Az OIB határozatai október november 4. (VL január) december január január április 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OIB határozatai. 1989. október 30. 1989. november 4. (VL 1990. január) 1989. december 28. 1990. január 15. 1990. január 28. 1990. április 10."

Átírás

1 Az OIB határozatai október november 4. (VL január) 1. Cserkész nomenklatúra. 2. Újoncpróba 3. Ruházati Szabályzat 4. Az OIB ülések rendje 5. Magyar Cserkészleány Szövetség 6. Leánycserkészek december január január április július szeptember november 3. (VL február) 1. Ideiglenes megbízatások 2. Megbízatások 3. A jövıben Magyar Cserkészszövetség felirattal csak olyan sajtótermék, kiadvány vagy kazetta jelenhet meg, amelyre a Szövetség illetékes Fıbizottsága megbízást adott, vagy az elızetes engedélyeztetésre hozzá benyújtott kéziratot az általa felkért szakértı lektorálta, arra alkalmasnak találta és a Fıbizottság az országos elnökkel egyetértésben ehhez az engedélyt írásban megadta. A Fıbizottság vezetésére Arató László cserkésztiszt kapott megbízást, aki a fıbizottsági tagokra javaslatot tesz. 4. Bizottságok jóváhagyása január március március február 8. (VL július-augusztus) 1/92 Szakbizottságok létesítésekor az OIB a szakbizottság elnökét jelöli ki és bízza meg az elnöki feladatok ellátásával. A szakbizottság tagjait az elnök választja ki és az országos elnökség hagyja jóvá megbízásukat. Az állandó bizottságok megbízatása 2 évre szól. Az esetenkénti feladatokkal megbízott bizottságok munkájuk befejezésekor az OIB-nek beszámolnak tevékenységükrıl és a megbízatásuk végetér. 2/92 A képesítések egységesítése és színvonalának emelése érdekében a Képesítési Szabályzat hatálybalépéséig a tiszti táborokra és tanfolyamokra csak az országos vezetıtiszt adhat engedélyt az országos vezetıképzı vezetıtiszttel történt egyeztetés után. (Természetesen a Táborozási Szabályzat betartásával.) 3/92 Az MCSSZ-ben a következı bélyegzık használhatók:

2 Kerek bélyegzı: országos elnök 1 db Ovális bélyegzık: országos ügyvezetı elnök 2 db országos vezetıtiszt 2 db országos fıtitkár 2 db országos gazdasági vezetı 1 db országos külügyi vezetı 1 db mindegyik kerület elnöke és fıtitkára 1-1 db. Hosszú bélyegzı: a központi és a kerületi titkárságok. A többi, jelenleg forgalomban lévı bélyegzıt a Szövetség visszavonja április 11. (VL július-augusztus) 4/92 Szabályzat-tervezet az OIB elé csak akkor terjeszthetı, ha a következı feltételek egyidejőleg teljesülnek: a.) a tervezet készítıje vagy megbízottja a tárgyaláson jelen van, b.) a tervezetet az MCSSZ jogtanácsosa jóváhagyóan aláírta (jelenleg Dr. Németh Andor), c.) a tervezetet az Alapszabály-karbantartó Bizottság vezetıje jóváhagyóan aláírta (jelenleg Pokorni János), d.) a tervezetet a szabályzatok összhangját ellenırzı bizottság vezetıje jóváhagyóan aláírta (jelenleg Arató László). A szabályzat-tervezetet sorszámmal és a kiadás keltével jelölni kell május 30. (VL július-augusztus) 5/92 Az OIB az Országos Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosított és kiegészített szövegét összességében egyhangúlag elfogadta. Hatálybalépésének idıpontjaként a közzététel idıpontját határozta meg. (A jegyzıkönyv mellékletét képezi a megvitatott tervezet tárgyaláson javított példánya, amely a tartalmi változtatásokat tartalmazza.) 6/92 A következı évi cserkészprogram (1992. szept aug.) tárgyaláson kismértékben módosított tervezetét az OIB elfogadta. A programot az orsz. vezetıtiszt a Vezetık Lapjában közzéteszi. 7/92 Vezetıképzı tanfolyam és tábor csak az országos vezetıképzı vezetıtiszt elızetes javaslata után az országos vezetıtiszt engedélyével hirdethetı meg. 8/92 Határozat a cserkészcsapatok, fenntartó testületek, vezetık és felnıtt cserkészek igazolásának rendjérıl: Az MCSSZ-hez igazolt csapatok, illetve fenntartó testületek nem lehetnek egyidejőleg más cserkészszövetségnek is tagjai, más cserkészszövetségek nálunk felvételt kérı tagjainak a szokásos kérelmükhöz mellékelniük kell még: a) kilépésük bizonyítékát a régi szövetségbıl, b) aláírásukkal megerısített nyilatkozatukat, hogy elfogadják az MCSSZ célkitőzéseit és alapszabályát, c) a 18 évesnél fiatalabbak önálló jelentkezését annak a csapatnak a parancsnoka bírálja el, ahova a jelölt a felvételét kéri. Sem a felvételkor, sem a csapatmunka során vallási, faji, vagy elızetes nevelési múltja alapján semmilyen megkülönböztetést tenni nem szabad, d) vezetık és a 18 évesnél idısebb felnıtt (öreg-) cserkészek felvételi eljárását az Ellenırzı és Igazoló Bizottság intézi és javaslatát az Elnökség elé terjeszti, éppen úgy, mint saját csapatainkból igazolásra kerülı vezetık és öregek esetén, e) minden vezetıi igazoláshoz szükséges az MCSSZ vezetıi fogadalmának letétele. A Szövetség Képesítési és Igazolási Szabályzatának alapján mindenki cserkész segédtisztté, tisztté, vagy csapattisztté igazolható, f) a csapatparancsnoki megbízásokat a fenntartó testület javaslata alapján a kerületi vezetıség meghallgatása után csak a Szövetség adhatja ki, illetve vonhatja vissza szeptember 12. (VL november) 9/92 A Vezetık Lapjában rendszeresen meg kell jelentetni: a Fegyelmi Bizottság határozatait (indoklás nélkül). a tiszti és segédtiszti igazolásokat folyamatosan és visszamenıleg is. a csapatok végleges és ideiglenes igazolásait 1992-tıl kezdıdıen november 14. (VL december) 10/92 Az OIB a Magyar Cserkészszövetség Ruházati Szabályzat tervezetét a jegyzıkönyvben rögzített változtatásokkal jóváhagyta. Hatálybalépésének idıpontja: a közzététel napja. 11/92 A külföldi útijelentések tartalomra vonatkozó címeit a Vezetık Lapjában közzé kell tenni. 12/92 A Vezetık Lapja a MCSSZ hivatalos közlönye. Az MCSSZ minden tagját érintı híreket, közleményeket,

3 körleveleket 1993 januárjától kezdıdıen elsıdlegesen itt kell megjelentetni. 13/92 A Jó munkát végzett, visszavonuló idıs parancsnoknak, a Fenntartó Testület kérésére, az illetékes kerület egyetértésével Örökös Tiszteletbeli Parancsnok címet adhat az MCSSZ Elnöksége március 27. (VL május) 1/93 Az OIB a Magyar Cserkészszövetség Alaki Szabályzat tervezetét egy éves idıtartamra változtatás nélkül jóváhagyta. Hatálybalépésének idıpontja a közzététel napja. 2/93 Az OIB a Magyar Cserkészszövetség Táborozási Szabályzatának módosítását változtatás nélkül jóváhagyta. 3/93 A VIII. cserkészkerületben lévı kulcsosház (Bugaci ház) fenntartási költségeire a Kecskeméti Piarista Gimnázium által elılegezett 1,27 MFt-ot az OIB egyhangú határozata alapján át kell utalni az MCSSZ számlájáról a Kecskeméti Piarista Gimnázium javára. 4/93 A Magyar Cserkészszövetség levélben erısítse meg követelését az Úttörı Szövetséggel szemben, amely szerint igény tart a Magyar Cserkészszövetségtıl 1948-ban az Úttörı Szövetség javára elvett vagyonára. 5/93 Az OIB úgy határozott, hogy a Magyar Cserkészszövetség bár a teljes jogú tagságra nem tart igényt együtt kíván mőködni a Magyarok Világszövetségével. 6/93 A vezetıtiszti körlevelek a 12/92 sz. OIB határozat hatálya alól mentesülnek. 7/93 Az MCSSZ Táborkereszt Munkabizottságának és az MCSSZ ICHTHÜS Munkabizottságának megalakulását az OIB jóváhagyólag tudomásul vette június 5. (VL augusztus) 8/93 Az OIB jóváhagyja, hogy a Teleki Pál Cserkészközösség a Magyar Cserkészszövetség keretében az országos vezetıtiszt irányításával és ellenırzésével szervez rover cserkész programokat. 9/ január 1-jétıl kezdve minden mőködı cserkészcsapat külön megrendelés és térítés nélkül megkapja a Vezetık Lapja minden számát. 10/93 Az MCSSZ évi költségvetésében a 2.8 pontban a szakági munkára elkülönített összeget csak az országos vezetıtiszt jóváhagyásával lehet felhasználni. Kifizetés csak az országos vezetıtiszt elızetes jóváhagyásával történhet. 11/93 A ruházati szabályzat repülı- és vízicserkészek ruházatára vonatkozó két mellékletét az OIB jóváhagyta. 12/93 Az OIB Varga György dr-t ideiglenesen, visszavonásig, de legkésıbb a következı közgyőlésig megbízta a Fegyelmi Bizottság elnöki teendıinek ellátásával szeptember 25. (VL október) 13/93 OIB Az OIB a Gödöllıi Emléktábor megszervezésében és lebonyolításában kimagasló munkát végzett minden cserkésznek és cserkészvezetınek; ezek közül Görbe László táborparancsnoknak, Deutsch Józsefné táborparancsnok helyettesnek, dr. Csóka Géza programszemezınek és Ugron András mőszaki vezetınek munkáját személy szerint külön is megköszöni Megkülönböztetett külön köszönet illeti dr. Gémesi György polgármester urat a cserkészet iránti segítıkészségéért és a tábornak nyújtott támogatásáért, valamint Gaál Flóriánnét a tábori pénzügyi munkaterületen végzett önzetlen tevékenységéért. 14/93 Az OIB megállapította, hogy november 30-ig bezárólag rendkívüli közgyőlés összehívása szükséges. A közgyőlés idıpontjának pontos kitőzésérıl a következı OIB ülésen kell dönteni október november 13. (VL december) 15/93 Az OIB elfogadta az szeptember 25-i ülésén lemondott elnökségi, illetve vezetıségi tagok (Locker M. Margit társelnök, Görbe László országos vezetıtiszt, Deutsch Józsefné országos vezetıtiszt helyettes, Edöcsény András országos vezetıképzı vezetıtiszt, Ulrik Mónika országos rover vezetıtiszt helyettes, és Csóka Géza dr. programszervezı) lemondását és Németh Andor dr. a lemondások okainak vizsgálatáról készített jelentését. 16/93 Az OIB a következı vezetıségválasztó közgyőlésig megbízta Pokorni János cserkésztisztet az országos vezetıtiszti, és dr. Ballenegger Zsuzsa cserkésztisztet az országos vezetıtiszt helyettesi feladatok ellátásával. 17/93 Az OIB megbízta Roszmusz András cserkésztisztet az országos vezetıképzı vezetıtiszti feladatok ellátásával. 18/93 Az OIB szükségesnek tartja 1994-ben egy rendkívüli alapszabály módosító közgyőlés és ezt követıen egy elırehozott tisztújító közgyőlés összehívását. Az alapszabály módosító közgyőlés idıpontjaként április 16-át, a tisztújító közgyőlés idıpontjaként november 12-ét határozta meg. 19/93 Az MCSSZ-ben a tagsági díj január 1-jétıl kezdıdıen 240,-Ft/fı/év, amely közvetlenül az illetékes

4 kerülethez fizetendı. Ennek mérséklését a csapatok kérhetik a KIB-tıl. Az egyedi kérések teljesítését a KIB engedélyezheti. A csapatok tagdíjának megállapításához az elızı év december 31-i létszáma szolgál alapul. 20/93 A Gödöllıi Emléktábor pénzügyi elszámolásának lezárása után a maradék összeg 75%-át az MCSSZ a részvétel arányában visszautalja a kerületekhez. A további 25% felhasználásáról az OIB késıbb határoz. 21/ december 1-jétıl kezdıdıen a kerületek havonta írásbeli tájékoztatást kapnak az elnökségi ülések témáiról és határozatairól február 19. (VL március) 1/94 Az OIB a következı öt tisztség betöltésére, illetve feladat ellátására adott megbízást: országos táborozási vezetıtiszt: Kohler Gyula országos kiscserkész vezetıtiszt: Turiné Forgács Kinga országos táborozási vezetıtiszt helyettes: Vígh Viktória országos regös vezetıtiszt helyettes: Szabados Ákos a Próbarendszer Bizottság elnöke: Keresztes Pál 2/94 Az OIB a függelékkel kiegészített Képesítési, Megbízási és Igazolási Szabályzat tervezet szövegét megvitatta és a jegyzıkönyv 3. sz. mellékletében rögzített változtatásokkal elfogadta. 3/94 Az Alapszabály Bizottság tagjai: Arató László, Pokorni János és Németh Andor dr. valamint kerületenként 1-1 képviselı március 26-án összesíti a Vezetık Lapjában közzétett tervezethez március 20-ig beérkezett észrevételeket és elkészíti az április 16-i közgyőlés elé terjesztendı, szavazásra alkalmas tervezet szövegét, amelyet a közgyőlés résztvevıi legalább egy héttel elıbb megkapnak. Az Alapszabály Bizottság csak a március 20-ig beérkezı észrevételeket tudja figyelembe venni. 4/94 A kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére összegyőlt, és még át nem adott pénzadományokat elkülönített katasztrófa alapként zárolni kell, mivel a kárpátaljai fogadó fél közlése szerint az ok, amiért győjtötték már nem áll fenn. Késıbbi, katasztrófa bekövetkezése esetén lehetséges felhasználásáról 3 ellenır: a II., a III., és a X. kerület elnöke egybehangzó határozata dönt május 28. (VL június-július) 5/94 Az OIB az MCSSZ évi gazdálkodásáról készített egyszerősített mérlegbeszámolót egyhangúan elfogadta. 6/94 Az OIB az MCSSZ évi költségvetését azzal a módosítással fogadta el, hogy a tetvezett hiányt eft-tal megnövelte a nyári regös tábor támogatása érdekében. 7/94 A Kerületek központi támogatás rendszere az évtıl kezdıdıen változik. A Kerületek minden évben a számukra a csapatok által befizetett évi tagdíj összegével azonos összegő központi támogatásban részesülnek. 8/94 Az OIB egyhangúlag egyetértett a székház épületének a fenntartási költségek fedezéséhez szükséges részleges hasznosításával, azzal a feltétellel, hogy a hasznosítás módja a cserkész eszmékkel nem lehet ellentétes. 9/94 A kiemelkedıen jelentıs cserkészmunka elismerésére az OIB tárgyi jellegő kitüntetést (például érem, jelvény, plakett), adományozhat. 10/94 Az OIB május 28-i ülésén kijelölte a novemberi tisztújító közgyőlés jelölıbizottságát. A bizottság vezetıje: Csermely László cst szeptember 10. (VL október) 11/94 Az OIB a Fegyelmi Szabályzat elıterjesztett szövegét az V. fejezetben a következı módosítással:...a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége... helyett:...az Országos Intézı Bizottság..." jóváhagyta. Egyébként változatlan tartalommal, stiláris javításokkal az december 31-ig terjedı idıtartamra ideiglenesen elfogadta. 12/94 Az OIB a november 12-i vezetıségválasztó közgyőlés mandátumvizsgáló bizottsági tagjaiként a cserkészkerületek fıtitkárait, elnökeként az országos fıtitkárt választotta meg október január 21. (VL március) O A szövetség mindennemő hivatalos jegyzıkönyve két héten belül készüljön el, és az irattárba legyen elhelyezve. A jkv. elkészüléséért a jkv. vezetı a felelıs. O-1-2/1995 A Cserkészpedagógiai Bizottságnak az elnökön kívül hivatalból legyenek tagjai az orsz. vt-ek, illetve a lelkiségi közösségek (Táborkereszt, ICHTHÜSZ) egy-egy képviselıje. O-1-3/1995 A Sajtóbizottságnak hivatalból tagja legyen a Magyar Cserkész, valamint a Vezetık Lapja fıszerkesztıje, illetve a pénzügyi vezetı.

5 O-1-4-/1995 A társadalmi Kapcsolatok Bizottságának hivatalból tagjai: az ügyvezetı elnökök, a programvezetıtiszt, a külügyi bizottság valamint a Sajtóbizottság egy-egy képviselıje. O-1-5/1995 A Ruházati Szabályzat kiegészítése képen: Megengedett a csapatok számára szövött, hímzett, vagy szövetre nyomott csapatjelvény készítése. A jelvény szélessége egyezzen meg a cserkészing (cserkészingblúz) vállpártjának szélességével, hossza legfeljebb a szélesség 1,5-szöröse lehet. Viselési helye a jobb vállpánt váll felöli részén. A jelvény a csapattagság ideje alatt hordható. O-1-6/1995 Az OIB az ideiglenes Fegyelmi Szabályzat érvényességét december 31. és június 30. idıre elfogadta. O-1-7/1995 Az OIB az Alaki Szabályzat érvényességének meghosszabbítását az év teljes tartamára meghosszabbította. O-1-8/1995 Az OIB az évre az évben meghatározott 240.-Ft/fı/év tagdíj mértékét egyhangúlag helybenhagyja. O-1-9/1995 Az OIB tisztképzı tábor megszervezésével a III. kerületet megbízza március 25. (VL május) O-2-1/1995 Az OIB elfogadja és jóváhagyja Mácz Istvánnak, a Cserkészpedagógiai Bizottság elnökének az OIB-hez benyújtott munkakoncepcióját. O-2-2/1995 Az OIB elfogadja és jóváhagyja Breuer Klárának, a Külügyi Bizottság elnökének az OIB-hez benyújtott munkakoncepcóját. O-2-3/1995 Az OIB az Országos Sajtóbizottság tagjának kinevezi Szentirmai Józsefet, Szentirmai Józsefnét, Szigeti Lászlót, és Koltai Andrást. O-2-4/1995 Az OIB megválasztja Táborozási Fiúcserkész Vezetıtisztnek Fábry Pált. O-2-5/1995 Az OIB az Alapszabály pontja alapján átadja az Országos Ellenırzı és Igazolóbizottságnak a csapatigazolásokkal kapcsolatos döntési és ügyintézési jogkört utólagos beszámolási kötelezettség mellett. O-2-6/1995 Az OIB módosítja a Képesítési, Megbízatási és Igazolási szabályzat 1.2. pontját, mégpedig az Országos Vezetıtiszti Testület kifejezést a Szövetségi Vezetıtiszti Testület kifejezés váltja fel. O-2-7/1995 Az OIB a IX., a II., a IV. és az I. kerültek által szervezett kerületi tisztújító közgyőlések kapcsán a jelöltek életkori és képesítésbeli hiányosságai alól való elnökségi felmentéseket jóváhagyja. O-2-8/1995 A VK táborok támogatására elıirányzott költségvetési keret szétosztását a Vezetıképzı Vezetıtiszt végzi az Országos Vezetıtisztekkel való egyeztetéssel. A támogatásban részesülhetnek azok a VK táborok, amelyeket a Vezetıképzı Vezetıtisztnek a tábor szervezıi május 15-ig a VK tematika benyújtása mellett bejelentenek június 10. (VL július) O-3-1/1995 Az OIB elfogadja és jóváhagyja a dr.pintér Péter Pál cscst. gazdasági és pénzügyi vezetı által beterjesztett költségvetési beszámolót az1994-es évrıl és költségvetési tervet az 1995-ös évre. O-3-2/1995 Az OIB elfogadja és jóváhagyja Nagy Dénesnek, Virág Andrásnak és Udvarhelyi Beatrixnek a Külügyi Bizottságba való felvételét. O-3-3/1995 Az OIB elfogadja és jóváhagyja a Szövetség 1995/96. évi programját. O-3-4/1995 Az OIB elfogadja és jóváhagyja dr. Ferencz Máriának, Kohler Gyulának, dr. Szabó Józsefnek és Ormay Józsefnek az Országos Ellenırzı és Igazoló Bizottságba való felvételét. O-3-5/1995 Az OIB elfogadja és jóváhagyja az Országos Ellenırzı- és Igazoló Bizottság elnökének beszámolóját a csapatigazolásokról. O-3-6/1995 Az OIB jóváhagyja és határozati erıre emeli az I. Cserkészkerület kiegészített javaslatát: Az OIB meghívójában a tervezett napirendi pontokhoz lehetıség szerint mellékelni kell azok megvitatásához szükséges munkadokumentumokat és tájékoztatókat is. O-3-7/1995 Az OIB elfogadja és jóváhagyja a Táborozási Szabályzat módosítását. O-3-8/1995 Az OIB elrendeli, hogy az július 1. után kikölcsönzött minden sátor után az azt használó csapat alkalmanként (táboronként, melynek maximális idıtartama kb. 15 nap.) 500.-Ft bruttó kölcsönzési díjat fizet. A díjfizetés bonyolítását a központi gazdasági hivatal látja el ? (VL november) O-4-1/1995 Az OIB megválasztja dr. Örvös Máriát leány vezetıképzı vezetıtisztnek. O-4-2/1995 Az OIB elfogadja és jóváhagyja a ruházati szabályzat módosítását november 25. (VL december) O-5-1/1995 A kerületek pénzforrásairól. A kerületek pénzforrásai lehetnek: a fenntartó testülettıl befolyt tagdíjak, a kerületi rendezvények bevételei,

6 a kerületek részére folyósított támogatások (alapítványoktól, szponzoroktól, önkormányzattól és magánszemélyektıl), a kerületek által végzett közösségi munkák bevételei (az Alapszabályban meghatározott ÁFA mentes körben), az OIB által megszavazott rendkívüli támogatás. Ezzel a 7/94-es OIB határozat hatályát veszti. O-5-2/1995 A tagdíjak mértékérıl. A Szövetségi tagdíj összegének megállapítása a Kerületi Intézı Bizottságok feladata. A tagdíj legkisebb összege nem lehet kevesebb cserkészévenként évi 240 Ft-nál. O-5-3/1995 A cserkészcsapatok éves jelentésének beküldési határideje a kerületekhez: január 5. A kerületeknek a jelentéseket a Szövetség központjába január 15-ig kell tovább küldeni. A kerületi elszámolásokat tárgyév december 31-i fordulónappal a következı év január 5-ig kell a szövetség gazdasági vezetıjének megküldeni. O-5-4/1995 A cserkészcsapatoknak, cserkészkörzeteknek, cserkészkerületeknek mőködési körük határain túl bármilyen összejövetel, rendezvény, esemény stb. szervezéséhez, rendezéséhez elızetesen írásban kell kérniük a felettes cserkész szerv (cserkészkerület, szövetség) vezetésének jóváhagyását ? (VL március) O-1-1/1996 A millecentenárium alkalmából megrendezendı Kárpát Medence Cserkésztestvériség Nagytábor augusztus 9-21-ig a Cserkészszövetség évi legfontosabb rendezvénye. Minden más rendezvényt ez alá kell rendelni, beleértve a vezetıképzı tanfolyamokat, táborokat is. O-1-2/1996 Az MCSSZ az ópusztaszeri Kárpátmedence Cserkésztestvériség Nagytáboron kívül azokat a millecentenáriumi rendezvényeket támogatja erkölcsileg, és javasolja azokon a cserkészek egyenruhában való részvételét, amelyek Ópusztaszer szellemiségével kapcsolatosak, oda érkeznek, vagy onnan indulnak és az MCSSZ országos táborozási vezetıtisztek és az országos vezetıtisztek azt engedélyezik. Az engedélyezett, ill. engedélyezésre váró táborokat folyamatosan közölni fogja. A nem engedélyezett táborokon a cserkészeink csak egyénileg, polgári ruhában vehetnek részt ? (VL április) O-1-3/1996 Az OIB az 1994-ben kiadott ideiglenes fegyelmi szabályzatot a következı módosításokkal elfogadta: II.3. új szövege: A csapatparancsnok saját hatáskörében jár el a csapaton belül a kiscserkészek, cserkészek, rovercserkészek és a felnıtt cserkészek körében felmerülı fegyelmi ügyekben. II.7. elsı mondat új szövege: A kerületi fegyelmi bizottság jár el minden fegyelmi vétség ügyében, amely a kerületben csapatoknál, kerületi szerveknél mőködı cserkészvezetık segédtisztek, cserkésztisztek, csapattisztek körében merül fel április 27. (VL május) O-2-1/1996 Az MCSSZ mint jogi személy kezdeményezze és járjon el a monori 924. sz. Szt. Gellért cscs. otthonának a róm. kat. egyházközségtıl örökös bérletbe vétele ügyében. O-2-2/1996 Gáll István orsz. vezetıképzı vezetı tiszt vezetése mellett álljon fel egy bizottság, mely dolgozza ki a teljes vezetıképzés tematikáját, a vezetıtisztek jóváhagyásával és a már elkészült anyag felhasználásával. O-2-3/1996 A vezetıképzés rendje szabályzatainak kidolgozására bizottságot kell felállítani. A bizottság elnöke: Pokorni János cst ? (VL október) O-3-1/1996 A kerületi közgyőlések jegyzıkönyvét hitelesítés után a cserkészkerület ügyvezetı elnöke 15 napon belül köteles az Országos Elnökségnek megküldeni. Ezt követıen a kerületi vezetés, továbbá a választott OIB küldött és KIB tagok névsorát a Vezetık Lapjában közzé kell tenni. A kerületi vezetésben, az OIB küldött és a KIB tagok körében bekövetkezı változásokat a cserkészkerület 30 napon belül köteles jelenteni az Országos Elnökségnek. O-3-2/1996 Újjáalakulási emlékérem ismételt kiadását az OIB egyhangúlag elvetette. O-3-3/1996 Az OIB hozzájárult, hogy a MCSSZ a tulajdonát képezı AN-2 típusú HA-ABA lajstromszámú motoros repülıgépét tartós bérletbe adja ? (VL március) O-1-2/1997 Az OIB a Cserkészvezetık Képzési- Képesítési- Megbízási és Igazolási Szabályzata tervezetet az pontig bezárólag felülvizsgálta, kiegészítette január 18-án hatályba lépett ez a felülvizsgált és kiegészített szakasz, míg az elızı szabályzat eddig a pontig hatályát veszíti. O-1-3/1997 Az OIB elfogadta az MC tábor beszámolóját, kiegészítve azzal, hogy a beszámoló bizottság Németh

7 István cst.-el együtt 1 hónapon belül ellenırizze a beszámolóban ismertetett hiányosságok megszüntetését, és azt jelentse az OIB-nak ? (VL április) O-1-4/1997 Az OIB megbízta Sinka Tímea és Farkas Tamás st.-eket az 1998-as Jamboree szervezési munkáival, a külügyi vezetıvel együttmőködve és az országos vezetıtisztek irányításával április 26. (VL június) 1. A Cserkészpark mőszaki munkálatainak irányításáról Munkácsy Nándor lemondott. Eddigi munkáját megköszönve, a feladat további ellátásával az OIB megbízta Ugron Andrást. 2. A Pedagógiai Bizottság vezetésére az arról korábban már lemondott Mácz István helyett az elnökség javaslatára az OIB Kemenes Lászlót bízta meg. 3. A Magyar Cserkész korábban lemondott fıszerkesztıje helyett a Sajtóbizottság Keszthelyi Andrást javasolta. Az OIB a javaslatot elfogadta. 4. Az OIB befejezte az új vezetıképzési szabályzat tervezetének három OIB ülésen át lefolytatott tárgyalását. Az elfogadott szabályzat a Magyar Cserkészszövetség Vezetıképzési-, Képesítési-, Megbízatási- és Igazolási Szabályzata. A szabályzat nyomdakész szövegét háromtagú bizottság vizsgálja felül a megjelenése elıtt ? (VL augusztus) O-3-1/1997 A Magyar Cserkészszövetség Vezetıképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzata hatálybalépésének idıpontja: szeptember 1. O-3-2/1997 Az OIB a pénzügyi beszámolót 1 tartózkodás mellett elfogadta. O-3-3/1997 Az OIB az évi költségvetést 4 tartózkodás mellett 19 szavazattal elfogadta ? (VL december) O-4-1/1997 Az évi tagdíj minimum 360,-Ft/fı/év. A tagsági díjat továbbra is a kerületekhez kell befizetni. A befizetett tagdíjból 120,-Ft/fı/év összeget a II. és III. negyedévben kötelesek a kerületek a szövetségnek átutalni. O-4-2/ december 31-ig kell a kerületnek az évben beszedett tagdíjakból az november 14- én kelt Pénzügyi Tájékoztató táblázat szerinti összeget a szövetség részére átutalni. A IV., VII. és a IX. kerület a befizetést 1998-ban teljesítheti az évi tagdíjbefizetésekkel együtt. O-4-3/1997 Az OIB titkos szavazással megválasztotta az évi vezetıségválasztó közgyőlés jelölıbizottságát. A bizottság elnöke: dr. Legeza László cst., tagjai: Vigh Viktória st., Turba László cst., Vikár Béla cst., Kazinczy Béla st., póttagja: ifj. Surján László cst ? (VL február) O-4-4/1997 Az ASZ és az SZMSZ III. pontja alapján az országos vezetıtisztek készítsék, vagy készíttessék el az MCSSZ-en belül mőködı munkaközösségek (jelenleg: ICHTHÜSZ mk., Táborkereszt mk., Teleki Pál mk.) mőködését meghatározó szabályzattervezetet, mely kitér ezen munkaközösségek szervezeti felépítésére, tagságára, jogaira, kötelességeire és az MCSSZ-szel való függıségi, javaslattételi, véleményezési viszonyára és terjesszék ezen szabályzattervezetet megvitatásra és elfogadásra az OIB I. negyedévi ülése elé február 14. O-1-1/1998 Alapszabály módositó Bizottságot kell felállitani, mely a rendkivüli közgyülésig elkésziti a szabályzat tervezetet. Minden kerület egy személyt nevezhet a bizottságba. Aki febr.22.-ig nem tesz javaslatot, az a kerület nem vesz részt a bizottság munkájában. O-1-2/1998 Az OIB felkéri az Országos Ellenırzı és Igazoló Bizottságot, hogy a kerületekkel együttmüködve készitsék el a csapatok nyilvántartását és azt juliusig a kerületek részére küldjék meg. O-1-3/1998 Az OIB az Alaki szabályzatot elfogadta, annak hatályba helyezését március 1.-tıl elrendeli.

8 O-1-4/1998 Az OIB a Ruházati Szabályzat kiegészitést elfogadta. A módositott szabályzat hatálybalépését 1998.március 1.- ben határozta meg február 27. (VL március) OIB-1-1/1999 Kilépés a Kossuth Lajos azt üzente programból OIB-1-2/1999 Cserkészbolt Kft. alapítása OIB-1-3/1999 Megbízás a Jamboree elıkészítési munkáinak irányítására OIB-1-4/1999 Általános felmentés a képesítéssel nem rendelkezı tisztségviselıknek március 27. (VL március) OIB-2-1/99 Megbízás a Cserkészbolt Kft. megalapítására június 19. (VL március) OIB-3-1/1999 Csapatok részvétele a nemzeti ünnepeken OIB-3-2/1999 Vezetıképzés prioritásai OIB-3-3/1999 Fıtitkár megbízatása OIB-3-4/1999 Külügyi vezetı megbízatása OIB-3-5/1999 Megbízás az Alapszabály kidolgozására OIB-3-6/1999 Számvizsgáló Bizottság megbízása a kerületek vizsgálatára OIB-3-7/1999 Számvizsgáló Bizottság megbízása a szövetség vizsgálatára OIB-3-8/1999 MET 2000 vezetésének megbízása OIB-3-9/1999 Bizottságok beszámolási kötelezettsége OIB-3-10/1999 Elnökség megbízása helyezetértékelés kidolgozására szeptember 9. OIB 2000/5/01. Az Orsz. Elnök úr 2. sz. mellékletben szereplı feljegyzését továbbítja az illetékes Fegyelmi Bizottságnak. OIB 2000/5/02. A Hőség a Hazához Érdemkereszt odaítélésére az OIB a következıket javasolja: Németh László, Nagylaki András, Farkas Tamás, Lendvay Endre OIB 2000/5/03. Kinevezések és megbízatások feltételei: a) általános feltételei: egy a Magyar Cserkész Szövetség kötelékében mőködı cserkészcsapat igazolt tagja legyen, az Alapszabály ában meghatározott életkort töltse be, kifogástalan elıélettel rendelkezzék, errıl hatósági erkölcsi bizonyítványt mutat be, gyakorolja a vallását, s a mőködési hely szerinti vallási közösség vezetıjétıl ajánlást hoz- családi élete rendezett, magánélete tiszta legyen. b) szakmai feltételek: OIB 2000/5/04. Csapatparancsnoki tisztség esetén cserkésztiszti képesítéssel rendelkezzen. 50 cserkésznél kisebb létszámú csapatok esetén az OIB ideiglenesen segédtisztet is kinevezhet csapatparancsnoknak, ha a kinevezett vállalja, hogy a legközelebbi tisztképzésen résztvesz. OIB 2000/5/05. Az országos gazdasági vezetı közgazdászi, üzemgazdászi, könyvelıi, adószakértıi, államháztartási vagy legalább közgazdasági középfokú képesítés birtokában legyen. OIB 2000/5/06. Az OIB tagjának cserkésztiszt képesítéssel kell rendelkeznie. Kerületi tisztújítástól kezdıdıen már csak cserkésztiszti képesítéssel rendelkezıket lehet az OIB-be delegálni a kerületekbıl. OIB 2000/5/07. Kerületi elnöki, ügyvezetı elnöki, vezetıtiszti, fıtitkári tisztség betöltése esetén a jelölt cserkésztiszti képesítéssel rendelkezzék. Az elnöki, ügyvezetı elnöki, fıtitkári megbízatásoknál az OIB elızetes engedélyével

9 a Kerületi Jelölı Bizottság javaslatára segédtiszt is jelölhetı. OIB 2000/ 5 /08. Az Országos Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak cserkésztiszti képesítéssel, az elnöknek jogi diplomával is kell rendelkezni. OIB 2000/5/09. Az Országos Jelölı Bizottság elnökének és tagjainak cserkésztiszti képesítéssel kell rendelkezni. OIB 2000/5/10. Az Országos Felügyelı Bizottság elnökének és tagjainak legalább segédtiszti képesítéssel kell rendelkezni. OIB 2000/5/11. Az egyéb országos bizottságok elnökének és tagjainak legalább segédtiszti képesítéssel kell rendelkezni. OIB 2000/5/12. Az országos szakvezetıknek legalább segédtiszti képesítéssel kell rendelkezni. OIB 2000/5/13. A Kerületi Intézıbizottság tagjainak legalább segédtiszti képesítéssel kell rendelkezni. OIB 2000/5/14. A Kerületi Fegyelmi Bizottság elnöke jogi végzettséggel rendelkezı cserkész legyen. OIB 2000/5/15. A Kerületi Fegyelmi Bizottság tagjai legalább segédtisztek legyenek. OIB 2000/5/16. Az OIB ideiglenes jelleggel a következı közgyőlésig megbízza Jancskiné Csillagh Katalin cst-et az Országos Fıtitkári tisztség ellátásával. OIB 2000/5/17. Utasítja az Országos Elnökséget, hogy az OIB következı ülésére a szövetség év pénzügyi és gazdasági helyzetérıl írásban referáljon! Valamint felkéri a Felügyelı Bizottságot, az OIB következı ülésére készítsen írásbeli beszámolót a Szövetség pénzügyi helyzetérıl. OIB 2000/5/18. Az OIB az O.E. és Ig.Biz. által kiadott csapatparancsnoki megbízásokat, vagy a már meglévı megbízások meghosszabbításához hozzájárul: Gerı Péter (443.sz.cs.cs.), Walter András (543.sz.cs.cs.), Hornyák Zoltán (1221.sz.cs.cs.), Holló Eszter (1218.sz.cs.cs.), Pungor Mária (51.sz.cs.cs.), Básthy Béla (353.sz.cs.cs.), Balázs Magdolna (118.sz.cs.cs.), Szamos László (288.sz.cs.cs.), Vér Bernadett (463.sz.cs.cs.), Somogyi Tünde (1402.sz.cs.cs.), Hamar Brigitta (1421.sz.cs.cs.), Ványai László Levente (519.sz.cs.cs.), Ivasivka Mátyás (10.sz.cs.cs.), Merényi Péter (47.sz.cs.cs.), Várszegi Csaba (217.sz.cs.cs.), Cziráki György (608.sz.cs.cs.), Jankovits Béla (459.sz.cs.cs.), dr. Németh László (703.sz.cs.cs.), Szabó Ildikó (1700.sz.cs.cs.), Vidovich Kálmán (1702.sz.cs.cs.), Gyıri István (868.sz.cs.cs.), Dr. Cs. Szabó Zsolt (176.sz.cs.cs.), Nagy Lívia (964.sz.cs.cs.), Dióssi Géza Kornél (1946.sz.cs.cs.), Csanády Miklós (2.sz.cs.cs.), Veres Tibor (83.sz.cs.cs.), Szakács Gusztáv (93.sz.cs.cs.), Kapusy Péter(293.sz.cs.cs.), Scheiling Sebestyén(437.sz.cs.cs.), Tóthné dr.lovász Tünde (920.sz.cs.cs.), Szeltner Annamária (1015.sz.cs.cs.), Surányi Imre (1043.sz.cs.cs.). OIB 2000/5/19. Az OIB a kért csapatigazolásokat megadja a következı csapatoknak: Csapat Fenntartótestület Székhely Csapatparancsnok 815.sz. IV. Béla király cs.cs. Kelenvölgyi Róm.Kat.Egyházközség Budapest Hajdú András 1228.sz. Szt.Sebestéyn cs.cs. Róm.Kat.Plébánia Hivatal Ecséd Fekete Gábor 767.sz. Bors vezér cs.cs. Miskolc-Diósgyıri Ref.Ált.Isk. Miskolc Tóth Arnold 1300.sz. Szt. Borbála cs.cs. Róm.Kat.Egyházközség Lovászi Török Károly 1904.sz. Kocsi CsergıBálint cs.cs. Református Egyházközség Hosszúpályi Szalai Erzsébet 802.sz. Szent Korona cs.cs. Róm.Kat.Egyházközség Gödöllı Schörch Andreas OIB 2000/ 5 /20. Az OIB a kért csapatparancsnoki megbízást megadja a következı csapatban: Csapat Fenntartótestület Székhely Csapatparancsnok

10 1300.sz. Szt. Borbála cs.cs. Róm.Kat.Egyházközség Lovászi Török Károly Az OIB a kért csapatparancsnoki megbízást ideiglenes jelleggel megadja, kötelezi azonban a kinevezett parancsnokokat a szükséges képesítések megszerzésére: 1904.sz. Kocsi CsergıBálint cs.cs. Református Egyházközség Hosszúpályi Szalai Erzsébet 802.sz. Szent Korona cs.cs. Róm.Kat.Egyházközség Gödöllı Schörch Andreas OIB 2000/ 5 /22. határozata: Azon csapatok, amelyek vagy fenntartó testület nélkül ( az öregcserkészcsapatok is!); vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı fenntartó testülettel; vagy egymást kizáró cserkészcsapatokat fenntartó fenntartó testületekkel mőködnek december 31-ig rendezzék a helyzetüket a hatályos Alapszabálynak megfelelıen október 7. OIB 2000/6/1. Az OIB utasítja az Országos Elnökséget, hogy november 30-ig postázza az OIB tagoknak a év költségvetés tervezetét. Az OIB határozatban mond köszönetet Bokody József, dr. Ferencz Mária és Hada Tibor cserkésztiszteknek az esztergomi cserkészkiállítás megszerevezéséért és lebonyolításáért. OIB 2000/6/3. A Jogi képviseletet ellátó cserkész rendelkezzen legalább segédtiszti képesítéssel és jogi szakvizsgával. OIB 2000/6/4. A rajparancsnoki megbízatáshoz a kinevezendınek legalább segédtiszti képesítéssel kell rendelkeznie. OIB 2000/6/5. A rajvezetıi megbízatáshoz a kinevezendınek legalább örsvezetıi képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie. OIB 2000/6/6. Az ırsvezetıi megbízatáshoz a kinevezendınek ırsvezetıi képesítéssel kell rendelkeznie. Ez alól kellıen indokolt esetben a csapatparancsnok 1 évre felmentést adhat. OIB 2000/6/7. Az OIB a 2000 szeptemberi és októberi megbízatásokat érintı határozatokat a VKKMISz-be a 7.1. pontba cikkelyezi be, amelyet az utolsó mondat kivételével ezen határozattal töröl. OIB 2000/6/8. Az OIB szükségesnek látja ezévben cserkésztisztképzés indítását a regionalitás elvének figyelembevételével. Ennek tematikája a hatályos VKKMISz-ben lévı cserkésztisztképzési tematika. Az OIB utasítja az országos vezetıtiszteket és az országos vezetıképzı vezetıket, hogy a következı OIB ülésen, november 18-án terjesszék elı ezirányú terveiket. Amennyiben ez nem történik meg, az OIB megbízást ad az általa kiválasztott képzésvezetınek. OIB 2000/6/9. Az OIB megüresedettnek nyilvánítja a IX. cserkészkerületben a kerületi közgyőlés és a KIB által választandó tisztségeket. OIB 2000/6/10. Az OIB utasítja az Orsz. Elnökséget, hogy három hónapon belül nevezzen ki egy 3 fıbıl álló Jelölıbizottságot, amely elıkészíti a IX. cserkészkerületben a tisztújítást. OIB 2000/6/11. Az OIB Utasítja az Orsz. Elnökséget, hgoy három hónapon belül nevezzen ki egy megfelelı vezetıt, aki elvégzi a IX. cserkészkerületben a tisztújítással járó szervezımunkát. OIB 2000/6/12. Az OIB utasítja az Orsz. Elnökséget, hogy hat hónapon belüli idıpontra hívja össze a IX. cserkészkerület tisztújító közgyőlését. Amennyiben a IX. cserkészkerület soron következı tisztújító közgyőlése

11 határozatképtelen, az O. Fıtitkár új közgyőlés összehívását rendeli el. Amennyiben a megismételt közgyőlés sem képes az Alapszabályban számára elıírt kerületi tisztségviselık megválasztására, a megismételt és sikertelen közgyőlést követı OIB a kerületet megszünteti, területét más, szomszédos cserkészkerületéhez csatolja. OIB 2000/6/13. Az OIB tudomásul veszi a következı csapatok megszőnését: Kerület Csapat I. 808.sz. Szent Mihály fıangyal cs.cs. I. 942.sz. Máriaremete cs.cs. I sz. Sík Sándor cs.cs. II sz. Szent István cs.cs. II sz. Herman Ottó cs.cs. II sz. Rákóczi Ferenc cs.cs. II sz. Szent Imre cs.cs. II sz. Szent Péter és Pál cs.cs. III. 345.sz. Kaszap István cs.cs. III. 391.sz. Erdıdy Ferenc cs.cs. IV. 143.sz. Szent Pantaleon cs.cs. IV sz. Miller Vilmos cs.cs. IV sz. Fekete István cs.cs. IV sz. Szent Sebestyén cs.cs. IV sz. Turul cs.cs. IV sz. Szent Gellért cs.cs. V. 282.sz. Tóth Kálmán cs.cs. V. 563.sz. Harruckern János cs.cs. V. 565.sz. Orlai Petrich Soma cs.cs. V sz. Jantyik Mátyás cs.cs. V sz. Dobó István cs.cs. V sz. Griff cs.cs. V sz. Thurzó György cs.cs. 150.sz. Somogy cs.cs. 151.sz. Turul cs.cs. 206.sz. Kozma Andor cs.cs. 286.sz. Szent István cs.cs. 600.sz. Szent György cs.cs. 609.sz. Hadik András cs.cs. 618.sz. II. Rákóczi Ferenc cs.cs. 646.sz. Szent István cs.cs. 665.sz. Turán cs.cs. 666.sz. Kittenberger Kálmán cs.cs sz. Szent András cs.cs sz. Kodolányi János cs.cs sz. Szent László cs.cs. VII. 35.sz. Jedlik Ányos cs.cs. VII. 42.sz. Turul cs.cs. VII. 706.sz. Klapka György cs.cs. VII. 710.sz. Szent Antal cs.cs. VII. 722.sz. Szent Imre cs.cs. VIII. 723.sz. Abonyi Lajos cs.cs. VIII. 895.sz. Szent Imre herceg cs.cs. IX. 969.sz. gróf Csáky Imre bíboros cs.cs. IX sz. Kerekes Ferenc cs.cs. X. 29.sz. Solymár cs.cs. X. 136.sz. Görgey Artúr cs.cs. X. 223.sz. Luther cs.cs. X. 284.sz. Szent Korona cs.cs. X. 310.sz. Kadima cs.cs. X. 407.sz. Magyarok Nagyasszonya cs.cs. X. 825.sz. Abonyi Lajos cs.cs. X. 838.sz. Sasfiókák cs.cs. X. 912.sz. Árpád cs.cs.

12 X. 919.sz. Arany János cs.cs. X sz. báró Apor Vilmos cs.cs. X sz. St. Columba cs.cs. X sz. Albert Schweitzer cs.cs. X sz. Weöres Sándor cs.cs. X sz. Nagy Lajos cs.cs. XI sz. Szent József cs.cs. XI sz. Szent Vendel cs.cs. XI sz. Szent Péter cs.cs. OIB 2000/6/13. Az OIB megszünteti a következı csapatokat: Kerület Csapat I. 417.sz. Bárdos Lajos cs.cs. I. 900.sz. Szent Korona cs.cs. I sz. Zsámboki János cs.cs. I sz. Pilis cs.cs. I sz. Áprily Lajos cs.cs. I sz. Szentháromság cs.cs. I sz. Bárdos Lajos cs.cs. I sz. Julianus barát cs.cs. I sz. Vörösmarty cs.cs. II. 165.sz. Jókai Mór cs.cs. II. 766.sz. Benıfy Soma cs.cs. II. 773.sz. Szent Imre cs.cs. II. 776.sz. Hertelendy Gábor cs.cs. II. 786.sz. Keresztelı Szent János cs.cs. II. 787.sz. Perényi Péter cs.cs. II sz. Erdélyi János cs.cs. II sz. Mátrafüred cs.cs. II sz. Károlyi Mihály cs.cs. II sz. Figedy János cs.cs. II sz. Szent Erzsébet cs.cs. II sz. Kelemen Didák cs.cs. II sz. Harica cs.cs. II sz. Szendrı cs.cs. II sz. Szent István király cs.cs. III. 53.sz. Szent György cs.cs. III. 57.sz. Almásy László cs.cs. III. 351.sz. Szent Gellért cs.cs. III. 360.sz. Batthyány Lajos cs.cs. III. 368.sz. Szent Lambert cs.cs. III. 373.sz. Don Bosco cs.cs. III. 394.sz. Nicola Zrinjski cs.cs. IV. 262.sz. Csaba cs.cs. IV. 480.sz. Szent László cs.cs. IV. 487.sz. Teleki Pál cs.cs. IV. 488.sz. Hagyó-Kovács Gyula cs.cs. IV. 489.sz. Hunyadi Mátyás cs.cs. IV. 490.sz. Szent Kapisztrán cs.cs. IV. 491.sz. Béke királynéja cs.cs. IV. 492.sz. Vajda János cs.cs. IV sz. Szent Mihály cs.cs. IV sz. Mécs László cs.cs. IV sz. Kerkápoly Tivadar cs.cs. V. 92.sz. Csanád vezér cs.cs. V. 500.sz. Földvári Károly cs.cs. V. 503.sz. Klebersberg Kunó cs.cs. V. 505.sz. Szent Kereszt cs.cs. V. 506.sz. Szvetnik Joakim cs.cs. V. 510.sz. Hunyadi János cs.cs. V. 523.sz. Hont cs.cs.

13 V. 525.sz. Szent István cs.cs. V. 526.sz. Pázmány Péter cs.cs. V. 528.sz. Szent Sebestyén cs.cs. V. 556.sz. Szent Miklós cs.cs. V. 562.sz. Türr István cs.cs. V. 569.sz. Hunor cs.cs. V. 579.sz. Tomori Pál cs.cs. V sz. gróf Széchenyi István cs.cs. V sz. Szent Gellért cs.cs. V sz. Moldován Vilmos cs.cs. 280.sz. Nagyboldogyasszony cs.cs. 603.sz. Csaplár Ignác cs.cs. 605.sz. Szent László cs.cs. 607.sz. Batthyány Ádám cs.cs. 612.sz. Bocskay István cs.cs. 637.sz. Szent Bertalan cs.cs. 657.sz. Csertán Márton cs.cs. 678.sz. Béri Balogh Ádám cs.cs. 686.sz. Wossinszky Mór cs.cs sz. Kiss Géza cs.cs sz. Magyarok Nagyasszonya cs.cs sz. Széchenyi Imre cs.cs sz. Berzsenyi Dániel cs.cs sz. Albert Schweitzer cs.cs. VII. 352.sz. Szent Donát cs.cs. VII. 629.sz. Szent Márton cs.cs. VII. 701.sz. Árpádházi Szent Erzsébet cs.cs. VII. 704.sz. Szent Benedek cs.cs. VII. 705.sz. Batthyány Strattmann László cs.cs. VII. 742.sz. Szent Margit cs.cs. VII. 746.sz. Molnár Vid Bertalan cs.cs. VIII. 856.sz. Perczel Mór cs.cs. VIII. 875.sz. Sárkányölı Szent György cs.cs. VIII. 876.sz. Pázmány Péter cs.cs. VIII. 889.sz. Szent Márton cs.cs. VIII. 890.sz. Kırösi Csoma Sándor cs.cs. VIII. 897.sz. Árva Bethlen Kata cs.cs. VIII. 898.sz. Szent Márton cs.cs. VIII sz. Kada Elek cs.cs. VIII sz. Szolnok ispán cs.cs. VIII sz. Széchenyi István cs.cs. VIII sz. Árpádházi Szent Erzsébet cs.cs. VIII sz. Haynald Lajos cs.cs. IX. 129.sz. Soós Gábor cs.cs. IX. 164.sz. Kádár vitéz cs.cs. IX. 172.sz. Erı cs.cs. IX. 325.sz. Nagy Szent Bazil cs.cs. IX. 561.sz. Péter András cs.cs. IX. 990.sz. Károlyi Gáspár cs.cs. IX sz. Hajdú cs.cs. IX sz. Megbékélés cs.cs. IX sz. Osváth Pál cs.cs. IX sz. Michnay László cs.cs. X. 102.sz. Ganz cs.cs. X. 276.sz. Szent Ágoston cs.cs. X. 328.sz. Szent György cs.cs. X. 409.sz. Szent Rita cs.cs. X. 806.sz. Deák Ferenc cs.cs. X sz. Batthyány Kázmér cs.cs. X sz. Szent László cs.cs. X sz. Apor Vilmos cs.cs. X sz. Nyáry Pál cs.cs.

14 X sz. Borbás Vince cs.cs. X sz. Vadászmadár cs.cs. X sz. Patrona Hungariae cs.cs. X sz. Dr. Téry Ödön cs.cs. X sz. Aquinói Szent Tamás cs.cs. XI. 88.sz.Szabolcs cs.cs. XI. 956.sz. Károlyi Sándor cs.cs. XI. 959.sz. Maléter Pál cs.cs. XI. 991.sz. Néri Szent Fülöp cs.cs. XI sz. Szent György cs.cs. XI sz. Kocsi Csergı Bálint cs.cs. XI sz. Brassai Sámuel cs.cs. XI sz. Báthory István cs.cs. XI sz. Szent Kristóf cs.cs. XI sz. Toldy Gergely várkapitány cs.cs. XI sz. Báthory István cs.cs. XI sz. Julianus barát cs.cs. XI sz. Árpád vezér cs.cs. XI sz. Szent Erzsébet cs.cs. XI sz. Böszörményi Sándor cs.cs. XI sz. Lauka Gusztáv cs.cs. XI sz. Csaba királyfi cs.cs. XI sz. Hodászi Pap Lukács cs.cs. OIB 2000/6/13. Az OIB úgy határozott, hogy a jövıben az OIB tagok kapják meg az OIB ülések jegyzıkönyvének másolatát november 18. OIB Az OIB elızetes hozzájárulását adja, hogy Kádár Jenı st.-et a X. Cserkészkerületben kerületi fıtitkári tisztre jelöljék. OIB Az OIB utasítja az O. Elnökséget és a jogtanácsost, és kéri a Felügyelı Bizottságot, hogy márc. 31-ig készítse el beszámolóját a Bankó Vince kontra MCSSZ perrel kapcsolatban. Az OIB ennek tárgyalását még ebben a cserkészévben napirendre tőzi. OIB Az OIB köszönetet mond az Országos Vezetıi konferencia szervezéséért Ecsery Miklós cserkésztisztnek december 16. OIB Az OIB a nevezett csapatokban megbízást ad csapatparancsnoki tisztség ellátására az alább felsorolt személyeknek: Kerület Csapat Parancsnok sz.Boldogasszony Kas Géza sz. Csaba királyfi dr.kolozsváry LászIó sz. Assisi Szent Ferenc Bánhidi Árpád István sz. Alba Regia Stockinger József sz. István fejedelem Fábry Szabolcs sz. Petneházy Dávid Szilágyi Józset sz. Bethlen Gábor Vas András sz. Szent Lırinc Bábics Norbert sz. Dr. DornyayBéla Pásztor Éva sz. Csaba vezér Tarnai Sándor sz. Havas Boldogasszony Ivony István sz. Szent László Ilyés Gábor

15 OIB Az OIB megszünteti az sz. Néri Szent Fülöp cserkészcsapatot. OIB Az OIB folyamatosan mőködınek ismeri el az sz. Szent György cserkészcsapatot, s ezzel együtt törli a csapatra vonatkozó i megszüntetı határozatát. OIB Az OIB az alább felsorolt csapatoknak mőködési engedélyt ad: Kerület Csapat Fenntartó testület Székhely Parancsnok Tabán Alexandriai Szent Katalin Plébánia Budapest dr.völgyesi Levente Szent Mihály Szent Mihály Plébánia Lenti Kalmár Imre Alba Regia Székesfeh.-i Szt. Imre Ferences Világi Rend Székesfeh. Stockinger József István fejedelem Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány Hajmáskér Fábry Szabolcs Bethlen Gábor Balogh Antal Kat. Ált. Isk és 8 oszt.g. Paks Vas András Szent Lırinc Kunsziget Község Önkormányzata Kunsziget Bábics Norbert Kemény Zsigmond Pestszentlırinci Szt. László Pléb. Budapest Kádár Jenı Róder lmre Mo-i Szegények és Hajléktalanok O. Szöv. Budapest Kellner Jánosné OIB Az OIB jóváhagyja és szabályos cserkészkörzetnek ismeri el a X./9. (Délpest-dunamenti) és a X./16. (Salgótarjáni) cserkészkörzeteket. OIB Az OIB hozzájárul, hogy Szarvák Mónika st-et VIII. ker-i ÜV.E-nek és Kovács Virág st-et VIII. ker-i fıtitkárnak jelöljék. OIB Az OIB kéri a vezetıképzı vezetıt, hogy a tiszképzés meghirdetését pontosítsa (képzések idıtartama, valószínő helyszínei, VKKMISz-ben szereplı feltételek, határidık) és azt a VL-ben közölje. OIB Az OIB a régi cserkészigazolványokat továbbra is elfogadhatónak nyilvánítja. OIB A cserkészigazolványokban az érvényesítı oldal betelte esetén a csapatok egy azonos mérető pótlap beragasztásával teszik lehetıvé a további érvényesítést március 3. OIB Az OIB nem fogadta el az O. Üv. Elnöki beszámolót. OIB Az OIB tudomásul veszi Jancskiné Csillagh Katalin O. Fıtitkár lemondását. OIB Az OIB határozatban mond köszönetet Jancskiné Csillagh Katalinnak a fıtitkári feladatok ellátásáért. OIB Az OIB ideiglenesen megbízza a fıtitkári feladatok ellátásával Martonné Némethy Mártát. OIB Az Országos Leánybizottság tagja csak leánycserkész lehet. OIB Az OIB Dragon Faragó Lajos cst-et megválasztja az OIB elnökévé. OIB Az OIB tudomásul vette a 14/ö.sz., 1105.sz., 1231.sz. csapatok megszőnését.

16 OIB határozata: Az OIB a következı csapatparancsnokok csapatparancsnoki kinevezését további négy évre meghosszabbítja: Kerület Csapat Parancsnok Képesítés Nagyboldogasszony Szamosi József st Vas Krokavecz János cst Vértes Bodnár Gyula cst Szent Imre herceg dr. Vekerdy Sándor cst Szent Imre Héjja Margit Alíz cst II. Lajos Kuti Ferenc cst Szent Lırinc Bábics Norbert st gróf Széchenyi István Schopper Fülöp st Anonymus Bánki Sándor cst Pázmány Péter Barna Gábor st Kossuth Lajos Bálint Lászlóné st Rozgonyi Cicelle dr. Ferencz Mária cst. OIB Az OIB a következı csapatok számára a kért végleges mőködési engedélyt megadja: Ker. Csapat Fenntartó testület Székhely Parancsnok Nagyboldogasszony Nagytétényi Római Katolikus Plébánia Budapest Szamosi József Vas Ózdi Evangélikus Gyülekezet Ózd Krokavecz János Vértes Vértesacsai Római Katolikus Egyházk. Vértesacsa Bodnár Gyula Szent Imre MNSZI Nagyboldogasszony Rendháza Makó Héjja Margit Alíz gróf Széchenyi István Szaléziak Nagyboldogasszony Plébániája Budapest Schopper Fülöp Kossuth Lajos Kossuth Cserkészalapítvány Dunavarsány Bálint Lászlóné Rozgonyi Cicelle Gödöllıi Nemzetközi Cserkész Emlékt. Al. Gödöllı dr. Ferencz Mária Szent László Szent Imre Katolikus Gimnázium és Koll. Nyíregyháza Ilyés Gábor OIB Az éves tagdíj cserkészenként kerül megállapításra. OIB Az éves tagdíj összege 500 Ft cserkészenként. OIB A tagdíj megosztási aránya: 70% a kerületé, 30% a Szövetségé április 21. OIB Az OIB a következı csapatparancsnokok csapatparancsnoki kinevezését további négy évre meghosszabbítja: Kerület Csapat Parancsnok Marianum Bircsák Gyöngyvér Szent Bernát Czettele Gyızı Batthyány Kóta Marianna Báthory László Nagy Tímea Szent Márton Aigner Géza Wathay Ferenc Fehér György Prohászka Ottokár Vincz István Magyarok Nagyasszonya Hıgye Emıke Szent István Decsi Attila Assisi Szent Ferenc Turba László Szent János Garajszki László Tomori Pál Magyar László Losonczy István Csiszár Gyula Szent László Parragh Gábor Szent György Jancsó Csilla OIB Az OIB a következı csapatokat igazolta: Ker. Csapat Fenntartó testület Székhely Parancsnok

17 Marianum Marianum Általános Iskola Érd Bircsák Gyöngyvér Magyarok Nagyasszonya Nagybajom-Böhönye Róm.kat. Plébánia Nagybajom Hıgye Emıke Tomori Pál Dunaharaszti-Taksony Róm.kat. Taksony Magyar László Plébánia Szent László Kismarosi Római Katolikus Plébánia Kismaros Parragh Gábor Róder Imre AGO Kft. Vecsés Kellner Jánosné OIB Az OIB hozzájárul a Szent Borbála (Lovászi) cserkészcsapat csapatszámváltozásához. Új csapatszámuk: 77. OIB Az OIB a Felügyelı Bizottság és Dr. Völgyesi Levente beszámolóját a Benkó László - MCsSz ügyrıl megtárgyalta, elfogadta. OIB Az OIB a Felügyelı Bizottság által beterjesztett anyag alapján úgy döntött, hogy a Cserkészbolt Kft. továbbra is mőködjön. OIB Az OIB a Felügyelı Bizottság által beterjesztett anyag alapján úgy döntött, hogy a Cserkészbolt Kft évi gazdasági beszámolóját szakértıvel megvizsgáltatja. Szakértı felkérésére az OIB Gaál Flóriánnét bízza meg. OIB Az OIB a Felügyelı Bizottság által beterjesztett anyag alapján úgy döntött, hogy a Cserkészbolt Kft.-t továbbra ne Vikár Béla vezesse. OIB Az OIB felkéri Csermely Lászlót, hogy a Cserkészbolt Kft. vezetésére alkalmas embert keressen. OIB Az OIB az Országos Közgyőlés levezetı elnökének Dr. Völgyesi Leventét jelöli. OIB Az OIB az Országos Közgyőlés jegyzıkönyvének hitelesítésére Husz Endrét és Szentirmai Józsefet jelöli. OIB Az OIB az Országos Közgyőlés Szavazatszámláló Bizottságába Kóta Mariannát, Fehér Györgyöt, Pásztor Évát, Ormay Józsefet és Husz Endrét jelöli. OIB Az OIB az Országos Közgyőlés Mandátumvizsgáló Bizottságába Edöcsény Andrást, Kazinczy Bélát és Szántó Attilát jelöli. OIB Az OIB az I. cserkészkerületnek az Alapszabály 12., 13. és 14. -át érintı javaslatait megtárgyalta, elvetette és ezeket nem terjeszti az Országos Közgyőlés elé. OIB Az OIB az ASz Bizottság javaslatait elfogadta, ezt az Országos Közgyőlés elé terjeszti elfogadásra. OIB Az OIB az I. cserkészkerületnek az Alapszabály 45. -át érintı javaslatát megtárgyalta, és ezt a sajátja mellett alternatív javaslatként terjeszti az Országos Közgyőlés elé május 05. OIB Az OIB elfogadta a jelentését az MCSSZ Országos Közgyőlése részére.

18 2001. július 07. OIB Az OIB az Alapszabály pontja alapján a legközelebbi közgyőlésig terjedı idıre ideiglenes jelleggel megbízza Roszmus András cst-et az országos elnöki teendık ellátására. OIB Az OIB a következı Országos Közgyőlésen történı tisztújítás elıkészítésére Jelölı Bizottságot állít fel. A Jelölı Bizottság tagjai: dr. Forgácsné Katalin st., Pokorni János cst. és Horváth János cst. OIB Az OIB a következı csapatok megszőnését tudomásul veszi: sz. Baross Gábor cserkészcsapat június 6-ával, 799.sz. Ernye Bán január 1-jével, 1933.sz. Kemény János december 31-ével, 1946.sz. Szent Imre pedig szeptember 30-ával, 1200.sz. Lórántffy Zsuzsanna dátummal, 1210.sz. Szent István pedig hónapban szőnt meg. OIB Az OIB a következı csapatokat mivel azok több mint két éve nem tesznek eleget tagdíjfizetési és/vagy jelentéstételi kötelezettségüknek megszünteti: Ker. Csapat Utolsó jelentés Megjegyzés II Bors vezér Nem a 767. sz. Bors vezér! X Méliusz Juhász Péter X Huenergardt János X Ráday Gedeon óta szünetel OIB Az OIB a következı csapatok számára mőködési engedélyt ad: 1809.sz. Tamás Alajos, 1612.sz. Kanizsai Dorottya cserkészcsapat. Ker Csapat Parancsnok Megbiz. kezd Bethlen Gábor Pátkai Zsuzsanna st Szent László király Sefcsik Gergely cst Huszár Gál Marton Tamás cst Hunyadi János ifj. Káposzta Lajos cst gr. Csáky Imre bíboros Szabó Beáta st BKIE Szilassy Aladár dr. Teleki József cst Ward Mária Ormay József cst OIB Az OIB csapatparancsnoki megbízást ad a következı cserkészvezetıknek: Ker Csapat Parancsnok Megb. kezd. Fı Bethlen Gábor Pátkai Zsuzsanna st Nep. Szt. János Bonifertné Herr Márta st Szent László király Sefcsik Gergely cst Szent Tarzíciusz Pogány Aurél st Nagy Lajos király Krompaszky Ottó st Zrínyi Miklós Furján Zoltán cst Festetics Berdán László st Szily János Nagylaki András st Huszár Gál Marton Tamás cst Magyar Tenger Zsolnay Csaba st Márton Áron dr. Laurinyecz Mihály st Hunyadi János dr. Budur Lajos cst Rómer Flóris Tóth Zsigmond cst Nádasdy Ferenc Licskai Márta st Hunyadi János ifj. Káposzta Lajos cst BKIE Szilassy Aladár dr. Teleki József cst Regnum Marianum dr. Varsányi József cscst Szent György Cseh Miklós st

19 Somogyvári Gyula Németh István cst Néri Szent Fülöp Laorencz Bernadett st Ward Mária Ormay József cst OIB Az OIB Bálint Lászlóné (724. Kossuth Lajos cserkészcsapat) csapatparancsnoki megbízást visszavonja. A megbízás kiadása a (jelenleg még) nem megfelelı vezetıi nyilvántartás miatt a VKMISz elıírásait megsértve történt szeptember 1. OIB Az OIB ideiglenes jelleggel, a következı közgyőlésig, megbízza Roszmusz Andrást az MCSSZ országos elnöki tisztének betöltésével. OIB Az OIB utasítja az országos elnököt, hogy a okt re meghirdetett rendkívüli országos közgyőlés meghirdetését vonja vissza és készítse elı a tavaszi rendes közgyőlést. OIB Az OIB a következı ülésen dönt a Vezetık Lapja fıszerkesztıjének személyérıl. Addig a jelöltek mutassák be életrajzukat, szakmai képzettségük igazolását és programjukat. OIB Az OIB utasítja az Országos Elnökséget, hogy az országos elnöki pecsét tekintetében állítsa helyre az SZMSZben elıírt állapotot szeptember 29. OIB Az OIB a nagyvázsonyi sz. Fekete Sereg cserkészcsapatot felvette a MCSSZ tagjai sorába, valamint a csapat parancsnokává kinevezi Mihácsi Lajos segédtisztet. OIB Az OIB utasítja az országos elnököt, hogy a okt re meghirdetett rendkívüli országos közgyőlés meghirdetését vonja vissza és készítse elı a tavaszi rendes közgyőlést január 26. OIB /1. Az OIB jóváhagyja, hogy 2002-tıl a cserkészigazolványokért 150 Ft/db költségtérítést kell fizetni a Szövetség pénztárába. OIB /2. Az OIB jóváhagyja, hogy 2002-tıl csapatalakuláskor a Szövetség szabályzatainak 1-1 példánya és a csapat bélyegzı átadásakor 5000 Ft-ot kell fizetni a Szövetség pénztárába. OIB /3. Az OIB az Igazoló Bizottásg javaslatára megszünteti a következı csapatokat: 315. Luther Márton 411. Wesselényi Miklós 904. Szent Lırinc 36. Szent Imre 193. Tomori Pál Szent Miklós Szent László Kırösi Csoma Sándor 516. Árpád vezér 517. Szent Imre

20 1510. Szent Domonkos 462. Bisinger József 119. Kaszap István 858. Jász 887. Patachich Gábor Don Bosco 630. Testvériség 145. Sirály 813. Prohászka Ottokár Szent Ignác Teleki Blanka Hunyadi János Szent Ferenc Mátyás Király. OIB /4. Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára mőködési engedélyt ad a következı csapatoknak: I. Rákóczy György (cs.pk.: Király István) 141. Kapisztrán Szent János (cs.pk.: Molnár Ferenc) 608. Schola Caritatis (cs.pk.: Cziráki György) 836. gróf Teleki László (cs.pk.: Brandenburg Mónika) OIB /5. Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára 4 éves idıtartamra csapatparancsnoki megbízást ad a következı csapaokban: 426. Szenczi Molnár Albert cs.cs. cs.pk.: Király István cst Szent Imre herceg cs.cs. cs.pk.: Czakó Attila st I. Rákóczy György cs.cs. cs.pk.: Király István st Árpádházi Szent Erzsébet cs.cs. cs.pk.: Vargacz M. Krisztina cst Kapisztrán Szent János cs.cs. cs.pk.: Molnár Ferenc st Mindszenti bíboros cs.cs. cs.pk.: Czompó Ida st Toldi cs.cs. cs.pk.: Vízi Miklós st gróf Teleki László cs.cs. cs.pk.: Brandenburg Mónika st Szent József cs.cs. cs.pk.: Bénik Tamás st. OIB /6. Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára a következı jelöltek cserkésztiszti képesítését igazolja: Besznyák István 442. Báthory László cs.cs. Cseh Miklós 133. Szent György cs.cs. Decsi Attila 305. Szent István cs.cs. Farkas Tamás 320. Nimród cs.cs. Fekete Dániel 221. Anonymus cs.cs. Fülöp Gáborné Szent Márton cs.cs. Gecsey Renáta 775. Hunyadi János cs.cs. Gerı Péter 433. Szent Bernát cs.cs. Párkányi Balázs 320. Nimród cs.cs. Solymosi Balázs 205. Zrinyi Miklós cs.cs. Szarvák Mónika 916. Szent Imre cs.cs. Székely András 442. Báthory László cs.cs. Tölgyesi Csaba Alberik 452. Szent Bernát cs.cs. Udvarhelyi Beatrix 25. Szent Imre cs.cs. Újlaki Csaba 763. Sztárai Mihály cs.cs. OIB /7. Az OIB elfogadja és az Országos Közgyőlés elé támogatólag elıterjeszti az Országos Elnökség által elıterjesztett költségvetési javaslatot a évre. OIB /8. Az OIB elnökké választotta Dragon Faragó Lajost. OIB /9. Az OIB a Magyar Cserkész fıszerkesztıjének nevezi ki Tartsák Andrást.

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

A DUNAFERR Sportegyesület

A DUNAFERR Sportegyesület A DUNAFERR Sportegyesület A L A P S Z A B Á L Y A mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a 2010. szeptember 1.-én kelt egységes szerkezető, a küldött közgyőlés által elfogadott alapszabály módosításnak

Részletesebben

Jegyzıkönyv a Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítóinak 2005. november 21-ei megbeszélésérıl

Jegyzıkönyv a Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítóinak 2005. november 21-ei megbeszélésérıl Jegyzıkönyv a Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítóinak 2005. november 21-ei megbeszélésérıl Az Alapítók néhány kuratóriumi és felügyelı bizottsági tag lemondása miatt a kuratóriumot újjáalakítják, egyúttal

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület neve: Abonyi Horgász Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: AHOE (3) Az egyesület székhelye: 2740 Abony, Nagykırösi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya (A 2008. november 8. napján megtartott közgyőlés 5/2008. 11. 08. kgy. határozatával elfogadott

Részletesebben

II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi

II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi Mellékletek I. Az Egyházmegyei Hivatal II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi III. Az Egyházmegye intézményei Tanácsok, bizottságok...

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A

A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A (Egységes szerkezetben az eredeti 2007.10.06. napján kelt szöveggel, és annak 2007.12.06., 2008.03.17., 2008.03.17., 2008.05.21.; 2012.06.06.

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 23. Transzplantációs és Sebészeti Klinika Nyilvántartási száma: Fıvárosi bíróság 8151 Adóigazgatási

Részletesebben