3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 3.1. Településrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás és tájrendezés 3.4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 3.1. Településrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás és tájrendezés 3.4."

Átírás

1 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 3.1. Településrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás és tájrendezés 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

2 M ó d o s í t á s i h e l y s z í n e k Településfejlesztési döntésből következő módosítások 1. számú módosítás 3. számú módosítás 4. számú módosítás Egyéb módosítások Régészeti adatfrissítésből következő módosítás Biológiai aktivitásérték változatlansága miatti módosítás (tervezett erdősítés) Elírás jellegű hibajavítás

3 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS Módosítások ismertetése Biológiai aktivitásérték számítás

4 1. számú módosítás ismertetése / 5 h r s z - ú t e l e k ből építési telekalakítás meglévő v i r á g b o l t f i g y e l e m b e v é t e l é v e l (Közlekedési terület helyett településközpont terület) A 1735/5 hrsz-ú közterület bérlője és azon álló virágbolt tulajdonosa kezdeményezte az építési telekalakítás lehetőségét, amit képviselő-testület 43/2014. határozatában támogatott. Építési telekalakítás feltétele, hogy a közlekedési területből beépítésre szánt terület kerüljön lehatárolásra. Alaptérkép 1. módosítás ismertetése 1

5 Légifotó (2014. március 20.) Virágbolt 1. módosítás ismertetése 2

6 Fotók 1. módosítás ismertetése 3

7 H e l y z e t l e í r á s, j a v a s l a t o k A hatályos terv szerint az önkormányzati tulajdonban lévő, de 1730/5 hrsz-ú telek országos közút övezetbe sorolt. Az időközben magvalósított országos közútfejlesztés nem érinti a 1730/5 hrsz-ú telket, ezért települési lakó-gyűjtőút (KÖu-2) övezetbe és a már meglévő virágbolt telke beépítésre szánt (településközpont) területbe kerülhet a rendezési a módosítással. Beépítésre szánt területbe a virágbolt és az ahhoz tartozó közmű műtárgyak területe javasolt. Javasolt építési övezet: (Vt-4) Előírásai a HÉSZ 14. (4)bekezdés új d) pontjába kerülnek a következők szerint: a) kizárólag kereskedelmi épület helyezhető el. b) telekosztás nem végezhető c) beépítési mód: szabályozási terv szerint jelölt építési helyen. d) beépítettség: max 80% e) építménymagasság: max 3,5m f) zöldfelület: min 10% g) kerítés nem építhető Érvényes településszerkezeti terv Módosított településszerkezeti terv (SZ-2) részlete 1. módosítás ismertetése 4

8 Hatályos szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.3. szelvényének részlete Módosított szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.3. szelvényének részlete 1. módosítás ismertetése 5

9 3. számú módosítás ismertetése Z ö l d t e r ü l e t l a k ó t e r ü l e t i á t s o r o l á s a Hartai út 432, 433, 434 és 437 hrsz-ú telkek tulajdonosa telkeinek összevonása érdekében kezdeményezte a településrendezési terv módosítását, amit a képviselő-testület 43/2014. határozatában támogatott. Alaptérkép 3. módosítás ismertetése 1

10 Légifotó (2014. március 20.) hrsz 434 hrsz 437 hrsz Hármas-kobolya Hartai út 3. módosítás ismertetése 2

11 Fotók (2014. június) április H e l y z e t l e í r á s, j a v a s l a t o k 434 hrsz-ú telek a falusias lakóterület Lf-1HSZ építési övezete szerint beépült. A telektulajdonos módosítási kérelme telekösszevonásra vonatkozott. A kérelem teljesítése a két jelenleg zöldterületi besorolású telek változatlanul beépítetlen (beültetési kötelezettségű) lakóterületi átsorolásával történik. Így a település zöldfelületi ellátottsága nem romlok és a mai közterületi kapcsolat nélküli kertek helyzete rendeződik. 3. módosítás ismertetése 3

12 A területtel határos vízgyűjtők: az un. kobolyák a hatályos tervben falusias lakóterületben vannak. A tényleges helyzetre, azok vízgyűjtő szerepére való tekintettel vízgazdálkodási területi átsorolásuk javasolt. HÉSZ vízgazdálkodási területre vonatkozó része a következők szerint módosul: 33. (1) Egyéb terület (VT) jellel a Vízgazdálkodási terület Előírásait az OTÉK 30. -a tartalmazza. VT és Vgy övezetekre tagolódik. (2) VT övezetre az általános előírások vonatkoznak. (3) Vgy jelű Belterületi vízgyűjtő övezet: a) A felszíni vízgyűjtő és zöldfelületi környezetük területe d) Kizárólag rekreációs kerti építmények, berendezések helyezhetők el Érvényes településszerkezeti terv (SZ-2) részlete Módosított településszerkezeti terv (SZ-2) részlete 3. módosítás ismertetése 4

13 Hatályos szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.1. és 7.2. szelvényeinek részlete Módosított szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.1. és 7.2. szelvényeinek részlete 3. módosítás ismertetése 5

14 4. módosítás ismertetése B é v á r d i m a j o r m e zőgazdasági üzemi területi kijelölése Képviselő-testület a Bévárdi major bővítéséről és a Nagy tanya telkének beépíthetőségről hozott elvi döntést 110/2011. számú határozatában. A Nagy tanya telkén korábban épületek álltak, jelenleg beépítetlen. Bávárdi major a hatályos tervben ipari terület, bővítésére nincs lehetőség. Módosítási helyszín átnézeti lapja Alaptérkép (2012. május) Nagy tanya Bévárdi major 4. módosítás ismertetése 1

15 Légifotó (2014. április) Fénykép (2014. június, április) Helyzetleírás és javaslatok A mezőgazdasági terület megműveléséhez, a természetes gyepek fenntartásához kapcsolódó beépítéseknek hagyománya van a területen. Gazdasági valamint természeti-, és épített örökségvédelmi szempontból egyaránt a már építési hagyományokkal rendelkező helyek beépíthetősége indokolható. A Bévárdi major (021/11 hrsz út felőli része, a 021/16-17 hrsz-ú telkek) Km-2 jelű építési övezetbe tartozó mezőgazdasági üzemként különleges beépítésre szánt területbe javasolt. 4. módosítás ismertetése 2

16 Az építésügyi előírások a terület természetvédelmi érintettségének figyelembevételével kerülnek megfogalmazásra. (Km-2) építési övezet javasolt előírásai (HÉSZ új 27/A új (3) bekezdés) (Km-2) mezőgazdasági üzemi terület előírásai a) A területen aa) szolgálati lakás ab) iroda ac) a legeltető állattartáshoz, falusi turizmushoz, megújuló energiához és gyepfenntartáshoz kapcsolódó: gazdasági célú építmény elhelyezhető b) Kialakítható telek: min 1000m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló a szabályozási terven jelölt építési hely figyelembevételével. d) Beépítettség: max 40% e) Építménymagasság: max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat. f) Zöldfelület: min 40% g) Építészeti előírások ga) tetőhajlásszög: fok közötti szimmetrikus nyeregtető gb) homlokzati felület: fehér színű gc) tetőhéjazat: nád, egyéb anyag csak a natúr égetett tetőcseréppel megegyező színben Szerkezeti terv (SZ-1) részlete Szerkezeti terv (SZ-1) módosított részlete 4. módosítás ismertetése 3

17 Hatályos szabályozás (SZT-3 jelű külterületi szabályozási terv részlete) Módosított szabályozás (SZT-3 jelű külterületi szabályozási terv részlete) 4. módosítás ismertetése 4

18 R é g é s z e t i a d a t f r i s s í t é s ből következő módosítás Jelen módosításban a régészeti lelőhelyek frissített adatbázis szerinti ábrázolására és hrsz listájának aktualizálására is sor kerül. Forster Központ adatszolgáltatása szerint Dunapataj régészeti lelőhelyei az alábbiak: Hrsz lista a lelőhelyek azonosítójával: azonosító lelő hely szám név Szent Tamás-domb Parlag-dűlő 3.1. Régészeti lelőhelyek aktualizálása HRSZ 6512/1, 6521, 6530, 6512/2, 6531, 6509, 6518/1, 6518/2, 6528, 6519/2, 6520, 6527, 6519/1, 6511, 6510, 6042, 6014/2, 6010, 6009, 6020, 6021, 6019, 6018, 6015/2, 6060, 6059, /5, 08/6, 09/2, 08/2, 09/7, 05/15, 05/16, 07, 09/3, 06, 08/4, 05/14, 05/13, 05/12, 7821, 7813, 7820, 7829/1, 6633, 7809, 6632, 7825, 7824, 7810, 7808, 7807, 7806, 7811, 6631, 6630, 6629, 6628, 7826, 7822, 7823, 7832/1, 7834, 7812, 7831, 7832/2, 7844, 7819, 7804, 7846, 7845, 7848, 7816, 7817, 7818, 7815, 7814, 7847, 7803, 7774, 7775, 7776, 7777, 7783, 7799, 7798, 7800, 6613, 6624/1, 6624/2, 7797, 7790/1, 7791, 7790/2, 7790/3, 7796, 7795, 7794, 6622, 7802, 7801, 6625, 6609, 6626, 6614, 6612, 6611, 6610, 7805, 7787/1, 7786, 7772, 7768, 7769, 6600, 6598, 6599, 7771, 7785, 7784, 6594, 6595/1, 6604, 6603, 7787/2, 7788, 7789, 6597, 6593, 6558, 6559,6562/1, 6555, 6556, 6560, 6568, 6580, 6562/2, 6561, 6554, 6553, 6563/1, 6564, 6601, 6563/2, 6569, 6567, 6595/2, 6543/2, 1

19 6641, 6582, 6578, 6574, 6583, 6573, 6572, 6643/1, 6643/2, 6570, 6571, 6577, 6575, 6581, 6543/1, 6542, 6566, 6565, 6634, 6584/1, 6590, 6592, 6587, 6586, 6588, 6596, 6602/1, 6645, 6646, 6640, 6639, 6638/2, 6591, 6644, 6642, 6607, 6602/2, 6606, 6605, 6608, 6643/3, 6637, 6620, 6617, 6618, 6619, 6638/1, 6627, 6621, 6636, 6616, 6615, 6635, 6543/3, 6544, Böddpuszta Ny-i része- Pankod-hátja 083/4, 083/3, 083/16, 083/5, 083/33, 083/34, 083/35, 083/36, 083/ Szelidi-tó K-i vége - Kékesi rét 0201/2, 0203, 0204/2, 0201/ Szelidi földút 046/41, 071/ Felső-zátony II. 0132/ Linzer Kft. telephelye 1983, 1982, Dunapataj 1. lelőhely 054/58, 054/15, 054/ Hajnal u /2, 1349/2, 1347, 1350/1, 1349/ Nefelejcs u , 1316, 1323, Tompa u. - Zrinyi u. sarok 1933, 1951/1, Malom u , 1325, Szelid, VI. u , 4619, 4624, 4623, 4622, 4620, Középkori településmag 121, 120, 119, 115/3, 118, 99, 92/2, 109, 110, 115/1, 92/3, 115/4, 2502, 2481, 105, 111, 2482, 2486, 2503, 2501, 2500, 2505/1, 2505/2, 2507, 98, 2490, 2488, 2485, 2504, 2509, 2508, 2510, 122, 123/1, 1, 108, 103, 2516, 2517, 2528, 2529, 2514, 2515, 175, 113, 114, 8, 5/5, 6, 5/3, 7/1, 9/1, 11, 7/2, 9/2, 13/1, 13/2, 18, 14, 19, 308, 268, 168/1, 164, 259, 258, 169, 167, 165, 257, 255, 239, 256, 241, 170, 238, 161, 145, 143/2, 124/1, 124/2, 132, 163, 2480, 87/2, 88, 84, 2401/1, 123/2, 5/4, 143/1, 125, 129, 146, 147, 144, 141, 139, 138, 137, 136, 126, 135, 130, 131, 127, 128, 270, 310, 307, 306, 2541, 2543, 2540, 2545, 2546, 2535, 2483, 2484, 2525, 2523, 2522, 2542, 2547, 2527, 2499, 2526, 2521, 2524, 2519, 2534, 2531, 2532, 2552, 2518, 2530, 2496, 2498, 2493, 2491, 2550, 2549, 2548, 102, 101, 106, 112, 107, 3, 4, 46, 38, 58, 57, 47, 48, 49, 12, 15, 17, 44, 16, 45, 20, 42, 40, 39, 41, 37, 22/1, 21, 22/2, 23, 53, 55, 56, 36, 35, 34, 33, 59, 73, 71, 60, 72, 61, 62, 70, 312, 313, 311, 309, 1730/5, 315, 314, 31, 67, 65, 68, 64/1, 24, 25, 26, 249, 251, 260, 168/2, 166, 264, 262, 261, 254, 263, 265, 266, 267, 269, 253, 252, 250, 5/1, 2513, 2512, 2511, 0103/1, 92/1, 74, 75, 86, 85, 87/6, 87/4, 87/7, 51, 50, 52, 77, 76, 2410, 96/1, 2408, 2405, 2, 80, 10, 81, 82, 83, 78, 1972, 2402, 2403, 90, 91/3, 91/1, 2407, 96/2, 93, 2404, 91/2, 87/3, 89, 69, 63, 2420, 2417, 2419, 2418, 2416, 97, 2415, 2411, 2477, 2425, 2441, 2476, 2475, 2474, 2492, 2495, 2494, 2435, 2436, 2434, 2437, 2473, 2472, 2432, 2438, 2433, 1730/7, 1730/6, 27, 29, 28, 30, 32, 321, 322, 320, Sport u. 1245, 1269, 1270, 1268/2, 1247, 1267/2, 1298, 1327/2, 1324, 1328, 1291, 1274, 1273, 1268/1, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1253, 1271/2, 1271/1, 1272, 1292, 1327/1, 1297, 1293, 1295/2, 1246, 1243, Alsójárás, Csősz domb 011/7, 011/ Bakod-puszta 061, 060, 059/19, 059/1 Várhegy 4453/35, 4453/36, 4454/2, 4453/10, 4453/9, 4453/34, 4453/8, 4453/7, 4453/6, 4453/5, 4453/33, 4456, 4458/5, 4453/11, 4453/4, 4453/29, 4305, 4315, 4587, 4601, 4317, 4316, 4325, 4324, 4322, 4323, 4326, 4588, 4586, 4312, 4313, 4314, 4329, 4319, 4320, 4321, 4336, 4335, 4466/4, 4348, 4337, 4466/2, 4338, 4466/3, 4339, 4425, 4466/11, 4466/5, 4358, 4327, 4328, 4334, 4333, 4158, 4159, 4157, 4145, 4146, 4143/2, 4160, 4168, 4167, 4166, 4161, 4165, 4163, 4351, 4352, 4350, 4366, 4349, 4363, 4364, 4365, 4368, 4353, 4370, 3.1. Régészeti lelőhelyek aktualizálása 2

20 , 4371, 4372, 4383, 4382, 4362, 4361, 4354, 4360, 4117, 4118, 4119, 4136, 4135, 4134, 4190, 4189, 4359, 4342, 4345, 4344, 4343, 4355, 4357, 4356, 4341, 4340, 4332, 4330, 4331, 4347, 4143/1, 4142, 4162, 4141, 4138, 4137, 4140, 4346, 4293, 4278, 4453/1, 4303, 4282, 4453/3, 4453/2, 4295, 4292, 4294, 4296, 4291, 4290, 4289, 4297, 4298, 4299, 4453/13, 4453/12, 4301, 4302, 4300, 4283, 4284, 4285, 4288, 4286, 4287, 4271, 4270, 4268, 4269, 4257, 4258, 4238, 4265, 4264, 4237, 4235, 4234, 4236, 4233, 4261, 4260, 4259, 4262, 4263, 4267, 4266, 4219, 4192, 4307/2, 4386, 4387, 4385, 4388, 4389, 4397, 4401, 4394, 4398, 4396, 4395, 4399, 4402, 4417, 4416, 4403, 4220, 4221, 4404, 4400, 4405, 4406, 4407, 4409, 4408, 4466/14, 4418, 4411, 4410, 4466/17, 4412, 4413, 4414, 4415, 4422, 4421, 4420, 4419, 4424, 4423, 4430, 4431, 4432, 4435, 4429, 4279, 4434, 4280, 4277, 4276, 4275, 4250, 4453/31, 4452, 4453/18, 4281, 4304, 4453/19, 4433, 4306, 4307/1, 4449, 4451, 4450, 4436, 4437, 4439, 4438, 4249, 4248, 4247, 4246, 4223, 4222, 4245, 4272, 4256, 4252, 4194, 4193, 4188, 4251, 4274, 4253, 4254, 4273, 4255, 4244, 4440, 4239, 4232, 4212, 4213, 4231, 4230, 4242, 4227, 4241, 4228, 4240, 4229, 4243, 4226, 4225, 4211, 4210, 4208, 4209, 4200, 4199, 4174, 4164, 4179, 4180, 4175, 4201, 4182, 4173, 4181, 4183, 4184, 4172, 4207, 4206, 4203, 4204, 4202, 4198, 4197, 4214, 4224, 4218, 4155, 4156, 4171, 4186, 4169, 4185, 4170, 4466/8, 4463, 4380, 4381, 4384, 4378, 4373, 4374, 4375, 4379, 4391, 4466/10, 4392, 4390, 4466/6, 4367, 4377, 4376, 4466/9, 4466/7, 4466/12, 4466/13, 4393, 4466/15, 4139, 4195, 4196, 4216, 4215, 4217, 4187, út 0156/18, 072/21, 072/23, 072/22, 072/ Belső-parlag 05/ Felső-zátony 0132/ Alsójárás, Csősz domb és környéke, Dinnyeföld 011/1, 011/3, 011/4, 011/5, 011/7, 011/8, 011/ Vásártér , 1330/2, 1291, 1290, 1296, út 103. km Északkelet 7517, 7509, 7504, 7503, 7506, 7518, 7522, 7521, 7520, 7519, 7508, 7505, 7507, 7529, 7523, 7527, 7528, 7501, Vasút u. 492/3, 7631, 7630, 7638, 7632, 7684, 7676, 7677, 7670, 7681, 7683, 7682, 7678, 7672, 7671, 7674, 7673, 7675, 749/5, 749/7, 7680, 7691, 7692, 7695, 7696, 7694, 7693, 7689, 7687, 7688, 7685, 7686, 7715, 826/2, 7679, 7733, 7690, 644/2, 645, 734, 651, 705, 708, 702, 649, 710, 707, 706, 715/2, 711, 737, 738, 739/2, 739/1, 735, 736, 7735, 7738, 7737, 7736, 7636, 7634, 7635, 7633, Újhelyi Imre út 865, 927, 920, 926, 925, 923, 922, 921, 852, 871, 872, 870, 918, 917, 869, 866, 849, 850, 919, 864, 851, 879, 867, 875, 828/2, 880, 881, 874, 876, 873, 877, 878, 899, 833, 831, 834, 832, 839/1, 839/2, 868/2, 868/ Szent Tamás-domb ÉNY 1071, 6048, 6049, 6051, 6050, 6065, 6053, 6047, 6001, 7732, 6042, 6004, 6063, 6003, 6046, 6064, 6045, 6040, 6038, 6039, 6034, 6052, 6037, 6035, , 1729, 1329, 1382, 1383, Régi katolikus temető Kossuth L. utca Kelet 2078, 2080, 2079, 2089, 2090, 2887, 2083, 2082, 2081, 2071, 2074, 2066, 2086, 2069, 2087, 2085, 2084, 2100, 2092, 2091, , 1646, 1460, 1459, 1637/1, 1644, 8048, 8056, 8055, 8050, 8049, 8047, 8076, 8052, 8073, 8081, 8072, 8071, 8075, 8074, 8070, 8069, 8068, 8067, 8054, 8053, 8051, 1655, 1654/1, 1657, 1656, 1658, 1622/2, 8058, 8057, 8045, 8046, 1652, 1651, Régészeti lelőhelyek aktualizálása 3

21 Kalocsai út Kelet II Kalocsai út Kelet III. 8056, 8055, 8050, 8049, 8047, 8065, 8066, 8054, 7829/4, 8044, 8004, 8060, 8062, 8059/1, 8059/2, 8059/3, 8063, 8064, 8058, 8057, 8045, 8046, 8026, 8030, 8027, 8107, 8029, 8008, 8007, 8028, 8006, Kalocsai út Kelet 8096, 8098, 8116, 8114, 8117, 8099, 8113, 8111, 8112, József Attila u. 2766, Felső járás II. 0168/8, 0167, 0164/17, 0164/18, 0164/15, 0164/16, 0164/43, 0164/47, 0164/45, 0164/ Szentkirály 0246/1, 0243, Körtvélyes I. 0102/20, 0102/19, 0102/14, 0102/18, 0102/17, 0102/16, 0102/15, 0102/11, 0102/13, 0102/ Körtvélyes II. 097/6, 097/ Szelíd, földvár 4090, 4465, 4086/23, 4088, 4086/18, 4086/17, 4091, 4086/22, 4054 A nyilvántartott régészeti lelőhely adatok a hatályos terv régészet lelőhelyeitől különböznek. A nyilvántartott lelőhelyek kiterjedésben és számban is változtak, ezért jelen módosítással a településszerkezeti tervre és a szabályozási tervre az aktuális nyilvántartás szerinti régészeti lelőhelyek kerülnek. A változás a településszerkezeti tervet (SZ-1) és annak Belterületre és Szelidre vonatkozó részletterveit érintik. Módosulnak továbbá a Belterület és Szelid 1:2000 méretarányú szabályozási tervi szelvényei és az Igazgatási terület m=1: méretarányú szabályozási terve is. A helyi építési szabályzat régészeti lelőhelyekre vonatkozó helyrajzi számos függeléke jelen módosításban az adatszolgáltatás szerintire változik Régészeti lelőhelyek aktualizálása 4

22 A hatályos terv régészeti lelőhelyei a belterületi szabályozási terv szelvényezésének jelölésével évi adatszolgáltatás szerinti régészeti lelőhelyek a belterületi szabályozási terv szelvényezésének jelölésével 3.1. Régészeti lelőhelyek aktualizálása 5

23 Biológiai aktivitásérték változatlansága miatti módosítás (tervezett erdősítés) Az új beépítésre szánt területi kijelölésekkel együtt a biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 10 ha mezőgazdasági terület helyére erdőterület kerül a közigazgatási terület északi részén a következők szerint: Érvényes szerkezeti terv részlete Módosított szerkezeti terv A tervezett erdőterület a szabályozást nem érinti.

24 E l í r á s j e l l e gű hibajavítás Az 51. számú országos főút korszerűsítési és burkolat-megerősítési munkáihoz az engedélyezett útépítési terveknek megfelelően a 1893 hrsz-ú telek egy részére szükség volt. Az igénybevett telekrészen a közút részét képező burkolat illetve vízelvezető valósult meg. Az igénybevett telekrészt a térképi nyilvántartása következők szerint tartalmazza. A végleges térképezéshez a hatályos szabályozási terv kiigazítására van szükség, mivel az út közterületi szélesítését a terv nem tartalmazza. Hatályos szabályozás (SZT-1) terv szelvényének részlete Módosított szabályozás A szabályozás kiigazításával együtt a HÉSZ maradványtelekre vonatkozó kiegészítése is javasolt a következők szerint: (HÉSZ 5. új (4) bekezdése) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakítási és építési szabályai: a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani. b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne. c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság.

25 B i o l ó g i a i a k t i v i t á s - é r t é k v á l t o z á s k i m u t a t á s a ( É t v 7. ( 3 ) b f e l t é t e l i g a z o l á s a ) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) szerint az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet Számítás a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján (nem differenciált számítás) készült. Meglévő területfelhasználás adatai Módosítás Terület minősége Terület Értékszorzó Értékmutató jele nagysága (ha) 1. kiszolgáló út 0,01 0,6 0,06 3. zöldterület 0,14 6 0,84 falusias lakóterület 4. általános mezőgazdasági terület ipari terület 1, ,4 3,41 3,7 48,1 0,4 0,8 össz. 53,21 Tervezett területfelhasználás adatai Módosítás jele Terület minősége Terület nagysága (ha) Értékszorzó Értékmutató 1. településközpont 0,01 0,5 0,05 3. falusias lakóterület vízgazdálkodási terület 0,14 1,42 2,4 6 0,33 8,52 4. mezőgazdasági üzem 15 0,7 10,5 össz. 19,4 A módosítás előtti (meglévő) és a módosítás utáni (tervezett) területfelhasználásokra számított biológiai aktivitásérték különbözete: 53,21-19,4=33,81 A biológiai aktivitásérték negatívuma miatt jelen módosítással mezőgazdasági terület helyére erdőterület kerül a településszerkezeti tervbe. A településszerkezeti tervbe jelen módosítással bevezetett erdőterület az erdőkataszterben már benne van. (34/C2 és 34D erdőrészlet) erdőrészletek 34/C2 34/D 10 ha mezőgazdasági terület biológiai aktivitásértéke: 10x3,7= ha erdőterület biológiai aktivitásértéke: 10x9= 90 A két érték különbsége: 90-37= 53: több, mint 33,8, tehát a biológiai aktivitásértékre vonatkozó feltételek teljesülnek. Biológiai aktivitásérték számítás

26 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

27 Vizsgálat alapja Jelen összeállítása 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervet és a évi XXVI. törvény szerinti január 1-jétől hatályos Országos Területrendezési Tervet (OTrT) veszi alapul. Ország szerkezeti terv (hatályos megyei terv alapja) Hatályos OTrT Megyei területrendezési terv A szerkezeti terv infrastrukturális elemeket illetően nem változott. A vegyes területi többlet a megyei területben pedig benne van, ezért területfelhasználást illetően a megyei terv kerül figyelembevételre Területrendezési tervi megfelelés igazolása 2

28 Dunapataj igazgatási területe erdőgazdálkodási-, mezőgazdasági-, vegyes területfelhasználású, hagyományosan vidéki-, és vízgazdálkodási-, térségbe tartozik. Településszerkezeti tervi átvezetést igénylő hálózati elem a töltésen és a jelű út mentén vezetett kerékpárút, az elektromos távvezeték, térségi CH vezeték. A szerkezeti terv a hálózati elemeket tartalmazza. Területfelhesználási megfelelés is biztosított A térségi területfelhasználási kategóriák megoszlása Dunapataj területén Térségi kategória megnevezése területe (ha) Erdőgazdálkodási térség 399 Mezőgazdasági térség Vegyes területfelhasználású térség 10 Hagyományosan vidéki települési térség 458 Vízgazdálkodási térség 222 Igazgatási terület összesen Településrendezési tervi területfelhasználások Területfelhasználás Erdőterület Mezőgazdasági terület (Biztosítandó min) Érvényes terv Mód. terv szerint (ha) szerint (ha) (megyei terv 85%-a) =365 (megyei terv 85%-a) = Erdő és mezőgazdasági terület együtt Hagyományosan vidéki térség =458 (megyei terv 90%-a) Vízgazdálkodási térség Igazgatási terület összesen A területrendezési terv területfelhasználásra vonatkozó követelményei teljesülnek 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3

29 Országos ökológiai hálózat övezet Országos ökológiai hálózat övezet Az övezet kiterjedése nem változott, ezért a megyei övezet kerül figyelembevételre, Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet OTrT előírás 13/A. (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Településszerkezeti tervi megfelelés Módosítás az övezettel érintett területeket nem érinti Területrendezési tervi megfelelés igazolása 4

30 Jó termőhelyi adottságú szántóterület OTrT előírás 13/B. A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. Településszerkezeti tervi megfelelés: A módosítás nem érinti Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület OTrT előírás 14. (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. Településszerkezeti tervi megfelelés Övezettel érintett terület erdőterületi besorolású. Bányatelek nincs és nem is javasolt az övezetben 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 5

31 Világörökségi és világörökség várományosi terület övezet Tájházhálózat Magyarországon világörökség várományos a település. OTrT előírás Településszerkezeti tervi megfelelés 14/B. (1) A világörökségi és világörökségi várományos Tájház hálózat Magyarországon terület övezetét a településrendezési eszközökben kell világörökség várományos területtel tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. érintett telkek a településszerkezeti terven művi értékvédelemmel érintettként jelöltek, a módosítás nem érinti. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete OTrT előírás 14/A. (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. (2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. (3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. (4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. (5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. Településszerkezeti tervi megfelelés Jelen módosításhoz a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv, amely az övezet pontosított lehatárolását tartalmazná nem áll rendelkezésre. Jelen tervezés nem a teljes közigazgatási területre vonatkozik. A 4. jelű módosítás az övezettel érintett terület határán található, ezért az építésügyi szabályozásban a tájképi szempontok megjelennek Területrendezési tervi megfelelés igazolása 6

32 Országos vízminőség-védelmi terület övezete OTrT előírás 15. (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Településszerkezeti tervi megfelelés A hatályos terv a távlati partiszűrésű vízbázist és a vízmű üzemelő vízbázisokhoz tartozó hidrogeológiai A és B védőzónákat lehatárolja. Nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése érdekében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe OTrT előírás 16. A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Településszerkezeti tervi megfelelés Az övezetben beépítésre szánt területi kijelölés nincs és a módosítás sem érinti. K i e m e l t f o n t o s s á g ú h o n v é d e l m i t e r ü l e t Az övezet nem érinti a települést Területrendezési tervi megfelelés igazolása 7

33 T é r s é g i ö v e z e t e k k e l v a l ó m e g f e l e l é s Magterület övezet (3256 ha) Ökológiai folyosó övezet (743 ha) Pufferterület övezet (1302 ha) érinti a települést. OTrT előírás Magterület övezet 17. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Ökológiai folyosó övezete Településszerkezeti tervi megfelelés A településszerkezeti terv lehatárolja. A 4. módosítás magterület övezettel érintett. Az övezettel érintett terület építési helyen kívüliként szabályozott. A magterületi érintettség: 1,5 ha, az igazgatási területet érintő magterületnek ha-nak 0,04%-a. Az OTrT 12/A (4) bekezdésben biztosított 5%-os eltérésen belüli. Módosítás nem érinti. 18. (1)Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Pufferterület övezet 19. Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. A településszerkezeti terv lehatárolja, a módosítás nem érinti Területrendezési tervi megfelelés igazolása 8

34 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (2 ha) OTrT előírás 19/A. A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. Településszerkezeti tervi megfelelés Módosítás nem érinti Az ásványi nyersanyag -gazdálkodási terület övezete településhatárosan érinti a települést. A Bányakapitányság adatszolgáltatása szerint a konkrét helyszínek lehatárolására nincs szükség. Dunapataj ásványi nyersanyag-gazdálkodási övezeti besorolását a kutatási terület indokolja Területrendezési tervi megfelelés igazolása 9

35 Rendszeresen belvízjárta terület övezete (4692 ha) OTrT előírás Rendszeresen belvíz járta terület övezete 23. A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. Településszerkezeti tervi megfelelés Beépítésre szánt terület az övezetben nem kerül kijelölésre. A szerkezeti tervben üdülőterületnek jelölt terület változatlanul marad. Módosítás nem érinti. Földtani veszélyforrás területének övezete és a honvédelmi terület övezet nem érinti a települést Területrendezési tervi megfelelés igazolása 10

36 3.3. KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS TÁJRENDEZÉS

37 S á n d o r u.. s z. 1 NATURA (ATÁSBECSLÉS) DOKUMENTÁC)Ó STRATÉG)A) KÖRNYEZET) V)ZSGÁLAT) DOKUMENTÁC)ÓVAL K)EGÉSZÍTVE DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A tervmódosítás alcíme: A d u n a p a t a j i N a g y m a j o r é s B é v á r d i m a j o r b ő v í t é s e m e z ő g a z d a s á g i z e m i t e r l e t e k k i j e l ö l é s e A megrendelő, beruházó: G o l f - S z e l í d B t. D u n a p a t a j, P e t ő f i S á n d o r u s z. ) erdész technikus, környezetvédelmi, élővilág-védelmi igazság gyi szakértő, bejegyzett hatósági közvetítő Kiskőrös. április

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MEGALAPOZÓ

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Nemesgulács Község Településrendezési eszközök módosítása a 045/36 hrsz-ú ingatlanra 2015.

Nemesgulács Község Településrendezési eszközök módosítása a 045/36 hrsz-ú ingatlanra 2015. NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA a 045/36 hrsz-ú ingatlanra Alátámasztó munkarészek [véleményezésre] MEGBÍZÓ: Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő Testülete Nemesgulács,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Kiszelovics és Társa Településtervező Kft 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Msz: 3/2015 JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Szolnok, 2015. május hó ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 76-52/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 10. szám 2008. november 11. A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220, e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu

1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220, e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220, e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben