Hierón, avagy a zsarnokságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hierón, avagy a zsarnokságról"

Átírás

1 Hierón, avagy a zsarnokságról

2 További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Errit Petersma Jan Bor: Képes filozófiatörténet. A gondolat képzelőereje Bengt Jangfeldt: A nyelv az Isten. Jegyzetek Joseph Brodskyról Marshall McLuhan Quentin Fiore: Médiamasszázs. Egy rakás hatás Tillmann J. A.: Más-világi megfigyelések. Utak és utazók

3 Xenophón Hierón, avagy a zsarnokságról Fordította, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányokat írta: Gelenczey-Miháltz Alirán

4 A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült. Gelenczey-Miháltz Alirán, Typotex, 2012 Engedély nélkül semmilyen formában nem másolható! A Hierón-fordítást az eredetivel egybevetette: Kendeffy Gábor ISBN Témakör: filozófia Kedves Olvasó! Köszönjük, hogy kínálatunkból választott olvasnivalót. Újabb kiadványainkról, akcióinkról a és a facebook.com/typotexkiado oldalakon értesülhet. Kiadja a Typotex Elektronikus Kiadó Kft. Felelős vezető: Votisky Zsuzsa A kiadványt gondozta: Kenyó Ildikó Borítóterv: Kiss Barnabás Készült a Multiszolg Bt. nyomdájában Felelős vezető: Kajtor Bálint

5 Tartalom Előszó 7 A Hierón felépítése és érvrendszere 13 Xenophón: Hierón, avagy a zsarnokságról 19 I. A politikai gondolkodó 51 Bevezetés. Régiek és modernek 53 Mintha csak kortársunk volna. Xenophón, a politikai gondolkodó 63 Kinek és miért írt Xenophón? 81 II. A város és a türannosz 89 A város és a türannosz 91 Exkurzus I. Vita activa, avagy a politikai dicsőségről 105 Lázadás a törvények ellen 115 III. A türannikus szellem újjászületése 131 Xenophón és a türannikus szellem újjászületése 133 Exkurzus II. Philonikia, avagy hatalom és boldogság 145 A költő és a türannosz. Egy régi történet színeváltozása 159 A szókratikus dialógus. Szókratész és a politikai filozófia kezdete. Leo Strauss Szókratésze 171 5

6 IV. A jó türannosz utópiája 187 A jó türannosz utópiája. Legitimáció a közhaszon alapján 189 Exkurzus III. Thűmosz és paideia. Az érdekek és az indulatok harmonizálása 201 Király és türannosz, avagy legitimálható-e a türannisz? 213 Növeld városod erejét! Államérdek és totalitarizmus 231 A türannikus logosz 245 V. Hatalom és tudás 251 Epilógus. Hatalom és tudás. Leo Strauss és Alexandre Kojève vitája a zsarnokságról 253 Válogatott bibliográfia 265 6

7 Előszó Nem könnyű feladat a zsarnokságról írni, hiszen a téma és a fogalom is évezredek óta erősen túlterhelt. Ezért nem is vállalkoztam semmiféle extenzív áttekintésre, hiszen az nyilvánvalóan kudarchoz vezetett volna. Még arra sem törekedtem, hogy az antik türanniszelméletekről írjak összefoglalást, hiszen az is meghaladná a könyv kereteit. Az alapvető kézikönyv a mai napig Helmut Berve hatalmas, kétkötetes monográfiája, a Die Tyrannis bei den Griechen, amelynek teljes második kötete (majd nyolcszáz oldalon) gyakorlatilag nem egyéb, mint a görög türanniszra vonatkozó források szisztematikus gyűjteménye. Berve először helyileg és kronológiailag rendszerezi a történetileg létrejött türanniszokat (nemcsak a görög anyaországban, hanem Magna Graeciában is), majd feldolgozza a görög filozófiában, történetírásban, retorikában, drámairodalomban és az irodalom egyéb műfajaiban létrejött türanniszelméleteket és türannoszképeket, nemcsak az archaikus és a klasszikus, hanem a hellenisztikus és a római korban is. A jelen könyv közvetlen témájához (tehát a Kr. e. IV. század türanniszelméleteihez és türannoszképeihez) körülbelül négy összefoglaló fejezet 7

8 tartozna az első kötetből, 1 és mindössze egy hatoldalas forrásfelsorolás a másodikból, 2 utóbbinak három fő témája a következő: 1. általános viszonyulás a türanniszhoz; 2. a türannoszképek; 3. a türannosz átnevelésére fordított fára dozások. Akit a téma extenzíven vagy akár inten zíven érdekel, azt Berve könyve minden tekintetben kielégíti, sőt további olvasásra és a források alaposabb megismerésére ösztönzi. Akit viszont elsősorban a türanniszra vonatkozó államformatani és alkotmányjogi kérdések foglalkoztatnak, kimeríthetetlen tárházát találhatja a témának a hatalmas Szókratész-, Platón-, Arisztotelész- (valamint Polübiosz- és Cicero-) bibliográfiákban, amelyek részletesen elemeznek olyan agyontárgyalt problémákat, mint az államformák körforgása, a jó és a rossz alkotmányok (köztük a türannisz), a kevert alkotmányforma és a jó türannosz elméletei. 3 A türannisz és a monarchia elméleteiből később kinövő abszolút uralom témaköre viszont már nemcsak az antik, a középkori, a reneszánsz, a kora újkori, az újkori és a legújabb kori elméletírókat, történetírókat, filozófusokat stb. foglalkoztatta, hanem az irodalom legnagyobb alakjait, így például Dantét is (De Monarchia, 1318). A legújabb korban az abszolutizmust már nem is a hagyományos kereteken belül tárgyalják, hanem az úgynevezett totalitarizmussal foglalkozó filozófusok, szociológusok, politikai írók stb. tanú sítanak iránta ki nem hunyó érdeklődést. 1 Berve, Helmut: Die Tyrannis bei den Griechen. I. München, 1967, (a továbbiakban: Berve, Helmut: Die Tyrannis bei den Griechen). 2 Berve, Helmut: Die Tyrannis bei den Griechen, II A könyvemhez használt Szókratész-, Platón- és Xenophón-bibliográfiát lásd a könyv végén. Arisztotelész Politikája Xenophón halála után íródott, ezért nem szerepel az arisztotelészi politikaelméletre vonatkozó szakirodalom a Válogatott bibliográfiában. 8

9 A XX. századi irodalomból kiemelkednek Hannah Arendt, Leo Strauss, Karl Popper és Michel Foucault művei, 4 de a modern hatalomelmélettel foglalkozó írások is szinte kivétel nélkül érintik a kérdést. 5 A felsorolásból is látható, hogy a zsarnokság kimeríthetetlen, az ókortól napjainkig töretlenül népszerű és aktuális probléma. Feldolgozását a téma nagysága mellett ráadásul az is nehezíti, hogy szinte nincs olyan görög filo zófus, történetíró, rétor, aki ne mondta volna el a véle ményét a kérdésben. Sőt, vannak olyan jelentős kutatók is, 6 akik szerint lényegében az egész görög politikaelmélet meghatározó témája az egyeduralom volt, hiszen a klasszikus politikaelmélet maga is az athéni demokráciára adott válaszokból nőtt ki. Minden valamirevaló író (filozófus, rétor, történész stb.) írt ugyanis a kérdésről, és mindegyik korlátozandónak tartotta a demokráciát, csak nem egyforma mértékben: lényegében ebből fakad elméleteik különbözősége is. 7 Természetesen ennek a tárgyalása is meghaladta volna a könyv kereteit. Ezért számos problémát kellett figyelmen kívül hagynom. Nem tértem ki részletesen Xenophón életművére, de még a Hierónnak az életműben betöltött szerepére sem, ezzel kapcsolatban egyébként is bizonytalan a szakma ítélete. 4 A türannisszal, illetve a totalitarizmussal foglalkozó műveik felsorolását lásd a Válogatott bibliográfiában. Könyvemben ezen szerzők gondolataival csak érintőlegesen foglalkozom. 5 Az ókori türannisz és a modern totalitarizmus összevetéséről lásd: Koivukoski, Toivo Tabachnick, David E. (eds.): Confronting Tyranny: Ancient Lessons for Global Politics. Lanham Md., Így Sinclair, Thomas A.: A History of Greek Political Thought. London, 1951 (a továbbiakban: Sinclair, Thomas: A History of Greek Political Thought). 7 Ober, Josiah: Political Dissent in Democratic Athens. Intellectual Critics of Popular Rule. Princeton,

10 Csak vázlatosan írtam a történetileg létrejött türanniszokról és a ténylegesen hatalomra jutott türannoszokról, és nem részleteztem az államforma történeti és elméleti változa tait (mivel ezt már mások több helyütt, jól és kimerítően megtették). Végül pedig még csak kísérletet sem tettem Platón és Arisztotelész ide vonatkozó fejtegetéseinek az áttekintésére, csak utaltam rá ott, ahol feltétlenül szükséges volt. (Rendkívül hatásos lehetett volna például a platóni és a xenophóni türannoszkép részletes összehasonlítása, ám ezt mások, így Erwin Scharr, Gerhard Heintzeler, Jean Luccioni, valamint néhány Xenophón-monográfia szerzője is megtette már. 8 ) Ha nem akartam belebukni a grandiózus vállalko zásba, egyetlen lehetséges út állt előttem: kiválasztottam néhány izgalmas és számomra fontos kérdéskört, ezek újragondolásával én is mondhattam valami újat. Könyvemben ezért nem követtem a hagyományos sorrendet, ehelyett megpróbáltam egymással lazán összefüggő tanul mányokat írni azokról a témákról, amelyek érdekeltek, amelyekről volt mondanivalóm, és amelyeket döntő jelentőségűek tartottam a probléma újszerű megközelítéséhez; ennek lényege az antik és a modern politikafilozófiai, a filológiai és a történeti szempontok egyesítése volt. A tanulmányok mindegyike külön is olvasható, de egymással is szorosan összefüggnek. 9 Öt alapvető fontosságú kérdéskört tárgyalok bennük: 1. Xenophón politikai filozófiája, régiek és modernek ; 2. lázadás a polisz törvényei ellen, a türannikus szellem újjászületése; 3. egy régi toposz (a bölcs és a türannosz) és a szókratikus dialógus találkozása; 4. a jó türannosz utópi- 8 A Válogatott bibliográfiát lásd a könyv végén. 9 A tanulmányok egy része korábban már megjelent, a felsorolást lásd a bibliográfia végén. Ahol feltétlenül szükséges volt, ott változtattam (javítottam) a főszövegen és a jegyzeteken egyaránt. 10

11 ája és a türannikus logosz; 5. hatalom és tudás. A fejezetek mindegyike ezen öt témakörhöz tartozik, az úgynevezett Exkurzusok pedig a könyv témájának egymással szorosan összefüggő, szubjektív aspektusait (dicsőség-, hatalomvágy és hatalom adta boldogság, az indulatok és az érdekek harmonizálása) jele nítik meg. Szeretném még megemlíteni, hogy egy bonyo lultabb mondanivalót nem lehet előre kigondolt keretekbe kénysze ríteni, mert a probléma írás közben mintegy maga írja meg önmagát, kibomlik, és a végeredmény nem mindig az lesz, amit az ember előre eltervezett. Így jártam magam is a Hierónnal. Nem egy tanulmányt írtam már róla, amelyben azt kívántam bizonygatni, hogy a dialógusban végül is egy libertárius utópia vázlatát tisztelhetjük. Munkám során azonban a véleményem gyökeresen átalakult: Xenophón türannikus rezsimje nem libertárius utópia, hanem egy annak álcázott, meglehetősen veszélyes rendszer, mert totalitárius jellegét interiorizált manipulációra, az emberek belső motivációira építi. Könyvemben ezt a jó szándékú türanniszt szerettem volna leleplezni. Megjegyzések az idézetek és a rövidítések jelöléséhez 1. A klasszikus szövegek lelőhelyét általában a főszövegben, a vonatkozó szakirodalomét a lábjegyzetben adom meg, ettől azonban indokolt esetben eltérek. 2. A rövidítésekhez általában a The Oxford Classical Dictionary (OCD Oxford, 1949, 1970, 1996, 2003, 2011) jelöléseit használom. 3. A mottóknál a tradíciónak megfelelően nem adom meg a pontos lelőhelyet és a fordítót sem. 11

12

13 A Hierón érvrendszere és felépítése Kettős érveket mondanak Hellaszban a jóról és a rosszról beszélvén azok, akik filozófiát művelnek. Disszoi logoi (Kettős érvek) 1,1. A dialógus érvrendszere A) Kettős érvek a türannosz boldogságáról 1. tétel (Szimónidész): Az átlagember szerint a türannosz boldogabb, mint az egyszerű polgár, mert sokkal több élvezet (étel, ital, szerelem, szex stb.) és sokkal kevesebb szenvedés jut neki osztályrészül. Még a dicséretből is neki jut a legtöbb (Hier. I,1 16). A tétel cáfolata (Hierón): Valójában sokkal kevesebb örömben és sokkal több fájdalmas élményben van része a türannosznak, mint ahogyan azt a legtöbben gondolják, hiszen még a türannoszok elleni összeesküvések is a legtöbbször olyanoktól indulnak ki, akik a leginkább színleltek szeretetet irántuk (Hier. I,17 38). 13

14 2. tétel (Szimónidész): Eddig csak jelentéktelen dolgokról beszéltünk: a türannosz igazi előnye az átlagpolgárral szemben az, hogy hatalma és pénze van, nagy terveket forgathat a fejében, és gyorsan meg is tudja valósítani azokat; ellen ségeinek árthat, barátaival pedig jót cselekedhet (Hier. II,1 2). A tétel cáfolata (Hierón): Ez a tömegek véleménye, azoké, akik pusztán a látszat alapján ítélnek: a türannosz valóban kevésbé boldog, mint az átlagember, mert nemcsak az igaz barátságban és a szerelemben, hanem a szabadság- és biztonságérzetben is hiányt szenved. Még saját családja is csapdát állít neki, nem bízhat senkiben; amiből viszont bőven jut neki, az a harc és a háború. Mi több, a városok is nagyra becsülik azokat, akik megölik a zsarnokokat (Hier. II,3 IV,5). Hiába van nagy vagyona, abban sem leli örömét a türannosz, mert az élvezeteket nem önmagukban, hanem a vágyakhoz és a szükségletekhez képest kell mérni. Korlátlan szabadság helyett a hatalom kényszere korlátozza. Soha nincs nyugalma, és lelkét megbénítja a félelem: a hatalom arra kényszeríti a birtokosát, hogy vagy hadsereget tart fenn, vagy elpusztul (Hier. IV,6 VI,16). 3. tétel (Szimónidész): A hatalom olyan dicsőség, amely minden fáradságot és kockázatot megér, hiszen cserébe mindenki feltétel nélkül teljesíti a parancsot. A dicsőségre való törekvés pedig a leginkább emberhez, sőt a leginkább férfihoz méltó, és ezért a legnagyobb földi öröm a dicsőségből fakadó boldogság (Hier. VII,1 4). A tétel cáfolata (Hierón): A hatalom dicsősége nem valódi dicsőség, mert félelemből és kényszerből származik, az emberek nem önszántukból dicsőítik a türannoszt, mivel hódolatuk nem a szeretet, hanem a szolgaság műve. 14

15 A türannosz ezért úgy él, mint egy halálra ítélt gonosztevő, örökösen aggodalom és félelmek között (Hier. VII,5 10). 4. tétel (Szimónidész): Ha a hatalom birtoklása ily szörnyű teher, akkor miért nem válsz meg tőle sem te, sem más, és hogyan lehet, hogy soha senki sem adta fel és adja fel önként ezt a rettenetes hatalmat? A hatalom igen nagy boldogság lehet, hiszen mindenki ragaszkodik hozzá az utolsó leheletéig! (Hier. VII,11.) A tétel cáfolata (Hierón): A hatalomban az a legszörnyűbb, hogy még megszabadulni sem lehet tőle, mert a hatalom által elkövetett bűnöket nem lehet jóvátenni: a félelem és a gyűlölet nem ér véget, ha a hatalom megszűnik. Ezért az egyetlen menekvés az lenne, ha végleg megszabadulna tőle, és felakasztaná magát (Hier. VII,12 13). Ekkor következik a fordulat (peripeteia). B) Tanácsadó/rábeszélő beszéd a türannikus hatalomról 1. tétel (Szimónidész): A hatalom nemcsak hogy nem akadályozza a népszerűséget, hanem nagyon is segíti azt, szívesen látják adományait, és az ifjú szeretőket sem érdekli a hajlott kor: a magas rang az ember legfőbb ékessége (Hier. VIII,1 7). A tétel cáfolata (Hierón): Ez így szép is lenne, a türannoszoknak azonban többször kell olyan tettekre fanya lodniuk, amelyek meggyűlöltetik őket (megrovások, büntetések stb.). Ráadásul akinek hatalma van, fegyveresekre is szüksége van, és ez gyötrelmes teher a polgárok számára (Hier. VIII,8). 15

16 2. tétel (Szimónidész): Az uralkodó ténykedését két részre lehet osztani: egyrészt azokra a tettekre, amelyek rontják a népszerűségét, másrészt olyanokra, amelyeket hála övez. Ezért két javaslatot tesz a türannosznak: Javaslat (1) (Szimónidész): Aki népszerű akar lenni, bízza másokra a büntetések végrehajtását, a jutalmak kiosztását azonban tartsa fenn magának, ahogy az arkhón baszileusz is teszi a drámai versenyeken. Miért ne lehetne a város közös ügyeit is így intézni? (Hier. IX,1 6.) Javaslat (2) (Szimónidész): Ha mindenki ébren tartja a versenyszellemet, akkor a kereskedelem, a gazdálkodás, a bevételek, sőt a találmányok és az ötletek területén az eredmény nem maradhat el. A legjobb az lenne, ha úgy lehetne jövedelemre szert tenni, hogy közben másoknak sem ártunk. Mivel az ötletet kitűnőnek tartja, ezért Hierón a rendszer legkényesebb kérdésére, a testőrökre és a zsoldosokra tereli a szót (Hier. IX,7 X,1). Javaslat (3) (Szimónidész): a) A testőrség a türannosz személye helyett az egész közösséget, a népet védelmezze; b) fizetett zsoldosok alkalmazása esetén a polgárságnak több szabadideje jut a magánügyek intézésére, és nagyobb biztonságot is élvez; c) önmagában is tiszteletet parancsol, ha egy államnak állandó, fizetett és képzett hadserege van; d) az állandó hadsereg legyen belső rendfenntartó erő is (Hier. X,2 8). Javaslat (4): Ne habozz saját vagyonodból sem a köz javára áldozni, kedves Hierón! Építs falakat, templomokat, agorákat és kikötőket, középítkezésekkel vívd meg a saját versenyed a többi államfővel. Városod (országod) jólétével versenyezz, és ezzel elnyered alattvalóid szeretetét, 16

17 ami pedig mindenütt népszerűséget hoz majd neked (Hier. XI,1 12). C) Rétorikus eulógia a türanniszról Ha a város erejét növeled, akkor a tiéd lesz a hőn áhított dicséret és szeretet, biztonságban és szabadságban élsz majd, és a barátaid a szövetségeseid is lesznek. Boldog leszel, de nem a látszat szerint, hanem valójában. Boldog leszel, és mégsem irigyel senki (Hier. XI,14 15). A dialógus felépítése és tárgya A dialógus három nézetet állít szembe egymással: 1. A populáris véleményt (a látszatot a türanniszról). 2. A szókratikus képet a despotikus türanniszról, magának a türannosznak a szájából (a tapasztalat mint a szókratikus kép hitelesítője). 3. A bölcs ember (Szimónidész) képét a felvilágosult türanniszról (utópia tanácsadás formájában). A dialógus tárgyát illetően megoszlanak a vélemények: 1. A türannosz boldogságáról szól (Jean Hatzfeld 1946/1947). 2. A dialógus, habár a türannosz boldogságáról szól, mégsem mondja meg, hogy miben is áll az (Gerhard J. D. Aalders 1953). 3. A dialógus a biosz türannikosz (a türannikus élet, közélet) és a biosz idiótikosz (polgári élet, magánélet) életformáinak az összehasonlítása, a hatalom és a tudás kibé- 17

18 kíthetetlen ellentétének a megjelenítése (Leo Strauss: On Tyranny, 1948/1991). 4. A dialógus az illegitim türannisznak legitim királysággá való átalakítása (Jean Luccioni 1948, 1953). 5. A dialógus a türannisz megszelídítése (Roberta Sevieri 1999, Vivienne Gray 2007). 6. A dialógus a szókratikus logosz türannikosz megvitatása és kifejtése. A türannikus logosz célja a türannisznak mint rendszernek a legitimálása az athéni nép előtt. Könyvemben ezt a nézetet képviselem. 18

CIVIL SZELLEM SOROZAT VII. A sorozat ötletadója OROSZ ISTVÁN. A sorozat további kötetei: Globális civil társadalom II.

CIVIL SZELLEM SOROZAT VII. A sorozat ötletadója OROSZ ISTVÁN. A sorozat további kötetei: Globális civil társadalom II. A hatalom CIVIL SZELLEM SOROZAT VII. A sorozat ötletadója OROSZ ISTVÁN A sorozat további kötetei: Globális civil társadalom I. Globális civil társadalom II. John Keane: A civil társadalom Ernest Gellner:

Részletesebben

ELPIS Filozófiai folyóirat 2008. II. évfolyam 1. szám

ELPIS Filozófiai folyóirat 2008. II. évfolyam 1. szám ELPIS Filozófiai folyóirat 2008. II. évfolyam 1. szám E L P I S 2008. II. évfolyam 1. szám Az ELTE BTK Filozófia TDK és Filozófia SzHÉK folyóirata. Felelõs szerkesztõ: Rosta Kosztasz Szerkesztõk: Galba

Részletesebben

Szükség van-e írott alkotmányra?

Szükség van-e írott alkotmányra? Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra? Ma már nagyon kevés olyan ország van, amelynek nincs írott alkotmánya. Ilyen Nagy-Britannia, Új-Zéland vagy Izrael. Több mint kétszáz évvel ezelőtt azonban

Részletesebben

Magyar filozófiai Szemle

Magyar filozófiai Szemle Magyar filozófiai Szemle 2013/1 (57. évfolyam) A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata Közösség és kultúra Tartalom TANULMÁNYOK n 5 Közösség és kultúra. Rousseau 1712 2012 (Mester

Részletesebben

Leszek Ko³akowski Mit kérdeznek tõlünk a nagy filozófusok?

Leszek Ko³akowski Mit kérdeznek tõlünk a nagy filozófusok? Leszek Ko³akowski Mit kérdeznek tõlünk a nagy filozófusok? További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Giorgio Agamben: A profán dicsérete Alain Badiou: A század Jan Bor Errit Petersma (szerk.): Képes filozófiatörténet

Részletesebben

Marcus Tullius Cicero: A törvények

Marcus Tullius Cicero: A törvények szemle 363 Marcus Tullius Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta: Simon Attila. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 128 old., 2400 Ft A hazai jurisprudentia

Részletesebben

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve *

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * [ ] írások egy könyvrôl 246 A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * Az Egyetemes Történeti Beszélgetések V. vitadélutánja keretében 2006 nyarán az ELTE BTK Történeti Könyvtárában Anderle Ádám A magyar

Részletesebben

THUKÜDIDÉSZ ÉS A POLITIKAI REALIZMUS

THUKÜDIDÉSZ ÉS A POLITIKAI REALIZMUS Illés Gábor (MTA TK Politikatudományi Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ Írásom Thuküdidész A peloponnészoszi háború című műve és a politikaelméletként felfogott politikai realizmus viszonyával foglalkozik, megkísérelve

Részletesebben

Cicero összes retorikaelméleti művei

Cicero összes retorikaelméleti művei Szemle 231 régió nyelvpolitikai történetét 1867-től 1944-ig mutatják be (Наш micцebий Babилoн: ez nagyrészt megfelel Csernicskó magyar nyelvű könyve vonatkozó fejezeteinek). A más nyelven, ez esetben a

Részletesebben

Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője

Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője A paideia és a humanitas jelentése A paideia kifejezés az ókori görög kultúra története során tűnt fel. A klasszikus

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

A következő ok Arisztotelész, Metafizika A 3 4

A következő ok Arisztotelész, Metafizika A 3 4 BETEGH GÁBOR A következő ok Arisztotelész, Metafizika A 3 4 I. BEVEZETÉS Miután a Metafizika első két fejezetében Arisztotelész megtette bevezető megjegyzéseit a bölcsesség (szophia) természetéről és tárgyáról,

Részletesebben

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára Betegh Gábor (1968) filozófiatörténész, a Közép-európai Egyetem Filozófia Tanszékének oktatója. Kutatási területe az antik filozófiatörténet, különösen a kozmológia és a metafizika. Legutóbbi írása az

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE SZEMLE Stéphane Audoin- Rouzeau Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború Ford., elôszó: Fisli Éva. L Harmattan Atelier, Budapest, 2006. 217 old., 2300 Ft (Atelier füzetek) Az első világháború történetírása

Részletesebben

Frivaldszky János TERMÉSZETJOG

Frivaldszky János TERMÉSZETJOG Frivaldszky János TERMÉSZETJOG JOGFILOZÓFIÁK Szerkeszti VARGA CSABA FRIVALDSZKY JÁNOS TERMÉSZETJOG Eszmetörténet SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2001 O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@6K

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái

A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái Utolsó frissítés: Tue, 07 Aug 2007 16:19:38 GMT Előző oldal Nyomtatás A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái (Magyar Pedagógia, 2004/4. szám, 409-429. o.) 2004 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

A machiavellista fejedelem erényei Mennyire volt machiavellista Machiavelli?*

A machiavellista fejedelem erényei Mennyire volt machiavellista Machiavelli?* A machiavellista fejedelem erényei Mennyire volt machiavellista Machiavelli?* Quentin Skinner A tanulmány Machiavelli A fejedelem című műve kapcsán a fejedelmi erény fogalmát elemzi. Megállapítja, hogy

Részletesebben

Európai, nemzeti és regionális Identitás. elmélet és Gyakorlat

Európai, nemzeti és regionális Identitás. elmélet és Gyakorlat Európai, nemzeti és regionális Identitás elmélet és Gyakorlat Európai, nemzeti és regionális Identitás elmélet és Gyakorlat Szerkesztők Balogh Brigitta (Partiumi Keresztény Egyetem) Bernáth Krisztina

Részletesebben

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban --

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- BEVEZETÉS... 3 I. TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG: EGYENLŐSÉG ÉS INDIVIDUALIZMUS... 8 I.1. AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEREPE HAYEK ÉS RAWLS GONDOLKODÁSÁBAN...

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Török Emőke A munka. Szociológiai jelentések, társadalmi változások Doktori (PhD) értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Témavezető: Dr. Somlai Péter

Részletesebben

A jó és a józan távolság

A jó és a józan távolság Paár tamás A jó és a józan távolság Balázs Zoltán: A jó vonzásában. Budapest, Helikon, 2011. 263 oldal. Balázs Zoltán megállapítása szerint a hazai bölcselet kevéssé érdeklődik az etika iránt. Ez bizonyára

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében ARIANNA KÖNYVEK 5. Sorozatszerkesztő: Orlovszky Géza 2 Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében tanulmánykötet Budapest 2012 3 Szerkesztők: Páli-Nagy Veronika Pafkó

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben