A délmagyarországi szerbek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A délmagyarországi szerbek."

Átírás

1 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben A délmagyarországi szerbek. Hadzsics Antaltól

2 A szerbek egyik ágát képezik a nagy szláv törzsnek, mely ősidőkben általánosan is szerbnek nevezte magát, de lassanként a szláv név vált mind közönségesebbé az egész népcsalád megjelölésére. Az ősi szerb nevet csak a Magyarországon, az osztrák tartományokban, Boszniában és Herczegovinában élő szerbek, továbbá Szerbország, Montenegró, Ó-Szerbia és Maczedonia lakói, meg a lausiczi szlávok csekély számú maradványai (Szász- és Poroszországban) őrizték meg.

3 A szerbek bevándorlása Dél-Magyarország vidékeire főleg az 1390-diki rigómezei ütközet óta történt nagyobb mértékben. Az ország és a királyok egész készséggel fogadták a bevándorolt szerbeket, kiket lakhelyeikből kiüldözött a török, s a kik utóbb, úgy is mint harczosok, úgy is mint földmívelők és kereskedők, hasznos polgáraivá váltak az országnak től kezdve a délkeleti végekből átszállított szerb telepeket a Csepelszigeten is találunk. A Vég-Szendrővel átellenben fekvő Keviből (a mai Kubin) kiköltözött és a Csepelszigeten, Szent-Ábrahámon letelepedett szerbek ez új helységüket Kevi emlékére Rácz-Kevinek nevezték el. A szerbek e letelepedéséről az ottani szerb egyházközség levéltárában őrzött régi verses krónikában ezeket olvassuk: Hallj szép dolgot immár a Ráczokrúl, Mert fölkelvén önnön hazájokbúl, A sok megvett várak romlásábúl Budát érték mind egy akaratbúl Azon fölűl Esztergomot érték, Innét Váczot nem messze ismérték. Hajójuk, hogy alá igazodék, Csepelinek szigetét úgy érék. Kovin vala Szenderő megyében. Honnan valók első kijövésben. Város nevét hozának közinkbe, Mert falu az, Ábrahám teleke, Várossá lőn és Kis-Kevi neve, Azután lőn Ráczkeve ő híre. A derékon helyeket vevének És hamar kű házakat szerzének, Gazdagsággal mert bővelkedének, Többen is azután érkezének. Zsigmond király jelentékeny szabadalmakkal ruházta föl a bevándorolt szerbeket. Az 1404., 1428., és 1464-ki királyi oklevelek megerősítik a csepelszigeti szerbeknek mindazon szabadságait és kiváltságait, melyekkel ama régi Kovin városban éltek volt ben a Murad török szultán által szeme világától megfosztott Brankovics István, Brankovics György szerb deszpota fia, nagy számú szerb néppel költözött be Magyarországba és a Szerémségben telepedett meg. Mátyás király szívesen látta a beköltözötteket, meghagyta deszpotáikat és megengedte, hogy ütközetekben saját vajdáik és kapitányaik vezérlete alatt harczoljanak, s a déli vidékek védelmét rájok bízta. Ugyancsak szerbekből állott a királyi naszádosok zöme is. Ezt a bevándorlást csakhamar egy újabb követte 1465-ben. Brankovics Zmáj-Vuk ugyanis megint több ezer szerb családot hozott magával, kik Bács-, Torontál- és Temesmegyékben telepűltek meg. E bevándorolt szerbek nagy szolgálatot tettek új hazájuknak a törökök elleni harczokban. Maguk az országos rendek is méltányolták kitűnő szolgálataikat. Az 1481-ki országgyűlés III. és IV. törvényczikke kimondta, hogy a szerbek egyelőre mentesek legyenek a tizedfizetéstől ben ismét tízezer szerb harczos vándorolt be Magyarországba. Öt évvel később Bakics Pál, a nagy szerb vezér fölhívására, ki Bécsnek 1529-ki ostrománál is kitűnt, újolag nagy számú hajós (naszádos és sajkás) és egyébféle szerb népség vándorolt Komáromba, onnét Győrbe, Pozsonyba, Sellyére s onnét ismét dél felé, Szombathelyre. De legtömegesebben 1690-ben vándoroltak be hazánkba a szerbek. Lipót király ugyanis a szerbek vitéz fegyvereit föl akarván használni a törökök ellen, évi április 6-án felhívta Albania, Szervia, Mysia, Bulgaria, Szilisztria, Illiria, Maczedonia, Rasczia és Magyarországtól függő más tartományok népeit, hogy ragadjanak fegyvert, csatlakozzanak seregéhez, viszonzásúl

4 megigérvén, hogy vallási és vajdaválasztási szabadságukat, kiváltságaikat és jogaikat fentartja, a török járom megszűntével pedig mindent kellő rendbe és formába fog mindnyájuk megelégedésére önteni. A török jármot azonban nem sikerűlt lerázni, mert a hadjárat Lipót seregeire nézve szerencsétlen fordúlatot vett; így Csernovics Arzén, ipeki szerb patriarcha, ki a keresztény hadat támogatta, 1690 nyarán szerb családdal, azoknak egyházi és világi előljáróival, minden megmenthető vagyonával, Magyarországba jött. I. Lipót kegyesen fogadta a jövevényeket. Megengedte nekik (1691 augusztus 20), hogy a görög keleti vallás szokása szerint az ó naptárt használhassák, maguk közűl, világiak és egyháziak együtt, szerb nyelvű és vallású érseket választhassanak, a ki összes egyházi ügyeiket kormányozza. Hozzá tette még: Azon is leszünk a lehetőséghez képest, hogy diadalmas fegyverünk, Isten segítségével, a szerb népet arra a földre, melyet az előtt bírt, minél előbb, az ellenséget kiverve, visszavezesse, és akaratunk, hogy a szerb nemzet saját magistratusának kormányzata és rendelkezése alatt megmaradhasson, és a felségünk által neki engedélyezett régi kiváltságainak és szokásainak örvendezhessen. A régi hazát azonban nem sikerűlt visszafoglalni, s így a vitéz karú szerb jövevények a király rendeletéhez képest Szerém- és Bácsmegyében, továbbá Aradon, Szegeden, Pécsett, Mohácson, Székes-Fehérvárott, Budán, Szent-Endrén, Egerben, Nagy-Váradon, Esztergomban, Komáromban és Győrött helyeztettek el. Ezekből a szerbekből alakíttatott később az úgy nevezett bácsszerémi, a tiszai és marosparti határőrség is. A törökök kiűzetése és a béke helyreállítása után nem sokára virágzásnak indúltak a délmagyarországi vidékek. A hol mocsarak és erdőségek, homoktorlatos avar, náddal benőtt ingoványok terűltek el azelőtt: ott most virágzó helységek emelkedtek, zöld vetések hullámzottak és kövér gulyák legeltek; s a hol előbb csak vad állatok üvöltése verte föl a csendet: ott most a harang szava szólítá a híveket Isten házába. A szerbek mind e mai napig híven megőrizték az őseiktől örökölt jellemet, testi és lelki tulajdonságokat és sajátságokat, erényeket, nyelvet, jó és rosz szokásokat. A szerbek történetének összefüggő áttekintése e műnek azon része számára van föntartva, melyben Horvát- és Szlavonország leírására kerűl a sor és pedig azért, mert a magyar korona alá tartozó szerbek többsége az említett társországok területén lakik, s ugyanott van a szerbek egyházi, iskolai és nemzeti életének góczpontja s patriarchájuk székhelye is, ott tartatnak a szerb nemzeti egyházi kongresszusok. Azért e helyütt a szerbek bevándorlásának e rövid áttekintése után csak a nép életének leirására szorítkozunk. * * * A szerbeket hazánk legszebb népfajai közé sorozhatjuk. Színre nézve többnyire barnák. A világos szőke haj ritkán fordúl elő; de kék szemet gyakrabban találunk náluk barna testszín és fekete haj mellett. Fej formájuk inkább kerekded, mint hosszúkás; orrtövük mélyen ül nyílt és domború homlokuk alatt; arczuk élét kivált az ívelt sasorr éles metszésűvé teszi. A férfiak magas növésűek, vállas, izmos termetűek s nagy részt deli testtartásúak. A nők általában szépek; tojásdad arczúak, nemes arczélűek, fínom metszésű állúak, mandula alakú, mély tüzű, fekete szeműek; arczszínük fehér-piros; termetük karcsú; kezök, lábok kicsiny, hajzatuk dús.

5 Jellemére nézve a szerb bátor, harczias, nemzetiségeért élő-haló, szabadságszerető, a patriarchalis intézményeket tiszteletben tartó, sok képességgel megáldott népfaj. Szabadságszeretetét jellemzi e közmondása: Inkább a sírba, mint rabigába. (Bolye u grob nego rob.) E mellett nyiltszívűség, természetesség, becsületérzés, gyorsan fellobbanó heves indúlat, nagylelkűség és igaz vendégszeretet a szerb jellemek kiválóbb vonásai. Egész valóján ünnepies, méla komolyság vonúl át. Szeretetben és gyűlöletben, barátságban és boszúban egyaránt szenvedélyes. Megboszúlom magamat, még ha nem üdvözűlök is! (oszvétityu sze, ma sze ne poszvétio) tartja a szerb közmondás. Ki természetét ismeri és tud vele bánni: jóra, roszra könnyen ráveheti. Általában józanság, takarékosság, a valláshoz, az ősi szokásokhoz és hagyományokhoz való ragaszkodás, de a mellett a megváltozott körűlményekhez való alkalmazkodás is tapasztalható náluk. Szemlélődő természetű, s inkább tapasztalatból, mint könyvből meríti ismereteit. Szereti a kényelmet, de meg tudja fogni a dolog végét is, mikor sürgős a munka, vagy érdekei úgy kivánják. A családi életben a ház feje az úr. A család tagjai közt általában gyöngédség és szeretet uralkodik, a társalgásban pedig általánosan dicsérendő tisztelettudás, illedelmesség, sőt a köznapi társalgásban is virágos, gyakran költői nyelvvel élnek. A nők családi állásuknál fogva engedelmesek, a házbelieknek kedvében járnak; serények, nyájas kedélyűek, korán kelők, későn fekvők, otthon ülők, alázatosak és szemérmesek. Gyöngédség, szelídség és hév egyesűl kedélyökben. A mint férjhez mennek, hamar öregszenek, mint minden keleti népfaj. A leányka szép rózsaszál, De csak addig, a míg leány. Ha férjhez megy, nem sokára Jut hervadt virág sorsára mondja a szerb népdal. A szerb nők szeretik a piperét, ügyesek a kézimunkákban; a házi ipar minden ágát szorgalmasan mívelik s a régi hagyományokat nemcsak gondosan föntartják, hanem tovább is fejlesztik. A szerb házi ipar legkiválóbb tulajdonsága az, hogy benne a család minden tagja közreműködik. A szerb házi iparban a dolgozó kéz mögött játszi képzelem és ízlés mutatkozik, s ez az ilyen készítményeket műipari, sőt olykor művészi jellegűekké teszi. Kiváló ügyességet és ízlést tanúsítanak a kendők hímzésében. Arany-, ezüst- és selyemszálakat vegyest használnak. Néha tisztán arany- és ezüst-, máskor csupán selyemszálakból készítik az egész munkát. A selyemből vagy félselyemből készített ingeket is a legszebb és legdrágább hímzésekkel látják el. Ez ingek többnyire fínom, átlátszó, patyolatszerű szövetből valók, de vannak fínom selyem- és aranyszálakkal vegyesen átszőtt szövetek (szádi, tyertyelija), melyek különösen alúl és felső szegélyöknél gazdag aranyhímzésekkel vannak ékítve. Ügyesek továbbá a szerb nők a csipkeverésben is, mit ők rég óta házi iparilag űznek, gyakran

6 különböző színű fonalak alkalmazásával, és meglepő az, hogy ezen egyszerű technika és ízlés a művelt nyugaton is mindinkább utánzókra talál. Az ily munka könnyű és tetszetős, mintha oda volna lehelve. Aesthetikai becse főkép a szövet fínomságában és lágyságában s az árnyalás gyöngédségében rejlik. Egy-egy ilyen csipke olyan, mint egy selyemből alkotott szép költemény: szögletei a rímek, virágai az eszmék. A szerb népnek általában nagyon eleven érzéke van az ének és a költészet iránt s ajkain a népdalok és egyéb költemények egész kincstára él. Dallal teszi magának a napi munka terhét is könnyebbé. Az egész természetet is költői szemmel nézi. A pacsirta dalaiban dolgozni hívja a földmívest, a fürj kicsúfolja a rest munkást, a fülemile hű szerelemre tanítja a legényt és leányt, a sólyom vadászatra buzdítja a vadászt, a holló vészhírt hoz. A szerbek a legszebb szláv dialektust beszélik, mely zengzetességénél, dallamosságánál fogva igen alkalmas a költészetre és dalra. A szerbek ruházata vidékenkint különbözik. Nyáron a férfiak rendesen csak bő fehér vászongatyát és inget viselnek, melyet öv szorít a derékhoz. Az ingre kék posztómellényt s a különböző időjárás szerint újjast (dolama) vagy ködmönt öltenek. Az újjas sötétkék vagy

7 fekete posztóból készűl. Fejükön kisebb-nagyobb karimájú kalapot vagy bőrsapkát, lábukon bocskort vagy hosszú szárú csizmát viselnek. Felső öltönyük a báránybőrből készűlt suba vagy bunda, melyet gyakran s különösen esőben és a szegényeknél más időben is a fehér abaposztóból készűlt szűr helyettesít, melynek négyszögletű gallérja veres vagy kék posztóval van beszegve. A módosabb gazdák többnyire sötétkék vagy fekete színű posztóruhát viselnek, mely dolmányból, ezüstgombos mellényből, szűk nadrágból áll, mely a csizma szárába nyúlik be. A dolmány rendesen a csípőig ér. Hasonló dolmányt bőrből is készítenek, vagy a posztódolmányt báránybőrrel bélelik és prémezik. A nők ruházata pazarúl ékes, s átalában a nők fényűzésre hajlók. A ruha szabása, varrása, ékítése és sujtásozása csinos. A színek rikítók, de a díszítés jó ízlésről tanúskodik. Aranyhímzéssel gazdagon ékített fehér ing, öv és díszes rojtokkal szegett kötény (pregacsa, keczelya) az egyszerű és leggyakoribb öltözet; a fejdísz az öltözetnek kiegészítő része s virággal és gyöngyökkel ékítik. A nyakék fényes és gazdag, csupa aranyból (aranypénzekből) és gyöngyökből áll. Hajukat a leányok simára fésűlve kontyba kötik; a fiatal asszonyok ünnepnapon aranycsipkékből készítet fejkötőt (ubradacs) tesznek föl, hétköznap ellenben fekete selyemkendővel kötik be fejüket. A ház berendezése igen egyszerű: egy asztal, székek, ládák, ágyak és nehány szekrény, ennyiből áll a bútorzat. A fal meg a kemencze mellett széles padok vannak, melyek télen gyakran fekvő helyűl is szolgálnak. A két ablak közt áll az asztal, fölötte a védszent képe, mely alatt a szent neve napján vagy nagyobb ünnepek alkalmával mécses ég. A gazdagabbaknak vendégszobájuk is van. A szerbek társadalmi szervezetének alapja az összes szláv népek különböző fejlődési korszakaiban föltalálható azon sajátságos intézmény, mely zádruga (házközösség) név alatt a délszláv törzseknél még mai napig is fönnáll. A zádruga olyan szövetkezet vagy egyesűlet, mely rendesen vérségi kötelék által egymáshoz kapcsolt több vagy kevesebb egyént foglal magában. Az ily zádrugában az összes vagyon közösen kezeltetik s az egyes tagok munkája és szerzeménye a közösség javát mozdítja elő s annak vagyonát öregbíti. Közösek az egyesűlet föntartási költségei is, s valamennyien, kik egy zádrugához tartoznak, ugyanazon helyen élnek együtt. A zádruga ügyeit majdnem korlátlan hatalommal vezeti egy férfi, kit a többiek e tisztre szabadon választanak. Bármelyik tagra, a legfiatalabbra is, eshetik a választás; de a dolog természeténél fogva, miután a főnöknek kell bírnia a legtöbb tapasztalattal, rendesen a legidősebbet szokták megválasztani, s onnét eredt a sztaresina elnevezés, mely öreget jelent, s mely a szlávoknál még jelenleg is a nagyobb hatalom birtokosát jelzi. Döntő szóval bír az egész házközösség ügyeire a sztaresina. Ő osztja szét az egyes lakrészeket a családtagok között, ő osztja be a munkaidőt. A zádruga tagjai a közösség és a sztaresina nagy hatalma

8 mellett sem vesztik el sem személyes önállóságukat, sem birtoklási jogukat. A közös vagyonban minden tagnak egyenlő része van, s e mellett még mindenik magánvagyont is szerezhet, melylyel aztán tetszése szerint rendelkezhetik. A zádruga nem mereven elzárkózó társaság; lehetséges a kilépés, valamint új tagok befogadása is. A házközösségben nagyon egyszerű az élet s csaknem minden szükségletet a házi ipar fedez. Ez intézmény most már hanyatlófélen van. A volt magyar-horvát határővidéken virágzott az leginkább egészen a legújabb időkig, midőn hazai törvényeink újabb intézkedései a házközösség megszűntetését elrendelték. Lássuk már a szerb nép élete folyását és kezdjük a családi ünnepeken. Keresztelő (krsténye). Mihelyt a nő észre veszi, hogy áldott állapotba jutott, kötelességének tartja azt a háznép valamely tagjának nyomban megsúgni, mert különben születendő magzata a titkolódzás miatt néma lenne. A mint az új családtag világra jön, a csecsemő atyja rendesen a volt násznagyához siet, tisztelete mellett bocsánatért esedezik, hogy alkalmatlankodik, s arra kéri, hogy legyen tanúja az újszülött megkereszteltetésének. A meghívást, ha nem szívesen is, elfogadják; nincs példa reá, hogy visszaútasítanák, még akkor sem, ha a legszegényebb sorsú ember, hogy pártfogót nyerjen, vagyonosabb s így tekintélyesebb családot kér is föl. Meghívás utána a koma a házhoz megy keresztvízre vinni a gyermeket. A csecsemőt, mikor keresztelni a templomba viszik, a koma vagy komaasszony előbb háromszor a ház küszöbe fölött meg szokta himbálni. A keresztelés után a koma a házhoz megy s ott az úgy nevezett

9 keresztelési pénzt (korozsma) átadja, mely egészen a gyermekágyas asszony tulajdona, ki azon leginkább ingre való vásznat szokott venni gyermekének. A tehetősebbek gyermekök keresztelője alkalmával közelebbi rokonaikat, jó barátaikat is meg szokták vendégelni; ezek ismét viszonzásúl keresztelő ajándékot, pénzt adnak a gyermeknek. Fölösleges említeni, hogy a lakoma poharazás, tréfák, dévajkodások, kaczagás közt vígan, sokszor estig eltart. Minden vendégnek minden ételből kell valamit ennie, hogy a gyermek, ha majdan fölserdűl, ételben-italban finnyás és válogatós ne legyen. A családapa, különösen ha a gyermek fiú, a pazarlásig bőkezű, kinálásban fáradhatatlan. Csodálható-e tehát, hogy a lakomázók végre nekihevűlnek s többnyire dalolás közt, a vagyonosabbaknál néha dudaszó mellett ( a bőjti heteket kivéve, mert szilvájuk lehullana) tánczra kelnek, hogy nagyra nőjön a kender. Ily alkalomra a legszegényebb is legalább egy akó bort szerez be. A vendégek kedvükre kimulatván magukat, az anyára és gyermekére, az atyára és az egész házra pazarúl szórt áldáskivánatok közt dalolva szétoszlanak. A keresztkoma távozik el utoljára. Mikor a gyermeket először fürösztik, a fürdőbe nehány pénzdarabot vetnek, hogy utóbb ne legyen pénzben fogyatkozás. Tollat is vetnek a fürdőbe, hogy majd jól tanúljon. A gyermek kezére és nyakára szalagot kötnek, a melybe sót vagy hagymát tekernek, hogy a gonosz szem ne lehessen ártalmára, s ha többen megbámúlják a gyermeket, a ház legöregebb asszonya azonnal parázsszenet ólt, hogy minden gonosztól és bajtól megóvja. A betegágyas anya lepedőkkel körűlfüggönyözött ágyban fekszik; ki ritkán, akkor is óvakodva megy. Leginkább őrizkedik idegen férfiak szemeitől, melyek, közhiedelem szerint, megverhetnék, s mind magát, mind gyermekét mindenféle veszélylyel környezettnek hiszi mindaddig, míg avatásra nem megy. Avatás után az ágy körűl függött lepedőket leveszik, jeléűl, hogy a rosz szellem nem gyakorolhat már hatalmat a gyermekágyas fölött s így szabadon, félelem nélkűl járhat-kelhet. Leányvásár (jabuka, veridba). Némely helyeken évenként, egy vasárnapon, még pedig az úgy nevezett szent rózsafűzér-ünnepén, valóságos vásárt csap az e czélból összejött legények és leányok csoportja, kiknek, mivel a szállásokon szétszórva élnek, egyébkor nem igen van alkalmuk találkozni, egymást megismerni. S e vásár neve: leányvásár. A leányok teljes díszben jelennek meg. Csak úgy ragyog az aranyhímzéstől a ruhájok, az aranypénzekből fűzött ékszerektől a nyakuk. Egy-egy leányra egész kis vagyon van rárakva. Szoknyájuk kék, vagy más színű selyemből van. Derekukat ugyan ilyen színű bársony mellényke szorítja össze. Szélei tenyérnyi szélességű arany csipkével vannak díszítve. Ugyanily szegélyzetű fehér selyemkendő van a nyakukon. Hajuk szépen be van fonva s hátúl ügyesen kontyba csavarintva. A legények ránczos, hosszú szárú csizmákban, kék posztó nadrágban s ugyanilyen színű zeke-forma kabátban, vagy kék, vagy meggyszínű bársony mellényben vannak, a mely alól ingök kifehérlik. Rövid társalkodás után egyszerre megcsendűlnek a kolo melódiái. A kolo közepén több dudás áll. Ki-ki párt keres magának, s komolyan, némán, olykor-olykor egyet pillantva egymásra, járják nagy körben, derékon átölelkezve, a tánczot. Tánczolgatnak s cserélgetik egymást

10 mindaddig, míg szivök választottját meg nem találják. Köröskörűl szorong a néző közönség, tréfálódzva, nevetgélve. Táncz közben megjelennek a házasúlandó legények szüléi, vagy legközelebbi rokonai s a kolo közepére menvén, ott fiaik számára jövendőbelit szemelnek ki, és azt egy alma átadásával, melybe arany- vagy ezüstpénz van benyomva, fiok számára eljegyzik. Így tánczolnak késő estig. S a melyik leány már almát kapott, örömtől ragyogó szemmel siet az anyjához, megcsókolja örömében s meg újra vissza tánczolni. A legény pedig vesz hímzett papucsot, keszkenőt s más egyéb ajándékot s viszi a leánynak. Mert most már szabad, sőt mintegy kötelessége is figyelemmel elhalmozni, dédelgetni a választottját. S egy hétre reá meg is kéreti. Ha a leánynak adott alma ketté van vágva az asztalon, akkor a leány az övé. Tehát megosztja vele az élet minden örömét és bánatát. Ha pedig egészben marad, akkor visszaadja, vagyis a legényt elútasítja. Leányrablás (otmicza). Némely szerb vidékeken előfordúl még a leányrablás is. Ha a falu ifjúsága a korcsmában tánczra összegyűlt, öt-hat jó barát kinéz egy leányt, aztán hirtelen körűlveszik s elrabolják valamelyikök számára. Ha a nő egyetért velük, könnyű a dolog; de alig is hihető, hogy nőrablás történjék a nélkűl, hogy a nő félig-meddig bele ne egyeznék. A nőrablók erdőségekbe, vagy más rejtett helyekre vonúlnak, nyolcz napig ott maradnak s valamely környékbeli papot fölkérnek, hogy eskesse össze a szökött párt. Természetesen egy pap sem találkozik, a ki ezt megtegye. Akkor egyik haza megy a leány családjához s tudósítja azt a történtekről. Ha a leány szereti a legényt és csak azért nem adták hozzá, mert szegény, de utólag beleegyeznek: szép csendesen haza viszik s összeesketik őket; de ha nem akarják odaadni, haza viszik a gyászhét után s azzal vigasztalják magukat, hogy majd akad később valaki, aki elveszi. Ha ily rablás oly leánynyal történik, a kit a legény megkért, de kosarat kapott tőle, vagy a ki el volt neki jegyezve, de más többet igérő miatt elhagyta: akkor rendesen pör támad belőle, mert a szülők törvényesen keresik gyermeküket és szigorúan követelik a leányrabló megbűntetését. Ha a rablás nem a leány akaratából történt, vérboszú éri az elrablót. Sokszor azonban csak a lakodalmi költségek megkimélése végett történik a rablás, s ilyenkor természetesen nincs semmi következése. Szerb lakodalmi szokások. A női életben legnevezetesebb idő a hajadonságból a házaséletbe való átmenetel. A szerb leányka szívét is ez a lépés foglalkoztatja leginkább. A népdal is ekkép szól eről: Leány. Falunkon egy ifjú ment át, Este meg se láthatám jól. Hadd szűnjék utána vágyam: Hívd be, jó anyám, szállásra, Hívd, anyám, az Istenért, be! Anya. Soh se bánd; hagyd menni, lányom, Büszke város büszke ifját! Égett bort kiván, ha fölkél,

11 Gazdag vacsorát, ha fekszik, És városi puha ágyat. Leány. Hívd be, oh anyám, szállásra, Hívd, anyám, az Istenért, be! Két szemem lesz égett bora, Piros orczám a kenyere, Hó nyakam a csemegéje. Bársonyos fű puha ágya, Csillagos ég takarója, Lágy karom lesz feje alja. Hívd be, oh anyám, szállásra, Hívd, anyám, az Istenért, be! Ha az atya nem él, akkor a férfi testvér rendelkezik a leány keze fölött, s ha testvér sincs, akkor a nagybátya vagy valamelyik férfi rokon teljesíti e tisztet. A leány, nem maga választhatván férjet magának, meg tudja vígasztalni lelkét, ha a választás nem szíve szerint történt is. A szerb leány azért, hogy a szerelem érzése nélkűl megy a számára kijelölt férfihoz, jó fogadtatásra számíthat, mert minden ház örűl két új dolgos kéznek. A szerbek rendesen igen korán nősűlnek, s a fiatal leányok nagy kedvvel mennek fejkötő alá, annálinkább, mert a lakodalom az egyetlen ünnepély, melyben a nőnek főszerepe van, s mert a szerb nőnek, mint hitestársnak, nagyobb a szabadsága, mint leánykorában volt; mehet bárhová, járhat-kelhet szabadon s e mellett az ifjú nőnek, kinek otthon az apai házban csak a szófogadás volt a tiszte, jól esik, ha nehány fiatalabb családbelinek és cselédnek most ő parancsolhat. Az apák őszszel mennek leánynézőbe. Ha a leány s körűlményei megtetszenek, azonnal nyilatkoznak; ha nem, odább állnak. Első esetben kijelölik együtt a leánykérő napot, melyre mindkét részről meghívják a rokonokat. A megkéréskor elhatározzák azt is, mikor lez az esküvő napja, s hányan és kik lesznek a vendégek. A lakodalmat gyűrűcsere (prszten) előzi meg. Ez alkalommal a menyasszonyt egy nagy piros almával (jabuka) tisztelik meg, melybe, a kérő tehetőssége szerint, egy vagy több aranypénzt rejtenek s ez menyasszonyi ajándéknak, minden más ajándék pedig közönséges jabukának almának neveztetik. Hajdan szokásban volt, hogy a házasúlandók gyűrűje vasból legyen, azzal a jelentőséggel, hogy a házasok közti szeretetnek és hűségnek is ily erősnek kell lennie. Most ezüstből vagy aranyból van, s a balkéznek a nevendék újjára vonják, mert ezen újjtól egy ér megy fel a szívig, hol a szeretet székhelye van: A jgygyűrűd azért kerek, Azért nincsen vége-hoszsza: Hogy hűséged hitvesedhez A jegygyűrűd utánozza. A jegyváltás után, két-három nappal a lakodalom előtt, a csaus (nászhírnök), vagy a dever (vőfély, rendesen a vőlegény testvéröcscse) virággal, ezüst- vagy aranypénzekkel beaggatott csutorával hívogatni megy. Vendéghívás közben a csaus minden vele találkozót megkínál kulacsából s nem búsúl rajta, ha kiürűlt, hisz a meghívott vendég családja megvizsgálja a

12 csaus kulacsát s tele tölti, mert a világon a legnagyobb szégyen lenne a csaust üres kulacscsal bocsátani ki a házból. A kit otthon talál, feléje nyújtja csutoráját s így szól: Közöntet a vőlegény, légy jelen holnap lakodalmán. A meghívott vagy igen -t mond, vagy kimenti magát, azután a csutorát elveszi s egyet húzván belőle, köt rá a többihez egy ki ezüstpénzt. Ezalatt a vőlegény házánál kiosztják a lakodalmi tisztségeket, melyek a következők: az esküvői tanú (debeli kúm, vagy kúm vencsáni), a násznagy (sztári szvat), a vezér (vojvoda), a vőfély (dever), az esküvői tanú segédje (prikumak), a társaság mulattatója (csaus) és a dudás; a többiek tányérnyalóknak (oblaporuse), vagy együtt futóknak (pusztovszvati) neveztetnek. Ide tartoznak még ama hangos torkú leányok is, kik a nászmenet alkalmával dalolással mulattatják a vendégeket s kik szerbűl deveruse (leánykisérő), törökűl jengyebule nevet viselnek. A kit esküvői tanúnak (kúmnak) fölkérnek, annak rendesen szó nélkűl mennie kell, s ha régi koma, akkor tudja is már a szokást; de ha valakit első ízben szólítanak föl kúmúl, annak azt Isten és Szent János nevében kell elfogadnia; a keresztkoma helyébe mást választani nincs megengedve, hanem előre föl kell szólítani s beleegyezését kieszközölni. A kúmnak nagy hatalma van a lakodalom alatt. Jaj annak, a ki parancsának ellenszegűl; hát még annak, a ki megsérti! Azt tovább a sértés helyén meg nem tűrik, többé a faluban meg nem vendégelik. A dever (vőfély) a lakodalomnál segítségére van házasúló testvérének, unokatestvérének vagy más atyafiának; ha a dever nem rokon a vőlegénynek, akkor legalább ismerőse, kivel bizalmas lábon áll. Dever lehet tíz éves gyermek is; de felnőtt legényeket szokás választani. A dever veszi át a leányt annak fitestvérétől és elvezeti a kúmhoz, hogy annak, valamint a sztári szvatnak kezet csókoljon. Tiszte továbbá a menyasszonyt addig őrizni s mindenben segíteni, míg férjének át nem adják. A sztári szvat (násznagy) a lakodalomnál mintegy előljáró, a rendre ügyel s nagy hatalommal bir. A prikumak (esküvő tanú segédje) a kúmmal együtt megy s viszi a zászlót. A csaus (nászhírnök, bohócz) a lakodalmasok mulattatója. Ő szólítja föl a násznépet, hogy készűljön az útra. Tréfálkozik, beszél össze-vissza mindent, mi nyelvére jön; vendégséget indítványoz és ajándékokat osztogat; de folyvást igen nevettetően és tréfásan kell magát viselnie. Kezében egy nadzsak (fokos) vagy buzdován (buzogány) van, melylyel mindenkire rá üt, kit elől-utól talál; kalapjához hátúl farkas- vagy rókafarkat szokott tűzni, néha pedig kanalat. A legnagyobb lármát ő csinálja s habár tréfái néha nyersek, de míg e hivatalban van, senki sem érezheti magát megsértve általa. A vőlegény házától való elindúláskor a nászvendégek ezt éneklik: Ízibe, kúm, és ízibe, násznagy. Vőlegényünk anyja kér esengve, Hozzátok meg a menyét sietve, Kebelében hozzon napvilágot, Ingújjában hozzon holdvilágot. Ha a menyasszony a szomszéd helységben lakik, rozmarin-bokrétákkal és törűlköző kendőkkel földíszített lovakkal mennek érte, melyeket könnyű és csínos kocsik elé fognak.

13 Elől megy a kúm, a vőlegény és a dudás; utána a következő kocsin a dever és a vőlgény rokonai; ezeket követi aztán a sok más kocsi leányokkal és asszonyokkal. Mikor aztán a menyasszony részéről az elfogadó lakodalmas nép eléjük érkezett: leszállnak kocsijaikról, összeölelkeznek, csókolódznak, mintha mindnyájan rokonok volnának, s a dudást az út közepén körűlállva, a kolót annak rendje és módja szerint eljárják; annak végeztével ismét szekérre ülnek s úgy mennek duda- és énekszóval a menyasszony házához, ott leszállnak s a küszöbön a reájuk várakozókkal ismét összeölelkeznek és csókolódznak. A menyasszony fitestvére karján, rendesen kisírt szemekkel jön elő s átadatik a devernek. Erre a leányt barátnői és a meghívott lakodalmas leányok következőleg búcsúztatják: Hallgass, ne könnyezz, lelkem leányka! Jobban fog szülőanyád zokogni, Jobban zokogni, téged síratni, Majd a társnőid vízért ha mennek S Rózsa leánya nem lesz a kútnál, Sem Rózsa lánya, sem víz a háznál. Az örömanyához fordúlva: Édes drága anyám, ne epeszd magadat! Bocsáss el engemet, kedves leányodat. Tiszta szeretettel hálaadást tészek, Midőn, kedves anyám, tőled búcsút vészek. Isten fizesse meg sok fáradságodat, Mindig javamra tett buzgólkodásodat! Ily dalok dalolása mellett a dudások fújják mélabús dalaikat, majd a dever kocsira ülteti a menyasszonyt s a többiek is elfoglalják helyeiket, s bús dalok és szűnni nem akaró rivalgások között érkeznek a templomig, hol leszállva, a dever a menyasszonynyal, a kúm a sztári szvattal és vőlegénynyel az oltárhoz mennek. Ott a pap a jegyesek gyűrűit fölcseréli. Az oltárt először a pap hagyja el, utána a házasúlandók, azután a kúm és sztári szvat. Nagy égő viaszgyertyákkal és egyházi énekek éneklése mellett a templom közepére mennek, hol az egyházi jelvényekkel ellátott asztalnál a pap a házasúlandók kezeit a dever vásárolta selyemkendővel összeköti, s a nyoszolyólányok az új pár fejét és vállait betakarják a kúm, sztári szvat és dever által vett prevesz-ekkel (egész vég, ruhának való selyem vagy más szövet). Ezután a pap először a vőlgény fejére teszi föl a koronát e szavakkal: Istennek szolgája, megkoronázlak Isten szolgáló leánya számára. Majd a menyasszony fejére teszi föl a koronát e szavakkal: Isten szolgálója, megkoronázlak téged e férfi nejévé; légy kisérője és társa az életen át! Ezért a szerbeknél az esküvést házassági koronázásnak is nevezik. A koronák a szertartás befejezéseig az ifjú pár fején maradnak. E koronák régebben virágból vagy fiatal galyból font koszorúk voltak és a hervadatlan ifjúságot és szűzességet akarták velök jelképezni; most a gazdagoknál aranyból vagy ezüstből, a szegényeknél más érczből készűlt valóságos koronákat használnak. Az esketésnél a pap az új párnak vörös borral telt s a dever által vásárolt pohárból háromszor ad inni áldozáskép, nemcsak emlékeztetésűl a kánai menyegzőre, hanem hogy a közös ivás az öröm és üröm közösen ürítendő poharának jelképe legyen. Midőn a pap ezeket a szavakat mondja: A zsena da bojitszja szvojego múzsa, azaz Az

14 asszony félje férjét, a vőlegény a menyasszony lábára lép, annak jeléűl, hogy ezentúl neki ura és gazdája. A pap esketés után ezt mondja a jegyeseknek: Az Istennek egyháza örűl, hogy ti tagjai közé léptetek. A kúm és sztári szvat tanúkúl állnak, égő gyertyát tartva kezökben a jegyesek mögött. A szertartás bevégeztével ezek hozzájok fordúlnak és kezöket megcsókolják. Esküvés után víg énekszóval a menyasszony házához, az őket váró szülőkhöz megy a násznépség, hol mindenféle nemzeti eledelekkel bőven megvendégelik. A lakoma alatt a csaus igen nevettető és tréfás módon sorolja el azon étkeket, melyeket egyik vagy másik meghívott vendég ajándékozott. Ha valaki példáúl malaczot vitt, arról így szól: Ez a vendég víz mellett lakik és vízi poczkot fogott. Ha tyúk az ajándék, úgy adja elő, mintha az varjú, vagy más madár lenne; ha pedig nagy szarvú élő kos, kérdezi: Vajjon miféle állat ez: szarvas-e vagy ökör? Minden ilyféle bemutatásoknál a csaus végűl mindig oda mondja: Magának (az adónak) dicsőségére s minden testvérének tisztességére (t. i. adta). Ezután az ajándékokat zászlónyélen, vagy valamely más rúdon rendesen két legény viszi be; sántítva mennek be, mintha a nagy teher miatt lépni is alig bírnának. A menyaszony a kúmnak, sztári szvatnak, devernek egy-egy inget tartozik adni, a többi vendégnek, a mi jut: kendőt, törülközőt, harisnyát, stb. Az ajándékokat a csaus oly nevettető módon osztja ki, mint a hogy az ételeket elősorolta. Példáúl: A mi menyecskénk nézzétek meg jól itt hozza a kúm ingét; olyan fínom, hogy egy gyűrűn is át lehet húzni, ha a gyűrű pating (ekekötelék) volna, s egyszersmind ketten tolnák, négyen meg húznák rajta által felé. A menyasszony e közben szótlanúl ül és folyvást hajlong.

15 Elkövetkezvén az ebéd ideje, a csaus tréfálkozva üdvözli a vendégsereget s az étel fölhordásnál is versel. Ha ügyes felköszöntő a kúm, az arát a szülőktől igen szépen tudja elbúcsúztatni. A násznagy ilyenkor elmondja, a gyermek születésétől a jelen ideig mennyit kellett a szülőknek, s főleg az anyának, szenvedniök, míg leányukat fölnevelték; s most, midőn már oly korba lép, hogy szorgalmas munkálkodása által tartozásának egy kis részét leróhatná: kénytelenek őt másnak engedni át s még azzal sem vígasztalhatják magukat biztosan, hogy ezen nagy áldozat után

16 nem fogják-e újabb gondok szomorítani az anyai szívet. A lakodalmasok folyton kolóznak, majd ebéd után, ismét szekerekre ülve, elviszik a menyasszonyt a vőlegény házához, hol a kúm a menyasszonyt addig le nem bocsátja szekeréről, míg ipja neki egy üszőt nem ajándékoz. A napa is ott áll, menyére várva, jobb karján egy figyermeket, a bal karja alatt egy vég vásznat tartván, melyet csókok közt ad át menyének, ki a vászon egyik végét földre bocsátja, a ház küszöbéig húzza, hol a fiút és vásznat tőle elvevén, helyébe guzsalyt, hóna alá egy-egy kenyeret, szájába czukrot, egyik kezébe palaczk bort, a másikba vizet adnak. Ezekkel a szobába megy s miután a sok holmit az asztalra lerakta, magát meghajtotta, először ipa és napa arczát, kezét, aztán a többieket megcsókolja. A vőlegény házánál folytatódnak a vígságok, kolók, énekek, evés-ivás, s mindenféle pajkosságok. A ki a lakodalomra elmegy, tartozik a menyasszonyt megajándékozni, ha az t. i. feléje közeledik, vagy kezét megcsókolja; de a lakodalmi vendégek mindig tudnak kitalálni valami tréfát, melylyel a menyecske számára pénzt gyűjthetnek. Példáúl az egyik meg akarja ölni a kutyát, csak hogy azt kiváltsák tőle; a másik malaczot fog s duda helyett hóna alatt szorongatja, hogy az minél jobban visítson; többen meg az ökröt nyergelik meg s úgy mennek azzal együtt a házba; ezeket csak ajándékkal lehet visszaterelni; mások kalugyer (szerzetes) mezt öltenek magukra s úgy koldúlnak alamizsnát; végre mások leányoknak öltöznek föl és sorba csókolnak mindenkit, hogy ajándékot kapjanak, stb. A násznép igen csíntalan, úgy, hogy példabeszéddé lett: Szemérmetlen, mint egy szerb lakodalom. Agyonverik a tyúkokat, malaczokat, pulykákat, ludakat, kacsákat, széttörik a fazekakat, ellopják a kanalakat s mindazt, a mit könnyen eldughatnak. Ha a kúm megengedi, szétrombolják a kályhát; néhol, mint Bácskában is, fölteszik a kocsit a ház födelére, töltenek másnak bort és isznak maguk, kurjongatnak, zajongnak s több efféle. Éjfél körűl előáll a kúm, a menyasszonyt kolo-tánczba viszi s úgy intézi a dolgot, hogy őt táncz közben a szobából ügyesen kiszöktesse a vőlegénynyel együtt. Ez megtörténvén, az új párt észrevétlenűl a hálószobába vezeti, de a násznép tovább mulat reggelig. A menyecske másnap reggel vizet és törülközőt vesz elő és sorban minden vendégnek vizet tölt; egy tálban vagy medenczében (kárlicza) megmosdanak a vendégek s pénzt vetnek a tálba. Ezt a pénzt polivacsiná-nak (mosdópénzt) nevezik. Ekkor hozzák dudaszóval a kraváj-t is, mit egész ünnepélyeséggel adnak át a menyasszonynak. Ez pedig nem egyéb, mint a kúm, sztári szvat, dever és csaus által küldött s különféle süteményekre rakott holmi, mint selyemkendők, czipők, kötények, pénz, stb. Végre következik a párnatáncz, melynél a náznép körbe áll, s a csaus egy párnát kezébe véve, azt, míg a kör körűltánczolja, valamelyik leány elébe leteszi, ki gyorsan reá térdel, ha a csaus a párnát hirtelen el nem kapja. Ha a lány ügyesen térdel a vánkosra, a körben levőtől csókot kap s helyébe bemegy a körbe. E párnatánczot a csaus sokszor azzal fejezi be, hogy a vánkost

17 felvágja s a tollat a körűlállókra szórja. A szerb lakodalom eltart egész hétig is. Már két nappal az előtt, hogy a menyasszonyért mennek, elkezdenek inni és ez így tart a kúm eltávoztáig. A szerb család, akárhány tagból álljon is, ritkán válik el egymástól. Az apa, nagyapa és unokái mind együtt maradnak; a leányokat elviszik férjhez, de a fiúk haza házasodnak. Csak oly családnál veszik a vőt a házhoz, hol egyetlen gyermek a leány. A fiatal menyecskék, házasságuk első évében, minden ünnepélyes alkalommal művirágokból készűlt nagy fejdíszt (ubradács) hordanak, mely majd még egyszer akkora, mint a fejük; nyakukon függ a sok ezüst- és aranypénz, mit nászajándékúl kaptak. Az ilyen fiatal menyecske, ha útjában találkozik valami öreg emberrel a rokonságból, annak kezeit, ha fiatallal, annak szemeit, száját és orczáját megcsókolja. Az esküvő után egy hétre kezdődnek a rokonok látogatásai az új párnál, mi három napig tart folytonos lakmározás között. Ez idő alatt folyton szól a duda, melynek hangja vidítja a lakomázókat s ragadja az ifjúságot folytonos tánczra. Temetési szertartás (pogreb). Mikor valaki meghal, a családhoz tartozók és ismerősök, vagy fogadott sirató asszonyok síránkoznak fölötte s egykori jó tulajdonságait rögtönzött énekekben magasztalják. Mielőtt eltemetnék, a templomba viszik, ott végzik a temetési szertartást, beszentelést s aztán kiviszik a temetőbe. A temetés után a halotti tor sohasem maradhat el. A temetés követő napon az asszonyok ételt és italt visznek a temetőbe, azt a boldogúlt lelki üdveért a koldúsok és szegények közt kiosztják, a sírt pedig borral megöntözik. A szerb néphit és babona. A szerbek, különösen a nők, nagyon hisznek a bűbájosságban és egyéb természet fölötti dolgokban. A babonás hit a születéstől a halálig minden családi eseményhez hozzá fűződik. Mindez nyilván még a pogányság maradványa, mit a keresztény hit nem volt képes teljesen megszűntetni; sőt a keresztény szenteket is pogányosítják. Így lett Szent Illés a mennydörgés istene, Szűz Mária a villám istennője, Szent Panthelemon a viharok parancsolója, Szent Miklós a vizek ura. Ha a szerbek háborgó hullámok között hajóznak, Szent Miklóshoz fordúlnak segélyért, kiáltván: Bozse pomozi i szveti Nikola! (Segits Isten és Szent Miklós!) Általánosan el van terjedve a vilá-kban való hit is. A vila a nép képzelete szerint szép, fiatal, fehérbe vagy arany napsugárba öltözött, csillagokkal ékített, hosszú szőke hajú nő; termete karcsú, mint a jegenyefa; teste könnyű, szárnyai aranyból valók; szemei villognak, mint a villám; hangja oly kellemes, hogy a ki egyszer énekelni hallotta, az emberi szót nem hallgat többé; a ki egyszer meglátta, búskomorságba esik és elsorvad. Ereje csodás, varázshatalmú. A nemzeti hősök azonban kegyeltjei a viláknak. Nagyon hisznek a boszorkányok, kisértetek és gonosz szellemek létében is. A boszorkány vén banya, kinek lelke denevér vagy éjjeli lepke alakjában repdes ide-oda; fölszakítja az alvó ember mellét s megeszi a szívét. Nappal gyógyfüveket szed, melyekkel gyógyít, s melyeknek

18 legtöbb esetben nagy bűverőt is tulajdonítanak. A boszorkányok külön fajához tartozik a mora (lidércz), a ki éjjel megnyomja, sőt néha agyon is nyomja az alvó embert. A végzet három asszonya (szugyenicze) mindjárt a gyermek születésekor beállít s eldönti annak jövendő sorsát. A vukodlak vampir, vagy sírjából kijáró gonosz lélek. Az ebben való hit a szlávoknál általánosan el van terjedve. A vampir a sírban nyílt szemekkel és merev nézéssel alszik; körme és haja nő; ereiben hideg vér foly. Sírját csak holdtöltekor hagyja el; ekkor elmegy az élőkhöz. Nincs emberi érzése, mert a rokonokat és jó barátokat bántja leginkább. A vampir az embernek hátereit megnyitja és a vérét kiszívja, vagy pedig a torkát szakítja ki. Az ember isteni büntetés következtében válik vampirrá; más vélemény szerint a fatum teszi azzá. A vampir csípését arról ismerhetni föl, hogy a testen vörös és kék foltot hagy. Ha valaki a vampir csípése következtében meghal, maga is vampirrá lesz. A vampir sírját arról lehet fölismerni, hogy borzasztó zajt üt benne, mindent összemar, önmagát is. Ha valamely halottra ráfogják, hogy vampir, mindjárt kiássák. Ha a hulla rothadásba ment át, a pap szentelt vízzel megöntözi; ha pedig a tetem vörös, tőrt döfnek szívébe, hogy többé föl ne kelhessen, vagy pedig fejébe pisztolygolyót lőnek, a hullát megégetik, hamvát vízbe szórják. A nép lelkében e babona oly erős gyökeret vert, hogy hosszú időbe fog kerűlni, míg a népnevelés végkép kiirthatja; s ez a beteges képzelődés a szerb népköltészetben is hangot talál. Minden szerb ünnepnek vagy vígadalomnak elengedethetetlen kelléke a guszla és a kolo. A guszla és guszlárok. A guszla (guszle) egyszerű hangszer. Alakjára nézve leginkább a mandolinhoz hasonló; kecskebőrrel van bevonva s hosszú fogantyúval ellátva, a melyre lószőr húr feszűl. Leghíresebbek a juharfából készűlt guszlák. A guszlán nem könnyű játszani. A ki nem ért hozzá, valami nyöszörgő hangnál egyebet nem tud belőle kicsalni; de, a ki tudja a módját, annak annyiféle hangot ád, a mennyit csak kiván: sír, buzdít, kesereg, újjong, majd megint panaszra fordúl a szellősuttogásig. Szép zene a szerbnek; meg is érti minden szerb. Soha sem szedte hangjegyre senki, tetszés szerint játszható. A szerb nép ifja és véne, nagyja és apraja körűlüli és körűlállja a guszlárt, a ki a dümmögő hangszert térdei közé fogva, csalja ki belőle nyirettyűvel a búskomor hangokat, s hozzá illő mélabús hangon énekli a hősregéket. A guszlárok rendesen ősz öreg emberek. Olyanok, mint a próféták: maguk is hiszik, hogy mind szent igaz, a mit énekelnek. A gyakran vak dalnokok régi népdalokat énekelnek régi dicsőségről a guszla mellett, hol hegyi patakok partján, százados tölgyek lombjai alatt, hol sziklabarlangok szája előtt, hol országos vásárokon, sátoros ünnepeken vagy búcsújáró helyeken, hol pedig csendes téli estéken a számos taggal megáldott család barátságos tűzhelyénél. Ez énekben van a szerb nép élete, története, törvénye, vallása, politikája; ezekben vannak a szerb czárok és királyok, fejedelmek és vezérek hagyományai, a nemzeti jósok kinyilatkoztatásai, a költők édes és keserű, fényes és sötét álomképei: a múlt, jelen és jövő. A kolo (körtáncz). A kolo-táncz nagyon egyszerű. Férfiak és nők összefogódznak körben, dudaszóra háromszor balra, egyszer jobbra lépve haladnak és különféle kolo-dalokat énekelnek. Az összefogódzott férfiak közé fehér kendővel övezett nők állnak. Előtánczos

19 (kolovogya) vezetése alatt az egész tánczoló társaság egy fűzéré válik, majd lassanként egész koszorúvá fejlődik. A kolo-táncz lassú ütemben kezdődik, enyelegve, csevegve folytatódik s mind tüzesebbé válva, végre lázas gyorsasággal végződik. Lépése jobbra és balra mozogva, majd egész félkörrel előre nyomúlva, mondhatni csendes, de itt-ott erős, kitörő. A kolónak titkos törvényét mesterség nem szedi rendbe, csak maga szab törvényt s lelkesedése határt. A kolót tavaszszal vagy nyáron terebélyes fák árnyékában az isten szabad ege alatt, búcsúk alkalmával a templom udvarán, télen szobában, de néha hófödte téren is tánczolják s énekelnek is hozzá. Példáúl a legények: Hej leányka, szép virág, A búbánat érted rág. A leányok: Menj el tőlem, csapodár, Hízelkedő rosz madár. A legények: Mondd meg, mikor csaltalak: Tán hogy megcsókoltalak? Csókolódzásom alatt Szám képeden nem maradt. A kolo-fűzér fél- vagy egész kör, a dudűs középre áll s a tánczosok körűl tánczolják. A dudás fejével és jobb lábával egyúttal az ütemet is veri, s mikor már nekimelegszik, egyúttal dúdolja is, a mit dudáján fú. A kolózás eltart 2 3 óráig s két-három táncz betölt egy délutánt és egy éjjelt. A nők nyakán csüngő gyöngy- és arnypénz-sorok a táncz üteme szerint csengenek belé a koloba. Néha a fiatal legények bele is kurjantanak a tánczba; tréfás verseket mondanak, úgy azonban, hogy a táncz zenéjének ütemét ne rontsák.

20

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Virágok a nép lelkéből

Virágok a nép lelkéből Virágok a nép lelkéből B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Elfeledett mesék, népmesék, dalok, népdalok, virágénekek, mondások, közmondások találós kérdések az 1930-as évekből Előszó helyett

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora.

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. BOROS KÖZMONDÁSOK A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. A bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. A bor lator bajnok, legelőször is a lábáról

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN

SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN EGYHÁZI BESZÉD. AZ 1891-IK ÉVI AUGUSZTUS HÓ 2-ÁN FELSŐ-RAJKON ÖZY. BAKÓ SAMUNÉ ÚRNŐ HÁZÁBAN TARTOTT SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN MONDOTTA PAYR SÁNDOK, OMDÓDI E7ANG. LELKÉSZ. SOPRON. NYOMATOTT ROM WALSER

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Népi és cserkész játékok szövege

Népi és cserkész játékok szövege Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Csapatfejlesztés Népi és cserkész játékok szövege A KMCSSZ alakuló csapatainak Marshall Tamás csapatfejlesztési vezetőtiszt és Tózsa Mikolt Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A CSONOPLYAI NÉMETEK HÁZASSÁGKÖTÉSI SZOKÁSAI

A CSONOPLYAI NÉMETEK HÁZASSÁGKÖTÉSI SZOKÁSAI Szlávics Károly A CSONOPLYAI NÉMETEK HÁZASSÁGKÖTÉSI SZOKÁSAI Csonoplyát 1747-ben telepítették újra leszerelt bunyevác határőrök. A magyarok szervezett betelepítése 1752-ben, a németeké pedig 1786-ban volt,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben