Egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u Egyszerűsített éves beszámoló december 31. Beszámoló elkészítéséért felelős: Bana Marianna Regisztrációs szám: Keltezés: május 17. a vállalkozás vezetője P.H.

2 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖ- 4 III. ZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Keltezés: május 17. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév a b c d e 12 D I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉ- GEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉ- GEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: május 17. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév b c d e I II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉ- NYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII- I-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY május 17. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft évi egyszerűsített éves beszámolójához A./ A Társaság bemutatása A társaság neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFt. A társaság székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. A társaság tulajdonosa: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács ( 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ) Jászsági Többcélú Társulás ( 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ) Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása ( 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. ) Nagykun Hagyományörző Társulás ( 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. ) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása ( 5000 Szolnok, József A. u. 83. ) Tiszafüred Kistérség Kistérségi Társulás ( 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. ) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ( 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a. ) A társaság fő tevékenysége közhasznú tevékenység: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A fő tevékenységen kívüli közhasznú tevékenységi körök Teáor számok szerint: Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-és közvélemény-kutatás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Máshova nem sorolt egyéb oktatás A társaság jegyzett tőkéje: Pénzbeli hozzájárulás: HUF Cégjegyzékszám: Adószám:

6 Üzleti év: napjától napjáig. Ügyvezető igazgató: től december 31.-ig Magyar Béla (an: Szabó Vilma) 5000 Szolnok, Krúdy Gy.u. 67/a től ig: Simon Gábor (an: Bali Irén) 5000 Szolnok, Városmajor út november 15-től december 31-ig Szabóné Stiegler Beáta (an: Sebestyén Erzsébet) 5000 Szolnok, Félcsizma u től ig: Karancsi Tamás (an: Krista Piroska) 5000 Szolnok, Konstantin u.48. I/4. A képviselet módja: önálló A Felügyelő Bizottsági tagok adatai: Bakk Zoltán (an: Papp Rozália) 5200 Törökszentmiklós, Ifjúság út 18. Hajdú László (an: Gócza Ilona) 5137 Jászkísér, Dobó u. 16. Hatvani Lajos (an: Gajdos Jolán) 5093 Vezseny, Fő út 15. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. A beszámolót összeállító mérlegképes könyvelő: Bana Marianna Regisztrációs szám: A munkavállalói statisztikai létszám: 7 fő B./ A számviteli politika értékelése A Közhasznú Társaság a üzleti évről az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a számviteli törvényben foglaltak, és az általános számviteli elvek szerint, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló év CLVI. Tv. És a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó előírásainak megfelelően készítette el. Mérlegkészítés időpontja: március 31. A beszámolási kötelezettség alapján a számviteli nyilvántartásokat a kettős könyvvezetés szabályai szerint vezeti. Eredményét összköltségeljárással állapítja meg, és a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó előírásainak megfelelően elkészíti a közhasznú eredmény-kimutatást. A Társaság a termelés költségeit elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban számolja el.

7 Készleteiről év közben nem vezet nyilvántartást. Az üzleti év végén a készletek mennyiségét leltározással, értékét a leltározott mennyiség és az utolsó beszerzési ár szorzataként állapítja meg. Amortizációs politikája bruttó értékből kiinduló lineáris leírás. Az amortizációs kulcsokat eszközönként az elhasználódás futamidejének függvényében állapítja meg. Az 100e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket és immateriális javakat a használatba vételkor 100 %-ban amortizálja. Az alapítás átszervezés költségeit, továbbá a K+F tevékenység közvetlen költségeit aktiválja az immateriális javak közé. Céltartalékot a számviteli törvény előírása alapján a várható kötelezettségekre képez. A devizás, valutás tételek értékelésére az MNB közép árfolyamot alkalmazza. Az előző éveket érintő ellenőrzés-önellenőrzés alapján kimutatott hibákat a számviteli törvény által meghatározott nagyságrendeknek megfelelően minősíti jelentős mértékűnek. (mérleg főösszeg 2 %-a, legfeljebb 500 millió Ft) A lényegesség elvének megfelelően a mérleg közzétételét a társaság akkor ismételi meg, ha a feltárt hiba a saját tőkét olyan mértékben befolyásolja, hogy a közzétett adatok megtévesztők. C./ a ÜGYNÖKSÉG évi tevékenységének, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot február 9-én hozta létra 3 millió Ft törzstőkével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács és a megyében működő 6 statisztikai kistérség abból a célból, hogy - Az elkülönített állami alapok pályázati rendszeréből adódó feladatokat, - A megye társadalmi-gazdasági fejlődése, a területfejlesztési feladatok elvégzése érdekében alapvetően programgondozó, gazdaságszervező-koordinációs tevékenységet lásson el. Az Ügynökség Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú. A társaság főbb tevékenységi körét, feladatait a társasági szerződés és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanáccsal kötött közhasznú szerződés határozza meg. A társasági szerződésben és közhasznúsági szerződésben rögzített feladatokat 2009-ban a Ügynökség alapvetően teljesítette. A Ügynökség költségvetési támogatást nem kapott. Működési támogatásként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanácstól a tervezett e Ft-tal szemben e Ft-ot kapott, melyet a közhasznúsági szerződésben rögzített feladatok elvégzése során használt fel. Külön közhasznú megállapodás alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 800 eft-ot biztosította az Ügynökség számára, melynek kifizetése novemberben történt meg. A közhasznú tevékenységből származó bevételeknél mely a évben az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft-val kötött megállapodások keretében információs nap szervezéséből, pályázati rendszerek működtetéséhez kapcsolódó monitoring feladatok teljesítéséből, és kamatjutalékból tevődött össze, eft realizálódott. A Ügynökségnek tagdíjból származó bevétele nem volt.

8 A pályázati úton elnyert támogatás az előző években kapott támogatásból megvalósított fejlesztésre elszámolható amortizációból, a támogatási aránynak megfelelő összeg passzív időbeli elhatárolásából feloldott eft-ból származik. A közhasznú szerződés és a megkötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően évben az alábbi főbb feladatokat végeztük el: részt vettünk az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség decentralizált alapok felosztását előkészítő munkájában, az elnyert támogatások monitoring feladatainak ellátásában; részt vettünk az MTT által meghatározott Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó feladatok érvényesítésében; közreműködtünk a térségi fejlesztési programok, a központi ágazati és térségi elképzelések összehangolásában; az országos, regionális és megyei hatókörű pályázati rendszerekhez kapcsolódóan szakmai segítséget nyújtottunk az érdeklődőknek a pályázatok elkészítéséhez, valamint 1 információs napot szerveztünk meg az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett pályázati lehetőségek népszerűsítésére rész vettünk az elkülönített állami pénzalapok döntés-előkészítésének kidolgozásában, a tanácsi döntések végrehajtásában; jelentős feladatot jelentett a regionális együttműködésből adódó lehetőségek, előnyök kihasználása, a megye számára kedvező pozíció biztosítása. Megkezdődött a Jász-Nagykun-Szolnok megye K+F+I befektetés-ösztönző portfóliójának a megvalósítása, melynek keretein belül évben adatgyűjtésre, a program főbb tartalmi elemeinek kidolgozására került sor. Úgy ítéljük meg, hogy közhasznúságunkból eredően évben sok feladat hárult a Ügynökség-re, s a pályázati eredmények is azt mutatják, hogy ezeket eredményesen oldottuk meg évben 3 alkalommal tartottunk felügyelő bizottsági ülést, illetve taggyűlést, melyek napirendi pontjai alapvetően az Ügynökség előtt álló feladatok meghatározása, a társasági forma átalakulása nonprofit kft-vé, a évi költségvetés teljesítésének és év költségvetésének az elfogadása, valamint 2009.I-X. havi teljesítésének elfogadása volt. A tulajdonosok a Ügynökség tevékenységét, gazdálkodását jó színvonalúnak ítélték meg, ami nagymértékben hozzájárult a megyei területfejlesztési tanács előtt álló feladatok eredményes megvalósításához. A kistérségi társulások pozitívan ítélik meg az Ügynökség kistérségeket segítő, koordináló munkáját, azonban a jelenlegi együttműködéseket szorosabbá kívánjuk tenni a pályázati tanácsadói tevékenységünk által. Hasonlóképpen eredményesnek ítéli meg az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség is az együttműködés színvonalát, a regionális területfejlesztési feladatokban való aktív részvételünket. A Ügynökség előtt évben a meglévő feladatok mellett számos új kihívás áll. Röviden összegezve a következő főbb feladatokat lehet meghatározni: Az előző évek decentralizált előirányzataihoz kapcsolódó monitoring tevékenység elvégzése; a kistérségi társulások működésének segítése különös tekintettel az EU-s pályázati források felhasználására;

9 a megye önkormányzatai, civil és gazdasági szervezeteinek nyújtandó szakmai segítség az új pályázati feltételekhez és rendszerekhez igazodóan; fokozottabb együttműködés a régió és a régiót alkotó megyék területfejlesztési intézményeivel; a közötti időszak Nemzeti Fejlesztési Terv intézkedéseiben való mind sikeresebb részvétel regionális és megyei feladatai; A megyei pályázati rendszerekkel kapcsolatos pályázati utógondozási tevékenység Természetesen ezen felül számos olyan feladattal is számolnunk kell, amelyek egyrészt a fentiekhez kapcsolódnak, másrészt még előre nem tervezhető feladatokat jelentenek. A követelések és kötelezettségek mérlegsor bemutatása: Követelések összesen: ,- Ft - vevőkkel szembeni követelés ,- Ft évben levonható ÁFA ,- Ft - vevőktől kapott előleg ÁFA-ja ,- Ft - APEH ÁFA követelés ,- Ft - Szállítói túlfizetés ,- Ft - Budapest Magánnyugdíjpénztár ,- Ft Kötelezettségek összesen: ,- Ft - Vevőktől kapott előlegek ,- Ft - OMFB Baross program ,- Ft - Szállítók ,- Ft - Költségvetési befizetési kötelezettségek SZJA ,- Ft Munkaadói járulék ,- Ft Munkavállalói járulék ,- Ft EHO ,- Ft Cégautó adó ,- Ft Eü. Bizt. Járulék ,- Ft Nyugdíj bizt. Járulék ,- Ft Allianz H. Magán nyugdíjpénztár ,- Ft OTP Magán nyugdíjpénztár ,- Ft Szakképzési h. járulás ,- Ft Egyéb rövid lej. Kötelezettség ,- Ft évben az ügyvezetés díjazása az alábbiak szerint alakult: Bruttó munkabér Étkezési hozzájárulás Munkaruha Üdülési csekk Összesen

10 2009. december 31. napján a házipénztárban Ft állt rendelkezésre, a bankszámlán meglévő pénz Ft, a lekötött pénzeszközünk Ft, valuta készlet nem volt. A tárgyévi gazdálkodás eft negatív eredménnyel zárult, amely legfőképpen a közhasznú bevételi források jelentős kieséséből adódott. Alapvetően úgy ítélhető meg, hogy a munkaszervezet működéséhez szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek biztosítottak voltak. Munkánkat hatékonyan tudtuk elvégezni annak érdekében, hogy valamennyi részfeladatunkat magas színvonalon lássuk el. A Ügynökség vagyonelemzése a korábbi évekhez viszonyítva lényegesen pozitívabb képet mutat, mivel a korábbi években felhalmozott pénztartalékot csak kis mértékben kellett bevonnunk a működéshez. A vállalkozói tevékenységből realizált bevételek, valamint a pályázati úton nyert támogatás által a Ügynökség működéséhez szükséges források biztosítottak a következő év tekintetében évben a Ügynökség Felügyelő Bizottsága térítésmentesen végezte tevékenységét. A társaság adóalapja: e Ft veszteség, mely a következő évekre korlátlan ideig elhatárolható. A gazdasági társaság minden évben a beszámolót elfogadó taggyűlésen dönt az elhatárolt veszteség adóalapot csökkentő tételként történő felhasználásáról. A Társaság környezetet szennyező tevékenységet nem végez, a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik. Úgy ítélem meg, hogy a Ügynökség személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak a korábbi időszakhoz hasonló jó színvonalú munka elvégzésére. Bízunk benne, hogy közhasznú tevékenységünk hozzájárul a megye, s benne valamennyi település, társadalmi, gazdasági szervezet, de a megye minden lakója életkörülményeinek minőségi javulásához. A Ügynökség működésére továbbra is kihatással van a ősz óta bekövetkezett világgazdasági válság és kormányzati megszorító intézkedések negatív hatása, mely a közhasznú és vállalkozói bevételeink realizálását is megnehezíti a jövőben. A válság Ügynökségre gyakorolt negatív hatása azonban nem olyan mértékű, hogy az veszélyeztetné a számviteli törvényben is megfogalmazott vállalkozás folytatásának elvét. A Ügynökség évi tervezett költségvetése szerint a működéshez szükséges feltételek biztosítottak lesznek. A Mérleghez, az Eredmény-kimutatáshoz, a pénzügyi, vagyoni, jövedelemi helyzethez kapcsolódó részletes elemzés a csatolt táblázatokban található. Szolnok, május 31. Karancsi Tamás ügyvezető

11 TŐKESZERKEZET VÁLTOZÁS Tőkeellátottság = Eladósodottság aránya = Eszközök összesen Kötelezettségek Eszközök összesen 0,61 0,35-42,49% 0,11 0,51 361,30% Nettó eladósodottság = Kötelezettségek - Követelések 0,18 1,40 697,85% Tőkefeszültségi mutató = Kötelezettségek 0,18 1,45 702,10% Hosszútávú eladósodottság = Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + 0,00 0,00 Kötelezettségek / Tárgyi eszközök = Kötelezettségek 1,97 15,94 711,13% Tárgyi eszközök Kötelezettségek / Dologi nettó érték = Kötelezettségek - Immateriális javak 0,65-22, ,7% Tőke önfinanszírozás = Mérleg szerinti eredmény 0,07-0,15-319,52% n.a. MŰKÖDŐTŐKE VÁLTOZÁS Működőtőke ellátottság = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,39 0,07-81,17% Eszközök összesen Működőtőke forgása = Szállítók fedezettségi mutatója = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Vevőállomány Szállítóállomány 0,27 2,86 971,82% 0,84 0,94 12,57% Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték = Rövid lejáratú kötelezettségek 0,65-22, ,7% - Immateriális javak

12 LIKVIDITÁS VÁLTOZÁS Likviditási ráta = Likviditási gyorsráta = Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek 4,54 1,14-74,79% 4,15 1,04-74,81% Készpénz likvidiktási ráta (pénzhányad) = Pénzeszközök + Értékpapírok 4,04 0,97-75,97% Rövid lejáratú kötelezettségek Dinamikus likviditás = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -0,61-0,27-55,95% Rövid lejáratú kötelezettségek Időtartam mutató (nap) = Rövid távú működésbiztonsági mutató = Hosszú távú működésbiztonsági mutató = Forgóeszközök - Készletek (Anyagj. ráf.+ Szem. j. ráf.+ Egyéb ráf.+ Fiz. kamatok és kjk.+ Adófiz. köt.) / 365 Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Befektetett eszközök 223,42 323,12 44,63% 3,54 0,14-95,92% 1,23 0,86-29,63% ADÓSSÁGSZOLGÁLAT VÁLTOZÁS Kamatfedezet I. = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye n.a. n.a. n.a. Fiz. kamatok és kjk. Kamatfedezet II. = EBITDA fedezet I. = EBITDA fedezet II. = Szokásos váll. eredmény + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Fiz. kamatok és kjk. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + Amortizáció Fiz. kamatok és kjk. Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. + Amortizáció Fiz. kamatok és kjk. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Cash-flow fedezet = Adózott eredmény + Amortizáció n.a. n.a. n.a. Fiz. kamatok és kjk. Adósság visszafizető képesség = Adózott eredmény + Amortizáció 1,55 0,06-95,87% Kötelezettségek

13 JÖVEDELMEZŐSÉG I VÁLTOZÁS Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) = Adózott eredmény 6,91% -15,16% -319,5% Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) = Adózott eredmény 40,35% -25,23% -162,5% Eszközarányos adózott eredmény (ROA) = Adózott eredmény 4,22% -5,33% -226,2% Összes eszköz Adózott eredmény / Működőtőke = Adózott eredmény Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Adózott eredmény Adózott eredmény / Dologi nettó érték = - Immateriális javak Sajáttőke-arányos adózás előtti eredmény = Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Eszközarányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Összes eszköz 10,78% -72,26% -770,3% 24,80% 232,60% 837,8% 6,91% -15,16% -319,5% 40,35% -25,23% -162,5% 4,22% -5,33% -226,2% Tevékenység haszonkulcsa I. = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -64,15% -64,57% 0,7% Tevékenység haszonkulcsa II. = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. -64,15% -64,57% 0,7% Üzemi eredmény / = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -10,98% -38,80% 253,3% JÖVEDELMEZŐSÉG II VÁLTOZÁS Üzemi eredmény / Összes eszköz = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -6,71% -13,65% 103,2% Összes eszköz EBIT / Összes eszköz = EBIT / Dologi nettó érték = EBITDA / Összes eszköz = Befektetés megtérülése (ROI) = Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) Befektetett tőke hozama (ROIC) = Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) = = Bruttó haszonrés = Exporthányad = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Összes eszköz Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. - Immaterialis javak Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Exportértékesítés nettó árbevétele -6,71% -13,65% 103,2% -39,43% 595,23% -1610% 6,19% -5,05% -181,7% 6,91% -15,16% -319,5% -10,98% -38,80% 253,3% -7,92% -13,60% 71,7% 6,91% -15,16% -319,5% -615,8% -183,2% -70,3% 0,00% 0,00% n.a.

14 ESZKÖZÖK FORGÁSA VÁLTOZÁS Összes eszköz forgási időtartama (nap) = Készletek forgási időtartama I. (nap) = Készletek forgási időtartama II. (nap) = Beszedés időtartama (nap) = Vevőállomány forgási időtartama (nap) = Szállítóállomány forgási időtartama (nap) = Összes eszköz / , ,35-50,46% Készletek Anyagjellegű ráfordítások / ,66 158,53 85,08% Készletek / ,30 88,08-41,79% Követelések / ,64 33,40 164,23% Vevőállomány / 365 n.a. n.a. n.a. Szállítóállomány Anyagjellegű ráfordítások / ,10 61,61 206,56% TERMELÉKENYSÉG VÁLTOZÁS 1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eft) = Alkalmazottak átlagos létszáma ,80% 1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eft) = Adózott eredmény Alkalmazottak átlagos létszáma ,6% 1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eft) = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Alkalmazottak átlagos létszáma ,83% 1 alkalmazottra eső EBITDA (eft) = Szokásos váll. eredm.+ Fiz. kam. és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort ,3% Alkalmazottak átlagos létszáma

15 JÖVEDELMEZŐSÉG I Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) = Adózott eredmény 6,91% -15,16% Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) = Adózott eredmény 40,35% -25,23% Eszközarányos adózott eredmény (ROA) = Adózott eredmény 4,22% -5,33% Összes eszköz Adózott eredmény / Működőtőke = Adózott eredmény Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Adózott eredmény Adózott eredmény / Dologi nettó érték = - Immateriális javak Sajáttőke-arányos adózás előtti eredmény = Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Eszközarányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Összes eszköz 10,78% -72,26% 24,80% 232,60% 6,91% -15,16% 40,35% -25,23% 4,22% -5,33% Tevékenység haszonkulcsa I. = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -64,15% -64,57% Tevékenység haszonkulcsa II. = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. -64,15% -64,57% Üzemi eredmény / = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -10,98% -38,80% JÖVEDELMEZŐSÉG II Üzemi eredmény / Összes eszköz = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -6,71% -13,65% Összes eszköz EBIT / Összes eszköz = EBIT / Dologi nettó érték = EBITDA / Összes eszköz = Befektetés megtérülése (ROI) = Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) Befektetett tőke hozama (ROIC) = Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) = = Bruttó haszonrés = Exporthányad = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Összes eszköz Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. - Immaterialis javak Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Exportértékesítés nettó árbevétele -6,71% -13,65% -39,43% 595,23% 6,19% -5,05% 6,91% -15,16% -10,98% -38,80% -7,92% -13,60% 6,91% -15,16% -615,8% -183,2% 0,00% 0,00%

16 Négyfokozatú likviditási mérleg, ezer Ft ESZKÖZÖK FORRÁSOK AZONNAL ESEDÉKES I. LIKVID ESZKÖZÖK I. KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Pénzeszközök Lejárt határidejű kötelezettség 0 0 RÖVID HATÁRIDŐN BELÜL II. MOBIL ESZKÖZÖK II. ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Értékpapírok Lejárt határidejű kötelezettségek 0 0 Bevételekkel kapcsolatos aktív időbeli Céltartalék várható kötelezettségekre 0 0 elhatárolás Céltartalék jövőbeni költségekre 0 0 Költségekkel kapcsolatos passzív időbeli elhatárolás HOSSZABB HATÁRIDŐN BELÜL III. MOBILIZÁLHATÓ ESZKÖZÖK III. ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Készletek Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 IV. IMMOBIL ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Költségekkel kapcsolatos aktív időbeli elhatárolás ÖSSZESEN I.+II. ÖSSZESEN I.+II.+III. ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV. VISSZA NEM FIZETENDŐ IV. FORRÁSOK Egyéb céltartalék Bevételekkel kapcsolatos passzív időbeli elhatárolás ÖSSZESEN I.+II ÖSSZESEN I.+II.+III ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV

17 Hatfokozatú likviditási mérleg, ezer Ft ESZKÖZÖK 2009 FORRÁSOK 2009 AZONNAL ESEDÉKES I. LIKVID ESZKÖZÖK I. KÖTELEZETTÉSGEK 0 NAPON BELÜL ESEDÉKES 15 II. 15 NAPON BELÜL LIKVID ESZKÖZÖK 0 II. KÖTELEZETTSÉGEK 0 NAPON BELÜL ESEDÉKES III. 30 NAPON BELÜL LIKVID ESZKÖZÖK 0 III. 30 KÖTELEZETTSÉGEK 0 IV. 60 NAPON BELÜL LIKVID ESZKÖZÖK 0 IV. NAPON BELÜL ESEDÉKES 60 KÖTELEZETTSÉGEK 0 V. 120 NAPON BELÜL LIKVID ESZKÖZÖK 0 V. NAPON BELÜL ESEDÉKES 120 KÖTELEZETTSÉGEK 0 MEGHATÁROZOTT HELYZETBEN LIKVID MEGHATÁROZOTT HELYZETBEN VI. ESZKÖZÖK VI. ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I.+II ÖSSZESEN I.+II. 0 ÖSSZESEN I.+II.+III ÖSSZESEN I.+II.+III. 0 ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV. 0 ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV.+V ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV.+V. 0 ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV.+V.+VI ÖSSZESEN I.+II.+III.+IV.+V.+VI

18 2009. december 31. B E F E K T E T É S I T Ü K Ö R Társaság neve: J ász-nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség KNKFT adatok forintban Tétel m egnevezése * Nyitó Növekedés Csökkenés Z ár ó Immateriális javak bruttó értéke Ingatlanok bruttó értéke 0 Műszaki berendezések, járművek bruttó értéke Egyéb berendezések bruttó értéke bruttó értéke Bruttó érték összesen: Immateriális javak értékcsökkenése Ingatlanok értékcsökkenése Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése Egyéb berendezések bruttó értéke értékcsökkenése Értékcsökkenése összesen: Immateriális javak értékcsökkenése Ingatlanok értékcsökkenése Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése Egyéb berendezések bruttó értéke értékcsökkenése Nettó összesen: * Értékhelyesbítés nélkül Társaság neve: M É R L E G E L E M Z É S S Z Á Z A L É K B A N J ász-nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség KNKFT december 31. adatok %-ban Eszközök Források összesen: A Befektetett eszközök 49,76% 40,67% D 61,15% 35,17% I. Immateriális javak 44,12% 37,46% I. Jegyzett Tőke 5,33% 3,53% II. Tárgyi eszközök 5,63% 3,20% II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke 0,00% 0,00% III. Befektetett pénzügyi eszközök 0,00% 0,00% III. Tőketartalék 0,00% 0,00% B Forgóeszközök 50,24% 58,44% IV. Eredménytartalék 51,60% 20,94% I. Készletek 4,34% 5,10% V. Lekötött tartalék 0,00% 16,03% II. Követelések 1,22% 3,80% VI. Értékelési tartalék 0,00% 0,00% III. Értékpapírok 0,00% 0,00% VII. Mérleg szerinti eredmény 4,22% -5,33% IV. Pénzeszközök 44,69% 49,54% E Céltartalék 0,00% 0,00% C Aktív időbeli elhatárolások 0,00% 0,89% F Kötelezettségek 11,07% 51,06% I. Hátrasorolt kötelezettségek 0,00% 0,00% II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,00% 0,00% III. Rövid lejáratú kötelezettségek 11,07% 51,06% G Passzív időbeli elhatárolások 27,78% 13,77%

19 2009. december 31. M É R L E G E L E M Z É S Társaság neve: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség KNKFT adatok eft-ban Eszközök % Források összesen: % A Befektetett eszközök ,40% D ,83% I. Immateriális javak ,19% I. Jegyzett Tőke ,00% II. Tárgyi eszközök ,87% II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tőketartalék B Forgóeszközök ,62% IV. Eredménytartalék ,28% I. Készletek ,44% V. Lekötött tartalék II. Követelések ,37% VI. Értékelési tartalék III. Értékpapírok VII. Mérleg szerinti eredmény ,62% IV. Pénzeszközök ,37% E Céltartalék C Aktív időbeli elhatárolások F Kötelezettségek ,50% I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,50% G Passzív időbeli elhatárolások ,82%

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22.....

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. 12. 31-i Éves beszámolójához I. Tájékoztató adatok A Társaság neve: Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben