1998); A. Schule: Die Syntax der althebräischen Inschriften. Ein Beitrag zur historischen Grammatik des

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1998); A. Schule: Die Syntax der althebräischen Inschriften. Ein Beitrag zur historischen Grammatik des"

Átírás

1 A héber nyelv története röviden A héber nyelvnek hosszú a története. Írott nyelvként 3000 éves múlttal rendelkezik, s akárcsak a nyelvet használó zsidó nép, úgy maga a nyelv is sok hányattatáson ment keresztül. Aligha van még egy nyelv a világon, ami úgy tudott fennmaradni évszázadokon át, hogy a nyelvet használó közösség mögött nem volt létező állam. E hosszú történelem során idegen hatások is érték a héber nyelvet jócskán, de főbb jellegzetességeit végig megőrizte. A modern héber vitatott voltáról, nevezetesen hogy mennyiben tekinthető az ókori héber nyelvvel folytonosságot alkotó nyelvnek, később ejtünk szót. E sorok írójának meggyőződése, hogy a változások dacára is beszélhetünk a héber nyelv történelmi egységéről. Az alábbi áttekintésben elkerülhetetlen volt a héber szavak használata. Mivel az olvasás szabályait még nem tárgyaltuk, az adott héber kifejezés kiejtése megtalálható az adott szó után szögletes zárójelben. A héber nyelv történetének négy nagy korszakát szokás megkülönböztetni: 1. bibliai héber; 2. rabbinusi héber 1 ; 3. középkori héber; 4. modern héber 2. A korszakolás alapja nem kis részben gyakorlati, amivel szemben jogos módszertani ellenvetéseket lehet tenni. Egyrészt újabban feltételezik, hogy a rabbinusi héber és a bibliai idők beszélt héber nyelve között szorosabb az összefüggés, mint korábban gondolták. Kérdéses továbbá a középkori héber nyelv behatárolása, ami az előző két korszak jellegzetességeit bár eltérő mértékben, de egyaránt mutatja. Kérdéses végül a modern héber megítélése is, ahogy azt már említettük. Tekintettel tankönyvünk tárgyára, a Bibliára, csak a bibliai hébert tárgyaljuk részletesebben 3. 1 Más elnevezések: misnai héber, posztbiblikus héber. 2 Más elnevezések: izraeli héber, ivrit. 3 Viszont hadd utaljunk itt néhány fontosabb munkára, ami a héber nyelvtörténetet részletesen összefoglalja: 1. E.Y. Kutscher: A History of the Hebrew Language (Jerusalem: The Magness Press Leiden: E.J. Brill, 1982). Posztumusz munka, amit a szerző fia, a fiatalon elhunyt Raphael Kutscher szerkesztett. 2. A. Sáenz-Badillos: A History of the Hebrew language (Cambridge: Cambridge University Press, 1993); eredetileg spanyolul jelent meg Historia de la Lengua Hebrea címmel (Sabadell: Editorial AUSA, 1988). 3. J. Hoffman: In the Beginning. A Short History of the Hebrew Language (New York: New York University Press, 2004.)

2 1. A bibliai héber nyelv A bibliai héber az általunk ismert formában alapjában véve egy irodalmi nyelv, aminek legfontosabb és legterjedelmesebb nyelvemléke maga a Biblia 4. Szinte biztos (a Biblián kívüli nyelvemlékek ismeretében), hogy a beszélt nyelv ettől jelentősen eltért. Ráadásul még a Biblia nyelve sem tekinthető egységesnek: maga a Szentírás őrzi a nyomát annak, hogy léteztek nyelvjárásbeli különbségek már a legkorábbi időkben is a Jordán keleti és nyugati partja közt (Bír. 12:16). A salamoni monarchia kettészakadása után úgy tűnik, ez a függőleges tengely vízszintes tengellyé változott: kialakult egy északi és egy déli nyelvjárás 5. A monarchia kettészakadása után a babiloni fogság hozott újabb nagy nyelvi változást. A térségben ekkor széles körben elterjedt az arámi nyelv, melynek hatása valószínűleg már korábban hatott a héber nyelvre (szókincs, nyelvtan). A zsidóság megismerte és elkezdte használni az arámi betűket, ami fokozatosan kiszorította az óhéber betűt. Ezt megelőzően (vagy ezzel egyidejűleg) a beszélt nyelvben is az arámi nyert teret. Jól szemlélteti az arámi nyelv fontosságát, hogy az ekkor, ill. ezután keletkezett bibliai könyvek egy részét arámul írták (Ezsd., Dán.). Izráel földrajzi helyzetéből és történelméből adódóan természetesen más nyelvek is hatottak a bibliai héber nyelvre, például az akkád 6. A bibliai héberen belül további korszakok különböztethetőek meg: 1.1. pre-klasszikus vagy archaikus héber, 1.2. klasszikus héber, 1.3. kései (fogság utáni) héber Pre-klasszikus vagy archaikus héber A héber Biblia költői részeiben vannak igen régi darabok is. Bár többségüket a fogság alatt és után átszerkesztették, egy részükről bizonyítható, hogy a fogság előtt keletkezett. A következő részeket sorolják ide: Mózes éneke (2Móz. 15), Debóra éneke (Bír. 5), Jákób áldása (1Móz. 49), Mózes áldása (5Móz. 33), Bálám próféciái 4 Nem térünk itt ki hely hiányában a héber nyelv keletkezésével és korai szakaszával foglalkozó elméletek ismertetésére. H.P. Bauer Mischprache teóriáját, követőit (pl. G.R. Driver) és ellenzőit (pl. G. Bergsträsser) bemutatja A. Saenz-Badillos könyve (54. skk.). 5 Említsük meg ennek a kutatási terület úttörőjének, G.A. Rendsburgnak a nevét. Átdolgozott disszertációja 1990-ben jelent meg Diglossia in ancient Hebrew címmel (AOS 72; New Haven: American Oriental Society), amit további könyvek követtek megvizsgálva a témát a 2Kir-ban, valamint egyes zsoltárokban. A nyelvi eltérések problémájához lásd még I. Young: Diversity in Pre-Exilic Hebrew (FAT 5; Tübingen: J.C.B. Mohr; 1993). Ezt a kutatási vonalat folytatja a szerkesztésében most megjelent új könyv is: I. Young R. Rezetko: Linguistic Dating of Biblical Texts. (London: Equinox, 2008.). 6 Vö. P.V. Mankowski: Akkadian Loanwords in Biblical Hebrew (Winona Lake: Eisenbrauns, a szerző Harvardon megvédett 1997-s doktori disszertációjának az átdolgozása).

3 (4Móz ), Mózes éneke (5Móz. 32), továbbá a 68. és még néhány más zsoltár 7. Régies nyelvezetük miatt ezeknek a szakaszoknak a nyelvét archaikus hébernek nevezzük. Az archaikus héber néhány nyelvi jellegzetessége 8 : archaikus végragok (suffixumok) használata (2Móz. 15:5, 7; 1Móz. 49:11); vonatkozó névmási szerepben a hz< [ze]é /z [zó]é Wz [zú] szavak (később mutató névmási funkciót töltenek be); a aol [ló] tagadószó helyett a lb' [bal] szócska használata; valószínűsíthető archaikus formák, mint a Q. passz. (pl. dl;wy [júllád]), a határozott névelő ritkább használata, ilyenkor sajátos nyomatékosító szerepe van (pl. 4Móz. 24:3 rb²g<h' [haggeber] az az ember ); vokatív lamed (pl. Zsolt. 68:34 bkerol; [lárókéb] óh, lovas ); a tárgyesetet jelölő szócska ( tae [ét] ritka használata, ilyenkor ennek is sajátos nyomatékosító szerepe van; jóval kevesebb prepozíciót használnak, mint a héber későbbi szakaszaiban, s olyan funkcióban, ami később eltűnik a nyelvből (pl. l megerősítő funkcióban, vö. Zsolt. 89:19 hwhyl' [laadónáj] JHWH bizonnyal ); nominális mondatok elterjedt használata. A különbség a szókincsben is jelentkezik. Az alábbi táblázat a kései prózai nyelv és az archaikus héber nyelv szókincse közötti néhány eltérést mutat be. jelentés archaikus bibliai költészet klasszikus próza igék látni hzj [házá] har [ráá] hallani za [ázan] [mv [sáma] lenni hwh [háwá] hyh [hájá] jönni hta [atá] awb [bó] ültetni ltv [sátal] [fn [náta] tenni, csinálni l[p [páal] hc[[ászá] menni, sétálni d[x [cáad] Jlh [hálak] ítél yd [dín] fpv [sáfat] ütni Åjm [máhac] hkn [náká] 7Ezek kutatásában kiemelkedő munkát végzett W.F. Albright és tanítványi köre, különösen D.N. Freedman és F.M. Cross. 8 A teljesség igénye nélkül. Részletesebben lásd Saenz-Badillos: 1993, 57. skk.o., Kutscher: 1982, 80.o.

4 főnevek szó rm²ao [ómer] rb;d: [dábár] út jr"ao [órah] Jr²D² [derek] ember, férfi rb²g² Ö v/naô [geber, enós] µd:a; [ádám] bor rm²j² [hemer] yiy" [jájin] arany ÅWrj; Ö zp; [hárúc, páz] bh;z: [záháb] étel ¹r²f² [teref] lk²ao [ókel] jelző nagy rybik' [kabír] l/dg: [gádól] A fenti példák között több is akad, amit jól ismerünk más sémi nyelvekből (pl. ugariti és kánaáni szövegekből a l[pé Åjm igéket, vagy a ÅWrj; [hárúc] kifejezést). Ezekben a régi szövegekben sok olyan szó fordul elő, ami a Bibliában csak ritkán, vagy egyetlen helyen fordul elő 9. A nyelv eme legkorábi szakaszában vélhetőleg gyakrabban használták ezeket, de később kikoptak a használatból. Példa: a [b'ro [róba] szó = por (4Móz. 23:7 skk.) A héber nyelv történetének rekonstruálásában egyre nagyobb szerepet kap a Biblián kívüli feliratok nyelvezetének vizsgálata 10. Bár ezek száma még mindig kevés, fontosságuk felbecsülhetetlen, hiszen nem mentek át azon a hagyományozási és szerkesztési folyamaton, amin a Szentírás, így közvetlen bepillantást engednek az adott kor nyelvébe Klasszikus héber nyelv A Biblia babiloni fogság előtt keletkezett prózai részeinek nyelvét nevezzük klasszikus héber nyelvnek. Míg az archaikus darabok nagy hasonlóságot mutatnak a korabeli kánaáni, ugariti irodalmi darabokkal, a klasszikus héber több olyan tulajdonságot mutat, ami élesen megkülönbözteti a többi nyugat-sémi nyelvtől. A klasszikus héber néhány főbb nyelvi jellegzetessége: szókezdő wáw jóddá alakul (w* > y); a nún beolvadása a következő mássalhangzóba; az óhajtómód (cohortativus) kialakulása; az E./1. igealak yti végződésének állandósulása; 9 Szakkifejezés: hapax legomenon, T.: hapax legomena. 10 Két könyvet említsünk itt meg: S.L. Gogel: A Grammar of Epigraphic Hebrew (Atlanta: Scholars Press, 1998); A. Schule: Die Syntax der althebräischen Inschriften. Ein Beitrag zur historischen Grammatik des Hebraischen (AOAT 270; München: Ugarit Verlag, 2000).

5 a névelő használata. Emellett más jellemzők is felfedezhetőek 11. Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a fogság előtti héber szövegek mássalhangzós állománya többnyire jó állapotban maradt fenn, többen megpróbálták rekonstruálni a klasszikus héber vokalizálását és kiejtését 12. Ezek közül a legfontosabb jellemzők a következők: a szóvégi álef elhagyása; a té pé ké dé gé b (B ö GaDK ö FaT) spirantizációja; szegolos főnevek kilakulása (*kalbu > keleb, *sipru > seper); mássalhangzókettőzés; egyes névmások és kötőszók (rv,a} é yki) gyakoribb használata. Ahogy a biblia héber nyelv bevezető részében már utaltunk rá, léteztek nyelvjárások, s eltérő dialektusa volt az északi és a déli országrésznek. A pauzális alakok és egyes végragok is gyakran tükrözik a nyelv régebbi állapotát. A szókincsbeli eltéréshez lásd az előző rész táblázatát A kései (fogság utáni) héber nyelv Kései héber nyelvnek nevezzük a fogság után, a második Templom idejében keletkezett héber művek nyelvét. Az első nehézséget annak meghatározása jelenti, hogy mi is tartozik ebbe a csoportba. A héber nyelvű munkáknál az a gyakori kérdés merül fel, hogy milyen mértékben tartalmaznak klasszikus és/vagy archaikus héber részeket. A görögül és más nyelven írt munkáknál pedig az a kérdés, hogy létezett-e sémi eredeti, s ha igen, akkor az a héber volt vagy az arámi. Nagy vonalakban e corpus (szövegcsoport) így határolható be: a héber Biblia egyes részei: a. egyértelműen 13 fogság utáni: Ezsdrás, Nehémiás, Dániel, Eszter; b. teológiai és nyelvészeti megfontolások miatt szintén ide sorolják: Krónikák, Példabeszédek könyve, Prédikátor, Énekek éneke, Ruth 14, a Pentateuchos ún. P rétege 15 ; 11 Például a safél igetörzs eltűnése, szóvégi magánhangzók elhagyása; vö. Saenz-Badillos: 1993, 69.o. 12 Ibid. 13 Több bibliai könyvnél elmondható, hogy fogság előtti részeket is tartalmaz, de a fogság után még folytatódott a szerkesztési folyamata. 14 A kijelentés Ruth könyvének végleges, mai formájára vonatkozik, ám a kérdés ennél a bibliai könyvnél is összetett; vö. Egeresi L.S.: Ruth könyve (Budapest: Kálvin Kiadó, 2006.). 15 Megemlítendő A. Hurvitz, a Héber Egyetem professzora, aki az általa kidolgozott nyelvészeti úton igyekszik bizonyítani az ide tartozó anyag jóval korábbi keletkezését. Vö. A. Hurvitz: A linguistic study of the relationship between the priestly source and the Book of Ezekiel: a new approach to an old problem (Paris:

6 apokrif és pszeudepigrafikus 16 művek; qumráni tekercsek. A Círus rendelete (i.e. 538) után a fogságból hazatért zsidóság történelmében új fejezet kezdődött. Kronológiailag innen számítva négy korszakot szokás elkülöníteni Izráel történelmében: 1. a perzsa korszak, 2. Ptolemaida és Szeleukida korszak, 3. a Makkabeusok kora, 4. a római kor. Nyelvileg azonban nem tudunk ilyen jól elkülöníthető korszakolást felmutatni. Egy közös jellemző látszik biztosnak, a többnyelvűség. Fokozatosan tért nyer az arámi, ezen keresztül még az akkád is hat, sőt perzsa hatások is fellelhetőek a Bibliában. Megjelenik új nyelvként a térségben a görög. A hellenizmus természetesen a zsidó nyelvet sem hagyja érintetlenül: előbb csak a városi elit nyelve lesz a görög, majd fokozatosan teret nyer, s az irodalomban is megjelenik 17. Ezek közül legerősebb hatást az arámi fejt ki. Ennek nyomán nem csak a nép nyelve lesz az arámi (elsősorban Galileában és Samáriában), hanem fokozatosan helyet kér magának az irodalomban is. Ennek eredményeként még a Szentírásba is bekerülnek arámi részek: Dán. 2:4b-7:28; Ezsd. 4:8-6:18; 7:12-26, továbbá: Jer. 10:11 és 1Móz. 31:47-ben. Átveszik az arámi quadrát betűket, ami gyorsuló ütemben szorítja ki a régi óhéber betűtípust 18 (vö. lejjebb: I.1. A héber írás kialakulása című részben). Gyakorlatilag szinte minden bibliai könyvben felfedezhető az arámi hatása valamilyen szinten (szókincs, alaktan, mondattan) 19. Különösen sok arameizmus fordul elő a következő bibliai könyvekben: Jób, Énekek, Préd., Eszt., Dán., Ezsd., Neh., valamint a Krónikák könyvei 20. Ugyanakkor óvatosságra is szükség van a datálásnál, mert az arameizmusok önmagukban még nem igazolják egy-egy könyv fogság utáni keletkezését. Példaként Jób könyvét hozzuk fel, ami az arameizmusok mellett számos archaikus elemben is bővölködik, vagyis a könyv hagyományozási és szerkesztési folyamata évszázadokon át tartott. Nyelvtörténeti szempontból ugyanis az aráminak ez nem a legelső korszaka, ráadásul területenként sem volt azonos az J. Gabalda, 1982). Bár módszere nyelvészetileg megalapozott, máig nem nyertek elismerést következtetései (sőt fura módon maga a módszer is nehezen terjed a kutatók közt!). 16 A héber Biblián kívüli művek besorolása vallási alapokon, nevezetesen az eltérő kánonfogalmon alapul. A héber kánonból (= héber Bibliából) kimaradt, de az ő Bibliájukban szereplő könyveket katolikus testvéreink deuterokanonikus könyveknek, míg ezeket a zsidók és a protestánsok apokrif könyveknek nevezik. Az általunk pszeudepigrafikus névvel jelölt iratokat nevezik a katolikusok apokrif iratoknak. Újabban igyekeznek lecserélni a keresztyén elnevezéseket semlegesebb kifejezésekre. Ennek tudható be az egyre gyakrabban hallható poszt-biblikus jelző, ami a Biblia után keletkezett műveket hivatott jelölni. Ebben a formájában az elnevezés azonban csalóka, hiszen ma már tudjuk, egyes Biblián kívüli iratok régebben keletkeztek, mint például Dániel könyve. Maradtunk a vallási felfogásunkat tükröző elnevezések használatánál. 17 Bizonyítják ezt a Qumránból előkerült görög nyelvű iratok (19 töredék a 7-s számú barlangból). Már a Bibliában is fellelhető a görög hatása, a klasszikusan elterjedt példa: /yròpia' [appirjón] gyaloghintó görög phoreion, Énekek 3:9. Megjegyzendő, hogy a szó egyrészt hapax legomenon, másrészt ellenzői is vannak az elméletnek jócskán, vö. M.H. Pope: Song of Songs (AB 7C; New York: Doubleday), o. 18 A folyamat gyorsult ahogy írtuk, de sokáig elhúzódott. A Bar-Kohba szabadságharc idején a fellángoló nacionalizmus még eredményez óhéber betűkkel díszített pénzérmeket. 19 Vö. M. Wagner összehasonlító táblázatait. M. Wagner: Die lexikalischen und grammatikalischen Aramaismen im Alttestamentlichen Hebräisch (BZAW 96, Berlin: A. Töpelmann, 1966), p skk. 20 Wagner: 1966, 145.o.

7 arámi hatása. Azt sem könnyű eldönteni, hogy egy-egy kifejezés archaizmus vagy csak archaizáló stilisztikai törekvés, így az arameizmusok vizsgálata a héber Bibliában fokozott óvatosságot igényel 21. Az egyes könyvek között stílusban és nyelvezetben is jelentős eltérés van, ami megnehezíti az egységes kép megrajzolását. A legegyszerűbb módszernek az egyértelműen kései könyvek vizsgálata tűnik. Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel olyan könyv is van a Szentírásban, aminek fogság előtti és utáni változata is bekerült a kánonba: Sámuel könyvei és a Krónikák könyvei. Ezek összehasonlításából sok hasznos információt nyerhetünk. A helyesírás szempontjából elmondhatjuk, hogy gyakoribb a scriptio plena (klasszikus példa: dwid: helyett dywid: ). Változások jelentkeznek a szókincsben is 22 : Jelentés 1-2. Kir Krón. királyság hk;l;m]m' [mamláká] twkl]m' [malkút] Damaszkusz qc,m,d" [dameszeq] qc,m,ròd" [darmeszeq] én ykinoa; [ánóki] ynia} [ani] -hoz, -hez, -höz la, [el] l] [lö] elől ynep]mi [mippöné] ynep]limi [millifné] hogy? hogyan? Jyae [ék] Jyhe [hék] testek tyowigò [gövijót] tpowg [gúfót] Természetesen a kör bővíthető Dániel, Nehémiás, Eszter, a Prédikátor könyvének, vagy az Énekek énekének vizsgálatával. Általánosságban elmondható a fogság utáni héberről, hogy előszeretettel utánozza a klasszikus bibliai hébert, mivel azt tekinti irodalmi mintának. Ugyanakkor a nyelv változik: új szavak jelennek meg (pl. tr²g²ai [iggeret] levél ; hj;p, [pehá] kormányzó, l[' b/f [tób al] jóságot mutatni valaki felé ), változik a mondattan, pl. elmosódik a wáw consecutivum jelentése (használata megmarad, főleg archaikus elemként!), gyakoribb a scriptio plena stb. Ám ez az írásbeliség nyelve, a beszélt nyelv más irányban fejlődik, ez válik majd alapjává a későbbi rabbinusi irodalom nyelvének. 21 A már említett A. Hurvitz kutatásai hoztak előrelépést ebben a kérdésben, aki E. Kautzsch és T. Nöldeke nyomdokain haladva felállította azt a szabályt, hogy egy arameizmus akkor tekinthető érvnek egy irat kései datálása mellett, ha az bizonyos gyakorisággal előfordul a kései héberben. Ezt a formulát továbbá nem szabad izolálni, hanem összefüggést kell találni más arameizmusokkal. Az sem mellékes, hogy egy könyvben mennyi arameizmus található. Hurvitz, A., The chronological significance of Aramaisms in Biblical Hebrew, in: IEJ 18 (1968), o. 22 Az összeállítás alapja Badillos: 1993, 116. o. skk.

8 A kései héber nyelv korszakánál kellene bemutatni a qumráni tekercsek héber nyelvezetét, továbbá a samaritánus közösség héber nyelvű irodalmának sajátosságait 23, ám tekintettel könyvünk tárgyára, a Bibliára, ezek ismertetésétől eltekintünk A rabbinusi/misnai héber 25 A bibliai héber és a rabbinusi/misnai héber nyelv közötti különbséget már a Talmud is észreveszi és említi 26. A középkori zsidó nyelvészek véleménye eltérő volt a rabbinusi héber jellegét és fontosságát illetően. Bár akadtak, akik nagyra értékelték, a biblia héber nyelv tanulmányozása gyakorlatilag háttérbe szorította a rabbinusi héber nyelv kutatását mind a zsidó, mind a keresztyén kutatók körében. A misnai héber kritikai tanulmányozása így csak a XIX. században kezdődött el 27. Sokáig úgy gondolták, hogy a rabbinusi időszakban az arámi volt a beszélt nyelv és a rabbinusi héber egyfajta mesterséges irodalmi nyelv, az arámi hebraizált változata volt 28. A nézetnek persze ellenzői is akadtak 29, élükön M. H. Segallal ( ). Segal rámutatott 30, hogy a misnai héber a nyelvtant illetően teljesen független az arámitól és lényegében egyezik a bibliai héberrel. A rabbinusi héber természetes, élő nyelv volt, ami fokozatosan fejlődött ki és távolodott el a bibliai hébertől. Apróbb eltérésekkel ma is ez az elfogadott tudományos közvélekedés a rabbinusi héberről Elsősorban a samaritánus Pentateuchosra kell itt gondolni, de más forrásai is vannak: régi kéziratok (British Museum, MS Or. 6461; Trinitiy College, Cambridge R. 16/41), arabul írt nyelvészeti munkák a X.-XI. századból, továbbá a napjainkban is élő samaritánus közösség kiejtési hagyománya. 24 Az érdeklődő olvasónak azonban ajánlunk nyelvészeti áttekintéseket. Nyelvtörténeti áttekintéshez lásd Kutscher és Saenz-Badillos már többször idézett munkáit. A qumráni héberről E. Qimron izráeli kutató munkája nyújt részletes grammatikai áttekintést: The Hebrew of the Dead Sea Scrolls (Atlanta: Scholars Press, 1986). Megbízható könyvek olvashatók továbbá magyar fordításban a holt-tengeri tekercsekről Vermes Géza oxfordi kutatótól, valamint a szintén nemzetközileg elismert, itthon élő Frölich Ida professzorasszonytól. A samaritánus héberrel foglalkozó munkákból is említsünk meg legalább egyet, R. Macuch közel 600 oldalas nyelvtanát: Grammatik des samaritanischen Hebräisch (Berlin: W. de Gruyter, 1969). Macuch később a samaritánus arámit is feldolgozta egyébként. A téma magyar kutatója Zsengellér József professzor. 25 Az alábbi részben szereplő fontosabb kulcsszavakhoz lásd a zsidó szótárak vonatkozó szócikkeit: Jewish Encyclopedia (Interneten: Encyclopedia Judaica, továbbá magyarul Ujvári Péter (szerk.): Zsidó Lexikon (Budapest: A Zsidó Lexikon Kiadása, 1929). Ajánlott bevezetéstan a Talmudhoz és a midrásokhoz: Strack, H.L. és Stemberger, G.: Introduction to the Talmud and Midrash (Edinburgh: T & T. Clark, 1991). 26 Avoda Zara 58b; Hulin 137b. 27 A rabbinusi héber első tudományos nyelvtana 1845-ben jelent meg A. Geigertől: Lehr- und Lesebuch zur Sprache der Mischnah (Breslau: F.E.C. Leuckart). 28 Például a fentebb említett A. Geiger, vagy G.H. Dalman. 29 Például S.D. Luzatto; T. Nöldeke. 30 M.H. Segal: Mishnaic Hebrew and its Relation to Biblical Hebrew and to Aramaic ; in: JQR ( ), o.; uő: A Grammar of Mishnaic Hebrew (Oxford: Clarendon Press, 1927). Utóbbi a mai napig az egyik standard nyelvtannak számít a témakörben. 31 Amit az utóbbi évtizedek olyan leletei is megerősítenek, mint a Bar-Kohba levelek, vagy a Qumránból előkerült ún. Réztekercs (3Q15).

9 Ami a nyelv korszakolását illeti, két nagy időszakot szokás elkülöníteni: a tannaitikus héber és az amorai héber korát, továbbá mindkét korszakban megkülönböztethető egy palesztinai és egy babilóniai hagyomány. A tannaitikus héber i.sz. 200 körül zárult le. Tanna (an"t' [tanna], többes számban: µyain:t' [tannáim], az arámi tanulni, tanítani igéből): az I. és II. század bölcsei Hillél időszakától a Misna szerkesztésének lezárásáig (kb. i.sz. 200). A héber ekkor még beszélt nyelv volt, ami fokozatosan vált az irodalom közvetítő eszközévé, hogy e nyelven maradjon fenn a Misna (hnvm) 32, a Tószefta (atpswt) 33, a barajták (atyrb) 34, a korai tannaitikus művek (Széder Olám Rabba, Megillat Taanit), a tannaitikus midrások (Mekhilta, Szifra) és a liturgia legkorábbi részletei (pl. Sömone Eszré). A rabbinusi héber az i.sz. II. sz. vége felé szinte teljesen megszűnt beszélt nyelvként létezni, helyét átvette az arámi. Ekkor kezdődik az ún. amorai héber korszaka 35. Amora: beszélő, magyarázó, általános értelemben: tanító. Tevékenységük időben kb. három évszázadot fog át, rabbi Júda halálától (i.sz. 219) a babilóniai Talmud lezárásáig (i.sz. 500 körül). Az amoraim 36 (µyarwma) munkája nyomán jött létre a Gemara (armg) 37. A korszakban a misnai héber szinte kizárólag az irodalom nyelve. A palesztinai amorai héber főbb forrásai: Jeruzsálemi Talmud (ymlvwry dwmlt) 38, korai midrásgyűjtemények (pl. Genesis Rabba, Leviticus Rabba), korai misztikus művek (ún. hékhálót irodalom, Széfer Jecírá), továbbá a liturgiai irodalomból imák és a legkorábbi liturgikai költemények (pijjutok). A babilóniai amorai héber legfontosabb forrása a Babilóniai Talmud (ylbb dwmlt). Az amorai korszak után a szaboreusok, majd a gáonok korszaka jött. 3. A középkori héber nyelv A középkori hébernél ellentétben az előző két korszak héber nyelvével nyelvészeti értelemben tulajdonképpen nem is beszélhetünk egyetlen nyelvről, 32 A héber hnv ismételni igéből, ami az arámi tanna szó hatására felvette a tanulni jelentéskört is, speciálisan a szóbeli tan (hp l[bv hrwt) tanulására vonatkoztatva. A Misna egyik legfontosabb kézirata a Budapesten található Kaufmann Kódex (MTA, Keleti gyűjtemény). 33 Jelentése: Toldás értsd: hozzátoldás a Misnához. 34 Barajta atyrb (T.: twtyrb ) arámi szó, jelentése: külső ; ami a Misnából kimaradt. 35 A változást hozó történelmi esemény a Bar-Kohba felkelés leverése i.sz. 135-ben, ami Júda népének elűzéséhez vezetett. Ha maradt is a népességből héberül beszélő, a műveltebb, a társadalom felsőbb rétegébe tartozóknak Galileába kellett menni, ahol néhány nemzedék múlva már csak arámul beszéltek. Vö. Saenz-Badillos: 1993, 171.o. 36 A legfontosabb tanítók (amoraim) személyéhez lásd a Jewish Encyclopedia vonatkozó szócikkét: Amora ; valamint az Encyclopedia Judaica vonatkozó Amoraim szócikkét és táblázatait. 37 Befejezés rmg befejezni igéből. 38 Tanulás dml tanulni igéből.

10 annyira összetett a kép 39. Területtől 40 és történelmi környezettől függően 41 számos hatás éri ekkor a hébert. A korszak kezdetének a VI-VII. századot szokás tartani, ez volt a palesztinai pajtáním, vagyis liturgiai költők aranykora (ún. pijjút költészet). Ezt a kezdetet fémjelzik továbbá a kései midrások és a masszoréta tevékenység kezdete. Babilóniában zsidó központok alakultak ki (Szúra, Pumbedita), az ún. jesivák, ezek vezetője a gáon. Irányításuk alatt élénk tudományos munka folyt. Ez az ún. gáóni héber korszaka (Babilon, 1038-ig 42 ). Ekkor volt legélénkebb a bibliai szöveg hagyományozásával foglalkozó tudósok, a masszoréták tevékenysége is. Ők látták el a Szentírást punktációval és kantillációs jegyekkel. Három nagy iskolájuk alakult ki: a palesztinai mászóra és a babiloni mászóra, valamint a tibériási mászóra. Utóbbi vált elfogadottá, legismertebb mintája az Aharón ben Aser-féle Leningrádi Kódex (1008), ami a legtöbb kritikai héber Bibliakiadás 43 alapja. A masszoréták munkájához kötődik szorosan a qaraiták tevékenysége. E zsidó irányzatot Anán ben Dávid alapította 770 körül. Elutasították a Talmudot és csak a Szentírást fogadták el egyedül 44. Felfogásukból adódóan fokozott érdeklődéssel fordulnak a Biblia szövege felé, egyes kutatók szerint a masszoréta családok egy része is qaraita volt. Új szakaszba lépett a héber nyelv megújhodása a X. században. Spanyolországban, Andalúziában ekkor kezd virágozni a héber nyelv, az itteni zsidóság kulturális fejlődésével párhuzamosan (költészet: Dunas ben Labrat, Jószéf ibn Abitur, Salamon ibn Gabirol; nyelvészet: Menachém ben Sárúq, Abraham bar Hijja, Abraham ibn Ezra; fordítás: Júda ibn Tibbón). Az arab nyelvtanírás hatására fokozott filológiai érdeklődés indult a héber nyelv iránt, ennek lendületet adott a qaraiták már említett felfogása is. Ekkor kezdődik az ún. zsidó nyelvek kialakulása is: a judeo-arab, a jiddis, a ladino 45. Hazánkban ezek közül a jiddisnek volt irodalma, hagyománya. 39 Ugyanígy vélekedik A. Saenz-Badillos, 204.o. 40 Keleti terület: Palesztina, Babilónia, Egyiptom; nyugati terület: Észak-Afrika, Spanyolország; központi, askenáz terület: Olaszország, Franciaország, Közép-Európa. 41 Iszlám, ill. keresztyénség. 42 Rabbi Háj gáón halálának éve. 43 Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), de ez lesz alapja a készülő Biblia Hebraica Quintának (BHQ) is. Utóbbit 20 kötetre tervezik, eddig három kötete jelent meg: BHQ18 = General Introduction and Megilloth (2004), BHQ20 = Ezra and Nehemiah (2006) és BHQ5 = Deuteronomy (2007). Az Oxford Hebrew Bible (OHB) szintén ezen alapul, de a kiadás koncepciója teljesen új és sajátos. A Héber Egyetem Bibliaprojektje (HUBP) az Aleppói Kódexet veszi alapul. Eddig megjelent kötetei: Ézsaiás könyvéből megjelent egy minta 1965-ben, Part One Part Two [= Ézs. 1-22] 1975-ben, vol. 2. [Ézs ] ben, vol. 3. [Ézs ] 1993-ban. A Jeremiás-kötet 1997-ben, míg az Ezékiel kötet 2004-ben jelent meg. Folyamatban van a kispróféták kötet. 44 Innen a nevük is: Miqra (arqm) Biblia, Szentírás > qaraim (µyarq) hevenyészett fordításban bibliaolvasók. 45 A judeo-arabban természetesen arab hatás érvényesül, a ladinoban a spanyol, míg a jiddisben a német, ill. később szláv hatás. Egyesek keveréknyelvnek tekintik ezeket, ám nyelvészetileg helyesebb önálló nyelvről beszélni.

11 Akárcsak a korszak kezdete, a korszak vége sem teljesen világos. A korszak tudományos feldolgozása viszonylag későn, a XIX. században indult meg, aminek nagy lökést adott a kairói geniza iratainak megtalálása A modern héber nyelv A héber nyelv új korszaka 47 egyesek szerint már a XVI. században elkezdődött 48. A XVIII. században megjelentek az első héber nyelvű újságok (I. Lampronti, M. Mendelssohn). Újabb lökést adott a héber nyelv erősödésének a zsidó felvilágosodás, a haszkálá a XVIII. század második felében. Általánosságban elmondható, hogy igyekeztek visszatérni a Biblia héber nyelvtanához és szókincséhez, új jelentést adva gyakran a bibliai szavaknak. Jól szemlélteti ezt a tendenciát Mendele Mokher Seforim ( ) munkássága, akire többen a modern héber tényleges megteremtőjének tekintenek 49. A modern héber nyelv, vagy más néven ivrit 50 kialakítását mégis egy másik személy, Eliézer ben Yehúdáh ( ) nevéhez kötik. Miután 1881-ben Palesztinába utazott, életét kizárólag a héber nyelv megújításának szentelte. Ahogy fia 51 növekedett, egyre újabb és újabb témakörben szembesült a szókincs szűkös terjedelmével 52. Ezért új szavakat talált ki és nekifogott egy monumentális szótár írásának. Ennek 1910-ben jelent meg az első 6 kötete, majd folyamatosan a többi. A szótárt Ben Yehúdáh halála után felesége és fia fejezte be, az utolsó (17.!) kötet 1959 ben jelent meg. Közben létrehozott egy nyelvi bizottságot is ( wvlh d[w) a héber nyelv terjedésének előmozdítására 53. Feltámadt a héber nyelv. Palesztina brit mandá- 46 A középkori héber nyelvtörténet kidolgozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett a világhírű magyar tudós, Bacher Vilmos is. Lásd témánkhoz Bacher V.: Die Anfänge der hebräischen Grammatik und die Hebräische Sprachwissenschaft vom 10. bis 16. Jahrhundert (ASTHLS III; Amsterdam: John Benjamins, 1974; első kiadás: 1892.). A kairói geniza kutatói közül is említsünk meg egy nevet az érdeklődő olvasónak: Paul Kahle. 47 Itt említjük meg, hogy Hoffman három korszakra osztja a modern héber nyelv történetét: 1. Ben- Yehuda s Hebrew ; 2. Early Israeli Hebrew ; 3. Current Israeli Hebrew ; vö. Hoffman: 2004, o. A felosztást két okból utasítjuk el. Egyrészt a korszak kezdete nem ennyire élesen elhatárolható. Másrészt a modern héber nyelv éves időszakát felesleges három részre osztani, mivel nagyon rövid időről van szó (viszonyítva az előzőekhez), továbbá még korántsem zárult le ez a periódus! 48 Ide sorolják A. dei Rossi Me c or Énáyim c. művét (1574) és Éliás Lévita ( ) jiddis-héber szótárát. 49 Pl. E.Y. Kutscher: 1982, 190. o. skk. 50 Ivrit (tyrb[), magyarra fordítva: héber. Az elnevezés ebben a formájában félrevezető, mert azt a benyomást kelti, mintha a klasszikus és a modern héber két teljesen különböző nyelv lenne (lásd 96. lábjegyzet). Elterjedtsége miatt mégis a kifejezés használata mellett döntöttünk. 51 Ben Cion ben Yehúdáh, vagy ismertebb nevén Ittamár Ben-Avi. 52 A szájhagyomány szerint amikor ben Yehúdáh nem tudta megértetni magát héberül, inkább mutogatott, gesztikulált, de meg nem szólalt volna más nyelven. Ez a nyelvi környezet magyarázhatja, hogy fia csak későn, négy éves korában szólalt meg. Vitatkozó szüleit látva a gyermek száját ez a mondat hagyta el: µjlthl al ( Ne civakodjatok! ). Hasonló személyes adatokhoz lásd Hoffman: 2004, 187. sk. ( The Fire of Love for Hebrew ) ban új nevet vett fel a bizottság: tyryb[h wvll hymdqah (Héber Nyelvi Akadémia).

12 tumsága idején ( ) a hébert elfogadták az ország egyik hivatalos nyelvének (1922). Az ivritül beszélők száma gyorsan emelkedett 54, amit a szaporodó kulturális intézmények is segítettek (pl. az 1925-ben alakult Héber Egyetem) tól pedig az új Izráel állam hivatalos nyelve lett az ivrit. Mai formájában az ivrit jelentősen eltér a bibliai héber nyelvtől mind szókincsében, mind nyelvtanában (pl. az igeidőrendszer) 55. Az ivrit ma több millió ember anyanyelve, élő és virágzó nyelv, elismert irodalommal A számadatok eltérnek, a legelfogadottabb adatokhoz lásd Hoffman: 2004, 192. o. 55 A nyelvészek között valóban vita folyik arról, hogy a modern és a bibliai héber ugyanannak a nyelvnek a két fejlődési szakasza, vagy két külön nyelvről van szó. Még olyan is akad (N. Stern professzor), aki mai formájában az ivritet már nem is tartja sémi nyelvnek! Bár a különbségek jelentősek, véleményünk szerint egy nyelvről van szó. A magyar nyelvben is volt hasonló nyelvújítás, mégsem beszélünk két magyar nyelvről. Lásd Kutzscher: 1982, ahol a szerző meg is említi ugyanezt a példát az ivrit bemutatásánál! Ugyanakkor az óvatósságnak is adjunk hangot, a magyar nyelvújítás ugyanis olyan újítás volt, amely egy konkrét nyelvközösséghez köthető, évszázadok óta folyamatosan használt nyelvben, elsősorban is annak a szókincsében idézett elő változtatásokat, tehát nem a semmiből, vagy majdnem-semmiből (azaz behatárolható társadalmi-nyelvközösségi háttér, élő nyelvhasználat nélkül stb.) teremtett. (Koltai Kornélia). A klasszikus és modern héber közötti különbséget bemutatja Kutzscher: 1982, o., valamint H.B. Rosen: Contemporary Hebrew (The Hague, 1977.), o. Jelen sorok írója E. Jenni véleményét osztja, aki szerint a modern héber európaizált ( europäisierte, vö. LHSAT 15.o.). 56 Említsük itt meg S.Y. Agnon t, aki ivrit munkáiért irodalmi Nobel díjat kapott.

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10.

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10. A zsidóság nyelvei Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2015. március 10. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/orzse/ http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A héber Biblia margójára 1. Suhai György 2012.03.08.

A héber Biblia margójára 1. Suhai György 2012.03.08. A héber Biblia margójára 1 Suhai György 2012.03.08. Ha kinyitjuk a héber Bibliát, 2 egy hihetetlenül érdekes, izgalmas világ tárul elénk. A nyugati ember számára teljesen idegen ősi írásjelek (a Szent

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás május 19.

A zsidóság nyelvei.  Biró Tamás május 19. A zsidóság nyelvei http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/ Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2015. május 19. Egy kutatási projekt (és egy [jó] cikk) szerkezete 1. Háttér,

Részletesebben

Középkori és modern zsidó irodalom

Középkori és modern zsidó irodalom Középkori és modern zsidó irodalom BBN-HEB11-313.1, BMVD-101.77, BBV-101.50 Panelóra, koordinálja: Biró Tamás 2015. április 8.: Határjelenségek : karaita irodalom; fordítások; irodalom zsidó nyelveken

Részletesebben

A II. szigorlat követelményei

A II. szigorlat követelményei Hebraisztika mesterképzés (MA) A II. szigorlat követelményei Bibliai és judaisztikai szakirány I. KORAI RABBINIKUS IRODALOM (MINDKÉT SZAKIRÁNY SZÁMÁRA) Misna: 6-8 fejezet Talmud: 2 lap (= 4 oldal) Midrás:

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 24.

A zsidóság nyelvei.  Biró Tamás március 24. A zsidóság nyelvei http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/ Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2015. március 24. Coursera MOOC 2015. március 30 május 11. Marc van Oostendorp

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber BMA-HEBD-111, P/TÖ/HB-1, BBV-101.51, BMVD-101.78 Biró Tamás 2015. március 10.: Morfológia, kísérletes nyelvészet Egy kutatási projekt (és

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Héber nyelvtörténet. A héber nyelvújítás. Koltai Kornélia

Héber nyelvtörténet. A héber nyelvújítás. Koltai Kornélia Héber nyelvtörténet A héber nyelvújítás Koltai Kornélia 2016.05.03. Az óra vázlata I. Az átmenet időszaka II. A beszélt héber felélesztése: Eliezer Ben-Jehuda III. A nyelvújítás korszakai I. szakasz: 1879/1881

Részletesebben

Középkori és modern zsidó irodalom

Középkori és modern zsidó irodalom Középkori és modern zsidó irodalom BBN-HEB11-313.1, BMVD-101.77, BBV-101.50 Panelóra, koordinálja: Biró Tamás 2015. február 11.: Bevezetés Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2015-irod3/

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Hibátlan-e a Biblia szövege?

Hibátlan-e a Biblia szövege? 320 Kustár Zoltán Hibátlan-e a Biblia szövege? Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez A Biblia évének rendezvénysorozata remélhetőleg nemcsak az egyházi, hanem a tudományos élet

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A zsidóság nyelvei. Kell-e magyarul tudni a Rabbiképzőben? Bevezetés. Biró Tamás. biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu

A zsidóság nyelvei. Kell-e magyarul tudni a Rabbiképzőben? Bevezetés. Biró Tamás. biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu A zsidóság nyelvei Kell-e magyarul tudni a Rabbiképzőben? Bevezetés Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2014. szeptember 30. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://www.birot.hu/courses/2014-orzse/

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Bevezetés a Bibliai régészetbe

Bevezetés a Bibliai régészetbe Bevezetés a Bibliai régészetbe A régészet fogalma (archeológia = görög archeo + logosz) A Magyar Értelmező Kéziszótár meghatározása szerint: A régi korok anyagi kultúrájával, illetve annak tárgyi emlékeivel

Részletesebben

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA ARAB, HEBRAISZTIKA, KÍNAI szakirányok NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014.

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA ARAB, HEBRAISZTIKA, KÍNAI szakirányok NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. KELET NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLSTÁJA ARAB, HEBRASZTKA, KÍNA szakirányok NAPPAL TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SZABADOS ÁDÁM Az elsı századi júdaizmus megértése fontos lehet az Újszövetség tanulmányozásakor. Annak, aki komoly exegézist akar végezni, minimális

Részletesebben

A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE

A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ZIEGLER BÁLINT ÁGNES A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE Felekezeti, politikai, rendi csoportidentitás kifejeződése

Részletesebben

Az Ószövetségi történelem kronológiája

Az Ószövetségi történelem kronológiája Az Ószövetségi történelem kronológiája Cél 2. Az óra célja az, hogy az Ószövetség által elmondott történetek időpontját - lehetőség szerint - a legpontosabban tudjuk meghatározni. A vizsgált korszak időbeli

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI Sz a b ó X a v ér Salamon zsoltárai B e v e z e t é s - f o r d ít á s - je g y z e t e k A Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A gazdaságilag aktív nő életútjának, életciklusainak kutatását bemutató tanulmányomban (Molnár,

Részletesebben

Az arab világ egyetlen magyar nyelvi lektorátusa 2000 óta mûködik a kairói

Az arab világ egyetlen magyar nyelvi lektorátusa 2000 óta mûködik a kairói Czabán Katalin* NYELVTANÍTÁS ÉS KULTÚRAKÖZVETÍTÉS Magyarnyelv-oktatás arab anyanyelvûeknek** Az arab világ egyetlen magyar nyelvi lektorátusa 2000 óta mûködik a kairói Ain Shams Egyetem Al-Alsun (Idegen

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója A könyv szerzője, Peter Goodrich, a New York-i Cardozo School of Law professzora számos jogi monográfiát jegyez,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

A kertváros a századforduló Budapestjén: A Bírák és Ügyészek Telepe. Kocsis János Balázs

A kertváros a századforduló Budapestjén: A Bírák és Ügyészek Telepe. Kocsis János Balázs A kertváros a századforduló Budapestjén: A Bírák és Ügyészek Telepe A 2004. október 24-i, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék húsz éves fennállásának alkalmából

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. október 1. Zh: névszó- és prepozícióragozás Forma (morfológia és szintaxis) vs. jelentés (szemantika) Hogy eljussunk

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Tudományközi beszélgetések

Tudományközi beszélgetések VILÁGOSSÁG 2003/9 10. Tudományrendszer Tudományközi beszélgetések Molekuláris biológia A XXI. század tudományrendszere című nagyprojektje keretében tudományközti beszélgetések sorozatát indította el az

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei Mik lehetnek az okai annak, hogy míg a XVIII. század elején a kontinentális Latin-Amerika

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák

Részletesebben

Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül

Érzelmes utazás Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül PERSZONALIA Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül Mit ér(het) az ember, ha magyar frankofon vagy magyar anglofon író? Két nemzetközileg elismert, külföldön élő magyar

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban szerkesztette Németh György Lectum

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ez a könyv szellemi életünk kiterebélyesedéséről tanúskodik. Arról, hogy már van olyan értelmiségi erőnk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy vállalkozzunk

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 2014. szeptember 17. A máltai nyelv Egy néhány perces máltai nyelvű videó meghallgatása után az első, legőszintébb benyomásom: mintha ittas állapotban

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y

ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y BUDAPESTI MOZINEVEK Készítette: HAVAS PÉTER ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y Budapest, 1995 TARTALOM 1. Bevezetés 2. A mozinév fogalma 3. A mozinévelemek együttes vizsgálata

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

Ézsaiás könyvének szerzősége

Ézsaiás könyvének szerzősége Ézsaiás könyvének szerzősége Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzzijjá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai (Ézs 1:1). Ezekkel a szavakkal

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

A NEMI ERKÖLCS ELLENI ERÕSZAKOS BÛNCSELEKMÉNYEK HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY PROBLÉMÁRÓL. TÓTH ÁRON LÁSZLÓ doktorandusz (PPKE JÁK)

A NEMI ERKÖLCS ELLENI ERÕSZAKOS BÛNCSELEKMÉNYEK HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY PROBLÉMÁRÓL. TÓTH ÁRON LÁSZLÓ doktorandusz (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare III. 2007/4. 235 250. A NEMI ERKÖLCS ELLENI ERÕSZAKOS BÛNCSELEKMÉNYEK HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY PROBLÉMÁRÓL doktorandusz (PPKE JÁK) A nemi erkölcs elleni erõszakos

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 5:46 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Jézus adta Mózesnek a törvényeket a Sínaihegyen! Érezni: Tartsuk a törvényt

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet)

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet) A negatív kampa nyok sikeresse ge ro l e s buktato iro l Kovács János vezető elemző Negatív kampányról akkor beszélhetünk a politikában, ha egy politikus vagy politikai párt egy másik politikus vagy politikai

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben