Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1"

Átírás

1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 1

2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 2

3 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 3

4 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 4

5 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 5 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A SZÁMVITELI POLITIKA Fİ VONÁSAI ÉS VÁLTOZÁSA A Számviteli politika általános alapelvei MÉRLEG ÉRTÉKELÉSE ESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Vevıkövetelések lejárat szerinti megoszlása és értékvesztése Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések Egyéb követelések Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolás FORRÁSOK Saját tıke A tıkeszerkezet változását jellemzı mutatók Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Szállítók, valamint kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolás CASH FLOW PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉRTÉKELÉSE NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA Villamosenergia-beszerzés és értékesítés alakulása AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK EGYÉB BEVÉTELEK ÜZEMI EREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Bérgazdálkodás... 48

6 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt Az Igazgatóság és Felügyelı Bizottság évi járandósága Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Jövedelmezıségi mutatók PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK EGYMÁS KÖZÖTTI FORGALMA KÖRNYEZETVÉDELEM A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLİ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK PERES ÉS PEREN KÍVÜLI ÜGYEK HATÓSÁGI ELLENİRZÉSEK... 62

7 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Társaság neve: Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Társaság rövidített neve: ÉMÁSZ Nyrt. Társaság székhelye: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Társaság elektronikus elérhetısége: Cégbíróság: A Társaság jegyzett tıkéje: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Bejegyzés idıpontja: Ft Igazgatóság: Dr. Marie-Theres Thiell (elnök) Dr. Arndt Hanjo Brandenberg ig Bernhard Lüschper tıl Hans-Günter Hogg Dr. Kövesdi Zoltán Endre Felügyelı Bizottság: Emmerich Endresz (elnök) Dr. Martin Konermann Dr. Martin Hermann Hermann Lüschen Dr. Vasanits Dezsı Gembiczki Tibor Takács János Audit Bizottság: Emmerich Endresz Hermann Lüschen Dr. Martin Konermann

8 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 8 Képviseletre jogosult személyek: Dr. Marie-Theres Thiell Dr. Arndt Hanjo Brandenberg ig Bernhard Lüschper tıl Hans-Günter Hogg Dr. Kövesdi Zoltán Endre Medveczky Tünde Könyvviteli szolgáltatást végzi: Budapesti Elektromos Mővek Nyrt. Medveczky Tünde Adószakértıi tevékenység regisztrációs száma: Mérlegképes könyvelıi regisztrációs szám: Wilk Józsefné Mérlegképes könyvelıi regisztrációs szám: Könyvvizsgáló: A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. a magyar regionális villamosenergia-szolgáltatás területén hosszú hagyományokra tekint vissza. A 80-as, 90-es évek politikai és gazdasági változásait követıen a Társaság az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat átalakulásával jött létre december 31-i hatállyal. A privatizáció után a Társaság az RWE AG és EnBW AG vállalatok érdekeltségi körébe került. A szervezet gazdasági formája: Nyilvánosan mőködı részvénytársaság. A Társaság legfıbb döntéshozó szerve a Közgyőlés, vezetı és ellenırzı testületei a négytagú Igazgatóság és a héttagú Felügyelı Bizottság. A Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (továbbiakban Gt.) 311. (1) bekezdése értelmében nyilvánosan mőködı részvénytársaságnál egy minimum három fıbıl álló Audit Bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a Közgyőlés a Felügyelı Bizottság független tagjaiból választja meg.

9 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 9 Tulajdonosok és tulajdoni arányuk, december 31-i állapot. Tulajdonos neve Birtokolt darab Tulajdonosi hányad (%) RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh ,26% EnBW Energie Baden-Württemberg AG ,83% Magyar Villamos Mővek Zrt ,66% Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. 1 0,00% Számlavezetık ,31% Belföldi jogi személyek ,76% Külföldi jogi személyek ,14% Önkormányzatok ,50% Államadósságkezelı Központ Nyugdíjreform és Adósságcsökkentı Alap ,06% Nem regisztrált kategória (Nem nevesített kategória) 819 0,03% Belföldi magánszemélyek ,20% Külföldi magánszemélyek ,11% Nominee ,14% Összesen ,00% A Társaság alaptıkéje db Ft névértékő névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvénybıl áll. A részvények a Budapesti Értéktızsdén B kategóriában jegyzettek. Tevékenységi kör A Társaság elsıdleges feladata villamosenergia értékesítés a fogyasztók részére. Ezen kívül tágabb értelemben mindazon kapcsolódó, kiegészítı és kiszolgáló melléktevékenységek végzése is a tevékenységi körébe tartozik, amelyek az elsıdleges tevékenységek végzését valamilyen módon elısegítik. A Társaság a hálózati eszközök kivételével a Társaságcsoport eszközeinek tulajdonosa. Társvállalatával, az ELMŐ Nyrt.-vel együttmőködve végzi azokat a Társaságcsoport mőködése szempontjából fontos alaptevékenységeket, amelyek a január 1-jével törvényi elıírás alapján végrehajtott tevékenység szétválasztás (unbundling) során nem kerültek át a leányvállalatokhoz. A tevékenységek egy része a stratégiához, illetve a Társaságcsoport irányításához kapcsolódik, mint például a vállalatfejlesztés, a jog és az ingatlangazdálkodás, a controlling és a belsı ellenırzés. A tevékenységek másik csoportjába tartoznak az olyan belsı szolgáltatások, amelyeket a szervezeti egységek az ÉMÁSZ Nyrt.-n túlmenıen a Társaságcsoport valamennyi tagja számára nyújtanak. Ide sorolható többek között a humán erıforrás kezelése és fejlesztése, a pénzügy és számvitel, a beszerzés és a logisztika, valamint az IT és a facility management.

10 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 10 Vannak olyan tevékenységek, amelyeket az ÉMÁSZ Nyrt. szervezeti keretein belül mőködı egységek, a Társaságcsoport nevében és érdekében, fıként külsı ügyfelek irányába végeznek. Ilyenek például a kommunikáció, marketing és a környezetvédelem. A Társaság feladatai közé tartozik továbbá az unbundling kapcsán, illetve már azt megelızıen létrehozott leányvállalatok tulajdonosi irányítása. Piaci helyzet Az évek óta teljes mértékben liberalizált magyar villamosenergia-kereskedelem alapvetı struktúrája 2012-ben nem változott. Az üzleti felhasználók többsége piaci kereskedıtıl vásárolja a villamosenergiát, a lakosság, valamint a közintézményi kör (fıként oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, közigazgatási és rendészeti intézmények), illetve a kisüzleti felhasználók egy hatóságilag meghatározott köre pedig az egyetemes szolgáltató partnere. Az idei évre jellemzı, hogy a kisüzletiilletve közintézményi kör viszonylag jelentıs része a Társaság kedvezı piaci ajánlatait követve elhagyta az egyetemes szolgáltatást. A villamosenergia-engedélyek kialakult struktúrája szerint az ÉMÁSZ Nyrt. egyrészt továbbra is egyetemes szolgáltatóként mőködik, másrészt az ELMŐ ÉMÁSZ MÁSZ kereskedıi csoport részeként gondoskodik alapvetıen a hagyományos érdekeltségi terület megbízható piaci villamosenergia-ellátásáról. Az ÉMÁSZ Nyrt. a szabad piacon ugyanúgy, mint az egyetemes szolgáltatás területén aktív szerepet játszik. Az egyes piaci szegmensekben az alábbi tendenciák mutatkoztak: Egyetemes szolgáltatás A felhasználói kör belsı arányait érzékelhetıen módosította, hogy a piaci- illetve egyetemes szolgáltatói árszínvonal viszonylagos nivellálódására támaszkodva a Társaság saját kereskedıje révén folytatott sikeres akvizíciós kampányt az egyetemes szolgáltatás üzleti felhasználói között. Számos kisvállalkozás, illetve közintézmény vált a Társaság versenypiaci partnerévé. A lakosság körében, bár létezik árverseny, valóban tömeges, idıben is koncentrált szerzıdésmódosítási kampányra még nem került sor. A Társaság hagyományos ellátási területén feltőnt konkurens kereskedık különféle kedvezı, általában többféle szolgáltatást kombináló szerzıdéses konstrukciókkal igyekeztek a kisfelhasználókat megnyerni maguknak. A folyamat azonban egyrészt az áralakulás hatósági, jogi bizonytalanságai, másrészt egyéb üzleti megfontolások okán nem vett nagyobb lendületet. Az egyetemes szolgáltatás hatóságilag limitált, miniszteri rendeletek által kihirdetett árai 2012-es év folyamán nem módosultak.

11 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 11 Szabad piac A szabadpiaci ügyfelek köre a jellemzı, 12 hónapos szerzıdési periódus következtében évrıl évre módosul. Az értékesítési portfólió szerkezete emiatt rendkívül változó. Folyamatos kihívást jelent a meglévı szerzıdésállomány megújítása, illetve a meglévı partneri kör bıvítése. Sikerként könyvelhetı el, hogy az egyetemes szolgáltatást elhagyó vállalkozások jelentıs hányadát a Társaság illetve a Társaságcsoport újra tudta szerzıdtetni. A villamosenergia versenypiaci vásárlása területén egyre nagyobb jelentıségre tesz szert a hazai áramtızsde (HUPX). Azonban sem a hazai termelıi kapacitások, sem az import lehetıségek nem bıvültek oly módon, hogy azok a kereskedelem lehetıségeit számottevıen megváltoztatták volna. Az árak alakulása versenypiaci körülmények között a kereslet- illetve a termelıkapacitások közti egyensúly módosulásait követi. Szabályozási környezet változása A válságadó hosszú távú fenntartását az Európai Unió nem fogadta el, e terheket a kormány korábbi adók bıvítésével, valamint új adók kivetésével váltja ki. A kormány által 2012 novemberében bejelentett kiigazító csomag részeként a közelmúltban több olyan adóváltozásra is sor került, mely érinti az energiaszektor szereplıit. A bevezetésekor átmenetinek szánt energiaszolgáltatók jövedelemadója (Robin Hood adó) a korábban tervezettektıl eltérıen nem kerül kivezetésre a jövı évtıl, hanem a továbbiakban állandó adóként megmarad. Az eddigi 8%-os kulcs helyett azonban jelentısen, 31%-ra emelik, és az egyetemes szolgáltatókra és az elosztókra is kiterjesztik. Így a társasági adóval együtt összesen 50%- os lesz az energiaszektor cégeinek jövedelmét terhelı adó. Az energiaszektort a fent említett adóváltozás mellett a november 20-án elfogadott közmővezetékek adója is érinti. A benyújtás óta számos változáson átment törvény a közmővezetékek közterületen futó nyomvonalának métere után 125 Ft adót vet ki. Az adót a vezeték tulajdonosa, illetve üzemeltetıje fizeti, beszedıje a központi költségvetés lesz. A bejelentett adóváltozások jelentısen csökkentik a Társaság következı évi eredményét.

12 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt A SZÁMVITELI POLITIKA Fİ VONÁSAI ÉS VÁLTOZÁSA A Számviteli politika általános alapelvei Könyvvezetés módja, követelményrendszere A Társaság a könyvvezetésében a kettıs könyvvitelt alkalmazza. A gazdasági események integrált, on-line vállalatirányítási rendszerrel (SAP) kerülnek feldolgozásra. Az éves beszámoló részét képezı mérleget a Társaság a számviteli törvény 22. (1) bekezdése alapján az 1. számú melléklet A változatában elıírtaknak megfelelı tagolásban, valamint az eredménykimutatást is A változatban készíti összköltség eljárással. A Társaság a számviteli törvény 20. (1) bekezdése alapján az éves beszámolóját magyar nyelven készíti magyar számviteli szabályok szerint. Az üzleti év minden év január 1-jétıl december 31-ig tart. A konszolidált beszámoló tekintetében, évtıl kezdıdıen, kötelezı az IAS/IFRS-ek alkalmazása a magyar tızsdén jegyzett vállalkozások számára. Ennek megfelelıen a Társaság december 31-i fordulónappal konszolidált éves beszámolóját az IAS/IFRS szabványoknak megfelelıen készíti el. Az elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év adatainak ellenırzésekor feltárt jelentıs összegő hibának minısül, ha a hiba feltárásának évében az adóhatósági ellenırzés, önellenırzés során az egy adott üzleti évet érintıen megállapított hibák és hibahatások eredményt, saját tıkét növelı vagy csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az 500 millió forintot, mivel a Társaság mérlegfıösszegének 2%-a több mint 500 millió forint. Jelentıs összegő hiba esetén a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve jogerıssé vált, elızı üzleti év(ek)re vonatkozó megállapítások miatti módosításokat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban önálló oszlopban kell megjeleníteni. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának minısül, ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások összevont értéke a saját tıkét lényegesen megváltoztatják. Minden esetben ilyen hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20%-al változik. Mérlegkészítés napja a mérleg fordulónapját követı második munkanap.

13 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 13 Alkalmazott értékelési eljárások Az immateriális javak nyilvántartása a mérlegben az értékcsökkenési leírással csökkentett szükség szerint a terven felüli leírásként elszámolt értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési értéken történik. A tárgyi eszközök értéke az éves mérlegben a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett szükség szerint az elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési értéken történik. A Társaság Számviteli politikájának megfelelıen az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése nulla maradványérték figyelembe vételével történik. A Társaság értékhelyesbítés címén a befektetett eszközök könyv szerinti (nettó) értékét (a piaci érték változásának függvényében) évenként nem módosítja. A befektetett pénzügyi eszközöket a Számviteli törvénynek megfelelıen a Társaság egyedileg értékeli az Eszközök és források értékelési szabályzatában részletezett módon. Az egyedi értékelést egyedenkénti nyilvántartásra építi. A gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetéseknél, valamint hitelviszonyt megtestesítı, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál az értékvesztés és a visszaírás a Számviteli törvény 54. -ában foglalt szabályok szerint kerül meghatározásra és elszámolásra. A készletek tekintetében a Társaság folyamatos érték- és mennyiségi nyilvántartást vezet, súlyozott átlagáron. Az éves mérlegben a vásárolt készleteket értékvesztéssel csökkentett, illetve elszámolt értékvesztés visszaírásával növelt átlagos beszerzési értéken, a saját termeléső készleteket értékvesztéssel csökkentett, illetve elszámolt értékvesztés visszaírásával növelt tényleges elıállítási költségen mutatja ki. A vevık által elismert követeléseket a Társaság a pénzügyi rendezés valószínősége alapján értékeli. Egyedileg kerül minısítésre az olyan vevıkövetelés, amellyel kapcsolatban külön szerzıdés vagy megállapodás került megkötésre. Az éves mérlegben az értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt számlakövetelés kerül kimutatásra. A Társaság a valutában, illetve devizában felmerült eszközök és források tekintetében a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát veszi alapul az évközi, és az év végi értékelés tekintetében. A Társaság a devizában tartott pénzeszközeit év közben súlyozott átlagáron tartja nyilván. A Társaság él a Számviteli törvény 60. (5a) bekezdésében megfogalmazott lehetıséggel, mely szerint, azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történı megállapítására vonatkozó elıírásai szerinti árfolyamot. A Társaság a Számviteli törvény 59/A (1) bekezdésében megfogalmazott valós értéken történı értékelés lehetıségét a pénzügyi instrumentumok egyetlen csoportjára sem alkalmazza.

14 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 14 Alkalmazott eljárások értékvesztés számítására Értékvesztést kell elszámolni a tulajdoni részesedést jelentı befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteség jellegő különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Lehetıség van a leértékelt részesedés visszaértékelésére a pénzügyi mőveletek ráfordításaival szemben, de csak a beszerzési értékig. A mérlegkészítés idıpontjában a befektetés könyv szerinti értéke jelentıs összegben akkor haladja meg a befektetés piaci értékét vagyis értékvesztést akkor kell elszámolni ha a befektetés egyedenkénti értékelésekor a részesedés arányos saját tıke legalább 30%-kal kisebb a részesedés könyv szerinti értékénél. A különbözet értékvesztés meghatározásakor, akkor minısül tartósnak, ha legalább egy éve folyamatosan kimutatható. A Társaság a vásárolt és a saját termeléső készletek értékvesztésének elszámolását és visszaírását a Számviteli törvény 56. -ában foglaltak szerint értelmezi, azzal a pontosítással, hogy egy adott készletcsoport piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözet akkor jelentıs, ha annak összege a könyv szerinti értéktıl legalább 10%-kal, de minimum 1 millió forinttal eltér, illetve akkor tartós, ha az legalább 1 éve fennáll. A követelések és követelés jellegő aktívák körében az értékvesztés elszámolását, illetve visszaírását a Számviteli törvény 55. -ában foglalt szabályok szerint kell elvégezni. A Versenypiaci Engedélyes fogyasztóinak értékelése egyedi minısítés alapján történik. A Társaság az e fogyasztói körben keletkezett számlatartozásokat abból a szempontból vizsgálja, hogy a múltban milyen volt a vevık fizetési hajlandósága és a tapasztalatok alapján az esedékességhez viszonyítva a pénzügyi teljesítés hogyan fog alakulni. A Versenypiaci Engedélyes Üzleti fogyasztók irányadó értékvesztési kulcsai a következık: nap 25 % nap 50 % nap 75% 180 nap felett 100% A Versenypiaci Engedélyes Kisfogyasztói körében az irányadó értékvesztési kulcsok a következık: nap 15% nap 50% nap 75% 360 nap felett 100% Az Egyetemes szolgáltatói engedélyeshez kapcsolódó tartozásokra vonatkozóan annak keletkezésének idıpontjától függetlenül %-os mértékő értékvesztés elszámolására kerül sor

15 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 15 a vevı fizetési magatartása alapján. Ennek részletes számítási metodikáját az értékelési szabályzat tartalmazza. A Számviteli törvény 55. (2) bekezdésében biztosított egyszerősítés szerint az egyetemes szolgáltatói körhöz kapcsolódó vevıkövetelések korosítás szerinti nyilvántartási értékének százalékában határozza meg az értékvesztés összegét: nap 10% nap 50% nap 75% 360 nap felett 100% Az egyéb vevı kategóriában korosítás alapján a követelés értékének %-ra csoportos minısítés alapján kerül értékvesztés elszámolásra: nap 25 % nap 50 % 360 nap felett 75 % A peresített követeléseknél a következı kulcsok alapján történik az értékvesztés számítása: Egyéb vevık 70% Villamosenergia vevık 100% Felszámolás alá került vevık 100% A behajthatatlan követelések meghatározásakor a Számviteli törvény 3. (4) 10. pontjában részletezett szempontokat kell figyelembe venni. A behajthatatlan követelések elszámolására vonatkozó részletes elıírásokat a Behajthatatlan Követelések Leírásának Szabályzata tartalmazza. A behajthatatlan követelések adótörvény által elfogadott, adóalapot nem növelı tételei körébe tartoznak azok a követelések: amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, vagy a végrehajtást szüneteltetik, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével: - a lakossági fogyasztók 59 EFt értékhatárig fennálló hátralékai, - az üzleti fogyasztók 59 EFt összegig fennálló hátralékai, - a másodlagos számlázás (nem villamosenergia) 39 EFt értékhatárig,

16 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt a felszámolás alá került gazdálkodó szervezetek, és adósságrendezési eljárás alá vont önkormányzatok hátralékai hitelezıi igény benyújtása nélkül 59 EFt-ig. az egyszerősített felszámolás miatti leírások, valamint a bejelentett hitelezıi igényként leírható összegek, - amelyet a hitelezı a csıdeljárás, a felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás során egyezségi megállapodás keretében elengedett, - amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, - amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet. A küszöbérték többek között magában foglalja a felszólítások, adatkérések költségeit, a megbízási díjat, a fizetési meghagyás illetékét. A behajthatatlan követelések adótörvény által el nem fogadott, adóalapot növelı tételei körébe tartoznak azok a követelések: amelyet a bíróság elıtt érvényesíteni nem lehet, amelyek a hatályos jogszabályok alapján elévültek. A mérlegbe állítás elıtt a követeléseket egyeztetéssel ellenırizni, majd értékelni kell, továbbá azokat az analitikus és szintetikus nyilvántartásokban szereplı értékekkel össze kell vetni. A követelésekrıl fajtánként és azon belül egyedenként részletes kimutatást (mennyiségi felvételt nem igénylı leltárt) kell összeállítani. A részletes elıírásokat a Leltárkészítési Szabályzat tartalmazza. A Társaság a Számviteli törvény 55. -a szerint villamosenergia értékesítés aktív idıbeli elhatárolására is elszámol értékvesztést a tárgyidıszaki behajthatatlan követelés és az elızı idıszak harmadik félnek értékesített energiaadóval növelt nettó árbevétele arányában, ha ez az arány a 0,5%- ot meghaladja. Amortizációs politika A Társaság az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál hasznos élettartam meghatározásával a lineáris elszámolási módszert alkalmazza. A 100 EFt alatti egyedi bekerülési értékő vagyoni értékő jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök használatba vételkor egyösszegben leírásra kerülnek. Az amortizáció költségként való elszámolásának kezdete a használatba vételt (üzembe helyezést) követı hónap elsı napja.

17 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 17 A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének elszámolásánál és visszaírásánál a Számviteli törvény 53. és 57. (1) és (2) bekezdésében megfogalmazott szabályok szerint kell eljárni, azzal a kiegészítéssel, hogy a piaci érték és a könyv szerinti érték különbsége jelentısnek minısül, ha annak értéke a könyv szerinti értéktıl legalább 10 %-kal, de minimum 10 millió Ft-tal eltér. A különbség a terven felüli elszámolás és a visszaírás szempontjából akkor minısül tartósnak, ha az legalább egy éven keresztül folyamatosan fennáll. Alkalmazott leírási kulcsok Immateriális javak Vagyoni értékő jogok (kivéve ingatlanhoz kapcsolódó jog), szoftverek 20% Egyéb szellemi termékek 20-25% Tárgyi eszközök Ingatlanok - épületek, nem nyomvonalas jellegő építmények 1-6% - nyomvonalas jellegő építmények 8% Mőszaki és egyéb berendezések, gépek, jármővek - jármővek 20% - mőszerek, szerszámok 12,5-14,5% - számítástechnikai eszközök 33% - ügyviteltechnikai eszközök, hírközlés, egyéb gépek 12,5-14,5% - strukturált hálózat 10% - erımővi berendezések 5% Villamosenergia-vásárlás és értékesítés idıbeli elhatárolása A villamosenergiával kapcsolatos ráfordítás és árbevétel idıbeli elhatárolásának összege a következıkben leírt elv alapján kerül meghatározásra: A villamosenergia-forgalmat tükrözı ráfordítás és árbevétel fıkönyvek zárására legkésıbb az aktuális hónap utolsó munkanapján kerül sor. A beszámolási idıszakra vonatkozó számlák, amelyek a villamosenergia-vásárlási értékeket tartalmazzák, illetve a villamosenergia-értékesítésrıl kiállított számlák eddig az idıpontig még nem állnak teljes egészében a Társaság rendelkezésére. A Társaság saját mérési adatok alapján mind mennyiségi, mind értékbeni vásárlási és értékesítési prognózist készít. A prognózis adatait az adott idıszakra vonatkozó villamosenergia-mérleg is tartalmazza. Az árbevétel ki nem számlázott részét számításokkal alátámasztott adatok alapján idıbeli elhatárolásként a Társaság a megfelelı fıkönyvekre könyveli. A számlázott érték a számlakészítéskor, a villamosenergia-vásárlás értéke a szállítói számla beérkezésekor kerül rögzítésre a fıkönyvben, a korábbi idıszakban elszámolt idıbeli elhatárolás egyidejő feloldásával.

18 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 18 Céltartalék-képzés A Társaság a számviteli törvény alapján céltartalékot képez az adózás elıtti eredmény terhére, megállapodásos bérre, korengedményes nyugdíjra, jövıbeni és függı kötelezettségekre, valamint céltartalékot képezhet az idıszakonként ismétlıdı, kiemelt, jövıbeni karbantartási költségekre. A beszámolási idıszakban ez utóbbi céltartalék elem, valamint környezetvédelmi céltartalék, megállapodásos bérre képzett céltartalék és korengedményes nyugdíjra vonatkozó céltartalék képzésére nem került sor. A 83/2011. (XII.29.) NFM rendelet - a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérıl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról tartalmazza az egyetemes szolgáltatás által elérhetı árrés mértékét, amelyet 1,928 Ft/kWh-ban határoz meg a rendelet. A 2012-es évben az elismert beszerzési költség és a tarifákban számlázott árbevétel közötti árrés a rendeletben meghatározottnál magasabb fajlagos árrést tartalmazott (2,03 Ft/kWh), ezért szükség volt a különbözet céltartalékba helyezésére. A Villamos Energia Törvény (VET) számvitelre vonatkozó elıírásai Az Európai Unió 54/2003 EK direktívája, valamint a villamosenergiáról szóló 2001.évi CX.tv (VET) a és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendelet (Vh.r. 90. ) elıírásainak megfelelıen január 1. határidıvel megtörtént az elosztói engedéllyel valamint a közüzemi engedéllyel összefüggı tevékenység társasági szétválasztása. Az elkülönült engedélyesi tevékenységet folytató gazdasági társaságok önálló mérleg és eredménykimutatása elkülönített, átlátható és ellenırizhetı módon biztosítja az egyes engedélyesi tevékenységhez kapcsolódó gazdálkodás eredményének megjelenítését. Derivatívák értékelésére vonatkozó elıírások A fedezeti ügylet célja az árkockázat mérséklése, amikor egy, a jövıben esedékes eladási vagy vételi tranzakciót egy határidıs eladási, illetve vételi ügylettel biztosítanak, mérsékelve ezzel az árkockázatot. Az ilyen ügylet eredménye biztosítja a fedezett ügylet kockázata miatt várható árfolyamveszteséget, illetve kamatveszteséget. Fedezeti ügylet köthetı emellett a jövıben teljesítendı pénzügyi kötelezettség biztos teljesítése érdekében is. A Társaság valós értékelést és fedezeti elszámolást nem alkalmaz.

19 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 19 Számlázási rendszer évben a Társaságnál bevezetésre került az úgynevezett kétrendszeres számlázási modell (ISU2010), ami azt jelenti, hogy külön rendszer van az elosztó és a kereskedı számára. A rendszerek megfelelnek minden magyar és Európai Uniós elıírásnak és képessé teszik a Társaságot arra, hogy a jövıben fogadja a piaci liberalizáció kihívásait. Jelentıs számú új, illetve megújított funkciót vezetett be a Társaság, ami képes nagymértékben lecsökkenteni az ügyintézéshez szükséges idıt. A rendszer lehetıvé teszi, hogy a vevıkód vagy a fogyasztási hely azonosító megadásával az ügyfélhez kapcsolódó minden érintett dokumentum digitális formában elérhetı legyen.

20 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete ÉMÁSZ Nyrt MÉRLEG ÉRTÉKELÉSE 2.1. ESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása december december Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Eszköztípus Mőszaki berend., gépek, jármővek Egyéb berend., felszer., jármővek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Összesen Immateriális javak Bruttó érték Idıszaki növekedés üzembe helyezés Idıszaki csökkenés aktiválás selejtezés értékesítés káresemény térítés nélküli átadás Fıkönyvi átsorolás Bruttó érték Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Eszköztípus Mőszaki berend., gépek, jármővek Egyéb berend., felszer., jármővek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Összesen Halmozott értékcsökkenés Növekedés költség terven felüli Csökkenés selejtezés értékesítés káresemény térítés nélküli átadás Fıkönyvi átsorolás Halmozott értékcsökkenés Nettó érték Nettó érték Immateriális javak Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának nettó értéke a évhez viszonyítva 480 -tal (6,11 %) csökkent. Ezen belül az immateriális javak értéke 331 -tal (18,18 %), a tárgyi eszközök értéke 149 -tal (2,47 %) csökkent. Az immateriális javaknál 148 értékben történt beruházás, melynek jelentıs része (127,5 ) ISU fejlesztés volt. A tárgyi eszközöknél 2012-ben 662 értékben történt beruházás, melyben a legjelentısebb tételt a gépjármőpark további korszerősítése, illetve a GPS-rendszer felújítása jelentette összesen 303 összegben. Az immateriális javak és tárgyi eszközök csökkenését az elszámolt értékcsökkenés valamint a feleslegessé vált eszközök miatti selejtezés, illetve értékesítés okozta.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Debrecen, 2011. június 07. Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán igazgatóság

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26.

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26. TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004 Gyır, 2005. április 26. Tartalomjegyzék Felelısségvállaló nyilatkozat A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi beszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi MSzSz szerinti

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege 1 0 7 6 0 7 9 8-6 4 2 0-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 8 Cégjegyzék száma 1 1 2014. december 31. MVM Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben