183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo - lás ról szó ló évi V. tör vény nek és egyéb tör vé nyek nek a szám vi te li be szá mo ló köz zé té te li rend jé vel, va la mint a gaz da - sá gi te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré - vel össze füg gõ mó do sí tá sá ról : XCVII. tv. A fel sõ ok ta tás ról szó ló évi CXXXIX. tör vény mó do sí tá sá - ról : XCVIII. tv. Az Eu ró pa Ta nács má jus 19-én, Stras bo urg ban el fo ga - dott, az ál lam utód lás ese tén be kö vet ke zõ hon ta lan ság el ke rü - lésérõl szóló Egyezménye kihirdetésérõl : XCIX. tv. Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos fog - lal koz ta tá si sza bá lya iról /2008. (XII. 19.) Korm. r. A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról szó ló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról /2008. (XII. 19.) Korm. r. A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ról szó ló 308/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról /2008. (XII. 19.) PM r. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 14/1998. (IV. 30.) PM ren de let módosításáról /2008. (XII. 19.) PM r. Az ener gia adó ról szó ló évi LXXXVIII. tör vény ben meg je lölt vám ta ri fa szá mok al kal ma zá sá ról szó ló 45/2003. (XII. 29.) PM ren de let módosításáról /2008. (XII. 19.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2008. (XII. 19.) KE h. Egyetemi tanár rektori megbízás alóli felmentésérõl /2008. (XII. 19.) KE h. Bíró felmentésérõl és bírák kinevezésérõl /2008. (XII. 19.) KE h. Vezérkari fõnök felmentésérõl /2008. (XII. 19.) KE h. Vezérkari fõnöki kinevezésrõl /2008. (XII. 19.) KE h. Vezérezredesi elõléptetésrõl /2008. (XII. 19.) KE h. Al tá bor na gyi elõ lép te tés rõl Oldal Tárgy mu ta tó a november hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok - ról, illetve közzétett határozatokról Hi va ta los Ér te sí tõ (2008/51. szám)... HÉ

2 24206 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám II. Törvények évi XCVI. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggõ módosításáról* Az Or szág gyû lés a gaz da sá gi te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré nek éssze rû al kal ma zá sa, az ez zel össze füg gõ, va la mint a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lók le tét be he lye zé se és köz zé té te le so rán a cé - gek re há ru ló ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té se, a be szá - mo lók köz zé té tel re tör té nõ be nyúj tá sá nak ha té ko nyabb ki - kény sze rí té se, a cé gek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó nap ra - kész in for má ci ók hoz tör té nõ in gye nes hoz zá fé rés biz to sí - tá sa, a hi te le zõi ér de kek ha té ko nyabb vé del me ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja: 1. A Ctv ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (3) A cég in for má ci ós szol gá lat a bí ró ság, az ügyész - ség, a nyo mo zó ha tó ság, il let ve más köz igaz ga tá si szerv, a köz jegy zõ, a bí ró sá gi vég re haj tó, a fel szá mo ló, va la mint a gaz da sá gi, il let ve szak mai ka ma rák ré szé re a közfelada - taik el lá tá sa ér de ké ben kért cég in for má ci ót az (1) be kez - dés ben nem em lí tett cég ada tok vo nat ko zá sá ban is in gye - ne sen bo csát ja ren del ke zés re. Ese tük ben sem az adat szol - gál ta tás, sem az adat to váb bí tás nem köt he tõ díj fi ze tés hez. Az e ren del ke zés sel el len té tes meg ál la po dás sem mis. * A tör vényt az Or szág gyû lés a de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el. 2. A Ctv ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 18. (1) A cégnek a számviteli törvény szerinti beszámolót elekt ro ni kus úton, a kor mány za ti por tál út ján kell a cég in - formációs szolgálat részére megküldeni; ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történõ átalakításának. A beszámolóhoz a cég, a beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerûségének igazolása érdekében elektronikus ûrlapot kell mellékelni. (2) Az elektronikus ûrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja az érkezést követõen haladéktalanul az állami adóhatóság részére. (3) A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történõ elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. (4) A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus okiratként történõ elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetõen a számviteli törvényben elõírt rendelkezésektõl való eltérésre. (5) A be szá mo lót a cég nek az adó zás rend jé rõl szóló évi XCII. tör vény 7. -ának (2) be kez dé se sze rin ti kép vi se lõ je kül di meg a cég in for má ci ós szol gá lat ré szé re. (6) Ha a cég a be szá mo ló ról kü lön jog sza bály sze rint arra feljogosított által aláírt papír alapú okirat alapján határozott, úgy az (5) bekezdés szerinti személy egyben igazolja, hogy az ezt követõen elektronikus úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben az (5) bekezdés szerinti személy a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát annak elfogadásától számított tíz évig megõrzi, és amennyiben a megküldött beszámoló szabályszerûségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a cégbíróság felhívására bemutatni. (7) A be szá mo ló hoz mel lé kel ni kell az adó zott ered - mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za tot, va la mint kö - te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a füg get len könyv vizs gá lói je len tést is. E tör vény be szá mo ló ra vo nat ko zó elõ írásait az adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ra, va la mint a könyv vizs gá lói je len tés re is meg fele lõen al kal - maz ni kell. (8) A be szá mo ló köz zé té te lé re a cég in for má ci ós szol gá - lat hon lap ján, napi fel töl tés sel ke rül sor. (9) A köz zé té te li költ ség té rí tést kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don kell meg fi zet ni az igaz ság ügyért fe - le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak a kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra. A köz zé té te li költ ség té rí tés ide ért ve a cég in for má ci ós szol gá lat ál tal nyúj tott cég in for má ci ó ért fi ze ten dõ köz zé té te li költ ség té rí tést is a köz pon ti költ - ség ve tés köz pon to sí tott be vé te lé nek mi nõ sül. A köz zé té - te li költ ség té rí tés be fi ze té sét a cég in for má ci ós szol gá lat el len õr zi. Ha a köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze té se nem vagy nem meg fe le lõ összeg ben tör tént meg, er rõl a cég in - for má ci ós szol gá lat 30 na pon be lül ér te sí ti az ál la mi adó - ha tó sá got. Eb ben az eset ben a cé get úgy kell te kin te ni, mint amely a le tét be he lye zé si és a köz zé té te li kö te le zett - ség nek nem tett ele get. 3. A Ctv ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 19. (1) A kor mány za ti por tál a be szá mo ló köz zé té tel - re tör té nõ meg kül dé sé nek tel je sí té sé rõl az idõ pont meg je - lö lé sé vel elekt ro ni kus iga zo lást küld a be szá mo lót be nyúj - tó sze mély nek. A be szá mo ló meg kül dé sé re vo nat ko zó ha - tár idõk te kin te té ben a cég in for má ci ós szol gá lat hoz tör té - nõ az in for ma ti kai szem pont ból sza bály sze rû ér ke zés idõ pont ja irány adó. (2) Az állami adóhatóság az elektronikus ûrlap adatai alapján ellenõrzi a beszámoló megküldésének tényét és idõpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre elõírt törvényi határ idõ ig nem küld te meg a be szá mo lót, fel hív ja a cég fi gyel - mét kötelezettségének elmulasztására, továbbá arra, hogy 15 napon belül tegyen annak eleget. A felhívás eredménytelensége esetén az állami adóhatóság külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat. (3) A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolók haladéktalanul és ingyenesen megismerhetõvé válnak. A beszámolók a céginformációs

3 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresõprogram segítségével is megismerhetõek. (4) A be szá mo lót, il let ve an nak elekt ro ni kus má so la tát a cég in for má ci ós szol gá lat õrzi, gon dos ko dik a be szá mo lót érin tõ ar chi vá lá si fel ada tok el lá tá sá ról. A be szá mo lót úgy kell meg õriz ni, hogy az ki zár ja az utó la gos mó do sí tás le - he tõ sé gét, fo lya ma to san biz to sí tott le gyen az ah hoz való hoz zá fé rés, va la mint az elekt ro ni kus ok irat ér tel mez he tõ - sé ge (ol vas ha tó sá ga). Az elekt ro ni kus ok ira tot vé de ni kell a jo go su lat lan hoz zá fé rés, mó do sí tás, tör lés vagy meg sem - mi sí tés el len is. 4. A Ctv ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (4) A Cég köz löny ben meg je le nõ köz le mé nyek köz zé - té te li költ ség té rí té se adók mód já ra be haj tan dó köz tar to - zás nak mi nõ sül. A köz zé té te li költ ség té rí tés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za meg. 5. A Ctv a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A cég jegy zék va la mennyi cég ese té ben tar tal maz za] e) a cég létesítõ okiratban meghatározott tevékenységi köreit, azok statisztikai nómenklatúra szerinti besorolása nélkül, 6. A Ctv a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki: (9) A 24. (5) be kez dé sé ben, a 25. (2) be kez dé sé ben, va la mint a 26. (4) (7) be kez dé sé ben em lí tett té nyek be - jegy zé sé re bí ró sá gi tit kár, fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in - té zõ ön ál ló an is jo go sult. 7. A Ctv a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés ma - gyar or szá gi te lep he lye ese tén a cég jegy zék a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:] h) a te lep hely te vé keny sé ge it, azok sta tisz ti kai nó - menk la tú ra sze rin ti be so ro lá sa nél kül, 8. A Ctv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (1) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ide nem ért ve a jog or vos la ti el já rást elekt ro ni kus nem pe res el já rás, amely re a pol gá ri per rend tar tás ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) sza bá lya it ha e tör vény más ként nem ren del ke zik meg fele lõen al kal maz ni kell, szü ne te lés nek azon ban nincs he lye. Az el já rás fel füg gesz - té sé re vál to zás be jegy zé si el já rás ban ke rül het sor, il let ve a cég be jegy zé se ese tén ak kor, ha át ala ku lás be jegy zé se tör - té nik, il let ve a be jegy zé si el já rás fo lya ma ta alatt tör vé - nyességi fel ügye le ti ké rel met nyúj ta nak be. 9. A Ctv a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) A cég va la mennyi be je len té si kö te le zett sé gét elekt - ro ni kus úton tel je sí ti a cég bí ró ság felé. 10. (1) A Ctv a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé - szül ki: (5) A (4) be kez dés tõl el té rõ en az el já rá si il le ték és a köz zé té te li költ ség té rí tés a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy - zé si) el já rás meg in dí tá sá nak nap ján is meg fi zet he tõ, amennyi ben a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg a jogi kép vi se lõ a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem ben nyi lat ko zik ar ról, hogy az il le ték és köz zé té te li költ ség té rí - tés át uta lás ra ke rült. Az el já rá si il le té ket és a köz zé té te li költ ség té rí tést elekt ro ni kus úton kell meg fi zet ni a cég in - for má ci ós szol gá lat hon lap já ról le töl tött il le ték, va la mint költ ség té rí té si ügy azo no sí tó szám fel tün te té sé vel. Az il le - té ket a cég bí ró ság nak a kincs tár nál ve ze tett il le ték-be vé te - li szám lá já ra, a köz zé té te li költ ség té rí tést pe dig az igaz - ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak a kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra kell utal ni. Az il le ték és köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze té sé nek össze gé rõl és idõ - pont já ról a kincs tár egy mun ka na pon be lül fo ko zott biz - ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott iga zo lást küld a cég bí ró ság ré szé re, amely ben az ügy azo no sí tó szá mo kat fel kell tün tet ni. Amennyi ben az iga zo lás a ké re lem be - nyúj tá sá tól szá mí tott 5 mun ka na pon be lül nem ér ke zik meg a kincs tár tól, a cég bí ró ság ha la dék ta la nul ér te sí ti az ál la mi adó ha tó sá got, amely a kö rül mé nyek tisz tá zá sa után a meg nem fi ze tett il le té ket, il let ve köz zé té te li költ ség té rí - tést be hajt ja. (2) A Ctv a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki: (6) A be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem jog erõs el bí rá lá sá ig ide nem ért ve a cég be jegy zé si (vál to zás be - jegy zé si) ké rel met el uta sí tó vég zés köz lé sét kö ve tõ nyolc na pon be lü li is mé telt be nyúj tás le he tõ sé gét ugyan azon cég be jegy zé sé re (vál to zás be jegy zé sé re) irá nyu ló ké re lem is mé tel ten nem nyújt ha tó be. 11. A Ctv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) A be jegy zé si ké re lem cég bí ró ság hoz tör té nõ ér ke - zé se kor a cég az azo no sí tás ra, il let ve va la mennyi más cég - tõl való meg kü lön böz te té sé re al kal mas cég jegy zék szá mot kap, ame lyet et tõl kez dõ dõ en az ira ta in fel kell tün tet nie. A cég bí ró ság az érin tett szer ve ze tek tõl az erre a cél ra lét re - ho zott elekt ro ni kus rend szer út ján be szer zi, és ez ál tal a cég jegy zék ben rög zí tés re ke rül a cég adó szá ma (ide ért ve a kö zös sé gi adó szá mot is), va la mint sta tisz ti kai szám je le. Az érin tett szer ve ze tek kö te le sek eze ket az ada to kat ha la - dék ta la nul a cég bí ró ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni. A cég - bí ró ság en nek ér de ké ben a cég neve, szék he lye, cég jegy - zék szá ma mel lett az ál la mi adó ha tó ság gal e tör vény 1. szá - mú mel lék le te I. 12. pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot, va la mint ha a cég át ala ku lás sal jön lét re, az erre vo nat ko zó ada to kat, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal lal pe dig a cég min den kor ha tá lyos TEÁOR sze rin ti fõ te vé keny ség kód ját is köz li. 12. A Ctv ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) A cég bí ró ság a cég be jegy zés irán ti ké rel met leg ké - sõbb az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le jár tá nak nap ján hiánypótlási el já rás le foly ta tá sa nél kül el uta sít ja, ha a cég - be jegy zé si ké re lem hez nem nyúj tot ták be a nyom tat ványt

4 24208 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám vagy e tör vény 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt va la - mennyi szük sé ges ok ira tot, il let ve az il le té ket vagy a költ - ség té rí tést nem vagy csak rész ben fi zet ték meg, ki vé ve, ha a jogi kép vi se lõ nyi lat ko zott, hogy az il le ték és költ ség té rí - tés a Ctv ának (5) be kez dé se sze rint át uta lás ra ke - rült. A vég zés el len be nyúj tott fel leb be zés nek a cég mû kö - dé se meg szün te té sé re vo nat ko zó kö te le zett ség te kin te té - ben nincs ha lasz tó ha tá lya. A mu lasz tás miatt iga zo lá si ké - re lem elõ ter jesz tésének nincs he lye. 13. (1) A Ctv ának (3) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) Ha a be jegy zést kérõ nem csa tol ta a 2. szá mú mel lék - let ben, il let ve a 45. (3) be kez dé se ese tén az 1. szá mú mel - lékletben felsorolt szükséges iratokat, illetve ha a cégbejegyzési kérelem, valamint mellékletei nem felelnek meg az (1) bekezdésben foglaltaknak, a cégbíróság elutasítás terhe mellett hiánypótlásra felhívó végzést ad ki. A hiánypótlásra felhívó végzést legkésõbb a bejegyzési kérelem érkezésétõl számított nyolcadik munkanapon ki kell adni. (2) A Ctv ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (7) A cég bí ró ság a for ga lom biz ton sá ga, a hi te le zõi ér - de kek vé del me ér de ké ben ha e tör vény más ként nem ren - del ke zik kö te les leg ké sõbb a cég be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül dön te ni a be jegy zés rõl vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról. A cég bí ró ság e ha tár idõn be lül kez de mé nye zi a be jegy zést el ren de lõ, il le tõ leg a be jegy zé si ké rel met el uta sí tó vég zés jogi kép vi se lõ ré szé re tör té nõ kéz be sí té sét. 14. A Ctv ának (2) be kez dé se he lyébe a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) Ha a bejegyzési kérelem elbírálására az (1) bekezdésben fog lal tak alap ján nem ke rült sor, a cég be jegy zés az (1) bekezdésben meghatározott határidõ leteltét követõ munkanapon a törvény erejénél fogva a kérelem alapján elõszerkesztett adatok szerinti tartalommal haladéktalanul megtörténik. A törvény erejénél fogva történõ automatikus bejegyzés esetén kijavítás iránti kérelem terjeszthetõ elõ. 15. (1) A Ctv ának (5) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) A be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sá ról a cég bí ró ság a be jegy zé si ké re lem ér ke zé sét kö ve tõ egy mun ka órán be lül ha tá roz. A cég bí ró ság e ha tár idõn be lül kez de mé nye zi a be jegy zést el ren de lõ, il le tõ leg a be jegy zé si ké rel met el uta - sí tó vég zés jogi kép vi se lõ ré szé re tör té nõ kéz be sí té sét. A ké re lem el bí rá lá sá ra nyit va álló ha tár idõ szá mí tá sá nak kez dõ idõ pont ja mun ka na po kon reg gel 9 óra. (2) A Ctv ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (8) Ha a cég bí ró ság az (5) be kez dés ben fog lalt dön té si kö te le zett sé gé nek ha tár idõn be lül nem tesz ele get, a cég bí - ró ság ve ze tõ je a ha tár idõ le jár tát köve tõen, leg ké sõbb egy mun ka na pon be lül hi va tal ból in téz ke dik a be jegy zé si ké - re lem el bí rá lá sá ról. Az ügy in té zé si ha tár idõ ered mény te - len el tel te ese tén a cég be jegy zés a kö vet ke zõ mun ka na - pon, a tör vény ere jé nél fog va a ké re lem alap ján elõ szer - kesz tett ada tok sze rin ti tar ta lom mal ha la dék ta la nul meg - tör té nik. A tör vény ere jé nél fog va tör té nõ au to ma ti kus be - jegy zés ese tén ki ja ví tás irán ti ké re lem ter jeszt he tõ elõ. 16. A Ctv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) A vál to zást il le ték és köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té se nél kül le het be je len te ni a cég bí ró sá gon, ha a vál to zás a cég te vé keny sé gi kö rét érin ti, il let ve, ha a vál to - zás ál la mi vagy ön kor mány za ti dön tés alap ján a cég szék - he lyé nek (te lep he lyé nek, fi ók te le pé nek) más me gye ille té - kességi te rü le té hez való csa to lá sá ra vagy a cég jegy zék be be jegy zett hely ség név, ut ca név, il let ve ház szám vál to zá - sá ra vo nat ko zik. 17. A Ctv ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (4) A cég a cég jegy zék bõl való tör lés sel szû nik meg. Ha a cég tör lé sé re nem fel szá mo lá si el já rást köve tõen ke - rül sor, a cég bí ró ság a cé get ak kor tö röl he ti a cég jegy zék - bõl, ha az ál la mi adó ha tó ság a vám ha tó ság tól be szer zett ada tok alap ján is elekt ro ni kus úton ar ról tá jé koz tat ja, hogy a cég nél adó ha tó sá gi el já rás nincs fo lya mat ban, és el len õr zést, vég re haj tást nem kez de mé nyez vagy en nek hiányában a 84. (1) be kez dé sé ben, il let ve a 91. (1) be - kez dé sé ben meg ha tá ro zott elekt ro ni kus ér te sí tés tõl, il let ve a vég el szá mo lást le zá ró be szá mo ló köz zé té te lé tõl szá mí - tott 90 nap el telt. Vég el szá mo lás ese tén az ál la mi adó ha tó - ság ar ról is tá jé koz tat ja a cég bí ró sá got, hogy a cég nek van-e az ál la mi adó ha tó ság nál, il let ve a vám ha tó ság tól be szer zett ada tok alap ján a vám ha tó ság nál nyil ván tar tott köz tar to zá sa. Amennyi ben a tá jé koz ta tás sze rint az adó ha - tó ság a cég nél el já rást foly tat, vagy el len õr zést, vég re haj - tást kez de mé nyez, vagy a cég köz tar to zás sal ren del ke zik, a cég csak az adó ha tó sá gi el já rá sok jog erõs be fe je zé sé rõl szóló, il let ve vég el szá mo lás ese tén ezen fe lül a köz tar to - zást érin tõ en nem le ges nek mi nõ sü lõ elekt ro ni kus tá jé koz - ta tást köve tõen tö röl he tõ a cég jegy zék bõl. A cég jegy zék azt is tar tal maz za, hogy a tör lés re ké re lem re vagy hi va tal - ból ke rült-e sor. 18. A Ctv a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki: (3) A fel leb be zés el bí rá lá sá ra a Fõ vá ro si Íté lõ táb la ki - zá ró la gos ille té kességgel ren del ke zik. 19. A Ctv ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) A cég megszûntnek nyilvánítására a cégbíróság által meghozott elsõ eredménytelen intézkedést követõen is sor ke rül het, ha a cég bí ró ság úgy íté li meg, hogy a tör vé nyes mû - ködés helyreállítására elrendelhetõ további intézkedések sem vezetnének eredményre. A cégbíróság a céget abban az esetben is megszûntnek nyilvánítja, ha az állami adóhatóság 87. szerinti értesítése alapján a cég az alkalmazott adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget a beszámoló letétbe

5 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y helyezési és közzétételi kötelezettségének. Ebben az esetben a cég megszûntnek nyilvánítására irányuló eljárást bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ is önállóan lefolytathatja, azonban olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró elõzetes, írásos hozzájárulásával hozhat. 20. A Ctv a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A be szá mo ló le tét be he lye zé se, va la mint köz zé té te le el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye 87. (1) Az ál la mi adó ha tó ság elekt ro ni kus úton ha la - dék ta la nul ér te sí ti a cég bí ró sá got, ha a nyil ván tar tá sá ból meg ál la pít ha tó, hogy a cég a be szá mo ló le tét be he lye zé si, il let ve köz zé té te li kö te le zett sé gé nek az al kal ma zott adó jo - gi jog kö vet kez mé nyek el le né re sem tett ele get. (2) Ha a cég nem tett ele get a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló meg kül dé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek, a cég bí ró ság leg ké sõbb az ál la mi adó ha tó ság elekt ro ni kus ér te sí té sé nek ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül, ha a cég mu lasz tá sát meg ál la pí tot ta, a cé get meg - szûnt nek nyil vá nít ja. (3) A cég meg szûnt nek nyil vá ní tá sá ra irá nyu ló el já rást meg kell szün tet ni, amennyi ben az el já rás alatt az ál la mi adó ha tó ság a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ben, il let ve a cég az el já rás alatt ar ról ér te sí ti a cég bí ró sá got, hogy a cég a be szá mo ló le tét be he lye zé si és köz zé té te li kö te le zett sé - gé nek ele get tett. 21. A Ctv a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki: (5) A cég meg szün te té sé re irá nyu ló el já rás ban bí ró sá gi tit kár, fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in té zõ ön ál ló an jár el, azon ban olyan vég zést, amely el len kü lön fel leb be zés nek van he lye, csak a cég bí ró elõ ze tes, írá sos hoz zá já ru lá sá val hoz hat. 22. (1) A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 12. -a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A tár sa sá gi szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni:] c) a gaz da sá gi tár sa ság azon te vé keny sé ge it, ame lye - ket a tár sa ság a cég jegy zék ben fel tün tet ni kí ván; (2) A Gt ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) Az (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sa so rán a sta tisz ti kai nó menk la tú ra sze rin ti be so ro lás ra való te kin tet nél kül min den olyan te vé keny ség meg je löl he tõ, amit tör - vény nem tilt vagy nem kor lá toz. A gaz da sá gi tár sa ság a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gen be - lül bár mely gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat hat, amit az ál la mi adó ha tó ság nak fõ te vé keny ség ként vagy más te vé - keny ség ként be je lent. 23. (1) A szám vi tel rõl szóló évi C. tör vény (Szt.) ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (7) Köz zé té te li kö te le zett sé gé nek ide ért ve az is mé - telt köz zé té telt is az zal tesz ele get a vál lal ko zó, a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, ha az éves be szá mo ló, az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló, az anya vál la lat az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló egy ere de ti vagy egy hi te les má so la ti pél dá nyát, kö te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len könyv vizs gá lói je len tés sel, va la mint a cég nyil vá nos ság - ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról szóló tör vény sze rin ti elekt ro ni kus ûr lap pal együtt a cég in for - má ci ós szol gá lat nak meg kül di a kor mány za ti por tál út ján. Az elekt ro ni kus ûr la pot a cég in for má ci ós szol gá lat to váb - bít ja az ál la mi adó ha tó ság felé. (2) Az Szt. 154/B. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A vál lal ko zó az éves be szá mo ló nak, az egy sze rû sí - tett éves be szá mo ló nak, az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló nak a cég in for má ci ós szol gá lat ré szé re a kor - mány za ti por tál út ján tör té nõ (1) be kez dés sze rin ti meg - kül dé sé vel egy ide jû leg tel je sí ti mind a le tét be he lye zé si, mind a köz zé té te li kö te le zett sé gét. 24. Az egyes adó tör vé nyek mó do sí tá sá ról szóló évi CXXVI. tör vény (a továb biak ban: Am.) ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) Azo kat a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fel nem tün te - tett, de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz be je len tett TE Á OR-szá mo kat, ame lyek a TEÁOR 03 és az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a gaz da sá gi te vé keny sé - gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend sze ré nek lét re ho zá sá ról szóló 1893/2006/EK ren de let (e al kal ma - zá sá ban a továb biak ban: Ren de let) kö zöt ti for dí tó kul csot tar tal ma zó KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át for - dít ha tó ak a meg fe le lõ TEÁOR 08 te vé keny sé gi szak ága - za ti be so ro lás sá, az ál la mi adó ha tó ság ja nu ár 31. nap já ig hi va tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen. Azon, a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fel tün te tett, il let ve a lé te sí tõ ok irat ban fel nem tün te tett, de tény le ge sen vég zett, de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz be je - len tett te vé keny sé gi kö rök vo nat ko zá sá ban, ame lyek a KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san nem so rol ha tók át, és ame lye ket a TEÁOR 08 te vé keny sé gi szak ága za ti be so ro lás nak meg fele lõen e tör vény ha tály ba lé pé sé ig még nem mó do sí tot tak, a te vé keny sé gi kör meg fe le lõ mó do sí - tá sát a cég nek a min den kor ér vé nyes TE Á OR-kód alap ján a évi elsõ adó meg ál la pí tá si idõ szak ról szóló adó be - val lás sal egy ide jû leg költ ség- és il le ték men te sen kell az ál la mi adó ha tó ság hoz be je len te nie. Az ál la mi adó ha tó - ság er rõl az ál ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke - resz tül ada tot szol gál tat a KSH ré szé re. (2) Azo kat, az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del - ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv nyilván - tartásába de cem ber 31. nap já ig be jegy zett TEÁOR-számokat (te vé keny sé gi kö rö ket), ame lyek az ér - vé nyes szak ma kó dok ról szóló 8002/2004. (SK. 5.) KSH-APEH együt tes tá jé koz ta tó (e al kal ma zá sá ban a továb biak ban: Tá jé koz ta tó) és a Ren de let alap ján ki adott te vé keny sé gi osz tá lyo zá si rend szer kö zöt ti for dí tó kul csot

6 24210 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám tar tal ma zó KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át for - dít ha tók a meg fe le lõ te vé keny sé gi szak ága za ti be so ro lás - sá, ja nu ár 1-jén az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv hi va - tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen és er rõl az ál - ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke resz tül a kör - zet köz pon ti jegy zõ, va la mint az ál la mi adó ha tó ság ré szé re ada tot szol gál tat. A KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku - san át nem for dít ha tó és a TEÁOR 08 te vé keny sé gi szak - ága za ti be so ro lás nak meg fele lõen e tör vény ha tály ba lé pé - sé ig még nem mó do sí tott, a kör zet köz pon ti jegy zõ nyil - ván tar tá sá ba de cem ber 31-ig be jegy zett te vé keny sé - gi kör vál to zá sát az egyé ni vál lal ko zó nak a min den kor ér - vé nyes szak ma kód alap ján a évi elsõ adó meg ál la pí - tá si idõ szak ról szóló adó be val lás sal egy ide jû leg költ ségés il le ték men te sen kell az ál la mi adó ha tó ság hoz be je len - te nie. Az ál la mi adó ha tó ság er rõl az ál ta la üze mel te tett in - for ma ti kai rend sze ren ke resz tül ada tot szol gál tat a KSH ré szé re. (3) Az (1) (2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó adó zók ese tén azo kat a de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó - ha tó ság hoz be je len tett TE Á OR-szá mo kat, il let ve szak ma - kód szá mo kat, ame lye ket a TEÁOR 03 és a Ren de let, il let - ve a Tá jé koz ta tó és a Ren de let alap ján ki adott szak ma kód - jegy zék kö zöt ti for dí tó kul csot tar tal ma zó KSH-köz le mé - nyek alap ján au to ma ti ku san át for dít ha tók a meg fe le lõ TEÁOR 08 te vé keny sé gi szak ága za ti, il let ve szak ma kód sze rin ti be so ro lás sá, ja nu ár 31-ig az ál la mi adó ha tó - ság hi va tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen. A de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz be je - len tett, a KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át nem for dít ha tó és a TEÁOR 08 te vé keny sé gi szak ága za ti be so - ro lás nak meg fele lõen e tör vény ha tály ba lé pé sé ig még nem mó do sí tott te vé keny sé gi kö rök ese tén a te vé keny sé gi kör vál to zá sát az adó zó nak kell költ ség- és il le ték men te - sen a évi elsõ adó meg ál la pí tá si idõ szak ról szóló adó be val lás sal egy ide jû leg az ál la mi adó ha tó ság hoz be je - len te nie. E be kez dés vo nat ko zik arra a ma gán sze mély re is, aki egyé ni vál lal ko zói iga zol vány hoz kö tött te vé keny ség mel lett ma gán sze mély ként adó szám bir to ká ban adó kö te - les te vé keny sé get vé gez. Az ál la mi adó ha tó ság er rõl az ál - ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke resz tül ada tot szol gál tat a KSH ré szé re. (4) Az (1) (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, az éves bevallásra kötelezett adózó december 31. napjáig bejelentett, automatikusan át nem fordítható tevékenységi kör változását a évrõl benyújtandó éves adóbevallással egyidejûleg jelenti be az állami adóhatósághoz. 25. (1) Az adó zás rend jé rõl szóló évi XCII. tör - vény (a továb biak ban: Art.) 16. -a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(3) Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:] b) cí mét, szék he lyét (szék hely szol gál ta tás ese tén az ügy véd, ügy vé di iro da ne vét, el ne ve zé sét, adó szá mát, a szék hely biz to sí tá sá ra kö tött meg bí zá si szer zõ dés idõ tar ta - mát és a szék hely szol gál ta tás kez dõ idõ pont ját, va la mint azok nak az ira tok nak a kö rét, ame lyek re e meg bí zá si szer - zõ dés ki ter jed), a cég szék he lyé tõl kü lön bö zõ köz pon ti ügy in té zés he lyét, te lep he lyét vagy te lep he lye it, il let ve a cég hon lap ján való köz zé té tel ese tén a cég elekt ro ni kus el - ér he tõ sé gét (hon lap ját); (2) Az Art a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(3) Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó] d) gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, cégek és egyéni vállalkozók esetén a fõtevékenységet és a ténylegesen végzett tevékenységi köröket az Európai Parlament és a Tanács gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK ren de let (a továb biak ban: 1893/2006/EK ren - delet) szerint, továbbá a statisztikai számjelet; (3) Az Art a (2) be kez dés nek elsõ mon da ta he lyé - be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A cég bí ró ság, il let ve a kör zet köz pon ti jegy zõ az erre a cél ra szol gá ló szá mí tó gé pes rend szer út ján köz li az ál la mi adó ha tó ság gal azo kat a 16. (3) be kez dé sé ben fel so rolt ada to kat, ame lyek a cég be jegy zés, vál lal ko zói iga zol vány ki ál lí tá sa iránt ki töl tött nyom tat vá nyon ren del ke zés re áll - nak, ide ért ve a 16. (3) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban meg je lölt nyi lat ko zat, va la mint az adó zó fõ te vé keny sé gé - rõl szóló nyi lat ko zat ada ta it is. (4) Az Art a (3) be kez dé sé nek f) g) pont jai he lyé - be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: [(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt adó zó a vál lal - kozói igazolvány kézhezvételétõl, az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt adózó pedig a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül a 16. (3) bekezdésében felsorolt adatok közül az állami adóhatósághoz írásban bejelenti] f) a tény le ge sen vég zett te vé keny sé gi kö rö ket a 1893/2006/EK ren de let sze rint; g) szék hely szol gál ta tás ese tén az ügy véd, ügy vé di iro - da ne vét, el ne ve zé sét, adó szá mát, a szék hely biz to sí tá sá ra kö tött meg bí zá si szer zõ dés idõ tar ta mát és a szék hely szol - gál ta tás kez dõ idõ pont ját, va la mint azok nak az ira tok nak a kö rét, ame lyek re e meg bí zá si szer zõ dés ki ter jed; (5) Az Art a a kö vet ke zõ (13) és (14) be kez dé sek - kel egé szül ki: (13) Szék hely szol gál ta tás be je len té se ese tén az ál la mi adó ha tó ság a nyil ván tar tás ba vé tel rõl 15 na pon be lül írás - ban ér te sí ti a be je len tés ben meg je lölt ügy vé det, ügy vé di iro dát az adó zó neve, adó szá ma, va la mint az e (3) be kez - dés g) pont já ban meg je lölt ada tok köz lé sé vel. (14) Az egyéni vállalkozó adózó tevékenységi köreinek a 1893/2006/EK rendeletnek megfelelõ bejelentését a statisztikai hivatal elnökének a Szakmakód jegyzékrõl szóló közleménye szerinti szakmakódokon (a továbbiakban: szakmakód) teljesíti. A magánszemélyként adószám birtokában adóköteles tevékenységet végzõ adózó tevékenységi köreit szakmakód szerint jelenti be az állami adóhatósághoz. (6) Az Art ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (6) A 17. (1) be kez dés a) b) pont já ban em lí tett adó zó a cég bí ró ság hoz, il let ve a kör zet köz pon ti jegy zõ höz tel je - sí tett be je len tés sel tesz ele get az ál la mi adó ha tó ság hoz tel - je sí ten dõ vál to zás be je len té si kö te le zett sé gé nek azon adó - kö te le zett sé get érin tõ ada ta i nak te kin te té ben, ame lyek nek

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben