Hierón, avagy a zsarnokságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hierón, avagy a zsarnokságról"

Átírás

1 Hierón, avagy a zsarnokságról

2 További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Errit Petersma Jan Bor: Képes filozófiatörténet. A gondolat képzelőereje Bengt Jangfeldt: A nyelv az Isten. Jegyzetek Joseph Brodskyról Marshall McLuhan Quentin Fiore: Médiamasszázs. Egy rakás hatás Tillmann J. A.: Más-világi megfigyelések. Utak és utazók

3 Xenophón Hierón, avagy a zsarnokságról Fordította, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányokat írta: Gelenczey-Miháltz Alirán

4 A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült. Gelenczey-Miháltz Alirán, Typotex, 2012 Engedély nélkül semmilyen formában nem másolható! A Hierón-fordítást az eredetivel egybevetette: Kendeffy Gábor ISBN Témakör: filozófia Kedves Olvasó! Köszönjük, hogy kínálatunkból választott olvasnivalót. Újabb kiadványainkról, akcióinkról a és a facebook.com/typotexkiado oldalakon értesülhet. Kiadja a Typotex Elektronikus Kiadó Kft. Felelős vezető: Votisky Zsuzsa A kiadványt gondozta: Kenyó Ildikó Borítóterv: Kiss Barnabás Készült a Multiszolg Bt. nyomdájában Felelős vezető: Kajtor Bálint

5 Tartalom Előszó 7 A Hierón felépítése és érvrendszere 13 Xenophón: Hierón, avagy a zsarnokságról 19 I. A politikai gondolkodó 51 Bevezetés. Régiek és modernek 53 Mintha csak kortársunk volna. Xenophón, a politikai gondolkodó 63 Kinek és miért írt Xenophón? 81 II. A város és a türannosz 89 A város és a türannosz 91 Exkurzus I. Vita activa, avagy a politikai dicsőségről 105 Lázadás a törvények ellen 115 III. A türannikus szellem újjászületése 131 Xenophón és a türannikus szellem újjászületése 133 Exkurzus II. Philonikia, avagy hatalom és boldogság 145 A költő és a türannosz. Egy régi történet színeváltozása 159 A szókratikus dialógus. Szókratész és a politikai filozófia kezdete. Leo Strauss Szókratésze 171 5

6 IV. A jó türannosz utópiája 187 A jó türannosz utópiája. Legitimáció a közhaszon alapján 189 Exkurzus III. Thűmosz és paideia. Az érdekek és az indulatok harmonizálása 201 Király és türannosz, avagy legitimálható-e a türannisz? 213 Növeld városod erejét! Államérdek és totalitarizmus 231 A türannikus logosz 245 V. Hatalom és tudás 251 Epilógus. Hatalom és tudás. Leo Strauss és Alexandre Kojève vitája a zsarnokságról 253 Válogatott bibliográfia 265 6

7 Előszó Nem könnyű feladat a zsarnokságról írni, hiszen a téma és a fogalom is évezredek óta erősen túlterhelt. Ezért nem is vállalkoztam semmiféle extenzív áttekintésre, hiszen az nyilvánvalóan kudarchoz vezetett volna. Még arra sem törekedtem, hogy az antik türanniszelméletekről írjak összefoglalást, hiszen az is meghaladná a könyv kereteit. Az alapvető kézikönyv a mai napig Helmut Berve hatalmas, kétkötetes monográfiája, a Die Tyrannis bei den Griechen, amelynek teljes második kötete (majd nyolcszáz oldalon) gyakorlatilag nem egyéb, mint a görög türanniszra vonatkozó források szisztematikus gyűjteménye. Berve először helyileg és kronológiailag rendszerezi a történetileg létrejött türanniszokat (nemcsak a görög anyaországban, hanem Magna Graeciában is), majd feldolgozza a görög filozófiában, történetírásban, retorikában, drámairodalomban és az irodalom egyéb műfajaiban létrejött türanniszelméleteket és türannoszképeket, nemcsak az archaikus és a klasszikus, hanem a hellenisztikus és a római korban is. A jelen könyv közvetlen témájához (tehát a Kr. e. IV. század türanniszelméleteihez és türannoszképeihez) körülbelül négy összefoglaló fejezet 7

8 tartozna az első kötetből, 1 és mindössze egy hatoldalas forrásfelsorolás a másodikból, 2 utóbbinak három fő témája a következő: 1. általános viszonyulás a türanniszhoz; 2. a türannoszképek; 3. a türannosz átnevelésére fordított fára dozások. Akit a téma extenzíven vagy akár inten zíven érdekel, azt Berve könyve minden tekintetben kielégíti, sőt további olvasásra és a források alaposabb megismerésére ösztönzi. Akit viszont elsősorban a türanniszra vonatkozó államformatani és alkotmányjogi kérdések foglalkoztatnak, kimeríthetetlen tárházát találhatja a témának a hatalmas Szókratész-, Platón-, Arisztotelész- (valamint Polübiosz- és Cicero-) bibliográfiákban, amelyek részletesen elemeznek olyan agyontárgyalt problémákat, mint az államformák körforgása, a jó és a rossz alkotmányok (köztük a türannisz), a kevert alkotmányforma és a jó türannosz elméletei. 3 A türannisz és a monarchia elméleteiből később kinövő abszolút uralom témaköre viszont már nemcsak az antik, a középkori, a reneszánsz, a kora újkori, az újkori és a legújabb kori elméletírókat, történetírókat, filozófusokat stb. foglalkoztatta, hanem az irodalom legnagyobb alakjait, így például Dantét is (De Monarchia, 1318). A legújabb korban az abszolutizmust már nem is a hagyományos kereteken belül tárgyalják, hanem az úgynevezett totalitarizmussal foglalkozó filozófusok, szociológusok, politikai írók stb. tanú sítanak iránta ki nem hunyó érdeklődést. 1 Berve, Helmut: Die Tyrannis bei den Griechen. I. München, 1967, (a továbbiakban: Berve, Helmut: Die Tyrannis bei den Griechen). 2 Berve, Helmut: Die Tyrannis bei den Griechen, II A könyvemhez használt Szókratész-, Platón- és Xenophón-bibliográfiát lásd a könyv végén. Arisztotelész Politikája Xenophón halála után íródott, ezért nem szerepel az arisztotelészi politikaelméletre vonatkozó szakirodalom a Válogatott bibliográfiában. 8

9 A XX. századi irodalomból kiemelkednek Hannah Arendt, Leo Strauss, Karl Popper és Michel Foucault művei, 4 de a modern hatalomelmélettel foglalkozó írások is szinte kivétel nélkül érintik a kérdést. 5 A felsorolásból is látható, hogy a zsarnokság kimeríthetetlen, az ókortól napjainkig töretlenül népszerű és aktuális probléma. Feldolgozását a téma nagysága mellett ráadásul az is nehezíti, hogy szinte nincs olyan görög filo zófus, történetíró, rétor, aki ne mondta volna el a véle ményét a kérdésben. Sőt, vannak olyan jelentős kutatók is, 6 akik szerint lényegében az egész görög politikaelmélet meghatározó témája az egyeduralom volt, hiszen a klasszikus politikaelmélet maga is az athéni demokráciára adott válaszokból nőtt ki. Minden valamirevaló író (filozófus, rétor, történész stb.) írt ugyanis a kérdésről, és mindegyik korlátozandónak tartotta a demokráciát, csak nem egyforma mértékben: lényegében ebből fakad elméleteik különbözősége is. 7 Természetesen ennek a tárgyalása is meghaladta volna a könyv kereteit. Ezért számos problémát kellett figyelmen kívül hagynom. Nem tértem ki részletesen Xenophón életművére, de még a Hierónnak az életműben betöltött szerepére sem, ezzel kapcsolatban egyébként is bizonytalan a szakma ítélete. 4 A türannisszal, illetve a totalitarizmussal foglalkozó műveik felsorolását lásd a Válogatott bibliográfiában. Könyvemben ezen szerzők gondolataival csak érintőlegesen foglalkozom. 5 Az ókori türannisz és a modern totalitarizmus összevetéséről lásd: Koivukoski, Toivo Tabachnick, David E. (eds.): Confronting Tyranny: Ancient Lessons for Global Politics. Lanham Md., Így Sinclair, Thomas A.: A History of Greek Political Thought. London, 1951 (a továbbiakban: Sinclair, Thomas: A History of Greek Political Thought). 7 Ober, Josiah: Political Dissent in Democratic Athens. Intellectual Critics of Popular Rule. Princeton,

10 Csak vázlatosan írtam a történetileg létrejött türanniszokról és a ténylegesen hatalomra jutott türannoszokról, és nem részleteztem az államforma történeti és elméleti változa tait (mivel ezt már mások több helyütt, jól és kimerítően megtették). Végül pedig még csak kísérletet sem tettem Platón és Arisztotelész ide vonatkozó fejtegetéseinek az áttekintésére, csak utaltam rá ott, ahol feltétlenül szükséges volt. (Rendkívül hatásos lehetett volna például a platóni és a xenophóni türannoszkép részletes összehasonlítása, ám ezt mások, így Erwin Scharr, Gerhard Heintzeler, Jean Luccioni, valamint néhány Xenophón-monográfia szerzője is megtette már. 8 ) Ha nem akartam belebukni a grandiózus vállalko zásba, egyetlen lehetséges út állt előttem: kiválasztottam néhány izgalmas és számomra fontos kérdéskört, ezek újragondolásával én is mondhattam valami újat. Könyvemben ezért nem követtem a hagyományos sorrendet, ehelyett megpróbáltam egymással lazán összefüggő tanul mányokat írni azokról a témákról, amelyek érdekeltek, amelyekről volt mondanivalóm, és amelyeket döntő jelentőségűek tartottam a probléma újszerű megközelítéséhez; ennek lényege az antik és a modern politikafilozófiai, a filológiai és a történeti szempontok egyesítése volt. A tanulmányok mindegyike külön is olvasható, de egymással is szorosan összefüggnek. 9 Öt alapvető fontosságú kérdéskört tárgyalok bennük: 1. Xenophón politikai filozófiája, régiek és modernek ; 2. lázadás a polisz törvényei ellen, a türannikus szellem újjászületése; 3. egy régi toposz (a bölcs és a türannosz) és a szókratikus dialógus találkozása; 4. a jó türannosz utópi- 8 A Válogatott bibliográfiát lásd a könyv végén. 9 A tanulmányok egy része korábban már megjelent, a felsorolást lásd a bibliográfia végén. Ahol feltétlenül szükséges volt, ott változtattam (javítottam) a főszövegen és a jegyzeteken egyaránt. 10

11 ája és a türannikus logosz; 5. hatalom és tudás. A fejezetek mindegyike ezen öt témakörhöz tartozik, az úgynevezett Exkurzusok pedig a könyv témájának egymással szorosan összefüggő, szubjektív aspektusait (dicsőség-, hatalomvágy és hatalom adta boldogság, az indulatok és az érdekek harmonizálása) jele nítik meg. Szeretném még megemlíteni, hogy egy bonyo lultabb mondanivalót nem lehet előre kigondolt keretekbe kénysze ríteni, mert a probléma írás közben mintegy maga írja meg önmagát, kibomlik, és a végeredmény nem mindig az lesz, amit az ember előre eltervezett. Így jártam magam is a Hierónnal. Nem egy tanulmányt írtam már róla, amelyben azt kívántam bizonygatni, hogy a dialógusban végül is egy libertárius utópia vázlatát tisztelhetjük. Munkám során azonban a véleményem gyökeresen átalakult: Xenophón türannikus rezsimje nem libertárius utópia, hanem egy annak álcázott, meglehetősen veszélyes rendszer, mert totalitárius jellegét interiorizált manipulációra, az emberek belső motivációira építi. Könyvemben ezt a jó szándékú türanniszt szerettem volna leleplezni. Megjegyzések az idézetek és a rövidítések jelöléséhez 1. A klasszikus szövegek lelőhelyét általában a főszövegben, a vonatkozó szakirodalomét a lábjegyzetben adom meg, ettől azonban indokolt esetben eltérek. 2. A rövidítésekhez általában a The Oxford Classical Dictionary (OCD Oxford, 1949, 1970, 1996, 2003, 2011) jelöléseit használom. 3. A mottóknál a tradíciónak megfelelően nem adom meg a pontos lelőhelyet és a fordítót sem. 11

12

13 A Hierón érvrendszere és felépítése Kettős érveket mondanak Hellaszban a jóról és a rosszról beszélvén azok, akik filozófiát művelnek. Disszoi logoi (Kettős érvek) 1,1. A dialógus érvrendszere A) Kettős érvek a türannosz boldogságáról 1. tétel (Szimónidész): Az átlagember szerint a türannosz boldogabb, mint az egyszerű polgár, mert sokkal több élvezet (étel, ital, szerelem, szex stb.) és sokkal kevesebb szenvedés jut neki osztályrészül. Még a dicséretből is neki jut a legtöbb (Hier. I,1 16). A tétel cáfolata (Hierón): Valójában sokkal kevesebb örömben és sokkal több fájdalmas élményben van része a türannosznak, mint ahogyan azt a legtöbben gondolják, hiszen még a türannoszok elleni összeesküvések is a legtöbbször olyanoktól indulnak ki, akik a leginkább színleltek szeretetet irántuk (Hier. I,17 38). 13

14 2. tétel (Szimónidész): Eddig csak jelentéktelen dolgokról beszéltünk: a türannosz igazi előnye az átlagpolgárral szemben az, hogy hatalma és pénze van, nagy terveket forgathat a fejében, és gyorsan meg is tudja valósítani azokat; ellen ségeinek árthat, barátaival pedig jót cselekedhet (Hier. II,1 2). A tétel cáfolata (Hierón): Ez a tömegek véleménye, azoké, akik pusztán a látszat alapján ítélnek: a türannosz valóban kevésbé boldog, mint az átlagember, mert nemcsak az igaz barátságban és a szerelemben, hanem a szabadság- és biztonságérzetben is hiányt szenved. Még saját családja is csapdát állít neki, nem bízhat senkiben; amiből viszont bőven jut neki, az a harc és a háború. Mi több, a városok is nagyra becsülik azokat, akik megölik a zsarnokokat (Hier. II,3 IV,5). Hiába van nagy vagyona, abban sem leli örömét a türannosz, mert az élvezeteket nem önmagukban, hanem a vágyakhoz és a szükségletekhez képest kell mérni. Korlátlan szabadság helyett a hatalom kényszere korlátozza. Soha nincs nyugalma, és lelkét megbénítja a félelem: a hatalom arra kényszeríti a birtokosát, hogy vagy hadsereget tart fenn, vagy elpusztul (Hier. IV,6 VI,16). 3. tétel (Szimónidész): A hatalom olyan dicsőség, amely minden fáradságot és kockázatot megér, hiszen cserébe mindenki feltétel nélkül teljesíti a parancsot. A dicsőségre való törekvés pedig a leginkább emberhez, sőt a leginkább férfihoz méltó, és ezért a legnagyobb földi öröm a dicsőségből fakadó boldogság (Hier. VII,1 4). A tétel cáfolata (Hierón): A hatalom dicsősége nem valódi dicsőség, mert félelemből és kényszerből származik, az emberek nem önszántukból dicsőítik a türannoszt, mivel hódolatuk nem a szeretet, hanem a szolgaság műve. 14

15 A türannosz ezért úgy él, mint egy halálra ítélt gonosztevő, örökösen aggodalom és félelmek között (Hier. VII,5 10). 4. tétel (Szimónidész): Ha a hatalom birtoklása ily szörnyű teher, akkor miért nem válsz meg tőle sem te, sem más, és hogyan lehet, hogy soha senki sem adta fel és adja fel önként ezt a rettenetes hatalmat? A hatalom igen nagy boldogság lehet, hiszen mindenki ragaszkodik hozzá az utolsó leheletéig! (Hier. VII,11.) A tétel cáfolata (Hierón): A hatalomban az a legszörnyűbb, hogy még megszabadulni sem lehet tőle, mert a hatalom által elkövetett bűnöket nem lehet jóvátenni: a félelem és a gyűlölet nem ér véget, ha a hatalom megszűnik. Ezért az egyetlen menekvés az lenne, ha végleg megszabadulna tőle, és felakasztaná magát (Hier. VII,12 13). Ekkor következik a fordulat (peripeteia). B) Tanácsadó/rábeszélő beszéd a türannikus hatalomról 1. tétel (Szimónidész): A hatalom nemcsak hogy nem akadályozza a népszerűséget, hanem nagyon is segíti azt, szívesen látják adományait, és az ifjú szeretőket sem érdekli a hajlott kor: a magas rang az ember legfőbb ékessége (Hier. VIII,1 7). A tétel cáfolata (Hierón): Ez így szép is lenne, a türannoszoknak azonban többször kell olyan tettekre fanya lodniuk, amelyek meggyűlöltetik őket (megrovások, büntetések stb.). Ráadásul akinek hatalma van, fegyveresekre is szüksége van, és ez gyötrelmes teher a polgárok számára (Hier. VIII,8). 15

16 2. tétel (Szimónidész): Az uralkodó ténykedését két részre lehet osztani: egyrészt azokra a tettekre, amelyek rontják a népszerűségét, másrészt olyanokra, amelyeket hála övez. Ezért két javaslatot tesz a türannosznak: Javaslat (1) (Szimónidész): Aki népszerű akar lenni, bízza másokra a büntetések végrehajtását, a jutalmak kiosztását azonban tartsa fenn magának, ahogy az arkhón baszileusz is teszi a drámai versenyeken. Miért ne lehetne a város közös ügyeit is így intézni? (Hier. IX,1 6.) Javaslat (2) (Szimónidész): Ha mindenki ébren tartja a versenyszellemet, akkor a kereskedelem, a gazdálkodás, a bevételek, sőt a találmányok és az ötletek területén az eredmény nem maradhat el. A legjobb az lenne, ha úgy lehetne jövedelemre szert tenni, hogy közben másoknak sem ártunk. Mivel az ötletet kitűnőnek tartja, ezért Hierón a rendszer legkényesebb kérdésére, a testőrökre és a zsoldosokra tereli a szót (Hier. IX,7 X,1). Javaslat (3) (Szimónidész): a) A testőrség a türannosz személye helyett az egész közösséget, a népet védelmezze; b) fizetett zsoldosok alkalmazása esetén a polgárságnak több szabadideje jut a magánügyek intézésére, és nagyobb biztonságot is élvez; c) önmagában is tiszteletet parancsol, ha egy államnak állandó, fizetett és képzett hadserege van; d) az állandó hadsereg legyen belső rendfenntartó erő is (Hier. X,2 8). Javaslat (4): Ne habozz saját vagyonodból sem a köz javára áldozni, kedves Hierón! Építs falakat, templomokat, agorákat és kikötőket, középítkezésekkel vívd meg a saját versenyed a többi államfővel. Városod (országod) jólétével versenyezz, és ezzel elnyered alattvalóid szeretetét, 16

17 ami pedig mindenütt népszerűséget hoz majd neked (Hier. XI,1 12). C) Rétorikus eulógia a türanniszról Ha a város erejét növeled, akkor a tiéd lesz a hőn áhított dicséret és szeretet, biztonságban és szabadságban élsz majd, és a barátaid a szövetségeseid is lesznek. Boldog leszel, de nem a látszat szerint, hanem valójában. Boldog leszel, és mégsem irigyel senki (Hier. XI,14 15). A dialógus felépítése és tárgya A dialógus három nézetet állít szembe egymással: 1. A populáris véleményt (a látszatot a türanniszról). 2. A szókratikus képet a despotikus türanniszról, magának a türannosznak a szájából (a tapasztalat mint a szókratikus kép hitelesítője). 3. A bölcs ember (Szimónidész) képét a felvilágosult türanniszról (utópia tanácsadás formájában). A dialógus tárgyát illetően megoszlanak a vélemények: 1. A türannosz boldogságáról szól (Jean Hatzfeld 1946/1947). 2. A dialógus, habár a türannosz boldogságáról szól, mégsem mondja meg, hogy miben is áll az (Gerhard J. D. Aalders 1953). 3. A dialógus a biosz türannikosz (a türannikus élet, közélet) és a biosz idiótikosz (polgári élet, magánélet) életformáinak az összehasonlítása, a hatalom és a tudás kibé- 17

18 kíthetetlen ellentétének a megjelenítése (Leo Strauss: On Tyranny, 1948/1991). 4. A dialógus az illegitim türannisznak legitim királysággá való átalakítása (Jean Luccioni 1948, 1953). 5. A dialógus a türannisz megszelídítése (Roberta Sevieri 1999, Vivienne Gray 2007). 6. A dialógus a szókratikus logosz türannikosz megvitatása és kifejtése. A türannikus logosz célja a türannisznak mint rendszernek a legitimálása az athéni nép előtt. Könyvemben ezt a nézetet képviselem. 18

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Operációkutatási modellek

Operációkutatási modellek Operációkutatási modellek Alkalmazott matematika A sorozat kötetei: Kóczy T. László Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek (2000) Elliott, J. R. Kopp, P. E.: Pénzpiacok matematikája (2000) Michelberger Szeidl

Részletesebben

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján?

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? PLATÓN TÖRVÉNYEK Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? Vajon Platón szerette-e volna, hogy megvalósuljon az Állam utópiája? Igen Ne feledjük, Platón a peloponnészoszi

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Az emberi méltóság filozófiája

Az emberi méltóság filozófiája Az emberi méltóság filozófiája További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alain Badiou: A század Alain Badiou: Szent Pál. Az egyetemesség apostola Jan Bor Errit Petersma (szerk.): Képes filozófiatörténet

Részletesebben

Az orvostudomány önkritikája

Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája James Le Fanu Fordította: Gyárfás Vera Budapest, 2008 Az eredeti mű címe: The Rise and Fall of Modern Medicine Little, Brown and Company, London,

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD Típusok és a demokrácia problémája TÓTH CSABA, PhD Kiindulópontok: science fiction és politika kapcsolatának tanulmányozása Irányok: Mint irodalmi alkotások a jelenről, a korszellemről szólnak Science

Részletesebben

Károlyi Zsuzsa. Csak logiqsan! Játékos logikai feladványok minden korosztálynak

Károlyi Zsuzsa. Csak logiqsan! Játékos logikai feladványok minden korosztálynak Csak logiqsan! A LOGIKA VILÁGA Philippe Boulanger: Ezeregy tudós éjszaka Raymond Smullyan: A hölgy vagy a tigris? Raymond Smullyan: Alice Rejtvényországban Raymond Smullyan: A tao hallgat Raymond Smullyan:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 50 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

Szabó Csaba KAMIKAZE MOLEKULÁK (ÉS EGYÉB ÍRÁSOK)

Szabó Csaba KAMIKAZE MOLEKULÁK (ÉS EGYÉB ÍRÁSOK) Kamikaze molekulák Tudomány tömören Szabó Csaba KAMIKAZE MOLEKULÁK (ÉS EGYÉB ÍRÁSOK) Budapest, 2006 Szabó Csaba, Typotex, 2006 ISBN 963 9664 30 8 Témakör: biokémia Kedves Olvasó! Önre gondoltunk, amikor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József alelnök tag lássa el.

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József alelnök tag lássa el. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: 2011. április 19-én 16.00 órakor a VMKIK XXXVIII. Küldöttgyűlésén a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában Szombathely Honvéd tér 2. szám alatt. 30 fő

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott Az isteni a-tom További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott jövő problémája TIMOTHY FERRIS: A világmindenség.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

AZ ÉLETET SEGÍTŐ SZABÁLY (bevezető óra) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

AZ ÉLETET SEGÍTŐ SZABÁLY (bevezető óra) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. AZ ÉLETET SEGÍTŐ SZABÁLY (bevezető óra) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Szűcs Ferenc: Teológiai

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

(Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011)

(Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011) Horváth Nóra A szépség akaratáról AMBROOZIA Képek beszéltetése filozófus módra (Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011) Fotelben

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai

Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai L Harmattan, Budapest, 2003. ISBN 963 9457 60 4 Ha arra vagyunk kíváncsiak, mi a politika, akkor nemigen mondhatjuk, hogy valósága függetleníthető az

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Ki őrzi az őrzőket? 1 1. rész A legfontosabb alapok, melyeken mind az új, mind a régi, úgyszintén a vegyes eredetű egyeduralmak nyugszanak: a jó törvények és a jó hadsereg.

Részletesebben

V. V. Praszolov. Lineáris algebra. TypoTEX

V. V. Praszolov. Lineáris algebra. TypoTEX Lineáris algebra V. V. Praszolov Lineáris algebra TypoTEX 2005 A mű eredeti címe: Problems and Theorems in Linear Algebra c American Mathematical Society, 1994 A könyv az támogatásával a Felsőoktatási

Részletesebben

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány Tippek 1 Kérdések Válaszok Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány A kiadvány megjelenését a Munkaerőpiaci Alap terhére az Nemzeti

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1 Szolnoki Gazdasági Fórum 2015 2015.10.16. Dr. Török László 1 Kit érdekel a vezetés? Az emberek többsége hosszabb-rövidebb ideig kénytelen vezetőként viselkedni. Ehhez képest elég kevesen képzik magukat

Részletesebben

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék B e t h l e n - s o r o z a t Írta: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Politikatudomány és politikai elemzés BEVEZETÉS

Politikatudomány és politikai elemzés BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ha fellapozzuk a nemzetközi politikatudomány termékeit, s ha belelapozunk a hazai nyilvánosságban megjelenő szövegekbe és nyilatkozatokba, valamiféle élénküléssel találkozunk: a politológusok

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Gyene Pál Politológia című jegyzetének feldolgozása Király Gábor óravázlata alapján 2010 BGF-KKK-MÉ Vida Melinda

Gyene Pál Politológia című jegyzetének feldolgozása Király Gábor óravázlata alapján 2010 BGF-KKK-MÉ Vida Melinda I) A politológia elmélettörténete 1 A politikatudomány előzményei az antikvitás, a reneszánsz és a felvilágosodás társadalomfilozófiájában Ókori Hellászban: politika = a közösség (polisz) ügyeivel való

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK RENDSZERSZINTÛ TERVEZÉSE I. Fazekas András István. 3650 Ft K IADÓ A KADÉMIAI

VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK RENDSZERSZINTÛ TERVEZÉSE I. Fazekas András István. 3650 Ft K IADÓ A KADÉMIAI kadémiai Kiadó www.akkrt.hu www.szakkonyv.hu Villamosenergia-rendszerek rendszerszintû tervezése címû kétkötetes könyv módszereket, eljárásokat tárgyalja. tématerület kifejtése 16 részben történik: I rendszerszintû

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA I. Klasszikusok művei magyar kiadásban Arisztotelész: Az athéni állam. Budapest, 1954. Arisztotelész: Politika. Budapest, 1969, 1997. Arisztotelész: Rétorika. Budapest, 1982. Arisztotelész:

Részletesebben

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA Farkas Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány első részében a szerző először röviden utal a hatalom fogalmának jellemző felfogásaira, majd a hatalmat

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont)

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a, triumvirátus b, Kr.e. I. sz. c, Pompeius d, köztársaság / res

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA BÛNBEESÉSE

A SZOCIOLÓGIA BÛNBEESÉSE Figyelô 699 A több mint ezeroldalas mû oroszul három könyvben, magyarul egyetlen kötetben jelent meg, amelyet jó elnézni az asztalon, esti-éjszakai olvasását elôrevetítve, amikor azonban fektünkben elgémberedik

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Földrajztudományi Kutatóintézet

Földrajztudományi Kutatóintézet VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 1 Tartalomjegyzék.pmd 1 Szerkesztõ: Lektor: EGEDY TAMÁS BERÉNYI ISTVÁN Technikai szerkesztõ: Technikai munkatárs: GARAI-ÉDLER ESZTER POÓR ISTVÁN A tanulmánykötet az OTKA

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Bolonyai Gábor (szerk.): Antik szónoki gyakorlatok Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Kárpáti Eszter: A szöveg fogalma

Bolonyai Gábor (szerk.): Antik szónoki gyakorlatok Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Kárpáti Eszter: A szöveg fogalma Í R Á S 1. 0 További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Bolonyai Gábor (szerk.): Antik szónoki gyakorlatok Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Kárpáti Eszter: A szöveg fogalma Blaskó Ágnes Hamp Gábor Í R Á S 1.

Részletesebben

POLYÁK GÁBOR MÉDIASZABÁLYOZÁS, MÉDIAPOLITIKA

POLYÁK GÁBOR MÉDIASZABÁLYOZÁS, MÉDIAPOLITIKA A SOROZAT LEGÚJABB KÖTETEI: Császi Lajos: A Mónika-jelenség kulturális szociológiája Frazon Zsófa: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei Bódi Jenő Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten.

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

B. Kiss Andrea. Lúzerek hálójában

B. Kiss Andrea. Lúzerek hálójában B. Kiss Andrea Lúzerek hálójában Első e-mail Címzett: baratnem@gmail.com Dátum: 2003. január 1. szerda 21:44:12 Kedves Barátném! Nem rég beköttettem az Internetet, s ennek köszönhetően ezentúl sokkal egyszerűbb

Részletesebben