MAGYARORSZÁG MEZŐGAZDÁLKODÁSA A SZÁZADBAN. Összeállította: Fülöp Éva Hozák Attila

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG MEZŐGAZDÁLKODÁSA A 18-19. SZÁZADBAN. Összeállította: Fülöp Éva Hozák Attila"

Átírás

1 1 MAGYARORSZÁG MEZŐGAZDÁLKODÁSA A SZÁZADBAN Összeállította: Fülöp Éva Hozák Attila Ez a két évszázad nagy történelmi fordulókat ölel át az ország történetében. A török hódítás és a Habsburg-ellenes szabadságküzdelmek korszakának lezárultával, a 18. század eleje a gazdasági élet újjászervezésének időszaka. Megindult a gazdaság újjáépítése, a mezőgazdaságban megjelentek a belterjes (intenzív) művelési mód egyes elemei. Az ország uralkodója, Mária Terézia ( ) évi, híres úrbéri rendeletében az állam adóbevételeinek védelme érdekében, szabályozta a jobbágyok használatában lévő földek területét és a jobbágyi szolgáltatások mértékét. A 19. század elején megindultak az ország polgári átalakulását sürgető reformkori mozgalmak, amelyek a hűbéri kötöttségeket felszámoló évi áprilisi törvényekhez vezettek. Az 1848/49-es szabadságharc bukását követő önkényuralmi korszaknak az évi kiegyezés vetett véget, létrejött az Osztrák- Magyar Monarchia. A jobbágyfelszabadítást, s a hűbéri társadalomból a tőkés fejlődés keretei közé történő átállás nehézségeit követően, az 1880/90-es évektől jelentős gazdasági fellendülés bontakozott ki hazánkban. I. A 18. századi agrárgazdaság A 18. század végéig egész Európában a mezőgazdaság volt a vezető gazdasági ágazat. A mezőgazdasági termelés szervezeti kereteit jelentő nagybirtokokat illetően, a török hódítás Magyarországon a nagybirtok szervezetének szétzúzását is jelentette. A török hódoltság időszakában elpusztult tájak benépesülésében a szervezett állami és magánföldesúri betelepítések voltak a legfontosabbak. Az elpusztult falvak helyére visszaköltöző régi és új lakosok visszahódították a szántóföldeket és újabb irtásföldeket hoztak létre. Amikor a föld ereje kimerült, helyette újabb darabokat foglaltak el. A földközösség rendje szerint a szántókat évente újraosztották. A tagosítatlan termőföldekből eredő vetéskényszer szerint a földművelők kénytelenek voltak ugyanazt termeszteni és a munkákat egy időben végezni. Az ország török hódoltság által megkímélt területein nem volt mód külterjes (extenzív) terjeszkedésre, itt általában az évszázadok óta Európában bevált, műveletlenül hagyott területet (ugar) is magába foglaló, a tavaszi és őszi gabonafélék vetésére alapozott két- vagy háromnyomásos szántóföldi művelési rendszer uralkodott. A falvak lakói a faluközösség által megszabott módon és mértékben részesültek a község határához tartozó szántóterületben és annak javaiban (erdők, vizek, nádasok, legelők), amelyek a közösség osztatlan használatában maradtak. A dunántúli nagybirtokokon általában az 1730-as években figyelhető meg az uradalomszervezés lezárulása, a földbirtokviszonyok megszilárdulása. Ekkor a földesurak saját kezelésű majorsági gazdálkodása még nem jelentős, a nagyobb beruházásokat igénylő ágazatok sem lehettek előtérben. A nagybirtokok termelésüket külterjes módon, a termőterület és a jobbágyok számának gyarapításával tudták fokozni. Az elpusztult tájak benépesülése a belső vándorlás és bevándorlás mellett, a szervezett állami és földesúri telepítések révén ment végbe. Az uradalmak bevételei közt, a gabona- és kedvező földrajzi fekvés esetén a faeladások után, kiemelt helyet foglalt el a borárusításból származó haszon. A századtól, Nyugat-Magyarországon nyomokban már jelentkezett az,,új mezőgazdaság, azaz a felvevőpiac bővülése nyomán, a nyugat-európai mintákhoz hasonló, belterjes (intenzív) művelési módú körzetek formálódása. Ekkortól egyértelműen a világi birtokok vették át a gazdasági vezető szerepet az új technikai-technológiai fejlődés

2 2 eredményeinek befogadásában, az egyházi birtok középkori gazdasági vezető szerepét elvesztette. A 18. század első harmadától, a termelés megszervezése és megindulása a belterjes művelési mód elemeinek további terjedését is magával hozta. Ez a munkaigényes ágazatok fejlődését, a szakszerűbb kezelést kívánó ágazatok erdőgazdálkodás, halgazdálkodás stb. térhódítását, a tejelő tehenészetek (svájceráj) létrehozását stb. jelentette. Az 1740-es évektől rögzültek a hódoltság idején elpusztult, majd újratelepített falvak határai, csakúgy, mint a török időket túlélt népesebb, részben a köröttük elnéptelenedett települések határát is művelő településekéi. Az intenzív termelés jegyeinek erősödését a népesség növekedése következtében fokozatosan szélesedő belső piac, az osztrák örökös tartományok iparosodásával párhuzamosan fejlődő mezőgazdasági keresletük, s a porosz-osztrák és osztrák örökösödési háborúk teremtette hadikonjunktúra árutermelést ösztönző hatása vonta maga után. A század derekától, a javuló értékesítési lehetőségek hatására, egyes birtokok áttértek a nagyobb arányú allodiális, azaz földesúri kezelésben tartott, alapvetően a jobbágyok robotjával műveltetett, majorokban folyó árutermelő gazdálkodásra. Az önellátó parasztgazdaságok közt is kialakultak a piacra termelők. Az uradalmak az addig jórészt bérletbe (árenda) adott haszonvételek (regálék: kisebb királyi haszonvételek, azaz kocsmáltatás, sörfőzés, malmok, mészárszékek működtetése stb.) visszaváltására törekedtek, újabb vendégfogadókat, pincéket, sör- és pálinkafőző házakat építettek. A jelentős anyagi ráfordításokat igénylő, az intenzív termelés felé mutató ágazatok (mint pl. a tata-gesztesi gr. Esterházy-uradalomban a halgazdálkodás) is kiépültek. A gabonatárolásban a földbe mélyített vermeket fokozatosan felváltották a föld feletti gabonatárolók. Az uradalmakban megkezdték a korszerű, költséges gabonatároló építmények (granárium) építését. Ezek az új típusú gabonatárolók kőből készült, cseréppel fedett, többszintes, szellőzőnyílásokkal ellátott épületek voltak. Korábban jórészt vermekben tárolták a gabonát e földbe mélyített gabonatárolók azonban, ha nem égették ki vagy nem zárták le megfelelően, a nedvességet áteresztve, az állati kártevőktől kellőképp nem védve a magot, óriási károkat okozhattak. A korabeli katasztrofális útviszonyokból adódóan a fejlődő árutermelésbe főként a felvevőpiacokhoz (pl. a katonai élelemtáraknak helyet adó Győr és Komárom, valamint nagyvárosok, mint Bécs és Pozsony) és a fő szállítási vízi útvonalat jelentő Dunához közel fekvő nagybirtokok tudtak bekapcsolódni. A 18. század első felének fő terményei a gabonafélék voltak, melyek az összes termesztett növénynek csaknem a felét tették ki. Leggyakrabban az őszi búzát tisztán és rozzsal keverten (mixtum kétszeres, abajdóc) vetették. A kétszeres vetését csak a század derekától előzte meg a tiszta búza, jelezve a vetésszerkezetben az árugabona térnyerését. A terméshozam a vetőmag 3-5-szöröse volt. Vetették még a tavaszi búzát, rozst, árpát és zabot. A földesurak saját kezelésben tartott majorsági szántóföldjein lencsét, borsót, bükkönyt, komlót, repcét, kendert, lent is termeltek. Az új, Európában az amerikai kontinens felfedezése után megismert növények (kukorica, burgonya, tök, répa, dohány) először a konyhakertekben vagy a szőlőhegyi területeken jelentek meg, s csak jóval később kerültek ki a külön kezelt kertekbe, majd a szántóföldekre. Az állattenyésztésben a 18. század folyamán még a régi tájfajták uralkodtak. A melegvérű taki lófajta utódait tartották Magyarországon, bár nagyobb birtokokon töröktől szerzett, vagy nemes turkesztáni ménesekből származó arab lovak is akadtak. A század derekától, állami ménekkel történő keresztezésekkel kezdték kialakítani az ugyancsak melegvérű, viszonylag igénytelen és kitartó munkavégzésre alkalmas javított magyar ló -nak illetve parlagi magyar ló -nak nevezett fajtát. Utóbbinak számos táji elnevezése, és változata maradt fenn, legtovább az erdélyi és a mokány ló maradt ismert. Spanyol lovakat először erdélyi birtokosok hozattak be az 1750-es években (pl. a Wesselényiek zsibói ménesükbe). Az

3 3 állam elsőként Mezőhegyesen (Csanád vármegye), 1784-ben létesített méntelepet, amely a katonaság lóállománya javításának céljait kívánta szolgálni. Itt tenyésztették ki a melegvérű nónius fajtát, amely a paraszti lótartásban lett kedvelt. A másik fajta, a gidrán, inkább a Dél- Alföld körzetében terjedt el. A legfontosabb, rideg tartású, makkoltatott sertésfajták a keleti részeken a szalontai, északon a hegyi vagy lengyel, nyugaton a bakonyi (Somogyban siska), keleten a tüskés szőrű erdélyi és ezek kereszteződései voltak. A podóliai marhafajtát képviselő szürke magyar marhának két nagyobb táji változata alakult ki: a legnagyobb testű az alföldi, valamivel kisebb az erdélyi. A Dél-Dunántúlon és Zalában a kisebb testű, jobban tejelő kuli tehén volt ismert. Elsősorban húsállat volt, de igázásra is alkalmasnak bizonyult. A nagyobb uradalmakban helyenként már kísérleteztek jobban tejelő nyugati fajták tenyésztésével, tejelő tehenészetek kialakítása céljából. E folyamat a jobbágyok gazdaságait nem érintette, kivételt képeztek a német telepesekkel érkezett állatok. Csak a 18. század végén kezdték utasítani a falvak népét megfelelő apaállatok beszerzésére, de ehhez hatékony állami segítséget nem kaptak. A juhfajták közül a központi országrészeken a jó tejelő, de kevés húst adó pödört szarvú parlagi juh, a racka terjedt el, amely durva, illetve kevert gyapjas változatokban volt fellelhető. A törökökkel érkezett cigája juh is széles körben elterjedt mind a Kárpátokban, mind az ország központi területein. A juhot húsáért, gyapjáért, részben tejéért tartották. Különösen fontos volt a juhok fejése a magas hegyvidékeken, a Felvidéken, Erdélyben és általában az uradalmakban, a köznemesek birtokain is. A finom gyapjas merinó fajta, a birka 1754-től királyi kezdeményezésre, nagyobb mennyiségben az 1770/80-as években érkezett hazánkba a hozzájuk értő szakemberekkel, akik helyenként céhekbe tömörültek. A fejlődő textilipar a finomabb gyapjút igényelte, s ennek megfelelt a merinó gyapja. Valóságos birkatartási láz mutatkozott új legelők kiterjesztésével. A tartós agrárkonjunktúra hatására az 1760-as évektől változás következett be agrárkivitelünk összetételében: a hízott ökör és a bor vezető szerepét a gyapjú és a gabona vette át. A század első felében a szántóföldi termelést egyoldalú szemtermelés jellemezte. A 18. sz. vége felé, a korabeli mezőgazdaság élvonalát képviselő nagybirtokok közül, egyes uradalmak alkalmazni kezdték a korszerű vetésforgókat. A Nyugat-Dunántúlon tértek át legkorábban a szántóföldi takarmánytermesztésre, s a vetésváltó rendszerre. A szántóföldeket egyenlő részekre, táblákra osztották, s a táblák száma megegyezett a vetésforgó megkívánta táblaszámmal vagy annak többszörösével (pl. hármas vetésforgónál 3, 6, 9, 12 stb. számú táblát alakítottak ki). Az angliai mintájú, híres norfolki négyesben az egyes években a következő vetemények követték egymást: trágyázott földbe takarmányrépa, árpa lóherével, lóhere, búza. (A későbbi időszakban külön, sajátos termelési profiljuknak megfelelő vetésforgókat alakítottak ki a cukorrépát vagy a szeszfőzéshez burgonyát termelő gazdaságok.) A vetésforgók az extenzív gabonatermesztést lassanként felváltó, intenzív, rendszeres trágyázással egybekötött művelési módot jelentik, ahol az istállózó állattartással összefüggésben egyfelől követelmény volt a takarmánytermesztés s így a takarmánynövények, kapások megjelenése a szántóföldeken, másfelől, épp az új típusú állattenyésztés révén, lehetségessé vált a rendszeresebb trágyázás. A gyarapodó lakosság ellátását biztosították a növekvő terméshozamok, köszönhetően a nem egyoldalú talajkihasználásnak és a rendszeres talajerő-pótlásnak. Egyre erősödött a megfelelő talajelőkészítés és talajerő-pótlás kívánalmának hangoztatása a megszülető mezőgazdasági irodalomban is: többszöri szántás, megfelelő trágyázás. Az új eszközök közül említést érdemelnek a vetőekék, ezek a barázdába csorgatták a magot, s így takarékosabban lehetett vetni. Elkészültek a vetőgépek és a kapások művelésében fontos töltögetőekék első tervei. A vetőgép a 18. sz. második felében vált el az ekétől, de önállóan még nem nyújtotta a kívánt

4 4 eredményt. Az új eszköz feltűnése a magyar nagybirtokokon csak a 18. század végétől, a 19. század elejétől figyelhető meg. Az uradalmakban a 18. századtól jelentek meg a fogatos exstirpátorok, kultivátorok (a talaj felső rétegének lazítására és a gyomok irtására). A betakarításnál a kaszát általában a tavaszi gabonák aratásánál használták, de élt még a sarlós aratás is az őszieknél. A kézi cséplés mellett a szemnyerés másik hagyományos módja, a nyomtatás a 19. század végéig fennmaradt. A nyomtatást főként lóval, szekérrel, de szarvasmarhákkal is végezhették. A paraszti gazdálkodásban a háromnyomásos rendszer az 1880-as évek végéig uralkodó maradt, ezekben a gazdaságokban a 19. század második feléig nem beszélhetünk modernizációról, bár bizonyos növényi újdonságok termelése előbb történt meg a falusi népességnél, mint a nagybirtokon. Ilyen volt a kukorica gyors térhódítása a 18. század elején. Az évből van az első írásos adat arra (Komárom vármegyében, a tata-gesztesi uradalomhoz tartozó Vérteskozmán), hogy német jobbágyok burgonyát termelnek, de a növény csak a 19. század elejétől vált néptáplálékká. Szintén paraszti kezdeményezés volt a paprika fűszernövényként való meghonosítása a 18. század végéig Szegeden és környékén. A 18. század elejétől, a gazdasági élet meginduló újjászervezésének jeleként, kiemelt figyelmet kaptak a vízrendezési munkálatok. A Helytartótanács 1723-ban terveket dolgozott ki a folyók hajózhatóvá tételére és csatornák építésére. Az első mederrendezési munkák ben a Vágon indultak meg, ezt sorra követték további tervek és munkálatok, főként, ahol a tulajdonos földesurak is igényelték a változásokat. Komárom vármegyében a tata-gesztesi uradalom és a Magyar Udvari Kamara közös költségviseléssel végeztette el a Tatától a Dunáig húzódó hatalmas mocsaras terület lecsapolását, a vizek szállításra is alkalmas csatornába fogását. Az évi felméréseket, s az 1747-ben végrehajtott vízszabályozást Mikoviny Sámuel, a kamara földmérő mérnöke végezte el. Az állami vízszabályozás től, a nagyobb mocsarak lecsapolásával indult meg (Kanizsa környéke, Felső-Tiszavidék). A földbirtokosok jogait védték a vadászattal, madarászattal kapcsolatos állami szabályozások, így II. József évi, Vadászat rendje című rendelete. Az árutermelés növekedése és az évi úrbéri rendelet hatására, a főként a nyugatdunántúli birtokokon elvesztett szolgáltatások pótlására a földesúri majorságokban növelték az állandó éves alkalmazottak (cselédek) számát, és gyarapították az ekéket és egyéb gazdasági eszközöket. A saját kezelésű gazdálkodás kiépítésének folyamata azonban hosszadalmasnak bizonyult: a birtokok közül több nem tudta az Urbáriumban megszabott robotmennyiséget felhasználni. A jobbágygazdaságokénál fejlettebb technika beszerzését még a szállítás szempontjából, kedvező fekvésű, s így az árutermelésnél előnyt élvező uradalmakban is akadályozta az általános tőkehiány. Az 1740-es évektől kibontakozó gazdasági korszerűsödés lelassult a század második felében, arra utalva, hogy a készpénzforgalom, az árutermelés fejlődése mögött még erősen önellátásra törekvő gazdálkodás húzódott meg. A század fordulóján, a piac bővülése és az értékesítési lehetőségek növekedése ugyanis nagyrészt a napóleoni háborúk jelentette konjunktúrából következett, s nem gyökeres gazdasági változásokból, így nem ösztönzött a művelési módszerek további jobbítására, s bizonyos mértékben konzerválta az extenzív termelést. A gabonakonjunktúra erősítette a monokultúrás szemtermelést, megakasztva a nagyobb arányú árutermelő majorsági gazdálkodás és az intenzív mezőgazdálkodás irányába tett fordulatot. II. Agrárszakoktatás és agrár-szakirodalom A 18. század derekán mezőgazdaságunk azon átalakuló korszakát élte, amikor is az addigi, alapvetően tapasztalatra alapozott (empirikus) gazdálkodás lassanként megindult az elméleti, tudományos alapokra épített, képzettséget megkövetelő gazdálkodás irányába nem véletlenül agrárszakoktatásunk megszületésének korszaka is ez az időszak egyben. A belterjes

5 5 művelés elemeinek meghonosodásából következően, az új termelési technológia megvalósításának feltételévé vált a gazdasági ismeretek színvonalának növelése. E sajátos, átmeneti korban a század végére hazánkban meginduló felsőfokú agrárszakoktatás, uradalmi szakember-képzés megelőző formájának, ám ugyanakkor a régi módszer, a tapasztalati felkészülés alkalmazásának is felfogható, hogy néhány, elsősorban dunántúli uradalom (így pl. a tata-gesztesi Esterházy-birtok) különféle gazdasági hivatalaiban, az egyes gazdasági tisztségviselők mellett gyakorló, gazdasági pályára készülő fiatalok jelentek meg. Az első oktatási célú botanikus kertet a nagyszombati egyetemen hozták létre, ben ben, a Budára helyezett egyetemen mezőgazdasági tanszék is alakult Mitterpacher Lajos vezetésével. II. József 1782-ben létesítette Pesten a földmérői, vízépítői és műszaki tudományok oktatására az Institutum Geometricum-ot, amely mérnöki diplomaadási joggal rendelkezett ben a pesti egyetem orvosi kara állatorvosi tanszékkel bővült. Tessedik Sámuel alsó fokú gazdasági oktatást nyújtó szarvasi földműves-iskolájában ( ) a parasztság gazdasági ismereteit kívánta magasabb szintre emelni. A gazdasági szakoktatási iskolák gyarapodó számának jelenként, 1834-ben Budán országos szőlőiskola, valamint az országban több helyen is földműves iskolák jöttek létre. Szükségessé vált azonban a birtokigazgatáshoz értő, magasan képzett gazdasági irányító kar elméleti és gyakorlati oktatása is. A század végére, Európában elsőként hazánkban indult meg a felsőfokú agrárszakoktatás, az uradalmak vezető gazdasági szakembereinek képzése. A magyarországi reformmozgalom elindításával, folyamatával oly szorosan egybeforrott Széchényiekkel és a Batthyány családdal is rokonságban álló Festetics család tagja, gróf Festetics György 1797-ben megalapította keszthelyi uradalma birtokközpontjában a Georgikont, hazánk és Európa első felsőfokú mezőgazdasági szakoktatási intézményét. Az alapító nem csak saját uradalmai számára, hanem a magyarországi birtokokra kívánt szakképzett gazdászokat kibocsátani,,,a racionalizált gazdasági elvek, tudományos eredmények magyarországi meghonosítása érdekében. A mezőgazdasági szakirodalom a 18. század folyamán az ókori szerzők műveinek fordításával és kiadásával indult meg. Ezt követték a német és osztrák szerzők munkáinak eredeti nyelvű kiadványai, majd ezek magyar fordítása. Kezdetben e műveknek nem volt számottevő hatása, mert nemigen voltak alkalmazhatók a Kárpát-medence viszonyaira. A 18. század utolsó harmadától kezdődően jelentek meg azok az akkor újszerű agrárismereteket tartalmazó munkák, amelyek egyértelműen a magyar mezőgazdaság fejlődése érdekében készültek. A nagy- és középbirtokok munkájának szervezési tapasztalatai, az okszerűbb, tudományos alapokon nyugvó gazdálkodás előmozdításának szándéka vezette a gyakorlati gazda, gazdasági tanár szakírókat. Az uradalmak gazdálkodásában e szerzők nagyon fontosnak tartották a megfelelő jövedelmezőséget, a bérmunka alkalmazását, elítélték a jobbágy méltatlan feudális függőségét és a robotmunka gazdaságtalan voltát. Magától értetődő módon, a gazdasági szakíróknak el kellett jutniuk a társadalmi változtatások szükségességének felismeréséig, hiszen a rendi keretek megszabta keretek közt az új mezőgazdasági találmányok gépek, művelési módok bevezetésének akadályai voltak. Az ősiség (aviticitas) és a birtokos magva szakadta esetén földbirtokának a kincstárra háramlása (fiscalitas) ellenében, a szabad birtokbírhatás (ius proprietatis) nyomán, változásoknak is kellett következniük: tagosítás; az addig ellenérdekű szántóföldi gazdálkodás és állattenyésztés kiegyenlítését, egymásra épülését hozó takarmánytermesztéssel és a korszerű vetésforgók megkövetelte nagyobb talajerő-pótlási igénnyel összefüggő intenzív állattenyésztés; gépesítés; az úthálózat javítása a szállítási feltételek megteremtéséhez. A jobbágy a robotban nem,,ellustult, hanem vonakodva, a lehető legkisebb erőbefektetéssel igyekezett az,,úrdolgán túlesni. Épp ezért nem is volt alkalmas a robotmunkára alapozott gazdálkodás az igazi gazdasági váltásra: a saját mezőgazdasági eszközeit, állatait és évszázados, öröklött termeléstechnikai ismereteit alkalmazó robotos jobbágyság nem vihette

6 6 előre az agrártechnika fejlődését. A szakírók közt, a végzettségét tekintve ügyvéd, s jószágigazgatóként tevékenykedő Balásházy János hangsúlyozta, hogy szükséges a társadalmi gátak feloldása is. Nem véletlen, hogy 1830 januárjában őt is a gróf Széchenyi István által a,,pesti pályafutások támogatására létrehozott Állattenyésztő Társaság aláírói közt találjuk. Az 1810-es évektől, szinte szükségképpen, minden jobbító szándék Széchenyi István és köre felé vezetett, az ő tevékenységével került kapcsolatba. Az agrár-szakirodalmi munkák szerzőinek többsége hosszabb-rövidebb ideig különböző agrároktatási intézmények tanáraiként oktatták, majd kiadványaikban terjesztették a szakismereteket, állandónak mondható anyagi nehézségek között. Közéjük tartozott Angyalffy Mátyás András ( ). A Georgikon tanári karában a kibontakozó hazai agrár-szakirodalom kiemelkedő alakjait találjuk: Pethe Ferenc, Nagyváthy János, Angyalffy Mátyás András, Rumy Károly György stb. Az intézmény 1849-ig folyamatosan működött és maga köré gyűjtötte a korszak legtehetségesebb agrárszakembereit ban megnyílt hazánk második felsőfokú agrár-szakoktatási intézménye, a magyaróvári gazdasági tanintézet. A 19. század elején folytatódott a tudományos alapokon nyugvó, korszerű üzemszervezetben termelő mezőgazdálkodás ideológiájának kialakítása. Mindez előkészítette legalábbis a nagybirtokokon a mezőgazdaság modernizációját, amely a 19. század első felében indult meg nagyobb léptekben. III. Angyalffy Mátyás András (Naszály, február 5. Pozsony, március 17.) Naszály falu a 18. században az Esterházy József gróf által 1727-ben megvásárolt tatai uradalom tartozéka volt. A község szülötte Angyalffy Mátyás András, a jeles mezőgazdasági szakíró, aki egyike a magyarországi agrár-ismeretterjesztés és népszerűsítés méltatlanul kevéssé ismert közkatonáinak A településen többségében református jobbágyok éltek, a katolikus egyházkormányzati szervezetet tekintve pedig Tata plébániához tartozott február 14-én a tatai plébániatemplomban megkereszteltek egy Mátyás András nevű gyermeket, Georgius Engelmon molnár, a naszályi uradalmi malom bérlője és felesége, Clara Milvasser fiát. Naszály faluban 6 kerekű gabonaőrlő vízimalom működött a Zúgó patakon. A tatai uradalomban, ezen a mészkőhegységekből felfakadó vízforrásokban oly gazdag területen, természetes módon, a vízi mesterségeknek, s így a malmoknak is nagy jelentőségük volt. A reformkorban az uradalomban 35 vízimalom működött, a nagyobbak közül az egyik tatainak és a naszályi malomnak 6 kereke volt. Feltehetőleg a malombérletből származhatott az a jövedelem, amely megteremtette Angyalffy Mátyás András képzettsége, műveltsége megszerzésének anyagi alapjait. Tudását külföldi tanulmányútjaival (Svájc, Anglia) is mélyítette. A korában nyelvtudásáról méltán nagyhírű Angyalffy 1829-ben kelt közlése pontosan megnevezi az általa ismert nyelveket, anyanyelve mellett 7 nyelvet tüntetve fel: latin, görög, német, francia, olasz, angol, spanyol. Tanulmányai befejezése után, a pályájára vonatkozó irodalomban általánosan elfogadott nézet szerint, nevelősködött. Sopronban, 1817-ben megjelent juhászati témájú munkája felkeltette Festetics György gróf figyelmét ban meghívta tanárnak a Georgikonba. A Georgikonban Angyalffy mint,,gazdasági másodtanár, majd, mint vezető tanár tevékenykedett. A hároméves Tudományos Gazdasági Iskolában a gazdatisztnek készülő főpraktikánsok tanultak, akiknek a mezőgazdaságtan, jószágkezelés és gazdasági technológia tárgyakat tanította. A fennmaradt források tanúsága szerint, Angyalffy feladata lehetett a bérestanulók képzése is, mert megbízást kapott a részükre szóló tankönyvek megírására. E munkák elkészültéről azonban nincs tudomásunk.

7 7 Az 1819/20. és 1820/21. tanévekben a Georgikon archonja tisztségét is betöltötte. E tisztség viselőjének feladata volt az elméleti és gyakorlati képzés összehangolása utóbbit illetően a gyakorlati képzést szolgáló tangazdaság irányítása, továbbá a tanárok pedagógiai munkájának ellenőrzése. A Georgikonban, az állattenyésztés oktatásán belül, a juhtenyésztés tudnivalóiról előadottak terén a hallgatók professzoraik, így Angyalffy könyveiből is tanulhattak. A finomgyapjas merinóról szóló ismertetések nélkülözhetetlenek voltak a gyapjúkonjunktúra idején, a fajta nevének első említése Angyalffy munkájához fűződik. A georgikoni oktatók a magyarországi uradalmak gazdasági alkalmazottaihoz hasonló módon, készpénz- és természetbeni (gabona, tűzifa, állattartás joga stb.) juttatást kaptak, továbbá az uradalom gondoskodott lakhatásukról. A családos oktatóknak az uradalom a városban bérelt vagy vett házat. Valószínűleg Keszthely mezővárosban volt a lakása Angyalffynak is, hiszen családos emberként élt Keszthelyen, 1821-ben itt született Mátyás nevű fia ban, 5 évi keszthelyi működése után, Pestre költözött, hogy teljesen a gazdasági szakirodalom művelésével foglalkozzon. Gazdasági folyóiratai előfizetési ajánlataiból pontosan azonosítható pesti három lakása, kettő a mai Kálvin tér (a valamikori szénapiac) területéhez kapcsolódott, a harmadik az Országút (amely a mai Múzeum körút és Károly körút vonalában haladt) bérházában volt található. Angyalffy munkálkodásának célja a honi mezőgazdaság javítása volt. Ennek érdekében, a szakirodalom és közvetlen tanulmányutak eredményei ismertetésével közvetítette az előttünk járó nyugat-európai mintákat, szorgalmazva azok hazai viszonyokra alkalmazását:,,kedves Hazámfiai, mozdulni kell, előttünk sok példák vagynak, és csak a jót kell követni. Könyvei mellett, két gazdasági szaklapot is megjelentetett. Mezei Gazdák Barátja című, 1824-ben indított lapja saját szavai szerint,,gazdasági Folyóirás, melylyel a két Hazának szolgálni kívánt. Felismerve jelentőségét az ország sorsának előbbre vitelében, nagyra becsülte gróf Széchenyi István munkásságát ban, megjelenését követően ismertette a Hitelt. A folyóirat júl jún. 25. közt, hetente jelent meg, majd ban ismét egy évig ki tudta adni. Anyagi nehézségek miatt azonban 1831-ben a lap megszűnt ben egy másik,,folyó írás megjelentetésével próbálkozott, Mezei Gazda címmel. Bevezetőjében arra utalt a folyóirat célját illetően, hogy,,figyelmetes szemmel fogja követni és közleni mind azt, a mi Hazánkban s a Külföldön Honunk gazdasági s mesterségi előbbrehaladására szolgálhat. A megjelent cikkek jó része a Nyugat-Európában tanulmányúton lévő András fiának tapasztalataira épült, nem egyszer összehasonlítva a hazai és kinti állapotokat. A havonként megjelenő folyóiratból azonban csak 6 füzet jelenhetett meg, s kellő támogatottság híján még 1832-ben megszűnt. Angyalffy sikeresebb volt a,,köznép számára és hasznára 1830-ban Pesten kiadott Juhászkáté című könyvével. Angyalffy Mátyás Andrást március 9-én a Magyar Tudós Társaság (az 1830-ban megalakult társaság a Magyar Tudományos Akadémia elődje) levelező tagjává választották. A társaság létrehozásában közismert gróf Széchenyi István kezdeményező szerepe. Angyalffy munkássága elismertségeként, több külföldi gazdasági társaságnak is tagja volt, a morvasziléziai és a bécsi, s grazi gazdasági társaságoknak. Angyalffy 1830/31-ben nyújtotta be kérvényét nemesítő címeres levélért. Folyamodásának köszönhetően, a Helytartótanács által a kérvény elbírálásához a helyi vármegyei tisztségviselőktől kért beszámolókban, fennmaradtak azok az adatok, amelyek Angyalffy tatai és ekecsi gazdálkodására vonatkoznak. Tatán az Esterházy-uradalomtól ún. inscriptionális házat,,tulajdon képpen birt a hozzá tartozó egész telek utáni szántóföldekkel.

8 8 Az ilyen típusú birtokot az uradalomban zömmel az uradalmat irányító tisztikar tagjai kapták, érdemdíjazásként. Az inscriptio mentes volt a jobbágyi kötelezettségek alól. Angyalffy ezt a birtokát eladta, s a mezővárosból elköltözött. Amíg a mezővárosban élt, szorgalmasan művelte földjét, és a helyes gazdálkodásra tanította, s a maga földje művelésének példájával oktatta az itteni jobbágyokat. Elmagyarázta a haszonvehető gazdasági ágakat, az ésszerű gazdálkodás módját, illetve azt, hogy miképp lehetséges kevesebb költséggel, a legjobb móddal földjeiket javítani. Ekecsen (ma: Okoč, Szlovákia), amíg a községben lakott, szorgalmasan folytatta a mezei gazdaságot és,,a mennyire a Határnak vizes és lapányos fekvése engedte, a Birka Tenyésztésben sikeres elöl menetelt tett a Mezei Gazdaságnak minden ágait értette ban bocsátotta ki Közönséges baromorvosi könyv című munkáját. A kötetet joggal tekinthetjük az első magyar állatorvosi szakkönyvnek. Angyalffy Mátyás Andrásnak a magyar mezőgazdaság javítása terén kifejtett, s a magyar agrár-szakirodalmat jelentősen gazdagító küzdelmes, anyagi nehézségekkel végigkísért munkája Pozsonyban ért véget, ahol 1839 márciusában, 63 éves korában hunyt el. IV. Az ország társadalmi viszonyainak változása A Kárpát-medence társadalmát a hűbéri korszak rendi kötöttségei jellemezték a 19. század közepéig. Már a török elleni harcok idején menekültek népcsoportok spontán módon Magyarországra a Balkán felől a kincstári (kamarai) birtokokra. Ezek többsége a határőrvidékek megszervezése miatt, kiváltságos helyzetbe került. Csak az uralkodónak voltak alávetve, mentesítették őket az állami és földesúri adózás alól, szabadon gyakorolhatták vallásukat. A 17. század végén az ország túlnépesedett nyugati, északi és keleti vidékeiről érkeztek délebbre spontán bevándorlók, köztük magyar népcsoportok is költöztek az elnéptelenedett vidékekre. Leginkább az Alföld lakossága cserélődött ki: ezer német jött magánföldesurak, majd egyre inkább az udvar által szervezett telepítési akciók keretében a Német Birodalom nyugati és déli vidékeiről. Kialakultak az ország jellegzetes német települései Buda és Pest környékén, a Bakony, Vértes és Pilis hegységben, Szatmárban, Tolnában, Baranyában, a Bácskában és a Temesközben. Az évi 103. tc. a betelepülő parasztoknak 6 évi, a kézműveseknek 15 évi állami adómentességet ígért. Földesúri szolgáltatásaikat általában szerződések szabályozták, szabad költözési joggal rendelkeztek, s többnyire a robotot is pénzzel válthatták meg. A helyben maradt magyar lakosságot viszont a földesurak örökös jobbágyokként kezelték. A német telepesek egy része fejlettebb mezőgazdasági kultúrájú vidékekről érkezett. Pénzben váltották meg a robotot, erejüket így a munkaigényesebb növények (dohány, burgonya) gondozására, fejlettebb szőlőművelésre fordíthatták. A szőlőtelepítés iránti vonzalom alapvetően gazdasági okokból fakadt: a nem úrbéres földbe, tehát a különálló szőlőhegyekre (promontorium) telepített szőlők után nem úrbéri járadékot kellett fizetni. A szőlőhegyi rendtartások mindenkire egyformán kötelező érvényű előírásait tekintve, a szőlőbirtoklás a kitörési esélyt jelentette az önálló földszerzési lehetőséggel nem rendelkező jobbágyságnak. A Mária Terézia által 1767-ben kiadott úrbéri rendelet országosan egységesítette a jobbágyok földesúri terheit. Korlátozta a földesúri követeléseket, védte a jobbágyi használatba adott (úrbéres) földeket. Az állami adó bevételei ugyanis többnyire az úrbéres földön gazdálkodó parasztság adójából származtak. Az Urbárium meghatározta a jobbágytelek fogalmát, vidékenkénti mértékét. (A zsellérek földje nem érte el az 1/8 teleknagyságot.) Leírta a belső (házhely, udvar, szérűs-, veteményeskert) és külső telket (szántó, rét). A jobbágyok és

9 9 zsellérek földszerzésének egyik módja a használatlan, erdősült területek irtása és az irtás utáni haszonvétele volt. Ha szőlőknek való területet irtottak, 5-7 évi adómentességet kaptak. Az úrbérrendezés jelentőségét kétség kívül a terhek egységesítése, a földesúri túlkapások meggátlása, az állami adóalanyok védelme jelenti. Azonban, főleg a volt hódoltsági, kevésbé fejlett árutermeléssel rendelkező területeken, mindez az addigi terhek súlyosbítását jelentette, valamint, a jobbágyi használatban lévő földek rögzítésével, alapot teremtett a későbbi földaprózódásnak. A jobbágyság a korra erősen differenciálódott. A használt telek nagysága és az egyéb jövedelemszerzés (kapások, dohány művelése, szőlészet-borászat, állatkereskedés, fuvarozás) lehetősége mellett, a földesúrral kötött szerződés is meghatározta a jobbágyok helyzetét. A zsellérek között a tehetősebbek házas, nyolcad telkesek voltak, az ún. házatlanok ennél kisebb teleknagyságot birtokoltak. A kisföldű vagy földnélküli zsellérek, szegényebb kézművesek köréből kerültek ki az uradalmakban idénymunkát, illetve napszámot vállalók. Jogilag zsellérként, gyakorlatilag szabad árendásként kötődtek az uradalomhoz egyes iparosok, kocsmárosok, szatócsok, vállalkozók (pl. hamuzsírégetők, erdőbérlő iparosok), állatkereskedők, akik a használatba vett lakótelekért és épületeiért egy összegben fizették meg a bérleti díjat, beleértve a zsellértelek után jár robotot is. Az éves szerződés alapján dolgozó uradalmi alkalmazottak rétegeződése volt a legkasztszerűbb, a cselédek a leginkább kiszolgáltatottak közé tartoztak, többnyire a jobbágyok, zsellérek köréből szerveződtek. Különböző foglalkozási csoportjaik közt (mesteremberek, béresek, csőszök, az állatokkal foglalkozók különböző csoportjai, kocsisok stb.) kevés lehetőség volt a társadalmilag elismertebbe átkerülni. A faluszerkezet legnagyobb egysége a határ volt. Részei a szántóföldeken a dűlők, a legelők, nedvesebb talajú részeken a rétek, az erdők, s a határ arra alkalmas területegységén a szőlőhegy vagy szőlőskertek. A belsőség közelében voltak a gabonától eltérő tenyészidejű növények (kender, len, káposzta, kukorica, a 18. század közepétől a dohány, burgonya) termesztésére szolgáló kertek. A falu határában helyezkedtek el azok a lakóhelyek, ahol ideiglenes vagy állandó települések jöttek létre. Ilyenek voltak a ridegállattartó pásztorok szállásai, az Alföldön a magánbirtoklású pusztákon folyó munkák idejére emelt ideiglenes lakóházak és ólak. A Felvidéken és mindenütt, ahol erdőművelés folyt, épültek a favágók, a mész- és szénégetők kunyhói. A magas hegyvidéki legeltetés, rétgazdálkodás nyári szállásai az esztenák. A Dunántúlon és az északi Hegyvidéken terjedtek el a szőlőbeli, hegybéli pincék, présházak, amelyekben többnyire csak a nagyobb szőlőbeli munkák idején laktak. Külterületnek számítottak és kívül álltak a faluközösség birtokától, állami vagy világi, ill. egyházi földesúri tulajdonúak voltak az állandóan lakott, és teljes gazdasági épületállománnyal rendelkező uradalmi puszták vagy majorok. A 18. században a földművelés terjeszkedésével főként az Alföldön a külterületi szállások, lakóhelyek egy része állandóan lakottá vált. Ezek a külterületi gazdasági egységek tanyákká alakultak. V. A polgári fejlődés kibontakozása a 19. században: a magyar mezőgazdaság átalakulása A 18. század második felében, a francia felvilágosodás eszmerendszerének erősödő hatása figyelhető meg hazánkban: a nemzeti nyelv és kultúra önállóságáért, a gazdaság fejlesztéséért a köznemesség, a sajátos társadalmi fejlődésből következően csekélyebb számú értelmiség, s néhány főnemes emelt szót. Az 1790-ben, II. József halála után kibontakozott mozgalom fő célja a nemzeti függetlenség, s ezzel szoros összefüggésben, a gazdasági önállóság kívánalma érdekében, a polgári átalakulás megvalósítása volt.

10 10 A 18. század végén 19. század elején a nemzeti identitás védelméért, a nyelvhasználatért, nyelvújításért, kultúráért, tudományért kifejtett törekvések egyesítették szinte az egész magyar társadalmat, tekintet nélkül a rendi hovatartozásra. Ez a korszak a polgári Magyarország megteremtésének előkészítése. A reformellenzék tagjai, köztük báró Wesselényi Miklós, gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos az országgyűléseken, illetve programadó műveikben s a Pesti Hírlap hasábjain, az ország polgári átalakulásáért küzdöttek. E folyamat fontos állomásai voltak a Nemzeti Múzeum megalapítása (1802) és a Magyar Tudós Társaság (Tudományos Akadémia) létrehozása (1825). A reformkori törvények a hűbéri társadalom kereteit feszegető, születő új társadalmi-gazdasági formáció, a polgárosodás formálódására utalnak, s az ennek létrejöttét lehetővé tevő évi áprilisi törvények megszületése felé mutatnak. Az adott társadalmi problémák a nemesi birtok szabad forgalmát megkötő törvények felszámolása, a nem nemesek földtulajdon szerzési joga, a törvény előtti egyenlőség kérdéskörei köré csoportosítva jelentek meg a kor politikai küzdelmeiben. Az úrbéres földek addigi használóinak, azaz a jobbágyságnak tulajdonszerzését lehetővé tevő örökváltság törvénybe iktatását a reformkori országgyűléseken nem sikerült elérni. Az önkéntes örökváltság engedélyezése végül is 1840-ben történt meg ben kimondták a nem nemesek szabad földtulajdonának és közhivatal viselésének jogát. A reform-mozgalom és a márciusi forradalom elérte célját, amikor április 11-én, V. Ferdinánd király szentesítette a polgári átalakulásról szóló törvényeket. Ezek egyes cikkelyei eltörölték az ősiséget, a feudális robotot, a földesúri kilencedet, az egyházi tizedet és a jobbágyok felett ítélkező úriszék intézményét. Így a korábban úrbéres földek jobbágyai tulajdonosokká, személyükben pedig szabad polgárokká váltak szeptemberében a szőlők után fizetett tized (dézsma) kötelezettségét is megszüntették. A volt földesuraknak állami kárpótlást ígértek, ennek mikéntje részletes kidolgozását azonban a hadiesemények meghiúsították. A szabadságharc vérbe fojtása után az évi (Erdélyben az évi) úrbéri pátens újraszabályozta a jobbágyfelszabadítást. A parasztság ekkor a tulajdonába került minden ötödik hold föld megváltására kényszerült. A földesúr és a jobbágyok által közösen használt erdők és legelők kötelező elkülönítése során szintén csökkent a parasztságnak juttatandó terület. Több lezáratlan kérdés megoldása évtizedekig elhúzódott. Az országgyűlés 1868-ban mondta ki a szőlődézsma azonnali és kötelező megváltását, de nem állami kárpótlással. Utolsóként a majorsági zsellérek helyzetét szabályozták 1896-ban. Addigra tízezrek váltak föld nélküli, nincstelen agrárproletárrá, akik részben a városokba húzódtak, de megindult az országból a kivándorlás is. A volt földesurak kártalanítása egészen 1907-ig (Erdélyben ig) elodázódott, s ez a tartalékokkal nem rendelkező középbirtokos nemesség számára megnehezítette gazdasága fenntartását, modernizálását ben bevezették a földtulajdon nyilvántartására szolgáló telekkönyvezést. Az 1856-ban (Erdélyben 1858-ban) felállított úrbéri bíróságok megkezdték munkájukat. A birtokrendezéssel együtt végezhető tagosítás, vagyis a község határában szétszórtan fekvő, földutakkal szabdalt birtokparcellák néhány helyen való összevonása csak a földesúri és az 50 holdnál nagyobb paraszti földeken ment végbe. A kisbirtokos parasztság a mérnöki munka tetemes kiadásait nem tudta vállalni. A dualizmus időszakában, az ország földbirtokszerkezetében a nagybirtok nyomasztó túlsúlya, a parasztság tömegeinek földtelensége volt jellemző. Az ország termőterületeinek harmadát (32,3%) az 1000 hold feletti nagybirtokok foglalták el. A nagybirtok főleg a Nyugat-Dunántúlon volt túlnyomó. Ezzel szemben a piramis alján elhelyezkedő 5 hold alatti gazdaságoknak, melyet a gazdálkodók 53,6%-a bírt, csupán a termőföldek huszada (5,8%-a) jutott. Ezek az egykorú elnevezéssel törpebirtokosok képtelenek voltak megélni birtokukból, más munkát is vállalniuk kellett.

11 11 A túlnépesedés következményeként jelentkező birtokaprózódás és a növekvő mértékű kötött forgalmú ún. hitbizományok egyaránt korlátozták az egészségesebb birtokeloszlást. A jobbágyfelszabadítást követő korszak meghatározó gazdasági folyamatai voltak az elkülönözés (a volt úrbéres földek elkülönítése), a legelők-rétek területének alakulása, illetve a szántóföldi művelés, azon belül is a szemtermelés kiterjesztése, valamint ennek hatása a takarmánytermesztésre igénybe vehető gazdasági művelés alá vont területekre. Az,,okszerű gazdálkodást tekintve, a szántóföldi művelésben a nyomásos gazdálkodást legkorábban a Nyugat- Dunántúlon számolták fel, itt tértek át a szántóföldi takarmánytermesztésre, s a vetésváltó rendszerre. A búza-kukorica vetésforgót alkalmazó gazdálkodásban viszont a vetett takarmányokat nem tudták a rendszerbe illeszteni, így elmaradt a kellő talajerő-pótlás. Az ország keleti felében, Erdélyben még az I. világháború előtt is túlsúlyban volt a nyomásos határhasználat. Az istállózó állattartás arányának növekedésével az 1880-as évekre vált általánossá az egész országban a szántóföldek rendszeres trágyázása. A műtrágya magyarországi alkalmazása az 1870-es években kezdődött egyes cukorgyárak répaföldjein, valamint a mosonmagyaróvári akadémia kísérleti területén (a paraszti birtokokon legkorábban az Őrségben és Vas, Pozsony és Nyitra vármegyében kezdték el használni az 1880-as évek végén). A hazai gyártást az 1890-es évektől létesülő első műtrágyagyárak indították el. A műtrágya-használat szűk elterjedtsége a belterjesedés alacsony fokát jelzi. Az állattenyésztés területén az egyes haszonállatok száma mennyiségi változásánál lényegesebb elem a minőségi, azaz a belterjes tartásmód elterjedésével a fajtaváltás. Az állatok fajtacseréjében főként a 19. század elejétől követhetők nyomon a változások, de a folyamat a század második felében ment végbe. A fajtaváltás a tejelő fajták (lefejő tehenészetek) térnyerése, a hizlalás megjelenése (a szarvasmarha mellett zsírsertések, majd a 20. sz. elejétől a hússertések, húsjuhok) összefüggése nyilvánvaló a gazdasági épületek összetétele változásával (istállók, termény- és takarmánytárolók) és az ipari üzemek terjedésével (pl. cukorgyártás). Az állatállomány összetételének megváltozását növekedés jelzi a szarvasmarha-, sertés- és lóállománynál, kezdeti felfutása után viszont érdemi csökkenés tapasztalható a juhállománynál. Utóbbi esetében a gyapjútermelésben a tengerentúli áru versenye miatt a finomgyapjas fajták csökkenő szerepe tapasztalható a nagybirtokokon. A szarvasmarha-tenyésztésben a nagyobb birtokokon a 19. század második felére a tejelő típusú (pirostarka) szarvasmarhák túlsúlyba kerültek a húshasznosítású, illetve igázásra használt fajtákhoz képest, azonban a paraszti állatállományba csak a század végén kerültek be. A Dél-Dunántúlon a hidegvérű stájer, sváb vagy muraközi ló a 19. század első felétől terjedt el a parasztgazdaságokban. Ezek a fajták a fuvarozásban megfelelőbbek voltak a korábbi magyar parlagi lónál. A magas hegyvidékeket és a köves talajú területeket kivéve, az ökörfogatokat felváltották a lófogatok. A hizlalt állatok eladása mellett, a vagyonszerzés egyik legcélszerűbb módja lett a fuvarozás. A korban több állami ménes is alakult (Bábolna, Kisbér, Fogaras), valamint más kisebb tenyészközpontok is létrejöttek. A régi fajták kiszorításában a lipicai is részt vett a század folyamán. A sertés- és a birkaállomány fajtaváltása is lezajlott, bár voltak extenzív állattartással foglalkozó területek, ahol még a racka és cigája fajtákat tartották előnyösnek. Csak a 18. század utolsó harmadában indult meg a fajtacsere a szerbiai sumadia sertések behozatalával, illetve Ausztria felé lábon történő hajtásával. Ezt keresztezték a szalontai és bakonyi sertéssel, s így kialakult a mangalica fajta. A régi fajtáknak kedvezett az erdei legeltetés, makkoltatás, de a nagyarányú kukoricatermelés is megsokszorozta az állományt. A nagybirtokosok a jelentősebb marhaexport mellett részben sertéseladással, részben a sertéshajtó utak melletti kukorica-eladással, etetőhelyek, téli kukoricatárolók bérbeadásával húztak hasznot főként a Dunántúlon, de a jobbágyok is eladták állataikat a kereskedőknek.

12 12 A jobb munkaeszközök és a mezőgazdasági gépek elterjesztésében a nagybirtokok jártak élen. Az eszközváltás, a gépesítés összefüggött a jobbágyi robot elvesztésével jelentkező munkaerő-problémával is. Az általános tőkehiány és a rendelkezésre nem álló szabad bérmunka következtében, a majorsági munkaerő pótlására a robot növelése mellett másik útként az állandó alkalmazottak (cselédek) számának gyarapítása kínálkozott. A technikai fejlesztés fokozatosan valósult meg az es évektől. Új, korszerűbb munkaeszközök hódítottak tért (cserélhető alkatrészű könnyű ekék, mint a Zugmayer, majd Vidats-féle, lóval hajtott járgányos cséplőgépek, vetőgépek stb.), új növényfajtákat kezdtek vetni (a kukorica, burgonya, dohány után kisebb mértékben a répaféléket, repcét, és a füves takarmányokat is). Mezőgazdasági gépgyárak alapítására viszont csak a reformkor végén került sor, miután 1840-ben megjelentek hazánkban az első járgányos cséplőgépek ben Vidats István Temesvár után Pesten létesített mezőgazdasági gépgyárat. A fejlettebb félvasés vasekék teljes győzelme csak a századfordulón következett be, az évi statisztika az első, amely a faekéket már nem említi. A Vidats-eke mellett a Sack-eke az 1870-es években kezdett szélesebb körben terjedni. Ez már cm mélyen forgatta meg a talajt, így alkalmas volt a kapás- és a takarmánynövények által megkívánt mélyebb talajművelésre. Az első gőzekét 1861-ben, néhány évvel angliai feltalálása után állították üzembe a bánáti Dentán, később Magyaróvárott, s a béllyei főhercegi uradalomban. A gőzeke a cukorrépa-, kukoricaés takarmánytermelő gazdaságokban bizonyult kifizetődőnek. A farámás borona rendkívül lassan szorult ki a teljesen vas boronával szemben. A többi, ház körül is elkészíthető eszköz korszerűsödése is lassabban haladt előre. A századfordulón már a kisebb birtokok is szívesen alkalmazták új eszközként a talajművelésre, gyomtalanításra használatos töltögető ekét és ekekapát. A vetőgépek az 1850-es évek végétől kezdtek elterjedni. Az egyik minőségi csúcsot a magyar Kühne-gyár "Hungária Drill" nevű gépe képviselte re az ország szántóföldjeinek több mint felét már géppel vetették, s a mintegy negyvenezer sorvetőgép fele már 100 hold alatti birtokon dolgozott ben a legtöbb gazdaságban használtak szecskavágót, répavágót, darálókat, de az aratógép és a cséplőgép ekkor még nem a parasztbirtok gépe volt. A magtisztításban a gépgyárak által kínált rosták és konkolyozók révén teljes eszközváltás történt a 20. század elejéig, ugyanígy a cséplés gépesítése is az I. világháború előtt befejeződött. A paraszti gazdaságokban a 19. század második felében vált általánossá a sarlós aratás helyett a hatékonyabb kasza használata a gabona-betakarításban. Az 1850-es években megjelent a lóvontatású aratógép, marokrakó és kévekötő változatban. Beszerzése a századforduló táján kapott nagyobb lendületet, amikor az aratósztrájkok gyakorivá váltak. Az állam azonban igyekezett korlátozni az elterjedését, mert az agrárszegénység kenyérkeresetének legfontosabb forrása az aratás volt. Az ország agrárgazdasági fejlődésének egyik legfontosabb tényezője a kutatóintézetek hálózatának kiépítése volt. A Földmívelésügyi Minisztérium által alapított mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi kutatóintézetek az ágazati felsőoktatásban végzett szakembereket foglalkoztatták mind a kutatásban, mind a szakoktatás területén. Hazánkban a búzanemesítés az évi nagy szárazság, valamint az évi nagy rozsdakár hatására indult meg. Mokry Sámuel a fajták jobb szárazságtűrését és a biztonságosabb termést tűzte ki célul. Cserháti Sándor a Magyaróvári Növénytermelési Kísérleti Állomáson, Grábner Emil az Országos Növénynemesítő Intézetben értek el kiemelkedő eredményeket. Baross Gáborral és Székács Elemérrel végzett munkájuknak köszönhető, hogy megelőzve Európa többi államát 1915-ben érvénybe lépett a szabályzat a nemesített magyar növényfajták állami elismeréséről és állami törzskönyvezéséről. Az 1874-ben és 1888-ban hozott állategészségügyi törvények növelték az állatorvosok számát, s biztosították az állatgyógyászat közigazgatási eszközeit. Az egész ország területére kiterjedő felügyeleti rendszert hoztak létre, így megfelelő alapot teremtettek az intenzív

13 13 állattenyésztéshez. A kormány kedvezményes árral és részletfizetési lehetőséggel, valamint vasúti szállítási kedvezménnyel támogatta a külföldi tenyészállatok behozatalát. A fajtanemesítők, a mezőgazdasági kutatóintézetek irányítása mellett, a törzskönyvezés bevezetésével kiváló eredményeket értek el az egyes hús és tejhasznú állatoknál. Felhasznált irodalom FELHŐ Ibolya (szerk.): Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. I. Dunántúl. Budapest KNÉZY Judit FÜLÖP Éva: A magyar mezőgazdaság története Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest), állandó kiállítás forgatókönyve, KURUCZ György: A Georgikon alapításától 1848-ig. In: Georgikon 200. I. Emlékkönyv a Georgikon alapításának 200. évfordulójára. Szerk. Fülöp É. M. Keszthely 1996, FÜLÖP Éva: A tata-gesztesi Eszterházy-uradalom a XVIII. század első felében. Naszály évi contractusa. In: Hagyomány és történelem. Ünnepi kötet Für Lajos születésnapjára. Szerk. Gebei S. Eger 2000, FÜLÖP Éva: Berzsenyi Dániel: A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul. In: Magyar könyvek - Magyar századok. Szerk. Kollega Tarsoly I. Budapest 2001, FÜLÖP Éva: Mezőgazdasági technológia (szócikk). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy P. Budapest 2007, FÜLÖP Éva Mária: A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdasági szervezete és irányítása METEM-könyvek 8. Sorozatszerk. Somorjai Á. OSB - Zombori I. Budapest FÜLÖP Éva:,,Kedves Hazámfiai, mozdulni kell Egy elfeledett georgikoni: Angyalffy Mátyás András ( ) (megjelenés alatt) SZABAD György: A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra. Budapest WELLMANN Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. Agrártörténeti Tanulmányok 6. Budapest 1979.

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert.

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert. DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM KARCAGI KUTATÓINTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben

XII. Hejõbába társadalma

XII. Hejõbába társadalma XII. HEJÕBÁBA TÁRSADALMA 167 XII. Hejõbába társadalma Bába a feudalizmus idõszakában A korai középkortól az újkorig a gazdaság meghatározó alapja a termõföld, illetve annak nagysága volt. A nemzetségi

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés. A SZÉKELY AKCIÓ TÖRTÉNETE, 1902 1914 Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására BALATON PETRA

Doktori (PhD) értekezés. A SZÉKELY AKCIÓ TÖRTÉNETE, 1902 1914 Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására BALATON PETRA Doktori (PhD) értekezés A SZÉKELY AKCIÓ TÖRTÉNETE, 1902 1914 Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására BALATON PETRA DEBRECENI EGYETEM BTK 2006 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI TÉMA BEMUTATÁSA:

Részletesebben

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata Szerző: Hohl Zsófia Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajz BSc., 3. évfolyam 2011. Koblenz, porosz rajnai kerület földjéről

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KIADVÁNYAI. Tradíció és innováció a 20. századi magyar paraszti gazdálkodásban

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KIADVÁNYAI. Tradíció és innováció a 20. századi magyar paraszti gazdálkodásban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KIADVÁNYAI Tradíció és innováció a 20. századi magyar paraszti gazdálkodásban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

Dr. Ángyán József Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő

Dr. Ángyán József Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZET BÉKÉSCSABAI OSZTÁLY CENTRE FOR REGIONAL STUDIES, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ALFÖLD INSTITUTE BÉKÉSCSABA DEPARTMENT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÁLLATTENYÉSZTÉSTAN

ÁLTALÁNOS ÁLLATTENYÉSZTÉSTAN ÁLTALÁNOS ÁLLATTENYÉSZTÉSTAN Írta/szerkesztette: Vidács Lajos Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék Hódmezővásárhely 2003 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Bevezetés..1.

Részletesebben

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu borító 1 Történelem emelt szintű szóbeli érettségi tételek 2011. május-június 2 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A magyar gazdaság a XIV-XVI. században... 4 4. A világgazdaság

Részletesebben

Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében. SPÓNER Péter

Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében. SPÓNER Péter 76 Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében SPÓNER Péter. Economy and society in village of Füzérkomlós (Hungary) in the first half of the 20 th century Földbirtoklás és erdőgazdálkodás

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

A FÖLDTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON*

A FÖLDTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON* TÖRTÉNETI DOLGOZATOK A FÖLDTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON* OROS IVÁN Az emberiség történetét hosszú ideig döntően befolyásolta a természet, elsősorban a föld és az éghajlat. A környezet

Részletesebben

A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS DÓKA KLÁRA / A DUNA-MAPPÁCIÓ (1823 1845) / TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS/ [1] Dóka Klára A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS I. A DUNA BIRODALMI JELENTÕSÉGE A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN / 2 II. MÛSZAKI KÉPZÉS

Részletesebben

Bácska demográfiai és gazdasági jellemzői a XIX. század elején

Bácska demográfiai és gazdasági jellemzői a XIX. század elején Dr. Györe Zoltán Bácska demográfiai és gazdasági jellemzői a XIX. század elején Munkám célja, hogy röviden összefoglaljam a mai Bácska demográfiai és gazdasági jellemzőit a XIX. század elején. Ehhez forrásanyagként

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Kaposi Zoltán 1. Bevezetés

Kaposi Zoltán 1. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. TÉRGAZDASÁGI ÁTALAKULÁS EGY DÉLNYUGAT-DUNÁNTÚLI TERÜLETEN A 18-19. SZÁZADBAN Kaposi Zoltán 1 Bevezetés Dolgozatunkban egy meglehetően sajátos gazdaság- és természetföldrajzi

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században Fodor Ferenc 2006. 1 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában 36. Magyarország a napóleoni háborúk korában A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlődésben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a

Részletesebben

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787 KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN II. József német telepesei 1784 1787 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Vezető: Prof. Dr. Botos Katalin Témavezető Dr. Szulovszky

Részletesebben

Magyarsarlós Története 2011.

Magyarsarlós Története 2011. Dukai Zoltán Magyarsarlós Története 2011. 1 Tartalomjegyzék Előszó...3. old. I. Magyarsarlós születése...4. old. II. Magyarsarlós a XVIII. században...8. old. II. 1. A település arculata.......11. old.

Részletesebben

1. FÖLDBIRTOK-POLITIKA

1. FÖLDBIRTOK-POLITIKA 1. FÖLDBIRTOK-POLITIKA Tartalom: 1.1 A FÖLDBIRTOK-POLITIKA ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE...1-2 1.1.1 Agrárpolitikai összefüggések...1-3 1.1.2 A földbirtok-politika elvi összefüggései...1-8 1.1.3 A földbirtok-politika

Részletesebben

Vízimalmok, szárazmalmok, szélmalmok a 18-19- században

Vízimalmok, szárazmalmok, szélmalmok a 18-19- században Vízimalmok, szárazmalmok, szélmalmok a 18-19- században BALÁZS GYÖRGY 18. századi történelmünk legjelentősebb eredménye a másfél évszázados török hódoltság, a felszabadító harcok s a Rákóczi-szabadságharc

Részletesebben

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 A somlói szőlészet és borászat jelenlétének korai emlékei A

Részletesebben

NAGYATÁD. Butor Zsanett. Dr. Irás Krisztina

NAGYATÁD. Butor Zsanett. Dr. Irás Krisztina EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TERÜLETI FEJLŐDÉS VIZSGÁLATA EGY KISVÁROS TÖRTÉNETÉN KERESZTÜL NAGYATÁD SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Butor Zsanett térképész és geoinformatikus

Részletesebben

A SZEGEDI TANYARENDSZER KIALAKULÁSA

A SZEGEDI TANYARENDSZER KIALAKULÁSA A SZEGEDI TANYARENDSZER KIALAKULÁSA ÍRTA KRÚDY MÁRIA BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA 1931 52858 Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest. A magyar tanya világgal, a tanya kérdésével

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs, 2009 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ábrajegyzék 4 Táblázatok jegyzéke 5 1. Bevezetés a nagyközségről röviden 7 1.1. Mágocs fekvése, földrajzi

Részletesebben