A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI"

Átírás

1 A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A világégés első évei, A BALKÁNI LŐPOROS HORDÓ FELROBBANÁSA A X X. század elejére kialakult az európai nagyhatalm ak két, egymással szem ben álló tö m b je: az ún. központi hatalm ak, amely Németország és az Osztrák Magyar Monarchia 1879-es kettős szövetségén alapult, illetve az angol francia-orosz antant. A nagyhatalm i tö m b ö k érdekei szám os területen ütköztek egym ással; a gyarm ati vetélkedés m ellett a legveszélyesebb térségnek a B alkán szám ított. Az ottani államok közül Szerbia az antant mindenekelőtt Oroszország -, Bulgária pedig a központi hatalmak felé orientálódott. így a fiatal nemzetállamok közti konfliktusok azzal fenyegettek, hogy bekapcsolódik valamelyik nagyhatalom, s ez maga után vonja a két nagyhatalmi tömb háborúját. A lavinát elindító esemény, amely végül a háború kitörésének ürügyévé vált, jú n iu s 28-á n következett be. Ezen a napon Szarajev óban, a korábban a Monarchia által annektált Bosznia- Hercegovina fővárosában, egy szerb nacionalista szervezet tag ja m eggyilk olta a hadgyakorlatra odaérkező F eren c F e rd i- nánd osztrák m agyar tró n ö rö k ö st és feleségét. A Monarchia vezetői úgy érezték: itt az alkalom, hogy leszámoljanak Szerbiával, balkáni befolyásuk legfőbb akadályával. [...] hosszabb vita bontakozik ki a háború kérdéséről, amelyet részletekbe menően tárgyalnak. Ennek végén a következő következtetéseket lehet megállapítani: 1. Hogy minden jelenlévő a Szerbiával való konfliktus minél gyorsabb, háborús vagy békés úton történő megoldását kívánja; 2. hogy a minisztertanács kész magáévá tenni a magyar királyi miniszterelnök nézetét abban a kérdésben, hogy a mozgósításra csak a Szerbiához intézett konkrét követelések visszautasítását követően, és egy ultimátum megfogalmazása után kerüljön sor. Ezzel ellentétben a magyar királyi miniszterelnök kivételével minden jelenlevő azon a véleményen van, hogy egy tisztán diplomáciai siker, bármennyire is megalázná Szerbiát, értéktelen lenne, és ezért Szerbiával szemben olyan messzemenő követeléseket kell megfogalmazni, amelyek előreláthatóan elutasításra fognak találni, megnyitva ezzel egy katonai beavatkozással járó radikális megoldás lehetőségét. (Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsának jegyzőkönyve, július 7.) Milyen ellentmondás fedezhető fel a szövegben? M i lehet ennek az oka? Mivel magyarázható Tisza István különvéleménye? A Monarchia vezetőinek számolniuk kellett azzal, hogy Oroszország a szerbek segítségére siet; ha pedig Németország a Monarchiát támogatja, akkor Franciaország és valószínűleg Nagy-Britannia is aktivizálódik. S bár Olaszország és Románia hivatalosan a központi hatalmakkal állt szövetséges viszonyban, Bécs és Budapest mégsem számíthatott ezekre az országokra, mivel a Monarchiával szembeni területi igényeik szembefordították őket a központi hatalmakkal. A Monarchia háborús elszántságában döntő szerepet játszott német szövetségesének álláspontja. A német vezetés elkerülhetetlennek látta az összeurópai háború t Berlin úgy számolt, hogy Oroszország mozgósítása lassú lesz, s az oroszokat leköti a Monarchia hadserege, amíg Ők villámhadjáratukkal legyőzik a franciákat, így nem kényszerülnek kétfrontos küzdelemre. II. Vilmos német császár és környezete ki akarta használni az országa katonai felkészültségéből adódó előnyét, mivel már látható volt, hogy az antant országai előbb-utóbb behozzák lemaradásukat A német vezérkar, meglepő módon, Nagy-Britannia semlegességével számolt bízva korábbi megállapodásaikban, illetve abban, hogy Franciaország gyors kiütése után a briteknek már reményük sem maradna egy európai szárazföldi beavatkozásra. A határozott német támogatás láttán az Osztrák-Magyar Monarchia kormánya szándékosan elfogadhatadan követeléseket tartalmazó ultimátumot nyújtott át Szerbiának. A szerb kormány diplomatikus, de egyértelmű elutasító válasza után a M onarchia jú liu s 28-án hadat üzent Szerbiának. A következő két hétben a két szemben álló tömb nagyhatalmai hadiállapotba kerültek egymással. VILLÁMHÁBORÚBÓL ÁLLÓHÁBORÚ A háború legfontosabb színterének az ún. nyugati front számított, ahol a n ém etek, a koráb- Lelkes bevonulás. A közvélemény kezdetben lelkesen fogadta a háború hírét, gyors lefolyású, győztes harcra számított. A hivatalos propaganda is ezt ígérte Vilmos császár híressé vált szavaival: Mire lehullanak a falevelek, már haza is térnek a katonák... 1

2 10 / A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI [...] a szerb királyi kormány [...] 4. eltávolítja a katonai szolgálatból és általában a közigazgatásból az Osztrák-Magyar Monarchia elleni propagandában vétkes összes tiszteket és tisztviselőket; - a császári és királyi kormány fenntartja magának a jogot, hogy ezeknek neveit és tényeit a királyi [tehát a szerb] kormánnyal közölje; 5. elfogadja a császári és királyi [tehát osztrák-magyar] kormány szerveinek Szerbiában való közreműködését a Monarchia területi épsége ellen irányuló felforgató mozgalmak leküzdése körül; 6. bírói vizsgálatot indít a június 28-i összeesküvésnek szerb területen levő részesei ellen; az erre vonatkozó nyomozásban a császári és királyi kormánytól kiküldött hatósági szervek is részt fognak venni... (Az Osztrák-Magyar Monarchia jegyzéke Szerbiának, július 23.) Mennyiben felelt meg az ultimátum tartalma a Monarchia minisztertanácsi jegyzőkönyvében lefektetett céloknak? t Milyen következményekkel járt volna, ha Szerbia elfogadja a követeléseket? Népeimhez! [...] Hiába tett kormányom még egy utolsó kísérletet, hogy békés eszközökkel érje el ezt a célt s komoly figyelmeztetéssel megfordulásra bírja Szerbiát. Szerbia visszautasította kormányomnak mérsékelt és igazságos kívánságait és megtagadta azon kötelességek teljesítését, amelyek népek és államok békés együttélésének természetes és szükséges alapjai. Fegyveres erővel kell tehát államaim számára a belső nyugalom és az állandó külső béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem. [...] Mindent megfontoltam és meggondoltam. [...] Bízom népeimben, akik minden viharban híven és egyesülten sereglettek mindig trónom köré s hazájuk becsületéért, nagyságáért és hatalmáért a legsúlyosabb áldozatokra is mindig készen állottak. Ferencz József s. k. gróf Tisza István s. k. (Ferenc József kiáltványa, július 28.) Vessük össze Ferenc József helyzetértékelését és a minisztertanácsi jegyzőkönyv részletéti Mely népekre utalt Ferenc József? Miért írta alá az uralkodó kiáltványát a magyar miniszterelnök? A SCHLIEFFEN-TERV I9I4-ES MÓDOSÍTOTT VÁLTOZATA bán kidolgozott villámháborús terveiknek (Schlieffen-terv) megfelelően a semleges B elg iu m o t lerohanva m egkerülték a francia főerőket, és m élyen benyom ultak az országba. Anglia elsősorban Belgium semlegességének megsértésére hivatkozva lépett be a háborúba, s segítségével a franciák Párizs előtt, a M am e folyónál m egállították a ném et előrenyom ulást. A keleti fronton először az oroszok lendültek támadásba, méghozzá gyorsabban, mint ahogy az a német tervekben szerepelt, s betö rtek K elet-p o ro szországba és G alíciába. Ősszel azonban a ném etek Tannenbergnél és a Mazuritavaknál súlyos, de nem döntő vereséget m értek rájuk. Szerbia, minden várakozás ellenére, 1914 során kitartott az osztrák magyar támadással szemben őszére nyilvánvalóvá vált, hogy a háború szemben a propagandával nem ér gyorsan véget, elhúzódó küzdelem re kell szám ítani. A harc állóháborúvá alakult: a csapatok beásták magukat, azaz szögesdróttal megerősített lövészárok-rendszerekbe kényszerültek. izland NORVÉG- TENGER országhatár, 1914 ^ rn m osztrák-magyar támadási terv <pjsm Schlieffen-terv ANYAGCSATA A z állóháború anyagcsatát is jelen tett. A győzelemre annak a félnek volt esélye, amelyik tovább bírta utánpótlással: fegyverrel, hadianyaggal és emberrel. A nyugati front hatalmas anyagcsatáiban (Verdun, 1916; Somme, 1916) hónapokon át tartó küzdelemben a szemben álló felek mindegyike katonái százezreit vesztette el, miközben a frontvonalak alig mozdultak. ~ ~ T J T N f i E R T ö r ö k o r s z á g Következtessünk a térkép alapján: milyen eredménnyel számoltak a központi hatalmak támadási tervei? Magyarázzuk meg a térkép és földrajzi ismereteink segítségével, hogy Németország miért Belgiumon keresztül támadta meg Franciaországot? A haditechnika a háború előtti évtizedekben féloldalasán fejlődött: a tüzérség ereje megnövekedett, a gépfegyverek lekaszálták a támadó csapatokat, ugyanakkor a repülőgépek harci felhasználása gyermekcipőben járt még, az első, kezdetleges tankok pedig csak a háború folyamán jelentek meg. A védekezés eszközei tehát fejlettebbek voltak a támadófegyvereknél. Ennek következménye volt az álló- vagy állásháború. Találni kell egy pontot, amelyet a franciák semmiképp sem adhatnak fel, s addig kell kalapálnunk, amíg ki nem véreznek - szólt az új német koncepció. Ennek jegyében 1916 februárjában megtámadták Verdun erődjét. A csata tíz hónapon át tartott, a franciák mintegy 350 ezer, a németek

3 A VILÁGÉGÉS ELSŐ ÉVEI, I 9 I 4 - I 9 I 6 / II 300 ezer emberüket vesztették el. júniusban, Verdun tehermentesítésére, az angolok a Somme folyónál indítottak támadást. Az öthónapos harcban a két oldal összesen négymillió katonát vetett be - s a frontvonal csak néhány kilométert mozdult el. A Somme-nál vetették be az első tankoka t is: a meglepetés hatására az angolok helyi sikereket elértek, döntő áttörést azonban nem. A keleti front egyik véres ütközete a galíciai Przemyslnél alakult ki: a hatalmas erődrendszert, féléves ostrom után, 1915 márciusában foglalták el az oroszok. Az Osztrák-Magyar Monarchia 120 ezer katonája, köztük sok magyar is itt esett fogságba. Minden állomáson falragaszok hirdették az általános mozgósítást A vonatok megteltek bevonuló újoncokkal. Zászlók lobogtak. Zene harsogott egész Bécs forrongott Felvonulók az utcákon, sűrű embersorok, sugárzó arcok és éljenzések: igen, őket éltetik, a hétköznapi kisembereket akiket különben soha észre sem vesznek. Az igazság kedvéért meg kell mondanom, hogy a tömegeknek ebben az első felbuzdulásában volt valami nagyszabású erő, amely elragadta az embert [...] százezrek érezték azt amit békeidőben kellett volna érezniük: az összetartozást [...] mindenki úgy érezte, ő t szólítják, személy szerint vesse csekélyke énjét a tömeg tisztának hitt izzásába, szabaduljon meg minden önzéstől. Rendi, nyelvi, vallási különbségeket osztályellentéteket söpört el egy pillanatra a testvériség túláradó érzése [...] mindenütt ragyogtak az arcok. (Stefan Zweig: A tegnap világa) M ivel magyarázza a szerző a háborús lelkesedést? Keressünk más okokat is arra, miért lehetett olyan sikeres a háborús propaganda! A tengereken ritkán került sor látványos összecsapásokra: a brit-francia flotta egyértelmű fölénye miatt a németek mindössze egy alkalommal vállalták tengeren a nyűt ütközetet, döntetlen eredménnyel (Jütland, Dánia partjainál, 1916). Az antant sikeresen tartotta blokád alatt a központi hatalmak kikötőit, ugyanakkor a német búvárhajók (tengeralattjárók) az antant tengeren keresztül érkező utánpótlását csak zavarni tudták, feltartóztatni nem. Oroszország balti kijáratát azonban sikerrel blokkolta a német flotta. A villámháborús tervek kudarcát 1914 őszétől a Csendes-óceánon Japán használta ki: néhány száz katonája árán könnyedén birtokba vette N ém etország gyarmatait. ÚJ SZÖVETSÉGESEK BEVONÁSA 1914 októberében az Oszmán Birodalom a központi hatalmak oldalán belépett a háborúba, és ezzel újabb firontok nyíltak meg. Az elmaradott török birodalom számára a háború nagy megterhelést jelentett, bár amikor 1915 ben a Dardanelláknál, GalHpolinál brit csapatok szálltak partra, sikerült visszaverni a veszélyes támadást. Miután a nyugati fronton egyik fél sem tudta a véres állóháborút felszámolni, SPANYO L ORSZÁG London A FRONTOK ÁLLÁSA I9I4 AUGUSZTUSÁBAN TENGER ORSZÁG IfSELGIUI a központi hatalmak keleten próbáltak eredményeket elérni. A német és az osztrák magyar csapatok 1915 májusában Gorlicénél áttörték a galíciai orosz frontot, s több száz kilométerre keletre visszaszorították a cári csapatokat. Az orosz hadsereget megtörni ugyan nem sikerült, de a Monarchia első jelentősebb katonai sikerének hatására Bulgária rászánta N É M E T O R S Z Á G ISZTRAK Szarajevó ib e lg rá d országhatár, 1914 nyugati front kelet-poroszországi front galíciai front szert) front BULGÁRIA Szófia [ORSZÁG A frontok állása mennyiben felelt meg a német elképzeléseknek? 9 Miért alakult ki a frontokon állóháború? 0 M ilyen következményei lehettek a frontok megmerevedésének? Erre az őrjáratra azt a parancsot kaptam, hogy győződjek meg róla, egy bizonyos német futóárok végpontját éjjel is megszállva tartják-e a németek, vagy sem. Townsend őrmester meg én tíz óra körül indultunk előre, mindketten revolverrel felfegyverkezve. Csupasz térdünkre levágott orrú zoknit húztunk, hogy ne villogjon a sötétben. Egyszerre mindig tíz métert haladtunk előre a földön, laposkúszásban. A mozgás után mindig kb. tíz percig csak feküdtünk és figyeltünk. Átmásztunk a saját drótakadályainkon, aztán végigkúsztunk egy árok mentén, közben újabb drótakadályok szaggatták egyenruhánkat és addig meredtünk a sötétségbe, amíg forogni kezdett velünk. Egyszer elborzadva kaptam fel ujjaimat - véletlenül rátenyereltem egy régi hullára. Kúsztunk, figyeltünk, megint kúsztunk, az ellenséges [világító] rakéták fényében halottnak tettettük magunkat aztán megint kúsztunk, figyeltünk, kúsztunk. A II. zászlóalj egyik tisztje, aki a háború után újra ellátogatott ezekhez a lövészárkokhoz, elmesélte nekem, milyen nevetségesen kis terület volt ez a senki földje azoknak a hosszú, kínos utaknak a látszólagos végtelenségéhez képest amelyeket meg kellett tenni rajta. (Róbert Graves: Isten hozzád, Anglia, 1929) t M ilyen területre használták a senki földje elnevezést? M i volt ennek a harcászati jelentősége?

4 12 / A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A TÖRÖK BIRODALOM FRONTJAI AUSZTRIA- MAGYARO. ROMÁNIA Örmény deportáltak, A háborús nehézségekért a török vezetők a keresztény örmény kisebbséget okolták: erőszakos áttelepítések és tömeggyilkosságok következtében 1,5 millió örmény halt meg az Oszmán Birodalomban. Teherán FÖLDKÖZI TENGER A harckocsit először az angolok állították hadrendbe. Kezdetben álcázásként nevezték tank - nak (tartály), a név azonban rajta ragadt. Törökország hadba lépésével milyen Európán kívüli frontokon kezdődtek hadműveletek? 0 Mennyire változtatták meg az erőviszonyokat az Oszmán Birodalom hadműveletei? 0 Milyen területekről indult Nagy-Britannia ellentámadása? 0 M ilyen jogcím en használta Nagy-Britannia ezeket a területeket? magát arra, hogy a központi hatalmak oldalán belépjen a háborúba október elején az osztrák magyar, német és bolgár csapatok összehangolt támadást indítottak Szerbia ellen, s két hónap alatt megszállták az egész országot. A szerb hadsereg egy jelentős része nem adta meg magát, harcolva visszavonult, s angol segítséggel Görögországba hajózott. Görögország már ekkor az antant erőit támogatta, bár hivatalosan csak 1917-ben lépett be a háborúba. Mérges gázt a németek alkalmaztak először a belgiumi Ypemnél. A lassú és kínos halált okozó gáz ellen kezdedeges gázálarcot használtak. Háborús propaganda képeslapon. Karácsonyfa, rajta akasztott kis angol, francia, orosz figurák. Olaszország 1915 májusában kapcsolódott be a háborúba, miután az antant titkos szerződésben területeket ígért neki a Monarchiából. Az Osztrák Magyar Monarchia és Olaszország határán, a nehéz, hegyes terepen újabb állóháborús frontvonal alakult ki. Az Isonzo folyó mentén a következő két évben 11 véres csata követte egymást anélkül, hogy bármelyik fél lényegesen előrenyomult volna derekán az utolsó sikeres orosz támadás (Bruszilov-offenzíva) és a titkos bukaresti szerződésben neki ígért területek - hatására Románia is hadat üzent a Monarchiának, és augusztusban csapatai benyomultak Erdélybe. Ősszel azonban az összehangolt német osztrák magyar^-bolgár támadás legyőzte a román hadsereget, és az év végéig megszállta az ország legnagyobb részét. A román kormány végül különbékére kényszerült (bukaresti béke, 1918).

5 A VILÁGÉGÉS ELSŐ ÉVEI, I 9 I 4 - I 9 I 6 / 13 EURÓPAI HADVISELŐK A SZÁRAZFÖLDÖN ÉS A TENGEREKEN IZLAND ORSZÁG NORVÉG TENGER O RSZÁG Koraka j O SZtR ÁK-W IAG Y AR-'.MÁLTA f l P ^ i Központi hatalmak SZŐVÖtSöQBSSÍ f-~ -\ német búvártiajólc hanti torftlota.itngefí 0 Mely országok tartoztak a központi hatalmakhoz, ill. az antanthatalmakhoz a háború kezdetén? 0 Hol kezdődtek tengeri hadműveletek és milyen céllal? 9 Mely országokat vontak be a háborús felek a küzdelembe, és hol nyíltak ezáltal új szárazföldi és tengeri frontok a háború folyamán Európában? Mely országok érdekeit sértette a német búvárhajók tevékenysége? A HÁTORSZÁG Az elhúzódó háború megváltoztatta a hátország életét, m in d en t a haditerm elés fokozásának rendeltek alá. A z állam, minden korábbinál nagyobb mértékben, beleszólt a társadalom és a gazdaság m ű ködésébe: szabályozták az árakat, cenzúrázták az újságokat és a frontról hazaküldött leveleket, egyes üzemeket katonai irányítás alá helyeztek. Az ellátás biztosítására ún. jegy ren d szert v ezettek b e, azaz hivatalosan megszabták, hogy az árucikkekből (kenyér, hús, zsír, cukor, de még a cipő is) ki mennyit kaphat. E n n ek ellenére az ellátás m in ő sége egyre ro m lo tt, különösen a közellátást rosszul megszervező cári Oroszországban, illetve a központi hatalmak országaiban, ahol 1918-ra már az éhínség sem volt ritka. Kitört az európai háború. Ebben a helyzetben [...] el kell döntenünk, milyen utat kövessünk. Első számú lehetőségként a semlegesség jut eszembe. A történelem azonban azt tanúsítja, hogy azok az országok, melyek egy általános világégés idején semlegesek maradtak, a háttérbe szorulnak, és a békekötéskor kizárják őket a döntésekből. Románia nem érdemli meg, hogy ilyen megalázó helyzetbe kerüljön. A másik lehetőség az, hogy az egymással háborúban álló csoportok egyikéhez vagy másikához csatlakozunk. Nem hinném, hogy országunkban az lenne az uralkodó érzület, hogy nekünk Oroszország mellett kellene felsorakoznunk. Számunkra csak a harmadik megoldás marad: a hármas szövetség mellé kell állnunk. Ez utóbbi oly jelentős katonai erővel rendelkezik, hogy nem férhet kétség ahhoz, hogy e hatalmas háborúból ő kerül ki győztesen. Nem lesz könnyű a közvéleménnyel megértetni és elfogadtatni [ezt a politikát, mégis] [...] szilárd meggyőződésem, hogy eljön majd a nap, amikor az ország áldani fogja azt a politikát, amelyet most követni vagyunk kénytelenek. Természetesen minden háború kimenetele a hadiszerencsétől függ: de majdnem bizonyos, hogy a győztesek oldalán leszünk, és döntésünk elnyeri megérdemelt jutalmát. (Károly román király titkos beszéde román vezetők előtt, 1914 július vége) 9 Milyen lehetőségekkel számolt a román király 1914-ben? I Miként döntött a román vezetés? Miért? Katonák számára hósapkát és melegítőt kötő elemi iskolás kislányok, nyarán a szarajevói merénylet háborús helyzetet teremtett az Osztrák-Magyar Monarchia és Szerbia között. Miután Németország támogatásáról biztosította a Monarchia vezetőit, vállalták a háború kirobbantását. A háború kezdetben a Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia alkotta központi hatalmak és az angol francia orosz belga szerb antant között zajlott. A várt gyors győzelem elmaradt, a frontokon állóháború alakult ki. Mindkét oldal újabb szövetségeseket vont be a küzdelembe: az antant Japánt, Olaszországot és Romániát, a központi hatalmak az Oszmán Birodalmat és Bulgáriát.

6 I 4 Í A NAGY M M Az antant győzelme SZÖVETSÉGI RENDSZEREK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN ; ( ) i. r f m CSENDES- : B I I I I,lf;C o ** 9 8 B SZltói szí^ re> IN D IA I- ] ÖCfví/V ; r I antant hatalmak és i i szövetségeseik ( ) M ilyen következtetések vonhatók le a szemben álló hatalm i töm bök erőviszonyairól és stratégiai helyzetéről? 9 Hogyan változtak az erőviszonyok a háború folyamán? M i lehetett a gyarmatok szerepe a háborúban? Egyszer menet közben azon vesszük észre magunkat, hogy kozák lovasság toppan ránk. Nem sokat érkeztünk lelőni, mindjárt köztünk osztogatták a halált. Az én két oldalamon levő bajtársaimnak is kiosztották mentül hamarabb. Most már csak magam álltam ottan, senkit körül nem láttam, csak a kozákokat. Vártam én is, amit a bajtársak kaptak, Istenhez fohászkodtam. Egyszercsak megáll rajtam a szeme egy szürke lovas kozáknak. Kardját kihúzva vágtat felém, én meg rémülten futottam előle, éppen oda, ahol már vagy tizenöt embert sorakoztattak a kozákok. Én is közéjük furakodtam, a szürke lovas kozák nem jött tovább utánam. Ottan aztán vártam, hogy mit hoz a sors. Mert iskoláztak vélünk, hogy aki fogságba esik, levágják a kézit, vagy megtizedelik. A kozák kancsukával [korbács] igazgatta a sorakozót, ahányszor megálltunk, mindig az jutott eszembe, no most fognak tizedelni! így fogtak el június 15-én. Előbb gyalog mentünk, minden nap 25 vagy 30 kilométer. Tarnopolban vonatra ültünk, és Kievig vonaton utaztunk. Kiev városában kiszálltunk, és a gyűjtőlágerben elhelyezkedtünk, barak nem jutott mindnyájunknak, annyian voltunk. Étkezést is három napban egyszer kaptunk. Amikor megadták a jelt az ebédhez, akkor már törte, zúzta egymást az éhes tömeg, a gyengéknek az útból vissza kellett jönni, mert letaposták, legázolták őket az erősebbek. [Negyedik nap] felszólítottak, ki akar munkára menni? Jelentkeztünk, csakhogy megszabadulnánk a lágerból. Ilyen rossz már úgyse lesz sehol. [...] Még aznap vonatra ültünk, de nem tudtuk, hogy hova visznek. így utaztunk mink 32 napig. Elértünk egy kikötővárost, amit névszerint Szorokának hívtak. [...] Vasúti síneket kellett lehányni vagonokról. Bizony sokat megtörtént, hogy csak akkor vettük észre, hogy lelökték a sínt, mikor már a lábunknál volt. Olyan éhen voltunk, hogy nem láttunk. Az a 32 nap tette, amikor összesen 16-szúr étkeztünk. Node, nem baj, megsegített az igaz Isten. Lehánytuk a síneket, és kaptunk fejenként egy rubel ötven kopeket. Megkértük az orosz katonát, eresszen el kenyeret venni. Mindnyájan vettünk egyet-egyet, és jól laktunk, amúgy magyarosan. Másnap hajóra ültünk, és mentünk vagy két napot hajón. Akkor kiszálltunk a Kóla félszigeten... Még gyalog kellett menni vagy 3 óra hosszát, ekkor értünk el rendeltetési helyünkre. Itt már üres barakok vártak ránk. Itten mindent adtak: élelmet, ruhát, jó lakást... A munka vasútépítés volt. [...] Minden nap mentünk munkára, nem tudtuk, mikor van vasárnap....] azér már nem volt jó sehogy, igen sokan megbetegedtek, meg is haltak. A levegő volt-e az oka, vagy a 45 fokos hideg, de egyre csak fogytunk. (Komjáthy János visszaemlékezése) M it je le n t az iskolázás" és a tizedelés kifejezés a szövegben? M ilyen sors v itt a hadifoglyokra? FORDULAT A HÁBORÚ MENETÉ BEN 1917 márciusában (a korabeli orosz naptár szerint februárban) a ki-; merült Oroszországban forrada-f lom robbant ki, s összeomlott a cári rendszer. Az új vezetés nem tudta megállítani az állam és a hadsereg bomlását, sőt, 1917 novemberében (októberében) a háborúelleneá ra^káíis fbrradal- marok, a bolsevikok vették át a hatalmat. A bolsevik vezetők hosszas, ha-f di cselekményekkel^ is megszakított tárgyalásokat folytattak N ém etországgal, majd a felek különbékét írtak alá. A breszt-litovszki bekében (1918. március 3.) az új orosz állam mintegy 780 ezer négyzetkilométernyi területet veszített, ahol a háború előtt kb. 50 millió ember élt. Az Oroszország kiesésével szerzett előnyüket a központi hatalmak nem tudták kihasználni, miközben egy sokkal erősebb ellenfelet szereztek maguknak ben a ném et vezetés korlátlan tengeralattjáró-háború segítségével akarta m egtörni az antant erejét. Ez azt jelentette, hogy a német búvárhajók, előzetes figyelmeztetés, nélkül elsüllyeszthettek minden., akár semleges hajót lé,: amelyről azt gyanították^ hogy angol vagy francia kikötőbe tart. A lépés óriási felháborodást váltott ki a semleges államok körében, különösen az Amerikai Egyesült Államokban áprilisában az USA. hadat üzent a központi hatalmaknak,_ s példáját hamarosan számos latin-amerikai állam is követte. _ Az amerikai közvéleményt már korábban is sokkolta, amikor - számos amerikai áldozatot követelve - a németek 1915-ben elsüllyesztették a Lusitania nevű utasszállító hajót, s a felháborodást csak fokozta az ún. Zimmermann-ügy. ArthurZjmmermann német külügyminiszter ugyanis titkosított táviratban támogatásáról biztosította Mexjkót egy esetleges, az Egyesült Államokkal vívott háborúja esetén. A brit titkosszolgálat elfogta az üzenetet, ttiegfejtette és az USA tudomására hozta a veszélyt

7 AZ ANTANT GYŐZELME / 15 A KÖZPONTI HATALMAK ÖSSZE OMLÁSA A N ém et Császárság hadiipara a háború alatti legm agasabb term elési szin tjét 1918 elején érte el, s az orosz különbékének köszönhetően minden addiginál nagyobb hadsereget vonhattak össze a nyugati fronton. Az antant erői azonban m ég nagyobbak voltak, s a tavasz folyam án m egérkeztek az első kiképzett am erikai hadosztályok is. A z 1918 m árciusában elind ított ném et offenzívát ism ét m egállították (második mame-i csata), m ajd a nyár folyam án az antant ellentám adásba lendült. Az antant erejéből még arra is futotta, hogy egyidejűleg a török és a balkáni frontokon is támadást indítson. A központi hatalmak összeomlása itt vált először nyilvánvalóvá. Szeptem ber 29-én B ulgária aláírta a fegyverszüneti egyezm ényt, ezzel a Balkánon m egnyílt az út az O sztrák-m agyar M onarchia déli határai felé. O któb er 30-án a tö rök korm ány írta alá a feltétel nélküli kapitulációról szóló okm ányt, m ajd novem ber 3-án, Padovában a M onarchia képviselői. Ez utóbbi állam valójában ekkor már nem is létezett: október folyamán az ún. Nemzeti Tanácsok vették át a hatalmat Prágában, Zágrábban, majd Budapesten és Bécsben is. A német katonai vezetés egy része nem akarta elfogadni a feltétel nélküli kapitulációt. A német nép és a hadsereg azonban már nem akarta folytatni a kilátástalan küzdelmet: november elején forradalmi hullám söpört végig az országon. N o vem ber 9-én B erlinben kikiáltották a köztársaságot, szociáldemokrata ideiglenes kormány alakult, II. Vilmos császár elhagyta az országot. N ov em ber l i án a n ém et m eg h atalm azottak a co m p ié g n e -i erd ő b en aláírták a fegyverszüneti egyezm ényt április 15-e. Ma van az oroszoknak húsvétvasárnapja, csend van az egész vonalon. A 3. zászlóaljnál, Szerdahelyi főhadnagynál barátkoznak az oroszokkal. Négy orosz tiszt átjön, itt ebédeznek, egészen estig maradnak. Megbeszélik, hogy nem tüzelnek egymásra, míg parancsot nem kapnak rá, de ezt időben közölni fogják egymással. A közös ebéd után fénykép is készült, a képért az orosz százados fog ismét átjönni. Szerdahelyit néhány tiszttel ebédre hívják holnapra. A legénység is nagy barátkozásban van az oroszokkal. Előttünk is akartak oroszok átjönni, de a köztük lévő tatárok és egy főhadnagy géppuskával rájuk tüzelt, mire visszafutottak. A barátkozó oroszok szerint a tatárokat és a főhadnagyukat elverték. A főhadnagyot a verés következtében kórházba is kellett szállítani. (Sáray Ferenc százados harctéri naplója) t Mivel magyarázható a frontbarátkozás" jelensége? Vajon milyen következményekkel járt? A KÖZPONTI HATALMAK ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK 1918 JÚNIUSÁBAN 9 A térkép alapján mi feltételezhető a szemben álló felek erőviszonyáról? 9 Milyen adatokra lenne szükség ahhoz, hogy a valóságos erőviszonyokat megállapítsuk? A háború után a központi hatalmak közvéleményében elterjedt az ún. tőrdöfés-legenda : egyes jobboldali politikusok azt hangsúlyozták, hogy országaik hadseregét nem a frontokon győzték ie, ha- Domboldalba beásott osztrák magyar katonák, 1916 körül. A háború a harcoló katonák számára szinte életformává vált.

8 j ó l A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI Nálunk a tisztekkel egy helyiségben sem volt szabad bemenni sorkatonának, altisztnek sem. Kassán a Főutcán az én időmben csak a nyugati járdán mehetett vagy sétálhatott a sorkatona, a keleti a Tiszteké volt első felében nagy volt az élelmiszer hiány. Blokkra lehetett csak élelmiszert kapni. A városon nyílt lázongások is voltak. Egyik április délután az összes laktanyába erősen fújták a riadót. Ez annyit jelentett, hogy minden katona a leggyorsabb iramban a kaszárnyába futott. Akkor éjjel hallottuk, hogy a városháza előtt tüntetők, főleg asszonyok egy rendőrt agyonvertek, kettőt súlyosan összetörtek, többen megsebesültek. Már a harctérre induló menetszázadok csak zárdugattyú nélkül [azaz használhatatlan állapotban] vitték a puskát. Már nem volt megbízható alakulat. (Szőr Dániel visszaemlékezése) 9 M ilyen állapotok uralkodtak a M onarchia hadseregében és a civil lakosság körében 1918-ban? M i volt az elégedetlenség oka? 0 /M/t jelent a blokkra kapni" kifejezés? FÖLDKÖZI A BRESZT-LITOVSZKI BÉKE SZERINTI HATÁRVONAL ÉS AZ 1918 ŐSZI FEGYVERSZÜNETI VONALAK 0 Hogyan hathatott a breszt-litovszki béke Németország katonai helyzetére és a kormány háborús elszántságára? 0 M ely vesztes országoknak kellett 1914-es határain belülre vonulnia a fegyverszünet alapján? 0 M ely vesztes országnak kellett legnagyobb mértékben területeket feladnia a fegyverszünet alapján? M i ennek az oka? V országhatár, 1914 a breszt-litovszki béke határvonala, III. 3. a Németországgal kötött compiégne-i fegyverszü XI. 11. A háború alatt sokat fejlődött a repfilés technikája'; de a kétfedelű, törékeny gépek még nem váltak igazán hatékony harci eszközzé. > a Bulgáriával kötött fegyverszüneti vonal, IX. 29. az Oszmán Birodalommal kötött fegyverszüneti vonalak, 1918.X. 30. az Osztrák-Magyar Monarchiával kötött padovai fegyverszüneti vonal, XI ladikölcsön jegyzésére buzdító plakát. A háború kezdetén az emberek anyagilag is támogatták kormányaikat, ún. hadikölcsönt jegyeztek. Az ' államkötvények azonban a háború után elértéktelenedtek. nem az 1918 őszén kirobbant forradalmak kényszerítették ki a megadást, vagyis hátba döfték hazájukat. Valójában Erich Ludendorff tábornok, a német hadsereg vezetője: már szeptember 29-én bejelentette a koronatanács ülésén, hogy a hadsereg állapota a katasztrófa elkerülése érdekében azonnali fegyverszünetet igényelj Ezért a német kormány már ezen a napon úgy döntött, hogy fegyverszünetet kér, s ezt javasolják a Monarchiának és az Oszmán Birodalomnak is. Az október elején elküldött német, osztrák-magyar és török fegyverszüneti kérelmekre adott válaszok leszögezték, hogy a fegyverszünet előfeltétele a még megszállva tartott területek kiürítése. A HÁBORÚS CÉLOK VÁLTOZÁSAI A háború kitörésekor a *szövetséges nagyhatalmak céljaikat nem mindenben egyeztették, azzal azonban tisztában voltak, hogy győzelmük esetén esélyük lesz a térkép alapos átrajzolására. Az elhúzód dó háborúban az antant nagyhatalmak szövetségeseiknek tett területi ígéreteiket titkos szerződésekben rögzítették. Az-elienfelek jelentős területéinek odaígérése fontos eszközzé vált az új szövetségesek megnyerésében. Különösen fontos kérdéssé vált a sok-v nemzetiségű birodalmak sorsa. Az antant vezetői viszonylag korán beletörődtek abba, hogy az Oszmán Birodalom, amelyet közel egy évszázada az ő fellépésük tartott életben, a háború után felbomlik. Terveik szerint a tengerszorosok környéke Oroszország kezébe került volna, az arabok lakta területek e t biztosították az arab függetlenségi mozgalmak számára, és ;g,nemzeti ottv hont ígértek Palesztinában a zsidóságnak. D e, még ennél is fontosabb volt, hogy Anglia és Franciaország felosztotta egymás között a közel-keleti területeket. Az orosz forradalom után azonban az orosz igényekkel már másként, számoltak, sőt, az orosz birodalom számos területének a sorsa is megkérdőjeleződött. Miután Oroszország központi területein az antanttal is ellenséges bolsevikok kerültek hatalomra, az angolok és a franciák tám ogatták a függetlenségre törekvő nemzeti m ozgalmakat.

9 A Z ANTANT GYŐZELME / Nyíltan letárgyalt békeszerződések, amelyek megkötése után nem lesz többé semmiféle titkos nemzetközi megállapodás [...] 2. A hajózás teljes szabadsága a parti vizeken kívül eső tengereken [...] 3. [...] egyenlő kereskedelmi feltételek megteremtése [...] 4. [...] a nemzeti fegyverkezéseket a [...] legalacsonyabb szintre csökkentik. 5. Az összes gyarmati igények szabad, elfogulatlan és teljesen pártatlan rendezése, annak az elvnek a szigorú betartása alapján, hogy... az érdekelt lakosság érdekei ugyanolyan súllyal essenek latba [...] Oroszország akadálytalanul és korlátozás nélkül alkalmat kapjon saját politikai fejlődésének és nemzeti politikájának független meghatározására [...] 7. [...] Belgiumot ki kell üríteni és helyre kell állítani [...] 8. Az egész francia területet fel kell szabadítani és elözönlött részeit helyre kell állítani [...] Elzász-Lotaringiát [is beleértve] [...] 9. Az olasz határokat a világosan felismerhető nemzetiségi vonalak szerint kell kiigazítani. 10. Ausztria-Magyarország népei számára, amelyeknek helyét a nemzetek között oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségeit. 11. Romániát, Szerbiát és Montenegrót ki kell üríteni [...] Szerbiának szabad és biztosított kijáratot kell adni a tengerhez [...] 12. A jelenlegi Oszmán Birodalom török részeinek teljes szuverenitást kell biztosítani, de a többi nemzetiségek részére, amelyek most török uralom alatt élnek, biztosítani kell létük feltétlen biztonságát, önálló fejlődésük teljes és zavartalan lehetőségét. A Dardanellákat állandóan nyitva kell tartani mint nemzetközi garanciákkal biztosított szabad átjárót [...] 13. Független lengyel államot kell létesíteni [...] [amelynek] szabad és biztosított kijáratot kell biztosítani a tengerhez [...] 14. [...] meg kell alakítani a nemzetek általános szövetségét avégből, hogy a nagy és kis államok politikai függetlensége és területi sérthetetlensége kölcsönös garanciákkal egyaránt biztosíttassék. (Wilson amerikai elnök 14 pontja, január) 0 M elyek voltak a korábban is hangoztatott antant hadicélok, és m elyek az újak? 9 M it értettek a kortársak a w ilsoni pontokból kiolvasható nem zetek önrendelkezési elvén"? 9 M ilyen ellentm ondások fedezhetők fel a szövegben? 9 M ely pontok végrehajtása nem állt az egyes nagyhatalmak érdekében? EÉIshH! Osztrák magyar híradós katonák, 1917 körül. w vnflr flmpj' Ferenc József utóda, Károly ( ) katonái között 1918-ban. mm m! mm i, & 3 Ü A Munkás- és Parasztkormány [...] valamennyi hadviselő népnek és kormányainak azt javasolja, haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat az igazságos, demokratikus békéről. Igazságos vagy demokratikus békének [...] a kormány az annexiók [...] és hadisarc nélküli azonnali békét tekinti. [...] Ha valamely nemzetet erőszakosan visszatartanak egy bizonyos állam határai között, ha ennek a nemzetnek kifejezett kívánsága ellenére [...] nem adják meg azt a jogot, hogy szabad népszavazással, az annektáló vagy általában az erősebb nemzet csapatainak teljes kivonása mellett, a legkisebb kényszer nélkül döntsön államformájáról, akkor az ilyen egyesítés annexió, vagyis hódítás és erőszak. [...] A titkos diplomáciát a kormány megszünteti és [...] haladéktalanul hozzáfog a földbirtokosok és tőkések kormánya által februártól október 25-ig jóváhagyott vagy megkötött titkos szerződések teljes nyilvánosságra hozásához. (A bolsevik orosz kormány békedekrétuma, november) 0 Mit ért a bolsevik kormány annexió" alatt? 9 Milyen következményekkel járhatott Oroszország számára az annexió elutasítása? 9 Milyen titkos szerződésekről esik szó a szövegben? 9 Milyen hatást válthatott ki a titkos szerződések nyilvánosságra hozatala? ü Kalauznők. Az első világháború meggyorsította a nők munkába állását. Beolvasztásra összegyűjtött harangok a csepeli Weiss Manfréd gyárban, A harangokból többnyire ágyúcsöveket öntöttek.

10 18 / A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI ANTANT IGERETEK ES AZ ANTANT SZOVETSEGESEK TERÜLETI KÖVETELÉSEI KÖZÉP- ÉS DÉLKELET EURÓPÁBAN ÉS KISÁZSIÁBAN m államhatárok, 1914 a szerb területi követelések a maximális csehszlovák területi igények Dlaszországnak ígért területek Romániának ígért területek Oroszországnak ígért területek Görögországnak ígért területek T E NGBR Az antant mértékadó politikusai sokáig nem törekedtek az Osztrák Magyar Monarchia teljes feldarabolására, bár az emigráns cseh és délszláv politikusok erre próbálták rávenni őket A háború előrehaladtával azonban az antant politikusainak meggyőződésévé vált, hogy a Monarchia mindig a német érdekek kiszolgálója marad, s tanácsosabb felhasználva a nemzetiségi mozgalmakat kis nemzetállamokat létrehozni a birodalom területén, amelyek mind Németország, mind az új. Oroszország ellensúlyai lehetnek, A titkos egyezményeken' alapuló hagyományos diplomáciát 1917-től kezdődően két oldalról is megkérdőjelezték: egyrészt az orosz bolsevikok, másrészt az amerikai kormányzat. A bolsevik békeprogram és a nyűt diplomácia elve igen : vonzó volt, bár a gyakorlatban a forradalmi erők hatalomra kerülését segítette. W oodrow Wilson amerikai elnök 1918 januári 14 pontjában egy annexió nélküli, igazságos, a népek önrendelkezésén alapuló békét hirdetett meg. Az antanthatalmak milyen területeket ígértek oda szövetségeseiknek? Mely államoktól csatolták volna el ezeket a területeket? 9 Mely területeken ütköztek az antant szövetségesek érdekei? 9 Mi az oka annak hogy bizonyos területeket több országnak is odaígértek? 1917-ben Oroszországban forradalom robbant ki. A meggyengült nagyhatalom már nem volt képes ellenállni a központi hatalmaknak, s 1918 elején különbékére kényszerült. A német korlátlan tengeralattjáró-háború hatására az USA az antant oldalán belépett a háborúba. A háború előrehaladtával átalakultak a háborús célok is: az antant mindinkább a soknemzetiségű birodalmak felbomlásával számolt, Az orosz bolsevikok békedekrétuma, illetve Wilson amerikai elnök 14 pontja nagy hatást gyakorolt a háborús országok közvéleményére Sszére a központi hatalmak kimerültek, és fegyverszünetet kértek. Az Osztrák-Magyar Monarchián és Németországon forradalom söpört végig.

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

SZKA211_08. A szarajevói merénylet

SZKA211_08. A szarajevói merénylet SZKA211_08 A szarajevói merénylet tanulói a szarajevói merénylet 11. évfolyam 75 8/1 Mi történt Szarajevóban? Páros feladatlap Válaszoljatok a szalagcímek alapján a következő kérdésekre! Hogyan halt meg

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Az első világháború (1914 1918)

Az első világháború (1914 1918) SZAMOSI LÓRÁNT Az első világháború (1914 1918) 1. Európa a XX. század elején A XVI. századtól kezdve Európa folyamatosan gyarapodott, s a XIX. század végére már azt hitte, hogy a világ kiválasztott kontinense,

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

AZ I. VILÁGHÁBORÚ AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSA

AZ I. VILÁGHÁBORÚ AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSA AZ I. VILÁGHÁBORÚ AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSA Jún. 28. Gavrilo Princip a Fekete Kéz nevű nacionalista szervezet tagja Szarajevóban meggyilkolja Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. Monarchia

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

tüzérség, tankok, rádióval irányított bombák, harci repülőgépek, harci gázok, ismétlő puskák, tengeralattjárók

tüzérség, tankok, rádióval irányított bombák, harci repülőgépek, harci gázok, ismétlő puskák, tengeralattjárók Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 6. ročník, školský rok 2013/14 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Az első világháború. A háborúba lépés okai, célja. Németország

Az első világháború. A háborúba lépés okai, célja. Németország Az első világháború A háborúba lépés okai, célja Németország Ausztria-Magyarországgal szövetségben áll, hogy így kerülje el a növekvő politikai elszigetelődést, és hogy a kívülről-belülről veszélyeztetett

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

20. századi egyetemes történet I. Európa Németh, István

20. századi egyetemes történet I. Európa Németh, István 20. századi egyetemes történet I. Európa Németh, István 20. századi egyetemes történet I. Európa Németh, István Publication date 2005-03-31 Szerzői jog 2005-03-31 István, Németh (szerkesztő); Szerzők Kivonat

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET. Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI. Állóháború lövészárok-hadviselés / állásháború

Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET. Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI. Állóháború lövészárok-hadviselés / állásháború Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az első

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) -----------------

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN

AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN Anglia Nagy gyarmatbirodalommal rendelkezik (India, Egyiptom, Szudán, Kenya, Nigéria, Pretoria). A pénzügyi és kereskedelmi világ vezetője.

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

HERE I STAND 1. BEVEZETÉS 2. JÁTÉKTÁBLA Mezők erődített mező kulcserőd választófejedelemségi székhely erőd erődítetlen mező otthoni mező

HERE I STAND 1. BEVEZETÉS 2. JÁTÉKTÁBLA Mezők erődített mező kulcserőd választófejedelemségi székhely erőd erődítetlen mező otthoni mező HERE I STAND A fordítás az eredeti szabály struktúrájának megfelelően épül fel, de sok helyen tömörítettem rajta, illetve kihagytam speciális eseteket, felsorolásokat, példákat, képeket, stb. Főleg a szabály

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Egy kárpát-medencei sorsforduló

Egy kárpát-medencei sorsforduló Egy kárpát-medencei sorsforduló Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán * I. Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán

Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán Történelemtanítás a gyakorlatban Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán Dupcsik Csaba A DIAGRAM MINT DIDAKTIKAI ESZKÖZ A diagramok adatsorokat jelenítenek meg látványos formában. Nem

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Indiai titkaim 31 Törökország európai része

Indiai titkaim 31 Törökország európai része 2011 május 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 31 Give Indiai titkaim 31 Give Indiai titkaim 31 Mérték Give Indiai titkaim 31 Give Indiai titkaim 31 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI ELŐZMÉNYEK

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI ELŐZMÉNYEK 1 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI ELŐZMÉNYEK I. NAGYHATALMAK HELYZETE: 1. Nagy-Britannia: kontinentális egyensúlyra törekszik (Európában egyik nagyhatalom se legyen túlságosan erős) belpolitika:

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban A Magyarországi Tanácsköztársaság történetének megítélése az elmúlt több mint kilenc évtized során

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben