9. Tagdíjak. 11. A Közgyőlés. 12. A Közgyőlés feladatköre. 15. Az Elnök. 20. A Titkárság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. Tagdíjak. 11. A Közgyőlés. 12. A Közgyőlés feladatköre. 15. Az Elnök. 20. A Titkárság"

Átírás

1 Statuten des Mitteleuropäischen Kommunalverbandes für Regionalentwicklung in deutscher Sprache mit ungarischer Übersetzung Inhalt 1. Begriffsbestimmungen 2. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich des Verbandes 3. Zweck des Verbands 4. Mittel und Tätigkeiten zur Erreichung des Zwecks des Verbandes 5. Erwerb der Mitgliedschaft 6. Beendigung der Mitgliedschaft 7. Rechte der Mitglieder 8. Pflichten der Mitglieder 9. Mitgliedsbeiträge 10. Organe und Funktionäre des Verbandes 11. Die Generalversammlung 12. Aufgabenkreis der Generalversammlung 13. Der Präsidium 14. Aufgabenkreis des Vorstandes 15. Der Präsident 16 Der Ehrenpräsident 17. Die Kommissionen 18. Die Regionalgruppen 19. Die Kommission für Regionalentwicklung 20. Das Sekretariat 21. Die Finanzkontrollkommission 22. Der Verbandsgericht 23. Auflösung des Verbandes 24. Der Sprachgebrauch des Verbandes 24. Sonstige Bestimmungen A Mitteleuropäischer Kommunalverband für Regionalentwicklung [Köépeurópai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség] alapszabálya Német nyelven magyar fordítással Tartalom 1. Fogalommeghatározás 2. A Szövetség neve, székhelye és tevékenységi köre 3. A Szövetség célja 4. Eszközök és tevékenységek a Szövetségi cél elérésére 5. A tagság megszerzése 6. A tagság megszőnése 7. A tagok jogai 8. A tagok és kötelezettségei 9. Tagdíjak 10. A Szövetség szervei és tisztségviselıi 11. A Közgyőlés 12. A Közgyőlés feladatköre 13. Az Elnökség 14. Az Elnökség feladatköre 15. Az Elnök 16. A Tiszteletbeli Elnök 17. A Bizottságok 18. A regionális csoportok 19. A Területfejlesztési Bizottság 20. A Titkárság 21. A Pénzügyi Ellenörzı Bizottság 22. Szövetségi Bíróság 23. A Szövetség megszőnése 24. A Szövetség nyelvhasználata 25. Egyéb rendelkezések Seite 1 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

2 1. Begriffsbestimmungen 1. Fogalommeghatározás (1) Lokale Selbstverwaltung: Eine Selbstverwaltung, welche durch die Einwohner von einer oder von mehreren Siedlungen (z.b. Ortschaft, Siedlung, Dorf Gemeinde, Stadt, Kreis) gemeinsam gewählt wird. (1) Helyi önkormányzat: Olyan önkormányzat, amelyet egy vagy több település (pl. helység, település, falu, község, város, járás) lakói közösen választanak meg. (2) Regionale Selbstverwaltung (zb Bundesland, Kanton, Komitat, JudeŃ, Département, Kraj, Gespanschaft, Provinzen, Oblast): Eine Selbstverwaltung, welche durch die Einwohner von mehreren lokalen Selbstverwaltungen gewählt wird. (2) Területi önkormányzat (pl. kanton, megye, département, kraj, tartomány, oblast): Olyan önkormányzat, melyet több helyi önkormányzat lakossága választ meg. (3) Partielle Selbstverwaltung: Die Einheit einer Siedlung oder eines Siedlungsteil, welche nur einen Teil der Recht der lokalen Selbstverwaltung ausübt. (3) Részönkormányzat: Olyan település vagy településrész által választott helyi elöljáróság, mely csak a helyi önkormányzati jogok egy részét gyakorolja. (4) Selbstverwaltungsorganisation (im folgenden: Organisation): Organisation (oder Verband) von mehreren Partiellen, Lokalen oder Regionalen Selbstverwaltungen, welche aufgrund des Vereinigungsrechts oder des Rechts der Selbstverwaltungen tätig ist. (4) Önkormányzati szervezet: (a továbbiakban: szervezet): Több részönkormányzat, helyi önkormányzat vagy területi önkormányzat részvételével az egyesülési jog vagy önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok alapján mőködı szervezet (illetve szövetség). (5) Verein für Regionalentwicklung (im folgenden Verein) Ein Verein, der gemäß seiner Statuten unter anderem die Regionalentwicklung zum Ziel hat. (5) Területfejlesztési célú egyesület (a továbbiakban: egyesület): Olyan egyesület, melynek alapszabályában szerepel többek közt a területfejlesztési cél. 2. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich des Verbands 2. A Szövetség neve, székhelye és tevékenységi köre (1) Der Verein führt den Namen Mitteleuropäischer Kommunalverband für Regionalentwicklung (im Folgenden: Verband ) (1) Az egyesület a Mitteleuropäischer Kommunalverband für Regionalentwicklung [Középeurópai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség] nevet viseli (az alábbiakban: Szövetség ) (2) Der Verband hat seinen Sitz in Wien. (2) A Szövetség székhelye Bécs. Seite 2 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

3 (3) Der Verband erstreckt seine Tätigkeit auf a) die Republik Österreich, b) auf die Republik Kroatien, c) auf Rumänien, d) auf die Schweizerische Eidgenossenschaft, e) auf die Republik Serbien, f) auf die Slowakische Republik, g) auf die Republik Slowenien, h) auf die Tschechische Republik, i) auf die Ukraine und j) auf die Republik Ungarn. (3) A Szövetség mőködési területe a) az Osztrák Köztársaságra, b) a Horvát Köztársaságra, c) Romániára, d) a Svájci Államszövetségre, e) Szerbia Köztársaságára, f) a Szlovák Köztársaságra, g) a Szlovén Köztársaságra, h) a Cseh Köztársaságra, i) Ukrajnára j) és a Magyar Köztársaságra terjed ki. (4) Die Errichtung von Zweigvvereinen auf dem Gebiet der Republik Österreich ist nicht beabsichtigt. Die Errichtung von Zweigvereinen im übrigen örtlichen Tätigkeitsbereich des Verbandes ist zulässig. (4) Fiókegyesületek létrehozása az Osztrák Köztársaság területén nem szándékolt. Fiókegyesületek létrehozása a Szövetség többi helyi tevékenységi területén megengedett. 3. Zweck des Verbands 3. A Szövetség célja Der Verband, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, besteht auf unbestimmte Zeit und verfolgt ausschließlich wohltätige Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung. Diese Zwecke umfassen mittelbar und unmittelbar: A Szövetség, melynek tevékenysége nem nyereség elérésére irányul, határozatlan idıre szól és a Bundesabgabenordnung (szövetségi adórendtartás) értelmében kizárólag jótékonysági célokat követ. E cél az alábbiakat foglalja közvetetten és közvetlenül magába: (1) Der Verband ist ein zur Vertretung der Selbstverwaltungsinteressen der in seinem Gebiet befindlichen Siedlungen und Regionen, ein zur Förderung ihrer Zusammenarbeit, ein zur Verwirklichung der gemeinsamen grenzüberschreitenden Ziele gegründetes Interessenvertretungsorgan, welches entsprechend den durch die Generalversammlung festgelegten Statuten, im Rahmen der Rechtsvorschriften der Europäischen Union tätig ist. (1) A Szövetség a területén lévı települések és térségek önkormányzati érdekeinek képviseletére, együttmőködésük elımozdítására, a határokon átnyúló közös célok megvalósítására létrehozott érdekképviseleti szerv, amely a Közgyőlés által megállapított Alapszabálynak megfelelıen, az Európai Unió jogszabályi keretei között mőködik. (2) Die grundsätzliche Aufgabe des Verbandes ist die Förderung der Zusammenarbeit der in seinem Gebiet befindlichen lokalen, regionalen und partiellen Selbstverwaltungen (im folgenden gemeinsam: Selbstverwaltungen) sowie der Organisationen und Vereine; weiters die Schaffung eines insti- (2) A Szövetség alapvetı feladata a területén lévı települési és területi önkormányzatok, részönkormányzatok (a továbbiakban együtt: önkormányzatok), szervezetek és egyesületek együttmőködésének elısegítése és egy mőködı, határokon átívelı nemzetközi önkormányzati kapcsolatrend- Seite 3 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

4 tutionellen Rahmens für ein funktionierendes, grenzüberschreitendes, internationales Beziehungssystem unter besonderer Berücksichigung der praktischen Verwirklichung der Grundsätze, welche in der Europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltungen festgelegt wurden. szer intézményes kereteinek megteremtése, különös figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájaban megfogalmazott elvek gyakorlati megvalósítására. (3) Der Verband fördert und unterstützt das Zustandekommen und die Erweiterung der grenzüberschreitenden regionalen Zusammenarbeit und Vereinigung von Selbstverwaltungen, im Einklang damit die Verstärkung der grenzüberschreitenden regionalen Ansicht zur Entfaltung der Tätigkeit der Selbstverwaltungen, zur Steigerung des Niveaus der öffentlichen Dienstleistungen, sowie zur Erfüllung der Erwartungen der Europäischen Union. (3) A Szövetség elısegíti és támogatja az önkormányzatok határokon átnyúló térségi együttmőködéseinek, társulásainak létrejöttét és bıvülését, ezzel összhangban a határokon átnyúló térségi szemlélet megerısödését az önkormányzatok tevékenységének kiteljesedése, a közszolgáltatások szinvonalának emelése, valamint az Európai Uniós elvárások elérése céljából. (4) Der Verband hält den allgemeine gesellschaftlichen Konsens der auf seinem Gebiet lebenden verschiedenen Völker, Nationen zur Verwirklichung der Grundsätze der europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltungen sowie die fortlaufende Erneuerung dieses Konsenses für wichtig. (4) A Szövetség fontosnak tartja a területén élı különbözı népeknek, nemzeteknek a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában foglalt elvek megvalósulásáért létrejött társadalmi közmegegyezését, annak folyamatos megújítását. (5) Der Verband geht während seiner Tätigkeit auf dem Gebiet des Interessenschutzes und der Interessenvertretung von dem Grundsatz aus, dass die hier lebenden Völker und Nationen zur Förderung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung in Mitteleuropa es in jeder Angelegenheit, welche die Rechtsstellung der Selbstverwaltungen, ihre zukünftige Rolle und ihre Möglichkeiten berühren, nötig haben, ihre gemeinsamen Selbstverwaltungsinteressen zu formulieren und diese zur Geltung zu bringen. (5) A Szövetség érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenysége során abból az alapelvbıl indul ki, hogy a közép-európai társadalmi és gazdasági fejlıdés elımozdítására az itt élı népeknek és nemzeteknek közös önkormányzati érdekeik megfogalmazására és érvényre juttatására van szükségük minden olyan ügyben, amelyek az önkormányzatok jogállását, jövıbeni szerepét és lehetıségeit érinti. (6) Der Verband unterstützt die Zusammenarbeit, die Entwicklung gemeinsamer Interessen seiner Mitglieder unter Beibehaltung ihrer Selbständigkeit. Der Verband vermittelt die Standpunkte der Selbstverwaltungen und Organisationen, welche als Mitglieder beigetreten sind. (6) A Szövetség szorgalmazza, hogy tagjai önállóságuk fenntartása mellett együttmőködjenek, törekedjenek közös érdekeik kialakítására. A Szövetség közvetíti a tagként csatlakozott önkormányzatok és szervezetek álláspontját. Seite 4 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

5 (7) Der Verband strebt die Zusammenarbeit mit anderen Interessensvertretungen der Selbstverwaltung an und nimmt sich der grenzübergreifenden Interessensvertretung und durchsetzung von Selbstverwaltungsanliegen an. (7) A Szövetség más önkormányzati érdekképviseletekkel együttmőködésre törekedve vállalja a határokon átnyúló önkormányzati érdekek képviseletét és érvényesítését. (8) Daraus folgend ist der Zweck des Verbandes insbesondere (8) Ebbıl következik, hogy a Szövetség céljai különösen: a) der institutionalisierte Kontaktaufbau zwischen seinen Mitgliedern, a) tagjai közötti intézményes kapcsolat megteremtése, b) der gesicherte Informationsfluss zwischen seinen Mitgliedern, b) tagjai közötti információáramlás biztosítása, c) die Organisation von regelmäßigen regionalen Beratungen, c) rendszeres térségi konzultációk megrendezése, d) die Erzeugung, Vorbereitung und Koordination von gemeinsamen Entwicklungen, d) közös fejlesztések generálása, elıkészítése, összehangolása, e) die Unterstützung von grenzüberschreitenden Kooperationen, e) határokon átnyúló együttmőködés támogatása, f) die Unterstützung von siedlungspartnerschaftlichen Kontakten, f) testvértelepülési kapcsolatok támogatása, g) die Unterstützung von wirtschaftlichen, kulturellen, künstlerischen Kooperationen zwischen seinen Mitgliedern, g) tagok közötti gazdasági, kulturális, mővészeti együttmőködés támogatása, h) die Unterstützung der Teilnahme an gemeinsamer Forschung und Entwicklung und h) közös kutatásban, fejlesztésben váló részvétel támogatása és a i) die gemeinsame Interessensvertretung der Mitglieder. i) tagok közös érdekképviseletének felvállalása. 4. Mittel und Tätigkeiten zur Erreichung des Verbandszwecks 4. Eszközök és tevékenységek a Szövetségi cél elérésére (1) Der Verbandszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel und Tätigkeiten erreicht werden. (1) A Szövetségi cél a 2. és a 3. bekezdésben felsorolt anyagi és nemvagyoni eszközök és tevékenységek révén érendı el. Seite 5 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

6 (2) Als ideelle Mittel dienen (2) Nemvagyoni eszközként szolgálnak a) Veranstaltungen, Vorträge, Beratungen, Kurse, Workshops, Tagungen, und Versammlungen aller Art; a) Rendezvények, elıadások, tanácsadás, tanfolyamok, workshoppok, ülésezések és mindenfajta győlés; b) Herausgabe von Tonträgern, Bildträgern, multimedialen Informationsträgern, gedruckten Medien, virtuellen Medien, Publikationen aller Art; b) hanghordozók, képhordozók, multimédiás információhordozók, nyomtatott média, virtuális média, mindenfajta publikáció; c) Konzerte, Theater-, und Tanzaufführungen sowie andere künstlerische Darbietungen; c) koncertek, színház- és táncelıadások valamint más mővészeti elıadás; d) Aufarbeitung von mitteleuropäischen Themen, wie Sprachen, Kulturen, Geschichte und Geographie, interkultureller Dialog; d) középeurópai témák, mint például a nyelv, kultúra, történelem és a földrajz feldolgozása, interkulturális dialógus; e) Ausschreiben von Bewerbungen und Auslobungen aller Art; e) mindenfajta pályázat kiírása és díj kitőzése; f) Eingaben bei Behörden; f) beadvány/kérelem benyújtása a hatóságokhoz g) Einrichtung bzw. Unterstützung von Mediatheken, Kulturinstituten und Volksbildungswerken im weitesten Sinn; g) médiatékák, kulturális intézetek és tágabb értelemben népmővelı mőhelyek berendezése és támogatása; h) Entfaltung von Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying und jeglicher Art von politischer Aktivität und h) PR tevénység, lobbizás, politikai tevékenység bármiféle módja és i) Bewerbung um die Mitgliedschaft und Delegation von Vertretern des Verbandes in Organisationen der Europäischen Union und in Organisationen abseits von ihr. i) A Szövetség Európai Uniós és Európai Unión kivüli nemetközi szervezetekbe lehetıség esetén képviselıt delegál és tagi helyekre pályázik. (3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch (3) A szükséges anyagi eszközöket az alábbiakban felsoroltakból kell elıteremteni. a) Mitgliedsbeiträge und Gebühren, welche als Entgelt für die Dienstleistungen des Verbandes vereinnahmt werden, a) tagdíjakból és a Szövetség által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként befolyó térítési díjakból, b) Erträgnisse aus Veranstaltungen, aus Unternehmenstätigkeiten, welche zur Erreichung b) rendezvényekbıl származó bevételekbıl, a Szövetség által kitőzött célok elérése érdeké- Seite 6 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

7 der vom Verband festgelegten Ziele ausgeübt werden, aus Beteiligungen Tätigkeiten und dergleichen, ben kifejtett vállalkozási tevékenységekbıl, részesedésekbıl és hasonlókból, c) Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sonstige private Zuwendungen und c) adományokból, győjtésekbıl, hagyatékokból alapítványokból és más privát támogatásokból és d) Subventionen, Förderungen und sonstige öffentliche Zuwendungen. d) állami támogatásokból, és egyéb köztámogatásokból. (4) Die materiellen Mittel können nur für die in der Satzung angeführten Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder können keine unmittelbaren oder mittelbaren Gewinnanteile und keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Verbands erhalten. (4) Az anyagi eszközöket csak a szabályzatban felsorolt célokra lehet felhasználni. A tagok a Szövetség eszközeibıl nem kaphatnak sem közvetlen vagy közvetett osztalékot sem más egyéb juttatást. (5) Die Errichtung wirtschaftlicher Unternehmungen jedweder Art erfolgt nur durch Beschlussfassung der Generalversammlung bei Vorliegen aller gesetzlichen Berechtigungen, unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, sofern dadurch nach diesbezüglicher rechtlicher Prüfung der wohltätige Charakter des Verbandes nicht verloren geht. (5) Bármilyen gazdasági vállalkozás létrehozása minden törvényes engedély meglétével, minden törvényes elöírás betartásával, amennyiben ezáltal egy erre vonatkozó jogi vizsgálat szerint a Szövetség jótékony jellegét nem veszti el, csak a taggyülés határozathozatalával történhet. 5. Der Erwerb der Mitgliedschaft 5. A tagság megszerzése (1) Mitglieder des Verbands können auf dem Tätigkeitsgebiet des Verbands befindliche Selbstverwaltungen, Organisationen und Vereine werden. Sie müssen bereit sein, neben den Prinzipien der Freiwilligkeit, der Gleichheit der Mitglieder, der Zusammenarbeit, der Solidarität, des Strebens nach Konsens, der Zukunftsgewandtheit, des Lokalpatriotismus, der gemeinsamen Unionsentwicklung, im Interesse der Verwirklichung der oben angeführten Ziele, im Sinne der Bestimmungen der Statuten mitzuwirken. (1) Szövetség tagjai lehetnek minden olyan, a Szövetség mőködési területén lévı önkormányzatok, szervezetek, egyesületek, amelyek az önkéntesség, a tagok jogegyenlısége, az együttmőködés, a szolidaritás, a konszenzusra való törekvés, a jövıre orientáltság, a lokálpatriotizmus, a közös uniós fejlesztések megvalósításában való részvételi szándék mellett a fent megjelölt célok elérése érdekében az Alapszabályban részletezett módon kiván együttmőködni. (2) Mitglieder des Verbands können jene Selbstverwaltungen, Organisationen und Vereine werden, deren vertretungsbefugtes Organ (z.b. Bürger- (2) A Szövetség tagja lehet minden olyan önkormányzat, szervezet és egyesület, amelynek képviseletre jogosult szerve (pl. polgármester, Seite 7 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

8 meister, Obmann) eine Beitrittserklärung an den Präsidenten richtet. Diese Erklärung muss ferner Nachstehendes enthalten: elnök) egy belépési nyilatkozatot intéz az Elnökhöz. Ez a nyilatkozat továbbá az alábbiakat kell hogy tartalmazza: a) die Empfehlung von zwei Mitgliedern des Verbands; a) A Szövetség két tagjának ajánlását; b) die verbindliche Anerkennung der Statuten; b) Az alapszabály kötelezı erejő elfogadását; c) Bestimmte Unterlagen in Bezug auf die Organisation des Antragstellers jeweils in ursprünglicher Sprache und in Kanzleisprache ( 24 Abs (3) c) Bizonyos (a kérvényezı szervezetére vonatkozó) okiratokat eredeti nyelven és irodai nyelven ( 24 (3) bekezdés d) Zusicherung einer aktiven Teilnahme an der Arbeit des Verbandes; d) A Szövetség munkályában való aktív részvételre tett ígéretet; e) Zusicherung der Entrichtung des Jahresmitgliedsbeitrages. e) Az éves tagdíj befizetésére tett ígéretet. (3) Das Präsidium entscheidet auf seiner nächstfolgenden Sitzung über die Annahme des Beitritts des Antragstellers. Auch bei verspäteter Beschlussfassung stehen dem Antragsteller keine Rechte und Ansprüche zu. Der Beitritt kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. (3) A kérelmezı belépési szándékának elfogadásáról az Elnökség, a nyilatkozat beérkezését követı legközelebbi ülésen dönt. Elkésett döntéshozatalból is a kérelmezınek se joga, se igénye nem ered. A belépés indoklás nélkül megtagadható. (4) Das Sekretariat führt die Mitgliederevidenz des Verbandes. Es verständigt unverzüglich das Mitglied über dessen Eintragung in die Evidenz. Die Dauer der Mitgliedschaft ist zeitlich unbegrenzt. (4) A Szövetségi tagságról a Titkárság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba történt bejegyzésrıl az új tagot haladéktalanul értesítí. A Szövetségi tagság határozatlan idıre szól. 6. Beendigung der Mitgliedschaft 6. A tagság megszőnése (1) Die Mitgliedschaft erlischt durch (1) A tagság megszünik a) Verlust der Rechtspersönlichkeit (Abs (2), a) a jogi személyiség elvesztésével (2). bek), b) durch freiwilligen Austritt (Abs (3), b) önkéntes kilépéssel (3). bek), c) durch Zahlungsverzug (Abs (4), oder c) fizetési késedelemmel (4). bek), vagy d) durch Ausschluss (Abs (5). d) kizárással (5). bek). Seite 8 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

9 (2) Die Mitgliedschaft erlischt bei Verlust der Rechtspersönlichkeit mit ihrer Wirksamkeit oder an jenem Tag, an welchem dessen Wirkung dem Präsidenten nachweislich (schriftlich) zur Kenntnis gelangt; wobei der spätere Zeitpunkt maßgeblich ist. (2) A tagság a jogi személyiség hatályának megszőnésével ér véget vagy azon a napon, amikor ennek hatályosságáról az Elnök bizonyíthatóan (írásban) tudomást szerez. A késöbbi idıpont a mérvadó. (3) Im Falle des Austritts ist das Mitglied verpflichtet, seine Austrittsabsicht spätestens drei Monate vor dem Ende des Kalenderjahres schriftlich dem Präsidenten mitzuteilen. Die Mitgliedschaft erlischt am letzten Tag dieses Kalenderjahres. (3) Kilépés esetén a tag kilépési szándékát legalább három hónappal a naptári év vége elıtt írásban köteles bejelenteni az Elnökhöz. A tagság e naptári év utolsó napjával szőnik meg. (4) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn das Mitglied einer finanziellen Verbindlichkeit gegenüber dem Verband über 5 Monate lang trotz schriftlicher Zahlungsaufforderung und Aufklärung über die Rechtsfolgen nicht nachkommt. Mit dieser schriftlichen Zahlungsaufforderung ist eine Nachfrist von mindestens 1 Monat zu setzen. (4) A tagság megszünik, ha a tag a Szövetséggel szembeni fizetési kötelezettségének írásbeli fizetési felszólítás és a tagság megszünésérıl való tájékoztatás ellenére 5 hónappal hosszabb ideig nem tesz eleget. E irásbeli fizetési felszólítással egy legalább 1 hónapos póthatáridıt kell szabni. (5) Sofern ein Mitglied seine Pflichten aus den Statuten oder den Verbandsbeschlüssen nicht erfüllt (im folgenden: verbandsschädigendes Verhalten), ist jedes Mitglied berechtigt, sich an den Präsidenten zu wenden. Das Präsidium ist in weiterer Folge berechtigt, das verbandsschädigende Mitglied, schriftlich und unter Setzung einer Frist aufzufordern, das verbandsschädigende Verhalten einzustellen. Nach erfolglosen Verstreichen der Frist aus der Aufforderung ruhen die Rechte des verbandsschädigenden Mitglieds; diesfalls ist das Präsidium auch berechtigt, das Mitglied aus dem Verband auszuschließen. Das Mitglied darf innerhalb von 30 Tagen ab Zugang des Beschlusses die Revision des Ausschlussbeschlusses beim Verbandsgericht beantragen ( 22). Bis zu dessen Entscheidung ruhen seine Mitgliedschaftsrechte bei gleichzeitigem Fortbestehen seiner Mitgliedschaftspflichten. (5) Ha a tag nem teljesíti az Alapszabályból és a Szövetség határozataiból eredı kötelezettségeit (a továbbiakban: Szövetséget sértı magatartás), úgy bármelyik tag jogosult az Elnökhöz fordulni. Az Elnökség ezt követıenjogosult, a Szövetséget magatartásával sértı tagot irásban és határidı kiszabásával felszólítani, a Szövetséget sértı magatartás felhagyására. A felhívásban foglalt határidı eredménytelen lejárta után a Szövetséget magatartásával sértı tagjogait nem gyakorolhatja; az Elnökség ilyenkor jogosult a tagot a Szövetségbıl is kizárni. A tag a kizárását tartalmazó határozat feülvizsgálatát kérheti annak kézhezvételétıl számítva 30 napon belül a Szövetségi Bíróságnál 22. ). A döntésig a taga tagsági kötelezettségei fennállása mellett tagsági jogait nem gyakorolhatja. (6) Das Ausscheiden aus dem Verband entbindet nicht von der Erfüllung der bis zum Austrittszeitpunkt entstandenen Pflichten und Verbindlichkeiten, insbesondere von der Zahlung der laufenden Mitgliedsbeiträge. (6) A Szövetségbıl való kiválás a kilépés idıpontjáig keletkezett tartozások és kötelezettségek kiváltképp a folyamatos tagdíj megfizetése alól nem mentesít. Seite 9 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

10 7. Rechte der Mitglieder 7. A tagok jogai Die Rechte der Mitglieder des Verbands nach Maßgabe der Bestimmungen des Statuts: A Szövetség tagjainak jogai az Alapszabály rendelkezéseinek értelmében: (1) Seine Vertreter ( 11 Absatz (2)) können an der Generalversammlung des Verbands teilnehmen, können ihre Stimme abgeben, sich zum Wort melden, Anträge stellen und Vorschläge unterbreiten. (1) Képviselıik (11. (2). bekezdés) részt vehetnek a Szövetség Közgyőlésén és ott szavazhatnak, felszólalhatnak, indítványokat és javaslatokat terjeszthetnek elı. (2) Seine Vertreter ( 11 Absatz (2)) können wählen. Die organschaftlichen Vertreter können in die Organe oder Funktionen des Verbands gewählt werden (Bezeichnung des gewählten Vertreters im folgenden: Funktionär). (2) Képviselıik (11. (2). bekezdés) választhatnak. A tagok szervezeti képviselıi a Szövetség szerveibe és tisztségeibe választhatók (a megválaszott képviselı a továbbiakban: tisztségviselı). (3) Die Mitglieder können an der Tätigkeit und an den Veranstaltungen des Verbands teilnehmen, kann die Interessenvertretungs- und Interessensverwirklichungstätigkeit des Verbands in Anspruch nehmen. (3) A tagok részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, igényelhetik a Szövetség érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét. (4) Die Mitglieder können Fragen, Vorschläge an die Organe und Funktionäre des Verbands richten. Weiters können sie um Auskunft über die Tätigkeit des Verbands ersuchen. (4) A tagok kérdéseket, javaslatokat intézhetnek a Szövetség szerveihez, tisztségviselıihez, továbbá felvilágosítást kérhetnek a Szövetség tevékenységérıl. (5) Die Mitglieder können die Leistungen des Verbands abhängig von ihrer Art kostenlos, ermäßigt oder gegen vollständigen Kostenersatz, in Anspruch nehmen. (5) A tagok igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait, azok jellegétıl függıen ingyenesen, kedvesményesen vagy teljes térítés ellenében. Seite 10 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

11 8. Pflichten der Mitglieder 8. A tagok kötelezettségei Die Pflichten der Mitglieder sind: A Szövetség tagjainak kötelezettségei: (1) Die Mitglieder haben die Statuten einzuhalten (1) A Szövetség Alapszabályának tiszteletben tartása. (2) Die Mitglieder des Verbandes werden im Zuge von Aktivitäten, die es in dieser Eigenschaft ausüben, entsprechend den Beschlüssen der Generalversammlung und des Präsidiums vorgehen, und kooperieren bei der Durchführung der Beschlüsse. (2) A Szövetség tagjai e minıségben kifejtett tevékenysége során a Közgyőlés és az Elnökség határozatainak megfelelıen járnak el, és közremőködnek a határozatok végrehajtásában. (3) Die Mitglieder des Verbandes haben ihre Rechte aus dieser Eigenschaft nicht zu missbrauchen. (3) A Szövetség tagjai e minıségbıl eredı jogaival nem élnek vissza. (4) Die Mitglieder haben ihren Mitgliedbeitrag fristgerecht zu entrichten. (4) A tagdíj határidıben történı megfizetése. (5) Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre aktuellen Kontaktdaten, einschließlich einer aktuellen adresse dem Verband zu melden. (5) A tagok kötelesek megadni a Szövetségnek az aktuális elérhetıségi adataikat beleértve egy aktuális címet. (6) Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre bestimmten, aktuellen Unterlagen ( 5 Absatz (2) lit c)) in Bezug auf ihre Organisation jeweils in ursprünglicher Sprache und in Kanzleisprache ( 24 Abs (3)) dem Verband zu übermitteln. (6) A tagok kötelesek, bizonyos, aktuális okirataikat (5. (2) bekezdés c szakasz) szervezetükre vonatkozóan eredeti nyelven valamint irodai nyelven (24. (3) bekezdés) a Szövetségnek megküldeni. (7) Die Mitglieder sind zur regelmäßigen Mitarbeit bei der Arbeit der Organe des Verbandes und bei sämtlichen Tätigkeiten verpflichtet, für welche das Mitglied seine Mitarbeit zugesagt hat, sodass dadurch auch die Verwirklichung der Verbandsziele gefördert wird. (7) Rendszeres részvétel a Szövetség szerveinek munkájában és mindazon tevékenységben, amelyben a közremőködést a tag elvállalta, ezzel is elısegítve a Szövetség céljainak megvalósítását. (8) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Verbands nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Verbands Abbruch erleiden könnte. (8) A tagok kötelesek a Szövetség érdekeit képességükhöz mérten támogatni és mindent elkerülni, ami által a Szövetség hitele valamint célja kárt szenvedhet. Seite 11 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

12 9. Mitgliedsbeiträge 9. Tagdíjak (1) Die Höhe der Jahresmitgliedsbeiträge wird von der Generalversammlung nach freiem Ermessen festgesetzt. (1) Az évi tagdíjak mértékét a Közgyőlés szabadon állapítja meg. (2) Jedes Mitglied, wessen Mitgliedschaft zum 1. Jänner jedes Jahres besteht, ist zur Zahlung des Jahresmitgliedsbeitrages verpflichtet. Der Mitgliedsbeitrag ist spätestens am 28. Februar jedes Jahres fällig. Im Gründungsjahr des Verbandes haben die Gründer innerhalb von 30 Tagen ab der konstituierenden Generalversammlung den anteiligen Jahresmitgliedsbeitrag zu zahlen. Mitglieder, die nach der Verbandsgründung beitreten, haben innerhalb von 30 Tagen ab Verständigung über ihre Aufnahme in die Mitgliederevidenz den anteiligen Jahresmitgliedsbeitrag zu zahlen. (2) Minden tag köteles évi tagdíjat fizetni, mely tagsága minden év január 1.-én fenn áll. A tagdíjat legkésıbb minden év február 28.-áig be kell fizetni. A Szövetség alapításának évében az alapító tagoknak az alakuló Közgyőlés napját követı 30 napon belül az éves tagdíj arányos részét kell megfizetniuk. Azon tagok, akik a Szövetségbe az alapítást követıen lépnek be köteleseknyilvántartásba vételükrıl szóló értesítéstıl számított 30 napon belül az éves tagdíj arányos részét megfizetni. (3) Es ruht jedes Mitgliedschaftsrecht, insbesondere das Stimmrecht auf der Generalversammlung, für Mitglieder, die in Bezug mit der Zahlung ihres Mitgliedsbeitrages oder sonstiger finanzieller Verbindlichkeiten gegenüber dem Verband gänzlich oder teilweise in Verzug sind. (3) Azon a tagok esetében, akik tagdíjukkal vagy egyéb a Szövetséggel szemben fennálló fizetési kötelezettségükkel részben vagy teljesen hátralékban vannak, minden tagsági jog, különösen a Közgyőlésben lévı szavazati jog, nyugszik. (4) Ein Mitglied ist nicht berechtigt, mit allfälligen Gegenforderungen gegen die Ansprüche des Verbands auf Zahlung des Mitgliedsbeitrages oder sonstiger Verbindlichkeiten aufzurechnen. Einlangende Zahlungen eines Mitglieds sind ohne Berücksichtigung allfälliger Widmungen auf die älteste Schuld anzurechnen. (4) A tag nem jogosult arra, hogy esetleges ellenköveteléseit a Szövetség tagdíjkövetelésébe vagy egyéb követeléseibe beszámítsa. A tag beérkezı fizetését annak esetleges rendeltetése figyelembevétele nélkül a legrégebbi követelésbe kell beszámítani. 10. Organe und Funktionäre des Verbands 10. A Szövetség szervei és tisztségviselıi (1) Organe des Verbandes sind die Generalversammlung ( 10 und 11), das Präsidium ( 12 und 13), der Präsident ( 15), der Ehrenpräsident ( 16), die Kommissionen ( 17), die Kommission für Regionalentwicklung ( 18), die Regional- (1) A Szövetség szervei a Közgyőlés (11. és 12. ), az Elnökség (13. és 14. ), az Elnök (15. ), a Tiszteletbeli Elnök (16. ), a bizottságok (17. ), a Területfejlesztési Bizottság (18. ), a regionális csoportok (19. ), a Titkárság (20. ), a Seite 12 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

13 gruppen ( 19), das Sekretariat ( 20), der Sekretariatsleiter ( 20), die Finanzkontrollkommission ( 21) und das Verbandsgericht ( 22). Titkárságvezetı (20. ), A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság (21. ) és a Szövetségi Bíróság (22. ). (2) Der Ehrenpräsident und die Mitglieder der Finanzkontrollkommission und des Verbandsgerichtes sind Funktionäre, welche keine Vertreter eines Verbandsmitgliedes sein müssen. (2) A Tiszteletbeli Elnök, valamint a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság és a Szövetségi Bíróság tagjai tisztségviselık, akiknek nem szükséges, hogy tagok képviselıi legyenek. (3) Die Funktion eines Verbandsfunktionärs erlischt (3) A Szövetségi tisztségviselı megbízása megszőnik a) durch Tod, a) halállal, b) durch Beendigung der Mitgliedschaft jenes Mitgliedes, welchem der Funktionär zuzuordnen ist, b) azon tag tagságának megszőnésével, melyhez a tisztségviselı hozzárendelendı, c) durch Beendigung seiner organschaftlichen Vertretungsbefugnis in Bezug auf das Mitglied, c) az adott tag szervezeti képviseleti joga megszőnésével, d) durch einen statutarisch oder subsidiär durch einen Beschluss bestimmten Zeitablauf, d) az Alapszabályban vagy szubszidiáriusan a Szövetség határozataiban megszabott határidı lejártával, e) in Ermangelung einer statutarischen Bestimmung oder eines entsprechenden Beschlusses nach Ablauf von vier Jahren, e) Alapszabályi rendelkezés és megfelelı határozatok hiányában négy év lejártával, f) durch Abberufung oder f) visszahívás útján vagy g) durch Rücktritt. g) visszalépés útján. (4) Die Sitzungen der Organe können an jedem Ort innerhalb des Tätigkeitsgebietes des Verbandes ( 2 Abs 3) abgehalten werden. (4) A szervek üléseinek megtartása a Szövetség tevékenységi területén (2. 3. bek.) mindenhol lehetséges. (5) In Ermangelung anderer statutarischer Bestimmungen gilt: (5) Egyéb Alapszabályi rendelkezés hiányában: a) Die Sitzungen der Organe werden von ihrem jeweiligen Vorsitzenden schriftlich, per , per Telefax, oder (fern-) mündlich einberufen. a) A szervek üléseit az Elnökséget gyakorló tisztviselı hívja össze írásos úton, -, telefax útján vagy (telefonon) szóban. Seite 13 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

14 b) Für die rechtzeitige Einberufung zu Sitzungen des Verbandes ist wenn diese schriftlich erfolgt die Postaufgabe bzw. das Sendedatum maßgeblich. Wenn die Einberufung mündlich erfolgt ist der Tag der Mitteilung maßgeblich. b) A szervek üléseinek idıbeni összehívását illetıen, amennyiben az írásban történik a feladási illetve küldési dátum-, ha szóban történik a közlés napja az irányadó. c) Die Organe fassen ihre Beschlüsse in offener Abstimmung und mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des jeweiligen Vorsitzenden den Ausschlag. c) A szervek határozatait nyílt szavazással és egyszerő szótöbbségel hozzák; szavazategyenlıség esetén az Elnökséget gyakorló tisztviselı szavazata a döntı. d) Ein Organ ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder zeitgerecht eingeladen wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist, wobei jedenfalls der Vorsitzende oder ein von ihm hierzu bestimmter Funktionär anwesend sein muss. d) Egy szerv határozatképes, amennyiben annak minden tagját az ülésre idıben meghívták és a tagoknak legalább fele a megbeszélésen jelen van. A szerv határozatképességéhez az ülésenaz Elnökséget gyakorló tisztviselınek vagy egy általa errekijelölt tisztségviselınek jelen kell lennie. e) Die Präsidiumsmitglieder können jederzeit, jedoch nicht zu Unzeit, schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Präsidenten zu richten. e) Az Elnökségi tagok lemondásukat írásos úton az erre alkalmatlan idıpontokat kivéve bármikor beadhatják. A lemondást az Elnöknek kell beadni. f) Funktionäre versehen ihre Funktionen ehrenamtlich neben allfälligem Kostenersatz. f) A tisztségviselık tisztségüket tiszteletbelimegbízatás keretében látják el, eseti költségtérítés mellett. g) Die Funktionäre können wiedergewählt werden. g) A tisztségviselı újraválasztók. 11. Die Generalversammlung 11. A Közgyőlés (1) Die Generalversammlung ist die Mitgliederversammlung im Sinne des Vereinsgesetzes; sie wird vom Präsidenten einberufen. (1) A Közgyőlés az egyesületi törvény értelmében a taggyőlés; az Elnök hívja össze. (2) Das oberste Organ des Verbands ist die Generalversammlung, sie ist das Gremium der organschaftlichen Vertreter (Bürgermeister, Obleute) der Mitglieder. Davon abweichend können die organschaftlichen Vertreter von Selbstverwaltungen nur durch andere, schriftlich bevollmächtigte organschaftliche Vertreter von Selbstverwaltungen (2) A Szövetség legfelsıbb szerve a Közgyőlés, a tagok szervezeti képviselıinek testülete (polgármesterek, elnökök;). Ettıl eltérıen az önkormányzatok szervezeti képviselıit csak írásban megbízott más önkormányzatok szervezeti képviselıi képviselhetik Az egyesületek és szervezetek szervezeti Seite 14 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

15 vertreten werden. Die Vertretung von organschaftlichen Vertretern von Vereinen und Organisationen ist durch sonstige, schriftlich bevollmächtigte Vertreter zulässig. (im folgenden einheitlich: Vertreter). képviselıinek képviselete más írásban meghatalmazott képviselık által is megengedett. (3) Jeder Vertreter hat eine Stimme (3) Minden képviselı egy mandátummal rendelkezik. (4) Für den Fall, dass die Zahl der Mitglieder des Verbands zweihundert übersteigt, ist die Generalversammlung verpflichtet, die Statuten des Verbands, inbesondere den 1. und 2. Absatz dieses Paragraphen, abzuändern und eine Delegiertenversammlung als oberstes Organ des Verbands einzurichten. (4) Abban az esetben, ha a Szövetség tagainak száma a kétszázat meghaladja, a Közgyőlés köteles módosítani a Szövetség Alapszabályát, különösen e szakasz (1). és (2). Bekezdését, és a Szövetség legfelsıbb szerveként létrehozni a Küldöttgyőlést. (5) Die Generalversammlung wird bei Bedarf, mindestens jedoch einmal pro Jahr einberufen. Die Generalversammlung ist auch dann einzuberufen (außerordentliche Generalversammlung), wenn dies die Finanzkontrollkommission oder 10 % der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich, unter Angabe der Tagesordnung und des Zeitpunktes beim Präsidenten beantragen. (5) A Közgyőlést szőkség szerint, de legalább évenként egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyőlést össze kell hívni akkor is (renkivüli Közgyőlés), ha a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság illetve a szavazásra jogosult tagok 10 %-a a Közgyőlés összehívását írásban, az indok, a napirendi pontok és az idıpont megjelölése mellett az Elnöknél inditványozza. (6) Der Präsident muss die außerordentliche Generalversammlung spätestens vier Wochen nach Zugang des Antrages einberufen und binnen weiterer vier Wochen abhalten. (6) Az Elnöknek a rendkívüli Közgyőlést legkésıbb négy héttel a kérvény kézhezvétele után kell összehívnia és további négy héten belül kell megtartania. (7) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident. Eine Weiterdelegierung des Vorsitzrechtes ist möglich. Bei Verhinderung des Präsidenten und des delegierten Vorsitzenden führt das älteste anwesende Mitglied des Präsidiums den Vorsitz. Wenn auch die Präsidiumsmitglieder verhindert sind, so führt der an Jahren älteste anwesende Vertreter den Vorsitz. (7) Az Elnökséget a Közgyőlésben az Elnök, látja el. Az elnöklés joga tovább delegálható. Az Elnök és a delegált Elnökséget gyakorló akadályoztatása esetén a korban legidısebb jelenlévı Elnökségi tag látja el az Elnökséget. Az Elnökségi tagok távolléte esetén a korban legidısebb jelenlévı képviselı látja el az Elnökséget. (8) Der Vorsitzende eröffnet und schließt die Versammlung, stellt die Anzahl der stimmberechtigten Anwesenden fest, leitet die Beratung, erteilt das Wort, bringt die Anträge zur Abstimmung und stellt deren Ergebnis fest. (8) Az elnökséget gyakorló nyitja meg és rekeszti be a győlést, állapítja meg a jelenlévı szavazatra jogosultak számát, vezeti a tanácskozást, adja meg a szót, bocsájtja az indítványokat szavazásra és állapítja meg azok eredményét. Seite 15 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

16 (9) Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vertreter der Mitglieder anwesend ist. Die wegen der Beschlussunfähigkeit vertagte Generalversammlung kann sogar auf einen um zwei Stunden späteren Zeitpunkt nochmals einberufen werden. Im Fall der zweiten Einberufung ist die Generalversammlung in Bezug auf die Angelegenheiten der ursprünglichen Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. Auf diesen Umstand hat auch die Einladung zu der Generalversammlung hinzuweisen. (9) A Közgyőlés határozatképes, ha a tagok képviselıinek több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyőlést akár ugyanazon napra két órával az elhalasztott Közgyőlés után ismételten össze lehet hívni. A másodszori összehívás során a Közgyőlés az eredeti napirenden szereplı kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ezt a körülményt a Közgyőlésre szóló meghívónak is tartalmaznia kell. (10) Die Einladung zur Generalversammlung ist den Mitgliedern mindestens 15 Tagen vor der Generalversammlung in einem gedruckten Brief oder in Form eines elektronischen Briefes samt den Beratungsgegenständen der Generalversammlung zuzustellen (10) A Közgyőlésre szóló meghívót a Közgyőlés elıtt legalább 15 nappal kell nyomtatott levél vagy elektronikus levél formájában megküldeni a tagoknak, a tárgyalásra kerülı elıterjesztésekkel együtt. (11) Die Generalversammlung fasst ihre Entscheidungen in Form von Beschlüssen. Die Abstimmung erfolgt mit den in den Statuten festgehaltenen Ausnahmen offen und mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimmen und bleiben bei der Ermittlung des Beschlussergebnisses außer Betracht. Im Falle von Stimmengleichheit wird die wiederholte Abstimmung verordnet. Wenn auch dann Stimmengleichheit vorliegt, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. (11) A Közgyőlés döntéseit határozatok formájában hozza. A szavazás az Alapszabályban rögzített kivételekkel nyíltan és a jelenlévı tagok egyszerő szótöbbséggel történik. A szavazástól való tartózkodások nem számítanak szavazatnak és a határozathozatal eredményének a megállapításánál figyelmen kívül maradnak. Szavazategyenlıség esetén újbóli szavazás elrendelésére kerül sor. Ha akkor is szavazategyelıség állna fenn, az elnökséget gyakorló szavazata dönt. (12) Die Generalversammlung kann im Falle von Personalfragen die geheime Wahl auf Antrag eines seiner Mitglieder ohne gesonderte Diskussion mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen. (12) A Közgyőlés bármlely tagjának javaslatára a Közgyőlés külön vita nélkül személyi kérdésekben, egyszerő szótöbbséggel elrendelheti a titkos szavazást. (13) Die Genehmigung des Rechnungsabschlusses und die Entlastung von Präsident und Präsidium ist nur nach Prüfung des Rechtenschaftsberichtes und auf Antrag der Finanzkontrollkommission zulässig. (13) A zárszámadási jelentés elfogadása valamint az Elnök és az Elnökség felmentvénye csak a számadási jelentés vizsgálatát követöen a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság kérvénye alapján megengedett. (14) Die Generalversammlung entscheidet über die Änderung der Statuten und über die Auflösung (14) A Közgyőlés az összes tag kétharmados többségével, nyílt szavazással dönt az Alapszabály Seite 16 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

17 des Verbandes in offener Abstimmung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder. Sofern das Statut mit einstimmiger Unterstützung des Präsidiums geändert werden soll, reicht in der Generalversammlung auch die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. módosításáról és a Szövetség feloszlatásáról. Amennyiben az alapszabály módosítása az Elnökség egyhangú támogatását élveziaz Alapszabály módosításához a Közgyőlésen a jelenlévı tagok egyszerő szótöbbsége elégséges. (15) Über die Wahl und die Abberufung des Präsidenten, des Präsidiums, des Ehrenpräsidenten, der Kommissionen und der Mitglieder der Kommission für Regionalentwicklung entscheidet die Generalversammlung in geheimer Abstimmung. (15) Az Elnök, az Elnökség, a Tiszteletbeli Elnök, a bizottságok és a Területfejlesztési Bizottság tagjai megválasztásáról és visszahívásáról a Közgyőlés titkos szavazással dönt. (16) Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung - können nur zu der Tagesordnung gefasst werden. (16) Érvényes határozatokat - kivéve a rendkívüli Közgyőlés összehívására vonatkozókat - csak a napirendi pontokat illetıen lehet hozni. 12. Aufgabenbereich der Generalversammlung 12. A Közgyőlés feladatköre Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe az alábbi feladatok tartoznak: a) die Änderung der Verbandsstatuten. a) A Szövetség Alapszabájának módosítása. b) Die Festlegung des Arbeitsprogrammes des Verbandes und seiner Hauptaufgaben. b) A Szövetség munkaprogramjának valamint fı feladatainak meghatározása. c) die Annahme und Änderung einer Geschäftsordnung (im folgenden abgekürzt: GO) c) A Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (a továbbiakban rövidítve: SzMSz), az Elnökség ügyrendjének elfogadása és módosítása. d) die Beschlussfassung über den Voranschlag des Verbandes. d) A Szövetség éves költségvetésének elfogadása. e) die Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses des Verbandes auf Antrag der Finanzkontrollkommission. e) A Szövetség számadás és a zárszámadásnak átvétele és engedélyezése a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság kérelmezésére. f) die Entlastung des Präsidenten und des Präsidiums auf Vorschlag der Finanzkontrollkommission. f) A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság kérelmezésére az Elnök és az Elnökség felmentvényezése Seite 17 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

18 g) die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages. g) A tagdíj meghatározása. h) die Festsetzung der Kostenersatzrichtlinien des Präsidiums. Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen dem Verband und Präsidiumsmitgliedern bzw den Mitgliedern der Finanzprüfungskommission. h) Az Elnökség tagjainak költségtérítési szabályzat megállapítása. Az Elnökség tagjai és a Pénzügyi Ellenörzı Bizottság tagjai között a Szövetséggel kötött jogügyletek engedélyezése. i) die Wahl und Enthebung des Präsidenten, der Mitglieder des Präsidiumes, des Ehrenpräsidenten, und der Mitglieder der Finanzprüfungskommission. i) A Szövetség Elnökének, az Elnökség tagjainak, a Tiszteletbeli Elnökének, A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása. j) die Errichtung und die Auflösung der Kommissionen und der Kommission für Regionalentwicklung, Wahl und Abberufung ihrer Mitglieder und Obleute j) A bizottságok és a Területfejlesztési Bizottság létrehozása és megszüntetése; tagjaik és elnökjeik megválasztása és visszahívása. k) Ehrungen oder Begründung von Ehrentiteln. k) Kitüntetés vagy kitüntetı cím alapítása. l) die Beschlussfassung über die freiwillige Auflösung des Verbandes, über die Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Organisationen, Gründung von Wirtschaftsgesellschaften. l) A Szövetség önkéntes feloszlásának, más társadalmi szervezetekkel való együttmőködésének kimondása, gazdasági társaságok alapítása. m) die Beratung und die Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Angelegenheiten. m) egyéb napirenden szereplı ügyek megvitatása valamint az azokkal kapcsolatos határozathozatalok. 13. Das Präsidium 13. Az Elnökség (1) Das Präsidium ist das Leitungsorgan des Verbands. Die Funktionsdauer des Präsidiums und seiner Mitglieder beträgt vier Jahre. (1) Az Elnökség a Szövetség irányító szerve. Az Elnökség és tagjai hivatali ideje négy év. (2) Soweit die Zahl der Verbandsmitglieder 100 (einhundert) nicht übersteigt, besteht das Präsidium neben dem Präsidenten aus 2 weiteren Präsidiumsmitgliedern, ohne Rücksicht auf die Herkunft der Funktionäre in Bezug auf ihre Region oder ihren Staat. Übersteigt die Zahl der (2) Amíg a Szövetség taglétszáma 100 (egyszáz) alatt van, az Elnökség az Elnökön kívül még 2 Elnökségi tagból áll,függetlenül a tisztségviselık származásától vonatkozóan a régiójukra vagy az országukra. Ha a Szövetség tagjainak a száma túllépi a 100-at, az Elnökség az Elnökbıl és 10 Seite 18 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

19 Verbandsmitglieder 100, besteht das Präsidium aus dem Präsidenten und 10 weiteren Präsidiumsmitgliedern. In diesem Fall ist in der GO näher zu regeln, wie die Präsidiumsmitglieder aus welcher Region beziehungsweise aus welchem Staat gewählt werden können. további Elnökségi tagból áll. Ebben az esetben az SzMSz-ben részletezni kell, mely vidékröl illetve mely országból mennyi Elnökségi tag választható. (3) Das Präsidium wird von der Generalversammlung gewählt. Die Generalversammlung kann bei Ausscheiden eines Präsidiumsmitgliedes an seiner Stelle ein anderes Präsidiumsmitglied bis zum Ende der Funktionsperiode der übrigen Präsidiumsmitglieder wählen. Fällt das Präsidium ohne Ergänzung durch Neuwahl überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, ist jedes Mitglied der Finanzkontrollkommission verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Präsidiums einzuberufen. Sollten auch die Mitglieder der Finanzprüfungskommission handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Präsidiums einzuberufen. (3) Az Elnökséget a Közgyőlés választja. Egy Elnökségi tag kiválása esetén a Közgyőlés e tag helyébe a maradék Elnökségi tagok hivatali idejének lejártáig egy másik tagot választhat. Ha az Elnökség pótválasztás révén nem egészül ki illetve teljesen vagy beláthatatlan idıre kiesik, a Pénzügyi Ellenörzı Bizottság mindegyik tagja köteles haladéktalanul egy rendkívüli Közgyőlést az Elnökség újraválasztásának céljából összehívni. A Pénzügyi Ellenörzı Bizottság tagjai hiánya- illetve cselekvıképtelensége esetén minden rendes tag, aki e szükségállapotot felismeri, köteles azonnal egy rendkívüli Közgyőlést az Elnökség újraválasztásának céljából összehívni. (4) Während des Bestehens des dreipersonalen Präsidiums ist es bei Anwesenheit des Präsidenten und eines Präsidiumsmitglieds beschlussfähig. (4) A háromtagú Elnökség fennállásáig, az Elnökség az Elnök és egy Elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes. (5) An den Sitzungen des Präsidiums nehmen der Generalsekretär sowie die vom Präsidenten eingeladenen Funktionäre und Vertreter mit beratender Stimme teil. (5) Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Titkárságvezetı, valamint az Elnök által meghívott tisztségviselık és képviselık. (6) Das Präsidium kann Fachleute beauftragen und Arbeitsgruppen bilden. (6) Az Elnökség szakértıket bízhat meg és munkacsoportokat létesíthet. (7) Das Präsidium tagt bei Bedarf, mindestens jedoch vier Mal im Jahr. Die Einberufung und den Vorsitz obliegt dem Präsidenten oder einem von ihm hierzu bestimmten Mitglied des Präsidiums. Das Präsidium ist verpflichtet, die Mitglieder über alle Entscheidungen gemäß den Bestimmungen der GO zu informieren. (7) Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tart ülést. Az Elnökségi ülést az Elnök vagy egy általa ehez kijelölt Elnökségi tag hívja össze és vezeti. Az Elnökség minden döntésrıl köteles tájékoztatni a tagokat az SzMSzben meghatározottak szerint. Seite 19 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

20 (8) Eine außerordentliche Präsidiumssitzung ist bei Bestehen eines dreipersonalen Präsidiums auf Vorschlag von zwei, bei Bestehen eines elfpersonalen Präsidium auf Vorschlag von vier Präsidiumsmitgliedern einzuberufen. (8) Háromtagú Elnökség esetén két, tizenegy tagú Elnökség esetén négy Elnökségi tag javaslatára kell az Elnökség rendkivüli ülését össze hívni. (9) Das Präsidium kann (nach Maßgabe weiterer Bestimmungen) auch auf schriftlichem, elektronischem oder fernmündlichen Wege Beschlüsse fassen (im folgenden: Fernbeschlüsse). Hierfür hat das jeweilige Präsidiumsmitglied seinen Antrag nachweislich in die Sphäre der weiteren Präsidiumsmitglieder zu übermitteln. Gleichzeitig hat es ihnen eine angemessene, einheitliche Frist zur Entscheidung einzuräumen, Widerspricht ein Präsidiumsmitglied der Fernbeschlussfassung zum gegenständlichen Antrag oder stimmt es inhaltlich dagegen, ist die Beschlussfassung darüber ausgesetzt und der Antrag ist auf der nächsten Präsidiumssitzung zu behandeln. (9) Az Elnökség (további rendelkezések értelmében) írásos, elektronikus vagy telefax útján is határozatokat hozhat (a továbbiakban távhatározat). Ezért a mindenkori elnökségi tagnak kérvényét igazolhatóan a további elnökségi tag szférájába kell eljuttatnia. Ezzel egyidejőleg egy méltányos egységes határidıt kell a döntéshozatalra vonatkozóan szabni. Ha egy elnökségi tag a tárgyi kérvény távhatározat útján történı elbírálását ellenzi vagy a kérvény tartalma ellen szavaz, abban az esetben a kérvényre vonatkozó határozathozatal felfüggesztésre kerül és a kérvényt a következı elnökségi ülésen kell megtárgyalni. (10) Die Präsidiumsmitglieder können ihre Funktionsbezeichnung auf der offiziellen Korrespondenz anführen. (10) Az Elnökség tagjai tisztségük címét hivatalos levelezésükön feltüntethetik. (11) Die Präsidiumsmitglieder können bei sonstiger allfälliger Schadenersatzpflicht entgeltliche Rechtsgeschäfte mit dem Verband nur nach vorheriger Genehmigung durch die Generalversammlung abschließen. (11) Az Elnökség tagjai a Szövetséggel viszterhes jogügyleteket csak a Közgyőlés elızetes hozzájárulásával köthetnek máskülönben kártérítésre kötelezhetık. (12) Jedes Präsidiumsmitglied ist berechtigt, an allen Sitzungen der Kommissionen ( 17), der Kommission für Regionalentwicklung ( 19) und der Regionalgruppe ( 18) wenn es dem betreffenden Organ nicht angehört: nur mit beratender Stimme teilzunehmen. (12) Mindegyik Elnökségi tag jogosult, a bizottságok (17. ), a Területfejlesztési Bizottság (19. ) valamint a reginális csoportok (18. ) ülésein amennyiben nem tagja az illetı szervnek: csak tanácskozási joggal részt venni. (13) Die Präsidiumsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Präsidenten, im Falle des Rücktrittes des Präsidenten oder gesamten (13) A Elnökségi tagok lemondásukat írásos úton mindenkor beadhatják. A lemondást az Elnöknek, az Elnök vagy az egész Elnökség lemondásának esetén a Közgyőlésnek kell beadni. A lemondás Seite 20 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

GEÁNDERTE STIFTUNGSGRÜNDUNGSURKUNDE

GEÁNDERTE STIFTUNGSGRÜNDUNGSURKUNDE OFFICIAL TRANSLATIONS Homorod Fordítóiroda Homorod Kft. H-2700 Cegléd, Eötvös tér 6. H-5000 Szolnok, Jubileum tér 4. www.homorod.hu..). Übersetzunq aus der unqarischen Sprache Siegel Die Kopie ist beglaubigt.

Részletesebben

ECOVIS DR. BALOGH PÉTER UND PARTNER ANWALTSKANZLEI

ECOVIS DR. BALOGH PÉTER UND PARTNER ANWALTSKANZLEI P ECOVIS DR. BALOGH PÉTER UND PARTNER ANWALTSKANZLEI Datum MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS RAHMENVERTRAG FÜR ENTGELTLICHE GESCHÄFTSBESORGUNG WWW.ECOVIS.HU 1 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

eine broschüre für ungarische investoren

eine broschüre für ungarische investoren Invest in Austria Zukunftstiftung Tirol VÁllalkozzunk AusztriÁban! eine broschüre für ungarische investoren von für AUSTRIAN BUSINESS AGENCY Juni 2009 / 2009. június www.investinaustria.at Impressum /

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013

für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013 CBC Austria Hungary 2007-2013 FINANZHANDBUCH für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013 PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ az Ausztria-Magyarország Határon

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2015 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! A 2016. évi adótörvény módosítások egy része már ismert. Körbejártuk

Részletesebben

3 Az Egyesület tagjai

3 Az Egyesület tagjai Alapszabály Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület neve: Abonyi Horgász Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: AHOE (3) Az egyesület székhelye: 2740 Abony, Nagykırösi

Részletesebben

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai III. Az egyesület tagsága IV. A tagok jogai és kötelezettségei V. Az egyesület szervezete VI.

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Ungarn über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa

Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Ungarn über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa Die Grundlage Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Ungarn über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa Az alapok A Németországi Szövetségi Köztársaság

Részletesebben

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya (A 2008. november 8. napján megtartott közgyőlés 5/2008. 11. 08. kgy. határozatával elfogadott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete

ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete ALAPSZABÁLY a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete Az Egyesület székhelye: 8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8. Az

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 2 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület (2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 1.) 2007. február 10-ei hatályú,

Részletesebben