Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1"

Átírás

1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 1

2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 2

3 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 3

4 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 4

5 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 5 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A SZÁMVITELI POLITIKA Fİ VONÁSAI ÉS VÁLTOZÁSA A Számviteli politika általános alapelvei MÉRLEG ÉRTÉKELÉSE ESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Vevıkövetelések lejárat szerinti megoszlása és értékvesztése Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések Egyéb követelések Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolás FORRÁSOK Saját tıke A tıkeszerkezet változását jellemzı mutatók Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Szállítók, valamint kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolás CASH FLOW PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉRTÉKELÉSE NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA Villamosenergia-beszerzés és értékesítés alakulása AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK EGYÉB BEVÉTELEK ÜZEMI EREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Bérgazdálkodás... 48

6 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt Az Igazgatóság és Felügyelı Bizottság évi járandósága Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Jövedelmezıségi mutatók PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK EGYMÁS KÖZÖTTI FORGALMA KÖRNYEZETVÉDELEM A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLİ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK PERES ÉS PEREN KÍVÜLI ÜGYEK HATÓSÁGI ELLENİRZÉSEK... 62

7 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Társaság neve: Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Társaság rövidített neve: ÉMÁSZ Nyrt. Társaság székhelye: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Társaság elektronikus elérhetısége: Cégbíróság: A Társaság jegyzett tıkéje: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Bejegyzés idıpontja: Ft Igazgatóság: Dr. Marie-Theres Thiell (elnök) Dr. Arndt Hanjo Brandenberg ig Bernhard Lüschper tıl Hans-Günter Hogg Dr. Kövesdi Zoltán Endre Felügyelı Bizottság: Emmerich Endresz (elnök) Dr. Martin Konermann Dr. Martin Hermann Hermann Lüschen Dr. Vasanits Dezsı Gembiczki Tibor Takács János Audit Bizottság: Emmerich Endresz Hermann Lüschen Dr. Martin Konermann

8 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 8 Képviseletre jogosult személyek: Dr. Marie-Theres Thiell Dr. Arndt Hanjo Brandenberg ig Bernhard Lüschper tıl Hans-Günter Hogg Dr. Kövesdi Zoltán Endre Medveczky Tünde Könyvviteli szolgáltatást végzi: Budapesti Elektromos Mővek Nyrt. Medveczky Tünde Adószakértıi tevékenység regisztrációs száma: Mérlegképes könyvelıi regisztrációs szám: Wilk Józsefné Mérlegképes könyvelıi regisztrációs szám: Könyvvizsgáló: A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. a magyar regionális villamosenergia-szolgáltatás területén hosszú hagyományokra tekint vissza. A 80-as, 90-es évek politikai és gazdasági változásait követıen a Társaság az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat átalakulásával jött létre december 31-i hatállyal. A privatizáció után a Társaság az RWE AG és EnBW AG vállalatok érdekeltségi körébe került. A szervezet gazdasági formája: Nyilvánosan mőködı részvénytársaság. A Társaság legfıbb döntéshozó szerve a Közgyőlés, vezetı és ellenırzı testületei a négytagú Igazgatóság és a héttagú Felügyelı Bizottság. A Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (továbbiakban Gt.) 311. (1) bekezdése értelmében nyilvánosan mőködı részvénytársaságnál egy minimum három fıbıl álló Audit Bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a Közgyőlés a Felügyelı Bizottság független tagjaiból választja meg.

9 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 9 Tulajdonosok és tulajdoni arányuk, december 31-i állapot. Tulajdonos neve Birtokolt darab Tulajdonosi hányad (%) RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh ,26% EnBW Energie Baden-Württemberg AG ,83% Magyar Villamos Mővek Zrt ,66% Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. 1 0,00% Számlavezetık ,31% Belföldi jogi személyek ,76% Külföldi jogi személyek ,14% Önkormányzatok ,50% Államadósságkezelı Központ Nyugdíjreform és Adósságcsökkentı Alap ,06% Nem regisztrált kategória (Nem nevesített kategória) 819 0,03% Belföldi magánszemélyek ,20% Külföldi magánszemélyek ,11% Nominee ,14% Összesen ,00% A Társaság alaptıkéje db Ft névértékő névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvénybıl áll. A részvények a Budapesti Értéktızsdén B kategóriában jegyzettek. Tevékenységi kör A Társaság elsıdleges feladata villamosenergia értékesítés a fogyasztók részére. Ezen kívül tágabb értelemben mindazon kapcsolódó, kiegészítı és kiszolgáló melléktevékenységek végzése is a tevékenységi körébe tartozik, amelyek az elsıdleges tevékenységek végzését valamilyen módon elısegítik. A Társaság a hálózati eszközök kivételével a Társaságcsoport eszközeinek tulajdonosa. Társvállalatával, az ELMŐ Nyrt.-vel együttmőködve végzi azokat a Társaságcsoport mőködése szempontjából fontos alaptevékenységeket, amelyek a január 1-jével törvényi elıírás alapján végrehajtott tevékenység szétválasztás (unbundling) során nem kerültek át a leányvállalatokhoz. A tevékenységek egy része a stratégiához, illetve a Társaságcsoport irányításához kapcsolódik, mint például a vállalatfejlesztés, a jog és az ingatlangazdálkodás, a controlling és a belsı ellenırzés. A tevékenységek másik csoportjába tartoznak az olyan belsı szolgáltatások, amelyeket a szervezeti egységek az ÉMÁSZ Nyrt.-n túlmenıen a Társaságcsoport valamennyi tagja számára nyújtanak. Ide sorolható többek között a humán erıforrás kezelése és fejlesztése, a pénzügy és számvitel, a beszerzés és a logisztika, valamint az IT és a facility management.

10 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 10 Vannak olyan tevékenységek, amelyeket az ÉMÁSZ Nyrt. szervezeti keretein belül mőködı egységek, a Társaságcsoport nevében és érdekében, fıként külsı ügyfelek irányába végeznek. Ilyenek például a kommunikáció, marketing és a környezetvédelem. A Társaság feladatai közé tartozik továbbá az unbundling kapcsán, illetve már azt megelızıen létrehozott leányvállalatok tulajdonosi irányítása. Piaci helyzet Az évek óta teljes mértékben liberalizált magyar villamosenergia-kereskedelem alapvetı struktúrája 2012-ben nem változott. Az üzleti felhasználók többsége piaci kereskedıtıl vásárolja a villamosenergiát, a lakosság, valamint a közintézményi kör (fıként oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, közigazgatási és rendészeti intézmények), illetve a kisüzleti felhasználók egy hatóságilag meghatározott köre pedig az egyetemes szolgáltató partnere. Az idei évre jellemzı, hogy a kisüzletiilletve közintézményi kör viszonylag jelentıs része a Társaság kedvezı piaci ajánlatait követve elhagyta az egyetemes szolgáltatást. A villamosenergia-engedélyek kialakult struktúrája szerint az ÉMÁSZ Nyrt. egyrészt továbbra is egyetemes szolgáltatóként mőködik, másrészt az ELMŐ ÉMÁSZ MÁSZ kereskedıi csoport részeként gondoskodik alapvetıen a hagyományos érdekeltségi terület megbízható piaci villamosenergia-ellátásáról. Az ÉMÁSZ Nyrt. a szabad piacon ugyanúgy, mint az egyetemes szolgáltatás területén aktív szerepet játszik. Az egyes piaci szegmensekben az alábbi tendenciák mutatkoztak: Egyetemes szolgáltatás A felhasználói kör belsı arányait érzékelhetıen módosította, hogy a piaci- illetve egyetemes szolgáltatói árszínvonal viszonylagos nivellálódására támaszkodva a Társaság saját kereskedıje révén folytatott sikeres akvizíciós kampányt az egyetemes szolgáltatás üzleti felhasználói között. Számos kisvállalkozás, illetve közintézmény vált a Társaság versenypiaci partnerévé. A lakosság körében, bár létezik árverseny, valóban tömeges, idıben is koncentrált szerzıdésmódosítási kampányra még nem került sor. A Társaság hagyományos ellátási területén feltőnt konkurens kereskedık különféle kedvezı, általában többféle szolgáltatást kombináló szerzıdéses konstrukciókkal igyekeztek a kisfelhasználókat megnyerni maguknak. A folyamat azonban egyrészt az áralakulás hatósági, jogi bizonytalanságai, másrészt egyéb üzleti megfontolások okán nem vett nagyobb lendületet. Az egyetemes szolgáltatás hatóságilag limitált, miniszteri rendeletek által kihirdetett árai 2012-es év folyamán nem módosultak.

11 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 11 Szabad piac A szabadpiaci ügyfelek köre a jellemzı, 12 hónapos szerzıdési periódus következtében évrıl évre módosul. Az értékesítési portfólió szerkezete emiatt rendkívül változó. Folyamatos kihívást jelent a meglévı szerzıdésállomány megújítása, illetve a meglévı partneri kör bıvítése. Sikerként könyvelhetı el, hogy az egyetemes szolgáltatást elhagyó vállalkozások jelentıs hányadát a Társaság illetve a Társaságcsoport újra tudta szerzıdtetni. A villamosenergia versenypiaci vásárlása területén egyre nagyobb jelentıségre tesz szert a hazai áramtızsde (HUPX). Azonban sem a hazai termelıi kapacitások, sem az import lehetıségek nem bıvültek oly módon, hogy azok a kereskedelem lehetıségeit számottevıen megváltoztatták volna. Az árak alakulása versenypiaci körülmények között a kereslet- illetve a termelıkapacitások közti egyensúly módosulásait követi. Szabályozási környezet változása A válságadó hosszú távú fenntartását az Európai Unió nem fogadta el, e terheket a kormány korábbi adók bıvítésével, valamint új adók kivetésével váltja ki. A kormány által 2012 novemberében bejelentett kiigazító csomag részeként a közelmúltban több olyan adóváltozásra is sor került, mely érinti az energiaszektor szereplıit. A bevezetésekor átmenetinek szánt energiaszolgáltatók jövedelemadója (Robin Hood adó) a korábban tervezettektıl eltérıen nem kerül kivezetésre a jövı évtıl, hanem a továbbiakban állandó adóként megmarad. Az eddigi 8%-os kulcs helyett azonban jelentısen, 31%-ra emelik, és az egyetemes szolgáltatókra és az elosztókra is kiterjesztik. Így a társasági adóval együtt összesen 50%- os lesz az energiaszektor cégeinek jövedelmét terhelı adó. Az energiaszektort a fent említett adóváltozás mellett a november 20-án elfogadott közmővezetékek adója is érinti. A benyújtás óta számos változáson átment törvény a közmővezetékek közterületen futó nyomvonalának métere után 125 Ft adót vet ki. Az adót a vezeték tulajdonosa, illetve üzemeltetıje fizeti, beszedıje a központi költségvetés lesz. A bejelentett adóváltozások jelentısen csökkentik a Társaság következı évi eredményét.

12 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt A SZÁMVITELI POLITIKA Fİ VONÁSAI ÉS VÁLTOZÁSA A Számviteli politika általános alapelvei Könyvvezetés módja, követelményrendszere A Társaság a könyvvezetésében a kettıs könyvvitelt alkalmazza. A gazdasági események integrált, on-line vállalatirányítási rendszerrel (SAP) kerülnek feldolgozásra. Az éves beszámoló részét képezı mérleget a Társaság a számviteli törvény 22. (1) bekezdése alapján az 1. számú melléklet A változatában elıírtaknak megfelelı tagolásban, valamint az eredménykimutatást is A változatban készíti összköltség eljárással. A Társaság a számviteli törvény 20. (1) bekezdése alapján az éves beszámolóját magyar nyelven készíti magyar számviteli szabályok szerint. Az üzleti év minden év január 1-jétıl december 31-ig tart. A konszolidált beszámoló tekintetében, évtıl kezdıdıen, kötelezı az IAS/IFRS-ek alkalmazása a magyar tızsdén jegyzett vállalkozások számára. Ennek megfelelıen a Társaság december 31-i fordulónappal konszolidált éves beszámolóját az IAS/IFRS szabványoknak megfelelıen készíti el. Az elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év adatainak ellenırzésekor feltárt jelentıs összegő hibának minısül, ha a hiba feltárásának évében az adóhatósági ellenırzés, önellenırzés során az egy adott üzleti évet érintıen megállapított hibák és hibahatások eredményt, saját tıkét növelı vagy csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az 500 millió forintot, mivel a Társaság mérlegfıösszegének 2%-a több mint 500 millió forint. Jelentıs összegő hiba esetén a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve jogerıssé vált, elızı üzleti év(ek)re vonatkozó megállapítások miatti módosításokat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban önálló oszlopban kell megjeleníteni. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának minısül, ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások összevont értéke a saját tıkét lényegesen megváltoztatják. Minden esetben ilyen hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20%-al változik. Mérlegkészítés napja a mérleg fordulónapját követı második munkanap.

13 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 13 Alkalmazott értékelési eljárások Az immateriális javak nyilvántartása a mérlegben az értékcsökkenési leírással csökkentett szükség szerint a terven felüli leírásként elszámolt értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési értéken történik. A tárgyi eszközök értéke az éves mérlegben a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett szükség szerint az elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési értéken történik. A Társaság Számviteli politikájának megfelelıen az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése nulla maradványérték figyelembe vételével történik. A Társaság értékhelyesbítés címén a befektetett eszközök könyv szerinti (nettó) értékét (a piaci érték változásának függvényében) évenként nem módosítja. A befektetett pénzügyi eszközöket a Számviteli törvénynek megfelelıen a Társaság egyedileg értékeli az Eszközök és források értékelési szabályzatában részletezett módon. Az egyedi értékelést egyedenkénti nyilvántartásra építi. A gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetéseknél, valamint hitelviszonyt megtestesítı, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál az értékvesztés és a visszaírás a Számviteli törvény 54. -ában foglalt szabályok szerint kerül meghatározásra és elszámolásra. A készletek tekintetében a Társaság folyamatos érték- és mennyiségi nyilvántartást vezet, súlyozott átlagáron. Az éves mérlegben a vásárolt készleteket értékvesztéssel csökkentett, illetve elszámolt értékvesztés visszaírásával növelt átlagos beszerzési értéken, a saját termeléső készleteket értékvesztéssel csökkentett, illetve elszámolt értékvesztés visszaírásával növelt tényleges elıállítási költségen mutatja ki. A vevık által elismert követeléseket a Társaság a pénzügyi rendezés valószínősége alapján értékeli. Egyedileg kerül minısítésre az olyan vevıkövetelés, amellyel kapcsolatban külön szerzıdés vagy megállapodás került megkötésre. Az éves mérlegben az értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt számlakövetelés kerül kimutatásra. A Társaság a valutában, illetve devizában felmerült eszközök és források tekintetében a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát veszi alapul az évközi, és az év végi értékelés tekintetében. A Társaság a devizában tartott pénzeszközeit év közben súlyozott átlagáron tartja nyilván. A Társaság él a Számviteli törvény 60. (5a) bekezdésében megfogalmazott lehetıséggel, mely szerint, azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történı megállapítására vonatkozó elıírásai szerinti árfolyamot. A Társaság a Számviteli törvény 59/A (1) bekezdésében megfogalmazott valós értéken történı értékelés lehetıségét a pénzügyi instrumentumok egyetlen csoportjára sem alkalmazza.

14 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 14 Alkalmazott eljárások értékvesztés számítására Értékvesztést kell elszámolni a tulajdoni részesedést jelentı befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteség jellegő különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Lehetıség van a leértékelt részesedés visszaértékelésére a pénzügyi mőveletek ráfordításaival szemben, de csak a beszerzési értékig. A mérlegkészítés idıpontjában a befektetés könyv szerinti értéke jelentıs összegben akkor haladja meg a befektetés piaci értékét vagyis értékvesztést akkor kell elszámolni ha a befektetés egyedenkénti értékelésekor a részesedés arányos saját tıke legalább 30%-kal kisebb a részesedés könyv szerinti értékénél. A különbözet értékvesztés meghatározásakor, akkor minısül tartósnak, ha legalább egy éve folyamatosan kimutatható. A Társaság a vásárolt és a saját termeléső készletek értékvesztésének elszámolását és visszaírását a Számviteli törvény 56. -ában foglaltak szerint értelmezi, azzal a pontosítással, hogy egy adott készletcsoport piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözet akkor jelentıs, ha annak összege a könyv szerinti értéktıl legalább 10%-kal, de minimum 1 millió forinttal eltér, illetve akkor tartós, ha az legalább 1 éve fennáll. A követelések és követelés jellegő aktívák körében az értékvesztés elszámolását, illetve visszaírását a Számviteli törvény 55. -ában foglalt szabályok szerint kell elvégezni. A Versenypiaci Engedélyes fogyasztóinak értékelése egyedi minısítés alapján történik. A Társaság az e fogyasztói körben keletkezett számlatartozásokat abból a szempontból vizsgálja, hogy a múltban milyen volt a vevık fizetési hajlandósága és a tapasztalatok alapján az esedékességhez viszonyítva a pénzügyi teljesítés hogyan fog alakulni. A Versenypiaci Engedélyes Üzleti fogyasztók irányadó értékvesztési kulcsai a következık: nap 25 % nap 50 % nap 75% 180 nap felett 100% A Versenypiaci Engedélyes Kisfogyasztói körében az irányadó értékvesztési kulcsok a következık: nap 15% nap 50% nap 75% 360 nap felett 100% Az Egyetemes szolgáltatói engedélyeshez kapcsolódó tartozásokra vonatkozóan annak keletkezésének idıpontjától függetlenül %-os mértékő értékvesztés elszámolására kerül sor

15 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 15 a vevı fizetési magatartása alapján. Ennek részletes számítási metodikáját az értékelési szabályzat tartalmazza. A Számviteli törvény 55. (2) bekezdésében biztosított egyszerősítés szerint az egyetemes szolgáltatói körhöz kapcsolódó vevıkövetelések korosítás szerinti nyilvántartási értékének százalékában határozza meg az értékvesztés összegét: nap 10% nap 50% nap 75% 360 nap felett 100% Az egyéb vevı kategóriában korosítás alapján a követelés értékének %-ra csoportos minısítés alapján kerül értékvesztés elszámolásra: nap 25 % nap 50 % 360 nap felett 75 % A peresített követeléseknél a következı kulcsok alapján történik az értékvesztés számítása: Egyéb vevık 70% Villamosenergia vevık 100% Felszámolás alá került vevık 100% A behajthatatlan követelések meghatározásakor a Számviteli törvény 3. (4) 10. pontjában részletezett szempontokat kell figyelembe venni. A behajthatatlan követelések elszámolására vonatkozó részletes elıírásokat a Behajthatatlan Követelések Leírásának Szabályzata tartalmazza. A behajthatatlan követelések adótörvény által elfogadott, adóalapot nem növelı tételei körébe tartoznak azok a követelések: amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, vagy a végrehajtást szüneteltetik, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével: - a lakossági fogyasztók 59 EFt értékhatárig fennálló hátralékai, - az üzleti fogyasztók 59 EFt összegig fennálló hátralékai, - a másodlagos számlázás (nem villamosenergia) 39 EFt értékhatárig,

16 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt a felszámolás alá került gazdálkodó szervezetek, és adósságrendezési eljárás alá vont önkormányzatok hátralékai hitelezıi igény benyújtása nélkül 59 EFt-ig. az egyszerősített felszámolás miatti leírások, valamint a bejelentett hitelezıi igényként leírható összegek, - amelyet a hitelezı a csıdeljárás, a felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás során egyezségi megállapodás keretében elengedett, - amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, - amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet. A küszöbérték többek között magában foglalja a felszólítások, adatkérések költségeit, a megbízási díjat, a fizetési meghagyás illetékét. A behajthatatlan követelések adótörvény által el nem fogadott, adóalapot növelı tételei körébe tartoznak azok a követelések: amelyet a bíróság elıtt érvényesíteni nem lehet, amelyek a hatályos jogszabályok alapján elévültek. A mérlegbe állítás elıtt a követeléseket egyeztetéssel ellenırizni, majd értékelni kell, továbbá azokat az analitikus és szintetikus nyilvántartásokban szereplı értékekkel össze kell vetni. A követelésekrıl fajtánként és azon belül egyedenként részletes kimutatást (mennyiségi felvételt nem igénylı leltárt) kell összeállítani. A részletes elıírásokat a Leltárkészítési Szabályzat tartalmazza. A Társaság a Számviteli törvény 55. -a szerint villamosenergia értékesítés aktív idıbeli elhatárolására is elszámol értékvesztést a tárgyidıszaki behajthatatlan követelés és az elızı idıszak harmadik félnek értékesített energiaadóval növelt nettó árbevétele arányában, ha ez az arány a 0,5%- ot meghaladja. Amortizációs politika A Társaság az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál hasznos élettartam meghatározásával a lineáris elszámolási módszert alkalmazza. A 100 EFt alatti egyedi bekerülési értékő vagyoni értékő jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök használatba vételkor egyösszegben leírásra kerülnek. Az amortizáció költségként való elszámolásának kezdete a használatba vételt (üzembe helyezést) követı hónap elsı napja.

17 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 17 A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének elszámolásánál és visszaírásánál a Számviteli törvény 53. és 57. (1) és (2) bekezdésében megfogalmazott szabályok szerint kell eljárni, azzal a kiegészítéssel, hogy a piaci érték és a könyv szerinti érték különbsége jelentısnek minısül, ha annak értéke a könyv szerinti értéktıl legalább 10 %-kal, de minimum 10 millió Ft-tal eltér. A különbség a terven felüli elszámolás és a visszaírás szempontjából akkor minısül tartósnak, ha az legalább egy éven keresztül folyamatosan fennáll. Alkalmazott leírási kulcsok Immateriális javak Vagyoni értékő jogok (kivéve ingatlanhoz kapcsolódó jog), szoftverek 20% Egyéb szellemi termékek 20-25% Tárgyi eszközök Ingatlanok - épületek, nem nyomvonalas jellegő építmények 1-6% - nyomvonalas jellegő építmények 8% Mőszaki és egyéb berendezések, gépek, jármővek - jármővek 20% - mőszerek, szerszámok 12,5-14,5% - számítástechnikai eszközök 33% - ügyviteltechnikai eszközök, hírközlés, egyéb gépek 12,5-14,5% - strukturált hálózat 10% - erımővi berendezések 5% Villamosenergia-vásárlás és értékesítés idıbeli elhatárolása A villamosenergiával kapcsolatos ráfordítás és árbevétel idıbeli elhatárolásának összege a következıkben leírt elv alapján kerül meghatározásra: A villamosenergia-forgalmat tükrözı ráfordítás és árbevétel fıkönyvek zárására legkésıbb az aktuális hónap utolsó munkanapján kerül sor. A beszámolási idıszakra vonatkozó számlák, amelyek a villamosenergia-vásárlási értékeket tartalmazzák, illetve a villamosenergia-értékesítésrıl kiállított számlák eddig az idıpontig még nem állnak teljes egészében a Társaság rendelkezésére. A Társaság saját mérési adatok alapján mind mennyiségi, mind értékbeni vásárlási és értékesítési prognózist készít. A prognózis adatait az adott idıszakra vonatkozó villamosenergia-mérleg is tartalmazza. Az árbevétel ki nem számlázott részét számításokkal alátámasztott adatok alapján idıbeli elhatárolásként a Társaság a megfelelı fıkönyvekre könyveli. A számlázott érték a számlakészítéskor, a villamosenergia-vásárlás értéke a szállítói számla beérkezésekor kerül rögzítésre a fıkönyvben, a korábbi idıszakban elszámolt idıbeli elhatárolás egyidejő feloldásával.

18 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 18 Céltartalék-képzés A Társaság a számviteli törvény alapján céltartalékot képez az adózás elıtti eredmény terhére, megállapodásos bérre, korengedményes nyugdíjra, jövıbeni és függı kötelezettségekre, valamint céltartalékot képezhet az idıszakonként ismétlıdı, kiemelt, jövıbeni karbantartási költségekre. A beszámolási idıszakban ez utóbbi céltartalék elem, valamint környezetvédelmi céltartalék, megállapodásos bérre képzett céltartalék és korengedményes nyugdíjra vonatkozó céltartalék képzésére nem került sor. A 83/2011. (XII.29.) NFM rendelet - a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérıl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról tartalmazza az egyetemes szolgáltatás által elérhetı árrés mértékét, amelyet 1,928 Ft/kWh-ban határoz meg a rendelet. A 2012-es évben az elismert beszerzési költség és a tarifákban számlázott árbevétel közötti árrés a rendeletben meghatározottnál magasabb fajlagos árrést tartalmazott (2,03 Ft/kWh), ezért szükség volt a különbözet céltartalékba helyezésére. A Villamos Energia Törvény (VET) számvitelre vonatkozó elıírásai Az Európai Unió 54/2003 EK direktívája, valamint a villamosenergiáról szóló 2001.évi CX.tv (VET) a és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendelet (Vh.r. 90. ) elıírásainak megfelelıen január 1. határidıvel megtörtént az elosztói engedéllyel valamint a közüzemi engedéllyel összefüggı tevékenység társasági szétválasztása. Az elkülönült engedélyesi tevékenységet folytató gazdasági társaságok önálló mérleg és eredménykimutatása elkülönített, átlátható és ellenırizhetı módon biztosítja az egyes engedélyesi tevékenységhez kapcsolódó gazdálkodás eredményének megjelenítését. Derivatívák értékelésére vonatkozó elıírások A fedezeti ügylet célja az árkockázat mérséklése, amikor egy, a jövıben esedékes eladási vagy vételi tranzakciót egy határidıs eladási, illetve vételi ügylettel biztosítanak, mérsékelve ezzel az árkockázatot. Az ilyen ügylet eredménye biztosítja a fedezett ügylet kockázata miatt várható árfolyamveszteséget, illetve kamatveszteséget. Fedezeti ügylet köthetı emellett a jövıben teljesítendı pénzügyi kötelezettség biztos teljesítése érdekében is. A Társaság valós értékelést és fedezeti elszámolást nem alkalmaz.

19 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 19 Számlázási rendszer évben a Társaságnál bevezetésre került az úgynevezett kétrendszeres számlázási modell (ISU2010), ami azt jelenti, hogy külön rendszer van az elosztó és a kereskedı számára. A rendszerek megfelelnek minden magyar és Európai Uniós elıírásnak és képessé teszik a Társaságot arra, hogy a jövıben fogadja a piaci liberalizáció kihívásait. Jelentıs számú új, illetve megújított funkciót vezetett be a Társaság, ami képes nagymértékben lecsökkenteni az ügyintézéshez szükséges idıt. A rendszer lehetıvé teszi, hogy a vevıkód vagy a fogyasztási hely azonosító megadásával az ügyfélhez kapcsolódó minden érintett dokumentum digitális formában elérhetı legyen.

20 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt MÉRLEG ÉRTÉKELÉSE 2.1. ESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása december december Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Eszköztípus Mőszaki berend., gépek, jármővek Egyéb berend., felszer., jármővek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Összesen Immateriális javak Bruttó érték Idıszaki növekedés üzembe helyezés Idıszaki csökkenés aktiválás selejtezés értékesítés káresemény térítés nélküli átadás Fıkönyvi átsorolás Bruttó érték Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Eszköztípus Mőszaki berend., gépek, jármővek Egyéb berend., felszer., jármővek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Összesen Halmozott értékcsökkenés Növekedés költség terven felüli Csökkenés selejtezés értékesítés káresemény térítés nélküli átadás Fıkönyvi átsorolás Halmozott értékcsökkenés Nettó érték Nettó érték Immateriális javak Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának nettó értéke a évhez viszonyítva 480 -tal (6,11 %) csökkent. Ezen belül az immateriális javak értéke 331 -tal (18,18 %), a tárgyi eszközök értéke 149 -tal (2,47 %) csökkent. Az immateriális javaknál 148 értékben történt beruházás, melynek jelentıs része (127,5 ) ISU fejlesztés volt. A tárgyi eszközöknél 2012-ben 662 értékben történt beruházás, melyben a legjelentısebb tételt a gépjármőpark további korszerősítése, illetve a GPS-rendszer felújítása jelentette összesen 303 összegben. Az immateriális javak és tárgyi eszközök csökkenését az elszámolt értékcsökkenés valamint a feleslegessé vált eszközök miatti selejtezés, illetve értékesítés okozta.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 2 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 3 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 4 Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ELMŐ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ELMŐ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ELMŐ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ELMŐ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ELMŐ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31.

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2015. ELMŰ Nyrt. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2010. ELMŐ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2010. ELMŐ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2010. ELMŐ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2010. ELMŐ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2010. ELMŐ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2009. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2009. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2009. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2009. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2009. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2008. ELMŐ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2008. ELMŐ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2008. ELMŐ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2008. ELMŐ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2008. ELMŐ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2011.

Kiegészítı melléklet 2011. Adószám: 18007679-1-43 Bírósági határozat száma: PK 68.298/1992 Nyilvántartási szám: 2923 SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási idıszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2011. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2011. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2011. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı

Részletesebben

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 23389364-3511-114-05 Statisztikai számjel 05-10-000475 Cégjegyzék száma Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 2 0 1 3 év

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2012.01.01-tıl 2012.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben