Kvantitatív és kvalitatív spektroszkópiai módszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kvantitatív és kvalitatív spektroszkópiai módszerek"

Átírás

1 Kvantitatív és kvalitatív spektroszkópiai módszerek Galbács Gábor KORSZERŰ SPEKTROSZKÓPIAI TECHNIKÁK/MÓDSZEREK Az állatkert lakói A következőkben nehány korszerű spektroszkópiai méréstechnikáról illetve mérési módszerről lesz szó. A tárgyalás szükségképpen önkényes kiválasztáson alapul, hiszen a módszerek/technikák köre olyan széles, hogy a teljes ismertetés egy gy önálló előadás-sorozatatot megtöltene. g A kiválasztás célja az volt, hogy egyaránt illusztráljuk a molekula- és atomspektroszkópiai, laborbeli illetve terepi (távoli) mérési lehetőségeket, valamint a kvalitatív és kvantatitív alkalmazásokra (nem pedig szerkezetvizsgálatra) használt módszereket. A spektroszkópiai módszerek újszerű, egyedi detektálási módot valósítanak meg. A spektroszkópiai technikák csoportjába olyan eljárások tartoznak, amelyek megnövelik egyes, már ismert spektroszkópiai módszerek teljesítőképességét. teljesítőképességét WM DLAS SPRS FTIR ATR LIBS LA CS HR AAS ICP MS CRDS PAS LIDAR TDLAS 1

2 DERIVÁLÁS A KVALITATÍV SPEKTROSZKÓPIÁBAN Alkalmazás Amint azt más analitikai módszereknél (pl. termikus módszerek) már láttuk, úgy a kvalitatív spektrumok esetében is előnyös a deriválás; a derivált spektrum finom részleteket is felfed. HULLÁMHOSSZ MODULÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Egy hangolható lézer segítségével egy másik újszerű, a jel/zaj viszony (és így a kimutatási képességek) javítását lehetővé tevő abszorpciós spektroszkópiai technikát, a hullámhossz-modulációs technikát is be lehet vetni. A módszer lényege, hogy a fényforrás hullámhosszát (frekvenciáját) periodikusan oly módon változtatjuk, hogy a moduláció amplitúdója lefedje a mérendő komponens abszorpciós csúcsának szélességét. Ezzel a megoldással, amint az alábbi ábra is mutatja, lényegében az abszorpciós jelet a moduláció vivőfrekvenciájára ültetjük rá. Ha a detektorunk ezek után elektronikusan csak a moduláció frekvenciáján erősít (lock-in erősítő), akkor máris megszabadultunk a detektorjelet hagyományosan terhelő mindenféle más frekvenciájú zajtól.

3 HULLÁMHOSSZ MODULÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA A jelképzés Nincs háttérabszorpció Van háttérabszorpció HULLÁMHOSSZ MODULÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Jellemzők A hullámhossz-modulációs jel detektálása tehát a lock-in erősítőnek a moduláció frekvenciájának kétszeresére állításával célszerű (második derivált). A modulációt általában néhány khz frekvenciával végzik. Ez a technika a követező előnyökkel rendelkezik: a jel/zaj viszony lényegesen javul, ami miatt a kimutatási határ jelentősen lecsökken (10-6 AU) lineárisan változónak tekinthető háttérjelek korrekciója automatikusan megtörténik a spektrumvonal látszólagos szélessége csökken, ami zsúfolt spektrumok kvalitatív kiértékelésénél előnyös a lézerfény abszorpciós csúcsra való hangolását kisebb pontossággal elegendő megtenni

4 FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Matematikából ismert a Fourier tétel, ami leegyszerűsítve kimondja, hogy bármilyen periódikus függvény tetszőleges pontossággal közelíthető színusz és koszínusz függvények soraként: ahol FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Az előbb látható görbe (spektrumrészlet) esetében, amint az alábbi ábra illusztrálja, nyolc tagig kell csak a sorfejtést elvégezni ahhoz, hogy tűrhető pontossággal visszakapjuk a jelalakot.

5 FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Persze adódnak a kérdések, hogy 1.) hogyan tudjuk meghatározni az együtthatók értékét matematikailag? 2.) hogyan lesz ebből spektroszkópia? Az elsőre válasz az, hogy létezik hatékony numerikus algoritmus, mégpedig több is. Az első ilyen algoritmus Cooley és Tukey Radix-2 FFT algoritmusa (1977) volt, ami 2 n véges számú adatponttal reprezentált görbék leírására alkalmas. A kód igazán rövid és gyors. A második kérdésre pedig a választ az interferometrikus spektrométerek adják meg. Valkó, Vajda: Műszaki-tudományos feladatok megoldása személyi számítógéppel, Műszaki Könyvkiadó, FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Az interferometrikus spektrométerek működésének megértéséhez előbb emlékezetünkbe kell idéznünk a hullámtanban megismert törvényszerűségeket a koherens harmonikus hullámok interferenciájára vonatkozóan: Úthossz különbség: n λ Úthossz különbség: n λ/2

6 FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Az interferométer Az interferometrikus elrendezésű spektrométerekben (alább a Michelson típus látható) egy folytonosan mozgó tükör idéz elő interferenciát a detektor helyén (a detektor az eredményhullám intenzitását méri): A két hullám közötti úthossz-különbség a retardáció (δ); ha ez n λ/2, akkor a detektor nulla fényintenzitást mér (destruktív interferencia). A fényintenzitást a retardáció függvényében mutató grafikon az interferogram. FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA A legegyszerűbb esetben, amikor monokromatikus fény érkezik a fényforrásból, megmutatható, hogy az interferogram intenzitásai felírhatók: ahol ν a hullámszám (1/λ), B( ν) pedig egy skálázó tényező, ami a műszerkonstansokat (pl. nyalábosztó transzmissziója, tükrök reflexiója, detektor érzékenysége, stb.) tartalmazza. Az interferogram Fourier transzformáltja lesz a spektrum, ami a komponens hullámok hullámszámát fogja megadni (itt ez = 2):

7 FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Mivel a mintát a detektor elé helyezzük, ezért az FT spektrum a fényforrás folytonos spektrumát adja vissza, mínusz a minta spektruma (azok a hullámszámok maradnak meg, amelyeket a minta nem nyel el). FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Egy transzmissziós FT spektrum felvétele a vakminta (küvetta és oldószer) interferogramját felvesszük és annak FT spektrumát meghatározzuk a minta interferogramját felvesszük és annak FT spektrumát meghatározzuk a mintaspektrum és a vakminta spektrumának hányadosa adja a transzmissziós spektrumot

8 FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Egy polisztirol film FTIR spektruma FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Az FT-IR spektroszkópia gyakorlata a spektrumot mérés átlagából határozzák meg. A jel/zaj viszony sokkal jobb, mint a hagyományos diszperziós berendezéseké! az adatgyűjtésnek a tükör mozgatásával való szinkronizálását egy lézer segítségével érik el (szubmikronos lépésekben történő mozgatásról, kb. 2 mm/s sebességről és kb. 4096/s adatgyűjtési sebességrőlvanszó) az interferometrikus spektrométert a rövidebb hullámhosszúságú UV/Vis tartományban nem realisztikus ik építeni, ezért csak az IR tartományban használatos a nyalábosztó a közepes IR tartományban ( cm -1 ) egy Ge bevonattal ellátott KBr kristálylap, és a spektrométer belsejét szárított nitrogénnel szokás kiöblíteni a H 2 O és CO 2 nyomok eltüntetésére Az interferometrikus (FT) spektrométerek annyival jobbak, hogy ma már hagyományos diszperziós IR spektrométert gyakorlatilag nem lehet vásárolni!

9 FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Diszperziós és FT IR spektrumok felbontásának összehasonlítása Diszperziós IR spektrométer (1962) FTIR spektrométer (1966) FTIR spektrométer (1969) FTIR spektrométer (1975) CSILLAPÍTOTT TELJES REFLEXIÓ SPEKTROSZKÓPIA (ATR) Az attenuated total reflectance spectrocopy (ATR) az evaneszcens (evanescent) hullámtér jelenlétét használja ki a teljes optikai visszaverődés konfigurációja esetén vékonyrétegek és filmek spektroszkópiás mérésére. Fi ik i ö é k i kö lik h ké kö h á á EM h llá Fizikai törvények ugyanis megkövetelik, hogy két közeg határán az EM hullám intenzitásában nem lehet szakadás, vagyis a sugárzás egy kis része teljes visszaverődés esetén is behatol a kisebb törésmutatójú közegbe, ahol az intenzitás exponenciálisan elhal. A behatolás mélysége tipikusan a néhányszáz nm tartományba esik, ami elegendő ahhoz, hogy a határrétegre felvitt vékonyréteg sok kémiai molekulájával interakcióba lépjen, vagyis azokon spekroszkópiai mérést lehessen végrehajtani.

10 CSILLAPÍTOTT TELJES REFLEXIÓ SPEKTROSZKÓPIA (ATR) Alkalmazás Az ATR mérési elv különösen alkalmas tehát vékonyrétegek/filmek (pl. polimer, makromolekulák, stb.) spektroszkópiás vizsgálatára, amelyek nemigen tölthetők küvettába (mint a gázok és folyadékok) vagy préselhetők pasztillába (mint a porított szilárd minták). A koncepciót alkalmazzák mind az UV/Vis, mind az IR tartományban. Az alábbi alkalmazás Cu 2+ ionok ioncserélő membránban való megkötése utáni ATR elvű mérését illusztrálja. FELÜLETI PLAZMON REZONANCIA SPEKTROSZKÓPIA A surface plasmon resonance (SPR) spektroszkópia szintén a teljes visszaverődéssel összefüggő speciális spektroszkópiai módszer. A technika azon a jelenségen alapul, hogy ha a teljes visszaverődés egy optikai elem (szigetelő) és egy nagyon vékony (10 nm nagyságrend, a behatolási mélységnél lényegesen kisebb!) fémes vezető réteg határán következik be, akkor a fémben az evaneszcens hullámok az elektronok oszcillációját idézik elő. Egy speciális szög alatt a hullám fémben való elnyelődésének maximuma van, ilyenkor a visszavert fény intenzitása minimális. Ennek a völgypontnak a szögfüggése meghatározható, síkban poláros fény alkalmazásával akár 10-5 fok érzékenységgel is.

11 FELÜLETI PLAZMON REZONANCIA SPEKTROSZKÓPIA Alkalmazás Ha most a fémréteg túloldalára vékony kémiai réteget viszünk fel kémiai kötésben, akkor az az evaneszcens hullámok által érzékelt törésmutató megváltozik, ami az SPR szög értékét kismértékben eltolja. A törésmutató a koncentráció függvénye, így mennyiségi meghatározás lehetséges, pl. bioszenzor hozható létre. A kémiai réteg lehet pl. antitest vagy antigén, DNS és RNS, stb. A mellékelt ábrák NAD + (nikotinamid adenin dinukleotid) szelektív meghatározásának példáját mutatják be molekuláris lenyomatot tartalmazó polimer segítségével (MIP, molecularly imprinted polymer) TÖBBSZÖRÖZÖTT ÚTHOSSZÚ ABSZORPCIÓS SPEKTROSZKÓPIA Gázok abszorpciós spektroszkópiai mérésének többé-kevésbé evidens jelnövelő technikája a többszörös visszaverődésen alapuló spektroszkópiai elrendezés (multi-pass absorption spectroscopy), amikor a gerjesztő fényt a közegen való többszöri áthaladásra kényszerítjük a cella két végén elhelyezett tükrökkel. A módszer technikai kivitelezésére többféle megoldás is létezik, amelyek közül kettőt említünk meg. Az első, legegyszerűbb, de kevésbé hatékony megoldás a síktükrös elrendezés. A menetek száma a cellán belül a beesési szöggel (α in ) és az M B tükör megdöntésével lehetséges. Az elérhető jelnövekedés kb , ami elsősorban a tükrök nagyságától, a szögektől ésagerjesztő fénysugár átmérőjétől függ.

12 CAVITY RINGDOWN SPECTROSCOPY (CRDS) A másik, elegáns megoldás az ún. cavity ringdown spectroscopy (CRDS, rezonátoros lecsengési spektroszkópia, O Keefe and Deacon, 1988). Ennél a mintát egy rezonátorba (kavitás) helyezzük, amelyet igen nagy reflektivitású (pl %) tükrök zárnak le. A kavitásba egy, a mintával rezonáns hullámhosszúságú fényimpulzust juttatunk be, amelynek időtartama rövidebb, mint a tükrök közötti távolság megtételéhez szükséges idő a fény számára (1 ns = kb. 30 cm). Ez a fényimpulzus a két tükör között ide-oda fog utazni nagyon sokszor, mialatt a minta mindig elnyeli egy kis részét a fénynek. A kavitásból a zárótükrön át kiszivárgó fény intenzitását egy érzékeny fotodióda monitorozza az idő függvényében, és a lecsengés sebességét figyelik. A visszaverődések száma akár sokezer is lehet. CAVITY RINGDOWN SPECTROSCOPY (CRDS) A CRDS eleganciája és szépsége abban rejlik, hogy nagyon érzékeny (10-7 AU), kvantitatív információt képes szolgáltatni, hangolható lézer alkalmazásával abszorpciós spektrum is felvehető, és még csak nem is szükséges a kis elnyelés méréséhez nagyon stabil fényforrást alkalmazni. Megmutatható ugyanis, hogy: üres kavitás esetén az intenzitás lecsengése: míg elnyelő komponenst is tartalmazó kavitásban: V i l é b é ill t i lób fü tl Vagyis a lecsengés sebessége, illetve, ami valóban független a gerjesztő fény intenzitásától (megjegyzés: α lényegében ε l). Ez azért fontos, mert az impulzusüzemű lézerek fényintenzitása általában erősen ingadozik. Sokféle lézert, köztük félvezető lézereket is lehet alkalmazni. Mindazonáltal nagysebességű mérésadatgyűjtésre (min. 100 MHz) van szükség, mivel a fényimpulzus csapdázottsága csak kb. µs ideig tart; ezen belül kell elegendő adatpontot gyűjteni az exponenciális görbe reprezentálásához.

13 CAVITY RINGDOWN SPECTROSCOPY (CRDS) Alkalmazás a 13 C-UBT teszt Helicobacter pylori baktériumra A szabványos 13 C-UBT teszt, ami a gyomorfekélyt okozó Helicobacter pylori baktérium kimutatására tá á használatos nem invazív teszt, t a kilélegzett levegőő 13 C/ 12 C arányának vizsgálatának alapul. A pácienssel 13 C-ban dúsított ureát itatnak (pl. almalébe keverve), majd 20 perc elteltével a kilélegzett levegő széndioxid tartalmát izotóp-szelektív CRDS spektroszkópiával (vagy MS) mérik. Egészséges páciensnél a 13 C/ 12 C arány 0.1% értéken belül állandó (1.1:98.9), míg fertőzött páciensnél ez 1-5%-kal magasabb. A teszt működésének alapja az, hogy a baktérium ureáz enzimmel rendelkezik. CONTINUUM GERJESZTÉSES NAGYFELBONTÁSÚ AAS (CS-HR-AAS) A continuum-source high resolution atomic absorption spectroscopy (CS-HR-AAS) technika az atomabszorpciós módszer továbbfejlesztése. A koncepció lényege, hogy fehér (spektrálisan folytonos) fényforrást és lineáris CCD detektort alkalmaz az atomabszorpciós jel (kb pixelnyi nagyfelbontású spektrumrészlet) rögzítésére. A koncepció valójában nem teljesen új, azonban csak az utóbbi kb. 10 évben vált lehetővé a megvalósítása az UV-ban intenzíven sugárzó fényforrások és az érzékeny, nagyfelbontású CCD detektorok segítségével.

14 CONTINUUM GERJESZTÉSES NAGYFELBONTÁSÚ AAS (CS-HR-AAS) Előnyök A technika előnyei közé sorolható: háttérkorrekció válik lehetővé az abszorpciós vonal szélein való méréssel a linearitási tartomány 5-6 nagyságrendre növelhető időfüggő spektrumok felvételére is lehetőség van, ami a kinyert analitikai információ mennyiségét növeli egyetlen fényforrással tetszőleges elem (vagy molekula) tetszőleges vonalán mérhetünk szimultán multielemes mérésre nem, de gyors szekvenciális mérésre van lehetőség Bernard Welz: Anal. Bioanal. Chem. (2005) 381: FOTOTERMIKUS/FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA Rezonáns monokromatikus (lézer-) fény elnyelése hatására egy zárt cellában elhelyezett minta belső energiája megnövekszik, ami többféle részfolyamat eredményeképpen azt jelenti, hogy a hőmérséklete megemelkedik. A hőmérséklet változása számos fizikai jellemző (gáznyomás, törésmutató, sűrűség, stb.) detektálható megváltozásával jár együtt. Ezeket a módszereket foglalja össze a fototermikus spektroszkópia kifejezés. A mért fizikai jel nagysága arányos lesz a gerjesztő fény intenzitásával és fordítottan arányos az interakció (cella-) térfogatával. Ebből következően lézer fényforrásokkal és kisméretű mérőcellával szokás a fototermikus spektroszkópiát végezni. A jel/zaj viszony további javítását érhetjük el, ha modulált fényforrást alkalmazunk. A fototermikus spektroszkópiák egy gyakori és egyszerű változata a fotoakusztikus spektroszkópia (photoacoustic spectroscopy, PAS), ami a hallható frekvenciatartományba eső térfogat/nyomásváltozását képes mérni, főként gáz vagy alaktalan szilárd mintáknak.

15 FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA (PAS) Alkalmazások A PAS módszer alkalmazható minden hullámhossz-tartományban, de leggyakrabban molekulák rotációs és vibrációs spektroszkópiájában, az IR tartományban alkalmazzák. Nagy előnye, hogy semmilyen mintaelőkészítésre nincs szükség, az érzékenység és a linearitás is kiváló. Önálló műszerként és FTIR sampling accessory formájában is beszerezhető. Önálló gázmérő műszerként a detektora egy szilícium torziós lapka, aminek kicsiny deformációját lézeres interferométer detektálja. LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) A light detection and ranging (LIDAR) módszert elsősorban az atmoszférában előforduló nyomnyi gázszennyezők vizsgálatára használják. A módszer impulzusüzemű, hangolható, nagyintenzitású lézer fényforrást alkalmaz, amelyet felváltva a mérendő komponens által elnyelt (λ on ) és az ahhoz nagyon közeli, nem elnyelt (λ off ) hullámhosszra hangolnak. A fényimpulzusokat az aeroszol részecskék vissza fogják (részben) szórni a detektorba, és a visszaérkezésig eltelt időből a távolság (R) meghatározható. A λ off intenzitása a háttérjelet adja, a λ on intenzitása pedig a gyengült, transzmittált intenzitást a 2 R cellahosszban. R λ on λ off

16 LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) A jelképzés viszonylag bonyolult Kibocsátott fotonok száma A teleszkóp hasznos felülete c t/2 (távolság felbontás) Detektált fotonok száma A szórási folyamat hatékonysága Az abszorpciós együttható A detektálás hatékonysága de a módszer igen hasznos: több km tartományban akár 2D/3D koncentrációeloszlástérképet is lehet készíteni vele a ppm tartományban. Egy másik hasznos jellemző: sűrű porfelhőn keresztül is lehet vele térképet készíteni (pl. katasztrófák után). A térképezés történhet repülőről ésaföldrőlis. LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Eloszlástérkép-készítési alkalmazások

17 LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Vizualizációs alkalmazások TUNABLE DIODE LASER ABSORPTION SPECTROSCOPY (TDLAS) A hangolható félvezető (dióda) lézer fényforrások segítségével számos komponens kényelmes és érzékeny (abszorpciós/fluoreszcenciás) spektroszkópiai meghatározása vált lehetővé. A berendezések kompakttá, hosszú élettartamúvá és többfunkciósokká váltak. Az ok, ami miatt még nem szorították ki teljesen a hagyományos spektroszkópiai módszereket a TDLAS módszerek az az, hogy egyelőre a felvezető gyártástechnológia nem teszi lehetővé tetszőleges hullámhosszúságon emittáló DL létrehozását. A kompakt/hordozható jelleg elsősorban gázok vizsgálatánál (pl. környezetvédelmi mérések) vált be.

18 TUNABLE DIODE LASER ABSORPTION SPECTROSCOPY (TDLAS) A TDLAS mérőrendszerek zárt és nyitott mérőcellában is kivitelezhetők. Az utóbbi esetben a gerjesztő fényforrás fényét egy, a vizsgálandó gázközeg mögött elhelyezkedő tökörrel vagy részlegesen fényvisszaverő műtárggyal lehet a detektorba visszajuttatni. TUNABLE DIODE LASER ABSORPTION SPECTROSCOPY (TDLAS) Nyitott mérőcellás alkalmazások

19 INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA TÖMEGSPEKTROMETRIA (ICP-MS) Az induktív csatolású plazma (ICP) igen hatékony és stabil gerjesztő/ionizáló forrás (54 elemre több, mint 90% ionizációs hatékonyság!), amely inert körülmények között működik. közeg: argon, hélium, nitrogén, stb. frekvencia: 27 vagy 40 MHz RF teljesítmény: 1-10 kw gázáramok: 1-15 L/min maximális hőmérséklet: K Előnyös jellemzőit már az ICP-AES módszer is kihasználta, azonban igazán az ICP-MS kombinációban brillírozik INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA TÖMEGSPEKTROMETRIA (ICP-MS) Az ICP-MS kombináció az egyik leghatékonyabb (elemi) ionforrást és az egyik legérzékenyebb detektort (MS) kapcsolja össze. Az eredmény: az elem- és izotópanalitika egyik legnagyobb teljesítőképességű műszere.

20 INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA TÖMEGSPEKTROMETRIA (ICP-MS) Analitikai jellemzés igen hatékony és robusztus ionforrás tranziens jelek (100 ms/scan) mérésére is alkalmas gyors módszer multielemes módszer (igen gyors szekvens technika) izotóp információ szerezhető minden esetben izotóp standardeket igényel alacsony háttér alacsony kimutatási határok (sub ng/l vagyis sub-ppt) dinamikus linearitási tartomány 8-9 nagyságrend nagy szelektivitás (kevés vonal) és szelektív érzékenység ( omnirange ) kevés zavaró hatás mintabeviteli eredetű zavaró hatások (elkerülhetők belső vonatkoztató elemmel) a) a mintázó kónusz eltömődése tömény sóoldatoknál b) tértöltési hatás (space charge) izobár zavaró hatás (nagyfelbontású analizátor vagy ütközési cella kell!) a) molekulaionok a mintából és plazmából (O, H, S, N, P, Cl, C, Ar) b) hidridek, oxidok, hidroxidok és kettős ionizáció (pl. ritkaföldfémek) a vákuumrendszer és a detektor nagy igénybevételnek van kitéve (befektetési és üzemeltetési költségek magasak) INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA TÖMEGSPEKTROMETRIA (ICP-MS) Mátrixhatás/mintabeviteli effektus - Tértöltés hatása A mátrix nagyobb tehetetlenségű (nagy tömegű) ionjai túl lesznek reprezentálva a jelképzés során, mivel a kisebb ionokat a fókuszáló ionoptika optimális trajektóriától eltaszítják. A megoldást belső vonatkoztató elem alkalmazása jelentheti.

21 INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA TÖMEGSPEKTROMETRIA (ICP-MS) Fontosabb izobár zavaró hatások INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA TÖMEGSPEKTROMETRIA (ICP-MS) Izobár zavaró hatások elkerülése kettős szektorú analizátorral

22 INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA TÖMEGSPEKTROMETRIA (ICP-MS) Izobár zavaró hatások elkerülése ütközési cellával Az ütközési/reakció cellákban az ionok gázreagensekkel (pl. He, NH 3, H 2 ) elreagálnak, miáltal is a zavaró többatomos ionok szétesnek vagy tömegük megváltozik. A reakció során keletkező melléktermékek kiszűrése érdekében kinetikai és tömeg szerinti diszkriminációt alkalmaznak, kvadrupól/hexapól/oktapól beiktatásával. LÉZER ABLÁCIÓS MINTABEVITEL (LA-ICP-AES és LA-ICP-MS) Koncepció és jellemzők GW/cm 2 intenzitású, UV vagy IR lézer használatával ablálja a mintát mikroszkópikus térbeli felbontást tesz lehetővé laterális és mélységi elem/izotópeloszlás vizsgálati lehetősége a minta igen kismértékű roncsolása transzport folyamatok zavaró hatása és a kalibráció nehézkessége jelentős méret és üzemeltetési költség

23 LÉZER ABLÁCIÓS MINTABEVITEL (LA-ICP-MS) Alkalmazás fogak és étkezés 200 évvel ezelőtti és mai fogakat vizsgálva LA-ICP-MS módszerrel, a kutatók arra felfedezésre jutottak, hogy a régen élt emberek fogai sokkal több nyomelemet tartalmaztak. Ezek egy részének magyarázatául az edényekből és konyhai eszközökből kioldódó Pb, Sb, Sn, Bi szolgál, azonban nem világos, hogy ritkaföldfémből miérttaláltak számottevő mennyiséget? Hasonló műszerrel csontokból oldószeres extrakcióval kinyert koleszterin vizsgálatából az is kideríthető volt a 12 C/ 13 C arány alapján, hogy szárazföldi vagy tengeri étrendet fogyasztottak inkább. LÉZER INDUKÁLT PLAZMA SPEKTROSZKÓPIA (LIPS vagy LIBS) Jellemzők gáz, folyadék és szilárd minták elemösszetételének gyors mérése laterális és mélységi elemeloszlás vizsgálati lehetősége virtuálisan nem destruktív távoli mérés lehetősége (akár több száz méter) hordozható műszer készíthető tipikusan ppm (µg/g) szintű kimutatási határok kis méret és csekély üzemeltetési költség

24 LÉZER INDUKÁLT PLAZMA SPEKTROSZKÓPIA (LIPS vagy LIBS) Alkalmazások Mars szonda Anti terrorizmus Reaktor elemek vizsgálata

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok

Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok Mátyus Edit Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok Témavezetők Dr. Magyarfalvi Gábor, adjunktus Dr. Tarczay György, adjunktus Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Budapest, 2006 Tartalomjegyzék

Részletesebben

& Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR mszerrel 1

& Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR mszerrel 1 & Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR mszerrel 1 Ritz Ferenc Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Fosztály nyugdíjas munkatársa Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömri út. 19-21 1. Bevezetés

Részletesebben

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia Bevezetés Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia Kamarás Katalin MTA Szilárdtestfizikai Kutató Intézet Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Részletesebben

Üvegek elemtartalmának vizsgálata ETV-ICP/AES kapcsolt technikával és alkalmazása a kriminalisztika területén DIPLOMAMUNKA.

Üvegek elemtartalmának vizsgálata ETV-ICP/AES kapcsolt technikával és alkalmazása a kriminalisztika területén DIPLOMAMUNKA. Üvegek elemtartalmának vizsgálata ETV-ICP/AES kapcsolt technikával és alkalmazása a kriminalisztika területén DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2001. A dolgozat a Debreceni Egytem Természettudományi

Részletesebben

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KATINIZÁIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Szilágyi László Témavezető: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Részletesebben

Kromatikus- és polarizációs módus diszperzió jelenségek és mérési ajánlások

Kromatikus- és polarizációs módus diszperzió jelenségek és mérési ajánlások Kromatikus- és polarizációs módus diszperzió jelenségek és mérési ajánlások Diszperziós jelenségek Diszperzió fogalma alatt szó jelentése szerint is a jel szóródását értjük. A gyakorlatban ez azt jelenti,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Műszeres analitika II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az

Részletesebben

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez KAROTÁZS TUDOMÁNYOS MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7634 Pécs, Kővirág u. 39., Tel: 20 9372905, 72 224 999 Fax: 20 9397 905, E-mail: posta@karotazs.hu Akusztikus Impedancia mérésekhez alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

Lézerek az optikában, spektroszkópiában és az anyagtudományokban

Lézerek az optikában, spektroszkópiában és az anyagtudományokban Lézerek az optikában, spektroszkópiában és az anyagtudományokban Zárójelentés - OTKA TS 049872 A szegedi lézeres tudományos iskola a Budó és Ketskeméthy professzorok vezette spektroszkópiai tudományos

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Magyar Tudomány. szemtõl szemben a lézerekkel Vendégszerkesztõ: Bor Zsolt, Szabados László

Magyar Tudomány. szemtõl szemben a lézerekkel Vendégszerkesztõ: Bor Zsolt, Szabados László Magyar Tudomány szemtõl szemben a lézerekkel Vendégszerkesztõ: Bor Zsolt, Szabados László Ötven éve halt meg Szekfü Gyula Hidvégi gróf Mikó Imre Erdély Széchenyije World Science Forum 2005 12 1471 Magyar

Részletesebben

Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel

Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel Az anyagok (kőzetek, elő struktúrák) felépítéséből, szerkezetéből következik, hogy elektromos tulajdonságaikat (elektromos vezetésüket,

Részletesebben

Hullámoptika. A fény, mint hullám

Hullámoptika. A fény, mint hullám Hullámoptika A fizikai vagy hullámoptika körében azokat a fényjelenségeket tárgyaljuk, amelyek csak a fényhullám természetével értelmezhetők. Ilyen például a fény interferenciája, elhajlása, polarizációja,

Részletesebben

Nukleáris képalkotás 1.

Nukleáris képalkotás 1. Balkay László Hegyesi Gyula Imrek József Kertész Zsolt Lajtos Imre Kalinka Gábor Mohácsi Ilona Molnár József Valastyán Iván Nukleáris képalkotás 1. 2010. Debrecen 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1 Magfizikai

Részletesebben

Környezetvédelmi analitika

Környezetvédelmi analitika Környezetvédelmi analitika Az analitikai kémia az anyagok minőségi és mennyiségi elemzésének módszereit, és az eredmények megbízhatóságát tárgyalja. Környezetvédelemben csak a validált, mennyiségi és minőségi

Részletesebben

Kozma Péter - Interferometrikus optikai hullámvezetőbioszenzor jelölésmentes érzékeléshez

Kozma Péter - Interferometrikus optikai hullámvezetőbioszenzor jelölésmentes érzékeléshez 1 Kozma Péter Interferometrikus optikai hullámvezetőbioszenzor jelölésmentes érzékeléshez - Doktori (PhD) értekezés - Pannon Egyetem Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola 1 valamint Magyar Tudományos

Részletesebben

XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Előadáskivonatok. Szeged, 2007

XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Előadáskivonatok. Szeged, 2007 XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció Előadáskivonatok Szeged, 2007 Tartalomjegyzék Az előadások kivonatai 6 Analitikai kémia tagozat ANAL.........................

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

BITAY ENIKŐ LÉZERES FELÜLETKEZELÉS ÉS MODELLEZÉS

BITAY ENIKŐ LÉZERES FELÜLETKEZELÉS ÉS MODELLEZÉS BITAY NIKŐ LÉZRS FLÜLTKZLÉS ÉS ODLLZÉS A kutatást támogatta: Az TA O, DOUS HUNGARICA SCINTIARIU T ARTIU TA Arany János Közalapítvány TA Határon Túli agyar Tudományos Kutatásért Program BITAY NIKŐ LÉZRS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Lézeres fotolumineszcencia egyfalú szén nanocsöveken. Palotás Julianna. Egyetemi tanár BME Fizika Tanszék

SZAKDOLGOZAT. Lézeres fotolumineszcencia egyfalú szén nanocsöveken. Palotás Julianna. Egyetemi tanár BME Fizika Tanszék SZAKDOLGOZAT Lézeres fotolumineszcencia egyfalú szén nanocsöveken Palotás Julianna Témavezet : Simon Ferenc Egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban

A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban Kvantumelektronika Tavaszi Iskola, Balatonfüred 25 1 A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban Domokos Péter MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete, Nemlineáris és Kvantumoptika Osztály domokos@szfki.hu

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA 7T Bruker NMR mágneshez épített MRI mérőfej jelfeldolgozása és képalkotása

DIPLOMAMUNKA 7T Bruker NMR mágneshez épített MRI mérőfej jelfeldolgozása és képalkotása DIPLOMAMUNKA 7T Bruker NMR mágneshez épített MRI mérőfej jelfeldolgozása és képalkotása Gyebnár Gyula Témavezető: Dr. Légrády Dávid egyetemi docens BME Nukleáris Technika Intézet BME 2014 1 Önállósági

Részletesebben

Készítette: Bagosi Róbert

Készítette: Bagosi Róbert BIOFIZIKA JEGYZET Készítette: Bagosi Róbert 2009.10.06 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A BIOFIZIKA TÁRGYA... 4 ALAPFOGALMAK... 5 A nemzetközi mértékegységrendszer (SI) alapegységei... 5 Mértékegységek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin Főszerkesztő: Radnóti Katalin Szerkesztőbizottság: Barnaföldi Gergely Gábor Cserháti András Czibolya László Hadnagy Lajos Kocsis Gábor Neubauer István Nős Bálint Pázmándi Tamás Radnóti Katalin Yamaji Bogdán

Részletesebben

2 3 4 5 6 Tartalomjegyzék Bevezetés... 8 Akusztikai alapismeretek... 9 Hang, hangnyomás, intenzitás... 9 Hangterjedés módjai... 11 Hangterjedés szabad térben... 11 Hangterjedés zárt térben... 14 Hangterjedés

Részletesebben