9. Tagdíjak. 11. A Közgyőlés. 12. A Közgyőlés feladatköre. 15. Az Elnök. 20. A Titkárság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. Tagdíjak. 11. A Közgyőlés. 12. A Közgyőlés feladatköre. 15. Az Elnök. 20. A Titkárság"

Átírás

1 Statuten des Mitteleuropäischen Kommunalverbandes für Regionalentwicklung in deutscher Sprache mit ungarischer Übersetzung Inhalt 1. Begriffsbestimmungen 2. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich des Verbandes 3. Zweck des Verbands 4. Mittel und Tätigkeiten zur Erreichung des Zwecks des Verbandes 5. Erwerb der Mitgliedschaft 6. Beendigung der Mitgliedschaft 7. Rechte der Mitglieder 8. Pflichten der Mitglieder 9. Mitgliedsbeiträge 10. Organe und Funktionäre des Verbandes 11. Die Generalversammlung 12. Aufgabenkreis der Generalversammlung 13. Der Präsidium 14. Aufgabenkreis des Vorstandes 15. Der Präsident 16 Der Ehrenpräsident 17. Die Kommissionen 18. Die Regionalgruppen 19. Die Kommission für Regionalentwicklung 20. Das Sekretariat 21. Die Finanzkontrollkommission 22. Der Verbandsgericht 23. Auflösung des Verbandes 24. Der Sprachgebrauch des Verbandes 24. Sonstige Bestimmungen A Mitteleuropäischer Kommunalverband für Regionalentwicklung [Köépeurópai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség] alapszabálya Német nyelven magyar fordítással Tartalom 1. Fogalommeghatározás 2. A Szövetség neve, székhelye és tevékenységi köre 3. A Szövetség célja 4. Eszközök és tevékenységek a Szövetségi cél elérésére 5. A tagság megszerzése 6. A tagság megszőnése 7. A tagok jogai 8. A tagok és kötelezettségei 9. Tagdíjak 10. A Szövetség szervei és tisztségviselıi 11. A Közgyőlés 12. A Közgyőlés feladatköre 13. Az Elnökség 14. Az Elnökség feladatköre 15. Az Elnök 16. A Tiszteletbeli Elnök 17. A Bizottságok 18. A regionális csoportok 19. A Területfejlesztési Bizottság 20. A Titkárság 21. A Pénzügyi Ellenörzı Bizottság 22. Szövetségi Bíróság 23. A Szövetség megszőnése 24. A Szövetség nyelvhasználata 25. Egyéb rendelkezések Seite 1 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

2 1. Begriffsbestimmungen 1. Fogalommeghatározás (1) Lokale Selbstverwaltung: Eine Selbstverwaltung, welche durch die Einwohner von einer oder von mehreren Siedlungen (z.b. Ortschaft, Siedlung, Dorf Gemeinde, Stadt, Kreis) gemeinsam gewählt wird. (1) Helyi önkormányzat: Olyan önkormányzat, amelyet egy vagy több település (pl. helység, település, falu, község, város, járás) lakói közösen választanak meg. (2) Regionale Selbstverwaltung (zb Bundesland, Kanton, Komitat, JudeŃ, Département, Kraj, Gespanschaft, Provinzen, Oblast): Eine Selbstverwaltung, welche durch die Einwohner von mehreren lokalen Selbstverwaltungen gewählt wird. (2) Területi önkormányzat (pl. kanton, megye, département, kraj, tartomány, oblast): Olyan önkormányzat, melyet több helyi önkormányzat lakossága választ meg. (3) Partielle Selbstverwaltung: Die Einheit einer Siedlung oder eines Siedlungsteil, welche nur einen Teil der Recht der lokalen Selbstverwaltung ausübt. (3) Részönkormányzat: Olyan település vagy településrész által választott helyi elöljáróság, mely csak a helyi önkormányzati jogok egy részét gyakorolja. (4) Selbstverwaltungsorganisation (im folgenden: Organisation): Organisation (oder Verband) von mehreren Partiellen, Lokalen oder Regionalen Selbstverwaltungen, welche aufgrund des Vereinigungsrechts oder des Rechts der Selbstverwaltungen tätig ist. (4) Önkormányzati szervezet: (a továbbiakban: szervezet): Több részönkormányzat, helyi önkormányzat vagy területi önkormányzat részvételével az egyesülési jog vagy önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok alapján mőködı szervezet (illetve szövetség). (5) Verein für Regionalentwicklung (im folgenden Verein) Ein Verein, der gemäß seiner Statuten unter anderem die Regionalentwicklung zum Ziel hat. (5) Területfejlesztési célú egyesület (a továbbiakban: egyesület): Olyan egyesület, melynek alapszabályában szerepel többek közt a területfejlesztési cél. 2. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich des Verbands 2. A Szövetség neve, székhelye és tevékenységi köre (1) Der Verein führt den Namen Mitteleuropäischer Kommunalverband für Regionalentwicklung (im Folgenden: Verband ) (1) Az egyesület a Mitteleuropäischer Kommunalverband für Regionalentwicklung [Középeurópai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség] nevet viseli (az alábbiakban: Szövetség ) (2) Der Verband hat seinen Sitz in Wien. (2) A Szövetség székhelye Bécs. Seite 2 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

3 (3) Der Verband erstreckt seine Tätigkeit auf a) die Republik Österreich, b) auf die Republik Kroatien, c) auf Rumänien, d) auf die Schweizerische Eidgenossenschaft, e) auf die Republik Serbien, f) auf die Slowakische Republik, g) auf die Republik Slowenien, h) auf die Tschechische Republik, i) auf die Ukraine und j) auf die Republik Ungarn. (3) A Szövetség mőködési területe a) az Osztrák Köztársaságra, b) a Horvát Köztársaságra, c) Romániára, d) a Svájci Államszövetségre, e) Szerbia Köztársaságára, f) a Szlovák Köztársaságra, g) a Szlovén Köztársaságra, h) a Cseh Köztársaságra, i) Ukrajnára j) és a Magyar Köztársaságra terjed ki. (4) Die Errichtung von Zweigvvereinen auf dem Gebiet der Republik Österreich ist nicht beabsichtigt. Die Errichtung von Zweigvereinen im übrigen örtlichen Tätigkeitsbereich des Verbandes ist zulässig. (4) Fiókegyesületek létrehozása az Osztrák Köztársaság területén nem szándékolt. Fiókegyesületek létrehozása a Szövetség többi helyi tevékenységi területén megengedett. 3. Zweck des Verbands 3. A Szövetség célja Der Verband, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, besteht auf unbestimmte Zeit und verfolgt ausschließlich wohltätige Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung. Diese Zwecke umfassen mittelbar und unmittelbar: A Szövetség, melynek tevékenysége nem nyereség elérésére irányul, határozatlan idıre szól és a Bundesabgabenordnung (szövetségi adórendtartás) értelmében kizárólag jótékonysági célokat követ. E cél az alábbiakat foglalja közvetetten és közvetlenül magába: (1) Der Verband ist ein zur Vertretung der Selbstverwaltungsinteressen der in seinem Gebiet befindlichen Siedlungen und Regionen, ein zur Förderung ihrer Zusammenarbeit, ein zur Verwirklichung der gemeinsamen grenzüberschreitenden Ziele gegründetes Interessenvertretungsorgan, welches entsprechend den durch die Generalversammlung festgelegten Statuten, im Rahmen der Rechtsvorschriften der Europäischen Union tätig ist. (1) A Szövetség a területén lévı települések és térségek önkormányzati érdekeinek képviseletére, együttmőködésük elımozdítására, a határokon átnyúló közös célok megvalósítására létrehozott érdekképviseleti szerv, amely a Közgyőlés által megállapított Alapszabálynak megfelelıen, az Európai Unió jogszabályi keretei között mőködik. (2) Die grundsätzliche Aufgabe des Verbandes ist die Förderung der Zusammenarbeit der in seinem Gebiet befindlichen lokalen, regionalen und partiellen Selbstverwaltungen (im folgenden gemeinsam: Selbstverwaltungen) sowie der Organisationen und Vereine; weiters die Schaffung eines insti- (2) A Szövetség alapvetı feladata a területén lévı települési és területi önkormányzatok, részönkormányzatok (a továbbiakban együtt: önkormányzatok), szervezetek és egyesületek együttmőködésének elısegítése és egy mőködı, határokon átívelı nemzetközi önkormányzati kapcsolatrend- Seite 3 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

4 tutionellen Rahmens für ein funktionierendes, grenzüberschreitendes, internationales Beziehungssystem unter besonderer Berücksichigung der praktischen Verwirklichung der Grundsätze, welche in der Europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltungen festgelegt wurden. szer intézményes kereteinek megteremtése, különös figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájaban megfogalmazott elvek gyakorlati megvalósítására. (3) Der Verband fördert und unterstützt das Zustandekommen und die Erweiterung der grenzüberschreitenden regionalen Zusammenarbeit und Vereinigung von Selbstverwaltungen, im Einklang damit die Verstärkung der grenzüberschreitenden regionalen Ansicht zur Entfaltung der Tätigkeit der Selbstverwaltungen, zur Steigerung des Niveaus der öffentlichen Dienstleistungen, sowie zur Erfüllung der Erwartungen der Europäischen Union. (3) A Szövetség elısegíti és támogatja az önkormányzatok határokon átnyúló térségi együttmőködéseinek, társulásainak létrejöttét és bıvülését, ezzel összhangban a határokon átnyúló térségi szemlélet megerısödését az önkormányzatok tevékenységének kiteljesedése, a közszolgáltatások szinvonalának emelése, valamint az Európai Uniós elvárások elérése céljából. (4) Der Verband hält den allgemeine gesellschaftlichen Konsens der auf seinem Gebiet lebenden verschiedenen Völker, Nationen zur Verwirklichung der Grundsätze der europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltungen sowie die fortlaufende Erneuerung dieses Konsenses für wichtig. (4) A Szövetség fontosnak tartja a területén élı különbözı népeknek, nemzeteknek a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában foglalt elvek megvalósulásáért létrejött társadalmi közmegegyezését, annak folyamatos megújítását. (5) Der Verband geht während seiner Tätigkeit auf dem Gebiet des Interessenschutzes und der Interessenvertretung von dem Grundsatz aus, dass die hier lebenden Völker und Nationen zur Förderung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung in Mitteleuropa es in jeder Angelegenheit, welche die Rechtsstellung der Selbstverwaltungen, ihre zukünftige Rolle und ihre Möglichkeiten berühren, nötig haben, ihre gemeinsamen Selbstverwaltungsinteressen zu formulieren und diese zur Geltung zu bringen. (5) A Szövetség érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenysége során abból az alapelvbıl indul ki, hogy a közép-európai társadalmi és gazdasági fejlıdés elımozdítására az itt élı népeknek és nemzeteknek közös önkormányzati érdekeik megfogalmazására és érvényre juttatására van szükségük minden olyan ügyben, amelyek az önkormányzatok jogállását, jövıbeni szerepét és lehetıségeit érinti. (6) Der Verband unterstützt die Zusammenarbeit, die Entwicklung gemeinsamer Interessen seiner Mitglieder unter Beibehaltung ihrer Selbständigkeit. Der Verband vermittelt die Standpunkte der Selbstverwaltungen und Organisationen, welche als Mitglieder beigetreten sind. (6) A Szövetség szorgalmazza, hogy tagjai önállóságuk fenntartása mellett együttmőködjenek, törekedjenek közös érdekeik kialakítására. A Szövetség közvetíti a tagként csatlakozott önkormányzatok és szervezetek álláspontját. Seite 4 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

5 (7) Der Verband strebt die Zusammenarbeit mit anderen Interessensvertretungen der Selbstverwaltung an und nimmt sich der grenzübergreifenden Interessensvertretung und durchsetzung von Selbstverwaltungsanliegen an. (7) A Szövetség más önkormányzati érdekképviseletekkel együttmőködésre törekedve vállalja a határokon átnyúló önkormányzati érdekek képviseletét és érvényesítését. (8) Daraus folgend ist der Zweck des Verbandes insbesondere (8) Ebbıl következik, hogy a Szövetség céljai különösen: a) der institutionalisierte Kontaktaufbau zwischen seinen Mitgliedern, a) tagjai közötti intézményes kapcsolat megteremtése, b) der gesicherte Informationsfluss zwischen seinen Mitgliedern, b) tagjai közötti információáramlás biztosítása, c) die Organisation von regelmäßigen regionalen Beratungen, c) rendszeres térségi konzultációk megrendezése, d) die Erzeugung, Vorbereitung und Koordination von gemeinsamen Entwicklungen, d) közös fejlesztések generálása, elıkészítése, összehangolása, e) die Unterstützung von grenzüberschreitenden Kooperationen, e) határokon átnyúló együttmőködés támogatása, f) die Unterstützung von siedlungspartnerschaftlichen Kontakten, f) testvértelepülési kapcsolatok támogatása, g) die Unterstützung von wirtschaftlichen, kulturellen, künstlerischen Kooperationen zwischen seinen Mitgliedern, g) tagok közötti gazdasági, kulturális, mővészeti együttmőködés támogatása, h) die Unterstützung der Teilnahme an gemeinsamer Forschung und Entwicklung und h) közös kutatásban, fejlesztésben váló részvétel támogatása és a i) die gemeinsame Interessensvertretung der Mitglieder. i) tagok közös érdekképviseletének felvállalása. 4. Mittel und Tätigkeiten zur Erreichung des Verbandszwecks 4. Eszközök és tevékenységek a Szövetségi cél elérésére (1) Der Verbandszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel und Tätigkeiten erreicht werden. (1) A Szövetségi cél a 2. és a 3. bekezdésben felsorolt anyagi és nemvagyoni eszközök és tevékenységek révén érendı el. Seite 5 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

6 (2) Als ideelle Mittel dienen (2) Nemvagyoni eszközként szolgálnak a) Veranstaltungen, Vorträge, Beratungen, Kurse, Workshops, Tagungen, und Versammlungen aller Art; a) Rendezvények, elıadások, tanácsadás, tanfolyamok, workshoppok, ülésezések és mindenfajta győlés; b) Herausgabe von Tonträgern, Bildträgern, multimedialen Informationsträgern, gedruckten Medien, virtuellen Medien, Publikationen aller Art; b) hanghordozók, képhordozók, multimédiás információhordozók, nyomtatott média, virtuális média, mindenfajta publikáció; c) Konzerte, Theater-, und Tanzaufführungen sowie andere künstlerische Darbietungen; c) koncertek, színház- és táncelıadások valamint más mővészeti elıadás; d) Aufarbeitung von mitteleuropäischen Themen, wie Sprachen, Kulturen, Geschichte und Geographie, interkultureller Dialog; d) középeurópai témák, mint például a nyelv, kultúra, történelem és a földrajz feldolgozása, interkulturális dialógus; e) Ausschreiben von Bewerbungen und Auslobungen aller Art; e) mindenfajta pályázat kiírása és díj kitőzése; f) Eingaben bei Behörden; f) beadvány/kérelem benyújtása a hatóságokhoz g) Einrichtung bzw. Unterstützung von Mediatheken, Kulturinstituten und Volksbildungswerken im weitesten Sinn; g) médiatékák, kulturális intézetek és tágabb értelemben népmővelı mőhelyek berendezése és támogatása; h) Entfaltung von Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying und jeglicher Art von politischer Aktivität und h) PR tevénység, lobbizás, politikai tevékenység bármiféle módja és i) Bewerbung um die Mitgliedschaft und Delegation von Vertretern des Verbandes in Organisationen der Europäischen Union und in Organisationen abseits von ihr. i) A Szövetség Európai Uniós és Európai Unión kivüli nemetközi szervezetekbe lehetıség esetén képviselıt delegál és tagi helyekre pályázik. (3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch (3) A szükséges anyagi eszközöket az alábbiakban felsoroltakból kell elıteremteni. a) Mitgliedsbeiträge und Gebühren, welche als Entgelt für die Dienstleistungen des Verbandes vereinnahmt werden, a) tagdíjakból és a Szövetség által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként befolyó térítési díjakból, b) Erträgnisse aus Veranstaltungen, aus Unternehmenstätigkeiten, welche zur Erreichung b) rendezvényekbıl származó bevételekbıl, a Szövetség által kitőzött célok elérése érdeké- Seite 6 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

7 der vom Verband festgelegten Ziele ausgeübt werden, aus Beteiligungen Tätigkeiten und dergleichen, ben kifejtett vállalkozási tevékenységekbıl, részesedésekbıl és hasonlókból, c) Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sonstige private Zuwendungen und c) adományokból, győjtésekbıl, hagyatékokból alapítványokból és más privát támogatásokból és d) Subventionen, Förderungen und sonstige öffentliche Zuwendungen. d) állami támogatásokból, és egyéb köztámogatásokból. (4) Die materiellen Mittel können nur für die in der Satzung angeführten Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder können keine unmittelbaren oder mittelbaren Gewinnanteile und keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Verbands erhalten. (4) Az anyagi eszközöket csak a szabályzatban felsorolt célokra lehet felhasználni. A tagok a Szövetség eszközeibıl nem kaphatnak sem közvetlen vagy közvetett osztalékot sem más egyéb juttatást. (5) Die Errichtung wirtschaftlicher Unternehmungen jedweder Art erfolgt nur durch Beschlussfassung der Generalversammlung bei Vorliegen aller gesetzlichen Berechtigungen, unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, sofern dadurch nach diesbezüglicher rechtlicher Prüfung der wohltätige Charakter des Verbandes nicht verloren geht. (5) Bármilyen gazdasági vállalkozás létrehozása minden törvényes engedély meglétével, minden törvényes elöírás betartásával, amennyiben ezáltal egy erre vonatkozó jogi vizsgálat szerint a Szövetség jótékony jellegét nem veszti el, csak a taggyülés határozathozatalával történhet. 5. Der Erwerb der Mitgliedschaft 5. A tagság megszerzése (1) Mitglieder des Verbands können auf dem Tätigkeitsgebiet des Verbands befindliche Selbstverwaltungen, Organisationen und Vereine werden. Sie müssen bereit sein, neben den Prinzipien der Freiwilligkeit, der Gleichheit der Mitglieder, der Zusammenarbeit, der Solidarität, des Strebens nach Konsens, der Zukunftsgewandtheit, des Lokalpatriotismus, der gemeinsamen Unionsentwicklung, im Interesse der Verwirklichung der oben angeführten Ziele, im Sinne der Bestimmungen der Statuten mitzuwirken. (1) Szövetség tagjai lehetnek minden olyan, a Szövetség mőködési területén lévı önkormányzatok, szervezetek, egyesületek, amelyek az önkéntesség, a tagok jogegyenlısége, az együttmőködés, a szolidaritás, a konszenzusra való törekvés, a jövıre orientáltság, a lokálpatriotizmus, a közös uniós fejlesztések megvalósításában való részvételi szándék mellett a fent megjelölt célok elérése érdekében az Alapszabályban részletezett módon kiván együttmőködni. (2) Mitglieder des Verbands können jene Selbstverwaltungen, Organisationen und Vereine werden, deren vertretungsbefugtes Organ (z.b. Bürger- (2) A Szövetség tagja lehet minden olyan önkormányzat, szervezet és egyesület, amelynek képviseletre jogosult szerve (pl. polgármester, Seite 7 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

8 meister, Obmann) eine Beitrittserklärung an den Präsidenten richtet. Diese Erklärung muss ferner Nachstehendes enthalten: elnök) egy belépési nyilatkozatot intéz az Elnökhöz. Ez a nyilatkozat továbbá az alábbiakat kell hogy tartalmazza: a) die Empfehlung von zwei Mitgliedern des Verbands; a) A Szövetség két tagjának ajánlását; b) die verbindliche Anerkennung der Statuten; b) Az alapszabály kötelezı erejő elfogadását; c) Bestimmte Unterlagen in Bezug auf die Organisation des Antragstellers jeweils in ursprünglicher Sprache und in Kanzleisprache ( 24 Abs (3) c) Bizonyos (a kérvényezı szervezetére vonatkozó) okiratokat eredeti nyelven és irodai nyelven ( 24 (3) bekezdés d) Zusicherung einer aktiven Teilnahme an der Arbeit des Verbandes; d) A Szövetség munkályában való aktív részvételre tett ígéretet; e) Zusicherung der Entrichtung des Jahresmitgliedsbeitrages. e) Az éves tagdíj befizetésére tett ígéretet. (3) Das Präsidium entscheidet auf seiner nächstfolgenden Sitzung über die Annahme des Beitritts des Antragstellers. Auch bei verspäteter Beschlussfassung stehen dem Antragsteller keine Rechte und Ansprüche zu. Der Beitritt kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. (3) A kérelmezı belépési szándékának elfogadásáról az Elnökség, a nyilatkozat beérkezését követı legközelebbi ülésen dönt. Elkésett döntéshozatalból is a kérelmezınek se joga, se igénye nem ered. A belépés indoklás nélkül megtagadható. (4) Das Sekretariat führt die Mitgliederevidenz des Verbandes. Es verständigt unverzüglich das Mitglied über dessen Eintragung in die Evidenz. Die Dauer der Mitgliedschaft ist zeitlich unbegrenzt. (4) A Szövetségi tagságról a Titkárság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba történt bejegyzésrıl az új tagot haladéktalanul értesítí. A Szövetségi tagság határozatlan idıre szól. 6. Beendigung der Mitgliedschaft 6. A tagság megszőnése (1) Die Mitgliedschaft erlischt durch (1) A tagság megszünik a) Verlust der Rechtspersönlichkeit (Abs (2), a) a jogi személyiség elvesztésével (2). bek), b) durch freiwilligen Austritt (Abs (3), b) önkéntes kilépéssel (3). bek), c) durch Zahlungsverzug (Abs (4), oder c) fizetési késedelemmel (4). bek), vagy d) durch Ausschluss (Abs (5). d) kizárással (5). bek). Seite 8 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

9 (2) Die Mitgliedschaft erlischt bei Verlust der Rechtspersönlichkeit mit ihrer Wirksamkeit oder an jenem Tag, an welchem dessen Wirkung dem Präsidenten nachweislich (schriftlich) zur Kenntnis gelangt; wobei der spätere Zeitpunkt maßgeblich ist. (2) A tagság a jogi személyiség hatályának megszőnésével ér véget vagy azon a napon, amikor ennek hatályosságáról az Elnök bizonyíthatóan (írásban) tudomást szerez. A késöbbi idıpont a mérvadó. (3) Im Falle des Austritts ist das Mitglied verpflichtet, seine Austrittsabsicht spätestens drei Monate vor dem Ende des Kalenderjahres schriftlich dem Präsidenten mitzuteilen. Die Mitgliedschaft erlischt am letzten Tag dieses Kalenderjahres. (3) Kilépés esetén a tag kilépési szándékát legalább három hónappal a naptári év vége elıtt írásban köteles bejelenteni az Elnökhöz. A tagság e naptári év utolsó napjával szőnik meg. (4) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn das Mitglied einer finanziellen Verbindlichkeit gegenüber dem Verband über 5 Monate lang trotz schriftlicher Zahlungsaufforderung und Aufklärung über die Rechtsfolgen nicht nachkommt. Mit dieser schriftlichen Zahlungsaufforderung ist eine Nachfrist von mindestens 1 Monat zu setzen. (4) A tagság megszünik, ha a tag a Szövetséggel szembeni fizetési kötelezettségének írásbeli fizetési felszólítás és a tagság megszünésérıl való tájékoztatás ellenére 5 hónappal hosszabb ideig nem tesz eleget. E irásbeli fizetési felszólítással egy legalább 1 hónapos póthatáridıt kell szabni. (5) Sofern ein Mitglied seine Pflichten aus den Statuten oder den Verbandsbeschlüssen nicht erfüllt (im folgenden: verbandsschädigendes Verhalten), ist jedes Mitglied berechtigt, sich an den Präsidenten zu wenden. Das Präsidium ist in weiterer Folge berechtigt, das verbandsschädigende Mitglied, schriftlich und unter Setzung einer Frist aufzufordern, das verbandsschädigende Verhalten einzustellen. Nach erfolglosen Verstreichen der Frist aus der Aufforderung ruhen die Rechte des verbandsschädigenden Mitglieds; diesfalls ist das Präsidium auch berechtigt, das Mitglied aus dem Verband auszuschließen. Das Mitglied darf innerhalb von 30 Tagen ab Zugang des Beschlusses die Revision des Ausschlussbeschlusses beim Verbandsgericht beantragen ( 22). Bis zu dessen Entscheidung ruhen seine Mitgliedschaftsrechte bei gleichzeitigem Fortbestehen seiner Mitgliedschaftspflichten. (5) Ha a tag nem teljesíti az Alapszabályból és a Szövetség határozataiból eredı kötelezettségeit (a továbbiakban: Szövetséget sértı magatartás), úgy bármelyik tag jogosult az Elnökhöz fordulni. Az Elnökség ezt követıenjogosult, a Szövetséget magatartásával sértı tagot irásban és határidı kiszabásával felszólítani, a Szövetséget sértı magatartás felhagyására. A felhívásban foglalt határidı eredménytelen lejárta után a Szövetséget magatartásával sértı tagjogait nem gyakorolhatja; az Elnökség ilyenkor jogosult a tagot a Szövetségbıl is kizárni. A tag a kizárását tartalmazó határozat feülvizsgálatát kérheti annak kézhezvételétıl számítva 30 napon belül a Szövetségi Bíróságnál 22. ). A döntésig a taga tagsági kötelezettségei fennállása mellett tagsági jogait nem gyakorolhatja. (6) Das Ausscheiden aus dem Verband entbindet nicht von der Erfüllung der bis zum Austrittszeitpunkt entstandenen Pflichten und Verbindlichkeiten, insbesondere von der Zahlung der laufenden Mitgliedsbeiträge. (6) A Szövetségbıl való kiválás a kilépés idıpontjáig keletkezett tartozások és kötelezettségek kiváltképp a folyamatos tagdíj megfizetése alól nem mentesít. Seite 9 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

10 7. Rechte der Mitglieder 7. A tagok jogai Die Rechte der Mitglieder des Verbands nach Maßgabe der Bestimmungen des Statuts: A Szövetség tagjainak jogai az Alapszabály rendelkezéseinek értelmében: (1) Seine Vertreter ( 11 Absatz (2)) können an der Generalversammlung des Verbands teilnehmen, können ihre Stimme abgeben, sich zum Wort melden, Anträge stellen und Vorschläge unterbreiten. (1) Képviselıik (11. (2). bekezdés) részt vehetnek a Szövetség Közgyőlésén és ott szavazhatnak, felszólalhatnak, indítványokat és javaslatokat terjeszthetnek elı. (2) Seine Vertreter ( 11 Absatz (2)) können wählen. Die organschaftlichen Vertreter können in die Organe oder Funktionen des Verbands gewählt werden (Bezeichnung des gewählten Vertreters im folgenden: Funktionär). (2) Képviselıik (11. (2). bekezdés) választhatnak. A tagok szervezeti képviselıi a Szövetség szerveibe és tisztségeibe választhatók (a megválaszott képviselı a továbbiakban: tisztségviselı). (3) Die Mitglieder können an der Tätigkeit und an den Veranstaltungen des Verbands teilnehmen, kann die Interessenvertretungs- und Interessensverwirklichungstätigkeit des Verbands in Anspruch nehmen. (3) A tagok részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, igényelhetik a Szövetség érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét. (4) Die Mitglieder können Fragen, Vorschläge an die Organe und Funktionäre des Verbands richten. Weiters können sie um Auskunft über die Tätigkeit des Verbands ersuchen. (4) A tagok kérdéseket, javaslatokat intézhetnek a Szövetség szerveihez, tisztségviselıihez, továbbá felvilágosítást kérhetnek a Szövetség tevékenységérıl. (5) Die Mitglieder können die Leistungen des Verbands abhängig von ihrer Art kostenlos, ermäßigt oder gegen vollständigen Kostenersatz, in Anspruch nehmen. (5) A tagok igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait, azok jellegétıl függıen ingyenesen, kedvesményesen vagy teljes térítés ellenében. Seite 10 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

11 8. Pflichten der Mitglieder 8. A tagok kötelezettségei Die Pflichten der Mitglieder sind: A Szövetség tagjainak kötelezettségei: (1) Die Mitglieder haben die Statuten einzuhalten (1) A Szövetség Alapszabályának tiszteletben tartása. (2) Die Mitglieder des Verbandes werden im Zuge von Aktivitäten, die es in dieser Eigenschaft ausüben, entsprechend den Beschlüssen der Generalversammlung und des Präsidiums vorgehen, und kooperieren bei der Durchführung der Beschlüsse. (2) A Szövetség tagjai e minıségben kifejtett tevékenysége során a Közgyőlés és az Elnökség határozatainak megfelelıen járnak el, és közremőködnek a határozatok végrehajtásában. (3) Die Mitglieder des Verbandes haben ihre Rechte aus dieser Eigenschaft nicht zu missbrauchen. (3) A Szövetség tagjai e minıségbıl eredı jogaival nem élnek vissza. (4) Die Mitglieder haben ihren Mitgliedbeitrag fristgerecht zu entrichten. (4) A tagdíj határidıben történı megfizetése. (5) Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre aktuellen Kontaktdaten, einschließlich einer aktuellen adresse dem Verband zu melden. (5) A tagok kötelesek megadni a Szövetségnek az aktuális elérhetıségi adataikat beleértve egy aktuális címet. (6) Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre bestimmten, aktuellen Unterlagen ( 5 Absatz (2) lit c)) in Bezug auf ihre Organisation jeweils in ursprünglicher Sprache und in Kanzleisprache ( 24 Abs (3)) dem Verband zu übermitteln. (6) A tagok kötelesek, bizonyos, aktuális okirataikat (5. (2) bekezdés c szakasz) szervezetükre vonatkozóan eredeti nyelven valamint irodai nyelven (24. (3) bekezdés) a Szövetségnek megküldeni. (7) Die Mitglieder sind zur regelmäßigen Mitarbeit bei der Arbeit der Organe des Verbandes und bei sämtlichen Tätigkeiten verpflichtet, für welche das Mitglied seine Mitarbeit zugesagt hat, sodass dadurch auch die Verwirklichung der Verbandsziele gefördert wird. (7) Rendszeres részvétel a Szövetség szerveinek munkájában és mindazon tevékenységben, amelyben a közremőködést a tag elvállalta, ezzel is elısegítve a Szövetség céljainak megvalósítását. (8) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Verbands nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Verbands Abbruch erleiden könnte. (8) A tagok kötelesek a Szövetség érdekeit képességükhöz mérten támogatni és mindent elkerülni, ami által a Szövetség hitele valamint célja kárt szenvedhet. Seite 11 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

12 9. Mitgliedsbeiträge 9. Tagdíjak (1) Die Höhe der Jahresmitgliedsbeiträge wird von der Generalversammlung nach freiem Ermessen festgesetzt. (1) Az évi tagdíjak mértékét a Közgyőlés szabadon állapítja meg. (2) Jedes Mitglied, wessen Mitgliedschaft zum 1. Jänner jedes Jahres besteht, ist zur Zahlung des Jahresmitgliedsbeitrages verpflichtet. Der Mitgliedsbeitrag ist spätestens am 28. Februar jedes Jahres fällig. Im Gründungsjahr des Verbandes haben die Gründer innerhalb von 30 Tagen ab der konstituierenden Generalversammlung den anteiligen Jahresmitgliedsbeitrag zu zahlen. Mitglieder, die nach der Verbandsgründung beitreten, haben innerhalb von 30 Tagen ab Verständigung über ihre Aufnahme in die Mitgliederevidenz den anteiligen Jahresmitgliedsbeitrag zu zahlen. (2) Minden tag köteles évi tagdíjat fizetni, mely tagsága minden év január 1.-én fenn áll. A tagdíjat legkésıbb minden év február 28.-áig be kell fizetni. A Szövetség alapításának évében az alapító tagoknak az alakuló Közgyőlés napját követı 30 napon belül az éves tagdíj arányos részét kell megfizetniuk. Azon tagok, akik a Szövetségbe az alapítást követıen lépnek be köteleseknyilvántartásba vételükrıl szóló értesítéstıl számított 30 napon belül az éves tagdíj arányos részét megfizetni. (3) Es ruht jedes Mitgliedschaftsrecht, insbesondere das Stimmrecht auf der Generalversammlung, für Mitglieder, die in Bezug mit der Zahlung ihres Mitgliedsbeitrages oder sonstiger finanzieller Verbindlichkeiten gegenüber dem Verband gänzlich oder teilweise in Verzug sind. (3) Azon a tagok esetében, akik tagdíjukkal vagy egyéb a Szövetséggel szemben fennálló fizetési kötelezettségükkel részben vagy teljesen hátralékban vannak, minden tagsági jog, különösen a Közgyőlésben lévı szavazati jog, nyugszik. (4) Ein Mitglied ist nicht berechtigt, mit allfälligen Gegenforderungen gegen die Ansprüche des Verbands auf Zahlung des Mitgliedsbeitrages oder sonstiger Verbindlichkeiten aufzurechnen. Einlangende Zahlungen eines Mitglieds sind ohne Berücksichtigung allfälliger Widmungen auf die älteste Schuld anzurechnen. (4) A tag nem jogosult arra, hogy esetleges ellenköveteléseit a Szövetség tagdíjkövetelésébe vagy egyéb követeléseibe beszámítsa. A tag beérkezı fizetését annak esetleges rendeltetése figyelembevétele nélkül a legrégebbi követelésbe kell beszámítani. 10. Organe und Funktionäre des Verbands 10. A Szövetség szervei és tisztségviselıi (1) Organe des Verbandes sind die Generalversammlung ( 10 und 11), das Präsidium ( 12 und 13), der Präsident ( 15), der Ehrenpräsident ( 16), die Kommissionen ( 17), die Kommission für Regionalentwicklung ( 18), die Regional- (1) A Szövetség szervei a Közgyőlés (11. és 12. ), az Elnökség (13. és 14. ), az Elnök (15. ), a Tiszteletbeli Elnök (16. ), a bizottságok (17. ), a Területfejlesztési Bizottság (18. ), a regionális csoportok (19. ), a Titkárság (20. ), a Seite 12 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

13 gruppen ( 19), das Sekretariat ( 20), der Sekretariatsleiter ( 20), die Finanzkontrollkommission ( 21) und das Verbandsgericht ( 22). Titkárságvezetı (20. ), A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság (21. ) és a Szövetségi Bíróság (22. ). (2) Der Ehrenpräsident und die Mitglieder der Finanzkontrollkommission und des Verbandsgerichtes sind Funktionäre, welche keine Vertreter eines Verbandsmitgliedes sein müssen. (2) A Tiszteletbeli Elnök, valamint a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság és a Szövetségi Bíróság tagjai tisztségviselık, akiknek nem szükséges, hogy tagok képviselıi legyenek. (3) Die Funktion eines Verbandsfunktionärs erlischt (3) A Szövetségi tisztségviselı megbízása megszőnik a) durch Tod, a) halállal, b) durch Beendigung der Mitgliedschaft jenes Mitgliedes, welchem der Funktionär zuzuordnen ist, b) azon tag tagságának megszőnésével, melyhez a tisztségviselı hozzárendelendı, c) durch Beendigung seiner organschaftlichen Vertretungsbefugnis in Bezug auf das Mitglied, c) az adott tag szervezeti képviseleti joga megszőnésével, d) durch einen statutarisch oder subsidiär durch einen Beschluss bestimmten Zeitablauf, d) az Alapszabályban vagy szubszidiáriusan a Szövetség határozataiban megszabott határidı lejártával, e) in Ermangelung einer statutarischen Bestimmung oder eines entsprechenden Beschlusses nach Ablauf von vier Jahren, e) Alapszabályi rendelkezés és megfelelı határozatok hiányában négy év lejártával, f) durch Abberufung oder f) visszahívás útján vagy g) durch Rücktritt. g) visszalépés útján. (4) Die Sitzungen der Organe können an jedem Ort innerhalb des Tätigkeitsgebietes des Verbandes ( 2 Abs 3) abgehalten werden. (4) A szervek üléseinek megtartása a Szövetség tevékenységi területén (2. 3. bek.) mindenhol lehetséges. (5) In Ermangelung anderer statutarischer Bestimmungen gilt: (5) Egyéb Alapszabályi rendelkezés hiányában: a) Die Sitzungen der Organe werden von ihrem jeweiligen Vorsitzenden schriftlich, per , per Telefax, oder (fern-) mündlich einberufen. a) A szervek üléseit az Elnökséget gyakorló tisztviselı hívja össze írásos úton, -, telefax útján vagy (telefonon) szóban. Seite 13 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

14 b) Für die rechtzeitige Einberufung zu Sitzungen des Verbandes ist wenn diese schriftlich erfolgt die Postaufgabe bzw. das Sendedatum maßgeblich. Wenn die Einberufung mündlich erfolgt ist der Tag der Mitteilung maßgeblich. b) A szervek üléseinek idıbeni összehívását illetıen, amennyiben az írásban történik a feladási illetve küldési dátum-, ha szóban történik a közlés napja az irányadó. c) Die Organe fassen ihre Beschlüsse in offener Abstimmung und mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des jeweiligen Vorsitzenden den Ausschlag. c) A szervek határozatait nyílt szavazással és egyszerő szótöbbségel hozzák; szavazategyenlıség esetén az Elnökséget gyakorló tisztviselı szavazata a döntı. d) Ein Organ ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder zeitgerecht eingeladen wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist, wobei jedenfalls der Vorsitzende oder ein von ihm hierzu bestimmter Funktionär anwesend sein muss. d) Egy szerv határozatképes, amennyiben annak minden tagját az ülésre idıben meghívták és a tagoknak legalább fele a megbeszélésen jelen van. A szerv határozatképességéhez az ülésenaz Elnökséget gyakorló tisztviselınek vagy egy általa errekijelölt tisztségviselınek jelen kell lennie. e) Die Präsidiumsmitglieder können jederzeit, jedoch nicht zu Unzeit, schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Präsidenten zu richten. e) Az Elnökségi tagok lemondásukat írásos úton az erre alkalmatlan idıpontokat kivéve bármikor beadhatják. A lemondást az Elnöknek kell beadni. f) Funktionäre versehen ihre Funktionen ehrenamtlich neben allfälligem Kostenersatz. f) A tisztségviselık tisztségüket tiszteletbelimegbízatás keretében látják el, eseti költségtérítés mellett. g) Die Funktionäre können wiedergewählt werden. g) A tisztségviselı újraválasztók. 11. Die Generalversammlung 11. A Közgyőlés (1) Die Generalversammlung ist die Mitgliederversammlung im Sinne des Vereinsgesetzes; sie wird vom Präsidenten einberufen. (1) A Közgyőlés az egyesületi törvény értelmében a taggyőlés; az Elnök hívja össze. (2) Das oberste Organ des Verbands ist die Generalversammlung, sie ist das Gremium der organschaftlichen Vertreter (Bürgermeister, Obleute) der Mitglieder. Davon abweichend können die organschaftlichen Vertreter von Selbstverwaltungen nur durch andere, schriftlich bevollmächtigte organschaftliche Vertreter von Selbstverwaltungen (2) A Szövetség legfelsıbb szerve a Közgyőlés, a tagok szervezeti képviselıinek testülete (polgármesterek, elnökök;). Ettıl eltérıen az önkormányzatok szervezeti képviselıit csak írásban megbízott más önkormányzatok szervezeti képviselıi képviselhetik Az egyesületek és szervezetek szervezeti Seite 14 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

15 vertreten werden. Die Vertretung von organschaftlichen Vertretern von Vereinen und Organisationen ist durch sonstige, schriftlich bevollmächtigte Vertreter zulässig. (im folgenden einheitlich: Vertreter). képviselıinek képviselete más írásban meghatalmazott képviselık által is megengedett. (3) Jeder Vertreter hat eine Stimme (3) Minden képviselı egy mandátummal rendelkezik. (4) Für den Fall, dass die Zahl der Mitglieder des Verbands zweihundert übersteigt, ist die Generalversammlung verpflichtet, die Statuten des Verbands, inbesondere den 1. und 2. Absatz dieses Paragraphen, abzuändern und eine Delegiertenversammlung als oberstes Organ des Verbands einzurichten. (4) Abban az esetben, ha a Szövetség tagainak száma a kétszázat meghaladja, a Közgyőlés köteles módosítani a Szövetség Alapszabályát, különösen e szakasz (1). és (2). Bekezdését, és a Szövetség legfelsıbb szerveként létrehozni a Küldöttgyőlést. (5) Die Generalversammlung wird bei Bedarf, mindestens jedoch einmal pro Jahr einberufen. Die Generalversammlung ist auch dann einzuberufen (außerordentliche Generalversammlung), wenn dies die Finanzkontrollkommission oder 10 % der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich, unter Angabe der Tagesordnung und des Zeitpunktes beim Präsidenten beantragen. (5) A Közgyőlést szőkség szerint, de legalább évenként egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyőlést össze kell hívni akkor is (renkivüli Közgyőlés), ha a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság illetve a szavazásra jogosult tagok 10 %-a a Közgyőlés összehívását írásban, az indok, a napirendi pontok és az idıpont megjelölése mellett az Elnöknél inditványozza. (6) Der Präsident muss die außerordentliche Generalversammlung spätestens vier Wochen nach Zugang des Antrages einberufen und binnen weiterer vier Wochen abhalten. (6) Az Elnöknek a rendkívüli Közgyőlést legkésıbb négy héttel a kérvény kézhezvétele után kell összehívnia és további négy héten belül kell megtartania. (7) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident. Eine Weiterdelegierung des Vorsitzrechtes ist möglich. Bei Verhinderung des Präsidenten und des delegierten Vorsitzenden führt das älteste anwesende Mitglied des Präsidiums den Vorsitz. Wenn auch die Präsidiumsmitglieder verhindert sind, so führt der an Jahren älteste anwesende Vertreter den Vorsitz. (7) Az Elnökséget a Közgyőlésben az Elnök, látja el. Az elnöklés joga tovább delegálható. Az Elnök és a delegált Elnökséget gyakorló akadályoztatása esetén a korban legidısebb jelenlévı Elnökségi tag látja el az Elnökséget. Az Elnökségi tagok távolléte esetén a korban legidısebb jelenlévı képviselı látja el az Elnökséget. (8) Der Vorsitzende eröffnet und schließt die Versammlung, stellt die Anzahl der stimmberechtigten Anwesenden fest, leitet die Beratung, erteilt das Wort, bringt die Anträge zur Abstimmung und stellt deren Ergebnis fest. (8) Az elnökséget gyakorló nyitja meg és rekeszti be a győlést, állapítja meg a jelenlévı szavazatra jogosultak számát, vezeti a tanácskozást, adja meg a szót, bocsájtja az indítványokat szavazásra és állapítja meg azok eredményét. Seite 15 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

16 (9) Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vertreter der Mitglieder anwesend ist. Die wegen der Beschlussunfähigkeit vertagte Generalversammlung kann sogar auf einen um zwei Stunden späteren Zeitpunkt nochmals einberufen werden. Im Fall der zweiten Einberufung ist die Generalversammlung in Bezug auf die Angelegenheiten der ursprünglichen Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. Auf diesen Umstand hat auch die Einladung zu der Generalversammlung hinzuweisen. (9) A Közgyőlés határozatképes, ha a tagok képviselıinek több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyőlést akár ugyanazon napra két órával az elhalasztott Közgyőlés után ismételten össze lehet hívni. A másodszori összehívás során a Közgyőlés az eredeti napirenden szereplı kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ezt a körülményt a Közgyőlésre szóló meghívónak is tartalmaznia kell. (10) Die Einladung zur Generalversammlung ist den Mitgliedern mindestens 15 Tagen vor der Generalversammlung in einem gedruckten Brief oder in Form eines elektronischen Briefes samt den Beratungsgegenständen der Generalversammlung zuzustellen (10) A Közgyőlésre szóló meghívót a Közgyőlés elıtt legalább 15 nappal kell nyomtatott levél vagy elektronikus levél formájában megküldeni a tagoknak, a tárgyalásra kerülı elıterjesztésekkel együtt. (11) Die Generalversammlung fasst ihre Entscheidungen in Form von Beschlüssen. Die Abstimmung erfolgt mit den in den Statuten festgehaltenen Ausnahmen offen und mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimmen und bleiben bei der Ermittlung des Beschlussergebnisses außer Betracht. Im Falle von Stimmengleichheit wird die wiederholte Abstimmung verordnet. Wenn auch dann Stimmengleichheit vorliegt, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. (11) A Közgyőlés döntéseit határozatok formájában hozza. A szavazás az Alapszabályban rögzített kivételekkel nyíltan és a jelenlévı tagok egyszerő szótöbbséggel történik. A szavazástól való tartózkodások nem számítanak szavazatnak és a határozathozatal eredményének a megállapításánál figyelmen kívül maradnak. Szavazategyenlıség esetén újbóli szavazás elrendelésére kerül sor. Ha akkor is szavazategyelıség állna fenn, az elnökséget gyakorló szavazata dönt. (12) Die Generalversammlung kann im Falle von Personalfragen die geheime Wahl auf Antrag eines seiner Mitglieder ohne gesonderte Diskussion mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen. (12) A Közgyőlés bármlely tagjának javaslatára a Közgyőlés külön vita nélkül személyi kérdésekben, egyszerő szótöbbséggel elrendelheti a titkos szavazást. (13) Die Genehmigung des Rechnungsabschlusses und die Entlastung von Präsident und Präsidium ist nur nach Prüfung des Rechtenschaftsberichtes und auf Antrag der Finanzkontrollkommission zulässig. (13) A zárszámadási jelentés elfogadása valamint az Elnök és az Elnökség felmentvénye csak a számadási jelentés vizsgálatát követöen a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság kérvénye alapján megengedett. (14) Die Generalversammlung entscheidet über die Änderung der Statuten und über die Auflösung (14) A Közgyőlés az összes tag kétharmados többségével, nyílt szavazással dönt az Alapszabály Seite 16 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

17 des Verbandes in offener Abstimmung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder. Sofern das Statut mit einstimmiger Unterstützung des Präsidiums geändert werden soll, reicht in der Generalversammlung auch die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. módosításáról és a Szövetség feloszlatásáról. Amennyiben az alapszabály módosítása az Elnökség egyhangú támogatását élveziaz Alapszabály módosításához a Közgyőlésen a jelenlévı tagok egyszerő szótöbbsége elégséges. (15) Über die Wahl und die Abberufung des Präsidenten, des Präsidiums, des Ehrenpräsidenten, der Kommissionen und der Mitglieder der Kommission für Regionalentwicklung entscheidet die Generalversammlung in geheimer Abstimmung. (15) Az Elnök, az Elnökség, a Tiszteletbeli Elnök, a bizottságok és a Területfejlesztési Bizottság tagjai megválasztásáról és visszahívásáról a Közgyőlés titkos szavazással dönt. (16) Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung - können nur zu der Tagesordnung gefasst werden. (16) Érvényes határozatokat - kivéve a rendkívüli Közgyőlés összehívására vonatkozókat - csak a napirendi pontokat illetıen lehet hozni. 12. Aufgabenbereich der Generalversammlung 12. A Közgyőlés feladatköre Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe az alábbi feladatok tartoznak: a) die Änderung der Verbandsstatuten. a) A Szövetség Alapszabájának módosítása. b) Die Festlegung des Arbeitsprogrammes des Verbandes und seiner Hauptaufgaben. b) A Szövetség munkaprogramjának valamint fı feladatainak meghatározása. c) die Annahme und Änderung einer Geschäftsordnung (im folgenden abgekürzt: GO) c) A Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (a továbbiakban rövidítve: SzMSz), az Elnökség ügyrendjének elfogadása és módosítása. d) die Beschlussfassung über den Voranschlag des Verbandes. d) A Szövetség éves költségvetésének elfogadása. e) die Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses des Verbandes auf Antrag der Finanzkontrollkommission. e) A Szövetség számadás és a zárszámadásnak átvétele és engedélyezése a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság kérelmezésére. f) die Entlastung des Präsidenten und des Präsidiums auf Vorschlag der Finanzkontrollkommission. f) A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság kérelmezésére az Elnök és az Elnökség felmentvényezése Seite 17 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

18 g) die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages. g) A tagdíj meghatározása. h) die Festsetzung der Kostenersatzrichtlinien des Präsidiums. Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen dem Verband und Präsidiumsmitgliedern bzw den Mitgliedern der Finanzprüfungskommission. h) Az Elnökség tagjainak költségtérítési szabályzat megállapítása. Az Elnökség tagjai és a Pénzügyi Ellenörzı Bizottság tagjai között a Szövetséggel kötött jogügyletek engedélyezése. i) die Wahl und Enthebung des Präsidenten, der Mitglieder des Präsidiumes, des Ehrenpräsidenten, und der Mitglieder der Finanzprüfungskommission. i) A Szövetség Elnökének, az Elnökség tagjainak, a Tiszteletbeli Elnökének, A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása. j) die Errichtung und die Auflösung der Kommissionen und der Kommission für Regionalentwicklung, Wahl und Abberufung ihrer Mitglieder und Obleute j) A bizottságok és a Területfejlesztési Bizottság létrehozása és megszüntetése; tagjaik és elnökjeik megválasztása és visszahívása. k) Ehrungen oder Begründung von Ehrentiteln. k) Kitüntetés vagy kitüntetı cím alapítása. l) die Beschlussfassung über die freiwillige Auflösung des Verbandes, über die Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Organisationen, Gründung von Wirtschaftsgesellschaften. l) A Szövetség önkéntes feloszlásának, más társadalmi szervezetekkel való együttmőködésének kimondása, gazdasági társaságok alapítása. m) die Beratung und die Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Angelegenheiten. m) egyéb napirenden szereplı ügyek megvitatása valamint az azokkal kapcsolatos határozathozatalok. 13. Das Präsidium 13. Az Elnökség (1) Das Präsidium ist das Leitungsorgan des Verbands. Die Funktionsdauer des Präsidiums und seiner Mitglieder beträgt vier Jahre. (1) Az Elnökség a Szövetség irányító szerve. Az Elnökség és tagjai hivatali ideje négy év. (2) Soweit die Zahl der Verbandsmitglieder 100 (einhundert) nicht übersteigt, besteht das Präsidium neben dem Präsidenten aus 2 weiteren Präsidiumsmitgliedern, ohne Rücksicht auf die Herkunft der Funktionäre in Bezug auf ihre Region oder ihren Staat. Übersteigt die Zahl der (2) Amíg a Szövetség taglétszáma 100 (egyszáz) alatt van, az Elnökség az Elnökön kívül még 2 Elnökségi tagból áll,függetlenül a tisztségviselık származásától vonatkozóan a régiójukra vagy az országukra. Ha a Szövetség tagjainak a száma túllépi a 100-at, az Elnökség az Elnökbıl és 10 Seite 18 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

19 Verbandsmitglieder 100, besteht das Präsidium aus dem Präsidenten und 10 weiteren Präsidiumsmitgliedern. In diesem Fall ist in der GO näher zu regeln, wie die Präsidiumsmitglieder aus welcher Region beziehungsweise aus welchem Staat gewählt werden können. további Elnökségi tagból áll. Ebben az esetben az SzMSz-ben részletezni kell, mely vidékröl illetve mely országból mennyi Elnökségi tag választható. (3) Das Präsidium wird von der Generalversammlung gewählt. Die Generalversammlung kann bei Ausscheiden eines Präsidiumsmitgliedes an seiner Stelle ein anderes Präsidiumsmitglied bis zum Ende der Funktionsperiode der übrigen Präsidiumsmitglieder wählen. Fällt das Präsidium ohne Ergänzung durch Neuwahl überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, ist jedes Mitglied der Finanzkontrollkommission verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Präsidiums einzuberufen. Sollten auch die Mitglieder der Finanzprüfungskommission handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Präsidiums einzuberufen. (3) Az Elnökséget a Közgyőlés választja. Egy Elnökségi tag kiválása esetén a Közgyőlés e tag helyébe a maradék Elnökségi tagok hivatali idejének lejártáig egy másik tagot választhat. Ha az Elnökség pótválasztás révén nem egészül ki illetve teljesen vagy beláthatatlan idıre kiesik, a Pénzügyi Ellenörzı Bizottság mindegyik tagja köteles haladéktalanul egy rendkívüli Közgyőlést az Elnökség újraválasztásának céljából összehívni. A Pénzügyi Ellenörzı Bizottság tagjai hiánya- illetve cselekvıképtelensége esetén minden rendes tag, aki e szükségállapotot felismeri, köteles azonnal egy rendkívüli Közgyőlést az Elnökség újraválasztásának céljából összehívni. (4) Während des Bestehens des dreipersonalen Präsidiums ist es bei Anwesenheit des Präsidenten und eines Präsidiumsmitglieds beschlussfähig. (4) A háromtagú Elnökség fennállásáig, az Elnökség az Elnök és egy Elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes. (5) An den Sitzungen des Präsidiums nehmen der Generalsekretär sowie die vom Präsidenten eingeladenen Funktionäre und Vertreter mit beratender Stimme teil. (5) Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Titkárságvezetı, valamint az Elnök által meghívott tisztségviselık és képviselık. (6) Das Präsidium kann Fachleute beauftragen und Arbeitsgruppen bilden. (6) Az Elnökség szakértıket bízhat meg és munkacsoportokat létesíthet. (7) Das Präsidium tagt bei Bedarf, mindestens jedoch vier Mal im Jahr. Die Einberufung und den Vorsitz obliegt dem Präsidenten oder einem von ihm hierzu bestimmten Mitglied des Präsidiums. Das Präsidium ist verpflichtet, die Mitglieder über alle Entscheidungen gemäß den Bestimmungen der GO zu informieren. (7) Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tart ülést. Az Elnökségi ülést az Elnök vagy egy általa ehez kijelölt Elnökségi tag hívja össze és vezeti. Az Elnökség minden döntésrıl köteles tájékoztatni a tagokat az SzMSzben meghatározottak szerint. Seite 19 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

20 (8) Eine außerordentliche Präsidiumssitzung ist bei Bestehen eines dreipersonalen Präsidiums auf Vorschlag von zwei, bei Bestehen eines elfpersonalen Präsidium auf Vorschlag von vier Präsidiumsmitgliedern einzuberufen. (8) Háromtagú Elnökség esetén két, tizenegy tagú Elnökség esetén négy Elnökségi tag javaslatára kell az Elnökség rendkivüli ülését össze hívni. (9) Das Präsidium kann (nach Maßgabe weiterer Bestimmungen) auch auf schriftlichem, elektronischem oder fernmündlichen Wege Beschlüsse fassen (im folgenden: Fernbeschlüsse). Hierfür hat das jeweilige Präsidiumsmitglied seinen Antrag nachweislich in die Sphäre der weiteren Präsidiumsmitglieder zu übermitteln. Gleichzeitig hat es ihnen eine angemessene, einheitliche Frist zur Entscheidung einzuräumen, Widerspricht ein Präsidiumsmitglied der Fernbeschlussfassung zum gegenständlichen Antrag oder stimmt es inhaltlich dagegen, ist die Beschlussfassung darüber ausgesetzt und der Antrag ist auf der nächsten Präsidiumssitzung zu behandeln. (9) Az Elnökség (további rendelkezések értelmében) írásos, elektronikus vagy telefax útján is határozatokat hozhat (a továbbiakban távhatározat). Ezért a mindenkori elnökségi tagnak kérvényét igazolhatóan a további elnökségi tag szférájába kell eljuttatnia. Ezzel egyidejőleg egy méltányos egységes határidıt kell a döntéshozatalra vonatkozóan szabni. Ha egy elnökségi tag a tárgyi kérvény távhatározat útján történı elbírálását ellenzi vagy a kérvény tartalma ellen szavaz, abban az esetben a kérvényre vonatkozó határozathozatal felfüggesztésre kerül és a kérvényt a következı elnökségi ülésen kell megtárgyalni. (10) Die Präsidiumsmitglieder können ihre Funktionsbezeichnung auf der offiziellen Korrespondenz anführen. (10) Az Elnökség tagjai tisztségük címét hivatalos levelezésükön feltüntethetik. (11) Die Präsidiumsmitglieder können bei sonstiger allfälliger Schadenersatzpflicht entgeltliche Rechtsgeschäfte mit dem Verband nur nach vorheriger Genehmigung durch die Generalversammlung abschließen. (11) Az Elnökség tagjai a Szövetséggel viszterhes jogügyleteket csak a Közgyőlés elızetes hozzájárulásával köthetnek máskülönben kártérítésre kötelezhetık. (12) Jedes Präsidiumsmitglied ist berechtigt, an allen Sitzungen der Kommissionen ( 17), der Kommission für Regionalentwicklung ( 19) und der Regionalgruppe ( 18) wenn es dem betreffenden Organ nicht angehört: nur mit beratender Stimme teilzunehmen. (12) Mindegyik Elnökségi tag jogosult, a bizottságok (17. ), a Területfejlesztési Bizottság (19. ) valamint a reginális csoportok (18. ) ülésein amennyiben nem tagja az illetı szervnek: csak tanácskozási joggal részt venni. (13) Die Präsidiumsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Präsidenten, im Falle des Rücktrittes des Präsidenten oder gesamten (13) A Elnökségi tagok lemondásukat írásos úton mindenkor beadhatják. A lemondást az Elnöknek, az Elnök vagy az egész Elnökség lemondásának esetén a Közgyőlésnek kell beadni. A lemondás Seite 20 von 31 Fassung / Verzió: oldal, összesen: 31

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG

BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG amely egyrészről az név: székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviseli: mint Bérbeadó (a továbbiakban: a Bérbeadó ), másrészről

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. május 11-én, 11.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: 1121 Budapest, Mártonhegyi

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS. S z ó b e l i J e g y z é k

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS. S z ó b e l i J e g y z é k BGBl. III - Ausgegeben am 31. Mai 2011 - Nr. 91 1 von 6 NEM HIVATALOS FORDÍTÁS Ikt.sz. Budapest-ÖB/KONS/1598/2010 S z ó b e l i J e g y z é k Az tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2006. május 26-tól 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Lead Partner Seminar Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Sopron, 18.04.2012 Projektänderungen / Projekt módosítások Lóránth Kinga Joint Technical Secretariat 18.04.2012 Reporting Seminar

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Seite 2 von 12. Terjesztőpartner és WellStar a továbbiakban együttesen szerződő felek vagy Felek.

Seite 2 von 12. Terjesztőpartner és WellStar a továbbiakban együttesen szerződő felek vagy Felek. Wellstar GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe/ Wellstar GmbH & Co. KG Filialbetrieb in Ungarn Andrássy út 121., 1062 Budapest Cg./Hr. Nummer: 01 17 000575/6 Magyar adószám / ungarische Steuernummer:

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AUFTRAGSVERTRAG

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AUFTRAGSVERTRAG MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AUFTRAGSVERTRAG M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A U F T R A G S V E R T R A G amely egyrészről a név: székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1. Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1. Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1 1 Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015 1 Beszerzési Szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya Jelen szabályzat

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Modell megnevezések széria P00 széria P00 széria P300 széria P400 3 széria P500 3 Méretfüggő kivitelek 3 Díszítő elemek iránya 4 Nemesacél lizénák 4 Fa dekor 5 Beton design 6 Szín logika

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 1. szöveg Stellenausschreibung Die Landeshauptstadt München sucht Juristinnen/Juristen I. Sie erwartet ein vielfältiges Aufgabenfeld. In ihrer täglichen Arbeit sind Juristinnen und Juristen bei der Stadt

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Budapest, 7. September 2012 Tűzvédelem az elektrotechnikában A tűzvédelmi tervezővel szemben

Részletesebben

Satzung des Vereins. DU_130305_12_14.qxd 17.03.2005 20:51 Seite 228

Satzung des Vereins. DU_130305_12_14.qxd 17.03.2005 20:51 Seite 228 DU_130305_12_14.qxd 17.03.2005 20:51 Seite 228 Satzung des Vereins Allgemeine Bestimmungen 1 Name des Vereins: Német-diplomások Egyesülete (Verein Deutscher Akademiker aus Ungarn e.v.) (im Weiteren: Verein)

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az 1919. évi VI. néptörvény a magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról

Az 1919. évi VI. néptörvény a magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról Az 1919. évi VI. néptörvény a magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról 1.. A Magyarországon lakó német ajkú magyar állampolgárok egységes nemzetet alkotnak, amely önrendelkezési jogát

Részletesebben

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya (A 2008. november 8. napján megtartott közgyőlés 5/2008. 11. 08. kgy. határozatával elfogadott

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben