! " # $% & # ' ! " ( (

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "! " # $% & # ' ! " ( ("

Átírás

1 ! " # $% & # '! " ( ( # Ers Ferenc: Checkpoint Sigmund avagy a Freud-szcenáriók Frank J. Sulloway: Freud, a lélek biológusa. Túl a pszichoanalitikus legendán. Bp., 1987.; Jean-Paul Sartre: Freud. Bp., 1987.; Halász László (szerk.): A freudizmus. Bp., /1. 11 Fügedi Erik: A Szent István jubileum Glatz Ferenc, Kardos József (szerk.): Szent István és kora. Bp., 1988.; Kristó Gyula (szerk.): Az államalapító. Bp., 1988.; Török József (szerk.): Emlékkönyv Szent István halálának 900. évfordulójára. Reprint. Bp., 1988.; Bogyay Tamás: Stephanus rex. Bp., /1. 4 Geréby György: Esztétika a középkorban Redl Károly: Az égi és a földi széprl. Források a késantik és a középkori esztétika történetéhez. Bp., /1. 57 Orthmayr Imre: Az eszméiben él társadalom Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje és viszonya a filozófiához. Bp., /1. 35 Rév István: "Az ember végül..." Berend T. Iván: A magyar gazdasági reform útja. Bp., /1. 20 Rugási Gyula: Vezekl tudomány Lackó Miklós: Korszellem és tudomány Bp., /1. 27 Szcs Jen: Magyar és európai lovagi kultúra Kurcz Ágnes: A magyarországi lovagi kultúra a században. Bp., /1. 43 Takács Imre: Feldarabolt id Magyarországi mvészet körül. I II. Szerk. Marosi Ern. Bp., (A magyarországi mvészet története 2. Fszerk. Aradi Nóra) 1989/1. 51 Vági Gábor: Híres mesterségem címere: P Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák. Bp., /1. 63 % ' Csicskó Mária: Bibliográfia a magyar 1956-tal foglalkozó 1989-ben megjelent könyvekrl 1989/1. 93 Niedermüller Péter: A néprajztudomány válaszútjai avagy a kultúrakutatás elméleti dilemmái 1989/1. 79 Perczel István: Hagyomány, kereszténység és gnószticizmus. Hamvas Béla istenfogalmának forrásai 1989/1. 69 Pet Iván: A közelmúlt története mint bestseller 1989/1. 87

2 Ágoston Gábor: Hegyi Klára, Zimányi Vera: Az oszmán birodalom Európában. Bp., / Bácskai Vera: Rácz István: Városlakó nemesek az Alföldön között. Bp., / Berend Nóra: R. W. Southern: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Bp., / Buzinkay Géza: Dénes Iván Zoltán: Közüggyé emelt kiváltságrzés. A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években. Bp., / Fried István: Ferenczi László: A remény zuhatagja. Bp., / Gajáry István: Eperjessy Géza: A szabad királyi városok kézmvesipara a reformkori Magyarországon. Bp., / Gergely András: Idegen kezek. (A magyar irodalom gyöngyszemei) Szerk. Szántó György Tibor. Bp., / Hanák Péter: Heiszler Vilmos, Szakács Margit, Vörös Károly: Photo Habsburg. Frigyes fherceg és családja. Bp., / Hiller István: Bene Sándor, Borián Gellért: Zrínyi és a vadkan. Bp., / Horváth M. Tamás: Varga Csaba: Politikum és logikum a jogban. A jog társadalomelmélete felé. Bp., / Horváth Pál: Nyíri Tamás: Alapvet etika. Bp., / Jankovics József: Bornemissza Anna megbvöltetése. Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben Közread. Herner János. Bp. Szeged, / Kilián István: Kecskeméti Gábor (szerk.): Magyar nyelv halotti beszédek a XVII. századból. Bp., 1988.; Szabó Péter: A végtisztesség. A fúri gyászszertartás mint látvány. Bp., / Klaniczay Gábor: Gustav Henningsen: A boszorkányok ügyvédje. A baszk boszorkányság és a spanyol inkvizíció ( ). Bp., / Kövér György: Bácskai Vera: A vállalkozók elfutárai. Nagykereskedk a reformkori Pesten. Bp., / Laki Mihály: Kornai János: Régi és új ellentmondások és dilemmák. Bp., / Neményi Mária: Szalai Júlia, Vajda Ágnes: A "szociális" és "egészségügyi" ellátás határán. Bp., / Pirnát Antal: Martinkó András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és vázlat. Bp., /1. 99 Ritter Andrea: Bruno Bettelheim: A végs határ. Bp., / Sárközy Péter: Pál József: A neoklasszicizmus poétikája. Bp., / Szabó Dániel: Ger András: Az elsöpr kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. Bp., / Tóth István György: Philippe Ariès: Gyermek, család, halál. Bp., / ' # " Berend T. Iván fbb munkái a magyar gazdaság 1945 utáni történetérl 1989/1. 22 Sigmund Freud magyarul megjelent (és nem megjelent) mveinek bibliográfiája (Ers Ferenc) 1989/1. 14.

3 Hamvas Béla közelmúltban megjelent mvei és néhány meg nem jelent mve 1989/1. 72 Hankiss Elemér könyvei 1989/1. 66 Kurcz Ágnes mvei (mfordítások) 1989/1. 46 Szcs Jen mvei 1989/1. 47 )! " ( ( * + Bánki Ágnes: [Levél Lányi Andráshoz / BUKSZ, 1990/2./] 1990/ Barabás Jen: Válaszút vagy útveszt. Észrevételek Niedermüller Péter cikkéhez. [BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 3 Fehér M. István: A Lét és id magyar kiadásához 1990/ Fejt Ferenc: Perczel Istvánnak [BUKSZ, 1989/1.] 1990/ Gombár Csaba: Levél Vági Gábornak [BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 3 Kajtár Mária: Hozzászólás a Magris-kérdéshez [BUKSZ, 1990/2.] 1990/ László Ruth: Tisztelt Szerkesztség! 1990/ Modor Ádám: Kedves BUKSZ! [Csicskó Mária és Pet Iván cikkéhez, BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 5 Nagy Ildikó: A Lét és id magyar kiadásához 1990/ Szak Péter Otmár: Megjegyzések Bali János szemléjéhez [BUKSZ, 1990/2.] 1990/ Szántó György Tibor: Gergely Andrásnak [BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 5 Vargyas Zoltán: [Levél Lányi Andráshoz, /BUKSZ, 1990/2./] 1990/3. 275, László Ruth: Reflexió. [Perczel István "Hagyomány, kereszténység és gnoszticizmus" c. cikkére, BUKSZ, 1989/1.] 1990/ Perczel István: Hit, ismeret, hagyomány. Válasz László Ruth reflexióira 1990/ Sárkány Mihály: Vágyak és választások. Újabb észrevételek Niedermüller Péter "A néprajztudomány válaszútjai avagy a kultúrakutatás dilemmái" c. írásához [BUKSZ, 1989/1.] 1990/ Szil Péter: Kövessük-e a svéd (pornó)modellt? Lányi András írásához [BUKSZ, 1990/2.] 1990/ # Békés Vera: Zeusz szamara, avagy a nyelvfilozófia Kelemen János: Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában. Bp., / Bence György: Az értelmiség útja a Tervhivatalig Konrád György, Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Esszé. Bp., /1. 24 Bene Sándor: Vonzások és választások Bethlen Miklós levelei, S. a. r. Jankovics József. Bp., /2. 176

4 Bíró Yvette: Balázs Béla, és akiknek kell Joseph Zsuffa: Béla Balázs, the Man and the Artist. Berkeley/Los Angeles/London, /1. 57 Dalos György: Heym, avagy a német kérdés Stefan Heym: Öt nap júniusban. Bp., / Deák István: A felfoghatatlan Holocaust Arno J. Mayer: Why did the Heavens not Darken? The Final Solution in History; Malvina Graf: The Kraków Ghetto and the Plaszów Camp remembered; Frieda Frome: Some Dare to Dream. Frieda Frome's Escape from Lithuania; Zofia S. Kubar: Double Identity. A Memoir; Stefan Korbonski: The Jew and the Poles in World War II; Wanda Póltawska: And I am Afraid of My Dreams; Eva Schloss: Eva's Story. A Survivor's Tale by the Stepsister of Anne Frank; Len Crome: Unbroken. Resistance and Survival in the Concentration Camps; Alan Adelson, Robert Lapides (szerk.): Lódz Ghetto. Inside a Community under Siege; Micheel R. Marrus: The Holocaust in History; François Furet (szerk.): Unanswered Questions. Nazi Germany and the Genocide of the Jews; Zygmunt Bauman: Modernity and the Holocaust 1990/ Dobszay László: Hibák könyve Márta A. Ghezzo: Epic Songs of Sixteenth-century Hungary. Bp., / Erdélyi Ágnes: Gondolatok és történelmek Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Bp., 1987.; Georg G. Iggers: A német historizmus. A német történelemfelfogás Herdertl napjainkig. Bp., /1. 61 Ers Ferenc: Mérei fényében és árnyékában Mérei Ferenc: Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia körébl. Bp., 1989.; Mérei Ferenc: Freud fényében és árnyékában. Bp., 1989.; Mérei Ferenc: A pszichológiai labirintus. Fondorlatok és kerül utak a lelki életben. Bp., / Fehér Márta: Tény és való Tény és való. Tudományelméleti írások. Szerk. Salat Levente. Bucureti, / Fischer György: A szociológia alkonya? Csepeli György, Örkény Antal: Az alkony. A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a '80-as évek végén. Bp., / Forgács Éva: A kritika mint malkotás Perneczky Géza: A korszak mint malkotás. Bp., 1988.; Perneczky Géza: Picasso Picasso után. Bp., /1. 16 Galicza Péter: Vegyük komolyan? Thomas Mann, Kerényi Károly: Beszélgetések levélben. Bp., /1. 41 Gyáni Gábor: Új lexikon, avitt szócikkekkel Akadémiai Kislexikon. Els kötet A K. Bp., / Kocziszky Éva: Csak a gondolkodó létezik Martin Heidegger: Lét és id. Bp., / Komoróczy Géza: Tartalmában strukturalista, formájában nemzeti Mitológiai enciklopédia, I II. Fszerk. Sz. A. Tokarev, szerk. Hoppál Mihály. Bp., / Kovács András: Az ijeszt végkövetkeztetés Randolph L. Braham: A magyar Holocaust. Bp., /1. 74 Kovács M. Mária: Forradalom náthával? Timothy Garton Ash: We the people... The Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague. Cambridge, / Lányi Kamilla: Látomás és indulat a közgazdasági tanokban Kornai János: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. Bp., / Miskolczy Ambrus: Kelet és Nyugat között Neagu Djuvara: Le pays roumain entre Orient et Occident. Le pricipautées danubiennes au début du XIXe siècle. Paris, /1. 80

5 Nagy András: Veszélyes híd Greskovits Béla, Borszéki Zsuzsa, Palócz Éva: Hidak de hová? Magyarország és a világkiállítás. Bp., / Niedermüller Péter: Az antropológia haszna: egy közép-európai példa Bíró Zoltán és mások: Néphagyományok új környezetben. [Bukarest,] 1987.; Rostás Zoltán (szerk.): Hát ide figyelj édes fiam... Esszék az ifjúságkutatás körébl. H. n ; [Tematikus öszeállítások a Tett folyóiratban, ]; K. A. M. Füzetek, 1 2./ / Pócs Éva: Mágiáról mindenkinek mindenki a mágiáról? Makra Sándor: A mágia. Bp., 1988.; Magyar László András: Bevezetés a kísértettanba. Bp., 1989.; Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Bp., 1987.; Paracelsus: Paragranum. Az igazi gyógyítás oszlopai. Bp., 1990.; Fónagy Iván: A mágia és a titkos tudományok története. Bp., 1943/1989.; Hans Biedermann: A mágikus mvészetek zseblexikona. Bp., / Poszler György: Irodalomtörténet és regénypoétika Szegedy Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Bp., /1. 69 Rainer M. János: Ötvenhat feltámadt forrásai Irodalom és politika. Literatúra, 1989/1 2.; 1956 sajtója október 23. november. 4. Összegyjt. Nagy Ern. Bp., 1989.; 1956 a sajtó tükrében október 22. november 5. Vál. Izsák Lajos, Szabó József. Bp., 1989.; A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások október 23. november 9. Összeáll. Varga László, szerk. Kenedi János. Bp., 1989.; Napról napra sajtója. Október 23. november 4. Válogatás. Vál. Szalay Hanna. Bp., 1989.; Ómolnár Miklós: 12 nap, amely október 23. november 4. Események, emlékek, dokumentumok. Bp., 1989.; Egy népfelkelés dokumentumai, Szerk. Korányi G. Tamás. Bp., 1989.; Titkos jelentések, október 23. november 4. Vál. Geréb Sándor. Bp., 1989.; 1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Dokumentumok. Szerk. Vida István. Vál. Németh Péterné. Nyíregyháza, / Szente Zoltán: A moralizmus és az egalitarizmus határai Kis János: Vannak-e emberi jogaink? Bp., 1986/Párizs, / Szummer Csaba: Jung, a nagy idutazó Carl Gustav Jung: Emlékek, álmok, gondolatok. Bp., 1987.; Carl Gustav Jung: A lélektani típusok általános leírása. Bp., /1. 49 Takács Albert: Jogelmélet és ideológiakritika Hans Kelsen: Tiszta Jogtan. Bp., / Tallár Ferenc: Európa vagy Közép-Európa? Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában. Bp., / Vajda Júlia: Tettesek és áldozatok George Eisen: Árnyak játékai. Gyermekek a Holocaustban. Bp., 1990.; Primo Levi: Akik odavesztek és akik megmenekültek. Bp., / Wessely Anna: Uralom és önuralom Norbert Elias: A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások. Bp., /1. 6 Zemplényi Ferenc: Trubadúrok és katharok Zoltán Falvy: Mediterranean culture and troubadour music. Bp., /1. 30 % ' Bezeczky Gábor: Egy lexikon-szócikk bibliográfiájához 1990/ Dávidházi Péter: A magyar anglisztika és új követe [Takács Péter "T. S. Eliot and the Language of Poetry" c. könyve /Bp., 1989/ kapcsán] 1990/4. 477

6 Kelemen János: Tudományelmélet: programok és módszerek [Bertalan László /szerk./: Magyarázat, megértés, elrejelzés. Bp., kapcsán] 1990/ Lányi András: "Fnök, akarja az ondót?" Pornó a standokon 1990/ Leo Strauss: A bölcselet szociológiája [Ford., jegyz. Lánczi András] 1990/ Leo Strauss: Üldöztetés és az írás mvészete [Ford., bev. Lánczi András] 1990/ Marosi Ern: Interdiszciplinaritás a mvészettörténetben 1990/1. 85 Odorics Ferenc: A strukturalizmus és a konstruktivizmus között 1990/1. 93 Schütz István: Új tézisek a román etnogenezisrl [Gottfried Schramm "Frühe Schicksale der Rumänen. Acht Thesen zur Lokalisierung der lateinischen Kontinuität in Südosteuropa" c. tanulmányáról] 1990/ Sinkó Katalin: A Munkácsy-kérdés a mvészettörténetben [Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály Krisztus trilógiája. Bp., kapcsán] 1990/ Tverdota György: József Attila kultuszának kezdetei 1990/1. 98 Vági Gábor: Településfejlesztés és "reform" 1990/ Bak János: Aron Jakovlevics Gurevics: A középkori népi kultúra. Bp., / Bali János: Nikolaus Harnoncourt: A beszédszer zene. Utak egy új zeneértés felé. Bp., / Bibó István: Géza Hajós: Romantische Gärten der Aufklärung. Englische Landschaftskultur des XVIII. Jahrhunderts in und im Wien. Wien/Köln, / Bodor Péter: Hernádi Miklós: Kisbets történelem. A mindennapi élet elméletéhez. Bp., / Borsányi György: Sipos Péter: Legális és illegális munkásmozgalom ( ). Bp., / Csalog Zsolt: Kbányai János: Magyar siratófal. [Bp.,] / D. Lrincz József: Nyíri Kristóf: Keresztút. Filozófiai esszék. Bp., / Diószegi István: Somogyi Éva: Ferenc József. Bp., / Ers Ferenc: Hódi Sándor: Táj és lélek. Újvidék, / Fülöp Márta: Dan Greenburg, Marcia Jacobs: Hogyan legyünk boldogtalanok. Bp., 1989.; Paul Watzlawik: A helyzet reménytelen, de nem súlyos. Bp., / Galasi Péter: Fazekas Károly, Köll János: Munkaerpiac tkepiac nélkül. Bp., / Gervai Judit: Desmond Morris: A csupasz majom. Bp., / Gyáni Gábor: Hanák Péter: A Kert és a Mhely. Bp., / Hajdu Tibor: István Deák: Beyond Nationalism. A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, New York/Oxford, / Halmos Károly: Jürgen Kocka (hg.): Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich. München, / Hárs Ágnes: Kormos Imre, Munkácsy Ferenc: Foglalkoztatáspolitika válságos helyzetben. (Ózdi tanulságok) Bp., / Heckenast Gusztáv: Papp-Váry Árpád, Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. Bp., /4. 489

7 Hermann Róbert: Erddy Gábor: A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Bp., / Hermann Róbert: Görgey contra Kossuth. S. a. r. Pusztaszeri László. Bp., / Horváth M. Tamás: Sajó András: Társadalmi-jogi változás. A társadalmi változás jogszociológiája. Bp., / Inzelt Annamária: Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedk. (A magyar gazdasági elit a 19. században és a 20. század els felében) Bp., / Jankovics József: Rákóczi László naplója. [S. a. r.] Horn Ildikó, utószó R. Várkonyi Ágnes. Bp., / Kapás István: Erich Fromm, Daisetz Teitaro Suzuki: Zen-buddhizmus és pszichoanalízis. Bp., / Kerényi Ferenc: Protestáns iskoladrámák 1 2. S. a. r. Varga Imre. Bp., / Kerny Terézia: Török Gyöngyi: A Jánosréti Szent Miklós-foltár a Magyar Nemzeti Galériában. Bp., / Kósa László: Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Bp., / Köll János: Haraszti Miklós: Darabbér. Bp., / Kövér György: Lev Trockij: Életem. Bp., / Kulcsár Szabó Ern: A hermeneutika elmélete. Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode. Szöveggyjtemény. Szerk. Fabiny Tibor. Szeged, / L. Nagy Zsuzsa: Raffay Ern: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal... Bp., / Lackó Mihály: Kardos Sándor, Jávor István, Kováts Albert, Kenedi János, Pet Iván, Vági Gábor: "Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van". Bp., [1989] 1990/ Laki Mihály: A Kék Szalag Bizottság gazdasági programjavaslata. Bp., / Lányi Kamilla: Magyar statisztikai zsebkönyv. Bp., / Marianna D. Birnbaum: Claudio Magris: A Habsburg-mítosz az osztrák irodalomban. Részletek. Bp., / Mazsu János: Kovács István Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és mveldés-szociológiai vizsgálata. Bp., / Miskolczy Ambrus: Raoul orban: Fantasma imperiului ungar i Casa Europei. "Maghiaromania" in doctrina ungarismului. Bucureti, / Nagy Sz. Péter: Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, / Németh S. Katalin: Benk József levelezése. Szerk. Szabó György, Tarnai Andor. Bp., / Niedermüller Péter: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp., / Örkény Antal: Angelusz Róbert: Félig-meddig. Reformgondolkodás és reformellenesség. Bp., / Pet Katalin: Füredi János: A rózsat is ideges. Bp., / Pintér Márta Zsuzsanna: Minorita iskoladrámák. S. a. r. Kilián István. Bp., /1. 125

8 Pléh Csaba: Joseph F. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Bp., / Pléh Csaba: T. A. Sebeok, J. Umiker-Sebeok: Ismeri a módszereimet? Avagy: a mesterdetektív logikája. Bp., / Rév Ilona: A Golden Age. Art and Society in Hungary Vál. Éri Gyöngyi, Jobbágyi Zsuzsa. [Bp./London/Miami, é. n.] 1990/ Rév István: Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyír András. Bp., / Romsics Ignác: Hajdu Tibor: Közép-Európa forradalma Bp., / Ruzsa Ágnes: Pomogáts Béla: Irodalmunk szabadságharca. Egy esztend irodalmi élete. Bp., / Sajó András: Max Weber: A politika mint hivatás. Bp., / Sisa József: Magyarországi zsinagógák. Fszerk. Ger László. Bp., / Szabó Dániel, Kiss József: Jónás Károly (összeáll.): Pártpanoptikum. 35 választás, 256 párt Magyarországon Bp., / Szabó Judit: Ungvárszki Ágnes: Gazdaságpolitikai ciklusok Magyarországon Bp., / Szabó Péter: Hélinand de Froidmont: A halál versei. Bp., / Szakács Béla Zsolt: Willibald Sauerländer: A naumburgi donátorszobrok. Beszámoló és kérdések. Bp., / Szamuely László A Petfi Kör vitái hiteles jegyzkönyvek alapján. I. Két közgazdasági vita. Szerk. Hegedüs B. András, Rainer M. János. Bp., / Szilassy Zoltán: Richard Gilman: A dekadencia (avagy egy jelz különös élete). Bp., / Sznyi György Endre: Gömöri György: Angol-magyar kapcsolatok a XVI XVII. században. Bp., / Takács Géza: Zsolnai József, Zsolnai László: Mi a baj a pedagógiával? Bp., / Takács Péter: Henry David Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelességrl. A gazdaságról. Bp., / Vajda Zsuzsanna: Hegedüs T. András, Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei a konszolidáció gyermekei. Bp., / Végh János: Jan Białostocki: Bruegel: Keresztel Szent János prédikációja. Bp., / Vikár György: Sigmund Freud: Önéletrajzi írások. Bp., / Zentai Mária: Fekete Sándor: Petfi evangéliuma. A költ és a francia forradalmak. Bp., / Zimányi Vera: Maksay Ferenc (szerk., bev.): Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Bp., / #. Barna Imre: Könyvek Kapilláriában 1990/ Bukta Zsuzsa: Könyvgyjtés, ritkaságok, aukciók Magyarországon 1990/ Bukta Zsuzsanna: Budapesti könyvaukciók 1990/ F. Nagy Angéla: Kuriózum vagy praktikum? 1990/ Lakner Judit: Liber, európai könyvszemle 1990/4. 516

9 Lakner Judit: The New York Review of Books [1990. július 19.] 1990/ Lakner Judit: The New York Review of Books [1990. május 17.] 1990/ Nádasdy Ádám: Mise természetesebb 1990/ Nádasdy Ádám: Valahol 1990/ Ruzsa Ágnes: Regio. Kisebbségtudományi szemle 1990/ ' # " Balázs Béla halála után kötetben megjelent mvei 1990/1. 58 Csepeli György könyvei 1990/ T. S. Eliot mvei magyarul 1990/ Az Európa Könyvkiadó (Bp.) Írók világa c. sorozatának anglisztikai tárgyú kötetei 1990/ Falvy Zoltán könyvei 1990/1. 36 Stefan Heym könyveibl 1990/ Carl Gustav Jung magyarul megjelent mvei 1990/1. 54 Kelemen János könyvei 1990/ Kerényi Károly újabban Magyarországon kiadott munkái 1990/1. 44 Kis János könyvei 1990/ Konrád György könyvei 1990/1. 26 Kornai János könyvei 1990/ Mérei Ferenc könyvei 1990/ Perneczky Géza könyvei 1990/1. 18 A szegedi szemiotikusok könyvei 1990/1. 97 Szegedy-Maszák Mihály könyvei 1990/1. 70 Szelényi Iván könyvei 1990/1. 27 Takács Ferenc könyvei 1990/ A Társadalomtudományi Könyvtár c. sorozatban (Gondolat, Bp.) megjelent történelemelméleti tárgyú mvek 1990/1. 62 Vági Gábor írásainak bibliográfiája 1990/ Vajda Mihály könyveibl 1990/ Válogatás a magyar anglisztikából 1990/ Vjacseszlav V. Ivanov írásai magyarul 1990/ /! " ( ( + Buda Béla: Bodor Péter ismertetéséhez [BUKSZ, 1990/4.] 1991/1. 3 Harmat Pál: John Lukacs és a magyar lélek [Litván György bírálatához, 1991/1.] 1991/ Huoranszki Ferenc: Tisztelt Tamás Gáspár Miklós! 1991/ Tamás Gáspár Miklós: Levél a szerkeszthöz 1991/ Tverdota György: Levél Ruzsa Ágnesnek [Ruzsa Ágnes ismertetéséhez, 1990/4.] 1991/2. 148

10 , Barabás András: Magyarul van-e a 2x2=5? Kontra Miklós "A terepmunkás dilemmái" c. írásáról (BUKSZ, 1991/3.) 1991/ Gyáni Gábor: Érvek az elkanyarodás ellen. Reflexiók Pach Zsigmond Pál "A középkelet-európai régió az újkor kezdetén" c. írására (BUKSZ, 1991/3.) 1991/ Magyari Vincze Enikó: Hogyan beszéljünk magunkról? [Reflexiók Nagy Olga "A tájékozatlanság és részrehajlás buktatói" c. írásának mögöttes tartalmáról /BUKSZ, 1991/1./] 1991/ Nagy Olga: A tájékozatlanság és részrehajlás buktatói. [Niedermüller Péter "Az antropológia haszna: egy közép-európai példa" c. írásához /BUKSZ, 1990/3./] 1991/1. 8 # András Sándor: Az értelmezés értelme Filozófiai hermeneutika. (Szöveggyjtemény. Karl-Otto Apel, Rudolf Bultmann, Wilhelm Dilthey, Hans- Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Wolfhart Pannenberg, Friedrich Schleiermacher. Bp., 1990.; Bacsó Béla: A megértés mvészete a mvészet megértése. Bp., / Benda Gyula, Bácskai Vera, Faragó Tamás: A Negyedik kötet társadalomképe Magyarország története 4/ Fszerk. Ember Gyz, Heckenast Gusztáv. Bp., / Bodnár M. István: Sztasziótész, ú, ho [Az Ógörög-magyar szótár. Bp., egy címszaváról] 1991/ Csaba László: Kórbonctani jelentés a lengyel szocializmusról Mizsei Kálmán: Lengyelország. Válságok, reformpótlékok és reformok. Bp., / Fehér Ferenc: A lukácsi esztétika dekonstrukciója Radnóti Sándor: "Tisztelt közönség, kulcsot te találj..." Bp., / Fényi Tibor: Nem tudták, de tették [Az els politikai ökológiai könyvek Magyarországon] 1991/ Forgács Éva: mától kezdve így volt? Hatvanas évek. Összeáll., szerk. Beke László és mások. Bp., / Gábor Eszter: Ki mit csinált, és mit ki csinált? Moravánszky Ákos: Építészet az Osztrák Magyar Monarchiában. Bp., 1988.; Sármány Ilona: Historizáló építészet az Osztrák Magyar Monarchiában. Bp., 1990.; Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Bp., / Gulácsi Gábor: Vági Gábor településkutatói pályája Vági Gábor: Magunk, Uraim. (Válogatott írások településekrl, tanácsokról, önkormányzatokról) Bp., / Hahner Péter: Új(?) segédkönyvek a történelemtanítás szolgálatában Szabolcs Ottó, Závodszky Géza (szerk.): Ki kicsoda a történelemben? Bp., 1990.; Markó László (szerk.): Általános történelmi fogalomgyjtemény. Bp., 1990.; Korszer történelem érettségizknek és felvételizknek. [az IKVA kiadó sorozata] Bp., / Huoranszki Ferenc: Téveszme-történeti kalandozások Isaiah Berlin: Négy esszé a szabadságról. Bp., /1. 64 Kálmán C. György: Petfi (S. János) hazahozatala Szemiotikai szövegtan. 1. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. Szerk. Petfi S. János, Békési Imre. Szeged,

11 1990.; Petfi S. János: Szöveg, szövegtan, melemzés. Textológiai tanulmányok. Bp., /1. 57 Kende Péter: Jászi Oszkár hazatér Jászi Oszkár válogatott levelei. Összeáll., jegyz. Litván György, Varga F. János. Bp., 1991.; Jászi Oszkár publicisztikája. Válogatás. Összeáll., jegyz. Litván György, Varga F. János. Bp., 1982.; A Habsburg-monarchia felbomlása. Bp., 1983.; A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Bp., 1986.; A Monarchia jövje. A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok. Bp., 1988.; Magyar kálvária magyar feltámadás. A két forradalom értelme, jelentsége és tanulságai. Bp., 1989.; A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. Válogatás politikaelméleti írásaiból. Szerk. Gyurgyák János, Kövér Szilárd. Bp., / Klaniczay Gábor: Foucault és büntetése; Gángó Gábor: Észrevételek a fordításról; Gyáni Gábor, Pajkossy Gábor: Jegyzetek a jegyzetekrl Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. A börtön története. Bp., /1. 20 Klaniczay Gábor: Kalandozás Európában Engel Pál: Beilleszkedés Európába. A kezdetektl 1440-ig. Bp., / Kovács András Bálint: Mvészet és tömegkultúra: fogalom és realitás Radnóti Sándor: "Tisztelt közönség, kulcsot te találj..." Bp., / Kulcsár Szabó Ern: A kultúrkritikától az etnikumvédelemig Németh László: Sorskérdések. Bp., / L. Nagy Zsuzsa: A Horthy-jelenség Horthy Miklós: Emlékirataim. Bp., / Lányi Gusztáv: Erikson és a pszichohistória Erik H. Erikson: A fiatal Luther és más írások. Bp., 1991.; Botond Ágnes: Pszichohistória avagy a lélek történetiségének tudománya. Bp., / Litván György: Naprakész századforduló John Lukacs: Budapest A Historical Portrait of a City and its Culture. New York, /1. 52 Miskolczy Ambrus: A kontinuitás-vita historikuma Elemér Illyés: Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Areas. New York, / Perneczky Géza: Kísérlet egy legenda racionalizálására György Péter, Pataki Gábor: Az Európai Iskola és az Elvont Mvészek Csoportja. Bp., / Petcz György: Közgazdasági elmélet, gazdasági reform George J. Stigler: Piac és állami szabályozás. Bp., /1. 46 Pór Péter: "Szóld a szavadat és törj szét"! I. Friedrich Nietzsche versei. Utószó: Németh G. Béla. Bp., 1989.; Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra. Tanulmány: Pók Lajos. Bp., /1. 12 Pór Péter: "Szóld a szavadat és törj szét"! II. Friedrich Nietzsche versei. Utószó: Németh G. Béla. Bp., 1989.; Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra. Tanulmány: Pók Lajos. Bp., 1988.; Friedrich Nietzsche: Ifjúkori görög tárgyú írások. Vál., utószó: Tatár György. Bp., 1988., Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Ford., bev. Tatár György. Bp., / R. Várkonyi Ágnes: A második lépés Endrei Walter: Patyolat és posztó. Bp., / Rév István: Provinzpolitik Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronyból. Bp., / Sajó Tamás: Ami a képbe belefér (és ami nem) Kunt, Ern (hg./szerk.): Bild-Kunde Vols-Kunde / Kép-hagyomány nép-hagyomány. Miskolc, /1. 37 Szil Péter: Az érintés irodalma Clare Maxwell-Hudson: Masszázs. Bp., 1990.; Palágyi Jolanda: Gyógyító zónák. Talp- és tenyérmasszázs. Bp., 1990.; Franz Wagner: Reflexzóna-masszázs mindenkinek. Bp., 1989.; Franz Wagner:

12 Akupresszúra otthon. Bp., 1990.; Renate Zauner: A hátfájdalmak természetes gyógymódja. Bp., / Sznyi György Endre: A posztmodern Hamletre várva Roland Mushat Frye: The Renaissance Hamlet. Issues and Responses in Princeton, 1984.; Arthur McGee: The Elizabethan Hamlet. New Haven/London, 1987.; Linda Kay Hoff: Hamlet's Choice. 'Hamlet' a Reformation Allegory. Lewiston/Queenston, 1988.; Kéry László: Talán álmodni. Hamlet tanulmányok. Bp., / Vekerdi László: "A nemzeti mvészet tudományáról" Sub Minervae nationis praesidio. Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdéskörébl Németh Lajos 60. születésnapjára. Bp., / Wessely Anna: Pillanatképek sub specie aeternitatis Georg Simmel: A kacérság lélektana. Bp., 1990.; Georg Simmel: Velence, Firenze, Róma. Mvészetelméleti írások. Bp., / Zentai Mária: Se túl, se innen Dávidházi Péter: "Isten másodszülöttje". A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Bp., / % ' A. Sajti Enik: "Az elmúlni nem akaró múlt": Délvidék / Burke, Peter: A mvészet társadalomtörténete vagy a képek története 1991/ Érdi Péter: Posztmodern természet(?)tudomány 1991/ Karády Viktor: Zsidóság a jelenkori Közép-Európában 1991/1. 86 Kontra Miklós: A terepmunkás dilemmái 1991/ Kovács M. Mária: Hányadik gabonaszem? Maier és a német történészek 1991/ Láttuk-e, hogy jön? Egy konferencia hozzászólásaiból [Bence György, Rév István, Bak János, Andorka Rudolf, Laki Mihály, Kovács András hozzászólásai] 1991/1. 74 Maier, Charles S.: A német történelem mint esettanulmány. 1991/ Pach Zsigmond Pál: A közép-kelet-európai régió az újkor kezdetén 1991/ Peth Sándor: Jogtudós a diktatúrában [Vilmos Holczhauser: Konsens und Konflikt. Die Begriffe des Politischen bei Carl Schmitt. Berlin, kapcsán] 1991/ Pléh Csaba: Szükséglet vagy divat: a megismeréstudományról 1991/ Schmitt, Jean-Claude: Megírható-e a középkor vallástörténete? 1991/ Szentesi Edit: Szabadban tárolt követek [Váradi ktöredékek Szobortöredékek, építészeti faragványok, síremlékek az egykori Biharvármegyei és Nagyváradi Múzeum gyjteményébl. Szerk. Kerny Terézia. Bp., kapcsán] 1991/ Angi János, Papp Imre: Perry Anderson: Az abszolutista állam. Bp., / Arató Ottó dr. Alfred Adler: Emberismeret. Gyakorlati individuálpszichológia. Bp., / Babits Antal: Zohár. A ragyogás könyve. Vál., ford. Bíró Dániel, Réti Péter. Bp., / Erényi Tibor: Pók Attila: A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása. A "Huszadik Század" társadalomszemlélete ( ). Bp., /4. 490

13 Ers Ferenc: ["Új" Freud-könyvek régi micsodák] Sigmund Freud: Totem és tabu. Bp., 1990.; Sigmund Freud: Pszichoanalízis. Öt eladás 1909-ben, a worcesteri Clark Universityn. Bp., 1991.; Sigmund Freud: A halálösztön és az életösztönök. Bp., 1991.; Sigmund Freud: Egy illúzió jövje. Bp., 1991.; Sigmund Freud: Az svalami és az én. Bp., / Fürstner Gabriella: Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpadon. Bp., / Greskovits Béla: Hieronymi Ottó: A magyar gazdaság megújulása nyugati szemmel. Bp., / György Péter: F.I.L.M. A magyar avantgarde film története. Szerk. Peternák Miklós. Bp., 1991.; Filmkultúra Vál. Bíró Yvette, szerk. Zoltán Vince. Bp., / Hafner Zoltán: Bogyay Katalin (szerk.): In memoriam Pilinszky. Bp., / Hahner Péter: Paweł Jasienica: Elmélkedés a polgárháborúról. Bp., / Harmat Pál: Jean Boisson: A rózsaszín háromszög. A homoszexuálisok deportálása ( ). Bp., / Hárs Ágnes: Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Bp., 1989.; Gyekiczky Tamás (szerk.): Munkanélküliség. Megoldások és terápiák. Bp., / Karátson Endre: Jolanta Jastrzbska: Personnages tragiques et grotesques dans la litérature hongroise contemporaine. Amsterdam/Atlanta, / Kende Tamás: L. Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában. Bp., / Kenyeres János: Mario D. Feny: Literature and political change. Budapest, Philadelphia, / Kiss Olga: Staar Gyula: A megélt matematika. Beszélgetések. Bp., / Kósa László: Hetven év. A romániai magyarság története Szerk. Diószegi László, R. Süle Andrea. Bp., / Laki Mihály: Lengyel László: Micsoda év! 1991/ Lakner Judit: Bachman [Gábor], Rajk [László], Peternák [Miklós]: Ravatal Catafalque. H. é. n. 1991/1. 96 Lányi Kamilla: Krösi Gábor, Mátyás László: Gyakorlati ökonometria. Bp., / Lukács Péter: Vajda Zsuzsa: Embergyermek gyermekember. Bp., / Major Iván: Olivier Blanchard, Rudiger Dornbusch, Paul Krugman, Richard Layard, Lawrence Summers: Reform in Eastern Europe. Cambridge, Mass., / Peth Sándor: Hérodotosz: A görög-perzsa háború. Bp., / Pet Katalin: Töttösy Ern: Téboly. H. é. n. 1991/ Pléh Csaba: Ers Ferenc, Karafiáth Judit (szerk.): Irodalom és pszichoanalízis. Helikon Világirodalmi Figyel, 36/ / Radnóti Sándor: Edgar Wind: Mvészet és anarchia. Bp., / Rákos Péter: Rónay László: Márai Sándor. Bp., / Ruzsa György: Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz. Bp., / Síklaki István: György Gergely: Free Word Order and Discourse Interpretation. Bp., /4. 486

14 Sisa József: The Gardens of Europe. Ed. Penelope Hobhouse et al. London, / Szak Péter Otmár: Robert C. Bachmann: Karajan. Megjegyzések egy karrierhez. Bp., / Szak Péter Otmár: Szabados György, Váczi Tamás: A zene ketts természet fénye. Bp., / Szarka László: Baka András: Eötvös Józseftl Jászi Oszkárig. A magyar nemzetiségi politikai gondolkodás változásai. Bp., / Szilasi László: Nagy Miklós: Virrasztók. Bp., / Szummer Csaba: Elizabeth R. Valentine: Fogalmak és nézpontok a pszichológiában. Bp., / Templom Katalin: Viktor E. Frankl:... mégis mondj Igent az Életre! Bp., 1988.; Alfried Längle: Értelmesen élni. Bp., / Tóth István György: Richard van Dülmen: A rettenet színháza. Ítélkezési gyakorlat és büntetrituálék a kora újkorban. Bp., / Tkéczki László: Tudomány, kultúra, mveldés. Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai ( ). Vál., utószó, jegyz. Glatz Ferenc. Bp., / Türei Sándor: Liska Tibor: Antioroszlán. Bp., / Vajda Júlia: Mér László: Észjárások. A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia. Bp., / Vajda Zsuzsanna: Bálint Alice: A gyermekszoba pszichológiája. Bp., 1990.; Marie Winn: Gyerekek gyermekkor nélkül. Bp., /1. 99 Várkonyi Gábor: "Vitéz-e avagy ájtatos?" I. Batthyány Ádám saját kez bnlajstroma s "némely fontos kicsiség". Köread. Szilasi László. Bp., / Vince Péter: Voszka Éva: Tulajdon-reform. Bp., / Voigt Vilmos: Nyelvünk a Duna-tájon. Szerk. Balázs János. Bp., / #. [A szerk.:] Budapest Review of Books. English Supplement 1991/ B. Nagy Anikó: Színházi msorfüzetek a múlt évadban (és azeltt) 1991/ Csaplár Vilmos: A csodavárástól még nem következik be maga a csoda. [Beszélgetés Urbán Tamással, a Pannon Könyvkiadó igazgatójával] 1991/ Forgách András: Színház 1991/ Kálmán C. György: TLS 1991/ Konrád György: Mit tud a leveli béka? (Eine kleine Dankrede) 1991/ Kövendy Katalin: Indice 1991/ Krasztev Péter: Izbor 1991/ Lakner Judit: Lettre Internationale 1991/ Lakner Judit: Simon Wiesenthal: Az igazság malmai... Emlékezések. Bp., / Lepenies, Wolf: Nem vagyunk legyzött ország. Van-e valami az NDK tudományában, amit át lehet menteni egy új világba? 1991/ Nádasdy Ádám: Hol a gyehenna mostanában? 1991/ Nádasdy Ádám: Pártállam és szénmonoxid. 1991/ Nádasdy Tamás: A pontosság és a gúny 1991/ Nádasdy Tamás: És az Ön lelkével 1991/1. 137

15 Sarkadi Borbála: Ex Libris. Lengyel és kelet-európai könyvszemle. 1991/ Takáts József: A vándorévek folyóiratai. Nappali Ház, Pompeji 1991/ Veress Anna: Békakirály és társai 1991/ ' # " 0 "1 2 3 A Délvidékrl [ ] szóló szakirodalomból 1991/ Endrei Walter könyvei 1991/ Engel Pál könyvei 1991/ Az Európai Iskola Körének kiadványai 1991/ Michel Foucault könyvei 1991/1. 22 Írások ktöredékekrl 1991/ A Korszer történelem érettségizknek és felvételizknek (IKVA, Bp.) kötetei 1991/ A "Magyarország története" 4. kötetének naptára. Összeáll. Heckenast Gusztáv 1991/ Charles S. Maier könyvei 1991/ [A megismeréstudomány magyar nyelv szakirodalma] 1991/ Georg Simmel korábban magyarra fordított írásai 1991/ Radnóti Sándor könyvei 1991/ Újabb publikációk Németh Lászlóról. [Válogatás, ] Összeáll. R. Takács Olga 1991/ Válogatás a Horthy-irodalomból 1991/ ! " ( ( ) + Kálmán C. György: Levél a szerkeszthöz [Kiss Szabolcs bírálatához, BUKSZ, 1992/2.] 1992/ Kardos Daróczy Gábor: Noch dazu. Nádasdy Ádám "A pontosság és a gúny" c. írásáról [BUKSZ, 1991/2.] 1992/ Kardos Daróczy Gábor: Pontatlan liberalizmus? [A Kardos Daróczy Nádasdy levélváltás kapcsán, BUKSZ 1992/2.] 1992/ Kis János: Levél a szerkeszthöz [George P. Fletcher bírálatához, BUKSZ, 1992/3.] 1992/ Tóth Elek Illés: Levél a szerkeszthöz [Borbély Gábor és Geréby György bírálatához, BUKSZ, 1992/2.] 1992/3. 281, Hanák Péter: Kezdjük újra a régió-vitát? Pach Zsigmond Pál "A közép-kelet-európai régió az újkor kezdetén" c. írásáról [BUKSZ, 1991/3.] 1992/1. 6 Klima Gyula: Az Angyali Metafizika ördögi buktatói. Válasz Borbély Gábor és Geréby György bírálatára [BUKSZ, 1992/2.] 1992/ Kontra Miklós: Sebváltós bicikli. Barabás András "Magyarul van-e a 2x2=5?" c. írásáról [BUKSZ, 1991/4.] 1992/1. 4

16 Pach Zsigmond Pál: Érvek az elkanyarodás mellett. [Válasz Gyáni Gábornak /BUKSZ, 1991/4./ és Hanák Péternek /BUKSZ, 1992/1./] 1992/ Takács András: Merre még a hajnal? Hozzászólás a néprajz- és antropológiavitához (BUKSZ, ) 1992/ # Agárdi Péter: Az érzéki csábítás vége? Haraszti Miklós: A cenzúra esztétikája. Bp., / Bak János: Mértéktartó Mátyás-megemlékezések Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns Ed. Gy. Bónis et al. Bp., 1989.; Fenyvesi László: Katonahistóriák Mátyás király korából. Bp., 1990.; Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerk. Rázsó Gyula, V. Molnár László. Bp., 1990.; E. Kovács Péter: Matthias Corvinus. Bp., 1990.; Mátyás király Szerk. Barta Gábor. Bp., 1990.; Mátyás, az igazságos. Vál., utószó Kriza Ildikó. Bp., 1990.; Rózsa Feuer-Tóth: Art and Humanism in the Age of Matthias Corvinus. Bp., 1990.; Teke Zsuzsa: Mátyás, a gyzhetetlen király. Bp. [1990.]; Gróf Zrínyi Miklós: Mátyás király életérl való elmélkedések. Bp., /1. 42 Bezeczky Gábor: A stílus nyomában Kemény Gábor: Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. Bp., / Bíró Gáspár: Bibó a nemzeti önrendelkezésrl Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai. Önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntbíráskodás. [In:] Válogatott tanulmányok, IV. Bp., / Borbély Gábor, Geréby György: Az Angyali Metafizika magyarul Aquinói Szent Tamás: A létezrl és a lényegrl. Ford., kommentár: Klima Gyula. Bp., / Comisso, Ellen: Demokrácia és piac Adam Przeworski: Democracy and the Market. Cambridge, / Endreffy Zoltán: Az abortuszról Kis János: Az abortuszról. Érvek és ellenérvek. Bp., / Fletcher, George P.: Lehetséges-e überhaupt abortuszelmélet? Kis János: Az abortuszról. Érvek és ellenérvek. Bp., / Fodor András: Humánpopuláció és nemzet Czeizel Endre: A magyarság genetikája. Debrecen, [1991] 1992/ Fülemile Ágnes: Minden erdélyi nemzetnek igaz és hû öltözéke Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Elszó: Jankovics József, tanulmány: Galavics Géza, R. Várkonyi Ágnes. Bp., / Fülöp Márta: Bálint Mihály és a gyógyítás csodája Bálint Mihály: Az orvos, a betege és a betegség. Bp., 1990.; David H. Malan: Egyéni dinamikus pszichoterápia. Bp., [1991]; Pszichoterápiás esettanulmányok. Szerk. Füredi János. Bp., / Galántai Zoltán, Széky János: Pierre Larousse magyarországi kalandjai Magyar Larousse. Enciklopédikus szótár I. kötet. Paris, 1979./Bp., /1. 12 Gyapay László: Philologia facta est quae philosophia fuit Kölcsey Ferenc levelezése. Válogatás. S. a. r. Szabó G. Zoltán. Bp., 1990.; Remény s emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferencrl. Szerk. Taxner-Tóth Ern, G. Merva Mária. Bp. Fehérgyarmat, 1990.; A mag kikél. Eladások Kölcsey Ferencrl. Szerk.: Taxner- Tóth Ern. Bp. Fehérgyarmat, [1991] 1992/2. 204

17 Harmat Pál: Mit nekünk Hekuba! Pléh Csaba: Pszichológiatörténet. A modern pszichológia kialakulása. Bp., 1992.; Arató Ottó, Kiss György: Az individuálpszichológia és hatása Magyarországon. Bp., 1991.; Kiss György (szerk.): Tanulmányok a magyar pszichológia történetébl. Bp., / Hoppál Mihály: Etno-allegória vagy ál-etnográfia Carlos Castaneda: Don Juan tanításai. A tudás megszerzésének jaki módja. Bp., / Kassai Ilona: Út a nyelvhez esély az életre Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány. Bp., /1. 36 Kiss Szabolcs: Kiáltvány vagy tudománytörténet? Kálmán C. György: Az irodalom mint beszédaktus. Bp., / Kövér György: A magyar gazdaságtörténet-írás régi útjai John Komlos: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac. Ausztria Magyarország gazdasági fejldése a tizenkilencedik században. Bp., / Lábady Tamás: Rendhagyó recenzió egy nem szokványos könyvrl Tamás Lajos: A lízingszerzdés kézikönyve. Bp., / Lefort, Claude: A demokrácia ébredése Keleten Miklós Molnár: La démocratie se lève a l Est. Société civile et communisme en Europe de l Est: Pologne et Hongrie. Paris, / Marosi Ern: Kubler az id formájáról George Kubler: Az id formája. Megjegyzések a tárgyak történetérl. Bp., / Mihályi Péter: Magyar privatizálás Matolcsy György (írta, szerk.): Lábadozásunk évei. A magyar privatizáció. Bp., /1. 48 Miskolczy Ambrus: Harc a fülekért [Tallózás Erdély és Románia történetének újabb irodalmában /James Niessen, Katherine Verdery, Carol Iancu, Beate Walter, William Oldson és Leon Volovici könyveirl/] 1992/ Neumann László: Gyermekkora gyermekkorunk Kemény István: Velük nevelkedett a gép. Magyar munkások a hetvenes évek elején. Bp., / Orthmayr Imre: Hayek-mozaik Friedrich A. Hayek: Út a szolgasághoz. Bp., / Paczolay Péter: Machiavelli: A megunhatatlan rejtély Machiavelli: A Fejedelem. Vál., ford., bev. Juhász Vilmos. Bp., 1991.; Nagy Frigyes: Antimachiavelli. Vál., ford., bev. Juhász Vilmos. Bp., 1991.; T. B. Macaulay: Machiavelli. Bp., /1. 62 Pála Károly: Kivesézett klasszikusok Szörényi László (sorozatszerk.): Matúra klasszikusok Bp., / Perczel István: Üdvözülhet-e a sátán? Az Atyák bölcsessége. Ford. Baán István. Bp., /1. 21 Rainer M. János: Krónikák és kútfk, 1956 Filep Tibor: A debreceni forradalom, október. Tizenkét nap krónikája. Debrecen, 1990.; Erdélyi Iván és mások: Gyr-Sopron megyeiek emlékeznek az 1956-os forradalomra. Bp., 1991.; Ungváry Rudolf: Utána néma csönd. A miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története. Bp., 1991.; Izsák Lajos és mások (szerk.): 1956 plakátjai és röplapjai október 22. november 5. Bp., / Szántay Antal: Testmagasság és ipari forradalom John Komlos: Nutrition and Economic Development in the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy. An Anthropometric History. Princeton, / Szilágyi Márton: Bakaduma Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára ( ). Debrecen, 1991.; Kis Tamás: Bakaduma. A magyar katonai szleng szótára. Bp., /4. 428

18 Takács Péter: Fuite en avant Heller Ágnes: Az igazságosságon túl. Bp., /1. 54 Vermes Gábor: Budapest, Philadelphia John Lukacs: Budapest, A város és kultúrája. Bp., /1. 30 % ' Arató, András: Töprengések a kelet-európai forradalomról [D. Chirot, R. Dahrendorf, J. Elster, F. Furet, J. Habermas, Heller Ágnes, E. Nolte, C. Offe és U. Preuss írásairól] 1992/ Balog Iván: Varázstalanítható-e az antiszemitizmus? 1992/ Bence György: Átmenet és átmentés a humán tudományban 1992/ Burke, Peter: Antropológusok és történészek. Megjegyzések egy kapcsolat történetérl 1992/ Cs. Gyímesi Éva: A drámaíró történelem [A Makkai Sándor-vitáról, a Nem lehet c. dokumentumkötet (Bp., 1989.) kapcsán] 1992/ Csongor Anna, Szuhay Péter: Cigány kultúra, cigánykutatások 1992/ Deák István: Az egy és a sok [Aleksa Djilas "The Contested Country. Yugoslav Unity and the Communist Revolution " c. könyvérl] 1992/1. 76 Dolinszky Miklós: A személytelenség mint prekoncepció. A zenévé váló gesztus 1992/ Gyáni Gábor: A makro- és mikrotörténet vitája 1992/ Horkay Hörcher Ferenc: Történetírás és erkölcsi ítélkezés. Az Acton Creighton levélváltás 1992/ Kampis György: Egy biológiai hermeneutika felé [Melléklet: Az ELMOHA workshopról] 1992/ Kovács András: Szóról szóra 1992/1. 88 Lvei Pál: Jubileumi és tartományi kiállítások Ausztriában 1992/ Marosi Ern: A kép mint tárgy. Néhány újabb mvészettörténeti könyvrl [H. Belting, A. Dülberg, D. Jansen, J. K. Eberlein könyveirl] 1992/ Szamuely László: Szociális piacgazdaság versus jóléti állam? 1992/1. 83 Turán Tamás: Minden zsidó címe 1992/1. 70 " # Erdélyi Ágnes: A megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból. Bp., 1992.; Márkus György: Kultúra és modernitás. Hermeneutikai kísérletek. Bp., / Angelusz Róbert: Szabó Ildikó: Az ember államosítása. Politikai szocializáció Magyarországon. Bp., /1. 99 Berényi Gábor: Dr. Székács István: Pszichoanalízis és természettudomány. H. n., / Buzinkay Géza: Kútfalvy Oszkár: Újságpaloták. Bp., / Csillag István: Sárközy Tamás: A privatizáció joga Magyarországon. Indulat nélküli elmélkedés. Bp., / Dusnoki József: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Bp., /4. 504

19 Forgács Éva: Kállai Ern: Új magyar piktúra. Bp. Leipzig, 1926./Bp., / Gergely György: Zvi Gora: The Unconscious and its Narratives. Bp., / Gyáni Gábor: Julianna Puskás (ed.): Overseas Migration from East-Central and Southeastern Europe Bp., / Hahner Péter: Madaras Éva, Papp Imre (szerk.): Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. Debrecen, / Hermann Róbert: Ezernyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben. Szerk. Jókai Mór és mások. Elszó: Csorba László. Bp., / Kendeffy Gábor: Seneca: De ira. A haragról. Pécs, / Kerny Terézia: Elisabeth: Königin von Ungarn/Erzsébet, a magyarok királynéja. Wien/Köln/Weimar, /1. 97 Klaniczay Gábor: Peter Burke: A népi kultúra a kora újkori Európában. Bp., / L. Nagy Zsuzsa: Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Bp., / Meszerics Tamás: Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Bp., / Radnai Anikó, Pomázi István: Ernst F. Schumacher: A kicsi szép. Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról. Bp., / Rátfay Attila: Zsolnai László: Másként gazdálkodás. Bp., / Ruzsa Ferenc: Veronica Ions: Indiai mitológia. Bp., / Sipos Péter: Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp., / Sz. Jónás Ilona: Jacobus de Voragine: Legenda Aurea. Bp., / Szarvas Zsuzsa: Magyar néphagyomány európai néphagyomány. Szerk. Balázs Géza. Bp./Debrecen, / Tomka Béla: Botos János: A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank története. Bp., / Urbán Aladár: Ian W. Roberts: Nicholas I and the Russian Intervention in Hungary. London, / Vajda Zsuzsa: Thomas Gordon: P.E.T. A szüli eredményesség tanulása. Bp., 1990./1991.; Thomas Gordon: A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T.-módszer. Bp., 1989./ / Voigt Vilmos: Keszeg Vilmos: A folklór határán. A népi írásbeliség verses mfajai Aranyosszéken. Bukarest, / #. Bartholy Eszter: Önkultúra. Életmód-irodalomról, "how to..." irodalomról általában 1992/ Beney Zsuzsa: A Teremt megszólítása 1992/ Dalos György: Egy mezei újságíró feljegyzései. Címadás a magyar sajtóban 1992/ Dalos Rimma: A megvédett hit 1992/ Grendel Lajos: Kalligram. Folyóirat a rendszerváltás határán 1992/ Gyáni Gábor: Human Affairs 1992/4. 518

20 György Péter: Magyarország nem lesz, hanem volt [Magyarország- és Budapestalbumokról] 1992/ Hampshire, Stuart: Húszéves az Index on Censorship 1992/ Konrád György: Sabbatai Zevi Messiás? Szélhámos? Mvész? 1992/ Lakner Judit: Kolumbusz-év, / Lakner Judit: The Higher 1992/ Nádasdy Ádám: A fogoly neve, avagy kétéves a BUKSZ 1992/ Nádasdy Ádám: Good appetite és Zaturek 1992/ Nádasdy Ádám: Hajrá Ausztria! 1992/ Nádasdy Ádám: Válasz Kardos Daróczy Gábornak 1992/ Pásztor Péter: London Review of Books 1992/ Rothman, Tony: A megrabolt olvasó 1992/ ' ' ' # " Ruzsa Ágnes (összeáll.): Fontos könyvek. A BUKSZ válogatott bibliográfiája, / ' # " Az antiszemitizmus legújabb magyar nyelv irodalmából és a magyarul meg nem jelent fontos könyvekrl 1992/ Bálint Mihály munkásságából 1992/ A beszédaktus-elmélet magyar nyelv irodalma 1992/ Carlos Castaneda mvei 1992/ Czeizel Endre könyvei 1992/ Heller Ágnes könyvei 1992/1. 56 John Komlos könyvei 1992/ John Lukacs könyvei 1992/1. 32 Makkai Sándor tudományos munkásságából 1992/ Molnár Miklós könyvei 1992/ Pszichológiatörténeti irodalom magyarul 1992/ Tájékoztató az Aquinói Szent Tamás-irodalomról 1992/ Válogatás ausztriai kiállítási katalógusokból 1992/ Válogatás a közelmúltban megjelent történetiinterjú-kötetekbl 1992/1. 90 Válogatás a szociolingvisztikai irodalomból 1992/ ! " ( ( / + Barna Imre: Kedves Gábor! [Klaniczay Gábor írásához, BUKSZ, 1993/3.] 1993/ Bodnár Judit, Böröcz József: A racionális terminológiaválasztásról [Hadas Miklós írásához, BUKSZ, 1993/2.] 1993/ Fletcher, George P.: Levél a BUKSZ fszerkesztjéhez [Kis János levelére, BUKSZ, 1992/4.] 1993/2. 135

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old.

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old. 184 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1. A tiszta ész: Immanuel Kant és Georg Wilhelm

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

FŐVÁROSI TEGYESZ KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNY 2012.

FŐVÁROSI TEGYESZ KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNY 2012. FŐVÁROSI TEGYESZ KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNY 2012. L.szám Cím Szerző Kiad.év 2313 Diagnózisok 2. Hankiss Elemér 1983 2416...és mi most itt vagyunk Csengey Dénes 1983 6074 /Ezerkilencszázkilencvenhetedik/ 1997. évi

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

CSENGER VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVEINEK NYILVÁNTARTÁSA (a nyilvántartás még nem teljes, az összes könyv feltöltés folyamatban van)

CSENGER VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVEINEK NYILVÁNTARTÁSA (a nyilvántartás még nem teljes, az összes könyv feltöltés folyamatban van) CSENGER VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVEINEK NYILVÁNTARTÁSA (a nyilvántartás még nem teljes, az összes könyv feltöltés folyamatban van) Keresés a könyvek között a Ctrl+F gomb együttes használatával! 37034 / De Coster,Charles.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZERZK AZ ÚJ MAGYAR IRODALMI LEXIKONBAN Aktualizálva: 2003. május ABÁDI NAGY Zoltán (Abádszalók, 1940. nov. 16.): irodalomtörténész, mfordító. 1965-ben a KLTE m. angol szakán

Részletesebben

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 23 24. SZÁM 2006. DECEMBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 24 oldalas melléklettel Balassi Kiadó Kôszeghy Péter Kertész Ákos A lelket fertôzô média Murányi Gábor Történelmi böngészde Tandori

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

INFORMATION COMMUNICATION PHILOSOPHIE PSYCHOLOGIE

INFORMATION COMMUNICATION PHILOSOPHIE PSYCHOLOGIE INFORMATION COMMUNICATION 2956 APÁCZAI CSERE János Magyar Encyclopédia Ed.Kritérion 1977 3106 APÁCZAI CSERE János Magyar Encyclopédia 1-2-3 kötet (Photocopie de n 2956) 3474 CSAPODI Csaba Bibliotheca Corviniana

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.)

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.) A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája v Dr. Pilling János (szerk.) A halál, a haldoklás és a gyász kérdéseivel foglalkozó tanatológia jellegzetesen XX. századi tudományág.

Részletesebben

A szorongásaiddal együtt vagy szerethetô Háy János. Megszületik vagy megcsinálják? Az irodalmi kánon természetrajza

A szorongásaiddal együtt vagy szerethetô Háy János. Megszületik vagy megcsinálják? Az irodalmi kánon természetrajza KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 13 14. SZÁM 2007. JÚLIUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Megszületik vagy megcsinálják? Az irodalmi kánon természetrajza Fotó: Szabó J. Judit A szorongásaiddal együtt vagy szerethetô

Részletesebben

Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 10.)

Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 10.) ADAMIK TAMÁS (klasszika filológus) Nagy magyar gondolkodók II. félév : Kerényi Károly öröksége 2010.04.08. Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN

Részletesebben

VALÓSÁG 2013/9 A TARTALOMBÓL. Zirkuli Péter: Memória A 70-es és 80-as évek magyar társadalmi emlékezete

VALÓSÁG 2013/9 A TARTALOMBÓL. Zirkuli Péter: Memória A 70-es és 80-as évek magyar társadalmi emlékezete VALÓSÁG 2013/9 A TARTALOMBÓL Zirkuli Péter: Memória A 70-es és 80-as évek magyar társadalmi emlékezete Székely Gábor: Nyelvhasználat háborúban és békében Galambos Lászó: Szakért k tündöklése és bukása

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/

Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ 1992 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ 1992 Új filmlexikon

Részletesebben