CSENOÖRSÉGI LAPOK. szerkeszl6 bilott a. Bodapest, IV., Egyetem-otcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Budapest, junius 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENOÖRSÉGI LAPOK. szerkeszl6 bilott a. Bodapest, IV., Egyetem-otcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Budapest, junius 15."

Átírás

1 V ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP szám Budpest junus 15 CSENOÖRSÉGI LAPOK SswtI M kdj 8 M kr CseDd sebkgfr szerkesz6 bott ELŐFIZTÉSI ÁRA: Egész éur 12 kmo«fééur 6 koron Negyedéur J koron \ Szerke\zt6sét e\ kfdóhy: Bodpest IV Egyetem-otcz 4

2 évfoym V Budpest 1913 junus 15-én 24 szm CSE NDŐRSÉGI LAPOK M Szerkeszt és kdj ELöFIZETESI ÁRA: Egész évre 12 koron Féév><> Negyedévre kr Csendőrség Zsebkönyv szerkesztö-bzotlság 6 koron 3 Megjeenk koron Az uj vásztás törvény és csendőrök b: K NO!JY Scnuor Uf6fdb "ú A csendőrség év pogár (Hetbó tápákozk s eethe megy vssz: bzonyos évek muv gy mern két:!kedem közerö érdek z uj vínszús törvóny s résznt csendőr résznt 8 n Épen zért csend hogy csendóröket t csendör mőseg meg vontkozó s z ezze nunöségge tús értemüséghez t rtozók t brtoko vnn) szüksegesse s nzert 11 kbey vátoztbs mt megrosztn vunsz jogtó Azért törveny kmondj hogy búrmy suts: ghoz k: I z á1nm vgy vmey törvenyhntósng közsóg közntézot köznptvny (köznp) Jnm vgy község üzem kk nyvános számndásr köte(ztt \IU\t huszonnegyedk (24-) éetév betötóséve már egyéb kván egyet tsztvseöje vgy Isk hvos kmnzsbn evö evö okesze vgy htósígok ezt ft meett vuszthtókká esznek hsrooncztdk Mótán kórdezhetk hogy kk trtoznk tehih hhoz mgsbb éj-temseghoz f kk mth 3 nyvádos jeuegü tnnntézetnek 24 óves koruk be 5 z Ors1<gos Szneszegyesüet tgj bn kphtnk meg? Bzony jó tette törvóny hogy erre kérdósre megdt feeetet mdőn Ir n gyjábn mondtn bogy Izok szímthtók od h-k t skoán k (fdgmnzumnnk förcskoánk) VIgJ ezze egycdnngu más pogár vgy ktod tbn I mngs\bb órtemségekre néz\e IJdö tehát ezeken orsz!ggyüés óp;st!övnsztás jog megesso zonbn 30 [nded IDsoktó tnertókre kyü ntézetnek egmng:snbb osztáyát (évfoymát) skereson \égozték vngy ft Idm\{ oyn ás rngy fogn k ozásuk vn vgy vot meyhez f törvény értemében g Itthb ugyne tnnutézotek vnmeykének evégzóse szuk még törvény egjób küönös éves kor betötsó s megkvá n keékeket E tönöt keékok megnt Ybkozuuk z skoázott sg ÓS fogin kozs fokthoz képest Az sko hí2oth g toktetébc11 smét könbsog Vt z eom sko u mg séges : Ezek vontkoznk t\z éetkorrn es? áhwdó khiyre kvü seum ms nom kvnttk meg Rhhoz hog)" \Z közep E7e)dő ztn vásztó jogosutsnghoz - kor s egyéb csut og ft nkhe" fgyeembe "étee meett forog könös!{oók nem kvnntntk fetéve bogy nem nn k feun oyn1 esetek meyek öket u v\ nszhstó f)jt tidi\k A n:bojyot emtotem mort vásztó jog08 1 S I\g hoz áhiábnn z á!tmcó khey fetéteü vnn ukotve I\bár o szbáy uó kvétonek s "fu} heye tnár vgy tnn tójn vugv t egyetemet yugy más föskoát "t>gzett hu ándó fog kozns Yng" úúsu vn vgy tötóseve eérk zt mt mtsok c-sftk 30 éves koruk egább vgy 2 bevett vgy törvónyesen esmert "nhsfeekezetnek mg músok (RO) év betötéséve kphtják meg jogot n k DUgy m rövc deg tru tó kás eegendő Dnk vásztó jogo tönény n vnsztó óetkoh megküön IDngosnhb br hytnhdsúg enne z yen körmények közt ovő egye Legoső s tán egfontosbb része nn k vásztó n ft neket jogosutságr vontkozó része böztet vugy IuRsn tkk hogy p bey "1tOZtt1tút tesz 9 zorob összefüggésben áó dtt A vásztás ugyt\negv közsegbtn Azonbuu bzonyos rogkozás vgy kozús rövden Rmertetn óhjtom törvények nek csundőrökre 6t nnunk \nu httyosstgánnk teretén egbb egy egv rödbrtokos kor tvsztó eső őszg Ngy-Ke>nekben htkk több dejét pedg fö"írosbnn vrr n küfödön töt: gy nek gy Kenek teknthető z ándó un\sduk 11 ho pogár rjt k e töneny (Mert megtörténbetk szünte után dőben vírhtó jogok és köteességek tokn teteben Budp est IV Egyetem-utcz 4 ez A\Ddó nkhlye - e törvény szernt n L örök egngyobb resze SZ ERKESZTÖSEG ES KIADÓHIVATAL mnden \3sárnp subb roj;:n{ cvégz6se "ftnmnt HZ egysil\r m ohsn tudt\s Vtgy I\Z ro-ohnsn nem tudts közt A k IZ ozze értók no)sko!t\ ht\toc1k osztt\yút yosy z jogosutság (mjd rendeoteg oszh\yt nnk e em vnsztó vngy más szempontjábó meghtnrozott tnfoymot DRS sker:sen tt(mö t koo YÓgozto hbno z essthtn vn vhsvtó jogu h\ meg következő küönös keékek vmeykéuek t\g(eo: --áron oybb ká p édé" é"tf"téregju Ir- B U TO R TESTVÉREKNÉL EHRENTREU ÉS FUCHSEZK ÖRUT 8 sz BUDAPEST VI TER B U TO R 9 B n fu I T : : O y k Ó A" g P Ké I

3 meg 1 egább kető (:1) koron egyenes tnmdóv vun ró\" vgy -:t prengedéy önáó vgy prgzovány pján prt üz vgy kereskedést foytt gy f k: körében - de értve vát gy j r üzet p:rszerüen foyttott és emet bánvusztot keresked 3 ovn kmzott p bármenny dő ót de nem csuptu z kmg fefogdott nftpszámosként vn km köz ekedést s vgj b) z őstermeés (födmveés) körében \ ezeő ruunkos vgy feügyeő teendők végzésére bármennj dő ót vn kmz vgy bbár z () es h) pont ó nem esk ugyn de köz- v!!r mgánbzogátbn ugynnná o munkdó ná bár ey fogkozás körében eghbb három éy ót c) In ándón kmzv; vgy junns 15 CSENDÖRSÉGI LAPOK :!íb vmey vánsztón k pr mezőgzdságábn n küönös ke ertvszerü rn-ovsn tudás meett mye hsághoz? ek kvnnttnk meg meg A vónsztás jogosu mgsbb A k m és ov8u tud n nékü bogy ák kko\ "n eem sko képzettsége enne nnk csk k v keéke s küönö ező követk 8 b vásztó jog) meykének megfee: 1 Qkár egy dónombő küön kár tobb don mbo gyüt"éve egbb 20 (husz) koronr egyenes Uum dóv vn megr6v vgy; t prengedéy üz prt vgy vgy pnrgzovány b egább foytt kereskedést ömuo pján eg segédmunkást ándón kjmz vgy kár egy dó nembő küön egább 10 (tíz) koron kár több dó nembő együth-éve egább 20 (husz) koron egyenes tm QcÓv vn megróvo: vgy 3 orn kmzott k: ) r üzet vgy vát körében - deértve bántísztot kereskedemet es prszerüen foyttott köz üzetében vgy "úntábn mnt segtő csádtg mű ekdést s - nem csupn kmg ködk; vgv Bzámoskónt vn kmzve h vgy prostnoncz ot s 5 ft kton vgy csendőrség szogátbn tsztí tnvszon y befejeztéve z prbtóságtó bzonyjttányt mert két oyn kpott v z utosó öt év dőtrtmon beü kár egyfoy1ábn kár megszktásokku egább brom fokoztot ért ej Itt egy kssé meg keu ápodnunk kfejezés fordu eő törvényben mey sokfée mg" + rztr dht-ott von kmt rnjve eddg mjdnem éven át ugynegy pr munknemben (szkmábn) do gozott; vgy smereten törvcoyben szoktn vot b törvény mg nem gondoskodott oo meghtrozásúr6l Ez z ennek őstermeés vezető munkás de köz- vgy mgnszogátbn ugynnná munk dó ná bármey fogkozás körében egább öt é ót D gondoskodott töneny mgyráztró Östermeés vezetőmunkás vgy feügyeő tt zt z b) östermeés vezet6munkás vgy feügyeő; vgy e) h z eőbb ) es bj pontok h nem esk ugyn fogomnk gy feüsveő és segtő cshdtg kmzottt ke érten vn ándón kmzv; vgy r) segtő cs h dtg ; vgy ) kton vgy csoncőrég kszogot tszt k nem k7áróg test mun kár hnem vezeto vgy eenőrző tennvók rendsze res tejestésére o mzv oyn gzdság üzemben vn meyoek kterjedése vs;{ természete k vezető munkás vgy feügyeő (munkvezető béresgzd mg táros fő"nczeér főkertcs stb) áundó tevékenységet tesz ndokottá (Azt hogy vmey gnzdnsg üzemben hány yen "ezetőmunkós "ogy feügyeő nkmnzsír ehet szükség gzdság üzem ktjrjodésének termé szetenek és bey ke vszonyoknk méregeésóve megpítn Segtő c:sdtg eotyczes tt pedg oyn szeméyt k érten k vmey váo!o;ztónk vgy feeségének gyennek: rokon örökbe fogdott gyermeke vgy ezek md"kének frjc n vsztóv közös btíz1:{!hn é ér ennek oyn meze gozdságábn pr zetóben f me) ándó mndszures kmzását tesz Bzükségessé vgy vátbn segédkezk segté IL Ott hgytuk e hogy mgsbb eem sko kép z( ttségge br6k mv(n mú" körüménvok közt ebetnek vd88ztók? f: ( zt 1 IS IJondt11k Mot hsuk hogv IZ "CI f 7 fefogdott np fe7e Ezek teb ót cüönös keékek meyek közü eg)"k vgy másk megodj vásztás jogot zok reszóre s kk csuptm csk rn-ovsn tudnk Aronbon nz rn-ovusn tuds oyon pfetéte tt mey nók báb von meg könös keék nkámeyk még sem mns - tt fesorot uhetne szvzó urmbo7 járun A k rn-ovsn nem tun nz SC8 végeg ezíryo vójszós jogtó b oyn vgron körümények közt vn hogy kár egy ndónembő knön nká több dó nmbö együtttéve egább negyven (1 0) koron egyenes ám cóv ehet meg óvn Itt vssrf ku térn n hogy mejyoj{ zok z sko ák meyek középskohkk tmértékn eg\?cnrnguk nnk tekntendők meyeknek evégrés6 után tebát somm már keók Dem kvntti nyeresóbez \I n vnoosrih jog meg Ezek: gzdság orcószet bánvúzt müvószct ptr kereskedem közokedés s7h:rkohík tntóképző nézetuk kton "(gy honvéd főroswd\ vgy hod npródskohík hd tongerérzet kfr1em Az uem nópsko utodk oszytn evé gz>eve t t B e"e vs-psh ne é t tovnz7 k hnem b znájon zonn mey 10 percz eu egmkcbb rwcrfw " t és feáást emuszt - Aruo I{ 1 "O - K pb t6 mid den gy6gytrbd Késuh BQrotv48 TUTd!j gyógyszorész KIsposten Orvo8ok út! jánv BInom doboná ngy p08t 8z1ttáB LJ 7

4 A vároget új Szóchenyfnrdó

5 1913 j unub 15 CSENDŐRSÉG! LAPOK!80 mt cgye nértékü : ft k özépsk o vngy (\ p ogár sko tnoncz edö k cs er k vgy sdk ozt óyó nk vgy 8Z pros népsko em e z gy sko hrmdk osztáynk z negyedk osz táyán fe ü z pros es ketkcdó tnonc ett szervez ng ám másodk osztáyánk "gy sko megfeeö pr 8zk t nfoy mnk e\égzést Ám egyenes dó tt zt ft föd- bz- k ercot- n t6kekmt- és jórndék- "jt\ bány dót ke eren meyye Yászt6 névj egy zék dkés7tésének vgy kügztásínk evét közvetenü meg edzó np tár évben kár ugynegy kár több köz!e gben vot IDPgróvB A v ásztó dójthoz bozz k e BZmtn \ee közö6 háztrtásbn éő foeség és kskoru gyennok e k föd- E!8 házdóját s Eddg rró vot BZÓ hogy knek "n "á t;zt ás jog Azonbn vnnk oyn ásu "gy 8zeméyes fszony n éő 5 A k vgy knck ni közö bbtrtásbn fetsége bordéyüzote t tr t botrányt heyen j A k nyní nos okozó részegseg t mtt kót ehn b eü öt koronát meghdó pódzbün és z téhe \ot e n tesre egább k"t zben jogrőh- sziímtotl ótőj s utosó büntetés ká1ástó vgy eédé egy ev még o nem t 7 A k m k Vásztó jog z orzággyüjé8 képnreő teö bróság hotároznhí nnsz tá sok érvényessege fo eu VR fd \n függesztve R A k b únt ett vgy vtsóg mtt 8zbdsUgvesztés bün tt étc vn et éve z téet j og :rőrc emdkedésótö kszbott bűnt;tcs kúísg kvéve h CetétcoHen Ce ynn ggesztye ygy ft b ünte t és kráy kegyoom ut jún ocngedtoto tt "gy óvűt k CI tétees szbd ságon \"uu k bűnttt "gy H!tseg mtt joger ős b ró bd áó egyének o kk bb ár máskénl tejes jogg h t áro ztt dr- nd"t \zsgt Cogság b R n mn ttó törvény á t een rányuó \-y büntdtckró és yctségokrö szó ó mehetnenek szvzó urmíhoz megs e YBnnk A k özszog á tbn ók közü éppn y á!ozts jogosutsgg ös!ozeférhctcn közszo g t m tt k HO véve vá sz tásr jogosutk közü; 1 A fegyve rt!b erőnek es nycrcsegnígyh61 nns: Y L-cz ::! \gy tkövettt tsc ndörsegnek *-ánk mábodk bckezmsébc vgy 4-t b vg)" ft kmn á 190H: t-cz-bc ütk öző büntett \"gy z 1nfJR: XXXYI t-rz t3 dorásró rngo8ztáyb nem 11ndó áó trztje k sorozott hoyc1js es egé nység tgj de érhe z degent!sen zb( ságotkt s nem értve zonbn de m tgját k fegyveres erő t örvényszbt kötcezotseg szernt Cegyvergykortot tejesí t s e végqó n meghtáro zott dőn beü tény eges szogátb n 2 Az ám törvényh tóság vgy község rendőr ség egénységén ek tgj DeID értve do Cegyvemse I m z!-i zó vétség mtt jogrösen Bzbdsng \"tr ztésrc vot vgy de g enes tényeges szogátbn ton ek ész e t A k hb kszbott hüntetés káhstó mtot öt év tt h p edg \"ogy ttów Bevüésó t ö BZ!\ ugynzon büncjoeh kmó nyek vmeyko mtt g) zbon múr I \"ot z ujbbn kszbott büntetés kíáutó ty( vugy c!éyuc "ető Rzúmtott tz év tt U A k jogi p ot k sere vn jogcrö!!en e té ve gynkorttnk 87 CefJggs?tn tpith m megptott dó tt I ásre jogostott más pogár kmzottkt (pcnzügyör Fent{bh "Imonrtnm mnr R yá sztús Jogo)uts\g s u mezőőr hegyór sth) \1\n\ztástó vió tzúrást8 \ontkozó T-ndckezésoket tó jogosutságb61: csndör8cgro Szeméyes fszonyná fogv k vn zán vás z A k gondnokság In vn heyuzn: \gy n knek kskotuság meg vn b OBsznbhtv MOHt meg mr g koj \mtcdcm nmcy átá nos s m D t ffnd Conntnrtóc fgy n omre mótö rogokt gykorohtj Yáu\ztó jogt csk IZ 2 A k "twbeteg kkor s h még nnch gon nok tók né\j"gyzékóbt C I mn V{H 3 A k cs őd tt ui kö!t1itzt:ttsfg( ság á heyezw A f gj\urib rönek z 4 A k közjótpkonykágbn vgy köz8 S;Jyu o róhze Bú etőeg bbn ré!;zeaüt és ttó O I\I)tó m y{ o rezejöés meghzünt egy óv még e oem te t - üe értvo zt M k néphzbn sz kscgktísbo n vgy ms menh ey szrü ntózmenybcn ngyn -gy u uk! ( en ertékéü nw teknuwtö djói1 kk \Un kott nem órtv: de zonbn zt k b eteg fwgo y 1 ő b s t rok vgy más effo pónztárbó küp Rcgó yt "ngy J r ekot k eem cspás mtt kpott 8(g{Qyt v>gji k vgy knek gycrmke ösztöndjb f\ n rós zc R ú tn Dt!; pénz 8gy vzsgdj 161 m(ntctett HZtrnt tejest zon uz dö n!"ó zo gá t m n hgj n R könöaubbon k \1nBz k t ör v onvsznbt n fegyvor- (Hzog IU t ) gyk orntot hü mg o v(gb<1 tcnycges II "ísztó jogt nm gykorohtj \sztú jogot csuk HZ méysj ohut gykoron Mm(u "tszmuk (gy tznyztn vn jog A \Z or ";z{yrr ÜI éh k p\suőh \\szthtúsn oég csk un nyt jegyzn mcg hogy <htz hrmn czdk é\" b{jt j tóhj fo! mgyr nychn1k Hzóm CI; nshnn \ó b rás A z uhpft tétt mo y 111" k s nk nem r szt b t ó Az egych kzáró okok mt1ő1céyo c!\k Izt kváno m mgjtgy<zi hogy n &Y\"rUI I rő ruk uundó Yngy

6 " " " e I F - \ +I A városjgct új Szchcuy (OrdJ \z c/c:nruokb: 00

7 1== 5 U == ====19=31=jM=== ==== ==== ==== OK P TA ÉGI ÖR8 CSEND == ==== ==== ==== ====!== ztúf tt f sz A törvény km(mdj bo:\ \"áno:; f!(jü ) db n s ID n ek CgéKZ ó g fo n :rt:t mgáb vuzó hdvj ; "; terueth g meg <H dnök fzb\ A Z8tS t1í k üjdöthcg \úhzfók rábe f rtjí t Im úro? ott kömv«1kfn b6zéd múny tm; rr;(!i k ;?:: I;I " átj ÚmD mjndn oyn dígh nhj f:ny g fj S70J gu B tbn úó mtjnok nm vzthqt-ó k:p\jhiö\(: )fjként türt4jnk ztán \ái8h7tá hogyn ozttnuk (jk m kndőj I}/! vúsztók"rüehk ék 8zu\szúkr központ vo;ztm{m)j uk b06yun k! ; zü VJÍhBztók jő;": IZ mnd r:hzi tc kh z me y kd Ik trtoz k :m<rtim{re tt nnh buy Azonbn mtr z kö;\ii bhrüj frd"kjj n CSfJíJrfget rendd "úikztá+ 1 nők trtj IJog} ví;ztáná renn s gondohk odk Brr61 "(Jgy -z CfH(<tcg HzükHÓWH knrbt om rfodehz;kre ájjqn és zt kjzgjzgutáh htóággu egy t rtög z egyb Hz \\z ókörök w IJ/! fjhztj Ido turt-4jzk z s hogy Hzu\ zufkz dő k Jröt ség f>inőke u v:uózt6k H7IJI:tdHágánk IJÍ zto HtÍsu vw:ti b:\oduáukr Ph Izuvzókör hz(;kbey/:n kj)önjrn zgátító hrt óhúg meg g öz k j v ó I!hye7HÜkr n:z\ b rü efrr "Ioze:te";"n eg{sz hugto1áv u fzvzókőr köztudqmu;r móf)on q nt:zkck s nt:zk Mst ukum jut1tj A vjuztók Jbey:z";rc vontk ozó ntfzkf!msi!kct küdjtt/btj In ő k f prtr)k IJzm (érínk megh g tuhév nkk/:pcn k(jt(j/8 megtdí hogy trtáfi ék rend renn vúuztóknuk Bzvzttz edő k dc-jthégge vó rdtkezérí bztost t8f1ék h ogy tovúbbá vánh? k jöt gy 6k ozéh bo yok Bz uvnzó he tók s7ámár ygtőj végü t Jou:t6Jeg egycnő távohágrf H8Onjk Iwgy vájztók éemszerukkd ej átásukr61 gonduh kod hwrn k 8 o A vú8ztá FzékheJY!n vjmztú-s I njk tr tj ("nn r/nd t km rrmr ckozk közbzto nhúg közege-kk:1 éj fegyverek "row!} vásfztígj zó kbby (HZ terü!fi" JfÚMUH rend!:t 8zvzókör cgés;z terüo tén SZfn rubznő ködöttég enők söte"h rennt:rtun Ü et mg rend Jontrttár krendet k özbrtonfó!tg sözi! It! rö v] \1116 rtmddkez(í; jog A rt-od r notrt{thír krtjddet kzhztof81íj( k(jz14ik w kk( 1? kt:! I!JI It reyvorlh rio\i:rfk I-rőve vá urztá s m:dmény t hdoy:íhohutj A \dj"zt6knk váhzth4hoz í Jetj eg Bzzá 7 t dtifgff; bántmuzá!<r k hoz ["hyw-r htot \0-1 rnufo mán eszközt mgukk vnnük nem r;znbc H tehát f;!hmdőrük czket tms c1 IJ Jg-ok t hu m/y n:"j"j)zi!u: bogyn t(jrt/nk zu\tzá é" kjhjwö vó r6n(kuzf:hbcj z (rre Mk" ILjjkőt kj 7úr óh g esetrői-f s tre Idott ro hn t hmák vugy Itnúk köttesf;-gw IHnnc ezt megnkdtí Iymm rgy \ ájsztájj (Jnóknck Mrő j hnf Ht t!ij )fert h SZeD törw\ny r( Jtrnuzz z yen Jcözhe ;p- sr/ H hönd z cnr-tjnhdő qyén ht mndchun: A k nm dj vi/gy Ih ==== \áji1ztuü kmoj1 k"ü s It sz kmuk reo mk fodéz é stne k mcgg ájá sát czó oz zúk A tönén y de vjn tkozóg k öv ekezök et rende TJO o yn zá+tzót vgy j(v"nyt ktűzn V ny vnnosn hsznún meynek ktüzése vgy h08znúü bbó z okbó mert mgyr ójmmj vgy ennek tőneny cs ntézményeve zemhed e enség e s rún yzot jez beügymnhztor rendhie:ttej tt\ vn ; to pár t \(1&"Y je öt zá! zjójt e w: nv t tempomr ( mh( z) ám vgy töné n)hht óúg j \úrob közs( g köz epüh :tre nyvá no s HkoJ ópü:ti "ug-y ezi k tr to zrk r ktüz n KjJ{g{Ut k ö\et e;j 6/S cgy h ÚJp g t<jdtj cz :ntn tu) (!oi hóromszáz koroná g tt rjíui/ t JJúnzhü ntoténsc üníjcndö víuh;rtó IJIoHzhí1ftnk knrht(to mkónt krun/ht kövukpzőkh11 kwtk mnt 17 fuvn dobád1&6eukör:ök e/{ t k rnnghen I e/{/joflhn kpbj dkczé!uknuk mgtrtását myek vfu;ztás zg Vód tjtékppák szpkák jolb tónjpg t/-rj ct1ctj e)zárússf o HIndőrö k nek r" úpn 1101 ) dcnírzzék Izokouk JrJgy zín ""enr]örök n HZUVzáH Hz nh ( y(jn vgy körü jkp ore vgyzzunnk IwLcg mkor f14yun uk j" nt(t váuzt{ií enöknik vngy míkor 16pjJn k UI I t éz; j úhó J :on koronág t(1rjdl"tö penzhünh:té-"!ii büntet ncö csmdőrjk hogy m ku r knek k"u gedom(hhu köz)": köz rend mq;z\jro;1 Hzkot n m kp e ) : f!t) ( V(HztH e nök nt/zk!dk Ime! z/jkhfíj Jfwgtnrják \IzyfH erzkjzf rgd omnnyl( n checkjju;ny súyo m" gváto;rttáf4u do vú1 o zt6kc rü u t géhr!orü) Htór c ott AuhJ IH HzÍmítá á nem chk (p )jutóág 1o "ríj A knrjtnonmuk vá)jztá HjáráH rujym{jn H\ k n6;rvij hnt m zú rn ukjm míh "Jozk;z z eté-kk küzpg (ehvfísúrn rötrtön kőzjuztár hbtókág hoyettt1hthot hrüh then nmdjkcuíhre 6 kuth t:! om uszfú \gy IZ8\M:ás Joznbdyén z od vtt v rpgy er Iwof Y t«ttfgfh muzáhtupján ehk Iwyctt1 onök V/gy 111 j Jt;kcH HIgHH( vát kgóht:hu úgyfjzíttn z utg :J ==== 1 A k p6rt vgy jdjt zírzjójm vgy jdvényó [t rmt JnegjufjJt 1HyekT kí t ű z vgy 1\Hn f jk O vuó k tz éü{d er(ndj Wtgy megongüd!u 2 A k! k \Ij:{y jn \f:nyno{ jogo rnbw-ngedct zím z J mn : -ut kfzr vgy ny í víuob IUH;wúntát nwgkudá Iyozz 3 A k ItZ uyd Iwyre ktüh z! "Iz ót \ngy j] " wínyt h )v nnnnk kt7é! mug nn tjjged\ ( j ogo fujunu /tívotj mgroj gajn VI1UY /rno(/-iwjj 4 A k oyun zár 6t ugy juv:iy tür It "ugy IHHznú1 nyh {joon m<) ynt k IUI!Zm\It WO" A tuom {jon én Idtzöft Vgy HZntW z{1izjút : "gy jv;nyt /I rujh}örhtóhúg IJot6 Jug Icőzf;g Iö JItróBng oo un kőuoh SCHWARTZ SU;:OIOD FÜLÖP UTÓDÁNÁL KnTáu:6otoz o Anp1ttnutt 1/G/-bID C"cnd"Gg ÓUÓJQ oőn"h" ÓNtoU"otód IfodveEmuy f{jvánoru kópoi "rjegyórke1 V/hnnt Ö""öknok vónutójrhb uo:ó1

8 (9 -- I I I I o> I;o;j S S

9 CSENDŐRSÉGI zászókt vgy jevényeket e ke kobozn ezósek! zbszókr és jtvenyekre vontkozó rcndek s \I okrn (ebvós és e r k c ny noydúk n vlnsztás brde tmé A (119 tt-ott Hogy p edg ft csendörők tsztábn egyenok feo mknt YPD esetokbun hon tkyenek fejeentést fo c11h1m hogy mnden yen űgy ebráhtsn IL közgz gtás htóságoz trtozk tehát fej een tést vúro!:hnn r( m}r\!]tanyho z Ydéhn f föszognbróhoz IwJJ m1gtonn 1s Idg :O nnp fttt okvchm ü O(Tt ;: n w khgs ocvü ÁLrALÁNOS ISMERETE!\: A hj és centőségc A hjt mndcjtor fr szepseg fontos kotófizeok ttmották A szép dús bj z rcz szebbe 6 kdve sebbé c8o080t egább s keemt!sebbó tesz Főkópen nők nugy müvészek bbn hogy mkdpen ebet gon dosn ápot és ügyesen domított bjzun megjeedé t kevésbbé btíjosbb tenn és kms bj vseette fej kotás eseteges hbát pezn A nők egyk főgondj hjuk ápoás örömtst beszének frzurák-ró és rgyk mások szép hjnövését Ennek z okát pedg már Homerosz s sejtet mert hjró úgy beszé mnt szereem stonnőjének jándékáró Már 8Z ókor népe ngy jeentőséget tujdonítottk bjnk sokszor vás szertrásokb n s szerepet dtk nekl A rég egyptomk ppjnk prókt ke ett vsen Vásuk prncsot zt s bogy vörösbjú gyermekeket meg ke ön A görögök és rómk s gyúöték VÖrös hjt míg zsdók szerették és fes tették s o hjukt vörösre A görögök gondosn ápoták növesztették o bjukt csk gy8sz vgy cstvesztés rején hnygotá t és vágk e Aches bántábn ktcpu hjít Ptrokus srjnr hntette A nyrott hj rbszogság jee vot Ur ketákná cs n germánoknól A mnt perzsák görögöket egfzták egyutt bjuk enyrásár s kő e ez tt óket Az s szoksbn \"ot hogy z fjk fev tásuk kmáv hjumt \"ÁIB8ztott védőszentj ük nek ódozták fe A rómok hosszúr nönszeué: hrj u k mg Ko e körübeü t;;o-bn p Tjcnus oen Súczábó bchozt oz csü borbéyokt Ez d őó ezd d csk gyós7 de jn nö\ esztbt k meg hjuht A fnt:d I cgén yc Jső nyrnkozósn nogy üonpéjy vot s yenkor hojumt drág szeenczekbe rejtve védő stenümék jánoták fe A r óm nők hj u k t fej ü }töré cbuurták vogy u köprö ket odr fésü( hát ey csornób\ szor to tók késöbb gőndörten és fonn s kezdték A" on k vü B dvt szernt festették A könnyűvérű högye: küőnösen z rnyszőke hjt kedvetek A khnk ősdőktő fogv bcretváták t fej üket csk egy hosszú tncset híres czopfot hgyták meg H vk 87crencscjt\ék Iö1ben bnjnt s eh"eszdtte e u nreé nek rb Bz ogj ett Régebben jpúnoknn s hsonó vot dvt A örök férfk beretvaják hj ukrt bogy nőesnek c8k 8zká1ukt növeszk ; esküdn s ne tzbnk ocsántot 1913 LAPOK j nnu 15 Ah szkáár szoktk A z rbok mekk zándok útjok kmáv fo szokták ádozo hjukt I A zsdók dús hjztot z erő és férfnss Jeének trtották Sámson ereje s hjbn vot ; mm Do megnyrt ereje s eveszett Dáv d kráy peg h jtrtot ndtott z mmonták en mert fejemuk követenek féod szekáát enyrtt A ZSdó to rvény sze rnt férjes nő bját etkrn t rtozk D? crt b oj szépség jee és csábtó Hsonókep 911os1 Jeege vt;t It pájesz vseésnek ; een? n Icvnk v n s " buotetes) tobb rő nok A hz&ságto bnjnyrttssu1 JÍrt kot I óp n ó hdj evt\g6sn \ot A kntbo\u egyház sem k od \c zett hosszu hjvsuot n ek Ancütus ppokt ttott e ettő t szózdha n ped g ft né pnek s m eg t tották ugy Frnncz n orszng:bnd h o káyok I\átság mnrndt hossz u hnjvseut mnt Angoországbn n h I J4oben Se ro püspök 1 omi udvnrok trtott ngy pred h ncz ót hoszú huj een meyne végeztéve j ee nevő k hját enyítn M npg js fgye3 egyház Iendek fövétee hjkoron" (tonzur) jár Ngy Péter orosz czár hnjvsdettt Dem blntofh zon bn népre köteezővé tette 8zu e ny rás t de ez ngy ázdftst okozott A gyér hjzt póuásáro már rég róm k s vse tek prókát de gz dvtszerü jeentőséget 1\ prók XI Lj o udvrábn érte e ; hoz1okbn főkép MAr Teréz dejében d mtozot t A hj növcsóoek és nyírásánnk őbdő)dő fogv ngy jecntöséget tujdontok Rég bbon hogy gyer mekek bojnk csk hegyét szbd e nyrn zt s csk új hod dején hogy jobbrn nőjjön Ezt m már czmon s fööseges kár zt - mt mút százd eején n pos tnu mányo k után egy Abers nevü orvos dertett k hogy tudnk bártyás torokgyík nem megve tendő km okánk teknt zvtros dőben történt hjnyrást A nők bj vmve dúsbbn fejstt mnt férfké Erre vontkozóg Róso Fermcznek hjápoásró szóó 1 8:3fJ ben mcgjbent munkájábnn I<övdkezö ugyncsk vósznütcd es egyáltán Dtm udvrs m gyráztot táj uk : g V m n t n egzmosnbb emberek közt eggyengébb éehre tcunk úgy több n y ro eg butább emét dús erős hj fedez mként ezt fötáe esen ncmberné gyermekné töopemé s mnd oy embernó táju k te ngóetet e n c :1" mgu8nbb éekerő vgy eredeteg nncs meg vgy I roj ete u ápothn szunnyndoz u A hj m nöségét PS ját I ernbcrfjtt\1 osz tá y o záárn s rt!bsznátk Eözö Uux!y ]üón tcc e hjzt m 1yunségc pj án z Usztrtuknt n ngtetó MüJur F:gyes becs nyohé"z pedig o" ÖSSzes cm hr(j tátt uijmuk szernt oszuyozt L gypjs (co m ó s es bundás) é; Rm (merov és huámos) hojún!r A:: euró pknt huhmos hjúk I«(zó SOoztu njnnc c8nks ft"j börón evő zőrtópzőc1mónye!ht trtjuk A hj része o szbd hjszá n Lőrb " íő ető9 tü8zöré tegge körüvett gyöt "r meynek h u y máj n vórcrc kc és deggti entott huj Bzcm ö c öt v!z köu A uj bezsrozqsár egy vgy ké fnggyúm Így \Qó A hjszánk kértg és bóuomány Vt\n festék szemecs"ket muyek hj súot okozzák 7 utóbb bn tj uk Főnyg kertn ez deg még nem s : mert 8Zhc7Um vcgyücekku tovább Akotó eemo mert Dom vot 1k0hm oddg 6Ryomoztotn hogy g)ijiorüi hzkr6k dés évfgymrík{jhkhnr 8t: gyomuré I1jrájá F obotbbon nonno hobtd6j G Y A R M AT I FEL E moybii 12 mtt U N I V E R S A L B ALZ S A M O T ;;g-k;;;tó Gyn/ Dom 9tmtvo BzUt banjn meg h OOD h 1 K-M oőro bokud

10 1913 jnn 15 CSENDŐRSÉGI LAPOK szé n h droge n n n trogén Z oxgén és kén A fos!ékbzemecké{ o kozt Bzne k orom feketétöt ft v á gosbz ökég es vö rősg m n den fóe árny tú Juhet Idő v ksse sötéte d k ngy rtkón meg vá toz htk sz ne A b j pontosbb egy Ö88z tétejére vontkozó vz gá tok t Aron B smertette A egytn eemzés eredményében egérdek esebb z hogy feh ér ősz h j bn von n egtöbb káczuos6 m nt hogy z ggkor evátozások kmáv tíltnóbn Bok szervbe n ehht e mezesedést t án A vstrtom nk hj znére nncs b tnrozott h tás M ohr sze rn t f sötet hj k én trt m ngyobb Myer R bj fj sú yát s megáp o tt s zernte z 0VOS6 sbb növésü Jetve z yen bj!zák hmrább merí tk k f endekeékr áó Ceték nygot A ft hj sz á vmve gyorsbbn nd később BB bbn m j d tej es hosszánk eérésekor növésében egy deg mog?i podk végü khut Éett r tm kó é ht év koot ng d ozk Poh -Pncns sz ernt ren eb k or m enyek ko zött nökneh npon t k h u ott hj m ennységéek e fej ebb egy n egyed része ehet G ozm-n? rov debb ; ho több z ye n rövd és me ett ve én k hegyesedő tebát Bemm esetro sem nyrt h j szák szám z m M k óros h j bu ás je e Npon t n m dese egfej ebb srn bu k LssRr Oszkár hrm tnór meg ép en ségge tngdj hogy gondoson p o t (ej rő 1\Z egészséges h j k hu h csk ugyeun fésués Be k ncm szktj uk j z á tok bundn"nt Bn DZ em berné n ncs meg M npság nkább oh-p Dous néze tet z ándó s sú bj h u nst fogdj ák c A hu ás kezdute n hj szom ö cs s orvdás ; ft J hgym tot b unk ó " á es z s (L b jgy kér eroszeuo csho teepbőj foj őd ott bj8zá {ebom k A sz o mszédos uj nztán ovt ht üto]j n A evá ás nknmtbv z 1 cs r őo bb ugynzon cs om óbn n evő -g bjszem o fojődesnek ndu be ő e nőtt h jszá epuszt1skor pedg újr rég b jszomö cs foj eszt hrjsznnt szóv hjsz ók n ö vés közben foytonos \"átnkozdsbn unnk A b j fedott fojrósz o kj n o h n veetot nom IS tekntve vátozó Legdurvább kj z h egyo s vonbn h táro ó d { (L hom ok on rendesen eny n íve t cé Dépokné pedg fdképon nz o 8oJ{ á 6s Spnyo okn kettős ívncbnn h u ámos n g bu t A h j é ettn jeentősóge z hogy P ro Iát s vu nmi kor SZb It "c d yozz ft ku ő h nt uso k c-n j tp n tásn á s ehetett szerepe M npság cgngyobb fon tosságát h jvsoehe eérhető esztétk h tásbn táj uk : o szép bj sok emb ert vonz Már Loreey mo ndtjábn s be nn e vn z rnybj meyet rjn sz rén Brnyrós üve fést s én eké ve f r észben zonbn hjók férfnópét mgához csábítv bjánk rnybáó jáb fogt es o h bokb rántv ö ke t vesztűket okozt f skndnáv Kntcetr mond szernt p edg Sznkht meh bobs7ú rnyhnjáv csogtt mgáh oz sz r tekre pásztorfjkt És ft mond nómeg Degvátozot kbn ugyn de gykort föeevenedk n pj nkbn s A hj n gy mértékben rugms egy szá körü beü 50 grmm súyt br és eredet hosszán k mjd ne m feeve m egh oss zbbth tó nékü} hogy esz kdn A bj v ZSh vó tu jdon ságát dőjóc:!ó készüé k ekn é h szn áj k Ce A fj bőrén h js záuk ketteséve-hármsáv eren dezödve kü ön b öző nö vé s p otbn heyezkednek c Brunn V szernt fej tetőn czm!-re át g zée k en hj" esk A zőkék hoj eg sírübb körübeü J re tehetó szák szám brnáké Ceketéké vöröeké csk m n cgy tehát ogrtktbb de egvst gbb A b j hossz szntén "Utzó Nökné b e nem nyírják otog czm kvéeesen egy métern y gy nná több s Heer szernt edd geé egh os szbb hrj egy pr nyo vretéénekesnönek vot még pedg 35 m Ez IL nö átóg már 30 czm hosszú h jj szüetett A bj n p ont át ng 04 mm-t nö ; Schen Mór v zs gdtt szernt nz dsz b j t\ sz j n es se eentétben gyor j : 285 KÉPEINKHEZ A városget új Szécbeny-fürdö Geoóg megáptások Rzornt Rzó kes fö várost kö nyezö bud h!gyok t!úbn vujkunkus ercd etück söt mga z öreg Ge érthegy ep en cg) kudt "y csk edugut tüzbnyó m eyrö nom ehet tudn: bzonyo Bn bogy n m j ön-e új bó m ü ködef:bc vn k or A méyfnfokvő tr!jrétegeknoh: oz yuk kus mmo sge v ós ágg he""z ü frcök metroposávl tette Budpcset Az egesz kontnenson tmn pg)oten "ár?" nnk "n es unny hén>z ű forntsn et"e fírddjc mmt épen rdvrosu nkn k Hévvrü gyógyfürd ő pedg már z ókorbn s!onoretcse k és korcre Itok vo tk LegUjbb c hé\vzü fo rrások közü vírosg t Artéz frdö fornhm 1moyet UÜS foyt:m hoztk etre Vze 970 mótor móységhö tör eő C h öm érsék ü e Ösen kénostnrtnmu s ügy fürdözésre mnt vókurárn egyke n Icgh nhsosnbbrknn k Fürdö 11ukjbn1 csuz!<örzvény rboum Idut or bjok "tb csoteben oredménycs:n dpróbú t hntásu ; IVÓ kuntnúj \nó bnsznántr pedg m w?t I;:rsbd oz te esen hsonó vgy összctto söt nn v m ve eredmenynye m ég mgsbb böfoku gyógp;-z gon JÓ hsznuhntó g)omor- és bébántjmknru s z ezúkke kpcso tos mndzon bnj okn á nme)ck een k rs bn d vzet szok t hszdun \fntbogy pedg épen (övtros ogy k egkedve ebb és ogh\togntottnbb üdőhoyen Vú ros gotb en vn ez sebbszer fü rdö 10 yott mno1r bóv(orrns nz odd g mu bo n oz utóbb dőben nngy h\togtottsug foytn órákjg sőt fóunpg s e keett " Iun!D g fürdőt kp h tott beteg ogy ungyszbús s mt modern "ISZ nyownk mnden te kntetbe n m og(ooő vh?frc: őt ép udj!t tetett ft szokosrő\"iros tdc-sn s zt foyó ho IG-In j k k t ondototóscnek A kóp en k cm b emu ttott Széch ony - Cünö úz Ott ú z Andríssy ut végón evő m enn um oruiók mögött pr Iwkkd sónterokkei körüvévo \Ing IZ ópűjct s nonu ontus I w h\s és zmottoyö (övios );:özepüott: Iözött ; m n t neő pedg fórjii és nök reszéro kö küön beron d ezett fényos fürdötormcvo g?-m m rrérdem hogy H sionvedő es üü n "\(;"Ó btrség (o eresso j os b zo nyo s s hog" szókefövúrosunk OO >gújbb ntóz monye 1\7 d >gcnforgn gyönyörü (C\\vs mri s e me n fogju HIREK Ado m án y A ó ostondó c8ondönóg nh1 rutus nnrpjo újhbnn G"\mpetor!" wr(skedu Ró szvény trs9iíg 20 wront n dom nyoz ott Mo" összogge níj ht!) ISYOU :)(J fjj K S t1órr m1kedutt jvr

11 I n 13 junu 15 CSENDŐRSÉGI LAOK Gykosság UZ\S) njtr T zso r szü oqu ZS U 1<ILDDn föhmvehuö m njur :H)OD ejjo tod!noid "zdjorjd k071ghz tnrtozó 1-[ngHpURzt!I IHmrtI kttesk ütn mtggyk ntntott rcttsu k kzt\i\? tes rún t züks<gi;8 n tézk résc kocd ft fcfzerő meg-u h tuk A tnnnbdm Kve borct\ orsőj A fürdés ádozt!inos z m on Y kornpn nzoghltot tt]jcto snrér junus j en d{utún öt órnkor (urdcs koybed It ]hmúbn fut 1\ rr:i1 Fedsztés A z J szímu csonrő"kerüut Ito ]b1y1 b trtozó KÓH Jtrz j Ú 1ís ö rmcs tcrnek ko"o!! t 7t Inepseg ksot jz n trdem kfth;ytto \! h) fcdrzühc? kuretébd n ko ozsvár c!cndőrünwhnd jdur h ó ozjee cz For" ntó - m ört n r nijg (sks;wntm re CS? kt r ü ot pnrncr>nok rthn bcszcdhcn mhdh 1\ 10 t t c1 1 t fí (rcemet mjd meérc tu7tc IZ óccm I nt IO ktilsztt wc z ünnepég I dzszukus7 tszte "onu)sn PS Idtüntotottnek jutttott!ztncsukmmh- 6 tok :fejoze6 utún vgot ért Rbók üdözése A punk mut zmíbun ehhu : hr"!i 6m{\ej rbók üdőzéc m nt h og) 7o o I nutryob vóf;znü"ég szirnt f hutron utke1\ TIomu nj:t H I mudukíhk cz(]{ g rermenre Dum vezutett Az á tu k mugöt és br!óhó cs és kr coptkőrhíziju sj úott nrg) csndőr IZ éetreszyen tuicw győ yuhs utján vou KÜLÖNFÉLÉK Rbok ujságj Érdekes ntezméuy I z d to meg m ködéset Ausztrt1bün Jofnt Sdneybö J e entk z Uj déwes foghtzk fögzgt6j4dk vezetéseve p ndut mug Compendum czímmt myet tnrt mány fogbázbnn évő vmenny rbnk Den esen IOBz Dk Az uj p ugy humánus társdm egyesués J vbstánk köszön étrejöttét és z czéj hogy Bzbdsnguktó megfosztott embsfoknek hsdos ovs mányt nyújtson és hogy t6jékoztbn öket m Ddrró m ránt érdekődnek vgy 11 mbő ok u ás t menthet nok Az eső szám - negyedrétű odr terjed zöd Bznú pprosr von nyomv és kvonnokk szogá np és 16szk sjtóbó Közemények \nnk bene stehszk Járó munkpcz áásró munknt kercsok Ausztrn egyes részeben Az eső szám vezerozkkét mnttjgy eőszó gyntínt z gzsággymnszor rt A Icgtöbb uj fng - rj mnszter - kevés pédány számm kezd mg működését és z főtörekvése hogy fj]\hónrk F:zttmá mné jobbn szporíts Enné ) uj shgn á onbn kvétes heyzd mer bnr punr Ryntón Itové pódányny ép vágb z hő óhnjtun hogy z ovnsók sznm no gyrpodjók Bőt Ichetőh g pdjon Más pok rrr töctszonuk hogy dőfztök hosszú esztendő kön t1t hüsgcb(\n ovts8ák mcszokott hsábokt A Compondum dót z m/ /g kvánsng htjn át hogy!z oh-nsók kk mg szünnek z ujágot ren dszeresen Ipozgtn Boh ét ukben ne jőjjonek smót bb heyzotbe hogy Hz6r kozásukt hjékoz98ukt és bírbzomjnkn ebbő oz uj8iígb61 kojen meríten ök A vág vsút háózt Az uóbb evtzedben HIDO s 1910 között 8 vóg \usút h áó z t ngyo fojő dött A közhen épüt új V8ttvonok hossz ÖSHZOon :!:-$9OOO kométer L/!gtöbb v <;útt Amerk éptou : I :Hm() komm#>r A vá vn Rúthá ózt n OO-hn ÖIbzt:!en 7J() I::!G kom(ct e k oz u zám IJU-bcn 0 I 030 o kométerre rúgot NémetorSzág 60:10 O sz czot?run 4ter kom mó er n g í g omeor r z komóter Oszorszóg A m k t kométer z c8zk er kr! Egyc8u I renc1e ko: J r tt háozo vosut hosszú ter komé O :3f\!O bn Eur6p 1 egy kométer UIS t" Át gos sznm t A? I kil k frnn egyebűtt pedg frnk ; e z ILpn áv f vág vsút há óznt 283 m J árdjn erujt A vo nink 70 es fé százék mgántórságok kozébo vtn mg 29 és fó százék - : k o mówr - z egycs ámok tujdon s Oyujtogt6 merkk A \Gz Amerkbn óven ként több mnt egy márd kotonn k á:l ohoz A- v zen tú körübeü nyoczszor kkor n tuzesete{ BZÍo;tn mnt EuróphO és sttsztkí ndt?k szerot otton m don :!50 kosr évenkénl egy tuzoset Jut I uz kábn Am kkor ö tsége t s számítjuk bzosítósok! venkcnt két márd kotonóon több esz 1\ tu or : ték A rengeteg sok tűz Cö kette ey mr k szkember Mc Fornne érdok1désct és o kcsttottc hogy f tüzcseteknek egább f"ét czéudntos g:yujto bogy bjzonys gms okozz Áítását zz jzoj L D k fjtájú gyár teepek égése e bjznyos kedvező? rümények között kózenfekyo z ősszefugges Az dötójt mkor n htzépítés szünetet seregszm égtek 10 n gár: teepek cs vímos berendez ők Mkor Ptírsbnn boj koth\u6k nz merk tot egóz ereg togy" eége A Bzük szoknyák dvtb ketü1éseko sok konfekozós czég gyír üzete eégett stb Az összefüggés mtr g : von de Mc Forne még tovóbb ment és kisutotte zt s hogy o tü zet szervezott gyujtogtók okozák Sok ember bbó é Amorkábn hogy h vtásos gyujto gtó s ezek IL gyujtogtók nm mnguk 8zkóh hn eo goznk hnem ngy gyujtogotó-ozégúknok km ZOtI OhkgóhD pédáu nem kevesebb mnt yocz gyuj togbtó czég (ogozk ; ttokbn persze de onn nr gyobb orcdménynye A pngó üzetrc vósngg} meg vátás Wz ée tűzkár mtt o bztostó-tásságok sem hrgbznk mert ngy tüz pontos fzetés révén ktünő rekám zontú pedg jó kom o pré mák föemeésére k { Nevezetes átok Ncwyorkbn ó egy nevezetcs kuty P ut 6 Putó ugyn nem tud beszén de nzt mon dj ói{ bogy mcgrmerí vjjon ngou némtjtí vgy frnczáu beszénk-e hozzá Putó s zvesen Bzk Bőrt bort whskyt sőt czge:reuázk B Már többzür eop ték de még S7orencséscn mndg mcgkerüt Mn t h ogy bo B kutyánk ejátsngos tuljdonsng von r08z emberjk ü dözése Me Grutb ptorne" JcngoróBzek tempom ppjánnk vo t egy Dum nevű kyájn A pp fonyogető oveet kpolt s így Dem mert otthon mn rdn z U1CZI1n boyongott Hmme míg róbukn t Ggher rendőrre A rendőr hván IL történetet mogmogtt kynt 8 gy szót : Fogd mog Hum fogd mec- Dum /JIrohnt kö7c (upot vn;ul koosj foé fo n o msokttm torkon rgdott egy se hon nu t k be f:! vott ItéBőbb bogy ő I to I pnpdk zt bzony o eveut A ondon főpótó Dok R megvn mg ór dok8 kutyáj Regge kornn bemegy IL bvt bn CSt koz k z útba ndu6 evbordók v mo yk6h ez s míg nz utosó evct ncm kózbeh te h íségeson veo mrd Szogátért egy fényr eyübt ny\k ánozot kpott n főp6htu pecéjóvo Egy nowyo rk pób\nu!t vot <Igy kutyáj moyk kót zbon montetto mog gzdáj éei ét Iogy hogynem kuyát vod evtte fj1uhn 8 még c8odátosbb hogy kuty onn n jött vs8z bozz1í N úwyorkbu Egy Boss novü kuly\nnk mogvn

12 junub 1 5 OSENDORSÉGI LAPOK Trv égum bogy on81nd VBBut kon ngyen unzhntk Mmden áomást Ismer néh e s szá1 v rou1yked hogy egközeebb vontt vs8ztórjen b zj áb L Lo ng-i snd Rrod newyork áomáár Ugynezen vonuton még gy másk kuty s szok o Lt u uzo ot Box Azt mondják bogy ez o VODtokt sm er mennyben od utzk hová kt ; néh npg emrd de ztán sm ét eőkerü A vsutsok bokkönyvet odtbk nek krácsony jándéku 8 m Bux 300 dor tuj donon A mutkor tztoget Bph pe erné vsút enökéné knek nnyr megetszett ku ty hogy egyszersmndonk orr szbd j egyet dott Det Mss Este MsoD k mutk or érkezett meg AIBkábó mgv hozt gyönyörú srk kutyát me Iyok k özü Obco novf 187 mérfödt fuctt be hvon 27 ór ttt Szerkesztő üzenetek A Hzerkeztő8ég HzoJ (:ttnj kpcsotoh k6rtjé H"cr0 és névteen uvcekre nem vúo kézrto v "sz ned c evében pedj; (8nk Igen kivétees oy ccekben vait\tzoj h\ JuJfv - n yvnnomun Ieg \Aosz CU - kónycjhégóné dhtó K6rJ Uk enné fngvt\ o)v<óu k hojry eveekkej béyeet ne k C\1I Junek jó"ihb"y A jrúiórmcorjojótok közú cuk VUIÓígQI " nu torek vohotő k fc! Rrdcc1ótJö Ru UT080déd VA fovozk Akrmoyk butár 1jJ rondörkpu I OYnghoz JHvcnd A UI kr honvdem mnf1torhu ko kó rvónyt twuyujt 2 A ogóuyóg!\iom{uviju o"k k(iön boi\ hu D nfyor ongod61yyo v"hom (c EZMBzemt fevétero mnes d kíútfu A beűgymn1tor \Ír nt61korbt31 fugg O 1\-1 uy 6)10 A" uj nyugdjtórvóny önro Dom \onntkozk vountko16og wt mozgoo 10?;Ij)tt mot A CRCIUő L D mík noru t-ört6nt nt6"kod\fi I HOX/9 Ion n O!U dé kútfi1oroon J7(Untnt I{ cncndőr Lop6st Ht\IIt\ k Sz rmesoor :j k r( een(ör Mjg zoyttd L t j j Az ugynok 11Ougymz!onnmb C nyomu Uj b;rvóuy onno heurjuznd6 11 I uy (11111 Vsznjó\"utoónúk oh nkomj):1 IIUt ó7ö fmg dejét Izobun o!voúotto z még /I \6gkOtguFI nzq f/(jóo oott Aom o(tő fgvmbo ])rijo t tcjtsrh( I!" HUdutotók I hogy ó fobégk ug JtUtk t!i" urukfjd6)1i1 mj:"umijb zomóyonuk Ó Ifgrosőbb IJ1toIBtgo foott -kwonok houy unnopó)" kohnkkor t ZOD JugmugbL ftzuu6jyok kűrvozitót 611 ktrt(t kópuzz/k \ uo Iut hoky cgmugnujh udvu fy6t omoj ók A "ukyor Iu mmn! titorok ei!; nkknr t]je>trnok IZog/dutt hu I whur vun BudnpoKto trtúkmk míkkor HIInnhzorű rugkofr [{ I 1 1 A houjtuu 1:1 tti)pac8 szogá! é\ ut/tn; Uog " Ik/t" Hom k6[z gító knrhnóuyt 287 HIVATALO S RÉ SZ SZEMÉLYI ÜGYEIL Ido geno" nyugáományb h"yztette{ junu hó 1 -vo1 Ludó ny JózBuf VI számu cbe:!ncórkorütbe jóróőr mos ter megej tett foüvzsgnt pján mnt rok knt mndonnom ü né pfökés 8zoIgáJtrn R k mut Inn Vfztott khy : Ksszeben (Sáro m) Boro ]{ámn VITI számu c ondő rkrüet be jartőr m ester 11 megoj tett feüvzbgánt BJpjÓon mnt Hokkunt mndenn:mú népfökués Bzogtr s kmtn Váztot kbe Ard OkrtJJg megdc"é -tettek : A m kr W I Rzámu csondorkerüjt por8nc nokbúg Dobtt 1hóy örrwzotö ez őrmester z HI I évobon Kuruyv közégbon ekövetett tö bb rendbe opt ó gy \IgyonrongIÍnA smereten tutte senek horazil8 cs körütekntö nyomozs után kder tóse er b ü njcek bztostó8áért Drcn StÍndor csendőr ez örnwstor Orbán )[háy KntI Jjeo eh Gá 8umuu (sendőrök z I!)J évben AJvnezon e környókén puzttott tír\"zveszéy kt mnv z éht 6s \gyonmontés terén k rej tett gen buzgó eredményes és önfendoz ó te"ókjnytégükört Nyvánosn megdc8értettek : A m kr to 1 számu cb6ndóikt rüot prncsnokság Bunzs Lászó csendőr or I! H 2 et I fi Kuruyfnvn Icöztégben (kövtfttt töbhrundbo egy vbryodj"ongóás ttttcsonek kdertse cs bztoftlil körü örprncsnoknnk hnthntós I evekben opús és büujtek tá mogu tnnért A m kr I szúmu cson dórtorű et pndcsnokhg átn S1J 1\1I08 Fekot GÓZ őrsvezotő ez őrmesttrek Hegyes G/Lbr HzntmÍr Lj o \11ro Hndor (sond6r úz drmottorek F ffóth Andns oós Pá örök Sándor ct!tmdörök ; to\bbn o m kr V Azumu csondörktrüut p Rn csnokúg á t! Ádám rózsef önnosto" Ujvnr Jmdnr SzÍBz Mú rto n Őr:vozotŐ oz örmertorok ös Bkó Dno (!endü ez Mg yr Közfsztvseők és Ám Ak mzottk Tkrékp énzfá r Köztsztvseő kösönök töresztére Edogok órtókpprokr C8Iád házk ás toepok étostáe r é s z v é n ytá r s s á g Bu dpe st V Rákó cz-u t 76 sz -= Teefon szám = - A ptö ke koron yvcchéc 1 Oy I;toundunk Iotok o Inknré kpénz ári hön I (umiumd IdG \S 1"rékhcétck uta n md)"ckc t t 1 00:0 (hn ) hct" U t kothc mo d t hcycwej t rek 1\011 t I"I ):1 O) tk mnht knmnotflccunt (\ t1kep m( Idh jef:t hetét ut mcyn\ p ht :vnz ( Ptfnn t 1 Ifzeunk ) IC 11 d61 h nn t1> (o 1 (A t6ttekumocdó hvoi6r1vj) t!ó dóc Köosdnök kbérettá enébon Küfód pénznemek vé te és dás Sors)dgveknok részetre és készpen"rt v16 edás EtJtCo 1I }ujtunk értétpt\prokrn IonJJ{ycke vde"" Lct!!I r "vt!uyi e SzomÓI) I k/hthüő! e\ ótunk k ez(! t!g meett vgy :et %IhJn htouok ee Jn Juoyo konuh" :! tn!uett U\(I)(k 11I1I1I\6n)<k é!o de ok M1Cd(\t eh "Ujo vut Igen mér-ticjt khtsér rk r"oix6mt\ VC8z0k Ó e uutk é rékpprokot Idegen pénzeket

13 j un u 1 5 OSENDÖRSÉGI LAPOK t teren örmtstur vnmenny4n közjzto1sig szo gá kft-jtett ertjdmóyl tevekuuysegükér B JínoB Pntér cz Ieroncz AnbeB (yőrgy fjnkóc Hznb6 J:\n08 V cz Peen Géz HZtbó Ambru s Gond öröe csend r Józse sz Kertó cs Dumnn hínos E6éptettek junur hó J éve : n m kr V szmu csendőrkerüet áom nuynbon : Zsobe Ist\án Bátrt Vncze Rzebó Sándor 1 Hnn!ó Hnos Hjzer János es Szntk Ern7u s örsvezotő ez 1913 örmeshtek ;JUc-;/()Ik!:é : tovbb 8t111 Jrosáv Pómn Fe rencz Ftos Józs"f Bbes 6rs/t; Kmö Andns (sendör ez örmtsterek István t!ö z; (:: (j) rcscfckké íton szogát jee e1átttt){ : Az L o8ztáyu jugényeg kton szogá t je e e tttk ft m kr 1 számu cs6ndörkurüet áom onyb n : Demotor oondoj tö rzsőrmester I n t 3 februnr bó 8-Ín ft m kr V szárou cst:odőrkerüet áoidnjábnn : Kemp rórsef őrmester 1! 1 3 mj us -én ; m kr V számu csencörkerüe áomnnytbn : Gnrgyn Gergey járásőrmcrü"f mí rcúus 1-6n A osztáyu gónysóg kton szogát johe e áttttk o ID kr 1 számu csondőrterűet áuományábon : Pp Peter csendőr!j I? míj us 5-én és Huszár Győzö csendőr máoj us HI -én ; m kr I számu c!jen<1őrkeret áományábrm : Tmnr József cscmdór márcúus -én ; rt m kr V szímu esndörkcrüet n ományáhnn : Horváth Sándor L ön:vezetö ez őrmeste r 1913 mujus 3-án Kungyer Ernő csendőr ez őrm estur májua 21-en ; m kr V számu escndórwrwht áomádvíbn : Stb MártoD chcnc!ői CZ őrmester úp1 J 2-en é!> Bzhó Imre örs"czető ez örmestfr nprs 1 7 -én fárőrvezetö j etvé\ nye f:1átltutk : \ mtj us hó I S-án : V sz{unu esendórktjrüut ománybnn : ugy MÓZ Putn!-! ){h{ly Gá Gábor ]rde Is "ún [(o"á{!i Sánd or Bur fidon Guyás Ján os N gy m kr JánoH V Emez György cs ndőrök ; 1!13 május bó 21--ón : m kr V 8zmu csonrőrkorüt áományábn Dún (yu Kőrösígut Adám Heszedn Gyu" ítís Agoston )[rízk \hy E Hcher IKnácz PenZCI:! Tnnos )[g(i!(:" JózRef )kusk Jmo OzogÓTIy Ljos MTI: u Névvátozttás szmu osindörkerüet á1ománybnn : János csenr1őr m k} boügymnszer óv 7O/VI -n HzÍmu on g edeye pján "HucOI r vátozttt n A m kr Y szám u crondőkoüt ójománybnn : Hcbuher Kth11\u csendőr n m kr beügymusztr udk ÖV} V1-0 8znmn engodéye p ján vezete!: nevét «Ssvr u r vátozttt A m kr Pzs/j-yán urnk vczetékn cvct Húzsságrn éptet : A m kr 1 szád u csendőrkerüet ójomnnyábnu : Vncze Mérton eondő ez örmest cr J(erüJö Rmmávn1 1 n 1 3 mjuh I ::! én ]jrcsb n om bnn A m kr szám u chondőrkerüet áuománynbn : Keresz téy VáDe örsczttő ey őrm ester Se;b t n Zsu zsonmhu 1 ) 1 3 május 1-6n EtMen Némotb SItndor T I L csendőr ez örmoster ))obncber Terézó" I!J 1 3 mójus I ;j ón \gykdnd D A m kr I L sznmu cendőrwrüet áomnynbrd : Szec György csendőr Ach Irén Anná"n 1 n 1 3 máj 4-on Jszberonyben Zsonu1 Mhóy csendőj ez örmestor röre áróv május 3 ón Szbdkáu Hísz Sándor csondőr ez őrmester Hegy I1onnvn m{jus 1 0-ón Oroshózún A ID kr IV Bznmu cbcndörkormot áomáuythnu Kss György ör8\(zotö ez őrme8ter HkoB Irénne I n j május S-nn Ngypes ed en B Cse ndő rség k p bortók 1 kor 60 f \ Irósztr d o b o zok c 6 kor Irósz tr rekesz -fed ő po k 60 és 80 f é r ::: 1 ": U#$ 3t " :- " < MndoIoko o!ontonnt JIér(jtnk OTnt 6 chrdnk m&doot6 kk " \ e r "!1 - pr/ 8ut ppito81 bovouvn - B1I v: konyv(!k 1D11)ok Jhn \ó br Oftv" kudhotok czmoor" " jün! ; ==:::- b6rm1io k\to V84M R wjobu 87(P"" bo tetk t \ bbb mndo6o Onyvko6 mnnkh bg bármy ruokú dobo ro Rt ItuoD méretok szernt osmt r jó I "z6p kvtibon ooó Arf\I(n jn fi ;:-; k6 Károy ozgy vkö::rt B I ss"1 ) I I VI! té Nyár szürke kezyük és feszereés!áryk ándón kph!ók I 4Ij ::: c s 7 Sze m teut (tst ás sze nt össz es n jo tntvá njjo és Itönyve/ 1uht á runwn WPh "t:: - OK n Mü mok" n cot k portbmontok Kőn yvn yom d köny v- pp r- é s rós z e r - ker e s k e dés mg yr kr csen dörs ég hv t os nyo mt tvá nyok egn gyo bb rkt ár

14 V EVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP szun Budpest junus 22 CSENDŐRSÉGI LAPOK SzerkeM1 M k M kr Csendórség ZstbkÖff szerkesztő bott ELŐFIZETÉSI ÁRA : Egész wre 12 korond Féévre 6 koron Negyedevre 3 koron Budpest IV Eyete1 ntcz 4

15 évtoym -" Budvest 193 unus 22-éo 25 szm C S E NDŐRS ÉGI LAPOK Szerkesz és dj ELŐFIZETESI ÁRA: Egész évre 1 2 koron Féévre Negyeuévre 6 kr Csendörség Zsebkönyv szerkeszó-bzosg Iegjeen koron 3 krod A (ödmwéf;ügy mnszte1um tsztek reszére hd rddezl tt " sár\ár kjgzdság szkskon tjdést enörzö I:gy:set cenörőkké vó kkepzes czejából A záróyzsgáton hodyédem mnszterum s kepvejtettt mgát A doogr msztérve mndenek eött tájékozttn kdnjuk z tszteket mgáró tn fojymró cs zsgt efoysárö mr csk BzeTt ngy erc1t>dődés-rt s mey e tnfoymmn szemben z tsztek kórebeo mcgny\ánut Az uinrk üején 1 3 :! ts?t közzet-ett!o\ - modott 3 fehyás pjn ugyns tnfojymr ó ferétere köztü k 3=! csndőreg Jtszt A 1 ;j tszt közü mnd ck ösze 10 juthtott be tncomjn IDt:rt egydöre csk eo nynek k kápzebc Yétedt tenl Ez 10 t:zt ntikü hog I egc"ekéyelb nyg ádoztot hozták <: on oy szkkepestót n\tert mynt:k meg:z:rzsc\"d mnden utánjáns nékü I oy úiá hoz juthttk mey jvdmzást teknt\tt: gond Budpest IV Egyetem-utcz 4 sz 3 honvéd t közöttük t!gy méneskr) és 1 c"t!odör tszt ToL A dzsgton munktkp(sség szt"mpodt jbó t tszt tdjeson megfeeő 4- megfttojö z 1"1enör teeodök eátásár yó kept:sseg szt:mpontjbó pedj "" gen kms t pedg kms osztáyztot kpot ft Az t t;zteknk tnfoym trtm tt tnustott mgyeeetérö egtejbebb t::ismró nytkoztokt hottuk Az ügynek ezze ft resze-"i :zkbc beszímoh u j DOS mgnt rú keh muttnunk rr szomoru go2<;gr bogy RZ tszfek gen gykrn mguk hogy 82 :Z ok nnk egy]: dhdyezés kérdt k meddón mrdnk egyes eátás heyeket pedg ehonnk 8Z hszkktöl Ezutt megnt oy dnguk törtnk-k mcy;;ok pt" CS"p p:t sem knm:;: rr bogy z töztkr r:nt táp át bzmt megcrostsék Sót denkezöeg! \zt n bz] mt s megngtt t<nfomot egzett nyocz ts2t R mdyd föicmye1psűgy mnszter IŐJegeH n beéjük 1u]yezetf A födmn-iésüg" mnszterut:k ugyds tufoj\nuot engzett ts tt>kkt-i föwttéhb fontos é" közgwsgng tn éetet bztostht \ tjguzdnsrg szksko ho tufoymokt trtot ták v:!\armegyc ánur kúzsegtö mntegy :?O kto "> -zmotte\ü tzéj n)tk mett:r hhosngrn eyő ng:- khhjedésü erdókkel köröi Az or;;zig küönhüzo ydth n tudnk t-jdét ( h n örző (Knsüetck kutk mcy-kn k Cddt 1\ tejeo Vct kfos fehe Lfncz pus?tn "\n Atszt nk putt áto tejtermdt"-<:ét 7 efog:y\:ztott tkrn ny t gy Lr:nezet ket f>?obúló ó mghz1to 11tok 1pjún z ett\"( tejgzdn "gok JÚ"- s70mszé(sgábn fekv üd községben ü:u gzgtóág!lok Tt ókd Ehttskru yohk keően Inksbn heyczw küőnös gondoskodás mhukor kocs ment z ntszttokert be A vsszutsított kenyér* foymot SZER K E S Z T Ő S É G ES KIAD ÓHIVATAL mnden \sárnp t 31 ytán ug:uncsok kuc;j pot tnutns heceje1te utái I>Zh uk1 sznt; n z sko gzgtóg gondo:kn h:mle ntec m"t"tt htt:;eu mtgútnpt: n e: nyet ddmtzösege és dcnór Hg ft tc bjhhtékot tn nnyng Idozutot nem hozt s esk It k nnták! óük hop"y pontonk szorgnmnsk egwi-i é: tnunjnnk :--:zn!1 n 1gtzzuk nh-ztt> n et : teuy! hogy Z b szempontj poutj-síg szor es t!>nn: bó Itq:- (ch td H rkozúsnnk :7t Ouytj nz tó hogy " 1:-;gn crcdmonye nu ühnn jó \"OJt J(1önösen z emeet smeretuk tfj"en mtntt grszó\ n tjes j tu sngnl \ct t szt t(u fonu hng:tá RIóI fehucntttnn összt1 :-: h"zt tett YZ-güt kk közü közös bdst!"eg AJ { )rt U! J;ntnnn z(k\r yomn kn( k Dn :j ruüht:kdört p(jui)t tuujdonok purosum csk Stn kt rndczu kórt ped g - mnt mttt zh\k semm ene7tesn hstut t Ut;: I:rttk:t got megbzhntósúgot és eksmprttességtt en mt eott m D oy pnszuk Um ehetett mondnun) z kmuttni A 7 tgytsetben z emon:et z u:t ntytzttt hogy -Dnt k ótstctt b5zmé-nek megesz \ gzdsúg ónec: "tt sziksmt"ttt n-"ujt1i \ g{hn énh kt khöt gyi\kodt )wsznu (ödrun-iesb y musz ntezmenyye huthttós tnmogttsht knnt rct1c&ten hdurd gzgtás nd;:ett :I tej"1 tz"!! 1Z" rudün kként hntúrozot hogy ztkn tuy:-; jo\""idt?ó denör drok" ö:-;o"bn jo tzkkct fog ;:;:ep zn HOb ) Yóbn JO td;ok cz k "hg h reímnttun;: ur hogy egy-i gy y d nu!" koron é" 11Ztc-st 31)U h nős kku on ko"ou 1111;: kpenz es 500 koronág mckedhű jut omdj\t "!p s zeken kvü megfzet IZ gyesüet dór utzú:-; Iöt:eget IZ ábs es (uyrkötségro pedg z CI;)t:- több At"n"n gjbb gyám dt t h rmonkát t rog tót" éhm h"g Hege d U MAGYARORSZÁG t:" s I;:tt n LEGNAGYOBB fetojáo)j&!! HANGSZERGYÁRA Rákócz Tárogtó

16 junus 22 CSENDÖRSÉGI LAPOK 2! üht Köt Iho tnrtozo HZ 1\ hrtoko; goncohkodk kn Szdsgt h 1\<1 t unor k8ziu yhb 1 cgyhüet IU enörenck nyugjátns:ró!o f1sokr ItóptztHtte k " 1\ mn sztorum nzt GOHnskOk t" ht nyocz tzht 1\ 10- födmydósügy kk most \)( jc7(íst ny"rt tnfoymon re!ztv{ttek ( ;onrorkodísnn hogy tm födrnvecsgy m nszwruid nddg ment ngy muz z egrn otünl Egy-cg)" yen ks rövdke h" "ugy köj"zh!ny nem tcp mlg sonkt még bnn kt cndőrökrt scm mert h"z>n IZ otűn!!nk nnny mlyekbó tünenyre nem dtt ö nkcztd n hogy csfncőrí fe(ogús mt11tott Rem gonco unnk m ndjárt u ILgrosZ\bhrn és num hozhjuk 1\ fée módj mn búnfseekmpuynye mndjlrt yg\ egy I knopcsontb foyot " fg7ő Itsrbk tunyomó rpzénf\k zonn Kmuztutsu trrkéhun JJ1oOht n soron ]üvü SZr n1!! k Kyén c!tünrsct Ozt ehük U ásoknt m törtőnt J : Az tört;dt hog z Ímwrnéut m nr1zon eőzetes örü mó1ytkct és okokut VI\1tt egyesüotket tghát kktt t1 mmszfumum kk;pzctt I hogy ugy mondjuk tn ezd nyocz UtHzt!oját kötségén sznkomwrekké kku húdopokod át etrtott kknlk te jes trzt tménye hdügy 8ozgt erre n dőrt R z utoro rg 1D1grt : ezek vmennytn kn:"to nékü kjenutték hogy jun<:g níncsenuk hbn beyztbid ho\ fdjmott áást efogndhssák Hog) n johh érúseknfk mcsod etó" eygehe épet tt eőtérbe Izt nm tudjuk nem s kuttjuk Am ho brjátunfug Yn m(rhk szntén mpgdöhbentö z JüönJ h\hohf orr6 s h gondon csk mndjúrt It rod)"-i Z o1tünest fe dogot és Hzogmnzn küzdk 1/ Az áhhhuz hsonó esetet már sméteton meg r L ff JCtD ostné tthk s tt-nte mgok nz érdkctek ( sndörscg t tve ke épun komnj / dő)"p d még mndg kk zntén foymor1t tn nyárn yot hogs ern vetk 10 oyn J kknek komoy színdékuk páyrn úpj nck Eíok eö tehít vot ke1ytt (I tnfoymot vegztt uts7tek n kkné ko \ pf t)" r/tnt U átszk h ány7ott moy!oizt mék m ktünk nhhó f hogy zok IZ okok moyekke dhntározumkt ímnkon gyekfztek mnd oyidok vo t:lk o mijuk mnr ukkor fennforog:tk mkor td hngoz rendőrseg eőt bogy nem venn dogot z etünt músszor uz fotyomh vó feiyét Jn A 1 : jutntkezö ]töíött IÚío csendő nyomo CHendörségt Lpok bsábjnn S úgy Izokn mnt I CíI bjtnr"kn síum b!n Úst n etünt ke!;;u?re erdekéhen hytott tényezők eött IZ yen háátnsng hátronyor IZ ohthun csk nkk?r tudjuk mti mcg mkor ftüntok bozíítrtozó s komoyhbnn fogjnk vngh!1bn muttjo he uz trztukd De egyuttnt pármmt yot IGkHmrutnsögge s nzokkn bbn tudomásnvóte bn oő dpzté: g"ewt zonbj hjes RZ IIdntnmÍg 1:get vnórgkhm rondescn k:ségtl)un Arró Dóm Ü szoy hogy ntezkede!>!; z s ettzot mgy megrzökött mr rö?debb vngy hos!z1bh tnt utnn oökerűl nyomozs É" CHILk ukkor kérték Idterjertobb ménhon nó hwzt;tcsót mkor mnr komoynbhnti Iggódtnk nz etünt mítt vgy épen büncseekményt Rejtettek Joon suthen Itzonbn még ez Rem történt meg Vuo DIngutnt nem koreste senk hozztrtozó közü p(dg :g ttokztoh körürnéy( ItnóHeor nugyohb pénzösszeg vot ná kötu csegttdú nlro hjtúrsunk vchz kozób! ItZ e kzött Hnt És eh 1111 tgyk sjjt kc?comenyt zgsebö ügyet bzonyotmn örötn ttok hitn murrct vonn ez n bűnc!oicekmény mcynok nvt;zott tdoznt ett mfrt u csondörégne!h<nk Bom szorg foyoob vó "fthüke kérték A Idáthb!Íg" e!o ek ;; fercrtését mnzt tokznto otünés körfmén oyed roús kö"ctkozmn) jhen mg; ks7ámhntntn krokt ugynn smtrt"ti!oiég tónyén kh"ü I\Z tztekm k ez Z ehtn rejth t mngámn Igen k zdrk\ő tudnk IZ fctn hogy föd mhh!ű/ty mn Hztrjm örtőntek uhm Ih fog jú\6tf /rr gondon hogy y tlnfovmot n1t eze-k voo!-!ívi rnczzen! I :Hméhetöcg jövön mnrkép u kun mujd 1\ dogt njm I\síck fjyftn uthrtek k \"hszutuhjfd It o njkk nyujtott kpny ru GyurII f d LL L nmhntjuk I(oz(no\")kn " hog) körmén bogy "un Drngtn f(ebcget nő"1 éjt vdhb)sfígbn Eőbhek te/t mtsom törőd tek re{o o Ar utóhb pedg épen \Z ItÜDt utos6 kvm!ágához j\épe!t "BpÍD nnnyt ttt mg hob" nz e t nór; Z ctó;:cs nmrórhégn&1 11Ijeuntete tovlbh nzon bnn f Bnm HzorgLmuzt It nyom ozút De nom Intt t nndő"!:iég Rcm pedg 11Z etü néht foy megeövő köhtunhúg \őzcgc( közhept\srot IH mjyú cum I! re1" edk IgHíI(;bJ I>g;rdokBUbL B 1gtnuhgoHbIJ csondőr nyomozsocn" m ndt ró7ch( n Kwk"1z(m zt 1/ bojtnrsk smurt n hog)o tnnuhu!oon "eőe mmn MId őr e mény srp z!wtnk HHnd" \Y mú! IJc"j Z 11 /fur 11101( 1!urt 11I111(r 111(1\1 (>hitm frmvo omn ( I&Io{Wo hrdotd-dytoj u I:n I" HnupoO K\ my1j ( 1 tjijj n nt111 {"(IjJkró már Szo/; o nt-r gi( houyocnmsnbb türut (M IdtHtOHI It h!i! z dtmuinhh yomoztshoz R!oIúkHg" H ddoo I (RZt! yjt(ór n It-gtsh n!zntkn It:jf 110ntoH B U TO g I" ;;ét ;;tb:t B U T O R ==== IL o I h- u vg\k sorr Z esemúnyeket Lppud t IKn k 870 CR gyermeket mn évükko Itzoőtt eh ugyto és egy mt:! ItörmcTIyt1k ttoznohstgn zntp önmngí161 Ibvn ÉHDEKES NYOMOZÁSOK \féyen A hozzátnroíúk ebbü kőzömbő!i!éget mgmngynrázz!udapest VI TEREZKÖRUT 8 SZ -{: <Y::: k-n:: Ynn : T:!: r= D: 88-1> -:-0 :: { P : - J

17 1913 junu jeentse be etünésé t rend6rségoek hogy oe büdö körüteknté S fő6g mnden d ponto föjegyzéé {s József ssjkáss1entván őrmester év október I G- regge egy vó nyomoz!\s közben örprdcdok óops ödjék vbo udt nékü ügyben A bérkocss mísop - Bug {áty község egyk rendőrétö 28-án - regge Vuo ngyk1bátját hozv zz n b rre átott be e nőhöz hogy Vun Drgutn ujvcék Jksnk k áítóg még ugynfon óv ugusztus 27-én etávozott hogy Vun n kbtját hzkí1dte ec mg Kátyon m koron vot nó zót tejesen nyom vesz ett gyezte Ieszetcen hogy mfée s my 8znü ruh vot értesüt rdt és mjd csk vonton jön hz hnzuró J<yr és ngyobb pénzörseg Jóng 7000 Megmondt n Dusán káty zok ájtják zt bogy z etünt Páty rendőr h\ko8dru vo t veök Kss őrmester z os8zony eőc1ósób oz n VunoD z otávozákor myen pénznomeket je zett npon de mnt etávozott zz Eóct toytíbn\ z 1\88zony bogy vogy FesőknboJr vgy 8jkásBzentvnnrn megy vm korcs eveező- pot kpott Vun nírásón meybcu rró értestotte öt hogy egy sszonyny átmegy összeg n BÍntb ; sok pénz vn s zt k krj (osztn Szeptember 3-án pedg egy Szbdkn fedott zírt még Dem tudott és Káty község sem trtozott Örskör eve mo; ő -Ip ot kpott tőe etéhez mégs büucseekményt sejtett mert Páty Dusónt n meyben mnr rró érts tette bogy z emtett nőtő meg"áijí Dem ud ; öt ne smorte S dczárn hogy embernek szonyn á nz Kss őrmeste e közésbő há közeebb részeteket eöóet hogy szeptemb er 2-án ogy n vnsut postár te- Ujvdék közt fedott 7írt mát bóbevenn E czér vot ná z emtett ngyob b bntetott feje myen enís1 ékszerek(t stb vtt mgáv ÖBszeve8zett és ennekfoytáj es te ór közben tőük ]tépest várj többé Ujvídókrc nom jön k orcsmájn kt dj t menjen Zímonyb és éjen úgy hogy tud nnk dején nz ujvdók rendőrségtö sem kpott fe Eöbb evé tntáv utóbb pedg rónn vot rvn hvást z etünt egyén nyomo7tsórr mégs október hó 1 8 \n mtr Borbo kérdzte sjkásszentván korcsmro de ö megsmerte bogy cgvk sem vot Vwn rás tdnyt Qkerüt nek mcgí:ptn hogy Vun egutóbb ségné és átdt ott két evooző-ipot Mjd szep p Páty Dusánékhoz Vun után Ekkor bejeentette Vun etönését z ujvdék rendör sokt hogy tudnk-e vmt Vun felő de mndössze n 1 1 év juus 24 -én tember - tohát etünése eőtt egy hónp- járt SjkásRzentvánon Mjd Káy közégben foyt puh nomi és okó god hdegen 2j-én egy k bágas ügyben Eődt - SjkÍsszonhánro np dozáví num ott J<átyróJ még np (o kt 1 9 -én) Uj\dóke ment Kss őrmeste Ó 1\ Vu n Drg1tnn yn:dháznsságm ét Ntszto"OV M ozót ó megtud tn bog) Vun v ugusztus 27-én flghov vett 7000 koonít n meyot négy 6rnkor urján odott brtokmrt knpott ós dóu ín Isszony nek hogy tugusztu:i 27 én érkozett Vun czmére de ez zó nem jött hz IZ utn 2 1 -én z ujvdék hogy nem veszk érestették nek J Mj c rendőségnó érdekődött de ott zt vászt kpt komoyn Vun etünését zért nom környékbe két eeozö-ipot s eőkortetw megeröstette nz csendörségtt bérkoosbt Jsszony s Megmuttták k mndenbon fentobh e őndástn k rvonnt kozó részét és hozzítettc bogy jezett npon déután bét órn tájbn mont át s ugynott nzót híromzbo s jlrt vm korcsmnvéto ügybon Addg puhnoj{!; szornt olt (I{tvon) hntény 01 ez ügybon Kss örmesr nom bűntcny IUdornt utt-e mru nz eöjáróság szop tomber 16-án zt vászot megkeresesro bogy VUD Púty Dusón katy JkoBná vot ugyq jozett npod móg n" végü pénzt Mve 7onbn Odóbc" vee vndhzas Ugyntt mcgtudt\ zt s hogy oz ujvdék rendőr ség szeptember 14 -én átrt uíty I{özség eőjáróság hov Vun ouünéso ügyében Itórdezvon hogy novezett onnn mondtk vínyt vszküdtók n feftc1 ónk ságbn éő nő korcsmát másnk engedte át du Kátyr dc ozek nzt mondt bogy nhljd csk hzojöveteo után \usz fe koron fog116t dtt Meőtt zonbn korcsmárosságot fog1to von októbor 5-én smeret en heyre etavozott S R1ót nem tudjk ho vnn s kutzott kérdezősködn fogodták és csnk onnyt "nnbonnon 1000 koron ItITo 600 nem s várnitic r mert férfsmtröséve egy koi"crmat bérbo"enn 8 ozót nom Ltták renszhott ksebb összeg ü pénzbüntetést kf1etn DeD tudt szeptember 3-án pedg m!ír káty szerb htközség ko"osmájat bérbevette és úgy httbzk egyk hogy Vu nt ne keresse tők emtnt S1jkásszentván megáptottn hogy Pnty Dusán ugusztus hor 19-én 5-én örtek KI\tyr ho VU ogy korcsm eőtt es1á o Lt n kocsró ós voho v\ emont j pedg bebjtott korcsm udvrár és ovt eútv nz vóbn mont OLt tnat Pátyot negycdmng\vn borozn Utóbb kérdéséro IDtgmondt hogy Vunt vc1ókr61 hoz Uj KevétHe kósőbb ogy ks clny Ptyot b \zh\t mnjd ptr peroz muvn ugyt\dez o kf:eány msfé tor bort v tt 1\ kocsmflból Esto 1 0 ór tájb1 mgn Vnn ho zt" 1\ korosm udvnír\ ft ngykttbtj\t ós moghngyt nek bórkocsn forgópsztoyat s mgáv rve zz 1\ meg hogy zt vgy ü bnz GS z sszonynnk uj M IZZI\I IU: DusáuY PUt Kátym hgyáss huosuzott o Mo hogy zonette hogy ő mjd vouttnj jön m1bnnp órkezk nem vssz 1101 mogy és 111\ 3-4 nbp muv P9 f:? I teoj6 : Bp estv " Erzscbet-kjrtt 50 ogjutanroobbd boiu)iojbouk Ö08 botog!\:poh tnr rynk kötnoroh fookond6b: m kr tb Po1Arfeo ór"b jtjk RnmJbrJyk 6eMR InUo1\ óvirok kuöboo óu:ok tb - KIpo5 ArofYdko Ingyon h bórt!ni)\vo ok mogdjdó my trry Ir;ckgc>w\k Iun hlrdw bcoköd6 seui) IO\ bk" moj Ch4r 6k LOto

18 ösendö\ség-i WOK 1911 é október 2 1 én Tmján knyomozt k szope mogye embeiekwi t hott hogy egykü n Sbnco ber bvábn Szerbábn tákozott Vunn Páty I n I I novembe G-u hesugój41ó brt kj) bogy m Kss őrmester hogy z 1000 koroh Mer1rty Zsván küdte Vunnk köcsön meyet utóbh nzért kárt tái bogy egy káy korcsmn megveteéber kevps péu7ét zz k k P os községben vgy Uj vdéken k k má8 kdt o káty szerb h t1özségtő kvet ko rosmát mndg még e hey s á od k z ó t r t Dmn Páty nk mert D usán neje egésztse Ugynott me gá ptott zt s b ogy B G turj kos Vun Drsgutnnk egy töe megvet födbrokért november hótó kezdve U! év juus hóg k sebb ngyobb részetekben 8 1 ;j0 24 koron smereten november W-én két tntóvru ánozet eveező pokt os ft beszezett Vun -fé e rásokt s ezek meg f ért küdött á1ptjk hogy Icveoző Bpon evő ns nem zonoa etve fzetett Vonotk tehrt z 8rot:\tt 7000 koronáj megebctelt Vun nívl 1 9 t I de czember 3-án knyomozt hogy Páty DusRn Október 23 és 4-én m" Ó becsén nyomoz Kss őr mester és ott ogy ügyvédtö beszcczte VUD Drgnt n egy Tégebben sj átkezeg rt en )fjző-upját "s egy " ppírt Vnn küönfée jegyzet ove Októher 25-én Ttecn foyttfo kszökött Amerkb s onnn eveez feeségéve Utó bb Pj vdéken kk 8 onnan jár k K:tyr e hgyott nká sukt szej1öztetn A kásr vot már bérő és vevő s de z sszony 1)800 e s em bérbe nom dj -én tte jtrás rendőrfeügyeő tő zt z értestést kpj bogy ne keressék Vunt mert z Szerbábn Sbncon kk S ott korcsmíj vn E hr eredete után pubtovr deczember 22 6n meg tudj hogy hr á tóg Vwn 1\ujnn kó fátó ered mert ez yot s pjáná Shcon Ugyne zt közöte nyomozást meg docze mber úuptott hogy Von ott sem ugusztus som szep tember h"ábn nem járt vmnt Tündéres közs eg> ben sem Mjd megt udv hogy Von törvényes Trján k "1k hozzátrtozó október J7 es JS-Ín ott foyttt nyo mozgst es Vun tőn-ényes fe esége bemondásábó meg tuptott hogy ez férj éve már két év ót nem beszé t év ugy nánísv férje Ettő kezdve egészen óv márczus 6-Ig semm hogy hu t nem kpott férj Dor08zovánszk Mos óbecse nk08s s smere t zt s hogy pj ánk ez év nyrán z pj rás Október 2{1 én mót Öbucsén já1 Kss őrmester és hogy Doroszo\ánszk M os már töhb mnt egy hónpj smereton heyre távozott Ugyne npon bemuttj z ujvdók rendőrkptánysf rná megptott u m{ucúub to-én pedg hogy Páty né hr kerng h ogy Páty eveeket kücöz Amerkábó s ngyon órdekődk hogy m hr vn dehz keresk e még Vu nt Legutóbb eveében pedg mír ozt rt hogy nemsokár h z j ön E hreknek utn járv egy Amerktb ó érkezett eve dt pj án megáptj hogy Páty cskugyn Amerkábn vn mert evéró zt rto pjánk hogy rebruár hv ábn 35 cothtrt máczus e ej én hzkötözött Kátyr s z megáptott cgy ttvett ksebb födb rokáért ég zt s megjegyezte fu hogy pj már másko r s etünt 3 4hétrc> de mndg \sszkert keresn sohsem keett A eveező - p okr n ezve er s kjeentette hogy nem z őrmester sehonnan Márczus 7-én jüket m unkáb1tj ; koronát fzet ett 760 z zonb\n már besugták nek hogy Pátyn é KátyoJ kert ségben Ugyntt Vun fánk bemondásábó turj község bró s z örmesterre tovább puhtoás so rán k derüt h ogy br eejétő végg vótn eátott dásvéte szerződést és níorroátn z őrmcstert ft Vun f pj feő semmt se tud nek tuj donto tt fegyház r vot téve A eveező-iopokr megj egyezte nő hogy z n em Vrun kezerús s ez áításánk bzonytábbn átdot f deczember 2:3 m teefonon de zót küön ének s hogy Yn emheöcét már nyocz pedg 1 0 Pátynk köcsönzött rendőrscb>ő m"r hogy z e tüntnek ht Vun o ber eejen Csurogon egy scrtcskercskedőné járt b t éet hn vn Még znp megktmsh 1\ cirog orsot 8crteskercskecö kkérdezés ránt ho n n o novem ber án 7t ft vászt kpt hogy V u ott Inw é\ ot ót nem át á k 3 1 -én zt z értestést Már z eddgekbő s kvehettu z ovsó bogy K ss örmoster c8 október :3 t én n t UIj kö7!ég jegjzötö! zt z e:tsitest knpt hogy község bró pár nnpp <:Jőbb UJvuékoo járwín ott egy korcsmábn s7oremugy H fá J fej e bsznájon ozonno me to p9jcz H & esmkcbb ne téováz" készü ő sj ksbzentván kftpt hzterósre tert hogy PÉty Dusán eőző npon rás s Októbr 1 2 áprhs 13-án értestehe bosugój Kss őrooes hmér{ eze tt Kntyru beszer et rtoknt de ott rt vászt kpt h:g y úgy ezek midi eve ező- pok egy formán ehetnek R Vun doárt egyenesen Pt\ty DusÍnt hohy Vun t VAgy mg vog) kot és kmbot Erre f ngyon s gyn ustott többc(mgvn nz m eggy kórcnrekő mm fentebb osorot gynus köményoke feü még zért ok vot Kss őrm8terne k mert tudt hogy Pá) pénzhmstts csás és skk8ztás mtt többször vot bnteetve ; továbbá mert nz eőzetos dtgyüj tér során zt A meg tudt hogy Páty Vunnn oret összeköttetésben b o nom B ere tv s-p s t t á t ztj - Ár J{ 1 O - Kpbt6 m ID10n gy6rytcrbn K611Zm Be retv6s T(un SY ógy8zejá8z KIsp estqu Orvosok {tn1 BjAnvn Három dobofon M ngy port 8zfUU8: msrnt és fejftj!st emus í

19 A cf:nzhj" C csl17iírn( unokhkkn A Cf:!tto\z("r ogttjnbb fényképo \ndrszrhábnn

20 1 913 jnnuo 22 CSENDŐRSÉGI LAPOK körüméoyt Coó kérte ogyn őt rn hogy (entebb vá ptczboz hsonón erősítse meg de erre nem smer s nom átt m sohse Vont kozott mett b <)fibzegü áott o mennyben jó pénzért dndó ngyob edá gép náó énz-cs hmsp bmpénz gérgetbon és k játszott e BokkI vó fmá:okhn egykézr z De megerótutto még nevezett ránt gynujábn hogy s ény z dtgyüjt8 sojún megáuptou körüm podg Páty nth!vé nékü ment k Amerkáb mt csk zért tehetett bogy ekként nyvánosságot oko A korosmóro ís v8ótnnnk mondt bogy Páty és ( két egény jezett éjjeen Páty cseédje s zt áutott hogy jezett estón két egény náok nem vot sőt ugyn kkor este mkor ő k röje B gynot mg Usn (e ne kesc Mnd"koó fogv mbey roegudt bogy PMty bzrkczutt három föny egényrégéve zonn szogá tb ndujl Páty J>usán1 még znp (ápr és ( gzd Rzírke ncrágju most b kkérdezk bogy fuvrozt ebökbor De Vunt j ozett ö nem vt ő hms }of J tnu vomásáv megáptották továbbn hogy Páty H 1 I október 5-én egész csrádjv kocsjno ment át Pros pedg másnp ó Jtóg Ezek z eözmónj"ket IÍpen úgy dták eö mnt fen - küönbgge zonbn hogy községbe mndnnyójnktó Szerémségbe ment de ennek sógorához ebucsuzv onnn vonton mnt később meg tudt Amerkáb szökött Páy Dusán mndezen bomondások eébt1tárís utn müón P(Íty()t foégc korcemóbó hzhvtt utóbb megmrdt eőbb áhtáso IDI:Jett Mnth ogy pedg mtt mert ez megsértotte nyomozást vezetö M"o épen náok evö tsztok csupán z ö eődósánk megczmoá!:át os négy npg tró kkórdozósek egyéb köcönöhen kmgyrázták (Iroértést mre Páty bort hoztott s hsonó dtt nem táták eegendönek mnhfé UJrny tt együtt fqgynsztottók e z om Jegos meggykoásábn vó bűnösség VUD eh e b:gzoánr típr 1 7 -ón gynustott háznk ("tkutntáúhoz fogtk dogukt &t kuttfs már több ercdménynyd j Á r1 do evégezve Vun tőük kocqn etávozott Kborn vgy hozt meg tejesen mt remétek Szontvánr Póy pedg két cgánynye vsszment kor(:froáb ét! éj : ó rág muttk eetén tnuskodást tebh f4m(rtttem Azz vó Másnp Csépácz Mán pedg rró] tnuskodott hogy Pátyné "őtt Eftósorbn B gyn stottkt kérdezték k Itott két egpnyny ztán egymáss még ö otthon ur efogtás után rr kérto hogy vj cscndőrök zm vezetésm ót\"ett egények oött Pár porcz muv zonbn udjon hogy tájt szony pedg kmrábn vm rehémemüt ) e tehi-! B Hegtégct kért nyomózáshoz mrc ZjJ1jcb Pó jírásörmhter htodmgáv Kátyr utzott és nyomo sszony pedg mkor gzdáj ához regge h zjött gzdáját udv mndg ncm tudnk Bf<mmt Ekkor járöréhfz cstkozv Pátyné s efogt z ögyb( vó bt1vkoz!íst járá!prucrnokánk hej cen ö Cépú<>z Smon é Lóty gyrkekke étáásbó hzjött bznküdtc fogtd hzáj ándó rendőr feügyeet á heyezt( A Vunnk tnrj hozz(totíozó és UjvdékoD k6 sszony kkérdfzhtfh rneett meg(&pjtott bogy Vunró móg Vunn múr vetzkedett t órág ná mntott von kocbbzn mégso híj tk ugyn cresze á dugv egy véres nő kötényt z e1tüdcbóben árnyékszék szeeő yukábn egy vérob nő pmutrókt Jetve údnk (seteges rneggykohbábn bárm részük kmrábn edugv egy szürke nyár kbntot s ugyn fg81ták mnd kotten hogy Vun s onno 8 bogy &-Tró bármt s tudnnk yun ndrágot meyeken Arr nzve bogy honnn vot\( Páty kty korcsm sötét - vérnyomokhoz kbréhbtz 8zük!:égos összeget oy hmr mkor pr npp eőhb mg p{;nze oem vo1t e1őcták hogy z odzotrtt GOD koronábó 100 koronát egy káty ember t61 kn r ugydcszkánk ebhez közeeső rszén pedg vj mnt onnek kö!esön ; ezekoret mnt Páty átott pár npp eőbb vot tomorn vásóron egy eött smoroten om hortó kártyán MJO koronflt ny6rt Az Amerkáb vili ó kszökést megndokon nem tudt cmupán nnyt áhtott hogy 8 Szerémsegbon vó hor kö?b(d ey pozsog dősebb nőv(\! táko ígért nek b kkísér Amo rkáh s 6 ez jántot ehogdv zz k s utzou áty 6s nje emij eődásábó zt rérzt mo krv \ UID n) ZkodÍLM úr és z Rzz ÖS8ZtCüg ő körü ményekrn vfmtkozott cbupán Csépácz Smon erősítet to meg d: később 01 s vbzvont vuomnsí1 zz hogy ck fu tynó rmnnk odós6r vuott mondoukt Ltj )Cán "Uonbcu mndjárt vt ótunk mondt z es kjeentdte hogy P1tyné nz r ü!fogtós npján zott k korontt ; hubtó moíf dnczár s továbbtí RZ egyk ágy r foé eső odán égés nyomo WO koronát p edg: (gy píios rokonuk61 kérok vbúrjás bsonó - rotokt cszetek ; t megreeő heyén pdón z ószohető!!uródás dczár B ksebb-ngyobb vérfotokhoz IJsonó nyomokt do még mndezeket oyn gyongo bzonytók nk vtók meyek nem eégsógesek bünössóg bzo nytá!!ához }USF:I őrmestor tebt zon észeetobö kínduv bogy P4ty mkor házkuttns megtráríhoz kmár ksérte Mősen gyote kpuj eőtt Óf! zon boő toríofet Ó8 kércósére hogy mt néz ott oyn fgyemohen zt faoh: hogy kpurójt nóz mort n" mozog rr fr gondotr jött hogy éty) mután toj(>rcn oküöntve őrzték reerégóö Ú8 nem tudt hogy (Z s cj von fogv hzonyo8n omber vgy kocnyomokt fgyt ott) bbn hszemben bogy nejo z 6 efogn& utan mn don oyn búnjet m oono bzonylhtnn eszáj tott már onnn E-" PO(üg KBS őrmotur szornt nom ehetett mt mnt Vu n hotteste (Foyt köv)

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ú ú ą ę ę ő ú ő ü ü ú ć ú ć Đł ć ö Í ě Í őł Íü ú ú ö ő í ú í í Éł í ö í í ö ő ö ö í Ö ö ö ö ü í í ú í ö ü ń ő ő ő í í ő Í í ŕ ú ö ö í ü Ż í ő ł í Ż ö ő ü í ö ő ö ő ü Í ö í Ż ö ö ő ö Ż í ő í ö ú ä í ŕ ń

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Dr. Maján László csendőr százados

Dr. Maján László csendőr százados Dr. Maján László csendőr százados Maján László a felső képen jobboldalon, az alsó képen középen (az utóbbi Belgrádban készült). Megjegyzés: Maján László tulajdonában egy fénykép sem maradt fenn csendőr

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben