hírmondó JANUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2014. JANUÁR"

Átírás

1 HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Halásztelek a székelyekért Az Autonómia Anatómiája elnevezésű, a Székelyföld önrendelkezéséről nyíló vándorkiállítás Sepsiszentgyörgyről indult és Budafokról érkezett Halásztelekre. A Máraiban tartott nyitóünnepséget hatalmas érdeklődés kísérte. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Pozsgay Imre a kiállítást támogató Tisztességes Választásért Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, de számos polgármester is. December 5-én Budafokon találkoztunk (Szabolcs Attila Budafok-Tétény polgármestere volt a székely zászló szolidaritási mozgalom hazai kezdeményezője a Szerk.), a vándorkiállítás második állomásán. Ezen a napon emlékezhettünk meg a december 5-ei szégyenteljes népszavazásról ben Halásztelken az érvényes szavazatot leadók 58,5%-a vállalt közösséget külmagyar testvéreinkkel. Akadt megtévesztett vagy megtévesztő, aki nem. A trauma után a közösség első lépése az volt, hogy 2005 februárjában testvér települési kapcsolatot létesítettünk a közigazgatásilag Illyefalvához tartozó Sepsiszentkirállyal. E kapcsolatot a Garabonciás és a Kőhíd Egyesület alapozta meg, majd a két református egyházközség folytatta mondta köszöntőjében Dr. Papp Kornél önkormányzati képviselő (Fidesz). Ezután Tóth Endre Attila képviselő (Fidesz), aki a részt vett az autonómiáért folytatott menetelésen szólt az egybegyűltekhez: Az itt látható képeket interneten küldték el a művészek, hogy utána kinyomtatva kikerüljenek a kiállító terem falaira. Szerintem Ütő Gusztáv, a kiállítás megálmodója sem gondolta, hogy a képek útra kelnek és az egyszeri kiállításból egy vándorkiállítás lesz. Az egész eseménysorozatnak van egyfajta fiatalos dinamikája. Először a képek útra kelnek a világhálón át a világ számos szegletéből, hogy Székelyföldön kinyomtassák és kiállítsák őket, aztán különböző településekről kelnek útra emberek az anyaországból, hogy csatlakozzanak székely testvéreikhez, akik viszont a nagy menetelésre készülnek, és azért menetelnek, hogy utána megmaradhassanak őseik földjén. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke kiemelte: a kiállítás központi eleme a székely zászló. Tudatosítani kell a magyarországi önkormányzatokban, hatalmas segítséget nyújtottak a székelyeknek azzal, hogy (Folytatás az 5. oldalon) Ők lettek a LEG-ek! Városi karácsony A hagyományoknak megfelelően meghitt karácsonyi műsort rendeztek a Hunyadiban. A városi ünnepségen kiosztották a LEG-díjakat is. Szummer Antalné, Kapás Valéria, Rozsnyik Jánosné A Képviselő-testület határozata alapján 2013-ban LEG-díjban részesült: Szummer Antalné a Tündérkert Óvoda óvodapedagógusa, Kapás Valéria a Hunyadi tanára ill. Rozsnyik Jánosné a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület elnöke. Mindhárman ki- (Folytatás az 5. oldalon)

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Beszámoló a képviselő-testület üléséről Az elmúlt év utolsó testületi ülésére december 12-én került sor. A szokásos módon a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóval kezdődött, amelyben Szentgyörgyi József polgármester elmondta, hogy a fizetőképesség megőrzése szempontjából nehéz időszak volt a november vége, december eleje, de sikerült megőrizni az önkormányzat likviditását. Bejelentette, december 5-ével megkapta az engedélyt a Fővárosi Vízművek a csatornahálózat üzemeltetésére, majd a napirendek előtt beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A napirendek tárgyalását rendeletek megalkotásával, módosításával kezdte a Képviselő-testület. Elsőként a köztisztviselők évi illetménykiegészítésére vonatkozó rendelet megalkotására került sor. Ezt követően a védőnői körzetekre vonatkozó rendelet módosítása következett. Az előző testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően a korábbi három területi védőnői körzet helyett január 1-től négy védőnői körzet került kialakításra. A rendeletben meghatározza az egyes védőnői körzethez tartozó utcákat. Harmadik napirendként a képviselő-testület megvitatta az új szociális rendeletet, mely a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelkezik. A napirendek sorában következőként, módosították a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.04.) számú rendeletet, mely tartalmazza a szociális temetésre vonatkozó rendelkezéseket. Ötödik napirendi pontban a képviselő-testület megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletet. Közszolgáltatóként az AD Szolgáltató Kft-t (Szigetszentmiklós, Dr. Varga László u. 42.) jelölte ki úgy, hogy ártalmatlanító helyként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-t jelölte meg. A hulladékról szóló évi CLXXXV. tv. hatályba lépését követően jelentős jogszabályi változások következtek be, melyek szükségessé tették a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet felülvizsgálatát, módosítását. A Képviselő-testület hatodik napirendi pontjában, ennek megfelelően elfogadta a települési szilárd hulladékkal (szemétszállítással) kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló rendeletének módosítását. A vízi közmű szabályozásában január 1-jét követően olyan jelentős jogszabályi változások következtek be, melyek szükségessé tették a szennyvízelvezetésről szóló rendelet felülvizsgálatát, illetve az abban foglalt két különböző, de mégis összefüggő szolgáltatás és kötelezettség rendeleti szinten történő szétválasztását. A rendelet felülvizsgálatát követően a jogszabályi változásoknak megfelelően, továbbá a jobb áttekinthetőség, és követhetőség érdekében a hetedik napirendi pontban előterjesztésre került a talajterhelési díjról szóló rendelettervezet, melyet a Képviselő-testület elfogadott. A képviselők rendeletet alkottak a gépjármű elhelyezés és parkolás rendjéről szóló többször módosított 9/2010. (IV. 30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet hatályon kívül helyezte az OTÉK azon előírását, amely felhatalmazást adott az önkormányzatok részére a parkolás rendjének helyi sajátosságainak figyelembevételével történő szabályozására. A képviselő-testület megtárgyalta a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakat, és megállapította, hogy az ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft és az Önkormányzat között a kommunális hulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatást a szolgáltató szerződés szerint június 30-ig biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kommunális hulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására a közbeszerzési eljárást megindítja. Napirendje 10. pontjában a képviselők megtárgyalták a helyi adóbevételek I-III. negyedéves teljesüléséről, valamint a helyi adókról szóló 25/2012.(XI.14.) számú Ök. rendelet felülvizsgálatáról szóló beszámolót, melyet elfogadtak. A következő előterjesztés az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét tartalmazta. A Képviselő-testület határozatban fogadta el a tervben szereplő ellenőrzéseket, vizsgálatokat, illetve az azokra vonatkozó határidőket. Ezt követően megállapították a Halásztelek Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok évi bérleti díját, majd az önkormányzati rendeletben szabályozott egyéb térítési díjak felülvizsgálatának eredményeként döntöttek arról, hogy az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletében meghatározott térítési díjak összegét a évre változatlanul hagyják. A Képviselő-testület jogszabályi előírások alapján februárban határozatot fogadott el arról, hogy a Stratégiai Zajtérkép és az intézkedési tervét a Vibrocomp Kft.-vel kötendő megbízási szerződés alapján felül kívánja vizsgáltatni. A szakhatósági véleményeken alapuló, végleges zajvédelmi intézkedési terv megalkotását megelőzően szükséges a Stratégiai Zajtérkép Képviselő-testület általi jóváhagyása, melyről a képviselők meghozták határozatukat. Következő napirendjében, határozatot fogadott el a testület, melyben felhatalmazza a Polgármester, hogy készíttesse el, illetve az Önkormányzat képviseletében írja alá a Vodafone által mobiltelefon átjátszó (bázis)állomás létesítésére a bérleti szerződést az önkormányzat Kisgyár utcai ingatlanán. A napirendek sorában, a évre szóló, a K&H Bank Zrt-től történő folyószámlahitel felvételéről döntött a testület. A képviselők névszerinti szavazással döntöttek szántó művelési ágú, külterületi, ártéri, nem építési telek megvásárlásáról, melyet a tulajdonos ajánlott fel az Önkormányzat részére. A napirendek 18. pontjában a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál megüresedett álláshely betöltésére álláspályázat kiírásáról hoztak határozatot. A képviselők majd, az intézményalapításáról szóló előterjesztést tárgyalták meg, mely eredményeként határoztak arról, hogy április 1. napjával Halásztelki Humánszolgáltató Központ elnevezéssel egységes intézmény hoz létre az önkormányzat a bölcsődei ellátás, a védőnői ellátás, és a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásra, mint önkormányzati alapfeladatra, továbbá elfogadták az intézmény alapító okiratát, valamint az intézmény vezetésére szóló álláspályázatot. A továbbiakban döntött a képviselő-testület a Bölcsődeépítés Halásztelken elnevezésű pályázat önerejének támogatására történő pályázat benyújtásáról, felhatalmazva a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos eljárásra, a szükséges nyilatkozatok megtételére és aláírására. Napirendje 21. pontjában elfogadta a Képviselő-testület évi munkatervét. Az Egyebek napirendi ponton belül elsőként a Képviselő-testület elfogadta a a MKSZT Kft. Fővárosi Vízművek Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos részvényesi nyilatkozatot. Majd döntött korábbi ingatlan eladás kapcsán benyújtott részletfizetési kérelemről. Határozatot hoztak a képviselők a Ságvári Endre utca nevének Bethlen Gábor utca elnevezésre történő változtatásáról. Határozat született a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó energiaracionalizálási pályázat benyújtásáról. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a halásztelki művészek által felajánlott képkeret felállításához a kastély tulajdonosa hozzájárult. Végül, ideiglenes bizottság létrehozásáról döntött a képviselő-testület, amely a kiegyensúlyozott tájékoztatás érvényesülését hivatott vizsgálni. A bizottság a vizsgálat eredményéről január 31-ig köteles beterjeszteni jelentését az ügyrendi bizottságnak. A bizottság tagjai: Szentgyörgyi József, Szabó Tibor, dr. Papp Kornél, Stefanik Zsolt, Tóth Endre Attila és Hanfeldt István. Baloghné Dr. Nagy Edit jegyző

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 H I R D E T M É N Y A Halásztelek Város Önkormányzat (2314 Halásztelek, Posta köz 1.) Képviselőtestületének - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított évi 13.. (1.) 3.) pontjában foglaltak az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló évi CLXVII. tv. 4.. és a Településrészek és közterületek elnevezésének, továbbá az ingatlanok házszámának szabályainak megállapításáról szóló 8/2011. ( ) helyi önkormányzati rendelet 7.. (1.) bek. alapján a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló többször módosított 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével elfogadott - a 169/2013. (XII. 12.) számú határozata alapján a 2314 Halásztelek, (771) hrsz., (772) hrsz. és a (773) hrsz. alatti kivett közterületek nevét XII. 12.-i hatállyal Ságvári Endre utcáról Bethlen Gábor utcára módosítottam. A fentiek alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló többször módosított évi LXVI. tv. és a végrehajtásáról szóló többször módosított 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 28/A.. (7.) bek. foglaltak alapján a közterület név és házszám nyilvántartásban Ságvári Endre utca közterület nevet deaktiváltam és az új Bethlen Gábor utca közterület nevet átvezettem. Az adatokban történt változások okmányokban történő átvezettetése minden esetben az állampolgárok kötelezettsége! Az érintett ingatlantulajdonos, haszonélvező, az utcában bejelentett lakcímmel, cégszékhellyel és telephellyel rendelkező (jogi és) természetes személyeket, hogy az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló évi CLXVII. törvény 5. -a az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény 32/C. (1) bekezdését a következő m) pontja alapján az önkényuralmi nevet viselő közterületi név változtatással kapcsolatos irat és okmánycsere illeték és eljárási díjmentes! A lakcímkártya cseréjét Halásztelek Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hivatalból intézi, átvétel helyéről és idejéről külön értesítést küld! Amennyiben jelen közterületi név módosítás kapcsán bármely hatóság, (cég) bíróság, közszolgáltató, bank, közmű és egyéb hivatalos szervnél történő adatmódosításához szükséges a cím igazolására vonatkozó hatósági bizonyítvány 1 példányban, illeték és eljárási díj mentesen ügyfélfogadási időben átvehető Tóth Viktornál, a Halásztelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal településfejlesztési referensénél (2314 Halásztelek, Posta köz 4. I. em. 6., cím: telefonszám: ). A Településrészek és közterületek elnevezésének, továbbá az ingatlanok házszámának szabályainak megállapításáról szóló 8/2011. ( ) helyi önk. rend (3.) bek. alapján felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az új utcanévtáblák elhelyezését tűrni kötelesek! Kérem a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését! A hirdetményt részletesen megtekinthetik az önkományzat weboldalán ill. a polgármeseri hivatal hirdetőtábláján. Baloghné dr. Nagy Edit sk. jegyző Tisztelt Halásztelki Lakosok! A Halásztelki Önkormányzat támogatásával február 20. napján 18 és 20 óra között a Márai Sándor Közösségi Házban ingyenes jogi tanácsadásra kerül sor a deviza hitel-adósok részére dr. Lőrinczi Laura ügyvéd közreműködésével. Szeretettel várjuk Önöket! Ságvári Endre Bethlen Gábor utca december 12-én a Képviselő-testület többségi szavazással fogadta el 169/2013. (XII.12.) számú határozatát: Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ságvári Endre utca nevét Bethlen Gábor utca elnevezésre változtatja. A Magyar Tudományos Akadémia a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján a következő, Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről MTA BTK-T/ /2012. számú szóló állásfoglalása Ságvári Endrére vonatkozóan a következőt állapította meg: Neve a kommunista áldozatvállalás jelképe lett, így közterület elnevezésére nem használható, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdése alapján XX. századi önkényuralmi politikai rendszer fenntartáshoz kapcsolható. Ságvári Endre neve január 1. után így közterület elnevezésére már nem volt használható. A Képviselő-testület a 400 évvel ezelőtt fejedelemmé választott Bethlen Gábor alakját olyan példaképnek tekintette, mely méltó a város egy közterületének elnevezésére, hisz Bethlen Gábor fejedelemhez Erdély aranykora köthető. Ki is volt a Bethlen Gábor utca névadója? Bocskai István halála (1606) után előbb Rákóczi Zsigmond (1607), majd Báthory Gábor lett Erdély fejedelme. Rákóczi nem kéri a török hozzájárulását, ezért kényszerül lemondásra. Báthory rövid uralkodása alatt kegyetlenkedései ill. Nagyszeben és Brassó elfoglalása miatt magára haragítja a magyar arisztokráciát és a szász patríciusokat, valamint engedély nélküli havasalföldi hadjárata miatt a Portát ban menekülés közben Váradon a hajdúk megölik. 400 esztendővel ezelőtt ekkor kerül Bethlen Gábor Erdély fejedelmi székébe ( ). Korábban Báthory Gábor tanácsosaként tevékenykedett, de 1613-ban menekülnie kellett Báthory elől Gyulafehérvárról a temesvári pasához. Fejedelemmé tételének ára volt, át kellett adnia a pasának Lippa várát. Mivel az őrség erre nem volt hajlandó 1616-ban saját várát ostromolta meg, hogy ígéretét teljesíthesse. A török bizalmának a helyreállítása nélkül azonban nem biztosíthatta a szabad kezet magának belpolitikájában. Rövid távon tehát lemondott a szabad külpolitikai mozgástérről. Gazdaságpolitikájával megalapozza Erdély újbóli felvirágoztatását, Bethlen és utóda, I. Rákóczi György uralmának az időszakát méltán nevezzük Erdély aranykorának. Gazdaságpolitikáján tetten érhetjük a merkantilista jegyeket. Először is növeli a fejedelmi birtokok nagyságát (az elkobzott földeket nem adományozza tovább), birtokainak tisztségviselőit szigorúan elszámoltatja. Kincstári monopóliumokat hoz létre, ilyen a higannyal, mézzel, viasszal és marhával való kereskedelem. A Felvidékről ill. külföldről bányászokat és mesteremberek hív az országba (ilyenek a habánok, a morvaországi anabaptista fazekasok). Éves jövedelme 500 ezer (utolsó öt évében 700 ezer) arany. Rendszeres jövedelméből központosítja a fejedelmi hatalmat, melynek érdekében állandó jellegű hadsereget tart fenn, várakat erősít meg, s szakértő hivatalnokréteget alkalmaz. A rendektől így függetlenedik. A központosítás után figyelme az országegyesítés felé fordul, ebben azonban szövetségese nem lehet a török, mivel annak a megosztottság jó. Bekapcsolódik a 30 éves háborúba, Csehország és Pfalzi Frigyes oldalán (a csehek a koronát Bethlennek is ajánlották), 1619-ben elfoglalja a Felvidéket, Pozsonyban a magyar korona is birtokába kerül ban a fehérhegyi csatában a csehek vereséget szenvednek, így Bethlen szövetséges nélkül marad. A besztercebányai országgyűlésen magyar királlyá választják, azonban nem koronáztatja magát királlyá. Ennek külső oka az, hogy a török azzal a feltétellel járulna hozzá, ha Erdély élére más fejedelmet állíthatna, belső oka pedig az, hogy inkább szeretne erős fejedelem lenni Erdélyben, mint gyenge király Magyarországon (a magyar rendek erősen korlátozták volna hatalmát) első napjaiban megköti II. Ferdinánddal a nikolsburgi békét: visszaadja hódításait (Felvidék) és lemond a királyi címről, melyért cserébe birodalmi hercegi címet kap sziléziai birtokkal, haláláig megkap hét vármegyét, sőt II. Ferdinánd kötelezi magát a bécsi béke és az 1608-as törvények betartására. Uralkodása alatt a szellemi életet támogatja, Erdély a tudományok és a művészet központja lesz (pl. balett- és operaelőadást Bethlen udvarában rendeznek először Magyarországon). Iskolákat és nyomdákat hoz létre, a legnevezetesebb a gyulafehérvári református kollégium. Támogatja a peregrinációt, a diákok külföldi egyetemjárását. A külföldre utazó diákok sokszor voltak Bethlen követei (pl. Szenci Molnár Albert). A református fejedelem valláspolitikája türelmes volt: 1615-ben letelepíti a jezsuitákat Kolozsmonostorra annak érdekében, hogy iskolát működtessenek ben pedig metropolitát állíttat a román görög keletiek élére. Bethlen Gábor a romlástól menti meg Erdélyt, gazdasági és kulturális felemelkedést hoz Erdélyországra. dr. Papp Kornél

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Vízmű területi belépési engedélyek érvényesítése Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fővárosi Vízművek védőterületére szóló Területi belépési engedélyek évre történő érvényesítését hivatalunk vállalja. Az érvényesítés menete, hogy az Ügyfélszolgálaton le kell adniuk a már esetlegesen korábban kiállított szigorú számadású fényképes igazolványukat, valamint a kitöltendő igénylési formanyomtatványt. A már meglévő igazolványokon az esetben is meghosszabbítja belépési engedélyüket a Vízművek, ha már betelt az érvényesítési bélyegző részére létrehozott rubrika az igazolványok hátoldalán. Amennyiben újonnan szeretnének belépési engedélyt igényelni, úgy a szükséges formanyomtatvány leadásánál le kell adniuk egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet is. A szükséges dokumentumok, esetleges fényképek leadását követően a hivatal továbbítja az igényléseket a Fővárosi Vízművek Zrt. felé az érvényesség meghosszabbíttatása vagy az újonnan kiállított igazolványok elkészíttetése céljából. A belépéshez szükséges igényléseket február 28-ig tudjuk elfogadni. Az igénylési formanyomtatvány személyesen átvehető ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton vagy letölthető városunk hivatalos honlapjáról (www.halasztelek.hu). Kéményseprői tájékoztatás Értesítjük a lakosságot, hogy az 2012.évi XC. törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelete, valamint a 63/2012. (XII.11.) BM rendelete értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését kollegáink április 3. és december 31. között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. Köszönettel, Magyar Kémény Kft. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve júniusig Február évi költségvetési rendelet VI. számú módosítása (rendeletalkotás) Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 2. Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének tárgyalása (rendeletalkotás) Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 3. A évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 4. Helyi civil szervezetek évi költségvetési támogatására pályázat kiírása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 5. Stratégiai Zajtérkép alapján elkészült Intézkedési terv elfogadása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 6. Halásztelek zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletének elfogadása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 7. HÉSZ módosítás szakmai programjának elfogadása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 8. Halásztelek Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési Terve. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 9. Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata. Előterjesztő: Szabó Julianna mb. intézményvezető Március A helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló beszámoló. Előterjesztő: Tóth Endre Attila, az Ügyrendi Bizottság elnöke 2. Beszámoló a évi ellenőrzési terv végrehajtásáról. Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 3. Beszámoló a évben végzett közművelődési tevékenységről, a Városi Könyvtár évi működéséről, tervek a évre vonatkozóan. Előterjesztő: a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár vezetője 4. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás, valamint a házi orvosi ellátás évi működéséről. Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia, a Szociális Bizottság elnöke 5. Tájékoztató a városi központi orvosi ügyelet évi ellátásáról. Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia, a Szociális Bizottság elnöke 6. Halásztelki Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 7. Helyi civil szervezetek évi költségvetési támogatása pályázatok elbírálása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester Április Beszámoló a évi költségvetés teljesítéséről (rendeletalkotás). Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 2. A Szigetszentmiklós Városi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a évben végzett tevékenységéről. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester és Szigetszentmiklós rendőrkapitánya 3. HÉSZ módosítása (Településfejlesztési Koncepció elfogadása). Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 4. Halásztelki Tündérkert Óvodában a 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása. Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 5. A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése. Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző Május évi költségvetési rendelet I. számú módosítása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal évi hatósági munkájáról. Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 3. ELOHIM Kft. beszámolója a évi tevékenységéről. Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 4. Halásztelki Tündérkert Óvoda beszámolója a beiratkozás tapasztalatairól. Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 5. Kitüntetések és díjak adományozása (köztisztviselő, pedagógus). Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester Június Halásztelki Tündérkert Óvoda beszámolója a a 2013/2014. nevelési évről. Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 2. Társulások évi beszámolójának elfogadása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester 3. Augusztus 20-ai kitüntetések adományozása. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester A halásztelki sporthorgász egyesület közleménye közgyűlés Az egyesület tisztelettel meghívja tagjait a február 8-án, reggel 9 órakor tartandó közgyűlésére a közösségi házba (Szent László tér), melynek napirendi pontjai a következők: 1. A 2013-as év beszámolójának elfogadása. 2. A 2014-es engedélyekkel kapcsolatos információk és új rendelkezések. 3. Tisztújítás Kérjük egyesületünk tagjait, hogy a közgyűlésen feltétlen vegyenek részt, hiszen nagyon sok újdonság várható a horgászás kapcsán. Vezetőség

5 ESEMÉNY HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 5 nyugdíjasok karácsonya Negyedik évfolyamosok előadásai (Folytatás az 1. oldalról) emelkedő munkájuk, szakmai alázatuk elismeréseként részesültek a kitüntetésben. Ezután, szintén a hagyományoknak megfelelően a három negyedik évfolyamos osztály mutatta be ünnepi előadását telt ház előtt. Végül minden vendég jól lakhatott az ünnepi töltött káposztával. BG (Folytatás az 1. oldalról -...székelyekért) megerősítették a székely zászló szimbólumértékét. Hangsúlyozta: az anyaországi közösségek együttérzése és szolidaritása rendkívül fontos, a magyarok fellépése a kérdés nemzetközivé tételében is segített. Pozsgai Imre, a Tisztességes Választásért Alapítvány elnöke így fogalmazott: a fő kérdés, hogy a választópolgár tisztességes körülmények között jut-e el a szavazófülkéig és van-e lehetősége ellenőrizni döntésének következményeit. A székelyek függetlenségéért folytatott küzdelmet nem szabad feladni, közös összefogással minden cél elérhető, még ha azt sokan igyekeznek is megakadályozni. Ezután Szentgyörgyi József Halásztelek és Fodor Imre székely testvértelepülésünk polgármestere nyitotta meg a tárlatot, amely hatalmas érdeklődésre tarthat számot és egy hónapig látható a Máraiban. Végül a Szent László téri kopjafánál koszorúkat helyeztek el a székelyek véráldozatára emlékezve, ugyanakkor kifejezve az összetartozást. Bódy Géza A Halásztelki Nyugdíjas Egyesület (képek lent) és a Mozgáskorlátozottak Nyugdíjas Egyesülete (képek fent) az idén is pazar hangulatú karácsonyi ünnepséget szervezett a Máraiban. A hangulat fergeteges volt, csakúgy mint a műsor és az ételek. Szinte mindenki megajándékozta egymást, sokan saját verseikkel és a közismert dalokkal idézték fel gyermekkoruk karácsonyát. A Halásztelki Nyugdíjas Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét a város vezetésének, a képviselőknek és a közösségi ház dolgozóinak idei rendezvényeik lebonyolításához adott segítségért. A Vezetőség

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KULTÚRA Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár PROGRAM AJÁNLÓ Márai Sándor Közösségi Ház 2314 Halásztelek, Posta köz Városi Könyvtár 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc u KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁLLANDÓ KLUBOK, KÖRÖK: Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub Foglalkozásai: kéthetente szerdán janurár 15., 29., óra között A klub tagjai számára ingyenes a varrógép használata! Vezeti: Halmai Jánosné Halásztelki Társasjáték Kör Foglalkozásai: pénteken óra között Vezeti: Nyúl Ferencné Garabonciás Egyesület Foglalkozásai: csütörtök/péntek között Vezeti: Popov Szimeonov Trifon Halásztelek Mozgáskorlátozottak és Nyugdíjasok Egyesülete Foglalkozásai: csütörtökön óra között Vezeti: Királyné Vaskó Erzsébet Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület Foglalkozásai: kedden óra között Vezeti: Szilágyi Emilné Halásztelki Nyugdíjas Egyesület Foglalkozásai: hétfőn óra között Vezeti: Rozsnyik Jánosné Musical Stúdió szombat 9-13 óra között Vezeti: Mészáros László Érdeklődni és jelentkezni lehet a es telefonon. Részvételi díj: 6000 Ft/hó január 18-án és február 1-én (szombaton) 21 órától hajnalig RETRO DISCO Belépődíj: 1500 Ft Belépő tartalmaz: 1 db Welcome Drink, 1 db tombola szelvényt. A Magyar Kultúra Napja a Máraiban A Magyar Kultúra Napját január 22-én, szerdán 18 órakor ünnepli a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár a közösségi házban. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények. Egy-egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni valamit kulturális, művészeti életünk értékeiből. Talán egyik legfontosabb értékünk az anyanyelv, amely egyformán szól mindenkihez, s amelynek megkülönböztetett szerep jutott és jut az életünkben. A közösségi házban csak pár hónapja alakult meg egy kis alkotó közösség, amely rohamos léptekkel halad. Halad annyira, hogy képes bemutatkozni nagyközönség előtt. Ez a közösség hétről-hétre készül és acélosodik megjelenése, színpadképessé válik. Ők a Márai színitanodásai, mentoruk Halásztelek színházi életének felpezsdítésében utolérhetetlen szerepet játszó helyi művész: Mészáros László. Január 22-én a kultúra napján a Márai sajátjaival ünnepel, saját közösségével mutatja be: Szép Ernő: Május című darabjának részletét. Szülő és gyermek izgatottan várja a bemutatkozást. Erre az ünnepre és a premierre hívunk és várunk minden kedves halásztelkit, aki szemtanúja kíván lenni a csodának, annak, ami itt nálunk a Máraiban születik. Sz. J január 22-én, szerdán 18 órakor A MAGYAR KULTÚRA NAPJA keretében Szép Ernő: Május /részlet/ a Márai Színitanoda előadásában január 31-én pénteken este 18 órakor CSALÁDI SZÍNHÁZ Rumcájsz és Manka mese-musical Belépődíj: felnőttek: 1000 Ft gyerek: 700 Ft Az Olvasósarok január 30-án ünnepli egy éves születésnapját. Örvendetes, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a remek társasághoz, és a nyomtatott könyvek nem vesznek a feledés homályába. Az összejövetelek minden hónap utolsó csütörtökén vannak a könyvtárban. A tanfolyamokra és klubokba jelentkezni személyesen (a közösségi házban) vagy a ös telefonon lehet. Magányos művészgaléria Egyelőre alig van látogató, az érdeklődés méltatlanul alacsony. Oláh Kálmánt, az alapítótulajdonost kérdeztük a nem túl rózsás helyzetről. Nemrég nyitottak meg, melyek az első tapasztalatok? Azt már látjuk, hogy nem könynyű felébreszteni az érdeklődést, aligalig van látogatónk. Kezdetben minden nap terveztünk nyitva tartást, de gyakorlatilag senki nem jött, akkor úgy döntöttünk, hogy csak szombaton tartunk nyitva, városunk egyik legkiválóbb festőművésze, Óváry Géza várja a vendégeket ig. Azonban az eddigi tapasztalat az, hogy csak azok jönnek, akikkel személyesen megbeszéljük. Ennek jegyében tervezünk csoportos meghívásokat például a helyi iskolákból. A közeljövőben szervezünk festő és rajztanfolyamot is, Bagaméryné Hatvany Viktória vezetésével. Kriston Erika fotós pedig nyílt napokat szervez itt a galériában. Részleteket a Facebookon is közlünk, de természetesen személyesen megtalálnak bennünket. Mi történik, ha valaki ezektől eltérő időben tud jönni? Munkanapokon szinte bármikor be lehet csöngetni a szomszédos OK Gép irodájába és kollégáim vagy én készséggel körbevezetem a kultúra iránt érdeklődő vendégeket. A zárt ajtó tehát senkit se tévesszen meg. Ezt a galériát azért hoztuk létre, hogy megismerjék, mennyire színes és sokrétű városunk művészete, mert úgy gondoltuk, hogy üde képzőművészeti színfolt lesz a városunkban és hamarosan Halásztelek egyik büszkeségévé is válhat. Jelenleg is 80 festmény látható 26 alkotótól, ráadásul a legkülönbözőbb stílusban és a választék folyamatosan bővül, cserélődik. Bódy Géza

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA 2015. év JANUÁR HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA GRATULÁLUNK VÁROSUNK LEG-DÍJAZOTTJAINAK: Bánfai Katalinnak, Láng Károlynénak és Óvári Gézáné Mizsei

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

hírmondó 2013. JANUÁR

hírmondó 2013. JANUÁR HALÁSZTELKI 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg a működését. Az ügyintézés sokkal korszerűbb és hatékonyabb lett közölte Szigetszentmiklóson

Részletesebben

hírmondó 2013. JÚNIUS

hírmondó 2013. JÚNIUS HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a ÁRVÍZ 2013 Légifotónk az elöntés első napján készült, köszönjük

Részletesebben

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri köszöntő M 2012-es évben jelentős fejlesztésekre és változásokra nem lesz lehetőségünk, elsődleges

Részletesebben

hírmondó Karácsony felé MEGHÍVÓ Juhász Gyula: Mikulás dömping Halásztelken 2013. december 17-én

hírmondó Karácsony felé MEGHÍVÓ Juhász Gyula: Mikulás dömping Halásztelken 2013. december 17-én HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára

Részletesebben

hírmondó 2014. DECEMBER 2014. DECEMBER

hírmondó 2014. DECEMBER 2014. DECEMBER HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Ülésezett a képviselő-testület Valamennyi képviselő jelenlétében tartotta

Részletesebben

hírmondó 2013. SZEPTEMBER

hírmondó 2013. SZEPTEMBER HALÁSZTELKI Halásztelek az elmúlt években folyamatosan növekedett, mind lakosságszámban, mind gyermeklétszámban. A város hamarosan eléri a 10.000 fős küszöböt, amely felett kötelező a bölcsődei férőhelyek

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

HÍRMONDÓ HALÁSZTELKI. 2015. év ÁPRILIS. Merj játszani! MÁRCIUS 15-ÉN EMLÉKEZTÜNK HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

HÍRMONDÓ HALÁSZTELKI. 2015. év ÁPRILIS. Merj játszani! MÁRCIUS 15-ÉN EMLÉKEZTÜNK HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA 2015. év ÁPRILIS HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA Ezt a mottót ami a zenekar mottója, minden próbán hallottuk Szécsi Attila hegedűtanárunktól. Második

Részletesebben

hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt

hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt HALÁSZTELKI Bár az államalapítás tényét a köztudat I. (Szent) István király személyéhez köti, méltánytalanság lenne megfeledkezni Géza fejedelemről, kinek felismerése nélkül nem ünnepelhetnénk a magyar

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

hírmondó Szállj költemény, szólj költemény

hírmondó Szállj költemény, szólj költemény HALÁSZTELKI hírmondó 2011. ÁPRILIS H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a kellemes HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! Pillanatkép a múltból Páratlanul

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben

követően alig hét év múltával örökre távozott.

követően alig hét év múltával örökre távozott. Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIV. évfolyam 1. szám Díszpolgártól búcsúzunk Elhunyt dr. Pap Gyula Családtagjai, tisztelői, barátai, egykori

Részletesebben

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szerint négy osztályra tagozódik. Rendelkezik Igazgatási, Mûszaki, Pénzügyi Tanács Józsefné és Szervezési mb. vezetõ Osztállyal. Mostani lapszámunkban

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben

2014 JANUÁR. Mérlegen a tavalyi és az előttünk álló esztendő. Parafactura szociáldizájn Gödön

2014 JANUÁR. Mérlegen a tavalyi és az előttünk álló esztendő. Parafactura szociáldizájn Gödön 2014 JANUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 1. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Mérlegen a tavalyi és az előttünk álló esztendő közélet 6. oldal Parafactura szociáldizájn Gödön kultúra 24. oldal Gödi

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben