hírmondó JANUÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2014. JANUÁR"

Átírás

1 HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Halásztelek a székelyekért Az Autonómia Anatómiája elnevezésű, a Székelyföld önrendelkezéséről nyíló vándorkiállítás Sepsiszentgyörgyről indult és Budafokról érkezett Halásztelekre. A Máraiban tartott nyitóünnepséget hatalmas érdeklődés kísérte. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Pozsgay Imre a kiállítást támogató Tisztességes Választásért Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, de számos polgármester is. December 5-én Budafokon találkoztunk (Szabolcs Attila Budafok-Tétény polgármestere volt a székely zászló szolidaritási mozgalom hazai kezdeményezője a Szerk.), a vándorkiállítás második állomásán. Ezen a napon emlékezhettünk meg a december 5-ei szégyenteljes népszavazásról ben Halásztelken az érvényes szavazatot leadók 58,5%-a vállalt közösséget külmagyar testvéreinkkel. Akadt megtévesztett vagy megtévesztő, aki nem. A trauma után a közösség első lépése az volt, hogy 2005 februárjában testvér települési kapcsolatot létesítettünk a közigazgatásilag Illyefalvához tartozó Sepsiszentkirállyal. E kapcsolatot a Garabonciás és a Kőhíd Egyesület alapozta meg, majd a két református egyházközség folytatta mondta köszöntőjében Dr. Papp Kornél önkormányzati képviselő (Fidesz). Ezután Tóth Endre Attila képviselő (Fidesz), aki a részt vett az autonómiáért folytatott menetelésen szólt az egybegyűltekhez: Az itt látható képeket interneten küldték el a művészek, hogy utána kinyomtatva kikerüljenek a kiállító terem falaira. Szerintem Ütő Gusztáv, a kiállítás megálmodója sem gondolta, hogy a képek útra kelnek és az egyszeri kiállításból egy vándorkiállítás lesz. Az egész eseménysorozatnak van egyfajta fiatalos dinamikája. Először a képek útra kelnek a világhálón át a világ számos szegletéből, hogy Székelyföldön kinyomtassák és kiállítsák őket, aztán különböző településekről kelnek útra emberek az anyaországból, hogy csatlakozzanak székely testvéreikhez, akik viszont a nagy menetelésre készülnek, és azért menetelnek, hogy utána megmaradhassanak őseik földjén. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke kiemelte: a kiállítás központi eleme a székely zászló. Tudatosítani kell a magyarországi önkormányzatokban, hatalmas segítséget nyújtottak a székelyeknek azzal, hogy (Folytatás az 5. oldalon) Ők lettek a LEG-ek! Városi karácsony A hagyományoknak megfelelően meghitt karácsonyi műsort rendeztek a Hunyadiban. A városi ünnepségen kiosztották a LEG-díjakat is. Szummer Antalné, Kapás Valéria, Rozsnyik Jánosné A Képviselő-testület határozata alapján 2013-ban LEG-díjban részesült: Szummer Antalné a Tündérkert Óvoda óvodapedagógusa, Kapás Valéria a Hunyadi tanára ill. Rozsnyik Jánosné a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület elnöke. Mindhárman ki- (Folytatás az 5. oldalon)

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Beszámoló a képviselő-testület üléséről Az elmúlt év utolsó testületi ülésére december 12-én került sor. A szokásos módon a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóval kezdődött, amelyben Szentgyörgyi József polgármester elmondta, hogy a fizetőképesség megőrzése szempontjából nehéz időszak volt a november vége, december eleje, de sikerült megőrizni az önkormányzat likviditását. Bejelentette, december 5-ével megkapta az engedélyt a Fővárosi Vízművek a csatornahálózat üzemeltetésére, majd a napirendek előtt beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A napirendek tárgyalását rendeletek megalkotásával, módosításával kezdte a Képviselő-testület. Elsőként a köztisztviselők évi illetménykiegészítésére vonatkozó rendelet megalkotására került sor. Ezt követően a védőnői körzetekre vonatkozó rendelet módosítása következett. Az előző testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően a korábbi három területi védőnői körzet helyett január 1-től négy védőnői körzet került kialakításra. A rendeletben meghatározza az egyes védőnői körzethez tartozó utcákat. Harmadik napirendként a képviselő-testület megvitatta az új szociális rendeletet, mely a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelkezik. A napirendek sorában következőként, módosították a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.04.) számú rendeletet, mely tartalmazza a szociális temetésre vonatkozó rendelkezéseket. Ötödik napirendi pontban a képviselő-testület megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletet. Közszolgáltatóként az AD Szolgáltató Kft-t (Szigetszentmiklós, Dr. Varga László u. 42.) jelölte ki úgy, hogy ártalmatlanító helyként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-t jelölte meg. A hulladékról szóló évi CLXXXV. tv. hatályba lépését követően jelentős jogszabályi változások következtek be, melyek szükségessé tették a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet felülvizsgálatát, módosítását. A Képviselő-testület hatodik napirendi pontjában, ennek megfelelően elfogadta a települési szilárd hulladékkal (szemétszállítással) kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló rendeletének módosítását. A vízi közmű szabályozásában január 1-jét követően olyan jelentős jogszabályi változások következtek be, melyek szükségessé tették a szennyvízelvezetésről szóló rendelet felülvizsgálatát, illetve az abban foglalt két különböző, de mégis összefüggő szolgáltatás és kötelezettség rendeleti szinten történő szétválasztását. A rendelet felülvizsgálatát követően a jogszabályi változásoknak megfelelően, továbbá a jobb áttekinthetőség, és követhetőség érdekében a hetedik napirendi pontban előterjesztésre került a talajterhelési díjról szóló rendelettervezet, melyet a Képviselő-testület elfogadott. A képviselők rendeletet alkottak a gépjármű elhelyezés és parkolás rendjéről szóló többször módosított 9/2010. (IV. 30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet hatályon kívül helyezte az OTÉK azon előírását, amely felhatalmazást adott az önkormányzatok részére a parkolás rendjének helyi sajátosságainak figyelembevételével történő szabályozására. A képviselő-testület megtárgyalta a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakat, és megállapította, hogy az ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft és az Önkormányzat között a kommunális hulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatást a szolgáltató szerződés szerint június 30-ig biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kommunális hulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására a közbeszerzési eljárást megindítja. Napirendje 10. pontjában a képviselők megtárgyalták a helyi adóbevételek I-III. negyedéves teljesüléséről, valamint a helyi adókról szóló 25/2012.(XI.14.) számú Ök. rendelet felülvizsgálatáról szóló beszámolót, melyet elfogadtak. A következő előterjesztés az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét tartalmazta. A Képviselő-testület határozatban fogadta el a tervben szereplő ellenőrzéseket, vizsgálatokat, illetve az azokra vonatkozó határidőket. Ezt követően megállapították a Halásztelek Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok évi bérleti díját, majd az önkormányzati rendeletben szabályozott egyéb térítési díjak felülvizsgálatának eredményeként döntöttek arról, hogy az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletében meghatározott térítési díjak összegét a évre változatlanul hagyják. A Képviselő-testület jogszabályi előírások alapján februárban határozatot fogadott el arról, hogy a Stratégiai Zajtérkép és az intézkedési tervét a Vibrocomp Kft.-vel kötendő megbízási szerződés alapján felül kívánja vizsgáltatni. A szakhatósági véleményeken alapuló, végleges zajvédelmi intézkedési terv megalkotását megelőzően szükséges a Stratégiai Zajtérkép Képviselő-testület általi jóváhagyása, melyről a képviselők meghozták határozatukat. Következő napirendjében, határozatot fogadott el a testület, melyben felhatalmazza a Polgármester, hogy készíttesse el, illetve az Önkormányzat képviseletében írja alá a Vodafone által mobiltelefon átjátszó (bázis)állomás létesítésére a bérleti szerződést az önkormányzat Kisgyár utcai ingatlanán. A napirendek sorában, a évre szóló, a K&H Bank Zrt-től történő folyószámlahitel felvételéről döntött a testület. A képviselők névszerinti szavazással döntöttek szántó művelési ágú, külterületi, ártéri, nem építési telek megvásárlásáról, melyet a tulajdonos ajánlott fel az Önkormányzat részére. A napirendek 18. pontjában a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál megüresedett álláshely betöltésére álláspályázat kiírásáról hoztak határozatot. A képviselők majd, az intézményalapításáról szóló előterjesztést tárgyalták meg, mely eredményeként határoztak arról, hogy április 1. napjával Halásztelki Humánszolgáltató Központ elnevezéssel egységes intézmény hoz létre az önkormányzat a bölcsődei ellátás, a védőnői ellátás, és a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásra, mint önkormányzati alapfeladatra, továbbá elfogadták az intézmény alapító okiratát, valamint az intézmény vezetésére szóló álláspályázatot. A továbbiakban döntött a képviselő-testület a Bölcsődeépítés Halásztelken elnevezésű pályázat önerejének támogatására történő pályázat benyújtásáról, felhatalmazva a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos eljárásra, a szükséges nyilatkozatok megtételére és aláírására. Napirendje 21. pontjában elfogadta a Képviselő-testület évi munkatervét. Az Egyebek napirendi ponton belül elsőként a Képviselő-testület elfogadta a a MKSZT Kft. Fővárosi Vízművek Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos részvényesi nyilatkozatot. Majd döntött korábbi ingatlan eladás kapcsán benyújtott részletfizetési kérelemről. Határozatot hoztak a képviselők a Ságvári Endre utca nevének Bethlen Gábor utca elnevezésre történő változtatásáról. Határozat született a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó energiaracionalizálási pályázat benyújtásáról. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a halásztelki művészek által felajánlott képkeret felállításához a kastély tulajdonosa hozzájárult. Végül, ideiglenes bizottság létrehozásáról döntött a képviselő-testület, amely a kiegyensúlyozott tájékoztatás érvényesülését hivatott vizsgálni. A bizottság a vizsgálat eredményéről január 31-ig köteles beterjeszteni jelentését az ügyrendi bizottságnak. A bizottság tagjai: Szentgyörgyi József, Szabó Tibor, dr. Papp Kornél, Stefanik Zsolt, Tóth Endre Attila és Hanfeldt István. Baloghné Dr. Nagy Edit jegyző

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 H I R D E T M É N Y A Halásztelek Város Önkormányzat (2314 Halásztelek, Posta köz 1.) Képviselőtestületének - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított évi 13.. (1.) 3.) pontjában foglaltak az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló évi CLXVII. tv. 4.. és a Településrészek és közterületek elnevezésének, továbbá az ingatlanok házszámának szabályainak megállapításáról szóló 8/2011. ( ) helyi önkormányzati rendelet 7.. (1.) bek. alapján a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló többször módosított 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével elfogadott - a 169/2013. (XII. 12.) számú határozata alapján a 2314 Halásztelek, (771) hrsz., (772) hrsz. és a (773) hrsz. alatti kivett közterületek nevét XII. 12.-i hatállyal Ságvári Endre utcáról Bethlen Gábor utcára módosítottam. A fentiek alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló többször módosított évi LXVI. tv. és a végrehajtásáról szóló többször módosított 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 28/A.. (7.) bek. foglaltak alapján a közterület név és házszám nyilvántartásban Ságvári Endre utca közterület nevet deaktiváltam és az új Bethlen Gábor utca közterület nevet átvezettem. Az adatokban történt változások okmányokban történő átvezettetése minden esetben az állampolgárok kötelezettsége! Az érintett ingatlantulajdonos, haszonélvező, az utcában bejelentett lakcímmel, cégszékhellyel és telephellyel rendelkező (jogi és) természetes személyeket, hogy az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló évi CLXVII. törvény 5. -a az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény 32/C. (1) bekezdését a következő m) pontja alapján az önkényuralmi nevet viselő közterületi név változtatással kapcsolatos irat és okmánycsere illeték és eljárási díjmentes! A lakcímkártya cseréjét Halásztelek Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hivatalból intézi, átvétel helyéről és idejéről külön értesítést küld! Amennyiben jelen közterületi név módosítás kapcsán bármely hatóság, (cég) bíróság, közszolgáltató, bank, közmű és egyéb hivatalos szervnél történő adatmódosításához szükséges a cím igazolására vonatkozó hatósági bizonyítvány 1 példányban, illeték és eljárási díj mentesen ügyfélfogadási időben átvehető Tóth Viktornál, a Halásztelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal településfejlesztési referensénél (2314 Halásztelek, Posta köz 4. I. em. 6., cím: telefonszám: ). A Településrészek és közterületek elnevezésének, továbbá az ingatlanok házszámának szabályainak megállapításáról szóló 8/2011. ( ) helyi önk. rend (3.) bek. alapján felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az új utcanévtáblák elhelyezését tűrni kötelesek! Kérem a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését! A hirdetményt részletesen megtekinthetik az önkományzat weboldalán ill. a polgármeseri hivatal hirdetőtábláján. Baloghné dr. Nagy Edit sk. jegyző Tisztelt Halásztelki Lakosok! A Halásztelki Önkormányzat támogatásával február 20. napján 18 és 20 óra között a Márai Sándor Közösségi Házban ingyenes jogi tanácsadásra kerül sor a deviza hitel-adósok részére dr. Lőrinczi Laura ügyvéd közreműködésével. Szeretettel várjuk Önöket! Ságvári Endre Bethlen Gábor utca december 12-én a Képviselő-testület többségi szavazással fogadta el 169/2013. (XII.12.) számú határozatát: Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ságvári Endre utca nevét Bethlen Gábor utca elnevezésre változtatja. A Magyar Tudományos Akadémia a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján a következő, Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről MTA BTK-T/ /2012. számú szóló állásfoglalása Ságvári Endrére vonatkozóan a következőt állapította meg: Neve a kommunista áldozatvállalás jelképe lett, így közterület elnevezésére nem használható, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdése alapján XX. századi önkényuralmi politikai rendszer fenntartáshoz kapcsolható. Ságvári Endre neve január 1. után így közterület elnevezésére már nem volt használható. A Képviselő-testület a 400 évvel ezelőtt fejedelemmé választott Bethlen Gábor alakját olyan példaképnek tekintette, mely méltó a város egy közterületének elnevezésére, hisz Bethlen Gábor fejedelemhez Erdély aranykora köthető. Ki is volt a Bethlen Gábor utca névadója? Bocskai István halála (1606) után előbb Rákóczi Zsigmond (1607), majd Báthory Gábor lett Erdély fejedelme. Rákóczi nem kéri a török hozzájárulását, ezért kényszerül lemondásra. Báthory rövid uralkodása alatt kegyetlenkedései ill. Nagyszeben és Brassó elfoglalása miatt magára haragítja a magyar arisztokráciát és a szász patríciusokat, valamint engedély nélküli havasalföldi hadjárata miatt a Portát ban menekülés közben Váradon a hajdúk megölik. 400 esztendővel ezelőtt ekkor kerül Bethlen Gábor Erdély fejedelmi székébe ( ). Korábban Báthory Gábor tanácsosaként tevékenykedett, de 1613-ban menekülnie kellett Báthory elől Gyulafehérvárról a temesvári pasához. Fejedelemmé tételének ára volt, át kellett adnia a pasának Lippa várát. Mivel az őrség erre nem volt hajlandó 1616-ban saját várát ostromolta meg, hogy ígéretét teljesíthesse. A török bizalmának a helyreállítása nélkül azonban nem biztosíthatta a szabad kezet magának belpolitikájában. Rövid távon tehát lemondott a szabad külpolitikai mozgástérről. Gazdaságpolitikájával megalapozza Erdély újbóli felvirágoztatását, Bethlen és utóda, I. Rákóczi György uralmának az időszakát méltán nevezzük Erdély aranykorának. Gazdaságpolitikáján tetten érhetjük a merkantilista jegyeket. Először is növeli a fejedelmi birtokok nagyságát (az elkobzott földeket nem adományozza tovább), birtokainak tisztségviselőit szigorúan elszámoltatja. Kincstári monopóliumokat hoz létre, ilyen a higannyal, mézzel, viasszal és marhával való kereskedelem. A Felvidékről ill. külföldről bányászokat és mesteremberek hív az országba (ilyenek a habánok, a morvaországi anabaptista fazekasok). Éves jövedelme 500 ezer (utolsó öt évében 700 ezer) arany. Rendszeres jövedelméből központosítja a fejedelmi hatalmat, melynek érdekében állandó jellegű hadsereget tart fenn, várakat erősít meg, s szakértő hivatalnokréteget alkalmaz. A rendektől így függetlenedik. A központosítás után figyelme az országegyesítés felé fordul, ebben azonban szövetségese nem lehet a török, mivel annak a megosztottság jó. Bekapcsolódik a 30 éves háborúba, Csehország és Pfalzi Frigyes oldalán (a csehek a koronát Bethlennek is ajánlották), 1619-ben elfoglalja a Felvidéket, Pozsonyban a magyar korona is birtokába kerül ban a fehérhegyi csatában a csehek vereséget szenvednek, így Bethlen szövetséges nélkül marad. A besztercebányai országgyűlésen magyar királlyá választják, azonban nem koronáztatja magát királlyá. Ennek külső oka az, hogy a török azzal a feltétellel járulna hozzá, ha Erdély élére más fejedelmet állíthatna, belső oka pedig az, hogy inkább szeretne erős fejedelem lenni Erdélyben, mint gyenge király Magyarországon (a magyar rendek erősen korlátozták volna hatalmát) első napjaiban megköti II. Ferdinánddal a nikolsburgi békét: visszaadja hódításait (Felvidék) és lemond a királyi címről, melyért cserébe birodalmi hercegi címet kap sziléziai birtokkal, haláláig megkap hét vármegyét, sőt II. Ferdinánd kötelezi magát a bécsi béke és az 1608-as törvények betartására. Uralkodása alatt a szellemi életet támogatja, Erdély a tudományok és a művészet központja lesz (pl. balett- és operaelőadást Bethlen udvarában rendeznek először Magyarországon). Iskolákat és nyomdákat hoz létre, a legnevezetesebb a gyulafehérvári református kollégium. Támogatja a peregrinációt, a diákok külföldi egyetemjárását. A külföldre utazó diákok sokszor voltak Bethlen követei (pl. Szenci Molnár Albert). A református fejedelem valláspolitikája türelmes volt: 1615-ben letelepíti a jezsuitákat Kolozsmonostorra annak érdekében, hogy iskolát működtessenek ben pedig metropolitát állíttat a román görög keletiek élére. Bethlen Gábor a romlástól menti meg Erdélyt, gazdasági és kulturális felemelkedést hoz Erdélyországra. dr. Papp Kornél

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Vízmű területi belépési engedélyek érvényesítése Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fővárosi Vízművek védőterületére szóló Területi belépési engedélyek évre történő érvényesítését hivatalunk vállalja. Az érvényesítés menete, hogy az Ügyfélszolgálaton le kell adniuk a már esetlegesen korábban kiállított szigorú számadású fényképes igazolványukat, valamint a kitöltendő igénylési formanyomtatványt. A már meglévő igazolványokon az esetben is meghosszabbítja belépési engedélyüket a Vízművek, ha már betelt az érvényesítési bélyegző részére létrehozott rubrika az igazolványok hátoldalán. Amennyiben újonnan szeretnének belépési engedélyt igényelni, úgy a szükséges formanyomtatvány leadásánál le kell adniuk egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet is. A szükséges dokumentumok, esetleges fényképek leadását követően a hivatal továbbítja az igényléseket a Fővárosi Vízművek Zrt. felé az érvényesség meghosszabbíttatása vagy az újonnan kiállított igazolványok elkészíttetése céljából. A belépéshez szükséges igényléseket február 28-ig tudjuk elfogadni. Az igénylési formanyomtatvány személyesen átvehető ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton vagy letölthető városunk hivatalos honlapjáról (www.halasztelek.hu). Kéményseprői tájékoztatás Értesítjük a lakosságot, hogy az 2012.évi XC. törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelete, valamint a 63/2012. (XII.11.) BM rendelete értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését kollegáink április 3. és december 31. között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. Köszönettel, Magyar Kémény Kft. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve júniusig Február évi költségvetési rendelet VI. számú módosítása (rendeletalkotás) Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 2. Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének tárgyalása (rendeletalkotás) Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 3. A évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 4. Helyi civil szervezetek évi költségvetési támogatására pályázat kiírása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 5. Stratégiai Zajtérkép alapján elkészült Intézkedési terv elfogadása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 6. Halásztelek zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletének elfogadása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 7. HÉSZ módosítás szakmai programjának elfogadása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 8. Halásztelek Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési Terve. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 9. Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata. Előterjesztő: Szabó Julianna mb. intézményvezető Március A helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló beszámoló. Előterjesztő: Tóth Endre Attila, az Ügyrendi Bizottság elnöke 2. Beszámoló a évi ellenőrzési terv végrehajtásáról. Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 3. Beszámoló a évben végzett közművelődési tevékenységről, a Városi Könyvtár évi működéséről, tervek a évre vonatkozóan. Előterjesztő: a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár vezetője 4. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás, valamint a házi orvosi ellátás évi működéséről. Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia, a Szociális Bizottság elnöke 5. Tájékoztató a városi központi orvosi ügyelet évi ellátásáról. Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia, a Szociális Bizottság elnöke 6. Halásztelki Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 7. Helyi civil szervezetek évi költségvetési támogatása pályázatok elbírálása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester Április Beszámoló a évi költségvetés teljesítéséről (rendeletalkotás). Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 2. A Szigetszentmiklós Városi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a évben végzett tevékenységéről. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester és Szigetszentmiklós rendőrkapitánya 3. HÉSZ módosítása (Településfejlesztési Koncepció elfogadása). Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 4. Halásztelki Tündérkert Óvodában a 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása. Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 5. A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése. Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző Május évi költségvetési rendelet I. számú módosítása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal évi hatósági munkájáról. Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 3. ELOHIM Kft. beszámolója a évi tevékenységéről. Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 4. Halásztelki Tündérkert Óvoda beszámolója a beiratkozás tapasztalatairól. Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 5. Kitüntetések és díjak adományozása (köztisztviselő, pedagógus). Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester Június Halásztelki Tündérkert Óvoda beszámolója a a 2013/2014. nevelési évről. Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 2. Társulások évi beszámolójának elfogadása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 3. Augusztus 20-ai kitüntetések adományozása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester A halásztelki sporthorgász egyesület közleménye közgyűlés Az egyesület tisztelettel meghívja tagjait a február 8-án, reggel 9 órakor tartandó közgyűlésére a közösségi házba (Szent László tér), melynek napirendi pontjai a következők: 1. A 2013-as év beszámolójának elfogadása. 2. A 2014-es engedélyekkel kapcsolatos információk és új rendelkezések. 3. Tisztújítás Kérjük egyesületünk tagjait, hogy a közgyűlésen feltétlen vegyenek részt, hiszen nagyon sok újdonság várható a horgászás kapcsán. Vezetőség

5 ESEMÉNY HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 5 nyugdíjasok karácsonya Negyedik évfolyamosok előadásai (Folytatás az 1. oldalról) emelkedő munkájuk, szakmai alázatuk elismeréseként részesültek a kitüntetésben. Ezután, szintén a hagyományoknak megfelelően a három negyedik évfolyamos osztály mutatta be ünnepi előadását telt ház előtt. Végül minden vendég jól lakhatott az ünnepi töltött káposztával. BG (Folytatás az 1. oldalról -...székelyekért) megerősítették a székely zászló szimbólumértékét. Hangsúlyozta: az anyaországi közösségek együttérzése és szolidaritása rendkívül fontos, a magyarok fellépése a kérdés nemzetközivé tételében is segített. Pozsgai Imre, a Tisztességes Választásért Alapítvány elnöke így fogalmazott: a fő kérdés, hogy a választópolgár tisztességes körülmények között jut-e el a szavazófülkéig és van-e lehetősége ellenőrizni döntésének következményeit. A székelyek függetlenségéért folytatott küzdelmet nem szabad feladni, közös összefogással minden cél elérhető, még ha azt sokan igyekeznek is megakadályozni. Ezután Szentgyörgyi József Halásztelek és Fodor Imre székely testvértelepülésünk polgármestere nyitotta meg a tárlatot, amely hatalmas érdeklődésre tarthat számot és egy hónapig látható a Máraiban. Végül a Szent László téri kopjafánál koszorúkat helyeztek el a székelyek véráldozatára emlékezve, ugyanakkor kifejezve az összetartozást. Bódy Géza A Halásztelki Nyugdíjas Egyesület (képek lent) és a Mozgáskorlátozottak Nyugdíjas Egyesülete (képek fent) az idén is pazar hangulatú karácsonyi ünnepséget szervezett a Máraiban. A hangulat fergeteges volt, csakúgy mint a műsor és az ételek. Szinte mindenki megajándékozta egymást, sokan saját verseikkel és a közismert dalokkal idézték fel gyermekkoruk karácsonyát. A Halásztelki Nyugdíjas Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét a város vezetésének, a képviselőknek és a közösségi ház dolgozóinak idei rendezvényeik lebonyolításához adott segítségért. A Vezetőség

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KULTÚRA Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár PROGRAM AJÁNLÓ Márai Sándor Közösségi Ház 2314 Halásztelek, Posta köz Városi Könyvtár 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc u KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁLLANDÓ KLUBOK, KÖRÖK: Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub Foglalkozásai: kéthetente szerdán janurár 15., 29., óra között A klub tagjai számára ingyenes a varrógép használata! Vezeti: Halmai Jánosné Halásztelki Társasjáték Kör Foglalkozásai: pénteken óra között Vezeti: Nyúl Ferencné Garabonciás Egyesület Foglalkozásai: csütörtök/péntek között Vezeti: Popov Szimeonov Trifon Halásztelek Mozgáskorlátozottak és Nyugdíjasok Egyesülete Foglalkozásai: csütörtökön óra között Vezeti: Királyné Vaskó Erzsébet Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület Foglalkozásai: kedden óra között Vezeti: Szilágyi Emilné Halásztelki Nyugdíjas Egyesület Foglalkozásai: hétfőn óra között Vezeti: Rozsnyik Jánosné Musical Stúdió szombat 9-13 óra között Vezeti: Mészáros László Érdeklődni és jelentkezni lehet a es telefonon. Részvételi díj: 6000 Ft/hó január 18-án és február 1-én (szombaton) 21 órától hajnalig RETRO DISCO Belépődíj: 1500 Ft Belépő tartalmaz: 1 db Welcome Drink, 1 db tombola szelvényt. A Magyar Kultúra Napja a Máraiban A Magyar Kultúra Napját január 22-én, szerdán 18 órakor ünnepli a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár a közösségi házban. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények. Egy-egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni valamit kulturális, művészeti életünk értékeiből. Talán egyik legfontosabb értékünk az anyanyelv, amely egyformán szól mindenkihez, s amelynek megkülönböztetett szerep jutott és jut az életünkben. A közösségi házban csak pár hónapja alakult meg egy kis alkotó közösség, amely rohamos léptekkel halad. Halad annyira, hogy képes bemutatkozni nagyközönség előtt. Ez a közösség hétről-hétre készül és acélosodik megjelenése, színpadképessé válik. Ők a Márai színitanodásai, mentoruk Halásztelek színházi életének felpezsdítésében utolérhetetlen szerepet játszó helyi művész: Mészáros László. Január 22-én a kultúra napján a Márai sajátjaival ünnepel, saját közösségével mutatja be: Szép Ernő: Május című darabjának részletét. Szülő és gyermek izgatottan várja a bemutatkozást. Erre az ünnepre és a premierre hívunk és várunk minden kedves halásztelkit, aki szemtanúja kíván lenni a csodának, annak, ami itt nálunk a Máraiban születik. Sz. J január 22-én, szerdán 18 órakor A MAGYAR KULTÚRA NAPJA keretében Szép Ernő: Május /részlet/ a Márai Színitanoda előadásában január 31-én pénteken este 18 órakor CSALÁDI SZÍNHÁZ Rumcájsz és Manka mese-musical Belépődíj: felnőttek: 1000 Ft gyerek: 700 Ft Az Olvasósarok január 30-án ünnepli egy éves születésnapját. Örvendetes, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a remek társasághoz, és a nyomtatott könyvek nem vesznek a feledés homályába. Az összejövetelek minden hónap utolsó csütörtökén vannak a könyvtárban. A tanfolyamokra és klubokba jelentkezni személyesen (a közösségi házban) vagy a ös telefonon lehet. Magányos művészgaléria Egyelőre alig van látogató, az érdeklődés méltatlanul alacsony. Oláh Kálmánt, az alapítótulajdonost kérdeztük a nem túl rózsás helyzetről. Nemrég nyitottak meg, melyek az első tapasztalatok? Azt már látjuk, hogy nem könynyű felébreszteni az érdeklődést, aligalig van látogatónk. Kezdetben minden nap terveztünk nyitva tartást, de gyakorlatilag senki nem jött, akkor úgy döntöttünk, hogy csak szombaton tartunk nyitva, városunk egyik legkiválóbb festőművésze, Óváry Géza várja a vendégeket ig. Azonban az eddigi tapasztalat az, hogy csak azok jönnek, akikkel személyesen megbeszéljük. Ennek jegyében tervezünk csoportos meghívásokat például a helyi iskolákból. A közeljövőben szervezünk festő és rajztanfolyamot is, Bagaméryné Hatvany Viktória vezetésével. Kriston Erika fotós pedig nyílt napokat szervez itt a galériában. Részleteket a Facebookon is közlünk, de természetesen személyesen megtalálnak bennünket. Mi történik, ha valaki ezektől eltérő időben tud jönni? Munkanapokon szinte bármikor be lehet csöngetni a szomszédos OK Gép irodájába és kollégáim vagy én készséggel körbevezetem a kultúra iránt érdeklődő vendégeket. A zárt ajtó tehát senkit se tévesszen meg. Ezt a galériát azért hoztuk létre, hogy megismerjék, mennyire színes és sokrétű városunk művészete, mert úgy gondoltuk, hogy üde képzőművészeti színfolt lesz a városunkban és hamarosan Halásztelek egyik büszkeségévé is válhat. Jelenleg is 80 festmény látható 26 alkotótól, ráadásul a legkülönbözőbb stílusban és a választék folyamatosan bővül, cserélődik. Bódy Géza

7 HITÉLET HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 VÍZKERESZT Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe a 3. századtól ismert keleti egyházunkban, s akkor még január 6.-án együtt ünnepelték születése és a Jordán folyóban való megkeresztelkedése alkalmait. Egy évszázaddal később Róma elrendelte, hogy a születés ünnepe külön, azaz karácsonykor legyen. Akkor, amikor a nap ismét egyre Az Adventi koncert hosszabban kezd világítani. Ezért a vízkereszt mára teljesen letisztultan, kizárólag Jézus urunk megkeresztelkedéséről szól, mely eseményt az evangéliumok egészen részletesen le is írnak. Ezen az ünnepen nyilvánul meg a Szentháromságos Isten. Az Atya szózatot mond, a Fiú a Jordánba lép és a Szentlélek galamb képében Jézus felett lebeg. Ezért az ünnep görög neve theofánia, azaz Istenjelenés. Ezen a napon szenteljük meg a vizeket templomainkban és lesz a romlandó csapvízből romolhatatlan szenteltvíz, ami évek hosszú sora alatt is megtartja frissességét. E vízzel hinti meg a papság a hívek házait, lakásait és látogatja meg azokat, akik ilyenkor kérik a házszentelést. Püspökeink a régi hagyományokat felelevenítve, kimennek a folyók partjára és annak vizét szép szertartás kereteiben megáldják. Az edzettebb hívek közül néhányan beúsztak a sokszor jeges vízbe, hogy a bedobott áldó fakeresztet onnan kihozzák. Az Úr áldja meg olvasóink otthonait és adjon békességet! Gábor atya Régi új év Eltelt pár nap az új évből, és sokan már látjuk azt, hogy igazából nem sok minden változott a tavalyihoz képest, legfőképp csak annyi, hogy más dátumot írunk. Ugyanazok a körülményeink, ugyanolyanok a kapcsolataink, ugyanazok a terveink és a terheink is. Az új év régi kérdése az, hogy amikor tovább megyünk utunkon, mit viszünk, és mit nem viszünk magunkkal az életünk előttünk álló szakaszára? Mindig sokat számít, ha olyan tapasztalatokat, élményeket vihetünk magunkkal a múltunkból, az elmúlt évből is, amikből reménységet meríthetünk a ránk váró kihívásokban is. Olyan nagy jelentőségű, amit Sámuel mond sok nehéz, de győztes küzdelem után: mindeddig megsegített minket az Úr! Ezt viheti magával a jövőbe is. A ránk nehezedő terheinknél nagyobb terhet jelent az, ha nincs reménységünk, nincsenek olyan meghatározó élményeink, amelyekből erőt meríthetünk. A Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy Isten gyermekeinek mindig vannak ilyen tapasztalatai, és az idő haladtával egyre több ilyen tapasztalata van, mert: Aki tulajdon Fiát mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk Vele együtt mindent? A megváltás elfogadása, az üdvösség azt jelenti: kapcsolatom lett az élő Istennel, és ezért lehet örök életem, és ezért lehet jelen a maga szabadító hatalmával a mindennapjaimban. Nemcsak az újév, hanem minden nap ma- gában hordozza azt a lehetőséget, hogy az Úr legyen a mi Istenünk, és egyre több reményt adó tapasztalatunk lehessen. Mindig sokat számít az is, hogy mit nem viszünk magunkkal a múltunkból a jövőnkbe. A jövő és a megújulás azzal kezdődik, ha le tudjuk zárni a múltat. Ki lehet engedni a kezünkből, szívünkből a bűneinket, rossz döntéseinket, szívünk indulatait, azt az utat, amivel fájdalmat és sebeket okozunk egymásnak és magunknak is. A megújulás és újrakezdés reménységét teremti meg az, hogy Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. A Biblia örömhíre az, hogy nem kell plusz teherként tovább vinni a múltat! A Vele való közösségben ki lehet engedni szívünkből keserűségeinket, sebzettségeinket, fájdalmainkat is, mert Isten az Ő gyermekeinek Önmaga vigasztaló jelenlétét, gyógyító szeretetét, új távlatokat nyitó világosságát adja. Isten terve az, hogy az idő haladtával, a reménységünk és az életünk ne beszűküljön, hanem egyre inkább kibontakozzon. A Szentírásban mindig nagyon hangsúlyos a hitben való növekedés, és ennek következményeként a szeretetben, erőben, reményben, vigasztalásban való növekedés is. A megújulást egy új év nem képes magában hordozni, az viszont igen, ha tudjuk, Kire számíthatunk az új évben is, és megújult szívvel mehetünk tovább utunkon. Jelényi László református lelkipásztor Három este három család 30 családnál Betlehemezett Római katolikus gyermekeink pásztorjátéka Mozgalmas évvége volt a római katolikus templomban. Képeinkkel az ünnep hangulatát idézzük fel.

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KÉZIMUNKA - OKTATÁS A kézimunkázás extrája Bocskaisok karácsonya A Bocskai István Református Oktatási Központban minden év utolsó tanítási napja karácsonyi hangulatban telik. Most is áhítattal kezdődött az ünnepség. Jelényi László református lelkipásztor kiemelte, hogy a karácsony azért lehet a szeretet ünnepe, mert Jézus megszületett a világra. Utána az osztályok rövid műsorral készültek. Volt, aki verset, vagy mesét, esetleg egy rövid történetet adott elő. A 10. a osztály angol haladó csoportja angol nyelvű műsort adott elő. Az osztályok műsorai után az informatikai és rajz verseny eredményeit tudhatták meg a diákok. Halászteleken foglalkozik immár 30 éve Richelieu-hímzéssel [ejtsd: riseliő] Hegyes Sándorné, Erzsike. Hogy mi is ez az elsőre talán bonyolultnak tűnő hobbi, arról kérdeztük a Lányok, Asszonyok Kézimunka Klubjának tagját, akinek kezei közül meseszép, főképpen kalocsai mintás alkotások kerülnek ki. A minták sokak számára ismerősek, ám sokan nem is tudják, hogy ez a riseliőzés. Hogyan készülnek ezek az alkotások? Tulajdonképpen ez egy olyan technika, amelyet a varrott csipke utánzására alakítottak ki eredetileg Franciaországban, hiszen nevét is francia államférfiról, Richelieu bíborosról kapta. Először a már megtervezett mintát átrajzolom papírra, majd úgynevezett drukkolással viszem át az anyagra. Aztán a vászon azon részét, amellyel éppen dolgozom, egy keretre feszítem, majd körbevarrom a kontúrt és vékony ollóval kivágom a motívumokból a felesleges részt. Ez körülbelül 10 forintos nagyságú felület. Majd a kivágott részt géppel behálózom. Az anyag így már tele van lyukakkal, a laikusnak csupán egy elszaggatott terítőre hasonlít, amelyen előre már kihímeztem a virágokat, paprikákat, a kalocsai mintákra jellemző jegyeket. Ezután jön a legizgalmasabb rész. A szegésvezető szállal a díszítmények szélét, úgynevezett előhúzó fonalához kapcsolom. Többször átöltött tartószálat varrok, majd következik a második beszegés vastagabb fonállal a szélekre. Ez adja meg az anyag tartását. Persze különböző technikák és rafinériák léteznek a riseliőnél is, de nagyon-nagyon leegyszerűsítve, így áll össze a munkafolyamat. Nem egyszerű a fortélyokat elsajátítani, ezek rengeteg időbe, energiába kerülnek. Milyen motívumokkal dolgozik? Leginkább kalocsai mintákat készítek, ám varrtam sokféle zászlót, címert és más alakzatokat is. Közel 30 éve ez a hobbim, több száz kézimunka került ki a kezem alól. Mely alkotásaira a legbüszkébb? Mindegyikre, hiszen szeretettel, örömmel készítem valamennyit. Ha mégis ki kell emelnem, akkor különösen kedves számomra az egyik templom oltárterítője, amely 6 méter hoszszú, másfél méter széles és több hónapig készült. Ez került a Csíksomlyói búcsúba, sőt Ausztráliában is látható a magyar címereim közül. De különösen kedves számomra a dohányzóasztalomat díszítő terítőm is. Ki viszi tovább ezt a szép és hagyományőrző elfoglaltságot? Sajnos ez a gond! Nagyon fontos lenne, hogy a fiataljainkat megtanítsuk erre a szép technikára! Éppen ezért arra bíztatom a Halásztelkieket is, jöjjenek el a kézimunka klubunkba, legalább nézzék meg, milyen örömet okoz a riseliőzés. Arról nem is beszélve, hogy nagyon-nagyon szeretném a tudásomat továbbadni, hiszen már 72 éves vagyok! Bódy Géza Újra tanulok! projekt a Bocskaiban A TÁMOP számú Újra tanulok! című kiemelt projekt egy programjának biztosít helyet december 20-tól három hónapon keresztül a Bocskai István Református Oktatási Központ. A kiemelt program lehetőséget kínál az alacsony iskolai végzettségű és szakképzetlen felnőttek számára, hogy felzárkózzanak és tudják pótolni hiányzó kompetenciáikat, valamint a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezzenek, és ezáltal is javuljon a foglalkoztathatóságuk. Ezen pályázat keretében kapott iskolánk felkérést a Klebesberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületének egyik iskolájától. A dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium koordinálásával tizenkét ráckevei közmunkás számára betanított munkás szintű zöldségtermesztő tanfolyam zajlik március közepéig napi rendszerességgel. Ez a kiemelt projekt tehát közvetlenül azoknak a felnőtteknek kíván segítséget nyújtani, akik alacsony iskolai végzettségűek, illetve szakképzetlenek, akik elavult szakképzettséggel rendelkeznek, akik elbocsátással veszélyeztetett munkavállalók, valamint a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek.

9 OKTATÁS - SPORT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Karácsonyi flashmob a Camponában Advent Bécsben Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és A Alapfokú Művészeti Iskola ének-, szolfézstanáraként dolgozom immáron harmadik éve. Az idei tanévtől lehetőséget kaptam egy iskolai kórus létrehozására. Mivel korábbi zenei tapasztalataim azt mutatták, az együtténeklés, a közösen végzett tevékenység még ösztönzőbben hat ránk, ha mindezt nagyobb csoportban végezzük, azon ötletem támadt, hogy a tanév folyamán a szomszédos települések iskoláival közös produkciót kellene létre hoznunk kis énekes palántáinkkal. Hátha többen kedvet kapnának a kórusénekléshez. Az internet adta lehetőségek által évek óta felfigyeltem az un. flashmob előadásokra, ahol a legkülönbözőbb együttesek ajándékozták meg váratlanul műsorszámukkal a meglepett közönségüket, derűt csalva azok arcára. Mivel gyerekkórussal hasonló produkcióval még sehol sem találkoztam, gondoltam egy merészet, s megkerestem ötletemmel a szigetszentmiklósi iskolák ének-, zenetanárait. Kollégáim nagy örömmel fogadták javaslatomat, s rögtön meg is bíztak azzal a feladattal, hogy ha már ennyire nekiiramodtam, a helyszínt is Immár negyedik alkalommal szervezett kirándulást a Bocskai István Református Oktatási Központ Bécsbe az adventi vásár idején. Hamar kiderült, hogy két busz kevés lesz a mintegy 150 főnek, ezért most először három busz indult. A kirándulás során először a schönbrunni kastélyt tekintették meg, mely Bécs egyik legszebb épülete. Utána Bécs belvárosában az adventi vásárba vezetett az útjuk. A nap végén mindenki fáradtan, de élményekkel teli érkezett otthonába. kitalálhatnám, s az engedélyeket is szerezzem meg hozzá. Rájuk sem kisebb feladat hárult, mint a dalválasztás, a sok gyermek utaztatásának megszervezése, s a zenei kísérettel és hangosítással járó feladatok megoldása. Úgy vélem, mindannyian örömmel vetettük bele magunkat a megvalósításba. A helyszín keresgélése közben történetem hallatán sorra nyíltak meg a kapuk előttünk, több nagyáruházban is lehetőséget kaptunk. Végül a Camponát annak közeli elérhetősége miatt választottuk színhelyül. Gyerkőceink de nem kevésbé hozzátartozóik lázas készülődéssel várták a nagy napot, december 19-ét. Reméljük, a meglepetés sikerült, s kis kórusunk létszáma is gyarapszik majd. Produkciónk megtekinthető az interneten: https://www.youtube.com/ watch?v=kqbfigrxsyy Ezúton köszönöm minden résztvevő kollégám, a szülők, diákjaink, köztük László Attila segítségét. Géczy Andrea Aranyos karatésok A 6. Goju-kai Világbajnokságról Indiából világbajnoki címmel térhettek haza a halásztelki karatésok is. A Mumbaiban rendezett verseny az eddigi legsikeresebb szereplése az ezt a stílust űző hazai karatékáknak. A magyar csapat összesen 15 érmet szerzett. Két éve folyamatosan készültünk erre az eseményre, csak ez a cél lebegett a szemünk előtt, a világbajnoki cím! Hatalmas fegyelem, önuralom és kitartás kellett ahhoz, hogy egyáltalán eljussunk ide! A két év alatt ezek a gyerekek megtanulták az egyenes jellem, az igazságosság, a bátorság, a kitartás, az együttérzés, az őszinteség, a becsület, az önuralom és a mértékletesség fogalmát. Valakinek így, valakinek úgy sikerült. Valaki meg tudta koronázni az arany éremmel a felkészülését, valaki csak a körig jutott. Talán a legnehezebb érzelmileg volt feldolgozni Indiát. A helyszínt, a várost, az ismeretlent. Én tudtam, hogy mi vár a gyerekekre, de ők nem tudhatták, hiszen nekik ez volt az első világbajnokságuk. Óva intettem őket: technikailag senki sem lesz olyan felkészült, mint ti, de nem hozzáértő bírók lesznek ott, akik egy jobb megmozdulásra már pontot adnak, ezért minden ellenfelet tisztelni kell, minden meccset komolyan kell venni! Ezzel nem is volt baj, bár láttam az első napon a megilletődést az arcukon, amikor a nagyok küzdöttek. De egyszer csak vége lett: négy ezüst és négy arany érem. Gyönyörű. De tudom, hogy lesz még ennél jobb is. Hegedüs Nikolett edző, Budo Fight Karate Klub Az érmesek: Világbajnoki 1. helyezettek: Miheller András, Pintér Dániel, Végh Dorina, Tóth Viktória Világbajnoki 2. helyezettek: Szöllősi Patrik, Miheller Zsófia, Kandev Angel, Horváth Krisztián

10 10 CIVIL SZFÉRA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Ajándék Mi történt a Hangyapiacon? A Lányok, Asszonyok Kézimunka Klubja titkos ajándékkal örvendeztette meg a Tündérkert Óvoda Pillangó csoportjának gyermekeit: gyönyörű horgolt díszeket készítettek számunkra, amelyekkel aztán gazdagon feldíszíthettük a karácsonyfánkat. Külön köszönet Halmai Jánosné ötletgazdának, a klub vezetőjének és Illyésné Verának, aki horgolt labdákkal és zöldségekkel, gyümölcsökkel gazdagította csoportunkat. Köszönjük, hogy a világnak ezt az apró, de nem jelentéktelen szegletét szebbé tették! A Pillangó csoport nevében: Fekete Violetta A tavalyi megnyitás óta eltelt időszakról és a tapasztalatokról kérdeztük Halásztelek üde közösségi színfoltjává felnőtt Hangyapiac vezetőjét, Medgyaszay Gábort. Milyen évet zártak, honnan indultak és hová jutottak? Jó hír, hogy egyre többen látogatnak el hozzánk. Remek közösségek alakulnak ki, vásárlóink és az árusaink élvezik a piac hangulatát és picit egymásra is ráérnek. Szerintünk a téli időszakban is sikerült a régi ünnepi hagyományokhoz méltó programokat a piac köré szervezni. Ilyen volt például a Márton nap, ahol a ludaké volt a főszerep, vagy Luca napja, amikor Luca széket fabrikálhattak a látogatók és nem utolsó sorban az adventi gyertyagyújtás, amit a vásárlók és az eladók közös érzelmekkel éltek át. Az árusokról és a termékekről mi a tapasztalata? Nyitás óta folyamatosan arra törekszünk, hogy árusaink minél színesebb palettával várják városunk lakosságát. Garantált minőségű tej- és tejtermékek, savanyúságok, kenyér, mangalica, baromfitermékek mellett egyéb kézműves remekek is találhatók. Az áruk eredetéről, tartósítószermentességéről, elkészítési módjáról minden információt megtudhatnak eladóinktól. A lángosos rész talán a legnépszerűbb találkozóhely, hiszen piac nincs lángos nélkül! - Mi is így tapasztaljuk. A téli, hideg időben igen sokan vásárolnak ebből az elmaradhatatlan piaci termékből. Itt megáll az idő: jó nézni, ahogy a vásárlóink beszélgetnek egymással és közben falják a gőzölgő finomságokat, hiszen már rétest és kürtöskalácsot is árulunk, de lesz kemencés lángos is. A kibővült nyitva tartásról mit kell tudni? Várjuk vásárlóinkat szerdán délután óráig, szombaton óráig. A nyitva tartást azért bővítettük ki, mert azon kívül, hogy igény is volt rá, mindannyiunk számára fontos, hogy az egész város ismerje és tudja, hogy van egy hagyományőrző, cseppet sem drága, ám minőségi és hazai őstermelői terméket árusító piacunk a Kisgyár utcában. Bódy Géza Aki segít, közösséget épít A Batyus asszonybált rendezünk Halásztelken rászorultakon segíteni, a keveset is megosztani nagyon emberi cselekedet. A szívünkben megfogalmazott szándék, Isten ajándéka. Az Összefogás Halásztelekért Egyesület elsősorban az Önök adományaiból és támogatói jóvoltából, a 2013-as év végén immáron második éve Ft értékben tartós élelmiszerekkel próbált könnyíteni 4 halásztelki gyermekes család ünnepek előtti terhein. A Tedd a szereteted egy cipősdobozba! programunkon begyűjtött ajándékokból egy területi gyermekalapítványt és a Lámpás Óvodát támogattuk. Köszönjük mindenkinek, hogy ebben a végtelenül polarizált világban a szeretet erejével összefogták városunk közösségét és segítették céljainkat. Ezekkel a szavakkal kívánok egyesületünk és magam nevében a 2014-es évre mindenkinek sok sikert és boldogságot. Balázs György elnök január 25-én este 8-tól hajnal 4-ig a Hunyadi Mátyás iskola aulájában (Halásztelek, Somogyi Béla u ) A bál védnöke: Juhász Zoltánné igazgató Jegyeket az iskola konyháján (24/ ) és a szokott helyeken lehet megvásárolni. A jegy ára 1200 Ft. Érdeklődni: 06-20/ A zenét a Kristály Duó szolgáltatja. Minden tánckedvelő nőt szeretettel várunk!

11 HELYTÖRTÉNET HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 11 A Közösségi Ház múltja és jövője A Szent László téri Közösségi Ház épület településünk történetének nagy tanúja, központi színtere. Valaha uradalmi gazdasági épületnek, cselédlakásoknak épült. Azóta számtalan funkciója volt, mozitól a könyvtáron át a kávézóig. A falusias, földszintes épület már nem illik a várossá nőtt településhez. Hogy pontosan mikor épült, az a múlt homályába veszik. Egy 1880 körüli térkép a területet Jóska majorként tünteti fel és jelez a helyén valamilyen kisebb gazdasági épületet, talán a mai posta épületrészét. Később a környék a kastélyépítő Wahrmannok kezébe került, ők nevezték el ezt a gazdasági központot Hermina-majornak. Egy 1920-as évek első feléből származó térképfelújítás már felismerhetően bejelöli a mai 48 méter hosszú épületet. Herminamajor ekkor a Malonyayaké volt, később dr. Holló Ernő pesti ügyvéd vásárolta meg. Ő, mivel nem értett a gazdálkodáshoz, bérbeadta Sándor Imre gazdálkodónak, aki a mai posta épületrészben rendezte be kényelmes négyszobás intézői lakását ban Herminamajort Holló Ernőtől pengőért megvásárolta vitéz Füzesséry István helyi földbirtokos, akinek a későbbi repülőtér halásztelki bejáratával szemben, az út innenső oldalán volt a kúriája (ma már csak romjai vannak a facsoport takarásában) és onnan a Dunáig húzódott a birtoka ben legidősebb gyermekére, Ludmillára bízta a gazdaság pénzügyeit, aki férjével, Temesfői (Kuncz) Józseffel együtt átalakította a hosszú épület középső traktusát a mai közösségi ház nagytermet lakássá, értékes barokk bútorokkal berendezve, ott születtek meg első gyermekeik. Temesfői Józsefről érdemes tudni, hogy apja, Kuncz József szigorú sváb ember a lakihegyi királyi uradalom jogi intézője volt, ő maga pedig korábban a Weiss Manfréd csepeli repülőgépgyárának a főmérnöke. Legidősebb gyermekük, az 1940-ben született, jelenleg Szigetújfalun élő Temesfői Ludmilla ma is emlékszik az itt töltött gyermekkorára, a mai Szent László tér helyén lévő virágos és epreskertjükre, gyakran ellátogat Halásztelken élő rokonaihoz, Halmai Jánosné Temesfői Évához, annak gyermekeihez és unokáihoz. A család 1944 augusztusában, nagyobb biztonságot remélve, Budapestre költözött. A többi Füzesséry is elhagyta Herminatelepet, a Duna-parti Malonyay-kúriát, ahol a házuk lebombázása után kaptak rokoni menedéket. Egyedül az akkor húsz éves Füzesséry Miklós maradt településünkön. Ő vette át a gazdaság irányítását és a mai posta helyén lévő intézői lakást. A ma kilencven éves Miklós bácsi több tárgyi emléket őriz abból az időből, szeretné, ha egyszer egy helytörténeti gyűjteményt gazdagíthatnának. Az ötvenes években gyökeresen átalakult az épület környéke. A korábbi Alsótelep (Diófasor-Ságvári utcák közötti településrész) és Túlsótelep (Ady Endre és Katona József utcák) közötti területet felparcellázták, beépítették, s a mai Posta köz környéke vált az önállósult község központjává. A hosszú ház előtt alakították ki a falu főterét, aminek egyelőre még nem adtak nevet. A korábbi intézői lakás helyére beköltözött a mai postahivatal. Az első postamester egy idősebb úr volt, feleségével együtt a hátsó kert felől nyíló ma is meglévő másfél szobás szolgálati lakásban laktak ban disszidáltak. Utánuk fiatalabbak jöttek, akik gyakran váltották egymást. Temesfői József (alul balról a harmadik) és családja 1973-ban Kuncz József és fia, Temesfői József A négy legnagyobb Füzesséry-gyerek 1933-ban: balról Ludmilla, jobbról Miklós A középső traktust az 1950-es évek elején teljesen átépítették, a közfalakat megszüntették, kialakították a ma is létező kultúrtermet a színpaddal és vele szemben a mai kakasülő helyén a zárt mozigépész helyiséget. Az épületre felirat került: Petőfi filmszínház. Az 1950-ben a Diófasor utcában született Óváryné Mizsei Zsuzsa jól emlékszik rá, hogy milyen nagy esemény volt neki, kisgyereknek egy-egy korhatár nélküli délutáni filmbemutató: a Vadállatok a fedélzeten, a Csendes Don, a Balti égbolt, a Ketten a nagyvárosban, a Kati és a vadmacska, a Szállnak a darvak. Zömmel feketefehér szovjet filmeket játszottak. Minden mozi magyar és világ-filmhíradóval kezdődött, azután rövid szünet következett. A nézőtér szinte mindig tele volt, pedig a furnér borítású vasszékek nyikorogtak, néha kiszakították a flórharisnyát. Az előadások szerdán este hétkor, illetve vasárnap délután ötkor és hétkor kezdődtek. A jegyek az első két sorban 1 Ft 50 fillérbe, a harmadik és a negyedik sorban 3 Ft-ba, a hátsó részen ahová a felnőttek és a szerelmesek ültek 4 Ft 50 fillérbe kerültek. A mindössze két méterszer másfél méteres vetítővásznat a színpad első része elé engedték le, előadás után pedig felhúzták, mert kellett a színpad más községi rendezvényekhez. A színpadra kívülről, a főtér felőli vaslépcsőn lehetett feljutni, a terem felőli fagrádics csak később épült meg. A jegyeket a bejárat elé épített mozipénztár fülkében vehette meg a publikum Szemes Lajosné és Kneitner Lajosné jegyárusoktól, mellé tökmagot, szotyolát, cukorkát, Balaton és Gránit kockát is vásárolhattak Péteri nénitől. A vetítéssel és a gyakori filmszakadásokkal Vancsai László mozigépész birkózott. Később, a hetvenes években a vetítővászon színpad szélességű lett, a mozigépet Papp László tanár úr és fia kezelte egészen 1986-ig, az utolsó előadásig. A kultúrház közben mindvégig a település központi rendezvényterme volt és maradt. Óvodai és iskolai bálok, ünnepségek, farsangok, kulturális seregszemlék, koncertek, bábszínházi előadások váltották egymást. A nyolcvanas évek végén a fiatalok itthon tartása érdekében a tanács engedélyezte a diszkót, ám a dübörgés és egyesek féktelen viselkedése miatt csakhamar bezárták. Később Vízesés néven, a mai oszlopos színpadképpel (az oszlopok nem csak díszek, hanem a tetőt tartják leszakadás ellen) újra indulhatott, ám a kábítószer is megjelent, így újra megszüntették. Az egykori mozipénztár fülke helyén épült meg 1995 táján a kávézó, amely egészen tavalyelőttig üzemelt. A hosszú ház Duna felőli harmadában a régi cselédlakásokat elfoglaló nagycsaládok (Holeczék, Ivanicsék, Farkasék) a hatvanas évek elején-közepén költöztek ki, helyüket a községi könyvtár foglalta el Honti Jánosné vezetésével. Ezen a részen a nyolcvanas években átmeneti ideig a túlnépesedett szomszédos óvoda is vendégeskedett egy-két helyiségben. A kilencvenes évektől a Hiszi-Piszi bábcsoport, klubok és irodák költöztek a helyiségekbe. Néhány esztendeje a bolgár nemzetiség klubja kapta meg a legutolsó szobát, a HATE, az Aries Kft. és a családsegítő szolgálat viszont elköltözött, irodái üresen állnak. Helyüket már nem is töltik be, mert az évszázados cementtégla-vertfal épület reménytelenül elavult, megérett a lebontásra. De mi lesz a postával, a kultúrteremmel, a sok klubhelyiséggel? Szentgyörgyi József polgármester azt szeretné, ha egy alápincézett, több szintes, igazán korszerű művelődési ház épülne a helyére. Nagy rendezvényteremmel, klubhelyiségekkel, mindennel felszerelt irodákkal. Helyet kaphatna benne esetleg a városháza is. A posta a főútra költözik. Talán néhány év, és egy megújult, városhoz méltó rangos épület néz le a szökőkutas főtérre, nem felejtve múltját, a puszta közepén álló egykori cselédsort. Holakovszky László

12 12 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SPORT Az ezüst Szupergirl Prágában rendezték meg az Akrobatikus Rock and Roll Világbajnokságot, ahol tavaly a Rock and Magic Egyesület Szupergirls felnőtt nagyformációja második helyezést ért el. Lázár Lillát az eredményről és az odáig vezető útról kérdeztük. Mikor kezdtél versenyszerűen táncolni? Három éves korom óta sportolok, vagy táncolok. Atletizáltam, kipróbáltam a latin táncokat, RSG-re jártam, belekóstoltam a néptáncba is. A tánc iránti szeretetemet, valószínűleg édesanyámtól örököltem.(lázárné Bakó Krisztina a Bihari Néptánc Együttes táncosa volt, városunkban pedig 20 éve tanítja a gyerekeket a Szerk.) Tizenhat éve, hogy rátaláltam erre a kicsit akrobatikus, kicsit tánc sportágra. Mit kell tudni az akrobatikus Rock and Rollról? Magas, dinamikus, pörgős elemeket tartalmazó inkább a sport felé hajló sporttánc ez. Páros, kis (6 fő) és nagy (16 fő) formációkban lehet táncolni. A létszámon felül sok formai követelménynek is meg kell felelni a csapatoknak. A mi kategóriánkban például magas akrobatika nem szerepelhet. Mára a zene sem feltétlenül rock and roll. Minden koreográfiát általában egy egyedi téma köré építenek fel. Mi pl. szupergirl-ök voltunk, olyan elemeket tartalmazott a koreográfiánk mely a cheerleader, azaz a pom-pom lányok stílusára jellemző. Hogy kerültél illetve kerültetek ki a világversenyre? Tavaly tavasszal kerestek meg a Rock and Magic Egyesülettől. Nyáron csatlakoztam a csapathoz és egy rendkívül kemény edzőtábor sorozattal kezdtük meg a közös felkészülést. Idén Prága adott helyet a VB-nek, 28 csapat részvételével. Minden nemzet a három legjobb csapatát nevezhette be. A versenyen az elsődleges cél az volt, hogy a döntőbe bejussunk, mert idén rendkívül erős volt a mezőny. Amikor azonban a 4. körön átjutva a döntő eredményhirdetésekor felhangzott, hogy ezüstérmesek vagyunk, nagy volt az öröm! Én akkor fogtam fel igazán,hogy ez tényleg nagy dolog, amikor az Olimpiai Bizottság is feltette a honlapjára. Hogyan egyezteted össze a tanulást, a munkát és a sportot? Nehéz. Azt hiszem ezt a félévet, jelentősen túlvállaltam! Most adtam le a szakdolgozatomat, közben dolgozom, államvizsgára, nyelvvizsgára készülök, szalagavató táncot tanítok be és edzésre járok. Mit adott, mire tanított meg az akrobatikus rock and roll? Nagyon sokat köszönhetek a táncnak. Mivel kevés volt a szabad időm, szert tettem egyfajta gyors tanulásra, hatékonyabb időbeosztás tervezésre. A tánc koordinálta életemet, megtanított koncentrálni, hiszen ha elkezdődött az edzés, kívül kellett hagynunk a problémákat, csak a gyakorlatra koncentrálhattam. Olyan sportolók között nőttem fel, akiknek mindig világos céljaik vannak, és akik meg is tesznek értük mindent. Az egészséges versenyszellem a sporton kívül is sokat segít az álmok megvalósításában. Gratulálunk a sikerekhez, a közeljövőre pedig sok erőt és kitartást kívánok a HH nevében! F.V. Lázár Lilla főbb eredményei: Sokszoros területi győztes Négyszeres országos bajnok magyar bajnok Magyar Köztársasági Kupa győztese magyar bajnok Magyar Köztársasági Kupa győztes Szlovák Kupa győztese világbajnokság II. helyezés Táncvarázs Táncvarázs Sportegyesület a A őszi félév óta oktat gyerekeket különböző táncműfajokra (Társastánc, Hip-Hop, Show és Disco). Tavaly, december 15-én az éves közgyűlésen összegyűlt a Márai Sándor Közösségi Házban az egyesület apraja-nagyja. Azonban a közgyűlés témája idén nem csak az évértékelés, a szokásos beszámolók, tervek elfogadása és egyéb előírt feladatok megbeszélése volt. A közgyűlés hivatalosan is áthelyezte székhelyét Halásztelekre, így városunk újabb civil szervezettel bővült. Emellett a megjelent tagok új elnökséget is választottak, bízva a további még sikeresebb működésben. Az esemény legfényesebb pontja mégis csak a gyerekek egész éves, szorgalmas munkájának elismerése volt, 46 főnek adományoztak elismerő oklevelet az oktatók ban Berec Mihály (alapító tag) által létrehozott SÍ & SNOWBOARD kölcsönző és szerviz Új és használt sí és ruházat adás-vétele! Halásztelek, Erkel F. u. 21. H-P: 15-19, Szo-V: T.: Év táncosa díjat Disco Dance Mini kategóriában Berec Bettina; Salsa, Bachata, Merengue, Carribean/Latino Show és a Latin versenytáncban pedig Hoffer Réka és Perendi Kristóf, valamint Battyányi Szandra és Perendi Mátyás táncospárok nyerték el a hazai és nemzetközi versenyeken elért kimagasló teljesítményükkel. A kupákat és okleveleket Szentgyörgyi József - Halásztelek Város Polgármestere adta át a díjazottaknak. Ezúton is köszönjük neki és Halásztelek Város Önkormányzatának az egész éves támogatást! Gratulálunk a gyerekeknek és sok sikert kívánunk az egész egyesületnek a 2014-es évre! Táncvarázs SE Elnöksége MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ ÉS ALKATRÉSZBOLT Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! Hirdetések megrendelése személyesen, ügyfélszolgálati időben a polgármesteri titkárságon. Érdeklődni lehet telefonon: 06-24/ vagy ben: Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Dr. Papp Kornél, Prodán Gábor. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

2314 HALÁSZTELEK, Posta köz 1. Tel.: (24)517-260; (24)517-280 Tel./Fax: (24)517-270 E-mail: hivatal@halasztelek.hu Honlap: www.halasztelek.

2314 HALÁSZTELEK, Posta köz 1. Tel.: (24)517-260; (24)517-280 Tel./Fax: (24)517-270 E-mail: hivatal@halasztelek.hu Honlap: www.halasztelek. HALÁSZTELEK VÁROS JEGYZŐJE 2314 HALÁSZTELEK, Posta köz 1. Tel.: (24)517-260; (24)517-280 Tel./Fax: (24)517-270 E-mail: hivatal@halasztelek.hu Honlap: www.halasztelek.hu Ügyiratszám: 1343/2013. Tárgy: értesítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület február 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület február 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. február 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: 2013. évi költségvetési rendelet IV. számú

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: A település tisztaságáról és a települési szilárd

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

KIVONAT. A Képviselő-testület 2014. december 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. H a t á r o z a t

KIVONAT. A Képviselő-testület 2014. december 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2014. december 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 331/2014. Kth. A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve H a t á r o z a t Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2017. évben 10 ülést tart.

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi MUNKATERVE Elfogadva a 234/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozattal 1. oldal, összesen: 8 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi munkaterve

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 2016. január 1-jétől M E G N E V E Z É S Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére Napirend előtti Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 25. NAPIREND Ügyiratszám: 1 / 669 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. november 14. (hétfő) 16,00 óra Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. november 15. (kedd) 17,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének év II. félévi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének év II. félévi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. év II. félévi MUNKATERVE Elfogadva a 100/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozattal. 1. oldal, összesen: 5 SZEPTEMBER 22. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi MUNKATERVE Elfogadva a 206/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozattal. 1. oldal, összesen: 8 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi munkaterve

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: A helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Halásztelek Város Önkormányzatának 2016. évi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: A helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-6/2016. Tárgy: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve Mell.: munkaterv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. július 16-án, 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Közösségi Ház hivatalos helyisége

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben