2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint"

Átírás

1

2 2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év fordulónapja: Budaörsi Településgazdálkoási Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) orszám A tétel megnevezés Előző év adatok eft-ban Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kíérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09 Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok) Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 20. Tartsan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22. vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése a vállalkozás vezetője 1

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száa Az üzleti év fordulónapja: Budaörsi Településgazdálkodási kft MÉRLEG eszközök (aktívák) sorszám A tétel megnevezés Előző év adatok eft-ban Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 26 B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk Egyéb készletek 34 II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN ( sor) a vállalkozás vezetője 2

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év fordulónapja: Budaörsi Településgazdálkodási Kft. MÉRLEG források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezés Előző év adatok eft-ban Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: a.)visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSGEK ( sorok) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben a vállalkozás vezetője 3

5 Sorszám Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év fordulónapja: Budaörsi Településgazdálkodási Kft. MÉRLEG források (paszívák) A tétel megnevezés Előző év adatok eft-ban Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 71. II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 78. vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kövények 83. Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 88. vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN( sor) a vállalkozás vezetője 4

6 2012 éves beszámoló eredmény-levezetése A összköltség eljárással Sorszám Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év fordulónapja: Budaörsi Településgazdálkodási Kft. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS ( összköltség eljárással) adatok eft-ban Előző év(ek) A tétel megnevezés Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 0 0 III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.--V.- VI.-VII.-VIII.) a vállalkozás vezetője 5

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év fordulónapja: Budaörsi Településgazdálkodási Kft. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS ( összköltség eljárással) adatok eft-ban Előző év(ek) Sorszám A tétel megnevezés Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyereség 15. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Sorból kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam vesztesége 18. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések értékpapírok értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( +A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F ) a vállalkozás vezetője 6

8 2012. évi beszámoló kiegészítő melléklete 7

9 Általános rész 1. Általános bev ezető BTG Budaö rsi Te lep ü l ésg azd á lkodási Korlátolt F el előss égű Társ aság 2040 Budaörs Dózsa György u. 21. Adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Te lep h el ye ink: Budaörs, Léva i utca Budaörs, Hárs fa utca Budaörs, Vasút utca hrs z: Budaörs, Vág ány-m en y e cske u t c a hrsz: / Tö rökbál int, Kinizsi utca 1 5. El érh et ős ég eink: Telefon és fax: 23/ cím: Lakótelepi iroda: Budaörs, Napsugár sétány 7. Telefon és fax: 23/ és 23/ cím: Internet hozzáférés: Tu lajdonos: Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs Szabadság út 134. Ügyv e zet és Tamá s Er vin Ügy ve zető Halag M ónika G azd as ág i ig az g at ó Dr. Sal Béla M űs za k i i ga z gat ó Né met h Feren cn é Fő kö n yve lő ( Besz ám o ló ké sz ít ő j e) Pénzügym in i szt ér i um sz ám ú n yil ván t ar t ás a szer in t kö n y vv it e li szo lg ált at á st vé gző m un ka v ál l aló ja a BTG KFT - n ek 8

10 Felügye lő Bi zottság N é v B i z o t t s á g i p o z í c i ó J o g v i s z o n y l e j á r a t a : Káhn János Eln ö k Bíró Gyu l a Tag He rmann Jó zsef Tag Kapitány Gábor Tag Káló cz i Imr e Tag Könyvv izs gáló Dr. Print z és Társ a Nem zet k ö zi Kön y vvizs gáló K ft 1111 Budapest, Böl cső utca 6. Ig.s zám : Dr. Print z János be j e g y z e tt k ö ny v v i z s g á l ó Ig.s zám : Főbb tevék en ys ég ek - Gőz-, melegvízellátás - Hulladékgyűjtés,- kezelés - Parkgondozás, zöldterület-gondozás - Sportlétesítmény működtetése, M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység, Sport, szabadidős képzés, Egyéb sporttevékenység 9

11 A s zám vit e l ről s zóló évi C. t örvé ny ala p já n a p iac g az das á g m űkö dé s é hez né lk ülözhetetlen, hogy a pi ac s zereplő i s zámár a hozzáfé rhetően, dönt é s e i k me gal a pozás a é rde ké be n m in d a v áll alko zók, m in d a ne m ny e reség -orie nt á lt s zerve zetek, v ala m int az e gyé b g az dál kodás t folytat ó s zerve zetek va gyoni, pé nz ügy i helyzetéről és azok alak ul ás áró l obje ktív in f ormác iók álljanak rende lkezésre. 2. Számv iteli politika lényeges jellemzői: 2.1. A könyvvezet és módja, a b eszám oló fajtá ja Tár s as ág un k a t ö b b szö r m ó dosít o t t s zá m vit e lr ő l s zó ló é v i C. t ö r vén y ( szám v it eli t ö r vény) a lap ján kö n yvvezetésében a kettős kö n y vv it e lt al ka lm az za, és éve s b esz ám o ló készít ésr e kö t e lezett december i fo r duló n ap p a l. A beszám o ló a sz ám vit e l i t ö r vénybe n r ögz ít ett al áb b i t a go l á sb ó l á ll : mé rleg er ed m én y k i mu t atás cash-fl ow k i mu t atást is tartal ma zó kieg észítő mell ék l et Az éve s b esz ám o ló v a l egy ide jű le g a Tár s as ág a z Ü zlet i J elentését i s elk észít i. Tár s as ág un kn ál a s zám vit e l i t ö r vény / 2/ b eke zdé se érte lm ében kö t ele ző a kö n yvv i zs gá l at, az éve s b esz ám o ló a ud it á lá sr a ker ü l. A b eszám o ló t a t ö r vényi e lő ír áso kn a k m egfele lő en letétbe helye zz ü k. 10

12 2. 2. A bes zám oló öss z eáll ításának mó d ja és időr en d j e A b esz ám o ló ö ss ze ál l ít á sa az é ve s z ár l a t r a épül. A z é ve s z ár lat keretében kerül so r a t ár g yidősz a k g a zda sá g i eseményein e k t e lje ssé t ételére, ell enőrzésére é s ö ss ze sít é sére. E lvé g z ésr e ker ü ln ek t o v áb b á a m érle g fo r duló n ap j a é s a m ér legké sz ít és n a p ja kö zö t t vé gb ement g azd as á g i események kö v etke zm ényeib ő l, il le t ve a p i ac i kö r ü lm ények v ált o zá sáb ó l eredően szü k sége s ko r r e kció s kö n yve lé s i fe lad at o k is. Tár s as ág un k a t á vh ő s zo l gá lt at ásr ó l szó l ó é v i XVIII. t ö r vény 18/A /B. -aib an e lő ír t s zám vit e l i szét v ál as zt á si kö t ele zettsé gének e leget t éve elké sz ít ette a t á vh ő á ga z at r a vo n at ko zó m ér legét é s eredménykim ut at ás át is, melye ket a b eszám o ló 9. sz.me l léklete tar t alm az. A Tár sa sá gn á l a éve s zár ás i fo ly a m at o k üt emezé sé vel ö s szh an gb an a m érlegkészít és n ap ja ként jan uár 3 1-e ker ült m e gh at ár o zá sr a A mérl eg és ered mén y k imu t atás for mája A mé rleg formá j a A BTG Kft. a sz ám v it eli t ö r vény 2 0. /1/ b e kezdéséne k m egfele lő en a z éves b eszám o ló h o z k ap cso ló dó - a sz ám vit e l i t ö r vény 1.sz. mell ék l et éb en elő ír t A vá lt o z at szer in t i m érle get állí t ja ö s sze. Az eredmé ny ki mut at ás form á ja Tár s as ág un k eredmény k im ut at á sát ö s sz kö lt s ég e lj ár á sr a ép ít ve h at ár o zz a m eg, a sz ám v it eli t ö r vény 2.s z. m e ll ékl etében szerep lő A v ált o za t szer in t. 11

13 2. 4. A z év es b es zámo ló k észítés e során alkalma zott ért ék el és i módszer ek és elj árás ok A szá mvit eli p olitikáb an m e ghatáro zott ért ék el és ek é s k imu t atások évb en módosításr a k erü ltek. A sz ab á ly zat ain kat az elm ú lt év fo lyam án fe lü l vi z sg ált u k, akt ua l iz á lt u k a z érvényben lévő jo gs z ab á lyokn a k m egfe le lő en módosít o t t uk. Az e lm ú lt g a zda sá g i é vb en t ö b b szö r ke r ült m ó dosít á sr a a z Adó é s j ár ulé k t ö r vény, n yil v án t ar t á sa in k at ennek m egfe lelő en vá lt o zt at t u k, i l letve egészít ettük k i. Év végén a h at ár o zo t t ide j ű e ls z ám o lásr ó l szó ló s z ál l ít ó s zám lá k a sz ám v it eli t ö r vényben m egh at ár o zo t t sz ám v it eli a lap e lve kn e k m egfelelő t elje s ít ési idő sz a k sz erin t ker ü lt e k r ö g zít é sr e kö n yve in kb en, í gy elv á la szt ó dott az áf a t eljesít ési idősza kt ó l Az a lkalma zott ért ék el ési elj árá sok és móds ze r ek Tár s as águn k a sz ám v it e li t ö r vényne k m egfele lő en a z e sz kö zö ket és fo r r áso k at egye dile g értéke l i. A t ár gy i eszkö zö kn é l az érté ke lés e gyed i és cso p o r t o s /önels z ám o ló kó d / n yil ván t ar t ásr a épül. Cso p o r t o t képezn ek a zo k a z eszkö zö k, am elye k f ajt a, h aszn o s ít á s i cé l, ü zembe h elyezé si i dőpont, b eszerzé si érték, il let ve elő á ll ít ás i kö lt ség, kö lt sé gh e ly é s fele lő s m egő r ző s zempontjáb ó l azo n o sn a k t ekin t h etők. A készleteket e gyed il eg érté keli T ár sa s á gun k. E gyed i értéke lésn e k m in ő s ü l a cso p o r t o san n y il v án t ar t o t t azo n o s p a r am éterekkel r endelke ző eszkö zö k át l ago s b esze r zési ár o n t ö r t énő értékelé se is. Év kö zb en a m e gfe le lő kö lt sé gs zám lá kr a kö n y veljük a vá s ár o lt an y ago kat, ár u kat, é v vé gén a lelt ár o z ásn á l, a va ló s m ennyiségn e k é s értékn e k m egfe lelő en vezet jü k át a ké sz let szám lá kr a. Saj át t ermelé sű készletein k n in csene k. 12

14 Amo rtizá ciós pol itika Az értékc sö k kenést T ár s as ág un k a sz ám vit e l i t ö r vényben fo g la lt ak szer in t értelm ezi a z a láb b i k iegé sz ít é sekke l. A Tár s as ág a t ár gyi e s zkö zö k t er v s zerinti le ír á sa kö r ében a b r ut t ó érté k al ap j án lin e ár i s le ír á st al k alm az. A leír ás i i dő és a leír ás i k u lcso k m egv ál as zt á s a a z adott eszkö z m űs za k i b ecslése a lap ján vár h at ó f i zi k a i elh a szn á ló d ás, er kö lc s i a v ul ás, az e sz kö z h as zn á lat á va l k ap cso lat o s jo g i é s egyéb ko r l át o zó t ényező k, gazd a sá gi é le t t ar t am al ap j án t ö r t énik. A lineá ris érték csökken és kulcsai a k övet k ezők : S zoftv er 33% Ép ü let ek és infrastru k t ú ra 2-7% Te rm el ésben h as zn ált gép ek és fe lszerel és ek : 14, 5-50% Irodai és szá mítást ech n ikai es zk ö zök : 14, 5-50% Jármű v ek : 20% 100 eft alatti imm ater iál is javak, tá rg yi eszk öz ök 100% Érték v es zt és ért ék el és i szabá lyai A Tár sa sá g a z adózás e lő t t i eredmény t erhére ért ékveszt ést képe z a m érlegkészít és fo r d uló n ap ján kö n yvein kb en kim ut at o t t vevő kin t lévő sége in kr e. Alkalma zott érték v es zt és i kulcsok: n ap között: 0% n ap köz ött: 2% n ap között: 5% 36 5 n apon túl: 20% 13

15 Eredmény kimutatás Értékesít és n ettó ár b evéte le eft Az értéke sít é s n ettó ár b evétele évb en 14,08 %- ka l n ö ve kedett a z elm ú lt ü z let évh ez képest. Az ár b e vétel al a ku l ás át a z 5.s z. mel lék l et t ar t alm az za é ven ként i m ego szt ásb an. Tár s as ág un k ü z leti é vb en elért ár b e vételét t áb lá z at b an m ut at ja b e. ü zlet ág an k ént az a láb b i e z e r F t - b a n e z e r F t - b a n % Tev ék en ys ég Bázis év Tár gy év Változás Távh ő s zo l gá lt at ás ,94 % Közt i szt as ág i s zo l gá lt at ás , 3 7 % Par kfenntar t á s, kö zt er ü let , 8 0 % fenntar t ás Ingat l an ke ze lés , 5 8% Vár o s i Us zo d a, Sportcsar n o k , 8 5% és Stran d Egyéb bevéte lek , 1 8% Ö sszes en : , 08% 14

16 A távh ő s zo l gá lt at ás ár b e véte lének a l ak u lá sa A é v e lső so r b an a t á vh ő t ermelést és a t á vh ő s zo l gá lt at ást ér in t ő jo g sz ab á lyok v ált o zá sa ir ó l s zó lt. A t á vh ő díja k ár m egál l ap ít á sa 2 0 é v ut á n vi ss z aker ü lt a n emzeti fe j leszt ési m in is zt er h at ás kö r ébe. A m ár c i u s 31- én h at ályb an lé vő t á vh ő díja kat a m in is zt er b efa gy as zt o t t a ar r a a z időre, am í g az ú j ár s zab á lyo zá s m ó ds zer t an át k ido lgo zz a a M a gy ar Energia Hivat al. A z e lő zete s e l képze lése k s ze r in t a z ú j ár kép zés b eve zetésére okt ó b er 1-ig k erült vo ln a so r, am i azo n b an n em történt m eg é vb en a h ő értékesít és át la g ár a Ft/GJ vo lt. Az ár b evéte l c sö k kenéséne k fő o k a az, h o gy a p an e lp r o gr am keretébe n ben t o váb b i két la kó épület felújít ás a t ö r t ént m eg. A 2 8 la kó épületből m ár a 24 m egúju lt. A felú j ít á st kö vetően a h ő energi a m egt a kar ít á s épülete n ként % kö zö t t i m értékb en a la k u lt, m ely i ge n jó eredménynek s zám ít. 15

17 A kö zt i s zt as á gi üzem ár b evéte lét p o zit í v v ált o zá s je l lemzi. Árbevételün k vá lt o z ás án a k e gyik fő o ka ab b an r ejlik, h o gy i dén b evezett ük a m at r ic a r endszert. Értesítettük a l a ko ss á go t, h o gy m at r ic a n élk ü li e dényzetben elh e lye zett h ul l adé ko t n em ál l m ó dun kb a n els zá l l ít an i. Ezért so kan je lentke zt ek ügy fé ls zo l gá l at un ko n, b ő vü lt a r egi szt r ált ü gyf ele in k s z ám a. A la ko s sá g é lt az za l a lehetősé gg el, h o gy a t énylege sen ke letke zett h u l ladé kn a k m egfe lelő űr m értékű edény zetet vá la s zt o t t a. Árbevételün k n ö ve kedé sének o k a az i s, h o gy b ő v ült a kö zs zo l gá lt at ás i szer ző désb en megh at ár o zo t t felad at o k k ö r e. Hó elt a kar ít á s, síko ss ág m entesít és Bud aö r s v ár o s t er ületén b en i s a z elő ző éve k gyako r l at án a k m egfe lelő en vége zt ü k ezt a fe lad at o t. Árb evételün k a l ak u lá sát ke dve ző en b e fo lyáso lt a a B iat o r b á gyon végzett sí ko s sá g m entesít é si fe lad at o k e l lát á s a, m elynek érté ke e Ft tal n ö vekedet t a z elő ző évh ez képest. 16

18 A par k és a kö zt er ület fenntar t ás ben a z elő ző évh ez képest l ehetőség n yílt b i zo n yos ú j zö ldfe l ül et i m un k ák k i al a kít ás ár a, am ir e a keretszer ző dése kr e m e gh at ár o zo t t fo r r á so k adtak lehetősé get t a v as zán Ön ko r m án yzat i t á m o gat á si sz erző dé sek t o váb b i lehetőséget a dtak egy egy szer i fe jle s z t ésr e Kam ar aerdő t erületén, am i kit er jedt a v ir á go s ít á sr a, e gynyá ri n ö vé n yek é s o s z lo p o n lévő m u sk át l i k, t o váb b á kö zt éri p ado k gy ár t á sár a és k ih ely ezé sére, v a lam in t ját szó es z kö zö k b eszerzé sére és kih e lye zésére. Fo n t o s felad at vo lt b en is a z u t cab út o r o k, fő le g p a dok, as zt a lo k felújít ás a. Külö n fi gye lm et s zentelt ün k a v ár o s b an az elm ú lt évekb en e lü lt etett fi at a l f ák at érin t ő fenntar t ás i m un ká kr a ( ko r o n a al ak ít ás, t án yéro zá s, lo cso l á s, t ám o sz lo p ig az ít á s st b.) de a ko r áb b an ü lt etett fá k go n dozás ár a is. A ját s zó eszkö zö k e ll enőrzéséne k és ja vít ás án a k dokum entálá sát h a v i r endszere ssé gg el fo ly am at o s an elvé geztük, a z i devo n at ko zó sz ab v án yo k elv ár á s ain ak m egfe lelő en. 17

19 Az in gat lan keze lé sh ez k ap cso ló dó ár b evétel A l ako ss ág i b ér leti d íj a k esetében n em t ö r t ént ár vá lt o z ás, i l letve a kö z ül eti díja k i s csak a Közp o n t i St at i szt ik a i H iv at a l á lt a l kö z zétett in f lác ió m értékével vá lt o zt ak. Az e lfo g adott Vagyongazd á lko d ás i S ze r ző dés érte lm ében t ő l az a l áb b i fe la dat ok h ár u lt a k t ár s a sá gun k r a: - a b érlemények kar b an t ar t ás a, álla gm e gó vá sa - ür es, f elújít ás, il l. b er uh áz á s al at t ál ló in g at lan o k ki ad ás ain a k fin an sz ír o z ás a - egyed i kö zü zemi m é r ő eszkö zö k k iépít ésének in t ézé se, fin an s z ír o z ás a - Vagyon keze lő á lt a l m e gkö t ö t t v a gyon -, t ű z é s e lem i kár ellen i b izt o s ít á so k f in an sz ír o z ás a, fe lm erült k ár o k in t é zése - egyéb rendkív ü l i k iad á so k f in an s z ír o zá s a. A felad at o k e ll át á sát a s zerző d ésb e n m egh at ár o zo t t m egb íz ás i, i ll. át a lán yd í j ellenében vé gz i t ár sa sá g u n k, t eljes kö r ű admin is zt r ác ió kí séretében. Vár o s i Us zo d a, Sportcsar n o k é s Stran d létesít m ényének ár b evéte l n ö vekedé se A es é v a s zo l g ált at á so k b ő v ít ése j egyében telt. Pé ld áu l: ús zá so kt at á s b evezeté se, búvár o kt at á s, bab a - m am a ús zá s, aqua fit n essz, mas sz áz s. A h ely isé ge k b érbead ás án a k kih as zn á lt sá ga i s n ö ve kedett, p l: fo drás z at, fo gl a lko zá s egé sz sé gü gy i ellát ás, st b. Az Önko r m án y zat ált a l b i zt o sít o t t s zo l g ált at ás v ás ár l ás díja n ő t t, am elyne k ért éke eft. A léte sít m ény é letében t ö r t éntekr ő l b ő vebben a z üz let i jelentésb en sz ám o l un k b e. 18

20 Az értékesítési árbevétellel összefüggésben számított mutatók Az e sz kö z ar án yos ár b e vétel a z t m ut at j a m eg, h o gy a v ál la l ko z ás Ft lekö t ö t t esz kö z ze l h án y fo r in t n yi ár b evé t elt r eal i zá lt. Öss zes le kö t ö t t eszkö z le vezetése Megn evezés év év Immat eri ális ja vak e Ft e Ft Tár gy i es zk ö zök eft eft Kés zlet ek eft eft Összes lekötött eszköz eft eft Megn evezés év év Értékesítés nettó árbevétele eft eft Összes lekötött eszköz eft eft Eszköz arányos árbevétel 31 8, 6 1 % 82,68 % A lekö t ö t t esz kö zö k ke l t ermelt ár b evéte l az e lm ú lt évh e z képest csö kkent, Ft lekö t ö t t esz kö z a é vb en 8 3% ár b e vételt r e al i zá lt. A t ár gy i eszkö zö k n agy ar án y ú v á lt o zá sá t a Bud aö r s Vár o sh á za ép ületéne k ap p o r t ja o ko zt a. Az épület érté ke jelenleg b efe je zetlen b er uh á zá sként v an n yil ván t ar t v a, m ive l a Fö l dhivat al a m a i n ap i g n em je gyezt e b e kö n yvébe a t ul a jdoncserét. U gyan ak ko r a Pest M egyei Cégb ír ó sá g b eje gye z ése m egt ö r t ént. 19

21 Eg yéb b e vét el ek eft Egyéb b evéte lek kö zö t t ker ü lt ek els zám o lá sr a a k ár eseménye kke l kap c so l at o s b evéte le k, az Önko r m án y z at, v a lam in t a M AV I R Z RT á lt a l n yújt o t t t ám o g at á sok ö s sz ege. A kö vet elése k v is sz aír t érté k veszt ése é s a m egt érült eljár ás i kö lt sé ge k i s it t ker ü lt ek elsz ám o l ásr a. Az elm últ ga zd as ág i évb en jelentősen n ö veke dett a M AVIR ZRT - t ő l kap o t t t ávh ő t ám o g at ás, melyne k kö n yvelt ö ss zege e Ft vo lt. Ennek o ka, hogy máju s 1 - t ő l az ál lam i t ám o g at ás 7 14 Ft/GJ - r ó l Ft/GJ-ra emelkedett novem b er 1 - t ő l t o váb b n ő t t az ál lam i t ám o gat ás m értéke Ft /GJ-ra. Amennyib en az év e le ji t ám o gat á s m értéke mar a dt vo ln a egé sz é vb en, ak ko r t o váb b i eft veszt esé g ün k keletke zett vo ln a. A megemelt t ám o g at á s ö ss zegébő l m eglé vő esz kö ze in ket kív án j u k felújít an i, új a kat b eszerezn i és a szo lg á l t at ás sa l k ap c so lat o s veszt esé g ün ket pótoln i, kin t lévő sége in k et fin an s z ír o zn i é vb en a h ő értékesít és át la g ár a Ft/GJ vo lt. Távhőszolgáltatás évi adatok Hónap Hőmennyiség GJ (lakosság) Hődíj árbevétel Ft Tüzelőanyag vásárlás költsége Ft Különbözet Ft Állami támogatás mértéke Ft/GJ Állami támogatás Ft Veszteség Ft Összes:

22 Az e lm ú lt ga zd as ág i é v b en az Önko r m á n yzat az U szo d a, Sportcsar n o k é s Stran d m űkö dteté séhez ö ss zesen eft ö s sze get b izt o s ít o t t, m elyből e Ft a é v i t ö b b lettámogat á sr a vo n at ko zo t t, í gy c sa k a é vr e vo n at ko zó t ám o g at á s eft é vb en a vé gr ehajt á so k m ű kö dése eredményeként a m e gt érült e l jár ás i kö lt s ég e Ft ö s sze gb en n ö ve lt e a z egyéb b evéte lein ket. Az elm ú lt é v b evételéhe z v is zo n yít va a n ö veke dés ö s s zege eft vo lt. 21

23 Anyagj el legű ráfo rd ítások eft Anyagkölts ég Igén yb ev et t szolgá ltatások érték e Eg yéb s zol gáltatás ok ért ék e Eladott áru k b es z er z ési érték e Közv et ít et t szol gáltatás ok ért ék e eft eft eft eft eft Az any ag költség n ö ve kedé sét az é v fo ly am án n a gymérté kb en b efo ly áso lt a, a sz ab a dpiaci gá z ár v ált o z ás a, va l am in t a v il l am o s energia ár a k emelkedé s e is. Anyagkölts ég me gos zlása : Megn evezés 2011.év év Üzem és kenőanyag eft eft Gázdíj eft eft Áramdíj eft eft Vízdíj e Ft eft Nyomtatványok, eft e Ft irodaszerek Egyéb anyag eft eft A es ü zlet i é vb en an yagje l le gű r á fo r dít á sa in k n ö ve kedé st m ut at n a k, ez ö ss zef ü ggé sb en van a z ár b e vétele in k n ö vekedé sé vel. Árbevétel n ö ve kedé s 14,08 % - o s vo lt, m í g an yagjelle gű r á fo r dít ás a in k 28,43%- ka l n ö ve kedte k. 22

24 Az a ny a ghány a d k i sz ám ít ás áv a l a t ermelé s an yag - v a gy m un k a igénye ssé gér e kap un k vá la s zt. A m ut at ó a zt m ut at j a m eg, h o gy a t evé kenysé gen b elül a z an yagr áfo r d ít á s m ilyen súll yal s zerepel. Brut t ó t ermelési érté k: Értékesít és n ettó ár b evéte le - Eladott /kö z vet ít ett/ szo lg á lt at á so k értéke - Eladott ár u k b eszerzé si érté ke Brut t ó t ermelési érté k Megn evezés 2011.év év Anyagkölts ég eft eft Bruttó termelési érték eft eft Anyaghán yad 23,52% 31,40 % Az an yagkö lt sé g n ö ve kedé se m iat t er edményün k csö kkent. E zt je lz i a m ut at ó s zám o k emelkedé se is. M értékét t ekin t ve azo n b an m egáll ap ít h at ó, h o gy t ár s as ág un k szo l gá lt at ás i t evékeny sége n em n e vezh ető an yagi gényesn e k. 23

25 S ze mél yi jel legű ráf ord ítás ok eft Bérk ö ltség Sz e m é l y i j e l l e g ű e g y é b kifizeté se k Bérj áru l ék ok eft eft eft Személyi je l legű r áfo r d ít á so k m ér leg so r o n a csö k kenés 2,20% - os a b áz i s évh ez vi szo n y ít v a. A dolgo zó k lét sz ám a 3,1 0 %- ka l csö kkent. A t ár gyé vb en fo gl a lko zt at o t t m un k av á l la ló k át l ago s st at is zt i k ai létszám a 12 5 fő m elyne k á ga zat i mego s z lá sát a 3. számú m ell ék l et t ar t a lm a zz a. Bár Tár sa sá g un k e gy sége s, m in den dolgo zó t érin t ő b éremelé st n em h ajt o t t vé gr e, a t ö r vény ált al kö t elező en elő ír t b ér ko m p enzác ió n a k m egfe lelő b érfe j leszt és m egt ö r t ént. A bé rkö ltség hány a d m e gm ut at j a, ho gy a k ö lt ségszerke zetben a bérkö lt sé g é s kö zt erhei m ilyen részar án yt kép vi se ln ek. Megn evezés 2011.év év Személyi jellegű ráfordítások eft eft Brut t ó t ermelési érté k eft eft Bérkö lt sé g h án y ad 55,12% 56,96 % A szemé ly i jelle gű r áfo r d ít á so k je lentős r észt kép v ise ln ek a kö lt s égszer ke zetben. Rends zeres h a v i át l a gb ér bemut at á sa : - szellem i fo g l al ko zt at o t t ak: , - Ft /hó/fő - fiz i ka i fo g l al ko zt at o t t ak: , - Ft /hó/fő 24

26 Ért ék cs ökken és i leírás eft Esz kö zö k értéke lése : Tár s as ág un k a b efe kt etett és fo r gó eszk ö zeit b eszer zési kö lt sé gen értékel i és t ar t j a n yilv án. Esz kö zö k értékc sö k kenése: A b efe kt etett eszkö zö k értékc sö k ke n ése lin e ár i s m ó d szerre l ker ü l els zám o lá sr a a s zám vit e l i p o lit ik áb a n r ö gzít ett elsz ám o l ás i ku lcso k al ka lm az ás áv a l, v al am in t a z ér vényes r endeletek al ap j án. A t erv s zerin t i értékcsö kkené st h av i gy a ko r is á gg a l á ll ap ít j u k m eg, és sz ám o l ju k e l. A Ft a lat t i egye di b eszer zési értékű t ár gy i eszkö zö k e setében, azo k h as zn á l at b a vétele ko r egy ö ss ze g b en szám o lj u k el a t er v s zerin t i értékcsö kkené st. L íz in ge lt a ut ó in k kö z ül m e g vá sár o lt un k m ar adván y értéken 1 d b gépjár m ű vet és 1 db gépjár m ű felép ít m ényt. L éva i ut c a i p r im er táv ve zeték s z ak as z c seréjét hajt o t t ák végr e Hő kö zp o n t o kb a ú j s zi v at t yúkat, tar t ál y o kat ke l lett vá sár o ln un k. A Vár o s i U szo d áb a m edencetiszt ít ó b e r endezés ker ü lt b eszer zésr e, va lam in t b izt o n s ág i megfi gye lő r ends z ert telepít ettün k. Az évkö zb en m egr o n g á ló dott sze le kt í v h u l lad ékgy űjt ő t ár o ló k p ó t lásr a ker ült e k. A p ar kb an h as zn á lt elh as zn á ló dott ki s gépeket, szer sz ám o k a t lecseré lt ük ( sö vénynyír ó gép, fűka s za st b.). L o p ási kár o k at p ó t o lt u n k m in den terül e t en. Terven f e lü l i értékc sö k kenési le ír á s els zám o lá sár a n em ker ült so r. A fele sle ge ssé vá lt, m e gr o n gá ló dott il let ve r endelt eté ss zer űen n em h aszn álh at ó eszkö zö ket le selejt e zt ü k, azo k kö n yv szer in t i értéke n u ll a vo lt. 25

27 A m űs z ak i e s zkö zö k t ö b b sé ge m ár e lér t e a t er veze t t h as zn á lat i időt, í gy értékcsö kkené si le ír ás m ár n em kép ző dik ut án u k, e zá lt a l a t o v áb b i b ő vít ése k p énzfo r r ás án a k m egt eremtésé b en már n em elég h at éko n yak. Eg yr e inkább elavult es zk ö ze ink áll ományát n em sikerü lt az avulás mé rték én ek m egf el el ően p ótolni. Az é rt é kcsökkené s i leírás i hány a d al ap j á n m egít élh ető az értékc sö k kené s szerepe a kö lt sége kb en. M egm ut at ja, h o gy az érté kcsö kkené s, m in t sz ab adon elkö lt h ető fo r r ás, milyen ar án yt képvise l a kö lt sé gs zer kezetben. Megn evezés 2011.év év Értékcsö kkené si le ír ás eft eft Brut t ó t ermelési érté k eft eft Értékcsö kkené si le ír á s i h án yad 5, 56 % 5, 44 % Az é rt é kcsökkené s i leírás hány a da ige n alac so n y értéket képvise l é s csö k kenést m ut at. A z eszkö zö k m ég n ettó értéken is jelentős r észar án yt képvise ln e k a t ár s a sá gun k v a gyonáb an. 26

28 Eg yéb r áfo rd ítások eft Tételei: M egn eve zés Els zám o lt értékv eszt és Behajt h at at l an kö vete lé sek leír ás a Önko r m án yzat i adók eft eft e Ft eft Az e ls zám o lt értékveszt és b em ut at ás át üz let ág an ként a 2. s z. m el lék l e t t ar t alm az z a. Az adó s m in ő sít é se a l ap j án az üz let i év m érleg fo r d uló n ap j án fennál ló é s a m érle gké s zít é s i dőpontjái g p énzügyileg n em r endezett kö vetelés ekn é l értékve szt é st s zám o lt un k e l, a m érle gk ész ít és időpontjáb an r ende l kezé sr e ál ló in fo r m ác ió k a lap ján. Az érté kv eszt és le ír á s i ku lc so k a s zá m vit e li p o l it i k áb an m e gh at ár o zo t t sz áz a lékb an került e k m egál l ap ít á s ra. M értékü k a kö vet kező : n ap kö zö t t 2% n ap kö zö t t 5% 36 5 n ap o n t úl 20 % BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉSEK ÖSSZESÍTŐJE JOGCÍMEK SZERINTI BONTÁSBAN: Megnevezés ISMERETLEN KIS ÖSSZEGÜ JOGTALAN VÉGREHAJTÁS NEMLEGES NINCS KIELÉGÍTÉSI ALAP ÖSSZESEN: TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS LAKÁSBÉRLETI DÍJ ÖSSZESEN:

29 Önko r m án yzat i adók t ar t alm a: - gépjár m ű adó : eft - h elyi ip ar űzé s i adó : eft - t elekadó : 208 eft - épít m ényadó : eft Az adónemek kö z ü l cse kély mértékb en a helyi ip ar ű zé si adó csö k kent. 28

30 Üzemi tevékenység eredményének levezetése + Belföldi értékesítés nettó árbevétele eft + Eg y éb b ev ét el ek eft - Anyagj ell egű rá fo rd ítások eft - S zem él yi jell egű ráfo rd ítások eft - Érték csökken ési leí rás eft - Egy éb rá ford ítások eft Üzemi t ev ék en ység er ed m én ye eft Pénzügy i m ű ve letek eredményéne k le ve z etése: Pénzügy i m ű ve letek b e vétele i Befektetett pénzügyi eszközök kamatai Egyéb jó v á ír t kam at o k Ö sszes en : 0 eft e Ft eft A b efekt etett p énzügyi eszkö zö k k a m at ai eredmény so r o n a jó vá ír t kam at o k eleme c sö k kent je lentős m értékben 56, 59 %- ka l. Az é v fo lyam án a p énzeszkö zein k lekö t é séve l p r ó b á lt un k b evéte lt s zere zn i sz ám l ave zető b an k un kn ál. C seké ly ö ss zegb en ez is n ö ve lt e kam at b evétele in ket. 29

31 Pénzügy i m ű ve letek r áfo r d ít ás a i Fi zetendő k am at o k é s kam at jell. r áfo r dít áso k Egyéb pénzü gy i r áfo r d ít á so k Ö sszes en e Ft e Ft eft A f izetendő k am at o k és k am at je lle g ű r á fo r dít á so k csö kk entek, 5, 5 1 %-kal. Koráb b i l ik v id it ás i p r o b lémáin k ka l ellentétben az elm últ ü z leti é vb en h at ár i dőn belü l ele get tud t un k t enni a k ö t elezettsé ge in kn e k. Pén zü g yi mű velet ek er ed m én ye S zokásos vá llalkozás i er ed m én y Ren d k ívüli b evét el ek Ren d k ívüli rá ford ítások eft eft 0 eft eft A r endkí vü l i r áfo r d ít á so k n a gymértékű n ö ve kedé sének o k a a 32 6/ (VIII. 1 5.)ÖKT s z. h at ár o zat al ap j án elen gedett t erem és p ály a b érleti d íj hát r al ékok k iv ezeté se. Tám ogatások : Szent Erzsébet Gyermekal ap ít ván y L át ván y - csap at sp o r t t ám o gat á s ( TAO tv.sz erin t ) 20 eft eft Rendkívü l i eredmény Adózá s elő t t i eredmény Adófizetési kötelezettség /Tár s as ág i n yeresé g adó/ Mérl eg s z erinti er ed m én y eft eft e Ft eft 30

32 A vállalkozás jöv edelmezőségének elemzése A jö vede lm ező sé g i m ut at ó k a v á ll al ko zá s m űkö dé sének eredményességét feje z ik ki. A z elem zés so r án egye s eredménykat egó r iá k at va l am i lye n vetít é si al ap h o z ( erőfo r r ás, ár b evétel, kö lt ségr áfo r d ít á s) v is zo n yít ju k, szem lélt et ve ezze l a z eredmény létre h o zás áb an kö zr eműkö dő t ényező k h o zam át. M ut at ó in k érté két r o n t ja az ap p o r t ként kap o t t Vár o sh áz a értéke, ezért bemut at j u k ezen értékke l csö kkent etten is a s zám ít á so k at. A jö vede lm e ző ség sz ám ít ás án a k a lap kép lete: J = Eredmény / Vetít ési al ap Eszk öza rán yos jöv ed elm e zős ég: Az e sz kö z jö vede lemteremtő képe ss égére ad je lzé st, a v ál l al ko z á s esz kö ze in ek ere dményhozam át fe je zi ki. Befekt etett eszkö z jö v ede lm ező sé ge: Adózá s elő t t i eredmény e Ft/Befe kt etett esz kö zö k eFt Befekt etett eszkö z jö ve delm e ző sé ge 0, 35 % A váll al ko zá s esz kö zar án yos jö vede l m ező sége azt jelenti, hogy Ft eszkö zr e min dössze 0, 35 Ft jut. Apport n élkü l i érték: 1,61 % Esz kö z jö ve delm e ző sé g i m ut at ó az adó zá s elő t t i eredmény ( eft) és az ö s sze s eszkö z ( eft) h án yadosa. Esz kö z jö vede lm e ző sé gi m ut at ó : 0, 2 7 % Apport n élk ül i érték: 0, 69 % Esz kö zm e gt érülési m ut at ó a z adózo t t e r edmény ( eft) é s a z ö ssze s eszkö z ( eft) hán yadosa Esz kö zm e gt érülési m ut at ó : 0,1 4 % Apport nélkü li érté k: 0, 3 5 % 31

33 Árb ev ét e l arán yos jö ved el me zős ég Bevételar án yo s jö vede lm ező ség a z üzem i t evékeny ség eredményéne k ( eft) és a z értékesít és n ettó ár b evételéne k ( eft ) h án yadosa. A jö vede lm ező s ég egy i k le gfo n t o sab b m ut at ó j a, am ely a zt m ut at j a m eg, h o gy a vá l la l ko zá s á r b evéte lének m ekko r a h án yadát t e sz i ki a z eredmény, il let ve a vá l la l ko z ás a z ár b evétele 1 Ft - j á va l h án y F t eredményt real iz ált. A m ut at ó értéke 2, 5 6 % m egm ut at j a, h o gy az ár b evéte l 1 Ft - ja 0, Ft eredményt real iz á l. Tőkearán yos jö ved el me zős ég A m ut at ó k ife je z i, h o gy e gysé gn yi le k ö t ö t t saját t ő ké ve l m ekko r a eredményt ért el a vá l la l ko zá s. Tőkear án yos s zo ká so s vá l la l ko z ás i eredmény a s zo k áso s vá l la l ko zá s i eredmény ( e Ft) és a sa ját t ő ke ( e Ft) h án yadosa. Értéke: 1,60 % Apport nélkü li érté k: 5, 4 4 % Tőkear án yos adózás elő t t i eredmény az adó zá s e lő t t i ere dmény ( eft) és a s aj át t ő ke( ef t ) h án yadosa. Érté ke: 0, 31 % Apport nélkü li érté k: 1, 0 6 % Tőkear án yos a dózo t t eredmény a z a dózott eredmény ( eft) é s a sa j át t ő ke ( e Ft) hán yadosa. Értéke: 0,16 % Apport nélkü li érté k: 0, 5 3 % 32

34 Élő mu n k a arányos jöv ed elm e zős ég A m ut at ó k sz ám ít ás a so r án m egh at ár o z zu k a z e gy fo g l al ko zt at o t t r a jut ó ár b e vétel, eredmény ö s sz egét, il l. a b érar án y o s jö ved elm e ző sé get. Az e gy fő r e j ut ó fede zeti ö ss zeg a z é r t ékesít és n ettó ár b e vétele ( eft) és a létszám ( 12 5) h án yadosa. Értéke: , 9 8 eft Az egy fő r e jut ó s zo k áso s vá l la l ko zá si eredmény a szo ká so s vá l la l ko zá s i eredmény ( e Ft) és a l étsz ám ( 12 5) h án y adosa. Értéke: 3 2 2, 28 eft. Az egy fő r e j ut ó adózás e lő t t i eredmén y az a dózás e lő t t i eredmény ( eft) és a lét sz ám ( 12 5) h án yadosa. Érté ke: 62,62 eft. Az e gy fő r e jut ó adó zo t t eredmény a z a dózo t t eredmény ( e Ft) és a lét sz ám ( 1 25) h án y adosa. Értéke: 31,42 eft. A b érar án yos jö ved elm e ző sé g a z a dózás e lő t t i eredmény ( eft) és a b érkö lt ség ( eft) hán yadosa. Érté ke: 2, 10 % Az élő m un k a r áfo r d ít á s ar án yos jö ved elm ező s ég az adózás e lő t t i eredmény ( eft) és a s zemé lyi je lle g ű r áfo r d ít á so k ( eft) hán yadosa. Értéke: 1, 4 7 % 33

35 A vállalkozás jöv edelmezőségi mutatóinak összesítése M ut at ó m egn eve zé se % 1. Esz kö z ar án yos jö ved elm e ző sé g % 3, 18 0, 35 11,01 2. Esz kö z jö ve delm e ző sé g i m ut at ó % 1, 59 0, 27 16,98 3. Esz kö zm e gt érülési m ut at ó % 1, 42 0, 14 9,86 4. Árbevétel ar án yos jö ved elm e ző sé g % 1, 40 2, ,86 5. Tőkear án yos szo ká so s vá l la l ko zá s i eredmény % 2, 38 1, 60 67,23 6. Tőkear án yos adó zá s elő t t i eredmény % 2, 19 0, 31 14,16 7. Tőkear án yos adó zo t t eredmény % 1, 96 0, 16 8,16 8. Élő m un k a ar án yos jö v. - Egy fő r e jut ó fede zeti ö ssze g eft , ,98 117,73 9. Élő m un k a ar án yos jö v. - Egy fő r e j ut ó szo ká so s vá l l.eredmény eft 13 6, , , Élő m un k a ar án yos jö v. - Egy fő r e jut ó adózás e lő t t i eredmény eft 12 4, ,62 50, Élő m un k a ar án yos jö v. - Egy fő r e jut ó adózo t t eredmény eft 11 2, ,42 28, Bérar án yos jö ved elm e ző sé g % 4, 34 2, 10 48, Élő m un k a ráfo r d. ar án yos jö ved elm e ző sé ge % 2, 96 1, 47 49,66 34

36 Mérleg A mérlegtéte lek két fo n t o s tényező m iat t vá lt o zt a k n ag ymértékb en. Egyrészt a z ap p o r t ként kap o t t Vár o sh á z a je lentősen megn ö ve lt e b efekt etett esz kö ze in k és s aj át t ő kénk é r t ékét. M ásr észt a z áf a és a sz ám vit e li t ö r vény szer in t elt érő telj esít ési idő sz a kú sz ám l ák m e gfe le lő h elyre történt kö n yvelése m iat t v ált o zo t t szám o t t evő en a r ö vi d le jár at ú kö t ele zettsé ge k és a p a s sz ív időbeli e lh at ár o lá so k ér t é ke. Ezek a t ényező k je lentősen megv ált o zt a t t ák m ut at ó in k at. A Vár o sh á za értéke nélkü l s zám ít o t t m ut at ó k a z o lda lo n t al á lh at ó a k ö sszeh aso n l ít á s cé lj áb ó l. Eszk öz ök Befekt etett eszkö zö k Immat eriá l is j a va k Tár gy i eszkö zö k Befekt etett pü.e sz k eft eft e Ft eft 71 7 eft Megn evezés év eft év eft Változás eft Változás % Ingatlanok és kapcsolódó vagyon ,86% értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek , 6 6% Egyéb berendezések, felszerelések , 86 % A b efekt etett t ár gy i eszkö zö k értéke lése a m érlegb en a kt ua l iz á lt m ú lt b él i ár o n, kö n y v szer in t i n ettó értéken t ö r t é n ik. Értéke lé sü k so r án a k i in dulás i érték vás ár l ás e setén a b eszer zési ár. A b efekt etett t ár gyi eszkö zö k kö r ében t ár sas ág un k a l in eár is le ír á s m ó dszerét al k alm az za a s zám vit e l p o lit ik áb an r ö gz ít ett elő ír á so kn a k m egfe lelő en. L in eár is leír ás, h a a va gyontár gy elh as z n áló d ás a a ga zd as ág i é lettar t am o n b elü l egy en letesen kö vet kezik b e, ez esetben so r kerülh et t erven felül i leír áso kr a is, h a an n a k o ka i b ekö vetke z n ek. Tár s as ág un kn ál i lyen esemény az e lm ú lt ga zd as ág i évb en nem történt. Az eszkö zö k a l ak u lá sát az 1. s zámú m el lék l et t ar t a lm a zz a. 35

37 Bef ek t et et t es zk öz ökhöz k ap csol ódó mu t atók: A b efekt etett eszkö zö k ar án ya m ut at ó ki fejezi, h o gy a t ár s as á g ö ss ze s esz kö zéből m il yen hán yadot teszn e k k i a b efekt etett eszkö zö k. Befekt etett eszkö zö k eft *1 0 0 = *1 0 0= 77,95 % Esz kö zök ö s sz esen eft Befekt etett eszkö zö k fe dezete k ife jezi, h o gy az ö s sz es b efe kt etett esz kö z t m ilyen ar án yban f in an s z ír o z za a sa j át t ő ke. Ked vező, h a a m ut at ó m in é l n agyobb. Saját t ő ke eft *1 0 0 = *1 0 0= 11 1, 2 2 % Befekt etet t eszkö zö k eft Tár gy i es zk ö zökhöz k ap csol ódó mu t a t ók: Tár gy i eszkö zö k fede zettsé ge /t ár gyi eszkö zö k sa ját t ő ke lekö t ö t t sé ge Saját t ő ke eft *1 0 0 = *1 0 0= 11 1, 4 7 % Tár gyi e sz kö z eft Külö n vi zs gá lh at ó, h o gy a b efe kt etett eszkö zö kö n b elül a t ár gy i esz kö zö k f in an s z ír o zá sár a a sa j át t ő ke m i lyen m értékb en n yújt fedezetet. A m ut at ó ö ss zef ü gg a b efektetett esz kö zö k fede zete in e k m ut at ó j áv a l, ebből kö vetk e ző en értelm e zése i s az a lap ján t ö r t énhet. Kedve ző n ek ít é lh ető, h a a s aj át t ő ke első so r b an e zt a z esz kö zc so p o r t o t fedezi a le gn a gyobb ar án yban. A n emzetkö z i t ap as zt a lat o k s zerin t l ega l áb b 10 0 % - o s ar án y a m egfe lelő. 36

38 Tár gy i eszkö zö k h at é ko n yság a Értékesít é s n ettó ár b evétele eft *1 0 0 = *1 0 0= 83,75 % Tár gy i eszkö z eft A m ut at ó p ar ciáli s h at é ko n ysá g i m ut at ó n a k t ekin t h ető. Ez a r észh at é ko n yság i m ut at ó ki fejezi, h o gy e gysé gn yi t ár gyi eszkö z m űkö dtetéséve l m ekko r a ö s sze g ű ár b evét el r eali zá lh at ó. Ha a m ut at ó érté ke m ag as, ak ko r az a vá l la l ko z ás s zempontjáb ó l m egn yugt at ó. Tár gy i eszkö zö k m e gú j ít ás i m ut at ó j a ( b eruh á zá s fede zete) Tár gyévi b eruh á z ás Értékcsö kk enés eft *1 0 0 = *100 = , 94 % eft A m ut at ó k ife je zi, a b eruh áz áso k h án y sz áz a lékát f edezt e a t ár sa sá g értékcsö kkené si leír ás ö s sze ge, és ar r a is, h o gy a b eruh áz ás sa l h o gyan p ó t o lt ák a z eszkö zc sö k kenést. A mut at ó értéke akko r ked vező, ha e z m in él m a g a s ab b. Kedve ző t len a la k ul ás a b izo n y ít j a, h o gy a z e l av u lt e sz kö ze in k ál lo m án yát n em t udt uk az av u lá s m értékének m e gfe le lő en p ó t o ln i. Ez fi gye lm ezt ető je l a ve zetőség r é szére. J elenle g a m ut at ó n agy érté ke az ap p o r t n ak kö szö n h ető. Bef ek t et et t p én zü g yi es zk öz ök 717 eft A fenti r észe sedés a é vb e n al ak u lt Közép - D un a V idé ke Hull adé k ga zd ál ko dá s i, V agyon keze lő és Kö zs zo l gá lt at ó Zrt-he z kö t ele ző en b efi zetett v a gyoni h o z z áj ár u l ást t ar t a lm a zz a. Érté ke a b áz isé vh ez képest v á lt o zat lan. 37

39 Forgó es zk ö zök eft Kés zlet ek eft Anyago k Áruk eft 90 9 eft Követ el és ek eft Vevő k Kap cso lt vá l la l ko z ás sa l s zembeni kö vete lés Egyéb kö v etelé sek eft eft eft A kö vete lése k m ego s z lá sa : Megnevezés év eft-ban év eft-ban Változások %-ban Vevő k ke l s zembeni kö vete lés Önko r m án yzat t a l szembeni kö vete lés Egyéb kö v etelé s Ö sszes en : ,23 % ,16 % , 7 0 % ,03 % Vevő kö v etelé sün k eft - t a l csö kk ent. Ennek egy ik o k a, h o gy a p an elp r o gr a m keretében felúj ít o t t la kó épülete k h ő energia m egt a k ar ít ás áb ó l kö vet ke ző en a fo gyaszt ó k t á vh ő s zo l gá lt at ás i díj sz ám l á ja csö kkent. Továb b i o ka, h o gy a s zemétszá l l ít ás á g az at b an a m at r ica r endszer be vezeté se miat t so k ü gyfé l r endezt e ré gi t ar t o z á sát. 38

40 Önko r m án yzat t a l s zembeni kö vete lé sün k is c sö k kent. E zen kö vetelé s n a g y r észe a dec ember h ó n ap b an ki sz ám l á zá sr a került t étele ket t ar t alm az z a ( eft), m ely s zám lá k fi zetési h at ár ide je jan uá r h ó n ap b an esedéke s. Az egyéb kö vete lé sek kö zö t t s zerepelt ettük az al áb b fe lso r o lt n a gyobb ö ssze g ű kö vetelé se ket: M AVIR ZRT t ávh ő szo lg á lt at á s i d íj t ám o gat ás n y i lv án t ar t o t t értéke: ,-Ft KDV Zrt. r észére a u gu s zt u s é n n yújt o t t ,- Ft t a g i kö lc sö n Adó h at ó sá gg a l szemben i kö vete lé s: ,- Ft Elt érő idősza k ú á fa kö vete lés: ,- Ft Adott elő lege k: , - Ft 39

41 Vevő kö v etelé s időbe li m e go sz l ás át a z a láb b i t áb l áz at m ut at ja : Megnevezés év eft-ban év eft-ban Változások eft-ban Határidőn belüli nap nap nap napon túli Összesen A fenti t áb lá zat adat ai a lap ján a z l át sz i k, h o gy T ár s as ág un k r é sz ére ked vező en a l ak u lt a k a b á zi s évh e z v is zo n yít v a a k in t lé vő sé ge k. A k in t lé vő sé gek m ego s z lá sa a lap ján eft ö ss zegű érté k veszt é s els zám o lá sa vá lt s zü k sége ssé, melyet az eredmény terhére szám o lt un k e l. A kö vete lése k értéke lé se so r án a z egyed i értéke lés e l vét kö vett e t ár sa sá g un k a m ér legké sz ít és fo ly am án. J elentős kö vete lésál lo m án y képző dött a la ko s sá g i t á vh ő és sz emétsz á ll ít á s i díja k érté kelé séné l, e zen á l lo m án yok értékét a v ár h at ó ko c k áz at o k at fi gye lembe vé ve a sz ám v it e li p o l it i káb an m egh at ár o zo t t s z áz alé k k ulcc sa l m ó dosít o t t uk, illet ve ír t u k le. A k in t lé vő sé gek m ego s z lá sát b em ut at ó t áb l áz at o t a 2. s zá mú m ell ék l et t ar t alm az z a. 40

42 Pén z es zk öz ök eft Pénzt ár kö zp o n t i Pénzt ár us zo da Ban kb etétek eft e Ft eft Bankbet ét eink me gos zlás a : OTP Ban k Bud ap est Ban k Un icred it Ban k Volk sb an k OTP elkülö n ít ett in gat l an ke zelé s i sz ám l a Kin i zs i Ban k L ekö t ö t t Közleke dés Fe l ü gyelet i s zám la L ekö t ö t t Környezetvédelm i elszám o l ás i sz ám l a eft eft eft 51 7 eft eft eft 24 4 eft 10 0 eft 41

43 Aktív időbel i elhatá rol ások eft Bevétele k a kt ív időbeli e lh at ár o lá sa eft Költ sé gek, ráfo r d ít á so k e lh at ár o lá sa eft A m érleg ö s sze ál l ít á sát m egalap o zó zár lat ké s zít é seko r ö n kényese n m egs za k ít j uk a v á ll a lko zá s fo ly am at ait, ebből adódóan a kö n yvv ezeté sb en t ö b b o lyan kö n yve lé st echnik a i s zem p o n t b ó l h elyesen r ö g zít ett t éte l t al álh at ó, am ely eredményre gy ako r o lt h at ás át t ekin t ve n em a z a dott idősza kh o z kap cso ló d ik. Ugy an a k ko r elő fo r d u lh at n a k o lyan e setek i s, am elye k a m e gke zdet t fo lyam at o kb ó l adódó an a z adott i dősz akh o z k ap cso ló dnak, de h at á sa i k els zám o lá sár a m ég n em ker ülh et so r. Ilyen esete kb en az i dőbeli e lh at ár o lá s elvéne k ér vényesít ése érde kében ezek h at ás a it semlege sít en i ke l l, m ert csa k így vá ln a k ö sszeh aso n l ít h at ó kk á a z egye s idő sz a ko k eredményei. Az a kt í v időbeli elh at ár o lá so k kö zö t t került e k k im ut at á sr a a m érle g fo r duló n ap j a e lő t t felm er ült o lyan ki a dáso k, am e lye k kö lt sé g ként csa k a m érleg fo r d u ló n ap j át kö vető idő sz akr a sz ám o lh at ó k el, va lam in t o lyan b evétele k, am e lye k csak a m érle g fo r duló n ap j a ut án esedé kese k, de a m érlegge l le zár t i dősza ko t érin t i k. Megn evezés Bevétele k a kt ív időbeli elh at ár o lá sa Költ sé gek, ráfo r d ít á so k a kt ív időbeli elh at ár o lá sa Bázis év Tár gy év Változás eft-ban Ö sszes en :

44 A vállalkozás vagyoni helyzetének elemzése Hoss zú t á vo n a v ag yon n ö velése m ár f elt étele, és n em a l ap vető cé l ja a z üz let i v ál l al ko z ásn ak. A va gyon fo ga lm a k ü lö n b ö ző t ar t al o m m al fo r dulh at elő. A v a gyon értelm ezhető a z eszkö zö k ö ss zessé g eként, va gy a z e sz kö zö k é s a kö t ele zettsé gek k ü lö n b ö zeteként, i llet v e a sa ját t ő ke ö s sze ge ként n ettó va gyonként. A vá l la l ko zá s va gyoni h ely zeténe k elemzését e lső so r b an a m ér le gb en szerep lő a dat o k e lemzé sé vel v ége zz ü k el, am e lynek so r án a z e sz kö zö k é s fo r r áso k b első ar án yát, a z egye s t ét ele k értékének időbe li vá lt o z ás át vi zs g álh at j u k. Megn evezés év év Saj át t ő ke eft eft Befekt etett eszkö zö k eft eft Befekt etett eszkö zö k fed ezete 14 5, 4 3% 11 1, 2 2% A be fektetett e s zközök fede zete mut at ó a t a r t ó san le kö t ö t t és a s aj át fo r r á so k ö sszh an g ját h i v at o t t érzéke lt etni. A m ut at ó ked vező, ha 10 0 % kö ze l i v ag y a fö lö t t i. Ez a m ut at ó t ár sa sá g un kn á l ked vező ért éket mut at. A Társas ági va gy onstru k t ú ra változás ának bemu t atása Megn evezés 2011.év év Megos zl ás %-ban e Ft- ba n e Ft- ba n 2011.év év Befekt etett ,88 77,95 esz kö zö k Fo r gó eszkö zö k ,53 17,58 Akt í v i dőbeli , 59 4, 47 elh at ár o lá s Ö sszes en (M érl eg főöss ze g) : ,00 100,00 43

45 A vállalkozás pén zü g yi helyzet én ek e lem z ése A likviditás i mu t atók a v á ll a lko zá s p énzü gyi st ab il it á s át t ü kr ö z ik, a zt m ut at j á k, h o gy a v á ll a lko zá s a z e sed ékes kö t ele zettsé ge in ek m ennyir e kö n n yen tud ele get tenni. Megn evezés év év Forgó es zk ö zök eft eft Rövid lejár atú köt eft eft Likviditási mu t ató 68 9, 9 6 % 15 7, 2 4 % A kap o t t érték az t je l zi, h o gy a m o b ili z álh at ó ( kö n n yen p énzzé t ehető) esz kö zö k h án y s z áz alé k át t eszi k k i a l ik v id ( r ö v id időn b elül kie gyen lít endő ) t ar t o z ásn ak. M in é l m ag as ab b a h án yados értéke, an n á l b izt o n sá go s ab b n ak t e kin t h ető a v ál l al ko zá s l ik v id it á sa. P én zh án yad a p énze sz kö zö k + é r t ékp ap ír o k és a r ö v id le jár at ú kö t ele zettsé gek hán y adosa. A p énzh án yad m ut at ó 1 f elett i értéke a r ö v id le jár at ú kö t e lezettsé ge k t elje s ít ésére gy a ko r l at i la g m egfele lő fed ez etet nyújt. Megn evezés 2011.év 2012.év Pénzeszkö zö k +érté kp ap ír o k eft eft Rö v id le j ár at ú kö t elezettsé ge k eft eft Pén zh án yad 12 0, 4 9 % 63,69 % A pénzh án yad mut at ó erős csö k kenést m ut at a z elm últ é vhez képest. Ennek o ka, h o gy m egn ő t t a r ö v id le j ár at ú kö t ele zettsé g, ezen b elü l a sz ál l ít ó á l lo m án y, m ert a s zám vit e l i t ö r vényne k m e gfe le lő en n em elh at ár o lá s ként kö n yve l jü k a s z ám v it elileg és Á fa t ö r vényile g elkülö n ül ő t elje s ít ési ide j ű s zám lá kat, h an em sz ál l ít ó i t ar t o zá sb a. Rö v id le j ár at ú kö t ele zettsé ge in ket p énzesz kö ze in kb ő l és kö vetelé se in kb ő l kí v án j uk fede zn i. 44

46 Forrás ok eft S aját tőke Jeg yz et t t őke Tőket a rtal ék Er ed m én yt a rtal ék Mérl eg s z erinti er ed m én y eft eft eft e Ft Ö sszes en eft A sa j át t ő ke a m ér legb en több mérle gt ét el ag gr e gát um a ként je len ik m eg. A kü l ső érde kh o r dozó k s zám ár a u gyan is e gyértelm űen b e ke ll m ut at n i, h o gy a t ár sa sá g m i lyen n agy sá g ú ál l an dó és vá lt o zó s aj át t ő ke r észe k ke l r endelk ezik. A vá lt o zó s aj át t ő ke r észen b elül lényege s an n a k m egk ü lö n b ö zt etése, h o gy ab b ó l m ekko r a érté k s z ár m a zi k a t u la jdonoso k t ö b b letbefizeté seib ő l és m i h a lm o zó do t t fel az eredményes ga zd ál ko d á s kö vet kezt ében. A t ár gyé v so r án a sa j át t ő ke eft - t al n ö ve kedett. A vá lt o z ásb an az ap p o r t ként kap o t t Vár o sh á za érté ke m iat t i je gyzett t ő ke e lem v á lt o zá s a ját szo t t n agy szerepet. A saj át t ő keként kim ut at á sr a kerülő jegyzett t ő ke m egegye zi k a Cégb ír ó s á go n b ejegy zett tőkéve l. A tőketar t a lék a b áz is é vh ez képest n em vá lt o zo t t. Az eredménytar t alé k t ár gyé v i vá lt o z ás a m egfe le l a s zám vit e l i t ö r vényben elő ír t akn ak. Az eredménytar t alé k ö ss zege m in d ig az elő ző é vek eredményein e k kum u lá lt ö ss ze gét m ut at j a, am i egy b en a Tár s as ág eredménye ssé gé t t ükr ö zi. 45

47 Tár s as ág un k a é vet e Ft ö s sze g ű m érle g sz erin t i eredménnye l zár t a. Ez a z elm últ é vh ez vi szo n y ít v a eft - t al keve sebb nyereséget mut at. Ennek o k ai : e lengedett kö v etelé sek, a m elyek a r endkívü l i r á fo r dít áso k kö zö t t szerepe ln ek, m egn ö ve kedett üze m an yag é s egyéb an y ag kö lt ség ek. Tőkeerőss égi mu t at ó A t őkeerősség mut at ója a s a ját t ő ke és az ö ss zes fo r r á s ar án yát fe jezi ki. Az a ked ve ző, h a a m ut at ó értéke n ö vekedést je le z. A m ut at ó jó n a k m o n dhat ó, mivel a kr it i k us 30 % f elett van. Az e lm ú lt é vb en ( ben) a m ut at ó értéke 72,54 % vo lt. Ked vező en al ak u lt a kö t ele zettsé ge k r észar án ya, m ive l a m ut at ó értéke 14, 1 5 %- ka l n ő t t. M in él m ag as ab b a m ut at ó sz ám értéke, an n á l ke dve ző b b a vá ll a lko zá s m egít é lése, m i ve l a zt j elzi, h o gy a v á ll a lko zá s n in cs e l adóso d va. A z i lyen cég a h it elf elvéte li lehetősé geit kevé sb é m erít ette ki, n agyobb lehetős é ge i van n a k egy esetle ges késő b b i fe jl eszt é s kü l ső fin an sz ír o z ás i fo r r á sa in a k m egs zerzé séhez. Saj át t ő ke eft *1 0 0 = *1 0 0= 8 6, 6 9 % Fo r r áso k ö ss ze sen eft 46

48 Hoss zú t á v ú fe dezet i ar án y, a z az a Fedez et i mu t ató I. a sa ját t ő ke + h át r aso r o lt kö t e le zettsége k és a b efekt e t ett eszkö zö k h án yadosa. A m ut at ó azt feje z i ki, h o gy a s a ját t ő ke a b e fekt etett eszkö zö k h án y sz áz a lékát fede zi. A v á ll al ko zá s m e gít é léséné l a z a ked v ező, h a legaláb b 30 % - b an a saját t ő ke fedezi a b efe kt etett eszkö zö ket. Megn evezés 2011.év év Saj át t ő ke+ h át r aso r o lt kö t ele zettsé gek eft eft Befekt etett eszkö zö k eft eft Hoss zú t ávú fed ez et i arány 14 5, 4 3 % 11 1, 2 2 % Kötel e zet t s ég ek eft Tár s as ág un kn ak h át r aso r o lt kö t ele zettsé ge nin cs. Hoss zú lej áratú kötelezet t ség eft Beruh á zá si é s fe jle szt é s i h it el Tar t ó s kö t ele zettsé g k ap cso lt vá l l. szem b en Egyéb hossz ú le jár at ú kö t ele zettsé gek eft e Ft e Ft A b eruh áz ás i é s fe jle szt é si h it el a t ávh ő ko r szer ű sít é sr e fe lvet t h it elál lo m án yt tar t a lm a zz a. Tar t ó s kö t e lezettsé ge k kap c so lt v ál la l ko z ás sa l szemben eln e ve zés ű m érlegso r o n t ar t ju k n yilv án a t elephe l y ka uc ió cím én Önko r m án yzat t a l szemben fennálló kö t e lezett ségün k értékét/2 m il l ió Ft/. Az egyéb h o ss z úle j ár at ú kö t e lezettség kö zö t t szerepe lt etjük a k ap o t t ka uc ió k és ó va déko k ö ss zegét / eft/ és a p énzü gy i l íz in g h o ssz ú lejár at ú r észét / eft/. 47

49 Fed e z et i mu t ató II. a sa j át t ő ke + h át r aso r o lt + h o ss zú le jár at ú kö t ele zettsé gek é s a b efe kt etett esz kö zö k h án yado sa. Az m in ő s ít h ető elfo g adhat ó n a k, il let ve ked vező n e k, h a a m ut at ó ér téke 1, va gy ennél m a ga sab b. Megn evezés 2011.év év Saj át t ő ke + H át r a so r o lt + Hoss z ú lejár. kö t eft eft Befekt etett eszkö zö k eft eft Fed e z et i mu t ató II. 15 9, 6 3 % 11 3, 6 6 % A sa ját t ő ke a h o ss z ú le jár at ú kö t ele ze t t sége kke l egy üt t m ár m egfe le lő en fedezi a b efe kt etett esz kö zö ket. Rövid lejár atú kötel ez et t ség Rö v id le j ár at ú h it elek Szá l lít ó i kö t e lezettsé ge k Egyéb rövi d le jár at ú kö t ele zettsé ge k eft eft eft eft A r ö vid lejár at ú h it e lek ö s sz ege a h o ss zú lejár at ú t á vh ő ko r s zerűsít é s i h it el éven belüli t ö r leszt ő r ész letét mut at j a. Az egyéb rövid lejár at ú kö t e lezett ség t a r t alm a : M un k av á ll a ló k december hav i il letmény e D ecemberi b érek jár u lé ka i és a dóvo n z at a D ecemberi b érekb ő l t ö r t ént letilt áso k D ecember 31-én az adóhat ó s ág ga l s zem b en fennálló kö t e lezettsége k D ecember 31- én az Ön ko r m án yzat t a l s z emben fennálló köt ele zettsé gek 48

50 A kötelezettségekhez kapcsolódó mutatószámok Kötelezettsége k ar án ya, az az az e la dóso dás i m ut at ó Kötelezettség ö ss ze sen eft *1 0 0 = *1 0 0= 13,09 % Fo r r áso k ö ss ze sen eft Az eladóso d ás i m ut at ó a kö t ele zettsé g ek r észar án yát m ut at j a a z ö s sze s fo r r áso n b elül. Arra ir án y ít j a a f igye lm et, h o gy m i lyen a t ár sa sá gn á l a z adóssá gá l lo m án y ar án ya. Fo n t o s a kö t e lezettsége k ar án y án a k időso r o s v iz sg á lat a, ugy an i s a t endenciá k v ált o zá sa f i gye lm ezt ető lehe t a Kft vezető je részére. A m ut at ó a z e lm ú lt ga zd as ág i é vh ez k ép est cse kély m értékb en csö kken t 0, 3 %-kal, ez a zt je lenti, hogy az e l adósodottság csö k kent. Hoss zú é s r ö vi d le jár at ú kö t ele zettsé ge k ar án ymut at ó ja Hossz ú le jár at ú kö t eft *1 0 0 = *1 0 0= 17,06 % Rö vid lejár at ú kö t e Ft A m érle g a kö t ele zettsé geket le j ár at uk sz erin t c so p o r t o sít j a. E z a lap já n m egk ü lö n b ö zt etün k h o ss z ú le j ár at ú és r ö vid le jár at ú kö t ele zettsé geket. A h o ssz ú és r ö v id lejár at ú kö t e lezettsé gek ar án ym ut at ó j a k ife je zi, h o gy egysé gn yi r ö v id lejár at ú kö t ele zettsé gr e m ilyen ö s s zegű h o ss z ú lejár at ú kö t ele zettsé g j ut. 49

51 A vá l la l ko z ás an yagi, va gyoni h e lyzetének át fo gó elem zését, és a p énzü gyi- l ik v id it ás i h e ly zetét, il let ve az eladóso dottság b emut at ás át a 6.s z. mell ék l et b en s zereplő m ut at ó k t a r t alm a z zá k. Kötel e zet t s ég ek f ed ez et e a z ö ss z es kö vete lés és a h át r a so r o lt kö t ele zettsé gge l csö kk entett összes kö t e lezett ség h án y adosa. M egm ut at j a, h o gy a kö t e lezett sége ket fedezik- e a kö vete lé sek, v ag y m á s fin an sz ír o z ás i fo r r á st is b e kell vo n n i. A t ár sa sá g p énzügyi h e ly zete s zempontjáb ó l a z 1 - n él ( 10 0% - n á l ) n agyobb érték a ked ve ző, i lyen ko r a k ö vetelé sek gyorsab b an fo lynak b e, m in t ah o gy a kö t e lezett sége k ese déke ssé vá ln a k. A m ut at ó r ész letezé se sz ü ksé ge s, m iv el a kö t elezettsé ge k esedé ke ssé g e ( h o ssz ú-, v a gy r ö v id le j ár at ú) a m ut at ó b ó l le vo n h at ó kö vet ke zt etést b efo lyáso l ja. Megn evezés 2011.év év Öss zes kö vete lé s eft eft Öss zes kö t ele zettsé g - Hát r a so r o l t kö t ele z eft eft Kötel e zet t s ég ek fed e zet e 25 6, 8 1 % 73,40 % A kö t ele zettségek fe dezete c sö k kenést m ut at. Megn evezés 2011.év év Öss zes kö vete lé s eft eft Rö v id le j ár at ú kö t elezettsé g eft eft Kötel e zet t s ég ek fed e zet e 54 5, 2 4 % 85,92 % A r ö vid le jár at ú kö t ele zettsé gek fede z et e is lényege sen r o m lo t t a m ár fentebb említ ett kö n yve lési m ó ds zer vá l t o zás a m i at t. 50

52 Passzív időbel i elh atáro lások Bevétele k p a ss zí v időbeli elh at ár o l ás a Költ sé gek, ráfo r d ít á so k e lh at ár o lá sa eft e Ft e Ft A m érle g ö s sze á ll ít á st m e ga lap o zó z ár l at készít é se ko r s zü k ségsz erűe n m egs za k ít o t t fo lyam at o kb ó l eredően o ly an időben elh at ár o lan dó tételekke l is szembe kerülh et ün k, am elye k az ad o t t idősz ak eredményét n egat í va n b efo lyáso l já k. Pas s zí v időbeli elh at ár o l ás kén t vettük fi gye lembe a m érle g fo r duló n ap j a elő t t i idő sz ako t t erhelő kö lt séget, r á f o r dít ás o kat, am ely csak a m érle g fo r duló n ap j a ut án i időszakb an je lentkezik k i adá s ként, és u gy an eze n idősza kb an kerül k i sz ám l áz ásr a. Megn evezés 2011.év év Megos zl ás %- Változás eft- b an eft-ban b an % - b an 2011.év év Saj át t ő ke ,55 86, , 4 9 Kötelezettsége k ,39 13,09 97,76 Pas s zí v i dőbeli ,06 0, 22 1, 56 elh at ár o lá s Ö sszes en : ,00 100,00 - A évi fo r r ás s zerke zetben az elő ző évh ez képe st jelentős vá lt o z á s m ut at ko zi k. A sa ját t ő k e v ált o zá sáb an szerepet ját szo t t a m érleg szer in t i eredmén y csö k kenése és a je gy zett tőke növekedé s e. A p ass z ív időbeli e lh at ár o lá so k vá lt o zá sát a b e véte lek e lh at ár o l ás án a k n ö vekedé se, kö lt sé gek r á fo r dít áso k je le n t ő s csö k kenése o ko zt a kö n y velé s i m ó dszer vált o zá sa m iat t. 51

53 Mutatók szám ítása öss z eh asonlítá s h oz, a f en t i ek b en is me rtet et t mu t atókhoz, Vár osháza apportja n élk ü l. Befekt etett eszkö zö k ar án ya: Befekt etett eszkö zö k eft *1 0 0 = *1 0 0= 43,12 % Esz kö zök ö s sz esen eft Befekt etett eszkö zö k fed ezete: Saját t ő ke e Ft *1 0 0 = *1 0 0= 15 2, 3 2 % Befekt etett eszkö zö k eft Tár gy i eszkö zö k fe dezett sége : Saját t ő ke e Ft *1 0 0 = *1 0 0= 15 1, 8 6 % Tár gyi e sz kö zö k eft Tár gy i eszkö zö k h at é ko n yság a: Értékesít é s n ettó ár b evéte le eft *1 0 0 = *1 0 0= 39 3, 8 9 % Tár gyi e sz kö zö k eft Tár gy i eszkö zö k m e gú j ít ás i m ut at ó j a: Tár gyévi b er uh áz á s e Ft *1 0 0 = *1 0 0= 61,06 % Értékcsö k kenés e Ft 52

54 Befekt etett eszkö zö k fed ezete: Saját t ő ke eft *1 0 0 = *1 0 0= 15 2, 3 2 % Befekt etett eszkö zö k eft Tőkeerőssé g m ut at ó ja : Saját t ő ke eft *1 0 0 = *1 0 0= 65,67 % Fo r r áso k ö ss ze sen eft Fedezet i m ut at ó II.: Saj át t ő ke+hát r a so r.+hoss z ú l. k eft *1 0 0 = *1 0 0= 16 3, 7 3 % Befekt etett esz kö zö k eft Ela dóso dá s i m ut at ó : Kötelezettsége k ö s sze sen eft *1 0 0 = *1 0 0= 33,77 % Fo r r áso k ö s s zesen eft 53

55 MELLÉKLETEK 54

56 1.sz. melléklet Tárgyi eszközök FK Megnevezés Bruttó érték alakulása Értékcsökkenés részletezése Záró nettó Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Terv sz.écs. Écs.csökk. Záró 11 Immateriális javak Telkek Épületek, épületrészek Egyéb építmények, vezeték Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések Járművek Műszaki berend.,gépek, járm. Egyéb berend., felszerelések Egyéb járművek Σ 17 Irodai berendezések, felszerel. Egyéb berendezések, felszer. Befejezetlen beruházások Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Befektetett eszközök

57 2.sz.melléklet Kintlévőségek megoszlása év Főkönyvi számok Megnevezés Határidőn belüli nap nap 2% nap 5% 365 napon túl 20% Összesen Távhő szolgáltatás Távhő szolgáltatás Szemétszállítás Köztiszta vállalkozás Vállalkozás Ingatlan Egyéb ingatlan Városi Sportcsarnok Önkormányzat Összesen Értékvesztés alapja Értékvesztés összesen:

58 3.sz. melléklet Létszám alakulása évben 57

59 7. (1) Csökkentő tételek 8. (1) Növelő tételek 4.sz. melléklet Társasági adó fizetési kötelezettség bemutatása A tár sa sá g i adó megál l ap ít á s a a t ár s as á g i adóról szó ló, többszö r m ó dosít o t t é vi CXX XI. törvény 6. - b an fo g la l t ak s zer in t t ö r t énik. a, Adózás e lő t t i eredmény : eft b, Szám ít o t t adóal ap le ve zetése: Tao. Tv. szerinti Adózás előtti eredményt növelő, illetve csökkentő jogcímek b) Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg, továbbá a kiselejtezett tárgyi eszközök nettó értéke 8. (1) az adózás előtti eredményt növeli ezer Ft-ban 7. (1) az adózás előtti eredményt csökkenti e) Jogerős határozatban megállapított bírság, késedelmi pótlék gy) Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege h) Behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben elengedett követelés Térítésmentesen nyújtott szolgáltatás nyilatkozat hiányában el nem számolható összege d) Értékcsökkenési leírásként adóévben megállapított összeg, továbbá a kiselejtezett tárgyi eszközök nettó értéke n) Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés Növelő és csökkentő tételek összesen: Számított adóalap: Társasági adó 10%

60 Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása ezer Ft-ban Összes bevétel Összes bevételt csökkentő tételek (ELÁBÉ, Eladott szolg.) Korrigált összes bevétel Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása (2%) Társasági adó jövedelem-(nyereség-) minimum alapján: Cégün k sz ám ít o t t adó a lap ja m e gh a l ad ja a t ár sa sá g i adótörvény 6. ( 7) b ekezd ésében m e gh at ár o zo t t n yeresé g m in im um o t, ezért a t ár s as á gi adó a lap m egá ll ap ít ás a a t ö r vény 6. ( 1) b e kezdése al ap j án t ö r t ént. 59

61 5.sz. melléklet Árbevétel alakulása az elmúlt 5 évben eft-ban Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft év 2008.év 2009.év 2010.év 2011.év 2012.év 60

62 6.sz. melléklet A mérleghez kapcsolódó kiegészítések ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE adatok e Ft-ban Megnevezés Összeg (eft) Előző év Részarány (%) Összeg (eft) Tárgyév Részarány (%) Változás (%) Befektetett eszközök , ,95 447,69 Immateriális javak , ,15 106,58 Tárgyi eszközök , ,77 451,00 Befektetett pénzügyi eszközök 717 0, ,03 0,00 Forgóeszközök , ,58 115,73 Készletek , ,85 159,72 Követelések , ,61 80,03 Értékpapírok Pénzeszközök , ,12 268,46 Aktív időbeli elhatárolások , ,47 194,16 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 286,49 FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE adatok e Ft-ban Megnevezés Összeg (eft) Előző év Részarány (%) Összeg (eft) Tárgyév Részarány (%) Változás (%) Saját tőke , ,69 342,37 Jegyzett tőke , ,56 834,87 Jegyzett de még be nem fizetett tőke Tőketartalék , ,00 0,00 Eredménytartalék , ,99 114,22 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény , ,14 27,19 Céltartalékok Kötelezettségek , ,09 279,99 Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek , ,91 77,12 Rövid lejáratú kötelezettségek , ,18 507,84 Passzív időbeli elhatárolások , ,22 4,42 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 286,49 61

63 Összesítés a számított mutatókról és azok változásáról M u t a t ó m e g n e v e z é s e % I. M u t a t ó k 1 T a r t ó s a n b e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k a r á n y a % 4 9, , ,28 B e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k f e d e z e t t s é g e % 1 4 5, , , T á r g y i e s z k ö z ö k f e de z e t t s é g e % 1 4 6, , ,91 T á r g y i e s z k ö z ö k h a t é k o n y s á g a % 3 3 1, , , T á r g y i e s z k ö z ö k a r á n y a % 5 3, , ,42 6 F o r g ó e s z k ö z ö k a r á n y a % 4 3, , ,39 7 S a j á t t ő k e a r á n y a % 7 2, , ,51 S a j á t t ő k e n ö v e k e d é s i m u t a t ó j a % 3 0 3, , , S a j á t t ő k e f o r d u l a t s z á m a év 2 2 5, , ,32 10 A t ő k e h a t é k o n y s á g a % 1, 9 6 0, 1 6 8,16 II. M u t a t ó k 1 L i k v i d i t á s i m u t a t ó % 3 2 4, , ,33 2 R ö v i d t á v ú l i k v i d i t á s I. % 6 8 9, , ,79 3 R ö v i d t á v ú l i k v i d i t á s I I. % 1 4 4, , ,28 4 G y o r s r á t a % 1 2 0, , ,33 5 H i t e l f e de z e t s é g i m u t a t ó % 5 4 5, , ,76 I II. M u t a t ó k 1 E l a d ó s o d o t t s á g m é r t é k e % 1 8, , ,80 2 N e t t ó e l a d ó s o d o t t s á g % - 2 8, 9 5 4, ,89 3 Á r b e v é t e l r e v e t í t e t t e l a d ó s o d o t t s á g % 3, 5 4 9, ,76 I V. M u t a t ó k 1 É r t é k e s í t é s á r b e v é t e l e e F t ,08 K o m p l e x h a t é k o n y s á g i m u t a t ó 3 1, 5 6 9, , A n y a g m e n t e s t e r m. é r t e F t ,53 4 T e r m e l é s i k ö l t s é g s z i n t % 1 9 9, , ,72 5 A n y a g h á n y a d % 1 3 9, , ,70 6 B é r h á n y a d % 5 5, , ,34 7 É r t é k c s ö k k. l e í r á s h á n y a d % 5, 5 6 5, ,84 8 E g y é b k ö l t s é g e k h á n y a d % 1 0, 9 9 9, ,71 62

64 I. MUTATÓK a vállalkozás anyagi, vagyoni helyzetének átfogó jellemzéséhez 1. Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök * *100 77,95% Összes eszköz Előző évi mutató: 49,88% 2. Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke * * ,22% Befektetett eszközök Előző évi mutató: 145,43% 3. Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke * * ,47% Tárgyi eszközök Előző évi mutató: 146,84% 4. Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel * *100 83,75% Tárgyi eszközök Előző évi mutató: 331,10% 5. Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszközök * *100 81,56% Tárgyi eszközök + Forgó eszközök Előző évi mutató: 53,16% 6. Forgóeszközök aránya Forgóeszközök * *100 17,58% Eszközök összesen Előző évi mutató: 43,53% 63

65 7. Saját tőke aránya Saját tőke * *100 86,69% Összes forrás Előző évi mutató: 72,54% 8. Saját tőke növekedési mutató Saját tőke * * ,61% Jegyzett tőke Előző évi mutató: 303,87% 9. Saját tőke fordulatszáma Nettó árbevétel * *100 75,13% Saját tőke Előző évi mutató: 225,49% 10. Tőke hatékonysága * Saját tőke Adózott eredmény *100 0,16% Előző évi mutató: 1,96% 64

66 II. MUTATÓK a vállalkozás pénzügyi, likviditási helyzetének átfogó jellemzéséhez 1. Likviditási mutató Forgóeszközök * * ,33% Kötelezettségek Előző évi mutató: 324,98% 2. Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök * * ,24% Rövid lej. kötelezettség Előző évi mutató: 689,96% 3. Rövid távú likviditás II. Forgóeszközök- Követelés * *100 71,32% Rövid lej. kötelezettség Előző évi mutató: 144,73% 4. Gyorsráta Likvid. pénzeszközök * *100 67,87% Rövid lejáratú kötelezettségek Előző évi mutató: 120,49% 5. Hitelfedezetségi mutató Követelések * *100 85,92% Rövid lejáratú kötelezettségek Előző évi mutató: 545,24% 65

67 III. MUTATÓK a vállalkozás eladósodottság jellemzéséhez. 1. Eladósodottság mértéke Kötelezettségek * *100 15,10% Saját tőke Előző évi mutató: 18,46% 2. Nettó eladósodottság Kötelezettségek - követelések * *100 4,02% Saját tőke Előző évi mutató: -28,95 3. Árbevételre vetített eladósodottság Kötelezettségek - Likvid.forgóeszközök * *100 9,16% Nettó árbevétel Előző évi mutató: 3,54% IV. MUTATÓK a vállalkozás jövedelmi helyzetének átfogó elemzéséhez 1. Értékesítés árbevétele eft Előző évi érték: eFt 2. Komplex hatékonysági mutató Nettó termelési érték * *100 9,74% 0,15 Eszközérték + 1,8 bérköltség Előző évi érték: 31,56% 66

68 3. Anyagmentes termelési érték Bruttó termelési érték - Anyagjellegű ráfordítás eft Előző évi érték: eFt 4. Termelési költségszint Összes költség * * ,17% Bruttó termelési érték Előző évi mutató: 199,79% 5. Anyaghányad Anyagjellegű ráfordítások * * ,77% Bruttó termelési érték Előző évi mutató: 139,11% 6. Bérhányad Személyi jellegű ráfordítás * *100 56,96% Bruttó termelési érték Előző évi mutató: 55,12% 7. Értékcsökkenési leírás hányad Értékcsökkenési leírás * *100 5,44% Bruttó termelési érték Előző évi mutató: 5,56% 8. Egyéb költségek hányada Egyéb költségek * *100 9,31% Bruttó termelési érték Előző évi mutató: 10,99% 67

69 7.sz. melléklet CASH-FLOW KIMUTATÁS év Érték eft-ban Érték eft-ban Megnevezés 2011.év 2012.év I. Működési cash-flow (1-11. sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés ± visszaírás Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállító kötelezettségek változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) ± Aktív időbeli elhatárolás változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow sorok) Hitel és kölcsön felvétele, tőkeemelés Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszközök Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Véglegesen adott támogatás Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása ± Egyéb finanszírozási jellegű pénzeszköz változás ± IV. Pénzeszközök változása ± I. ± II. ± III. sorok

70 8.sz. melléklet Könyvvizsgálói jelentés 69

71

72 9.sz. melléklet Távhő üzem Mérlege és Eredménykimutatása 2012.év Készült a MEH 1/2013 ajánlása alapján 70

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben