M Ó D O S Í T O T T H E L Y I N E V E L É S I P R O G R A M J A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M Ó D O S Í T O T T H E L Y I N E V E L É S I P R O G R A M J A"

Átírás

1 WALLA JÓZSEF ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

2 Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) Walla József szoborportréja Bevezető gondolatok E bölcs kínai mondással egyetértve, igaz hittel cselekedett Walla József a század elején, mikor feleségével Burda Ilmával úgy határozott, hogy ajándékként kisdedóvót építettet 1902 ben a település gyermekei számára. Négy kisgyermeket nevelve szentül hitte, hogy a szülőföld szeretete a kisgyermeki titkokkal kezdődik. Tisztes polgára, önzetlen harcosa volt a közügyeknek, különösen sokat áldozott jótékonyságra is. A Ferenc- József rend lovagkeresztjével kitüntetett kiváló üzletember és színvonalas iparos művész volt ban a Milleneumi Kiállítás Bizottságának tagja, ahol alkotó munkájával a Haza ügyét szolgálja. A harmadik évezred küszöbén az általa épített óvodában máig is tisztelettel adózunk emlékének és tetteinek. A mai kor gyermekeit megismertetjük példamutató cselekedeteivel és modellértékű gondolkodás módjával. Helyi óvodai nevelési programunk nevelésfilozófiájában is megfogalmaztuk a legfőbb értékeket: haza, gyermek, erkölcs, egészség, szeretet. Hisszük: minden lehetséges, amit közösen, szívvel, lélekkel akarunk! 1

3 GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP A gyermek a legfontosabb érték, érte és róla szól programunk, nevelésünk középpontjában áll, tehát a legfőbb érték számunkra. Walla József Óvoda helyi nevelési programjának alapjai Abból az alapelvből kiindulva, amit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja meghatároz, hogy az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, programunk alapvető célkitűzéseként jelöltük meg a személyiség elfogadását, egymás megbecsülését és tiszteletét, a másság megértését és megértetését, a felelősségtudat megalapozását, a szeretet érvényesítését az emberi kapcsolatokban. Gyermekképünk Testileg, lelkileg szociálisan és értelmileg megfelelően fejlődő személyiséggé neveljük óvodásainkat. Figyelembe vesszük a genetikai adottságokat, a családi hátteret és az egyéb környezeti hatásokat. Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink vidám, mindenre nyitott, kiegyensúlyozott, játékában elmélyülő, kreatív, megfelelő önbizalommal rendelkező egyéniséggé fejlődjenek. Váljanak érzelmileg stabil, családszerető és tisztelő, társaikat, valamint a másságot is elfogadó, egymással együttműködő, szociálisan érett gyermekké. Tudjanak kommunikálni és kooperálni, figyeljenek egymásra. Ismerjék fel a szépet és a jót környezetükben, igényeljék azt. Elvünk, kialakítsuk a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartást. 2

4 ÓVODÁNK BEMUTATÁSA Személyi feltételek A nevelőmunkában 3 (kis, középső, nagy) csoportban 7 pedagógus, 1 logopédus, 1 fejlesztő pedagógus, 4 technikai dolgozó vesz részt. Az óvoda működését továbbá 1 óvodatitkár, 1 kertész. Felsőfokú végzettségű óvónők száma jelenleg 6 fő, 1 fő főiskolát végzi technikai dolgozók száma 4 fő. A dajkák elvégezték a dajka szakmunkás képesítő iskolát. Rendelkeznek az ÁNTSZ által előirt egészségügyi minimum vizsgával. Az óvoda pedagógusai rendelkeznek még a következő szakképzettségekkel: 1 fő vezetőképző menedzseri főiskolára járt és 2 fő a posztgraduális intenzív pedagógia tanfolyamot végezte el. Az óvodapedagógusok részt vettek különböző szakmai továbbképző tanfolyamokon, mint például: kézműves, gyermekvédelem, környezeti nevelés, alternatív neveléssel foglalkozó programok tanfolyamain, környezetvédelem, számítástechnikai tanfolyam szociológiai, filozófiai, társadalomtudományi valamint közgazdasági egyetemi és főiskolai előadásokon, a MOE által szervezett óvodapedagógiai tanácskozásokon, stb. Tárgyi feltételek Óvodánk Törökbálint központi helyén egy különálló, 1902 ben a század elején épített, műemlék jellegű épületben van. Alapterülete 219 négyzetméter. Az óvodához tartozó udvar és játszótér l100 négyzetméter, évtől 400 m²ˇterülettel bővül, fákkal, virágokkal és sziklakerttel beültetve, természetes anyagokból készült játékokkal felszerelve. Az óvodában 3 csoportszoba van a szobák területe 28, 42, 54 négyzetméter. Ezen kívül esztétikusan berendezett fürdőszoba, ipari mosogatógéppel felszerelt tálalókonyha, iroda, mosókonyha. Az óvoda helyiségei természetes fényt kapnak. A hőmérséklet biztosítására központi fűtés szolgál. Intézményi férőhelyünk a négyzetméter adatokat alapul véve 61 gyermek elhelyezését, nevelését biztosítaná zökkenőmentesen. Ezzel szemben az éves átlaglétszámaink: fő. Az új Alapító Okiratunk szerint (93/2004.(III.18.)ÖK határozat), mely április 01. naptól hatályos, a Fenntartói engedélyezett maximális férőhely szám 74 fő. Az fenntartó segítségével nagy beruházásokat hajtottunk végre; pl. a kert teljes felújítását, kerti bútorok cseréjét, az új fajátékok beszerzését, épület felújítás, szigetelés, festés mázolás, parkettázás, bútorok cseréje híradástechnikai berendezések vásárlása. Tárgyi feltételeink nem tekinthetők abszolút ideálisnak, mégis óvodánk szeretett, kedvelt, népszerű a gyermekek és a családok körében. 3

5 WALLA JÓZSEF ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI Helyzetkép Óvodánk gyermekeinek szociális helyzetét értékelve megnyugtató és kiegyensúlyozott képet kaphatunk. A családok gazdasági és műveltségi helyzete nagyobb eltérést, egyenlőtlenséget nem mutat. Általában a 2 gyermekes és nagycsaládok gyermekeit is neveli óvodánk. A Művelődési Ház programjait a családok keresik. A gyermekek szüleikkel különböző rendezvényeken vesznek részt, balett, torna, kézműves foglalkozásokon. A gyermekek egészségi állapota megfelelő, jól tápláltak, edzettek. Az utóbbi orvosi vizsgálat megállapította, hogy a testtartásuk, gerinc izomzat fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A családok gyermeknevelése a műveltség átadása a tapintatos együttnevelés során nagyon jó eredményeket hozott. Szívesen vesznek részt szülői fórumokon, beszélgetéseken, nyílt napokon. Igénylik az óvodai gyermekprogramokat a közös tevékenységeket, nyári táborozásokat, játszóházakat. Nevelőtestületünk felismerve ezeket a tényeket, változtatott nevelési módszerein. Mottónk: Kisgyermekeinknek ahhoz,hogy boldoguljanak az élethelyzetekben meg kell tanulni megfelelően kommunikálni, aktívan tevékenykedni, társakkal együttműködni, s a mindennapi élethez kapcsolódó szerepeket magatartás mintákat elsajátítani. Múlt és jelen Nevelőtestületünk felismerve ezeket a tényeket változtatott nevelési módszerein, a törvény engedte szakmai módszertani szabadság elvét érvényesítve. Először továbbképzéseken ismerkedtünk a különböző alternatív pedagógiai elképzelésekről, később kidolgoztuk a helyi óvodai nevelésre vonatkozó speciális fejlesztési lehetőségeket, hogy gyermekeink a legoptimálisabb nevelési környezetben tevékenykedjenek. Munkánkat megkönnyítette, hogy nevelőtestületünk vállalkozó szellemű innovatív, rugalmas gondolkodású az együtt töltött évek eredményes, sikeres szakmai jó tapasztalatait hatékony munkavégzéssel alkalmazza. Mivel köztudottan a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak, ezért tevékenységünk eme korai szakaszában Walla József óvoda helyi nevelési programjának mottója: gyermekeinknek meg kell mutatni a boldogság és a boldogulás lehetőségeit, figyelembe vesszük a különbözőségeket (pl. eltérő szociokultúrális környezet, testi szellemi érettség), valamint építünk az azonosságokra (az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaiból adódóan érzelmi beállítottságú). Ezzel óvodánk óvó-védő szociális feladatának tesz eleget, mert legfontosabb elv számunkra, hogy szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben, játékban, kommunikációban és a mozgásban gazdag életet megteremtsük. 4

6 Jövőkép Előzőekben kifejtettek miatt fontosnak tartjuk programunkban az olyan speciális helyzetek, körülmények lehetőségek biztosítását, mely gyermekeinket különböző környezetben gazdag élményekhez segítik. Szükséges több időt biztosítani az óvodán kívüli pozitív események, gazdag ismeretszerzések biztosítására is. Növeltük a egészséges életmód feltételeit, rendszeresen járnak gyermekeink uszodába, tervezzük a rendszeres láb-és testtartásjavító tornát. Szülői igények alapján évente egy alaklommal szervezünk egyhetes erdei óvodát, melynek költségeit pályázatokkal kívánjuk előteremteni. Eddigi táborozásaink alkalmával a rossz anyagi körülmények között élő gyerekeket az önkormányzat anyagilag támogatta. Rendkívül igényes a szabadidő tevékenységek összeállításának a programtervezete,tartalmazza a rendszeres múzeum, színház látogatásokat, zenei intenzív fejlesztési lehetőségeket, továbbá minden olyan képzési megoldásokat, amelyek a gyermek ismereteit a leghatékonyabban fejleszti. A nevelőmunka során a felmerülő problémákat szakmai beszélgetések alkalmával korrigáltuk, s természetesen a jövőben is maximálisan erre törekszünk. Összegezve Figyelembe kívánjuk venni mindenkor a társadalmi gazdasági környezetet, a helyi lehetőségeket, a gyermekek életkorát, a szülők igényeit. Óvodánkban nagyon kedvezőek ezeknek a feltételei, hiszen az évek óta folytatott tudatos munkával megteremtettük a feltételeket. A továbbiakban részben "csak" élni kell a meglévő lehetőségekkel, valamint bővíteni, újítani, óvni, szeretni, értékelni kívánatos. (Torna szoba, kézműves szoba, zeneszoba, számítógépek, jól felszerelt gyermekkert, szépen kialakított játszószobák, gazdag játékkészlet, speciális tevékenységformák).tervezzük továbbá: tornaszoba, számítógép-audiovizuális eszközök,természetes anyagokból készült esztétikus udvari játékok beszerzését. A nevelő munkában továbbra is szükségesnek tartjuk a nevelő részéről az etikus viselkedést, a rugalmasságot, a széles látókört, a tájékozottságot, műveltséget, intelligenciát, helyzetfelismerő képességet, önállóságot stb., mert csak olyan nevelő képes a gyermekeket az életre, az önálló gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, képességekkel. A haza, gyermek, család, erkölcs, egészség, szeretet a legfontosabb érték marad számunkra. 5

7 AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: Az egészséges életmód kialakítása Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Walla József Óvoda - helyi nevelési programjának pedagógiai célkitűzései Aki embernek hitvány, az magyarnak sem jó! Tamási Áron Alkotó, az élet alaphelyzeteiben cselekvő helyességgel eligazodó, gondolkodó jellemek karakterjegyeinek kialakítását célzó óvodai tevékenység szervezése. A kitartás, fegyelem, a társadalmi szabályozottság felismertetése. Anyanyelvünk ápolása, a szókincs állandó gyarapítása és a pontos, világos és szabatos fogalmazás kialakítása és elmélyítése gyermekeinknél. A nevelőtestületen belül változatlanul alkotó módon dolgozzuk fel az oktatási-nevelési reformokat, alternatív elgondolásokat és módszereket, alkalmazzuk az állandó szakmai továbbképzést és a pedagógiai koncepció megújulását. Az óvodában folyó nevelő tevékenységet szakmai fórumokon (szülőkkel, szakemberekkel, érdeklődőkkel) beszéljük meg. E tevékenység minél szélesebb körű ismertetése érdekében használjuk ki továbbra is a modern publikációs lehetőségeket, a helyi újságot, kábel TV-t., helyi kiadványok. Partneri kapcsolatokat építünk ki az óvodát fenntartó kerületi önkormányzattal, más szervezetekkel és egyesületekkel, annak érdekében, hogy megfelelő képet adjunk óvodánkról mindazoknak, akik közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerülnek intézményünkkel. A program szellemében az óvodapedagógusainknak elő kell segítenie, hogy az oktatónevelői tevékenység színtereivé váljanak a színházak, múzeumok, kiállítások, szabadidő központok, könyvtárak, a Főváros fontosabb középületei, egyéb kulturális és sport centrumai a továbbiakban is. Külön hangsúlyt kell helyezni a hazafias nevelésre, azáltal, hogy tudatosítjuk gyermekeinkben nemzeti hagyományainkat, kiemelkedő nemzeti ünnepeink jelentőségét, a hazáért és nemzetért önfeláldozó tetteket is vállaló hőseinket példaként állítva. Gyerekeinkben növelni kell a javak megóvása, környezeti értékek iránti érzékenységet. 6

8 Az óvodapedagógusainknak minden lehetséges és odaillő módszerrel, eszközzel erősítenie kell a gyermekekben az erőszak bármely fajtája elleni érzést és ki kell alakítani a tolerancia, a másság tisztelete alapján a huszadik század végén egyetlen helyes emberi magatartást. Az helyi programunk az óvodai nevelési tevékenység egyik alapelvének minősíti azt, hogy az óvodapedagógus mindenkor tartsa tiszteletben a gyermeki értelmet, akaratot, fejlessze a döntési képességet, érvényesítési szándékot, segítse elő, hogy a szülők és a környezet közgondolkodásában is természetessé váljon: már kora gyermekkorban tudatosan kell készülni a világ elvárásaihoz. Programunk megkülönböztetett figyelemmel fordul a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetben élő gyermekek felé. Változatos és célirányos nevelési módszerekkel kell gondoskodni felzárkóztatásukra, azokról a lehetőségekről, amelyek alkalmazása révén a sérült gyerek elfoglalhatja helyét a gyerektársadalomban. A hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésének lehetőségei: - Fontos, hogy megismerjük és megértsük a gyerek magatartását, azt a környezetet amiben él. (családlátogatás, felvilágosító beszélgetés szülőkkel) - A pedagógus a bátorító nevelés pedagógiai módszerét előtérbe helyezi, melynek lényege a gyermeki személyiség tisztelete. - A gyermek önbizalmának erősítése. - Hiszünk a gyermek képességeiben, elnyerjük bizalmát, erősítjük öntudatát. - Elismerjük a gyermek törekvéseit. - A gyermeki közösség ösztönzőleg hasson a gyermek fejlődésére. - A képességek fejlesztése mindig egyénre szabottan történjen. - A tanulás folyamatát a gyermek érdeklődési területeire építjük, ezzel gyorsítjuk az előrehaladását. - Igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadó pszichológusának és fejlesztő pedagógusának foglalkozásait, valamint a logopédus munkáját. Az programunkban központi jelentőségű az óvodai tehetség gondozás. Abból a közismert tételből kiindulva, hogy minden ember tehetségesnek születik, az óvodai nevelésben szabad teret kell biztosítani a tehetség kibontakozásának. Kellő odafigyeléssel már a legzsengébb korban is észre kell venni, hogy vannak gyermekek, akik az élet apró rezdüléseiben is meglepő magabiztossággal választják ki kedvenc elfoglaltságukat és attól többnyire eltántorítani nem lehet őket. Izgatottabban szemlélik világukat és élik meg mindennapjaikat. Látszólag nehezebben kezelhetők, ha csak ugyanazt kívánjuk meg tőlük, mint társaiktól. Igénylik és viselkedésükkel meg is követelik a fokozottabb odafigyelést. Hiszen a tehetséges emberek zseniális munkája viszi előre a világot 7

9 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KERETEI ÉS FORMÁI Célunk: a kisgyermek testi szükségleteinek kielégítése, növekedésének, fejlődésének elősegítése, egészséges életmódjának kialakítása. A gondozás, alapvető biológiai-fiziológiai szükségleteket elégít ki, és szolgálja a kultúrhigiénés szokások kialakítását. Nevelő hatását a gondozási műveletek önálló gyakorlása és a testi képességek kialakulásának sokrétű fejlesztése teszi lehetővé. A gondozás szorosan kapcsolódik a különböző tevékenységekhez: a játékhoz, a munkajellegű feladatokhoz és a tanuláshoz. Az egészségnevelés célul kitűzött feladatai: a gyerekek testi-lelki egészségvédelme, a mozgás és a pihenés összhangjának megteremtése, az egészséges életritmus, életvezetés, az egészséges életmód megalapozása a család és az óvoda kapcsolatának, együttműködésének folyamatos alakítása, a személyi higiénia feltételrendszerének megteremtése, az egészséges életmód szabályainak rendszeres gyakorlásával az egészségügyi szokások kialakítása, a gondozási műveletek nevelési hatékonyságát szolgáló önállóság, segítőkészség, alkalmazkodóképesség gyakorlati érvényesülésének elősegítése. Helyi nevelési programunk, a gyerek egészséges életrendjét lefektetett elvek alapján a napirendi szakaszok folyamatossá tételével teremti meg. Így válik lehetővé, hogy a gyerekek a gondozási műveleteket egyéni szükségleteiknek megfelelően akkor, úgy és olyan ütemben végezhessék el, ahogyan erre már képesek. A gyerekek sürgetés nélkül annyi segítséget kaphatnak és igényelhetnek, amennyire az adott helyzetben és a további fejlődésükhöz szükségük van. Ez meggyorsíthatja önállóvá válásukat is. A folyamatosság által teremtett nyugalom biztonságot, eredményez. Az egésznapi nevelési folyamatban az óvodapedagógusok és a technikai a dajkák megosztott jelenléte, segítsége, a gyerektársak modellje és támogatása a szocializációs pedagógiai elvek gyakorlatba ültetését szolgálja. A gondozási tevékenység nevelő hatását befolyásoló tényezők Az óvoda helyi sajátosságai, épületi adottságai, berendezési tárgyai, felszerelési eszközei, a csoportok létszáma, kor és nemek szerinti csoportosítása. A családoknak is igazodniuk kell az óvoda napirendjéhez. Pihenés, alvás Az alvás, pihenés időtartama a gyerekek igényeitől függ. Nyugalmukra a csoport óvodapedagógusa felügyel. Azok a gyermekek, akik nem igénylik az alvást, aktív pihenéssel tölthetik az idejüket. Az alváshoz csendet, nyugodt légkört és szellőztetéssel friss levegőt biztosítunk. Tiszteletben tartjuk a gyermekek alvási szokásait, vagyis, ha kell a megszokott cumit, rongyot stb. hozhatnak be. Mesével, énekkel, verssel, halk zenével, simogatással teremtjük meg a nyugodt, biztonságérzetet nyújtó légkört. Figyelünk gyermekeink gerincének egészséges fejlődésére, ennek érdekében egyenes fekhelyet biztosítunk számukra. 8

10 Táplálkozás, étkezés Programunkban a civilizált táplálkozási szokásokat tudatosítjuk a gyermekekben. Az étkezések a naposságra épülnek és az önállóság kialakulására gyakorol kedvező hatást. Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók feladatmegosztásban dolgoznak az étkező gyermekek mellett. Az óvodapedagógus számára az étkezési szabályok megismertetésében és a szokások kialakításában ez segítséget jelent, hiszen egyidejűleg kevesebb gyerek étkezési szokásait figyelheti meg, és ha szükséges, javíthatja. Láthatóvá válik az is, hogy ki mit szeret, miből mennyit eszik, kanállal vagy villával, esetleg késsel is étkezik. Étkezés közben senki sem kényszerül az étel elfogyasztására és nem tiltott az azonos asztalnál ülők egymás közötti beszélgetése sem. A felnőttek megkínálják a gyerekeket és kedvet ébresztenek az evéshez. Figyelünk a gyermekek napi folyadékfogyasztására folyamatosan víz áll a rendelkezésükre. Az egészséges táplálkozást hirdetjük, és igényeljük az óvodát ellátó konyhától. Célul kitűzött feladatok: Ismerjék meg a különböző táplálékok neveit, azok fontosságát, testépítő, energiabiztosító jelentőségét. Vegyék észre a helyes és helytelen étkezési módok közti különbségeket. Ismerjék a napi étrendet, segítsenek annak kialakításába Vegyük igénybe segítőkészségüket az étel elkészítésében. Ismerjék meg a konyhai berendezéseket, azok szabályait. Ismerjenek és alkalmazzanak egyszerű konyhatechnikai eljárásokat (burgonya, alma, zöldség hámozása, darabolása, tészta kavarása, szaggatása stb.). Ismerjék a háztartási munkák fontosságát, azok helyes és eredményes megszervezését. Tudatosítsuk bennük az alkalmi és ünnepi étkezések közti különbséget, azok társadalmi kapcsolatokat erősítő jelentőségét. Az étrend kialakításánál és a helyes táplálkozási szokások rögzítésénél mindenkor konzultáljunk az óvoda orvosával, védőnővel, egészségügyi szakemberekkel. Öltözködés A legfontosabb funkciója az időjárás változásaival szemben való védekezés, de kihat az önállóságra, az igényességre is. A szülők figyelmét felhívjuk a kényelmes, ízléses öltözködés fontosságára. Óvodánkban váltócipő kötelező. 9

11 Testápolás, tisztálkodás A folyamatosság teszi lehetővé, hogy a különböző családi háttérből érkező gyerekek higiénés szokásait az óvodapedagógus megismerje, és ennek megfelelően segítse. Minden intimitás a gyerek és az óvónő személyes ügye. A csak Rád és rám tartozik elfogadásával a gyerek bizalommal fordul nevelőihez, dajkáihoz A gyermek a családjában kialakult szokásrenddel és igényszinttel érkezik az óvodába, emiatt egyénenként nagy különbségek is tapasztalhatóak. A gyermeket ezért soha nem marasztaljuk el, nevelői és gondozói segíti abban, hogy civilizált testápolási és tisztálkodási szokásai idejében kialakuljanak, és tartósan rögzüljenek. Minden gyermeknek lehetősége van a mosdóban elérhető helyen elhelyezett, fogmosáshoz szükséges eszközök használatára. A papírzsebkendőt, a fésűt, kefét, tisztálkodó szereket is olyan helyen helyezzük el, hogy a gyerekek bármikor használhassák. Helyes életritmus, betegségek megelőzése A rendszeresség a tevékenységek állandósága a gyermek részére biztonságot jelentenek és elengedhetetlen feltételei a helyes életritmus kialakításának. A gyermekek napirendjét az élettani szükségleteik alapján tervezzük. Figyelembe vesszük a családból hozott szokásokat és segítünk tanácsainkkal a szülőknek az óvodán kívüli helyes életritmus kialakításában. Ügyelünk, hogy ne terheljük túl gyermekeinket, mindenkor érvényesítjük a folyamatosság, szabadság, önkéntesség és választhatóság elvét. Nevelőmunkánkban arra törekszünk, hogy a mozgás az egész napi gyermeki tevékenység szerves része legyen, gyermekeink úsznak, korcsolyáznak, túráznak, rendszeresen futnak, tornáznak, táncolnak. Nagymozgásokat az óvoda kertjében, vagy kirándulások alkalmával végeznek. 10

12 ÉRZELMI NEVELÉS Érzelmi nevelés - a boldog életérzés erősítése és a szocializáció biztosítása Az érzelmek sokfélék, egyensúlyának aránya befolyással van a személyiségre, különösen gyermekkorban dominánsak, illetőleg a kifinomult érzékenységű felnőtteknél karakterisztikus jegyként szolgálnak. Az érzelmek gyermekkori labilitása, természetesen egyszerre lehetnek: pozitívak, negatívak, rokonszenvezők, vonzók, ellenszenvesek, félelmet érzőek, haragot mutatóak, szeretetet éreztetőek stb. Az érzelmek befolyásolhatóak, a pozitív érzelmek elősegíthetőek, de ugyan úgy a negatív érzelmek is. A boldog érzésű gyermek szívesen adja át magát az élet adta kihívásoknak, gyorsabban fejlődik, egészségesebb, érdeklődőbb mosolygós arcán látszik a világ iránt érzett bizalom. Helyi nevelési programunk legfontosabb célkitűzésének írja elő a pozitív érzelmek erősítését. Célok, feladatok Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes önbizalmat erősítő, családias boldog légkör megteremtése az - óvodás évek - alatt Élményekben gazdag helyzetekben a gyermek személyiségfejlődésének elősegítése, kibontakoztatása Pozitív érzelmekre épülő társas kapcsolatok kialakítása: gyermek gyermek, gyermek felnőtt viszonyban A gyermek erkölcsi tulajdonságainak formálása: szeretet, bizalom, őszinteség, tisztelet, becsület stb. Az érzelmi nevelésről a gyakorlatban Az óvodai nevelés kezdő szakaszában a beszoktatás milyenségétől függ, hogy a gyermek pozitív hatásokban részesül-e az első napokban. A beszoktatást óvodánkban különböző módszerekkel végzik a pedagógusok, de fontos elvként fogalmazzák meg, hogy már az első pillanatokban boldogan érezzék magukat a gyermekek. Ha a szülő érzi, hogy gyermekét szeretik, békés nyugodt megbízható körülmények veszik körül, szívesen veszi az együttgondolkodást a nevelésben. Ha a csoportokban a gyermekközösségekben derűs, szeretetteljes jókedvű a légkör, akkor gyermekek fejlődése jó irányban haladhat. A társas kapcsolatok is felhőtlenül alakulhatnak a bizalommal lelkes alkotó játékos cselekedtetések közepette. Az óvodapedagógus feladatai: Pozitív töltésű legyen közöttük a kapcsolat. A gyermekeket érzelmein keresztül közelíti meg. Keltsen megértő, segítő magatartással bizalmat a gyermekekben. 11

13 A gyermekekkel folytatott kommunikációban nem parancsoló, kioktató, hanem segítő, beszélgetést serkentő, bátorító, ösztönző, dicsérő, megerősítő, legyen, hogy a gyermek énképe kialakuljon boldognak érezze magát. A gyermek érzelmein keresztül vizsgálja a világot, barátok kiválasztásában is érzelmei döntenek ezt segítse. A kezdeti lényegtelen tulajdonságok után (pl. szép ruha, játék), később a fontosabb jellembeli értékek is felszínre kerülnek (pl. kedves, barátkozó, gyengéd). A pozitív tulajdonságok vezéregyéniséggé is tehetnek egy gyermeket, ha csoport úgy dönt és a pedagógus is erősíti a gyermekek választását. A beilleszkedési problémákkal küzdő, magányos, szorongó, agresszív és - a különböző okoknál fogva - peremhelyzetre kerülő gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelésével érhetünk el kiváló eredményeket. Az óvodáskorban a kisgyermekek a játékon keresztül megélt társas kapcsolataiban, gyakorolhatja a közösségi élet szabályaihoz, az érzelmi követelményekhez való alkalmazkodást. Ez az életkor sorsdöntő az erkölcsi jellem kialakulása szempontjából, mert ebben az időszakban rakódnak le a későbbi személyiség alapvonásai egész életre szólóan. Az erkölcsi normák megismerésében és elfogadásában az értelem és az érzelem, követésében,végrehajtásában pedig az akarat játszik elsődleges szerepet. Minden családban más és más értékrend, erkölcsi felfogás, szokások és szabályok a mérvadóak. Az alapvető erkölcsi normák értékeinek elfogadásában a mai családok egy részénél bizony súlyos gondok vannak.az óvoda helyes erkölcsi nevelést hirdető szerepe emiatt létfontosságú. Célunk és feladatainknak tekintjük: elsősorban az alapvető erkölcsi értékeknek a gyermeki személyiségbe való beépítését szülők, környezet, természet iránti tisztelet erősítését hazaszeretetre nevelés terén, magyarságtudat kialakítását, néphagyományok őrzését stb. munka megbecsülését, kötelességtudat tisztesség megalapozását emberbarátságot, segítségnyújtást, egymás tiszteletben tartását, a másság elfogadását, kultúrált beszédmodor elsajátítását ez irányú magatartás megalapozását helytelen viselkedés elutasítását, megakadályozását. Az óvodapedagógus szerepe, hogy az óvodai élet minden percében segítse a helyes erkölcsi normák gyakorlását, hogy értékes választásokra, döntésekre legyenek képesek gyermekeink. A pozitív és negatív értékek megfelelő megítélésével a gyermekeket alkalmassá tehetjük a problémák kezelésére, megoldására, a társadalomba való beilleszkedésre. Minden gyermeket olyan emberré kell nevelni, hogy tisztában legyen képességeivel, értékeivel, bizalommal forduljon környezete felé, ugyanakkor képes legyen megvédeni érdekeit, ha a helyzete úgy kívánja. Az élmények szerepe óvodás korban Az érzelmi nevelés elengedhetetlen feltétele a pozitív élmények szerepe a gyermekek életében. A közös élményekre épülő közös tevékenységek a boldog együttlétek, a sikeres vagy sikertelen élmények is a szocializáció szempontjából különös jelentőségűek. Az óvodáskorra jellemző a pozitív élmények meghatározó szerepe, ugyanis a világban való tájékozódása köztudottan az élménygondolkodással kezdődik. 12

14 Az élmények segítségével eligazodnak a környezetben, tapasztalatokat szereznek, kommunikálnak, alapvető viselkedési, magatartási szokásokat sajátítanak el. megismerkednek mások értékrendjével, személyiségével. A gyermek környezetének éppen ezért óriási felelőssége van. Az átélt események a megélt élmények a mindennapokban emlékképek formájában felidéződnek és erősítik a személyiséget. A gyermek élményei az élethelyzeteiből fakadhatnak, éppen ezért felelősséggel tartozunk a gyermek életében megélt mindent pillanatért. Az élmény helyzet lehetőségei: 13

15 természetes élethelyzetek gyermek tevékenység közvetlen környezet felfedezése művészetekkel való találkozások társas kapcsolatok Óvodánk ünnepei és hagyományai események, ünnepek, hagyományok átélése stb. A gyermekek számára a hétköznapokat színesebbé, varázslatosabbá kell tennünk. A mindennapok kis ünnepeit közös tervezgetéssel és készülődéssel örömteli várakozással erősítjük, az összetartozás érzését fokozzuk. Óvodánk életében kialakult régi hagyományok mellett mindig újabb és újabb ünnepi események teremtésével próbáljuk ezt a boldog életérzést szinten tartani. Ünnepek, hagyományok, megemlékezések, rendezvények Gyermekek születés- és névnapja Mikulás Karácsony, Luca napi vásár Farsang, téltemető Március 15. Húsvét, tavaszi szokások Tűzoltó nap Anyák napja Gyermek nap Nyílt napok Speciális programok bemutatói (a szabadidő tevékenységek bemutatása) Kirándulások, táborozások Természettel kapcsolatos megemlékezések (madarak,- fák,- föld napja) Kenyér ünnepe Évzáró ünnepségek Az ünnepek előkészületeit a nevelőtestület a gyermekekkel a szülőkkel a szakemberekkel közösen tervezik. A hangsúly az örömteli boldog élmény nyújtáson, az összetartozás életérzésének erősítésére helyeződik nem pedig a gyermekek felvonultató szerepeltetésére. 14

16 ÉRTELMI NEVELÉS A gyermek ismeretanyagának forrása a mindennapi élet a környezet. Ezért fontos,hogy érzelmi biztonság vegye körül kíváncsi gyermeket A gyermekek érzékszervein keresztül tapasztalatokat szereznek, ez a pontos megfigyeléseknek az alapja a helyes gondolkodásnak, emlékezetnek, fantázia kialakulásának. A képzelet fejlődése áthatja a játéktevékenységet, az alkotásban segít megszínesíti az életet. A gyermek emlékezeti bevésése erősödik, ha sikerek érik a tevékenységek során. Az óvodás gyermek problémamegoldását elsősorban a fantázia kötetlen működése segíti. A felnőtt szerepe óriási ebben az útkeresésben, élettapasztalatokat, tudást aktív közreműködést kíván a gyermek. Célunk, feladatainknak tekintjük: értelmi képességek alapozását, az ismeretanyag iránti érdeklődés felkeltését és fenntartását, az ismeretek gazdagítását, rendszerezését, problémaszituációk teremtésével, változatos tevékenységekkel a gondolkodás fejlesztését, a spontán szerzett tapasztalatok tudatos alakítását, a gyermek eljuttatását a cselekvő-szemléletes gondolkodási szintről a szemléletes képszerű gondolkodás szintre, ill. a legmagasabb szintre, a nyelvi gondolkodás szintjére. Óvodapedagógusok szerepe: optimális feltételek megteremtésével, nyugodt, derűs, pozitív kisugárzású légkör biztosítanak, játékos tevékenységeken keresztül megfigyelik, hogy a gyermek milyen tapasztalatokkal rendelkezik és az értelmi funkció milyen szinten áll, a családdal együttműködve alakítják ki az egyes gyermekekhez igazodó módszereket, a cselekvéseken keresztül szerzett ismereteket érzelmi hatásokkal, élményekkel erősítik, az önbizalom kialakulását pozitív megerősítéssel segítik. 15

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Bevezetés 4.oldal Törvényi háttér.5.oldal Intézmény adatai..5.oldal Óvodánk jellemzői 6.oldal 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei 6.oldal 1.1 Az

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY i Óvoda DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY 2013. Tartalomjegyzék i Óvoda I. Bevezető.. 4. Az óvodai nevelés alapelvei 5. II. Gyermekkép, óvodakép... 6. Helyzetelemzés az óvodákról...

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL

A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL OM 036 466 A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL Készült: Szombathely Krúdy Gy. u 2./a Készítette: Gazdag Erzsi Óvoda Nevelőtestülete Hatálybalépés ideje:

Részletesebben

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus A MAKÓI ÚJVÁROSI ÓVODA N E V E L É S I P R O G R A M J A Hepp Attiláné intézményvezető 2011 Grafika: Karsai Ildikó grafikus Program szerkezete, tartalma: 1.) Bevezető 2.) Az óvoda jellemző adatai 2.1 Az

Részletesebben

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013.

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 200535 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Nevelési Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program Egységes szerkezetben az egységes óvoda-bölcsődei csoportra vonatkozóan.

Nevelési Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program Egységes szerkezetben az egységes óvoda-bölcsődei csoportra vonatkozóan. Sióagárdi Közös Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Harci Tagóvodája 7172 Harc, Kölesdi u. 2 OM: 202415 Nevelési Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program Egységes szerkezetben az egységes óvoda-bölcsődei

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program

Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program 1 Adatlap Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Óvoda Székhelye:

Részletesebben

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A program kidolgozásában részt vettek: Dr Eisner Béláné Fazekasné Belső Tímea Győri Márta Illa Gyuláné Krémer Katalin Schlitt

Részletesebben

SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Királyegyháza Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 64.

SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Királyegyháza Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 64. Királyegyházai Óvoda Nevelési Programja A két legnagyobb dolog, amit a gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és a szárnyak 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék oldalszám Az óvoda adatai 3 I Bevezető 4 I. 1.

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6600, Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 A pedagógiai program célja, feladata...5

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Tartalom BEVEZETÉS 2 I. BEVEZETÉS 6 III. AZ ÓVODA JELLEMZŐI 6. III. 1.AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELE 7 A nevelőtestület kvalitását jellemző adatok...

Tartalom BEVEZETÉS 2 I. BEVEZETÉS 6 III. AZ ÓVODA JELLEMZŐI 6. III. 1.AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELE 7 A nevelőtestület kvalitását jellemző adatok... Vasút a gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvodájának Tevékenységközpontú helyi óvodai nevelési programja 1 Tartalom BEVEZETÉS 2 I. BEVEZETÉS 6 III. AZ ÓVODA JELLEMZŐI 6 III. 1.AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELE

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007.

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007. KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1 Igazgatói ajánló... 8 2 Százszorszép Óvodai nevelési

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja Készült: Mártély. 2014. I.A Mártélyi Óvoda nevelési programja Törvényi előírások

Részletesebben

Tevékenységközpontú óvodai nevelés 1.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI

Tevékenységközpontú óvodai nevelés 1.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI 1.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve : Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Székhelye : 2151 Fót, Bölcsőde u.2. Az intézmény fenntartója : Fót Önkormányzat Képviselő Testülete Az intézmény jogállása :

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, ÉPÍTŐK ÚTJA 2 1 A MUNKA

Részletesebben

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja A Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: Klesitz Gabriella Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 1. ÓVODÁNK 6. oldal

Részletesebben

ÓVODAI pedagógiai PROGRAM

ÓVODAI pedagógiai PROGRAM SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK KISKUNHALAS ÓVODAI pedagógiai PROGRAM 2013. Tartalom 1. A PROGRAM CÉLFEJEZETE 5. 1.1. Küldetésnyilatkozat 5. 1.2. Gyermekképünk 7. 1.3. Óvodaképünk 8. 1.4. Az intézmény jellemző adatai,

Részletesebben