Stróbl Alajos, a romantika utolsó lovagja"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stróbl Alajos, a romantika utolsó lovagja""

Átírás

1 SZATMÁRI GIZELLA Stróbl Alajos, a romantika utolsó lovagja" Lyka Károly eléggé közelről ismerte a szobrászművészt, főiskolai tanártársát ahhoz, hogy fenti jellemzésének helyt adjunk, sőt találó voltát elismerjük. Az 1890-es években a honfoglalás millenniumának megünneplésére készülő ország a történelmi múlt értékeit feltáró és összegyűjtő tevékenység lázában égett, s a szembesülés, a bemutatás, az értékek reprezentálásának legalkalmasabb módozatait fontolgatta. Mindez szerencsésen találkozott Stróbl egyéniségével, legjobb tulajdonságait hívta elő, sőt - ha ugyan erre szüksége lehetett - támogatta is őt szűkebb hazájának, Liptóújvárnak és Őrtűznek fenntartásában, a szülőház megszerzésében, az ősök nyomainak felkutatásában, emlékeinek megörökítésében - azaz a haza, a nemzet történelmével párhuzamosan az egyéni múlt feltárásában, megőrzésében. Stróbl szinte kapaszkodott ebbe, talán valamiféle biztonságot is adott számára erdős-hegyes liptói pátriája, ahová minden körülmények között vissza lehet térni. Nem mintha a bécsi, majd pesti életvitel a legmagasabb körökből származó megbízások sorával létbizonytalansággal fenyegette volna. Mégis: a családfa-kutató" korszellem ösztönzésére ő is megkísérelte feltárni szülőföldje történetét és saját gyökereit. Ennek során mintegy ős-földijeként" üdvözölte Hunyadi Mátyást, Mátyást, az igazságost, Mathias Rexet, a hatalmas uralkodót. Hogyan? Ferenc József és Erzsébet királyné portretistája ( mein Strobellino" - mondja egy ízben az uralkodó), a szobrász, aki megmintázta József főherceg, Albert főherceg, a fiatal László főherceg, Klotild, Mária Dorottya főhercegnők képmását, a szász-kóburgi Klementina főhercegnő, I. Ferdinánd bolgár cár édesanyjának gothai síremlékét és így tovább - most a nemzeti király kultuszát ápolja, méghozzá nem is szalmalángszerü fellobbanással, hanem évtizedeken keresztül, konzekvensen, nem szűnő lelkesedéssel és buzgalommal! Ehhez jó erkölcsi alapot szolgáltattak a Ferenc József császár és király 70. születésnapja alkalmából, 1900-ban megjelent üdvözlő írások. A Vasárnapi Újságban e sorokat olvashatjuk: E nevezetes napot lelkesült örömmel ünneplik a monarchia népei, de egyik sem nagyobb szeretettel, őszintébb ragaszkodással, mint a magyar... És ez a tisztelet és hálás szeretet., gyökeredzik abban a tudatban, hogy a nagy Hollós Mátyás óta nem ült Magyarország trónján uralkodó, akinek érdemei most uralkodó királyunk érdemeivel mérkőzhetnének.... Mi a már kikerülhetetlennek hitt nemzeti megsemmisülés örvényének széléről emelkedtünk oda, ahol most állunk." 1 Az ezredéves ünnepségek előkészületei között is volt egynéhány olyan esemény, amelynek segítségével e - látszólagos (?) - ellentmondás feloldódhatott. Ferenc József a kiegyezés után magyar királlyá koronázva apostolivá" és Szent István utódjává emelkedett, s ezt a tényt a millenniumi kiállítás is elismerte, sőt, szembeszökően demonstrálta: fogadó- és pihenőtermét a román kori, tehát az Árpád-házi királyok uralkodását bemutató és dokumentáló egységben nyitották meg. Thaly Kálmán 1897-ben - mintegy viszonzásul Ferenc József azon gesztusára, mely szerint III. Béla és felesége, Antiochiai Anna hamvainak a Nagyboldogasszony (Mátyás)-templomban történő elhelyezését és síremlékük felállításának költségeit magánpénztárából fedezi az Egyetértés című napilapban cikket jelentetett meg. Ebben mindenki tudomására hozta, hogy e nemes érzelemtől sugallt tettben" és a miniszterelnökhöz e tárgyban intézett szép sorokban" - az Árpádok vére nyilatkozott meg, mivel a király nem csak koronás utóda, hanem két ágon is vérbeli leszármazottja az elhunytaknak, mivel II. Endre dédunokája, illetve III. Béla leányának Konstanciának is dédunokája... (kimutatás szerint 21. leszármazottja). 2 A Magyar Történelmi Társulat közlönye, a Századok, a cikket rövidesen átvette, mintegy hitelesítve és igazolva az abban foglaltak valódiságát. Hauszmann Alajos a királyi Vár bővítési és újjáépítési munkálatai során szükségesnek látta, hogy nemzeti létünk" elmúlt nagy korszakait megörökítse. Emlékszerü alakban kívántuk kifejezésre juttatni az Árpádok, Hunyadiak és a Habsburgok korszakát" - írja, azaz az Árpádok, a Hunyadiak mellett a Habsburgokat tartotta erre méltónak, utóbbiakat ezzel a nemzeti királyok sorába emelve. Thaly Kálmán egyébként jó barátja volt a szobrásznak, mely barátságot minden bizonnyal a nézetazonosság is erősítette. Stróblnak - ahogy erről fiának, Mihálynak a feljegyzései és emlékezései is tanúskodnak 4 - szent meggyőződése volt, hogy Mátyás király többször megfordult Királylehota és Liptóújvár körül, kedvelt vadászterülete volt a Fehér- és Fekete-Vág öszszefolyása körül elterülő erdőség. (Az innen - Stróbl közvetlen szülőföldjétől - mintegy 30 km-re fekvő Poprádon valóban járt a király 1494-ben, ezt emléktábla is megerősíti.) Vadászai Királylehotán telepedtek le - erre utalna a község (vagy Lehotzkyak) címere: nyilazó vadász és egy átlőtt nyakú szarvas, a község és a nem messzi Kralová Holá, azaz Királyrét nevével együtt... Stróbl sokat vitázott e dolgok fölött, különösen a korszak kiváló ismerőjével és monográfusával, Frakói Vilmossal (akinek színezett pirogránit portréját - tisztelete jeléül - majd elhelyezi az őrtűzi kastély falában). Sőt: szerinte Mátyás itt, Liptóban

2 találkozott nem egyszer a Boroszlóból származó Borbálával, a későbbi Corvin János anyjával (mindezt Corvin János Liptó hercege" címe alátámasztani látszik...). Szülőföldi eredetmítoszát keresve - a megteremtésükhöz kissé saját maga is hozzájárult - az elmúlt évszázadokra utaló mondák szemében valósággá váltak és helyét is ezek világában kereste. Romantikus historizmusát a korszellem is támogatta, egyéni adottságai és tulajdonságai még inkább elősegítették ezek kibontakozását. Az őrtüzi kastély létrehozása már önmagában is a hagyományteremtés körébe sorolható tett volt. Korábban már próbálkozott várúrrá" lenni: 1897-ben a liptóújvári Balassa-várat szerette volna megvásárolni a szobrászok számára nyári tartózkodási helyül és műtermeknek", s felajánlotta, hogy a várban felállítanák Balassi Bálint emlékszobrát. A költő ugyanis itt, a családi birtokon töltötte gyermekkorát s szinte egész életén keresztül különböző - eredménytelen - birtokpereket folytatott ennek viszszaszerzésére. A vadregényes fekvésű, középkori lovagvár tágas termekkel, erkéllyel, tornyokkal és kazamatákkal ez időben elhagyott börtönépület volt. Stróbl Erdély Sándor igazságügy-minisztert kereste meg beadványával, kérése azonban nem teljesülte Őrtűz megvásárlására és felépítésére - mégpedig művésztelep céljára - már 1890-ben tett lépéseket, legalábbis a Vasárnapi Újság szerint, amely azt is tudni véli, hogy az ötlet első megfogalmazója Zichy Géza gróf volt, akinek portréját még az 1880-as évek végén Stróbl éppen Otátrafüreden mintázta meg. 6 A megvalósítás hosszú időbe telt. A munka a századelőn indult meg, a terveket építészbarátai: Gerster Kálmán és Alpár Ignác készítették. Alpárnak a millenniumi kiállítás történelmi főcsoportja számára tervezett épülete (a mai Vajdahunyadvár) nagy hatást gyakorolhatott rá, de motiválhatta az is, hogy 1899-ben a Műcsarnok folyóirat hasábjain körkérdést intéztek a művészekhez: mi legyen a nemrég bezárt millenniumi kiállítás történelmi főcsoportjának épületeivel? Stróbl fejében már ekkor megszületett a mesterséges romok építésének a romantikában gyökerező gondolata (ezt /. Az őrtüzi tanya modellje, Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele később az epreskerti ún. Hunyadi-kápolna esetében tudja megvalósítani). Tartsák meg a»vajdahunyad várát«(a városligetit) romnak - javasolta -, egy vagy két tornyot kellene még felépíteni, bástyafalakkal, téglából és malterbői. Egy elhagyott romantikus várudvart kell építeni, ahol dúsgazdagon tenyészik a repkény meg a fauna. Mi, szobrászok aztán domborművekkel és szobrokkal díszítenők fel az udvart." Végül Örtüzön kerülhetett sor az (eredeti) vajdahunyadi várkastélyt idéző háromemeletes (!), támpillérekkel körülvett torony felépítésére, amely magában foglalt két műtermet, és nem utolsó sorban a jelmeztárat s a régi, ill. a modern fegyverek gyűjteményét. A torony az egykori szülőházhoz folyosóval csatlakozott. A támpillérekre szobrokat helyezett, pl. a reimsi székesegyház egyik királyszobrának színes replikáját, a toronyba beépítette a bautzeni Mátyás-emlék másolatát. Ugyancsak ide került Mátyás színes hollós címere, Királylehota község címere, Fraknói Vilmos már említett színes pirogránit szobra, Dobó István síremlékének másolata, valamint - a ház urára történő utalással - egy ugyancsak színes művészcímer. Valahol a belső térben elhelyezte Mátyás és Beatrix közismert 15. századi domborműves profil-arcképének másolatát is. A kastély kertjébe zászlórudat állított (fenyőszálból), amelyre ha megérkezik, ünnepélyes keretek között, trombitaszóval felvonják a hárompajzsos müvészcímeres zászlót. 7 Markó Miklós a Vasárnapi Újságban a - nagybányai, kecskeméti és budapesti Százados úti nyomában - negyedik magyarországi művésztelepként ünnepli az 1910-ben végre elkészült őrtüzi kastélyt, mivel - úgy tudja - a mestert... azon elv vezérelte, hogy idővel a telepet az állam vegye át, és a későbbi müvésznemzedék ingyenesen használhassa, pihenésre és újabb benyomások gyűjtésére". 8 A köztudatban valószínűleg keveredtek a liptóújvári vár felhasználására vonatkozó tervek e kastélyéival, mert az őrtüzi kastély családi fészeknek épült s az is maradt (a második műtermet Stróbl festőművész húga, Zsófia használta). A kastély a világháborús események során külföldre" került, a 40-es években egy ideig családi üzemeltetésű panzióként működött. Ma is üdülő, a falán egy kis kétnyelvű emléktábla megörökítette az egykori tulajdonos nevét. A millenniumi gondolat, a nemzeti hagyományok felélesztése és számbavétele ösztönözhették Stróblt - a fentiekben leírt kultikus jellegű gondolatokon kívül - arra, hogy a budai Várpalota átépítésén és bővítésén munkálkodó Hauszmann Alajosnál kieszközölje egy Mátyás királlyal kapcsolatos tematikus kútszobor felállítását. Ybl Ervin úgy tudja, hogy a kút megépítése Hauszmann ötlete volt, kompozícióját pedig egy bizonyos párizsi szökőkút, a Fontaine St. Michel sugallta. 9 Stróbl Mihály már említett visszaemlékezései egy zugligeti kirándulást örökítenek meg, amelyen a Normafa és a Disznófö vidékének hangulata késztette volna a szobrászt egy Mátyás király életéből vett jelenet megmintázására. Az ötletet Hauszmann, a nagy vadász szívesen fogadhatta, sőt egy kapitális szarvas agancsát fel is ajánlotta a mintázás szakszerűsége érdekében. 10 A kiránduláson egyébként a mesteriskola növendékei - Istók János, Lukácsy Lajos, Blaschke Frigyes, Kiss József - mellett Thaly Kálmán is részt vett, s feltételezhető, hogy a vele való jó baráti kapcsolat révén csak erősödhetett a művészben a hazai történelem tanulmányozására irányuló elszánt törekvés, s elmélyülhetett az erre irányuló romantikus vonzalom. Thaly

3 2. Stróbl Alajos bíbornoki jelmezben, 1906 (?). Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele 1898-tól a Történelmi Társulat első alelnöke és az Akadémia Történeti Bizottságának elnöke volt, s mint ilyen, biztos pont, akinek véleménye meghatározó és útmutató lehetett. Egyébként Thaly és Stróbl együtt tevékenykedtek az ezredéves kiállítást előkészítő országos bizottságban, valamint az ún. II. főcsoport képzőművészeti bizottságában is. Mátyás kútja a várkápolna külső falán kapott helyet. A szoborcsoportozat, mely valójában inkább csak tartalmilag összetartozó, ám formailag alig összekapcsolódó figurákból áll és Mátyás király életének egy idilli, tökéletes pillanatát ábrázolja, színpadképszerüen helyezkedik el a mozaikfal előtt. A király íves záródású fülke közepén áll, azaz a nézők elé lép. Mögötte színpadi függönyként nyílik kétfelé a tölgyfák lombja. A látványos megoldást a tökéletes formaképzéssel, naturalisztikusan mintázott alakok együttese mögött csordogáló vízfüggöny (újabb térlezárás) és a historizmustól nem idegen geoplasztika" egészíti ki. Az első terven még átmenő övpárkány választja el társaitól a király alakját. Ez a mü végleges formájában eltűnik, és a sziklás háttér a két társadalmi szintet" egybekapcsolja. A kürtös alakja 1901-ben a Műcsarnok kiállításán állami nagy aranyérmet nyert. A korabeli sajtó szerint Stróbl a kutat az eredeti terv szerint felállítja a Képzőművészeti Társulat városligeti Műcsarnokának szobortermében, melyet óriási vízmedencévé alakítanak át". A többi helyiségeket lovagtermekül rendezik be, és itt napokra terjedő ünnepélyek, jelmezes felvonulások és élőképek lesznek, melyek Mátyás fényes fejedelmi udvarát és korának kiemelkedő történelmi eseményeit mutatják be". 11 A mű - Mátyás kútja - leleplezése 1904-ben a király jelenlétében történt meg. Kérdés, vajon e kitüntetés a felséges elődnek vagy a szobrásznak szólt? Netalán a mű tárgya keltette fel az uralkodó szimpátiáját, hiszen maga is szívesen vadászott? 12 A kürtösről és a kutyákról Stróbl egyébként egy mintegy fél életnagyságú külön csoportot is készített 1900 körül (csak fotódokumentációja ismeretes). A várbeli kút-csoportozat mintázása idején hóból-jégből is megformálta Mátyás alakját, mintegy háromszoros életnagyságban(í), mégpedig egy alkalommal az Epreskertben (1902), máskor a Budapesti Korcsolyázó Egylet jégünnepélyén, a városligeti műjégpályán (1905). Vajdahunyadon Hunyadi János lovas szobrát szerette volna felállítani. Háromalakos kompozíciót tervezett: a ló két oldalán egy-egy török vezér figurájával, utalva a törökverő hős haditetteire (1910). S ha mindezek után megemlítjük, hogy első, kisgyermekkorban elhunyt fia a Mátyás nevet viselte, kirajzolódik a művész konzekvens igyekezete arra nézve, hogy a nemzeti király jelenléte művészetében - és életében - permanens legyen. Az Epreskert, a főiskolai műterem kertje, ahol Stróbl töl évtizedeken át dolgozott, keze nyomán egyfajta szabadtéri múzeummá vált. Szobortöredékeket gyűjtött, replikákat készít(tet)ett, mesterséges romokat szerkesztett. Letűnt korszakokat rekonstruált, szívesebben élné is azokat, lehetőség szerint nem is véve tudomást a 19. vagy 20. századról. Az Epreskertet - írja tanártársa, Lyka Károly - ő építette, tervezte, évről évre foltozgatta, mert ha az öreg Budán valahol egy ócska házat bontottak, Stróbl mester hamar elfuvaroztatott egy párkány töredéket, egy kapufélfát. Ugyanígy fuvaroztatta oda a lebontásra ítélt régi pesti Kálváriát, egy 18. századbeli építményt". 13 A józsefvárosi Kálvária sorsáról 1892-ben határozott a főváros törvényhatósága. A svábhegyi lakosok ugyan szívesen felállították volna egyik hegyormukra, mégis Stróblnak sikerült megszereznie júliusában - mérnöki felügyelet mellett - megkezdték a lebontást, majd darabonként a mesteriskola kertjébe szállították, ahol kőről kőre összeillesztették a mester - ti. Stróbl - vezénylete alatt" (Lyka). Az elmúlt évszázad művészete és a régi kövek iránti tiszteleten kívül nagy valószínűséggel nem maradt hatástalan Stróblra az építmény szerkezetében rejlő dramaturgiai érték sem, amelyet a Kálvária mesterének egyik kutatója a következőképpen fogalmazott meg: (A Kálvária 3. Stróbl Alajos asztrológusi jelmezben a Hunyadi-kápolna előtt, Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele

4 4. Stróbl Alajos mint asztrológus a műteremben, Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele építménye) egészen profán s egészen súlytalan architektonikus talapzata annak a nagyszerű vallásos drámának, amely a magasban, a plasztika figurális világában tárul a szemlélő elé".'* Stróbl az építmény belsejében Erzsébet királyné ülőszobrát - a tervezett nagy köztéri emlékműhöz készített tervét - helyezte el. (A Kálvária szoborcsoportja nem került át az Epreskertbe, sorsa egyelőre ismeretlen.) Ezekben az években, 1874-től folyik a budavári Nagyboldogasszony-templom restaurálása. Schulek Frigyes a sérült eredeti építészeti tagozatokat, oszlopfőket, gyám köveket múzeumba viteti, illetve azokat hű és ép másolatokkal váltja fel. Pulszky Károly, a Nemzeti Múzeum igazgatója december 18-án kelt és a Műemlékek Országos Bizottságához intézett levelében panaszolja, hogy a déli kapu kőtömbjei évek óta a múzeum belső udvarán állnak, s célszerű lenne, ha a vezető építész egyenként megvizsgálná, mely kövek érdemlik meg a további fenntartást. Ezeknek - így Pulszky - a templom egyéb emlékmaradványai közt volna a legméltóbb helyük."" 1 (Felmerül az emlékmúzeum gondolata!) Ez a múzeum" - sajátos körülmények között - megvalósult az Epreskertben. Stróbl ugyanis odaszállíttatta a 13. századi, ún. menyasszony-kaput és más kőtöredékeket, s ebből emeltette a Hunyadi-kápolnát". Jellemző, hogy a bejárattal szemben, a főhelyen, mintegy oltárként, Mátyás királynak a bautzeni emlékről ismeretes alakja állt. Elkészíttette a gyulafehérvári Hunyadi-síremlék dombormüveinek másolatát, Mátyás és Beatrix domborműves képmásainak replikáját - valóban Hunyadi-emlékmúzeumot rendezett be s azt folyvást gyarapítja", ahogy azt a Vasárnapi Újság egykorú cikkírója lelkesen mesélte. 17 Feltehetően az ban készült Zsolnay Vilmos-portréval egy időben mintázta azt a - piros és arany színekben pompázó - pirogránit tondót Mátyás király újabb arcképével, amely Stróbl Mihály feljegyzése szerint szintén a Hunyadi-kápolnát díszítette. 5. Stróbl Alajos Mihály fiával az Epreskertben, Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele

5 6. A Mátyás-templom kapuzata az Epreskertben, Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojziafelvétele A kövekből nem oktató kertet, skanzent akart telepíteni, hanem újjáéleszteni, felépíteni kívánt egy régmúlt korszakot, s ha csak ideig-óráig is, az ily módon létrehozott világban élni. Nemcsak tanulmányozta vagy használta a historizmust, mint művészi kifejezési módot, hanem élte is azt. Az épített környezetet tehát formálta, alakította maga körül: A kapu mögött a Képzőművészeti Főiskola néhai igazgatójának, Székely Bertalannak márványszobra került felállításra. A Kmetty utcai falon, a timpanon alatt Kelety Gusztáv egészalakos síremlékének gipsz változata váltotta föl a Trefort-emléket. Felállították a nagyra becsült elődök, Ferenczy István és Izsó Miklós, valamint Munkácsy Mihály és Zichy Mihály mellszobrát. A kertet díszítette a milói Vénusz eredeti nagyságú márvány replikája, a borghesi viador bronzreplikája, az aegiai nyilas bronzreplikája, egy Kentaur és egy Ámor. Egy antik Herkules hatalmas sárga homokkő torzója állt a Szt. György-szobor mellett, a Lucius Verus meg egy Herakles-fej a tanítványok márványmunkája volt, a Kálvária szomszédságában. Ott volt márványba faragva Napóleon halotti maszkja is, babérkoszorúval, épp a Kálvária előtt. Az Epres kikövezett gyalogjárója felett néhány vadszőllős kapun keresztüljutott a látogató a hátsó szobrászati pavilonhoz. Az utolsó kapu mellett szürke homokkőből Napóleonnak kb. kétszeres életnagyságú csákós feje, a Benczúr iskola mellett pedig homokkőből Noénak nagy szobra állott, amint dicstelenül fekszik egy kereveten a bor felfedezésének hatása alatt. Ezt még kiegészítette a sok szarkofág, oszlop, posztamens, kőpad és díszváza." 18 Stróbl mester - folytatja Lyka a korábban idézett visszaemlékezését - egyike volt a legkülönösebb embereknek. Igen nagy távolság választotta el a hétköznapi élet normális emberétől. Nagy lelkesedéssel tudott élvezni mindent, ami rendkívüli, ami szokatlan, ami romantikus. Ez szorosan hozzátartozott egyéniségének jelleméhez. A romantika pedig jelenti a múltba rajongást is, a múltba való visszavágyást." 19 Számos bengáli fényes, görögtüzes kerti ünnepély zajlott le az Epreskertben. Középpontja ezeknek az ünnepélyeknek a Hunyadi-kápolna környéke, a nagy eperfa alatt volt, fáklya- és lampionvilágítással. Nagy tűz mellett nyárson sültek a pecsenyék. A vendégek, Stróbl barátai és tanítványai sokszor az ünnepély jellegének megfelelően korhű jelmezekbe öltöztek. Az ünnepek rendezésében Vágó Pál, Nádler Róbert és Feszty Árpád is sokszor közreműködtek, Benczúr, Lötz, Székely Bertalan inkább csak vendégek voltak." Később az ünnepségek a Szent György-szobor körül zajlottak. A Kolozsvári testvérek alkotásának másolata Stróbl megrendelésére Róna József öntödéjében készült. (Egy, már a szobrászművész halála után készült riportban feljegyezték, hogy a Szent György-szobron van egy sárkányfej-toldalék, melyből - legalábbis a visszaemlékező szerint - mulatságok alkalmával bor folyt...) 2 " Stróbl Alajosra, a művészre és az emberre halála után tíz évvel így emlékezett egy újságcikk írója: Ez a művész állandó extázisban élt, fantáziája olyan tenger volt, amely csak dagályt ismert. Hangzatos periódusai - idegenszerű raccsolással világgá szavalva - az élet legegyszerűbb körülményei között is bíbor palástot viseltek vállukon. A páthos permanenciájában élt, ebben dolgozott, beszélt, tervezett, étkezett s bizonyára még álmában is patetikus képek környékezték. Mint halandó ember koturnust viselt, de lelkének szárnyai voltak -...romantikus volt. Nagy művész." 21 Nyugtalansága - furcsa kettősség! - kiegyensúlyozott, harmonikus, gondosan megmunkált, adott esetben hosszas előzetes történelmi tanulmányok után biztos kézzel megmintázott, világos, egyértelmű gondolati tartalommal bíró munkáiban nem került napvilágra. Inkább az ember kereste önmagát, az szeretett volna más bőrbe bújni, egy másfajta korszakban élni. Az lovagolt ki hajnalban kürtszó mellett a Bajza utcában, az rendezte a reneszánsz ünnepélyeket az Epreskertben, a művészestélyeket a Műcsarnokban, s az jelent meg József főherceg udvari jelmezes 7. Stróbl Alajos a Szent György-szoborral és Ferenczy István mellszobrával. Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele

6 8. Hunyadi Mátyás alakja a kibontott bautzeni reliefből (Epreskert). Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele estélyen középkori csillagászmágusnak, asztrológusnak öltözve. Hosszú, fekete bő talárján hófehér nagyméretű spanyolgallér volt... egy legalább 80 cm hosszú, fekete, kúp alakú kalapot viselt. Felszerelését egy nagy iratmappa és egy összetolható pléhtávcsö képezte... A távcső végén egy Stróbl által rajzolt Vénuszt láthatott a szemlélő... A jelmezt hosszú hajú paróka egészítette ki. 22 (Ugyanebben jelent meg 1922-ben a Vigadóban, az újságírók, színészek, művészek zártkörű estélyen - 66 éves korában!) Máskor pedig egy udvari bolond csörgősipkás, talpig vörös és taláros jelmezét öltötte magára: Teljesen fejéhez is simuló ruháján hosszú szövetből készült szarvakon csengettyűk fityegtek. Ilyen kis sárgarézcsengők voltak még kar- és lábpere - ceken úgy, hogy mozgása mindig diszkrét csengetéssel járt." 23 A budapesti társaság krémje", a műpártolók körének tagjai, művészek és arisztokraták 1895-ben a felvidéki közművelődési egyesület javára élőképeket rendeztek a Vigadóban. Stróbl a hat jelenet közül négyben szerepelt: püspököt, papot, udvarbéli" nemesembert alakított, ill. a Római követség Attila előtt" elnevezésű jelenetben Aetius római hadvezért személyesítette meg. 24 Egyfajta élőkép-sorozatot" jelentett a millenniumi ünnepségek keretében rendezett jubileumi díszfelvonulás is. Stróbl bécsi tanulóévei alatt, 1879 áprilisában végignézhette a Hans Makart által tervezett ünnepélyes díszfelvonulást (Fcstzug), amely a német reneszánsz időszakát mint a polgárság fénykorát idézte meg, párhuzamba állítva a jelenkor ipari és technikai vívmányaival. A reaktivált történelem" (W. Telesko kifejezése) 25 megjelenítése ösztönözhette arra, hogy a magánszférából kilépve társadalmi feladatot vállaljon, s mint a koncepció egyik kidolgozója, részt vegyen a felvonulás megtervezésében. (Ez - a hazai körülmények között - a feudális történelmi múlt dicső évszázadainak felelevenítését célozta, és jogfolytonosságára hivatkozott). Ismeretes, hogy Vágó Pál Stróbl műtermében készítette el a felvonulás kartonjait (látványterveit). Ugyancsak Stróbl műtermében ülésezett jó néhány esetben a Képzőművészek Egyesülete, hiszen a szobrászművész az országos előkészítő bizottság tagja volt. 26 Saját ünnepi öltözékét - díszmagyarját - is nagy gonddal tervezte meg: Fekete kucsma piros belsőrésszel, forgóval és egy nagy darutollal volt a fejfedő. Fekete sujtásos mente és zubbony, vörös, testhez simuló nadrág, sujtásokkal és sárga szarvasbőr csizma volt a ruházat. Sárgarézhüvelyes díszkard és kesztyű egészítette ki felszerelését és különleges ünnepélyek alkalmával kitüntetéseit is kitűzte." Egy körül megrendezett epreskerti ünnepélyen - emlékezik megint a művész fia - ismét népes vendégkoszorú gyűlt össze... Stróbl Alajos tanártársai, tanítványai, barátai, az építészek és történészek, a teljes Gerster család, a zenei világ néhány kiválósága stb. Stróbl Alajos bíbornoki ornátusban fogadta a nagy eperfa alatt tábortűznél vendégeit, hermelin palásttal és középkori bíbornoki kalappal. Két fiatal tanítványa uszályát vitte utána. A tűz mellett egy trónus állt, melybe betelepedve kifogyhatatlanul tartotta szóval vendégeit, Mátyás királyról és az olasz renaissance időkről, meg Michelangelóról, Donatellóról mesélve és kérdésekre válaszolva." 27

7 Mindezt feltétlenül kapcsolatba lehet és kell hozni a Gottfried Semper-féle Bekleidungstheorie-val. Semper a felöltöztetésről és a maszkírozásról szólva ezt mondja: A karneváli fáklyafüst a művészet igazi atmoszférája. A realitásnak, az anyaginak a tagadása szükséges ott, ahol a formának mint jelentésteli szimbólumnak, mint az ember önálló alkotásának kell szerepelnie." 28 Stróbl karneváli fáklyafüstjében" a mindennapi élet, a kortárs idő realitását tagadta, visszavágyva-nézve a múltba, mégpedig a középkor és a reneszánsz világába, egy második realizmust" teremtve magának és társadalmi körének - ameddig az hajlandó vele tartani. JEGYZETEK 9. Az ún. Mátyásepitáfium. A keret Lechner Jenő munkája. Reprodukció az Ünnep című folyóirat számából 1 Vasárnapi Újság (a továbbiakban VU) XLV sz Idézi Gerő András: Ferenc József, a magyarok királya. Bp., Sinkó Katalin: A millenniumi kiállítás mint Gesamkunsiwerk, in: A historizmus művészete Magyarországon. Szerk. Zádor Anna. Bp., , ill. Thaly cikke: Századok XXXI Hauszmann Alajos: A királyi Vár belső kiképzése és iparművészeti felszerelése. Magyar Iparművészet VI Stróbl Mihály: A gránit oroszlán. Kézirat. A család, ill. a szerző tulajdonában. (A korábbiakban SM) 5 Műcsarnok I , ill. II A folyóirat is úgy tudta, hogy itt vadászott hajdan medvékre Mátyás király". 6 Markó Miklós: Művészotthon a Tátrában. VU sz Valójában Zichy Jenő képmását készítette a művész, 1886-ben, mégpedig Lomnicon, amikor a művésztelep-művészotthon alapításának ügye felmerült. 7 Műcsarnok II , ill. Stróbl Mihály: i. m. (4. j.) 64. Utóbbi leírja, hogy a Dobó-szarkofág elhelyezésekor Stróbl Alajos díszmagyarba öltözve valóságos felavatási ünnepséget rendezett." Ugyancsak Őrtűzre került az a magas domborműves terrakotta szobor, mely Mátyás királyt félprofilban, fején tölgyfaleveles koszorúval, hermelin galléros öltözetben ábrázolta. SM ezt tartja a legjelentősebb Mátyás-ábrázolásnak. Véleménye szerint 1925 (!) körül készülhetett. 8 Ld. a 6. j. 9 Ybl Ervin: A budai Várpalota építése, in: Művészettörténeti Tanulmányok. Bp., Építész a századfordulón. Hauszmann Alajos naplója. Bp., Fővárosi Lapok XXXVII júl. 15. E terv végül azonban mégsem valósult meg. 12 A király jelenlétét Lieber Endre említi Budapest szobrai című könyvében. (Bp., é. n ) Kedvteléséről a Fővárosi Lapok emlékezik meg aug. 19-i számában: Egyetlen szórakozása a vadászat, amelyben páratlan kitartást és ügyességet fejt ki. Fáradhatatlan gyalogló lévén, nem átall órák hosszat egy-egy szarvasra lesben állni vagy éjszakákat tölteni bokorsürüségben, hogy virradatban egy fajdkakast ejtsen zsákmányul" - és így tovább. I3Lyka Károly hagyatéka, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Adattár, MDK-C-I A Műemlékek Országos Bizottságához jún. 24-én érkezett levél szerint Stróbl a jáki templom restaurálása során feleslegessé vált" köveket is szeretné megszerezni a szobrászati mesteriskola számára, mégpedig - s ez a gondolat csak itt bukkan fel - a létesítendő lapidáris múzeum" részére. Mivel azonban a Vas megyei történeti és régészeti egyesület figyelemreméltó" múzeummal rendelkezik a szombathelyi püspöki palotában - a hivatalos állásfoglalás őket részesíti előnyben (Műemlékek Országos Bizottsága, 130/1888. ikt.sz.). 14 K. D..A józsefvárosi Kálvária. VU XL Grimschitz Brúnó: Az epreskerti Kálvária. Henszlmann Lapok sz. 16 Pulszky Károly levele a Műemlékek Országos Bizottságához. Műemlékek Országos Bizottsága, 71/1888. dec Hunyadi Múzeum. VU LI Az említetteken kívül Szuchy Tibor Stróbl-monográfiájában (Bp., ) szó esik egy újabb Mátyás király-ábrázolásról, mely 1939-ben a Műcsarnok őszi tárlatán szerepelt. A katalógus szerint a dombormű egy, a koronázó" (Mátyás) templomba szánt epitáfium része volt, melynek építészeti elemeit Lechner Jenő tervezte (kat. 12.). Az Ünnep című folyóirat évi 2. száma reprodukálja. A mű sorsa egyelőre ismeretlen. 18 A babérkoszorús Napóleon-maszk, ill. csákós fej, valamint a milói Vénusz márványreplikája, ill. a borghesi viador" - azaz a Louvre-ban látható, korábban a Borghese család tulajdonában volt vívó" férfialak bronz másolata - Stróbl 1900-as párizsi utazása emlékeként került az Epreskertbe. (Ismeretes, hogy a világkiállításon Anyánk című szobra Grand Prix-t nyert.) Lucius Verus fejét Fakits Ernő, Heraklesét Vaszary László mintázta - Stróbl Mihály: i. m. (4. j.) 79. Az aegiai" - helyesebben: aeginai - nyilas alakja talán egy müncheni tanulmányút emlékét őrzi. 19 MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Adattár, MDK-C-l-1/ (-a): Az Epreskert tölgyeinek legendája. Szózat (Magyar Újság) IX jan A szoborfejböl csordogáló borról Stróbl Mihály: i. m. (4. j.) is ír (116.). 21 Gergely István: És ki alkotta ezt a szobrot? Nemzeti Újság XVIII aug. 9. Érdekes ezzel összevetni egy jóval korábbi, 1885-ös keltezésű levelet. Keleti Gusztáv ez év március 20-án terjeszti fel Trefort Ágoston miniszterhez Stróbl tanári kinevezésének ügyiratát, a következőképpen: [Stróbl] előzetes szaktanulmányainak terjedelme és sikere, valamint beigazolt művészi képessége, általános műveltsége és nyugodt férfias jelleme által ezen tanári állomás méltó betöltésére hitem és tudomásom szerint legtöbb érdemmel és hivatással bír." - E szavak hitelét alig rontja egy későbbi, ceruzával írt megállapítás az irat alján (talán Lykától vagy Rétitől): Keleti véleménye Stróbl»nyugodt«jellemére vonatkozólag a későbbiekben nem bizonyult nagyon helytállónak." 22 Stróbl Mihály: i. m. (4.j.) Szabolcsi Miklós gondolatmenetét követve (A clown, mint a művész önarcképe. Bp., 1974.) a művész, miközben helyét keresi a világban, szerepet játszik. E szerep - állandósulva - a rejtőzés romantikáját nyújtja, egyfajta játék-aspektust", melyben a ruha jelképi értékűvé válik. 24 Fővárosi Lapok XXXII márc Telesko, Werner: Der Triumph- und Festzug im Historismus, in: Der Traum von Glück. Die Kunst des Historismus in Europa. Katalógus. Wien, Fővárosi Lapok XXXII ápr Stróbl Mihály: i. m. (4. j.) Sempert idézi Németh Lajos: A historizmus mint művészettörténeti fogalom, in: A historizmus művészete Magyarországon. Szerk. Zádor Anna. Bp., Az 1-8. sz felvételeket Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia készítette. A család tulajdonában lévő negatívokról Bokor Zsuzsa készíteti nagyítást.

8 GIZELLA SZATMÁRI Der letzte Ritter der Romantik", Alajos Stróbl Durch den Zeitgeist des Historismus und seine persönlichen Eigenschaften bestimmt suchte Alajos Stróbl nach den Herkunftmythos des Heimatslandes, den der Umgebung von Királylehota (Král'ová Lehota) und Lipótújvár (Liptovsky Hrádok). In dieser Gegend wollte er vor allem die Andenken des Lebens von König Matthias in landschaftlichem Zusammenhang entdecken. Der Bildhauer repräsentierte den König der Nation in romantischer Belichtung, und nutzte jede Möglichkeit aus, sein Vorbild darzustellten, ihn immer wieder in Erinnerung zu rufen. Stróbl stellte das Matthias-Denkmal in Bautzen wieder auf, und an der äußeren Kapellenwand des ehemaligen königlichen Palastes in Buda führte er den Matthias-Brunnen aus. Er plante die Reiterstatue von János Hunyadi aufzustellen, verfertigte zahlreiche Porträts über den Herrscher und verfasste Kopien des Porträtpaares von Matthias und Beatrix (um 1485, von lombardischem Bildhauer) usw. Der romantische Historismus veranlasste ihn zur Wiederaufstellung der in Josephstadt abgebauten Kalvarienkapelle im sog. Epreskert (Maulbeergarten). In demselben Garten baute er aus den originalen Resten der Budaer Matthiaskirche, die nach dem schulekschen Umbau übriggeblieben sind, die sogenannte Hunyadi-Kapelle, mit einem Matthias-Porträt auf dem Altar" auf. Stróbl organisierte Feste und Künstlerveranstaltungen auf Renessaince Art und Weise, an denen auch er selbst in verschiedenen, in erster Linie in mittelalterlichen Kostümen teilnahm. Er studierte nähmlich den Historismus nicht nur aus den Aspekten der künstlerischen Ausdrucksweise, sondern er versuchte, die indirekte und die architektonische Umgebung des Menschen in der Auffassung des Historismus umzustalten, darunter er die klassischen Zeitalter der Geschichte wieder erlebte.

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Szekszárdi Szőlő-szobor vételére ajánlat benyújtása

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása Beszámoló az OTKA 42782. sz. A Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek és történetének feldolgozása című kutatásának eredményeiről Programunk szorosan kapcsolódott az

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

Budapest látványossága, a Vigadó

Budapest látványossága, a Vigadó Budapest látványossága, a Vigadó I. Pályamunkánk témájaként Budapest látványossága, a Vigadó bemutatását választottuk. Ismertetésének eszközéül ez a dokumentum és a melléklete, egy általunk létrehozott

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG 407 Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG A 20. század, különösen az elsô világháborút követô idôszak sürgetô igénnyel vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a környezet alakításának

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Jeles évfordulók Holló Barnabás szobrászművész 150 éve Stróbl Alajos tanítványaként Epreskert Holló Barnabást domborműveket

Jeles évfordulók Holló Barnabás szobrászművész 150 éve Stróbl Alajos tanítványaként Epreskert Holló Barnabást domborműveket Jeles évfordulók Holló Barnabás szobrászművész 150 éve, 1865. május 16-án született Alsóhangonyban (Borsód-Abaúj-Zemplén megyében) és 1917. november 2-án halt meg Budapesten. Tanulmányait a budapesti iparművészeti

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

befoglaló tömb romantikus 102. tömb II. klasszicista 102. tömb II.

befoglaló tömb romantikus 102. tömb II. klasszicista 102. tömb II. r.k. plébániatemplom 36910 református templom 37015 37014, 37013 volt Két Oroszlán Fogadó Közgazdasági Egyetem (volt Fővámház) 37058 37730 37033 37008 Bakáts tér romantikus 126. 15664 Kálvin tér 7. klasszicista

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe A hetedik osztályosok kirándulása 2015. április 14-én hajnal kettőkor indult az iskola előtti buszmegállóból. A csomagok és az ajándékok gondos bepakolása,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Különfélék Pest, mart. 14

Különfélék Pest, mart. 14 PLIHÁL KATALIN Különfélék Pest, mart. 14 Perczel Mór fivére László, Komárom megye volt. alk. csendbiztosa, s kömlődi lakos, egy 4 láb átmérőjű földtekét készített, s azt a nemzeti múzeumnak ajándékozá.

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora

Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Végh András Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora 2013 Marosi Ernő és Szakál Ernő egy újonnan

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 20-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 20-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. november 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tájékoztató a Wass Albert bronz mellszobrának felállításáról,

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban 2016.06.30 2016. június 30-án szobrot avattak Semmelweis Ignác tiszteletére a balatonfüredi Állami Szívkórházban. A rendezvényen Prof. Dr. Veress Gábor

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új Élete 1991. november 23.-án született Kiskohon ma Románia területe. Nehéz gyermekkora volt, hiszen árvaházba került. 1913-ban Andrássy József örökbefogadta. Cimfestő szakmát tanult, majd egyik tanára,

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1.

CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1. 1984 - ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1985 - ben a murális tanszéken művészképzős 1985-1993-ig tagja a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Rózsahegyi Kálmán portrék

Rózsahegyi Kálmán portrék Rózsahegyi Kálmán portrék Herz H Budapest Kerepesi u. 17. Bleyer Bleyer 25 évesen Dátum: 1898 Dokumentum típusa: fotó (másolat) Szeretettel mindig szerető barátja Rózsahegyi Kálmán Bpest 1903. XII/14 Dátum:

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri szobor pályázatról (Juhász Ferenc)

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri szobor pályázatról (Juhász Ferenc) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Építőipari konferencia Építők Napja

Építőipari konferencia Építők Napja Építőipari konferencia Építők Napja 2014. május 30. Ybl Miklós és Székesfehérvár kapcsolata Megemlékezés Ybl Miklós születésének 200. évfordulójára Igari Antal megyei főépítész Fejér Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium RÉVÉSZ EMESE 1967, Munkács Művészettörténet Tanszék, tanársegéd revart@freemail.hu reveszemese@btk.ppke.hu FOGADÓ ÓRA: hétfő, szerda KUTATÁSI TERÜLET: 19-20. századi magyar festészet; 19. századi sokszorosított

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON LECHNER ÖDÖN ÉS KORA MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: Budapest lexikon Az építészet mesterei. Lechner Ödön (Holnap Kiadó) Az izmusok -sorozat

Részletesebben

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Forrás: http://www.papp-szuleszet.hu/?p=semmelweis Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Dr. Papp Zoltán írása A fényképeket Dr. Csabay László készítette Talán nem mindenki tudja, hogy Semmelweis Ignác

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben