! " # $% & # ' ! " ( (

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "! " # $% & # ' ! " ( ("

Átírás

1 ! " # $% & # '! " ( ( # Ers Ferenc: Checkpoint Sigmund avagy a Freud-szcenáriók Frank J. Sulloway: Freud, a lélek biológusa. Túl a pszichoanalitikus legendán. Bp., 1987.; Jean-Paul Sartre: Freud. Bp., 1987.; Halász László (szerk.): A freudizmus. Bp., /1. 11 Fügedi Erik: A Szent István jubileum Glatz Ferenc, Kardos József (szerk.): Szent István és kora. Bp., 1988.; Kristó Gyula (szerk.): Az államalapító. Bp., 1988.; Török József (szerk.): Emlékkönyv Szent István halálának 900. évfordulójára. Reprint. Bp., 1988.; Bogyay Tamás: Stephanus rex. Bp., /1. 4 Geréby György: Esztétika a középkorban Redl Károly: Az égi és a földi széprl. Források a késantik és a középkori esztétika történetéhez. Bp., /1. 57 Orthmayr Imre: Az eszméiben él társadalom Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje és viszonya a filozófiához. Bp., /1. 35 Rév István: "Az ember végül..." Berend T. Iván: A magyar gazdasági reform útja. Bp., /1. 20 Rugási Gyula: Vezekl tudomány Lackó Miklós: Korszellem és tudomány Bp., /1. 27 Szcs Jen: Magyar és európai lovagi kultúra Kurcz Ágnes: A magyarországi lovagi kultúra a században. Bp., /1. 43 Takács Imre: Feldarabolt id Magyarországi mvészet körül. I II. Szerk. Marosi Ern. Bp., (A magyarországi mvészet története 2. Fszerk. Aradi Nóra) 1989/1. 51 Vági Gábor: Híres mesterségem címere: P Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák. Bp., /1. 63 % ' Csicskó Mária: Bibliográfia a magyar 1956-tal foglalkozó 1989-ben megjelent könyvekrl 1989/1. 93 Niedermüller Péter: A néprajztudomány válaszútjai avagy a kultúrakutatás elméleti dilemmái 1989/1. 79 Perczel István: Hagyomány, kereszténység és gnószticizmus. Hamvas Béla istenfogalmának forrásai 1989/1. 69 Pet Iván: A közelmúlt története mint bestseller 1989/1. 87

2 Ágoston Gábor: Hegyi Klára, Zimányi Vera: Az oszmán birodalom Európában. Bp., / Bácskai Vera: Rácz István: Városlakó nemesek az Alföldön között. Bp., / Berend Nóra: R. W. Southern: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Bp., / Buzinkay Géza: Dénes Iván Zoltán: Közüggyé emelt kiváltságrzés. A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években. Bp., / Fried István: Ferenczi László: A remény zuhatagja. Bp., / Gajáry István: Eperjessy Géza: A szabad királyi városok kézmvesipara a reformkori Magyarországon. Bp., / Gergely András: Idegen kezek. (A magyar irodalom gyöngyszemei) Szerk. Szántó György Tibor. Bp., / Hanák Péter: Heiszler Vilmos, Szakács Margit, Vörös Károly: Photo Habsburg. Frigyes fherceg és családja. Bp., / Hiller István: Bene Sándor, Borián Gellért: Zrínyi és a vadkan. Bp., / Horváth M. Tamás: Varga Csaba: Politikum és logikum a jogban. A jog társadalomelmélete felé. Bp., / Horváth Pál: Nyíri Tamás: Alapvet etika. Bp., / Jankovics József: Bornemissza Anna megbvöltetése. Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben Közread. Herner János. Bp. Szeged, / Kilián István: Kecskeméti Gábor (szerk.): Magyar nyelv halotti beszédek a XVII. századból. Bp., 1988.; Szabó Péter: A végtisztesség. A fúri gyászszertartás mint látvány. Bp., / Klaniczay Gábor: Gustav Henningsen: A boszorkányok ügyvédje. A baszk boszorkányság és a spanyol inkvizíció ( ). Bp., / Kövér György: Bácskai Vera: A vállalkozók elfutárai. Nagykereskedk a reformkori Pesten. Bp., / Laki Mihály: Kornai János: Régi és új ellentmondások és dilemmák. Bp., / Neményi Mária: Szalai Júlia, Vajda Ágnes: A "szociális" és "egészségügyi" ellátás határán. Bp., / Pirnát Antal: Martinkó András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és vázlat. Bp., /1. 99 Ritter Andrea: Bruno Bettelheim: A végs határ. Bp., / Sárközy Péter: Pál József: A neoklasszicizmus poétikája. Bp., / Szabó Dániel: Ger András: Az elsöpr kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. Bp., / Tóth István György: Philippe Ariès: Gyermek, család, halál. Bp., / ' # " Berend T. Iván fbb munkái a magyar gazdaság 1945 utáni történetérl 1989/1. 22 Sigmund Freud magyarul megjelent (és nem megjelent) mveinek bibliográfiája (Ers Ferenc) 1989/1. 14.

3 Hamvas Béla közelmúltban megjelent mvei és néhány meg nem jelent mve 1989/1. 72 Hankiss Elemér könyvei 1989/1. 66 Kurcz Ágnes mvei (mfordítások) 1989/1. 46 Szcs Jen mvei 1989/1. 47 )! " ( ( * + Bánki Ágnes: [Levél Lányi Andráshoz / BUKSZ, 1990/2./] 1990/ Barabás Jen: Válaszút vagy útveszt. Észrevételek Niedermüller Péter cikkéhez. [BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 3 Fehér M. István: A Lét és id magyar kiadásához 1990/ Fejt Ferenc: Perczel Istvánnak [BUKSZ, 1989/1.] 1990/ Gombár Csaba: Levél Vági Gábornak [BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 3 Kajtár Mária: Hozzászólás a Magris-kérdéshez [BUKSZ, 1990/2.] 1990/ László Ruth: Tisztelt Szerkesztség! 1990/ Modor Ádám: Kedves BUKSZ! [Csicskó Mária és Pet Iván cikkéhez, BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 5 Nagy Ildikó: A Lét és id magyar kiadásához 1990/ Szak Péter Otmár: Megjegyzések Bali János szemléjéhez [BUKSZ, 1990/2.] 1990/ Szántó György Tibor: Gergely Andrásnak [BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 5 Vargyas Zoltán: [Levél Lányi Andráshoz, /BUKSZ, 1990/2./] 1990/3. 275, László Ruth: Reflexió. [Perczel István "Hagyomány, kereszténység és gnoszticizmus" c. cikkére, BUKSZ, 1989/1.] 1990/ Perczel István: Hit, ismeret, hagyomány. Válasz László Ruth reflexióira 1990/ Sárkány Mihály: Vágyak és választások. Újabb észrevételek Niedermüller Péter "A néprajztudomány válaszútjai avagy a kultúrakutatás dilemmái" c. írásához [BUKSZ, 1989/1.] 1990/ Szil Péter: Kövessük-e a svéd (pornó)modellt? Lányi András írásához [BUKSZ, 1990/2.] 1990/ # Békés Vera: Zeusz szamara, avagy a nyelvfilozófia Kelemen János: Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában. Bp., / Bence György: Az értelmiség útja a Tervhivatalig Konrád György, Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Esszé. Bp., /1. 24 Bene Sándor: Vonzások és választások Bethlen Miklós levelei, S. a. r. Jankovics József. Bp., /2. 176

4 Bíró Yvette: Balázs Béla, és akiknek kell Joseph Zsuffa: Béla Balázs, the Man and the Artist. Berkeley/Los Angeles/London, /1. 57 Dalos György: Heym, avagy a német kérdés Stefan Heym: Öt nap júniusban. Bp., / Deák István: A felfoghatatlan Holocaust Arno J. Mayer: Why did the Heavens not Darken? The Final Solution in History; Malvina Graf: The Kraków Ghetto and the Plaszów Camp remembered; Frieda Frome: Some Dare to Dream. Frieda Frome's Escape from Lithuania; Zofia S. Kubar: Double Identity. A Memoir; Stefan Korbonski: The Jew and the Poles in World War II; Wanda Póltawska: And I am Afraid of My Dreams; Eva Schloss: Eva's Story. A Survivor's Tale by the Stepsister of Anne Frank; Len Crome: Unbroken. Resistance and Survival in the Concentration Camps; Alan Adelson, Robert Lapides (szerk.): Lódz Ghetto. Inside a Community under Siege; Micheel R. Marrus: The Holocaust in History; François Furet (szerk.): Unanswered Questions. Nazi Germany and the Genocide of the Jews; Zygmunt Bauman: Modernity and the Holocaust 1990/ Dobszay László: Hibák könyve Márta A. Ghezzo: Epic Songs of Sixteenth-century Hungary. Bp., / Erdélyi Ágnes: Gondolatok és történelmek Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Bp., 1987.; Georg G. Iggers: A német historizmus. A német történelemfelfogás Herdertl napjainkig. Bp., /1. 61 Ers Ferenc: Mérei fényében és árnyékában Mérei Ferenc: Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia körébl. Bp., 1989.; Mérei Ferenc: Freud fényében és árnyékában. Bp., 1989.; Mérei Ferenc: A pszichológiai labirintus. Fondorlatok és kerül utak a lelki életben. Bp., / Fehér Márta: Tény és való Tény és való. Tudományelméleti írások. Szerk. Salat Levente. Bucureti, / Fischer György: A szociológia alkonya? Csepeli György, Örkény Antal: Az alkony. A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a '80-as évek végén. Bp., / Forgács Éva: A kritika mint malkotás Perneczky Géza: A korszak mint malkotás. Bp., 1988.; Perneczky Géza: Picasso Picasso után. Bp., /1. 16 Galicza Péter: Vegyük komolyan? Thomas Mann, Kerényi Károly: Beszélgetések levélben. Bp., /1. 41 Gyáni Gábor: Új lexikon, avitt szócikkekkel Akadémiai Kislexikon. Els kötet A K. Bp., / Kocziszky Éva: Csak a gondolkodó létezik Martin Heidegger: Lét és id. Bp., / Komoróczy Géza: Tartalmában strukturalista, formájában nemzeti Mitológiai enciklopédia, I II. Fszerk. Sz. A. Tokarev, szerk. Hoppál Mihály. Bp., / Kovács András: Az ijeszt végkövetkeztetés Randolph L. Braham: A magyar Holocaust. Bp., /1. 74 Kovács M. Mária: Forradalom náthával? Timothy Garton Ash: We the people... The Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague. Cambridge, / Lányi Kamilla: Látomás és indulat a közgazdasági tanokban Kornai János: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. Bp., / Miskolczy Ambrus: Kelet és Nyugat között Neagu Djuvara: Le pays roumain entre Orient et Occident. Le pricipautées danubiennes au début du XIXe siècle. Paris, /1. 80

5 Nagy András: Veszélyes híd Greskovits Béla, Borszéki Zsuzsa, Palócz Éva: Hidak de hová? Magyarország és a világkiállítás. Bp., / Niedermüller Péter: Az antropológia haszna: egy közép-európai példa Bíró Zoltán és mások: Néphagyományok új környezetben. [Bukarest,] 1987.; Rostás Zoltán (szerk.): Hát ide figyelj édes fiam... Esszék az ifjúságkutatás körébl. H. n ; [Tematikus öszeállítások a Tett folyóiratban, ]; K. A. M. Füzetek, 1 2./ / Pócs Éva: Mágiáról mindenkinek mindenki a mágiáról? Makra Sándor: A mágia. Bp., 1988.; Magyar László András: Bevezetés a kísértettanba. Bp., 1989.; Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Bp., 1987.; Paracelsus: Paragranum. Az igazi gyógyítás oszlopai. Bp., 1990.; Fónagy Iván: A mágia és a titkos tudományok története. Bp., 1943/1989.; Hans Biedermann: A mágikus mvészetek zseblexikona. Bp., / Poszler György: Irodalomtörténet és regénypoétika Szegedy Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Bp., /1. 69 Rainer M. János: Ötvenhat feltámadt forrásai Irodalom és politika. Literatúra, 1989/1 2.; 1956 sajtója október 23. november. 4. Összegyjt. Nagy Ern. Bp., 1989.; 1956 a sajtó tükrében október 22. november 5. Vál. Izsák Lajos, Szabó József. Bp., 1989.; A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások október 23. november 9. Összeáll. Varga László, szerk. Kenedi János. Bp., 1989.; Napról napra sajtója. Október 23. november 4. Válogatás. Vál. Szalay Hanna. Bp., 1989.; Ómolnár Miklós: 12 nap, amely október 23. november 4. Események, emlékek, dokumentumok. Bp., 1989.; Egy népfelkelés dokumentumai, Szerk. Korányi G. Tamás. Bp., 1989.; Titkos jelentések, október 23. november 4. Vál. Geréb Sándor. Bp., 1989.; 1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Dokumentumok. Szerk. Vida István. Vál. Németh Péterné. Nyíregyháza, / Szente Zoltán: A moralizmus és az egalitarizmus határai Kis János: Vannak-e emberi jogaink? Bp., 1986/Párizs, / Szummer Csaba: Jung, a nagy idutazó Carl Gustav Jung: Emlékek, álmok, gondolatok. Bp., 1987.; Carl Gustav Jung: A lélektani típusok általános leírása. Bp., /1. 49 Takács Albert: Jogelmélet és ideológiakritika Hans Kelsen: Tiszta Jogtan. Bp., / Tallár Ferenc: Európa vagy Közép-Európa? Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában. Bp., / Vajda Júlia: Tettesek és áldozatok George Eisen: Árnyak játékai. Gyermekek a Holocaustban. Bp., 1990.; Primo Levi: Akik odavesztek és akik megmenekültek. Bp., / Wessely Anna: Uralom és önuralom Norbert Elias: A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások. Bp., /1. 6 Zemplényi Ferenc: Trubadúrok és katharok Zoltán Falvy: Mediterranean culture and troubadour music. Bp., /1. 30 % ' Bezeczky Gábor: Egy lexikon-szócikk bibliográfiájához 1990/ Dávidházi Péter: A magyar anglisztika és új követe [Takács Péter "T. S. Eliot and the Language of Poetry" c. könyve /Bp., 1989/ kapcsán] 1990/4. 477

6 Kelemen János: Tudományelmélet: programok és módszerek [Bertalan László /szerk./: Magyarázat, megértés, elrejelzés. Bp., kapcsán] 1990/ Lányi András: "Fnök, akarja az ondót?" Pornó a standokon 1990/ Leo Strauss: A bölcselet szociológiája [Ford., jegyz. Lánczi András] 1990/ Leo Strauss: Üldöztetés és az írás mvészete [Ford., bev. Lánczi András] 1990/ Marosi Ern: Interdiszciplinaritás a mvészettörténetben 1990/1. 85 Odorics Ferenc: A strukturalizmus és a konstruktivizmus között 1990/1. 93 Schütz István: Új tézisek a román etnogenezisrl [Gottfried Schramm "Frühe Schicksale der Rumänen. Acht Thesen zur Lokalisierung der lateinischen Kontinuität in Südosteuropa" c. tanulmányáról] 1990/ Sinkó Katalin: A Munkácsy-kérdés a mvészettörténetben [Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály Krisztus trilógiája. Bp., kapcsán] 1990/ Tverdota György: József Attila kultuszának kezdetei 1990/1. 98 Vági Gábor: Településfejlesztés és "reform" 1990/ Bak János: Aron Jakovlevics Gurevics: A középkori népi kultúra. Bp., / Bali János: Nikolaus Harnoncourt: A beszédszer zene. Utak egy új zeneértés felé. Bp., / Bibó István: Géza Hajós: Romantische Gärten der Aufklärung. Englische Landschaftskultur des XVIII. Jahrhunderts in und im Wien. Wien/Köln, / Bodor Péter: Hernádi Miklós: Kisbets történelem. A mindennapi élet elméletéhez. Bp., / Borsányi György: Sipos Péter: Legális és illegális munkásmozgalom ( ). Bp., / Csalog Zsolt: Kbányai János: Magyar siratófal. [Bp.,] / D. Lrincz József: Nyíri Kristóf: Keresztút. Filozófiai esszék. Bp., / Diószegi István: Somogyi Éva: Ferenc József. Bp., / Ers Ferenc: Hódi Sándor: Táj és lélek. Újvidék, / Fülöp Márta: Dan Greenburg, Marcia Jacobs: Hogyan legyünk boldogtalanok. Bp., 1989.; Paul Watzlawik: A helyzet reménytelen, de nem súlyos. Bp., / Galasi Péter: Fazekas Károly, Köll János: Munkaerpiac tkepiac nélkül. Bp., / Gervai Judit: Desmond Morris: A csupasz majom. Bp., / Gyáni Gábor: Hanák Péter: A Kert és a Mhely. Bp., / Hajdu Tibor: István Deák: Beyond Nationalism. A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, New York/Oxford, / Halmos Károly: Jürgen Kocka (hg.): Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich. München, / Hárs Ágnes: Kormos Imre, Munkácsy Ferenc: Foglalkoztatáspolitika válságos helyzetben. (Ózdi tanulságok) Bp., / Heckenast Gusztáv: Papp-Váry Árpád, Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. Bp., /4. 489

7 Hermann Róbert: Erddy Gábor: A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Bp., / Hermann Róbert: Görgey contra Kossuth. S. a. r. Pusztaszeri László. Bp., / Horváth M. Tamás: Sajó András: Társadalmi-jogi változás. A társadalmi változás jogszociológiája. Bp., / Inzelt Annamária: Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedk. (A magyar gazdasági elit a 19. században és a 20. század els felében) Bp., / Jankovics József: Rákóczi László naplója. [S. a. r.] Horn Ildikó, utószó R. Várkonyi Ágnes. Bp., / Kapás István: Erich Fromm, Daisetz Teitaro Suzuki: Zen-buddhizmus és pszichoanalízis. Bp., / Kerényi Ferenc: Protestáns iskoladrámák 1 2. S. a. r. Varga Imre. Bp., / Kerny Terézia: Török Gyöngyi: A Jánosréti Szent Miklós-foltár a Magyar Nemzeti Galériában. Bp., / Kósa László: Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Bp., / Köll János: Haraszti Miklós: Darabbér. Bp., / Kövér György: Lev Trockij: Életem. Bp., / Kulcsár Szabó Ern: A hermeneutika elmélete. Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode. Szöveggyjtemény. Szerk. Fabiny Tibor. Szeged, / L. Nagy Zsuzsa: Raffay Ern: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal... Bp., / Lackó Mihály: Kardos Sándor, Jávor István, Kováts Albert, Kenedi János, Pet Iván, Vági Gábor: "Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van". Bp., [1989] 1990/ Laki Mihály: A Kék Szalag Bizottság gazdasági programjavaslata. Bp., / Lányi Kamilla: Magyar statisztikai zsebkönyv. Bp., / Marianna D. Birnbaum: Claudio Magris: A Habsburg-mítosz az osztrák irodalomban. Részletek. Bp., / Mazsu János: Kovács István Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és mveldés-szociológiai vizsgálata. Bp., / Miskolczy Ambrus: Raoul orban: Fantasma imperiului ungar i Casa Europei. "Maghiaromania" in doctrina ungarismului. Bucureti, / Nagy Sz. Péter: Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, / Németh S. Katalin: Benk József levelezése. Szerk. Szabó György, Tarnai Andor. Bp., / Niedermüller Péter: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp., / Örkény Antal: Angelusz Róbert: Félig-meddig. Reformgondolkodás és reformellenesség. Bp., / Pet Katalin: Füredi János: A rózsat is ideges. Bp., / Pintér Márta Zsuzsanna: Minorita iskoladrámák. S. a. r. Kilián István. Bp., /1. 125

8 Pléh Csaba: Joseph F. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Bp., / Pléh Csaba: T. A. Sebeok, J. Umiker-Sebeok: Ismeri a módszereimet? Avagy: a mesterdetektív logikája. Bp., / Rév Ilona: A Golden Age. Art and Society in Hungary Vál. Éri Gyöngyi, Jobbágyi Zsuzsa. [Bp./London/Miami, é. n.] 1990/ Rév István: Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyír András. Bp., / Romsics Ignác: Hajdu Tibor: Közép-Európa forradalma Bp., / Ruzsa Ágnes: Pomogáts Béla: Irodalmunk szabadságharca. Egy esztend irodalmi élete. Bp., / Sajó András: Max Weber: A politika mint hivatás. Bp., / Sisa József: Magyarországi zsinagógák. Fszerk. Ger László. Bp., / Szabó Dániel, Kiss József: Jónás Károly (összeáll.): Pártpanoptikum. 35 választás, 256 párt Magyarországon Bp., / Szabó Judit: Ungvárszki Ágnes: Gazdaságpolitikai ciklusok Magyarországon Bp., / Szabó Péter: Hélinand de Froidmont: A halál versei. Bp., / Szakács Béla Zsolt: Willibald Sauerländer: A naumburgi donátorszobrok. Beszámoló és kérdések. Bp., / Szamuely László A Petfi Kör vitái hiteles jegyzkönyvek alapján. I. Két közgazdasági vita. Szerk. Hegedüs B. András, Rainer M. János. Bp., / Szilassy Zoltán: Richard Gilman: A dekadencia (avagy egy jelz különös élete). Bp., / Sznyi György Endre: Gömöri György: Angol-magyar kapcsolatok a XVI XVII. században. Bp., / Takács Géza: Zsolnai József, Zsolnai László: Mi a baj a pedagógiával? Bp., / Takács Péter: Henry David Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelességrl. A gazdaságról. Bp., / Vajda Zsuzsanna: Hegedüs T. András, Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei a konszolidáció gyermekei. Bp., / Végh János: Jan Białostocki: Bruegel: Keresztel Szent János prédikációja. Bp., / Vikár György: Sigmund Freud: Önéletrajzi írások. Bp., / Zentai Mária: Fekete Sándor: Petfi evangéliuma. A költ és a francia forradalmak. Bp., / Zimányi Vera: Maksay Ferenc (szerk., bev.): Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Bp., / #. Barna Imre: Könyvek Kapilláriában 1990/ Bukta Zsuzsa: Könyvgyjtés, ritkaságok, aukciók Magyarországon 1990/ Bukta Zsuzsanna: Budapesti könyvaukciók 1990/ F. Nagy Angéla: Kuriózum vagy praktikum? 1990/ Lakner Judit: Liber, európai könyvszemle 1990/4. 516

9 Lakner Judit: The New York Review of Books [1990. július 19.] 1990/ Lakner Judit: The New York Review of Books [1990. május 17.] 1990/ Nádasdy Ádám: Mise természetesebb 1990/ Nádasdy Ádám: Valahol 1990/ Ruzsa Ágnes: Regio. Kisebbségtudományi szemle 1990/ ' # " Balázs Béla halála után kötetben megjelent mvei 1990/1. 58 Csepeli György könyvei 1990/ T. S. Eliot mvei magyarul 1990/ Az Európa Könyvkiadó (Bp.) Írók világa c. sorozatának anglisztikai tárgyú kötetei 1990/ Falvy Zoltán könyvei 1990/1. 36 Stefan Heym könyveibl 1990/ Carl Gustav Jung magyarul megjelent mvei 1990/1. 54 Kelemen János könyvei 1990/ Kerényi Károly újabban Magyarországon kiadott munkái 1990/1. 44 Kis János könyvei 1990/ Konrád György könyvei 1990/1. 26 Kornai János könyvei 1990/ Mérei Ferenc könyvei 1990/ Perneczky Géza könyvei 1990/1. 18 A szegedi szemiotikusok könyvei 1990/1. 97 Szegedy-Maszák Mihály könyvei 1990/1. 70 Szelényi Iván könyvei 1990/1. 27 Takács Ferenc könyvei 1990/ A Társadalomtudományi Könyvtár c. sorozatban (Gondolat, Bp.) megjelent történelemelméleti tárgyú mvek 1990/1. 62 Vági Gábor írásainak bibliográfiája 1990/ Vajda Mihály könyveibl 1990/ Válogatás a magyar anglisztikából 1990/ Vjacseszlav V. Ivanov írásai magyarul 1990/ /! " ( ( + Buda Béla: Bodor Péter ismertetéséhez [BUKSZ, 1990/4.] 1991/1. 3 Harmat Pál: John Lukacs és a magyar lélek [Litván György bírálatához, 1991/1.] 1991/ Huoranszki Ferenc: Tisztelt Tamás Gáspár Miklós! 1991/ Tamás Gáspár Miklós: Levél a szerkeszthöz 1991/ Tverdota György: Levél Ruzsa Ágnesnek [Ruzsa Ágnes ismertetéséhez, 1990/4.] 1991/2. 148

10 , Barabás András: Magyarul van-e a 2x2=5? Kontra Miklós "A terepmunkás dilemmái" c. írásáról (BUKSZ, 1991/3.) 1991/ Gyáni Gábor: Érvek az elkanyarodás ellen. Reflexiók Pach Zsigmond Pál "A középkelet-európai régió az újkor kezdetén" c. írására (BUKSZ, 1991/3.) 1991/ Magyari Vincze Enikó: Hogyan beszéljünk magunkról? [Reflexiók Nagy Olga "A tájékozatlanság és részrehajlás buktatói" c. írásának mögöttes tartalmáról /BUKSZ, 1991/1./] 1991/ Nagy Olga: A tájékozatlanság és részrehajlás buktatói. [Niedermüller Péter "Az antropológia haszna: egy közép-európai példa" c. írásához /BUKSZ, 1990/3./] 1991/1. 8 # András Sándor: Az értelmezés értelme Filozófiai hermeneutika. (Szöveggyjtemény. Karl-Otto Apel, Rudolf Bultmann, Wilhelm Dilthey, Hans- Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Wolfhart Pannenberg, Friedrich Schleiermacher. Bp., 1990.; Bacsó Béla: A megértés mvészete a mvészet megértése. Bp., / Benda Gyula, Bácskai Vera, Faragó Tamás: A Negyedik kötet társadalomképe Magyarország története 4/ Fszerk. Ember Gyz, Heckenast Gusztáv. Bp., / Bodnár M. István: Sztasziótész, ú, ho [Az Ógörög-magyar szótár. Bp., egy címszaváról] 1991/ Csaba László: Kórbonctani jelentés a lengyel szocializmusról Mizsei Kálmán: Lengyelország. Válságok, reformpótlékok és reformok. Bp., / Fehér Ferenc: A lukácsi esztétika dekonstrukciója Radnóti Sándor: "Tisztelt közönség, kulcsot te találj..." Bp., / Fényi Tibor: Nem tudták, de tették [Az els politikai ökológiai könyvek Magyarországon] 1991/ Forgács Éva: mától kezdve így volt? Hatvanas évek. Összeáll., szerk. Beke László és mások. Bp., / Gábor Eszter: Ki mit csinált, és mit ki csinált? Moravánszky Ákos: Építészet az Osztrák Magyar Monarchiában. Bp., 1988.; Sármány Ilona: Historizáló építészet az Osztrák Magyar Monarchiában. Bp., 1990.; Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Bp., / Gulácsi Gábor: Vági Gábor településkutatói pályája Vági Gábor: Magunk, Uraim. (Válogatott írások településekrl, tanácsokról, önkormányzatokról) Bp., / Hahner Péter: Új(?) segédkönyvek a történelemtanítás szolgálatában Szabolcs Ottó, Závodszky Géza (szerk.): Ki kicsoda a történelemben? Bp., 1990.; Markó László (szerk.): Általános történelmi fogalomgyjtemény. Bp., 1990.; Korszer történelem érettségizknek és felvételizknek. [az IKVA kiadó sorozata] Bp., / Huoranszki Ferenc: Téveszme-történeti kalandozások Isaiah Berlin: Négy esszé a szabadságról. Bp., /1. 64 Kálmán C. György: Petfi (S. János) hazahozatala Szemiotikai szövegtan. 1. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. Szerk. Petfi S. János, Békési Imre. Szeged,

11 1990.; Petfi S. János: Szöveg, szövegtan, melemzés. Textológiai tanulmányok. Bp., /1. 57 Kende Péter: Jászi Oszkár hazatér Jászi Oszkár válogatott levelei. Összeáll., jegyz. Litván György, Varga F. János. Bp., 1991.; Jászi Oszkár publicisztikája. Válogatás. Összeáll., jegyz. Litván György, Varga F. János. Bp., 1982.; A Habsburg-monarchia felbomlása. Bp., 1983.; A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Bp., 1986.; A Monarchia jövje. A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok. Bp., 1988.; Magyar kálvária magyar feltámadás. A két forradalom értelme, jelentsége és tanulságai. Bp., 1989.; A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. Válogatás politikaelméleti írásaiból. Szerk. Gyurgyák János, Kövér Szilárd. Bp., / Klaniczay Gábor: Foucault és büntetése; Gángó Gábor: Észrevételek a fordításról; Gyáni Gábor, Pajkossy Gábor: Jegyzetek a jegyzetekrl Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. A börtön története. Bp., /1. 20 Klaniczay Gábor: Kalandozás Európában Engel Pál: Beilleszkedés Európába. A kezdetektl 1440-ig. Bp., / Kovács András Bálint: Mvészet és tömegkultúra: fogalom és realitás Radnóti Sándor: "Tisztelt közönség, kulcsot te találj..." Bp., / Kulcsár Szabó Ern: A kultúrkritikától az etnikumvédelemig Németh László: Sorskérdések. Bp., / L. Nagy Zsuzsa: A Horthy-jelenség Horthy Miklós: Emlékirataim. Bp., / Lányi Gusztáv: Erikson és a pszichohistória Erik H. Erikson: A fiatal Luther és más írások. Bp., 1991.; Botond Ágnes: Pszichohistória avagy a lélek történetiségének tudománya. Bp., / Litván György: Naprakész századforduló John Lukacs: Budapest A Historical Portrait of a City and its Culture. New York, /1. 52 Miskolczy Ambrus: A kontinuitás-vita historikuma Elemér Illyés: Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Areas. New York, / Perneczky Géza: Kísérlet egy legenda racionalizálására György Péter, Pataki Gábor: Az Európai Iskola és az Elvont Mvészek Csoportja. Bp., / Petcz György: Közgazdasági elmélet, gazdasági reform George J. Stigler: Piac és állami szabályozás. Bp., /1. 46 Pór Péter: "Szóld a szavadat és törj szét"! I. Friedrich Nietzsche versei. Utószó: Németh G. Béla. Bp., 1989.; Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra. Tanulmány: Pók Lajos. Bp., /1. 12 Pór Péter: "Szóld a szavadat és törj szét"! II. Friedrich Nietzsche versei. Utószó: Németh G. Béla. Bp., 1989.; Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra. Tanulmány: Pók Lajos. Bp., 1988.; Friedrich Nietzsche: Ifjúkori görög tárgyú írások. Vál., utószó: Tatár György. Bp., 1988., Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Ford., bev. Tatár György. Bp., / R. Várkonyi Ágnes: A második lépés Endrei Walter: Patyolat és posztó. Bp., / Rév István: Provinzpolitik Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronyból. Bp., / Sajó Tamás: Ami a képbe belefér (és ami nem) Kunt, Ern (hg./szerk.): Bild-Kunde Vols-Kunde / Kép-hagyomány nép-hagyomány. Miskolc, /1. 37 Szil Péter: Az érintés irodalma Clare Maxwell-Hudson: Masszázs. Bp., 1990.; Palágyi Jolanda: Gyógyító zónák. Talp- és tenyérmasszázs. Bp., 1990.; Franz Wagner: Reflexzóna-masszázs mindenkinek. Bp., 1989.; Franz Wagner:

12 Akupresszúra otthon. Bp., 1990.; Renate Zauner: A hátfájdalmak természetes gyógymódja. Bp., / Sznyi György Endre: A posztmodern Hamletre várva Roland Mushat Frye: The Renaissance Hamlet. Issues and Responses in Princeton, 1984.; Arthur McGee: The Elizabethan Hamlet. New Haven/London, 1987.; Linda Kay Hoff: Hamlet's Choice. 'Hamlet' a Reformation Allegory. Lewiston/Queenston, 1988.; Kéry László: Talán álmodni. Hamlet tanulmányok. Bp., / Vekerdi László: "A nemzeti mvészet tudományáról" Sub Minervae nationis praesidio. Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdéskörébl Németh Lajos 60. születésnapjára. Bp., / Wessely Anna: Pillanatképek sub specie aeternitatis Georg Simmel: A kacérság lélektana. Bp., 1990.; Georg Simmel: Velence, Firenze, Róma. Mvészetelméleti írások. Bp., / Zentai Mária: Se túl, se innen Dávidházi Péter: "Isten másodszülöttje". A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Bp., / % ' A. Sajti Enik: "Az elmúlni nem akaró múlt": Délvidék / Burke, Peter: A mvészet társadalomtörténete vagy a képek története 1991/ Érdi Péter: Posztmodern természet(?)tudomány 1991/ Karády Viktor: Zsidóság a jelenkori Közép-Európában 1991/1. 86 Kontra Miklós: A terepmunkás dilemmái 1991/ Kovács M. Mária: Hányadik gabonaszem? Maier és a német történészek 1991/ Láttuk-e, hogy jön? Egy konferencia hozzászólásaiból [Bence György, Rév István, Bak János, Andorka Rudolf, Laki Mihály, Kovács András hozzászólásai] 1991/1. 74 Maier, Charles S.: A német történelem mint esettanulmány. 1991/ Pach Zsigmond Pál: A közép-kelet-európai régió az újkor kezdetén 1991/ Peth Sándor: Jogtudós a diktatúrában [Vilmos Holczhauser: Konsens und Konflikt. Die Begriffe des Politischen bei Carl Schmitt. Berlin, kapcsán] 1991/ Pléh Csaba: Szükséglet vagy divat: a megismeréstudományról 1991/ Schmitt, Jean-Claude: Megírható-e a középkor vallástörténete? 1991/ Szentesi Edit: Szabadban tárolt követek [Váradi ktöredékek Szobortöredékek, építészeti faragványok, síremlékek az egykori Biharvármegyei és Nagyváradi Múzeum gyjteményébl. Szerk. Kerny Terézia. Bp., kapcsán] 1991/ Angi János, Papp Imre: Perry Anderson: Az abszolutista állam. Bp., / Arató Ottó dr. Alfred Adler: Emberismeret. Gyakorlati individuálpszichológia. Bp., / Babits Antal: Zohár. A ragyogás könyve. Vál., ford. Bíró Dániel, Réti Péter. Bp., / Erényi Tibor: Pók Attila: A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása. A "Huszadik Század" társadalomszemlélete ( ). Bp., /4. 490

13 Ers Ferenc: ["Új" Freud-könyvek régi micsodák] Sigmund Freud: Totem és tabu. Bp., 1990.; Sigmund Freud: Pszichoanalízis. Öt eladás 1909-ben, a worcesteri Clark Universityn. Bp., 1991.; Sigmund Freud: A halálösztön és az életösztönök. Bp., 1991.; Sigmund Freud: Egy illúzió jövje. Bp., 1991.; Sigmund Freud: Az svalami és az én. Bp., / Fürstner Gabriella: Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpadon. Bp., / Greskovits Béla: Hieronymi Ottó: A magyar gazdaság megújulása nyugati szemmel. Bp., / György Péter: F.I.L.M. A magyar avantgarde film története. Szerk. Peternák Miklós. Bp., 1991.; Filmkultúra Vál. Bíró Yvette, szerk. Zoltán Vince. Bp., / Hafner Zoltán: Bogyay Katalin (szerk.): In memoriam Pilinszky. Bp., / Hahner Péter: Paweł Jasienica: Elmélkedés a polgárháborúról. Bp., / Harmat Pál: Jean Boisson: A rózsaszín háromszög. A homoszexuálisok deportálása ( ). Bp., / Hárs Ágnes: Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Bp., 1989.; Gyekiczky Tamás (szerk.): Munkanélküliség. Megoldások és terápiák. Bp., / Karátson Endre: Jolanta Jastrzbska: Personnages tragiques et grotesques dans la litérature hongroise contemporaine. Amsterdam/Atlanta, / Kende Tamás: L. Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában. Bp., / Kenyeres János: Mario D. Feny: Literature and political change. Budapest, Philadelphia, / Kiss Olga: Staar Gyula: A megélt matematika. Beszélgetések. Bp., / Kósa László: Hetven év. A romániai magyarság története Szerk. Diószegi László, R. Süle Andrea. Bp., / Laki Mihály: Lengyel László: Micsoda év! 1991/ Lakner Judit: Bachman [Gábor], Rajk [László], Peternák [Miklós]: Ravatal Catafalque. H. é. n. 1991/1. 96 Lányi Kamilla: Krösi Gábor, Mátyás László: Gyakorlati ökonometria. Bp., / Lukács Péter: Vajda Zsuzsa: Embergyermek gyermekember. Bp., / Major Iván: Olivier Blanchard, Rudiger Dornbusch, Paul Krugman, Richard Layard, Lawrence Summers: Reform in Eastern Europe. Cambridge, Mass., / Peth Sándor: Hérodotosz: A görög-perzsa háború. Bp., / Pet Katalin: Töttösy Ern: Téboly. H. é. n. 1991/ Pléh Csaba: Ers Ferenc, Karafiáth Judit (szerk.): Irodalom és pszichoanalízis. Helikon Világirodalmi Figyel, 36/ / Radnóti Sándor: Edgar Wind: Mvészet és anarchia. Bp., / Rákos Péter: Rónay László: Márai Sándor. Bp., / Ruzsa György: Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz. Bp., / Síklaki István: György Gergely: Free Word Order and Discourse Interpretation. Bp., /4. 486

14 Sisa József: The Gardens of Europe. Ed. Penelope Hobhouse et al. London, / Szak Péter Otmár: Robert C. Bachmann: Karajan. Megjegyzések egy karrierhez. Bp., / Szak Péter Otmár: Szabados György, Váczi Tamás: A zene ketts természet fénye. Bp., / Szarka László: Baka András: Eötvös Józseftl Jászi Oszkárig. A magyar nemzetiségi politikai gondolkodás változásai. Bp., / Szilasi László: Nagy Miklós: Virrasztók. Bp., / Szummer Csaba: Elizabeth R. Valentine: Fogalmak és nézpontok a pszichológiában. Bp., / Templom Katalin: Viktor E. Frankl:... mégis mondj Igent az Életre! Bp., 1988.; Alfried Längle: Értelmesen élni. Bp., / Tóth István György: Richard van Dülmen: A rettenet színháza. Ítélkezési gyakorlat és büntetrituálék a kora újkorban. Bp., / Tkéczki László: Tudomány, kultúra, mveldés. Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai ( ). Vál., utószó, jegyz. Glatz Ferenc. Bp., / Türei Sándor: Liska Tibor: Antioroszlán. Bp., / Vajda Júlia: Mér László: Észjárások. A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia. Bp., / Vajda Zsuzsanna: Bálint Alice: A gyermekszoba pszichológiája. Bp., 1990.; Marie Winn: Gyerekek gyermekkor nélkül. Bp., /1. 99 Várkonyi Gábor: "Vitéz-e avagy ájtatos?" I. Batthyány Ádám saját kez bnlajstroma s "némely fontos kicsiség". Köread. Szilasi László. Bp., / Vince Péter: Voszka Éva: Tulajdon-reform. Bp., / Voigt Vilmos: Nyelvünk a Duna-tájon. Szerk. Balázs János. Bp., / #. [A szerk.:] Budapest Review of Books. English Supplement 1991/ B. Nagy Anikó: Színházi msorfüzetek a múlt évadban (és azeltt) 1991/ Csaplár Vilmos: A csodavárástól még nem következik be maga a csoda. [Beszélgetés Urbán Tamással, a Pannon Könyvkiadó igazgatójával] 1991/ Forgách András: Színház 1991/ Kálmán C. György: TLS 1991/ Konrád György: Mit tud a leveli béka? (Eine kleine Dankrede) 1991/ Kövendy Katalin: Indice 1991/ Krasztev Péter: Izbor 1991/ Lakner Judit: Lettre Internationale 1991/ Lakner Judit: Simon Wiesenthal: Az igazság malmai... Emlékezések. Bp., / Lepenies, Wolf: Nem vagyunk legyzött ország. Van-e valami az NDK tudományában, amit át lehet menteni egy új világba? 1991/ Nádasdy Ádám: Hol a gyehenna mostanában? 1991/ Nádasdy Ádám: Pártállam és szénmonoxid. 1991/ Nádasdy Tamás: A pontosság és a gúny 1991/ Nádasdy Tamás: És az Ön lelkével 1991/1. 137

15 Sarkadi Borbála: Ex Libris. Lengyel és kelet-európai könyvszemle. 1991/ Takáts József: A vándorévek folyóiratai. Nappali Ház, Pompeji 1991/ Veress Anna: Békakirály és társai 1991/ ' # " 0 "1 2 3 A Délvidékrl [ ] szóló szakirodalomból 1991/ Endrei Walter könyvei 1991/ Engel Pál könyvei 1991/ Az Európai Iskola Körének kiadványai 1991/ Michel Foucault könyvei 1991/1. 22 Írások ktöredékekrl 1991/ A Korszer történelem érettségizknek és felvételizknek (IKVA, Bp.) kötetei 1991/ A "Magyarország története" 4. kötetének naptára. Összeáll. Heckenast Gusztáv 1991/ Charles S. Maier könyvei 1991/ [A megismeréstudomány magyar nyelv szakirodalma] 1991/ Georg Simmel korábban magyarra fordított írásai 1991/ Radnóti Sándor könyvei 1991/ Újabb publikációk Németh Lászlóról. [Válogatás, ] Összeáll. R. Takács Olga 1991/ Válogatás a Horthy-irodalomból 1991/ ! " ( ( ) + Kálmán C. György: Levél a szerkeszthöz [Kiss Szabolcs bírálatához, BUKSZ, 1992/2.] 1992/ Kardos Daróczy Gábor: Noch dazu. Nádasdy Ádám "A pontosság és a gúny" c. írásáról [BUKSZ, 1991/2.] 1992/ Kardos Daróczy Gábor: Pontatlan liberalizmus? [A Kardos Daróczy Nádasdy levélváltás kapcsán, BUKSZ 1992/2.] 1992/ Kis János: Levél a szerkeszthöz [George P. Fletcher bírálatához, BUKSZ, 1992/3.] 1992/ Tóth Elek Illés: Levél a szerkeszthöz [Borbély Gábor és Geréby György bírálatához, BUKSZ, 1992/2.] 1992/3. 281, Hanák Péter: Kezdjük újra a régió-vitát? Pach Zsigmond Pál "A közép-kelet-európai régió az újkor kezdetén" c. írásáról [BUKSZ, 1991/3.] 1992/1. 6 Klima Gyula: Az Angyali Metafizika ördögi buktatói. Válasz Borbély Gábor és Geréby György bírálatára [BUKSZ, 1992/2.] 1992/ Kontra Miklós: Sebváltós bicikli. Barabás András "Magyarul van-e a 2x2=5?" c. írásáról [BUKSZ, 1991/4.] 1992/1. 4

16 Pach Zsigmond Pál: Érvek az elkanyarodás mellett. [Válasz Gyáni Gábornak /BUKSZ, 1991/4./ és Hanák Péternek /BUKSZ, 1992/1./] 1992/ Takács András: Merre még a hajnal? Hozzászólás a néprajz- és antropológiavitához (BUKSZ, ) 1992/ # Agárdi Péter: Az érzéki csábítás vége? Haraszti Miklós: A cenzúra esztétikája. Bp., / Bak János: Mértéktartó Mátyás-megemlékezések Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns Ed. Gy. Bónis et al. Bp., 1989.; Fenyvesi László: Katonahistóriák Mátyás király korából. Bp., 1990.; Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerk. Rázsó Gyula, V. Molnár László. Bp., 1990.; E. Kovács Péter: Matthias Corvinus. Bp., 1990.; Mátyás király Szerk. Barta Gábor. Bp., 1990.; Mátyás, az igazságos. Vál., utószó Kriza Ildikó. Bp., 1990.; Rózsa Feuer-Tóth: Art and Humanism in the Age of Matthias Corvinus. Bp., 1990.; Teke Zsuzsa: Mátyás, a gyzhetetlen király. Bp. [1990.]; Gróf Zrínyi Miklós: Mátyás király életérl való elmélkedések. Bp., /1. 42 Bezeczky Gábor: A stílus nyomában Kemény Gábor: Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. Bp., / Bíró Gáspár: Bibó a nemzeti önrendelkezésrl Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai. Önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntbíráskodás. [In:] Válogatott tanulmányok, IV. Bp., / Borbély Gábor, Geréby György: Az Angyali Metafizika magyarul Aquinói Szent Tamás: A létezrl és a lényegrl. Ford., kommentár: Klima Gyula. Bp., / Comisso, Ellen: Demokrácia és piac Adam Przeworski: Democracy and the Market. Cambridge, / Endreffy Zoltán: Az abortuszról Kis János: Az abortuszról. Érvek és ellenérvek. Bp., / Fletcher, George P.: Lehetséges-e überhaupt abortuszelmélet? Kis János: Az abortuszról. Érvek és ellenérvek. Bp., / Fodor András: Humánpopuláció és nemzet Czeizel Endre: A magyarság genetikája. Debrecen, [1991] 1992/ Fülemile Ágnes: Minden erdélyi nemzetnek igaz és hû öltözéke Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Elszó: Jankovics József, tanulmány: Galavics Géza, R. Várkonyi Ágnes. Bp., / Fülöp Márta: Bálint Mihály és a gyógyítás csodája Bálint Mihály: Az orvos, a betege és a betegség. Bp., 1990.; David H. Malan: Egyéni dinamikus pszichoterápia. Bp., [1991]; Pszichoterápiás esettanulmányok. Szerk. Füredi János. Bp., / Galántai Zoltán, Széky János: Pierre Larousse magyarországi kalandjai Magyar Larousse. Enciklopédikus szótár I. kötet. Paris, 1979./Bp., /1. 12 Gyapay László: Philologia facta est quae philosophia fuit Kölcsey Ferenc levelezése. Válogatás. S. a. r. Szabó G. Zoltán. Bp., 1990.; Remény s emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferencrl. Szerk. Taxner-Tóth Ern, G. Merva Mária. Bp. Fehérgyarmat, 1990.; A mag kikél. Eladások Kölcsey Ferencrl. Szerk.: Taxner- Tóth Ern. Bp. Fehérgyarmat, [1991] 1992/2. 204

17 Harmat Pál: Mit nekünk Hekuba! Pléh Csaba: Pszichológiatörténet. A modern pszichológia kialakulása. Bp., 1992.; Arató Ottó, Kiss György: Az individuálpszichológia és hatása Magyarországon. Bp., 1991.; Kiss György (szerk.): Tanulmányok a magyar pszichológia történetébl. Bp., / Hoppál Mihály: Etno-allegória vagy ál-etnográfia Carlos Castaneda: Don Juan tanításai. A tudás megszerzésének jaki módja. Bp., / Kassai Ilona: Út a nyelvhez esély az életre Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány. Bp., /1. 36 Kiss Szabolcs: Kiáltvány vagy tudománytörténet? Kálmán C. György: Az irodalom mint beszédaktus. Bp., / Kövér György: A magyar gazdaságtörténet-írás régi útjai John Komlos: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac. Ausztria Magyarország gazdasági fejldése a tizenkilencedik században. Bp., / Lábady Tamás: Rendhagyó recenzió egy nem szokványos könyvrl Tamás Lajos: A lízingszerzdés kézikönyve. Bp., / Lefort, Claude: A demokrácia ébredése Keleten Miklós Molnár: La démocratie se lève a l Est. Société civile et communisme en Europe de l Est: Pologne et Hongrie. Paris, / Marosi Ern: Kubler az id formájáról George Kubler: Az id formája. Megjegyzések a tárgyak történetérl. Bp., / Mihályi Péter: Magyar privatizálás Matolcsy György (írta, szerk.): Lábadozásunk évei. A magyar privatizáció. Bp., /1. 48 Miskolczy Ambrus: Harc a fülekért [Tallózás Erdély és Románia történetének újabb irodalmában /James Niessen, Katherine Verdery, Carol Iancu, Beate Walter, William Oldson és Leon Volovici könyveirl/] 1992/ Neumann László: Gyermekkora gyermekkorunk Kemény István: Velük nevelkedett a gép. Magyar munkások a hetvenes évek elején. Bp., / Orthmayr Imre: Hayek-mozaik Friedrich A. Hayek: Út a szolgasághoz. Bp., / Paczolay Péter: Machiavelli: A megunhatatlan rejtély Machiavelli: A Fejedelem. Vál., ford., bev. Juhász Vilmos. Bp., 1991.; Nagy Frigyes: Antimachiavelli. Vál., ford., bev. Juhász Vilmos. Bp., 1991.; T. B. Macaulay: Machiavelli. Bp., /1. 62 Pála Károly: Kivesézett klasszikusok Szörényi László (sorozatszerk.): Matúra klasszikusok Bp., / Perczel István: Üdvözülhet-e a sátán? Az Atyák bölcsessége. Ford. Baán István. Bp., /1. 21 Rainer M. János: Krónikák és kútfk, 1956 Filep Tibor: A debreceni forradalom, október. Tizenkét nap krónikája. Debrecen, 1990.; Erdélyi Iván és mások: Gyr-Sopron megyeiek emlékeznek az 1956-os forradalomra. Bp., 1991.; Ungváry Rudolf: Utána néma csönd. A miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története. Bp., 1991.; Izsák Lajos és mások (szerk.): 1956 plakátjai és röplapjai október 22. november 5. Bp., / Szántay Antal: Testmagasság és ipari forradalom John Komlos: Nutrition and Economic Development in the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy. An Anthropometric History. Princeton, / Szilágyi Márton: Bakaduma Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára ( ). Debrecen, 1991.; Kis Tamás: Bakaduma. A magyar katonai szleng szótára. Bp., /4. 428

18 Takács Péter: Fuite en avant Heller Ágnes: Az igazságosságon túl. Bp., /1. 54 Vermes Gábor: Budapest, Philadelphia John Lukacs: Budapest, A város és kultúrája. Bp., /1. 30 % ' Arató, András: Töprengések a kelet-európai forradalomról [D. Chirot, R. Dahrendorf, J. Elster, F. Furet, J. Habermas, Heller Ágnes, E. Nolte, C. Offe és U. Preuss írásairól] 1992/ Balog Iván: Varázstalanítható-e az antiszemitizmus? 1992/ Bence György: Átmenet és átmentés a humán tudományban 1992/ Burke, Peter: Antropológusok és történészek. Megjegyzések egy kapcsolat történetérl 1992/ Cs. Gyímesi Éva: A drámaíró történelem [A Makkai Sándor-vitáról, a Nem lehet c. dokumentumkötet (Bp., 1989.) kapcsán] 1992/ Csongor Anna, Szuhay Péter: Cigány kultúra, cigánykutatások 1992/ Deák István: Az egy és a sok [Aleksa Djilas "The Contested Country. Yugoslav Unity and the Communist Revolution " c. könyvérl] 1992/1. 76 Dolinszky Miklós: A személytelenség mint prekoncepció. A zenévé váló gesztus 1992/ Gyáni Gábor: A makro- és mikrotörténet vitája 1992/ Horkay Hörcher Ferenc: Történetírás és erkölcsi ítélkezés. Az Acton Creighton levélváltás 1992/ Kampis György: Egy biológiai hermeneutika felé [Melléklet: Az ELMOHA workshopról] 1992/ Kovács András: Szóról szóra 1992/1. 88 Lvei Pál: Jubileumi és tartományi kiállítások Ausztriában 1992/ Marosi Ern: A kép mint tárgy. Néhány újabb mvészettörténeti könyvrl [H. Belting, A. Dülberg, D. Jansen, J. K. Eberlein könyveirl] 1992/ Szamuely László: Szociális piacgazdaság versus jóléti állam? 1992/1. 83 Turán Tamás: Minden zsidó címe 1992/1. 70 " # Erdélyi Ágnes: A megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból. Bp., 1992.; Márkus György: Kultúra és modernitás. Hermeneutikai kísérletek. Bp., / Angelusz Róbert: Szabó Ildikó: Az ember államosítása. Politikai szocializáció Magyarországon. Bp., /1. 99 Berényi Gábor: Dr. Székács István: Pszichoanalízis és természettudomány. H. n., / Buzinkay Géza: Kútfalvy Oszkár: Újságpaloták. Bp., / Csillag István: Sárközy Tamás: A privatizáció joga Magyarországon. Indulat nélküli elmélkedés. Bp., / Dusnoki József: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Bp., /4. 504

19 Forgács Éva: Kállai Ern: Új magyar piktúra. Bp. Leipzig, 1926./Bp., / Gergely György: Zvi Gora: The Unconscious and its Narratives. Bp., / Gyáni Gábor: Julianna Puskás (ed.): Overseas Migration from East-Central and Southeastern Europe Bp., / Hahner Péter: Madaras Éva, Papp Imre (szerk.): Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. Debrecen, / Hermann Róbert: Ezernyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben. Szerk. Jókai Mór és mások. Elszó: Csorba László. Bp., / Kendeffy Gábor: Seneca: De ira. A haragról. Pécs, / Kerny Terézia: Elisabeth: Königin von Ungarn/Erzsébet, a magyarok királynéja. Wien/Köln/Weimar, /1. 97 Klaniczay Gábor: Peter Burke: A népi kultúra a kora újkori Európában. Bp., / L. Nagy Zsuzsa: Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Bp., / Meszerics Tamás: Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Bp., / Radnai Anikó, Pomázi István: Ernst F. Schumacher: A kicsi szép. Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról. Bp., / Rátfay Attila: Zsolnai László: Másként gazdálkodás. Bp., / Ruzsa Ferenc: Veronica Ions: Indiai mitológia. Bp., / Sipos Péter: Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp., / Sz. Jónás Ilona: Jacobus de Voragine: Legenda Aurea. Bp., / Szarvas Zsuzsa: Magyar néphagyomány európai néphagyomány. Szerk. Balázs Géza. Bp./Debrecen, / Tomka Béla: Botos János: A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank története. Bp., / Urbán Aladár: Ian W. Roberts: Nicholas I and the Russian Intervention in Hungary. London, / Vajda Zsuzsa: Thomas Gordon: P.E.T. A szüli eredményesség tanulása. Bp., 1990./1991.; Thomas Gordon: A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T.-módszer. Bp., 1989./ / Voigt Vilmos: Keszeg Vilmos: A folklór határán. A népi írásbeliség verses mfajai Aranyosszéken. Bukarest, / #. Bartholy Eszter: Önkultúra. Életmód-irodalomról, "how to..." irodalomról általában 1992/ Beney Zsuzsa: A Teremt megszólítása 1992/ Dalos György: Egy mezei újságíró feljegyzései. Címadás a magyar sajtóban 1992/ Dalos Rimma: A megvédett hit 1992/ Grendel Lajos: Kalligram. Folyóirat a rendszerváltás határán 1992/ Gyáni Gábor: Human Affairs 1992/4. 518

20 György Péter: Magyarország nem lesz, hanem volt [Magyarország- és Budapestalbumokról] 1992/ Hampshire, Stuart: Húszéves az Index on Censorship 1992/ Konrád György: Sabbatai Zevi Messiás? Szélhámos? Mvész? 1992/ Lakner Judit: Kolumbusz-év, / Lakner Judit: The Higher 1992/ Nádasdy Ádám: A fogoly neve, avagy kétéves a BUKSZ 1992/ Nádasdy Ádám: Good appetite és Zaturek 1992/ Nádasdy Ádám: Hajrá Ausztria! 1992/ Nádasdy Ádám: Válasz Kardos Daróczy Gábornak 1992/ Pásztor Péter: London Review of Books 1992/ Rothman, Tony: A megrabolt olvasó 1992/ ' ' ' # " Ruzsa Ágnes (összeáll.): Fontos könyvek. A BUKSZ válogatott bibliográfiája, / ' # " Az antiszemitizmus legújabb magyar nyelv irodalmából és a magyarul meg nem jelent fontos könyvekrl 1992/ Bálint Mihály munkásságából 1992/ A beszédaktus-elmélet magyar nyelv irodalma 1992/ Carlos Castaneda mvei 1992/ Czeizel Endre könyvei 1992/ Heller Ágnes könyvei 1992/1. 56 John Komlos könyvei 1992/ John Lukacs könyvei 1992/1. 32 Makkai Sándor tudományos munkásságából 1992/ Molnár Miklós könyvei 1992/ Pszichológiatörténeti irodalom magyarul 1992/ Tájékoztató az Aquinói Szent Tamás-irodalomról 1992/ Válogatás ausztriai kiállítási katalógusokból 1992/ Válogatás a közelmúltban megjelent történetiinterjú-kötetekbl 1992/1. 90 Válogatás a szociolingvisztikai irodalomból 1992/ ! " ( ( / + Barna Imre: Kedves Gábor! [Klaniczay Gábor írásához, BUKSZ, 1993/3.] 1993/ Bodnár Judit, Böröcz József: A racionális terminológiaválasztásról [Hadas Miklós írásához, BUKSZ, 1993/2.] 1993/ Fletcher, George P.: Levél a BUKSZ fszerkesztjéhez [Kis János levelére, BUKSZ, 1992/4.] 1993/2. 135

Budapesti Könyvszemle BUKSZ. 1. évfolyam 1989. Bírálat

Budapesti Könyvszemle BUKSZ. 1. évfolyam 1989. Bírálat Budapesti Könyvszemle BUKSZ 1. évfolyam 1989 Bírálat Erős Ferenc: Checkpoint Sigmund avagy a Freud-szcenáriók Frank J. Sulloway: Freud, a lélek biológusa. Túl a pszichoanalitikus legendán. Bp., 1987.;

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny Mini I. 2005-2006 lány 1 Maróty Mikolt 2005 Körte SE 30,56 Mini I. 2005-2006 fiú 1 Tóth Gellért 2005 Freestyle 27,40 2 Dottore Marco 2005 Bp. Síisk. 51. 39,10 3 Pintér Brúnó 2005 Freestyle 40,03 Mini II.

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG Helyszín: Budapest, X. Pongrácz u. 5. Időpont: 2004. 07. 03-04. Sportpisztoly, ifjúsági lányok: 1. 2. 3. P. 1. 2. 3. Gy. B Kovács Bernadett 88 KSI 89 92 91 272 90 94 91 275 547

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben