FÖLDTANI KÖZLÖNY EKTEKEZESEK. A TALAJOK JELLEMZÉSE VIZES KIVONATUK SEGÉLYÉVEL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDTANI KÖZLÖNY EKTEKEZESEK. A TALAJOK JELLEMZÉSE VIZES KIVONATUK SEGÉLYÉVEL."

Átírás

1 * A vizsgálati módszerek részletesen le vannak írva a következ munkákban : FÖLDTANI KÖZLÖNY XLin. KÖTET JULIUS-AUGUSZTÜS-SZEPTEMBER FÜZET. EKTEKEZESEK. A TALAJOK JELLEMZÉSE VIZES KIVONATUK SEGÉLYÉVEL. írta : Balleneggee Róbekt szén a m. kir, földtani intézet agrogeológiai felvételeket végz tagjai a mezgazdasági szakoktatás céljait szolgáló talajgyüjteményt állítottak össze. Ez a!25 talaj szelvénybl álló gyjtemény fleg tipusos, nagy területeket alkotó talajnemeket tartalmaz. A talajok kémiai jellemzése céljából megvizsgáltam vizes kivonatukat. A kivonatot elzleg ki nem szárított talajból készítettem olykép, amint azt az amerikai és orosz talajkémiai laboratóriumokban szokás,^ t. i. 100 g talajra 500 cm^ desztillált vizet vettem, a kivonatot három percnyi keverés után Schleichee és ScHÜLL-féle 602. sz. «extra hart» jelzés szrpapírból készült reds szrn leszrtem. A legtöbb talajból ilyképen teljesen tiszta oldatot kaptam. Kivételt csupán a székes talajok és az ú. n. nyiroktalajok képeztek. A székes talajokból készült kivonat ugyan teljesen tisztán ment át, azonban oly lassan, hogy egy nap alatt cm^-nél több nem szrdött. Ezért a székes talajok vizes kivonatának elkészítésénél a légszivattyút vettem igénybe olykéj), hogy a vízzel elkevert talajt egy átlyukkasztott porcellánlappal ellátott tölcsérbe öntöttem, a tölcsér lapjára elzleg egy darab szrvásznat tettem, melyet szrpajdírossal borítottam le ; a szrlombikban ezután vacuumot állítottam el. Megkisérlettem a PuKALL-féle agyagszrk használatát is, amint azt Mitscherlich - használja, azt tapasztaltam azonban, hogy a szragyag absorbtió következtében a kivonatban lev ásványos anj^agok egy részét visszatartja s így a vizes kivonat összetételét megváltoztatja. OswALD ScHREiNER G. H. Failyer : Colorimetric, tiirbidity, and titration methods iised in soil investigations, Washington, 1906 és Gedroiz K. : A talajelemzés mtklszerei. Földtani Közlöny. Budapest líd 2. - E. A. MiTSCHKRLiCH : Eine chemische Bodenanalyse für pflanzenphj^siologische Forschimgen. Landwirtschaftliche Jahrbücher. Berlin, old. Földtani Közlöny. XLllI. köt. Í9i3. 21

2 318 BALLENEGGER RÓBERT Az így nj'ert vizes kivonatnak minden egyes esetben meghatároztam elektromos vezetképességét 18 C -on és lúgosságát \ loo normál kénsavval való titrálással (indicator methylorange, illetve ha a talaj normális karbonátokat tartalmazott phenolphtalein volt). Ezenkívül a WiNKLEK-féle eljárással meghatároztam a kivonat (<'a" -tartalmát, továbbá \''ioo normál ezüstnitráttal a C7'-t. Egyes típusos talajoknál ezenkívül meghatároztam az összes oldott részt egy adott térfogatú kivonat bepárologtatása által, továbbá a maradék összes ásványos részeit a száraz maradék kiizzítása útján. Az elektromos vezetképességbl továbbá kiszámítottam a kivonatban lev ásványos részek összegét, az oldott ásványos anj'agok sequivalens súlyát középértékben 75-nek véve. Az így nyert értékeket a mérés útján nyert értékkel összehasonlítva, azt látjuk, hogy a mezségi talajoknál, ahol a talajnedvesség fleg Ca{HCO^)^-^ oldatából áll, a két érték kitnen egyezik, a szürke erdei talajoknál és a székes talajoknál a számított érték kissé alacsonyabb. Ennek oka a talajnedvesség eltér összetételében keresend, ugyanis az erdei talajoknál és a székes talajoknál a talajnedvesség kolloidális ásványos anyagokat is tartalmaz {SiOo, AJ^O^, Fe^-^O.^, ezek az elektromosságot nem vezetvén, a vezetképesség mérése által nem is határozhatóak meg. A vizsgálat számadatait a következ táblázatban foglaltam össze (L. 3^ old). A táblázat értékeinek összehasonlításánál kitnik, hogy az egyes talajnemek vizes kivonataik segélyével jól jellemezhetek. A szürke erdei talajok vizes kivonata tartalmazza a legkevesebb oldott anyagot, a tenkei talaj A) szintjében 100 g talajból 0"0246 g oldódik, ebbl O'OOOG (31) %) szerves anyag. A kivonat alkalinitása oly csekély, hogy majdnem neutrálisnak mondható. A tavaszi és az szi talajnedvesség összetételében különbség alig van. A tenkei talajon ma is erd (tölgy) áll, ez a legkilúgzottabb, a többi a táblázatban szerepl szürke erdei talaj már régebb id óta szántóföld, a mvelés következtében ezeknek könnyen oldható sótartalma és alkalinitása is valamivel magasabb értékkel bir. A barna erdei talajok vizes kivonata mái- koncentráltabb. A karádi talajban (si bülikerd) 0'0435"ó könn3'en oldható rész van, melynek 34% -a szerves anyag. A kivonat alkalinitása is magasabb, 0'0104. A bicsérdi talaj már régóta szántóföld lévén, nem típusos erdei talaj többé, hanem átmenetet képz-z a mezségi földek felé. Az erdei talajok vizes kivonatai színtelenek. A mezségi zóna talajai között Magyarországon legnevezetesebl)ek a sötét- és világosbarna mezségi talajok, ezek a Nagy Magyar Alföld legtermékenyebb földjei és nagy területeket borítanak be a Tisza és a

3 A TALAJOK JELLEMZÉSE VIZES KIVONATUK SEGÉLYÉVEL. 31^ Maros szögében, továbbá a Bácskában. Ezek között a csorvási feltalajban 0'0706 ó könn^'en oldható alkotórész van, melynek csak 10% -a szerves anyag. Általában a könnyen oldható sók mennyisége a megvizsoált talajok A) szintjében 0*05:2:2 (f0762, a kivonat lúgossága pedig 0*047(') ()"080() értékek közt váltakozik. Mig a szürke erdei talajoknál az A) és B) szintekbl készült kivonat összetétele nem mutat lénj^eges különbséget, addig a barna mezségi talajoknál az A) szint több könnyen oldható sót tartalmaz, mint a B) szint. A C) szintben a sótartalom és az alkalinitás rohamosan emelkednek. A tavasszal gyjtött talajminta kevesebb sót tartalmazott, mint az sszel gyjtött. Érdekes tünemény még, hogy a csorvási föld altalajában másfél méter mélységben 0*05l% szóda {Ncic^CO^) van, amelynek jelenlétét a felszínen még semmi sem árulja el. A táblázatban a mezségi földek között szerepl hatvani talaj nem iipusos mezségi föld, hanem oly terület talaja, amely régebben erd volt, ma azonban mesterségesen elállított mezség. Az oroszországi csernozemmel összehasonlítható fekete föld Magyarországon csak az erdélyi mezségben ismeretes. Könnyen oldható ásványos rész tartalmát és alkalinitását illetleg az erdei és a barna mezségi földek között áll. A Nagy Alföldön igen nagy területeket foglal el a fekete réti íigyag ; a táblázatban két ilyen talaj szelvény szerepel, a békési szelvény egy még csak kis id óta szántott területrl való,^ míg a Simon-majori szelvényen már az elszékesedés kezdete látható, ami a B) szint magas sótartalmában és alkaiinitásában nyilvánul. A mezségi talajok A) szintjébl készült kivonatok sárga színek, a mélyebb szintekbl készültek színtelenek. A székes talajok között a balmazújvárosi típusos kérges-oszlopos sós talaj, a könnyen oldható sóknak a B) szintben való felhalmozódása jellemzi. Szóda csak az altalajban mutatkozik. A szürkeszín feltalaj vízben könnyen oldható részének 28% -a szerves anyag. A kúnszentmiklósi homokos, szerkezetnélküli széktalajnak már a legfelsbb szintje is tartalmaz szódát. Az oldható sók a feltalajban accumulálódtak. A székes talajok vizes kivonata sötétbarna szín. A talajok vizes kivonatának jellemzésére igen jól felhasználható az elektromos vezetképesség meghatározása. Ezt a módszert Magyarországon 'SiGMOND Elek'- ismertette és a békésmegyei talajok tanulmái A békési fekete réti agyag teljes kémiai elerazését és leírását illetleg lásd Ballenegger E. : Felvételi jeleutés az év Byaráu Békés környékén végzett agrogeolíjgiai részletes felvételrl. A m. kir. földtani intézet évi jelentése Budapest 191i>. 2 'SiGMOND Elek : Székes talajok vizsgálata a helyszínén. Az T. nemzetközi íigrogeológiai konferencia jelentése. Budapest 1909, 21*

4 i I 1 I S20 BALLENEGGER RÓBERT 05 t-- 00 CO -^ O X' i-~ C-. ÍO CO -^ * -^ O O O -M o o o o r o o o ó ó ó ó "^ 00 I. ^1 o C O -; o o o o o o oo <3< * (51 lo -* "^»J' -^ Cs o O o o O c 'O o o o io 00 -^ co I CO Sí o 3 C O <* c; o o o 2 M- "^ _2 ^ ^tü ^^ <D a N P, "^ rabzspicioj

5 A TALAJOK JELLEMZÉSE VIZES KIVONATUK SEliELYEVEL. 321 o sí s-l X --c --c * :o x) X ro -st '3-1 ot o o O o o o o C: O O O O O ^ X -^ "^ o? ro o o o O C5 o OOO!0

6 3'2-2 BALLENEGGER RÓBERT

7 A TALAJOK JELLEMZÉSE VIZES KIVONATUK SEGÉLYÉVEL. 323 CO O C: 00 -^ O o O o O o O o o o o o t-i íc -?i ^ o o o o

8 : 3í24 BALLLENEGGER RÓBEKT nyozásánál alkalmazta is. A módszer azonban nemcsak a székes talajok térképezésénél használható, ahol azonban nélkülözhetetlen is, hanem általában az összes talajok tanulmányozásánál. A táblázatból láttuk, hogy az egyes talajtípusoknál az A) szintben a vezetképesség a következ értékekkel bir szürke erdei talajoknál x. W barna ««75'() réti agyagoknál _. 71'o 77*7 barna mezségi talajoknál.., 139*4 203*0 székes talajoknál, 1 364*0 A vizes kivonatok vezetképességének meghatározása tehát gyorsan tájékoztat a talaj könnyen oldható sótartalmát és a sóknak az egyes szintekben való eloszlását illetleg. Az oldható sók mennyiségének és a kivonat reakciójának ismerete pedig felvilágosítást nyújt arra nézve, hogy a kérdéses talaj min talajképzdési folyamaton megy keresztül. Kelt Budapesten, 1913 május 1-éu. A FRUSKA-GORA TRACHITOS KZETEI. írta : dr. Maübitz Béla. A Fruska- Gora trachitos kzeteit már eddig is igen sok kutató tanulmányozta. Rövidebben foglalkoztak vele Wolf,* Doeltee,'^ Nedeljkovic.^ Popovic,* Szabó ^ ^^ és Lenz ; több munkájában behatóan tárgyalja ket Koch Antal ' és Kispatic.* Ásványos összetétel és szövet tekintetében Koch és KisPATic leírásai nem sok kívánni valót hagynak maguk után ; épen ezért a következkben csak egész röviden akarok a kzettani leírásra kitérni. Koch e közeteket «dolerites trachit», Kispatic pedig ((trachit«névvel illeti. A pontos rendszertani helyzet megállapításához megbízható elemzésekre volt szükségem ; vizsgálataim eredményét a következkben foglalhatom össze. * Verhandlungeu dcr k. k. geol. Eeichsanstalt Verhandlungen der k. k. geol. Eeichsanstalt * Verhandlungen der k. k, geol. Eeichsanstalt * Földtani Közlöny Vorhandl. d. k. k. geol. Eeichsanstalt. 1S74. Í2-J6. ' Földtani Közlöny «Jahrbuch der k. k. gool. Eeichsanstalt Í295. í Földtani Közlöny ; 187G. 21 ; Magyarlioni Földtani Társulat Munkálatai. III. 82. Jahrbuch der k. k. geol. Eeichsanstalt és M. Tud. Akadémia. Értek, a math. és természettud. körébl és M. Tud. Akadémia. Math. term. tud. Közlemények. XXY. 5. szám. «.Jahrbuch der k. k. geol. Eeichsanstalt és 409.

9 ; A FRUSKA-GORA TRACHITOS KZETEI. 325 KocH szerint a Fruska-Gora trachitos kzetei a fels krétakorú üledékek közé konkordáusau betelepülve két telepet alkotnak. Koch tanár úr szívességébl két kzetpéldány állott rendelkezésemre ; a kett habitus tekintetében egymástól meglehetsen eltér. Az egyik példány lelhelye «Verdnik (Szerem m.), Dobra voda felett a Vieuacon, a Kamenár közelében*. Világosszürke alapanyagban nagy (5 10 mm-nyi) üvegfényü földpáttáblákat és számos 2 10 mm-nyi fényes sötét amfibolprizmát látunk kiválva. Az automorf földpáttáblák részint szanidinek, részint savanyú plagioklászok (oligoklászok) ; teljesen friss állapotban vannak megtartva ; optikai sajátságaik jól megállapíthatók. Az amfibolok automorf módon vannak kifejldve, az oldallapon és prizmán kívül a terminális lapok is jelen vannak. Optikai sajátságaik: a kioltás r:c= 12 14, a tengelyszög meglehets kicsi, a ketts törés gyenge, a pleochroizmus : c = barnába hajló sötétzöld, b = sötétzöld, a = sárgászöld ; megtartásuk teljesen friss, a magmatikus rezorpciónak épen csak nyomait lehet észlelni. A kzet igen nagy menynyiségü makroportiros (1 mm-nyi) augitot is tartalmaz, amelyet azonban halványzöld színe miatt szabadszemmel nehéz felismerni. Ezek az augitprizmák teljesen automorfok, a vékony csiszolatban halványsárga színben átlátszók, optikai tulajdonságaik : r : c = 40 körül, tengelyszög = 60 körül, néha kissé zónás szerkezetet is mutatnak, st helyenként még homokóraszerkezet is ismerhet fel mindezek a tulajdonságok a diopszidszer monoklin augitra utalnak. Biotitot ez a kzet egyáltalában nem tartalmaz. Az alapanyag földpáttábláknak és szemecskéknek rendkívül tömött szövedékébl áll. Meglehets sok zömök apatitprizma, élesen automorf titanitkristályok, továbbá alaktalan magnetitszemek egészítik ki az elegyrészek sorozatát. Másodlagosan keletkezett a kevés kalcit, kvarc, limonit és hematit. A kzet kémiai összetételét a következnek találtam (1. számú elemzés): súly- o/o TiO^, AkO,.;- - FögOg FeO. MnO MriO C<iO Na^O. a;o CfK

10 326 D' JIAURITZ BÉLA A másik megvizsgált közetpéldány lelhelye fledince (Szerem m.) k- bánya a Eatorszkipatakban, az ércbányán fölül». Küls habitus tekintetében az elbbitl nagyon eltér. Makroporfirosan kevés földpát és amfibol van kiválva ; az utóbbiak azonban nem automorfok. Az alapanyag sötétebb kékesszüi'ke és a tefritekre emlékeztet. A vékony csiszolatban az amfibol különös elváltozásokat árul el : helyenként hosszanti irányban mintegy rostokra bomlott szét, máskor pedig szabálytalan repedésekkel van átjárva, amelyek másodlagosan ércekkel töltdtek ki. Az amfibolok mindig barna biotitlemezkékkel vannak körülvéve ; a mikroszkópi kép azt a benyomást kelti, mintha ezen biotitpikkelyek az amfibol rezorpciója révén keletkeztek volna. A biotit egyes önálló nagyobb táblákban is elfordul, a hasadások mentén érccsomók váltak ki benne. Az augit ugyanazokat a tulajdonságokat mutatja, mint az elbbi kzetben. Az alapanyag aránylag meglehets uagyszemíí ; benne az oligoklászok a fénytörés révén a szanidinektöl élesen különválnak. Az oligoklászok az idsebbek, mert a legtöbb esetben szanidinköpenyeggel vannak körülvéve. Az apatitprizmák ebben a kzetben meglehets nagyok és a vékony csiszolatban kékes színnel átlátszók ; rendkívül nagymennyiség opak pálcikás zárványt tartalmaznak. A kzet kémiai összetételét a következnek találtam {-2. számú elemzés) : súly-% SiO^... FeO }fno Mr/O.. OiO H.O ch...

11 A FRUSKA-GORA TKACHITOS KZETEI. 327 s a C t 63"9 6"1 2*3 11 '6 1. számú elemzés '5 6* "5 Bruderkunzberg-tipus (Siebeugeb.) Kolmer Scheibe-tipus (Böhm. Mittelgeb.). A Ijruderkimzberg-trachittipusról már Osann is megjegyzi, hogy a legbázikusabb trachitoknak egyikét képviseli, amelyet joggal lehet a trachidoleritek közé is besorolni ; az utóbbi közetcsoportban a Kolmer Scheibe-tipus csaknem azonos a fruskagorai kzetekkel. Kémiai összetétel tekintetében igen közel állanak e közetekhez az Arso-trachit és a Columbretes- szigetek némely trachitos kzetei, utóbbiakat Becke * «tefrites trachit» névvel illette: Fru 1 TifK^ FeO \íno... Ml/0 CaO Na^O h\ö H,0 _ (; ^ _ _ P'^O, s<\, Cl ', A Fruska-Gora tracliitos kzetei az igazi trachitoknál jóval bázikusabb kzetek, vagyis az igazi trachitokhoz képest kevesebb kovasavat és több színes elegyrészt (vas-magnézium-kalciumszilikátot) tartalmaznak. Kémiai összetételük alapján nincsen kizárva a íoldpátpótló ásványok keletkezésének lehetsége. A teitnészetes kzetrendszerben a trachitok és trachidoleritek közé illeszkednek be. A "dolerites trachit') megnevezést, amelynek szerzje Koch.íntal, igen szerencsésnek tartom, amennyiben ez a név kifejezi a kzetnek a trachitcsaládhoz való tartozását, de másrészt utal arra a körülményre, hogy e kzetek az igazi trachitoknál bázikusabbak. Egyáltalában nem lesz meglep, ha elegyrészeik között elbb-utóbb a földpátpótló ásványokat is fel fogjuk fedezhetni. intézetében. Készült a tud. egyetem ásvány-kzettani és a megyetem ásvány-földtani Budapest, 1913 május havában. 1 TscHERMAKs Min.-j)etr. Mitt. XVI. 168.

12 A VISEGRÁDI DÜNASZOROS E8 A PESTI SIKSAG FIATALABB KAVICSTELEPEI.* Irta : Strömpl Gábob dr. A Dunavölgy középmagyarországi szakaszának kavicstelepeiröl szóló irodalom már eddig is tekintélyes. Többen foglalkoztak vele, de összefoglalóan, avagj'^ részletesebben eleddig még senki sem. Magam a M. kir. Földtani Intézet kitüntet megbízásából jutottam e tanulmányokhoz, amikor mint ennek az Intézetnek küls munkatársa tavaly nyáron a Duna Esztergom és Ercsi közé es szakaszának kavicslerakódásait nyomoztam. Sajnos, kogy a rendelkezésemre álló id rövid volta, különösen azonban a tervbe vett terület nagy kiterjedése, nem engedték meg a részletes kutatást. Jóformán csak átnézetes felvételt végezhettem, de már ez maga is elegendöképen tájékoztatott a kavicstelepek általános geológiai viszonyairól. Kutatásaimat az irodalom, megjelölte módszerekkel kezdettem. Eleinte csupán a kavicsok sztratigrafiai és települési viszonyaira ügyeltem, késbb azonban, mihelyest a dunamenti kavicsokban fluviatilis eredet terraszkavicsokra ismertem és kivettem, hogy e kavicstelepek a Duna völgyének térszíni arculatában határozottan kifejezett lépcss, terraszos elhelyezkedést mutatnak, tanulmánj^aimba belevontam a gyorsabb áttekintést adó morfológiai megfigyelési módokat is s ez, a jobbadán medd, sokszor rosszul feltárt, vagy a még újabb képzdményektl teljesen elhantolt kavicstakaróknál, telepeknél és foltoknál célravezetbbnek bizonyult. Morfológiai tanulmányaimnak a Dunavölgy térszíni kialakulását érint megfigyeléseit a Földrajzi Társaságnak múlt évi (1910. XII. 22.) szakülésén terjesztettem el, míg jelen eladásomban pusztán a kavicsok geológiai viszonyait óhajtanám ismertetni. Településüket, majd függleges és vízszintes elterjedésüket, végül sztratigrafiai helyzetüket. Széltében a Duna itteni völgyén majdnem mindenütt van kavics. Váctól Soroksárig és még lejebb a folyam balpartján, futóhomok vagy mocsaras és morotvás üledék fedi ; a Duna szorosában meg a jobb partokon (líasaharc, Dunabogdáuy, Vác felett, Gellérthegy stb,) sok helyütt lösz, egyebütt mésztufa (Kiscell), omladék, patakhordalék (Dunabogdány. Tahi stb.) líorítja. Fekvje liasonlóan változatos. Leggyakrabban a neogén rétegekre települ (liákosszentmihály. Kbánya, Pusztaszentlörinc, Budafok, Nagytétény stb., néhol (Kismaros, Göd, Kiscell, cinkotai Annatelep stb.) a paleogén képzdményeinek erseblien diszlokált rétegeit üli meg, míg a * Elöuclta a Magyarhoni Földtíiiii Társul;it líml niiijus 3-iki szakülésén.

13 ; A VISEGRÁDI DUNASZOROS ÉS A PKSTI SÍKSÁG FIATALABB KAVICSTELEFEI. 32{> Duna szorosában sziklaterraszokkal (Pilismarót, Dömös, Visegrád, Nagymaros stb.) magán a kemény andeziten fekszik. Települési viszonyainak leghbb képét szelvényeken tüntethetem fel. Az egyiket Csepel Rákoskeresztúron át vonom meg, a másikat valamivel feljebb Kiscell és Csömör között. Mindkettt a fváros közelében, hogy ismertebb területet érintsenek s mert a kavicslerakódások épen ezen a tájon vannak a legszebben kifejldve, illetleg terraszai épen itt a legtipiisosabbak. A kavicsok, ahogy azt a szelvényeken láthatjuk, takarókban, leplekben ülik meg a diszlokált aljazatnak egyes elvetdött rögeit és d i s z k or d á n s a n telepázenek a harmadkori képzdményeknek hol fiatalabb, hol meg idsebb rétegeire. Kivételt teszen a csömöri Kálváriahegynek kavicselöfordulása, mert ennek álrétegzett kavicstakarója konkordánsan fekszi meg a pannóniai agyagnak legfels emeletét. Ugyanilyen konkordancia van a szentlörinci alsóbb, a levantei kavicsnál is. A kavicsterraszok szintesek anyaguknak szerkezete fészkes település és álrétegzett. Kavicsuk általában lapos. Túlnyomóan kvarcból áll, csak ott, hol sziklatalajt érint a takaró, az illet helynek anyakzete lesz az uralkodó. Nagytéténynél sok benne a szarmatamészk, Dömösnél a nem mállott andezit. Ezekbl a kimosott, de nem nagyon messzire hordott s épen ezért apró darabokra nem töredezett, kevéssé koptatott anyakzettuskókból olykor hatalmas kavicsokat, valóságos kavicstömböket találunk (Szentlrincen a lajtamészk, a Sashalom laposán andezittufa). Gödnél pl, a Duna még ma is 0*7 x 0-5 m nagyságú kavicsalakú tömböt formált a közeli partnak fels-oligocén homokkövébl. A kavicstelepeknek ez a szintes, a fekvrétegeket mintegy lenyes, a fluviatilis eredet álrétegzettség szemelöttartásával, határozottan folyóterraszokra utal és ezt a terraszos térszínt a szelvényeknek arányosan torzított magaslatai világosan mutatják. Még a kavicsokra rakódott homokbuckák hepe-hupássága nem nyomja el a terraszoknak általános, jól kivehet laposait, mert a terraszok bels pereme, a homlokai, legalább itt a fváros közvetlen közelében, koptatósabb lejtikkel túlszárnyalják az alantabb következ terraszlaposnak valamennyi kiemelkedését. Dunakeszi felett, Göd és Szöd körül, ahol magasabbak a buckák, cserbenhagy a morfológiai kutatás. A térszín lépcsi helyett itt, magát a kavicskibukkanást kell megkeresni, ha tájékozást akarunk szerezni a kavicstakarók további lefutásáról. Egyebütt már a terrasz-homlokainak követése is megadja a kell felvilágosítást a kavicsleplek elterjedésérl. Nagyjában, átnézetesen követtem is ezeket a lépcszetes lejtket. Esztergomtól, az Ipoly és a Garam torkolati.szakaszainak belevonásával, a jobbparton le Ercsiig, a balparton Soroksárig, Rákoskeresztúrig. Elterjedésüknek, lefutásuknak morfológiai érdekesség leírását itt mellzöm, függleges tagozottságukra vonatkozólag pedig csak a legfontosabbakat említem meg. A Duna szorosán át a pesti róna felé általában négy terrasz kíséri a szorosabb értelemben vett Duna völgyét. Magasságuk a folyam mai szintje felett, amennyire azt eddigi átnézetes felvételeimen térkép útján megállapíthattam, 3 5, 6-8, és m. Pontosabb adatokat csak gondos mérések után adhatok. A Csömör és Cinkota környéki terraszok ennél magasabbak, de a m-nél feljebb nem nyúló terraszok, illetleg kavicstakarók

14 330 Dt STRÖMPL GÁBOR száma bizonytalan. Elterjedésük is kétes, mert már Szödnél nyomuk vész. A kavicsok eredetét, sztratigraiiai helyzetét már ezekbl az adatokból is sejthetjük, egyelre azonban még nem bizonyíthatjuk. A két els, azaz az alsóbb (3 5 és 6 N m) terraszokon fekv kavicsok a mai áitér üledékeivel együtt a'l 1 u vi á 1 i sa k ; a középsk (10 15 és m), a dunamenti kavicsoknak legnagyobb részét hordó terraszok. miként az hazánk számos helyérl az e magasságú terraszokból gyjtött körületek igazolják, pleisztocén korúak. És pedig az alacsonyabbik (Cholnoky «városi ))-terrasza) fels-, a magasabbik (Cholnoky ((fellegvári»-terrasza) alsó-pleisztocén korú. S ezt a sztratigrafiai szintezést az itteni kövületek és települési viszonyok is igazolják. A mai Duna felett 3 50 m magasságban fekv kavicsokat a Duna rakta le. Részint a közeli, nagyobbára andesit- és mészkhegyekbl származó törmelékekbl, részint s ez a túlnyomó kvarckavicsokra áll abból a levantei korú törmelékkúpból (Lóczy, Inkey), amelynek legalsó, közvetlenül a pannóniai agyagot megfekv kövületes részletét Pusztaszentlrinc nagy kavicsbányájából ismerjük. A magasabban fekv kavicsok, valamint a szentlrinci alsó (levantei) kavics nem a Duna hordaléka. Kavicsuk jóval nagyobb, semhogy azt a Duna a Kis-Alföldön át hozhatta volna. Sokkal magasabban is fekszenek a Duna szorosának legmagasabb (50 m) terraszánál. Lerakódásukkor a Duna még nem folyt át a mai középhegységi szorosán, hanem ott veszett el a Kis- Alföldnek beltavában ('?). amikor a Csallóköznek hatalmas törmelékkúpját építgette. Csak késbb, a pleisztocén korszak legelején lépte át a visegrádi szorost a dömösi andezitkúpok közti horpadáson át és ömlött a Nagy- Alföld medencéjébe. Hogy és miként, azt csak a késbbi tanulmányok fogják kideríteni. Nem tévedek, azt hiszem, ha ezeknek a magasabban fekv, a csömöri Kálvária- és Szl-hegyeken oly nagy vastagságú kavicstakaró lerakódásának korát a levantei korszakba teszem. Ugyanis a m relativus magasságig hágó kavics konkordánsan fekszi meg a pannóniai agyag legfels rétegeit, míg nyugaton a Dunának régi alsó-pleisztocén korú terraszos völgye határolja. Lerakódása csak a pannóniai és a pleisztocén korszak közötti idben, a levantei korszakban történhetett. Levantei korszaklieli kavicsot ugyanis a közeli Pusztaszentlrincrl ismerünk s úgy tudom, nem csalódom, ha ebben a magasan fekv, Mogyoródtól Csömörön át szinte Pécelig terjed tekintélyes kavicstakaróban, települési viszonyai és nem zsákos redzései miatt annak a levantei korú törmelékkúpnak a legfels darabját, a keleti szegélyét látom, amely törmelékkúpnak legalsó, ugyancsak a pannóniai agyagra települ homokosabb részletét épen Szentlrincnél vizsgálhatjuk. A két kavicselfordulás, eltekintve a törraelékkúpnak felhalmozódásához szükséges, de aránylag rövid idtl, egykorú és mindenesetre azonos eredet törmelékkúpos lerakódás. A levantei törmolékkúpba vágódott Dima késbbi oldiileróziója nem ért el egészen Csömörig s így a törmelékkúpnak ezt a keleti szegélyét nem takaríthatta el. Csermelyek és záporpatakok marta takarójával most is ott fekszik pannóniai aljazatán. A szontlrinci levantei kavicselfordulást a pannóniai agyagnak és vele a levantei kavicsnak az Alföld felé irányult postlevantei

15 ' A VISEGKADI DUNASZOROS ES A PESTI SÍKSÁG FIAT.VLABB KAVICSTELEPEI. 331 sülyeclése (a SzEMEEE-féle lövház mentén) mentette meg az elhordástól, amennyiben a Dunának alsó- pleisztocén korszaki oldaleróziója itt ért le a pannóniai agyag szintjéig. Erzsébetfalván a felsö-pleisztocén korú völgy fenék már igen. amiért ehelyütt a szálban álló levantei kavicsnak már nyoma smcs. Tekintélyes vastagságú és kiterjedés törmelékkúp boríthatta az Alföldnek a Duna szorosáig ér csücskét, amelyet késbb a szoroson átfolyó Duna bontott meg a felismerhetetlenségig. A levantei kavicsok származását kutatva, a pleisztocén korú kavicsok tanulmányozásánál oly célszernek bizonyult terrasznyomozások legalább eddig, a futólagos felvétellel, nem vezettek határozott eredményekre. Már Fótnál, de még inkább Göd táján vastag futóhomok lepi el a kavicsokat. A terraszok elmosódnak, kibogozásuk alapos bejárás nélkül lehetetlen. Szödnél nyomuk vész, folytatásukat nem ismerjük. LóczY tanár úr a levantei kavicsot a Cserhátnak mediterrán korú abráziós kavicsaiból származtatja, amelyet torrens jelleg vízfolyás hordott el dél felé a levantei korszakban Az ö ajánlatára kezdtem meg ez idén húsvétkor a cserháti (Nógrád, Diósjenö) kavicsok geológiai és morfológiai tanulmányozását. Az eddig bejárt területnek megfigyelései még initsem bizonyítanak a fenti feltevés mellett, mindazonban a két (levantei és mediterrán) kavicsterület általános lejtési és morfológiai viszonyai biztatók s remélem, hogy az idei nyár tanulmányaival geológiai és petrografiai érvekkel igazolhatom majd a cserháti eredet helyességét. A CSEPELSZÍGET HOMOKJAKOL. írta : Yendl Aladár dr. (A ILI. táblával.! Tanulmányom célja a Csepelsziget ENy-i része homoktalajának ásványtani alkotását a petrografia és az elemz kémia módszereinek segítségével kvalitative és amennyire lehetséges kvantitative jellemezni. A tanulmányozott homokpróbákat Csepel községtl Ny-ra, a töltényg.yár ÉNy-i sarka körül gyjtöttem, közvetlen a felületrl s legfeljebb 10 cm mélységbl. A homokot a növényi részek eltávolítása céljából 1 mm lyukacsú szitán átszitáltam. E szitán az összes homokmennyiség keresztülhullott ; tehát a homok szemecskéi 1 mm-nél kisebb átmérjek. A szemek nagyjában koptatottak, de ez a koptatottság nem túlságos; mindenesetre azonban jóval gömbölyödöttebbek a szemek, mint a folyami éles homok. Úgy, hogy a kalcit, apatit szemeinek túlnyomó része s a kvarc szemei közt is igen sok majdnem teljesen szakülésén. * Eladta a Magyarhoni Fcildtaui Társulat l'.hl. évi május hóuap 3.-iki

16 332 IK VEN DL ALADAE gömbölj'ü. Hogy a homok vagy a talajok vázáuak luineralógiai összetételét legalább közelítleg kvautitative is jellemezni lehessen, az egyes ásványfajok egymástól való minél tökéletesebb elválasztása szükséges. Ideális eredmény úgy volna elérhet, ha sikerülne minden ásványfajt külön-külön izolálni s az egyes ásványfajok összes súlyát lemérni, de ez természetesen elérhetetlen, ^leg kell elégednünk avval, hogy a homokot alkotó ásványokat fajsúlyuk szerint bizonyos csoportokra szétkülönítjük, az így nyert részleteket megmérjük s végül e részleteket külön-külön megelemezve, az elemzési adatokkal észleleteinket kiegészítjük. Ily módon habár teljesen kvantitatív mineralógiai elemzést nem sikerül is kereszt ülvinnünk annyit mindenesetre elérünk, hogy kvantitative jellemezzük a kérdéses homokot. Egjdk dolgozatom alapján' a Duna hordalékának fbb ásványait nagyjában már elzetesen ismertem; úgy hogy e csepeli homok vizsgálatát mindjárt a kvantitatív szétválasztással kezdhettem meg. A kolloid anyagok a nehéz folyadékok és olvadékokkal való elválasztást meghiúsítják. Ezért elbb a vizsgálandó homokot 20 cm magas vízoszlopon keresztül való "li- órás napokon át tartó ülepítéssel a kolloid anyagoktól megszabadítottam. Az így leiszapolt agyag mennyisége az egész homoknak 0-72% -a. Ezenkívül még a 16'40" percnél nagyobb id alatt üleped iszapot is különválasztottam, ami 0'52%ot tett ki. Ily módon a homoktalajnak 742"56 gr vázrészére tettem szert s a további vizsgálatokat evvel az anyaggal folytattam. Nehéz folyadékok és olvadékok segélyével nagyjában a Eetgees W.^ ajánlotta csoportokra választottam szét a homokot. Minden elválasztást kétszer ismételtem. Nehéz folyadékul a Thoulet-oldatot, a jodmetilént s a jodmetilénes jod+jodoformoldatot, nehéz olvadékul - többszöri próbálgatás után a thalliummercuronitrátot használtam, mellyel, minthogy csak a legnagyobb fajsúlyú kis mennyiségíí anyag szétválasztására használtam, igen kényelmesen lehet próbacsben dolgozni. A thalliummercurouitrát eltávolítására híg KJ oldattal, majd vízzel mostam ki az illet részletet. A szétválasztott s kimosott részleteket szobahmérsékleten szárítva mértem, s így a következ csoportokat nyertem : Fajsúly

17 : ; A CSEPELSZIGET HOMOKJÁBÓL. 333 E számok természetesen nem lehetnek állandóak ; mindamellett fontos jellemzi a talajvázrészek ásványtani összetételének. A fajsúlyuk szerint szétválasztott részleteket részben óraüvegen ismert törésmutatójú folyadékokban, részben kanadabalzsamos preparátumokban tanulmányoztam a mikroszkópi vizsgálat módszereivel. A kisebb törésmutatójú ásványokat rendesen benzolban, a nagy törésmutatójúakat jodmetilénben vizsgáltam. A közepes törésmutatók közelít meghatározására még néhány Scheoeder VAN DER KoLK ajánlotta Igen gyakran az folyadékot használtam fel. ismert mikrokémiai reakciók egyike-másika is szükséges volt az optikai úton nyert eredmények kiegészítésére. A meghatározott ásványok diagnózisaikkal együtt a következkben fog lalhatók össze Mikroklin. A 2'60-nál kisebb fajsúlyú részletben a földpátok túlnyomó része mikroklin. A mikroklin- szemek a jellemz rácsos struktúrájukról könnyen felismerhetk; a kioltás a P lapon szimmetrikusan 16 körül. A szemek átlátszók, üdék, tiszták ; némelyik szem azonban zavarosnak látszik. Néha fekete, gyakran elágazó interpoziciók. máskor rozsdás foltok észlelhetk bennük. Némelyik szemben barnásfekete, átlátszatlan zárvány volt megfigyelhet. Ortúkláfiz már jóval ritkábban fordul el, mint a mikroklin. Szemecskéi elég tiszták ; némelyikben azonban sárgásszín zavarodás mutatkozik. Hasadásuk jói kivehet. A szétzúzás útján nyert P hasadási lapon átlagos 0 extinkció észlelhet. Az ortoklász és a mikroklin szemecskéi rendesen inkább lemezesek, mint izometrikusak. A mikroklin és ortoklász összes mennyisége az egész homoknak csak 2'40%-a, amit a kémiai analízis eredménye mutat. Igen ritkán a következ 2" fajsúlyú részletben is akad egy egy káliföldpát-szemecske ; ezek mennyisége azonban roppant csekély. Opál. A legkisebb fajsúlyú részletben egy-két sárga vagy sárgásbarna színíí szemet találtam, melyek részben koptatottak, részben friss kagylóstörés felületet mutattak. A szemecskéket szétzúzva, helyenként víztisztán átlátszók ez átlátszó részeken a benzolénál jóval kisebb fénytörés volt megfigyelhet. Az átlátszó helyek részben izotrop módon viselkednek ; részben foltos interferencia-színeket mutatnak. Ügy. hogy ez a néhány szem közönséges sárga viaszopál vagy m á j o p á 1 volt. Kvarc a f alkotó ásványa a homoknak. Maga a 2 '60 S2*70 fajsúlyú kvarccsoport túlnyomó része kvarc, de a két szomszédos részlet is tartalmaz kvarcot. Úgy, hogy a homok összes kvarctartalma 73 '80% ; tehát kereken a homoknak mintegy ^ 4 része kvarc. A kvarc szemecskéi változó alakúak ; egy részük közelítleg nagyjában izoméi rikus s meglehets koptatott. De sok szem teljesen szögletes, éles. tele friss egyenetlen kagylós töréssel, ami arra mutat, hogy a homok még nem tett meg nagy utat a szél hatására. A kvarcszemek legnagyobb része teljesen víztisztán átlátszó, optikailag egynem viselkedés. De e színtelen szemeken kívül sok szürkés, barna, fekete, már kevesebb zöld, rózsaszín s néhány teljesen átlátszó halványsárga szín Földtani Közlöny. XLIII. köt

18 334 D? VENDL ALADÁR kvarc is megfigyelhet. A szürkésbarna, fekete szín szemek annyira teltek opak interpoziciókkal, hogy majdnem teljesen átlátszatlanok. A rózsaszín szemek némelyikében hematitpikkelyek konstatálhatok : az ily szemecske HF-hen való oldás után igen ers Fi; reakciót ad. A zöldes szín kvarcszemecskék törmelékeiben apró zöldes lemezkéket lehet megfigyelni, st némelyik szilánkon látni ket beágyazottan a szemecskébe, amint éleikkel felfelé állanak. E zöld lemezkék kloritoknak bizonyultak. Ezeken kívül zárványként még z i r k o n t, r u t i 1 1, a m f i b o 1 1 s folyadékzárványt mozgó libellával észleltem. Egyik kvarcszemecske biotittal, egy másik klorittal volt összenve. Igen ritkán egy-egy teljesen sárga, tiszta átlátszó kvarc is akad. Bár a kvarcszemek túlnyomó része optikailag egynem viselkedés, ritkán egy-egy különbözen orientált egyénekbl álló szemecske is akad ; ezek homogén aggregátumként foltosán oltanak. Soeby H. C. szerint ezek palákból származó kvarcok ; az egységes optikai viselkedések pedig gránit és gnejszból származtak.' A 2"70 3*00 fajsúlyú részletben lev harmadik kvarcrészlet legnagyobb részben a zavaros kvarcfóleségeket tartalmazza, amelyek bár kémiailag fleg SiOg-bl állnak, mégsem minsíthetk tiszta kvarcoknak, hanem inkább szaruk. talán jászpisz stb. féleségek. Plagiokláíizok túlnyomó részben a kvarcrészletben találhatók, de a '60 fajsúlyú részletben is elfordulnak. Határozott formát megállapítani nem lehetett rajtuk, de annyi bizonyos, hogy szemecskéik talán inkább lemezesek, mint izometrikusak, tehát olyanok, mint a káliföldpátok. Aminek oka a (001) szerint való kitn hasadásuk lehet. A plagioklász szemecskéi részben tiszták, színtelen átlátszók, részben zavarosak, sárgás foltot tartalmazók, mállófélben levk. Legtöbb szem igen jól ikerrovátkos. Néhány plagioklászszemecske törésmutatója az eugenol ( 1*540) és nitrobenzol (1'552) törésmutatója között volt s az ikerrovátkás /' lapon közel 0 kioltást mutatott, tehát o 1 i - g o k 1 á s z nak tekinthet. Ezeken kívül szép ikerrovátkás szemecskék, melyeknek a' és ;''-ja > a nitrobenzol törésmutatójánál és jóval nagyobb a kanadabalzsaménál, a következ kioltásokat mutatták: 9 12, , 9 11, 14 16, 19 20, 21 22, Ezek a 1 a br a d or i t féle tagok közé tartoznak. A kémiai elemzés alapján a plagioklászok összessége az andezin összetételének felel meg, ami az optikai megfigyelésekkel jól összevág. Muffzkovií a legfontosabb csillámféleség a Csepelsziget homokjában ; túlnyomó részben a 2"70 3'00 fajsúlyú részletben konccntrál(')dik. Igen ritkán a két szomszédos részletben is akad egy-egy lemezke. A muszkovit mindig finom pikkelyek, lemezkék alakjában található, melyek általában nagyok. Kettó'sterésük nagysága tetemes, optikailag negativok. A tengelyszöget csavaros mikrométerokulárral 2 V^ 34, 37, 3'J, 41 nagyságúnak mértem. Zárványként * SoKBY H. C. : On the microscopical Characteis of Saud and Clays. The mouthly niieroscopical Journal ; ref. Rosknbusch H. : Neues Jahrb. f. Min. cte. 1880, 1. :>,s.

19 A CSEPELSZIGET HOMOKJÁKÓL. 335 színtelen zirkon tk, vörösbarna vagy sárgásvörös lécalakú foltok, opak, fekete maguetitpontocskák s ily pontokból összerakott olvasószerü sorok fordulnak el. Biotit már jóval kevesebb található a homokban, mint muszkovit ; mindig pikkelyek alakjában észlelhet. Többnyire barnásfekete, sötétbarna szín lemezkék ; sok azonban bronzsárga, némelyik zöldes árnyalatú. De egész halvány, csaknem színtelen pikkelyek is akadnak köztük. A tengelyszög 2 y= 11, 15, 17. Némelyik lemezke fekete opak (magnetit?) zárványt, ritkábban rutiltket tartalmaz. A biotit legnagyobb része is természetesen a muszkovittal együtt a :2"70 3*00 fajsúlyii került, de a nagyobb fajsúlyú biotitfajtáknak megfeleln a következ nagyobb fajsúlyú részletben is találhatók biotitpikkelyek ; az elválasztás tökéletlensége miatt igen-igen ritkán még a :2'60 2"70 részletben is akad egy-egy lemezke. Klárit zöld, sárgászöld vagy szürkészöld lemezkékben jelentkezik. Ketts törés nagysága igen csekély, a vékonyabb lemezkéken csak teinte sensibleval észlelhet. Zárványként magnetit és sagenit észlelhet. A kloritlemezkék mennyisége a biotiténál sokkal kisebb. Amfibolok. A 3*00 3'30 fajsúlyú homokrészlet túlnyomó része amfibol. E szemecskék rendesen hosszúkás, pálcikaalakúak, a hosszú irány a c tengellyel parallel ; úgy, hogy határozott fzóna mindig jól felismerhet rajtuk ; meglehets élesek, szögletesek, ami a kitn hasadás következménye lehet. A hasadás jól kivehet, különösen a szétzrizott szemeken. Ez amübolszemecskék többfélék ; határozottan a sötétzöld varietások túlnyomók, ers pleochroizmussal : y = sötétzöld, kissé kékes árnyalattal, ;' J_ = halvány sárgászöld vagy halvány barnászöld ; maximális észlelt kioltásuk Néhány szemre vonatkozólag y = sötétkékes ibolya J_i' = halványabb kék, extinkció 20 körül. A barna amfibolok száma már kisebb; ezeknek pleochroizmusa is ers: ^-^r sötét zöldesbarna, _L ^ ^ barnássárga, kioltás jóval 20 alatt. Eitkán oly szem is akadt, mely ;- := sötét vörösbarna, _L 7" " világos vörösbarna pleochroizmust mutatott ; ezeken csak 9 10 kioltást észleltem. A színtelen vagy csak igen halványzöld, nem pleochroos a k ti n o 1 i t-féle amíibolok sem ritkák maximális kioltással. A megfigyelt amfibolok optikailag negatívok, fzónájuk pozitív. Zárványként némelyik szemben opak (magnetit?) pontok észlelhetk. Fajsúlyúk a színnel arányban n. Ftömegük a 3'00 3"30 fajsúlyú részletben található. Igen ritkán a két szomszédos részletben is akad egy-egy szemecske. Apatit fajsúlyának megfelelen az amfibolrészletben koncentrálódik. Szemecskéi rendesen gömbölyííek, ritkábban hosszúkás pálcikaalakúak, színtelenek. Eitkán a hosszúkás pálcikaalakú oszlopocskán haránt hasadás észlelhet. Törésmutalójuk nagy, kettó'störésük gyenge, a vékony szemecskék csak a legalacsonyabb szürke interferencia színeket mutatták. Optikailag negatívok. Ellenrzésül az ammoniummolybdofoszfát reakciót használtam. Az apatitszemek rendesen tiszták ; ritkán magnetitzárványt és igen apró, színtelen, ersen fény- és kettstör. minden valószínség szerint zirkontüket tdrtalmaznak. 22*

20 az ;: 336 DE VENDL ALADÁR Turmalin fajsúlya 3*Ü0 3*30. amfiboliészletben gyakori. Bár a gránitok, gnejszokban etc. akcesszorikus, nagy keménysége s ellentálló képessége^ érthetvé teszi a homokban, talajban stb. való elfordulását. Gömböly és prizmatikus szemek egyaránt elfordulnak, utóbbiakon az egyenes kioltás észlelhet. Fénytörésük és kettöstörésük tetemes ; optikailag negativok. Makroszkóposán a legtöbb sötétbarnás fekete szín. Pleochroizmusuk igen ers s a szemek túlnyomó részére nézve (o = igen sötét (zöldes) barna, = halvány barnássárga. Ritkábban w ~-- barna, e = sárgás rózsaszín, vagy cy =-- halvány szürkésbarna, e = színtelen. Zárványként magnetit észlelhet egyik-másik szemben. Andaluzü szabálytalan vagy kissé hosszúkás szemek alakjában található az amíibolrészletben. A hasadás jól kivehet, ehhez mérve a kioltás egyenes. Törésmutató nagy (a monobromnaftalin és monojodbenzol között), kettstöréskicsi. Az andaliizitszemek pleochroizmusa határozott : a -= rózsaszín, J_ a = színtelen ; optikailag negativok, a tengelyszög nagy. Ritkábban fekete opak interpoziciókat tartalmaznak. Az andaluzitszemecskék száma azonban csekély. SziUhnanit. Az amfibol- és a piroxénrészletben egyaránt igen ritkán hosszú keresés után egy-egy szillimanitszeraecske is akad. Ezek hosszúkás vékonyan szálas, élénken polarizáló, színtelen vagy kissé szürkés szemek ; törésmutatójuk az a monobromnaftaliné körül. A szemecskék hossziránya ^'-val esik össze, ehhez képest a kioltás egyenes. Némely szem fekete, opak zárványokat tartalmaz. Hipersztén. A "60 fajsúlyú piroxéncsoport túlnyomó része hipersztén. A szemecskék rendesen nagyobbak az amfibolszemeknél s vagy kissé gömbölyödöttek vagy hosszúkás pálcika alakúak, mikor is a ^-val parallel fzóna jól kivehet. Pleochroizmusuk igen ers : ;' = sötétzöld vagy sötét barnászöld, _]_ y = halavány teabarna. Optikai tengelyszög nagy, optikai karakter amennyire megfigyelhet volt mindig negatív. A szemecskék legtöbbje sok opak zárványt tartalmaz, ritkán üvegzárványhoz hasonló interpoziciót. Monokli II idroxénok roppant alárendelten kis mennyiségben találhatók a liomokban. Igen ritkán lehet egy-egy hosszúkás, oszlopalakú nem pleochroos palackzöld vagy fzöld szín a u g i t ra akadni ; kioltásuk körül optikailag pozitivok. Ritkán alig észrevehet pleochroizmus is mutatkozik Y = zöld, J_ Y = kissé világosabb zöld. Néha színtelen, nem pleochroos. d i p s z i d szer piroxén is akad, melynek kioltása szintén ersen ferde, körüli. Optikailag ezek is pozitivok. Némelyik szemben opak érczárvány fordul el. Zoizil. A piroxén és amfibolrészletben igen ritkán egy-egy színtelen táblás vagy oszlopalakú ers - 1'7 körüli fénytörés szem figyelhet meg. E szemek kettstörése igen gyenge, kioltásuk a hosszirányhoz képest egyenes ; két optikai tengelyck, pozitivok, amennyire kivehettem p > v; platinkanálban való izzítás után sósavban kocsonyásodnak. Epidotszemek a piroxénrészletben koncentrálódnak. Hosszúkás, vagy gömbölydedek ; sárgás, sárgászöld vagy zöld színek, néha igen halványak, st.

Erdélyi Magyar Adatbank Bányai János: A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei A KŐIPAR ANYAGAI

Erdélyi Magyar Adatbank Bányai János: A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei A KŐIPAR ANYAGAI A KŐIPAR ANYAGAI A Magyar Autonóm Tartomány természeti kincsei közül eddig jelentős súlya a népgazdaságban a fának volt. Sokan még jól emlékeznek a székelyföldi vasút kiépítésével megkezdődött fakonjunktúra

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK Geográfus szak DIPLOMAMUNKA Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

JELENTÉS. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag kőzettani vizsgálatáról. Készítette: Dr. Rózsa Péter

JELENTÉS. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag kőzettani vizsgálatáról. Készítette: Dr. Rózsa Péter JELENTÉS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag kőzettani vizsgálatáról Készítette: Dr. Rózsa Péter Debrecen, 2010 Jelentés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György Józsa Sándor, 2002. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése A kőzetalkotó ásványok

Részletesebben

Ásványok. Ásványok. búvár zsebkönyvek Móra TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA KÖNYVKIADÓ, 1974

Ásványok. Ásványok. búvár zsebkönyvek Móra TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA KÖNYVKIADÓ, 1974 Ásványok búvár zsebkönyvek Móra TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS Ásványok BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA KÖNYVKIADÓ, 1974 BREZNAY LÍVIA RAJZAIVAL A C Í M L A P O T U R A I E R I K A TE R V E Z TE TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS,

Részletesebben

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Biológiai Intézet. Védett növények ex-situ védelme

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Biológiai Intézet. Védett növények ex-situ védelme Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Biológiai Intézet Védett növények ex-situ védelme Készítette: Endrédi Anett Témavezet : Nagy János habil. Ph.D SZIE MKK, egyetemi docens Simon Barbara Ph.D

Részletesebben

Hírek, érdekességek... 42. Geoparkok, Geotúrák mire készülnek a magyar Nemzeti Parkok?

Hírek, érdekességek... 42. Geoparkok, Geotúrák mire készülnek a magyar Nemzeti Parkok? Tartalom Gejzíritek és színes kvarcfélék új előfordulásai Balatonfüred környékén.....2 A szokolyai Öl-hegy alatti őstorlat ásványai alapozó kitérőkkel....8 Gyűjtőút Svédországban..31 Hírek, érdekességek......

Részletesebben

31.1 SZÉNKÖZETEK BELLÁNÉ PELSÖCZI M Á R T A 31.11 A SZEMKÖZÉT FOGALMA

31.1 SZÉNKÖZETEK BELLÁNÉ PELSÖCZI M Á R T A 31.11 A SZEMKÖZÉT FOGALMA 31.1 SZÉNKÖZETEK BELLÁNÉ PELSÖCZI M Á R T A 31.11 A SZEMKÖZÉT FOGALMA Szénk zetnek (k szénnek) az elhalt növényi testek különböz mértékő átalakulásával keletkezett, szilárd, éghet k zetet nevezzük. A szénk

Részletesebben

A féldrágakövekről. Hogyan ismerjük fel a divatékszerek készítésénél leggyakrabban felhasznált féldrágaköveket

A féldrágakövekről. Hogyan ismerjük fel a divatékszerek készítésénél leggyakrabban felhasznált féldrágaköveket A féldrágakövekről Hogyan ismerjük fel a divatékszerek készítésénél leggyakrabban felhasznált féldrágaköveket 2 / 25 Tartalomjegyzék: Tegyük helyre a fogalmakat! - - 3. oldal Mi a különbség az ásvány és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE.

ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE. ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE. FORDÍTOTTA: PAPPNÉ DR. BALOGH MARGIT. AZ EREDETIVEL ÖSSZEHASONLÍTOTTA,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEÜM-EGYLET

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEÜM-EGYLET ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEÜM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. I. ORVOSI SZAK. itlíílji1lflll!lll!ííiiii!iiiniill1l1l(l!!l!imil^ XVIU. hiitet. 1896. 11-111. füzet. ui i *.^i u iiiisj ^ 11

Részletesebben

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budavári Önkormányzat megbízásából készítette a DIR Kft. Budapest, 2011 Tartalom

Részletesebben

A magyarországi termálvíz kincs szervesgeokémiai jellemzése: termálvíz - kerogén/bitumen kölcsönhatás geokémiai kutatása. cím kutatás záróbeszámolója

A magyarországi termálvíz kincs szervesgeokémiai jellemzése: termálvíz - kerogén/bitumen kölcsönhatás geokémiai kutatása. cím kutatás záróbeszámolója A magyarországi termálvíz kincs szervesgeokémiai jellemzése: termálvíz - kerogén/bitumen kölcsönhatás geokémiai kutatása cím kutatás záróbeszámolója OTKA nyt. szám: T 048829 témavezet: Sajgó Csanád fvállalkozó:

Részletesebben

A hargitai opálbarlaiig.

A hargitai opálbarlaiig. A hargitai opálbarlaiig. Irta: Bányai János. z a név egészen új irodalmunkban, de a környéke, a tolvajosi Festék-malom vagy későbben Hargita-liget, ha gyéren is, de már egy pár adat révén említve volt.

Részletesebben

Tartalom. Más szemében a szálkát A fosszília-meghatározás örömeiről...2

Tartalom. Más szemében a szálkát A fosszília-meghatározás örömeiről...2 Tartalom Más szemében a szálkát A fosszília-meghatározás örömeiről.....2 Határmenti gyűjtések I. Soproni-hegység......10 II. Dráva, Gyékényesi kavicsbánya (pleisztocén/holocén korú folyóhordalék), Vízvár

Részletesebben

GYAKORLATI TRÁGYÁZÁSTAN

GYAKORLATI TRÁGYÁZÁSTAN DR. EMIL WOLFF GYAKORLATI TRÁGYÁZÁSTAN A FONTOSABB NÖVÉNYI TÁPANYAGOKRÓL SZÓLÓ BEVEZETÉSSEL. KÖZÉRTHETŐ AGROKÉMIAI VEZÉRFONAL. 1872. A magyar kiadást sajtó alá rendezte: DR. KÁDÁR IMRE Magyar Tudományos

Részletesebben

A NYÍRLUGOSI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET 50 ÉVE

A NYÍRLUGOSI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET 50 ÉVE A NYÍRLUGOSI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET 5 ÉVE Szerzők: Kádár Imre, Szemes Imre, Loch Jakab és Láng István Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete Budapest,. A NYÍRLUGOSI MŰTRÁGYÁZÁSI

Részletesebben

A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem

A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem Szabó Lajos Tóthné Surányi Klára * Bevezetés Az agroökológiai

Részletesebben

Az elmúlt évszázad nagy árvizei a. Felső Tisza vidéken

Az elmúlt évszázad nagy árvizei a. Felső Tisza vidéken Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Szakdolgozat Az elmúlt évszázad nagy árvizei a Felső Tisza vidéken Témavezető: dr. Lóki József tanszékvezető

Részletesebben

VII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA

VII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA VII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA Miskolci Egyetem 2013. november 8-9. Rendezk: Miskolci Egyetem, Mszaki Földtudományi Kar Magyarhoni Földtani Társulat, Oktatási és Közmveldési Szakosztály

Részletesebben

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS,

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, A PUSZTA 1997, 1/14 192-203 old. SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, TALAJTANI ÉS HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATA TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1997. A természet hatalmas, az ember

Részletesebben

Tartalom. A Budai-hegység hidrotermális ásványai, különös tekintettel a barlangi képződményekre...2

Tartalom. A Budai-hegység hidrotermális ásványai, különös tekintettel a barlangi képződményekre...2 Tartalom A Budai-hegység hidrotermális ásványai, különös tekintettel a barlangi képződményekre.....2 Balaton-felvidéki fluorit-kalcit erek eredetének vizsgálata......35 Tavaszi túrák Észak-Magyarországon..41

Részletesebben

GEOLÓGIA GYAKORLATI SEGÉDLET

GEOLÓGIA GYAKORLATI SEGÉDLET Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar GEOLÓGIA GYAKORLATI SEGÉDLET Budapest, 2013 TARTALOM 1. Ásványok... 3. 2. Kőzetek... 5. 2.1. Magmás kőzetek... 5. a) Mélységi magmás kőzetek...

Részletesebben

Szabó József (1822-1894)

Szabó József (1822-1894) M ú l t b a n é z õ Szabó József (1822-1894) az elsõ magyar hidrogeológus Dr. Dobos Irma ÖSSZEFOGLALÓ AKÁRPÁT-MEDENCE LEÍRÓ JELLEGÛ VÍZÜGYI IRÁNYÚ MUNKÁK UTÁN NAGY ÁT- TÖRÉST JELENTETT SZABÓ JÓZSEF KUTATÁSI

Részletesebben

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ ÁSVÁNYKLUZ MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKLUZ Magyar Minerofil Társaság Miskolc, 2009 kötet megjelenését anyagilag támogatta a Nemzeti Kulturális lap. Technikai szerkesztő: Fehér Béla borítón

Részletesebben

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG TARTALOM 1. BEVEZETÉS. 2. A FÖLD KELETKEZÉSE. 3. A FÖLD TÖRTENETÉNEK KORBEOSZTÁSA. 4. A FÖLD KORA. 5. AZ ŐSKOR. 6. A HAJNALKOR.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok

TARTALOMJEGYZÉK. Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok TARTALOMJEGYZÉK Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) 2.oldal A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok ( Dr.Kordos László) 4.oldal Őslények a Mátyás-hegyi barlang kőzeteiben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL...

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL... 5 1.2. A RADON ÉLETTANI HATÁSAI... 7 1.3. A RADON VISELKEDÉSE TERMÉSZETES KÖRNYEZETÉBEN ANOMÁLIS

Részletesebben

[f rcrfi r í rff tff} B á n y ^ 2* Kézi Könyvtára. 1 m. FÖLDTAN Összeállította: gl II. Litschauer Lajos. ki y*\ : tár}-

[f rcrfi r í rff tff} B á n y ^ 2* Kézi Könyvtára. 1 m. FÖLDTAN Összeállította: gl II. Litschauer Lajos. ki y*\ : tár}- [f rcrfi r í rff tff} B á n y ^ 2* Kézi Könyvtára. FÖLDTAN Összeállította: Litschauer Lajos. 1 m tár}- gl II m P :pil :*- ' Itliferíé i:ẖ ifl!. í ki y*\ : m I gg -18 VTr m t ' Tapasztalván, hogy könnyen

Részletesebben

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA Hajnal Géza okl. építőmérnök, okl. mérnöktanár Ph.D. értekezés RÉSZLET 2. Földtan fejezetéből Tudományos vezető: Dr. Kleb Béla a földtudomány kandidátusa Budapest,2001.

Részletesebben