A tábornokok diszkrét bája (Quarantotti Gambini A piros rózsa és Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című művéről)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tábornokok diszkrét bája (Quarantotti Gambini A piros rózsa és Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című művéről)"

Átírás

1 ANTONIO DONATO SCIACOVELLI A tábornokok diszkrét bája (Quarantotti Gambini A piros rózsa és Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című művéről) Jelen tanulmányunk tárgyát szűkebb értelemben az Osztrák- Magyar Monarchia mint történelmi képződmény jellegzetességeinek az irodalom területén is kitapintható jegyei képezik. Vagyis e tekintetben meglátásunk szerint nem elég a kiemelt jelentőségű momentumokat csak a népek és kultúrák kölcsönkapcsolataiban kutatni; az olvasó közönséget a hangulatuk és varázsuk által szemmel láthatóan még ma is foglyul ejtő írásokban is tetten kell érni őket. Ezzel arra a nagy érdeklődésre szeretnénk utalni, amellyel az olasz olvasók mindenkor és ma is figyelemmel követték és követik az ún. közép-európai irodalom alkotásait, különös tekintettel arra is, hogy az olasz irodalom bizonyos része szervesen illeszkedik a közép-európai szellemi valóságba. Igaz, ez az érdeklődés nem folytonos, ám gyakran az óriási lelkesedés mindent elöntő hullámaival jelenik meg néhány író vonatkozásában. Vajon mi váltotta ki éppen ez utóbbi években az olasz olvasók szenvedélyes vonzalmát Márai Sándor művészete iránt 1? Valóban csupán egy szerencsés kiadói fogás eredményének volna (lett volna) mindez betudható? 2 És 1 Ezzel a kérdéssel magyarországi irodalmi folyóiratok is foglalkoztak. L. FRIED I., Balázs Bélától Márai Sándor-ig (Marinella D'Alessandróval, a magyar irodalom olasz fordítójával beszélget Fried Ilona), in: Élet és Irodalom, 2001/19.; SÁRKÖZY P., Magyar irodalom Olaszországban, in: Kortárs, 2002/6.; A. D. SCIACOVELLI, Credere nel miracolo: la Napoli di Sándor Márai ne Il sangue di San Gennaro, in: Nuova Corvina, Budapest, 2001/9. 2 A kérdést általánosabb értelemben veti fel Fried István a politikus és szépíró Márairól kiadott monográfiájának Az utolsó szó jogán című 3

2 miért éppen A gyertyák csonkig égnek című művel kezdődött e sikersorozat? A választ meglátásunk szerint egyfelől és mindenekelőtt egy bizonyos atmoszféra és életérzés megteremtésének szuggesztív erejében kell keresnünk, másfelől pedig abban, hogy éppen ez a regény az, amelynek tematika-választása az ún. mitteleurópai írók műveiből minduntalan visszaköszön, holott Márai írásai általában véve nem ehhez a történelmi-földrajzi realitáshoz kötődnek, ámbár újabban szembetűnő, hogy a legfrissebb kritika már éppen ebből az aspektusból közelít munkáihoz. Abból a célból, hogy e kérdést az olasz olvasók magyar irodalom iránti érdeklődésének keretei között általánosabb érvénnyel és átfogóbban világítsuk meg mely érdeklődés talán éppen az új évezred első éveiben a Márai-Füst-Esterházy-Kertész quadrumvirátusnak köszönhetően érte el csúcspontját, emlékeztetünk arra, hogy Esterházy a La repubblicának április 8-án adott interjújában határozottan cáfolta azt a feltételezést, hogy valamiféle nosztalgikus vonzalmat táplálna a Monarchia iránt, vagy hogy bármi nyoma rajzolódna is ki ennek a nosztalgiának az éppen az Osztrák-Magyar Monarchia végnapjainak szentelt Harmonia Caelestis néhány igen intenzív emócióval megírt lapján. A cáfolat ellenére bizonyosak lehetünk abban, hogy a huszadik század nagy részének Duna-menti irodalmában az összekötő szövetet éppen egy olyan múltba pillantás képezi, amelynek drámai fókuszában a kétfejű sas hanyatlása áll: Quarantotti Gambini, akit a trieszti irodalom és a közép-európai irodalom kapcsolatáról faggattak, 3 a következőket szögezte le: fejezetében. FRIED I., Ne az író történjen meg, hanem a műve. A politikus és az irodalmi író Márai Sándor, Budapest, 2002., Érdemes mindezt összevetni mindazzal, amit Maier fejteget e kérdést összefoglaló munkájában (Caratteri, motivi, aspetti della letteratura triestina del Novecento, in: C. BO, B. MAIER ET ALII, Scrittori triestini del Novecento, Trieste, 1991, 7-26.), valamint a Bertacchini által rajzolt vázlatosabb képpel (Mitteleuropa, tramonto contadino, narrativa 4

3 A trieszti irodalomnak a közép-európai irodalomhoz való társítását kritikai és történeti vonatkozásban számos olyan íróval együtt, mint például Roth és Musil, akiket Duna-menti íróknak neveznék is elszenvedtük. Az, ami közös lehet a német nyelvű, az egyik vagy másik szláv nyelven, a magyarul vagy az Osztrák- Magyar Birodalom területén született és élt olasz nyelven író szerzők között, az éppen az a valami, amit Párizsban belle époque-nak hívtak, s ami Ausztriában ezzel egy időben tetőzött. Eltekintve attól, hogy a trieszti írók lapjain nem a Duna fénye, hanem a Földközi tengeré csillant meg. 4 A párhuzamos irodalmak magunk elé tűzött vizsgálata során, mely vizsgálat szükségszerűen a Quarantotti Gambini által fentebb felsorolt írók műveit kell hogy megcélozza, hangsúlyoznunk szükséges, hogy mi más véleményen vagyunk azok közös sajátosságának meghatározását illetően, vagy legalább is szükségesnek véljük mineműségének megvilágítását, azaz kézzel foghatóvá és jól körülírhatóvá kell tennünk e sajátszerűségnek, ennek a homályos és nehezen pontosítható fogalomnak a jellegét. Meglátásunk szerint a Birodalom végéről van szó, a gyors hanyatlás azon éveiről, amelyek a századvégi eufóriát követően a Monarchia halálának előérzetét annak összes (politikai, gazdasági, területi, kulturális) következményeivel együtt táplálták. 5 Olasz szempontból s korántsem csupán az isztriai író «popolare» e donna-romanzo, in: ID., Il romanzo del Novecento in Italia. Dal Piacere al Nome della rosa, Roma, 1994, ). 4 R. SCRIVANO, Pier Antonio Quarantotti Gambini, Firenze, 1976, 4. 5 Vö. L.VALIANI, La dissoluzione dell Austria-Ungheria, Milano, 1966,

4 álláspontjáról van itt szó a kétfejű sas agóniája egy régi ellenségnek lett légyen bár az néhány évtizeden át szövetséges is többé-kevésbé dicstelen végét és a nemzet történelme fontos fejezetének lezárulását jelentette, mely fejezet végleges átírására éppen az első világháború végével kerül sor az új rend kebelén belül. Az első világháború tragikus vége, túl az esemény önmagában is traumatikus voltán, az érem másik oldalát is nézve, vagyis a magyar szempontból vizsgálva, Márai Sándor számára akinek elei életüket az egykori Monarchia sajátos valóságában élték meg, s akit önnön sorsa, amely őt a magyar fővárosból kiragadva végül a Monarchia összeomlásának és következményeinek személyes tanújává tett minden bizonnyal alapvető kiinduló pontot jelentett: a benyomások és következtetések leülepedésének kezdetét, hogy aztán a vén Európa válságának teljesebb gondolati szintézisénél kössön ki. Ezt az általa is megélt válságot az említett regényében egy olyan súlyos gondokkal terhes időszakban veti papírra, amikor az öreg kontinensnek már tökéletesen tudatában kellene lennie a háború félelmetes következményeinek. 6 A vizsgálatunk tárgyát képező két regényben tehát (A piros rózsa ben, míg A gyertyák csonkig égnek 1942-ben látott napvilágot) minden további nélkül azonnal kitapintható a tematikai vezérfonal: a múlt emlékezete és ezzel együtt annak vonzereje is, mely múlt intenzíven él tovább a főszereplőkben. Erről a múltról, a Monarchiáéról és arról, ahogy az teljességgel összefonódott Ferenc József alakjával, 6 In: RÓNAY L., Márai Sándor, Budapest, 1990., , de elsősorban Quarantotti Gambini regénye nem jelent meg magyar fordításban. A Nagyvilág című folyóirat egy részletet közölt belőle Csuvár Erzsébet fordításában (P.A. QUARANTOTTI GAMBINI, A piros rózsa novella (fordította: Csuvár Erzsébet), in: Nagyvilág, 1991/12., ). 6

5 jelenik meg 1932-ben Joseph Roth mesterműve, a Radetzkyinduló, mely művet elemzésünk elsődleges vonatkozási pontjának tekintünk. Mindenekelőtt azért, mert Roth regényének főhősei egy már történelemmé váló jelenben élnek (abban a valóságban, amely az uralkodót a solferinói hős leszármazottjaihoz fűzi): eszméjük, hogy életben tarthatnak egy embert, és hogy konzerválhatják azt az államot, melyet ő képvisel, s mindezt sokkalta inkább mindennapi tevékenységükben, semmint vitatható hősi tetteikben (a Trotta-család utolsó leszármazottja feláldozza magát, hogy inni adhasson kiszomjazott seregének) nyilvánítva ki. Másfelől pedig azért vonatkozási pont, mivel s ez is lényeges momentum elemzésünk tárgyában minduntalan jelen van a szereplők egy adott nemzethez a születésüknél fogva tartozásának és az egy hazához való tartozás igényének kérdése is. S talán az egész kérdés egyik legérdekesebb aspektusa akkor tárul föl, ha komplexitása egy-egy elemét a régió és szuperrégió mai Európai Unióbeli koncepciójára vetítjük rá, vagy ha egyszerűen csak az utóbbi esztendőkben tett azon óriási erőfeszítésekre gondolunk, melyek egy nagy egységes Európa megteremtésének kísérletét célozzák. A Monarchia esetében a több nemzetből összetevődő sokszínű állam, melynek hadserege a legmagasabb fokú társulás egyik elemévé próbál válni, paradox módon nem képes érvényre juttatni mást, mint a hasztalanság és a hiúság eszméjét, melynek kísérteties Buzzati-féle hangulatú szimbóluma az isten háta mögötti határőr-laktanya, a fiatal hadnagy von Trotta végső állomáshelye. Mindez az Indulóban egyfelől a Császár tábornoki uniformisában, másfelől pedig polgári kivetülésében von Trotta körzeti kapitány uniformisában szublimalizálódik, s az általunk vizsgált művek egyik-másik főhősének jellemzésében is jelentőségteljes. 7

6 Nos, mind a két regény, amint az az apák és fiúk állandó szembeállítására épülő Radetzky-indulóban látható, két olyan ellenpontozott férfi szereplőt helyez elénk, akiket az együtt eltöltött gyermek- vagy serdülőkor köt össze, s akik évtizedekkel a központban álló akár valóságos, akár képzelt konfliktusuk után találkoznak: Quarantotti Gambini művében két unokatestvér, Piero és Paolo, Máraiéban két barát, a tábornok és Konrád találkozik a vég éveiben, hogy szembe nézzenek egymással, hogy kifejtsék gondolataikat a nem mindig közösen s ezért is ellentmondásokkal terhes megélt élet tapasztalatairól. Paolo osztrák tábornok, a Habsburg korona odaadó híve, aki úgy dönt, hogy a legteljesebben átgondolja azokat az eseményeket, amelyek név szerinti hazáját szembeállították azzal, ami az ő kulturális értelemben vett hazája lehetne 8. Szembenállásuk középpontjában talán a polgári regény szokásos sémait követvén olyan érvek és érzelmi hatások állnak, amelyeket Quarantotti Gambini a regény címét hordozó piros rózsa misztériumával szimbolizál, 9 míg Márai egy olyan asszony 8 Lehetne mondjuk, mivel az a benyomásunk, hogy az Olasz Királyság nem felelt meg maradéktalanul azoknak a várakozásoknak, amelyeket e családok utódai tápláltak magukban, minthogy a maguk történetét a Velencei Köztársaság dicsőséges századainak tükrében szemlélik! Paolo Basseroni tábornok (naiv) elképzelését a következő sorok mintegy szintetizáltan állítják elénk: Ha egyszer már ausztriai olasz alattvalók vagyunk szokta volt mondogatni, miért ne lehetnénk jó alattvalók? (P. A. QUARANTOTTI GAMBINI, La rosa rossa, Torino, 1972, 16). 9 A virágszimbólum-választás kérdéséről írt tanulmányok közül e tekintetben figyelemreméltónak ítéljük meg Pierre Barucco ismereteink szerint egyelőre csak diploma-munka formájában létező művét («Les yeux interdits». Etude psychicritique de l oeuvre de Pier Antonio Quarantotti Gambini, Lille, 1982). 8

7 jelenlétében és egyúttal hiányában tesz hangsúlyossá, akit két férfi szeret: akihez a tábornok hitvesi szeretettel, Konrád pedig eredetében és intenzitásában másféle szerelemmel viszonyul. Annak ellenére, hogy a regény cselekménye látszólag a szerelmek és szenvedélyek kacskaringóit követi, a figyelmes olvasó hamarosan ráérez arra, hogy a két férfi főszereplő reflexióinak és dialógusainak tárgya egészen más természetű, és hogy azok, a szerzők intenciójának megfelelően, korántsem csupán a hősök pszichológiai rajzának ellenpontozottságául szolgálnak. Quarantotti Gambini művében a két unokatestvér figurája tehát azt láttatja velünk, hogy mindegyikük egy-egy olyan modus vivendi-t választott magának, amelyek, az idő múlásával éles viselkedésbeli és általános szemléletbeli eltérésre vezettek közöttük: Piero befelé forduló, provinciális, szürke emberré vált, s neheztel a másikra, irigyli őt, mert az a nagy világból, a birodalmi fővárosból érkezett, és mert mindenekelőtt ő az, aki egy távolba vesző, sőt már egy egyenesen elfelejtett korszak csillogásának utolsó képviselőjeként (kevéssel szülővárosába visszatérte után el is huny) áll előtte. (Elég a színházi jelenetre gondolni, amelynek során a városi nemesség önnön elfogadását várja Paolótól; vagyis mindezt nem azért akarja, hogy rátámadhasson egykori ellenségére, hanem hogy a közelmúltat páros lábbal átugorva idézze fel a mindahányuk számára közös, az új politikai helyzetben is aktualizálható régmúltat). Olyannyira így van ez, hogy a tábornoki rang háttérbe szorul a gróf címe mögött, amely a város polgáraival folytatott kapcsolatokban jövedelmezőbbnek bizonyul. Szép olasz neve volt és olasz nemesi címe, s alapjában véve olasznak is tartotta magát. Nem félt semmiféle elnémetesedéstől, még ha egész 9

8 életében németül beszélt is. Inkább a Császárság volt egy kicsit olasz is, s még inkább azzá lett volna, ha Ausztria olaszai rászánták volna végre magukat arra, hogy jó alattvalók legyenek. Hogy a Császárság olasz is, arról azon az Udvarnál adott díszebéd napján győződött meg véglegesen, amikor a Császár a nagy asztaltársaság füle hallatára toszkánul fordult hozzá. 10 Aki a kétség magvát közülük elhinti, nem Paolo, aki, lett légyen bár olasz, s Ausztria Császárának szolgálatába szegődött, hogy aztán majd az új Itáliába térjen haza, hanem Piero, aki kénytelen elszenvedni mindazokat a megpróbáltatásokat, amelyek egy számára kényelmetlen rokon hazatérésével járnak: «Még csak célzás sem történik majd a múltadra». Paolo gróf elkomolyodott, s egy pillanatig csöndben figyelte Pierót. Nem csak meglepődött, de zavarba is esett. Azokból a szavakból megértette, hogy Piero és Ines asszony aggodalmaskodik amiatt, mert egy egykori osztrák tábornok unokatestvérük van, és mert talán bosszantja is őket, hogy házukban tartózkodik. 11 A tábornok fölébe kerekedik határozott és lendületes járásmódjával, a nyelvek ismeretével, s akár a rejtvények iránt érzett szenvedélyével, valamint azzal a vonzerővel, amelyet a 10 P. A. QUARANTOTTI GAMBINI, La rosa rossa, i. m., Uo. 10

9 ház hölgyeire gyakorol, s amelynek révén Pierót elfogja a kétség asszonyának házastársi hűségét illetően. 12 Ez a felsőbbrendűség különös erővel nyilvánul majd meg Paolo halálával, minthogy emiatt kétségeire Piero választ soha nem kaphat, és mivel az összehasonlítási alap elvész, a kihívás elfogadásának és lehetőségének realitása Piero számára végképp semmivé lesz. A környezet, amelyben ez a rövid, de hatásos esemény játszódik habár rá a tulsó parton, vagyis a már felszabadított területen kerül sor a Monarchiára való állandó, igaz, eltérő intenzitású utalásokkal terhes: elegendő itt Basiliának, a házvezetőnőnek Paolo iránt táplált szeretetére utalni, mely egyszerre szól a katonai hivatásnak, a Leopold- Rend keresztje megbecsülésének is, avagy utalhatunk a főszereplőknek a bécsi, a budapesti, a prágai élettel kapcsolatos véget nem érő észrevételeire, de mindenekelőtt arra az emlékre, amely Bélához, egy magyar funkcionáriushoz kötődik, s amely Ines asszony erkölcsi integritását látszik veszélybe sodorni. De túl mindezeken a szűkebb környezet hangulatát megteremtő jeleneteken, Quarantotti Gambini elbeszélő technikája az, ami olyan új, nyugtalanító momentumokkal gazdagítja a képet, mint az öreg Andreának, Paolo hasonmásának a felbukkanása, vagy a csaknem tökéletes Cadorna-Conrad anagrammára történő utalás, sőt, egy aprócska félreértés is, amely rájátszani látszik a Ferenc József alakjához fűződő anekdoták sokaságára (s Roth csakugyan bőségesen merít is belőlük, amikor a Császár és a von Trotta család találkozát írja le). 12 Vö. e kérdéssel kapcsolatosan a kritikusoknak a francia regényre tett utalásait in B. MAIER, La narrativa di Pier Antonio Quarantotti Gambini e la dolorosa iniziazione dei fanciulli e degli adolescenti alla vita, in C. BO, B. MAIER ET ALII, Scrittori triestini del Novecento, Trieste, 1991, , és a bonyolult, meghamisított családfaeredeztetéseket in R. SCRIVANO, Pier Antonio Quarantotti Gambini, i. m.,

10 Paolo gróf, mint akinek hírtelen megvilágosult minden, fölpattant ültéből. Egy Balzeroni? Egy candiai Balzeroni? Milyen kellemes meglepetés! Micsoda öröm! Ön tehát s itt lehunyta a szemét, mint az, aki emlékeiből egy arcot akar magának felidézni a szegény Lepido márki fia Hát persze! Hát persze! Balzeroni azonban nem mondta meg neki, hogy Lepido az ő nagyapja volt. 13 A két unokatestvér közötti összeütközés éppen a tábornok és gróf halálával szakad meg, s a regény ezt követő eseményei nem is hirdetnek mást, mint a Birodalom halálának immáron véglegessé és visszavonhatatlanná vált tényét, amelyet a regényt záró paragrafus, egy amolyan sajátos postscriptum örökít meg: Egy nap szűkszavú gyásztávirat érkezett Magyarországról egy bizonyos Szoltay Béla haláláról. A táviratot a lánya Ines asszonynak címezte, s arra kérte benne, hogy az elhunyt akaratának megfelelően járjon el. Basilia azonban nem értvén, hogy ki is a szóban forgó személy, elégette az értesítést, mivel attól tartott, hogy azzal megzavarná az asszony nyugalmát. 14 Márai regényében is kiemelten fontos szerephez jut Nini, a házvezetőnő, aki mintegy külső tanúja, közvetett részese csak az eseményeknek. Már-már afféle papnőnek látszik, akinek az a feladata, hogy előkészítse azt az oltárt, 13 P.A. QUARANTOTTI GAMBINI, La rosa rossa, i.m., P. A. QUARANTOTTI GAMBINI, La rosa rossa, i. m.,,

11 amelyen majd a két réges-régi barát találkozójának rituáléja zajlik le, akik egy az emberi kapcsolatokban korántsem ritka válsághelyzetben hirtelen-váratlan szembetalálták magukat egymással. A tábornok és Konrád (akinek neve világosan utal Franz Konrad táborszernagyra, mint ahogy már említettük e tényt a tábornok Paolo által sugalmazott anagramma kapcsán) szintúgy két ellenpontozott karaktert képvisel, amennyiben és elsősorban ami a hazafiság érzetét és az Udvar iránt megmutatkozó számunkra paradigmatikus vonzódást illeti: megvilágosító erejűek az étkezés végén lezajló konfrontatív dialógus első fejtegetései, amikor a tábornok, még mielőtt áttérne a fájdalmasan személyes kérdésekre, nosztalgiával emlékezik meg az egykori lakomákról: - Nagyapám idejében mondja a tábornok, és a bort nézi minden vendég előtt egy pint asztali bor állott. Ez volt a vendég adagja. Egy pint, másfél liter. Asztali. Apám mesélte, hogy a király vendégei előtt is állott kristályüvegben asztali bor. Minden vendég számára külön egy üveggel. Ezért volt asztali, mert ott állott előtte, s ebből annyit ihatott, amennyit akart. A hivatalos borokat külön töltögették. Ez volt az italok rendje a királynál. - Igen mondja Konrád, s vörösen ül, emészt. Akkor még rendje volt mindennek mondja közömbösen. 15 Amíg a tábornok a haza szolgálata mellett döntött, Konrád távolra utazott, s elhagyta a vén kontinenst talán, hogy elfelejtse, amiért egy vadászat alkalmával megkísérelte 15 MÁRAI S., A gyertyák csonkig égnek, Budapest, 2001.,

12 eltenni láb alól azt, aki a legjobb barátja volt, s aki életének akadályává vált azzal, hogy barátja azt a nőt vette feleségül akit ő is megszeretett. Az egykori fiatal százados lemond a katonai karrierről, életmódját megváltoztatja, s új állampolgárságot vesz fel. Amikor a tábornok arra a tényre céloz, hogy Konrád nem harcolta végig a háborút, ahogy a többiek, a vendég a következő ellenvetést teszi: - Angol állampolgár voltam ismétli zavartan Konrád. Az ember nem cserélheti minden évtizedben hazáját. - Nem mondja a tábornok, egyetértően. Azt hiszem, az ember egyáltalán nem cserélheti hazáját. Csak az okmányokat lehet cserélni. Te nem így érezted? - Az én hazám mondja a vendég megszűnt, felbomlott. Az én hazám Lengyelország volt és Bécs, ez a ház és a kaszárnya benn a városban, Galícia és Chopin. Mi maradt mindebből? Ami összekötötte az egészet, az a titokzatos kötőanyag nem hat többé. Minden szétesett, részleteire. Az én hazám egy érzés volt. Ezt az érzést megsértették. Ilyenkor elmegy az ember. A trópusra vagy messzebb. - Messzebb, hová? kérdi hidegen a tábornok. 16 Azt a keserű pesszimizmust, amely áthatja Konrád egész fejtegetését mint már említettük számos tény igazolja: a kor, melyben a regény maga születik, annak tudata, hogy a Monarchia halálának az új, az egész Európa arculatát átszabó háború eseményeinek fényében egy hajdan 16 Uo.,

13 harmonikus struktúra végzeteként kell megmutatkoznia, és ami most már a széthullás mély sebeit viseli magán. Csak a személyes érzelmeiben elárult és emiatt reményvesztetté vált tábornok képes arra, hogy továbbra is táplálja makacs és talán öncélú hitét egy már nem létező világba. S ez az a pont, amelyen teljes mértékben elágazik a két férfi érzésvilága: - Amire esküt tettünk, nincs többé mondja nagyon komolyan a vendég, és fölemeli ő is a poharat. Mind meghaltak, elmentek, feladták azt, amire felesküdtünk. Volt egy világ, amelyért érdemes volt élni és meghalni. Ez a világ meghalt. Az újhoz nincs közöm. Ez minden, amit mondhatok. - Ez a világ számomra él, akkor is, ha a valóságban megszűnt. Él, mert felesküdtem reá. Ez minden, amit mondhatok. - Igen, te katona maradtál feleli a vendég. 17 A tábornok és Konrád között zajló párbeszéd ezt követően több és sokféle kérdést jár be, amelyek bár az elárult házastársi hűség és a baráti szeretet témája mindvégig előtérben marad csak még inkább felerősítik, hogy egy már nem létező világhoz való kötődés választása csupán csak a valóságtól mentes steril gondolatok közé zárkózáshoz vezet: ezt a narrátor annak a száműzetésnek a realitásával példázza, amelyet a tábornok az árulás felfedezésének első pillanatától önként magára vesz. Itt is, mint az Induló -ban, egy kép, egy személynek az imagója (Krisztináé, a tábornok feleségéé, míg Roth regényében a solferinói hős arcképe tölti be e szerepet) emlékeztet arra az elfojtott múltra, amely a hétköznapok fényében visszavételezhető. 17 Uo.,

14 Quarantotti Gambini és Márai tábornokai tehát egy korszakra, egy csaknem határok nélküli állam keretei között bizonyos ideig együtt élő, majd hírtelen új történelmi feltételek közé kerülő egyének és népek történetének ellentmondásos fejezetére való kitekintés élményével ajándékoznak meg minket. Amíg azonban a Roth regényében leírt határ menti helyőrség tisztjei maguk képezik annak az összeomlásnak az alapját, amely majd eléri a Monarchiát, azok a hősök, akiket az isztriai író és a magyar szerző két művének egybevetésével szándékoztunk bemutatni, még ha nem kevés idealizmus hatja is át őket, bonyolultabb, árnyaltabb szemléletmódra látszanak már jutni olyan kérdésekben, amelyek még ma sem vesztették el vonzerejüket. 16

15 Irodalom P. BARUCCO, «Les yeux interdits». Etude psychicritique de l oeuvre de Pier Antonio Quarantotti Gambini (diplomamunka), Lille, R. BERTACCHINI, Mitteleuropa, tramonto contadino, narrativa «popolare» e donna-romanzo, in UA., Il romanzo del Novecento in Italia. Dal Piacere al Nome della rosa, Roma, 1994., FRIED I., FRIED I., Balázs Bélától Márai Sándor-ig (Marinella D'Alessandróval, a magyar irodalom olasz fordítójával beszélget Fried Ilona), in: Élet és Irodalom, 2001/19. Ne az író történjen meg, hanem a műve. A politikus és az irodalmi író Márai Sándor, Budapest, B. MAIER, Caratteri, motivi, aspetti della letteratura triestina del Novecento, in C. BO, B. MAIER ET ALII, Scrittori triestini del Novecento, Trieste, 1991., B. MAIER, La narrativa di Pier Antonio Quarantotti Gambini e la dolorosa iniziazione dei fanciulli e degli adolescenti alla vita, in C. BO, B. MAIER ET ALII, Scrittori triestini del Novecento, Trieste, 1991., MÁRAI S., A gyertyák csonkig égnek, Budapest, P. A. QUARANTOTTI GAMBINI, La rosa rossa, Torino, RÓNAY L., Márai Sándor, Budapest,

16 SÁRKÖZY P., Magyar irodalom Olaszországban, in: Kortárs, 2002/6. A. D. SCIACOVELLI, Credere nel miracolo: la Napoli di Sándor Márai ne Il sangue di San Gennaro, in: Nuova Corvina, Budapest, 2001/9. R. SCRIVANO, Pier Antonio Quarantotti Gambini, in AA. VV., Letteratura italiana. Volume III. I contemporanei, Milano, 1970., R. SCRIVANO, Pier Antonio Quarantotti Gambini, Firenze, L.VALIANI, La dissoluzione dell Austria-Ungheria, Milano,

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Lengyel András. Esszé a szociológiáról. Huszár Tibor: A magyar szociológia története

Lengyel András. Esszé a szociológiáról. Huszár Tibor: A magyar szociológia története Lengyel András Esszé a szociológiáról Huszár Tibor: A magyar szociológia története Huszár Tibor könyve nem szokványos szociológiatörténet. Részben azért, mert a tárgyhoz tartozna magának a szerzőnek az

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig SZERZŐI ISMERTETŐ Isabella Dal Fabbro A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig című doktori (PhD) értekezéséről Dolgozatomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Az Osztrák-Magyar Monarchia ízeiből

Az Osztrák-Magyar Monarchia ízeiből Kolev András Dr. Lelkes Miklós Zsolt Az Osztrák-Magyar Monarchia ízeiből 2015 Kolev András Dr. Lelkes Miklós Zsolt: Az Osztrák-Magyar Monarchia ízeiből András Kolev Miklós Zsolt Lelkes dr.: Tastes of the

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE. Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc. 1. feladat

Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE. Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc. 1. feladat Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc 1. feladat Vizsgáld meg az alábbi színházplakátot, amely a Pécsi Nemzeti Színház Tartuffeelőadásához készült! A mű ismeretében

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 633 8. ÉVFOLYAM Heti óraszám: CÉLOK ÉS FELADATOK A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Várakozásban élünk a következő napokban:

Várakozásban élünk a következő napokban: Művészeti hírlevél Galériánk hírei Ünnepi várakozás Várakozásban élünk a következő napokban: karácsony közeleg, a gyermek-jézus születésének időpontja. Olyan eseményt várunk, amelynek ismerete részlegesen

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép: Súly: Ár: Átütő erő: Méreg:

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép:  Súly: Ár: Átütő erő: Méreg: Női fegyverek Az alábbiakban néhány olyan tipikus női fegyver bemutatása következik, amik nem is mindig fegyverek igazán, sokszor egyéb célokra készültek, és csak az emberi találékonyság és akarat hatására

Részletesebben

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora 1. Melyik királynőre igazak az alábbi állítások? Írd az állítások betűjelét

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

A mintaélet forradalma" "

A mintaélet forradalma KRITIKA A mintaélet forradalma" " GREZSA FERENC ÍRÁSA NÉMETH LÁSZLÓRÓL Amikor elküldötte Grezsa Ferenc új könyvét, Olasz Sándor ezt írta hozzá: Nagyon örülök neki, talán mégjobban, mintha saját könyvem

Részletesebben

Kelemen Attila Ármin. Így működik MARKÓ BÉLA. Groos Zselyke illusztrációival

Kelemen Attila Ármin. Így működik MARKÓ BÉLA. Groos Zselyke illusztrációival Kelemen Attila Ármin Így működik MARKÓ BÉLA Groos Zselyke illusztrációival 3 Milyennek értékeli a romániai magyar értelmiségiek 89 utáni teljesítményét? - - - az értelmiségi, aki a saját közösségével valamiféle

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek 2013 június 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Magvető értékelve Kiadó könyvklubja Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Képek és történetek kereszttüzében élünk, és belezavarodhatunk vagy visszatérhetünk

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 27. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Nemrégiben egy író-olvasó találkozón vettem részt, ahol Kőrösi Zoltán szerintem méltatlanul kevéssé ismert kortárs magyar írónk volt a vendég.

Részletesebben

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL VARGA ISTVÁN Az, hogy az íróval egy időben megszületik a kritikus is, az szinte természetesnek tűnik az irodalomtörténetben. Talán azzal a kiegészítő megjegyzéssel,

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Anyának szülinapja van. Az egész Szabó család a közeli étterembe megy ünnepelni. A kilencéves Tóni örül az ünnepi ebédnek, a tizenhat éves Péternek nincs kedve hozzá.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK I. Irodalomtörténet Máté Ágnes, A királynék bűnbak -szerepe, avagy Griselda története

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

RECENZIÓ. Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán. I. Bevezetés

RECENZIÓ. Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán. I. Bevezetés RECENZIÓ Farkas Ádám Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán I. Bevezetés Egészen napjainkig számos, a 20. század történetétől elválaszthatatlan koncentráló-, internáló-, munka- és haláltáborok kérdésével

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

A betegség a halandóság fölébredt tudata. A lelki betegség az eredendő bűn tudata. Az eredendő bűn, amit nem mi követünk el, mégis mi felelünk érte.

A betegség a halandóság fölébredt tudata. A lelki betegség az eredendő bűn tudata. Az eredendő bűn, amit nem mi követünk el, mégis mi felelünk érte. Vörös István Himnusz a németekhez Tisztelettel figyelem azt a küzdelmet, amit az egészségükért folytatnak. Egésznek kell lenni mindenestől! Tisztelettel figyelem azt a küzdelmet, amit a betegségükért folytatnak.

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL - ELFOGADTÁK 1999. JÚNIUS 18-ÁN - ELÔSZÓ Az Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bizottság (ECRI) az Európa

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben