A II. ES III. MAGYAR TALALKOZO KRONIKAJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II. ES III. MAGYAR TALALKOZO KRONIKAJA"

Átírás

1

2 / A II. ES III., ~ MAGYAR TALALKOZO " " KRONIKAJA Közzéteszi: ÁRPÁD KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Cleveland, Ohio

3 Copyright 1966 by Dr. Nádas Gyula "Árpád Könyvkiadó Vállalata" 1425 Grace Avenue, Lakel'i ood, Ohio 44107, U.S.A Az előadások és hozzászólások tartalmáért szerzőik felelős ek P rinted by CLASSrC PHI.NTING CORPORATION 902 D Lora in A \'enue, Cleveland, Ohio , U.S.A.

4 TARTALOM Előszó A MÁSODIK MAGYAR TALÁLKOZÓ Első nap: Az I. Magyar Találkozó visszhangja ll Második nap: Közép-Európa problémái Harmadik nap: Magyarország problémái Negyedik nap: Az emigráció a jövő építésében A HARMADIK MAGYAR TALÁLKOZÓ Első nap: Az otthoni és a külföldi magyar irodalom Második nap: Magyarország egysége. Gyakorlati problémák Harmadik nap: Magyar emigrációs álláspont a világpolitikai helyzetben Negyedik nap: Idő sze rű N évmutató: kérdések o o o o. o o. Részletes tartalommutató: ,.. l

5 BARADLA Y BÁLINT KÖNNYÜ LÁSZLÖ BÁCSKAI H. BÉLA LÖTE PÁL DR. BÉLDY BÉLA DR. MACARTNEY ELEMÉR DR. FÜRY LAJOS DR. NAGY GYÖRGY DR. HO KKY KÁR OL Y NYIRJESY SÁNDOR DR. HORTOBÁGYI JENÖ SZILÁGYI PÁL ILLÉS LAJOS VITÉZ ARADI VÍGH MIHÁL Y előadásai alapján és a hozzászólások nyomán a Magyar Találkozó Állandó Titkárságának megbízásából szerkesztette: Somogyi Fe ene d 6

6 EL ŐSZÖ Az első Magyar Találkozó '' krónikúj:í.' '-nak kiadása óta több mint négy év telt már el Bárki joggal teheti f el t ehát a kérdést, mi az okn, hogy a további Magyar Találkozók krónikái nem jelentek meg. A válasz igen cgyszerü. Az e lső Magyar Találkozó anyagához képest a többie!{ anyaga erősen kibő vü l t_ N em csak az e lőad áso k és hozzászólások száma, de azok terjedelme is növekedett. Az erefleti móds;r.er alkalmazásával tör ténő közzététel tehát anyagilag is tetemesen több áldozatot kívánt volna. Ezért a Magyar Találkozó Állandó Titkársága április 24-én úgy döntött, hogy összevontabb alakban legalább a megbeszélések lényegéről tájékoztatja az azok iránt egyre nagyobb érdeklödést mutató magyar közönséget. Ez a kötet, amely most az olvasó kezébe k erül, időr endben történö számadás mindarról, ami a II. és a III. Magyar Találkozón elhangzott és megtörtént. Valóban krónika tehát. Elfogulatlan tárgyilagossággal ismerteti az elhangzott előadásoka t és a hozzászól:ísok rövid összefoglalását. Elejétől végig a krónikás beszél De sem az e l őadók eredeti gondolatmenetén, sem azok egyéni ny!o'lvezetén lényegileg nem változtat. Csak a személyes e lő adássa l sziikségképpen együttjáró mcgszólításokat, udvariassági és hangul a tkeltő fordulatokat mellőzi és azokat a részleteket hallgatja el, amelyek l. nem tartoznak szervesen a tárgykörhöz, 2. közismert eseményeket és tényeket mondanak el, vagy 3. már korábban - más e lőadásokb an, hozzászólúsokban - elhangzott gondolatokat ismételnek. Az előadók és hozzászólók egyéni megnyilatkozhsa, szellemi alkotása mindig épségben marad, sőt a krónikás idéző elbeszélésével különleges, személytelenül tárgyilagos, szinte törtéactírói hangsúlyozist kap. Elvi szempontból külön rá kell mutatnunl;:, hogy a Magyar Találkozón elhangzott minden előadás és minden hozzászólás tisztán és kizárólagosan egyéni vélemény. Ezek az egyéni vélemények azonban - mint a második Magyar Találkozón r é sztv ev ő Macartney Elemér oxfordi egyetemi tanár és történetíró találóan megjegyezte - igen értékesek, mert azt bizonyítják, hogy a "legrltérőbb nézet ek képviselői is nyu godtan meg tudják beszélni nézeteiket''. A megnyilatkozó eltérő vélemények egységcsen tanusítj(tk, hogy a világ minden tájára szétszóródott kiilföldi magyarság minden rétegének tagjai: nemcsak a múlton merengenek, ahogy sokan hiszik s mégtöbben szeretik rosszindulatúan hangoztatni, hanem - egykori t ársadalmi helyzetükre, politikai pártállásnkra való tekintet nélkül - melegeu érzö 7

7 magyar szívvel és hűséges magyar lélekkel párosuló hideg, józan ésszd és t árgyilagos, elfogulatlan értékítélettel hazájuk és fajtájuk jobb jövőjéért aggódnak, élnek, dolgoznak, bírálnak, terveznek és alkotnak. Fogadjuk ezeket a véleményeket magyar szeretcttel, tárgyilagos megértéssel és józan itélettel! Ez a kötet az e l ső Magyar Találkozó '' krónikájá' '-nak egyen es és szerves fo lytatása, ezért szinte felesleges mondanunk, hogy amit az előbb kértünk, még nem elég. Ha valaki úgy é rzi, hogy tudúsá.val, m eg látásával, egyéni véleményével, vagy al,árcsak legszerényebb észrevétclével is hozzá tud járulni a Magyar Tnlálkozó eszmei céljának mcgvaló sításához: l. csatlakozzék hozzánk, 2. vegyen részt - ha lehet, személycsen - a Magyar Találkozó tanácskozásain, vagy - ha erre ninc~ ideje és (akár a költségek, akár a nagy távolságok miatt) módja - küldje be írásban bármelyik tárgykörre vonatkozó észrevételét, h ozzászólását és egyéni véleményét. ''Mindennél fontosabb feladat a távolságok legyőzése és az emigrációban az egy nemzettesthez való tartozás ébrentartása.'' Gallus Sándor dr. Ausztráliából akkor írta nekünk ezeket a sorokat, amikor a Ma gyar Ta lálkozó gondolatát elinclítottuk. Mi öt év múltán is ugyanezt valljuk. Ezért adjuk közre most, ebben a kötetben, a második és harmadik, a következő kötetben pedig majd a negyedik és az ötödik Magyar Találkozó megbeszéléseinek anyagát. És azért, hogy az örök magyar lélek szellemi egységének megőrzésében, további fejlődésének kialakítftsában minden értékes és hűséges magyar - hite és tehetsége szerint szabadon - részt vállalhasson. A Króuika újabb kötetének megjelentetésével kapcsolatban sok mindenkit köszönet illet. Többen teljesen önzetlenül mii1den erejüket és tehetségüket l atbavető munkát végeztek, mások névtelenül, szerényen igen jelentős anyagi á ldozatot hoztak, mert egyrészt az volt a meggyőződésük, hogy ezzel a magyar ügynek jó és hasznos szalgálatot tesznek, másrészt Kölcsey Ferenc örökértékű megállapítúsúra. gondol tak, amely szerint: ''Minden áldozat kicsiny azokhoz képest, llliket a hazának kívánni joga van.'' Ha a Krónikának ez az újabb kötete az örök magyar lélek szellemi egységének megőrzéséhez, kialakításához és további fejlődésének kibontakozásához akárcsak egy lépéssei is közelebb hoz bennünket: áldozatuk már nem volt hiába való június 25-én a szerkesztő 8

8 A második Magyar Találkozó (1962. NOVEMBER ) "krónikája"

9

10 A MÁSODIK MAGY AR T ALALKOZÓ ELSÖ NAPJA november l. A MÁSODIK MAGYAR TALALKOZÖ TANÁCSKOZÁSAINAK MEGNYITASA A második Magyar Találkozó tanácskozásait november 22-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor Cleveland városában, Ohio államban, a német evangélikus egyház nagytermében (a Bridge Avenue és a West 38. Street sarkán) Nádas János dr,. a Magyar Találkozók állandó tikárságának vezetője nyitotta meg. Magyar szeretettel köszöntötte a megjelenteket, akik vele együtt elmondták a magyar Hiszekegyet. "A közös magyar sors, a közös származás és a közös magyar problémák hoztak össze bennünket immár másodízben - mondta megnyitó beszédében -, hogy négy napon keresztül tárgyaljunk, tanácskozzunk és barátilag megbeszéljünk problémákat, minclazokat a kérdéseket, amelyek magyarságunkkal, magyar hazánkkal kapcsolatosak." A továbbiakban pedig arra mutatott rá, hogy "mi a lelki egységet szerelnénk -ha nem is megteremteni, ele a lehetőség határain belül előkészíteni, - megvalósítani egymás között, függetlenül attól, hogy ki melyik egyházhoz, melyik egyesülethez tartozik. Javaslatára a második Magyar Találkozó az első nap tanácskozásainak idejére einökké Hokky Károlyt, jegyzővé pedig Kovács Lajos dr-t válasziotta meg. Hokky Károly tanácskozási elnök felkérésére Ft. Derecskei János S. J. római katolikus lelkész Isten áldását kéri a második. Magyar Találkozó munkájára. Nádas János dr., az Allandó Titkárság vezetője az első Magyar Találkozó 'krónikájának' kiadásáról és költségeiről számol be. ll

11 A beszámoló tudomásulvétele után a Magyar Találkozó megkezdi rendszeres tanácskozásait. Miután az első Magyar Találkozó és annak tárgyköre iránt az egész világ magyarsága körében nagy érdeklődés nyilvánult meg, először az azzal kapcsolatos kérdések tüzetesebb megbesz~lését határozza el 2. KI KÉPVISELJE A MAGYARSÁGOT AZ EMIGRÁCIOBAN? A:z. emigracws magyarság képviseletének kérdésével kapcsolatosan Fazakas Ferenc azt a nézetét fejti ki, hogy az egyetlen szerv, amely az emigrációs magyarság képviseletére alkalmas és jogosult: az 1939-re összehívott országgyűlés - az államfői méltóság megüresedése alkalmára törvénnyel létesített országtanács vezetésével Hokky Károly tanácskozási elnök felfogása szerint az 1939-re összehívott és testületileg kitelepült országgyülés már nem olyan szerv, amelyet újra életre lehet hívni. Tagjainak nagy része már nem él Az új tagok behívásának alkotmányjogi alapja vitatható. De az országtanács tagjai sem határozhatók meg pontosan. Nádas János dr. továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a magyarság képviseletére a legalkalmasabb szerv az Amerikai Magyar Szövetség, amely az Amerikai Egyesült Államok területén a magyarságnak a kormányzat által elismert érdekképviseleti szerve. Az Egyesült Államok határain kívül élő magyarság képviselete az egyes államok magyar csúcsszervei révén oldható meg - szerves összefogás és szaros együttműködés útján. Ezek a vezető szervezetek lehetnek alapjai a szabadföldi magyarak megalakítandó világszövetségének is. Szentpáli István dr. elismeri az Amerikai Magyar Szövetség nagyrahivatottságát, a magyarság képviseletére azonban más megoldás keresését látja szükségesnek. Gyékényesi György különbséget tesz immigráns és emigráns között. Véleménye szerint mindkettőnek szüksége van 12

12 megfelelő képviseletrc. A magyarság immigráns képviseletét minden országban meg kell szervezni. Amerikában már adva van ehhez az intézményes keret: az Amerikai Magyar Szövetség, amelyet új tartalommal lehet kitölteni. Az emigráció legtökéletesebb szervét exil-kormány és emigráns parlament megszervezésének lehetősége biztosíthatná a legtökéletesebben. Kolozsváry Kálm.án arra mutat rá, hogy az Amerikai Magyar Szövetség elsősorban nem azért alakult, hogy az amerikai magyarságat képviselje, hanem azért, hogy az otthoni magyarságot segítse. Szerinte ma sem a képviselet kérdése a legfontosabb, hanem az, hogy áldozatkész magyarak legyenek, mint voltak a múltban, mert magyarságunk szolgálata enélkül eredménytelen marad. Súlágyi Pál a képviselet kérdését lelki és szellemi megújhodás révén látja megoldhatónak. A magyarság képviseletét szerinte a fiatalságra kell bízni. Hokky Károly tanácskozási elnök meggyőződése szerint az öregek rögtön átadják a magyarság képviseletét az ifjabbaknak, mihelyt meggyőződnek róla, hogy azok legalább anynyi érdeklődéssei és olyan felelősséggel képviselik a magyar ügyet, mint ők tették emberöltökön keresztül. Takács József szerint az országtanács vezetésével működő 1939-es parlament nem fogadható el a magyar jogfolytonosság alapjául, mert azóta lezajlottak az 1945-ös választások és lezajlott az 1956-os szabadságharc is. Meggyőződése szerint alkotmányjogi hatalmat az Isten csak a népnek adott és ezt a hatalmat egyedül a nép ruházhatja át a maga képviseleti szerveire. Nádas János dr. arra mutat rá, hogy az országtanács müködésének jogalapja vitatható. Ugyanez a helyzet a Magyar Bizottmány (volt Nemzeti Bizottmány) tevékenységével kapcsolatos kérdések tárgyalása terén is. A megoldás azonban nem a Magyar Találkozó feladata. Nem találja helyesnek a régi pártpolitikai alapokon történő megkülönböztetéseket sem. A trianoni békeparanccsal kapcsolatosan a magyar emigrációnak kötelessége azonban, hogy a nagyhatalmak előtt a középeurópai újjárendezés elkerülhetetlen szükségességét - tár- 13

13 gyilagos megvilágításban - állandóan napirenden tartsa. Ehhez pedig megfelelő képviseleti szerv kell. Hokky Károly tanácskozási elnök zárószavaiban hangsúlyozza, hogy az integer Magyarország visszaállítása előtt etnikai alapon a magyarság senkivel sem tárgyalhat semmiféle képviseleti szerve útján sem. Egységes magyar külpolitikai szemlélet kialakítását sürgeti. Az írásban beküldött hozzászólások közül Acsay F. Dénes dr. véleménye szerint az Amerikai Magyar Szövetség az Egyesült Államokban élő magyarságnak már ezidőszerint is legszélesebb rétegeit képviseli nemcsak társadalmi téren, de hatósági és kormányszervek által elismert módon is - pozitív eredménnyel. Burján Gyula felfogása szerint az emigrációs magyarságat egyedüi és kizárólag a politikai, diplomáciai és nemzetközijogi labirintusokban jártas, szellemileg érett magyarak együttese képviselheti azzal a feladattal, hogy perrendszerüen előkészítse Magyarország aktájában mindazt, ami a jövő nagy béketárgyalásának asztalára kerülhet. Eckhardt Tibor dr. a külpolitikai kérdések mellett rendkívül fontosnak tekinti a magyarság egységének megteremtését. És erre az Amerikai Magyar Szövetséget látja alkalmas nak, mint amely megvan s amelynek szerkezetét a mai idők követelményeinek megfelelöen alakítani lehet. Ugyanígy megvan a Kanadai Magyarak Szövetsége is. Ha ezek a nagy szövetségek össze tudnak fogni, akkor demokratikus alapon megteremthetjük a kívánt egységes képviseletet. Seres Péter elfogadja és helyesli Nádas János dr. megállapítását, amely szerint "az egész világot átölelő külügyi szervezetet kell felállítani." A magyarság egységes képviseleti szervének megteremtése tekintetében az a véleménye, hogy olyan életképes csúcsszervezetet kell életrehívni, amely szükségszerüen megfelel az egész emigráció jóindulatú társadalmának. Tarna Imre dr. véleménye szerint a magyar jövő kimunkálása európai feladat, ezért minden központot, kutató intézetet és képviseletet ott kell felállítani. 14

14 3. A MAGYARSÁG KULTURALIS SZEREPE AZ EMIGRACIÖBAN ÉRDEMES-E MAGYARNAK MARADNI? Hokky Károly tanácskozási elnök felkérésére Somogyi Ferenc dr., mínt az első Magyar Találkozó kultúrális vonatkozású kérdéseinek előadója ismerteti az írásban beérkezett hozzászólásokat és bejelenti, hogy a clevelandi Western Reserve University két félévre tervezett magyar művelődéstörténeti tanfolyamot indított, amelynek előadási nyelve magyar. Pallós Lóránt kérdésére, hogy az egyetemi tanfolyamot levelező úton-roódon hozzáférhetővé lehetne-e tenni a szórványban élő magyarak számára is: az előadó részletesen ismerteti a tanfolyam jellegét és tárgykörét, majd a clevelandi Magyar Társaság keretében szép eredménnyel működő Magyarságismereti Akadémia tevékenységére hívja fel a figyelmet. Miután mindkettőnek ő a vezetője, nincs akadálya, hogy egyrészt a Magyarságismereti Akadémia levelező tanfolyamot indítson, másrészt az arra jelentkezők ugyanazt az ismeretanyagot megkaphassák, amelyet az egyetemi tanfolyam nyújt (persze nem egyetemi, hanem csak egyesületi jelleggel). Pallós Lóránt a kapott felvilágosítások után ösztöndíjat ajánl fel a Western Reserve University magyar művelődéstörténeti tanfolyamának hallgatói részére, majd a Magyar Találkozó mü1den résztvevőjét arra kéri, támogassa ki-ki tehetsége szerint az európai iskolákat, amelyeknek zavartalan működése kétségtelenül elősegíti a magyarság kultúrális szerepének betöltését az emigrációban. N t. Ludwig Ar tur dr. behatóan foglalkozik minden egyes kultúrális vonatkozású részletkérdéssel Hangsúlyozza, hogy a bevándorlók helyzete anyanyelvük használata és ápolása tekintetében lényegesen megváltozott. Ebben a megváltozott helyzetben a magyarságnak elsősorban önmagával szemben kell öntudatosodnia. Tudatosítania kell önmagával szemben, hogy tagjaiban egymáshoz tartozik és hogy mi az elhivatottsága. Tudomásul kell vennie, hogy a nyelviség ma nem tehertétel, hanem különös érték, amelynek révén az otthonról ma- 15

15 gávai kimentett népi hűséget és nemzetéhez (magyarsághoz) való ragaszkodását nemcsak megőrízheti, hanem tovább is fejlesztheti. A magyar kultúra, amely ilyen alapon szabad földön művelhető, kétségtelenül magán viseli sajátosságának jellegét. Ahogy a török hódoltság idején a török hódoltság területén kívül eső területek magyar kultúrája függetlenítette magát az izlám befolyástól, akként a szabadföldi magyar kultúra is mentesítheti magát a mai izlá111. (a szovjet-orosz) otthoni befolyásától. Mi tehát kiszélesíthetjük és tovább fejlesztjük azt a kultúrát, amelynek gyökere a krisztusi öntudatú keresztény-keresztyén magyarság évezredes talajába mélyed. És ez nemcsak lehető ség, nemcsak jog, hanem egyúttal kötelezettség is. Az a kérdés, hogy érdemes-e magyarnak maradni, szerinte költői kérdés, amely már eleve magában foglalja a pozitív választ. A magyarság fennmaradása és a magyarnak-maradás nem adottság, hanem akarat kérdése. Ezt a természetes akaratot fel kell ébresztenünk azokban is, akikből hiányzik a hozzá szükséges öntudat, vagy akik annak gyakorlásaban kényszert látó kollektív indoktrinációtól rettegnek. Abban a pozitív építő munkában, amelyet az amerikai magyarságon keresztül az egyetemes magyarság számára vagyunk hivatottak végezni: minden magyarnak tudatosan részt kell vennie. Nem szabad elzárkóznunk az otthoni magyar kultúra újabb eredményei elől sem. A fejlődés talán nem mindig olyan, amilyent mi szeretnénk, mégis sok érték az, ami a zene, a könyvkiadás, a történetkutatás, a földrajz, a régészet, az orvostudomány és mérnöki tudományok terén egyaránt mutatkozik. Egyetlen egy itteni nemzetiség sem vesztette el kultúrális kapcsolatát a vasfüggöny mögé került nemzeti kultúrájával. Mi sem lehetünk kivételek. Az írásban beküldött hozzászólásole közill Acsay F. Dénes dr. véleménye szerint az első Magyar Találkazón említett 'Magyarságismereti Akadémia' anyagát - sok más értékes adattal kiegészítve - angolul és más világnyelveken ki kell adni. Jó lenne összegyűjteni az idegen 16

16 nyelveken írt magyartárgyu könyvek jegyzékét s azt az előbbivel együtt kiadni. Baranchi Tamáska Endre igen nagy jelentőséget tulajdonít a magyarságismereti anyag közzétételének nemcsak magyar, de angol nyelven is. A magyarságismcreti kézikönyvet a közismert tény- és történelemhamisítások cáfolatára is alkalmasnak és szükségesnek tartja Bor Jenő az ősze óta folyó és a második világháború magyar katonai eseményeire vonatkozó kutató munkáról emlékezik meg. Arra kéri a Magyar Találkozó résztvevőit, ha bármilyen magyar katonai, vagy külpolitikai okmány, napló, vagy egyéb dokumentum létezéséről tudnak, értesítsék erről a kutató csoportot s majd a sok rés zletből összetevődő végleges mlí szerkesztői, fordítói és kiadói munkájának elvégzésében is nyújtsanak segítséget. Frankó István szerint azt a kérdést, hogy érdemes-e magyarnak lenni, nem nehéz megválaszolni. A 'magyarságtudat' nem megváltoztatható valami. Az vagy benne él az idősebb egyén lelkében, vagy p edig hiányzik belőle. A hiányt pótolni annak hangsúlyozásával, hogy 'érdemes' magyarnak maradni, csak átmenetileg lehet. Mert a 'magyarságtudatot' csak fiatal korban lehet az egyén lelkébe beplántálni. Ezért nagyjelentőséglí a külföldi magyar iskolák és a magyar cserkészet szerepe. A szülők szerepe azonban mindennél fontosabb. Géza István olyan népszerlí történelmi munka kiadását javasolja, amelynek első része a Kárpát-medence történetét tartalmazná az ősidőktől a magyar honfoglalásig, második része a magyarság eredetét, vándorlásait, nyelvét, müvelődését és az ország történetét ismertetné Mohácsig, harmadik része pedig nagyon r észletesen Mohácstól Károly király viszszatérése kísérletéig tárgyalná az eseményeket úgy, hogy bemutatná a fontosabb szereplők jellemrajzát és magánéletét is. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy öntudatos m agyarokká váljunk. Horváth Zoltán dr. általánosságban helyesli Somogyi Ferenc dr. m egállapításait, azokat azonban fenntartás nélkül csak az idősebb nemzedékre tartja alkalmazhatónak. Azokra, akik már rég túl voltak tanulmányaikon, amikor hazá- 2 Magyar Találkozó Krónikája 17

17 jukat elhagyták, akik műveltségük minden cseppjét édes anyanyelvükön szerezték meg. Az ifjabb nemzedé k lassú beolvadását a befogadó országok népeibe: valósággal elkerülhetetlennek látja. Amerikában a sűrűn lakott magyar településeken még lehetséges magyar iskolákkal, tanfolyamokkal a beolvadás folyamatát lelassítani. De olyan helyen, ahol csak kicsi magyar kolónia él, ahol a magyarság csak szűk családi kereteken belül élheti a megkövetelt magyar élete t - beszédben, családi levelezésben és magyar könyvek alkalmi olvasásában, - ott a gyermek lassa n kisiklik magyar szülei irányítása alól. A magyar iskolát, a magyar templornot, a magyar föld édes varázsát a kenyérkereső, fáradt szülő egy-két órás együttléte gyermekeivel nem tudja pótolni. Ezt a kérdést nem lehet optimista szemmel nézni. Édes anyanyelvünk elhal gyermekeink ajkán. Ijesztő arra gondolni, hogy amíg otthon a vörös szláv órü1s öli, pusztítja magyarságunkat istentelenséggel, az orosz nyelv és m entalitás kényszerítésével, meg a születés-szabályozás erkölcstelenségével, addig itt kinn, az ugynevezett szabad világban, minden kényszer nélkül, 'szabadon' bekövetkezik, ha nem is éppen a kommunizmus javára, de minden bizonnyal magyarságunk pótolhatatlan kárára. Ezzel a tragikus ténnyel kell nekünk szembenéznünk, amíg élünk és ez ellen kell mindent megtennünk, amit csak megtehetünk. Vitéz Jeszenszky Imre azt tartja a legfontosabbnak, hogy a mai rendszeresen multat-pusztító kommunista uralom törekvéseivel szemben összegyű j ts ük, megőrizzük r égi magym értékeinket és emlékeinket. Különösképpen fontosnak tartja és elengedhetetlenül szükségesnek látja a magyar alkotmány, törvényhozás, közigazgatás, népnevelés, jóléti intézm ények leírását könnyen érthető nyelven és kompendium-szerűen. Addig, amíg erre van emberünk. Mattyasovszky-Zsolnay Miklós dr. lélektani és elvont társadalombölcseleti síkon a magyarságunkból adott és az új állampolgárságunkkal vállalt állapotbeli kötelességeink szempontjából négy alapvető kérdésre válaszol. Az e lső kérdés: kötelességünk-e, hogy tudatos magyarak maradjunk? A felelet erre - szerinte - csak határozott és magyarázatra is alig 18

18 szoruló igen lehet. A második kérdés: érdemes-e, hogy tudatos magyarak maradjunk? Főleg a fiatalok médegeihetik joggal, mert számukra a magyarságtudat megszerzése is külön erőfeszítéssel jár. Példák igazolják azonban, hogy ez a külön erőfeszítés sokoldalúbb, műveltebb, akaraterősebb, céltud~tosabb, vezetésre hivatottabb elitet érlel, amit a környezet is felismer és elismer. Példák igazolják továbbá azt is, hogy ha magyarságtudatunkat a bennünket környező társadalom kívánalmaival összhangban őrízzük és fejlesztjük, ez az egyéni érvényesülés szempontjából - az előbb mondottak figyelembevételével - inkább e!őnyt, mint hátrányt jelent. A harmadik kérdés: miképpen egyeztethető össze magyarságtudatunk megőrzése kanadai vagy amerikai mivoltunkkal? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a felületes közvélemény hajlamos arra, hogy erkölc<>i, szellemi, jogi, vagy érzelmi ellentmondást lásson a magyar öntudat megtartása és az új állampolgárság felvétele között. Ezeknek a vonatkozásoknak mélyrehatóbb vizsgálata azonban ahhoz a végső eredményhez vezet, hogy valójában ilyen ellentmondás nincs. A negyedik kérdés: milyen magyarok legyünk? és legfőképpen: milyen legyen emigrácicis fiatal elitünk magyarsága? A válasz: legyen elsősorban értelmi. Legyen bár érzelmekkel 8tszőtt, de azért történelmünket analizáló és abból tanulságokat kereső. Legyen jelenünket analizáló és annak kívánalmaival lépést tartó Legyen benne kezdeményezési készség és lehetőségeink reális felismerése. Alkalmazkodjék kisebbségi helyzetünkhöz, legyen szerény, tárgyilagos és következetes. Ne keressük a magyar nép igazságát más népek igazságára való tekintet nélkül. Ápoljuk leülönösen azokat a sajátosságainkat, erényeinket, amelyek környezetünk szemében is határozott értékeket jelentenek. Lássuk meg a magyar érdekek között azt, ami lényeges és ezt áldozatok árán is szolgáljuk, védjük. Ha innen a távolból valamit újítani szeretnénk a magyar életben, a magyar intézményekben, a magyar szokásokban, a magyar gondolkozásban: kétszeres kötelességünk a józanság. Legyünk bölcsek, mértékletesek és toleránsak. Márkus Mária a francia állami levelezőoktatás keretében óta működő Magyar Irodalmi Tanfolyam oktató mun- 19

19 kájáról ad tájékoztatást. A tanfolyam egyaránt szól a magyar irodalom iránt érdeklődő fiatalokhoz és felnőttekhez. Két osztályban módszeresen tanulmányozzák a magyar klasszikusok életét és munkásságát. Külön nyelvismereti fejezetek keretében tárgyalják a magyar nyelv helyes használatának elméleti és gyakorlati kérdéseit. Francia anyanyelvűek számára, akik magyarul szeretnének tanulni, a tanfolyam külön részleget szervezett. Seres Péter azt javasolja, hogy a Magyarságismereti Akadémia tananyaga közé vegyék fel a szolidárizmus eszméjének tanítását is, mert az emberiség ügye a mi ügyünk és a mi ügyünk az emberiség ügye is. Wojatsek Károly dr. arról tájékoztatja a Magyar Találkozót, hogy a University of Colorado 1960-ban a cseh és a lengyel nyelvvel együtt felvette tantervébe a magyar nyelv és irodalom tanítását is. A magyar nyelv tanításának könnyebbé tétele céljából magyar nyelvkönyvet írt, amely 1962_ október 15-én hagyta el a nyomdát. 4. AMAGYARSÁG KÖZGAZDASÁGI ÉSSZOCIÁLIS PROBLÉMÁI ELSZIGETELHETJÜK-E MAGUNKAT A KORFORDULÖ FORRADALMI VÁLTOZÁSAITÖL? Az írásban beküldött hozzdszólások közill Horváth Zoltán dr. "a lélek és a realitás szintézisé"-nek, mint "a magyarság ősi, megtartó tehetségé''-nek gondolatával foglalkozik. Helyesli Béldy Béla dr. erre vonatkozó megállapításait, de hangsúlyozza a halhatatlan emberi lélek felsőbbrendűségét. Megítélése szerint a kapitalizmus és a kommunizmus anyagelvűsége felett ennek a léleknek kell végre egyszer győzedelmeskednie. Vitéz Jeszenszky Imre véleménye más, mint Béldy Béla dr-é. Amodern technikát, a modern tudományos kutatást úgy is fel lehet használni, hogy az embert visszaállítjuk - Isten képére és hasonlatosságára teremtett, sokváltozatú és képes- 20

20 ségü, önkezdeményező mivoltának megfelelően - hivatásának magaslatára. Sere'> Péter úgy látja, hogy Béldy Béla dr. előadásának a lényege: a második technikai forradalom új korszakot szült és nekünk meg kell találnunk az útat és módot ebbe az új korszakba való belépésre. A maga részéről hangsúlyozza, hogy l. a történelmet emberek csinálják. Új és jobb korszakot jelentő történelmet csak új, lélekben megújult emberek tudnak teremteni. 2. A régi 'iz.musok' (kapitalizmus, szocializmus, kommunizmus) és 'kráciák.' (demokrácia, bürokrácia, plutokrácia) nem tudták biztosítani a népek jólétét. Átmeneti látszat-jólét után csak egyik válságból a másikba sodorták és sodorják az emberiséget. 3. Az új korszaknak az a társadalmi rendszere lesz élet- és fejlődésképes, amelyiknek alapja: kölcsönös embertestvéri szeretet, törvénye pedig: igazság legyen az emberek között, mindenkinek saját érdeme szcrint. Ha a kölcsönös embertestvéri szeretet és az igazság szelleme él és ez formálja az embereket, akkor az 'embergép', vagy a 'gépember' sohasem uralkodhatik az ember felett. Az első Magyar Találkozó tárgykörével kapcsolatos megbeszélések befejeződése, továbbá Nádas János dr. és Somogyi Ferenc dr. rövid felszólalása után Hoklcy Károly tanácskozási elnök megköszöni a felszólalásokat, a résztvevők állandóan éber figyeimét és fokozódó érdeklődését, majd a második Magyar Találkozó első napjának tárgyalásait berekeszti. 21

21 A MÁSODIK MAGYAR TALÁLKOZÓ MÁSODIK NAPJA november 23. A második Magyar Találkozó második napjának tanácskozásait november 23-án, pénteken délelőtt 10 órakor Hokky Károly tanácskozási elnök nyitja meg, aki üdvözli a megjelenteket, majd felkéri Nagy György dr-t, a Kanadai Ma gyarok Szövetsége főtitkárát, hogy tartsa meg a nap tárgysorozatának első pontjaként kitűzött előadását. l. A MAGYAR-OROSZ KÉRDÉS Nagy György dr. azzal o. bejelentéssei kezdi előadását, hogy mondanivalója tulajdonképpen két részre oszlile Az első részben kizárólag a magyar-orosz kérdéssel foglalkozik. A második részben a középeurópai kérdéseket vizsgálja magyar szemszögből. Az előadó az egyes problémá k vizsgálata közben kiz:írólag a rideg tényeket kívánja alapul venni. Teszi ezt azért, m ert egyrészt nincs az életnek olyan tere, ahol a realitások olyan,:askövetkezetességgel érvényesi.ilnének, mint a nemzetközi politikában, másrészt el szeretné kerülni azt a l1ibát, amelylyel minket, magyarokat, mindig vádolnak, hogy tudniillik j ö vő beli problémáink megoldásánál a múltba nézünk. E lörebocsátj<j. még, hogy tudatosan használja a "magyar- orosz" kifejezést a "magyar-szovjct" kifejezés helye tt, m ert nézete szerint ma már nem annyira a kommunizmus veszélyével állunk szemben, mint inkább a tiszta orosz szláv-nac ionalista hatalmi törekvésekkel. A kommunizmus nem öncél 22

22 többé. A kommwúmus ma már n em más, mint a l<iilönböző szavjet berendezésií államok nacionalista terjeszkedési politikájának eszköze, fegyvere. Azt hiszi, ha ma Oroszországban megbuknék a párt és katonai diktatúra kerülne uralomra, az orosz hatalmi politikában, legalábbis középeurópai viszony latban, nem történnnék lényeges változás. A magyar kérdés Közép-Európa mai rendjét a wilsoni elvek benesi hazugságokra alapított alkalmazásával, mint tudjuk, tulajdonképpen az első világháborút követő általános összeomlás idején tákolták össze. A második világháború végén a régi igazságtalanságokat csak újakkal tetézték. A régi középeurópai ellentéteket a jelenlegi - Benes által tervezett, Yaltával megteremtett állapot még a kommunista internacionálé alapján sem tudja megoldani. Sőt ezek az ellentétek a kommunizmus alatt bizonyos szempontból talán még jobban elmélyültek. A KO ~ MEKON országai közt ma is a gy űlölet, a bizalmatlanság uralkodik. Legjobb bizonyíték erre, hogy Magyarországból ma könnyebb útlevelet kapni Ausztriába, mint Romániába. A középeurópai kérdések tehát ma is megoldatlanok. Megoldatlan a magyar kérdés is. Az orosz vezetők nem láttak túl a cári Oroszország nagyorosz törekvéseinek határain. Közép-Európát, mint előttük Hitler, ők sem tekintették másnak, mint meghódított területnek, amely gleichschaltolásra vár. Nem kötelez másra, mint hogy uralmukat, bármilyen eszközök által, fenntartsák. A meghódított népek érzelmeivel, ádekcivel nem törődtek. Országaikat gyarmati kizsákmányolásnak vetették alá. Viszont ennek köszönhető, hogy a magyarság sohascuz hajolt meg a vörös csillag e lőtt. Ennek eredménye lett a magyar forradalom és a kett őnek együtt, hogy a magyar kérdés aktája - 17 évi orosz kényuralom után - évről-évre ott van a nemzetközi megbeszélések tárgyalóasztalán. A magyar kérdés ü tőkártya mind a Kelet, mincl a Nyugat kezében és nagy a vesz~ly, hogy a jelenleg folyó játszmában hazánk ügye ismét elsikk::1d. 23

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe

dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe dr. Morvai Krisztina EU-parlamenti képviselőasszony felkérésére írt tanulmány Tartalom Tartalom Bevezetés. Az európai föderációról

Részletesebben

25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei

25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei 25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei A közületi kiadások megállapításánál iránytűként szolgáló elvek sarkpontjai a pénzügyi politikának. Helyes elvek felállítása a közületi kiadások mértékénél

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012.

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Gy J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Önkormányzat Képviselő-testületei 2012. február 27-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Új Szó, 1968. szeptember 8. 1 2. p.

Új Szó, 1968. szeptember 8. 1 2. p. Ma a CSEMADOK Központi Bizottsága folytatja munkáját. A napirendi pontok megtárgyalásán kívül dr. Gustáv Husák, az SZLKP Központi Bizottsága első titkára részvételére is számítanak. A CSEMADOK Központi

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Új erdélyi stratégia?

Új erdélyi stratégia? AZ EGYÜTTÉLÉS LEHETŐSÉGEI POMOGÁTS BÉLA Új erdélyi stratégia? Az Európai Utas ezúton köszönti a hetvenéves Pomogáts Bélát! Olvasom az Erdélyi Riport című nagyváradi hetilap szeptember 23- i számában, hogy

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Juhász József, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa:

Juhász József, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa: 1 Juhász József, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa: A koszovói konfliktus magyar szemmel (Az előadás 2007. december 14-én hangzott el az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben