkel szembeni követelés ,- Ft évben levonható ÁFA ,- Ft - vevőktől kapott előleg ÁFA-ja ,- Ft - APEH ÁFA követelés ,- Ft - Szállítói túlfizetés ,- Ft - Budapest Magánnyugdíjpénztár ,- Ft Kötelezettségek összesen: ,- Ft - Vevőktől kapott előlegek ,- Ft - OMFB Baross program ,- Ft - Szállítók ,- Ft - Költségvetési befizetési kötelezettségek SZJA ,- Ft Munkaadói járulék ,- Ft Munkavállalói járulék ,- Ft EHO ,- Ft Cégautó adó ,- Ft Eü. Bizt. Járulék ,- Ft Nyugdíj bizt. Járulék ,- Ft Allianz H. Magán nyugdíjpénztár ,- Ft OTP Magán nyugdíjpénztár ,- Ft Szakképzési h. járulás ,- Ft Egyéb rövid lej. Kötelezettség ,- Ft évben az ügyvezetés díjazása az alábbiak szerint alakult: Bruttó munkabér Étkezési hozzájárulás Munkaruha Üdülési csekk Összesen

10 2009. december 31. napján a házipénztárban Ft állt rendelkezésre, a bankszámlán meglévő pénz Ft, a lekötött pénzeszközünk Ft, valuta készlet nem volt. A tárgyévi gazdálkodás eft negatív eredménnyel zárult, amely legfőképpen a közhasznú bevételi források jelentős kieséséből adódott. Alapvetően úgy ítélhető meg, hogy a munkaszervezet működéséhez szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek biztosítottak voltak. Munkánkat hatékonyan tudtuk elvégezni annak érdekében, hogy valamennyi részfeladatunkat magas színvonalon lássuk el. A Ügynökség vagyonelemzése a korábbi évekhez viszonyítva lényegesen pozitívabb képet mutat, mivel a korábbi években felhalmozott pénztartalékot csak kis mértékben kellett bevonnunk a működéshez. A vállalkozói tevékenységből realizált bevételek, valamint a pályázati úton nyert támogatás által a Ügynökség működéséhez szükséges források biztosítottak a következő év tekintetében évben a Ügynökség Felügyelő Bizottsága térítésmentesen végezte tevékenységét. A társaság adóalapja: e Ft veszteség, mely a következő évekre korlátlan ideig elhatárolható. A gazdasági társaság minden évben a beszámolót elfogadó taggyűlésen dönt az elhatárolt veszteség adóalapot csökkentő tételként történő felhasználásáról. A Társaság környezetet szennyező tevékenységet nem végez, a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik. Úgy ítélem meg, hogy a Ügynökség személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak a korábbi időszakhoz hasonló jó színvonalú munka elvégzésére. Bízunk benne, hogy közhasznú tevékenységünk hozzájárul a megye, s benne valamennyi település, társadalmi, gazdasági szervezet, de a megye minden lakója életkörülményeinek minőségi javulásához. A Ügynökség működésére továbbra is kihatással van a ősz óta bekövetkezett világgazdasági válság és kormányzati megszorító intézkedések negatív hatása, mely a közhasznú és vállalkozói bevételeink realizálását is megnehezíti a jövőben. A válság Ügynökségre gyakorolt negatív hatása azonban nem olyan mértékű, hogy az veszélyeztetné a számviteli törvényben is megfogalmazott vállalkozás folytatásának elvét. A Ügynökség évi tervezett költségvetése szerint a működéshez szükséges feltételek biztosítottak lesznek. A Mérleghez, az Eredmény-kimutatáshoz, a pénzügyi, vagyoni, jövedelemi helyzethez kapcsolódó részletes elemzés a csatolt táblázatokban található. Szolnok, május 31. Karancsi Tamás ügyvezető

11 TŐKESZERKEZET VÁLTOZÁS Tőkeellátottság = Eladósodottság aránya = Eszközök összesen Kötelezettségek Eszközök összesen 0,61 0,35-42,49% 0,11 0,51 361,30% Nettó eladósodottság = Kötelezettségek - Követelések 0,18 1,40 697,85% Tőkefeszültségi mutató = Kötelezettségek 0,18 1,45 702,10% Hosszútávú eladósodottság = Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + 0,00 0,00 Kötelezettségek / Tárgyi eszközök = Kötelezettségek 1,97 15,94 711,13% Tárgyi eszközök Kötelezettségek / Dologi nettó érték = Kötelezettségek - Immateriális javak 0,65-22, ,7% Tőke önfinanszírozás = Mérleg szerinti eredmény 0,07-0,15-319,52% n.a. MŰKÖDŐTŐKE VÁLTOZÁS Működőtőke ellátottság = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,39 0,07-81,17% Eszközök összesen Működőtőke forgása = Szállítók fedezettségi mutatója = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Vevőállomány Szállítóállomány 0,27 2,86 971,82% 0,84 0,94 12,57% Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték = Rövid lejáratú kötelezettségek 0,65-22, ,7% - Immateriális javak

12 LIKVIDITÁS VÁLTOZÁS Likviditási ráta = Likviditási gyorsráta = Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek 4,54 1,14-74,79% 4,15 1,04-74,81% Készpénz likvidiktási ráta (pénzhányad) = Pénzeszközök + Értékpapírok 4,04 0,97-75,97% Rövid lejáratú kötelezettségek Dinamikus likviditás = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -0,61-0,27-55,95% Rövid lejáratú kötelezettségek Időtartam mutató (nap) = Rövid távú működésbiztonsági mutató = Hosszú távú működésbiztonsági mutató = Forgóeszközök - Készletek (Anyagj. ráf.+ Szem. j. ráf.+ Egyéb ráf.+ Fiz. kamatok és kjk.+ Adófiz. köt.) / 365 Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Befektetett eszközök 223,42 323,12 44,63% 3,54 0,14-95,92% 1,23 0,86-29,63% ADÓSSÁGSZOLGÁLAT VÁLTOZÁS Kamatfedezet I. = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye n.a. n.a. n.a. Fiz. kamatok és kjk. Kamatfedezet II. = EBITDA fedezet I. = EBITDA fedezet II. = Szokásos váll. eredmény + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Fiz. kamatok és kjk. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + Amortizáció Fiz. kamatok és kjk. Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. + Amortizáció Fiz. kamatok és kjk. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Cash-flow fedezet = Adózott eredmény + Amortizáció n.a. n.a. n.a. Fiz. kamatok és kjk. Adósság visszafizető képesség = Adózott eredmény + Amortizáció 1,55 0,06-95,87% Kötelezettségek

13 JÖVEDELMEZŐSÉG I VÁLTOZÁS Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) = Adózott eredmény 6,91% -15,16% -319,5% Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) = Adózott eredmény 40,35% -25,23% -162,5% Eszközarányos adózott eredmény (ROA) = Adózott eredmény 4,22% -5,33% -226,2% Összes eszköz Adózott eredmény / Működőtőke = Adózott eredmény Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Adózott eredmény Adózott eredmény / Dologi nettó érték = - Immateriális javak Sajáttőke-arányos adózás előtti eredmény = Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Eszközarányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Összes eszköz 10,78% -72,26% -770,3% 24,80% 232,60% 837,8% 6,91% -15,16% -319,5% 40,35% -25,23% -162,5% 4,22% -5,33% -226,2% Tevékenység haszonkulcsa I. = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -64,15% -64,57% 0,7% Tevékenység haszonkulcsa II. = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. -64,15% -64,57% 0,7% Üzemi eredmény / = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -10,98% -38,80% 253,3% JÖVEDELMEZŐSÉG II VÁLTOZÁS Üzemi eredmény / Összes eszköz = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -6,71% -13,65% 103,2% Összes eszköz EBIT / Összes eszköz = EBIT / Dologi nettó érték = EBITDA / Összes eszköz = Befektetés megtérülése (ROI) = Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) Befektetett tőke hozama (ROIC) = Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) = = Bruttó haszonrés = Exporthányad = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Összes eszköz Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. - Immaterialis javak Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Exportértékesítés nettó árbevétele -6,71% -13,65% 103,2% -39,43% 595,23% -1610% 6,19% -5,05% -181,7% 6,91% -15,16% -319,5% -10,98% -38,80% 253,3% -7,92% -13,60% 71,7% 6,91% -15,16% -319,5% -615,8% -183,2% -70,3% 0,00% 0,00% n.a.

14 ESZKÖZÖK FORGÁSA VÁLTOZÁS Összes eszköz forgási időtartama (nap) = Készletek forgási időtartama I. (nap) = Készletek forgási időtartama II. (nap) = Beszedés időtartama (nap) = Vevőállomány forgási időtartama (nap) = Szállítóállomány forgási időtartama (nap) = Összes eszköz / , ,35-50,46% Készletek Anyagjellegű ráfordítások / ,66 158,53 85,08% Készletek / ,30 88,08-41,79% Követelések / ,64 33,40 164,23% Vevőállomány / 365 n.a. n.a. n.a. Szállítóállomány Anyagjellegű ráfordítások / ,10 61,61 206,56% TERMELÉKENYSÉG VÁLTOZÁS 1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eft) = Alkalmazottak átlagos létszáma ,80% 1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eft) = Adózott eredmény Alkalmazottak átlagos létszáma ,6% 1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eft) = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Alkalmazottak átlagos létszáma ,83% 1 alkalmazottra eső EBITDA (eft) = Szokásos váll. eredm.+ Fiz. kam. és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort ,3% Alkalmazottak átlagos létszáma

15 JÖVEDELMEZŐSÉG I Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) = Adózott eredmény 6,91% -15,16% Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) = Adózott eredmény 40,35% -25,23% Eszközarányos adózott eredmény (ROA) = Adózott eredmény 4,22% -5,33% Összes eszköz Adózott eredmény / Működőtőke = Adózott eredmény Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Adózott eredmény Adózott eredmény / Dologi nettó érték = - Immateriális javak Sajáttőke-arányos adózás előtti eredmény = Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Eszközarányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Összes eszköz 10,78% -72,26% 24,80% 232,60% 6,91% -15,16% 40,35% -25,23% 4,22% -5,33% Tevékenység haszonkulcsa I. = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -64,15% -64,57% Tevékenység haszonkulcsa II. = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. -64,15% -64,57% Üzemi eredmény / = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -10,98% -38,80% JÖVEDELMEZŐSÉG II Üzemi eredmény / Összes eszköz = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -6,71% -13,65% Összes eszköz EBIT / Összes eszköz = EBIT / Dologi nettó érték = EBITDA / Összes eszköz = Befektetés megtérülése (ROI) = Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) Befektetett tőke hozama (ROIC) = Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) = = Bruttó haszonrés = Exporthányad = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Összes eszköz Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. - Immaterialis javak Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Exportértékesítés nettó árbevétele -6,71% -13,65% -39,43% 595,23% 6,19% -5,05% 6,91% -15,16% -10,98% -38,80% -7,92% -13,60% 6,91% -15,16% -615,8% -183,2% 0,00% 0,00%

16 Négyfokozatú likviditási mérleg, ezer Ft ESZKÖZÖK FORRÁSOK AZONNAL ESEDÉKES I. LIKVID ESZKÖZÖK I. KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Pénzeszközök Lejárt határidejű kötelezettség 0 0 RÖVID HATÁRIDŐN BELÜL II. MOBIL ESZKÖZÖK II. ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Értékpapírok Lejárt határidejű kötelezettségek 0 0 Bevételekkel kapcsolatos aktív időbeli Céltartalék várható kötelezettségekre 0 0 elhatárolás Céltartalék jövőbeni költségekre 0 0 Költségekkel kapcsolatos passzív időbeli elhatárolás HOSSZABB HATÁRIDŐN BELÜL III. MOBILIZÁLHATÓ ESZKÖZÖK III. ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Készletek Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 IV. IMMOBIL ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Költségekkel kapcsolatos aktív időbeli elhatárolás ÖSSZESEN I.+II. ÖSSZESEN I.+II.+III. ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV. VISSZA NEM FIZETENDŐ IV. FORRÁSOK Egyéb céltartalék Bevételekkel kapcsolatos passzív időbeli elhatárolás ÖSSZESEN I.+II ÖSSZESEN I.+II.+III ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV

17 Hatfokozatú likviditási mérleg, ezer Ft ESZKÖZÖK 2009 FORRÁSOK 2009 AZONNAL ESEDÉKES I. LIKVID ESZKÖZÖK I. KÖTELEZETTÉSGEK 0 NAPON BELÜL ESEDÉKES 15 II. 15 NAPON BELÜL LIKVID ESZKÖZÖK 0 II. KÖTELEZETTSÉGEK 0 NAPON BELÜL ESEDÉKES III. 30 NAPON BELÜL LIKVID ESZKÖZÖK 0 III. 30 KÖTELEZETTSÉGEK 0 IV. 60 NAPON BELÜL LIKVID ESZKÖZÖK 0 IV. NAPON BELÜL ESEDÉKES 60 KÖTELEZETTSÉGEK 0 V. 120 NAPON BELÜL LIKVID ESZKÖZÖK 0 V. NAPON BELÜL ESEDÉKES 120 KÖTELEZETTSÉGEK 0 MEGHATÁROZOTT HELYZETBEN LIKVID MEGHATÁROZOTT HELYZETBEN VI. ESZKÖZÖK VI. ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I.+II ÖSSZESEN I.+II. 0 ÖSSZESEN I.+II.+III ÖSSZESEN I.+II.+III. 0 ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV. 0 ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV.+V ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV.+V. 0 ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV.+V.+VI ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV.+V.+VI

18 2009. december 31. B E F E K T E T É S I T Ü K Ö R Társaság neve: J ász-nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség KNKFT adatok forintban Tétel m egnevezése * Nyitó Növekedés Csökkenés Z ár ó Immateriális javak bruttó értéke Ingatlanok bruttó értéke 0 Műszaki berendezések, járművek bruttó értéke Egyéb berendezések bruttó értéke bruttó értéke Bruttó érték összesen: Immateriális javak értékcsökkenése Ingatlanok értékcsökkenése Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése Egyéb berendezések bruttó értéke értékcsökkenése Értékcsökkenése összesen: Immateriális javak értékcsökkenése Ingatlanok értékcsökkenése Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése Egyéb berendezések bruttó értéke értékcsökkenése Nettó összesen: * Értékhelyesbítés nélkül Társaság neve: M É R L E G E L E M Z É S S Z Á Z A L É K B A N J ász-nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség KNKFT december 31. adatok %-ban Eszközök Források összesen: A Befektetett eszközök 49,76% 40,67% D 61,15% 35,17% I. Immateriális javak 44,12% 37,46% I. Jegyzett Tőke 5,33% 3,53% II. Tárgyi eszközök 5,63% 3,20% II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke 0,00% 0,00% III. Befektetett pénzügyi eszközök 0,00% 0,00% III. Tőketartalék 0,00% 0,00% B Forgóeszközök 50,24% 58,44% IV. Eredménytartalék 51,60% 20,94% I. Készletek 4,34% 5,10% V. Lekötött tartalék 0,00% 16,03% II. Követelések 1,22% 3,80% VI. Értékelési tartalék 0,00% 0,00% III. Értékpapírok 0,00% 0,00% VII. Mérleg szerinti eredmény 4,22% -5,33% IV. Pénzeszközök 44,69% 49,54% E Céltartalék 0,00% 0,00% C Aktív időbeli elhatárolások 0,00% 0,89% F Kötelezettségek 11,07% 51,06% I. Hátrasorolt kötelezettségek 0,00% 0,00% II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,00% 0,00% III. Rövid lejáratú kötelezettségek 11,07% 51,06% G Passzív időbeli elhatárolások 27,78% 13,77%

19 2009. december 31. M É R L E G E L E M Z É S Társaság neve: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség KNKFT adatok eft-ban Eszközök % Források összesen: % A Befektetett eszközök ,40% D ,83% I. Immateriális javak ,19% I. Jegyzett Tőke ,00% II. Tárgyi eszközök ,87% II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tőketartalék B Forgóeszközök ,62% IV. Eredménytartalék ,28% I. Készletek ,44% V. Lekötött tartalék II. Követelések ,37% VI. Értékelési tartalék III. Értékpapírok VII. Mérleg szerinti eredmény ,62% IV. Pénzeszközök ,37% E Céltartalék C Aktív időbeli elhatárolások F Kötelezettségek ,50% I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,50% G Passzív időbeli elhatárolások ,82%

20 2009. december 31. E R E D M É N Y E L E M Z É S S Z Á Z A L É K B A N Társaság neve: J ász-nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség KNKFT adatok eft-ban Tétel megnevezése változás eft-ban % I ,80% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,17% III. Egyéb bevételek ,41% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,87% V. Személyi jellegû ráfordítások ,68% VI. Értékcsökkenési leírás ,58% VII. Egyéb ráfordítások ,56% A. ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII) ,83% VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei ,12% IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) ,12% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) ,98% X. Rendkívüli bevételek ,40% XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X-XI.) ,40% E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) ,62% XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) ,62%

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/c a vállalkozás címe 2009 ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: 2010.

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben