ailsai?D V l g J m e r i O l e i. - PDF">

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i."
ailsai?D V l g J m e r i O l e i..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Átírás

1 HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős szerkesztő é s Kun nplp* I lptuljdotos: Előfzet Bél. mm f kely&e Vdékre negyedévre 5 I l l egíss í m JO K H L Il félévre S K - Nyílttér pett sor SO fllé Vís Repült nehéfs kő, k tudj, hol áll meg? K tudj, hol áll meg, Mt hogyn táll meg? egyébbként el v n ' htározv rr, hogy jegyzék mnden betűje mellett ktrt s lkudozó tárgylásokb nem s bocsát kozk, monrch nem Sáfcézren, teszk fel kér s tehetett máskép dt. Hogy mlyen sorrendben: pen* H mndzt, mt Szer kínek-kínefc helyzetétől, külön b z utóbb dőben ellenünk dél dolgtól függ. z p, k elkövetett, mkor vdék, mgyrorszá vérének sorsár gondol j g s^erseket s foly munkás polgár, kí nehezen ton lázított mgy gyűjtött tökéjét, megélhete rok elten, szó nélkül eltűr egyetlen lpját félt I s mnd tük voln, ezt könnyen gyönnyájn együtt, kk ;jó h geségre, krtnélkülíségre, m gyrázhtták voln, monr zf, becsületes állmpolgár ch népe s érzk, hogy nevét megérdemlk zzl vszonyok mmár tűrhetetlenek szorongássl, mely nem ké váltk. Ktetszk ez bból gyávság, hnem történelm s, hogy mndg hngosbbá pllntok okozt megrendül lettek zok pnszok, melyek következménye, z ország jö monrchát lssúsággl, h tároztlnsággl vádolták. vőjét fgyelk: ez m egz közönség türelmetlensége könymgyrország, Csup félelme nyen megérthető. monrch sen ngy kérd. Mndenült zonbn nem krt első hrg várkozás fgyel fojtott jábn cselekedn. Előbb lpo csöndje. M lesz hát fúvl, sn meg krt vzsgáln történteket s követeleben vgyonnl, z egz ország csk legsürgősebbre krt gl? szorítkozn. mt most Szerb ától követelünk, nem egyéb, mnt srjevóí kettős gyl kosság ügyében nyomozás sürgős megndítás, s mnden olyn egyesület ntézmény monrch tegnp np megszüntete, melynek mo pl olyn útr lépett, melyen nrch ellen vló küzdelem meghátrálás nncs, jegyzék célj. zok z ígéretek g hngj nnyr energkus, hogy rncák, melyeket öt évvel ez még csk lkudozásról sem előtt dott nekünk Szerb, lehet szó, csk vgy fel- nncs meghátrálás I elégteleneknek bzo tétín tel#estr&, nyultk s így erősebb g vgy feltétlen megt&dásról. monrch rncákt s monrch ellen rányuló tendencáról vló nylt lemondást kellett követelnünk* Gesl vsszhívás. félhvtlos Mgyr T á vrt Irod jelent: báró Gesl belgrád cs. kír, követ ut sítást kpott, hogy menny ben szerb krály kor m á n y szombt este ht ó r á g nem t e l j e s í t e n é fen r t á s nélkül folyó hő 23-án kelt jegyzékben fogllt k ö v e t e l é s e k elfo g d á s á t, k ö v e t s é g sze mélyzettel együtt u t z z á k el S z e r b á b ó l. Németország h r c r Rz. monrch, tegnp lépét megelőzően, egyetlen htlomml sem közölte jegyzék trtlmát. Szövetséges kormányok z o n b n b z l m s n tájékozv voltk, né met kormány n e m c s k helyeselte, de támogtt s monrch törekvet s smételten hngoz ttt, hogy e z lép m o n r c h fennmrdásánk egyk leg fontosbb előfeltétele. Németország bztosított monrchát rról s, hogy ezt z ügyet tsztán u s z t r Mgyrország S z e r b ügyének teknt, melynek elszgeteltnek kell mrdn. Németország nem fog el tűrn semmféle lletéktelen bevtkozást, s h Vlmelyk htlom mégs legkísérlené, hogy monrchár nyomást gykoroljon, német brod lom kz rr, hogy leg~ végső konzekvencág, egz fegyveres htlmávl, szövet ségese mellé álljon. német b r o d l m kormány ezt már k k o r kjelentette, m k o r még C s k felnőtteknek Próbházsság" L *» 0 T )? K á r Q l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpfl>ls?D V l g J m e r O l e. n e m smerte m o n r c h követe lenek lényegét s m k o r mégs merte őket, tudtt, hogy z o k n fencővl teljesen egyetért. szerb tsztek forrongás. Psíes mnszterelnök meg érkeze után zonnl összeült mnsztertnács. jegyzék trtlm csk délután vál: smeretessé gen erős be nyomást tett Belgrádbn mn denféle szenzácós hírek kern genek, állítólgos kton n tézkedekről, melyeket u s z tr-mgyrország már tett. Ktontszt körökben z osz trák-mgyr követelek híre mélyrehtó mozglmt dézett elő. tszt ksznóbn zgtott Jelenetek foly tk le*. tsztek többsége kjelentette, hogy usztr-m gyrország föltételenek elfog dás szerb hdsereg meghecstelentát Jelentenéd város külső leg nyugodt. C s k kávéhá zkbn vendéglőkben támd nk zgtott vták, rendőrség megtett mnden szük séges ntézkedt, hogy z eset leges ncdenseknek elejét ve gye. z osztrák-mgyr bolgár követség különös őrzet ltt áll* városbn rendet eddg nem zvrták meg. válság pénzügy vontkozás. helyzet kétségtelenül ngyfokú komolyság ndokolttá tesz köz- Elődások v s á r n p jlíns 26-án d*. 6 é s esíe tél 9 órkor z Uránábn. Ezen elődásokhoz szgorún csk 20 éren felfllek bocsátttnk be árkor f H BS g y e r m e k csnp mnlltofd tnulmányoz képek 2 0 é s 40 flléres k é p í t dt mellett fesznef bemutt 70.

2 f 1914 f u K u s 26* gzdság pénzügy országos ér dekek lehető széleskörű oltlmzá sát. S kívántossá egyrzt köz vélemény megnyugttását leglle tékesebb pénzügy tényezők kz séges közreműköde tárgyábn, másrzt z érdekelt körök hggdt mgtrtását, szükségtelen sú lyos károkt okoző z g l m k z v r o k lehető elkerülére. E z e k r e nézve kormány rzéről megtörtént szükséges célszerű kezdeményez. pénzügymnszter u g y n s teg np délután közölte budpest ngy pénzntézetek képvselővel z t démrcheot, melynek tegnp délután vlő fogntosításávl m o n r c h belgrád követe m e g lett b z v. E közlnek célj z volt, hogy pénzpcot, n e tlálj kzü letlenül ennek démrchenk köz tudomásr vló jutás. pénzügymnszter közlével kpcsoltbn pénzntézetek j e l e n evő képvselő b b e l nézetüknek dtk kfejezt, hogy m g y r közgzdság kellő ellentállást fog kfejthetn, bármnők legyenek s e áémrche következménye hógy em látnk okot fenforogn rr, bogy m g y r közgzdság élet vrsától trtn kellene, vgy közönségben z g l o m, vgy őség k p j o n lábr. E g y b e n kjelentették pénznté zetek képvselő, h o g y teljes tudó jábn, v n n k 'tájuk'várófeldt k, m e l y első s o r b n bbé áll, ftogy közönséget megnyugts E sák eszet ok nélkül káro sodástól megóvják, vlmnt lóból, hogy nyújtott htelek ktrtásávl, sőt mennyben szükséges, z egyébként htel képes ksebb ntézetek m gánosok fokozottbb támogtá sávl esetleges zvroknk ele dét vegyék. Egyúttl megállpodás öríén b b n z ránybn, hogy z ntézetek, h n n k szükséges sége b e fog álln, e célból z Dsztrák-Mgyr B n k k o r nány közbenjbttével megfelelő o r g lzőtíőí s fognk létesíten, máltl vdék ntézetek megfelelő meg erősíte s teljesen bztosítv v n. íözönségünk tehát legteljesebb nyuglomml nézhet következénlő események elé. & ttokztos Cgánevcs, György h e r c e g?! monrchánk Szerbához ntézett ultmátumábn vn egy ont, mely szernt zt kövemk szerb kormánytól, hogy?gy állítólgos C í g n e v í c s Mölán nevü állm hvtlno kot trtóztssnk le* Mnt z ultmátumból s ktűnk, lyen levü állm hvtlnokot S z e r dábn nem krnk smern ezért ez lesz z ultmátum nk legsúlyosbb legnehe zebben keresztülvhető feltétele, mert tötte s c s k m reggel szereztek fudmásf jegyzék trtlmáról. z orosz poltk dplomác kö rök helyzetet rendkívül pessz msztkusn Ítélk meg. z t trtják, hogy jegyzék után már csk mgyr poltk körök ben ugy tudják, hogy z állítólgos Cgánevcs Mlán neve ltt G y ö r g y herceg volt szerb t r ó n ö r ö k ö s rej tőzk. fegyveres összeütköz kö- vetkezhetk, mert S z e r b s e m m körülmények között n e m fogdhtj el z o k t s z o k t l n u l súlyos fel tételeket, melyeket usztr-m gyrország démrcheáb fogllt. démrche fenyegető bék dőben s z o k t l n h n g j még c s k hozzájárul helyzet kélesedé hez. szlvoflek táborábn órás z elkesered usztr-mgyror szág ellen. pánszláv párt v e z e tő között s e m teljesíthet mo n r c h követelet. s z e r b kor mány, egyenesen forrdlmt dézné elő z országbn z oszt rák-mgyr követelek teljesíté vel, Feldják Belgrádot. S z e r b n e m válszol z ultmátumr. Belgrád poltk körökben tegnp délután z h r volt elter jedve, hogy szerb kormány egy áltlábn n e m fog válszoln u s z t r - M gyroszág jegyzékére s e z z e l elődéz dplomác v szony megszkítását. kormány, h r szernt m n d e n előkzületet megtett főváros kürítére. belgrád helyőrség már megkezdte dél felé vonulást. dplomác vszony megszkítását követő fegy veres kcó esetén fővárost át engedk z osztrák-mgyr h d s e regnek, mert z t remélk, hogy Belgrád megszállás esetén n g y h t l m k föltétlenül közbe fognk lépn. Oroszország n e m mrd semleges. z orosz hvtlos lp következő kommünkét tesz közzé-: császár kormány, mely nek élénk gondot okoznk meglepő események Szer bához usztr-mgyrország rzéről ntézett ultmátum, f gyelemmel ksér z osztrákmgyr szerb konflktust, melyben Oroszország nem mrdht semleges. Poltk körökben bztosítnk rról, hogy Szerb usztr-m gyrországnk követelet n e m teljesíthet nélkül, hogy önállósá gát kérdessé ne tenné. E z okból zt h s z k, hogy s z e r b kormány elutsító válszt fog d n jegyzék htás Pétervárott Kvételes ntézkedé sek küszöbén. usztr-mgyrország jegyzéke pétervár dplomác körében ál tlános feltűnt keltett. dplo mták l e g n g y o b b rze tegnp npot közel krándulóhelyen töl Neue Freí e Presse** egy bu dpest jelentből rról értesül, hogy képvselőház elé már legközelebb jvslt U 5 órkor vásártér pályán szeged S Z K (Merkúr) VC l-ső cspt brátságos mérkőzt trt. Á k e r ü l, melynek értelmében kormány fogntb vehet mndzokt kvételes n tézkedeket, melyek j év X I I L t-c lpján há ború esetére, vgy már csk z háború veszedelmének eshető, ségére s mnt kton íntéz> kedek meglletk* E n n e k törvényckknek 2. szksz ér telmében z lyen kvétele rendszbályok génybevételét z képvselőház legközelebb ülé sín kell bejelenten. Mután t képvselőház ezídőszerínt együfc vn, nem utólg, hnem rendszbályok lklmzásávl egydejűleg fogják bejelent^ megtenn* háborús- vgy mozgósítá s állpotr vontkozó törvény ckk értelmében jog v n t kormánynk m n d e n tör* vényhtóság v g y kép* vselötestílet htáro z t o t hvtlból meg* semmsíten, h z hd vezetnek ellene céloz, vgy közrendet vgy közbztonsá got fenyeget. Korlátozn, vgj kár egzen be lehet szüntetn mnden olyn árunk esz köznek trtását, hsználtát kereskedelm forglmát, mely hdvezet érdekenek ártj vgy közrendet veszélyeztet kormánynk jogábn áll, hogyh nnk veszedelme fenyeget, hogy egyes élelm szereknek ár legénység be vonulásávl ránytlnul fel szökkenne, elrendeln, hogy közgzgtás htóságok leg-v szükségesebb élelm s z e r e k mxmáls árát állpítsák meg. nem zetköz egyezmények korlát között ellenőrznek vethető lá post, távíró teáefoj ntézménye. gyülekezet s egyesül Jog korlátozhtó, esetleg tel jesen felfüggeszthető- mn tsz-' teríum elrendelhet, hogy dő* szk lpokt más sjtóter mékeket még elküldük elötf be kell muttn z ügyzség nek, esetleg rendőrségnek, vlmnt zt ís, hogy z.>e*pe> díálás dott esetben csk bzo nyos dővel, köteles példány benyújtás után történhessél* meg* sjtótermékek elküldé se megolthtó, h bennök hdvezetőség érdeket vzé- Tsztelettel tudtok * é. ve^özöűséggeí, hogy vállltunkt nő ru h szbászt! osztállyl bővítettük kí, mely f* év ugusz* tus hó t-étt fog megnyíln, áruházunknk e célr átlkított emelet termében*. szkszerű vezet mellett legmodernebb ízlsel, elsőrngú kvtelben kzülnek: ngolos frnc kosztümök, n É r t e s í t é s! W% u - JLJI V 9 t t c r m tette*. u H D G O kbátok, köpenyek, frnc estély bál to~ Kérjük * é. vevő közönséget, hogy b* jókrtávl rendeleível ezen vállltunkt s támogtn ^árfruhsz b ámz álunkt lá%r Hö^%fe Mzb helyezzük á4* 32? szíveskedjék. Konstntn TestvereR

3 m. júlus 26, I f os íyeztető körülményt lehet tlál n. Továbbá egyes dőszk nyomttványok teljesen eltlt htok megjelentől. Külföl d sjtóterméket ellenőrz lá lehet vonn, esetleg elkobozn, bevezetüket terjesztöket megkdályozn. mnsztér umnk továbbá jogábn áll, hogy büntetendő cselekménye ket, melyek hdvezet érde ket érntk melyek egyéb ként z esküdtbíróság htáskö rébe trtoznk, krály tör vényszékek htáskörébe utsít hsson. h o l szükséges, fel le het függeszten z esküdtbíró ságok tevékenységét egy mu hereskedelm mnszter távrt f gyerstett büntető síjárást lehet elrendeln. Mnden, háborús dőszk ltt elkövetett kémked fhsonló bűncselekmény szgo rúbb büntet lá esk. R e n d kívül büntetek sújtják zo k t, kk hdvezet megne hezíte vgy meghúsításár, l munkásokt közös munk beszüntetre vgy munkjdókt munkások kzárásár bír/ák. Hsonlóképpen "szgo rúbb büntetek várnk zokr, kk összebeszélsel munk megkezdét, vgy folyttását megkdályozzák. Próbdobozokf, v l m n t o r v o s röprtot g y e r m e k n e velről díjtlnul küld H E N R I NESTLÉ S cég. WIEN. 64 L., B b e r s t r s s e P. Erős kerékpár lg&sznált eldó Nyárf utc 30 szám ltt. 602 órákksám ^ 'olveltf'fth/\vfégzzervek M lrtvnámü; megbetegede.» ef/en, m Imlrlls. ÉL gégehurut/ í s z m á r h u r u t, j k fegyveres erő vgy csendőrség tgjt kton bűn cselekményekre csábítj, vgy [zoknk elkövetében támo gátj, öt évg terjedhető börtönnel büntethető. Hsonlón ;sulyos büntetsel sújtndó,z.hvtlos személy, k hv t l kötelességének teljesítét kton teljesítmények dolgábn,megtgdj, vgy szándékosn ; elmulsztj. Végül felhtlmzz, tör I vénycíkk mnsztérumot, öszszes tgjínk felelőssége mellett /hogy h dí szükségletekhez jszükséges összegeket, ddg ís,!,míg ez törvényhozás utján megtörténík, előlegezze /szükséges htelmüveleteket vég rehjts. déeutát távrt j t t várostos, mely kereskedelm m n s z e * x o n ntekedét fogllj mgá«hrc, relf s z e r n t m v s á r n p e g é s s np é s h é t f Ő B reggel é r á k ' hm munkszünetre vontkozó zbáfyok felfggesztetnek. M tehát mnden üzem munkábn m r d h t. E z rendelkez kétvégtelenül háborús v s z o n y o k k l v n cszszéfggben.. r helyezkedk át s k k o r m e g éppenséggel n e m lesz egyetlen z u g s e m népkernek, h o l z v r (lnul üdülhessen z ember. Én tehát zt mondom, hogy n e m z o kt kell megdózttn, k k egy héfen egyszer, vsárnp délután jönnek lgetbe, h n e m zokt, kk hétköznp s ráérnek ott üdül n, járn-keln, mert ezeknél bzo nyár könnyebben előkerülnek mándlzsebböl 4 fllérek. Hogy S s előtt s pénzért l e h e s s e n ül n, h h o z s v n közönségnek pár s z v. npmunkábn k fárdt közönségnek úgyszólván ez z egyetlen est phenőhelye, m től kár lenne rdegen megfosztn közönséget.: U g y kell tehát n tézn dolgot, hogy S s előtt s legyenek ngyenes székek, llet ve pdok, hogy szegényebb nép osztály tt s e legyen kzárv z esténkínt üdülből. szeged korzón s gy v n ez, d e még pest hres dunprt sétányon s v n n k pdok, h o n n n korzó forglmát ngyért lehet megszem léln. Különben jobb lenne, h pdokt székeket kdnák r e k lámoknk s m n d e n jövedelmet n nen várnánk. k k o r m j d n e m p n s z k o d n közönség mtt, hogy mám már lélegzetet s fzetn k e l l. " ^ népkert felgpőnzek. -Véleménv közönség RöréfeSÍ. L p u n k tegnp számábn k zülfk pénzügy bzottság z o n jvsltát, hogy népkertben v s ból kzült székeket helyezzenek el, melyeknek hsználtáért vsár nponként 4 fllért kellene fzetn. E r r e vontkozólg m egy o l vsónk következőket rj nekünk. Olvstm pénzügy bzottság jvsltát, hogy népkertben v s bő kzült bérszékeket helyezze nek e l. H már mndenáron z bzottság k r t, hogy közön ség üdüléből hsznot húzzon, ám dóztssák m e g székeket, nekem z o n b n z ellen v n n k ggálym, hogy éppen vsárn p n p z, m k o r djkt szednek. Elsősorbn s zért kfogásolhtó ez, mert szegényebb néposztály, de m e g munkásság egyébb egz n p v g y het munkávl l e kötött polgártárs e g y héten egy szer megy lgetbe, mégpedg vsárnp déjután, elsősorbn s őket érnt tehát z ujbb dó. Nem kfogás z, hogy Népkert most kevbé látogtott helyére p dokt helyeznek el, k k o r o d ülhet, k fzetn n e m k r, mert k k o r u g y n o d érünk, hová mád zsdó, tudnllk k k o r m j d forglom most elhgytott utk özv. Lázár Istvánné, tuljdonát képe ző hsználtbn lévő, szkáncs táncos hlom dülökben fekvő ezerszáz négyszögöles hold kterjedű tny földjet, rjt lávő épületek beruházásvl együtt, kár küöf-kfn, kár pedg együtt ls. z 1914 év ökt. hó HÖ1 kezdve, hosszbb, -vgy rövdebb dő re, hszonbérbe dj. Bővebb felvlágosí tás nyerhető hszonbérbedó lkásán bár mkor ndrássy-ut 26 szám ltt. l Remzeí népszövetség válsztók összeírás. Nemzet Népszövetségnek l p szbályszerü célj kötelessége fontosbb közérdekű kérdek ben tgjt tájékozttn felvlá gosítn. folymtbn lévő kép vselőválsztók Összeírásár nézve pz egz országbn h o l Nem zet Népszövetségnek már s z e r v e zetek v n n k, gondoskodk felv lágosításávl rról, hogy válsztó jogosultsággl brő m n d e n tgj belekerüljön z országgyűl kép vselőválszfők névjegyzékébe. Nemzet Népszövetség egy fü zetet dott k rról, hogy mképpen lehet v l k válsztó tglletmé ny űl n g y e n küldötte m e g m n d e n tgjánk. szövetség júlus k dvány tehát kzárólg válsz tójog kérdnek v n szentelve. füzet gen átteknthetőn népes ránybn tárgylj z uj válsztó törvények első felét különösen ktnítj népszövetség vdék gzgtót csoportfőnöket r r, hogy mként k e l l cselekednök, hogy szervezetükhöz trtozó t gok válsztójogánk megszerzé sénél tnácsdó g segtőleg közreműködjenek. Népszövetség sen rzletes kmerítő útmut tást trtlmz válsztő névjegy zékből vló khgyás ellen jogor vosltokról m n d e n j o g o r v o s l t - ' ről ktnítj népszövetség tgjt, hogy hol, mkor mlyen l k b n k e l l z egyes jogorvosltokkl él n, rámuttv mndenkor jogor voslt elmulsztásánk h e l y r e h o z httln következményere. fü zetet h n e m voln- tgj Szö vetségnek drbonként 20 fllérjé vel portódj bekülde mellett mndenk megrendelhet Nemzet Népszövetségnél Budpest. VIII. Trefort-utc 2. népszövetség jog védőhvtl egyébbként bármlyen válsztójog kérdben kzséggel d j m e g djt)lánul jog fná csot felvlágosítást zoknk, k k ezért kár levélben, kár személyesen hozzá fordulnk. Szövetség tgok kör elnökök füzetet nálm díjtlnul meg kpják. Horovtz M 6 r gzgtó. FÖIdefdás. Sóstóprt Knászhlom dű lőben fekvő körül belől 100 k s hold föld f. hő 28-án délelőtt 9 ó r k o r h e l y b e l k r. Járásbí róságnál bíró árveren eldtk. Árverezn l e h e t e g y e s rzle tekre s. 615 R cséplőgép áldozt. Eltörte bl krját. Megkezdődött z rtás el végez éve! csépel. Igen sok r megy évenként zok szám kk cséplőgép áldoztául estek. szerencsétlenek sorát m egy 21 éves cséplőgép k e zelő nytott meg. Tudósítá sunk esetéről következőké pen szól: G y ő r József Jók utc 59 szám ltt lkos cséplőgéptuljdonos gépe külterületen cséplí munkáltokt végez. gépzen kívül gép mel lett fogllkozk még N g y Ferenc 21 éves cséplőgépkezelő s, knek lkás Vásárhelyen Újvlág utc 16 szám ltt vn. ftlemberrel tegnp bor zsztó szerencsétlenség történt. gépszjt krt meggyntázní forgás közben. E g y v gyáztln pllntbn szj odkpt blkrját teljesen kettétörte. szerencsétlen ftlember ájultn hnytlott hátr* Sze rencse, hogy szíj egz tes tét el nem rgdt, mert k kor gép kereke hlálosn összetör. ftlembert z ott levő mentöszekrényből első segélyfüzete különö Házlebontás mtt Összes rktáron levő árukt 20 százlékkl olcsóbb árbn árusítom. Rktáron vn legolcsóbtól legfnombb mnőségű áru u. m. selymek, dvt s z ö v e t e k kozó kreppon, grendn, b r o s s é, kron d e l é n e k é s ngy m e n n y s é g ű v á s z o n, zefrek, f ü g g ö n y, s z ő n y e g, ppln sztl é s á g y t e r t ő k é s mnden r ő f ö s szkb v á g ó k e l m é k. Sját érdekében kérem t vásároln szándé 869 közönséget rktárom megtekntére ngyobbvásárlás es&özlére. fy S f^y^ "VIIXXÍOS rőfös rövd áru kereskedő. Kluzát-u. 5 z é"toq, - > " t j

4 VSÁRHELYI^tÉGfíELI ben rzesítették, mjd kocsr téve behozták városb, hol TÁVIRTOK áboru WS l U I f béke? Ellentétes hírek kerültek forgo m b rról, hogy S z e r b. m e g h jol e monrchánk szgorú p r n c s előtt, v g y pedg tovább legénykedk háborút k r. S z o m b t délután kptuk kö vetkező értesüleket: most súlyos sérülével sán ápolják. lká ngy kton kormányt nácskozások után ugy htá rozott, hogy mndenben lá vet mgát monrch k rtánk, fentrtás nélkül tel jesít z összes követéleket jő szomszéd vszonyt ezután nem fogj megsérten, bb fogj hgyn zokt z zgtásokt, melyeket Mgyr ország dél rzén gtátorok végeztek. Ugynezt jelent Frnkfur ter Zetung cmü német lp s, kfejezvén bbel remény ségét, hogy háború elkerül hető, lesz. z bendblttnk tudósí tój Zmonyból képvselőnk höz délután 4 órkor távr tozott, hogy Belgrádból kpott értesíte szernt. szerb kor mány válsz k fogj elégí ten monrchát félhvtlos Mgyr Távrt Irod cmü kőnyom-. Ezzel szemben Mgyror tos lp jelent, hogy Szerb \ szág belgrád tudósítój zt Háború Szerb PJSfr rendőrség megtrtott. V9H. vzsgáltot jelent, hogy Szerb hjln dó z elégtételdásr, zonbn végleges válszt nem dott, hnem hlsztást kért mo nrchától ddg, mg szerb nemzetgyűlt egybehívhtják, hogy z döntsön háborúról vgy békéről. Budpestről jelentk, hogy m o n r c h erélyes ultmátum tá bornok k r kczó jónk eredmé nye, k k legmgsbb hely elé járulv meggyőzően dták elő álláspontjukt, h o g y z eddg n g y h d kzültség mégs s e m mt s e m tevő állpotnk fenntr tását, lánczoltos sérelmek eltű rét dnsztár m o n r c h ár károsnk trtják. m e n n y b e n h b o m kütne, Szerbát támdó h d s e r e g főnöke Höfzendorf Konrád vezérkr főnök lesz, glczí htáron e l h e l y e z kedő védelm h d s e r e g fővezére pedg Zegler táborszerngy. e l ő t t. tgdó válszt dott G e s l követ e l h g y t Belgrádot Este 9 ór előtt kpt képvselőnk Budpestről hrt, hogy Pscs szerb mnszterelnök 6 ór előtt D perccel dt át válszt báró Gesl osztrák-mgyr köpetnek monrch ultmátumár. válsz vgy elutsító, vgy hlsztó jellegű volt, mert Gesl követ nyombn pkolt s feleségével, gyermeke vel követség személyzetével csendőr rendőr fede zet mellett 6 ór után pár perccel elhgyt Belgrádot Egyenesen Zmonyb ment, hov megérkezvén, el vált csládjától posthvtlb ment hol külügym nsztérumnk telefonon jelentt tett jegyzék trtlmá ról. Ezt tényt mgyr mnszteremö&^ sjtórod hvtlos tudósításbn tette közé m este. Igy háború előtt állunk, Pest Np lótól kpott tudósításunk szernt este 67 ór kőzött már k Is tőrt háború. LEGÚJBB. Mgyrország** jelent s Szombton 5y ór 33 perekor dt át Pscs Gesl követnek szerb kormány wálszát mely nem vom kelégítő. Gesl elutzott. háborúm vttmzomy ennélfogv beköveu ffíss26* Belgrád Uürfre. S z o m b t este 11 órkor kpjuk hrt, hogy z m o n y hdt Őrz ktonság, mert ttól t r t n k hogy s z e r b e k felrobbntják. Belgrádot szerbek kürítet ték. lkosság z udvr Krgujevácb vonult egz Szerbábn áltlános mozgó sítást rendeltek e l. Pesten n g y tüntetek voltk szombt este háború mellett. H z f s körmenetek járták b e z ut cákt énekelték Szóztot s h n g zottk hrsány káltások: L e Szerbávl! L e gylkosokkl! U g y n l y e n telkes tüntetek hírét jetentk Szegedről Zmonybn n g y z g l o m v n. követ ; Zmonyból 0 ó r 45 p e r c k o r este B é c s b e utzott, gy mnden b é k é s összeköttet vegeg m e g s z k d t t I R E K. dóíárgylásk legköze lebb n p o k b n. z dótárgylá sok z d ó z ó k nes ngy örömére állndón trtnk. k k megjelen n e k, tárgylásán, hogy felemelt dójuk ügyében bzottságnk felvüágosöüst djnk, gen sokszor nem hábvló munkál végeznek, mert'sokszor skerül felcsgázott dót leszorítn. Ugynezért z dó zóknk? fgyelmébe jánljuk l e g közelebb tárgylásokt s. )ul. 27-én vegyfszítők, kelmefestők, vllmos fvágó é s gépkereskedők, fuvro sok, gyorsár gyűjtők szállítók *8. hrus 28-án ecet gyártó, füzőkztő, kézmunk, hím ző előnyord, szkvzgyór, könyv nyomd é s könyvkereskedek, üvemoső-vxslő ntézetek, tűzf, é s szénkeresked, gbonke resked, kz ruhkeresked fehérnemű árulások, nő ruh áru l á s, vrrodák, rükertzet, vrágkereskedek, játékbzűr s kpcso ltost nornberg ű z f e t szlmklp é s z o m á n c üzlet vskeresked vs-cső kereskedek, zálogház törkeseskedek szeged vásár. szeged vásár 24-én kezdődött ug. 2-g trt. M vsárnp é s homp hétfőn sert- é s bromásárt trtják meg. mrh- é s tóvásár rókus állo m á s mögött országos vásártéren lesz. M kezdődk krkodó vá sár s g. 2 - g t r t V á l s z l á s. Szeged-Cson grád tsz hlászt társult leg utóbb közgyűlén z elhunyt K m e t y k ó József főjegyző helyett gzgtóság válsztmány tgnk B e r e c z k Pál tnácsnokot válsz tották meg. közgyűl meg boldogult K m e t y k ő József érde met jegyzőkönyvbe fogllt. Hlálozás Gyászlp tudtj velünk, hogy S z b ó Istvánné D e á k Eszter folyó h ó 25-én éle tének 22-k évében hosszs szen ved után csendesen elhunyt Te mete júlus 26-án vsárnp dél-, után 3 órkor lesz Nyárf-utc 13 számú gyászháztő ref. vl lás szertrtás szernt Gyászolják férje, egyetlen gyermeke, testvére é s rokonság. Béke porcár t

5 VÁSÁRHELYT R E G G E L I U.JSÁG Esküvő. T ó t h Sándor törek vő p r o s tegnp trtott esküvőjét S z p n o s Imre polgártársunlí neje leányávl Julskávl. Nász ngyok voltk menysszonyré széről dr. K e n é z Sándor, vőle gény rzéről S z l á g y János sertkereskedő, könyvből gzolhtják. bzottság. vglm h á b o r ú.unoí'. Vnnk emberek, kké legngyobb dol gok s e m tudnk megrendíten khozn z n g o l flegmából. E g y jő humoráról smert torony ltt ur s ezek küzé trtozk. Mkor torony ltt jvábn tombolt z jedtség, hogy jj m lesz, meg kérdezték z llető u r t : K s b r t o k o s szövetség fel hívj szövetség tgjt, h o g y kk műtrágyát k r n k z ősz ve thez hsználn. jelentkezzenek p c vsárnp délelőtt szö vetségben, hogy kellő dőben [megrendelt megtehessük. z Elnökség. most kus kedvetlenség* nek & munkától v&ló sxonyedásnk rendkívül sok esetben z emztő szer vekben beállt zvrok z oko zó. K u n z e dr.. hlleí orvos, szász kr. közegzségügy t nácsos egy nyltkoztábn elő dj hogy kezelt egy pompás színben levő, különben teljesen egzséges leányt knek tíz npg egyetlen egyszer sem volt széke. leányt cskhmr kábultság, szédül, szívdobo gás fogt el, érezte, hogy egzsége nncs rendben, s le kellett feküdne. Most két órán ként egy-egy pohár termzetes Ferenc József keserüvízet k pott, negyedk dg után mnden nehézség nélkül tudott jszékelní, sőt másnp már meg s jelenhetett hvtlábn. z jüyen eredmények ngyon ís Igykorík. Ferenc József vz (mnden gyógyszertárbn, dro gérábn füszerüzletben kp ttó. No, elment demrs, m lesz? B e m r s! hngzott lkon felelet. c s z m d prársult f j ú s á g m d. u. 2. órkor gyűlt trt, melyre tgokt e z uton hív j m e g z elnökség. C s k felnőtteknek. legpkánsbb vígjáték Prőb há z s s á g. 3 felvonásbn, bemut tás Uránábn vsárnp, júlus 26-án d. u. 6 este Fél 9 órkor lesz. E z e n elődásokhoz szgorún c s k 20 éven felülek bocsájttnk be. D e hogy z fjúság gyer m e k e k s e legyenek megfosztv már megszokott vsárnp délután mozelődás élvezetétől, tehát 4 órkor egy kzárólgos fjúság gyermek elődás lesz. E n n e k fény pontj ) 1 j ö nn ek v d k cmü 2 felvonásos vígjáték, melyben különféle vdálltok tnulékony ságát fogjuk látn. E z e n kvül n gyon s o k jól multttó bohózt szép vdékek s lesznek láthtók mélyen leszállított helyárk mellett. Fent. hely 40 f, í. hely 3 0 f. II. h e l y 20 fllér. E l v e s z e t t egy munkkönyv, K l e n Mózes névre szól. m e g tláló h o z z be szerkesztőségünkbe. Sport. ' v ' 1 V C S Z K. Merkúr. mult vsárnp sjnáltos, n c d e n s e k k e l ős sebesülekkel 1ele footbll mérkőz után m, vsár np délután gz, szép nívós mérkőzben l e s z rze vásárhe ly sportkedvelőknek. Szeged. K. h r e s Merkúr c s p t áll s z e m - ' be Vásőrhey. C. első c s p távl szbdságíér pályán. Mér kőz kezdete délután 5 órkor, helyárk rendesek. közönségnek nnyvl s nkább fgyelmébe, jánljuk ezt mérkőzt, mert V C, játékos sokt treníroztk s l k l m s n t szép győzelemmel fogják szporu.skerek számát. ÍV G z d s á g E g y l e t köréből. Tudomásár h o z z u k gzdközön bégnek, h o g y Gzdság Egyesüle tünk s z e m előtt trtv gzdkö zönség kényelmét érdeket, elő nyös összekötteteket létesített u g y j műtrágy, mnt tél tüzelő n y pgok lecjjutányosbb áron vló b e -szerzére s gy z o n tsztelt g z d rtársk. k k Egyesületünk uíján s z e r zk b e e z e n szükségleteket s o k k l jclcsőbbn szerezhetk ezt m e g, mnt bárm más uton. Házhoz szállítv ms l e r k v m n d e n költséggel együtt IlOO mmázsánként I-ső rendű bükk Ihsáb tűzfát kor.. J - s ő rendű jgyeríydn hsáb tűzfát 1245 k o r.. Még egyszer szentesek jl-ső rendű porosz d r b o s kőszenet. S z e n t e s Ellenőr" S Z T E. (350 kor., I-ső rendű porosz dó múltkor vásárhely szerepléről feokszot 530 kor.-érí szállítunk., r v mtt kesereg, hogy V C fcszuperfoszfát műtrágyát s, b n SZTK.-sták játszottk s gy Százlékost legelőnyösebb áron z előállott eredmény (vgy n e m (szerezzük be gzdközönsőg rén volt eredmény?) n e m muttj z íszérc. Megrendelek ttkár r o g z erővszonyokt. H lp 'dábn bármkor feldhtók. T s z társ után nézett voln, megtud jleletfel G z d s á g Egyesület htt voln, hogy z llető játéko ltkó- h v t l. s o k voltk u g y n z S Z T K. tgj, de már átrtkoztk VC.-b, molnárok m l o m m u n még Klen közvtéz" ís, k 'kások z országos gyász mtt j u n. egyébként s vásárhely fu s gy }28-án m e g n e m trthtott báljukt teljes foggl küzdött vásárhely }«hő 26-án vsárnp trtják, m e l y színek ddláért. ( m b e s kö :ről ngyérdemű közönséget z z l ; értesítjük, h o g y már megváltott vetkezett voln, h szentesek fegyelmezetlensége meg nem jegyek belépre jogosultk, n e k s z t j játékot.) tán elvesztett jegyeket jegyzőy 5. Vásárhely Lbdrugók Köre z Orosház Munkás Test edző Kör I. cspt mérk Össze erejüket m délután fél 5 órkor vásártér pályán. mérkőz m n d végg z g l m s n k ígérkezk, mert mndkét cspt uj összeállítássl szerepel. szenzácós mérkőz bzonyár m e g fogj tölten foot b l l pály nézőterét, mt derék lbdrugónk m e g s érdemelnek. E l s merten legjobb t fgvlltgépeket s d l m színmüve Tmár L z * kerül bemuttásr, főszerepben H, H r m t h józsávl, k n e k ez z egyk slágerszerepe. drbot Szendrey gzgtó rendez s egyk föférfszerepét s ő játsz. Bé reln még folyton lehet színház rodábn., B, C bérletre v n egy páholy kbérelhető. Földsznt ülőhelyek közt még most lehet vá logtn. Tnügy. Szeged sz. kr. város Kereskedelm skoláj. s k o l értesít Szeged s z. k r. város fu nő felső kereskedelm skolájábn z tnévre vló bertkozá s o k szeptember hő 5-g eszközöl tetnek. Mndkét ntézet osztály meg nyílnk. fu skol Lep H kocs fmunkákt írásbel jótállás m e l lett kzítek. V g y o k bátor fel hívn helybel különösen r e n del munkát végző kovácsmes ter u r k fgyelmét fnhnkámr mely görcsmentes vslás n e m tágul, n e m zörög műhe lyemben kzült megvslt ko cskon, mert egyszerre legkeve sebb 5 drb. kocshoz cgylunk k m n d e n drbot lssn szá rdó n g y d r b gömbölyű fákbő. n. é. g z d közönség jő munkát kereső kovács ^mes ter u r k pártfogását kérve. Tsztelettel: Rgg Benkö 3ózsel bognár mester Szbdságtér 29, Színház. Het műsor: Vsárnp d. u. S u h n c operetté, este C. bérlet K s krály operetté. Hétfőn /Zónábn F l u r o s s z. Kedden. bérlet Tímár L z színmű, Szerdán B. bérlet í'már L z színmű. Csütörtökön ; C. bérlet E z r e d e s w r vígjáték. Pénteken zón rnyeső-operett. Jí skrú'lfy" Hrmdszor. Szombton este másodszor dták elő Kskrály" cmü látványos operettet telt ház előtt. operett nek m s ngy skere volt. V s á r np két elődás l e s z. Délután S u h n c z * kerül színre félhely árkkl, főszerepben D ő s s y Nusvl. Este, K s k r á l y k e rül elődásr h r m d s z o r. d - í rb fnom szép zenéje, érdekes meséje ezúttl s telt házt fog vonzn, z első drám est k e d d e n lesz, B r ó d Sándor tár- lsó osztályá bn felvétetnek gmnázum, reál vgy polgár s k o l negyedk o s z tályát, leányskol lsó osz tályáb polgár v g y felsőbb leányskol negyedk osztályát s kerrel végzett tnulók. Mndkét ntézet 3 évfolymánk elvégze után tnulók érettség bzonyítványt nyernek. Tndíj mndkét ntézet mnden osztályábn k o r o n, felvétet díj 3 0 koron, más díj n n c s. tnulók modernül berendezett tnár felügyelet ltt álló f u leánynternátusokbn s elhelyez hetők. megkeresek Szeged váro st felső kereskedelm skol gzgtóságához ntézendők, k z érdeklődőknek d felvlágosítást. kzséggel 459 URÁNI vsárnp jnl. M 26 dn d.. 6 ős este lé 9 órkor mérsékelten fel emelt helyárk mellett Iegpkánsbb vg játék r 3 {elvonásbn. Ezen elődásokhoz sz goron csk 20 éven felülek bocsájttnk be Délután 4-értor s 2030 ée 4 0 ltéres Jj Jönnek helyárk vdk! ngjátok 2 felv. Pl mcskák! bohózt 1 felv. jánlom ktűnő rd komlós pálnkát, ks uston főzött íőr&öíx, szlv, brck. Legfnombb The Rumot, úgyszntén legjobbnk smert kőbány Rz vény sört gen leszálltott árk mellett. Tsztelettel SskoIcz Ármn &$vá*m:mml áce*% SxéesényJ^tm*^ TmSmsm

6 VÁSÁRHELYI - 19T4. REGGELI Kopáncson Székely Pálnk 36 hold földje hszonbérbe kdó, értekezn lehet helyszínen 393. tny sz. ltt. 632, , tű. trdetméng. város tnács küzhrré tesz, hogy mgyr krály kereskedelemügy mnszter sz. rendeletével folyó év júlus hő 26-ár eső vsárnpr z zt követő hétfő np reggelqőrár törvényes vsárnp munkszüne tet felfüggesztette. Hódmezővásárhely város tná csánk év júlus hő 25-én trtott üléből. JUHÁSZ polgármester. árver. órkor páífá fél Szeged-u 8 szám ltt e hő 28-án ked den reggel 7 órától kezdve önkéntes ár veren eldtnk különféle teljesen uj ház bútorok szőnyegek kályh kerékpár sok féle ngósággok. 638 vásártér B tete I Múl Ur I - s S cspt b r á t s á g o s mérkőzt trtnk. Holuánlr * HolJIdlflK. ülőhely állóhely 40 fllér 20 fllér eln. értesít Itt Mánál júlus 25-én délután 3 órkor életének 5 k évében történt gyá szos elhunytát. megboldogult drág tetemét júlus 27-én délután. 2 órkor Np-utc 1 6 számú gyászháznál trtndó" ref. vllás gyászszer trtás után, rny temetőben he lyezzük örök nyug lomr. OBt'í Béke Hmvásárhely júlus 20-án. juhász Mhály kr. tn. polgármester. pokrrcy* Hódmezővásárhely 1914 Hódmező-Vásárhely m. város törvényhtóságánál előléptet foly tán megüresedett írnok állásr pá lyáztot hrdetek. Ezen. állás jvdlm XL-k fzet osztálybn (év 1400 koro n törzsfzet 480 koron lk bér) vn megállpítv nyugdjjogosuusággl vn egybekötve. Felhívom zért mndzokt, kk ezen állást elnyern óhjtják, hogy életkorukt z : L t c 19. őbn előrt elmélet továbbá gy korlás képzettségüket, eddg fog llkozásukt egzség állpotukt erkölcs mgvseletüket gzo ló okmányokkl felszerelt pályá zt kérvényüket folyó év ugusztus hó 29-k npjánk dél után 5 órájág polgármester hvtlnál nyújtsák be. jl. 25. hnsy -Szbó uj utóján np bármely szkábn pedg városbn óránként külterületen küómértereként fzetendő óránként 4- szentély 8 koron 6 személy W kor. Köszönetnyüváníás. Mndzon rokonok, jó brátok, sok jő s merősök jó szom szédok, kk felejthe tetlen jó édesny, kedves ngyny, hón szerető testvér ro konnk! fn. Mucs Msá. szül. sm MtoxM 1914 év jl. 20-án történt végtsztességté telén megjelentek, s megjelenükkel mé lyen sebzett szvünk fájdlmán enyhíten szívesek voltk, kk koszorút helyez tek boldogult rv tlár, fogdják ez uton s,. gy egyen ként, mnt összesen, szívből fkdó hálás köszönetünket Km vásárhely 934 év jul. hó 26-án. gyászoló cslád klométerenként od vssz 4 személy 1 k o r. 6 SZBély 120 k o r - Ngyobb út nál 3, órántul várkozás dj 2 kor. Te lefon megrendelre zonnl megy tele fon szám 164- megálló hely Fekete Ss nál lkás V I I Kstóprt-u. 32 sz. Tsztelettel lmássy Szbó 635. bér. utó tuljdonosok, Sör forrás!!! Sövényház frkrét 62 háromnegyed'hold földje örök áron eldó, vgy hszonbérbe vgy pedg felből kdó, október l - g frkrét brtokár jószágot válll legelő re. Ugynott mndenféle építkezhez lklms kácfá vnnk eldók. Értekezn lehet pc npokon vsárnp VT. Dán-u. 14 sz. máskor pedg k n t helyszínen. 363 Kerek Szíkáncsbn fertály főd tnyávl hszonbérbe kdó. Tudkozn lehet V H L ker Szoboszly-u 25 sz. ltt Mohos l m rénél. 644 FŐIdeldás- rárős-ut mentén^ tomp hát dűlőben Ngy Károlynk 18 hold földje örök áron eldó. Tudkozn lehet ugynott 200b) tny szám l e t t 646 szárzér dűlőben 54 hold főd ; h szonbérbe kdó. Tudkozn lehet V I k e r csg n. 8 sz, ltt 547 blkok, jtók, cseréptető eldó Zsgmond utc 1 szám ltt. 1 ker. >648 Hszonbérbe kdó 30 hold föld nyo más szélen mkó rácnt közt levő dűlőben. Értekezn lehet Hl-tér 4 sz.649 Csládos tnyásbérest keres Mónns I s t ván Gróf Bercsény-utc 22 szám. 650 Csnád megyében, Püspöklelén Mhály Istvánnk 162 szánr ház, Kopáncson 18-k dűlőben Tőrök Sándor szomszédsá gábn egy k s hold földje örök áron eldó, értekezn lehet fent sz. ltt, 456 ngyszgetben 108 hold földem árendáb vgy felből kdó nevezett földön két tny melléképületekkel vn tehát 2 rzletben s kdó, ugynott egy tny fél hold gyeppel árendáb kdó jelentkezn lehet; Toffler Fülöpnél újváros. 645 GOrzs-Kopáneson 19-k dűlőben Tunyog Ferencnek 3 fél hold földje tnyá vl eldó. Tudkozódn helyszínen. 612 k U t s l útfélen 23 hold földje árendáb kdó Gjdán Pálnk, értekezn lehet helyszínen 1302 tny szám ltt hold földje felesbe kdó Bodrog I m rének Görbe Útfélen Szokol Sándor szélmlm mellett, értekezn lehet ugyn ott. 608 Csk egyedül Horovltz Mőr vendéglőjében élvezhető Ffvárosl Kőbány Ízletes 8Őr- m nptól kezdve állndón frss cspolás kphtó. Egy ks pohár 12 fllér ngy pohár 16 korsój 24 fllér. Tsztelettel Stetneruer Izdornk Vjhát bérletese feles tnyást keres ugynott egy j é 6 éles* góréj eldó, Szerencse-utc 2 szám ház eldó melyben gen jó forglmú üzlethelység vn eseűeg lkássl együtt zonnl kdó, jelentkezn értekezn lehet Könyves-utc 5. szám. 621! 642 Csépl- Vjháton 70 hold gbon e hé ten vló cséplre gépet keresek, érte kezn IV. Vrág-u 6 sz. 625 Morowzvendéglős. Már Eldó ház.»lh-k ker. Dmjmeh-utc 71, számú "újonnn épült 2 szobás lkás konyh k mr stáló 10 évg dómentes' ház ked vező fzet feltételek mellett eldó zonnl át s vehető, értekezn fent szám l t t 630 IHI'HUIII ll MTIIIIIIII M É M Kísfdl-ü- 60 sz. ház eldó 400 öl-por távl esetleg fele portávl s. értekezn, lehetferenc József.sugár-ut l ü s z ^ l t t. 623Tlz hold fbm lebuk dűlőben tőbb^éwe hszonbérbe kdó. Tudkozódn lehet Gál Istvánnál Gr-u. 40 sz. ltt VII. ker. Püspök-U- 27 sz ház eldó, eset leg egz udvrrl kerttel árendáb kdó, október elsején át s vehető. 616 válllok, négyes gépem vn huztás, h cséplhez szenet dok kkor 5 fél, szén nélkül kévet négy ér, vonttóból 4 - felért SŐS Jáos Bálnt-u. 5 szám. ' 572 Stvennnyolc hold fldjttk-«edó TőgMsszé- Cséplt 2 Páholy, m öfsártl) elősásrkldó- Fél hold föld plé nyomáson eldó, értekezn lehet n ker. Szárz-u Eldó ház. H l ker. SrkntyU-u. 16- szá mu u ház eldó értekezn lehet ugynott 609 Egy Utc 8Z0b ugusztus elsőre Csllg-u len 2059 tny szám ltt S. Szbó Mhály örökösenek, értekezn lehet ül ker. Klp-u. 13. sz ltt, mely ház s eldó. 627 ÖZV. KDkOVy Mlhálynéttk frk-réten 41 él hold földje több évre hszonbérbektedő. Bővebbet KonyvesHt. 7. ez. ltt hold ÍŐIŰ Ráróso-íStus mlom köjxétébe felből Mdó, értekezbír lettet L kdó. 628 Munkásnőket keres zonnl jelentkezre Mezzen bromfkereskedő ujváror Szécsheny-tér ? Jobb 4-es páholy B bérlet npokr egz dényre kdó, Cím kdóhvtl-' bn. Mhály Sándor. helyek) Várd! Ljos neje Égető Rozál, Várd Mrsk, Ljosk, Imrske Rozk fájdlom telt szívvel tudtják feledhetetlen kslánykájuknk, l letve kedves ks test vérkéjüknek Imre Ljos bognár meste-nek I. ker Pálf-u. 6 számú házánál egy üzlet helység 3 szobávl ugusztus l - r e kdó. 482 S. Szbó János téglásprt tnyáján u gttsztus 2-án reggel 8 órkor [mndenféle gzdság szerszámok önkéntes árveren eldtnk. 620 (Mnden külön fütitts 2 6 ; 'j BlrtOkeldás- 234 hold, melyben 130 hold elsőrendű szántó, 24 hold elsőrendű ks száé, 80 hold elsőrendű fjszőlö eldó ksebb rzletben s. Horgos Králynk mán, z állomáshoz 10 percnyre v n. Megvételhez ezer koron kzpénz: szükséges több előnyös feltételek meg lett rjtmrdht Bővebbet kdóhv tlbn; 634 Eldó mndszent u t mentén Csendé Bálnt féle 11 hold föld tnyávl. Értekez-; n vsárnpokon V I ker. Eszterház utc? 4 szám l t t. Tóth Ferencné tuljdonos nál. Drskovlcs Dezsőnek Csongrádon 100* métermázs pálnkánk vló brckj! vn eldó Intellgens dősebb nő kerestetk ápoló-' nőnek beteges urnőös. Szntes-u. 35. Gulyás Imrénének Rárósí uton 98 h o l d földje felből kdó. Értekezn I ker. Lá-f 640j zár-u Eldó főd- Néh Mhály Józsefnó örökő-j senek Kutson 70 hold földjük vn Őrö- káron szbdkézből eldó, esetleg h szonbérbe kdó. Értekezn lehet V I, D t H n-u. 30 sz., % Hegedűs Imrének v M s kuts^ Szörháton 14 fél hold föld örök áron* eldó, értekezn lehet I I. ker. Mlom-U 12) sz ltt vgy tny 2135 sz ltt Goj-j dár mlom szomszédságábn. 294] Özv. HéJJ Istvánnénk fecskős fcpoj son 41 hold földje tkrmánynyl áren dáb Mdó. Megtudhtó V. ker. Károly-j ntc 49 szám ltt. 610j Dmjnlch-u- 31 sz- b z eldó, zonnl átj vehető. Két Utc szob bútorozv s vgy k o n y hv kdó Kszp-u j Felelőséggel tömegesebb csépeln vlót ke-j rek 6 lóerejü mgánjáró gépre, munká-j sokkl vgy nélkül; értekezn lehet Zsoldos-utc 24 sz. 566] ÖZV- TQhegyl Ljosnénk brc rétem kszálój vn kdó, értekezn lehet pc] npokon tt helysznep tuljdonossl. 550j Eldó ház V I L ker. Kstóprt-utc 80 zsj ház szbdkézből kedvező fzet feltéteg mellett eldó, értekezn lehet ugynottj vgy B-r. Sándor Jenő ügyvédnél Szege ^f-utc. 54H Szép IráSU egyén keres rod lklmzást <Hm kdóhvtlbn hold 15W Tégláson feleshsználtr Mdó, értekezhetn I ker. Ferenc József sugár-ut 31) szám ltt lehet Kss Sán dorrl 50* Klenc hűld fold Vásárhely-kuts állomás mellett tnyávl é s Jé vzű kúttl Z n ryt«97 sz. báz^edő, értekezn tehet U ker. Hlász-u. 4. -sz. ltt Árendáb kdó földeákszél htáron 17j hold föld rjtlevő épület tkrmány nemflekkel együtt, értekezn lehet V l l ker. Bjz-utc 30 szám. Eldó Csomorkányon Crják dűlőben 12 hold föld tnyávl, Drvsnyomsott 2 nyomás föld, pléb fél föld Szög utc 12 számú ház, értekezn lehet Dezső Péternél fl k e r. Dmjneh-u. 51 szám ltt. 425 Eldó drvs nyomáson 6 esetleg 10 hold föld tnyávl jó vzű kúttl, értekez n lehet Szentes-ólon kürtő lten.j kvül zjelső tnyánál Tkács ntlllj 417' Veres Ferencnek Pusztfeketehlom mebett 28 hold földje felből [kdó. Tu dkozódn lehet Bjz-u. 30 sz ltt, mely ház szbdkézből eldő. 546 Herceg Ernőnek sóstóprt szélmlonr, mellett 25 h o l d íöwje hszonbérbe kdé értekezn lehet külső szőrhát szélmlh mán\ mely szntén etedé. Vontról l e u

7 VÁSÁRHÉLYf REGGELI Ú J S Á G Bemek díszes fttzővétíőír, kényelmes hl csontnélkül gombos fűzők, hsszortók, ndrágos hskötők kphtók füzsüzletd9ü. görög plot. Füzőjvtások tszttások elválllttnk. 464 csomorkányl templomrom mellett levő Ngy Tóth Péter féle földből 22 hold,jó tny épület Jó vó vízzel kedvező f zet feltételek mellett eldó; értekezhet n V I I. ker. Mátyás-u. 51 szám ltt. 404 Eldó v o j kdó Rostás örökösöknek pusztszélen Rostás Márton szomszédsá gábn szbdkézből 50 hold földjük t nyávl esetleg kétrzben s. Értekezn lehet Tárkány S, kocsgyártővl Dmjnch u Zsoldos SÜlIlKelnek z erzsébet ut felén Nyék dűlőben levő 60 hold Gör be útfélen levő 21 hold földje árendáb, vgy felből kdó, értekezn lehet mn dennp tnyán, vsárnpokon pedg. CsomoTkány-u. 58 sz. ltt. 315 Eldó föld Krsz Józsefnek Csárpte lek ngy bogárző dűlőben 32 hold földje árendáb kdó- Jelentkezn lehet Puszt 786. vgy VL kerület Bárd-utc 1 srűn. 554 Pof OSZ CS^Bszén ngy drbos legjobb mnőségű legolesobb árbn beszerezhető Mros Sománál, Szentes-u 40 sz Telefon B. Kovács^ Jánosnk kuts nyomáson 3_ nyomást földje eldó vgy hszonbérbe kdó, értekezn lehet Ferenc József sugár ut 19 szám ltt. 542 lyneoyedholfl rnyául szöófőítermeldó íodkoznlehet Kstöprt-u 52 sz. ltt,hol egy cszsmdsátor lád eldó. 561 foltozás mtt sürgősen eldó H l ker. Pálf-u 3 4, sz ház. Megtudhtó fent szám l t t 512 Fölüetettás- Bors Máránk fürkebhn döben egy nyomás fülűje eldó, értekezn Nyárf-u. 29 sz. ltt. 522 RkOBe Istvánnk 82 hold földje eldó, eseöeg kdó, ugyncsk néh Rostás Márton féle földből ;28 hold gen jó szán tó föld tnyávl eldó, vgy hszonbérbe Mdó, értekezn lehet Szbdság-tér 33 szám ltt. 257 SíjJ Sán Sruénk külső Erzsébeten 23 hold tny földje, j ő tnyávl jó vó vízzel eldó, értekezn lehet Béksámsomon 79. sz. ltt, vgy helyszínen 679 tny sz ltt. 455 npszgetben Frgó féle 25 hold főd árendáb Mdó jószág gzdság szer szám s v n eldó; tudkozódn lehet helyszínen vgy Dmjnch 111 szám ltt. 531 EepdüS Jnwe szöthát földéből 25 hold hszonbérbe kdó, értekezn lehet I V ker Petóf-u. 3. vgy 1655 tny szám ltt Tóth Jánossl. 506 Bnl Pálnk Mártélyon brttyos dű lőben 29 hold földje felből kdó, érte kezn leht I V. ker. Fáeán-u. 33) szám. 477 Munkás lád, klposnk vgy ksruhásnk vló egy ppuesosnk vló sátor vn eldó. I I. ker. Srolt-utc 16 sz ltt. 597 (ÍZT. Dómján JOZSSfnánk Solt nyomáson bodzás skol szomszédságábn levő 2 nyomás földje hszonbérbe kdó. Ugyn ott hsznált gzdság eszközök eldók. Értekezn lehet L ker. Zsoldos- u. 14 sz. ltt 379 Y. ker* Háű-u. 4) sz ház eldó, zonnl átvehető ugusztus elsőtől egy ngy lkás kdó. 533 Szbó Jánosnk Csomorkányon Vrró féle 80 hold földé felesbe kdó, esetleg kétrzletben s. értekezn lehet hely színen, vgy Verbőe-ntc 3 sz. ltt 458 I. Ker- Mhály-utc 43 számú ház szbd kézből eldó, értekezn lehet fent szám ltt. 517 Kovács tnoncokt fzetsel felvesz Nő vé Ljos kovács lánckut prtelepe. Csg-o ÖZT Meszényl Ernőnének Görbe útfé len, Nyk dűlőben 3 k s hold földje szbdkézből örök áron eldó, értekezn lehet Ujvlág-n Fehér Pál Rákócí-u 5 2 sz. eldó, kmér üzlet ltt ház 575 Eldó Kluzál-u 145 sz. ház, értekezn lehet ugynott 578 EBy JÓkrün levő hsznált krlnét eldó Frks Imrénél Páff-u Három Dó fsld mámzugí szöllőben örök áron eldó. Tudkozódn Köny ves-u 26 szám. 697 Szlágy Sándornk Erzsébeten, Pp mlom dűlőben 5 hold földje örök ' áron eldó, értekezn lehet Kölese-utc 22 szám ltt. 567 Füeldás- srkj szentkrály szöllők között füvet f. hó 26-án vsárnp d. u. 2 órkor djuk el árveren. Venn szándékozók knt helyszínen jelentkezzenek. 568 Eldó főd. Mártélyoldlon Bód féle fődből Blog Ferencnek 14 hold jó m nőségű szántó földje rjt levő tny épületekkel eldó, értekezn lehet I I ker. Rgó-utc 17 sz. ltt, mely ház s eldó. 601 Mczelk Józsefnek kuts útfélen 7 hold földje eldó, vgy árendáb s kdó, egy hrmdfél öles deszk góré eldó értekezn lehet Szent István utc 34 szám ltt 600 Törők Ferencnek Pusztszélen 14 Kopáncson 9-k dűlőben 17 hold földje tnyávl eldó vgy árendáb kdó. Megtudhtő I V. ker. Árpád-u Róny-u. 1 sz. ltt 2 szobás udvr lkás zonnl kdó. 605 Konc Sándornk Réten 8-k dűlőben 13 fél hold földje árendáb vgy fel ből tnyávl kdó. V I I Bálnt-u. 6 sz. ltt. 580 Orbán Imrének Réten- 7-ík dűlőben 3 hold kukorc földje árendáb kdó. Megtudhtó V I I ker. Tvsz-u. 17 sz ltt. 579 Tnyásbéres ks tnyás kerestetk Vss Sándor erzsébet ; csomorkány tnyá jár. Jelentkezn tnyán vgy Bocsk. u. 37- sz. ltt. 694 I. kef- Bárány-U- 5 sz. ház sürgősen eldó, zonnl át s vehető. j;570 D- KlSS Ferencnek Pusztán sóstóprt dűlőben 7 fél hold földje tny épü lettel eldó. Úgyszntén eldó kuts nyomáson z rnytemető dűlőben egy nyomás földje s, értekezn lehet Vá sárhely-kuts állomás közelében Szbó szélmlom mellett, 963 szám ltt. 549 Özv Mkó Mhálynénk Pusztszélen M hály Sándor szomszédságábn 38 fél hold földje árendáb kdó, értekezn le het Kuts-ut 24 sz. ltt, esetleg szőrhát tnyáján Eöí jó flü tnul ónk f elvétettk Krupánszk István fodrásznál. János-tér ÖZV- Belédl Mhálynénk Tégláson 100 hold földje hszonbérbe kdó értekezn lehet Ferenc József sugár ut 21. szám ltt. 551 Felesbe, esetleg árendáb kdó 44 hold föld z Erzsébet uton. értekezn V I. ker. Kluzál 11 szám. 394 Bérkocssok tömők fgyelmét felhívom, hogy h kukorcát, korp, derce, dr, stb termény ckeket nálm szerzk be sok pénzt tudnk megtrtn. Házhoz ngyen szállítv. Szves látogtást kér Mros Som Szentes-u 40 sz. 373 Bercsény H-k gzdságbn 1 hold szöllő föld termsel együtt eldó, érte kezn lehet Beller Ljos kémény seprőnél Kluzál-u. 16, Ugynott egy jó fu kémény seprő tnocnk felvétetk. 516 lázeldás V E. ker. Érsek-u 24 sz. ház szbd kézből eldó, értekezn lehet Ér sek-u 2 0 sz. ltt 519 Zsákok, ponyvák, Drskovts Á r p á d fű szer csemege üzlete Dr. Genersch p l o t á b n. jánlj e l s ő r e n d ű f ű s z e r é s csemege á r u t vlmnt ktűnő Frnc m ó d s z e r szernt főzött zmtos P r á g s o n k á j á t. Mnden np frss pörkölt k á v é legnemesebb f j o k b ó l ö s s z e állítv. Elválll J r dnetek é s f e l v á g o t t tálk d s z t é s ó t. G y o r s pontos kszolgálás. Telefon rendelé sek zonnl szállítttnk. z gen tsztelt vevőközönség b. pártfogását kér Drskovts Á r p á d 3 kereskedő. BRCKOT bármly menység* ben v e s s Vrgh G y u l vendéglős Kstóprt utc. Hfeápolnnmellett, meghív ÓK eljegyz BS esküvő Kártyák) olcsó árbn kzülnek könyvnyomdájábn. Kszáló br cl réten Jó mnőségű elég menynyíségü holdnként; pénzért olcsón kdót. Tudkozódn brerétí csősznél lehet; vgy Hód Pál-utc 5 k számú háznál tűzoltó- lktnyávl szembeo. Ugynott, 2 éves vágású különféle vs tg hoszuságu kácf oszlónk vn* nk olcsó áron eldók. kácméz VlH ráoméz ls vn eltő- 31 hold Földje hszonbérbe vgy telesbe kdó, Tégl-1 són Sugár Szbó PálnK, értekeznhebet Ferenc József sugár-ut 79} sz. ltt. 57*' r. ktb. temetőben, kálvár Ut dél rzén egy krpt-hely gen olcsón át dó-értekezn lehet kdóhvtlbn. 391 özv Dr. Bky Ljosné Kossuth tér há-j zábn egy üzlet helység melyben több évg Fuchs féle czpz üzlet volt zon-! nl bérbe kdó. 592! -Ház árver. Néh. Dr Müller Ferenc féle Zrny-u. 6 sz. ház 387 négyszögöl telekkel folyó év ugusztus bő 22-én délelőtt 9 órkor Önkéntes bíró árveren eldtlk448 válllok V I I I ker Nádor-u- 22 szám l t t 584! 1 p p tente ü l Prím mnőségű olcsón szbott zsákármból t f f r 9 legjutányosbbn beszerezhető Sándornál- Dmjnch-u 4 1. Eldó főd. 10 drb zon felül vé telnél Hód örökösöknek Kuts-utfélen. Jkó János féle 29 hold földjük eldó j esetleg hszonbérbe s kdó. Értekezn] 2 ehet Dmjnch-utc 9 sz. ltt. 4 ^ öt százlék 50 drb zon 10 százlék engedményt dok Kovák 3őzsel nojdrnos. r J Ház eldás,. Zsoldos-uí 23 sczáru ház eldó. Értesítt d Mklovcz Ljos íníő 85Q Lévy-ukskol. ponyv zsákkzítő K nzs Petőf srok. 1 üünlmozott rktár mtt Igen elő nyős árbn árusttnk kereskedőnél Fer. Józs. sugárút 63. (Szenté s^-utc) Ngyobb vételnél 25 százlék engedmtelefon szám 207. Megnyílt 485 V e s z e k egz érett brckot z Ipregyletben át véve klő vgy mázs szám s. Kővé Sándor veálős. 5&9 felöltők stb. különös gonddl vegyleg tsztítttnk, festetnek szkszerűen k ls Jvötntíegrövídebb dő ltt Szeged Első Borértéke' stő Rzvénytársság" 1914 v júlus 15-től ugusztus hó Lucm József 15-g terjedő dőben 1200 hek kelmefestő vegytíszttónál, Szent tó szeged fjbort bocsájt el ntre 9 szám ltt őzv. Seszteá dás lá, Emlné üzleténél. 593 borok muskotály, rezlng. verteln, köv, bkr, szlnkmenk nemeskdr fjok, háromszor fej tett tszt zmtos zü erős (Mllgn szernt cc 11 százlék szesz\ trtlmú) borok. munkák J6 Mrnev szegffll prtelepemen kzülnek el. J HUÉI elsmerő Mell u ország mnden réf Vásárolhtó legksebb meny nység 1 trnsporthordó. Bővebb felvlágosítást d Szeged Első BorértékesítőJó fís Ionén Rzvénytársság" Szeged T' utc 55 szám sz Ljos kőrút vn eldó Szent w

8 VÁSÁRHELYI R E G G E L I Ú J S Á G 8 I9Í4. júlus 26. csodás htású Földes-féle Hrdetmény. Nemzet Népszövetség hely szerve zetének község gzgtójánál Horovtz Mór urná kphtó Nemzet Népszövetség-nek Knek vn válsztójog?" cmü röprt, mely 32 oldlr terjed. Knek vn válsztójog?" cmü röp rt legjobb röprt, mely válsótzjogról megjelent. Népesen, könnyen ért hető modorbn mgyrázz meg z o l vsónk z uj válzstőjog törvényt ugy, hogy röprtból könnyen meglpítht j, hogy vn-e válsztójog, vgy sem, h vn, hogyn kell válsztójogát bzto sítn stb. Válsztójogát pedg most kell mnden knele bztosítn, mert válsztó tsztá kt most három évre állpítják m e g k most kmrd lsztából, z elvesz tette válsztójogát. Bztosíts mndenk válsztójogát! Szerezze meg olvss el mndenk Knek vn válsztójog?" cmü füzetet! nemzet népszövetség község gzgtój. IRHRGITszppn R e g g e l Újság 1915 évre szóló nptárb m á r felvesz kdóhvtl Brckot legngyobb árbn veszem, Bán Máté vendéglős. Ferenc József sugár ut Horovtz Mór Vlághírű eredet KÖRTING" DIESELMOTOROK l l l l l! Gyujtóppr Il FÖLDES KELEMEN gyógyszertár RD. 296 Hódmezővásárhelyen kpbtó:br6mhály drog. Bereck Péter, spán Jenő, Kő István, Németh Ljos, Vs vár Elemér, Tgány rthur gyógyszer tárábn. (mkultúr) Reggel Újság nyomdájábn. lefzete után, nyombn álló- fekvő-szerkezetben. Szvógőz- benznmotorok. Cséplőgrnturák benzn- nyersoljlokomoblll. B e n z n e s mgánjárok. MEGLEPŐ ÚJDONSÁG! vételár dásvétel szerződ köthető. előnyös kölcsönnel törleszthető. Vevők z rtás befejeztével, lletve legközelebb évkezdetével f. év október í-én brtokb kskopáncs gzdság léphetnek. Érdeklődőknek mndenről felvlágosítássl pénzntézetnek NYERSOLJMÓTOROK keresztfejvezetékkel. mjorbn tlálhtó szolgál lulírott krendeltsége. (Postcím: Bék-Sámson Kís-Kopáncs puszt. Telefon í T ó t Budpest, V., Koháry-utc 4. szám. Sját érdekében kérjen díjtln árján ltot. 582 város tnács , s z. lnegbzás folytán közhírré teszem, 'hogy város téglgyárbn n 'gyobb mennységű gen fnom ^mnőségű tégl cserép áll z épffefő közönség rendelkezére, z lább á r k b n : Felhívás Ks brtokos szövetség t. tgjhoz. FEJÉRVÁRY tnácsnok. Illlll SZEPLOKET püspök urdlom értékesítével megbízott lulírott pénzntézet közhtté tesz, hogy mérnökleg már felosztott bírtok bármly ngyságú tefüleére nézve, vételár 30 százlékénk Hrdetmény , 25» júlus 23-őn. III Ár 70 fllér. Kphtó mnden gyógy tárbn s drogu kereskedben. Hozzá vló Mrgt Créme koronás tégelyekben, Mrgt Pouder K Gyártj : N k - k j m Gelért Ignácz Társ "Víssgf jfő négyszög tégl pdlás * I. oszt. cserép II.» Hmvásárhely 1914 I I LEMOSS bőr tísztállnságí, ugy logv nyom sem mrd szépséghbánk. Vlághírét pedg nnk köszönhet, hogy egyszersmndenkorr elmulsztj 5 klónként csomgolv 60 fllérért álln dón kphtó I. ü. o. I. rendű fl tégl ezr. 3 7 kor. II 2Q erős v s s 40 gyenge v s s, 3 9 görbe, 21., drb 16 d r b fl tégl 14 F E K E T E SÁNDOR. IMII újságppír, 3 j keveset hsználtk eldók. Mgyrországon legngyobb válsztékbn drbg állndón rendelkezre áll, fuvrozásr, város tur-hsználtr, nytott csu kott utók, vlmnt utóbusz teherutomobllok mnden célr, mndenféle gyártmányú legutolsó typusokból állndó kállítás 1000 koronától feljebb mnden árbn. Keveset hsznált gummlk felszerelek. Budpest, VI., Lszt-Ferrncz-tér 3. Telefon LLTT eltüntet szeplőt, májíolíot, mtesszert pttnást. pórusokot lposn ktsz títj s bztos gyors htás folytán ugyszolván zsákonként 20, 30,40 fllérért, Újvároson NP PR Elsmert legjobb motorok ZIJ vendéglő Vásárhely ngyérdemű közönségét vn szerencsém értesíten, hogy Bán Blázs újváros. Gsororkányl-utC 39- sz. tlmérő üzletét megve szem átveszem s zt legfnombb tlokkl dúsn felszerelve mgm ve zetem. Borok kvtelve lterenként már 72 fllértől kezdve. Bormt Imre Károly tól, hres Csongrád Bgos pnce gzdságából szerzem be. Ktűnő rtás pálnkák már 1 k o n 20 fllértől, jégbehütött fnom sörök, Ízletes j ó konyh. Szves pártfogást kér kváló tsztelettel Imre Ljos vendéglős. (Csomorkány-u modern szépségápolásnál nélkü""zle' lőzhetetlen. Ezen teljesen Iugmentes, legfnombb növényzsrokbó kzült, kellemes szgú ktűnően hbzó szppngen kdó mért s cslád hsználtr leglklmsbb. komlós 2 5. ) vgy lulírott ntézet szbdk köz pontj, vgy Hódmezővásárhelyen s Dr. Endrey ntl ügyvéd. DélvdéK Közgzdság B n k R. T. Most jégbztosítást dény beálltá vl felhívjuk tsztelt- tgtársnkt,? g y jégbztosításkt velünk szer ződes vszonybn álló Első Mgyr lt. Bztosító Társságnál Kossuth tér rodájábn dják fel, mvel ez z n tézet nemcsk, hogy ugynolyn d j mellett bztost, m n t bármelyk más társság, hnem szerződünk értel mében ezen felül z összes ügynök jutlékokt s átenged szövetségünk nek. 518 hőrlemez h kucsuk- komposítóvl bevont rugnyos víhrbíztos dőtálló szgtln fedéllemez. Hmvásárhelg Ksbrto kos szövetség Vezetősége. Böífffjetn! jellenkor legjob tetőfedő le meze. Végtelenül trtós- Rég zsíndelytetők kválón lklms. En egy 25 éves ftl ember vgyok 6000 koron vgyonom vn nőül vennék között lehetőleg mgs brn leányt k nek ugynenny kz pénz hozománnyá vn. Teljes címr.-íl fényképpel ellátott levelekre válás/.' >'-. Leveleket Cukrász" Csongrád megyében Szenteshez 10 kmt. jelgére lp 1 hvtláb kérek. 560 távolr közvetlen müut mellett 188 hold prím szántó föld, ngv gyümölcsös kert tel, jő vóvízzel, ktüno krbn levő fun dus nstructussl, 20 hold kz lucernássl, kedvező fzet feltételek mellett örökáron eldó. Prcellázásr s ngyon lklms. Esetleg hszonbérbe s kdó ; értekezn C VI2ÍRKÍPV. RÁCZ lehet esetleg levélben s Szentesen Bocsk-u 1 sz. átfedére Sem zoln, sem mzlével nem kell. Kphtó: Wühem IHór ős F Eldó brtok. fkereskedőnél Hódmezővusárhely- 413 JRUHN fkonlösfelbl «L S z b ó Imre gépkereskedővel. 469 Só érett brcko mnden mennységben legmgsbb nsl áron VESZ sz Márton F má bekenn HUMZ,í40^^ÜMPmM^ÁLH'nmk o. 8. ^. - DsIm e n. elsőttgu. -1 E Se E Lr t-mtt!lé6kís ELB F06YS2TS.TEL1ES ^mvmtfőnúq.gyors SZÁLLÍTÁS. ZDSéWíVLlMTTEtEPÉKÍ ; 5?!V06&I FÖLDGÁZ Í BEM2ÍFÍ t

9 15>S4. VSRHELYI R E G G E L I Ú J S Á G júlus Év. M e r MM Értesít. gorzs 232 hold földbrtok eldó, vgy hszonbérbe kdó. brtok jókorbn levő gzdság épületekkel bővzű rtéz kúttl vn felszerelve. Fel tételek megtudhtók, tuljdonosnál I Zríny-utc 8 szám ltt 40g., elsmert m $ná t Fcá-jetov 27 ) sz* Ház eldó legolcsóbb árbn szerezhető be B l s s József fkereskedőnél Lózór-u. 6 «8. Ttntektttel J Blog István kovács-mester, L ker. Páff-utc UtoSBftetttte tefte f d * - «s S z e n t József s z o b festő lkósát Bocs* k y - u t c. 10 e. S h e l y e z t e át. Htó dsznó etc*5 V s vátyuk tmlenféle «éreüe» uj htelesíten Mére lgetl s Srj e«m*fí5?ee»f X 0 W < % ( V *» *» «p p «N B vlód kphtok mélyen leszállított árbn QmttoU-kcnScM. kttsfc f r t e k, d g d t T é g t g D k, e s o r t 8 n «, f e W ^ é t c S í 7 g^s.togjr^sdás ájöd okozott seíjeto& köflc g ^ g f teíás szer I t^fettítávoltás m n t : í í l b ^ ^ * «e f e «M fctotbfmn, kétödméytk. l n j r í k ^ Kluzál-utc 4S vskereskedében. Bdpester. knhsís T S r ö k J t o r f gsfrrtá-íbn. vlmnt z ország legbbb gyftf = j ^petetkoptío. to! nncs lerkt reodeljtk KtreüenOh Meny. Br»2y*J yójyoertárábóí, Pregrd, Bbusok Mellett "mer. drássy níc 17 mám, Oreve* háttl sját kxttmfeyáttééí,] t»l mm sslo I w á S k. Fátxták festett bmetokjksjt^éfl Csépl! dényre első rendű Sálon S Z 0 L 6 GYUL Sör ngyüvegenként OgfM fuk kvtelre 20 fllérért db, Rátm mtmj Oldl- kphtó fc lerktánál Cséplhez B l s s József Lázár«U EjBéréMH&í Ljos ngyobb véunél ^ * Z 7 Szeged Jófc-t*. 4 sz. S ttt> któ csk 20 fllér ttom* smert szó J 1 }. tomlóst törk»y 1.SS0-ül t L rd szlv pálnk , t kttteö rum 1Ü0, : Eldó vendéglő Orosl Ö Z Í, P»B4r M t e M t f k Y 434 sz tttf wdétffo s é» rendes tfftttt ngyon rowártív ftt» kstnstv m r o m gzdság vszonyok között z Hmvásárheíy * n hol állndón tlálj legjobb legolcsóbb ks uj kocskt H s n K kocskt becserél. Megrende leket gyorsn pontosn kzít J csládból vló fuk tnoncnk Lmjj I s ítóte Bővebb felvlágosítást I s v kováe-méter, L ker- PáM-uté; 2 tom. Kz k O C S Í k flrw«v ÜÉBMUUH keresse fel B l o g n f drbos elsőrendű F e r «M J o x w sngáru3426. I l d t Él l e g j o b b mnőségű WÉSlf ÉS SÉÉ! város legforglmsbb helyén vásártéren Szr vs vendéglővel szemben volt Imre üffmg féle bormérőlelf ség, melynek Vá sárhelyen legngyobb tánc terme vn továbbá 3 ngy szórkozó helysége, 6 ven dégszob 2 konyh 2 él kmr Í ngy stálló Jó áll potbn levő fedett kuglzó, tágs ngy borpínce, rtéz kt z tfdvrbn, kedvező fzet feltétellel eldó* v é t e l á r k m t j á t z d ő k ö z ö n k é n t ott trtn od l k o d l m k b ó l ere dd J ö v e d e l e m frőséjjsssen fedfz, ü g y Hópy z d s s z s e hsyfuágekst teljesíín fngyoj fogj lk n v o v ö. vendégfog dóbn Jelenleg Szppnos Im* vendéglőt. Közvetítők cüíztínk. É r dekíödőknek felvlágosítást dnk. Tsztelettel értestem n, é. gsdközönséget, hogy k elsőrendű szárz fából szlárd kzítű foté- továbbá mnden fjt édss U sját fszo BJOmíUts pálnkák: ngyon elönyős árbn szerezhetők be. -k &büolmzoíí M3k>ld-féle lerrenoá pl.' l«3íol>b, legolcsóbb fgfrfdsfb* kl&mm t»thntlm, - LB 1 EgyedSU dwátds Vűsdrhey MISKOLCI ÁRMINNL tlméréeben SzentosHu «8= Tele tbc ss. Z07. IM n, r- M - T,mnüfe

10 I9Í4. VÁSÁRHELYI "'REQ'Q'EtJ U J S O Áltlánosn megbízhtónk s m e r t legolcsóbb bevásárlás forrás \ K e m é n y tétlenek! JtllfclS * T e l e f o n 135. Megnyílt!! K e m é n y megngyobbított T á r s ú j o n n n berendezett vrrógép, kerékpár s beszélőgép TQktár. flndrássg-níc 6, SZ. ltt, hol már hosszú évek ót fennáll Állndó ngyválsztéku rktár, vlóbn elsőrendű, legfnombb kpró bált külföld vrrógépek, kerékpárok beszélőgépekben ezen gépek rze, felszerel c k k e k beszéőgóplemezekben. Vllnyerőre berendesett,utogén eggesztővel tü&sománcolávl s felszerel ngy jvító műhely I 827 Ptent Schlffer. Ilon védjegy. vlágszbdlom- r n y * Szbdlmzett Bztsá nyklánczok, órlánczok, krkötsk, függök, krlk kövesgyürük, ttékplpák. zseb, fl, ébresztő ng őrákv MndenTszembez vló szemüvegek, legnígyobb válsztékbn kphtók. Sfnger B u d p e s t, I., B e r t l n - u t c 2 2 s z. Szbdlmzott HShh bztonság órás. ékszerz 2 5 év hjtű f e üzletében. s z e s e n, l e z s e r n t r t j frzurát, h j t Kísérlet telep feltlálok rzére szkmérnök vezetével szbdlm modellek elkzítét válljuk. Bztonság kzülékünk gyárunkbn bármely hjttre pár perc ltt reászerelhető. Kphtó /gyárunkbn, honnn 5 koron 50 fllér bekülde el lenében egy díszes grntúrát fő drb.) portómentesen küldünk. 356 O r ő k ngydr bos p o r m e n t e s bány árbn leg olcsóbbn P o I I á m- Mn. nálm k S á Kállv-utc 6. n d o r 90 Szentes utc 73 Telefon 214 lehet Cs. Hód Pál uj utóján np bármely szkábn.délelőtt telefonon lehet hvn, délután Fekete Ss előtt áll.. z utó díj; 4 személyg 8 koron. Klóméterenknt 1 koron. vsútg vssz 2»- koron. Ngyobb útnál 3 órán tul várkozás dj 2 koron. Tsztelettel : z EEső H L - M. - V á s á r h e S y b é r u t ó válllt. ltt 2 év jótállást válllok!!! mellett. üzlet 814 megnytás hogy legjobb mnőségű áruvl szereltemfel gzd közönség rzére legjobb mnőségű zetsel felvétetk sját gyártmány Mktíh klpokt mnfen nemű puh dvt klpokt kemény zonkívül elválllok mndennemű n51 férf fllcz szlm klp tsztítását legdvtosbb formár vló át lkítását nsl klpok legújbb bécs nédelek után lesznek lkítv Tsztelettel Pősztor I m r e utód 627 IfJ. Oskovcs Ferencz klpos mester Kpdos olcső árbn már 10 koronától kezdve Sírkövek, S eé temetkez válllt Jók-utc 31 szám. Ngy'srkő rktárát, *mí még eddg nem Jétezett pontos lel ksmeretes kszolgálás Tnéllett -olcsó árkbn ngyérdemű közönség rzére bocsájtj. Keresztek, ugy mnt Prms kövek 20 koronától kezdveeljebb. Megteknthető vételkényszer nélkül. mnden nemű temető, éptőmnnkák, emlékmunkák. fürzelt lpok mnden sznben fjokbn egyedül B E R T L N temet Intézetében kőmegnrnkáló gyárábn bámultos olcsó árbn kphtók. Sját érdeke, mnden legksebb munkánál s jánltot kkérn. nyúlszőr trtok rktáron. úgyszntén Utolérhetetlen K I S S szám Pásztor I m r e féle bádogár permetező gyárábn Mátyásu U T Ó Z N I 6 klp üzletett smét megnytottm zt ugy mnt múltbn volt érengomó Gríínfeíd ndrőssy-utc V n szerencsém ngyérdemű közönség b. tudomásár h o z n, rég jő hrnevű munkár több tnonc 20 koron hv -f kphtó. j v t ó s ó é r t Klp cséplhez fenállő Kedvező rzlet fzet feltételek!!! Kemény L j o s géprktőros Bádogos ót rnold r n y t, ezüstöt v e s z e k b e c s e r é l e K! Ékszereket olcsón g y o r s n j v í t o k!!!, n e m húzz, hjtű k n e m e s h e t k. kőszén ó r á k! L e g d v t o s b b ékszerek 1 lp- T g k pír. Telefon: ezüst I Rőfös é s dvtáru üzletemet temetkezemet megngyobbítottm TELEFON 88. TELEFON 88. legjobb mnőségű kerékpárok ós kerékpár lktrzek kphtók? Orcsek László m ű s z e r é s z n é l, n d r á s s y - u t c 15 s z á m, u r s á g h á z. L e g j o b b n f e l s z e r e l t jvító műhely. K e r é k p á r o k, v r r ó g é p e k r e é s g r mofonokr,, Pueh" Kerékpárok e l d n z o k Jví tás jótállás meuűü.^közöltetk. z zokhoz kerékpárok szükséges egyedül vrrógépet vesz,'rktárom lktrzekből képvselete. okvetlen megtekntse. V l l m o s vlágítás berendez válllt! ngyrktár. vlághírű Melőtt kerékpárt, vgy E l d á s rzletfzetre ís. Költségvet díjtln! 109

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Dr. Maján László csendőr százados

Dr. Maján László csendőr százados Dr. Maján László csendőr százados Maján László a felső képen jobboldalon, az alsó képen középen (az utóbbi Belgrádban készült). Megjegyzés: Maján László tulajdonában egy fénykép sem maradt fenn csendőr

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Tud ön irni és olvasni? Psylander" á r a 52 56 korona. installáció. tfftakozoíf pari; fl szeaedt

VÁSÁRHELYI. Tud ön irni és olvasni? Psylander á r a 52 56 korona. installáció. tfftakozoíf pari; fl szeaedt Hódmezővásárhely 94 áprls 7 kedd* X évfolym 98 szám Ar 4 fllér VÁSÁRHELYI Független Szerkesztőség kdóhvtl Kossth-tér Telefon : 87 Egyes szám ár 2 fllér vsárnp pc npokon 4 fllér poltk F ő s z e r k e s

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 27., kedd 170. szám I. kötet Ára: 4048, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CLXIX. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

170. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 3., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

170. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 3., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 3., szerda 170. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXVII. tv. Az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség, a Sváj ci Ál lam szö vet

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben