183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo - lás ról szó ló évi V. tör vény nek és egyéb tör vé nyek nek a szám vi te li be szá mo ló köz zé té te li rend jé vel, va la mint a gaz da - sá gi te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré - vel össze füg gõ mó do sí tá sá ról : XCVII. tv. A fel sõ ok ta tás ról szó ló évi CXXXIX. tör vény mó do sí tá sá - ról : XCVIII. tv. Az Eu ró pa Ta nács má jus 19-én, Stras bo urg ban el fo ga - dott, az ál lam utód lás ese tén be kö vet ke zõ hon ta lan ság el ke rü - lésérõl szóló Egyezménye kihirdetésérõl : XCIX. tv. Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos fog - lal koz ta tá si sza bá lya iról /2008. (XII. 19.) Korm. r. A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról szó ló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról /2008. (XII. 19.) Korm. r. A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ról szó ló 308/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról /2008. (XII. 19.) PM r. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 14/1998. (IV. 30.) PM ren de let módosításáról /2008. (XII. 19.) PM r. Az ener gia adó ról szó ló évi LXXXVIII. tör vény ben meg je lölt vám ta ri fa szá mok al kal ma zá sá ról szó ló 45/2003. (XII. 29.) PM ren de let módosításáról /2008. (XII. 19.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2008. (XII. 19.) KE h. Egyetemi tanár rektori megbízás alóli felmentésérõl /2008. (XII. 19.) KE h. Bíró felmentésérõl és bírák kinevezésérõl /2008. (XII. 19.) KE h. Vezérkari fõnök felmentésérõl /2008. (XII. 19.) KE h. Vezérkari fõnöki kinevezésrõl /2008. (XII. 19.) KE h. Vezérezredesi elõléptetésrõl /2008. (XII. 19.) KE h. Al tá bor na gyi elõ lép te tés rõl Oldal Tárgy mu ta tó a november hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok - ról, illetve közzétett határozatokról Hi va ta los Ér te sí tõ (2008/51. szám)... HÉ

2 24206 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám II. Törvények évi XCVI. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggõ módosításáról* Az Or szág gyû lés a gaz da sá gi te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré nek éssze rû al kal ma zá sa, az ez zel össze füg gõ, va la mint a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lók le tét be he lye zé se és köz zé té te le so rán a cé - gek re há ru ló ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té se, a be szá - mo lók köz zé té tel re tör té nõ be nyúj tá sá nak ha té ko nyabb ki - kény sze rí té se, a cé gek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó nap ra - kész in for má ci ók hoz tör té nõ in gye nes hoz zá fé rés biz to sí - tá sa, a hi te le zõi ér de kek ha té ko nyabb vé del me ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja: 1. A Ctv ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (3) A cég in for má ci ós szol gá lat a bí ró ság, az ügyész - ség, a nyo mo zó ha tó ság, il let ve más köz igaz ga tá si szerv, a köz jegy zõ, a bí ró sá gi vég re haj tó, a fel szá mo ló, va la mint a gaz da sá gi, il let ve szak mai ka ma rák ré szé re a közfelada - taik el lá tá sa ér de ké ben kért cég in for má ci ót az (1) be kez - dés ben nem em lí tett cég ada tok vo nat ko zá sá ban is in gye - ne sen bo csát ja ren del ke zés re. Ese tük ben sem az adat szol - gál ta tás, sem az adat to váb bí tás nem köt he tõ díj fi ze tés hez. Az e ren del ke zés sel el len té tes meg ál la po dás sem mis. * A tör vényt az Or szág gyû lés a de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el. 2. A Ctv ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 18. (1) A cégnek a számviteli törvény szerinti beszámolót elekt ro ni kus úton, a kor mány za ti por tál út ján kell a cég in - formációs szolgálat részére megküldeni; ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történõ átalakításának. A beszámolóhoz a cég, a beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerûségének igazolása érdekében elektronikus ûrlapot kell mellékelni. (2) Az elektronikus ûrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja az érkezést követõen haladéktalanul az állami adóhatóság részére. (3) A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történõ elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. (4) A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus okiratként történõ elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetõen a számviteli törvényben elõírt rendelkezésektõl való eltérésre. (5) A be szá mo lót a cég nek az adó zás rend jé rõl szóló évi XCII. tör vény 7. -ának (2) be kez dé se sze rin ti kép vi se lõ je kül di meg a cég in for má ci ós szol gá lat ré szé re. (6) Ha a cég a be szá mo ló ról kü lön jog sza bály sze rint arra feljogosított által aláírt papír alapú okirat alapján határozott, úgy az (5) bekezdés szerinti személy egyben igazolja, hogy az ezt követõen elektronikus úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben az (5) bekezdés szerinti személy a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát annak elfogadásától számított tíz évig megõrzi, és amennyiben a megküldött beszámoló szabályszerûségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a cégbíróság felhívására bemutatni. (7) A be szá mo ló hoz mel lé kel ni kell az adó zott ered - mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za tot, va la mint kö - te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a füg get len könyv vizs gá lói je len tést is. E tör vény be szá mo ló ra vo nat ko zó elõ írásait az adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ra, va la mint a könyv vizs gá lói je len tés re is meg fele lõen al kal - maz ni kell. (8) A be szá mo ló köz zé té te lé re a cég in for má ci ós szol gá - lat hon lap ján, napi fel töl tés sel ke rül sor. (9) A köz zé té te li költ ség té rí tést kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don kell meg fi zet ni az igaz ság ügyért fe - le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak a kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra. A köz zé té te li költ ség té rí tés ide ért ve a cég in for má ci ós szol gá lat ál tal nyúj tott cég in for má ci ó ért fi ze ten dõ köz zé té te li költ ség té rí tést is a köz pon ti költ - ség ve tés köz pon to sí tott be vé te lé nek mi nõ sül. A köz zé té - te li költ ség té rí tés be fi ze té sét a cég in for má ci ós szol gá lat el len õr zi. Ha a köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze té se nem vagy nem meg fe le lõ összeg ben tör tént meg, er rõl a cég in - for má ci ós szol gá lat 30 na pon be lül ér te sí ti az ál la mi adó - ha tó sá got. Eb ben az eset ben a cé get úgy kell te kin te ni, mint amely a le tét be he lye zé si és a köz zé té te li kö te le zett - ség nek nem tett ele get. 3. A Ctv ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 19. (1) A kor mány za ti por tál a be szá mo ló köz zé té tel - re tör té nõ meg kül dé sé nek tel je sí té sé rõl az idõ pont meg je - lö lé sé vel elekt ro ni kus iga zo lást küld a be szá mo lót be nyúj - tó sze mély nek. A be szá mo ló meg kül dé sé re vo nat ko zó ha - tár idõk te kin te té ben a cég in for má ci ós szol gá lat hoz tör té - nõ az in for ma ti kai szem pont ból sza bály sze rû ér ke zés idõ pont ja irány adó. (2) Az állami adóhatóság az elektronikus ûrlap adatai alapján ellenõrzi a beszámoló megküldésének tényét és idõpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre elõírt törvényi határ idõ ig nem küld te meg a be szá mo lót, fel hív ja a cég fi gyel - mét kötelezettségének elmulasztására, továbbá arra, hogy 15 napon belül tegyen annak eleget. A felhívás eredménytelensége esetén az állami adóhatóság külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat. (3) A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolók haladéktalanul és ingyenesen megismerhetõvé válnak. A beszámolók a céginformációs

3 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresõprogram segítségével is megismerhetõek. (4) A be szá mo lót, il let ve an nak elekt ro ni kus má so la tát a cég in for má ci ós szol gá lat õrzi, gon dos ko dik a be szá mo lót érin tõ ar chi vá lá si fel ada tok el lá tá sá ról. A be szá mo lót úgy kell meg õriz ni, hogy az ki zár ja az utó la gos mó do sí tás le - he tõ sé gét, fo lya ma to san biz to sí tott le gyen az ah hoz való hoz zá fé rés, va la mint az elekt ro ni kus ok irat ér tel mez he tõ - sé ge (ol vas ha tó sá ga). Az elekt ro ni kus ok ira tot vé de ni kell a jo go su lat lan hoz zá fé rés, mó do sí tás, tör lés vagy meg sem - mi sí tés el len is. 4. A Ctv ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (4) A Cég köz löny ben meg je le nõ köz le mé nyek köz zé - té te li költ ség té rí té se adók mód já ra be haj tan dó köz tar to - zás nak mi nõ sül. A köz zé té te li költ ség té rí tés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za meg. 5. A Ctv a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A cég jegy zék va la mennyi cég ese té ben tar tal maz za] e) a cég létesítõ okiratban meghatározott tevékenységi köreit, azok statisztikai nómenklatúra szerinti besorolása nélkül, 6. A Ctv a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki: (9) A 24. (5) be kez dé sé ben, a 25. (2) be kez dé sé ben, va la mint a 26. (4) (7) be kez dé sé ben em lí tett té nyek be - jegy zé sé re bí ró sá gi tit kár, fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in - té zõ ön ál ló an is jo go sult. 7. A Ctv a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés ma - gyar or szá gi te lep he lye ese tén a cég jegy zék a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:] h) a te lep hely te vé keny sé ge it, azok sta tisz ti kai nó - menk la tú ra sze rin ti be so ro lá sa nél kül, 8. A Ctv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (1) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ide nem ért ve a jog or vos la ti el já rást elekt ro ni kus nem pe res el já rás, amely re a pol gá ri per rend tar tás ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) sza bá lya it ha e tör vény más ként nem ren del ke zik meg fele lõen al kal maz ni kell, szü ne te lés nek azon ban nincs he lye. Az el já rás fel füg gesz - té sé re vál to zás be jegy zé si el já rás ban ke rül het sor, il let ve a cég be jegy zé se ese tén ak kor, ha át ala ku lás be jegy zé se tör - té nik, il let ve a be jegy zé si el já rás fo lya ma ta alatt tör vé - nyességi fel ügye le ti ké rel met nyúj ta nak be. 9. A Ctv a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) A cég va la mennyi be je len té si kö te le zett sé gét elekt - ro ni kus úton tel je sí ti a cég bí ró ság felé. 10. (1) A Ctv a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé - szül ki: (5) A (4) be kez dés tõl el té rõ en az el já rá si il le ték és a köz zé té te li költ ség té rí tés a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy - zé si) el já rás meg in dí tá sá nak nap ján is meg fi zet he tõ, amennyi ben a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg a jogi kép vi se lõ a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem ben nyi lat ko zik ar ról, hogy az il le ték és köz zé té te li költ ség té rí - tés át uta lás ra ke rült. Az el já rá si il le té ket és a köz zé té te li költ ség té rí tést elekt ro ni kus úton kell meg fi zet ni a cég in - for má ci ós szol gá lat hon lap já ról le töl tött il le ték, va la mint költ ség té rí té si ügy azo no sí tó szám fel tün te té sé vel. Az il le - té ket a cég bí ró ság nak a kincs tár nál ve ze tett il le ték-be vé te - li szám lá já ra, a köz zé té te li költ ség té rí tést pe dig az igaz - ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak a kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra kell utal ni. Az il le ték és köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze té sé nek össze gé rõl és idõ - pont já ról a kincs tár egy mun ka na pon be lül fo ko zott biz - ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott iga zo lást küld a cég bí ró ság ré szé re, amely ben az ügy azo no sí tó szá mo kat fel kell tün tet ni. Amennyi ben az iga zo lás a ké re lem be - nyúj tá sá tól szá mí tott 5 mun ka na pon be lül nem ér ke zik meg a kincs tár tól, a cég bí ró ság ha la dék ta la nul ér te sí ti az ál la mi adó ha tó sá got, amely a kö rül mé nyek tisz tá zá sa után a meg nem fi ze tett il le té ket, il let ve köz zé té te li költ ség té rí - tést be hajt ja. (2) A Ctv a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki: (6) A be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem jog erõs el bí rá lá sá ig ide nem ért ve a cég be jegy zé si (vál to zás be - jegy zé si) ké rel met el uta sí tó vég zés köz lé sét kö ve tõ nyolc na pon be lü li is mé telt be nyúj tás le he tõ sé gét ugyan azon cég be jegy zé sé re (vál to zás be jegy zé sé re) irá nyu ló ké re lem is mé tel ten nem nyújt ha tó be. 11. A Ctv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) A be jegy zé si ké re lem cég bí ró ság hoz tör té nõ ér ke - zé se kor a cég az azo no sí tás ra, il let ve va la mennyi más cég - tõl való meg kü lön böz te té sé re al kal mas cég jegy zék szá mot kap, ame lyet et tõl kez dõ dõ en az ira ta in fel kell tün tet nie. A cég bí ró ság az érin tett szer ve ze tek tõl az erre a cél ra lét re - ho zott elekt ro ni kus rend szer út ján be szer zi, és ez ál tal a cég jegy zék ben rög zí tés re ke rül a cég adó szá ma (ide ért ve a kö zös sé gi adó szá mot is), va la mint sta tisz ti kai szám je le. Az érin tett szer ve ze tek kö te le sek eze ket az ada to kat ha la - dék ta la nul a cég bí ró ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni. A cég - bí ró ság en nek ér de ké ben a cég neve, szék he lye, cég jegy - zék szá ma mel lett az ál la mi adó ha tó ság gal e tör vény 1. szá - mú mel lék le te I. 12. pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot, va la mint ha a cég át ala ku lás sal jön lét re, az erre vo nat ko zó ada to kat, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal lal pe dig a cég min den kor ha tá lyos TEÁOR sze rin ti fõ te vé keny ség kód ját is köz li. 12. A Ctv ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) A cég bí ró ság a cég be jegy zés irán ti ké rel met leg ké - sõbb az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le jár tá nak nap ján hiánypótlási el já rás le foly ta tá sa nél kül el uta sít ja, ha a cég - be jegy zé si ké re lem hez nem nyúj tot ták be a nyom tat ványt

4 24208 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám vagy e tör vény 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt va la - mennyi szük sé ges ok ira tot, il let ve az il le té ket vagy a költ - ség té rí tést nem vagy csak rész ben fi zet ték meg, ki vé ve, ha a jogi kép vi se lõ nyi lat ko zott, hogy az il le ték és költ ség té rí - tés a Ctv ának (5) be kez dé se sze rint át uta lás ra ke - rült. A vég zés el len be nyúj tott fel leb be zés nek a cég mû kö - dé se meg szün te té sé re vo nat ko zó kö te le zett ség te kin te té - ben nincs ha lasz tó ha tá lya. A mu lasz tás miatt iga zo lá si ké - re lem elõ ter jesz tésének nincs he lye. 13. (1) A Ctv ának (3) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) Ha a be jegy zést kérõ nem csa tol ta a 2. szá mú mel lék - let ben, il let ve a 45. (3) be kez dé se ese tén az 1. szá mú mel - lékletben felsorolt szükséges iratokat, illetve ha a cégbejegyzési kérelem, valamint mellékletei nem felelnek meg az (1) bekezdésben foglaltaknak, a cégbíróság elutasítás terhe mellett hiánypótlásra felhívó végzést ad ki. A hiánypótlásra felhívó végzést legkésõbb a bejegyzési kérelem érkezésétõl számított nyolcadik munkanapon ki kell adni. (2) A Ctv ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (7) A cég bí ró ság a for ga lom biz ton sá ga, a hi te le zõi ér - de kek vé del me ér de ké ben ha e tör vény más ként nem ren - del ke zik kö te les leg ké sõbb a cég be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül dön te ni a be jegy zés rõl vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról. A cég bí ró ság e ha tár idõn be lül kez de mé nye zi a be jegy zést el ren de lõ, il le tõ leg a be jegy zé si ké rel met el uta sí tó vég zés jogi kép vi se lõ ré szé re tör té nõ kéz be sí té sét. 14. A Ctv ának (2) be kez dé se he lyébe a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) Ha a bejegyzési kérelem elbírálására az (1) bekezdésben fog lal tak alap ján nem ke rült sor, a cég be jegy zés az (1) bekezdésben meghatározott határidõ leteltét követõ munkanapon a törvény erejénél fogva a kérelem alapján elõszerkesztett adatok szerinti tartalommal haladéktalanul megtörténik. A törvény erejénél fogva történõ automatikus bejegyzés esetén kijavítás iránti kérelem terjeszthetõ elõ. 15. (1) A Ctv ának (5) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) A be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sá ról a cég bí ró ság a be jegy zé si ké re lem ér ke zé sét kö ve tõ egy mun ka órán be lül ha tá roz. A cég bí ró ság e ha tár idõn be lül kez de mé nye zi a be jegy zést el ren de lõ, il le tõ leg a be jegy zé si ké rel met el uta - sí tó vég zés jogi kép vi se lõ ré szé re tör té nõ kéz be sí té sét. A ké re lem el bí rá lá sá ra nyit va álló ha tár idõ szá mí tá sá nak kez dõ idõ pont ja mun ka na po kon reg gel 9 óra. (2) A Ctv ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (8) Ha a cég bí ró ság az (5) be kez dés ben fog lalt dön té si kö te le zett sé gé nek ha tár idõn be lül nem tesz ele get, a cég bí - ró ság ve ze tõ je a ha tár idõ le jár tát köve tõen, leg ké sõbb egy mun ka na pon be lül hi va tal ból in téz ke dik a be jegy zé si ké - re lem el bí rá lá sá ról. Az ügy in té zé si ha tár idõ ered mény te - len el tel te ese tén a cég be jegy zés a kö vet ke zõ mun ka na - pon, a tör vény ere jé nél fog va a ké re lem alap ján elõ szer - kesz tett ada tok sze rin ti tar ta lom mal ha la dék ta la nul meg - tör té nik. A tör vény ere jé nél fog va tör té nõ au to ma ti kus be - jegy zés ese tén ki ja ví tás irán ti ké re lem ter jeszt he tõ elõ. 16. A Ctv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) A vál to zást il le ték és köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té se nél kül le het be je len te ni a cég bí ró sá gon, ha a vál to zás a cég te vé keny sé gi kö rét érin ti, il let ve, ha a vál to - zás ál la mi vagy ön kor mány za ti dön tés alap ján a cég szék - he lyé nek (te lep he lyé nek, fi ók te le pé nek) más me gye ille té - kességi te rü le té hez való csa to lá sá ra vagy a cég jegy zék be be jegy zett hely ség név, ut ca név, il let ve ház szám vál to zá - sá ra vo nat ko zik. 17. A Ctv ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (4) A cég a cég jegy zék bõl való tör lés sel szû nik meg. Ha a cég tör lé sé re nem fel szá mo lá si el já rást köve tõen ke - rül sor, a cég bí ró ság a cé get ak kor tö röl he ti a cég jegy zék - bõl, ha az ál la mi adó ha tó ság a vám ha tó ság tól be szer zett ada tok alap ján is elekt ro ni kus úton ar ról tá jé koz tat ja, hogy a cég nél adó ha tó sá gi el já rás nincs fo lya mat ban, és el len õr zést, vég re haj tást nem kez de mé nyez vagy en nek hiányában a 84. (1) be kez dé sé ben, il let ve a 91. (1) be - kez dé sé ben meg ha tá ro zott elekt ro ni kus ér te sí tés tõl, il let ve a vég el szá mo lást le zá ró be szá mo ló köz zé té te lé tõl szá mí - tott 90 nap el telt. Vég el szá mo lás ese tén az ál la mi adó ha tó - ság ar ról is tá jé koz tat ja a cég bí ró sá got, hogy a cég nek van-e az ál la mi adó ha tó ság nál, il let ve a vám ha tó ság tól be szer zett ada tok alap ján a vám ha tó ság nál nyil ván tar tott köz tar to zá sa. Amennyi ben a tá jé koz ta tás sze rint az adó ha - tó ság a cég nél el já rást foly tat, vagy el len õr zést, vég re haj - tást kez de mé nyez, vagy a cég köz tar to zás sal ren del ke zik, a cég csak az adó ha tó sá gi el já rá sok jog erõs be fe je zé sé rõl szóló, il let ve vég el szá mo lás ese tén ezen fe lül a köz tar to - zást érin tõ en nem le ges nek mi nõ sü lõ elekt ro ni kus tá jé koz - ta tást köve tõen tö röl he tõ a cég jegy zék bõl. A cég jegy zék azt is tar tal maz za, hogy a tör lés re ké re lem re vagy hi va tal - ból ke rült-e sor. 18. A Ctv a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki: (3) A fel leb be zés el bí rá lá sá ra a Fõ vá ro si Íté lõ táb la ki - zá ró la gos ille té kességgel ren del ke zik. 19. A Ctv ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) A cég megszûntnek nyilvánítására a cégbíróság által meghozott elsõ eredménytelen intézkedést követõen is sor ke rül het, ha a cég bí ró ság úgy íté li meg, hogy a tör vé nyes mû - ködés helyreállítására elrendelhetõ további intézkedések sem vezetnének eredményre. A cégbíróság a céget abban az esetben is megszûntnek nyilvánítja, ha az állami adóhatóság 87. szerinti értesítése alapján a cég az alkalmazott adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget a beszámoló letétbe

5 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y helyezési és közzétételi kötelezettségének. Ebben az esetben a cég megszûntnek nyilvánítására irányuló eljárást bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ is önállóan lefolytathatja, azonban olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró elõzetes, írásos hozzájárulásával hozhat. 20. A Ctv a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A be szá mo ló le tét be he lye zé se, va la mint köz zé té te le el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye 87. (1) Az ál la mi adó ha tó ság elekt ro ni kus úton ha la - dék ta la nul ér te sí ti a cég bí ró sá got, ha a nyil ván tar tá sá ból meg ál la pít ha tó, hogy a cég a be szá mo ló le tét be he lye zé si, il let ve köz zé té te li kö te le zett sé gé nek az al kal ma zott adó jo - gi jog kö vet kez mé nyek el le né re sem tett ele get. (2) Ha a cég nem tett ele get a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló meg kül dé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek, a cég bí ró ság leg ké sõbb az ál la mi adó ha tó ság elekt ro ni kus ér te sí té sé nek ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül, ha a cég mu lasz tá sát meg ál la pí tot ta, a cé get meg - szûnt nek nyil vá nít ja. (3) A cég meg szûnt nek nyil vá ní tá sá ra irá nyu ló el já rást meg kell szün tet ni, amennyi ben az el já rás alatt az ál la mi adó ha tó ság a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ben, il let ve a cég az el já rás alatt ar ról ér te sí ti a cég bí ró sá got, hogy a cég a be szá mo ló le tét be he lye zé si és köz zé té te li kö te le zett sé - gé nek ele get tett. 21. A Ctv a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki: (5) A cég meg szün te té sé re irá nyu ló el já rás ban bí ró sá gi tit kár, fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in té zõ ön ál ló an jár el, azon ban olyan vég zést, amely el len kü lön fel leb be zés nek van he lye, csak a cég bí ró elõ ze tes, írá sos hoz zá já ru lá sá val hoz hat. 22. (1) A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 12. -a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A tár sa sá gi szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni:] c) a gaz da sá gi tár sa ság azon te vé keny sé ge it, ame lye - ket a tár sa ság a cég jegy zék ben fel tün tet ni kí ván; (2) A Gt ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) Az (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sa so rán a sta tisz ti kai nó menk la tú ra sze rin ti be so ro lás ra való te kin tet nél kül min den olyan te vé keny ség meg je löl he tõ, amit tör - vény nem tilt vagy nem kor lá toz. A gaz da sá gi tár sa ság a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gen be - lül bár mely gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat hat, amit az ál la mi adó ha tó ság nak fõ te vé keny ség ként vagy más te vé - keny ség ként be je lent. 23. (1) A szám vi tel rõl szóló évi C. tör vény (Szt.) ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (7) Köz zé té te li kö te le zett sé gé nek ide ért ve az is mé - telt köz zé té telt is az zal tesz ele get a vál lal ko zó, a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, ha az éves be szá mo ló, az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló, az anya vál la lat az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló egy ere de ti vagy egy hi te les má so la ti pél dá nyát, kö te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len könyv vizs gá lói je len tés sel, va la mint a cég nyil vá nos ság - ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról szóló tör vény sze rin ti elekt ro ni kus ûr lap pal együtt a cég in for - má ci ós szol gá lat nak meg kül di a kor mány za ti por tál út ján. Az elekt ro ni kus ûr la pot a cég in for má ci ós szol gá lat to váb - bít ja az ál la mi adó ha tó ság felé. (2) Az Szt. 154/B. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A vál lal ko zó az éves be szá mo ló nak, az egy sze rû sí - tett éves be szá mo ló nak, az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló nak a cég in for má ci ós szol gá lat ré szé re a kor - mány za ti por tál út ján tör té nõ (1) be kez dés sze rin ti meg - kül dé sé vel egy ide jû leg tel je sí ti mind a le tét be he lye zé si, mind a köz zé té te li kö te le zett sé gét. 24. Az egyes adó tör vé nyek mó do sí tá sá ról szóló évi CXXVI. tör vény (a továb biak ban: Am.) ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) Azo kat a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fel nem tün te - tett, de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz be je len tett TE Á OR-szá mo kat, ame lyek a TEÁOR 03 és az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a gaz da sá gi te vé keny sé - gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend sze ré nek lét re ho zá sá ról szóló 1893/2006/EK ren de let (e al kal ma - zá sá ban a továb biak ban: Ren de let) kö zöt ti for dí tó kul csot tar tal ma zó KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át for - dít ha tó ak a meg fe le lõ TEÁOR 08 te vé keny sé gi szak ága - za ti be so ro lás sá, az ál la mi adó ha tó ság ja nu ár 31. nap já ig hi va tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen. Azon, a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fel tün te tett, il let ve a lé te sí tõ ok irat ban fel nem tün te tett, de tény le ge sen vég zett, de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz be je - len tett te vé keny sé gi kö rök vo nat ko zá sá ban, ame lyek a KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san nem so rol ha tók át, és ame lye ket a TEÁOR 08 te vé keny sé gi szak ága za ti be so ro lás nak meg fele lõen e tör vény ha tály ba lé pé sé ig még nem mó do sí tot tak, a te vé keny sé gi kör meg fe le lõ mó do sí - tá sát a cég nek a min den kor ér vé nyes TE Á OR-kód alap ján a évi elsõ adó meg ál la pí tá si idõ szak ról szóló adó be - val lás sal egy ide jû leg költ ség- és il le ték men te sen kell az ál la mi adó ha tó ság hoz be je len te nie. Az ál la mi adó ha tó - ság er rõl az ál ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke - resz tül ada tot szol gál tat a KSH ré szé re. (2) Azo kat, az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del - ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv nyilván - tartásába de cem ber 31. nap já ig be jegy zett TEÁOR-számokat (te vé keny sé gi kö rö ket), ame lyek az ér - vé nyes szak ma kó dok ról szóló 8002/2004. (SK. 5.) KSH-APEH együt tes tá jé koz ta tó (e al kal ma zá sá ban a továb biak ban: Tá jé koz ta tó) és a Ren de let alap ján ki adott te vé keny sé gi osz tá lyo zá si rend szer kö zöt ti for dí tó kul csot

6 24210 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám tar tal ma zó KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át for - dít ha tók a meg fe le lõ te vé keny sé gi szak ága za ti be so ro lás - sá, ja nu ár 1-jén az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv hi va - tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen és er rõl az ál - ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke resz tül a kör - zet köz pon ti jegy zõ, va la mint az ál la mi adó ha tó ság ré szé re ada tot szol gál tat. A KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku - san át nem for dít ha tó és a TEÁOR 08 te vé keny sé gi szak - ága za ti be so ro lás nak meg fele lõen e tör vény ha tály ba lé pé - sé ig még nem mó do sí tott, a kör zet köz pon ti jegy zõ nyil - ván tar tá sá ba de cem ber 31-ig be jegy zett te vé keny sé - gi kör vál to zá sát az egyé ni vál lal ko zó nak a min den kor ér - vé nyes szak ma kód alap ján a évi elsõ adó meg ál la pí - tá si idõ szak ról szóló adó be val lás sal egy ide jû leg költ ségés il le ték men te sen kell az ál la mi adó ha tó ság hoz be je len - te nie. Az ál la mi adó ha tó ság er rõl az ál ta la üze mel te tett in - for ma ti kai rend sze ren ke resz tül ada tot szol gál tat a KSH ré szé re. (3) Az (1) (2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó adó zók ese tén azo kat a de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó - ha tó ság hoz be je len tett TE Á OR-szá mo kat, il let ve szak ma - kód szá mo kat, ame lye ket a TEÁOR 03 és a Ren de let, il let - ve a Tá jé koz ta tó és a Ren de let alap ján ki adott szak ma kód - jegy zék kö zöt ti for dí tó kul csot tar tal ma zó KSH-köz le mé - nyek alap ján au to ma ti ku san át for dít ha tók a meg fe le lõ TEÁOR 08 te vé keny sé gi szak ága za ti, il let ve szak ma kód sze rin ti be so ro lás sá, ja nu ár 31-ig az ál la mi adó ha tó - ság hi va tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen. A de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz be je - len tett, a KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át nem for dít ha tó és a TEÁOR 08 te vé keny sé gi szak ága za ti be so - ro lás nak meg fele lõen e tör vény ha tály ba lé pé sé ig még nem mó do sí tott te vé keny sé gi kö rök ese tén a te vé keny sé gi kör vál to zá sát az adó zó nak kell költ ség- és il le ték men te - sen a évi elsõ adó meg ál la pí tá si idõ szak ról szóló adó be val lás sal egy ide jû leg az ál la mi adó ha tó ság hoz be je - len te nie. E be kez dés vo nat ko zik arra a ma gán sze mély re is, aki egyé ni vál lal ko zói iga zol vány hoz kö tött te vé keny ség mel lett ma gán sze mély ként adó szám bir to ká ban adó kö te - les te vé keny sé get vé gez. Az ál la mi adó ha tó ság er rõl az ál - ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke resz tül ada tot szol gál tat a KSH ré szé re. (4) Az (1) (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, az éves bevallásra kötelezett adózó december 31. napjáig bejelentett, automatikusan át nem fordítható tevékenységi kör változását a évrõl benyújtandó éves adóbevallással egyidejûleg jelenti be az állami adóhatósághoz. 25. (1) Az adó zás rend jé rõl szóló évi XCII. tör - vény (a továb biak ban: Art.) 16. -a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(3) Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:] b) cí mét, szék he lyét (szék hely szol gál ta tás ese tén az ügy véd, ügy vé di iro da ne vét, el ne ve zé sét, adó szá mát, a szék hely biz to sí tá sá ra kö tött meg bí zá si szer zõ dés idõ tar ta - mát és a szék hely szol gál ta tás kez dõ idõ pont ját, va la mint azok nak az ira tok nak a kö rét, ame lyek re e meg bí zá si szer - zõ dés ki ter jed), a cég szék he lyé tõl kü lön bö zõ köz pon ti ügy in té zés he lyét, te lep he lyét vagy te lep he lye it, il let ve a cég hon lap ján való köz zé té tel ese tén a cég elekt ro ni kus el - ér he tõ sé gét (hon lap ját); (2) Az Art a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(3) Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó] d) gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, cégek és egyéni vállalkozók esetén a fõtevékenységet és a ténylegesen végzett tevékenységi köröket az Európai Parlament és a Tanács gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK ren de let (a továb biak ban: 1893/2006/EK ren - delet) szerint, továbbá a statisztikai számjelet; (3) Az Art a (2) be kez dés nek elsõ mon da ta he lyé - be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A cég bí ró ság, il let ve a kör zet köz pon ti jegy zõ az erre a cél ra szol gá ló szá mí tó gé pes rend szer út ján köz li az ál la mi adó ha tó ság gal azo kat a 16. (3) be kez dé sé ben fel so rolt ada to kat, ame lyek a cég be jegy zés, vál lal ko zói iga zol vány ki ál lí tá sa iránt ki töl tött nyom tat vá nyon ren del ke zés re áll - nak, ide ért ve a 16. (3) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban meg je lölt nyi lat ko zat, va la mint az adó zó fõ te vé keny sé gé - rõl szóló nyi lat ko zat ada ta it is. (4) Az Art a (3) be kez dé sé nek f) g) pont jai he lyé - be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: [(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt adó zó a vál lal - kozói igazolvány kézhezvételétõl, az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt adózó pedig a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül a 16. (3) bekezdésében felsorolt adatok közül az állami adóhatósághoz írásban bejelenti] f) a tény le ge sen vég zett te vé keny sé gi kö rö ket a 1893/2006/EK ren de let sze rint; g) szék hely szol gál ta tás ese tén az ügy véd, ügy vé di iro - da ne vét, el ne ve zé sét, adó szá mát, a szék hely biz to sí tá sá ra kö tött meg bí zá si szer zõ dés idõ tar ta mát és a szék hely szol - gál ta tás kez dõ idõ pont ját, va la mint azok nak az ira tok nak a kö rét, ame lyek re e meg bí zá si szer zõ dés ki ter jed; (5) Az Art a a kö vet ke zõ (13) és (14) be kez dé sek - kel egé szül ki: (13) Szék hely szol gál ta tás be je len té se ese tén az ál la mi adó ha tó ság a nyil ván tar tás ba vé tel rõl 15 na pon be lül írás - ban ér te sí ti a be je len tés ben meg je lölt ügy vé det, ügy vé di iro dát az adó zó neve, adó szá ma, va la mint az e (3) be kez - dés g) pont já ban meg je lölt ada tok köz lé sé vel. (14) Az egyéni vállalkozó adózó tevékenységi köreinek a 1893/2006/EK rendeletnek megfelelõ bejelentését a statisztikai hivatal elnökének a Szakmakód jegyzékrõl szóló közleménye szerinti szakmakódokon (a továbbiakban: szakmakód) teljesíti. A magánszemélyként adószám birtokában adóköteles tevékenységet végzõ adózó tevékenységi köreit szakmakód szerint jelenti be az állami adóhatósághoz. (6) Az Art ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (6) A 17. (1) be kez dés a) b) pont já ban em lí tett adó zó a cég bí ró ság hoz, il let ve a kör zet köz pon ti jegy zõ höz tel je - sí tett be je len tés sel tesz ele get az ál la mi adó ha tó ság hoz tel - je sí ten dõ vál to zás be je len té si kö te le zett sé gé nek azon adó - kö te le zett sé get érin tõ ada ta i nak te kin te té ben, ame lyek nek

7 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y vál to zá sá ról a cég bí ró ság, il let ve a kör zet köz pon ti jegy zõ kü lön jog sza bály alap ján az ál la mi adó ha tó sá got ér te sí ti. A 17. (1) be kez dés a) b) pont já ban em lí tett adó zó a fõ te vé - keny ség vál to zá sát a vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül az ál - la mi adó ha tó ság hoz je len ti be a 1893/2006/EK ren de let sze rint. (7) Az Art. a kö vet ke zõ 23/A. -sal egé szül ki: 23/A. Az egyé ni vál lal ko zó adó zó a 17. (3) be kez - dés f) pont ja, il let ve 23. (6) be kez dé se al kal ma zá sa he - lyett vá laszt hat ja, hogy fõ te vé keny sé gé nek vál to zá sát, va - la mint a tény le ge sen vég zett te vé keny sé gi kö re it és ezek vál to zá sát a kör zet köz pon ti jegy zõ nél elõ ter jesz tett adó - zás sal kap cso la tos nyi lat ko zat út ján je len ti be az ál la mi adó ha tó ság hoz. (8) Az Art a (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (6) A felszámolási eljárás alatt álló adózók adóbevallásukat a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény és e törvény rendelkezései szerint teljesítik. A végelszámolás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást a végelszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ nappal a végelszámolás kezdõ idõpontját követõ 30 napon belül, a záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére elõírt határidõben, a közzétételre való megküldéssel egyidejûleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de a végelszámolás szabályai szerint megszûnõ adózók a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének (elfogadásának) napját követõ napon kötelesek benyújtani. A két bevallás közötti idõszakról e törvény általános rendelkezései szerint kell a bevallási kötelezettségüket teljesíteni. Az éves elszámolású adókról a két bevallás közötti idõszakban bevallást csak ak kor kell be nyúj ta ni, ha az idõ szak hosszabb, mint 12 hó nap. (9) Az Art ának (5) be kez dé se kö vet ke zõ e) pont - tal egé szül ki: [(5) Az ál la mi adó ha tó ság az adó zót ter he lõ adó kö te le - zett ség jog sze rû tel je sí té sé hez, il let ve a költ ség ve té si tá - mo ga tás jog sze rû igény be vé te lé hez hon lap ján köz zé te szi] e) az adó kö te les te vé keny sé get adó szám bir to ká ban vég zõ ma gán sze mé lyek ki vé te lé vel az adó zó nak a 1893/2006/EK ren de let sze rint be je len tett és nyil ván tar tott te vé keny sé gi kö re it. (10) Az Art. 128/A. -a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki: (6) Az állami adóhatóság a vámhatóságtól beszerzett adatok alapján is a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja az adózóval szemben folytatott, e szerinti eljárás(ok) jogerõs befejezésérõl, illetve végelszámolás ese tén ar ról is, hogy az adó zó nak van-e az ál la mi adó ha tó ság - nál, illetve a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása. (11) Az Art át köve tõen a kö vet ke zõ 174/A. -sal egé szül ki: 174/A. Az állami adóhatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére elõírt határidõ eredménytelen elteltét, illetve a céginformációs szolgálat közzétételi költségtérítés teljesítésének elmulasztásáról szóló értesítésének beérkezését követõ 30 napon belül 15 napos határidõ tûzésével felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. Ha az adózó a felhívás szerinti határidõben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az állami adóhatóság a határidõ elteltét követõ napon az adózó adószámát 60 napos határozott idõtartamra felfüggeszti. A felfüggesztés elrendelésérõl szóló dön tés el len fel leb be zés nek nincs he lye. Ha az adó - zó a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének a felfüggesztés idõtartama alatt sem tesz eleget, az állami adóhatóság errõl a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszûntnek nyilvánítását. Az adószám e szerinti felfüggesztése esetén e törvény és más jogszabály alkalmazásában az adószám felfüggesztését megszüntetõ határozat jogerõre emelkedése (jogerõre emelkedése napja) alatt az adószám felfüggesztését elrendelõ határozatban megjelölt 60 napos idõtartam lejártát (60 na pos idõ tar tam le jár ta nap ját) kell ér te ni. A 24/A. ren - delkezéseit egyebekben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy felfüggesztés megszüntetése iránti kérelemnek és az adószám (4) bekezdés szerinti törlésének nincs helye, illetve a (7) be kez dés sze rin ti hir det mény az e -ra uta lást tar tal maz - za. Az 54. (5) be kez dés b) pontja szerinti közzététel a határozott idõtartam kezdõ- és záróidõpontját is tartalmazza. 26. Az árak meg ál la pí tá sá ról szóló évi LXXXVII. tör vény mel lék le té nek I. Leg ma ga sabb ár fõ cí - mé nek B. Szol gál ta tá sok cím alat ti fel tün te tett szol gál ta tá - sok az aláb bi ak kal egé szül ki: Szol gál ta tás szám (SZTJ) SZJ Megnevezés A céginformációs szol gá lat ál tal biz to sí tott cég - információ elektro ni kus adat to váb - bításának ára Záró rendelkezések A ha tó sá gi ár meg ál - la pí tó ja igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter és az államháztartásért felelõs miniszter 27. (1) E tör vény a (2) (8) be kez dé sek ben fog lalt el - té ré sek kel a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba. (2) E tör vény 10. -ának (1) be kez dé se, 12. -a, 18. -a, va la mint 33. -ának (1) (2) be kez dé se ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (3) E tör vény nek a Ctv ának (2) be kez dé sét és 87. -át mó do sí tó ren del ke zé sét, va la mint az Art. 174/A. -át be ik ta tó ren del ke zé sét el sõ ként azon be szá - mo lók kal kap cso lat ban kell al kal maz ni, ame lyek mér leg - for du ló nap ja áp ri lis 30. nap ját kö ve tõ nap ra esik. (4) E tör vény nek a Ctv. 62. (4) be kez dé sét és 112. (4) be kez dé sét mó do sí tó, 111. (1) be kez dés f) pont ját és 1. szá mú mel lék let V/1. pont f) al pont ját ha tá lyon kí vül he - lye zõ ren del ke zé se it, va la mint az Art. 128/A. (5) be kez - dé sét mó do sí tó és 128/A. új (6) be kez dé sét be ik ta tó ren - del ke zé sét a feb ru ár 1. nap ját köve tõen kez dõ dõ

8 24212 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám vég el szá mo lá si el já rá sok ban kell al kal maz ni. Az ezt meg - elõ zõ kez dõ idõ pon tú vég el szá mo lá si el já rá sok ban az e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ját meg elõ zõ na pon ha tá - lyos ren del ke zé sek sze rint kell el jár ni. (5) E tör vény nek az Art. 33. (6) be kez dé sét mó do sí tó ren del ke zé se má jus 1. nap ján lép ha tály ba és a ren - del ke zést azok ban a vég el szá mo lá si el já rá sok ban kell al - kal maz ni, ame lyek ben a vég el szá mo lást le zá ró be szá mo ló mér leg for du ló nap ja áp ri lis 30. nap ját kö ve tõ nap ra esik, il let ve ame lyek ese té ben a vég el szá mo lást le zá ró be - szá mo ló köz zé té tel re való be nyúj tá sá ra má jus 1. nap ján vagy azt köve tõen ke rül sor. Ha az adó zó a má jus 1. nap ját meg elõ zõ for du ló na pú vég el szá mo lást le - zá ró be szá mo lót má jus 1. nap ját köve tõen ké se del - me sen nyújt ja be köz zé té tel re és a vég el szá mo lást le zá ró be val lást az adó ha tó ság hoz má jus 1. nap ját köve - tõen, akár a köz zé té tel re be nyúj tás sal egy ide jû leg akár az után ter jesz ti elõ, a jog kö vet kez mé nyek szem pont já ból úgy kell te kin te ni, mint aki (amely) a be val lá si kö te le zett - sé get ké se del me sen tel je sí tet te. (6) E tör vény nek az Art. 54. (5) be kez dés új e) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé sét feb ru ár 1. nap já tól kell al - kal maz ni. (7) E tör vény nek az Art. 16. (3) be kez dés b) pont ját és 17. (3) be kez dés g) pont ját mó do sí tó, va la mint 17. (13) be kez dé sét be ik ta tó ren del ke zé sét azok ban az ese tek - ben kell al kal maz ni, ame lyek ben a szék hely szol gál ta tás sal biz to sí tott szék hely be je len té sé re e tör vény ha tály ba lé pé - sét köve tõen ke rül sor. (8) E tör vény nek az Art. 2. sz. mel lék let I/1. pont ját mó - do sí tó ren del ke zé se e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 45 nap el tel té vel lép ha tály ba. (9) E tör vény nek a Ctv át mó do sí tó, az Szt (7) be kez dé sét és 154/B. (2) be kez dé sét mó do sí tó ren del ke zé sét a má jus 1. nap ján vagy azt köve tõen be nyúj tott be szá mo lók ra kell al kal maz ni áp ri lis 30-áig a le tét be he lye zé si és köz zé té te li kö te le zett ség nek pa pír ala pon és elekt ro ni ku san egy aránt ele get le het ten ni, az zal, hogy a köz zé té te li kö te le zett sé get a be szá mo ló cég - in for má ci ós szol gá lat nak való meg kül dé se út ján kell tel je - sí te ni. A cég in for má ci ós szol gá lat a be szá mo ló kat azok fel dol go zá sát és elekt ro ni kus ok irat tá tör té nõ ala kí tá sát köve tõen köz zé te szi hon lap ján. (10) Az Am ának (1) be kez dé sé ben az az zal, hogy ren del ke zé se it azon év ben in du ló üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal maz ni, amely nek mér leg - for du ló nap ja de cem ber 31. vagy azt kö ve tõ idõ pont szö veg rész he lyé be az az zal, hogy ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni szö veg lép. (11) A Ctv ának (1) be kez dé sé ben a va la mint a szám vi te li be szá mo ló, an nak ré szei (mér leg, ered mény ki - mu ta tás, ki egé szí tõ mel lék let), il let ve A mér leg és az ered mény ki mu ta tás ada ta i nak to váb bi fel dol go zás ra al kal - mas ál la pot ban tör té nõ szol gál ta tá sa is igé nyel he tõ. for - du la tok ha tá lyu kat vesz tik. (12) A Ctv ának (3) be kez dé sé ben fog lalt szol gál - ta tás ra irá nyu ló szer zõ dé se ket e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sí ta ni kell az e tör vény 1. -ában meg ál la pí tott ren del ke zés sel össz hang ban. (13) A Ctv a a kö vet ke zõ új k) pont tal egé szül ki. [128. Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy] k) a költ ség ve té sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a cég in for má ci ós szol gá lat tal kap cso la tos be vé te lek be - sze dé sé re [vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let tel ál la pít sa meg.] (14) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a cég in for má ci ós szol gá lat ál tal biz to sí tott cég in for má ció elekt ro ni kus adat to váb bí tá sá nak leg ma ga - sabb ha tó sá gi árát és al kal ma zá sá nak fel té te le it ren de let tel ál la pít sa meg. A leg ma ga sabb ár meg ál la pí tá sa so rán fi - gye lem mel kell len ni arra, hogy az ár nyújt son fe de ze tet az elekt ro ni kus adat to váb bí tás nak a kor sze rû tech ni kai szín - vo na lon tör té nõ, va la mint a meg kü lön böz te tés tõl men tes fo lya ma tos hoz zá fé rés biz to sí tá sá ra, a biz ton sá gos adat to - váb bí tás ra, il let ve az eh hez szük sé ges in do kolt fej lesz té - sek re. (15) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ctv ának (2) be kez dé sé ben a 3 mun ka na pon be lül szö - veg rész he lyé be a 7 mun ka na pon be lül szö veg lép. (16) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Art. a) 17. -a (3) be kez dé sé nek h) pont ja; b) 23. -a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta; c) 23. -a (4) be kez dé sé nek a) pont ja; d) 128/A. -a (5) be kez dé sé nek utol só mon da ta. (17) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ctv. a) a (1) be kez dé sé nek f) pont ja, b) a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az és f) szö veg ré sze, c) 1. szá mú mel lék let V./1. pont já nak f) al pont ja. (18) E tör vény ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti. 28. (1) A TE Á OR-szá mo kat már ci us 1-jé ig a cég bí ró ság au to ma ti ku san, hi va tal ból tör li a cég jegy zék - bõl. A cég bí ró ság a TE Á OR-szá mok tör lé se tár gyá ban ha - tá ro za tot nem hoz és a tör lés rõl kü lön nem ér te sí ti a cé ge - ket. A te vé keny sé gi kör höz tar to zó TE Á OR-szám cég - jegy zék bõl való tör lé se a cég szá má ra nem ke let kez tet be - je len té si kö te le zett sé get. Amennyi ben a cég lé te sí tõ ok ira - tá ban a te vé keny sé gi kör mel lett a TE Á OR-szám is fel tün - te tés re ke rült, a TE Á OR-szá mok cég jegy zék bõl való tör lé - se nem igény li a lé te sí tõ ok irat mó do sí tá sát (a lé te sí tõ ok - irat ban a TE Á OR-szám tör lé sét). (2) A TE Á OR-szá mok meg vál to zá sa nem érin ti a ko - ráb ban meg szer zett jo go sult sá go kat, így nem szol gál hat

9 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y ala pul a vál lal ko zá sok ré szé re ko ráb ban ki adott, ér vé nyes ha tó sá gi en ge dé lyek tar tal mi fe lül vizs gá la tá ra. (3) Azok a vál lal ko zá sok, ame lye ket a TE Á OR-szá mok mó do su lá sa foly tán adó-, vám- és já ru lék ügyek ki vé te lé - vel jog hát rány ért, így kü lö nö sen, ha a ko ráb ban ki adott, ér vé nyes ha tó sá gi en ge dély vissza vo ná sá ra ke rült sor, e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon be lül il le ték - men te sen kez de mé nyez he tik a ha tó sá gi in téz ke dést meg - elõ zõ ál la pot hely re ál lí tá sát. (4) A KSH köz le mény alap ján au to ma ti ku san át nem so - rol ha tó te vé keny sé gi kö rök mó do sí tá sá ra vo nat ko zó, e tör - vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ vál to zás be jegy - zé si el já rá sok ese té ben a cég bí ró ság e tör vény ha tály ba lé - pé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül ada tot szol gál tat az ál la mi adó ha tó ság és a sta tisz ti kai hi va tal ré szé re. Az adat szol - gál ta tás be ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül az adat szol gál - ta tás nak meg fe le lõ tar ta lom mal a te vé keny sé gi kö rök vál - to zá sát az ál la mi adó ha tó ság nyil ván tar tá sá ban át ve ze ti. A te vé keny sé gi kö rök e be kez dés nek meg fe le lõ mó do sí tá sa ese tén a vál to zás be jegy zé si ké re lem mel érin tett te vé keny - sé gi kö rök vo nat ko zá sá ban az adó zó men te sül az e tör vény 24. -a sze rin ti kö te le zett ség tel je sí té se alól. (5) Ha tó sá gi és en ge dé lye zé si el já rás ban adó-, vám- és já ru lék ügyek, va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese - tek ben a Ma gyar Ke res ke del mi és En ge dé lye zé si Hi va tal en ge dé lye zé si el já rá sai ki vé te lé vel, a TE Á OR-szám fel - tün te té se nem ír ha tó elõ kö te le zett ség ként. E ren del ke zés nem érin ti az ál la mi adó ha tó ság és a sta tisz ti kai hi va tal fel - ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges kö te le zett sé ge ket. (6) Nincs helye szankció alkalmazásának, ha a vállalkozás nem tett eleget a TEÁOR-számok átforgatásával kapcsolatos változásbejelentési kötelezettségének január 1. napja és e törvény hatálybalépésének napja közötti idõszakban. A cégbíróság által törvényességi felügyeleti jogkörében e tárgyban meghozott határozatát hivatalból megsemmisíti. (7) Nincs he lye az adó zás rend jé rõl szóló évi XCII. tör vény alap ján mu lasz tá si bír ság ki sza bá sá nak, ha az adó zó az egyes adó tör vé nyek mó do sí tá sá ról szóló évi CXXVI. tör vény e tör vény ha tály ba lé pé se elõt ti ál la po ta sze rin ti ában fog lalt vál to zás be je len té si kö te le zett sé gé nek ja nu ár 1. nap ja és e tör vény ha - tály ba lé pé sé nek nap ja kö zöt ti idõ szak ban nem tett ele get. Az ál la mi adó ha tó ság e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí - tott 60 na pon be lül az e ren del ke zés meg sér té se miatt jog - sza bály sér tõ dön tést (ren del ke zést) sa ját ha tás kö ré ben hi - va tal ból vissza von ja, il let ve a fel ügye le ti szerv a dön tést (ren del ke zést) hi va tal ból meg sem mi sí ti, és a már tel je sí tett bír ság össze gét az adó zó nak vissza té rí ti. 29. Az egyé ni vál lal ko zás ról szóló évi V. tör - vény 4/B. -a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: [A kör zet köz pon ti jegy zõ a vál lal ko zói iga zol vány ki - adá sá ról, az egyé ni vál lal ko zó szék he lyé nek, te lep he lyé - nek, fõ te vé keny sé gé nek, il let ve te vé keny sé gi kö ré nek meg - vál to zá sá ról, az egyé ni vál lal ko zói te vé keny ség gya kor lá - sá ra való jog meg szû né sé rõl, va la mint a vál lal ko zói iga - zol vány irán ti ké re lem el uta sí tá sá ról a 4/A. (1) be kez - dé sé ben fog lalt ada tok köz lé sé vel ér te sí ti az egyé ni vál - lal ko zó szék he lye, il le tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes] g) ál la mi adó ha tó sá got és a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va - talt. A fõ te vé keny ség, il let ve a te vé keny sé gi kör meg vál to - zá sa ese tén az ál la mi adó ha tó ság és a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ré szé re, az erre a cél ra lét re ho zott szá mí tó gé pes rend szer út ján a min den kor ha tá lyos Szak ma kód jegy zék - ben meg ha tá ro zott, a 3. mel lék let IV. ré szé nek fej lé cé ben sze rep lõ kó dot is köz li. 30. (1) A pol gá ri per rend tar tás ról szóló évi III. tör - vény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XXX. tör vény (a továb biak ban: Ppm.) 63. -ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) E tör vény 53. -ának (2) (3) be kez dé se de - cem ber 30-án, 54. -a jú li us 1-jén lép ha tály ba. (2) A Ppm ának (1) be kez dé se nem lép ha tály ba. 31. (1) A Ctv ának (1) be kez dé sé ben a bár ki szá má ra in gye ne sen biz to sít ja, szö veg rész he lyé be a bár ki szá má ra in gye ne sen és kor lá to zás men te sen biz to - sít ja, szö veg lép. (2) A Ctv ának (5) be kez dé sé ben és 25. -ának (2) be kez dé sé ben az adó ha tó ság ér te sí té se alap ján, szö - veg rész he lyé be az adó ha tó ság elekt ro ni kus ér te sí té se alap ján, szö veg lép. (3) A Ctv ának (4) be kez dé sé ben a vég re haj tást (biztosítási indtézkedést) elrendelõ hatóság (bíróság) értesítése, szövegrész helyébe a végrehajtást (biztosítási intézkedést) elrendelõ hatóság (bíróság) elektronikus értesítése, szöveg, a hatóság által megküldött szövegrész helyébe a hatóság által elektronikusan megküldött szöveg, az ügyben eljáró bíróság értesítése szövegrész helyébe az ügyben eljáró bíróság elektronikus értesítése szöveg lép. (4) A Ctv ának (5) be kez dé sé ben a más eset ben pe dig a bí ró ság vagy a köz igaz ga tá si szerv köz li a cég bí ró - ság gal szö veg rész he lyé be a más eset ben pe dig a bí ró ság vagy a köz igaz ga tá si szerv elekt ro ni kus úton köz li a cég bí - ró ság gal szö veg lép. (5) A Ctv ának (6) be kez dé sé ben a zár alá vé tel megszüntetését a bíróság közli a cégbírósággal szövegrész helyébe a zár alá vétel megszüntetését a bíróság közli elektronikus úton a cégbírósággal szöveg, valamint az eljáró ügyész, illetve nyomozó hatóság értesíti a cégbíróságot szövegrész helyébe az eljáró ügyész, illetve nyomozó hatóság értesíti elektronikus úton a cégbíróságot szöveg lép. (6) A Ctv ának (7) be kez dé sé ben a bí ró ság vagy a köz igaz ga tá si szerv köz li a cég bí ró ság gal szö veg rész he lyé be a bí ró ság vagy a köz igaz ga tá si szerv köz li elekt - ro ni kus úton a cég bí ró ság gal szö veg lép. 32. (1) A Gt ának (1) be kez dé sé ben a cég bí ró sá gi bejelentése a vezetõ tisztségviselõk kötelezettsége szövegrész helyébe a cégbírósági elektronikus úton történõ bejelentése a vezetõ tisztségviselõk kötelezettsége szöveg lép. (2) A Gt ának (1) be kez dé sé ben a be fo lyás lét re - jöt tét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a cég bí ró ság nak be je len - te ni szö veg rész he lyé be a be fo lyás lét re jöt tét kö ve tõ ti - zen öt na pon be lül a cég bí ró ság nak elekt ro ni kus úton be je - len te ni szö veg lép.

10 24214 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám (3) A Gt ának (2) be kez dé sé ben a be jegy zés és a Cégközlönyben történõ közzététel végett megküldi szövegrész helyébe bejegyzés és a Cégközlönyben történõ közzététel végett elektronikusan megküldi szöveg lép. (4) A Gt ának (2) be kez dé sé ben az ügy ve ze tõ kö te les a cég bí ró ság nak be je len te ni szö veg rész he lyé be az ügy ve ze tõ kö te les a cég bí ró ság nak elekt ro ni kus úton be je len te ni szö veg lép. (5) A Gt ának (3) be kez dé sé ben a nyi lat ko za tot 30 na pon be lül a cég bí ró ság hoz be nyúj ta ni szö veg rész he lyé be a nyi lat ko za tot 30 na pon be lül a cég bí ró ság hoz elekt ro ni kus úton be nyúj ta ni szö veg lép. (6) A Gt ának (4) be kez dé sé ben a ha tá lyos tag - jegy zé ket a cég bí ró ság nak be nyúj ta ni szö veg rész he lyé - be a ha tá lyos tag jegy zé ket a cég bí ró ság nak elekt ro ni kus úton be nyúj ta ni szö veg lép. (7) A Gt ának (1) be kez dé sé ben a tag gyû lé si ha tá - rozatról szóló közleményt a cégbíróságnak megküldeni szövegrész helyébe a taggyûlési határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak elektronikus úton megküldeni szöveg lép. (8) A Gt ának (3) be kez dé sé ben a har minc na - pon be lül kell be je len te nie a cég bí ró ság hoz szö veg rész he lyé be a har minc na pon be lül kell elekt ro ni kus úton be - je len te nie a cég bí ró ság hoz szö veg lép. (9) A Gt ának (4) be kez dé sé ben a so ron kí vül kö te les a cég bí ró ság nak be je len te ni szö veg rész he lyé be a so ron kí vül kö te les a cég bí ró ság nak elekt ro ni kus úton be - je len te ni szö veg lép. (10) A Gt ának (2) be kez dé sé ben a har minc na - pon be lül be kell je len te ni szö veg rész he lyé be a har minc na pon be lül elekt ro ni kus úton kell be je len te ni szö veg lép. (11) A Gt ának (2) be kez dé sé ben a har minc na - pon be lül e tényt a cég bí ró ság nak be je len te ni szö veg rész he lyé be a har minc na pon be lül e tényt a cég bí ró ság nak elekt ro ni kus úton be je len te ni szö veg lép. (12) A Gt ának (2) be kez dé sé ben a kö te les a cég bí ró ság nak har minc na pon be lül be je len te ni szö veg - rész he lyé be a kö te les a cég bí ró ság nak har minc na pon be - lül elekt ro ni kus úton be je len te ni szö veg lép. 33. (1) A Ctv.1. mel lék le té nek I. 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te - le zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé - hez) szükséges okiratok:] 10. a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû il le ték és köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té sé nek iga zo lá sa, ki vé - ve, ha a jogi kép vi se lõ nyi lat ko zott, hogy az il le ték és a köz zé té te li költ ség té rí tés át uta lás ra ke rült; (2) A Ctv. 3. mel lék le té nek I. 4. pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: [I. A cég be jegy zés hez szük sé ges, a be jegy zé si ké re lem - hez csa to lan dó ok ira tok:] 4. a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû il le ték és köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té sé nek iga zo lá sa, ki vé - ve, ha a jogi kép vi se lõ nyi lat ko zott, hogy az il le ték és a köz zé té te li költ ség té rí tés át uta lás ra ke rült; (3) A Ctv. 4. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 3. A társaság tevékenységi köre(i) 16/a 3.1. Fõ te vé keny ség: Egyéb te vé keny sé gi kör(ök) 17 : A tár sa ság ügy ve ze té se 18 a) 19 jo go sult b) nem jo go sult a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra. 16/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban nem kell fel tün tet ni. 17 Szük ség ese tén ki tölt he tõ, bõ vít he tõ. 18 Aláhúzással jelölendõ. 19 Gt. 18. (2) (3) be kez dés (4) A Ctv. 5. mel lék le té nek 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 4. A tár sa ság te vé keny sé gi köre(i) 23/a 4.1. Fõ te vé keny ség: Egyéb te vé keny sé gi kör(ök) 24: A tár sa ság ügy ve ze té se 25 a) 26 jo go sult b) nem jo go sult a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra. 23/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban nem kell fel tün tet ni. 24 Szük ség ese tén ki töl ten dõ, bõvíthetõ 25 Aláhúzással jelölendõ. 26 Gt. 18. (2) (3) be kez dés.

11 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (5) A Ctv. 6. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 3. A társaság tevékenységi köre(i) 16/a 3.1. Fõ te vé keny ség: Egyéb te vé keny sé gi kör(ök) 17 : A tár sa ság ügy ve ze té se 18 a) 19 jo go sult b) nem jo go sult a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra. 16/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban nem kell fel tün tet ni. 17 Szük ség ese tén ki tölt he tõ, bõ vít he tõ. 18 Aláhúzással jelölendõ. 19 Gt. 18. (2) (3) be kez dés (6) A Ctv. 7. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 3. A társaság tevékenységi köre(i) 12/a 3.1. Fõ te vé keny ség: Egyéb te vé keny sé gi kör(ök) 13 : A tár sa ság ügy ve ze té se 14 a) 15 jo go sult b) nem jo go sult a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra. 12/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban nem kell fel tün tet ni. 13 Szük ség ese tén ki tölt he tõ, bõ vít he tõ. 14 Aláhúzással jelölendõ. 15 Gt. 18. (2) (3) be kez dés. (7) A Ctv. 8. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 3. A társaság tevékenységi köre(i) 16/a 3.1. Fõ te vé keny ség: Egyéb te vé keny sé gi kör(ök) 17 : A tár sa ság ügy ve ze té se 18 a) 19 jo go sult b) nem jo go sult a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra. 16/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban nem kell fel tün tet ni. 17 Szük ség ese tén ki tölt he tõ, bõ vít he tõ. 18 Aláhúzással jelölendõ. 19 Gt. 18. (2) (3) be kez dés (8) A Ctv. 9. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 3. A társaság tevékenységi köre(i) 12/a 3.1. Fõ te vé keny ség: Egyéb te vé keny sé gi kör(ök) 13 : A tár sa ság ügy ve ze té se 14 a) 15 jo go sult b) nem jo go sult a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra. 12/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban nem kell fel tün tet ni. 13 Szük ség ese tén ki tölt he tõ, bõ vít he tõ. 14 Aláhúzással jelölendõ. 15 Gt. 18. (2) (3) be kez dés. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

12 24216 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám M elléklet a évi XCVI. törvényhez 1. Az Art. 2. szá mú mel lék let I./Ál ta lá nos ren del ke zé - sek/1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 1. Az adó kat a mel lék let sze rin ti ha tár idõ ig kell meg fi - zet ni, il let ve a költ ség ve té si tá mo ga tá so kat e mel lék let sze rin ti idõ pont tól le het ki utal ni. Az e tör vény 33. -ának (3) be kez dé se a) c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az adó zó nak az adó be val lás be nyúj tá sá val egy ide jû leg az adót is meg kell fi zet nie. A vég el szá mo lás alatt álló adó - zók adó fi ze té si kö te le zett sé gü ket a te vé keny sé gü ket le zá - ró be val lás és a záró adó be val lás be nyúj tá sá val egy ide jû - leg, il let ve a két be val lás kö zöt ti idõ szak ról az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint be nyúj tan dó be val lá sok ra irány adó sza - bá lyok sze rint kö te le sek tel je sí te ni évi XCVII. tör vény a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. tör vény módosításáról* 1. A fel sõ ok ta tás ról szóló évi CXXXIX. tör vény (a továb biak ban: Ftv.) 20. (2) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ja vas lat te võ, vé le mé - nye zõ, a stra té gi ai dön té sek elõ ké szí té sé ben részt vevõ és a dön té sek vég re haj tá sá nak el len õr zé sé ben köz re mû kö dõ szer ve a gaz da sá gi ta nács. 2. Az Ftv. 23. (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) A gazdasági tanácsba a (3) bekezdésben meghatározott sor rend sze rint há rom, il let ve négy fõt de le gál a sze ná - tus, ebbõl egy tagot a hallgatói önkormányzat javaslata alapján. A gazdasági tanácsnak a delegált tagokon felül hivatalból tagja a rektor és a gazdasági fõigazgató, ennek hiányában gazdasági igazgató. A szenátus által delegáltak közül legalább egy tagnak jogász, vagy a gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett, vagy azzal egyenértékû szakképzettséggel kell rendelkeznie. A szenátus által delegált tagok legalább fele nem állhat a felsõoktatási intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban. 3. (1) Az Ftv. 24. (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A gaz da sá gi ta nács a szer ve ze ti és mû kö dé si sza - bály zat ke re tei kö zött dönt mû kö dé sé nek rend jé rõl, az zal a meg kö tés sel, hogy * A törvényt az Országgyûlés a december 15-i ülésnapján fogadta el. a) szük ség sze rint, de fél éven te leg alább két al ka lom - mal ülé se zik, b) ha tá ro zat ké pes, ha azon a 23. (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott sor rend sze rint 5, il let ve 7 tag je len van, c) a gaz da sá gi ta nács dön té se i hez a je len lé võ sza va zás - ra jo go sult ta gok több sé gé nek tá mo ga tá sá val ho zott dön - tése szük sé ges, d) a gaz da sá gi ta nács ve ze tõ jé nek meg bí zá sá val kap - cso la tos dön tés hez a 23. (3) be kez dés ben meg ha tá ro - zott sor rend sze rint leg alább négy, il let ve öt tá mo ga tó sza va zat ra van szük ség. Nem ve het részt a sza va zás ban az, aki nek jo ga i ra vagy kö te le zett sé ge i re a dön tés ki ha tás sal le het, il let ve az, aki tõl az ügy nek tár gyi la gos meg íté lé se egyéb ok ból nem vár ha tó (el fo gult ság). (2) Az Ftv. 24. (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: A gaz da sá gi ta nács ülé sé re a 28. (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti szak szer ve ze ti kép vi se lõt több szak - szer ve ze ti kép vi se lõ ese tén a szak szer ve zet, vagy szak - szer ve ze tek ál tal ki vá lasz tott egy szak szer ve ze ti kép vi se - lõt ta nács ko zá si jog gal meg kell hív ni, ha a szak szer ve - ze ti ta gok lét szá ma az ok ta tók és ku ta tók együt tes lét szá - má nak egy har ma dát el éri. 4. Az Ftv. 25. (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A gaz da sá gi ta nács a) köz re mû kö dik a sze ná tus dön té se i nek elõkészíté - sében, így kü lö nö sen vé le mé nye zi aa) a felsõoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét, ab) a mi nõ ség és tel je sít mény alap ján dif fe ren ci á ló jövedelemelosztás el ve it, ac) a fel sõ ok ta tá si in téz mény költ ség ve té sét, éves, illetve éven túli kö te le zett ség vál la lá si ter vét és vég re haj tá - sá nak ütem ter vét to váb bá va gyon gaz dál ko dá si ter vét, ad) a szám vi te li ren del ke zé sek sze rin ti be szá mo ló ját, ae) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szám vi te li rend jét, af) fej lesz tés in dí tá sát, ag) gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sát, gaz dál ko dó szer - ve zet ben ré sze se dés szer zé sét [121. ], gaz dál ko dó szer - ve zet tel tör té nõ együtt mû kö dést, ah) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ren del ke zé sé re bo csá tott, va la mint a tu laj do ná ban lévõ ingó ide ért ve a szel le mi ter mé ket, más va gyo ni ér té kû jo go kat és in gat lan va gyon hasz no sí tá sát, el ide ge ní té sét, ai) együtt mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té sét, aj) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze te, szer ve ze ti egy sé ge lé te sí té sét, át ala kí tá sát, meg szün te té sét; b) gaz da sá gi szem pont ból vé le mé nye zi ba) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal ké szí tett, egy mil - liárd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tá si igé nyû, il let ve az in - téz mény költ ség ve té sét ön rész biz to sí tá sá val ter he lõ pályá zatokat, bb) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ku ta tá si-fej lesz té si-in no - vá ci ós stra té gi á ját, bc) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ku ta tá si prog ram ját;

13 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y c) dönt azok ban az ügyek ben, ame lyek el lá tá sá ra a sze - ná tus fel ha tal maz ta. 5. Az Ftv. 27. (8) be kez dés b) c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A sze ná tus az a) m) pont te kin te té ben dönt, il let ve az n) q) pont te kin te té ben dönt het] b) gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá ról, gaz dál ko dó szer - ve zet ben ré sze se dés szer zé sé rõl [121. ], gaz dál ko dó szer - ve zet tel tör té nõ együtt mû kö dés rõl, fel té ve, ha azt a gaz da - sá gi ta nács tag jai leg alább két har ma dá nak igen lõ sza va za - tá val meg ho zott vé le mé nye tá mo gat ja, c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ren del ke zé sé re bo csá tott, il let ve tu laj do ná ban lévõ in gat lan va gyon ca) hasz no sí tá sá ról, to váb bá cb) ha azt a gaz da sá gi ta nács tag jai leg alább két har ma - dá nak igen lõ sza va za tá val meg ho zott vé le mé nye, ezen be - lül a gaz da sá gi ta nács sze ná tus ál tal de le gált, il let ve hi va - tal bó li tag jai kö zül leg alább há rom tag sza va za ta támo - gatta, ér té ke sí té sé rõl, 6. (1) Az Ftv. 28. (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) A sze ná tus dön té se i nek meg ho za ta lát és vég re haj - tá sát át ru ház hat ja a fel sõ ok ta tá si in téz mény egyes szer ve - ze ti egy sé ge i re, il let ve a szer ve ze ti egy sé gek ben fog lal - koz ta tott ok ta tók és hall ga tók kö zös sé gé re, a szer ve ze ti egy sé gek ben lét re ho zott tes tü le tek re. Nem ru ház ha tók át a 27. (3) (4) és (6) (7) be kez dé sé ben, a (8) be kez dés a) i) pont já ban, va la mint a k) l) pont já ban és az o) p) pont já ban, a (9) be kez dés a) b) és d) pont já ban meg - ha tá ro zott jog kö rök. A hall ga tói ön kor mány zat rész vé te lét a dön tés ho za ta li el já rás ban az (1) be kez dés b) pont já ban és a 27. (11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint biz to sí ta ni kell ak kor is, ha a sze ná tus dön té sé nek meg ho - za ta lát át ru ház ta. (2) Az Ftv a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) A 25. (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kér dé sek - ben a sze ná tus, vagy a sze ná tus fel ha tal ma zá sa alap ján más szer ve ze ti egy ség, kö zös ség, tes tü let ál tal ho zott dön té sek elõ ké szí té se so rán a dön té si ja vas lat hoz a gaz da - sá gi ta nács ál tal meg fo gal ma zott írá sos vé le ményt is mel - lé kel ni kell. 7. Az Ftv. a kö vet ke zõ 81/A. -sal egé szül ki: 81/A. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló tör vény a) 40. (5) be kez dé sé ben és 77/B. -ában fog lal tak tól el té rõ en a rek tor szá má ra a pré mi um fel adat ki tû zé se, ju ta - lom meg ha tá ro zá sa és a tel je sí tés ér té ke lé se e tör vény 115. (2) be kez dé sé vel tör tén het, b) 41. (2) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en a ma ga - sabb ve ze tõ és a ve ze tõ meg bí zá sá val nem össze fér he tet - len a fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság gaz da sá gi tár sa ság ban, c) 30/A. (1) be kez dés b) c) pont ja, va la mint 30/B 30/E. -a sze rin ti mun ka kör-fel aján lá si, il let ve az ah hoz kap cso ló dó nyil ván tar tá si kö te le zett sé get a költ ség - ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek vo nat - ko zá sá ban nem kell al kal maz ni. 8. (1) Az Ftv. 96. (5) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) Az (1) (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõi meg bí zá sok ha tá ro zott idõ re há rom-öt évre ad ha tók, és az (1) be kez dés a) d) pont já ban fel so rolt meg bí zá sok egy, az (1) be kez dés e) f) pont já ban, to váb bá a (2) be kez dés - ben fel so rolt meg bí zá sok több al ka lom mal meg hosszab - bít ha tók. Ha azt a sze ná tus tag jai két har ma dá nak igen lõ sza va za tá val tá mo gat ta az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti meg bí zás má so dik al ka lom mal is meg hosszab bít ha tó. (2) Az Ftv a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (9) (11) be kez dés je lö lé se (10) (12) be kez dés re mó do sul: (9) A ma ga sabb ve ze tõ a ve ze tõi te vé keny sé gé nek keretében gon dat la nul oko zott ká ro kért tel jes mér ték ben fe lel. A ma ga sabb ve ze tõ ál tal a ve ze tõi te vé keny ség ke re - té ben szán dé ko san oko zott ká rért, il let ve a nem ve ze tõi tevékenysége ke re té ben oko zott ká rért az ál ta lá nos fe le - lõs sé gi sza bá lyok (Mun ka Tör vény köny ve Har ma dik Rész, VIII. fe je zet) az irány adó ak az zal az el té rés sel, hogy gon dat lan kár oko zás ese tén a fe le lõs ség mér té ke a ve ze tõ ti zen két havi át lag ke re se té ig ter jed het. 9. Az Ftv. 97. (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ret összeg ter - hé re a mun kál ta tó meg emel he ti az ok ta tó, il let ve a ku ta tó havi rend sze res já ran dó sá gá nak össze gét, il let ve ha tá ro - zott idõ re, leg alább egy, leg fel jebb négy évre szóló ke re - set ki egé szí tést ál la pít hat meg (a továb biak ban: több let já - ran dó ság). Az egy sze mély nek e be kez dés alap ján ad ha tó havi több let já ran dó ság össze ge nem le het ke ve sebb, mint a szá mí tá si alap há rom szo ro sa. (4) A költségvetési támogatás és más források terhére fizetett többletjárandóság megítélésének oktatói és tudományos tevékenységekre vonatkozó rendjét az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában kell megállapítani. 10. (1) Az Ftv ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: A mi nisz ter a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bizottság szak ér tõi vé le mé nyé tõl el tér het. (2) Az Ftv (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (7) Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szóló szer zõ dés - ben ré szes ál lam ban akk re di tált, vagy az adott ál lam ál tal a fel sõ ok ta tá si rend sze ré be tar to zó nak el is mert alap-, mes - ter-, il let ve az zal egyen ér té kû kö zös kép zés nek nem minõsülõ osz tott kép zés in dí tá sa kor, ha a kép zés meg - szer ve zé sé ben az érin tett kül föl di és ma gyar fel sõ ok ta - tá si in téz mé nyek meg ál la pod tak, és a kül föl di felsõokta -

14 24218 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám tási in téz mény e meg ál la po dás ban vál lal ja a ma gyar fel sõ - ok ta tá si in téz mény ál tal foly ta tott kép zés re te kin tet tel a kül föl di ok le vél ki ál lí tá sát, a re giszt rá ci ós köz pont a Magyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság szak ér tõi vé le mé nye nél kül dönt. E kép zés re, a kép zés ben részt ve - võk jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, az ok ta tá si te vé keny ség re és an nak el len õr zé sé re, a fel vé te li fel té te lek meg ha tá ro zá - sá ra a 116. (1) be kez dés má so dik mon da tá ban, va la mint a (4) (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te le ket kell alkalmazni. A Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet rõl (OECD) szóló szer zõ dés ben ré szes tag ál lam - ban akk re di tált, vagy az adott ál lam ál tal a fel sõ ok ta tá si rend sze ré be tar to zó nak már el is mert alap-, mes ter- és dok - to ri, il let ve az zal egyen ér té kû ma gyar or szá gi kép zés in dí - tá sa kor a ma gyar or szá gi in téz mé nyi akk re di tá ci ó val ren - del ke zõ ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény ké rel mé re a regisztrációs köz pont a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akkreditá - ciós Bi zott ság szak ér tõi vé le mé nye nél kül dönt a ma gyar - or szá gi kép zés in dí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl. 11. Az Ftv a a kö vet ke zõ (9) (10) be kez dés sel egé szül ki: (9) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság - nak a dön tés-elõ ké szí tõ és dön tés ho za ta li te vé keny sé gei min den szint jén biz to sí ta nia kell az el fo gu lat lan, pár tat lan, ob jek tív szem pon to kon ala pu ló szak mai ál lás pont ki ala kí - tá sá nak fel té te le it. A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Kor mány által meg ha tá ro zott ke re tek kö zött úgy ala kít ja ki, hogy az a sze mé lyi össze fér he tet len ség ki zá rá sát szol gál ja. (10) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság - nak biz to sí ta nia kell a köz ér dek bõl nyil vá nos adat nak minõsülõ, az ál ta la el fo ga dott szak ér tõi vé le mé nyek és állásfoglalások tar tal má nak meg is mer he tõ sé gét az érin tet - tek ké ré sé re. 12. (1) Az Ftv (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény a vagyonkeze - lõje, a nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény pe dig ki vé ve, ha a va gyon tu laj don jo gát a fenn tar tó át en ge di a hasz ná - ló ja le het a fel ada tai el lá tá sá hoz a fenn tar tó ál tal rendel - kezésére bo csá tott va gyon nak (a továb biak ban: fel sõ ok ta - tá si in téz mény ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon). A fel sõ - ok ta tá si in téz mény a ren del ke zé sé re bo csá tott ingó ide - ért ve szel le mi ter mé ket és más va gyo ni ér té kû jo got is és in gat lan va gyont az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott fel - ada ta i nak el lá tá sá hoz hasz nál hat ja. Az ál la mi fel sõ ok ta tá - si in téz mény a ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon nal az államháztartásról és az ál la mi va gyon ról szóló tör vé nyek - ben, va la mint az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint ren del kez het. A fel sõ ok ta tá si in téz mény a ren del ke zé sé re bo csá tott va gyont és a sa ját va gyo nát el kü lö ní tet ten tart ja nyil ván. (2) Az Ftv (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ (4) (6) be kez dés lép, egy ide jû leg az ere de ti (5) (6) be kez - dés szá mo zá sa (7) (8) be kez dés re mó do sul: (4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény az alap te vé keny sé gé hez kap cso ló dó ki egé szí tõ te vé keny ség ként is el lát hat ja a 4. (1) (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé keny sé get, to váb - bá vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat, fel té ve, hogy az alap fel ada ta i nak el lá tá sát nem ve szé lyez te ti. A költ ség - ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz ményt be vé te - le után ál la mi be fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li. (5) A költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si intézményt vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó ered - mé nye után ál la mi be fi ze té si kö te le zett ség ab ban az eset - ben nem ter he li, ha azt a) alap fel ada ta i nak el lá tá sá hoz, va la mint az alap fel - ada ta i nak el lá tá sát szol gá ló va gyon meg szer zé sé hez, koc - ká zat fe de ze ti alap ba való be fi ze tés hez, il let ve b) a 122. (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel újí tá si, il let ve be ru há zá si cél ra hasz nál ja fel. (6) A költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si intézmény a sa ját be vé te lé bõl szár ma zó pénz for gal mát a kincs tár nál ve ze tett kü lön cél el szá mo lá si szám lán ke zel - he ti. A kincs tár nál ve ze tett kü lön cél el szá mo lá si szám lán ke zelt összeg év végi egyen le gét a fel sõ ok ta tá si in téz mény ma rad vány szá mí tá sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni. 13. Az Ftv a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 121. (1) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény a sa ját be vé te lé nek a költ sé gek tel jes körû le vo ná sa után fenn ma - radt ré szé bõl és tu laj do ná ban lévõ va gyo ná val zártkö - rûen mû kö dõ rész vény tár sa sá got vagy kor lá tolt fe le lõs sé - gû tár sa sá got (a továb biak ban együtt e tör vény al kal ma zá - sá ban: in téz mé nyi tár sa ság) ala pít hat, il let ve ezek ben sze - rez het ré sze se dést, fel té ve, hogy a va gyo ni hoz zá já ru lás - nak nem ré sze ál la mi va gyon. Az in téz mé nyi tár sa ság mû - kö dé sé re és ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek fe le lõs sé gé re az ál la - mi ré sze se dés sel mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok ra vo nat ko - zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni. (2) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény olyan in téz mé nyi tár sa sá got hoz hat lét re, il let ve olyan in téz mé nyi tár sa ság - ban sze rez het ré sze se dést, amely ben ki vé ve, ha tör vény más fel té te le ket nem ha tá roz meg a be fo lyá sa (részese - dése) mér té ké nél az osz ta lék ból való ré sze se dé se nem lehet ki sebb ará nyú. (3) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény az in téz mé nyi tár - sa ság ré szé re pénz be li hoz zá já ru lást csak sa ját be vé te le ter hé re tel je sít het. (4) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra éven te jelentést ké szít a gaz da sá gi ta nács ré szé re a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal ala pí tott vagy rész vé te lé vel mû kö dõ in téz - mé nyi tár sa ság mû kö dé sé rõl. A je len tés alap ján a gaz da sá - gi ta nács ja vas la tot ké szít az in téz mé nyi tár sa ság to váb bi mû köd te té sé vel, il let ve a va gyon vesz tés el ke rü lé sét cél zó in téz ke dé sek kel kap cso la tos lé pé sek rõl.

15 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (5) A költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si intézmény in téz mé nyi tár sa sá got ak kor ala pít hat, ha az in - téz mé nyi tár sa sá gai eset le ges vesz te sé ge i nek fe de zé sé re kö te le zõ tar ta lék-, il let ve koc ká za ti ala pot ho zott lét re a saját be vé te lei ter hé re. (6) Költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz - mény in téz mé nyi tár sa sá ga i nak eset le ges hi á nyát a be fo - lyá sá nál (ré sze se dé sé nél) na gyobb mér ték ben nem fi nan - szí roz hat ja. (7) A fel sõ ok ta tá si in téz mény csak olyan in téz mé nyi tár sa sá got hoz hat lét re, il let ve olyan in téz mé nyi tár sa ság - ban ve het részt, ame lyik nem sér ti a fel sõ ok ta tá si in téz - mény ér de ke it. Nem hoz ha tó lét re in téz mé nyi tár sa ság a 11. (1) és (3) be kez dé sé ben fog lalt kép zé sek kel össze - füg gõ fel ada tok el lá tá sá ra, ki vé ve a szer ve zés sel össze füg - gõ te vé keny sé get. (8) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ma ga sabb ve ze tõi és ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõk és ezek kö ze li hoz zá tar - to zói nem tölt het nek be olyan in téz mé nyi tár sa ság ban ve - ze tõ tiszt ség vi se lõi fel ada to kat, nem le het nek tag jai a fel - ügye lõ bi zott sá gá nak, nem lát hat nak el könyv vizs gá lói fel - ada tot, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény ho zott lét re, illetve amely ben ré sze se dés sel ren del ke zik. (9) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal ala pí tott, il let ve rész - vé te lé vel mû kö dõ in téz mé nyi tár sa ság gal kap cso la tos tulajdonosi jo go kat a rek tor gya ko rol ja. A tu laj do no si jogok gya kor lá sát a rek tor a 29. (5) be kez dés sze rint át ru - ház hat ja. Az át ru há zott tu laj do no si jog to vább nem ru ház - ha tó át. (10) Amennyi ben az in téz mé nyi tár sa ság nál mû kö dõ fel ügye lõ bi zott ság meg íté lé se sze rint az ügy ve ze tés te vé - keny sé ge jog sza bály ba, a tár sa sá gi szer zõ dés be, il let ve az in téz mé nyi tár sa ság leg fõbb szer vé nek ha tá ro za ta i ba üt kö - zik, vagy egyéb ként sér ti az in téz mé nyi tár sa ság, il let ve a ta gok (rész vé nye sek) ér de ke it, és össze hív ja az in téz mé nyi tár sa ság leg fõbb szer vé nek rend kí vü li ülé sét, er rõl a rek tor kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni a gaz da sá gi ta ná csot és a sze ná tust. (11) Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény szel le mi al ko tás jo go - sult ja, azt nem pénz be li hoz zá já ru lás ként in téz mé nyi tár - sa ság tu laj do ná ba ad hat ja, a szel le mi al ko tás üz le ti célú hasz no sí tá sa cél já ból hasz no sí tó vál lal ko zást hoz hat lét re. A szel le mi al ko tás hasz no sí tá sá ra lét re ho zott, il let ve mû - köd te tett in téz mé nyi tár sa ság ra egye bek ben a ku ta tás-fej - lesz tés rõl és a tech no ló gi ai in no vá ci ó ról szóló évi CXXXIV. tör vényt kell al kal maz ni. (12) A költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si intézmény az (1) be kez dés sze rin ti in téz mé nyi tár sa ság ki vé te lé vel gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá ra, ab ban részesedés szer zé sé re, il let ve gaz dál ko dó szer ve zet ben tulajdonosi (tag sá gi, rész vény esi) jo gok gya kor lá sá ra a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács dön té se alap ján, a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.-vel kö tött szer zõ dés - ben meg ha tá ro zot tak sze rint jo go sult. Eb ben az eset ben az ala pí tás ra, a ré sze se dés szer zés re, a tu laj do no si jo gok gya - kor lá sá ra az ál la mi va gyon ról szóló tör vény ben az ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár sa sá gok ra meg ha tá ro zott rendel - kezéseket kell al kal maz ni. 14. Az Ftv (2) (4) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a a kö vet ke zõ (5) (8) be kez dés sel egé szül ki: (2) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény a va gyon ke ze lé - sé ben lévõ ál la mi va gyon tu laj don jo gát sa ját ha tás kör ben, a Ma gyar Ál lam ne vé ben el jár va át ru ház hat ja. Az ér té ke sí - tés a) az ál la mi va gyon ér té ke sí té sé re vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek figye lembe véte lével, b) a va gyon valós pi a ci ér té ké nek el len ér té ke fe jé ben, c) a mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel, d) a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. ér té ke sí tést meg elõ zõ ér te sí té se mel lett, e) in gat lan ese tén az in gat lan fek vé se sze rin ti te le pü lé si fõ vá ros ban az in gat lan fek vé se sze rin ti ke rü le ti ön kor - mány zat elõ vá sár lá si jo gá nak biz to sí tá sá val tör tén het. (3) A mi nisz ter hoz zá já ru lá sá ról az ér té ke sí té si szán dék írás be li be je len té sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül dönt, amennyi ben ezen idõ pon tig dön tést nem ho zott, úgy az egyet ér tést meg adott nak kell te kin te ni. Nem szük sé ges az elõ ze tes egyet ér tés ab ban az eset ben ha in gat lan ér té ke sí - té sé re azért ke rül sor, mert az in téz mény leg ké sõbb az intézményfejlesztési ter vé ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül az ér té ke sí ten dõ in gat lan nal azo nos te le pü lé sen má - sik in gat lant kí ván vá sá rol ni. A mi nisz tert az ér té ke sí tés meg kez dé sét meg elõ zõ en er rõl tá jé koz tat ni kell. (4) Az ér te sí tést köve tõen a Ma gyar Nem ze ti Va gyon - ke ze lõ Zrt. az ér té ke sí tés el len a kéz hez vé tel tõl szá mí tott har minc na pon be lül ki fo gást emel het, ha az ér té ke sí ten dõ va gyon tár sa sá gi ré sze se dés, il let ve olyan in gat lan, amely szük sé ges va la mely ál la mi szerv, költ ség ve té si in téz mény el he lye zés re vo nat ko zó, a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.-hez az ér te sí tés kéz hez vé te le kor már be je len tett igé - nyé nek ki elé gí té sé hez. A ki fo gás be je len té sét köve tõen az ér té ke sí té si el já rás nem kezd he tõ meg. Ki fo gás nem emel - he tõ, ha az in gat lan ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé telt a fel sõ ok ta tá si in téz mény alap fel ada ta i hoz kap cso ló dó fel - újí tá si, be ru há zá si és egyéb fej lesz té si cél ra for dít ják, kivéve, ha a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. egy út tal nyi lat ko zik ar ról, hogy ezen fel újí tá si, be ru há zá si és egyéb fej lesz té si cé lok meg valósításának for rá sát az in gat lan értékének ere jé ig az ál la mi va gyon ról szóló évi CVI. tör vény 22. (7) be kez dé sé re fi gye lem mel az in - téz mény fej lesz té si terv ben meg je lölt idõ pon tig biz to sít ja. (5) Az ér té ke sí té si el já rás be fe je zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül az in téz mény a nyil ván tar tás ba vé tel és el szá - mo lás vé gett meg kül di a szer zõ dést, il let ve az el já rás jog - sze rû sé gé nek vizs gá la tá hoz szük sé ges ira to kat a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. ré szé re. A (2) (4) be kez dés - ben fog lalt ren del ke zé sek meg sér té sé vel kö tött szer zõ dés semmis.

16 24220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám (6) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ke ze lé sé ben lévõ ál la mi va gyon ba tar to zó in gat la nok ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel nek a köz tar to zá sok és az in gat lan-el ide - ge ní tés költ sé ge i nek ki egyen lí té sét köve tõen fenn ma ra dó ré sze a fel sõ ok ta tá si in téz mény alap fel ada ta i hoz kapcso - lódó fel újí tá si, be ru há zá si be le ért ve a PPP (az ál la mi és a ma gán szek tor kö zöt ti fej lesz té si, il let ve szol gál ta tá si együtt mû kö dés, Pub lic Pri va te Part ners hip prog ram) ke re - té ben meg valósuló fej lesz té sek tör lesz tõ rész le te it is cél - ra hasz nál ha tó fel. (7) Ha az in téz mény fej lesz té si terv ben meg je lölt cél a fel sõ ok ta tá si in téz mény ér té ke sí té si ja vas la tá ban meg je - lölt idõ pon tig nem valósul meg, az ér té ke sí tés el len ér té két az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény kö te les a Ma gyar Nem - ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. ré szé re meg fi zet ni. (8) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény az ál la mi va gyon - ról szóló évi CVI. tör vény 27. (2) be kez dé se sze - rin ti díj fi ze té se he lyett az ál la mi va gyon hasz ná la ta el len - ér té ke ként a há rom éves fenn tar tói meg ál la po dás ban meg - ha tá ro zott össze get kö te les a va gyon ál la gá nak meg óvá sá - ra, kar ban tar tá sá ra és fel újí tá sá ra for dí ta ni. 15. Az Ftv. a kö vet ke zõ 122/A. -sal egé szül ki: 122/A. (1) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény kincs - tá ri kör be nem tar to zó be fek te tõ vel vég zett kö zös be ru há - zás ese tén jo go sult a va gyon ke ze lé sé ben lévõ in gat lant ver se nyez te tés nél kül a be fek te tõ hasz ná la tá ba adni, vagy arra vo nat ko zó an föld hasz ná la ti jo got biz to sí ta ni szá má ra. A hasz ná la ti, föld hasz ná la ti jog át en ge dé se a be - fek te tõ vel kö tött meg ál la po dás ban fog lalt fel té te lek sze - rint, akár el len ér ték nél kül is tör tén het, idõ tar ta ma azon - ban a húsz évet nem ha lad hat ja meg. (2) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a költ ség ve té - sük ter hé re hosszú távú (leg fel jebb húsz éves) kötelezett - séget vál lal hat nak fel hal mo zá si cé lok ra vagy be ru há zást he lyet te sí tõ szol gál ta tás vá sár lá sá ra. Az eb bõl szár ma zó éves fi ze té si kö te le zett sé gek együt tes össze ge egyik év ben sem ha lad hat ja meg az éves költ ség ve té sük do lo gi és fel - hal mo zá si célú elõ irány za tá nak tíz szá za lé kát. Amennyi - ben az éves fi ze té si kö te le zett sé gek együt tes össze ge e határt a fel sõ ok ta tá si in téz mény tárgy évi költ ség ve té sé nek csök ke né se miatt ha lad ja meg, új kö te le zett ség nem vál lal - ha tó mind ad dig, amíg az arány hely re nem áll. A hosszú távú kö te le zett sé gek rõl éven te ki mu ta tást kell ké szí te ni, amely az éves költ ség ve tés és be szá mo ló ré szét ké pe zi. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö te le zett ség vál la lá sá nak ötven szá za lé kát a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um a jó vá ha gyott éves fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai ter hé re átvállalhatja. Az át vál la lá sok együt tes össze ge nem ha lad - hat ja meg a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um adott évre jó vá ha gyott köz pon ti be ru há zá si elõ irány za tai har minc há - rom szá za lé ká nak meg fe le lõ mér té ket. Az ezt meg ha la dó át vál la lás hoz az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter egyet - ér té se szük sé ges. 16. (1) Az Ftv (1) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény sa ját tulaj - donra a) az ál ta la lét re ho zott, il let ve rész vé te lé vel mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve zet tõl (in téz mé nyi tár sa ság tól) ka pott (osz ta lék) ered mé nye, b) a vál lal ko zá si te vé keny sé gé nek adó zott ered mé nye, c) a költ ség té rí té ses kép zés bõl szár ma zó be vé te lé nek a költ sé gek tel jes kö ré nek le vo ná sa után fenn ma radt ered - mé nye, d) a ré szé re nyúj tott pénz be li ado má nyok ter hé re, e) ingó és in gat lan va gyon ado má nyo zá sa, va la mint f) örök lés ré vén, to váb bá g) egyéb sa ját be vé te lé nek a költ sé gek tel jes körû le vo - ná sa után fenn ma radt ré sze ter hé re te het szert. (2) Az Ftv a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé - szül ki: (2) A költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si intézmény sa ját va gyon ra az (1) be kez dés d) g) pont ja ki vé te lé vel ak kor te het szert, ha a ren del ke zés re bo csá - tott va gyon ál la gá nak meg óvá sá ról, pót lá sá ról gondos - kodott. (3) Az Ftv (4) (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (4) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a) ahol e tör vény tu laj don ról, tu laj don szer zés rõl ren - del ke zik, azon az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té - ben va gyon ke ze lõi jo got kell ér te ni, b) ha az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény bár mi lyen jog cí men va gyont sze rez, an nak tu laj don jo ga az ál la mot il le ti meg, azon ban a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel ha tá ro - zat lan idõ re szóló va gyon ke ze lõi szer zõ dést kell köt ni. (5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni ab ban az eset ben, ha a tu laj don szer zés re a sa ját be vé tel ter - hé re ke rült sor. 17. Az Ftv a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 124. Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek in téz mé nyi tár sa sá gai te kin te té ben az ál lam ház tar tás ról szóló tör vény 95. -át kü lön tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban nem kell al kal maz ni. Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek - re az ál lam ház tar tás ról szóló tör vény 100. (1) be kez dé sé - nek c) pont ját az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni. 18. Az Ftv (1) be kez dé se a kö vet ke zõ p) pont - tal egé szül ki: [A pá lyá za ti úton ad ha tó tá mo ga tás le het kü lö nö sen:] p) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül kép zés in dí tá - sa so rán, a kép zés he lye sze rin ti ál lam jog rend je sze rin ti

17 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y en ge dé lye zé si, vagy más, a kép zés in dí tá sá nak fel té te lé ül meg ha tá ro zott el já rás költ sé ge i hez [nyúj tott tá mo ga tás] 19. (1) Az Ftv a a kö vet ke zõ 25/A. pont tal egé - szül ki: [E tör vény al kal ma zá sá ban] 25/A. kö ze li hoz zá tar to zó: a há zas társ, a be jegy zett élet társ, az egye nes ág be li ro kon, az örök be fo ga dott, a mos to ha- és ne velt gyer mek, az örök be fo ga dó-, a mos to haés a ne ve lõ szü lõ, va la mint a test vér; (2) Az Ftv pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: 31. sa ját be vé tel: az ál lam ház tar tá son kí vü li for rá sok be le ért ve min den olyan, az Eu ró pai Uni ó tól szár ma zó támogatást, amely hez nem az ál la mi költ ség ve té sen ke - resz tül jut a fel sõ ok ta tá si in téz mény, to váb bá a szakkép - zési hoz zá já ru lá si fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se ként elszámolt for rá so kat is, ide nem ért ve az ál la mi va gyon értékesítésének el len ér té két va la mint a Ku ta tá si és Tech - no ló gi ai In no vá ci ós Alap ból szár ma zó be vé te lek, 20. Az Ftv (4) be kez dés má so dik mon da ta helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: Az And rás sy Gyu la Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye - tem, va la mint a Kö zép-eu ró pai Egye tem ja nu ár 1-jé - tõl e tör vény ren del ke zé sei, vagy a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz - mény re vo nat ko zó ren del ke zé sek alap ján foly tat ja mû kö - dé sét. 21. (1) E tör vény ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba. (2) Az Ftv. a) 117. (4) be kez dés e) pont já nak alap-, mes ter - kép zés, dok to ri kép zés szö veg ré sze he lyé be kép zé si te rü let, fel sõ fo kú vég zett sé gi szint és szak kép zett ség szö veg rész, b) 137. (2) be kez dés a 96. (3), va la mint (5) (6) és (9) be kez dé sé ben szö veg ré sze he lyé be a 96. (3), va la - mint (5) (6) és (10) be kez dé sé ben szö veg rész lép. (3) Ha tá lyát vesz ti az Ftv. a) 48. (1) be kez dé sé nek (Ptk. 86. ), b) 67. (6) be kez dé sé nek [Ptk b) pont], c) 73. (4) be kez dés b) pont já nak [Ptk b) pont] szö veg ré sze, d) 116. (2) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta és vagy az ok le vél ál tal ta nú sí tott szak kép zett ség nek szöveg - része, e) 156. (1) be kez dé se. (4) Ha tá lyát vesz ti a már ci us 9-i ügy dön tõ nép - sza va zá so kon ho zott dön té sek vég re haj tá sá ról szóló évi IX. tör vény a, 7. (5) be kez dé se. 22. (1) Az Ftv. e tör vény 2. -ával ki egé szí tett 23. (4) be kez dé sét, a gaz da sá gi ta nács tag ja i nak e tör vény hatályba lépését köve tõen tör té nõ de le gá lá sá ra, va la mint a gaz da sá gi ta nács tag jai meg bí za tá sá nak meg hosszab bí tá sa so rán kell al kal maz ni. Az e tör vény hatályba lépésekor érvényes meg bí zá so kat a meg vál toz ta tott ren del ke zés nem érin ti. (2) Az Ftv. e tör vény 4. -ával és 6. (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 25. (1) be kez dé sé re és 28. (3) be kez dé - sé re te kin tet tel a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek már ci us 31-ig kö te le sek fe lül vizs gál ni és mó do sí ta ni szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tu kat. (3) Az Ftv. e tör vény 5. -ával, il let ve 14. -ával meg - ál la pí tott 27. (8) be kez dés c) pont ját, és 122. (2) (5) és (7) be kez dé sét az e tör vény hatályba lépését köve tõen kez de mé nye zett ér té ke sí té si ja vas la tok ra kell al kal maz ni. (4) Az Ftv. e tör vény 10. -ával, és 21. (2) be kez dés a) pont já val és (3) be kez dés d) pont já val meg ál la pí tott 106. (7) be kez dé sé ben, il let ve 116. (2) be kez dé sé ben, és 117. (4) be kez dés e) pont já ban fog lal ta kat az e tör vény hatályba lépését köve tõen be nyúj tott ké rel mek re, il let ve a meg is mé telt el já rá sok ban kell al kal maz ni. (5) Az Ftv. e tör vény 11. -ával mó do sí tott 110. (9) (10) be kez dés alap ján a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re - di tá ci ós Bi zott ság fe lül vizs gál ja, mó do sít ja szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát, és az Ftv. alap ján a tör vényességi el len õr zés re jo go sult nak már ci us 31-ig kül di meg. (6) Az Ftv. e tör vény 13. -ával mó do sí tott 121. (2) be kez dé se alap ján, e tör vény hatályba lépését köve tõen azok a költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz - mé nyek hoz hat nak lét re, vagy ve het nek részt ki sebb sé gi ré sze se dés sel in téz mé nyi tár sa ság ban, il let ve azon a költ - ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek intézményi tár sa sá gai hoz hat nak lét re, il let ve ve het nek részt to váb bi gaz da sá gi tár sa ság ban a szel le mi al ko tás üz le ti célú hasz no sí tá sa cél já ból lét re ho zott in téz mé nyi tár sa sá got ide nem ért ve amely fel sõ ok ta tá si in téz mé - nyek az Ftv a sze rint lét re ho zott, és mû köd te - tett koc ká zat fe de ze ti alap ba az ilyen mó don lét re ho zott in téz mé nyi tár sa ság ré szé re biz to sí tott va gyo ni hoz zá já ru - lá suk tíz szá za lé ká nak meg fe le lõ mér té kû, to váb bá éven te az in téz mé nyi tár sa ság tól ka pott (osz ta lék) ered mé nye tíz szá za lé ká nak meg fe le lõ össze gû be fi ze tést tel je sí te nek a sa ját be vé te lük nek a költ sé gek tel jes körû le vo ná sa után fenn ma radt ré sze ter hé re. (7) Az Ftv. e tör vény 14. -ával meg ál la pí tott 122. (8) be kez dé sé ben elõ írt összeg meg ál la pí tá sa ér de ké ben a fenn tar tói meg ál la po dá so kat már ci us 31-ig kell felülvizsgálni. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

18 24222 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám évi XCVIII. tör vény az Eu ró pa Ta nács má jus 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkezõ hontalanság elkerülésérõl szóló Egyez mé nye ki hir de té sé rõl* 1. Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az Eu ró pa Ta nács má jus 19-én, Stras bo urg ban el fo ga - dott, az ál lam utód lás ese tén be kö vet ke zõ hon ta lan ság el - ke rü lé sé rõl szóló Egyez mé nye (a továb biak ban: Egyez - mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re. 2. Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel kihirdeti. 3. Az Egyez mény hi te les an gol nyel vû szö ve ge, il let - ve hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ: Council of Europe Convention on the avoidance of statelessness in relation to State succession Preamble The member States of the Council of Europe and the other States signatory to this Convention, Considering that the avoidance of statelessness is one of the main concerns of the international community in the field of nationality; Noting that State succession remains a major source of cases of statelessness; Recognising that the European Convention on Nationality (ETS No. 166), opened for signature in Strasbourg on 6 November 1997, contains only general principles and not specific rules on nationality in case of State succession; Bearing in mind that, with regard to statelessness in relation to State succession, other international instruments either do not have a binding character or do not address some important issues; Convinced that for the reasons above there is a need for a comprehensive international instrument on State succession and the avoidance of statelessness which should be interpreted and applied, bearing in mind the principles of the European Convention on Nationality; Taking into account Recommendation No. R (99) 18 of the Committee of Ministers on the Avoidance and Reduction of Statelessness, as well as the practical experience gained in recent years with regard to State succession and statelessness; * A törvényt az Országgyûlés a december 15-i ülésnapján fogadta el. Having regard to other binding international instruments, namely the United Nations Conventions relating to the Status of Stateless Persons and on the Reduction of Statelessness, and the Vienna Conventions on Succession of States in respect of Treaties and on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts; Having also regard to the draft articles on nationality of natural persons in relation to the succession of States, prepared by the United Nations International Law Commission, contained in the Annex to the United Nations General Assembly Resolution 55/153 of 2001 as well as the Declaration of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) on the Consequences of State Succession for the Nationality of Natural Persons; Building upon, but without prejudice to, the general principles established in the international instruments and documents mentioned above, by adding specific rules applicable to the particular situation of statelessness in relation to State succession; In order to give effect to the principles established in the European Convention on Nationality that everyone has the right to a nationality and that the rule of law and human rights, including the prohibition of arbitrary deprivation of nationality and the principle of non-discrimination, must be respected in order to avoid statelessness, Have ag re ed as fol lows: Article 1 Definitions For the purposes of this Convention: a State succession means the replacement of one State by another in the responsibility for the international relations of territory; b State concerned means the predecessor State or the successor State, as the case may be; c Statelessness means the situation where a person is not considered as a national by any State under the operation of its internal law; d Habitual residence means a stable factual residence; e Person concerned means every individual who, at the time of the State succession, had the nationality of the predecessor State and who has or would become stateless as a result of the State succession. Article 2 Right to a nationality Everyone who, at the time of the State succession, had the nationality of the predecessor State and who has or would become stateless as a result of the State succession has the right to the nationality of a State concerned, in accordance with the following articles.

19 2008/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Article 3 Prevention of statelessness The State concerned shall take all appropriate measures to prevent persons who, at the time of the State succession, had the nationality of the predecessor State, from becoming stateless as a result of the succession. Article 4 Non-discrimination When applying this Convention, States concerned shall not discriminate against any person concerned on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status. Article 5 Responsibility of the successor State 1 A successor State shall grant its nationality to persons who, at the time of the State succession, had the nationality of the predecessor State, and who have or would become stateless as a result of the State succession if at that time: a they were habitually resident in the territory which has become territory of the successor State, or b they were not habitually resident in any State concerned but had an appropriate connection with the successor State. 2 For the purpose of paragraph 1, sub-paragraph b, an appropriate connection includes inter alia: a a legal bond to a territorial unit of a predecessor State which has become territory of the successor State; b birth on the territory which has become territory of the successor State; c last habitual residence on the territory of the predecessor State which has become territory of the successor State. Article 6 Responsibility of the predecessor State A predecessor State shall not withdraw its nationality from its nationals who have not acquired the nationality of a successor State and who would otherwise become stateless as a result of the State succession. the nationality of another State concerned on the basis of an appropriate connection with that State. Article 8 Rules of proof 1 A successor State shall not insist on its standard requirements of proof necessary for the granting of its nationality in the case of persons who have or would become stateless as a result of State succession and where it is not reasonable for such persons to meet the standard requirements. 2 A successor State shall not require proof of non-acquisition of another nationality before granting its nationality to persons who were habitually resident on its territory at the time of the State succession and who have or would become stateless as a result of the State succession. Article 9 Facilitating the acquisition of nationality by stateless persons A State concerned shall facilitate the acquisition of its nationality by persons lawfully and habitually residing on its territory who, despite Articles 5 and 6, are stateless as a result of the State succession. Article 10 Avoiding statelessness at birth A State concerned shall grant its nationality at birth to a child born following State succession on its territory to a parent who, at the time of State succession, had the nationality of the predecessor State if that child would otherwise be stateless. Article 11 Information to persons concerned States concerned shall take all necessary steps to ensure that persons concerned have sufficient information about rules and procedures with regard to the acquisition of their nationality. Article 7 Respect for the expressed will of the person concerned A successor State shall not refuse to grant its nationality under Article 5 paragraph 1, sub-paragraph b, where such nationality reflects the expressed will of the person concerned, on the grounds that such a person can acquire Article 12 Procedural guarantees When applying this Convention, the State concerned shall ensure that in the framework of the procedures relating to nationality: a the relevant applications be processed within a reasonable time;

20 24224 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám b the relevant decisions contain reasons in writing and be open to an administrative or judicial review in conformity with its internal law; c the fees be reasonable and not an obstacle for applicants. Article 13 Settlement by international agreement States concerned shall endeavour to regulate matters relating to nationality, especially with a view to avoiding statelessness, where appropriate by international agreement. Article 14 International co-operation 1 In order to adopt appropriate measures to avoid statelessness arising from State succession, States concerned shall co-operate among themselves, including by providing information with regard to the operation of their relevant internal law. 2 For the same purpose as that mentioned in paragraph 1, States concerned shall also co-operate: a with the Secretary General of the Council of Europe and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and, b where appropriate, with other States and international organisations. Article 15 Application of this Convention 1 This Convention applies in respect of a State succession which has occurred after its entry into force. 2 A State concerned may, however, declare by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe at the time of expressing its consent to be bound by this Convention, or, at any time thereafter, that it will also apply the provisions of this Convention to a State succession occurring before the entry into force of this Convention. 3 If several States concerned make a declaration, as set out in paragraph 2, in respect of the same State succession, this Convention will apply between the States making such declaration. Article 16 Effects of this Convention 1 The provisions of this Convention shall not prejudice the provisions of internal law and binding international instruments which are already in force or may come into force, under which more favourable rights are or would be accorded to individuals on the avoidance of statelessness. 2 This Convention does not prejudice the application of: a the European Convention on Nationality, in particular its Chapter VI relating to State succession and nationality; b other binding international instruments in so far as such instruments are compatible with this Convention, in the re la ti ons hip bet we en the Sta tes Par ti es bo und by the - se inst ru ments. Article 17 Settlement of disputes Any dispute concerning the interpretation or application of this Convention shall primarily be settled through negotiation. Article 18 Signature and entry into force 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the non-member States which have participated in its elaboration. Such States may express their consent to be bound by: a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 2 This Convention shall enter into force, for all States having expressed their consent to be bound by the Convention, on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which three member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by this Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph. 3 In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of signature or of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval. Article 19 Accession 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2011. május T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro zat Al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sá ról a bí rói kez de mé nye zés alap - ján el ren delt

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 13., kedd 29. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/2007. (III. 13.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

176. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 15., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

176. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 15., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 15., szombat 176. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLVIII. tv. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról szóló 1993. évi

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben