Stróbl Alajos, a romantika utolsó lovagja"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stróbl Alajos, a romantika utolsó lovagja""

Átírás

1 SZATMÁRI GIZELLA Stróbl Alajos, a romantika utolsó lovagja" Lyka Károly eléggé közelről ismerte a szobrászművészt, főiskolai tanártársát ahhoz, hogy fenti jellemzésének helyt adjunk, sőt találó voltát elismerjük. Az 1890-es években a honfoglalás millenniumának megünneplésére készülő ország a történelmi múlt értékeit feltáró és összegyűjtő tevékenység lázában égett, s a szembesülés, a bemutatás, az értékek reprezentálásának legalkalmasabb módozatait fontolgatta. Mindez szerencsésen találkozott Stróbl egyéniségével, legjobb tulajdonságait hívta elő, sőt - ha ugyan erre szüksége lehetett - támogatta is őt szűkebb hazájának, Liptóújvárnak és Őrtűznek fenntartásában, a szülőház megszerzésében, az ősök nyomainak felkutatásában, emlékeinek megörökítésében - azaz a haza, a nemzet történelmével párhuzamosan az egyéni múlt feltárásában, megőrzésében. Stróbl szinte kapaszkodott ebbe, talán valamiféle biztonságot is adott számára erdős-hegyes liptói pátriája, ahová minden körülmények között vissza lehet térni. Nem mintha a bécsi, majd pesti életvitel a legmagasabb körökből származó megbízások sorával létbizonytalansággal fenyegette volna. Mégis: a családfa-kutató" korszellem ösztönzésére ő is megkísérelte feltárni szülőföldje történetét és saját gyökereit. Ennek során mintegy ős-földijeként" üdvözölte Hunyadi Mátyást, Mátyást, az igazságost, Mathias Rexet, a hatalmas uralkodót. Hogyan? Ferenc József és Erzsébet királyné portretistája ( mein Strobellino" - mondja egy ízben az uralkodó), a szobrász, aki megmintázta József főherceg, Albert főherceg, a fiatal László főherceg, Klotild, Mária Dorottya főhercegnők képmását, a szász-kóburgi Klementina főhercegnő, I. Ferdinánd bolgár cár édesanyjának gothai síremlékét és így tovább - most a nemzeti király kultuszát ápolja, méghozzá nem is szalmalángszerü fellobbanással, hanem évtizedeken keresztül, konzekvensen, nem szűnő lelkesedéssel és buzgalommal! Ehhez jó erkölcsi alapot szolgáltattak a Ferenc József császár és király 70. születésnapja alkalmából, 1900-ban megjelent üdvözlő írások. A Vasárnapi Újságban e sorokat olvashatjuk: E nevezetes napot lelkesült örömmel ünneplik a monarchia népei, de egyik sem nagyobb szeretettel, őszintébb ragaszkodással, mint a magyar... És ez a tisztelet és hálás szeretet., gyökeredzik abban a tudatban, hogy a nagy Hollós Mátyás óta nem ült Magyarország trónján uralkodó, akinek érdemei most uralkodó királyunk érdemeivel mérkőzhetnének.... Mi a már kikerülhetetlennek hitt nemzeti megsemmisülés örvényének széléről emelkedtünk oda, ahol most állunk." 1 Az ezredéves ünnepségek előkészületei között is volt egynéhány olyan esemény, amelynek segítségével e - látszólagos (?) - ellentmondás feloldódhatott. Ferenc József a kiegyezés után magyar királlyá koronázva apostolivá" és Szent István utódjává emelkedett, s ezt a tényt a millenniumi kiállítás is elismerte, sőt, szembeszökően demonstrálta: fogadó- és pihenőtermét a román kori, tehát az Árpád-házi királyok uralkodását bemutató és dokumentáló egységben nyitották meg. Thaly Kálmán 1897-ben - mintegy viszonzásul Ferenc József azon gesztusára, mely szerint III. Béla és felesége, Antiochiai Anna hamvainak a Nagyboldogasszony (Mátyás)-templomban történő elhelyezését és síremlékük felállításának költségeit magánpénztárából fedezi az Egyetértés című napilapban cikket jelentetett meg. Ebben mindenki tudomására hozta, hogy e nemes érzelemtől sugallt tettben" és a miniszterelnökhöz e tárgyban intézett szép sorokban" - az Árpádok vére nyilatkozott meg, mivel a király nem csak koronás utóda, hanem két ágon is vérbeli leszármazottja az elhunytaknak, mivel II. Endre dédunokája, illetve III. Béla leányának Konstanciának is dédunokája... (kimutatás szerint 21. leszármazottja). 2 A Magyar Történelmi Társulat közlönye, a Századok, a cikket rövidesen átvette, mintegy hitelesítve és igazolva az abban foglaltak valódiságát. Hauszmann Alajos a királyi Vár bővítési és újjáépítési munkálatai során szükségesnek látta, hogy nemzeti létünk" elmúlt nagy korszakait megörökítse. Emlékszerü alakban kívántuk kifejezésre juttatni az Árpádok, Hunyadiak és a Habsburgok korszakát" - írja, azaz az Árpádok, a Hunyadiak mellett a Habsburgokat tartotta erre méltónak, utóbbiakat ezzel a nemzeti királyok sorába emelve. Thaly Kálmán egyébként jó barátja volt a szobrásznak, mely barátságot minden bizonnyal a nézetazonosság is erősítette. Stróblnak - ahogy erről fiának, Mihálynak a feljegyzései és emlékezései is tanúskodnak 4 - szent meggyőződése volt, hogy Mátyás király többször megfordult Királylehota és Liptóújvár körül, kedvelt vadászterülete volt a Fehér- és Fekete-Vág öszszefolyása körül elterülő erdőség. (Az innen - Stróbl közvetlen szülőföldjétől - mintegy 30 km-re fekvő Poprádon valóban járt a király 1494-ben, ezt emléktábla is megerősíti.) Vadászai Királylehotán telepedtek le - erre utalna a község (vagy Lehotzkyak) címere: nyilazó vadász és egy átlőtt nyakú szarvas, a község és a nem messzi Kralová Holá, azaz Királyrét nevével együtt... Stróbl sokat vitázott e dolgok fölött, különösen a korszak kiváló ismerőjével és monográfusával, Frakói Vilmossal (akinek színezett pirogránit portréját - tisztelete jeléül - majd elhelyezi az őrtűzi kastély falában). Sőt: szerinte Mátyás itt, Liptóban

2 találkozott nem egyszer a Boroszlóból származó Borbálával, a későbbi Corvin János anyjával (mindezt Corvin János Liptó hercege" címe alátámasztani látszik...). Szülőföldi eredetmítoszát keresve - a megteremtésükhöz kissé saját maga is hozzájárult - az elmúlt évszázadokra utaló mondák szemében valósággá váltak és helyét is ezek világában kereste. Romantikus historizmusát a korszellem is támogatta, egyéni adottságai és tulajdonságai még inkább elősegítették ezek kibontakozását. Az őrtüzi kastély létrehozása már önmagában is a hagyományteremtés körébe sorolható tett volt. Korábban már próbálkozott várúrrá" lenni: 1897-ben a liptóújvári Balassa-várat szerette volna megvásárolni a szobrászok számára nyári tartózkodási helyül és műtermeknek", s felajánlotta, hogy a várban felállítanák Balassi Bálint emlékszobrát. A költő ugyanis itt, a családi birtokon töltötte gyermekkorát s szinte egész életén keresztül különböző - eredménytelen - birtokpereket folytatott ennek viszszaszerzésére. A vadregényes fekvésű, középkori lovagvár tágas termekkel, erkéllyel, tornyokkal és kazamatákkal ez időben elhagyott börtönépület volt. Stróbl Erdély Sándor igazságügy-minisztert kereste meg beadványával, kérése azonban nem teljesülte Őrtűz megvásárlására és felépítésére - mégpedig művésztelep céljára - már 1890-ben tett lépéseket, legalábbis a Vasárnapi Újság szerint, amely azt is tudni véli, hogy az ötlet első megfogalmazója Zichy Géza gróf volt, akinek portréját még az 1880-as évek végén Stróbl éppen Otátrafüreden mintázta meg. 6 A megvalósítás hosszú időbe telt. A munka a századelőn indult meg, a terveket építészbarátai: Gerster Kálmán és Alpár Ignác készítették. Alpárnak a millenniumi kiállítás történelmi főcsoportja számára tervezett épülete (a mai Vajdahunyadvár) nagy hatást gyakorolhatott rá, de motiválhatta az is, hogy 1899-ben a Műcsarnok folyóirat hasábjain körkérdést intéztek a művészekhez: mi legyen a nemrég bezárt millenniumi kiállítás történelmi főcsoportjának épületeivel? Stróbl fejében már ekkor megszületett a mesterséges romok építésének a romantikában gyökerező gondolata (ezt /. Az őrtüzi tanya modellje, Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele később az epreskerti ún. Hunyadi-kápolna esetében tudja megvalósítani). Tartsák meg a»vajdahunyad várát«(a városligetit) romnak - javasolta -, egy vagy két tornyot kellene még felépíteni, bástyafalakkal, téglából és malterbői. Egy elhagyott romantikus várudvart kell építeni, ahol dúsgazdagon tenyészik a repkény meg a fauna. Mi, szobrászok aztán domborművekkel és szobrokkal díszítenők fel az udvart." Végül Örtüzön kerülhetett sor az (eredeti) vajdahunyadi várkastélyt idéző háromemeletes (!), támpillérekkel körülvett torony felépítésére, amely magában foglalt két műtermet, és nem utolsó sorban a jelmeztárat s a régi, ill. a modern fegyverek gyűjteményét. A torony az egykori szülőházhoz folyosóval csatlakozott. A támpillérekre szobrokat helyezett, pl. a reimsi székesegyház egyik királyszobrának színes replikáját, a toronyba beépítette a bautzeni Mátyás-emlék másolatát. Ugyancsak ide került Mátyás színes hollós címere, Királylehota község címere, Fraknói Vilmos már említett színes pirogránit szobra, Dobó István síremlékének másolata, valamint - a ház urára történő utalással - egy ugyancsak színes művészcímer. Valahol a belső térben elhelyezte Mátyás és Beatrix közismert 15. századi domborműves profil-arcképének másolatát is. A kastély kertjébe zászlórudat állított (fenyőszálból), amelyre ha megérkezik, ünnepélyes keretek között, trombitaszóval felvonják a hárompajzsos müvészcímeres zászlót. 7 Markó Miklós a Vasárnapi Újságban a - nagybányai, kecskeméti és budapesti Százados úti nyomában - negyedik magyarországi művésztelepként ünnepli az 1910-ben végre elkészült őrtüzi kastélyt, mivel - úgy tudja - a mestert... azon elv vezérelte, hogy idővel a telepet az állam vegye át, és a későbbi müvésznemzedék ingyenesen használhassa, pihenésre és újabb benyomások gyűjtésére". 8 A köztudatban valószínűleg keveredtek a liptóújvári vár felhasználására vonatkozó tervek e kastélyéival, mert az őrtüzi kastély családi fészeknek épült s az is maradt (a második műtermet Stróbl festőművész húga, Zsófia használta). A kastély a világháborús események során külföldre" került, a 40-es években egy ideig családi üzemeltetésű panzióként működött. Ma is üdülő, a falán egy kis kétnyelvű emléktábla megörökítette az egykori tulajdonos nevét. A millenniumi gondolat, a nemzeti hagyományok felélesztése és számbavétele ösztönözhették Stróblt - a fentiekben leírt kultikus jellegű gondolatokon kívül - arra, hogy a budai Várpalota átépítésén és bővítésén munkálkodó Hauszmann Alajosnál kieszközölje egy Mátyás királlyal kapcsolatos tematikus kútszobor felállítását. Ybl Ervin úgy tudja, hogy a kút megépítése Hauszmann ötlete volt, kompozícióját pedig egy bizonyos párizsi szökőkút, a Fontaine St. Michel sugallta. 9 Stróbl Mihály már említett visszaemlékezései egy zugligeti kirándulást örökítenek meg, amelyen a Normafa és a Disznófö vidékének hangulata késztette volna a szobrászt egy Mátyás király életéből vett jelenet megmintázására. Az ötletet Hauszmann, a nagy vadász szívesen fogadhatta, sőt egy kapitális szarvas agancsát fel is ajánlotta a mintázás szakszerűsége érdekében. 10 A kiránduláson egyébként a mesteriskola növendékei - Istók János, Lukácsy Lajos, Blaschke Frigyes, Kiss József - mellett Thaly Kálmán is részt vett, s feltételezhető, hogy a vele való jó baráti kapcsolat révén csak erősödhetett a művészben a hazai történelem tanulmányozására irányuló elszánt törekvés, s elmélyülhetett az erre irányuló romantikus vonzalom. Thaly

3 2. Stróbl Alajos bíbornoki jelmezben, 1906 (?). Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele 1898-tól a Történelmi Társulat első alelnöke és az Akadémia Történeti Bizottságának elnöke volt, s mint ilyen, biztos pont, akinek véleménye meghatározó és útmutató lehetett. Egyébként Thaly és Stróbl együtt tevékenykedtek az ezredéves kiállítást előkészítő országos bizottságban, valamint az ún. II. főcsoport képzőművészeti bizottságában is. Mátyás kútja a várkápolna külső falán kapott helyet. A szoborcsoportozat, mely valójában inkább csak tartalmilag összetartozó, ám formailag alig összekapcsolódó figurákból áll és Mátyás király életének egy idilli, tökéletes pillanatát ábrázolja, színpadképszerüen helyezkedik el a mozaikfal előtt. A király íves záródású fülke közepén áll, azaz a nézők elé lép. Mögötte színpadi függönyként nyílik kétfelé a tölgyfák lombja. A látványos megoldást a tökéletes formaképzéssel, naturalisztikusan mintázott alakok együttese mögött csordogáló vízfüggöny (újabb térlezárás) és a historizmustól nem idegen geoplasztika" egészíti ki. Az első terven még átmenő övpárkány választja el társaitól a király alakját. Ez a mü végleges formájában eltűnik, és a sziklás háttér a két társadalmi szintet" egybekapcsolja. A kürtös alakja 1901-ben a Műcsarnok kiállításán állami nagy aranyérmet nyert. A korabeli sajtó szerint Stróbl a kutat az eredeti terv szerint felállítja a Képzőművészeti Társulat városligeti Műcsarnokának szobortermében, melyet óriási vízmedencévé alakítanak át". A többi helyiségeket lovagtermekül rendezik be, és itt napokra terjedő ünnepélyek, jelmezes felvonulások és élőképek lesznek, melyek Mátyás fényes fejedelmi udvarát és korának kiemelkedő történelmi eseményeit mutatják be". 11 A mű - Mátyás kútja - leleplezése 1904-ben a király jelenlétében történt meg. Kérdés, vajon e kitüntetés a felséges elődnek vagy a szobrásznak szólt? Netalán a mű tárgya keltette fel az uralkodó szimpátiáját, hiszen maga is szívesen vadászott? 12 A kürtösről és a kutyákról Stróbl egyébként egy mintegy fél életnagyságú külön csoportot is készített 1900 körül (csak fotódokumentációja ismeretes). A várbeli kút-csoportozat mintázása idején hóból-jégből is megformálta Mátyás alakját, mintegy háromszoros életnagyságban(í), mégpedig egy alkalommal az Epreskertben (1902), máskor a Budapesti Korcsolyázó Egylet jégünnepélyén, a városligeti műjégpályán (1905). Vajdahunyadon Hunyadi János lovas szobrát szerette volna felállítani. Háromalakos kompozíciót tervezett: a ló két oldalán egy-egy török vezér figurájával, utalva a törökverő hős haditetteire (1910). S ha mindezek után megemlítjük, hogy első, kisgyermekkorban elhunyt fia a Mátyás nevet viselte, kirajzolódik a művész konzekvens igyekezete arra nézve, hogy a nemzeti király jelenléte művészetében - és életében - permanens legyen. Az Epreskert, a főiskolai műterem kertje, ahol Stróbl töl évtizedeken át dolgozott, keze nyomán egyfajta szabadtéri múzeummá vált. Szobortöredékeket gyűjtött, replikákat készít(tet)ett, mesterséges romokat szerkesztett. Letűnt korszakokat rekonstruált, szívesebben élné is azokat, lehetőség szerint nem is véve tudomást a 19. vagy 20. századról. Az Epreskertet - írja tanártársa, Lyka Károly - ő építette, tervezte, évről évre foltozgatta, mert ha az öreg Budán valahol egy ócska házat bontottak, Stróbl mester hamar elfuvaroztatott egy párkány töredéket, egy kapufélfát. Ugyanígy fuvaroztatta oda a lebontásra ítélt régi pesti Kálváriát, egy 18. századbeli építményt". 13 A józsefvárosi Kálvária sorsáról 1892-ben határozott a főváros törvényhatósága. A svábhegyi lakosok ugyan szívesen felállították volna egyik hegyormukra, mégis Stróblnak sikerült megszereznie júliusában - mérnöki felügyelet mellett - megkezdték a lebontást, majd darabonként a mesteriskola kertjébe szállították, ahol kőről kőre összeillesztették a mester - ti. Stróbl - vezénylete alatt" (Lyka). Az elmúlt évszázad művészete és a régi kövek iránti tiszteleten kívül nagy valószínűséggel nem maradt hatástalan Stróblra az építmény szerkezetében rejlő dramaturgiai érték sem, amelyet a Kálvária mesterének egyik kutatója a következőképpen fogalmazott meg: (A Kálvária 3. Stróbl Alajos asztrológusi jelmezben a Hunyadi-kápolna előtt, Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele

4 4. Stróbl Alajos mint asztrológus a műteremben, Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele építménye) egészen profán s egészen súlytalan architektonikus talapzata annak a nagyszerű vallásos drámának, amely a magasban, a plasztika figurális világában tárul a szemlélő elé".'* Stróbl az építmény belsejében Erzsébet királyné ülőszobrát - a tervezett nagy köztéri emlékműhöz készített tervét - helyezte el. (A Kálvária szoborcsoportja nem került át az Epreskertbe, sorsa egyelőre ismeretlen.) Ezekben az években, 1874-től folyik a budavári Nagyboldogasszony-templom restaurálása. Schulek Frigyes a sérült eredeti építészeti tagozatokat, oszlopfőket, gyám köveket múzeumba viteti, illetve azokat hű és ép másolatokkal váltja fel. Pulszky Károly, a Nemzeti Múzeum igazgatója december 18-án kelt és a Műemlékek Országos Bizottságához intézett levelében panaszolja, hogy a déli kapu kőtömbjei évek óta a múzeum belső udvarán állnak, s célszerű lenne, ha a vezető építész egyenként megvizsgálná, mely kövek érdemlik meg a további fenntartást. Ezeknek - így Pulszky - a templom egyéb emlékmaradványai közt volna a legméltóbb helyük."" 1 (Felmerül az emlékmúzeum gondolata!) Ez a múzeum" - sajátos körülmények között - megvalósult az Epreskertben. Stróbl ugyanis odaszállíttatta a 13. századi, ún. menyasszony-kaput és más kőtöredékeket, s ebből emeltette a Hunyadi-kápolnát". Jellemző, hogy a bejárattal szemben, a főhelyen, mintegy oltárként, Mátyás királynak a bautzeni emlékről ismeretes alakja állt. Elkészíttette a gyulafehérvári Hunyadi-síremlék dombormüveinek másolatát, Mátyás és Beatrix domborműves képmásainak replikáját - valóban Hunyadi-emlékmúzeumot rendezett be s azt folyvást gyarapítja", ahogy azt a Vasárnapi Újság egykorú cikkírója lelkesen mesélte. 17 Feltehetően az ban készült Zsolnay Vilmos-portréval egy időben mintázta azt a - piros és arany színekben pompázó - pirogránit tondót Mátyás király újabb arcképével, amely Stróbl Mihály feljegyzése szerint szintén a Hunyadi-kápolnát díszítette. 5. Stróbl Alajos Mihály fiával az Epreskertben, Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele

5 6. A Mátyás-templom kapuzata az Epreskertben, Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojziafelvétele A kövekből nem oktató kertet, skanzent akart telepíteni, hanem újjáéleszteni, felépíteni kívánt egy régmúlt korszakot, s ha csak ideig-óráig is, az ily módon létrehozott világban élni. Nemcsak tanulmányozta vagy használta a historizmust, mint művészi kifejezési módot, hanem élte is azt. Az épített környezetet tehát formálta, alakította maga körül: A kapu mögött a Képzőművészeti Főiskola néhai igazgatójának, Székely Bertalannak márványszobra került felállításra. A Kmetty utcai falon, a timpanon alatt Kelety Gusztáv egészalakos síremlékének gipsz változata váltotta föl a Trefort-emléket. Felállították a nagyra becsült elődök, Ferenczy István és Izsó Miklós, valamint Munkácsy Mihály és Zichy Mihály mellszobrát. A kertet díszítette a milói Vénusz eredeti nagyságú márvány replikája, a borghesi viador bronzreplikája, az aegiai nyilas bronzreplikája, egy Kentaur és egy Ámor. Egy antik Herkules hatalmas sárga homokkő torzója állt a Szt. György-szobor mellett, a Lucius Verus meg egy Herakles-fej a tanítványok márványmunkája volt, a Kálvária szomszédságában. Ott volt márványba faragva Napóleon halotti maszkja is, babérkoszorúval, épp a Kálvária előtt. Az Epres kikövezett gyalogjárója felett néhány vadszőllős kapun keresztüljutott a látogató a hátsó szobrászati pavilonhoz. Az utolsó kapu mellett szürke homokkőből Napóleonnak kb. kétszeres életnagyságú csákós feje, a Benczúr iskola mellett pedig homokkőből Noénak nagy szobra állott, amint dicstelenül fekszik egy kereveten a bor felfedezésének hatása alatt. Ezt még kiegészítette a sok szarkofág, oszlop, posztamens, kőpad és díszváza." 18 Stróbl mester - folytatja Lyka a korábban idézett visszaemlékezését - egyike volt a legkülönösebb embereknek. Igen nagy távolság választotta el a hétköznapi élet normális emberétől. Nagy lelkesedéssel tudott élvezni mindent, ami rendkívüli, ami szokatlan, ami romantikus. Ez szorosan hozzátartozott egyéniségének jelleméhez. A romantika pedig jelenti a múltba rajongást is, a múltba való visszavágyást." 19 Számos bengáli fényes, görögtüzes kerti ünnepély zajlott le az Epreskertben. Középpontja ezeknek az ünnepélyeknek a Hunyadi-kápolna környéke, a nagy eperfa alatt volt, fáklya- és lampionvilágítással. Nagy tűz mellett nyárson sültek a pecsenyék. A vendégek, Stróbl barátai és tanítványai sokszor az ünnepély jellegének megfelelően korhű jelmezekbe öltöztek. Az ünnepek rendezésében Vágó Pál, Nádler Róbert és Feszty Árpád is sokszor közreműködtek, Benczúr, Lötz, Székely Bertalan inkább csak vendégek voltak." Később az ünnepségek a Szent György-szobor körül zajlottak. A Kolozsvári testvérek alkotásának másolata Stróbl megrendelésére Róna József öntödéjében készült. (Egy, már a szobrászművész halála után készült riportban feljegyezték, hogy a Szent György-szobron van egy sárkányfej-toldalék, melyből - legalábbis a visszaemlékező szerint - mulatságok alkalmával bor folyt...) 2 " Stróbl Alajosra, a művészre és az emberre halála után tíz évvel így emlékezett egy újságcikk írója: Ez a művész állandó extázisban élt, fantáziája olyan tenger volt, amely csak dagályt ismert. Hangzatos periódusai - idegenszerű raccsolással világgá szavalva - az élet legegyszerűbb körülményei között is bíbor palástot viseltek vállukon. A páthos permanenciájában élt, ebben dolgozott, beszélt, tervezett, étkezett s bizonyára még álmában is patetikus képek környékezték. Mint halandó ember koturnust viselt, de lelkének szárnyai voltak -...romantikus volt. Nagy művész." 21 Nyugtalansága - furcsa kettősség! - kiegyensúlyozott, harmonikus, gondosan megmunkált, adott esetben hosszas előzetes történelmi tanulmányok után biztos kézzel megmintázott, világos, egyértelmű gondolati tartalommal bíró munkáiban nem került napvilágra. Inkább az ember kereste önmagát, az szeretett volna más bőrbe bújni, egy másfajta korszakban élni. Az lovagolt ki hajnalban kürtszó mellett a Bajza utcában, az rendezte a reneszánsz ünnepélyeket az Epreskertben, a művészestélyeket a Műcsarnokban, s az jelent meg József főherceg udvari jelmezes 7. Stróbl Alajos a Szent György-szoborral és Ferenczy István mellszobrával. Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele

6 8. Hunyadi Mátyás alakja a kibontott bautzeni reliefből (Epreskert). Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele estélyen középkori csillagászmágusnak, asztrológusnak öltözve. Hosszú, fekete bő talárján hófehér nagyméretű spanyolgallér volt... egy legalább 80 cm hosszú, fekete, kúp alakú kalapot viselt. Felszerelését egy nagy iratmappa és egy összetolható pléhtávcsö képezte... A távcső végén egy Stróbl által rajzolt Vénuszt láthatott a szemlélő... A jelmezt hosszú hajú paróka egészítette ki. 22 (Ugyanebben jelent meg 1922-ben a Vigadóban, az újságírók, színészek, művészek zártkörű estélyen - 66 éves korában!) Máskor pedig egy udvari bolond csörgősipkás, talpig vörös és taláros jelmezét öltötte magára: Teljesen fejéhez is simuló ruháján hosszú szövetből készült szarvakon csengettyűk fityegtek. Ilyen kis sárgarézcsengők voltak még kar- és lábpere - ceken úgy, hogy mozgása mindig diszkrét csengetéssel járt." 23 A budapesti társaság krémje", a műpártolók körének tagjai, művészek és arisztokraták 1895-ben a felvidéki közművelődési egyesület javára élőképeket rendeztek a Vigadóban. Stróbl a hat jelenet közül négyben szerepelt: püspököt, papot, udvarbéli" nemesembert alakított, ill. a Római követség Attila előtt" elnevezésű jelenetben Aetius római hadvezért személyesítette meg. 24 Egyfajta élőkép-sorozatot" jelentett a millenniumi ünnepségek keretében rendezett jubileumi díszfelvonulás is. Stróbl bécsi tanulóévei alatt, 1879 áprilisában végignézhette a Hans Makart által tervezett ünnepélyes díszfelvonulást (Fcstzug), amely a német reneszánsz időszakát mint a polgárság fénykorát idézte meg, párhuzamba állítva a jelenkor ipari és technikai vívmányaival. A reaktivált történelem" (W. Telesko kifejezése) 25 megjelenítése ösztönözhette arra, hogy a magánszférából kilépve társadalmi feladatot vállaljon, s mint a koncepció egyik kidolgozója, részt vegyen a felvonulás megtervezésében. (Ez - a hazai körülmények között - a feudális történelmi múlt dicső évszázadainak felelevenítését célozta, és jogfolytonosságára hivatkozott). Ismeretes, hogy Vágó Pál Stróbl műtermében készítette el a felvonulás kartonjait (látványterveit). Ugyancsak Stróbl műtermében ülésezett jó néhány esetben a Képzőművészek Egyesülete, hiszen a szobrászművész az országos előkészítő bizottság tagja volt. 26 Saját ünnepi öltözékét - díszmagyarját - is nagy gonddal tervezte meg: Fekete kucsma piros belsőrésszel, forgóval és egy nagy darutollal volt a fejfedő. Fekete sujtásos mente és zubbony, vörös, testhez simuló nadrág, sujtásokkal és sárga szarvasbőr csizma volt a ruházat. Sárgarézhüvelyes díszkard és kesztyű egészítette ki felszerelését és különleges ünnepélyek alkalmával kitüntetéseit is kitűzte." Egy körül megrendezett epreskerti ünnepélyen - emlékezik megint a művész fia - ismét népes vendégkoszorú gyűlt össze... Stróbl Alajos tanártársai, tanítványai, barátai, az építészek és történészek, a teljes Gerster család, a zenei világ néhány kiválósága stb. Stróbl Alajos bíbornoki ornátusban fogadta a nagy eperfa alatt tábortűznél vendégeit, hermelin palásttal és középkori bíbornoki kalappal. Két fiatal tanítványa uszályát vitte utána. A tűz mellett egy trónus állt, melybe betelepedve kifogyhatatlanul tartotta szóval vendégeit, Mátyás királyról és az olasz renaissance időkről, meg Michelangelóról, Donatellóról mesélve és kérdésekre válaszolva." 27

7 Mindezt feltétlenül kapcsolatba lehet és kell hozni a Gottfried Semper-féle Bekleidungstheorie-val. Semper a felöltöztetésről és a maszkírozásról szólva ezt mondja: A karneváli fáklyafüst a művészet igazi atmoszférája. A realitásnak, az anyaginak a tagadása szükséges ott, ahol a formának mint jelentésteli szimbólumnak, mint az ember önálló alkotásának kell szerepelnie." 28 Stróbl karneváli fáklyafüstjében" a mindennapi élet, a kortárs idő realitását tagadta, visszavágyva-nézve a múltba, mégpedig a középkor és a reneszánsz világába, egy második realizmust" teremtve magának és társadalmi körének - ameddig az hajlandó vele tartani. JEGYZETEK 9. Az ún. Mátyásepitáfium. A keret Lechner Jenő munkája. Reprodukció az Ünnep című folyóirat számából 1 Vasárnapi Újság (a továbbiakban VU) XLV sz Idézi Gerő András: Ferenc József, a magyarok királya. Bp., Sinkó Katalin: A millenniumi kiállítás mint Gesamkunsiwerk, in: A historizmus művészete Magyarországon. Szerk. Zádor Anna. Bp., , ill. Thaly cikke: Századok XXXI Hauszmann Alajos: A királyi Vár belső kiképzése és iparművészeti felszerelése. Magyar Iparművészet VI Stróbl Mihály: A gránit oroszlán. Kézirat. A család, ill. a szerző tulajdonában. (A korábbiakban SM) 5 Műcsarnok I , ill. II A folyóirat is úgy tudta, hogy itt vadászott hajdan medvékre Mátyás király". 6 Markó Miklós: Művészotthon a Tátrában. VU sz Valójában Zichy Jenő képmását készítette a művész, 1886-ben, mégpedig Lomnicon, amikor a művésztelep-művészotthon alapításának ügye felmerült. 7 Műcsarnok II , ill. Stróbl Mihály: i. m. (4. j.) 64. Utóbbi leírja, hogy a Dobó-szarkofág elhelyezésekor Stróbl Alajos díszmagyarba öltözve valóságos felavatási ünnepséget rendezett." Ugyancsak Őrtűzre került az a magas domborműves terrakotta szobor, mely Mátyás királyt félprofilban, fején tölgyfaleveles koszorúval, hermelin galléros öltözetben ábrázolta. SM ezt tartja a legjelentősebb Mátyás-ábrázolásnak. Véleménye szerint 1925 (!) körül készülhetett. 8 Ld. a 6. j. 9 Ybl Ervin: A budai Várpalota építése, in: Művészettörténeti Tanulmányok. Bp., Építész a századfordulón. Hauszmann Alajos naplója. Bp., Fővárosi Lapok XXXVII júl. 15. E terv végül azonban mégsem valósult meg. 12 A király jelenlétét Lieber Endre említi Budapest szobrai című könyvében. (Bp., é. n ) Kedvteléséről a Fővárosi Lapok emlékezik meg aug. 19-i számában: Egyetlen szórakozása a vadászat, amelyben páratlan kitartást és ügyességet fejt ki. Fáradhatatlan gyalogló lévén, nem átall órák hosszat egy-egy szarvasra lesben állni vagy éjszakákat tölteni bokorsürüségben, hogy virradatban egy fajdkakast ejtsen zsákmányul" - és így tovább. I3Lyka Károly hagyatéka, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Adattár, MDK-C-I A Műemlékek Országos Bizottságához jún. 24-én érkezett levél szerint Stróbl a jáki templom restaurálása során feleslegessé vált" köveket is szeretné megszerezni a szobrászati mesteriskola számára, mégpedig - s ez a gondolat csak itt bukkan fel - a létesítendő lapidáris múzeum" részére. Mivel azonban a Vas megyei történeti és régészeti egyesület figyelemreméltó" múzeummal rendelkezik a szombathelyi püspöki palotában - a hivatalos állásfoglalás őket részesíti előnyben (Műemlékek Országos Bizottsága, 130/1888. ikt.sz.). 14 K. D..A józsefvárosi Kálvária. VU XL Grimschitz Brúnó: Az epreskerti Kálvária. Henszlmann Lapok sz. 16 Pulszky Károly levele a Műemlékek Országos Bizottságához. Műemlékek Országos Bizottsága, 71/1888. dec Hunyadi Múzeum. VU LI Az említetteken kívül Szuchy Tibor Stróbl-monográfiájában (Bp., ) szó esik egy újabb Mátyás király-ábrázolásról, mely 1939-ben a Műcsarnok őszi tárlatán szerepelt. A katalógus szerint a dombormű egy, a koronázó" (Mátyás) templomba szánt epitáfium része volt, melynek építészeti elemeit Lechner Jenő tervezte (kat. 12.). Az Ünnep című folyóirat évi 2. száma reprodukálja. A mű sorsa egyelőre ismeretlen. 18 A babérkoszorús Napóleon-maszk, ill. csákós fej, valamint a milói Vénusz márványreplikája, ill. a borghesi viador" - azaz a Louvre-ban látható, korábban a Borghese család tulajdonában volt vívó" férfialak bronz másolata - Stróbl 1900-as párizsi utazása emlékeként került az Epreskertbe. (Ismeretes, hogy a világkiállításon Anyánk című szobra Grand Prix-t nyert.) Lucius Verus fejét Fakits Ernő, Heraklesét Vaszary László mintázta - Stróbl Mihály: i. m. (4. j.) 79. Az aegiai" - helyesebben: aeginai - nyilas alakja talán egy müncheni tanulmányút emlékét őrzi. 19 MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Adattár, MDK-C-l-1/ (-a): Az Epreskert tölgyeinek legendája. Szózat (Magyar Újság) IX jan A szoborfejböl csordogáló borról Stróbl Mihály: i. m. (4. j.) is ír (116.). 21 Gergely István: És ki alkotta ezt a szobrot? Nemzeti Újság XVIII aug. 9. Érdekes ezzel összevetni egy jóval korábbi, 1885-ös keltezésű levelet. Keleti Gusztáv ez év március 20-án terjeszti fel Trefort Ágoston miniszterhez Stróbl tanári kinevezésének ügyiratát, a következőképpen: [Stróbl] előzetes szaktanulmányainak terjedelme és sikere, valamint beigazolt művészi képessége, általános műveltsége és nyugodt férfias jelleme által ezen tanári állomás méltó betöltésére hitem és tudomásom szerint legtöbb érdemmel és hivatással bír." - E szavak hitelét alig rontja egy későbbi, ceruzával írt megállapítás az irat alján (talán Lykától vagy Rétitől): Keleti véleménye Stróbl»nyugodt«jellemére vonatkozólag a későbbiekben nem bizonyult nagyon helytállónak." 22 Stróbl Mihály: i. m. (4.j.) Szabolcsi Miklós gondolatmenetét követve (A clown, mint a művész önarcképe. Bp., 1974.) a művész, miközben helyét keresi a világban, szerepet játszik. E szerep - állandósulva - a rejtőzés romantikáját nyújtja, egyfajta játék-aspektust", melyben a ruha jelképi értékűvé válik. 24 Fővárosi Lapok XXXII márc Telesko, Werner: Der Triumph- und Festzug im Historismus, in: Der Traum von Glück. Die Kunst des Historismus in Europa. Katalógus. Wien, Fővárosi Lapok XXXII ápr Stróbl Mihály: i. m. (4. j.) Sempert idézi Németh Lajos: A historizmus mint művészettörténeti fogalom, in: A historizmus művészete Magyarországon. Szerk. Zádor Anna. Bp., Az 1-8. sz felvételeket Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia készítette. A család tulajdonában lévő negatívokról Bokor Zsuzsa készíteti nagyítást.

8 GIZELLA SZATMÁRI Der letzte Ritter der Romantik", Alajos Stróbl Durch den Zeitgeist des Historismus und seine persönlichen Eigenschaften bestimmt suchte Alajos Stróbl nach den Herkunftmythos des Heimatslandes, den der Umgebung von Királylehota (Král'ová Lehota) und Lipótújvár (Liptovsky Hrádok). In dieser Gegend wollte er vor allem die Andenken des Lebens von König Matthias in landschaftlichem Zusammenhang entdecken. Der Bildhauer repräsentierte den König der Nation in romantischer Belichtung, und nutzte jede Möglichkeit aus, sein Vorbild darzustellten, ihn immer wieder in Erinnerung zu rufen. Stróbl stellte das Matthias-Denkmal in Bautzen wieder auf, und an der äußeren Kapellenwand des ehemaligen königlichen Palastes in Buda führte er den Matthias-Brunnen aus. Er plante die Reiterstatue von János Hunyadi aufzustellen, verfertigte zahlreiche Porträts über den Herrscher und verfasste Kopien des Porträtpaares von Matthias und Beatrix (um 1485, von lombardischem Bildhauer) usw. Der romantische Historismus veranlasste ihn zur Wiederaufstellung der in Josephstadt abgebauten Kalvarienkapelle im sog. Epreskert (Maulbeergarten). In demselben Garten baute er aus den originalen Resten der Budaer Matthiaskirche, die nach dem schulekschen Umbau übriggeblieben sind, die sogenannte Hunyadi-Kapelle, mit einem Matthias-Porträt auf dem Altar" auf. Stróbl organisierte Feste und Künstlerveranstaltungen auf Renessaince Art und Weise, an denen auch er selbst in verschiedenen, in erster Linie in mittelalterlichen Kostümen teilnahm. Er studierte nähmlich den Historismus nicht nur aus den Aspekten der künstlerischen Ausdrucksweise, sondern er versuchte, die indirekte und die architektonische Umgebung des Menschen in der Auffassung des Historismus umzustalten, darunter er die klassischen Zeitalter der Geschichte wieder erlebte.

Alba Regia 39. (2010) MAGONY IMRE BORY JENŐ MUNKÁSSÁGÁNAK KORABELI SAJTÓVISSZHANGJA Bory Jenő (1879-1959) szobrászt, építészt, festőt és művészeti szakírót, felnövekvő művészgenerációk pedagógusát, a kutató

Részletesebben

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László Lustrum Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája Kiállításvezető Szerkesztette Horváth László ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2011 ISBN 978 963 89326 3 1 Előszó Az Eötvös Collegium Ménesi úti palotáját

Részletesebben

Az elfelejtett szobor históriája

Az elfelejtett szobor históriája Gerencse.qxd 2011.10.19. 16:33 Page 35 GERENCSÉR TIBOR Az elfelejtett szobor históriája A zuglói Báthory-szobor A Hungária körút és a Thököly út sarkán áll magányosan Báthory István erdélyi fejedelem és

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948)

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Az itt tárgyalandó közel hat évtized három fontos korszak a magyar képzőművészet történetében. Összefügg mindez Magyarország történelmi helyzetével, másrészt

Részletesebben

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya MINISZTERI ENTERIŐRÖK háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez a Külügyminisztérium régi szárnya A régi szárny épülete eredetileg nem minisztériumnak épült. A külügy,

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XIII. évfolyam 3. szám Ingyenes Egy város három arca Megnyílt Óbuda állandó kiállítása Budai bürger, pesti polgár Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban A barokk

Részletesebben

MAROSVIDÉK 2012. DECEMBER

MAROSVIDÉK 2012. DECEMBER Tartalom Helytörténet 3 Bogoly József Ágoston Munkácsy Mihály Csongrád megyei utazása, a hírlapok és Mikszáth Kálmán nézőpontjai 12 Urbancsok Zsolt Kultúrpalotát Makónak! 15 Marosvári Attila Főhajtás a

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Múzeumi Szervezet Bács-Kiskun megyében 1962-ben jött létre. Fenntartója 1990-től a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, 2012. január 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Részletesebben

2011. Szeptember. az ember, akit nem győztek le. Urmánczy Nándor

2011. Szeptember. az ember, akit nem győztek le. Urmánczy Nándor 2011. Szeptember az ember, akit nem győztek le Urmánczy Nándor 1868 1940 Maroshévíz központja 1940-ben Tartalomjegyzék 2 Az Urmánczy család rövid története 3 Szerző: Czirják Károly Dr. Urmánczy Nándor

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi Városunk Budapesti Honismereti Híradó XIII. évfolyam 4. szám Ingyenes Ötvenéves a honismereti mozgalom Honismereti Akadémia Kõszegen Az elköszönõ elnök, Halász Péter megnyitja a konferenciát Illés-kút

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Városunk. Ofen Jásán. Az Erzsébet körút ékessége. Kõbánya Kossuth-serlege. Budapesti Honismereti Híradó. Közgyûjteményekben ingyenes

Városunk. Ofen Jásán. Az Erzsébet körút ékessége. Kõbánya Kossuth-serlege. Budapesti Honismereti Híradó. Közgyûjteményekben ingyenes Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVII. évfolyam 2 3. szám Közgyûjteményekben ingyenes Az Óbudai Múzeum idõszaki kiállítása, az Ofen Jásán Óbuda zsidóságának történte április 24-tõl október 31-ig tekinthetõ

Részletesebben

Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy

Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy TÓTH SÁNDOR A KATALÓGUS MEGJELENT TÓTH SÁNDOR ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSÁRA MISKOLCI GALÉRIA 2000. FEBRUÁR 10 - MÁRCIUS 26. Miskolci Galéria könyvei 18. ISSN 1219-054 ISBN 963 03 95649...Meggyőződésem, hogy a művészet

Részletesebben

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek

Részletesebben

Városunk. Vértanú a fõvárosban. Császári megszállás alatt. Budapesti Honismereti Híradó. Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül

Városunk. Vértanú a fõvárosban. Császári megszállás alatt. Budapesti Honismereti Híradó. Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül Városunk Budapesti Honismereti Híradó II. évfolyam 1. (jubileumi) szám Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül Elgondolni is rossz lenne, hogy a nemzetnek soha nem lehetne és lesz színháza, s a nemzet

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám ÉRTESÍTŐ a Budapesti Városvédő Egyesület lapja 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám Tisztelt Tagtársak, Hölgyek, Urak! Oly sok minden történik, hogy arról nehéz így háromhavonta beszámolni.

Részletesebben

VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata

VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata Nézı Pont IRODALOM KULTÚRA MŐVÉSZETEK II. évfolyam 2007. október REFORMÁTOROK VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata 8. Néző Pont IRODALOM KULTÚRA MŰVÉSZETEK VITÉZ FERENC folyóirata Debrecen, II.

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. 2014. június szeptember. Ingyenes. IV. évfolyam 2. szám

Kiállítási Magazin. Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. 2014. június szeptember. Ingyenes. IV. évfolyam 2. szám Ingyenes Kiállítási Magazin 2014. június szeptember IV. évfolyam 2. szám Toulouse-Lautrec világa Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. Toulouse- Lautrec: Angol úr a Moulin Rouge-ban A JÖVÔ

Részletesebben

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

Szabó András A MASZK Márton Ferenc

Szabó András A MASZK Márton Ferenc Szabó András A MASZK Márton Ferenc grafikus-, festő és szobrászművész Kismonográfia Szabó András: A MASZK Márton Ferenc grafikus-, festő és szobrászművész Kismonográfia Tipographic Könyvkiadó Csíkszereda,

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

EVANGÉLIKUS TEMPLOM MŰVÉSZET BUDAPESTEN.

EVANGÉLIKUS TEMPLOM MŰVÉSZET BUDAPESTEN. EVANGÉLIKUS TEMPLOM MŰVÉSZET BUDAPESTEN. Irta : Dr. GYŐRY ARANKA Kiadják a budapesti evangélikus egyházak. Fébé ev. nyomda Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b. Felelős: Farkas László. BEVEZETÉS. Munkám

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Gyakran nyugtalankodik mostanában. Az jár a fejében, lesz-e orvos vagy be - teg, aki jövôre, a századik születésnapján felköszönti majd? Hoznak-e az ápolónôk virágot az ablakába? Az öregek nyugalmával

Részletesebben