3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 3.1. Településrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás és tájrendezés 3.4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 3.1. Településrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás és tájrendezés 3.4."

Átírás

1 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 3.1. Településrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás és tájrendezés 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

2 M ó d o s í t á s i h e l y s z í n e k Településfejlesztési döntésből következő módosítások 1. számú módosítás 3. számú módosítás 4. számú módosítás Egyéb módosítások Régészeti adatfrissítésből következő módosítás Biológiai aktivitásérték változatlansága miatti módosítás (tervezett erdősítés) Elírás jellegű hibajavítás

3 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS Módosítások ismertetése Biológiai aktivitásérték számítás

4 1. számú módosítás ismertetése / 5 h r s z - ú t e l e k ből építési telekalakítás meglévő v i r á g b o l t f i g y e l e m b e v é t e l é v e l (Közlekedési terület helyett településközpont terület) A 1735/5 hrsz-ú közterület bérlője és azon álló virágbolt tulajdonosa kezdeményezte az építési telekalakítás lehetőségét, amit képviselő-testület 43/2014. határozatában támogatott. Építési telekalakítás feltétele, hogy a közlekedési területből beépítésre szánt terület kerüljön lehatárolásra. Alaptérkép 1. módosítás ismertetése 1

5 Légifotó (2014. március 20.) Virágbolt 1. módosítás ismertetése 2

6 Fotók 1. módosítás ismertetése 3

7 H e l y z e t l e í r á s, j a v a s l a t o k A hatályos terv szerint az önkormányzati tulajdonban lévő, de 1730/5 hrsz-ú telek országos közút övezetbe sorolt. Az időközben magvalósított országos közútfejlesztés nem érinti a 1730/5 hrsz-ú telket, ezért települési lakó-gyűjtőút (KÖu-2) övezetbe és a már meglévő virágbolt telke beépítésre szánt (településközpont) területbe kerülhet a rendezési a módosítással. Beépítésre szánt területbe a virágbolt és az ahhoz tartozó közmű műtárgyak területe javasolt. Javasolt építési övezet: (Vt-4) Előírásai a HÉSZ 14. (4)bekezdés új d) pontjába kerülnek a következők szerint: a) kizárólag kereskedelmi épület helyezhető el. b) telekosztás nem végezhető c) beépítési mód: szabályozási terv szerint jelölt építési helyen. d) beépítettség: max 80% e) építménymagasság: max 3,5m f) zöldfelület: min 10% g) kerítés nem építhető Érvényes településszerkezeti terv Módosított településszerkezeti terv (SZ-2) részlete 1. módosítás ismertetése 4

8 Hatályos szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.3. szelvényének részlete Módosított szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.3. szelvényének részlete 1. módosítás ismertetése 5

9 3. számú módosítás ismertetése Z ö l d t e r ü l e t l a k ó t e r ü l e t i á t s o r o l á s a Hartai út 432, 433, 434 és 437 hrsz-ú telkek tulajdonosa telkeinek összevonása érdekében kezdeményezte a településrendezési terv módosítását, amit a képviselő-testület 43/2014. határozatában támogatott. Alaptérkép 3. módosítás ismertetése 1

10 Légifotó (2014. március 20.) hrsz 434 hrsz 437 hrsz Hármas-kobolya Hartai út 3. módosítás ismertetése 2

11 Fotók (2014. június) április H e l y z e t l e í r á s, j a v a s l a t o k 434 hrsz-ú telek a falusias lakóterület Lf-1HSZ építési övezete szerint beépült. A telektulajdonos módosítási kérelme telekösszevonásra vonatkozott. A kérelem teljesítése a két jelenleg zöldterületi besorolású telek változatlanul beépítetlen (beültetési kötelezettségű) lakóterületi átsorolásával történik. Így a település zöldfelületi ellátottsága nem romlok és a mai közterületi kapcsolat nélküli kertek helyzete rendeződik. 3. módosítás ismertetése 3

12 A területtel határos vízgyűjtők: az un. kobolyák a hatályos tervben falusias lakóterületben vannak. A tényleges helyzetre, azok vízgyűjtő szerepére való tekintettel vízgazdálkodási területi átsorolásuk javasolt. HÉSZ vízgazdálkodási területre vonatkozó része a következők szerint módosul: 33. (1) Egyéb terület (VT) jellel a Vízgazdálkodási terület Előírásait az OTÉK 30. -a tartalmazza. VT és Vgy övezetekre tagolódik. (2) VT övezetre az általános előírások vonatkoznak. (3) Vgy jelű Belterületi vízgyűjtő övezet: a) A felszíni vízgyűjtő és zöldfelületi környezetük területe d) Kizárólag rekreációs kerti építmények, berendezések helyezhetők el Érvényes településszerkezeti terv (SZ-2) részlete Módosított településszerkezeti terv (SZ-2) részlete 3. módosítás ismertetése 4

13 Hatályos szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.1. és 7.2. szelvényeinek részlete Módosított szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.1. és 7.2. szelvényeinek részlete 3. módosítás ismertetése 5

14 4. módosítás ismertetése B é v á r d i m a j o r m e zőgazdasági üzemi területi kijelölése Képviselő-testület a Bévárdi major bővítéséről és a Nagy tanya telkének beépíthetőségről hozott elvi döntést 110/2011. számú határozatában. A Nagy tanya telkén korábban épületek álltak, jelenleg beépítetlen. Bávárdi major a hatályos tervben ipari terület, bővítésére nincs lehetőség. Módosítási helyszín átnézeti lapja Alaptérkép (2012. május) Nagy tanya Bévárdi major 4. módosítás ismertetése 1

15 Légifotó (2014. április) Fénykép (2014. június, április) Helyzetleírás és javaslatok A mezőgazdasági terület megműveléséhez, a természetes gyepek fenntartásához kapcsolódó beépítéseknek hagyománya van a területen. Gazdasági valamint természeti-, és épített örökségvédelmi szempontból egyaránt a már építési hagyományokkal rendelkező helyek beépíthetősége indokolható. A Bévárdi major (021/11 hrsz út felőli része, a 021/16-17 hrsz-ú telkek) Km-2 jelű építési övezetbe tartozó mezőgazdasági üzemként különleges beépítésre szánt területbe javasolt. 4. módosítás ismertetése 2

16 Az építésügyi előírások a terület természetvédelmi érintettségének figyelembevételével kerülnek megfogalmazásra. (Km-2) építési övezet javasolt előírásai (HÉSZ új 27/A új (3) bekezdés) (Km-2) mezőgazdasági üzemi terület előírásai a) A területen aa) szolgálati lakás ab) iroda ac) a legeltető állattartáshoz, falusi turizmushoz, megújuló energiához és gyepfenntartáshoz kapcsolódó: gazdasági célú építmény elhelyezhető b) Kialakítható telek: min 1000m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló a szabályozási terven jelölt építési hely figyelembevételével. d) Beépítettség: max 40% e) Építménymagasság: max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat. f) Zöldfelület: min 40% g) Építészeti előírások ga) tetőhajlásszög: fok közötti szimmetrikus nyeregtető gb) homlokzati felület: fehér színű gc) tetőhéjazat: nád, egyéb anyag csak a natúr égetett tetőcseréppel megegyező színben Szerkezeti terv (SZ-1) részlete Szerkezeti terv (SZ-1) módosított részlete 4. módosítás ismertetése 3

17 Hatályos szabályozás (SZT-3 jelű külterületi szabályozási terv részlete) Módosított szabályozás (SZT-3 jelű külterületi szabályozási terv részlete) 4. módosítás ismertetése 4

18 R é g é s z e t i a d a t f r i s s í t é s ből következő módosítás Jelen módosításban a régészeti lelőhelyek frissített adatbázis szerinti ábrázolására és hrsz listájának aktualizálására is sor kerül. Forster Központ adatszolgáltatása szerint Dunapataj régészeti lelőhelyei az alábbiak: Hrsz lista a lelőhelyek azonosítójával: azonosító lelő hely szám név Szent Tamás-domb Parlag-dűlő 3.1. Régészeti lelőhelyek aktualizálása HRSZ 6512/1, 6521, 6530, 6512/2, 6531, 6509, 6518/1, 6518/2, 6528, 6519/2, 6520, 6527, 6519/1, 6511, 6510, 6042, 6014/2, 6010, 6009, 6020, 6021, 6019, 6018, 6015/2, 6060, 6059, /5, 08/6, 09/2, 08/2, 09/7, 05/15, 05/16, 07, 09/3, 06, 08/4, 05/14, 05/13, 05/12, 7821, 7813, 7820, 7829/1, 6633, 7809, 6632, 7825, 7824, 7810, 7808, 7807, 7806, 7811, 6631, 6630, 6629, 6628, 7826, 7822, 7823, 7832/1, 7834, 7812, 7831, 7832/2, 7844, 7819, 7804, 7846, 7845, 7848, 7816, 7817, 7818, 7815, 7814, 7847, 7803, 7774, 7775, 7776, 7777, 7783, 7799, 7798, 7800, 6613, 6624/1, 6624/2, 7797, 7790/1, 7791, 7790/2, 7790/3, 7796, 7795, 7794, 6622, 7802, 7801, 6625, 6609, 6626, 6614, 6612, 6611, 6610, 7805, 7787/1, 7786, 7772, 7768, 7769, 6600, 6598, 6599, 7771, 7785, 7784, 6594, 6595/1, 6604, 6603, 7787/2, 7788, 7789, 6597, 6593, 6558, 6559,6562/1, 6555, 6556, 6560, 6568, 6580, 6562/2, 6561, 6554, 6553, 6563/1, 6564, 6601, 6563/2, 6569, 6567, 6595/2, 6543/2, 1

19 6641, 6582, 6578, 6574, 6583, 6573, 6572, 6643/1, 6643/2, 6570, 6571, 6577, 6575, 6581, 6543/1, 6542, 6566, 6565, 6634, 6584/1, 6590, 6592, 6587, 6586, 6588, 6596, 6602/1, 6645, 6646, 6640, 6639, 6638/2, 6591, 6644, 6642, 6607, 6602/2, 6606, 6605, 6608, 6643/3, 6637, 6620, 6617, 6618, 6619, 6638/1, 6627, 6621, 6636, 6616, 6615, 6635, 6543/3, 6544, Böddpuszta Ny-i része- Pankod-hátja 083/4, 083/3, 083/16, 083/5, 083/33, 083/34, 083/35, 083/36, 083/ Szelidi-tó K-i vége - Kékesi rét 0201/2, 0203, 0204/2, 0201/ Szelidi földút 046/41, 071/ Felső-zátony II. 0132/ Linzer Kft. telephelye 1983, 1982, Dunapataj 1. lelőhely 054/58, 054/15, 054/ Hajnal u /2, 1349/2, 1347, 1350/1, 1349/ Nefelejcs u , 1316, 1323, Tompa u. - Zrinyi u. sarok 1933, 1951/1, Malom u , 1325, Szelid, VI. u , 4619, 4624, 4623, 4622, 4620, Középkori településmag 121, 120, 119, 115/3, 118, 99, 92/2, 109, 110, 115/1, 92/3, 115/4, 2502, 2481, 105, 111, 2482, 2486, 2503, 2501, 2500, 2505/1, 2505/2, 2507, 98, 2490, 2488, 2485, 2504, 2509, 2508, 2510, 122, 123/1, 1, 108, 103, 2516, 2517, 2528, 2529, 2514, 2515, 175, 113, 114, 8, 5/5, 6, 5/3, 7/1, 9/1, 11, 7/2, 9/2, 13/1, 13/2, 18, 14, 19, 308, 268, 168/1, 164, 259, 258, 169, 167, 165, 257, 255, 239, 256, 241, 170, 238, 161, 145, 143/2, 124/1, 124/2, 132, 163, 2480, 87/2, 88, 84, 2401/1, 123/2, 5/4, 143/1, 125, 129, 146, 147, 144, 141, 139, 138, 137, 136, 126, 135, 130, 131, 127, 128, 270, 310, 307, 306, 2541, 2543, 2540, 2545, 2546, 2535, 2483, 2484, 2525, 2523, 2522, 2542, 2547, 2527, 2499, 2526, 2521, 2524, 2519, 2534, 2531, 2532, 2552, 2518, 2530, 2496, 2498, 2493, 2491, 2550, 2549, 2548, 102, 101, 106, 112, 107, 3, 4, 46, 38, 58, 57, 47, 48, 49, 12, 15, 17, 44, 16, 45, 20, 42, 40, 39, 41, 37, 22/1, 21, 22/2, 23, 53, 55, 56, 36, 35, 34, 33, 59, 73, 71, 60, 72, 61, 62, 70, 312, 313, 311, 309, 1730/5, 315, 314, 31, 67, 65, 68, 64/1, 24, 25, 26, 249, 251, 260, 168/2, 166, 264, 262, 261, 254, 263, 265, 266, 267, 269, 253, 252, 250, 5/1, 2513, 2512, 2511, 0103/1, 92/1, 74, 75, 86, 85, 87/6, 87/4, 87/7, 51, 50, 52, 77, 76, 2410, 96/1, 2408, 2405, 2, 80, 10, 81, 82, 83, 78, 1972, 2402, 2403, 90, 91/3, 91/1, 2407, 96/2, 93, 2404, 91/2, 87/3, 89, 69, 63, 2420, 2417, 2419, 2418, 2416, 97, 2415, 2411, 2477, 2425, 2441, 2476, 2475, 2474, 2492, 2495, 2494, 2435, 2436, 2434, 2437, 2473, 2472, 2432, 2438, 2433, 1730/7, 1730/6, 27, 29, 28, 30, 32, 321, 322, 320, Sport u. 1245, 1269, 1270, 1268/2, 1247, 1267/2, 1298, 1327/2, 1324, 1328, 1291, 1274, 1273, 1268/1, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1253, 1271/2, 1271/1, 1272, 1292, 1327/1, 1297, 1293, 1295/2, 1246, 1243, Alsójárás, Csősz domb 011/7, 011/ Bakod-puszta 061, 060, 059/19, 059/1 Várhegy 4453/35, 4453/36, 4454/2, 4453/10, 4453/9, 4453/34, 4453/8, 4453/7, 4453/6, 4453/5, 4453/33, 4456, 4458/5, 4453/11, 4453/4, 4453/29, 4305, 4315, 4587, 4601, 4317, 4316, 4325, 4324, 4322, 4323, 4326, 4588, 4586, 4312, 4313, 4314, 4329, 4319, 4320, 4321, 4336, 4335, 4466/4, 4348, 4337, 4466/2, 4338, 4466/3, 4339, 4425, 4466/11, 4466/5, 4358, 4327, 4328, 4334, 4333, 4158, 4159, 4157, 4145, 4146, 4143/2, 4160, 4168, 4167, 4166, 4161, 4165, 4163, 4351, 4352, 4350, 4366, 4349, 4363, 4364, 4365, 4368, 4353, 4370, 3.1. Régészeti lelőhelyek aktualizálása 2

20 , 4371, 4372, 4383, 4382, 4362, 4361, 4354, 4360, 4117, 4118, 4119, 4136, 4135, 4134, 4190, 4189, 4359, 4342, 4345, 4344, 4343, 4355, 4357, 4356, 4341, 4340, 4332, 4330, 4331, 4347, 4143/1, 4142, 4162, 4141, 4138, 4137, 4140, 4346, 4293, 4278, 4453/1, 4303, 4282, 4453/3, 4453/2, 4295, 4292, 4294, 4296, 4291, 4290, 4289, 4297, 4298, 4299, 4453/13, 4453/12, 4301, 4302, 4300, 4283, 4284, 4285, 4288, 4286, 4287, 4271, 4270, 4268, 4269, 4257, 4258, 4238, 4265, 4264, 4237, 4235, 4234, 4236, 4233, 4261, 4260, 4259, 4262, 4263, 4267, 4266, 4219, 4192, 4307/2, 4386, 4387, 4385, 4388, 4389, 4397, 4401, 4394, 4398, 4396, 4395, 4399, 4402, 4417, 4416, 4403, 4220, 4221, 4404, 4400, 4405, 4406, 4407, 4409, 4408, 4466/14, 4418, 4411, 4410, 4466/17, 4412, 4413, 4414, 4415, 4422, 4421, 4420, 4419, 4424, 4423, 4430, 4431, 4432, 4435, 4429, 4279, 4434, 4280, 4277, 4276, 4275, 4250, 4453/31, 4452, 4453/18, 4281, 4304, 4453/19, 4433, 4306, 4307/1, 4449, 4451, 4450, 4436, 4437, 4439, 4438, 4249, 4248, 4247, 4246, 4223, 4222, 4245, 4272, 4256, 4252, 4194, 4193, 4188, 4251, 4274, 4253, 4254, 4273, 4255, 4244, 4440, 4239, 4232, 4212, 4213, 4231, 4230, 4242, 4227, 4241, 4228, 4240, 4229, 4243, 4226, 4225, 4211, 4210, 4208, 4209, 4200, 4199, 4174, 4164, 4179, 4180, 4175, 4201, 4182, 4173, 4181, 4183, 4184, 4172, 4207, 4206, 4203, 4204, 4202, 4198, 4197, 4214, 4224, 4218, 4155, 4156, 4171, 4186, 4169, 4185, 4170, 4466/8, 4463, 4380, 4381, 4384, 4378, 4373, 4374, 4375, 4379, 4391, 4466/10, 4392, 4390, 4466/6, 4367, 4377, 4376, 4466/9, 4466/7, 4466/12, 4466/13, 4393, 4466/15, 4139, 4195, 4196, 4216, 4215, 4217, 4187, út 0156/18, 072/21, 072/23, 072/22, 072/ Belső-parlag 05/ Felső-zátony 0132/ Alsójárás, Csősz domb és környéke, Dinnyeföld 011/1, 011/3, 011/4, 011/5, 011/7, 011/8, 011/ Vásártér , 1330/2, 1291, 1290, 1296, út 103. km Északkelet 7517, 7509, 7504, 7503, 7506, 7518, 7522, 7521, 7520, 7519, 7508, 7505, 7507, 7529, 7523, 7527, 7528, 7501, Vasút u. 492/3, 7631, 7630, 7638, 7632, 7684, 7676, 7677, 7670, 7681, 7683, 7682, 7678, 7672, 7671, 7674, 7673, 7675, 749/5, 749/7, 7680, 7691, 7692, 7695, 7696, 7694, 7693, 7689, 7687, 7688, 7685, 7686, 7715, 826/2, 7679, 7733, 7690, 644/2, 645, 734, 651, 705, 708, 702, 649, 710, 707, 706, 715/2, 711, 737, 738, 739/2, 739/1, 735, 736, 7735, 7738, 7737, 7736, 7636, 7634, 7635, 7633, Újhelyi Imre út 865, 927, 920, 926, 925, 923, 922, 921, 852, 871, 872, 870, 918, 917, 869, 866, 849, 850, 919, 864, 851, 879, 867, 875, 828/2, 880, 881, 874, 876, 873, 877, 878, 899, 833, 831, 834, 832, 839/1, 839/2, 868/2, 868/ Szent Tamás-domb ÉNY 1071, 6048, 6049, 6051, 6050, 6065, 6053, 6047, 6001, 7732, 6042, 6004, 6063, 6003, 6046, 6064, 6045, 6040, 6038, 6039, 6034, 6052, 6037, 6035, , 1729, 1329, 1382, 1383, Régi katolikus temető Kossuth L. utca Kelet 2078, 2080, 2079, 2089, 2090, 2887, 2083, 2082, 2081, 2071, 2074, 2066, 2086, 2069, 2087, 2085, 2084, 2100, 2092, 2091, , 1646, 1460, 1459, 1637/1, 1644, 8048, 8056, 8055, 8050, 8049, 8047, 8076, 8052, 8073, 8081, 8072, 8071, 8075, 8074, 8070, 8069, 8068, 8067, 8054, 8053, 8051, 1655, 1654/1, 1657, 1656, 1658, 1622/2, 8058, 8057, 8045, 8046, 1652, 1651, Régészeti lelőhelyek aktualizálása 3

21 Kalocsai út Kelet II Kalocsai út Kelet III. 8056, 8055, 8050, 8049, 8047, 8065, 8066, 8054, 7829/4, 8044, 8004, 8060, 8062, 8059/1, 8059/2, 8059/3, 8063, 8064, 8058, 8057, 8045, 8046, 8026, 8030, 8027, 8107, 8029, 8008, 8007, 8028, 8006, Kalocsai út Kelet 8096, 8098, 8116, 8114, 8117, 8099, 8113, 8111, 8112, József Attila u. 2766, Felső járás II. 0168/8, 0167, 0164/17, 0164/18, 0164/15, 0164/16, 0164/43, 0164/47, 0164/45, 0164/ Szentkirály 0246/1, 0243, Körtvélyes I. 0102/20, 0102/19, 0102/14, 0102/18, 0102/17, 0102/16, 0102/15, 0102/11, 0102/13, 0102/ Körtvélyes II. 097/6, 097/ Szelíd, földvár 4090, 4465, 4086/23, 4088, 4086/18, 4086/17, 4091, 4086/22, 4054 A nyilvántartott régészeti lelőhely adatok a hatályos terv régészet lelőhelyeitől különböznek. A nyilvántartott lelőhelyek kiterjedésben és számban is változtak, ezért jelen módosítással a településszerkezeti tervre és a szabályozási tervre az aktuális nyilvántartás szerinti régészeti lelőhelyek kerülnek. A változás a településszerkezeti tervet (SZ-1) és annak Belterületre és Szelidre vonatkozó részletterveit érintik. Módosulnak továbbá a Belterület és Szelid 1:2000 méretarányú szabályozási tervi szelvényei és az Igazgatási terület m=1: méretarányú szabályozási terve is. A helyi építési szabályzat régészeti lelőhelyekre vonatkozó helyrajzi számos függeléke jelen módosításban az adatszolgáltatás szerintire változik Régészeti lelőhelyek aktualizálása 4

22 A hatályos terv régészeti lelőhelyei a belterületi szabályozási terv szelvényezésének jelölésével évi adatszolgáltatás szerinti régészeti lelőhelyek a belterületi szabályozási terv szelvényezésének jelölésével 3.1. Régészeti lelőhelyek aktualizálása 5

23 Biológiai aktivitásérték változatlansága miatti módosítás (tervezett erdősítés) Az új beépítésre szánt területi kijelölésekkel együtt a biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 10 ha mezőgazdasági terület helyére erdőterület kerül a közigazgatási terület északi részén a következők szerint: Érvényes szerkezeti terv részlete Módosított szerkezeti terv A tervezett erdőterület a szabályozást nem érinti.

24 E l í r á s j e l l e gű hibajavítás Az 51. számú országos főút korszerűsítési és burkolat-megerősítési munkáihoz az engedélyezett útépítési terveknek megfelelően a 1893 hrsz-ú telek egy részére szükség volt. Az igénybevett telekrészen a közút részét képező burkolat illetve vízelvezető valósult meg. Az igénybevett telekrészt a térképi nyilvántartása következők szerint tartalmazza. A végleges térképezéshez a hatályos szabályozási terv kiigazítására van szükség, mivel az út közterületi szélesítését a terv nem tartalmazza. Hatályos szabályozás (SZT-1) terv szelvényének részlete Módosított szabályozás A szabályozás kiigazításával együtt a HÉSZ maradványtelekre vonatkozó kiegészítése is javasolt a következők szerint: (HÉSZ 5. új (4) bekezdése) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakítási és építési szabályai: a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani. b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne. c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság.

25 B i o l ó g i a i a k t i v i t á s - é r t é k v á l t o z á s k i m u t a t á s a ( É t v 7. ( 3 ) b f e l t é t e l i g a z o l á s a ) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) szerint az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet Számítás a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján (nem differenciált számítás) készült. Meglévő területfelhasználás adatai Módosítás Terület minősége Terület Értékszorzó Értékmutató jele nagysága (ha) 1. kiszolgáló út 0,01 0,6 0,06 3. zöldterület 0,14 6 0,84 falusias lakóterület 4. általános mezőgazdasági terület ipari terület 1, ,4 3,41 3,7 48,1 0,4 0,8 össz. 53,21 Tervezett területfelhasználás adatai Módosítás jele Terület minősége Terület nagysága (ha) Értékszorzó Értékmutató 1. településközpont 0,01 0,5 0,05 3. falusias lakóterület vízgazdálkodási terület 0,14 1,42 2,4 6 0,33 8,52 4. mezőgazdasági üzem 15 0,7 10,5 össz. 19,4 A módosítás előtti (meglévő) és a módosítás utáni (tervezett) területfelhasználásokra számított biológiai aktivitásérték különbözete: 53,21-19,4=33,81 A biológiai aktivitásérték negatívuma miatt jelen módosítással mezőgazdasági terület helyére erdőterület kerül a településszerkezeti tervbe. A településszerkezeti tervbe jelen módosítással bevezetett erdőterület az erdőkataszterben már benne van. (34/C2 és 34D erdőrészlet) erdőrészletek 34/C2 34/D 10 ha mezőgazdasági terület biológiai aktivitásértéke: 10x3,7= ha erdőterület biológiai aktivitásértéke: 10x9= 90 A két érték különbsége: 90-37= 53: több, mint 33,8, tehát a biológiai aktivitásértékre vonatkozó feltételek teljesülnek. Biológiai aktivitásérték számítás

26 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

27 Vizsgálat alapja Jelen összeállítása 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervet és a évi XXVI. törvény szerinti január 1-jétől hatályos Országos Területrendezési Tervet (OTrT) veszi alapul. Ország szerkezeti terv (hatályos megyei terv alapja) Hatályos OTrT Megyei területrendezési terv A szerkezeti terv infrastrukturális elemeket illetően nem változott. A vegyes területi többlet a megyei területben pedig benne van, ezért területfelhasználást illetően a megyei terv kerül figyelembevételre Területrendezési tervi megfelelés igazolása 2

28 Dunapataj igazgatási területe erdőgazdálkodási-, mezőgazdasági-, vegyes területfelhasználású, hagyományosan vidéki-, és vízgazdálkodási-, térségbe tartozik. Településszerkezeti tervi átvezetést igénylő hálózati elem a töltésen és a jelű út mentén vezetett kerékpárút, az elektromos távvezeték, térségi CH vezeték. A szerkezeti terv a hálózati elemeket tartalmazza. Területfelhesználási megfelelés is biztosított A térségi területfelhasználási kategóriák megoszlása Dunapataj területén Térségi kategória megnevezése területe (ha) Erdőgazdálkodási térség 399 Mezőgazdasági térség Vegyes területfelhasználású térség 10 Hagyományosan vidéki települési térség 458 Vízgazdálkodási térség 222 Igazgatási terület összesen Településrendezési tervi területfelhasználások Területfelhasználás Erdőterület Mezőgazdasági terület (Biztosítandó min) Érvényes terv Mód. terv szerint (ha) szerint (ha) (megyei terv 85%-a) =365 (megyei terv 85%-a) = Erdő és mezőgazdasági terület együtt Hagyományosan vidéki térség =458 (megyei terv 90%-a) Vízgazdálkodási térség Igazgatási terület összesen A területrendezési terv területfelhasználásra vonatkozó követelményei teljesülnek 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3

29 Országos ökológiai hálózat övezet Országos ökológiai hálózat övezet Az övezet kiterjedése nem változott, ezért a megyei övezet kerül figyelembevételre, Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet OTrT előírás 13/A. (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Településszerkezeti tervi megfelelés Módosítás az övezettel érintett területeket nem érinti Területrendezési tervi megfelelés igazolása 4

30 Jó termőhelyi adottságú szántóterület OTrT előírás 13/B. A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. Településszerkezeti tervi megfelelés: A módosítás nem érinti Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület OTrT előírás 14. (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. Településszerkezeti tervi megfelelés Övezettel érintett terület erdőterületi besorolású. Bányatelek nincs és nem is javasolt az övezetben 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 5

31 Világörökségi és világörökség várományosi terület övezet Tájházhálózat Magyarországon világörökség várományos a település. OTrT előírás Településszerkezeti tervi megfelelés 14/B. (1) A világörökségi és világörökségi várományos Tájház hálózat Magyarországon terület övezetét a településrendezési eszközökben kell világörökség várományos területtel tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. érintett telkek a településszerkezeti terven művi értékvédelemmel érintettként jelöltek, a módosítás nem érinti. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete OTrT előírás 14/A. (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. (2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. (3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. (4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. (5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. Településszerkezeti tervi megfelelés Jelen módosításhoz a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv, amely az övezet pontosított lehatárolását tartalmazná nem áll rendelkezésre. Jelen tervezés nem a teljes közigazgatási területre vonatkozik. A 4. jelű módosítás az övezettel érintett terület határán található, ezért az építésügyi szabályozásban a tájképi szempontok megjelennek Területrendezési tervi megfelelés igazolása 6

32 Országos vízminőség-védelmi terület övezete OTrT előírás 15. (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Településszerkezeti tervi megfelelés A hatályos terv a távlati partiszűrésű vízbázist és a vízmű üzemelő vízbázisokhoz tartozó hidrogeológiai A és B védőzónákat lehatárolja. Nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése érdekében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe OTrT előírás 16. A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Településszerkezeti tervi megfelelés Az övezetben beépítésre szánt területi kijelölés nincs és a módosítás sem érinti. K i e m e l t f o n t o s s á g ú h o n v é d e l m i t e r ü l e t Az övezet nem érinti a települést Területrendezési tervi megfelelés igazolása 7

33 T é r s é g i ö v e z e t e k k e l v a l ó m e g f e l e l é s Magterület övezet (3256 ha) Ökológiai folyosó övezet (743 ha) Pufferterület övezet (1302 ha) érinti a települést. OTrT előírás Magterület övezet 17. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Ökológiai folyosó övezete Településszerkezeti tervi megfelelés A településszerkezeti terv lehatárolja. A 4. módosítás magterület övezettel érintett. Az övezettel érintett terület építési helyen kívüliként szabályozott. A magterületi érintettség: 1,5 ha, az igazgatási területet érintő magterületnek ha-nak 0,04%-a. Az OTrT 12/A (4) bekezdésben biztosított 5%-os eltérésen belüli. Módosítás nem érinti. 18. (1)Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Pufferterület övezet 19. Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. A településszerkezeti terv lehatárolja, a módosítás nem érinti Területrendezési tervi megfelelés igazolása 8

34 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (2 ha) OTrT előírás 19/A. A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. Településszerkezeti tervi megfelelés Módosítás nem érinti Az ásványi nyersanyag -gazdálkodási terület övezete településhatárosan érinti a települést. A Bányakapitányság adatszolgáltatása szerint a konkrét helyszínek lehatárolására nincs szükség. Dunapataj ásványi nyersanyag-gazdálkodási övezeti besorolását a kutatási terület indokolja Területrendezési tervi megfelelés igazolása 9

35 Rendszeresen belvízjárta terület övezete (4692 ha) OTrT előírás Rendszeresen belvíz járta terület övezete 23. A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. Településszerkezeti tervi megfelelés Beépítésre szánt terület az övezetben nem kerül kijelölésre. A szerkezeti tervben üdülőterületnek jelölt terület változatlanul marad. Módosítás nem érinti. Földtani veszélyforrás területének övezete és a honvédelmi terület övezet nem érinti a települést Területrendezési tervi megfelelés igazolása 10

36 3.3. KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS TÁJRENDEZÉS

37 S á n d o r u.. s z. 1 NATURA (ATÁSBECSLÉS) DOKUMENTÁC)Ó STRATÉG)A) KÖRNYEZET) V)ZSGÁLAT) DOKUMENTÁC)ÓVAL K)EGÉSZÍTVE DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A tervmódosítás alcíme: A d u n a p a t a j i N a g y m a j o r é s B é v á r d i m a j o r b ő v í t é s e m e z ő g a z d a s á g i z e m i t e r l e t e k k i j e l ö l é s e A megrendelő, beruházó: G o l f - S z e l í d B t. D u n a p a t a j, P e t ő f i S á n d o r u s z. ) erdész technikus, környezetvédelmi, élővilág-védelmi igazság gyi szakértő, bejegyzett hatósági közvetítő Kiskőrös. április

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S ÉS K Ö R N Y E Z E T I V I Z S G Á L A T J A V A S O L T T E M A T I K A A

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási tételek és helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási tételek és helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási tételek és helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6.

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék HUKN10002 kmt célkitűzései és prioritásai

A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék HUKN10002 kmt célkitűzései és prioritásai A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék HUKN10002 kmt célkitűzései és prioritásai A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszínek és tételek 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszínek és tételek 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszínek és tételek 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés

Részletesebben

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv dr. Kovács Péter A terület-, és településrendezés dokumentumai

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fa: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Településrendezési

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljáráshoz.

Véleményezési dokumentáció A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljáráshoz. HADAS ÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15. Tel./fax: +36/46/356-763 www.hadas.hu; muterem@hadas.hu KISGYŐR Kisgyőr Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének módosítása

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA Pesti Bálint Széchenyi István Egyetem - Győr Zöldfelületek Zöldfelületek, védelme, minősége Zöldfelületek mutatószámai, sokszínűsége CORINE

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag Svájci Hozzájárulás Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken SH/4/8 Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Fenntartható

Részletesebben

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben