Zrínyi Miklós 1660-ban, Kodály Zoltán pedig 1954-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zrínyi Miklós 1660-ban, Kodály Zoltán pedig 1954-"

Átírás

1 Zrínyi Miklós 1660-ban, Kodály Zoltán pedig ben kiáltott föl nemzetünk védelmében. Ma a magyarság helyzete kedvezõbb: békében élünk, megszabadultunk az idegen megszállástól, magunk dönthetünk vezetõinkrõl és a jobb jövõnk érdekében választott politikáról. Gazdaságunk viszont stagnál, adóssághegyet görgetünk magunk elõtt, alacsony a foglalkoztatottság, ezért is kevés az adóbevétel, a világméretû recesszió erõsen sújtja exportunkat, éles belpolitikai vitáink pedig megszólalásra és kritikára késztették a külföldet. A magyarországi viszonyokat ért bírálatdömpingben rengeteg a túlzás, a félremagyarázás, a simulékony és konfliktuskerülõ európai politikusoknak nem tetszik a szókimondó és idõnként érdes retorika, különösen pedig a radikális jobboldal harsány és felelõtlen, sokakat ijesztõ és taszító beszédmódja. A törvények jobb elõkészítésével talán elkerülhetõ lett volna a Magyarország-kép jelentõs (reméljük csak átmeneti) megromlása, amit Oplatka András olyan pontosan tárt elénk elõadásában ben a világ csodálattal adózott Magyarországnak a tárgyalásos forradalom -ért, a békés rendszerváltozásért, ami az összes kommunista dominó eldõltéhez vezetett. A németek soha el nem múló hálát emlegettek. Ma minderre kevesen emlékeznek, és a világ vezetõ lapjai jóvoltából a külföldi kormányok és politikusok, meg az újságolvasók jelentõs része tényleg azt hiszi, hogy Magyarországon veszélyben van a demokrácia, sõt talán már el is bukott. Fel kell venni a kesztyût Mi a teendõ, mi a helyes válasz a kevés jóhiszemû és a számos rosszhiszemû külföldi bírálatra? Noha érthetõ, hogy sértve érezzük magunkat, de a megsértõdés sosem jó politika, a harag pedig mindig rossz tanácsadó. Történeti és politikai tapasztalatokra épülõ meggyõzõdésem szerint önbecsülésünket nem feladva érdemes megfogadni Illyés Gyula 1943-as tanácsát: az erõs nemzet képes szembenézni a kedvezõtlen véleménnyel, vagyis nyugodt férfiassággal megvizsgálni: nem az igazat mondják-e? Nem kitûnõ leckealkalmak-e elsõsorban hibáink levetésére? Csak ezután az esetleges hibák elismerése és leküzdése után foghatunk abba, amit ma legtöbben az elsõ tennivalónak mondanának: az ellenséges propagandát ellenpropagandával legyõzni. Természetesen nem ellenségeink ócsárlásával; [...] Nem hanggal kell felkerülnünk, hanem valódi s immár megszaporodott értékeink felmutatásával. 1 Nem puhaság, nem meghátrálás, nem defetizmus az itt A sok tényezõ közül, melyek segítenek abban, hogy fajunk megmentessék a teljes megsemmisüléstõl, kétségtelenül legfontosabb az a vélemény, melyet rólunk külföldön táplálnak. Széchenyi István: Önismeret (1857) ajánlott magatartás. Igenis fel kell venni a kesztyût, meg kell vívni a párbajt a magyart támadókkal de felkészülten, érvekkel felvértezve. Valamikor híres vívók voltunk; nem lehet csak támadni, idõnként vissza kell lépni, így lehet elõkészíteni a tusst. A legfontosabb, hogy legyen jó, igaz a magyarság ügye. És annak is lássék. Legyen jó minden törvényünk, szülessék vitában, meghallgatva mind a belülrõl, mind a kívülrõl jövõ jó szándékú kritikát. Legyen jó a politika, szolgálja a nemzetet, a népet. Mérjen egyenlõ mércével, támogassa a rászorulót, még inkább azt, aki saját maga is mindent megtesz önmaga és családja, közössége javáért. Becsülje meg a tehetséget, építkezzen hosszú távra. Legyen jó fizikai és mentális állapotban az ország, legyen egészséges a közhangulat. Tisztelje mindenki a törvényeket, és annak megszegõi kapjanak visszatartó erejû büntetést. Folytassunk jó és eredményes külpolitikát, és ezt támogassa minden, az európai értékekkel azonosuló politikai irányzat. Örüljünk, hogy vannak barátaink, szövetségeseink. Hamis és értelmetlen a póz, hogy egyedül vagyunk. A régi rómaiak tudták, hogy az országok biztonságának legjobb zálogai nem a hadseregek vagy a kincsek, hanem a barátok. Nálunk mintha sokan elfelednék, hogy a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, és hogy ez a két intézmény nem rosszakarónk. Amíg a NATO fennáll és mi a tagja vagyunk, nem fenyegethet minket többé sem idegen nagyhatalom, sem ellenséges koalíció. Az Európai Uniótól pedig jelentõs összegû támogatást kapunk országunk fölemelkedéséhez. Csak régi és kipróbált barátainkkal együttmûködve van esély kijavítani az EU hibáit, és kiutat találni a jelenlegi pénzügyi válságból. Célszerû nyitni, további gazdasági és politikai kapcsolatokat építeni, de nem szövetségeseinknek hátat fordítva. Az elveszett presztízs: álkurucok felelõtlensége A 20. század történelme sok leckét kínál számunkra. Az egyik nagyon fontos lecke az, ami ennek az írásnak a mottója, hogy mennyire fontos az a vélemény, melyet rólunk külföldön táplálnak. Békék és határok múltak ezen, ma pedig milliárdos támogatások, befektetések és üzletek. Harminc évvel ezelõtt Az elveszett presztízs címmel könyvet írtam arról, hogyan romlott meg a 20. század elején a magyarokról a szabadságharc nyomán széles körben kialakult rokonszenvezõ kép. 2 A millennium idején a nyugati lapok még mintaszerû alkotmányos állam -ról és csodálatos fejlõdésrõl írtak, Magyarországot a Monarchia stabilizáló és liberalizáló tényezõjének tekintették. A fordulat az évi politikai válság alatt kezdõdött, a Tisza Istvánt 1 Illyés Gyula: Hírünk a világban. Magyar Csillag, december. Új közlés: Hírünk a világban. (Elõszó és jegyzetek: Szigethy Gábor.) Budapest, Magvetõ, 1985; Budapest, Neumann Kht., Jeszenszky Géza: Az elveszett presztízs. Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában ( ). Budapest, Magvetõ, 1986.; 2. kiad. Budapest, Magyar Szemle Kiadó,

2 megbuktató harsány álkuruc koalíció felelõtlen radikalizmusa, majd ügyetlen kormányzása nyomán. Az addig velünk rokonszenvezõ angol és francia sajtó elõször jóindulatú tanácsokkal próbálta észhez téríteni a magyar politikusokat, de azok és publicistáik a bírálók sértegetésével válaszoltak, bértollnoknak, a magyarellenes osztrák vagy szláv körök ügynökének kiáltották ki õket. A 19. század végére többségében szláv- és románbaráttá vált francia sajtóhoz és történetíráshoz csatlakozva ekkor vált már nem az akkori magyar kormány, hanem életre szólóan a mindenkori magyar politika szenvedélyes ellenfelévé H. W. Steed, az akkori világ legfontosabb lapjának, a londoni Timesnak a bécsi tudósítója, és R. W. Seton-Watson ( Scotus Viator ), egy idealista gondolkodású, szigorú presbiteriánus ifjú skót történész-publicista. 3 A magyarokat 1848 óta ugyancsak ismerõ és kedvelõ Skandináviában is a 20. század elején nyert teret az a nézet, hogy a szabadságért egykor bátran harcoló magyarok elnyomják nem magyar honfitársaikat. A norvégok nemzeti költõje, Björstjerne Björnson a magyarok barátjából kérlelhetetlen kritikusunkká vált, amikor 1907-tõl kezdve felkarolta a hárommillió elnyomott szlovák ügyét, és a magyarországi nemzetiségek asszimilációjára törekvõ politikát Magyarország legjelentõsebb iparágá -nak nevezte. 4 Norvégiában ma is nagy kultusza van Björnsonnak, és sokan az õ publicisztikai írásai alapján teszik skatulyába a magyarokat és a szlovákokat. Világpolitikai érdekek Megkönnyítette és részben motiválta a magyar politikáról alkotott brit és francia vélemények radikális megváltozását, hogy 1904 és 1907 között elsõsorban a gazdaságilag és katonailag rendkívül megerõsödõ és mind agresszívabb Németország féken tartása érdekében kialakult az angol francia orosz entente, miközben az Osztrák Magyar Monarchia az Oroszországgal megromló viszony miatt is kitartott a Németországgal még 1879-ben megkötött kettõs szövetség mellett. Az 1906 és 1910 között Magyarországot irányító koalíció támogatta ezt a külpolitikát. A külföld nem ekkor fedezte fel a magyarországi nemzetiségi kérdést, de elsõsorban ezért kezdte kritizálni és mindinkább elmarasztalni a szláv és a román kisebbséggel szemben követett magyar politikát. Nem volt teljesen alaptalan a bírálat, Mocsáry Lajostól Jászi Oszkárig magyar részrõl is erõsen helytelenítették a Wekerle Sándor, Apponyi Albert, ifj. Andrássy Gyula és Kossuth Ferenc vezette nemzeti koalíció türelmetlen lépéseit, az 1868-as liberális nemzetiségi törvény semmibevételét, de erõs túlzás volt a civilizált Európában példa nélkül álló magyar elnyomásról, erõszakos asszimilációról beszélni. 5 Az egymással rivalizáló két európai politikai és katonai szövetség a Monarchiát és benne Magyarországot külpolitikai kényszerpályára állította, a trónörökös, Ferenc Ferdinánd életét kioltó szarajevói merénylet pedig belevitte a világháborúba elõtt a nyugati nagyhatalmaknak eszükbe sem jutott a Monarchia felosztása, a szerb, román és cseh nemzeti ábrándok valóra váltása, de az ellenséggé vált magyarokról már könnyen elhitték, hogy alkalmatlanok egy többnemzetiségû ország vezetésére, hogy egy stabil és békés Európa elõfeltétele a Monarchia nemzeti államokra szabdalása. Seton-Watson, aki a háború elõtt a Habsburg Monarchia szerkezeti megreformálása és egy méltányosabb nemzetiségi politika mellett érvelt, a Szerbiának átadott hadüzenet pillanatában leírta a négyszáz éves államalakulatot, s annak elszánt ellenfelévé, elpusztításának fáradhatatlan harcosává vált. Vagyonát és egészségét nem kímélve küzdött azért, amit nemcsak saját hazája, hanem valamennyi kis közép- és kelet-európai nép, sõt az egész emberiség érdekének hitt. Ebben a meggyõzõdésben és az ebbõl fakadó politikai célokért folytatott küzdelemben ideális társának bizonyult Wickham Steed, aki a Times tulajdonosa, Northcliffe sajtómágnás (mellékesen a késõbb a magyar revízió élharcosává váló Lord Rothermere bátyja) esze és jobbkeze volt. Kettõjük körül politikusokból, egyetemi szakemberekbõl és újságírókból, valamint a háború elsõ hónapjaiban az antantországokba emigrált szláv politikusokból Tomas Masaryk vezetésével komoly erõt képviselõ csoport szervezõdött, s ez újságcikkekben, könyvekben, elõadásokban, gyûléseken és magánbeszélgetésekben érvelt amellett, hogy Ausztria-Magyarország nemzetiségeit föl kell szabadítani, elõ kell segíteni, hogy a soknemzetiségû birodalom helyén független nemzeti államok jöjjenek létre. Nagy teljesítmény volt a birodalmi mentalitású, a balkanizálódást lesajnálva emlegetõ briteket, majd a létével a föderatív szerkezet sikerét bizonyító Egyesült Államokat errõl meggyõzni. Ez úgy sikerült, hogy a szerb, horvát, cseh és román nemzeti mozgalmak céljait összekapcsolták a francia, brit, olasz érdekekkel, majd Wilson amerikai elnök nagyszabású, egy új nemzetközi rend létrehozására irányuló látomásával. Európai magyarságkép és Trianon Félrevezetõ és leegyszerûsítõ lenne a Monarchia és vele együtt a történelmi Magyarország elpusztulását annak tudni be, hogy a magyar sajtó és közvélemény a magyar belpolitikát kezdetben óvatosan bíráló külföldi szerzõk éles támadásával azokat szenvedélyes magyarellenessé tette, akik azután írásaikkal, majd a világháború alatti propagandájukkal elõkészítették a trianoni igazságtalanságot. De a nyugati magyarságkép megváltozása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ellenséggé vált Magyarország fölött a háború végén korábbi brit és francia barátai is könnyû lelkiismerettel mondták ki az ítéletet: bûnös nemzet, földaraboltatik. Abban pedig személyesen is nagy volt Seton-Watson és Steed 3 Jeszenszky Géza: A történelmi Magyarország egyik sírásója: H.W. Steed. In: Emlékirat és történelem. A VII. Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár, Cluj-Napoca, augusztus ) azonos címû paneljének anyaga. Budapest, Magyar Történelmi Társulat Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, (Szerk. Horváth Jenõ és Pritz Pál) Beretzky Ágnes: Björnstjerne Björnson és Magyarország. Valóság, 2001/ Scotus Viator: Racial Problems in Hungary. London, Constable, Különösen xix-xx. és 204. Vö. hivatkozott könyvem

3 szerepe és felelõssége, hogy hová csapott le a bárd, hol húzták meg Trianonban a határokat. 6 A külföldi kritika fogadtatása mindig fokmérõje a közvélemény érettségének. Az egészséges, nem traumatizált társadalmak, mint a legtöbb nyugati, nemcsak a dicséretet vagy a korrekt hangú bírálatot fogadják el, hanem a hamisnak ítélt véleményekre sem reagálnak túlzott indulattal. Inkább eredetét, valóságtartalmát kutatják, a kifejezett ellenszenvet pedig szinte kihívásnak tekintik. A fölháborodás, a teljes visszautasítással párosuló ellenvádaskodás általában a nemzeti tudat sérültségének, betegségének a jele. A diktatúrák szokták a belsõ bírálatot hazaárulásnak, a külföldit pedig ellenséges cselekménynek fogni föl. Ez jellemezte a kommunista rendszereket, és akkoriban fontos szerepet töltöttek be a külföldi vélemények, hiszen belföldön a bírálat nem juthatott szóhoz, a fönnálló intézmények és viszonyok nem tették lehetõvé az õszinte véleménynyilvánítást. Ma szerencsére ez nincs így, szabad tere van a bírálatnak és a bírálat bírálatának is. Jászi: kísérlet Magyarország mentésére A 20. század eleji Magyarország polgári radikális gondolkodói félfeudálisnak, elmaradottnak, de önerõbõl megváltozhatatlannak látták az akkori viszonyokat, ezért kérték reformprogramjuk támogatását a külföldi közvéleménytõl, s ezért álltak ki 1914 elõtt vállalva az ezzel járó erkölcsi elítélést a magyar viszonyok külföldi bírálói mellett. De volt egy jelentõs különbség a hazai rendszerkritikusok két csoportja között, és ez különösen 1919 után ütközött ki. Egyesek tisztánlátását a hagyományos magyar politikai elittel, majd a Horthy nevével azonosított ellenforradalommal szembeni indulat elhomályosította, és készek voltak szövetkezni a kialakuló kisantanttal a hazai rendszer megdöntése érdekében. Jászi Oszkár viszont 1914 elõtt a külföldi bírálatban található igazságelemek ellenére nem fogadta a külföldrõl jött véleményeket kritikátlanul. Széles körû társadalombírálatának csak egyik eleme volt a hazai nemzetiségi politika elítélése, õ az általános demokratizálás keretén belül remélte biztosítani a nemzetiségi jogokat. Seton-Watson és a hazai nemzetiségi politikusok viszont elsõsorban a magyarországi nem magyar népek nacionalista törekvéseinek adtak hangot, az utóbbiak számára csak jól felhasználható eszközt jelentettek a demokratikus jelszavak. Jászi meglehetõsen korán észrevette Seton-Watson erõsödõ elfogultságát, az általános magyarellenesség felé sodródó magatartását, de remélte, hogy nyilvános és magánjellegû figyelmeztetéseivel ezt a tendenciát megállíthatja ben további együttmûködésük feltételéül szabta: csak olyan irodalmi propagandában veszek részt, amely egészében megbélyegzi ugyan azokat a súlyos vétkeket, amelyeket a magyar oligarchia a nemzetiségek nyelve és kultúrája ellen elkövetett, ugyanakkor azonban tiszteletben tartja annak a Az EURÓPÁBAN. Tegnap, ma, holnap címû melléklet a Budapesti Európa Intézet Alapítvány és az MTA Európa-történeti Témacsoportjának támogatásával készült magyar népnek az eszményeit és jogos önérzetét, amely államunk történelmi keretei között akarja megvalósítani a termékeny harmóniát az összes nemzetiség között. 7 Jászi nem a történelmi Magyarország sírásója volt, mint ma egyesek hirdetik, hanem megmentõje próbált lenni, 1914 elõtti és 1918/19-es politizálásával egyaránt. A belsõ kritika: hazaárulás? Ma újra felmerül, hogy szabad-e árulkodni a hazára? Lényeges kérdés, milyen is az a haza. Ha egy országban diktatúra van, ahol nincs reális lehetõség az ellenvélemény kimondására, ahol nem lehet nyílt fórumokon bírálni, ott valóban rendkívüli jelentõsége van annak, hogy az ország hibáiról, bûneirõl, visszásságairól legalább a külföld tájékozódjon, és ilyen módon is nyomást lehessen gyakorolni a tekintélyuralmi rendszerekre. Erre még nagy szükség van a mai világban is létezõ autoriter országok esetében. De ott, ahol szabad parlament és szabad sajtó van, mint nálunk, és ahol minden külföldi és belföldi kritikus vélemény nyilvánosságot kap és szabadon ütközhet, ott nem szokás a politikusoknak saját belpolitikai viszályaikkal a külföldön panaszkodni, ráadásul egyoldalú prezentálásban. Ez ugyanis visszaüt az egész országra. Ha egy országnak romlik el a képe, azt nem kormányokhoz fogja kötni a külvilág, hanem mindig az adott közösséghez. Bár a kormányzati lépésekért mindig az aktuális kormány a felelõs, de jó és rossz következményeit egyaránt a nép, az egész lakosság viseli. Ugyanez vonatkozik a külföld kritikájára is: szólhat egy adott kormánynak, de a közvéleményben az ülepszik le, hogy az adott ország, nemzet ilyen meg olyan. Kormánypártiaknak és ellenzékieknek közös érdeke egy reális, ugyanakkor minél kedvezõbb Magyarország-kép, ennek fenntartása, védelmezése, terjesztése. Könnyû belátni, hogy gazdasági szempontból mennyire fontos, milyen híre van egy országnak a külföld elõtt. Minden rossz hír, természeti csapás, járvány, terrorizmus, belsõ nyugtalanság elriasztja a turistákat. Még fontosabb, hogy jönnek-e a befektetõk, a munkahelyteremtõk. Szerencsére ezen a téren nem léptünk át egy küszöböt, a politikai bírálatok negatív hatása az idegenforgalom és a befektetések területén még nem okozott komolyabb károkat. Ez annak is köszönhetõ, hogy a kifogásolt törvényeket, intézkedéseket az Országgyûlés módosította, és az ellenzéki vélemények jól láthatóan jelen vannak a médiában, sõt az utcán is, cáfolva, hogy Magyarországon nincs véleményszabadság, hogy az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Nem örülök, hogy legújabban Románia kezdi átvenni Magyarország helyét az Európai Bizottság és a lapok aggodalmaskodó megnyilvánulásaiban. Ez ugyan eltereli a figyelmet rólunk, de könnyen vezet hamis általánosításokhoz, hogy a kommunizmusból megszabadult népek nem érettek 6 Jeszenszky Géza: A Csallóköz elvesztése. Esettanulmány Trianon történetéhez. Rubicon, 2005/ Jászi Oszkár - R. W. Seton-Watsonnak, ápr. 27. Közli Jeszenszky Géza: Jászi Oszkár és R.W. Seton-Watson levelezése az elsõ világháború elõtti években. Századok, 111 (1977):

4 a demokráciára. A romániai helyzet rosszabbodása ugyanakkor komolyan érinti az ottani másfél milliós magyar közösséget. A Romániával szembeni külföldi kritikában azonban ennek a nyomát sem fedezhetjük fel. Miért? Trianon öröksége és az értetlenség Itt jön elõ ismét Trianon öröksége. Ahogy bemutattam, az 1920-as békeszerzõdés létrejöttében és a konkrét határvonalak meghúzásában nem kevés szerepe volt a világháború elõtt megromlott és a háború következtében rendkívül negatívvá váló Magyarország-képnek. A második világháború és a hazai zsidóság tragikus sorsa ezt a képet tovább sötétítette. Az 1956-os forradalom ugyan lemosta a gyalázatot, majd a rendszerváltozásban vitt magyar szerep széles körû rokonszenvet keltett, de a több milliós magyar kisebbségek léte már 1990-ben is bizonyos félelem és gyanakvás forrása volt. A világ tartott attól, hogy a szabadságukat visszanyert országok között kiújulnak a területi viták. Látjuk, hogy milyen könnyen verik félre a harangokat (bel- és külföldön egyaránt) a történelmi Magyarországot ábrázoló térképek, autós matricák okán, még inkább, ha hatvannégy vármegyé -rõl, esetleg nyílt területi igényekrõl olvasnak, hallanak. A kettõs állampolgárság sem tetszik olyan nyugati füleknek sem, akiknél régi és természetes gyakorlat, hogy a külföldön élõ nemzettársak megtartják, leszármazottaik megkapják eredeti hazájuk állampolgárságát, útlevelét. Számunkra nehezen érthetõ és elkeserítõ, hogy a nemzetállamokban gondolkodó külföld nemigen érti meg, hogy a feszültségeket nem a magyar határokon kívül élõ, elszakított magyarok sorsa és jövõje iránt felelõsséget érzõ és vállaló, érvényes nemzetközi konvenciók betartását, egyes példamutató megoldások követését szorgalmazó magyar magatartás okozza, hanem a kisebbségbe került magyarokat diszkrimináló, anyanyelvük használatát korlátozó, beolvasztásukra törekvõ politika. Hogyan lehet megváltoztatni a kettõs mércét, hogyan lehet elnyerni a nemzetközi közösség támogatását a jogvédõ, senkit sem fenyegetõ magyar állásponthoz? Itt sem a meghunyászkodás, a hallgatás az alternatívája a panaszkodásnak és a sehová sem vezetõ radikális hangnak. Csak nem szabad magas labdákat feladnunk, nem szabad könnyû támadási felületeket kínálnunk érzelmi, szimbolikus politizálással. Erõsen vitatott politikusok és írók újratemetése, még oly szerény kultusza rendkívül jól jön azon szomszédainknak, akiknek a háza ég. A múltértékelés politikai kockázatai Az Antall-kormány természetesen nem ellenezte Horthy Miklós földi maradványainak hazahozatalát, de a szigorúan magánjellegû eseménybõl nem a kormány, hanem ellenzéke és a külföldi sajtó kreált ügyet. Figyelmeztetõ, hogy a Horthyval tényleges szerepben és történelmi megítélésben egy lapon sem emlegethetõ, háborús bûnösként kivégzett román Antonescu és szlovák Tiso kultusza, rehabilitálásuk követelése az elmúlt években gyakorlatilag elhalt, mert ezen szomszédainknál a politikai elit felmérte, hogy milyen károkat okozhat az ügy. Lehet és indokolt reális, árnyalt képet rajzolni Horthyról, ez meg is történt az elmúlt két évtizedben, sajnos azonban nem terjedt el a közvéleményben. Semmiképp sem indokolt azonban makulátlan hõst faragni az egykori kormányzóból, aki itthon megosztó, külföldön pedig elutasított személyiség. Szobrok, közterületi elnevezések és szenvedélyes belsõ viták helyett sokkal több esélye lenne a külfölddel is megértetni, hogy nem Horthy, hanem Hitler küldte a halálba (magyar gazemberek közremûködésével) félmillió honfitársunkat, akik a német megszállás elmaradása esetén értékeikkel együtt túlélhették volna a világháborút. Most azonban néhány szükségtelen lépéssel (megtetézve a Jobbik számos súlyos, külföldön a hazainál is nagyobb port felvert provokációjával) elértük, hogy a világsajtóban annyi hamis, bántó állítás jelent meg a magyar múltról, egy olyan méltánytalan, megalapozatlanul negatív nemzetképet ültetve el rólunk, hogy ezt nehéz lesz elfeledtetni és korrigálni. Kisebbségek határokon túl A magyar múlt és jelen téves és rosszindulatú beállítása ismét többszörösen sújtja a Kárpát-medence magyar kisebbségeit. Sérti õket magyar voltukban, és ezt a többségi nemzetek türelmetlen egyénei és pártjai, elõítéleteik beigazolásaként, tapssal fogadják. A magyar közösségek sérelmeire eddig sem volt nagyon fogékony a világ, mert azt hitte, hogy a jogos magyar igények támogatása gyengíti a stabilitást és megkérdõjelezi a jelenlegi európai határokat. Most pedig már olyant lehet olvasni a francia sajtóban, hogy Budapest gerjeszti a romániai magyarok nacionalizmusát. Amikor Romániában a magyarok éppen egy hatalmas politikai tisztogatás áldozatai. Ugyanez a velünk régóta és gyakran foglalkozó francia szerzõ értetlenkedik azon, hogy Közép-Európában az exmagyar birodalom miatt ma is gondok vannak a települések neveivel. Nem tetszik neki, hogy az osztrákok Bratislavát Pressbourgnak [sic!], a magyarok pedig Pozsonynak nevezik! Pedig a nemzeti villongások, ellentétek elsõdlegesen nem a történelembõl, hanem a nem vagy rosszul ismert történelembõl erednek! Természetesen nem mondhatunk le a magyar kisebbségek védelmérõl, és ebben minden szabadon választott magyar kormány egyetértett és egyet is fog érteni. De jóval könnyebben támogat a külföldi közvélemény egy olyan országot, amelynek jó a híre a sajtóban, és amely jó partnere! Az a hatásos, ha egy tekintélyes demokrácia szólal fel hátrányos helyzetû vagy üldözött csoportok, nemzeti kisebbségek ügyében, s nem az, amikor a Szovjetunió kiabált az amerikai feketék védelmében. Magyarország saját elvei miatt tekinti államalkotónak nem magyar hátterû nemzetiségeit, biztosít számukra országos és helyi kulturális autonómiát, és nem abban a naiv reményben, hogy ettõl szomszédjai megenyhülnek és nemzetállami fikciójukat feladva teljesítik magyar lakosságuk autonómia-igényét, a magyarok által (is) lakott területeken pedig bevezetik a kétnyelvûséget, ahogy illene. Külföldi nyomás nélkül ez nehezen képzelhetõ el, de egy minden tekintetben példamutató, tekintélyes Magyarország baráti országok támogatását maga mögött tudva, és 15

5 rámutatva, hogy a kisebbségekkel szembeni türelmetlenség világszerte még mennyi feszültséghez és konfliktushoz vezethet elérheti a külhoni magyarok jogos igényeinek a nemzetközi felkarolását. Ebben a kampányban is jellemezze hangnemünket az általam mindig vallott régi tanács: suaviter in modo, fortiter in re legyen visszafogott a nyelvezet, de határozott a fellépés! Hiteles országpropaganda Szkok Iván: Új alkotmány születik (2011. április 25.) Barta Réka: Egy család Magyarországon ahogy én képzelem A 2011-ben kiírt, Magyarország múltja, jelene és jövõje címû gyermekrajzpályázat gyõztes alkotása. Ha figyelembe vesszük, hogy a romló gazdasági helyzetben a szélsõségességnek és az erõszaknak milyen sajnálatos terjedését látjuk világszerte, s hogy a türelmetlenség, különösen a magyar kisebbségi közösségekre nézve súlyosan hátrányos intézkedések, sõt törvények mennyire felerõsödtek egyes szomszédjainknál, akkor rendkívül fontos megõrizni megfontoltságunkat és hazánk belsõ nyugalmát. Akadhatnak egyének, publicisták, akik a külföldi kritikát nehezen viselik és arra indulatos szavakkal válaszolnak, de könnyû belátni, hogy ezzel csak önmagunknak ártunk, míg a higgadt érvelés mindig hatásos. Csak pár hónapja, hogy a magyar miniszterelnök az Európai Parlamentben Magyarországgal szemben elhangzott, zömében alaptalan és sértõ vádakra visszafogottan, nyugodt hangon válaszolt és ennek kifejezetten kedvezõ visszhangja volt. Tudomásul kell venni azt is, hogy a mai hírközlési viszonyok mellett minden hír, esemény kikerül külföldre és alakítja megítélésünket. Fontos az összehangolt és hiteles tájékoztatás is, és ez elsõsorban nem pénzkérdés. A kommunista idõszakban volt tájékoztatási hivatal, hivatalos országpropaganda, de ki hitte el a hazugságokat, ki olvasta a propagandakiadványokat? Ceau escu rendszere hatalmas pénzeket költött idegen nyelveken (általában rossz fordításban) megjelenõ könyvekre és folyóiratokra, de ezek semmit sem segítettek egyre romló megítélésén. Itt kell visszatérnünk Széchenyihez és Illyés Gyulához. A külföldi hírünkrõl, a nemzeti önismeretrõl a Magyar Csillagban ben jelent meg eszmecsere. Illyés mellett a Magyar Szemlét szerkesztõ és a német megszállást követõen meggyilkolt Balogh József, valamint Keresztury Dezsõ jutott el oda, hogy mind az önostorozás, mind az önfelmentés és bûnbakkeresés értelmetlen és kontraproduktív. Fontos a külföld véleménye, fontos arra figyelnünk, de a cégér csak akkor ér valamit, ha jó a bor. Nehéz, de nem lehetetlen feladat rendbe hozni hírünket a nagyvilágban. A mai törvényhozóknak a történelem példát mutat, hogy napjaink tudásával, meggyõzõdéssel a jövõnek üzenjenek és megfeleljenek. A festmény fõmotívuma a törvényasztalon látható, Magyarország Alaptörvénye. A kompozíció fõalakja Szent István, az államalapító, az alkotmány ikonikus jelképe a kardot a pengéjénél fogja, melynek jelentése kettõs: figyelmeztetés a vállalkozás komolyságára, a megfontoltságra, másrészt a markolat vetett árnyéka a vörös mezõn a kettõs kereszt heraldikus képi magyarázata. A szarvasmotívum a pogány eredetre és a honfoglalók mondavilágára, õsi törvényeire való utalás. A festmény centrális, szimmetrikus szerkezetével az ünnepélyességet kívántam hangsúlyozni, a portrékkal a szellemi és mûvészeti múltunk bõségébõl ízelítõt adni, és a koronázási palást arcképcsarnokát megsejtetni. Szkok Iván 16

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben 1. A győztes nagyhatalmak szerepe a magyar békeszerződésben A téma alaposan földolgozott. L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Galántai József, Litván György,

Részletesebben

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA TARTALOM Magyarságkép a 20. században Vendégszerkesztő: Pritz Pál 2008/2. szám I. rész Bevezető... 5 Magyarok francia szemmel

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

A szlovák-magyar viták háttere

A szlovák-magyar viták háttere A szlovák-magyar viták háttere (Megjelent a Magyar Szemle 2007. decemberi számában) Hogyan lehet arcátlan pimaszság -nak nevezni, ha a Szlovákiai Magyar Koalíció megbékélési nyilatkozatot javasol a két

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

BRYAN CARTLEDGE TRIANON

BRYAN CARTLEDGE TRIANON BRYAN CARTLEDGE TRIANON egy angol szemével OFFICINA KIADÓ Copyright: Bryan Cartledge Eredeti kiadás: Haus Publishing Ltd, 2009 70 Cadogan Place London SW IX 9AH www.hauspublishing.com A mű eredeti címe:

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.4 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ BEVEZETÔ:

Részletesebben

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István Minden becsületes szívnek legszentebb a hon (Bécs, 1791. szeptember 21. Döbling, 1860. április 8.) A nemzet agya volt õ, mely egységgé tette az addig szinte öntudatlan politikai reflex-mozgásokat. (M.

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft EURÓPA TAVASZA -1848-1849 NEMZETRŐL, TÖRTÉNELEMRŐL: KOSÁRY DOMOKOS, FEJTŐ FERENC, KOVÁCS LÁSZLÓ A

Részletesebben

NEMZETI EGYSÉG. A Bajnai-kormány külpolitikája a szomszédságpolitika és a Lisszaboni Szerzõdés tükrében

NEMZETI EGYSÉG. A Bajnai-kormány külpolitikája a szomszédságpolitika és a Lisszaboni Szerzõdés tükrében XXX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. NOVEMBER DECEMBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2, Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN SÓLYOM LÁSZLÓ NEMZETI EGYSÉG ÉS

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

Erdélyi párt? Traian ªTEF

Erdélyi párt? Traian ªTEF Erdélyi párt? Traian ªTEF Egy fiataloknak szervezett nyári iskolában Adrian Nãstase miniszterelnök, a kormányzópárt elnöke a zsenge résztvevõket néhány hazánkra leselkedõ veszéllyel ismertette meg. Az

Részletesebben

TANKÖNYVVITA A 12. ÉVFOLYAM TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEIRŐL. Budapest, 2010. március 19.

TANKÖNYVVITA A 12. ÉVFOLYAM TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEIRŐL. Budapest, 2010. március 19. TANKÖNYVVITA A 12. ÉVFOLYAM TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEIRŐL Budapest, 2010. március 19. 1 A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TANÁRI TAGOZATA ÉS AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA KIADVÁNYA SOROZATSZERKESZTŐ:

Részletesebben

Tartalom. Benyhe István: Benyhe István: A magyar külpolitikáról 3

Tartalom. Benyhe István: Benyhe István: A magyar külpolitikáról 3 CÉLKÖVETŐ Külpolitikai tanulmányok A KDNP Külügyi Szakbizottságának tanulmánykötete Kiadja a Barankovics István Alapítvány Szerkesztette: Benyhe István 1 Mészáros József 2 Tartalom Benyhe István: Előszó......1

Részletesebben

Gábor Dzsingisz A külpolitikának a kényes kérdésekkel is szembe kell néznie!

Gábor Dzsingisz A külpolitikának a kényes kérdésekkel is szembe kell néznie! Gábor Dzsingisz A külpolitikának a kényes kérdésekkel is szembe kell néznie! (ez az anyag a www.magyarpaxromana.hu oldalról tölthető le) Az Európai Unióhoz csatlakozott Magyarország külpolitikájában, saját

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

Ara-Kovács Attila Státusigények és lehetõségek

Ara-Kovács Attila Státusigények és lehetõségek IV. PUBLICISZTIKA 400 Ara-Kovács Attila Státusigények és lehetõségek Ara-Kovács Attila Státusigények és lehetõségek A jelek szerint tehát 1996 óta alig változott valami; a jobboldal egy része továbbra

Részletesebben

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT REGIO KÖNYVEK Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2002 Szerkesztette:

Részletesebben

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1999-03 História 1999-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS Surján László átvette az EP-alelnöki stafétát Tőkés Lászlótól Tizenöt év után újra van irodája a KDNP-nek Szombathelyen A magyarság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

Pozsonyból nézve 2014-ben

Pozsonyból nézve 2014-ben Csáky Pál Pozsonyból nézve 2014-ben Száz évvel ezelőtt tört ki az első világháború Akiindulási pont nem fényes: ha felülről nézve próbáljuk meg elemezni a XX. század történetét, és szinte a csontokig leegyszerűsítjük

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Tompa László

A TARTALOMBÓL. Tompa László Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 94 2015. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja

Részletesebben

Kettős állampolgárság

Kettős állampolgárság 2003. július 8. (Magyar Szó-Publicisztika) Kettős állampolgárság Jogi akadálya nincs annak, hogy a vajdasági magyarság megkapja a magyar állampolgárságot. Ezt egyfelõl Zoran Zivkovic szerb miniszterelnök

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező Tagozat Európai Tanulmányok Szakirány A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA Magyarország

Részletesebben

A pénz álbal kerekasztala

A pénz álbal kerekasztala VII. (XXIII.) ÉVFOLYAM, 09. SZÁM MUNKÁSPÁRT $ A pénz álbal kerekasztala 200 forint 1 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész 3. 3. Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés

Részletesebben

Múltról a máról. Sztálin, Dimitrov és Renner 1945 tavaszán

Múltról a máról. Sztálin, Dimitrov és Renner 1945 tavaszán XXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. MÁJUS JÜNIUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 1,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN Múltról a máról Hatvan éve fejezõdött

Részletesebben