Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot: Till Mihály és Bozzay Péter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot: Till Mihály és Bozzay Péter"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült:Etyek Község Önkormányzata Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság december 11-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: A Bizottság részéről, elnök: Lucza Gyula tagok: Till Mihály, Bozzay Péter Önkormányzat részéről: Kollárné Papp Ildikó alpolgármester, Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Papp László jegyző, Gonda Mihályné főmunkatárs, Muskó Judit vezető tanácsos, valamint a meghívottak és vendégek, a jelenléti ív szerint. Lucza Gyula elnök: köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 2 taggal nem határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Till Mihály bizottsági tag jelezte, hogy egy órát késni fog. Mivel nélküle nem határozatképes a bizottság, az elnök az ülést 17 órakor nyitja meg. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot: Till Mihály és Bozzay Péter A Bizottság a jegyzőkönyv hitelesítőket 3 igen szavazattal elfogadja. Az elnök javaslatot tesz a kiküldött meghívó szerinti napirend elfogadására kiegészítve a 843. számú előterjesztéssel. A bizottság a napirend tárgyalását a javaslat szerint 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. 841számú ELŐTERJESZTÉS A települési főépítészi státusz létrehozásának feltételei Lucza Gyula elnök: Ismerteti az előterjesztést, melynek szakmai részleteinek összegzésére felkéri Szabó László megbízott építésügyi szaktanácsadót. Szabó László: Elmondja, hogy az önkormányzati főépítészi státusznak milyen feltételei vannak, és ki töltheti be ezt a feladatot. Az alkalmazása az önkormányzatnál lehet megbízásos jogviszonyban vagy mint köztisztviselő esetleg részmunkaidőben alkalmazva. A státusz betöltésére pályázatot kell kiírni, melynek kiírója és elbírálója lehet a polgármester, vagy külön erre kijelölt bizottság, vagy a jegyző, vagy egy elbírálásra kijelölt személy. Elmondja a pályázati feltételeket, hogy melyik jogviszonynál milyen adatokat kell bekérni a pályázótól illetve a kamarától. Dr. Papp László jegyző: Azt javasolja, hogy az építésügyi tanácsadói státusznak szűnjön meg, helyette legyen a főépítészi státusz? Till Mihály: Azt kérdezi, hogy a két alkalmazási jogviszony közül melyik a jobb megoldás? Dr. Papp László jegyző: A köztisztviselői jogviszony erősebb a másiknál, mert rendeletet is alkothat, kezdeményezhet a beruházó, tervező felé is. Szabó László: A építésügyi tanácsadás mellette is működhet. Lucza Gyula elnök: Elmondja, hogy a főépítészi státusz már régi terve volt az önkormányzatnak, és hasznosak voltak az információk ezzel kapcsolatosan.

2 A Bizottság egyhangú ( 3 igen) szavazata: Szakvélemény alapján a kialakított határozati javaslatot elfogadásra indítványozza: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a főépítészi státusz létrehozását, erre pályázatot ír ki, és a kiválasztott személy kezdetben megbízásos jogviszonyban lesz foglalkoztatva számú ELŐTERJESZTÉS Lucza Gyula elnök: Az napirendről levette, javaslatot tesz, hogy a következő bizottsági ülésre legyen meghívva ezzel kapcsolatban egy előadó a pontosabb tájékoztatás érdekében számú ELŐTERJESZTÉS Gál Tamás ingatlanvételi kérelme Kollárné Papp Ildikó: A forgalomképtelen vagyon nem idegeníthető el. Lucza Gyula elnök: Át lehetne minősíteni ezt a területet, de ne csináljunk belőle gyakorlatot. Erre a területre kötelezettséget kell vállalni, kaszáltatni kell majd. Gálfi Árpád: Használatba adható lenne ez a terület. A Bizottság egyhangú ( 3 igen ) szavazata: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra indítványozza. Megérkezett az ülésre ifj. Kiss Dezső képviselő számú ELŐTERJESZTÉS Faragóné Csery Viktória lakásbérleti szerződése Lucza Gyula elnök: Akkor amikor pályázott, nem volt más pályázó. Kollárné Papp Ildikó: Önkormányzati dolgozó, de keresnek saját ingatlant. Lucza Gyula elnök: Javaslom, hogy hosszabbítsuk meg a szerződését. Dr. Papp László jegyző:a szerződés határozott időre szól, most új pályázat kiírását javaslom, mert így támadási felület lehet ez a dolog. Kollárné Papp Ildikó: Fontos-e a önkormányzati érdek, vagy azé aki többet ígér? Dr. Papp László jegyző: A lakásbérleti szerződés ide vonatkozó részét átolvasva azt mondja, hogy aszerint nem kell újra pályázat, mert egyértelmű, hogy itt önkormányzati érdek érvényesül. A Bizottság szavazata: A bizottság a határozati javaslatot az alábbi módosítással 3 igen szavazattal elfogadásra indítványozza. Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és új lakásbérleti szerződés megkötését javasolja határozott időtartamra a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló többször módosított helyi önkormányzati 8/2002. (V.30.) számú rendelet 6. (2) bekezdése értelmében. A lakásbérleti szerződésbe foglaltak tartalmát a jegyző határozza meg. Megérkezett Miksa Zoltán az ülésre. 2

3 426. számú ELŐTERJESZTÉS A település járdaépítési koncepciója Lucza Gyula: Műszaki felmérésre, tervezésre van szükség utcáról utcára. A nagyon rossz állapotú utcákkal kell kezdeni. A viacolor használata lenne a legtartósabb és dekoratív is A főutcával kellene kezdeni, de csak szakaszokban, és majd egyszer összeérnének. Till Mihály: Erre kb. 10 millió forint/év költséggel lehet számolni. A viacolort bontani is lehet, ha felújítás van, majd visszarakni. Miksa Zoltán: A járdák állapotát 1-10-ig terjedő skálán kellene pontozni rossz állapotuk szerint. Amelyik a legkevesebb pontot kapja azzal kell kezdeni a javítást. Lucza Gyula: A beadványra és a határozatban foglaltakra azonnal kell intézkedni. A bizottság egyhangú ( 4 igen ) szavazata: A bizottsági ülésen kialakított határozati javaslatot indítványozza elfogadásra: 1.) Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település járdáinak javítására, átépítésére a 2009-es év költségvetésében 10 millió ft. keretösszeget biztosít. 2.) Felméreti a járdák műszaki állapotát a járdaépítési koncepció kialakításához, ennek elvégzésére árajánlatokat kér be. 3.) Hivatali intézkedés kell Garaguly Tibor beadványára és a Hegyköz utcai lakók kérelmére vonatkozóan. Fel kell mérni mindkét esetben, hogy hány méteres járdaszakaszról van szó, és mennyi a javítás költsége számú ELŐTERJESZTÉS Volt kovácsműhely bontására pályázati kiírás Lucza Gyula: A pályázat eredménytelensége bizonyítja, hogy így nem fogja elvállalni senki. A Bizottság szavazata: A bizottsági ülésen kiegészített határozati javaslatot 4 igen szavazattal indítványozza elfogadásra: Etyek Község Önkormányzata a tulajdonában lévő 29/8 hrsz-ú ingatlanon található élet- és balesetveszélyes volt kovácsműhely bontását elrendeli, ennek érdekében az alábbi pályázatot írja ki: 1. PÁLYÁZAT Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 29/8 hrsz-ú ingatlanon található élet és balesetveszélyes volt kovácsműhely bontására pályázatot hirdet: a felhasználható és fel nem használható anyag elszállítását és az épülethelyének tereprendezését kell vállalni a padozat szintjéig a pályázónak, a bontási terv és engedély a Polgármesteri Hivatalban átvehető, térítés mentesen, Nyertes pályázó a legkedvezőbb árajánlatot adó, a pályázatot kovácsműhely bontása jeligével Etyek Község polgármesteréhez ( 2091 Etyek, Körpince köz 4.) kell benyújtani, 3

4 a pályázat benyújtási határideje: február 28. a pályázat felbontásának és elbírálásának ideje: márciusi testületi ülés, a képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval szerződést kössön számú ELŐTERJESZTÉS Garaguly Tibor beadványa a Körpince utcában lévő játszótér biztonsága érdekében Javasolják a bizottság tagjai a védősövény telepítését az út szintjén. Miksa Zoltán: Az örökzöld nagy méretben nagyon drága, a fagyal lenne a legjobb, gyorsan nő,sűrű, és jól nyírható. Bozzay Péter: A fekvőrendőrnek legyen a kereskedelemben is kapható típusa kihelyezve. Miksa Zoltán: Be kell kérni árajánlatot a növényzetre vonatkozóan. Felajánlja, hogy akár Szombathelyről is tud növényeket hozni. A bizottság egyhangú ( 4 igen ) szavazata: A bizottsági ülésen kialakított határozati javaslatot elfogadását javasolja. Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete minimum 1 méteres magasságú védősövényt telepít a Körpince utcai játszótér szélére az út szintjén. Árajánlatok bekérése szükséges a növényzet beszerzési árát illetően. Forgalomlassításként kettő előregyártott szabvány fekvőrendőr elhelyezését támogatja a játszótér közlekedésbiztonsága érdekében, erre ft-t javasol betervezni a évi költségvetésbe számú ELŐTERJESZTÉS Közlekedési táblákra beérkezett árajánlatok elbírálása és a költségek elfogadása Az előterjesztés ismertetését követően a Bizottság 4 igen szavazattal a határozati javaslat A változatát elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a kihelyezést illetve áthelyezést önerőből oldja meg számú ELŐTERJESZTÉS A kérelem ismertetését követően a Bizottság hozzászólás nélkül - 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Telekné dr. Kecskés Katalin kérelmét- a ft fogorvosi rendelő javítási költségigénylését- támogatja, a vele kötött egészségügyi ellátási szerződés 6.) pontja értelmében. Egyebek: Till Mihály:Botpusztán az út kialakításánál eltépődtek a kábelek, de kijavították, nem volt belőle nagy probléma. Miksa Zoltán: Tájékoztatást kér arról, hogy hol tart az önkormányzati cégalapítás? Lucza Gyula: Tájékoztatást ad a kérdésre, miszerint a Multicontact Irodát kérték fel, hogy az adatok alapján tegyen javaslatot az alapítás feltételeire, költségeire. 4

5 Lucza Gyula:Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt az elnök megállapítja, hogy a napirend megtárgyalásra került és az ülést berekeszti 20 órakor. Kmf Lucza Gyula elnök Jegyzőkönyv hitelesítők:.. Till Mihály Bozzay Péter 5

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. december 12-i üléséről Önkormányzati rendelet: 12-13/2013.(12.12) Határozat: 120-133 /2013. (12.12.) 2 J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó Jegyzőkönyv Készült: Noszvaj Községi Önkormányzat 2014. október 1-én 17.30 órakor megtartott ülésén a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltségének tárgyalótermében. Jelen vannak:

Részletesebben

(Írásbeli előterjesztés alapján) ( A napirend tárgyalására a tervező is meghívásra került)

(Írásbeli előterjesztés alapján) ( A napirend tárgyalására a tervező is meghívásra került) 130 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Buzák Zsolt Támba Borbála Lisovszki Tamás Szitár Emese Terdik Tibor képviselők

Részletesebben

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás Jegyzőkönyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 13. napján tartott üléséről Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. október 2-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.161.124-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. február 6. napján 13 óra 10 perckor a

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

1/2011. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

1/2011. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 1/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben