1. panel. Z dejín Tokajského podhoria / Tokaj-Hegyalja történelméből / From the history of Tokaj-Hegyalja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. panel. Z dejín Tokajského podhoria / Tokaj-Hegyalja történelméből / From the history of Tokaj-Hegyalja"

Átírás

1 Z dejín Tokajského podhoria / Tokaj-Hegyalja történelméből / From the history of Tokaj-Hegyalja 1. panel PhDr. Juraj Žadanský, CSc. I.B-1 Z najstarších dejín Tokajského podhoria Tokaj-Hegyalja korai történelméből The early beginnings in Tokaj-Hegyalja I.C- 1 Začiatky pestovania vínnej revy na podhoriach Zemplínskych a Tokajských vrchov nevieme presne určiť. Niektorí túto zásluhu pripisujú Keltom, iní zas styku s rímskym panstvom v Panónii. A borászat kezdete a térségben nincs pontosan meghatározva. Egyes források szerint a kelták foglalkoztak először bortermeléssel a Zempléni és Tokaji domboldalakon, mások a rómaiakkal való kapcsolattartás hozadékának tartják Pannónia területén. There are no concrete dates about the start of the wine production in Zemplén and Tokaj region. The Celts were the first wine makers in this area according some of the sources; some says that they were the Romans. Kelti na našom území /USB Kingston/ I.D-1 Cisár Titus Flavius Domitianus /81 96/ zničil polovicu vinohradov v rímskych provinciách. Výsadba viníc pravdepodobne začala v mladšej dobe rímskej /3. 4. st. n. l./. Marcus Aurelius Probus / / vtedy zakladal krásne vinohrady v Panónii. Odtiaľ sa vinohrady rozšírili aj na naše územie. Titus Flavius Domitianus császár /81-96/ elpusztította a szőlőskertek felét a Római provinciákban. Új tőkék telepítése a császárság későbbi időszakához és Markus Aurelius Probus / /nevéhez fűződik, aki gyönyörű szőlősöket létesített Pannónia területén. Innen terjedt át a szőlőskertek hagyománya a mi térségünkbe is. Titus Flavius Domitianus Caesar /81 96/ have the half of the grape-vines damaged in Roman provinces. Marcus Aurelius Probus / / was the emperor who had founded new wonderful grape yards in Pannonia from where the yards spread into our regions. Titus Flavius Domitianus /USB Kingston/ Marcus Aurelius Probus

2 I.D-2 Vinohradnícky nôţ z mladšej doby rímskej /3. 4. storočie/ Szőlészkés /3.-4. század/ Grape pruning knife /3 rd 4 th century/ Vinohradnícky nôţ, /USB - Kingston, CD Tokaj/ I.D-3 Staromaďarské kmene našli roku 896 v Tokajskom podhorí pekné vinohrady /Anonymus/. Anonymus: A honfoglaló magyarok gyönyörű szőlőskerteket találtak a térségben 896-ban. Hungarians had found beautiful grape-vines in this region. /Anonymus/ Kmeňový zväz Maďarov, /Kresba USB Kingston/ I.D-4 Po vpáde Tatárov /1241/ boli vinice v prevaţnej miere zničené. O ich obnovu sa postaral Belo IV. s pomocou talianskych osadníkov z osád Olaszi, Sárospatak a Liszka. Títo vysadili nové druhy viniča /Furmint, Balafant/ z Talianska. Sám Belo IV. nazýval tento kraj zem Talianov. A tatárok betörését követően /1241/ a szőlősök nagy része elpusztult. Felújításukról IV. Béla olaszi, sárospataki és liszkai olasz telepesek segítségével gondoskodott. Új szőlőfajtákat hoztak magukkal Olaszországból /Furmint, Balafant/. Maga IV. Béla az olaszok földjének tartotta ezt a térséget. After Mongolians attacked the region /1241/ they ruined the most of the grape-vines. King Béla IV. renewed them by the help of Italian wine-growers who were settled down in the region in villages Olaszi, Sárospatak, Liszka. They bought new types of grapes /Furmint, Balafant/ to the region. King Béla IV. had called this area Land of Italians. Tatársky vpád /USB Kingston Belo IV. kresba /USB Kingston/ I.D-5 Za kráľa Bela III. / / priniesli Burgunďania nové druhy viniča a technológiu výroby vín. III. Béla idejében / / új technológiát és új szőlőfajtákat hoztak a Burgundiaiak.

3 New types of grapes and new technology were brought to the region by the Burundians during times of King Béla, III. Kresba kráľa Bela III. /USB Kingston, na tróne/ I.D-6 Prvá písomná správa o zemplínskych vinohradoch je v listine kráľa Bela IV. z roku Kráľ v nej daroval vinohradnícku usadlosť pri Sárospataku spišskému prepoštovi. Az első írásos emlék a zempléni szőlőültetvényekről IV. Béla adománylevelében található 1248-ból, melyben a Sárospatak melletti szőlész települést a Szepesi prépostnak adományozza. First records about the grape-vines are from 1248 when King Béla, IV. gave the viticulturist settlement near Sárospatak to provost of Szepsi. Kresba kráľa Bela IV. /USB, Kingston Spišská kapitula 001 /USB Kingston, Belo IV. 2/ 2.panel 3.C-1 Prvá písomná správa o pivniciach na Podhorí je z roku 1240 z Tolcsvy. Az első írásos emlék a hegyaljai pincékről 1240-ből származik, mely a tolcsvai pincékről tesz említést. First cellars in Hegyalja region /placed in Tolcsva/ are mentioned in records from Pivnica v Tolcsve /USB Kingston/ 3.D-2 V XV. storočí sa začína pouţívať pomenovanie Podhorie na presne nevymedzené územie. A XV. században már használják a Hegyalja elnevezést, de nem bizonyított, mely területekre vonatkozik. The name Hegyalja is already in use in the XV. century but there is no proof of the borders of the region titled by this name. 3.D-3 V XIV. storočí vznikajú viacúrovňové pivnice s labyrintom chodieb.

4 A XIV. században többemeletes pincelabirintusokat építenek. Multi-storeyed cellars were started to build in XIV. century. Tokajská pivnica slovenská /USB Kingston/ 3.D-4 V záznamoch jágerského episkopátu za vlády Ľudovíta I. Veľkého je okolo roku 1380 uvedené, ţe povinné desiatky vína zo Zemplínskej ţupy prinášali tomuto episkopátu viac ako 10 tis. dukátov. Panovník navštívil Zemplínsku ţupu v júni Az egri püspökség tizedjegyzéke alapján I. Nagy Lajos uralkodása idején, 1380 körül a püspökség részére a Zempléni vármegyéből származó tized több, mint 10 ezer dukátot hozott. Az uralkodó 1354-ben látogatta meg Zemplén vármegyét. In the records of episcopate of Eger during the time of Nagy Lajos, I. around 1380 the earnings from wine tithe from Zemplén County was more than 10 thousand ducats. The king had visited the County in Foto: Ľudovít I. Veľký, s. 11, Kláštor Leles /foto/, /USB Kingston/ 3.D-5 Ţigmund Luxemburský a Vladislav Jagelovský prešli roku 1412 cez zemplínsku podhorskú vinohradnícku oblasť. Luxemburgi Zsigmond és Jagelló Vladislav 1412-ben átutazóban meglátogatták Zemplén Hegyalja borvidékét. Sigismund of Luxemburg and Vladislav Jagiello had visited the Zemplén Hegyalja wine region in 1412 while they had travelled true this land. Cisár Ţigmund /foto/, s. 84 Vladislav Jagelovský /foto/, s. 84 /USB Kingston/ 3.D-6 Kráľ Matej Korvín / / odmietol cirkvi právo na vlastníctvo viníc v Uhorsku. Zaslúţil sa o dobré meno uhorského vína v Európe. Mátyás király / / megvonta az egyházak szőlőtulajdonlási jogát az ország területén. Hozzájárult a magyar bor jó hírnevének megteremtéséhez Európában. King Matthias / / had taken the right of the churches to own grape-vines in Hungary. He contributed to the good name of Hungarian wines in Europe. Matej Korvín 5, Vinica malovýrobcu na koloch foto, /USB Kingston/

5 3.D-6 Po Moháči boli obsadené vinohradnícke oblasti okrem tokajskej a šopronskej, ktoré zásobovali vínami cisársky dvor vo Viedni. A mohácsi vészt követően a tokaji és soproni szőlészeteket kivéve minden bortermő vidék megszállás alá került. Innen szállítottak bort a császári udvarnak. After Mohács all the wine regions were under Turkish governance, except the Tokaj and Sopron wine regions. Both of them were supplying the emperor s household in Vienna at that time. Moháč r. 1526, 2 /USB Kingston/, Bitka pri Moháči 4 3. panel 4.C-1 Začiatok zlatej éry. A fénykor kezdete. The beginning of the golden ages Vinica na koloch /USB Kingston/ 4.D-1 Vinohrady v Tokajskom podhorí kupovali v storočí mešťania z Bardejova, Levoče, Prešova a Košíc. A században főként bártfai, lőcsei, eperjesi és kassai polgárok vásárolnak szőlőültetvényeket Tokaj-Hegyalján. Citizens of Bártfa, Lőcse, Eperjes and Kassa start to buy vineyards in Tokaj-Hegyalja region between 15 th 17 th centuries. Oceľorytiny Bardejova Levoče 4.D-2 S vínom obchodovali predovšetkým stredoveké mestá, ktoré boli nositeľmi rozvoja vinohradníctva. A borral elsősorban olyan középkori városok kereskedtek, melyek a szőlőtermelés fejlesztésének élenjárói voltak. Towns trading with wine were those interested the most in grape-vines development in the middle ages. Oceľorytiny Košíc a Prešova, /CD p. 7/

6 4.D-3 Bardejovčania obchodovali s podhorským vínom s Bieczom uţ v druhej polovici 15. storočia. Bártfai kereskedők Biecz városának értékesítették a Hegyaljai bort a 15. század derekán. In the middle of the 15 th century traders of Bártfa had been selling the Tokaj wine on market of Biecz. Biecz /oceľorytina/, s. 74 /CD panel 7/ 4.D-4 Víno z Podhoria vyváţali aj do Krakova a iných poľských miest. A Tokaji borokat Krakkóba és más Lengyel városokba is exportálták. The Tokaj-Hegyalja wines were exported to Krakow and other cities of Poland. Krakov /kresba/ /USB Kingston/

7 4. panel 6.C-1 Tokajské víno zohralo významnú úlohu počas protihabsburgských povstaní v 17. a začiatkom 18. storočia. A tokaji bor jelentős szerepet játszott a Habsburg ellenes felkelések idején. The Tokaj wines played important roles in the wars for independence during the 17. and 18. century. Rákóczi Ferenc /USB Kingston/ 6.D-1 Na Podhorí v XVI. storočí čase vyrábali čisté víno /po prvom šliapaní/, lisované víno /po druhom lisovaní/, chľast /kvasená voda naliata na výlisky. Háromféle bort készítenek a XVI. században: tiszta bort első taposással, préselt bort második préseléssel, lőrét a törkölyre öntött víz erjesztésével. Three types of wine are produced in the XVI. century: wine from trampling of grape, pressed wine secondary squeezing, marc wine vat water poured on the rape. /Šliapanie hrozna/ /USB Kingston/ 6.D-3 V 17. a začiatkom 18. storočia boli vlastníkmi značnej časti viníc na Podhorí Rákociovci, ktorí obchodovali s vínom. A 17. században, valamint a 18. század kezdetén a szőlősök jelentős része Tokaj-Hegyalján a Rákóczi család tulajdonát képezi, akik nem csupán szőlőt termesztettek, de borkereskedéssel is foglalkoztak. In the 17 th century and at the beginning of the 18 th century the most of the grape yards were owned by the Rákóczi family. They not just produced wine but also trade with it. František II. Rákoci, Juraj I. Rákoci /USB Kingston/ 6.D-4 Po poráţke Františka II. Rákociho dostal Malú Tŕňu Donath Trautson Lipot. A II. Rákóczi Ferenc vereségét követően Kistoronyát Donath Trautson Lipót kapta meg.

8 After the defeat of Rákóczi Ferenc, II., Kistoronya had been given to Donath Trautson Lipót. František II. Rákóczi Erb Rákóczyovcov /USB Kingston/ 6.D-5 František II. Rákoci sa narodil roku 1676 v Borši. II. Rákóczi Ferenc 1676-ban született Borsiban. Rákóczi Ferenc, II. was born in Borsi in Rákociho busta v Borši 6.D-5 V roku 1712 mala vinice v Malej Tŕni aj grófka Csákyová. Kistoronyán 1712-ben Csáky grófnő is szőlőtulajdonos. Countess Csáky is a grape-vine owner in Kistoronya in Kópia listiny z r. 1712, s.25 /USB Kingston,Mapy,listiny Erb Csákyovcov scan 0007/ 5. panel 8.B-0 Tokajský výber /aszú/ Az aszú bor The aszú wine 8.D-1 Prvá správa o víne aszú sa nachádza v listine rodiny Garay z A Garay család én kelt leltárában találjuk az aszú első írásos említését. Aszú is firstly mentioned in the inventory list of the Garays on Erb Garay /USB Kingston/

9 8.D-2 Prvý tokajský výber /aszú/ vyrobil roku 1630 evanjelický kňaz Matej Lacko z Moldavy nad Bodvou / /. Matheus Laczko de Sepsi pre svoju mecenášku Zuzanu Lórántffy z vinice Oremus nad Sátoraljaújhely. Szepsi Laczkó Máté ref. lelkész / / készíti az első aszút Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony részére a sátoraljaújhelyi Oremus dűlő terméséből. Matheus Laczko de Sepsi Calvinist priest had made the first aszú for Princess Lorántffy Zsuzsanna from the grapes of Oremus vineyard from Sátoraljaújhely. Reliéf Mateja Lacka /USB/ Zuzana Lórántffy /USB/ Erb rodu Lórántffy /USB/ 8.D-1 Juraj Rákoci a Zuzana Lórántffi mecenáši Mateja Lacka. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna Laczkó Máté pártfogói. Rákóczi György and Lorántffy Zsuzsanna patrons of Laczkó Máté. Juraj Rákoci s manţ. Z. L. /USB Kingston/ 8.D-2 Vyberanie hrozienok /cibéb/ na výrobu tokajských výberov /aszú/ upravovalo nariadenie z roku ben országgyűlési rendelet születik arról, hogyan kell aszúválogatással szüretelni. First parliament regulation passed about the methodology of grape selection with special attention on aszú berries in Putňa s cibébami /foto/ s. 141 /CD panel 21/ 8.D-3 Zber hrozna do tokajských putní koncom 19. storočia. Puttonyos szüret a 19. század végéről. Harvest to butts from the end of the 19. century. Foto: Z dejín, s. 139 /CD panel 21/

10 8.D-4 Vyberanie hrozienok /cibéb/ na výrobu výberov /aszú/. Aszúválogatás. Selection of aszú berries for aszú production. Foto: Z dejín, s D-5 Šliapanie hrozienok v kadi koncom 19. storočia. Taposás taposókádban a 19. század végén. Grapes tampling in vat - from the end of the 19. century. Foto: Z dejín, s. 140 /CD panel 21/ 8.D-6 Tokajský výber /aszú/ 3-putňový vyrábali tak, ţe na 136 litrov /göncsky sud/ tokaja suchého pridávali tri putne hrozienok /cibéb/. Pri 4, 5, 6-putňovom výbere /aszú/ sa počet putní úmerne zvyšoval na rovnaké mnoţstvo mladého suchého vína. 136 liter /gönci hordó/ száraz tokaji borhoz 3 puttony aszúszemet adva készül a három puttonyos tokaji aszú. A puttonyos aszú esetében a hozzáadott aszúmennyiség puttonyonként növekedett. To 136 litre /gönci barrel/ of dray tokaj wine 3 butts of aszú berries had to be added to prepare 3 puttonyos aszú wine. There are 4, 5 or 6 puttonyos aszú wines produced prepared with the same methodology as the 3 puttonyos. Tokajské víno v krčahu Foto: 1 ks

11 6. panel 6.C-1 V 18. storočí sa najviac tokajského vína vyváţalo do Poľska, Ruska a Nemecka. Ruský cár Peter Veľký obzvlášť obľuboval tokajské víno. A 18. században a tokaji bor legnagyobb vásárlói Lengyelország, Oroszország és Németország. Nagy Péter cár rendkívül szerette a tokaji bort. There were Poland, Russia and Germany the biggest exporters of the Tokaj wine in the 18 th century. Tsar Peter the Great liked Tokaj wine very much. Foto: Peter Veľký reprodukcia obrazu /CD 10/ 6.D-1 Katarína II. / / vyviezla z Podhoria litrov najlepších tokajských vín ročne na dvor do Petrohradu. II. Katalin cárnő / / évi litert exportált a legjobb tokaji borokból a cári udvarnak Szentpétervárra. Empress Catherine II / / had exported from Tokaj-Hegyalja litre of the best Tokaj wines yearly to St. Petersburg. Cárovná Katarína reprodukcia obrazu /USB Kingston/ 6.-D-2 Ľudovít XIV. ponúkol tokajským výberom /aszú/ Madame de Pompadour a nazval ho kráľom vín a vínom kráľov. XIV. Lajos, a Napkirály tokaji aszúval kínálja Madame Pompadour-t a borok királyának, a királyok borának nevezve azt. Luis XIV., the Sun King offers Madame Pompadour an aszú calling it the king of wines and wine of kings. Ľudovít XIV. Madam Pompadour /USB Kingston/

12 6.D-3 Cárovná Alţbeta / / písala: Bez tokajského nemôţem ţiť. Z Podhoria bolo do Ruska vyvezených za 65 rokov litrov vína. Nem tudok tokaji nélkül élni írta Erzsébet cárnő / /. Tokaj Hegyaljáról 65 év alatt liter bort exportáltak Oroszországba. Elizabeth of Russia had written: I can not live without tokaj wine. From Tokaj-Hegyalja had been exported to Russia during 65 years litre of wine. Cárovná Alţbeta, /USB Kingston/ 6.D-4 Najväčším vlastníkom viníc bol gróf Július Andráši /63 jutár a 980 siah tokajských viníc/ a po ňom syn Teodor /Tivadar/. Gróf Teodor Andráši. Gróf Július Andráši. Gróf Július Andráši, mladší. A legnagyobb szőlőbirtok tulajdonosa Gróf Andrássy Gyula /63 hold és 980 öl tokaji szőlőültetvény/, később fia Tivadar. Gróf Andrássy Tivadar, Gróf Andrássy Gyula, ifj. Gróf Andrássy Gyula. The biggest grape-vine owner was Count Gyula Andrássy /63,5 acre of vineyards/ followed by his son Tivadar. Count Tivadar Andrássy, Count Gyula Andrássy, Count Gyula Andrássy, Jr. Gróf Július Andrássy /foto/ Vinice vo Viničkách /foto/ Gróf Tivadar Andrássy Gróf Július Andrássy, ml. /CD panel 14/

13 7. panel 11.D-1 V prvej polovici 16. storočia objavil liečivé účinky tokajského vína lekár a prírodovedec Philippe Aureolus Paracelsus. A 16. század első felében Philippe Aureolus Paracelsus orvos és természettudós fedezte fel a tokaji bor gyógyító hatását. Philippe Aureolus Paracelsus doctor and scientist had discovered the healing effect of tokaj wine. Paracelsus, kresba /USB Kingston/ 11.D-2 Expertíza Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 1995 potvrdila, ţe tokajské víno priaznivo pôsobí na liečbu kardiovaskulárnych chorôb. Az Komensky Egyetem Orvosi Kara, Bratislava (Pozsony) 1995-ös szakvéleménye megerősítette, hogy a tokaji bor segít a szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyításában. The Medical Faculty of UK in Bratislava in 1995 proved the supporting impact of Tokaj wine on healing of cardiovascular diseases. Liečivé účinky -/USB Kingston/ 11.D-3 V 17. a 18. storočí bol rozšírený názor, ţe v tokajských odrodách viniča sa nachádza rastlinné zlato. Roku 1651 doniesli knieţaťu Jurajovi Rákocimu do Sárospataku strapec hrozna, ktorého semená ţiarili zlatom. A század során elterjedt az a vélemény, hogy a tokaji szőlő termése növényi aranyat tartalmaz ben olyan szőlőfürtöt vittek Rákóczi Györgynek Sárospatakra, melynek magjai arany fénnyel ragyogtak. The belief that the grapes of Tokaj consists vegetable gold was spread during 17 th and 18 th century. A cluster of Tokaj wine with goldenly shining seed had been brought to Rákóczi György to Sárospatak in Rastlinné zlato /foto/ /USB Kingston/ Juraj Rákóczy I. /USB Kingston/

14 11.D-4 Skúšky na Viedenskej univerzite v roku 1779 jeho prítomnosť v tokajskom viniči nepotvrdili. Zlatá farba tokajskému vínu zostala ben a Bécsi egyetemen végrehatott vizsgálat nem bizonyította az arany jelenlétét a tokaji szőlőben. A tokaji bor arany színe a mai napig megmaradt. In 1779 a research done on content of Tokaj grapes had not proved the presence of gold but the colour of the wine still remain gold. Hever s vínom /USB Kingston/ 11.D-5 O oblasti Tokaj-Hegyalja existuje zákon z roku tól törvény szabályozza a tokaji szőlő- és bortermelést. The first law about the production of grape and wine in Tokaj had been passed in Pohľad na Tokaj-Hegyalja /USB Kingston/ 11.D-6 Tokajské víno bolo synonymom najvyššej kvality. Podľa nariadenia z roku 1737 iba víno z chotárov 21 obcí bolo moţné v obchode označiť ako tokajské. Na území Slovenska leţala z týchto iba Malá Tŕňa. Definovaním vinohradníckej oblasti po prví krát na Svete boli založené základy ochrany produktu v Tokajskej oblasti. A tokaji bor a legmagasabb minőség szimbólumává vált. Egy 1737-es rendelet értelmében 21 település határából szüretelt szőlőből készült bort jelölhetnek a tokaji névvel. A rendelet által először került meghatározásra egy borvidék a világon megalapozva általa az eredetvédelmet a térségben. A települések közül a mai Szlovákia területén csupán Kistoronya található. The Tokaj name became the symbol of the best quality. According the law passed in 1737 only grape-vines from the border of 21 settlements should be titled as Tokaj wine. From these are Kistoronya /Malá Tŕňa/ the only lying nowadays in Slovakia. With the law the first wine region had been defined in the World lying down the bases of product protection in the region. Malá Tŕňa vinohrady /USB Kingston/

15 8. panel 15.A-1 Historické tokajské tufové pivnice. Történelmi tufa pincék Tokajban. Historical tuff cellars in Tokaj. /CD panel 22/ 15.C-1 Na charakter tokajského vína má značný vplyv jeho uskladnenie a vyzrievanie v pivniciach. Predpokladá sa, ţe tokajské pivnice boli vybudované etapovite počas tureckej nadvlády v storočí. Takou je aj historická tufová pivnica Tokaj & Co. s.r.o. Malá Tŕňa. A tokaji bor jellegére nagymértékben hat a pince légköre, az érlelés és tárolás módja. A török hódoltság idején került, feltételezések szerint, szakaszosan kiépítésre a tokaji pincerendszer a században. Ilyen történelmi tufa pince a Tokaj & Co. s.r.o. Malá Tŕňa pincéje is. The atmosphere of the cellars, the methodology of aging and storage have a big impact on the character of the wine. According the presumptions the cellar system of Tokaj had been built in stages during the Turkish occupation in the century. Tokaj & Co. s.r.o. Malá Tŕňa cellar belong to this kind of historical cellars. Ilustračné foto 1 ks foto archív s D-1 Vchod do pivníc tvorí dlhá chodba so značným klesaním do hĺbky 8-12 metrov pod povrch zeme. Z hlavnej chodby sa vstupuje do vedľajších, v ktorých sú umiestnené l vínne sudy. A pincék bejáratát 8-12 méter mély ereszkedő jellemzi. A fő folyosóról jutunk a mellékfolyosókba, melyekben többnyire literes hordókat találunk. The entrance of the cellars descents 8-12 meters to a main corridor that branch out to by corridors where we can find the litres barrels. Vchody do pivníc foto 1 ks, s. 145

16 15.D-2 Pivničné chodby sú ručne vysekané do tufu /pieskovca/ labyrintovým systémom. Historická tokajská pivnica Tokaj Comp, v Malej Tŕni. A labirintusszerű pincejáratokat kézzel vájták a tufába /homokkőbe/. Történelmi tokaji pince Malá Tŕňa-n /Kistoronyán/: Tokaj Comp. The labyrinths of cellar corridors were carved to tuff /sandstone/ by hand. A historical cellar in Malá Tŕňa /Kistoronya/: Tokaj Comp. Foto 1 ks /Tokajská pivnica M.Tŕňa/ 15.D-3 Mikroflóru tokajských pivníc tvoria rôzne plesne, kvasinky a baktérie. Charakteristickým reprezentantom je pleseň Cladosporium cellare ktorá ţije na stenách pivníc. A tokaji pincék mikro-flóráját különböző penészgombafajták, élesztőgombák és baktériumok alkotják. Jellemző penészfajta a Cladosporium cellare Nemes pincepenész, amely a pincék falán él. The micro flora of Tokaj cellars are built up from different mildew, yeasts and bacteria. Specific type of mildew is Cladosporium cellare living on the walls of Tokaj cellars. Foto 1 ks - pleseň Cladosporium cellare na stenách pivnice v Malej Tŕni s. 142 /CD panel 22/ IV.D-4 Historická pivnica malovýrobcu tokajského vína v Malej Tŕni. Kistoronyai történelmi kistermelői pince. A historical retailer cellar in Malá Tŕňa /Kistoronya/. Foto, s. 146 IV.D-5 Optimálna teplota v tokajskej pivnici je C s plesňou Cladosporium cellare v historickej tufovej pivnici J Ostroţovič. A tokaji pincék optimális hőmérséklete C. A nemes pincepenészt ilyen hőmérséklet mellett találhatjuk J. Ostroţovič történelmi tufa pincéjének falán.

17 The optimal temperature of the cellar is C. The Cladosporium cellare grows in this temperature of the historical tuff cellar of J. Ostroţovič. Foto: pivnica, 1 ks Tokajská pivnica na Slovensku /USB Kingston/ 9. panel 18.B-1 Tokajské podhorie po rozpade Rakúsko-Uhorska Tokaj-Hegyalja borvidék Tokaj-Hegyalja az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után Tokaj-Hegyalja region after disintegration of Austro-Hungarian Monarchy 18.C-1 Pôvodne jednotná Tokajská vinohradnícka oblasť sa roku 1920 rozdelila vytvorenou hranicou. na maďarskú a slovenskú. Az eredetileg egységes Tokaj borvidéket az 1920-ban kialakított határok két részre osztották. The original area of Tokaj wine region had been divided to two parts in /mapa/ USB Kingston 18-D-1 V roku 1920 bolo v Československu ha vinohradov, z toho na Slovensku ha. Mapa vinohradníckych oblastí na Slovensku /Tokajská bordovou farbou/ 1920-ban Csehszlovákia területén ha szőlőültetvény volt, ebből ha Szlovákia területén található. Szlovákiai bortermelő vidékek térképe /a Tokaji bordóval jelölve/ There were ha of grape-vines in Czechoslovakia in 1920 from which ha lay in Slovakia. The map of wine regions in Slovakia /Tokaj region with bourdon/ Vinohradnícke oblasti Slovenska mapa /USB Kingston/ 18.D-2 V Malej a Veľkej Tŕni pouţívali vo vinohradoch parné oračky Kemna Breslau /Vroclav/. A kis- és nagytoronyai szőlősökben Kemna Breslau gőzekéket /Vroclav/ használtak.

18 They were using Kemna Breslau steam plough in Malá and Veľká Tŕňa /Kis and Nagytoronya/. Foto parná oračká Kemna Breslau 18.D-3 Maďarská tokajská vinohradnícka oblasť roku 2007 Tabuľka Magyar Tokaj borvidék 2007-ben The Hungarian Tokaj wine region in D-4 Počty vinohradníkov a stav pivničného hospodárstva v roku Szőlősgazdák száma és a pincészetek gazdálkodása 1934-ben. The number of wine-growers and wine production of cellars in Tabuľka: Z dejín, s D-5 Nadmorská výška, slnečný svit, atmosférické zráţky, pôdny typ a druh má pri pestovaní viniča veľký význam. A szőlőtermesztés során nagy jelentőséggel bír a terület tengerszint feletti magassága, a napsütéses napok száma, a csapadék mennyisége valamint a talaj típusa és fajtája. The elevation, sunshine, wet, type and mature of the soil are all having a big impact on the viticulture. Pohľad zo slov. tokajskej oblasti- foto /USB Kingston/

19 10. panel 25.B-1 V roku 2002 bolo Tokajské podhorie zapísané o svetového kultúrneho dedičstva ben Tokaj-Hegyalja a Világörökség részévé vált. Region Tokaj-Hegyalja signed up to the list of World Heritage in Tokajské podhorské vinice 2 /USB Kingston/ 25.D-1 Najväčším výrobcom tokajského vína je Vinársky závod Oremus v Tolcsve. A legnagyobb termelő a tolcsvai Oremus Borászat. The biggest wine producer is the Oremus Winery. Tolcsva vin. závod Oremus /USB Kingston/ 25.D-2 V Tolcsve je múzeum vína, ktoré dokumentuje vinohradnícke tradície Podhoria /Hegyalja/. A Hegyaljai borászat hagyományait mutatja be a Tolcsvai Bor Múzeum. You can see the traditions of Hegyalja winery in Museum of Wine in Tolcsva. Tolcsva múzeum vína /USB Kingston/ 25.D-3 Pivnica v Tolcsve zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva. A Világörökség részét képező Tolcsvai pince. The cellar in Tolcsva signed up on World Heritage list. Tolcsva pivnica 2 /USB Kingston/

20 25.D-4 Tradíciu majú vínne festivaly v Tolcsve, Tokaji a v iných častiach Podhoria /Hegyalja/. A szüreti ünnepségeknek nagy hagyománya van Tokaj-Hegyalján: Tolcsván, Tokajban, de a térség más településein is. The harvest celebrations had deep traditions in Tokaj-Hegyalja region: Tolcsva, Tokaj, but also in other settlements too. Tolcsva festival /USB Kingston/ 25.D-5 Tokajský festival sa kaţdoročne koná v Borši. Minden évben rendszeresen megrendezésre kerül Borsiban /Borša/ a Tokaji Fesztivál. The Tokaj Festival is being held each year in Borši /Borsi/. USB, foto Tokajský festival Borša 25.D-6 Malotŕňanske vinobranecké slávnosti v roku Kistoronyai /Malá Tŕňa/ Szüreti Ünnepség 1998-ban. The Harvest Celebration in Malá Tŕňa /Kistoronya/ in CD, Malá Tŕňa 1998, 25.D-7 Tokaj oberačková slávnosť Szüreti ünnepség Tokajban Tokaj Harvest Celebration Tokaj ober. slávnosť /USB Kingston/

Vínna cesta Bortúra The Wine Route Der Weinweg

Vínna cesta Bortúra The Wine Route Der Weinweg Vínna cesta 2 Vínna cesta Pozvanie na vínnu cestu 5 Meghívás a borútra 5 An Invitation to the Wine Route 5 Die Einladung zur Wein-Tour 5 Vinohradnícka oblasť Tokaj 6 Tokaji Borvidék 6 Wine District Tokaj

Részletesebben

Ipoly-hidak Ipeľské mosty Ipeľ Bridges

Ipoly-hidak Ipeľské mosty Ipeľ Bridges belseje.qxd4 24.2.2004 7:47 Stránka 3 Ipoly-hidak Ipeľské mosty Ipeľ Bridges Összeállították Zostavili Compiled by: Béla Hrubík Éva Wollent Angol fordítás Anglický preklad English translation: Ida Wollent

Részletesebben

Ajánlás a Pannónia szôlôskertje címû kiállításunk katalógusához. Recommendation to the Catalogue

Ajánlás a Pannónia szôlôskertje címû kiállításunk katalógusához. Recommendation to the Catalogue Ajánlás a Pannónia szôlôskertje címû kiállításunk katalógusához Pannonhalma mintegy királyi széken lebeg az alatta ellapult sík felett, hosszan elnyúlt szôlôk végében. Szent Márton a monostor hegye alatt

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye Városkalauz térképpel City Guide with Map Komárom-Esztergom megye 2013 Tata Majk Esztergom Komárom Tatabánya www.varoskalauz-mo.eu A vállalkozások szolgálatában TÉRÍTÉSMENTESEN igénybe vehető szolgáltatásaink

Részletesebben

Werte Leserinnen, werte Leser, die Kleinregion Sopron-Fertőd heißt Sie herzlich willkommen!

Werte Leserinnen, werte Leser, die Kleinregion Sopron-Fertőd heißt Sie herzlich willkommen! Köszöntő greetings begrüssung Kedves Olvasó! Werte Leserinnen, werte Leser, Dear Reader Sopron-Fertőd Kistérség szeretettel köszönti Önt! Vidékünk természeti és épített örökségének, valamint a századok

Részletesebben

Self-service QR city tours. Be your own tour guide! Önjáró városi séták QR kóddal. Légy a saját idegenvezetőd!

Self-service QR city tours. Be your own tour guide! Önjáró városi séták QR kóddal. Légy a saját idegenvezetőd! Self-service QR city tours. Be your own tour guide! Önjáró városi séták QR kóddal. Légy a saját idegenvezetőd! Belváros-Lipótváros Önkormányzata az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósítja meg a Belváros

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

LAMPERT Rózsa The Ganz Park A Ganz park

LAMPERT Rózsa The Ganz Park A Ganz park LAMPERT Rózsa The Ganz Park A Ganz park In 1854 Abraham Ganz (1814 Unter-Embrach, Switzerland 1867 Pest, Hungary) opened an iron foundry in one of the houses on Korhaz Street, today Ganz Street in Buda,

Részletesebben

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON VISY ZSOLT THE ROMAN LIMES IN HUNGARY ZSOLT VISY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGI SZAKASZA MINT A RÓMAI BIRODALOM EURÓPAI LIMESÉNEK RÉSZE Visy Zsolt THE HUNGARIAN SECTION OF THE

Részletesebben

KELTA ASSZONYOK RÓMAI HÖLGYEK

KELTA ASSZONYOK RÓMAI HÖLGYEK KELTA ASSZONYOK RÓMAI HÖLGYEK Celtic Women Roman Ladies * Idõszaki kiállítás a BTM Aquincumi Múzeumában Temporary exhibition in Aquincum Museum 2000. május 2001. október Budapest, 2002 A kiállítás: Forgatókönyv,

Részletesebben

SECTIO HISTORIAE. A közös történelem vitás kérdései Sporné otázky spoločných dejín

SECTIO HISTORIAE. A közös történelem vitás kérdései Sporné otázky spoločných dejín ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVI. SECTIO HISTORIAE A közös történelem vitás kérdései Sporné otázky spoločných dejín Nemzetközi tudományos konferencia, Eger, 2008. november 5

Részletesebben

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Veszprém 2013 2014 www.varoskalauz-mo.eu 38 szoba 85 f s étterem 1000 m 2 wellness 350 m 2 rendezvényterem családi és céges rendezvények konferenciák, képzések

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs. Bailliage National de Hongrie. xıv. Grand Chapitre 26-29. September 2013.

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs. Bailliage National de Hongrie. xıv. Grand Chapitre 26-29. September 2013. 1 www.chaine.hu 26-29. September 2013. chaine@chaine.hu Dear Fellow-Members, Dear Friends, Tisztelt Tagtársaim, Kedves Barátaim, a very warm welcome to you all! szívből jövően üdvözölöm Önöket! This year

Részletesebben

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3.

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3. 88 MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND J UNE 2007 E LMÚLÁS ÉS ÚJJÁSZÜLE TÉS Kénytelen vagyok bocsánatkéréssel kezdeni, amiért csak júliusban kerül kedves Olvasóink kezébe

Részletesebben

A bornál nincs kellemesebb, nincs jobb ital, bajûzõ, búfeledtetõ orvosszerünk, vidámság magvetõje, édes iskola, a társaságot összeforrasztó erõ.

A bornál nincs kellemesebb, nincs jobb ital, bajûzõ, búfeledtetõ orvosszerünk, vidámság magvetõje, édes iskola, a társaságot összeforrasztó erõ. Fejér megyében, a Vértes és a Bakony hegység közt húzódó Móri-árok Vértes közeli oldalán fekszik Magyarország egyik legkisebb történelmi borvidéke. A vidéken valószínû már a római korban is folyt szõlõtermesztés,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Siófok aktívan. Siófok Active

Siófok aktívan. Siófok Active Siófok aktívan Siófok Active TARTALOMJEGYZÉK / contents Bevezető köszöntő... 3 Introduction greeting Történeti visszatekintés... 4-5 History of Siófok FÜRDŐÉLET - A HŐSKOR... 6-7 Life on the beach glorious

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 17. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén Támogatási Alap Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Ochrana

Részletesebben

M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y

M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y 110 M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y i n n e w Z e a l a n d J u n e 2 0 1 3 T r i a n o n M e M o r i a l (Dunakeszi, H u n g a ry) - i s T v á n D e M e

Részletesebben

Transart Communication

Transart Communication Transart Communication Performance & Multimedia Art Studio erté 1987 2007 Gábor Hushegyi Zsolt Sőrés Edited by: Gábor Hushegyi József R. Juhász Ilona Németh KALLIGRAM, 2008 Bratislava / Pozsony Roland

Részletesebben

Chaîne des Rôtisseurs

Chaîne des Rôtisseurs Chaîne des Rôtisseurs xıı. Grand Chapitre 3-6. June 2010 X II. Grand Chapitre of Hungarian Bailliage 3-6. June 2010 SCHÖNWALD Germany 2 www.progast.hu xıı. X II. Grand Chapitre 20th Bailliage Anniversary

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

A Királyi Régió borászati és turisztikai kalauza

A Királyi Régió borászati és turisztikai kalauza A Királyi Régió borászati és turisztikai kalauza Írta és szerkesztette: Veér Károly Fotók: Regio Regia archív Fordítás: Taizs Gergő Asszisztens: Anga Attiláné, Anga Sándorné Tervező: Mazán Sándor Tördelés:

Részletesebben

KÉK ARANY. www.szentkiralyi.hu. Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét. Itt születtünk, itt kell küzdenünk

KÉK ARANY. www.szentkiralyi.hu. Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét. Itt születtünk, itt kell küzdenünk A Szentkirályi Ásvány víz Kf t. magazinja, Ingyenes példány Complimentar y copy E L S Ő S Z Á M 2 011 KÉK ARANY Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét www.szentkiralyi.hu

Részletesebben

Timi's School Life. March Sport, fashion, music, hobbies and everything what can be interesting.

Timi's School Life. March Sport, fashion, music, hobbies and everything what can be interesting. Timi's School Life March Sport, fashion, music, hobbies and everything what can be interesting. The teams of the month: Junior: Fantastic Band Senior: Marvellous Gang In this month they are going to write

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben