A DÉLI VÉGEKEN. Előszó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DÉLI VÉGEKEN. Előszó"

Átírás

1 Előszó Az a földrajzi tájegység, amelyet Vajdaságnak/Délvidéknek neveznek, az egyik legősibb magyar településterület. Belgrád Nándorfehérvár néven magyar végvár volt hosszú évszázadokon keresztül. Sok mindent megéltek az idevetődött népek, a magyar telepesek, a Dunán lehajózó németek, a törökök elől idemenekülő szerbek és románok, a Kárpátok alól érkező ruszinok, felvidéki szlovákok és mások. És bár olykor voltak köztük vallási-nemzeti feszültségek, a legendásan termékeny föld és a növekvő gazdasági jólét jobbára összebékítette az embereket. Ezt a közel húszezer négyzetkilométeres területet a trianoni döntéssel egy tollvonással a Szerb Horvát Szlovén Királysághoz csatolták. És azóta lidércnyomásossá vált itt az élet, amit csak rövid időszakok enyhítettek időlegesen. A trianoni döntésnek lett szenvedő alanya az a közel hatszázezer fős magyarság is, amely a hosszú hányattatás után gazdaságilag megtörve, politikailag szétzilálva, lélekszámát tekintve felére csökkenve éli napjait minden gyors és látványos változás reménye nélkül. A történelem tanulsága szerint bár a rettegés, a fenyegetettség, a megalázottság korántsem egyforma arányban sújtotta az itt élő népeket senki sem kíván a szerbekkel egy fedél alatt élni. Széthullott az első, majd a második Jugoszlávia, a montenegrói népszavazás után pedig Szerbia végképp magára maradt. A népek akaratából az egykori hat köztársaságból hat független állam jött létre. A két autonóm tartomány közül az ENSZ-ellenőrzés alatt álló Kosovo önállósága sem látszik kérdésesnek, egyedül Vajdaság maradt Szerbia foglya. Az elhibázott szerb politika valamennyi problémája vélhetően Vajdaság vonatkozásában is hamarosan meg fog mutatkozni (az autonómia visszaállítása idő kérdése csupán). A sokféle nép közül egyedül a délvidéki ma-

2 gyaroknak nem sikerült semmiféle önállóságot kivívniuk maguknak. Helyzetük éppen olyan nyitott és megoldatlan kérdés, mint 86 évvel ezelőtt volt. A szerző pszichológusként és társadalomkutatóként ebből az alaphelyzetből kiindulva foglalkozik a kisebbségi lét különböző dimenzióival. Nem annyira a múlthoz kapcsolódóan, hanem inkább a jövő vonatkozásában. Azzal a gyakran tapasztalható szemléleten szeretnék változtatni, hogy a magyarság sorsa sem lezárt, befejezett folyamat. Annak ellenére sem, hogy Belgrádban érzékelhetően fokozódott a magyarok elszakadásával kapcsolatos fóbiás félelem, és ezzel együtt a magyarverések száma. Nem célom, hogy teljes áttekintést nyújtsak az elmúlt évek történéseiről, és az sem, hogy másokat meggyőzzek igazamról, saját látásmódom helyességéről. Az viszont igen, hogy olyan képet rajzoljak olvasóim elé, amelynek segítségével újra tudják gondolni a délvidéki magyarság jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket. Azok, akik a könyvben egymás után sorjázó írásokat (konferenciára készült bevezető előadásokat, felszólalásokat, esszéket, tanulmányokat) folyamatosan végigolvassák, sok visszatérő gondolatra ismernek. Ez nem véletlen, hiszen bár a különböző helyzetek más és más megközelítést igényelnek végső soron minden írásműben ugyanarról a dologról van szó, olyannyira, hogy néhány helyzetértékelő tanulmány voltaképpen más-más alkalomból készült összefoglalója ugyanannak a gondolatsornak. Van-e a vajdasági magyarságnak valamilyen eszmei vagy politikai víziója a jövőre vonatkozóan? Milyen természetű problémák nehezítik az egyéni helytállást és a társadalmi önszerveződést? Számíthat-e a közösség az értelmiség társadalmi szerep- 6

3 vállalására? Állnak-e még őrzők a strázsán? Hogyan alakulnak a magyar magyar kapcsolatok? Mi lesz a magyar falvak sorsa? Lesz-e magyar autonómia? A könyv szerkesztési elve hasonló ahhoz a szellemi munkához, ahogyan naponta megpróbáljuk megérteni, feldolgozni, elmondani az általunk átélt eseményeket, ahogyan magyarázatokat keresünk a bennünket foglalkoztató kérdésekre. Sokszor újra és újra végigpörgetjük gondolatban a történteket, egy-egy részletet változtatva rajta, egészen addig, amíg hitünk és legjobb tudásunk szerint minden szempontból helytálló, kifogástalan gondolatsort nem kapunk. Gyakorlatilag ugyanezt teszi az író, a pszichológus, a társadalomkutató is, aki az újra és újra felvetett, átpörgetett gondolatait minden egyes alkalommal szeretné teljesebbé, érthetőbbé, igazabbá tenni, közelebb vinni a valósághoz. Természetesen ez korántsem jelenti azt, hogy az egyes szövegváltozatok tudományos értelemben csakugyan mind valószínűbbé, tényszerűbbé válnának, mind jobban megközelítenék ez egyetlen végső igazságot. Ilyen egyetlen és végső igazság egy közösség helyzetének és jövőjének a megítélése vonatkozásában talán nincs is, ahogyan személyes életünket sem lehetséges egzakt tudományos elemzés tárgyává tenni. A kötetben szereplő írások az együttgondolkodást, a tájékozódást kívánják szolgálni. A szerző azon a beállítódáson, közösségi tudaton szeretne változtatni, melynek folyományaként a délvidéki magyarság aktív szerepvállalás helyett jobbára csupán néma szemlélője és szenvedő alanya volt az elmúlt évek történéseinek májusa A szerző 7

4 8

5 80 év kisebbségben Történelmi visszatekintés Az szeptember 10-én Saint Germain en-layes-ban aláírt békeszerződés kijelölte az újonnan létrehozott ország, a Szerb Horvát Szlovén Királyság (SHS) határait. Az egykori Magyar Királyságból a horvát területeket figyelmen kívül hagyva, amelyek 1102-től Magyarországhoz tartoztak négyzetkilométert csatoltak el egy tollvonással, figyelmen kívül hagyva az elcsatolt területeken élő népek számarányát és akaratát. Akkoron a közel húszezer négyzetkilométeres Délvidék nemzetiségi térképe is igen tarka képet mutatott. Az itt élő másfél millió főt közel egyenlő arányban, harminc-harminc százalékban alkották magyarok és szlávok, több mint húsz százalékban németek és kisebb hányadban más nemzetiségek. A kérdéses időpontban az fő közül fő vallotta magát szerb nemzetiségűnek, ami számukra elegendő jogcím volt, hogy igényt formáljanak erre a területre. 1 Ez az abszolút kisebbségben levő nép próbálta maga alá gyűrni, erőszakosan uralni és asszimilálni az SZHSZ-hez csatolt népcsoportokat. Az adott számarányok mellett erre egyetlen módszer kínálkozott: a terror. Ennek a politikának lett szenvedő alanya az a közel hatszázezer fős magyarság, amely nyolc évtizedes hányattatás után gazdaságilag megtörve, politikailag szétzilálva, lélekszámát tekintve felére csökkenve lépett be a harmadik évezredbe. 1 Dr. Tóth Pál Péter: Jugoszláviából Magyarországra. In: Fészekhagyó vajdaságiak. MTT, Szabadka,

6 A gyilkosságokkal és börtönnel fenntartott parancsuralom már a kezdet kezdetén a szerbekkel szembeállítja az erőszakosan hozzájuk csatolt más népeket. Belgrád politikájától semmit sem lehetett várni. A szerb politika, amelynek 1918-tól Jugoszlávia széthullásáig az etnikailag homogén állam megteremtése lebegett a szeme előtt, mindvégig értetlenül és ellenségesen fogadta a horvátok, szlovének, macedónok, albánok nemzeti mozgalmait, még ha azok az alkotmány keretei között maradtak is. Még az iskoláztatásra, nyelvhasználatra vonatkozó igényeket is a hálátlanság és az ellenséges érzület jelének tekintették, ennélfogva mindenféle nemzeti jellegű szerveződést, ahogyan csak lehetett, igyekeztek fékezni, letörni. A szerb politikai vezetés gyakorlatilag még ma sem, a második Jugoszlávia széthullását követően sem látja be, hogy az általuk egykoron (nagyhatalmi segédlettel) legyűrt népek az idők végeztéig nem tarthatók gyarmati sorban. Szerveződésre és politikai taktikázásra az adott helyzetben a délvidéki magyarságnak volt esélye legkevésbé. Önerejéből nem sokat tehetett, a nagyhatalmak pedig nem akartak sanyarú sorsáról tudomást venni, hiszen elvakultságukban ők maguk idézték azt elő. A szerb kormány viszont mindent megtett, hogy a délvidéki magyarságot vagyonából kiforgassa, jogaitól megfossza, kultúráját elsorvassza. Az elcsatolást követően az SZHSZ-ben a közel négy százalékot kitevő magyar kisebbséget a parlamentben tizenhárom mandátum illette volna meg, ehelyett egyet kapott. Az az egy sem szabad választással, a magyar választópolgárok akaratából jutott mandátumhoz, hanem kinevezés által, illetve a kormány szolgálatában álló figuraként ben megalakult a Magyar Párt, amely névlegesen négy-öt évig fennállott, működését azonban Belgrádból gyakorlatilag lehetetlenné tették, míglen

7 ben véglegesen betiltották. Ezt követően a délvidéki magyarság több emberöltőn keresztül, egészen 1991-ig, meg volt fosztva az önálló politikai szerveződés lehetőségétől. A politikai elnyomást követte a társadalmi lecsúszás, a nyelvi kultúra elsorvadása. Gazdasági téren az elnyomás a magyar pénzintézetek felosztásával és a földreformmal járt, amelynek során a magyarság kezén levő földek fele szerb kézre került. A magyaroktól elkobzott földre a kormányzat Délvidék kolonizálásának első lépéseként szerbet telepített. A magyar hivatalnokok, tisztviselők ezreit bocsátották el munkahelyükről, s helyükre és minden államilag jól fizetett hivatalba szerbek kerültek. Ez alól nem képeztek kivételt a színmagyar települések sem. A nagy- és középbirtokokat szétosztották, az egyházi és magyar köztulajdont képező épületeket kisajátították, a magyar gazdasági életet az adópolitikával megfojtották. Az SZHSZ az iskolák államosításával halálos csapást mért a magyar nyelvű oktatásra is ban a Délvidéken majdnem hétszáz magyar iskola működött. Két év alatt ez a szám a negyedére csökkent. A magyarok oktatása a szerb iskolákban létesített párhuzamos tagozatokon történt. A népesség számaránya szerint 1228 párhuzamos osztályt kellett volna létrehozni, ehelyett Vajdaság területén összesen 452 működött. A magyar felekezeti iskolákat államosították, a magyar tanító és tanárképzést sokáig nem engedélyezték. Hosszú harc és küzdelem után a helyzet később változott valamelyest, az alapvető trend azonban a magyar tannyelvű iskolák leépítése ma is folytatódik. A legutóbbi tíz évben például több mint húsz magyar tannyelvű általános iskolát zártak be. De ott is, ahol még működnek, többnyire csak a nevükben magyar tannyelvűek, hiszen a tantárgyak jelentős részét szerbül oktatják. 11

8 Az elmúlt nyolcvan esztendőben a homogén szerb nemzetállam létrehozását célul kitűző politikai programként szervezetten folyt Bácska és Bánát kolonizálása. A mindenkori kormány tudatosan és tervszerűen tömegesen telepítette a szerbeket a Vajdaságba. A telepeseknek, hogy minél jobban meggyökeresedjenek az új helyen, nagy vagyonokat adtak, és különféle előjogokat, adómentességet biztosítottak. Az állam házakat adott nekik, felszerelést, állatokat, amellett az elhelyezkedést illetően minden közhivatalban, közintézményben, vállalatban elsőbbség illette őket. A bevándorlás ma is tart, az elmúlt tíz év alatt a szerbek újabb százezrei érkeztek a Vajdaságba. Koncentrációjuk egyes településeken oly mértékben megnőtt, hogy azt semmiféle kisebbségvédelmi politikával sem lehet többé semlegesíteni. Az elszerbesített községekben a magyar tannyelvű oktatás megszűnt, a magyarság megélhetési lehetőség nélkül maradt, s két lehetőség közül választhat: vagy asszimilálódik, vagy kivándorlásra kényszerül. A szerbek betelepítésével párhuzamosan folyt a magyarság kiszorítása, elszegényítése, megfélemlítése. Az elcsatolást követően közel magyart utasítottak ki az országból, főként a kisebbség vezetésére hivatott középosztálybelieket. Emellett a magyar földműves réteg elszegényedése, az iparos- és kereskedőréteg letörése, az értelmiség megfélemlítése és meghurcolása nagyon sok szerencsétlen embernek adott vándorbotot a kezébe. Senki sem tudja pontosan megmondani, hogy az elcsatolt területekről 1918-tól 2001-ig hányan települtek át Magyarországra vagy vándoroltak ki Nyugatra. Tény, hogy ez idő alatt a délvidéki magyarok száma felére csökkent, miközben a szerbek és más délszláv népek létszáma megduplázódott. 12

9 A két világháború között jelentős volt a Jugoszláviából Magyarországra és Nyugatra irányuló migráció, a második világháború végén a magyar lakosság ellen irányuló deportálást és népirtást követően ismét drasztikus méreteket öltött a kivándorlás. 2 A szülőföld ilyen tömeges elhagyására az elmúlt években került sor a Jugoszlávia széthullását kísérő háborúk és az erőszakos mozgósítások folytán. A második világháborút lezáró párizsi békeszerződés megerősítette korábbi igazságtalan döntését. Ennek következményeként a délvidéki magyarság számára a legsúlyosabb megpróbáltatást kétségkívül az 1944-es véres események jelentették, amelyek során egyes becslések szerint tíz-húszezer, más források szerint több mint negyvenezer magyart mészároltak le Tito partizánjai. A témával foglalkozó publikációk többnyire mint megtorlásról beszélnek a vérengzésekről, egyes megszállt területek visszavétele utáni hideg napokra utalva. Ezzel voltaképpen tompítani igyekeznek a bűncselekmény súlyát és jelentőségét. A népirtásnak mint az emberiség elleni bűncselekménynek a megállapítása helyett arról próbálnak meggyőzni bennünket, hogy a védtelen magyarság affektív reakcióknak esett áldozatul, amelyben voltaképpen maga is vétkes. Tünetértékű, hogy a megtorlás szót nem a szerbek találták ki a maguk mentségére, hanem az alaptalan bűntudattal terhelt magyarok, talán attól a naiv elképzeléstől vezérelve, hátha némi bűnrészesség átvállalásával a szerbeket is belátóbbá lehet tenni bűneik vonatkozásában. Minő tévedés! A szerbek egyáltalán nem akarnak tudomást venni a történtekről. Amellett azért is hamis és félrevezető megtorlásról beszélni, mert az nem felel meg a tényeknek. Tito partizánjait 2 Dr. Tóth Pál Péter, i. m. 13

10 nem bosszú vezérelte, hanem ugyanaz a szándék, ami miatt a közelmúltban a muzulmánokra és albánokra is kezet emeltek. Etnikai tisztogatás történt 44-ben is meg az elmúlt években is, azzal a különbséggel, hogy közben megváltozott a világ, és nem hajlandó szemet hunyni felette. Persze vannak történészek, akik tisztán látják, hogy a magyarság 44-ben politikai meggondolásból vált a szerbek áldozatává. 3 Azt, hogy tudatos és tervszerű népirtásról volt szó, egyértelművé teszi Ivan Rakovina vezérőrnagynak, a katonai közigazgatás parancsnoka október 22-i felhívása, amelyben a nemzeti jövő és e területek délszláv jellegének megőrzésére hivatkozva indokolta a katonai közigazgatás bevezetésének szükségességét. 4 A cél a Délvidék nacionalizálása volt; ezt szolgálták a tisztogató akciók, amelyeknek több tízezer ártatlan magyar esett áldozatul. Ezt a célt szolgálta a németek és magyarok kitelepítése és munkatáborokba való elhurcolása, majd később a katonai alakulatokba és munkaszázadokba való besorolása elején még a magyarok teljes kitelepítésének a terve foglalkoztatta a jugoszláv vezetőket őszén Sreten Vukosavljević településügyi miniszter már csak a korlátozott mértékű kitelepítésükre tett javaslatot. Elegendőnek látta volna nyolcvanezer magyar kitelepítését szeptemberében Gyöngyösi János magyar külügyminiszter és Edvard Kardelj között létrejött megállapodás ennek a felére csökkentette volna a kite- 3 Igaza van Sajti Enikőnek, amikor azt állítja, hogy a 1944-es vérengzésekre nem a szerbekbe kódolt valamiféle zsigeri ösztön miatt került sor, ahogyan azt Cseres Tibor sugallja a Vérbosszú a Bácskában című könyvében, hanem politikai meggondolásból. 4 Lásd Sajti Enikő, i. m. 14

11 lepítendő magyarok számát, negyvenezer magyarnak kellett volna önkéntes és kölcsönös lakosságcsere keretében elhagynia szülőföldjét. A lakosságcserének 1947-ben kellett volna megkezdődnie, erre azonban a szovjet jugoszláv viszony megromlása miatt már nem került sor. A jugoszláv vezetés a likvidálás helyett végül a magyarok új államba és új rendszerbe történő beintegrálása mellett döntött, amit tűzzel-vassal keresztül is vitt. A németeknek, mint tudjuk, nem volt ilyen szerencséjük. A szerb hatalom a délvidéki magyarságtól teljes politikai azonosulást és maximális lojalitást várt el. Az együttműködési készség az előzmények után nem is hiányzott a magyarok részéről. Már csak azért sem, mivel 1945 végétől a Magyarország és Jugoszlávia közötti feszült viszony fokozatosan normalizálódott, és egykori szóhasználattal élve barátivá vált ben aláírták a magyar jugoszláv barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt, de már 1948-ban, a Tájékoztató Iroda konferenciája után, amelyen Tito szembekerült Sztálinnal, a kapcsolatok valamennyi szocialista országgal, így Magyarországgal is ellenségessé váltak és megszakadtak. Végül 1957 után a két ország kapcsolata hivatalosan normalizálódott, a gyakorlatban azonban Jugoszlávia nyugati kapcsolatai és el nem kötelezett politikája miatt továbbra is feszült maradt. A titói korszak valamelyest engedett a szorításon, amelynek ellenében illett ódákat zengeni az államnak a kisebbségekről való gondoskodásáról. Az ügyes kirakatpolitikának köszönhetően sikerült elhitetni a külvilággal, hogy Jugoszláviában példa értékű a nemzeti kérdés megoldása, ahol a kisebbségek nagyobb jogokat élveznek, mint bárhol másutt Európában. Eközben tilos volt bármilyen jellegű érdekvédelem és kulturális szerveződés, és a hatalom iránt lojális rétegtől eltekintve, amely a nemzettudat 15

12 feladása ellenében viszonylagos jólétre tett szert, a magyar népesség többségének hihetetlen mértékű szenvedésben és sérelemben volt része. Az elmúlt tíz esztendő megpróbáltatásairól, az események közelsége miatt, aligha szükséges szólnunk. A nagyszerb nacionalizmus fellángolásával kegyvesztetté vált a jugoszlávság ideológiáját felvállaló korábbi privilegizált réteg is, így aztán a délvidéki magyarság egy emberként vesztette el lába alól a talajt. A helyzet ma sem jobb, csak éppen más nóta járja. * Dióhéjban ennyi a hányattatás története. Arról, hogy a mindennapok valóságában mit jelentett ez a csaknem száz esztendő, az idegen államba való hosszú és fájdalmas beilleszkedés folyamata mit takar, milyen árat követelt, és milyen áldozatokkal járt, gyakorlatilag semmit sem tud a nyilvánosság. Ezekre az élettapasztalatokra, életélményekre, családi és egyéni drámákra nem volt kíváncsi sem a politika, sem az irodalom, sem a tudomány. A nemzeti hovatartozással kapcsolatos minden érzés és gondolat szigorúan tabu tárgyát képezte egészen a közelmúltig, Jugoszlávia felbomlásáig. Ez a kollektív amnézia súlyos nyomokat hagyott a magyarság lelki- és gondolatvilágában, jellemében, magatartásában. Sokan leírták, elmondták, hogy Trianont követően a magyar élni akarás megroppant. Az az élni akarás, amely korábban állítólag ellenállt minden viharnak, s amelynek köszönhetően a magyarság minden balsors ellenére talpra állt. Talpra állt, mert szíve és lelke tele volt hittel, hazája és nemzete iránti hűséggel. Így látja ezt a költői képzelet, amelynél az élet minden bizonnyal sokkal összetettebb. 16

13 Más népek nehezen értik meg, hogy mit jelent Trianon a magyar népnek, a magyar léleknek. Talán a szerbek fognak legelőbb erre az érzésre ráismerni, ha néhány év múlva beléjük hasít az iszonyú fájdalom a Triglav havas csúcsainak, a kék Adriának, az Ohridi-tónak, a bölcsőjüknek tekintett Rigómezőnek az elvesztése miatt. Ilyen iszonyú megélni a magyarságnak Erdély elvesztését, a Felvidék, a Délvidék és Kárpátalja idegen kezekbe kerülését. Az elvesztett területek nemcsak földet jelentenek, területvesztést, hanem a lélek sérülését is. Vennék el Angliától Walest, Skóciát, Franciaországtól Bretagne-t, a németektől Bajorországot, az olaszoktól Lombardiát, s kanyarítsanak le mellé az országok testéből akkora karéjokat, mint az egykori Magyarország testéből, meglátnák, hogyan törik meg vele az az életerő, amely ezeket a népeket magasba emelte. Csonka Magyarország nemcsak a térképen, a lelkekben is ott hordja csonkaságát, hiszen húsz lakosából hetet idegen uralom alá kényszerítettek, és nincsen család, amely valamely családtagját, rokonát, barátját, ne vesztette volna el. 5 Vannak emberek, akik ha csődbe jutnak, elkeseredésükben képesek saját életük kioltására is. A népek lelkén ugyanilyen nehezen gyógyuló, az önpusztítás jegyeit mutató sebet tud ütni, ha méltánytalannak érzi azt a helyzetet, amelybe került. Vannak, akik szerint nem Szent István ezeréves államának feldarabolása okozta a magyar lélek megroppanását, hanem fordítva: a magyar lélek elbizonytalanodása, a nemzet szellemi tévelygése, a téves politika vezetett a történelmi szerencsétlenséghez. Lehetséges. Kéznél a szerbek példája, hogyan vált a jobb 5 Raffay Ernő: Trianon titkai, Budapest. Püski Kiadó Kft,

14 sorsra érdemes nép nyolcvan évre visszanyúló rossz politikájával saját balsorsának a kovácsává. Nehéz elhessegetni magunktól azt a gondolatot, hogy miként a lélek betegsége sokszor előtte jár az egyes szervek sorvadásának, a népek szellemi hanyatlása is előtte jár balsorsuknak, pusztulásuknak. Ez is olyasmi, mint a tyúk vagy a tojás dilemmája: nehéz megmondani, hogy mi volt előbb. Kétségtelen, hogy a komor és nehéz idők megtörik a szolgasorba kényszerült népek lelkét. Meg lehet-e úszni lelki sérülések nélkül a kisebbségi létet? Az emberi természet sokféle, így a tünetek is mások és mások, de a félelem, a függőség, a kiszolgáltatott helyzet ilyen vagy olyan formában, de sebet üt az ember lelkén. Ez az, amit a lélektan morbus minoritatis néven szokott emlegetni. Az első nemzedéket még nem lehetett megtörni. Őket még egybeforrasztotta a sorsközösség tudata, a közös érdek, az ellenállás, a dac. A jogtiprókkal keményen szembenézve állták a súlyos megpróbáltatásokat. Az idő azonban megtette a magáét. A nagyszülők szívóssága a múlté, az utánuk jövő generációk lélekben megroppantak, erőt vett rajtuk a puhaság, beletörődés, fásultság. A közösség szellemi ereje megtört, az élet az egyéni érdekek mentén szerveződik, s ennek megfelel a tudatzavar, az erkölcs fellazulása, a politikai viszonyok kuszáltsága. A délvidéki magyarság nem egy nagy család többé, nem összeszokott testvéri közösség, amely a közös célok megvalósulására törekedne. A nyolcvan esztendő alatt a magyar szellemet részben megfojtották, részben felőrölte magát. A magyar iskolarendszer és művelődési intézmények felszámolása a nemzeti kultúra és szellemiség szempontjából szörnyű következményekkel járt. Az anyanyelvi analfabetizmus, a műveletlenség, a szellemi igényte- 18

15 lenség széles néprétegeket tett bizonytalanná nemzeti múltjában és erkölcsi magatartásában. Az általános és középiskola diákjai között ma fehér hollónak számít az, aki a helyesírással tisztában van, a folyékony olvasás és fogalmazás pedig az érettségizett diákok számára is nagy megpróbáltatás. Az egyszerű emberek rémisztően közömbösek lettek nemzeti létük vonatkozásában. Sérült nemzet- és identitástudatuk miatt könnyű prédáivá váltak mindenféle propagandának: a kommunizmus eszméjének, a jugoszlávság ideológiájának, az internacionalizmusnak, mint ahogyan ma is együgyűen felülnek különféle hamis és hazug szólamoknak. Stabil magyarságtudattal rendelkező, a nemzettel sorsközösséget vállaló, annak felemelkedésén fáradozó értelmiség híján ez nem is alakulhatott másként. A délvidéki magyarság többször is vezető réteg nélkül maradt. Az értelmiséget mindig megtizedelték, meghurcolták, szétszórták, elűzték, vagy addig taposták, míg kezes báránnyá nem vált. A régiek helyére felkapaszkodó, paraszt- és iparoscsaládból származó első generációs értelmiségiek, mire diplomához jutottak, magyarságuk vonatkozásában többnyire gátlásossá (komplexusossá) váltak. Részben a magyar nyelvű és szellemiségű iskolák hiánya miatt, részben a más nyelvi és kulturális környezetbe történő beilleszkedés során elszenvedett sérelmek következtében. Politikai-ideológiai szerepvállalása miatt a pozicionált értelmiség még inkább meghasonlott önmagával: lojalitását bizonyítandó igyekezett a magyarságot elriasztani múltjától, hagyományaitól, legfőképpen a nemzetben való gondolkodástól, így aztán a külső ellenségnél is jobban hozzájárult a délvidéki magyarság felmorzsolódásához és asszimilálódásához. Létszámához viszonyítva sok költővel és íróval dicsekedhet ez a maroknyira zsugorodott népesség, íróink azonban (néhány 19

16 kivételtől eltekintve) sok mindenről írnak, csak egy dologról nem, és arról sohasem, nevezetesen annak a szerencsétlen kisebbségnek a hányattatott sorsáról, amelynek maguk is tagjai. Ellentétben az erdélyi és a felvidéki írókkal, nálunk nem születtek írói művek arról, hogyan forgatták ki apáinkat jogaikból és javaikból. Nem téma, hogy a testvérek, rokonok, ismerősök közül hányan és hogyan estek áldozatául az erőszaknak. Az sem, hogy milyen veszélyeket, buktatókat rejtett magában a kisebbségi sors. Mint ahogyan nem ihlették meg íróinkat a nehéz helytállás szív- és torokszorongató ritka kivételes példái sem. De nem szóltak a passzív ellenállásról, arról a fölöslegesnek látszó viaskodásról sem, amelynek a nemzetükhöz ragaszkodó emberek igen sok anyagi és erkölcsi kárát látták. Arról sem akartak tudomást venni írástudóink, hogy milyen mély letargiába esett az egész Délvidék magyarsága, milyen drasztikusan csökken a népesség száma, miként romlik szellemi és fizikai állapota, az értékrendszerében, szemléletében okozott torzulások miatt hogyan válik káros szenvedélyek rabjává, s hogyan pusztul, vesz és széled szét a nagyvilágban. Miféle politikai kábulatnak volt rabja és rabja ma is értelmiségünk, amely egy képzeletbeli, virtuális világ miatt nem hajlandó tudomást venni sem a kisebbségi sorsban töltött nyolcvan esztendőről, sem a bennünket körülvevő kőkemény valóságról? Márpedig, ha a valóságos élmény kimarad a kollektív és nemzeti emlékezetből, ez olyan, mintha annak a puszta tényét is tagadnánk, hogy egy bizonyos történelmi helyzet szereplői: (szenvedő alanyai és cselekvő részesei) voltunk. Pedig jelen voltunk és jelen vagyunk. A kisebbségbe taszított magyarság a nyolcvanéves elnyomatás ellenére a nemcsak puszta létét tudta biztosítani, hanem a rá nehezedő politikai nyomás, 20

17 a gazdasági háttérbe szorítás ellenére, a társadalmi fölemelkedést szolgáló iskolák, intézmények és politikai érdekképviselet hiányában is meg tudott maradni, itt-ott szerezni is valamit. Igaz, csak hihetetlen szívóssággal, munkabírással, takarékossággal, önmegtagadással. És hallgatással. Az elszenvedett sérelmekről, bántalmakról, az ütlegekről, megaláztatásról, a félelemben és kiszolgáltatottságban eltöltött életről még a végső tiszteletadás során sem esett szó. Ám hiába a makacs hallgatás Trianonról, az első és második világháborút követő időszakról, az elmúlt nyolcvan esztendőben kialakult tabuk és mítoszok fölött eljárt az idő. Sok minden, amiről eddig csak szűk családi körben lehetett suttogva beszélni, mára már része a kollektív emlékezetnek és közgondolkodásnak. * E sorok írójának javaslatára a Magyarok Világszövetségének Jugoszláviai Országos Tanácsa a millennium évében Nyolcvan év kisebbségben címmel pályázatot tett közzé, hogy jelentkezzenek, és írják meg a történetüket azok, akik úgy érzik, hogy szívesen megosztanák a kisebbségi sorsban szerzett tapasztalataikat másokkal. A felhívás nagy visszhangra talált. A vaskos kéziratköteg hallatlanul izgalmas és megrendítő olvasmány, amit az egyszerű és őszinte megnyilatkozás tesz szívszorítóvá. Az előadott történetekből a kisebbségi sors különböző aspektusai rajzolódnak ki: a családi megpróbáltatások, alkalmazkodási formák, túlélési technikák. Ezekből a pályaművekből válogattunk össze egy kötetre valót. 6 A mű hiánypótló, és a felidézés erejével áll 6 Nyolcvan év kisebbségben. Válogatás az MVSZ JOT által a millennium tiszteletére meghirdetett pályázat legjobb munkáiból. Szerkesztette: Hódi Éva. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu,

18 ellen az elnyomásnak. Az itt közölt pályamunkáknak a hiányosságait, mulasztásait jó tollú íróknak és történészeknek kell majd kiküszöbölniük és kiegészíteniük, ha egyszer rászánják magukat, hogy megtörik a hallgatást. Jó lenne, ha erre addig sor kerülne, amíg vannak túlélői Trianonnak, s van a Délvidéken értelme a magyar írásnak. 22

19 Új korszak előtt Előzetes gondolatok a Magyar Nemzeti Tanácsról szervezett konferenciához 7 Tisztelt Püspök Urak! Miniszterhelyettes Úr! Főkonzul Úr! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Azt hiszem, nemcsak én látom úgy, hanem mindannyian érezzük, hogy kitüntetett pillanat ez a mostani, ritkán adódó, emelkedett, súlyos pillanat. Majdnem tíz esztendőt kellett várnunk arra, hogy bekövetkezzék. Hosszú évek után először vagyunk ismét együtt múltunktól, pártállásunktól, ideológiai felfogásunktól, szervezeti tagságunktól és mindennemű szekértábortól függetlenül. Talán nem vagyunk már annyira bizakodóak, mint zászlóbontáskor, tizenkét évvel ezelőtt. És nem vagyunk olyan sokan sem, mint utolsó nagy sereglésünk idején, Szabadkán a Sportcsarnokban, 1992-ben. Tekintettel a tanácskozás helyére, témájára, idejére és más körülményekre, a különbség érthető is. A fontos, hogy hosszú belháborúval töltött évek után ismét összejöttünk, hogy meghányjuk-vessük közös dolgainkat. Eljöttünk, hogy kinyilvánítsuk véleményünket, várakozásainkat, aggodalmainkat a sorsunkat érintő új fejleményekkel kapcsolatban. Eljöttünk, hogy jelenlétünkkel nyomatékosítsuk azt a felelősséget, amellyel a Magyar Nemzeti Tanács létrehozása jár. Itt vagyunk ebben az ősi magyar jurtára emlékeztető kupolateremben. A megújulási szándék, a teremtő akarat és a múlt szellemi öröksége egyaránt jelen van e falak között. És jelen va- 7 Elhangzott a Magyar Nemzeti Tanácsról szervezett konferencián Tóthfaluban június 22-én 23

20 gyunk mi is, az egyházak, a pártok, az önkormányzatok, a társadalmi szervezetek, a média képviselői és közéletünk meghatározó személyiségei, hogy új fejezetet nyissunk kisebbségi életünkben. A tanácskozásra meghívást kaptak azok a személyek is, akik az elmúlt években sok keserűséget okoztak egymásnak, együttesen pedig még többet a délvidéki magyarságnak. Bevallom őszintén, az a gondolat, hogy küldjünk meghívót minden szemben álló félnek, minden egymással rivalizáló szekértábornak, nem az én érdemem. Ehhez Utasi Jenő atya bölcsessége és elfogulatlansága kellett. Köszönöm neki, hogy átsegített engem a nehéz döntésen. Üdvözlöm Önöket, akik eleget téve meghívásunknak eljöttek, hogy tanúságot tegyenek a nemzeti önépítkezéshez és társadalmi felemelkedéshez szükséges szilárd jogtudatukról, egészséges nemzeti önbecslésükről, valamint állampolgári méltóságukról. Annak érdekében, hogy ma itt konstruktív vita elé nézzünk, higgadt megfontolás irányítsa, nyugodt eltökéltség jellemezze munkánkat, engedjék meg kérem, hogy a vendéglátók nevében ismertessem Önökkel a tanácskozással kapcsolatos javaslatainkat és elképzeléseinket. A tanácskozás színhelye Mindenekelőtt szeretném néhány szóval bemutatni intézetünket azoknak, akik még nem ismerik. Lakitelek, Illyefalva és más szellemi műhelyek után, immár a Délvidéken is van egy település, amely a megszokott alávetettség és kényszeredett lojalitás taposómalma helyett az útkeresés és a megújhodás gondolatát érleli. A magyarság demokratikus eszméi, erői és eltökéltségei gondoljunk csak Lakitelekre mind efféle fészekaljból rajzottak ki a történelmi fordulat idején. Úgy látszik, hogy a ki- 24

HÓDI SÁNDOR NYELVSTRATÉGIA NEMZETSTRATÉGIA

HÓDI SÁNDOR NYELVSTRATÉGIA NEMZETSTRATÉGIA HÓDI SÁNDOR NYELVSTRATÉGIA NEMZETSTRATÉGIA STRATÉGIAI FÜZETEK 10. Sorozatszerkesztő: Hódi Sándor Szerkesztő: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Lektorálta: Hódi Éva Kiadó: A SZÉCHENYI ISTVÁN STRATÉGIAKUTATÓ

Részletesebben

Hódi Sándor Miért hazudnak a politikusok?

Hódi Sándor Miért hazudnak a politikusok? Hódi Sándor Miért hazudnak a politikusok? Mi fán terem a nemzetstratégia? Stratégiai Füzetek 7. Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor Szerkesztő: Dr. Hódi Éva Korrektor: Buzás Márta Műszaki szerkesztő: Beszédes

Részletesebben

Ara-Kovács Attila Státusigények és lehetõségek

Ara-Kovács Attila Státusigények és lehetõségek IV. PUBLICISZTIKA 400 Ara-Kovács Attila Státusigények és lehetõségek Ara-Kovács Attila Státusigények és lehetõségek A jelek szerint tehát 1996 óta alig változott valami; a jobboldal egy része továbbra

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező Tagozat Európai Tanulmányok Szakirány A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA Magyarország

Részletesebben

Identitás - szélzúgásban írta Sz. Dévai Judit Elektronikus megjelenítés: ÖKÖEK Szerkesztőség

Identitás - szélzúgásban írta Sz. Dévai Judit Elektronikus megjelenítés: ÖKÖEK Szerkesztőség www.hunsor.se/bzsatudositasai FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas Identitás - szélzúgásban írta Sz. Dévai Judit Elektronikus megjelenítés: ÖKÖEK Szerkesztőség Nemzeti történelemismeret,

Részletesebben

TARTALOM. Irodalmi mozaik POMOGÁTS Béla összeállítása... 27

TARTALOM. Irodalmi mozaik POMOGÁTS Béla összeállítása... 27 TARTALOM TRIANON: 90 APPONYI Albert beszéde a békekonferencián... 3 ALBERT Gábor: Trianon markában... 4 ÁGH István: Látok a Hargitán viharvert fenyves erdõt... 14 POMOGÁTS Béla: A trianoni tragédia és

Részletesebben

NEMZETI EGYSÉG. A Bajnai-kormány külpolitikája a szomszédságpolitika és a Lisszaboni Szerzõdés tükrében

NEMZETI EGYSÉG. A Bajnai-kormány külpolitikája a szomszédságpolitika és a Lisszaboni Szerzõdés tükrében XXX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. NOVEMBER DECEMBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2, Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN SÓLYOM LÁSZLÓ NEMZETI EGYSÉG ÉS

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten.

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. 100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Hölgyeim és Uraim! Én ugyan

Részletesebben

Tartalom. Benyhe István: Benyhe István: A magyar külpolitikáról 3

Tartalom. Benyhe István: Benyhe István: A magyar külpolitikáról 3 CÉLKÖVETŐ Külpolitikai tanulmányok A KDNP Külügyi Szakbizottságának tanulmánykötete Kiadja a Barankovics István Alapítvány Szerkesztette: Benyhe István 1 Mészáros József 2 Tartalom Benyhe István: Előszó......1

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE Tanulmányok, előadások Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Pomogáts Béla, 2014 Intermix Kiadó, 2014 Intermix Kiadó E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Részletesebben

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2.

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2. -1- Megnyitó beszéd Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Európai Regionális Szervezet elnöke Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék Bölcsész Konzorcium Pécsi Tudományegyetem 2006 Ismeretek a romológia alapképzési

Részletesebben

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Csernyi Gabriella Multikulturalizmus? A kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében Szeged, 2010. Csernyi Gabriella Multikulturalizmus?

Részletesebben

KISEBBSÉGI LÉTJELENSÉGEK. Vajdasági szórvány- és szociolingvisztikai kutatások

KISEBBSÉGI LÉTJELENSÉGEK. Vajdasági szórvány- és szociolingvisztikai kutatások KISEBBSÉGI LÉTJELENSÉGEK Vajdasági szórvány- és szociolingvisztikai kutatások MTT Könyvtár 7. A Magyarságkutató Tudományos Társaság sorozata A kiadványért felel az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić

Részletesebben

Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus

Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus Szakdolgozat Készítette: Kun Anna ELTE Bölcsészettudományi Kar Konzulens oktatók: Történelem szak Dr. Gergely Jenő prof. 2006 Hegedűs Judit egyetemi tanársegéd TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gönczi Andrea Magyarok és nemzetiségek az I. világháború elsõ szakaszában egy nélkülözhetetlen forrásgyûjtemény tükrében

Gönczi Andrea Magyarok és nemzetiségek az I. világháború elsõ szakaszában egy nélkülözhetetlen forrásgyûjtemény tükrében KRITIKA Gönczi Andrea Magyarok és nemzetiségek az I. világháború elsõ szakaszában egy nélkülözhetetlen forrásgyûjtemény tükrében 746 Adualizmus korának nemzetiségi problémakörét feldolgozó forráskiadvány

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft EURÓPA TAVASZA -1848-1849 NEMZETRŐL, TÖRTÉNELEMRŐL: KOSÁRY DOMOKOS, FEJTŐ FERENC, KOVÁCS LÁSZLÓ A

Részletesebben

Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon

Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon Jegyzet Összeállította Koller Inez 2008. május 6. 1 Tartalom 1. Etnikai struktúra Magyarországon 2. Kisebbségelméleti fogalmak, megközelítések

Részletesebben

A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról *

A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról * Bakos.qxd 2012.10.17. 16:15 Page 3 KÉRDEZ AZ IDŐ BAKOS ISTVÁN A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról * A z elmúlt évtizedekben számos írásban, előadásban, vitán, sőt főfoglalkozásban és társadalmi

Részletesebben

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.4 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ BEVEZETÔ:

Részletesebben

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA TARTALOM Magyarságkép a 20. században Vendégszerkesztő: Pritz Pál 2008/2. szám I. rész Bevezető... 5 Magyarok francia szemmel

Részletesebben

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában MESTERHÁZY GURMAI STETTER SZABÓ MARINOVIC KLEVA SEHNALOVA DEMETER SILOVIC LEAKOVIC SCHMÖGNEROVÁ LOKAR REISIG KORÓZS JAVORNIK ALFÖLDI SZEKERES A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában Az Európai

Részletesebben

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA Menedék Migránsokat Segítõ Egyesület Budapest, 2009 A projekt címe: Migráns gyerekekrõl pedagógusoknak A program az Európai Unió Európai Integrációs

Részletesebben

Pedagógiai háttéranyag

Pedagógiai háttéranyag KÉSZÜLT: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2011. május 2 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÚTMUTATÓ... 5 A nemzeti összetartozás napja... 5

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat Mester_borito_19.qxd 2008.08.22. 9:12 Page 1 konzervatív pedagógiai folyóirat 2008. augusztus Mit jelent, mit jelenthet a XXI. században a nemzeti hovatartozás? És mi lehet a sorsa egy nem túl nagy lélekszámú

Részletesebben

A családpolitika rendszere

A családpolitika rendszere LAKNER ZOLTÁN* A családpolitika rendszere A 20. század az emberi közösségeket gyökeresen átformáló változásokat hozott. Különbözõ államalakulatok jöttek és mentek, újak születtek és kértek helyet a politikai

Részletesebben