Kiegészítő módosításokkal a nevelőtestület elfogadta: augusztus 26, illetve június 29., december 3., augusztus 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő módosításokkal a nevelőtestület elfogadta: 2002. augusztus 26, illetve 2004. június 29., 2007. december 3., 2010. augusztus 23."

Átírás

1 A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A amelyet az iskola szakmai munkaközösségei és iskolavezetése irányításával a nevelőtestület készített. A programot az iskola nevelőtestülete május 28 -án fogadta el, illetve a kiegészítésekkel együtt június 25-én. A évi LXXI. törvény (2006. július 24.) által elrendelt módosításokkal december 3-án. A évi módosítások figyelembevételével ez a Pedagógiai Program 2008.szeptember elsejétől érvényes. Véleményezte: -az Iskolaszék -a Szülői Munkaközösség -a Diákönkormányzat -Solymár Nagyközség Önkormányzata Elfogadta, jóváhagyta: -Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete augusztus 23.; július 15. -Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata augusztus 23., július 15. Szakvéleménnyel látta el: 1. Dr. Makai Katalin országos szakértő június Szabó Imréné országos német nemzetiségi szakértő június 25. A kiegészítéseket figyelembevéve szakvéleménnyel látta el Csontos Imre szakértő szeptember 28., illetve szakvélemény készült november 30-án. Kiegészítő módosításokkal a nevelőtestület elfogadta: augusztus 26, illetve június 29., december 3., augusztus 23. A kiegészítő módosítások figyelembevételével véleményezte a Diákönkormányzat, a Szülői munkaközösség, az Iskolaszék: május 19., illetve május 28., november 23. Szöveges értékelés módosítását SZMK október 12.-én fogadta el. 1

2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM alapvetően egy elméleti -gyakorlati összefoglaló, amely meghatározza az iskolai nevelés, oktatás, képzés tartalmi, szervezeti és metodikai lehetőségeit, lényegileg a stratégiailag kialakítandó, távlatilag megvalósítandó nevelési rendszer szempontjából. 2

3 TARTALOM BEVEZETŐ Igazgatói ajánlás Iskolánk napjainkban, jellemző sajátosságok, helyzetelemzés A.) B.) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok IV. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok V. A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 1. A tanítási órák 2. A tanítási órán kívüli tevékenységek 3. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése 4. A tehetség, képesség kibontakozásának segítése 5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 6. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 7. A szociális hátrányok enyhítése 8. Iskolai egészségnevelési program 9. Iskolai környezeti nevelési program, fogyasztóvédelmi program 10. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke (lsd. melléklet!) VI. 1. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 2. Partnerkapcsolataink, együttműködési formák HELYI TANTERV I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai II. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei III. A magasabb évfolyamra lépés feltételei IV. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei V. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése VI. A 2004/2005-ös tanévtől életbe lépő értékelési szempontok VII. Az előírt tananyag és követelmények (Tantervek) 3

4 C.) A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK I. A pedagógiai program érvényességi ideje II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata III. A pedagógiai program módosítása IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala D.) iskola MELLÉKLETEK 1. sz.: A nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve (A 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet alapján) 2. sz.: A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és oktatását végző 3. sz.: A nem szakrendszerű oktatás az 5-6. évfolyamon 4. sz.: A tanulók fizikai állapotának mérésére szolgáló feladatok 5. sz.: A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges, a nevelő és oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 6. sz.: Iskolánk rövid története 7. sz.: Helyi tantervek - osztályfőnöki órák tematikája - német nemzetiségi nyelv, kéttannyelvű német oktatás, nemzetiségi bővített nyelvoktatás - emelt szintű angol nyelvoktatás - emelt szintű informatika oktatás - labdarúgás tematikája E. ) A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA F.) FELHASZNÁLT IRODALOM 4

5 1. Igazgatói ajánlás Tisztelt Szülők! Önkormányzati Képviselők, Pedagógus Kollégák! Tisztelt Érdeklődők! Az országgyűlés június 22-én fogadta el az évi LXVIII. törvényt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról. A törvénymódosítás jó néhány pontban érinti az oktatás tartalmi szabályozásának kérdéseit is. A megelőző szabályozáshoz képest módosult a Nemzeti Alaptanterv tartalma, szerkezete, valamint megjelent egy új központi dokumentum, a kerettanterv is. Iskolánk 1998-ban létrehozott pedagógiai programja, illetve a május 28- án elfogadott a követelmények szerint kiegészített pedagógiai programja is egy ezeket megelőző hasonló céllal készült vezetői pedagógiai programra épül. A vezető pedagógiai program fontos stratégiája, hogy megfelelő alapot biztosítson a megújulást szolgáló dinamikus változásokra, miközben biztosítja a nevelő-oktató munka eredményességéhez szükséges stabilitást is. A pedagógiai program összeállításánál figyelembe vettük a társadalomban folyó rendszerváltásnak megfelelően a demokratikus fejlődést biztosító jogszabályokat és a helyi sajátosságokat a szülők, a tanulók, a fenntartó önkormányzat elvárásait. A pedagógus kollégák véleményét, szakértelmét, különösen fontosnak tartottuk. A jogszabályok tekintetében a számunkra fontos jogszabályok, szabályzatok felsorolását iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Oktató-nevelő munkánkkal kapcsolatosan is a Magyar Köztársaság Alkotmánya az az alap, amelyre épül a közoktatási törvény, illetve ennek módosításai. A törvényeket az országgyűlés fogadja el, a miniszteri rendeletek, végrehajtási utasítások erre épülnek az Oktatási Minisztériumban is. Különösen fontosak az egy adott tanév rendjére vonatkozó OM rendeletek, amelyet mindig figyelembe kell vennünk az iskola éves munkatervének meghatározásánál. Tekintettel arra, hogy iskolánk önkormányzati fenntartású intézmény így a fenntartó által megalkotott határozatokat, rendelkezéseket is figyelembe kell vennünk. Így például a gazdálkodásnál az elfogadott költségvetést, az eszközjegyzéket, az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatellátásivállalási kötelezettségeket, valamint az önkormányzati testület által megszavazott az oktató-nevelő munkával kapcsolatos határozatokat. Sajátos helyzetünknél fogva a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatait is. A különböző az oktató-nevelő munkát meghatározó szabályozásoknál természetesen figyelembe vesszük a jogszabályokban biztosított jogok érvényesítését is. Így a szülők, diákok, a pedagógusok stb. véleményezési egyetértési, döntési jogát is nyomon követjük (például házirend, diákönkormányzat működése, SZMK működése, Iskolaszék tevékenysége, érdekképviselete, a Közalkalmazotti Tanács érdekképviselete). A helyi tantervek, a tananyag és a követelmények, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, a tankönyvek kiválasztásának, illetve a tanulók értékelési szempontjainak kialakításánál elsődlegesek a szakmai munkaközösségek által meghatározott szempontok. Természetesen figyelembe vesszük a jogszabályokban 5

6 biztosított partnerek érdekképviseletét jogait is, hiszen már a program bevezetésének pillanatában is felmerülhet a változás igénye. Változó világunkban szükséges a rendszeres kritikai vizsgálat, a folyamatos kiegészítés. A pedagógiai programnak szabályozó funkciója van, amelyben a szülőknek, a fenntartónak, a pedagógusoknak és a közoktatás minden szereplőjének elkötelezetten kell végig gondolnia az iskola életével kapcsolatos döntéseit. Folyamatosan felül kell vizsgálni az iskola oktató-nevelő munka kulcsfolyamatait. A félévi és éves beszámolókban mindig el kell végezni az adott területeken a pillanatnyi helyzetfelmérést az eredmények és a hiányosságok tekintetében. Az ellenőrzésekre, mérésekre építve kell meghatározni a további feladatokat. Az értékelésekről, ellenőrzésekről, illetve ezek eredményeiről minden érintett felet tájékoztatni kell. Így elérhetjük, hogy pedagógiai programunk megfelelően, rugalmasan tudjon alkalmazkodni az igényekhez a szükséges változások jegyében. A változtatások elsődleges célja pedig az oktató-nevelő munka lehetőség szerinti fejlesztése, jobbítása a minőségi fejlődés folyamatának biztosítása. Pedagógiai programunk közös munka eredménye. Köszönöm a szülők, a Szülői Munkaközösség, az Iskolaszék, a Diákönkormányzat, az Önkormányzat Képviselőtestülete Oktatási Bizottságának, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzatnak, illetve a pedagógus társaimnak a közreműködését, alkotó tevékenységét. Az esetleges jogszabály-változtatásokat folyamatosan, de legalább évente felül kell vizsgálni az alapvető szabályzatok és a minőségpolitika tekintetében. A szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata az iskolavezetés feladata. A nevelőtestület tagjaival minden tanév elején ismertetjük a szabályzatokat. A szabályzatok ismeretét, betartását az iskolavezetés ellenőrzi. Összegezve: Pedagógiai programunk a szülői igényeket, a gyermekek érdeklődését, a fenntartó lehetőségeit felmérve jött létre. A munkában jelentős segítséget kaptunk a pedagógus kollégáktól, a szakmai munkaközösség-vezetőktől. A pedagógiai program a közoktatási intézmény nevelő és oktató munkájának legfontosabb irányító dokumentuma, amely a központi jogszabályok, valamint a fenntartó előírásai alapján a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével az intézmény nevelőtestülete készít el, a programot és annak módosításait a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó hagyja jóvá. A most elkészített pedagógiai programnál az évi közoktatási törvény és annak az 1996., 1999., és és évi módosításait vettük figyelembe. Így a közös munka eredményeként létrejött pedagógiai programot szeretném minden érintett féllel megismertetni, illetve az érdeklődők figyelmébe ajánlani. 6

7 BEVEZETŐ Az Országgyűlés július 24-én fogadta el a évi LXXI. törvényt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról. Ez a törvénymódosítás érintette az oktatás tartalmi szabályozásának kérdéseit is, valamint az ifjúsági törvény változásait is. A módosító rendelkezés alapján a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 8. (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő szakasz lépett: A bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásai időkeretének huszonötötven százalékában nem szakszerű oktatás, az alapozó szakasz fennmaradó időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik. A közoktatási törvény alapján az alapfokú nevelés-oktatás nyolc évig tartó szakasza négy részre tagolódik, melyek a következők: bevezető szakasz: első és második évfolyam, kezdő szakasz: harmadik és negyedik évfolyam, alapozó szakasz: ötödik és hatodik évfolyam, fejlesztő szakasz: hetedik és nyolcadik évfolyam. (A törvény évi módosítása előtt az alapozó szakaszban azaz az ötödik és hatodik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozás huszonöt-negyven százalékában kellett nem szakrendszerű oktatás szerint megszervezni az oktatást.) A közoktatási törvény pontja meghatározza a szakrendszerű és a nem szakrendszerű oktatás fogalmát: szakrendszerű oktatás: ha az egyes tantárgyakat több, az egyes tantárgyak oktatására jogosító megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja; nem szakrendszerű oktatás: ha a tantárgyakat, illetve a tantárgyak nagyobb körét egy, tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja. A évi módosítás alapján a közoktatási törvény a következő bekezdéssel egészült ki: 133. (1) A évi LXXI. törvény 1. -ával megállapította Kt. 8. (3) bekezdésének harmadik mondata alapján az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009. tanévben kell megszervezni az oktatást. Ehhez az általános iskolának a helyi tantervüket szeptember 30-ig szükség szerint át kell dolgozni és megküldeni jóváhagyás céljából a fenntartónak. A helyi tanterv jóváhagyásához szakértő igénybevételére nincs szükség. E rendelkezés alapján tehát az iskolának szeptember 30-ig felül kell vizsgálniuk és szükség szerint módosítaniuk kell helyi tantervüket, illetve a következő a 2008/2009-es tanévtől kezdve az ötödik évfolyamon úgy kell megkezdeni a tanítást, hogy a nem 7

8 szakrendszerű oktatás aránya elérje a huszonöt-ötven százalékát. Természetesen figyelembe kell vennünk ezzel kapcsolatosan az adott tanévre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, miniszteri rendeleteket is. A pedagógiai program a közoktatási intézmény nevelő és oktató munkájának legfontosabb irányító dokumentuma, melyet a központi jogszabályok, valamint a fenntartó előírásai alapján, a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével az intézmény nevelőtestületének kell elkészítenie. A pedagógiai programot (és annak módosítását is) a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó hagyja jóvá. A közoktatási törvény rendelkezései alapján az iskolák pedagógiai programjának tartalmaznia kell az alábbiakat: 1. Az iskola nevelési programját, ennek keretén belül: az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, a szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, az iskolai egészségnevelési programot, az iskolai környezetvédelmi nevelési programot. 2. Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül: az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját, 8

9 az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét, súlyát, az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait, moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot, nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban rést vevő tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot. A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot. 2. Iskolánk napjainkban, jellemző sajátosságok /Helyzetelemzés/ A./ Helyi sajátosságok -A Solymár Nagyközség- Amikor pedagógiai programunkat készítjük, a helyi sajátosságok ismeretében is gondolnunk kell arra, hogy országos szinten gazdaságilag válságos helyzetben a nevelési eszmény, az értékrend változásai a családi nevelés válságával párosulnak. Ugyanakkor a nemzetközi munkamegosztásba bekapcsolódni képes modem piacgazdaság jóval képzettebb, korszerű ismeretekkel rendelkező kreatív embereket igényel. A közoktatási törvény ezen tények ismeretében hosszú távon biztosítja az európai normát jelentő jogi kereteket, teret enged a sokszínű, differenciált iskolarendszer további fejlődésének. A nevelés -oktatás helyi rendszerének kialakítása, a folyamatos fejlesztés stratégiája hosszúéveken át tartó tudatos, következetes munkát jelent. Ebben a feladatban van meghatározó szerepe a helyi sajátosságokat tükröző pedagógiai programnak. Így figyelembe kell vennünk azt, hogy: Solymár a főváros agglomerációs övezetébe tartozó gazdaságilag fejlődőképes nagyközség. A helybeli lakosok mellett jelentős ~ Budapestről és a környékről itt letelepedők száma növekedett az értelmiségiek és a tehetős gazdasági vállalkozók aránya is. Ugyanakkor a gazdasági nehézségek, a helyi nagyüzemek átszervezése következtében nőtt a munkanélküliek száma és a szociális szempontból nehezebb helyzetbe kerülő emberek, családok aránya is. A gyermeklétszám nagymértékű növekedése után lassú csökkenés jelentkezett, majd rövid stagnálás. Számolnunk kell az óvodai nevelés sajátosságaival. A lakosság 30%-a német nemzetiségű, sajátos szokásrendszerrel, művelődési hagyományokkal. Így kiemelt feladatként jelentkezik a német nemzetiségi nyelv, 9

10 illetve az idegennyelv oktatásának feladata, a hagyományok, a kultúra ápolása. Jelentőssé vált az angol nyelv tanítása iránti igény is. Fontos a tolerancia képességének kidolgozása nemzetiségi, vallási (felekezeti) tekintetben is. Az egyházak nevelő munkáját a törvényeknek megfelelően segítjük. Figyelembe kell vennünk a helyi művelődési intézmények lehetőségeit, a gazdasági, társadalmi, kulturális-egészségügyi intézmények; szervezetek által biztosított lehetőségeket, támogatást, illetve az igényeket a nyitott, a tanulók társadalmi beilleszkedését segítő iskola programjánál. Feladatként jelentkezik tehát a helyi lakosság polarizálódása következtében az értékrendek különbözősége figyelembevételével a harmonikus együttélés, együttműködés feltételeinek megteremtése. B./ Az iskola fenntartójának szerepe A gazdasági nehézségek ellenére a helyi Önkormányzati Testület, a Polgármesteri Hivatal szakigazgatási szervei a jogszabályoknak megfelelően tőlük telhetően biztosították az oktató-nevelő munka működési feltételeinek fejlődését. Kialakulhatott az iskola önálló gazdálkodása. A polgármester, a jegyző, és a képviselők egy része személyesen is jól ismerik az iskola munkáját. A mindennapi gyakorlati munkáját is megismerve számtalan iskolai rendezvényt személyes jelenlétükkel is megtiszteltek. A fenntartó önkormányzat a Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve az alapellátás mellett biztosította a német nemzetiségi kisebbséghez tartozó tanulók speciális oktatási -nevelési igényeinek kielégítését, a hagyományőrzés lehetőségét. Elősegítették az ingyenesen biztosítható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások (csoportbontások) és a zeneiskola működési feltételeinek javítását, az informatika tanítás általános bevezetését. Lehetőséget adtak az enyhén fogyatékos, a többi gyermekkel együtt nevelhető tanulók ellátására. A speciális foglalkozást igénylők az ú.n. sajátos nevelési igényű kéréseit is figyelembe vehettük (pl. magántanulókkal való foglalkozás, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok, hátrányok csökkentése, felzárkóztatás, tehetséggondozás, a minőségi fejlődést biztosító nyelvi csoportbontások). A 2002-ben jelentős önkormányzati beruházással készült el az A épület átépítése, tetőtérbeépítése. Az önkormányzat folyamatos iskolabarát politikáját Eötvös József emlékplakettel ismerték el. Ugyanakkor a gazdasági lehetőségek korlátozzák az önkormányzatot is abban, hogy jelentős anyagi ráfordítással tudjon javítani a tárgyi feltételeken, a több funkciót ellátó intézmény épületein, tantermein, berendezésén, felszereltségén. C./ A szülői közösség A szülők többségére jellemző, hogy lehetőségei szerint támogatja az iskola oktatási nevelési céljainak, feladatainak megvalósítását. A választható pedagógiai modellek közül hosszú évek óta jellemző az általános tantervű német nemzetiségi nyelv, illetve a kéttannyelvű német és az angol nyelv választása. 10

11 Megjelent annak az igénye is, hogy az alsó tagozatban 4. osztályig ne kelljen idegennyelvet tanulni. A meghirdetett ének-zene, illetve testnevelés magasabb óraszámban történő oktatására több alkalommal. is kevesen jelentkeztek. Az integráltan nevelt gyermekek közt az utóbbi években egyre inkább jelentkeznek a családi elvárások, értékrendek különbségei, amely egy-egy osztályban is feszültségeket okozhatnak. Nagy az igény a zeneiskolai oktatásra. A szülők egyharmada igényli gyermeke(i) napközis, illetve tanulószobai foglalkoztatását. Az utóbbi időszak rendelkezései a művészeti képzés térítési díjairól, tandíjáról több szülőnél gondként jelentkeznek. A szülők többsége figyelemmel kíséri az oktató -nevelő munka folyamatát. A tájékoztató füzetek, a szülői értekezletek, a fogadóórák, a nyílt napok rendszeres látogatása mellett aktívan segítenek a Szülői Munkaközösség hétköznapi feladataiban, a kirándulások, szabadidős programok stb. szervezésében is. A Szülői Munkaközösség, illetve az Iskolaszék képes arra, hogy hatékonyan képviselje a szülők, tanulók érdekeit. Az iskola minőségfejlesztési rendszere folyamatosan igényli a. szülők véleményének figyelembevételét, a személyes kapcsolattartáson túl, a kérdőíveken stb. keresztül a többség írásbeli vélemény nyilvánítását is. A szülők iskolai végzettségére jellemző iskolánkban az érettségizettek magas aránya, jelentős az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők száma is. A vállalkozó szülői réteg közül néhányan anyagilag, szponzorként is támogatják egy -egy feladatunk megvalósítását, a tanulók jutalmazását. Ugyanakkor az utóbbi években jelentős különbségek mutatkoznak a szülők értékrendjében, gyermekeik tanulmányi eredményében, magatartásában és szorgalmában is. A szociális nehézségek csökkentésére a fenntartóval egyeztetve hatékony együttműködést alakítottunk ki arra rászoruló szülőknél, családoknál. A Gyermekjóléti Szolgálat is segíti a családi problémák, válások stb. miatt iskolánkban is növekvő tendenciát mutató hátrányos helyzetű tanulók, családok problémáinak csökkentését, illetve megoldását. Összegezve elmondhatjuk, hogy a szülői igényeknek megfelelően alakítottuk ki oktatónevelő munkánkat meghatározó pedagógiai programunkat, így számítunk a szülők támogatására, együttműködésére a feladatok megvalósításában. D./ Iskolánk adatai, tárgyi, személvi feltételek, jellemző sajátosságok Az intézmény neve: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 11

12 Az intézmény rövid neve: Hunyadi Mátyás Többcélú Oktatási Intézmény Székhelye: 2083 Solymár, Templom tér 26. (központi "A" épület) Tel/fax: 06/ Fenntartó szerve: Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2083 Solymár, József A. u. 1. Az intézmény jogállása, gazdálkodása: -önálló jogi személy -önálló költségvetési intézmény Alapításának éve: jogi előd /"B" épület/ jogi előd /"A" épület/ Névfelvétel: V. 21. Névváltozás: novemberi képviselő-testületi határozat alapján Az intézmény alaptevékenysége: általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. évfolyam német nemzetiségi, illetve kéttannyelvű oktatás 1-8. évfolyam, valamint a bővített német nemzetiségi oktatás angol -informatika emelt szintű oktatás1-8.évfolyam, illetve emeltszintű oktatás napközi otthoni ellátás, illetve tanulószobai foglalkoztatás alapfokú művészeti oktatás (zene-tánc, kézművesség, színjátszás, bábművészet). Feltételek hiányában ezek a tevékenységek szakköri keretben is szervezhetőek (kézművesség, színjátszás, bábművészet). speciális foglalkozást igénylő: a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, magántanulók foglalkoztatása (felzárkóztatás), gyógytestnevelés biztosítása. -Az intézmény képzési ideje: 8 év Lehetőség: a évfolyam bevezetése igény szerint régiós egyeztetés után a nevelőtestület szakmai felkészültsége lehetővé teszi a évfolyam bevezetését. 12

13 Kiemelt területek: német nemzetiségi nyelvoktatás, kéttannyelvű oktatás, helyi nemzetiségi hagyományok ápolása, nemzetiségi tánccsoport működése, két idegen nyelv oktatása (angol - szülői igény szerint szabadsávban, fakultációként vagy szakköri keretben), informatika oktatása, angol -informatika emelt szint1-8.évfolyam, táncoktatás (standart is), kézműves tevékenység, báb, színjátszó mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, a helyi igényeknek megfelelően a versenysport (kézilabda, futball stb.) támogatása, utánpótlás nevelése sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, magántanulók foglalkoztatása gyógytestnevelés zeneoktatás 14 tanszakon, 5 zenekarban sokszínű szabadidős tevékenység lehetősége Az intézmény beiskolázási körzete: Solymár Az általános iskola körzeti feladatokat lát el, szülői kérelemre fogadja az iskola /a szabad iskolaválasztás alapján/ a szomszédközségekből, illetve a fővárosból érkező gyermekeket a létszámhatárok betartásával a nevelőtestület illetékes tagjai véleményének figyelembevételével -a felvételről ebben az esetben az iskola igazgatója dönt. A zeneiskola felvételi meghallgatás alapján a létszámkeretnek megfelelően iskoláz be. Működésünk: A tanítás, a kötelező foglalkozások az általános iskolában a törvényi szabályozásnak megfelelő életkori sajátosságok figyelembevételével az óraszámoknak megfelelően között folynak. A szünetek 15 percesek /a mindenkori háromnegyed és egész óra között/. A zeneiskolai képzés elsődlegesen a délutáni órákban történik. A szakköri, sportköri foglalkozásokra is délután kerül sor. A pedagógusok munkáját segíti a gazdasági vezető, az iskolatitkár, az adminisztrátor, a gondnok, a fűtő és takarítószemélyzet. Az étkezésre jelentkezett tanulók ellátását a B épületben önálló vállalkozó biztosítja. /Az A épületben büfé is üzemel 14 óráig./ A felső tagozat az A épületben /Templom tér 26./, az alsó tagozat a B épületben /Bajcsy-Zsilinszky u./ található, egy-két osztályt tanteremhiány miatt az A épületben helyezünk el egy-egy tanévben. A B épületben megvalósult az udvar és a mosdóhelyiségek felújítása. Emeletráépítéssel lenne megoldható a többfunkciós igénybevétel miatt a reális igények kielégítése. Felújításra szorul a tornaterem, az A épület udvarát is esztétikusabbá kell tennünk. A B épület teljes felújítása lehet csak gazdaságos. Kiegészítés: Az órakezdés időpontja a szülők, tanulók igényeinek felmérése alapján változott, változhat az évek folyamán. 13

14 Tárgyi feltételek: A tantermi ellátottság megoldott, de az egy termen belül kialakítható tér és hangszigetelés megoldhatósága segítené a csoportbontásoknál, hogy egy teremben egyszerre 2csoport is dolgozhasson. Fejlesztettük az adminisztratív munkát segítő titkárság helyiségét, a tanári szobát mindkét épületben. Kialakítottuk a számítógépek biztonságos elhelyezését. Ugyanakkor csak részben valósult meg a megfelelő szertárak kialakítása, az eszközök biztonságos tárolása. A szertárak, a megfelelő tárolás kialakítása fontos feladatunk. Tornatermünkben át kell gondolnia tanulók foglalkoztatásának párhuzamos lehetőségét, a tornaterem felújításra szorul. A bútorzat fokozatos cseréjét megvalósítjuk. A kiszolgáló mellékhelyiségeket, WCket az "A" és "B" épületben korszerűsítettük, törekszünk a korszerű világítás megvalósítására is. Kiemelt feladat az esztétikus, a gyerekek életkorának megfelelően felszerelt iskolaudvar kialakítása. Szükséges a szemléltető eszközök, taneszközök beszerzése a tanterveknek megfelelően, az eszközök megfelelő tárolása. Pályázatokkal, alapítványi támogatásokkal, szponzorok felkeresésével és az eddigihez hasonló terem bérbeadással is szeretnénk a tárgyi, anyagi feltételeket javítani. A több funkciót folyamatosan ellátó B épületben a tantermek lelakottak. Az épület, a termek felújításra, bővítésre szorulnak. Kiegészítés: Jelentős változást hozott az önkormányzati beruházás, amely az A épület felújításával és tetőtér beépítésével megteremtette a korszerű oktató-nevelő munka feltételét. A B épület esetében is csak a teljes felújítás, korszerűsítés lehetne gazdaságos. Általános az, hogy nem rendelkezünk a szaktárgyak tanításához szükséges szemléltető eszközökkel. Személyi feltételek: Tervszerű munkaerő-gazdálkodással igyekeztünk biztosítani a megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező kollégák munkába állását. Előnyben részesítettük a több éves szakmai gyakorlattal rendelkezőket, de törekedtünk a "fiatalításra" is, pedagógusaink közül sokan iskolánk volt tanítványai. A szakterületek aránytalanságai is csökkentek. Különösen jelentős volt a fejlesztés az idegen nyelvi munkaközösségben, a zeneiskola munkaerő-gazdálkodásában, lehetőség nyílt logopédus és gyógy-testnevelő, fejlesztő pedagógusok, pszichológus alkalmazására is. A könyvtáros -informatikus: szabadidő -szervező, oktatás -technológus: pszichológus munkakörök, illetve az új műveltségi területekhez kapcsolódó tárgyak oktatására felkészített pedagógusok felvételével szerettünk volna számolni, de a törvényi változások miatt a 2007/2008-as tanévtől iskolánkban is pedagógus létszám csökkentésére került sor. A létszámleépítést nyugdíjazással, pályázati anyagi erőforrás igénybevételével oldottuk meg. Tantestületünk szakmai összetétele jó. Jelenleg is többen bővítik szakmai ismereteiket egyetemeken, főiskolákon, szakmai tanfolyamokon, nyelviskolákban. Szakmai továbbképzésünk elsősorban munkaközösségi, illetve egyéni szinten megoldott, de több alkalommal került sor nevelőtestületi szintű pedagógiai, szakmai továbbképzésre is. A "Comenius 2000" minőségfejlesztési programunknak is megfelelően 14

15 alakult továbbképzési tervünk. A nevelők feladatait, kötelességeit, jogait a közoktatási törvény, a közalkalmazotti törvény, a Működési és Szervezeti Szabályzat részletesen szabályozza. A Közalkalmazotti Tanáccsal együttműködve törekedtünk a megfelelő bérarányok kialakítására, illetve a mindenkori törvényi lehetőségek által biztosított bérfejlesztésre. Sajnos a gazdasági nehézségek, a bérbefagyasztás, az infláció negatívan hat a pedagógusok életkörülményeire is. Tanácsosi, főtanácsosi címeket adományoztunk, módszeresen törekedtünk a hosszabbideje sikeres pedagógiai tevékenységet folytató kollégák munkájának magasabb szintű elismertetésére. Az utóbbi évek szűkülő lehetőségei gátolják a sikeres, eredményes munka elismerését. Az intézmény belső struktúrája, a vezetés színterei Az oktatás -nevelés folyamatában érintett tanulók, pedagógusok és szülők jogait és kötelességeit a közoktatási törvény szabályainak megjelelően alakítottuk ki. A tartalmi munka fejleszthetősége érdekében: a belső szervezeti struktúra alakítását a vezetési rendet a döntési mechanizmusok megteremtését a megfelelő arányok kialakítását tartottuk döntő fontosságúnak A fejlesztés legfontosabb feltétele a megfelelő egyeztetések utáni előremutató, átgondolt tervezés volt; amely véleményünk szerint reális célokat jelölt meg és meghatározott követelményeket is támasztott az oktató-nevelő munka konkrét területein. Az intézményi belső struktúrában elsősorban a nevelőtestület véleményére, javaslatai, egyetértésére és döntéseire támaszkodtunk. Szakmai területen meghatározó volt a szakmai munkaközösségek tevékenysége, amelynél még jelentősek a minőségi különbségek. A szűkebb és kibővített iskolavezetés munkája meghatározó a feladatok előkészítésében, szervezésében, végrehajtásában, értékelésében. Az Iskolaszék nagy aktivitással a jogszabályoknak megfelelően látott munkához, de a bekövetkezett személyi változások miatt átszervezést igényel. Tevékenységének eddigi ideje alatt meghallgatta több alkalommal az iskola igazgatóját az oktató-nevelő munka helyzetéről, rendszeresen tartotta fogadóóráit is. Konkrét tevékenységgel, többek közt a Corvinus Alapítvány létrehozásának támogatásával is segítette a feladatok megvalósítását. Az iskola munkáját a mindennapi gyakorlatban segítették a Szülői Munkaközösség tagjai. Kiemelt rendezvényük a farsangi bál, amely bevételének egy részével évek óta támogatják a ballagó és ballagtató osztályokat. A Szülői Munkaközösség több alkalommal véleményezte az iskola éves munkatervét, illetve meghallgatta az iskola igazgatójának beszámolóját az oktató -nevelő munka helyzetéről. 15

16 A diákönkormányzat működéséhez létrehoztuk a feltételeket, de munkáját még hatékonyabbá kell tennie. A tanuló érdekképviselet a szülőkön keresztül elsősorban az Iskolaszék képviselői által valósulhat meg. A pedagógusok érdekképviseletét iskolánkban elsősorban a Közalkalmazotti Tanács, a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete biztosította. E./ Külső kapcsolatok Működtető, fenntartó szervezetünk az Önkormányzati Testület a jogszabályoknak megfelelően gondoskodott alapfokú oktatási intézményünkről. Az Önkormányzati Testület Oktatási és Kulturális Bizottsága sajátos szakmai előkészítő, véleményező, javaslattevő hatáskörrel segítette az önkormányzat, a szülők, az iskolakapcsolatának, munkájának hatékonyságát. Az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága is segíti a gyermekvédelmi feladatok törvényeknek megfelelő megoldását. A Pénzügyi Bizottság az iskola szabályos és eredményes gazdálkodását segíti. A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat sokoldalúan támogatta a német nemzetiségi nyelv és a német (idegen nyelv) oktatásának minőségi fejlesztését, a németországi cserekapcsolatokat, a nemzetiségi hagyományőrzést, a nemzetiségi identitást, fejlesztőtáborokat, programokat. Anyagilag is jutalmazta az adott területen kiemelkedően teljesítő tanulókat. A Német Kisebbségi Önkormányzat határozatainak gyakorlati megvalósítását segítette a Heimatverein tevékenysége, melynek pályázati (anyagi) támogatása jelentős volt. Az óvodák az évek alatt kialakult hagyományoknak megfelelően az iskolaérettséggel kapcsolatos konzultációkkal, bemutató foglalkozásokkal, szakmai továbbképzésekkel, az iskolával kölcsönösen segítették a beiskolázást. A mindennapokban még hatékonyabb együttműködésre kell törekednünk. Az Apáczai Csere János Művelődési Ház és a Könyvtár sajátos egyeztetési feladat alapján segítette oktató -nevelő munkánkat. Különösen jellemezte ez a színjátszók tevékenységét (német és angol), illetve a különböző iskolai és községi ünnepségek megfelelő színvonalának elősegítését. A Solymári Hírmondó és a Fix Pont nagy segítségünkre volt a szülők, a szűkebb és tágabb társadalmi környezet iskolával kapcsolatos informálásában. A Sportcsarnokban biztosították számunkra -anyagi ellenszolgáltatásért (terembérlet) a testedzés feltételeit, illetve a különböző nagyobb iskolai 16

17 rendezvények megvalósítását. A sportegyesületekkel nem volt elég hatékony a kapcsolat, talán egy kivétel a Új Hullám Úszóiskola, amely térítés ellenében úszásoktatást szervezett. Jelenleg is biztosítjuk külső sportegyesület segítségével az úszás lehetőségét az alsó tagozatban. Az egészségügyi intézmények dolgozóival a jó kapcsolatok jegyében egyeztettük az orvosi vizsgálatok, az oltások stb. időpontjait, az iskolaérettség, a pályaválasztás aktuális tennivalóit. Munkánkat segítették a védőnők is. Különös színfoltot jelentett és tanulóink örömmel vettek részt a pilisvörösvári Mentőállomás által évek óta megszervezett mentős napokon. Az iskolán belüli és kívüli egészségnevelés összehangolása érdekében különös tekintettel a veszélyekre (kábítószer, AIDS, alkoholizmus megelőzése stb.) többet kell tennünk. Az utóbbi években rendszeressé váltak Dr Taller Gabriella segítségével Dr Zacher Gábor előadásai osztályos tanulóknak, szüleiknek, illetve a pedagógusoknak. Színvonalas előadással segítette több alkalommal munkánkat a Pest Megyei Rendőrkapitányság, illetve a Budaőrsi Rendőrség a D.A.D.A. program keretében. Az újonnan létrejött helyi gyermekjóléti szolgálattal is kialakítottuk a rendszeres kapcsolattartást. A Szülői Tanács több alkalommal véleményezte az iskola éves munkatervét, illetve az iskola igazgatójának beszámolóját az oktató -nevelő munka helyzetéről. Folyamatos volt a kapcsolatunk a testvérközség Wüstenrot iskolájával. Az évenkénti rendszeres tanulók közötti cserekapcsolatot felül kell vizsgálnunk újabb lehetőségeket, megoldásokat keresve, mivel az utóbbi években elsősorban anyagi nehézségek miatt már nem volt rendszeres a kapcsolat. Külső kapcsolatainkban fontos szerepet jelentenek a különböző középiskolákkal kialakított rendszeres szakmai kapcsolatok, amelyeknek jelentős a szerepe a 8. osztályt befejező tanulók továbbtanulásánál, pályaválasztásánál. Így többek közt a Pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziummal és Piliscsabai Szakközép- és Szakiskolával. A fővárosban a Toldy Ferenc, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Rákóczi Ferenc, Városmajori, Baár-Madas, Tamási Áron, valamint az Osztrák Gimnáziumokkal, illetve a Hunfalvy és más szakközépiskolákkal, többen jelentkeznek a különböző egyházi középiskolákba is. Az évek óta vezetett iskolai statisztika középiskolásaink helytállásáról egyértelművé teszi az eredményességet. A nevelő-oktató munka értékelése Az értékelés a tanulók tekintetében természetesen elsődlegesen minden pedagógus számára alapkövetelmény.a tanulók értékelésében a /magatartás és szorgalom/ egységesen kialakított, a nevelőtestület által meghatározott szempontok az irányadóak. A szaktárgyak tekintetében a nevelők többsége a követelményeknek megfelelően a kellő motiválásra, értékelésre törekedve reálisan állapítja meg az érdemjegyeket. Néhány esetben azonban a szülő elvárásait figyelembe véve -esetleg a továbbtanulási esélyt elősegítve az osztályzatok nem mindig bizonyulnak reálisnak. 17

18 Az azonos évfolyamon tanító nevelők, illetve az azonos szaktárgyat tanítók egyeztetett mérőanyagait, illetve a munkaközösségek által összeállított reális mérőanyagot, értékelést tartjuk megvalósíthatónak. Külön feladatot jelentett az alsó tagozatra kidolgozott szöveges értékelési rendszer. A pedagógus munkájának értékelésében elsődlegesen számítunk a munkaközösség vezetők tapasztalatára, véleményére, bár a reális megítéléshez tudjuk nem mindig adottak a feltételek. A pedagógusok értékelésénél az iskolavezetés hatékonyabb ellenőrző tevékenységére is alapozni kell. A törvényeknek megfelelően az Iskolai Minőségirányító Program tartalmazza a pedagógus értékelés szempontjait. A szakmai munkaközösség-vezetők és az iskolavezetés ellenőrző munkája mellett a reális értékelés érdekében külső szakértőket kértünk fel a szakmai munka értékelésére. A továbbiakban is számítani szeretnének a szakértők véleményére, értékelő munkájára, különös tekintettel a NAT -hoz kapcsolódó mérésekre, az új vizsgarendszerre, illetve az Országos Közoktatási Vizsgaközpont segítségére, az OKÉV-mérésekre. Az OKÉV-mérések igazolták, hogy iskolánk tanulói országos szinten is jó eredményeket értek el. Meg kell állapítanunk azt is, hogy a mérések, illetve OM-mérések is igazolják nőnek a tanulók tudásszintjében a különbség. Az iskolavezetés tapasztalata szerint a nevelők munkájában előtérbe kerültek a szaktárgyi feladatok, a minőségi -mérhető munkavégzés elsősorban e területen fejlődött. Ugyanakkor az osztályfőnöki munka, a nevelőmunka a problémás, nehéz beilleszkedésű tanulók kezelésére sok esetben nincsenek meg a gyakorlatban a hatékony módszerek. Ami elmarad a mai nevelőmunkában később már pótolhatatlan gondként jelentkezhet. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy az általános iskolában nem elég csak "óraadó" pedagógusokat alkalmazni. Rendszeresen értékelte a munkát az Iskolaszék, az Oktatási és Kulturális bizottság, a helyi Önkormányzati Képviselőtestület is. Részletes beszámolót fogadott el a közötti időszak munkájáról az önkormányzati testület. Az utóbbi két évben a rendszeres belső ellenőrzés mellett ellenőrzést tartott iskolánkban a Magyar Állam Kincstár és az Állami Számvevőszék is. A teljes művészeti képzés részletes felülvizsgálata után (Minősítő, Testületi vizsgálat) engedélyezteti, hogy tovább folytatódjon iskolánkban a művészeti képzés is. A véleményeket, javaslatokat is figyelembe véve megtervezhetjük az oktatónevelőmunka reális célkitűzéseit, javaslatait a minőségi fejlődés érdekében. Iskolánk márciusában sikerrel pályázott a "Comenius 2000" I-II. Minőségbiztosítási és fejlesztési programra. A április 3-i helyszíni szemle után az Oktatási Minisztérium engedélyezte, hogy a partnerközpontú működés feltételeinek teljesítése után iskolánk elkezdje a teljes körű minőségbiztosítás feltételeinek kialakítását. 18

19 2003-ban iskolánk teljesítette a Comenius 2000 Teljes körű Minőségbiztosítási Program feltételeinek kialakítását, amelyet az Oktatási Minisztérium oklevéllel, illetve az által kibocsátott az iskola bejáratánál feltehető elismerő táblával is hitelesített. Természetesen minőségirányítási rendszerünket, minőségfejlesztési gyakorlatunkat a továbbiakban is folytatni szeretnénk közötti időszakban elsősorban értékelési rendszerünk fejlesztésére törekedtünk. Létrehoztuk Iskolai Minőségirányító Programunkat (az IMIP-et) is. Kidolgoztuk a pedagógusok munkájának értékelési lehetőségeit, amelyet a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az IMIP tartalmaz. 19

20 NEVELÉSI PROGRAM Mottó: "Mindenki egyenlő, de nem egyforma " Jaques Boluare "Az iskola dolga, hogy megtanítsa a tanulókkal, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni azt, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk" Küldetésnyilatkozat: Szent-Györgyi Albert Iskolánk minden gyermek számára pozitív szellemiségre épülő hagyományainak alapján megfelelő alapismereteket nyújt a továbbtanuláshoz. Példát az igazi értékek, az egyetemes emberi tulajdonságok a helyes magatartásformák elsajátítására és gyakorlására. Nyolc év alatt biztosítja az alapvető tudás megszerzésének lehetőségét, amely erőforrása az önálló gondolkodásnak, az értékteremtésnek, az erkölcsi helytállásnak, a magyarság és az emberiség iránti felelősségérzetnek. Kiemelt feladatunknak tartjuk a német nemzetiségi hagyományok, a német nemzetiségi nyelv ápolását, a nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzését, továbbörökítését, a tolerancia képességének gyakorlatban történő kialakítását. Arra törekszünk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk a lehetőséget az önmegvalósításhoz, képességei, készségei fejlesztéséhez nyugodt, biztonságos körülmények között. Hisszük, hogy a felelősséggel átgondolt, gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú alapelvekre épülő pedagógiai programunk megvalósítása a résztvevők elégedettségét szolgálja 20 a solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelőtestülete

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben