Hierón, avagy a zsarnokságról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hierón, avagy a zsarnokságról"

Átírás

1 Hierón, avagy a zsarnokságról

2 További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Errit Petersma Jan Bor: Képes filozófiatörténet. A gondolat képzelőereje Bengt Jangfeldt: A nyelv az Isten. Jegyzetek Joseph Brodskyról Marshall McLuhan Quentin Fiore: Médiamasszázs. Egy rakás hatás Tillmann J. A.: Más-világi megfigyelések. Utak és utazók

3 Xenophón Hierón, avagy a zsarnokságról Fordította, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányokat írta: Gelenczey-Miháltz Alirán

4 A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült. Gelenczey-Miháltz Alirán, Typotex, 2012 Engedély nélkül semmilyen formában nem másolható! A Hierón-fordítást az eredetivel egybevetette: Kendeffy Gábor ISBN Témakör: filozófia Kedves Olvasó! Köszönjük, hogy kínálatunkból választott olvasnivalót. Újabb kiadványainkról, akcióinkról a és a facebook.com/typotexkiado oldalakon értesülhet. Kiadja a Typotex Elektronikus Kiadó Kft. Felelős vezető: Votisky Zsuzsa A kiadványt gondozta: Kenyó Ildikó Borítóterv: Kiss Barnabás Készült a Multiszolg Bt. nyomdájában Felelős vezető: Kajtor Bálint

5 Tartalom Előszó 7 A Hierón felépítése és érvrendszere 13 Xenophón: Hierón, avagy a zsarnokságról 19 I. A politikai gondolkodó 51 Bevezetés. Régiek és modernek 53 Mintha csak kortársunk volna. Xenophón, a politikai gondolkodó 63 Kinek és miért írt Xenophón? 81 II. A város és a türannosz 89 A város és a türannosz 91 Exkurzus I. Vita activa, avagy a politikai dicsőségről 105 Lázadás a törvények ellen 115 III. A türannikus szellem újjászületése 131 Xenophón és a türannikus szellem újjászületése 133 Exkurzus II. Philonikia, avagy hatalom és boldogság 145 A költő és a türannosz. Egy régi történet színeváltozása 159 A szókratikus dialógus. Szókratész és a politikai filozófia kezdete. Leo Strauss Szókratésze 171 5

6 IV. A jó türannosz utópiája 187 A jó türannosz utópiája. Legitimáció a közhaszon alapján 189 Exkurzus III. Thűmosz és paideia. Az érdekek és az indulatok harmonizálása 201 Király és türannosz, avagy legitimálható-e a türannisz? 213 Növeld városod erejét! Államérdek és totalitarizmus 231 A türannikus logosz 245 V. Hatalom és tudás 251 Epilógus. Hatalom és tudás. Leo Strauss és Alexandre Kojève vitája a zsarnokságról 253 Válogatott bibliográfia 265 6

7 Előszó Nem könnyű feladat a zsarnokságról írni, hiszen a téma és a fogalom is évezredek óta erősen túlterhelt. Ezért nem is vállalkoztam semmiféle extenzív áttekintésre, hiszen az nyilvánvalóan kudarchoz vezetett volna. Még arra sem törekedtem, hogy az antik türanniszelméletekről írjak összefoglalást, hiszen az is meghaladná a könyv kereteit. Az alapvető kézikönyv a mai napig Helmut Berve hatalmas, kétkötetes monográfiája, a Die Tyrannis bei den Griechen, amelynek teljes második kötete (majd nyolcszáz oldalon) gyakorlatilag nem egyéb, mint a görög türanniszra vonatkozó források szisztematikus gyűjteménye. Berve először helyileg és kronológiailag rendszerezi a történetileg létrejött türanniszokat (nemcsak a görög anyaországban, hanem Magna Graeciában is), majd feldolgozza a görög filozófiában, történetírásban, retorikában, drámairodalomban és az irodalom egyéb műfajaiban létrejött türanniszelméleteket és türannoszképeket, nemcsak az archaikus és a klasszikus, hanem a hellenisztikus és a római korban is. A jelen könyv közvetlen témájához (tehát a Kr. e. IV. század türanniszelméleteihez és türannoszképeihez) körülbelül négy összefoglaló fejezet 7

8 tartozna az első kötetből, 1 és mindössze egy hatoldalas forrásfelsorolás a másodikból, 2 utóbbinak három fő témája a következő: 1. általános viszonyulás a türanniszhoz; 2. a türannoszképek; 3. a türannosz átnevelésére fordított fára dozások. Akit a téma extenzíven vagy akár inten zíven érdekel, azt Berve könyve minden tekintetben kielégíti, sőt további olvasásra és a források alaposabb megismerésére ösztönzi. Akit viszont elsősorban a türanniszra vonatkozó államformatani és alkotmányjogi kérdések foglalkoztatnak, kimeríthetetlen tárházát találhatja a témának a hatalmas Szókratész-, Platón-, Arisztotelész- (valamint Polübiosz- és Cicero-) bibliográfiákban, amelyek részletesen elemeznek olyan agyontárgyalt problémákat, mint az államformák körforgása, a jó és a rossz alkotmányok (köztük a türannisz), a kevert alkotmányforma és a jó türannosz elméletei. 3 A türannisz és a monarchia elméleteiből később kinövő abszolút uralom témaköre viszont már nemcsak az antik, a középkori, a reneszánsz, a kora újkori, az újkori és a legújabb kori elméletírókat, történetírókat, filozófusokat stb. foglalkoztatta, hanem az irodalom legnagyobb alakjait, így például Dantét is (De Monarchia, 1318). A legújabb korban az abszolutizmust már nem is a hagyományos kereteken belül tárgyalják, hanem az úgynevezett totalitarizmussal foglalkozó filozófusok, szociológusok, politikai írók stb. tanú sítanak iránta ki nem hunyó érdeklődést. 1 Berve, Helmut: Die Tyrannis bei den Griechen. I. München, 1967, (a továbbiakban: Berve, Helmut: Die Tyrannis bei den Griechen). 2 Berve, Helmut: Die Tyrannis bei den Griechen, II A könyvemhez használt Szókratész-, Platón- és Xenophón-bibliográfiát lásd a könyv végén. Arisztotelész Politikája Xenophón halála után íródott, ezért nem szerepel az arisztotelészi politikaelméletre vonatkozó szakirodalom a Válogatott bibliográfiában. 8

9 A XX. századi irodalomból kiemelkednek Hannah Arendt, Leo Strauss, Karl Popper és Michel Foucault művei, 4 de a modern hatalomelmélettel foglalkozó írások is szinte kivétel nélkül érintik a kérdést. 5 A felsorolásból is látható, hogy a zsarnokság kimeríthetetlen, az ókortól napjainkig töretlenül népszerű és aktuális probléma. Feldolgozását a téma nagysága mellett ráadásul az is nehezíti, hogy szinte nincs olyan görög filo zófus, történetíró, rétor, aki ne mondta volna el a véle ményét a kérdésben. Sőt, vannak olyan jelentős kutatók is, 6 akik szerint lényegében az egész görög politikaelmélet meghatározó témája az egyeduralom volt, hiszen a klasszikus politikaelmélet maga is az athéni demokráciára adott válaszokból nőtt ki. Minden valamirevaló író (filozófus, rétor, történész stb.) írt ugyanis a kérdésről, és mindegyik korlátozandónak tartotta a demokráciát, csak nem egyforma mértékben: lényegében ebből fakad elméleteik különbözősége is. 7 Természetesen ennek a tárgyalása is meghaladta volna a könyv kereteit. Ezért számos problémát kellett figyelmen kívül hagynom. Nem tértem ki részletesen Xenophón életművére, de még a Hierónnak az életműben betöltött szerepére sem, ezzel kapcsolatban egyébként is bizonytalan a szakma ítélete. 4 A türannisszal, illetve a totalitarizmussal foglalkozó műveik felsorolását lásd a Válogatott bibliográfiában. Könyvemben ezen szerzők gondolataival csak érintőlegesen foglalkozom. 5 Az ókori türannisz és a modern totalitarizmus összevetéséről lásd: Koivukoski, Toivo Tabachnick, David E. (eds.): Confronting Tyranny: Ancient Lessons for Global Politics. Lanham Md., Így Sinclair, Thomas A.: A History of Greek Political Thought. London, 1951 (a továbbiakban: Sinclair, Thomas: A History of Greek Political Thought). 7 Ober, Josiah: Political Dissent in Democratic Athens. Intellectual Critics of Popular Rule. Princeton,

10 Csak vázlatosan írtam a történetileg létrejött türanniszokról és a ténylegesen hatalomra jutott türannoszokról, és nem részleteztem az államforma történeti és elméleti változa tait (mivel ezt már mások több helyütt, jól és kimerítően megtették). Végül pedig még csak kísérletet sem tettem Platón és Arisztotelész ide vonatkozó fejtegetéseinek az áttekintésére, csak utaltam rá ott, ahol feltétlenül szükséges volt. (Rendkívül hatásos lehetett volna például a platóni és a xenophóni türannoszkép részletes összehasonlítása, ám ezt mások, így Erwin Scharr, Gerhard Heintzeler, Jean Luccioni, valamint néhány Xenophón-monográfia szerzője is megtette már. 8 ) Ha nem akartam belebukni a grandiózus vállalko zásba, egyetlen lehetséges út állt előttem: kiválasztottam néhány izgalmas és számomra fontos kérdéskört, ezek újragondolásával én is mondhattam valami újat. Könyvemben ezért nem követtem a hagyományos sorrendet, ehelyett megpróbáltam egymással lazán összefüggő tanul mányokat írni azokról a témákról, amelyek érdekeltek, amelyekről volt mondanivalóm, és amelyeket döntő jelentőségűek tartottam a probléma újszerű megközelítéséhez; ennek lényege az antik és a modern politikafilozófiai, a filológiai és a történeti szempontok egyesítése volt. A tanulmányok mindegyike külön is olvasható, de egymással is szorosan összefüggnek. 9 Öt alapvető fontosságú kérdéskört tárgyalok bennük: 1. Xenophón politikai filozófiája, régiek és modernek ; 2. lázadás a polisz törvényei ellen, a türannikus szellem újjászületése; 3. egy régi toposz (a bölcs és a türannosz) és a szókratikus dialógus találkozása; 4. a jó türannosz utópi- 8 A Válogatott bibliográfiát lásd a könyv végén. 9 A tanulmányok egy része korábban már megjelent, a felsorolást lásd a bibliográfia végén. Ahol feltétlenül szükséges volt, ott változtattam (javítottam) a főszövegen és a jegyzeteken egyaránt. 10

11 ája és a türannikus logosz; 5. hatalom és tudás. A fejezetek mindegyike ezen öt témakörhöz tartozik, az úgynevezett Exkurzusok pedig a könyv témájának egymással szorosan összefüggő, szubjektív aspektusait (dicsőség-, hatalomvágy és hatalom adta boldogság, az indulatok és az érdekek harmonizálása) jele nítik meg. Szeretném még megemlíteni, hogy egy bonyo lultabb mondanivalót nem lehet előre kigondolt keretekbe kénysze ríteni, mert a probléma írás közben mintegy maga írja meg önmagát, kibomlik, és a végeredmény nem mindig az lesz, amit az ember előre eltervezett. Így jártam magam is a Hierónnal. Nem egy tanulmányt írtam már róla, amelyben azt kívántam bizonygatni, hogy a dialógusban végül is egy libertárius utópia vázlatát tisztelhetjük. Munkám során azonban a véleményem gyökeresen átalakult: Xenophón türannikus rezsimje nem libertárius utópia, hanem egy annak álcázott, meglehetősen veszélyes rendszer, mert totalitárius jellegét interiorizált manipulációra, az emberek belső motivációira építi. Könyvemben ezt a jó szándékú türanniszt szerettem volna leleplezni. Megjegyzések az idézetek és a rövidítések jelöléséhez 1. A klasszikus szövegek lelőhelyét általában a főszövegben, a vonatkozó szakirodalomét a lábjegyzetben adom meg, ettől azonban indokolt esetben eltérek. 2. A rövidítésekhez általában a The Oxford Classical Dictionary (OCD Oxford, 1949, 1970, 1996, 2003, 2011) jelöléseit használom. 3. A mottóknál a tradíciónak megfelelően nem adom meg a pontos lelőhelyet és a fordítót sem. 11

12

13 A Hierón érvrendszere és felépítése Kettős érveket mondanak Hellaszban a jóról és a rosszról beszélvén azok, akik filozófiát művelnek. Disszoi logoi (Kettős érvek) 1,1. A dialógus érvrendszere A) Kettős érvek a türannosz boldogságáról 1. tétel (Szimónidész): Az átlagember szerint a türannosz boldogabb, mint az egyszerű polgár, mert sokkal több élvezet (étel, ital, szerelem, szex stb.) és sokkal kevesebb szenvedés jut neki osztályrészül. Még a dicséretből is neki jut a legtöbb (Hier. I,1 16). A tétel cáfolata (Hierón): Valójában sokkal kevesebb örömben és sokkal több fájdalmas élményben van része a türannosznak, mint ahogyan azt a legtöbben gondolják, hiszen még a türannoszok elleni összeesküvések is a legtöbbször olyanoktól indulnak ki, akik a leginkább színleltek szeretetet irántuk (Hier. I,17 38). 13

14 2. tétel (Szimónidész): Eddig csak jelentéktelen dolgokról beszéltünk: a türannosz igazi előnye az átlagpolgárral szemben az, hogy hatalma és pénze van, nagy terveket forgathat a fejében, és gyorsan meg is tudja valósítani azokat; ellen ségeinek árthat, barátaival pedig jót cselekedhet (Hier. II,1 2). A tétel cáfolata (Hierón): Ez a tömegek véleménye, azoké, akik pusztán a látszat alapján ítélnek: a türannosz valóban kevésbé boldog, mint az átlagember, mert nemcsak az igaz barátságban és a szerelemben, hanem a szabadság- és biztonságérzetben is hiányt szenved. Még saját családja is csapdát állít neki, nem bízhat senkiben; amiből viszont bőven jut neki, az a harc és a háború. Mi több, a városok is nagyra becsülik azokat, akik megölik a zsarnokokat (Hier. II,3 IV,5). Hiába van nagy vagyona, abban sem leli örömét a türannosz, mert az élvezeteket nem önmagukban, hanem a vágyakhoz és a szükségletekhez képest kell mérni. Korlátlan szabadság helyett a hatalom kényszere korlátozza. Soha nincs nyugalma, és lelkét megbénítja a félelem: a hatalom arra kényszeríti a birtokosát, hogy vagy hadsereget tart fenn, vagy elpusztul (Hier. IV,6 VI,16). 3. tétel (Szimónidész): A hatalom olyan dicsőség, amely minden fáradságot és kockázatot megér, hiszen cserébe mindenki feltétel nélkül teljesíti a parancsot. A dicsőségre való törekvés pedig a leginkább emberhez, sőt a leginkább férfihoz méltó, és ezért a legnagyobb földi öröm a dicsőségből fakadó boldogság (Hier. VII,1 4). A tétel cáfolata (Hierón): A hatalom dicsősége nem valódi dicsőség, mert félelemből és kényszerből származik, az emberek nem önszántukból dicsőítik a türannoszt, mivel hódolatuk nem a szeretet, hanem a szolgaság műve. 14

15 A türannosz ezért úgy él, mint egy halálra ítélt gonosztevő, örökösen aggodalom és félelmek között (Hier. VII,5 10). 4. tétel (Szimónidész): Ha a hatalom birtoklása ily szörnyű teher, akkor miért nem válsz meg tőle sem te, sem más, és hogyan lehet, hogy soha senki sem adta fel és adja fel önként ezt a rettenetes hatalmat? A hatalom igen nagy boldogság lehet, hiszen mindenki ragaszkodik hozzá az utolsó leheletéig! (Hier. VII,11.) A tétel cáfolata (Hierón): A hatalomban az a legszörnyűbb, hogy még megszabadulni sem lehet tőle, mert a hatalom által elkövetett bűnöket nem lehet jóvátenni: a félelem és a gyűlölet nem ér véget, ha a hatalom megszűnik. Ezért az egyetlen menekvés az lenne, ha végleg megszabadulna tőle, és felakasztaná magát (Hier. VII,12 13). Ekkor következik a fordulat (peripeteia). B) Tanácsadó/rábeszélő beszéd a türannikus hatalomról 1. tétel (Szimónidész): A hatalom nemcsak hogy nem akadályozza a népszerűséget, hanem nagyon is segíti azt, szívesen látják adományait, és az ifjú szeretőket sem érdekli a hajlott kor: a magas rang az ember legfőbb ékessége (Hier. VIII,1 7). A tétel cáfolata (Hierón): Ez így szép is lenne, a türannoszoknak azonban többször kell olyan tettekre fanya lodniuk, amelyek meggyűlöltetik őket (megrovások, büntetések stb.). Ráadásul akinek hatalma van, fegyveresekre is szüksége van, és ez gyötrelmes teher a polgárok számára (Hier. VIII,8). 15

16 2. tétel (Szimónidész): Az uralkodó ténykedését két részre lehet osztani: egyrészt azokra a tettekre, amelyek rontják a népszerűségét, másrészt olyanokra, amelyeket hála övez. Ezért két javaslatot tesz a türannosznak: Javaslat (1) (Szimónidész): Aki népszerű akar lenni, bízza másokra a büntetések végrehajtását, a jutalmak kiosztását azonban tartsa fenn magának, ahogy az arkhón baszileusz is teszi a drámai versenyeken. Miért ne lehetne a város közös ügyeit is így intézni? (Hier. IX,1 6.) Javaslat (2) (Szimónidész): Ha mindenki ébren tartja a versenyszellemet, akkor a kereskedelem, a gazdálkodás, a bevételek, sőt a találmányok és az ötletek területén az eredmény nem maradhat el. A legjobb az lenne, ha úgy lehetne jövedelemre szert tenni, hogy közben másoknak sem ártunk. Mivel az ötletet kitűnőnek tartja, ezért Hierón a rendszer legkényesebb kérdésére, a testőrökre és a zsoldosokra tereli a szót (Hier. IX,7 X,1). Javaslat (3) (Szimónidész): a) A testőrség a türannosz személye helyett az egész közösséget, a népet védelmezze; b) fizetett zsoldosok alkalmazása esetén a polgárságnak több szabadideje jut a magánügyek intézésére, és nagyobb biztonságot is élvez; c) önmagában is tiszteletet parancsol, ha egy államnak állandó, fizetett és képzett hadserege van; d) az állandó hadsereg legyen belső rendfenntartó erő is (Hier. X,2 8). Javaslat (4): Ne habozz saját vagyonodból sem a köz javára áldozni, kedves Hierón! Építs falakat, templomokat, agorákat és kikötőket, középítkezésekkel vívd meg a saját versenyed a többi államfővel. Városod (országod) jólétével versenyezz, és ezzel elnyered alattvalóid szeretetét, 16

17 ami pedig mindenütt népszerűséget hoz majd neked (Hier. XI,1 12). C) Rétorikus eulógia a türanniszról Ha a város erejét növeled, akkor a tiéd lesz a hőn áhított dicséret és szeretet, biztonságban és szabadságban élsz majd, és a barátaid a szövetségeseid is lesznek. Boldog leszel, de nem a látszat szerint, hanem valójában. Boldog leszel, és mégsem irigyel senki (Hier. XI,14 15). A dialógus felépítése és tárgya A dialógus három nézetet állít szembe egymással: 1. A populáris véleményt (a látszatot a türanniszról). 2. A szókratikus képet a despotikus türanniszról, magának a türannosznak a szájából (a tapasztalat mint a szókratikus kép hitelesítője). 3. A bölcs ember (Szimónidész) képét a felvilágosult türanniszról (utópia tanácsadás formájában). A dialógus tárgyát illetően megoszlanak a vélemények: 1. A türannosz boldogságáról szól (Jean Hatzfeld 1946/1947). 2. A dialógus, habár a türannosz boldogságáról szól, mégsem mondja meg, hogy miben is áll az (Gerhard J. D. Aalders 1953). 3. A dialógus a biosz türannikosz (a türannikus élet, közélet) és a biosz idiótikosz (polgári élet, magánélet) életformáinak az összehasonlítása, a hatalom és a tudás kibé- 17

18 kíthetetlen ellentétének a megjelenítése (Leo Strauss: On Tyranny, 1948/1991). 4. A dialógus az illegitim türannisznak legitim királysággá való átalakítása (Jean Luccioni 1948, 1953). 5. A dialógus a türannisz megszelídítése (Roberta Sevieri 1999, Vivienne Gray 2007). 6. A dialógus a szókratikus logosz türannikosz megvitatása és kifejtése. A türannikus logosz célja a türannisznak mint rendszernek a legitimálása az athéni nép előtt. Könyvemben ezt a nézetet képviselem. 18

A Hierón érvrendszere és felépítése

A Hierón érvrendszere és felépítése A Hierón érvrendszere és felépítése Kettős érveket mondanak Hellaszban a jóról és a rosszról beszélvén azok, akik filozófiát művelnek. Disszoi logoi (Kettős érvek) 1,1. A dialógus érvrendszere A) Kettős

Részletesebben

Hierón. Xenophón türannikus dialógusa. Gelenczey-Miháltz Alirán 1. RÉGIEK ÉS MODERNEK. Xenophón

Hierón. Xenophón türannikus dialógusa. Gelenczey-Miháltz Alirán 1. RÉGIEK ÉS MODERNEK. Xenophón Gelenczey-Miháltz Alirán filozófiatörténész, görög filológus. Kutatási területe az ókori politikai filozófia. Hierón Xenophón türannikus dialógusa Gelenczey-Miháltz Alirán 1. RÉGIEK ÉS MODERNEK Az athéni

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Operációkutatási modellek

Operációkutatási modellek Operációkutatási modellek Alkalmazott matematika A sorozat kötetei: Kóczy T. László Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek (2000) Elliott, J. R. Kopp, P. E.: Pénzpiacok matematikája (2000) Michelberger Szeidl

Részletesebben

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján?

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? PLATÓN TÖRVÉNYEK Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? Vajon Platón szerette-e volna, hogy megvalósuljon az Állam utópiája? Igen Ne feledjük, Platón a peloponnészoszi

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

RETORIKA Gyakorlati útmutató

RETORIKA Gyakorlati útmutató RETORIKA Gyakorlati útmutató A szónokság szabad nép körében támadt, s szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szelidíté meg a vad csoportokat; a mívelt nemzet tömegét szónoklat vezérli, s ennélfogva

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

A relativitáselmélet alapjai

A relativitáselmélet alapjai A relativitáselmélet alapjai További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái Frei Zsolt Patkós András: Inflációs kozmológia Geszti Tamás: Kvantummechanika John D.

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Fogalmak. 9. Történelem

Fogalmak. 9. Történelem Fogalmak 9. Történelem Polisz: görög városállam. A városból és közvetlen környezetéből állt. Kialakulásakor a földdel rendelkező tulajdonosok politikai közössége, majd a tulajdon sokfélesége mellett a

Részletesebben

Az orvostudomány önkritikája

Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája James Le Fanu Fordította: Gyárfás Vera Budapest, 2008 Az eredeti mű címe: The Rise and Fall of Modern Medicine Little, Brown and Company, London,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A közgazdasági elméletek történeti áttekintése, jelenlegi irányzatai 3.lecke

Részletesebben

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Dissimulatio mortis. A halál koncepciói a kora újkori irodalmi emblematikában. In.: G. ETÉNYI NÓRA - HORN ILDIKÓ (szerk.): Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori politika

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A pénz (nem) boldogít?

A pénz (nem) boldogít? A pénz (nem) boldogít? A boldogság és anyagi jóllét kapcsolata a tudományos kutatások tükrében Szondy Máté ELTE PPK Személyiség - és Egészségpszichológia Tanszék Gondolkodók a boldogságról és a pénzrıl

Részletesebben

Add el Magad! Hogyan mutasd be cégedet pár szóban úgy, hogy izgalmat és érdeklődést kelts a szokásos álmos reakciók helyett?

Add el Magad! Hogyan mutasd be cégedet pár szóban úgy, hogy izgalmat és érdeklődést kelts a szokásos álmos reakciók helyett? Add el Magad! Hogyan mutasd be cégedet pár szóban úgy, hogy izgalmat és érdeklődést kelts a szokásos álmos reakciók helyett? A Marketing Commando Minitréningje 2004-2006, Marketing Commando! www.marketingcommando.hu

Részletesebben

Az emberi méltóság filozófiája

Az emberi méltóság filozófiája Az emberi méltóság filozófiája További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alain Badiou: A század Alain Badiou: Szent Pál. Az egyetemesség apostola Jan Bor Errit Petersma (szerk.): Képes filozófiatörténet

Részletesebben

Károlyi Zsuzsa. Csak logiqsan! Játékos logikai feladványok minden korosztálynak

Károlyi Zsuzsa. Csak logiqsan! Játékos logikai feladványok minden korosztálynak Csak logiqsan! A LOGIKA VILÁGA Philippe Boulanger: Ezeregy tudós éjszaka Raymond Smullyan: A hölgy vagy a tigris? Raymond Smullyan: Alice Rejtvényországban Raymond Smullyan: A tao hallgat Raymond Smullyan:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA?

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA 2014-15. I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS 2014. SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA - A BÖLCSESSÉG SZERETETE NEM A BIRTOKLÁSA, HANEM CSAK A SZERETETE. MIT JELENT ITT A BÖLCSESSÉG? 1. SZENT

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik?

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Umberto Eco: A Foucault-inga Végül is mit akarnak tudatni az emberekkel? Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Három kiadói szerkesztő megunja az okkult

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 50 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Az érték és a gazdasági érték

Az érték és a gazdasági érték Az érték és a gazdasági érték Bleier Norbert SZIE-VMI 2012 Mi az érték? Miért tartunk valamit értékesnek? Lehet-e mérni az értéket? Filozofikus megközelítés Az értékelmélet (axiológia) az önmagukban minden

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD Típusok és a demokrácia problémája TÓTH CSABA, PhD Kiindulópontok: science fiction és politika kapcsolatának tanulmányozása Irányok: Mint irodalmi alkotások a jelenről, a korszellemről szólnak Science

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I]

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] muzeum_brosura_168x238.indd 1 2016. 04. 29. 11:28 [ II ] BEVEZETŐ Az Országgyűlési Múzeum első alkalommal 1929 és 1949 között működött az Országházban.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76)

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) 1 II. TÉMA A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) A közigazgatás közérdekű tevékenységét különböző alapelvek jellemzik. Ezek nem jogági alapelvek vagy csak bizonyos fokig azok. Így

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József alelnök tag lássa el.

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József alelnök tag lássa el. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: 2011. április 19-én 16.00 órakor a VMKIK XXXVIII. Küldöttgyűlésén a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában Szombathely Honvéd tér 2. szám alatt. 30 fő

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

CSERMELY Péter. BLOGhálózatos. életfilozófiám JAKOB NIELSEN NYOMÁN

CSERMELY Péter. BLOGhálózatos. életfilozófiám JAKOB NIELSEN NYOMÁN CSERMELY Péter BLOGhálózatos életfilozófiám JAKOB NIELSEN NYOMÁN EDITION 2.0 Az Edition 2.0 nem egyszerûen egy új sorozat a kiadó életében, amely összefog bizonyos összefogható tartalmakat, sõt, nem is

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott Az isteni a-tom További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott jövő problémája TIMOTHY FERRIS: A világmindenség.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A kétfejű sas árnyékában

A kétfejű sas árnyékában A kétfejű sas árnyékában MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF, A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ORSZÁGELEMZÉSEK Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Földrajzi Tanszéke alapításának 50. évfordulója alkalmából Budapest, 2002. 1.

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Ki őrzi az őrzőket? 1 1. rész A legfontosabb alapok, melyeken mind az új, mind a régi, úgyszintén a vegyes eredetű egyeduralmak nyugszanak: a jó törvények és a jó hadsereg.

Részletesebben

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány Tippek 1 Kérdések Válaszok Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány A kiadvány megjelenését a Munkaerőpiaci Alap terhére az Nemzeti

Részletesebben

Gyene Pál Politológia című jegyzetének feldolgozása Király Gábor óravázlata alapján 2010 BGF-KKK-MÉ Vida Melinda

Gyene Pál Politológia című jegyzetének feldolgozása Király Gábor óravázlata alapján 2010 BGF-KKK-MÉ Vida Melinda I) A politológia elmélettörténete 1 A politikatudomány előzményei az antikvitás, a reneszánsz és a felvilágosodás társadalomfilozófiájában Ókori Hellászban: politika = a közösség (polisz) ügyeivel való

Részletesebben

Követelmények nappali tagozaton

Követelmények nappali tagozaton Követelmények nappali tagozaton 1 házi feladat 1 zárthelyi vizsga A tantárgy honlapja: http://tig.kgk.uni-obuda.hu/targyak/karayt e-mail: karay.tivadar@kgk.uni-obuda.hu ÜZLETI ETIKA 1 Követelmények ÜZLETI

Részletesebben

AZ ÉLETET SEGÍTŐ SZABÁLY (bevezető óra) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

AZ ÉLETET SEGÍTŐ SZABÁLY (bevezető óra) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. AZ ÉLETET SEGÍTŐ SZABÁLY (bevezető óra) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Szűcs Ferenc: Teológiai

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A feladatokkal kapcsolatos kérdéseket és a megoldott feladatokat az címre küldje!

A feladatokkal kapcsolatos kérdéseket és a megoldott feladatokat az címre küldje! A házi dolgozattal kapcsolatos formai követelmények 1. A dolgozat terjedelme minimum 2-3 oldal, amibe nem értendők bele a szöveg végén mellékletként prezentált táblázatok, képek, ábrák, stb. az áttekinthetőség

Részletesebben

Szabó Csaba KAMIKAZE MOLEKULÁK (ÉS EGYÉB ÍRÁSOK)

Szabó Csaba KAMIKAZE MOLEKULÁK (ÉS EGYÉB ÍRÁSOK) Kamikaze molekulák Tudomány tömören Szabó Csaba KAMIKAZE MOLEKULÁK (ÉS EGYÉB ÍRÁSOK) Budapest, 2006 Szabó Csaba, Typotex, 2006 ISBN 963 9664 30 8 Témakör: biokémia Kedves Olvasó! Önre gondoltunk, amikor

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1 Szolnoki Gazdasági Fórum 2015 2015.10.16. Dr. Török László 1 Kit érdekel a vezetés? Az emberek többsége hosszabb-rövidebb ideig kénytelen vezetőként viselkedni. Ehhez képest elég kevesen képzik magukat

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben