HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI..."

Átírás

1 A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje

2 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A tanulók irányultság-választása DIÁKKÖRÖK, SZAKKÖRÖK LÉTREHOZÁSÁNAK RENDJE A NAPKÖZIS ÉS KLUBNAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ FELVÉTEL RENDJE AZ ISKOLAI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A szülő és az iskola kapcsolata Jogorvoslati jog gyakorlása Kérdezés-érdemi válasz rendje A vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása A magántanulók joggyakorlása Független vizsgabizottság előtti beszámolás A szociális és normatív kedvezmények, támogatások odaítélésének rendje EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGGYAKORLÁSÁNAK RENDJE Az iskolagyűlés A diákközgyűlés Tanítás nélküli munkanap A diákmédiák ügye TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSE AZ ISKOLA MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Arizóna program működése (melléklet!!!) A TANÉV RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A HETES KÖTELEZETTSÉGEI TANULÓI ÜGYELETESI RENDSZER (MELLÉKLET!!!) ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK BEHOZATALÁNAK SZABÁLYOZÁSA A FOGLALKOZÁSOKRÓL VALÓ TÁVOLMARADÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK FORMÁI ÉS RENDJE A TANULÓKRA VONATKOZÓ FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS RENDJE A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK KÜLÖNLEGES ESETEI VÉDŐ-ÓVÓ RENDSZABÁLYOK A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS NYILVÁNOSSÁGA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK A TORNACSARNOK ÉS A SPORTPÁLYÁK HASZNÁLATÁNAK RENDJE A SPORTPÁLYÁK RENDJE A TORNACSARNOK HÁZIRENDJE A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK RENDJE A NAPKÖZI RENDJE A KLUBNAPKÖZI RENDJE AZ EBÉDLŐ HASZNÁLATI RENDJE JEGYZŐKÖNYV... 21

3 Házirendünk alapelvei Intézményünk működése alapvetően a tanulók biztonságát, szellemi és testi fejlődését szolgálja. Ennek értelmében házirendünk alapvető feladata, hogy tisztázza a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos kérdéseket iskolánkban, valamint szabályozza működésünk egyedi (törvényekben és rendeletekben nem szabályozható) területeit. Rendelkezéseink célja: a személyiségi jogok védelme, a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog érvényre juttatása, a közvagyon védelme. 1. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 1.1 A tanulói jogviszony keletkezésével kapcsolatos szabályok a. A tanulót szülője, gondviselője ( a továbbiakban: szülő) írathatja be az iskolába, a következő dokumentumok bemutatásával: Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; a szülő lakcímkártyáját; a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt); a Nevelési Tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a tanuló születési anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; b. A tanulói jogviszony létesítéséről az igazgató dönt az igazgatóhelyettesek illetve a leendő osztályfőnök véleményének kikérésével. c. Az átvett tanulóra az átvétel napjától érvényesek a házirendben foglalt szabályok A tanulók irányultság-választása a. Az iskola helyi tantervében foglaltak alapján minden tanuló (szülő) oktatási irányultságot választhat az alábbiak közül: informatika-matematika irányultság második évfolyamtól 3

4 rajz-kézműves irányultság második évfolyamtól angol nyelvi irányultság a második évfolyamtól. b. Az iskola alsó tagozatos igazgatóhelyettese minden tanév májusában tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható irányultságokról, és az azokhoz kapcsolódó tantárgyakat tanító pedagógusokról. c. Az első osztályba felvett tanuló szülője, nevelője az első tanév június 15-ig adhatja be írásban az irányultság-választással kapcsolatos kérését az osztálytanítónak. d. Az iskolába újonnan beiratkozó (átiratkozó) tanuló szülője a beiratkozáskor adhatja le irányultság-választással kapcsolatos kérését az iskola illetékes igazgatóhelyettesének. e. A szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével módosíthatja az irányultságválasztással kapcsolatos kérését. Tanév közben irányultságváltásra nincs lehetőség. f. A különböző irányultságokra történő átjelentkezés csak a helyi tantervben meghatározott követelmények teljesítésével lehetséges. g. Az átjelentkező tanuló tudásszintjét a megfelelő tantárgyat (tantárgyakat) tanító pedagógus méri fel. h. Amennyiben a tanuló az irányultság minimum-követelményeit nem teljesíti, a szaktanár javaslatára, a nevelőtestület döntése alapján átirányítható az általános képzésre. 1.2 Diákkörök, szakkörök létrehozásának rendje a. Az iskolában szervezett szakkörökre a tanulónak a szakkör beindulása előtt legalább egy héttel fel kell iratkozni. b. A szakkörre való felvételről a szakkört vezető pedagógus dönt. c. Az iskola által meghirdetett szakkörökön kívül a szülői szervezet és a diákönkormányzat is szervezhet szakköröket, diákköröket. Ezen foglalkozások működési feltételeiről az említett szervezetek megbízottjai az igazgatóval egyeztetnek. 1.3 A napközis és klubnapközis foglalkozásokra való felvétel rendje a. Az alsó tagozatos napközibe való felvételt a szülő írásban kérheti a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével a tanuló osztályfőnökén keresztül. b. Az első osztályosok beiratkozásakor a szülő jelzi, hogy kíván-e a tanév kezdetétől napközi otthonos szolgáltatást igénybe venni. c. A felső tagozatos klubnapközi tagja lehet minden tanuló, aki a szülő beleegyezésével jelentkezési lapot töltött ki, amelyben aláírásával igazolja, hogy az iskola házirendjét délután is betartja. d. A napközis csoportok beosztásáról az alsó tagozatos igazgatóhelyettes dönt. e. A napközis csoportok közötti átjelentkezésről a szülő kérésére az igazgató dönt az alsó tagozatos igazgatóhelyettes és a napközis csoportvezetők véleményének kikérésével. 4

5 1.4 Az iskolai kapcsolattartás rendje A kapcsolattartás rendjét elsősorban azokban az esetekben kell különösen szigorúan venni, amelyekben az érintettek személyiségi jogai sérülhetnek A szülő és az iskola kapcsolata a. A szülő bármely gyermekét érintő kérdésben fordulhat a gyermek szaktanárához, osztályfőnökéhez, az iskola vezetéséhez vagy az iskola pszichopedagógusához. b. A szülő és a pedagógus megbeszélése történhet a tanév rendjében meghatározott fogadóórákon, szülői értekezleten vagy előre egyeztetett bármely időpontban. c. Szülőcsoportot vagy tanulócsoportot érintő kérdésekben az iskolai szülői munkaközösség képviselői kezdeményezhetnek tárgyalást. d. A pedagógus hivatalos közlései a tanuló tájékoztató füzetébe kerülnek. e. A hivatalos közléseket a tanuló köteles megmutatni szülőjének, nevelőjének, aki aláírásával jelzi a közlés tudomásulvételét. f. A kapott érdemjegyet a tanuló köteles tájékoztató füzetének megfelelő rovatába bejegyezni és aláíratni pedagógusával, majd szülőjével, gondviselőjével Jogorvoslati jog gyakorlása a. Az intézmény a belső érdeksérelmek, jogsérelmek kezelésére belső jogorvoslati fórumrendszert működtet. Ezek: diákközgyűlés diákönkormányzati kapcsolattartás osztályfőnöki segítség. b. A tanuló jogorvoslati segítségért első sorban osztályfőnökéhez fordulhat. Amennyiben érintettség miatt ez nem megoldható, kérheti az igazgatóhelyettesek segítségét Kérdezés-érdemi válasz rendje A tanulók kérdéseinek érdemi megválaszolása érdekében az iskola a következő lehetőségeket kínálja: a. Írásbeli kérdést minden tanuló közvetlenül intézhet az iskola bármely dolgozójához levélben az osztályfőnökön érintettség esetén az igazgatóhelyetteseken keresztül, vagy ben a következő címeken keresztül: b. A tanuló bármely ügyében, bármely tanítási napon fordulhat osztályfőnökéhez, szaktanárához vagy az iskola pszichopedagógusához. c. A tanuló vezetői döntést igénylő ügyeit az osztályfőnök juttatja el az igazgatóhoz. d. Szóbeli kérdéseit minden tanuló felteheti osztályfőnökének osztályfőnöki órán, vagy óraközi szünetekben. Az igazgatóval előzetes egyeztetés alapján minden héten csütörtökön között tárgyalhat bármely tanuló. e. Diákönkormányzati képviselőiken keresztül az osztályt vagy a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések megválaszolását kérhetik a diákok. 5

6 f. A tanulócsoportokat, osztályokat érintő kérdésekben az osztály diákönkormányzati képviselője fordulhat az osztályfőnökhöz, az igazgatóhelyettesekhez vagy az igazgatóhoz. g. Véleményezési jog szempontjából legalább 50 fő számít a tanulók nagyobb közösségének. h. A tanulóknak írásbeli kérdéseikre 15 naptári napon, szóbeli kérdésekre 8 naptári napon belül érdemi választ kell kapniuk A vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása A fent említett fórumokon keresztül bármely tanuló véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatban A magántanulók joggyakorlása a. A magántanulói jogviszony egy tanévre szól. A kérvényt tehát minden tanévben meg kell újítani. b. A magántanuló az iskolába érkezés után a lehető legrövidebb időn belül jelentkezik a neki foglalkozást tartó tanárnál. c. Amennyiben a magántanuló az óraközi szünetekben az iskolában tartózkodik, köteles jelentkezni az ügyeletes tanárnál. d. A magántanulók látogathatják a tanítási órákat, az iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket, diákközgyűléseket, szakköröket. e. A magántanulók részt vehetnek a tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolai programon. f. A magántanuló minden iskolai megmozduláson csak azzal az osztállyal vehet részt, melynek beírt tanulója. g. A magántanuló tudásáról minden tanév május 31-ig, osztályozó vizsgán ad számot Független vizsgabizottság előtti beszámolás A szülő írásban kérheti az igazgatótól gyermeke független vizsgabizottság előtti vizsgáját a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 22. -ában meghatározott rendelkezések betartásával A szociális és normatív kedvezmények, támogatások odaítélésének rendje a. Minden tanév márciusában az intézmény írásban tájékoztatja a szülőt a következő év taneszközeiről és annak körülbelüli értékéről az osztályfőnökökön keresztül. b. A kedvezmények és támogatások lehetőségéről az iskola írásban tájékoztatja a szülőt minden tanév novemberében. c. A szülő az osztályfőnöktől kapott űrlapon jelezheti, hogy a tankönyvtámogatás, mely formáját választja, az űrlap kézhez vételétől számított nyolc naptári napon belül. d. A tartós tankönyvek használati rendjét jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. e. A szülők szociális kérdésekben iskolánk gyermek és ifjúságvédelmi felelőséhez fordulhatnak előre egyeztetett időpontban. 6

7 f. A szociális kedvezmények odaítéléséről az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős véleményének kikérésével az igazgató dönt. A döntésről az osztályfőnök írásban tájékoztatja az érintett szülőket. 1.5 Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a. Az intézmény mellett működő iskolaorvos és védőnői szolgálat gondoskodik a tanulók egészségügyi felügyeletéről. b. Minden tanévben egyszer a tanulóknak kötelező iskolafogászati vizsgálaton kell részt venniük az iskola szervezésében. c. Ha a tanuló rosszul érzi magát, azt haladéktalanul jelentenie kell a foglalkozást tartó pedagógusnak, foglalkozási időn kívül az ügyeletes nevelőknek, vagy az iskola bármely felnőtt dolgozójának. d. A gyengélkedő tanuló szülőjét telefonon értesítjük a gyerek állapotáról. A telefonhívást kizárólag az iskola pedagógusa intézheti. e. Gyengélkedő tanulót csak szülői felügyelettel, vagy a szülő által megbízott felnőtt társaságában engedünk haza. f. Amennyiben az intézmény nem éri el a gyengélkedő tanuló szüleit, nevelőit, az iskola igazgatóhelyettesei értesítik az ügyeletes orvost, vagy megszervezik a tanuló orvoshoz kísérését. g. Orvoshoz a tanulót csak az iskola valamely pedagógusa kísérheti. h. A szülő írásban köteles értesíteni az osztályfőnököt bármely olyan gyógyszerről, melyet a tanuló rendszeresen szed, illetve azon gyógyszer, étel, vagy egyéb allergiáról, melyben a tanuló szenved. i. A tanuló az iskolában fájdalomcsillapító, görcsoldó, vagy egyéb gyógyszert az iskola dolgozójától csak akkor kaphat, ha ezt a szülő előzőleg írásban kérte a gyógyszer típusának és adagjának pontos megjelölésével. 1.6 A diákönkormányzat joggyakorlásának rendje Az iskolai diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzatában szabályozza Az iskolagyűlés Minden hónapban egyszer az iskola osztályfőnöki munkaközössége iskolagyűlést szervez, melyen a diákönkormányzat képviselői az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján felszólalhatnak. 7

8 1.6.2 A diákközgyűlés Minden tanévben egyszer az iskola igazgatója összehívja a diákközgyűlést, mely a véleménynyilvánítás és a kérdezés fóruma Tanítás nélküli munkanap a. Minden tanév szeptemberében a diákönkormányzat javaslatot tehet egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A javaslatnak tartalmaznia kell a program vázlatos leírását és a megszervezésért felelős személyek nevét. b. Az igazgató döntése alapján a tanítás nélküli munkanap programjának lebonyolításához az iskola anyagi segítséget nyújt, illetve biztosítja az iskola szükséges helyiségeit és a felügyelő pedagógusokat A diákmédiák ügye a. A tanulók az iskola bármely pedagógusának felügyelete mellett használhatják az iskolarádiót, az iskolai internetes portált, illetve szerkeszthetnek iskolaújságot. b. A diákmédiák rendszeres működtetésével kapcsolatos egyeztetések érdekében az igazgató médiafórumot hív össze minden tanév október 30-ig. c. A médiafórumon részt vehet minden tanuló, szülő és tanár, aki közvetlenül érintett a médiumok működtetésében. 2. Tanulói kötelességek teljesítése A tanuló kötelessége, hogy a. betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait; b. megismerje, és minden az iskola által szervezett programon betartsa a házirend előírásait; c. megismerje, és minden az iskola által szervezett programon betartsa az iskola balesetvédelmi előírásait; d. figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon; e. a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését és tájékoztató füzetét mindig magával hozza; f. tanfelszerelését előkészítse a tanítási órák előtt; g. pótolja a távolléte miatt keletkezett tanulmányi elmaradását a tanárai által megszabott határidőn belül; h. óvja maga és társai egészségét és testi, lelki épségét; i. az iskola, az osztály rendjére, tisztaságára vigyázzon; j. a foglalkozáson keletkezett szemetet összetakarítsa; k. megóvja az iskola épületét, berendezési tárgyait, eszközeit; 8

9 l. a talált értéktárgyakat (pl.: pénztárca, mobiltelefon, ékszer) a lehető legrövidebb idő alatt a tanáriban, az egyéb tárgyakat (pl.: ruhanemű) a portán leadja; m. az öltözőszekrénye kulcsát megőrizze, és tanév végén osztályfőnökének leadja. Elvesztése esetén kártérítésre kötelezhető. 2.1 Az iskola munkarendjével kapcsolatos szabályok a. A tanítási idő minden tanítási napon ig, illetve az utolsó tanítási óráig tart. b. A tanuló köteles minden tanítási napon, felkészülten megjelenni az iskola által szervezett foglalkozásokon. c. Foglalkozásainkat az alábbi csengetési rend szerint tartjuk: 1. óra 08:00 08:45 2. óra 09:00 09:45 3. óra 10:05 10:50 4. óra 11:00 11:45 5. óra 12:00 12:45 6. óra 12:55 13:40 d. A tanuló köteles az iskolai foglalkozására történő becsengetésre a foglalkozás helyén, munkára készen megjelenni. e. Ha a tanuló nem teljesíti a c. pontban foglaltakat, akkor elkésett. f. Ha a tanuló a becsengetést követő 15. perc után érkezik meg a foglalkozásra, akkor mulasztását házirendünk 2.5. pontja alapján kell igazolnia. g. A tanulók minden tanítási napon ig kizárólag az iskola földszinti folyosóján, az aulában valamint az ebédlő aulájában tartózkodhatnak. h. Az óraközi szünetekben a tanulók az iskola folyosóin, aulájában, mellékhelyiségeiben, az iskola levegőző udvarán és amennyiben nyitva van az iskola könyvtárában tartózkodhatnak. i. Az óraközi szünetekben a tanulók a következő tanórájuk osztálytermében tartózkodhatnak, amennyiben jelen van a felügyeletet ellátó pedagógus és engedélyt ad a benntartózkodásra. j. Bármely más a fentiekben nem említett helyiségben (pl.: szertár, könyvtár) való tartózkodáshoz a tanulónak tanári engedélyt kell kérnie. k. A tanítási idő után csak a szervezett foglalkozásokon (pl.: szakkör, sportkör, napközi, klubnapközi) résztvevő tanulók tartózkodhatnak az intézmény területén. l. A tanulók kizárólag váltócipőben tartózkodhatnak az iskola helyiségeiben. m. Tanítási időben a tanulók nem használhatnak mobiltelefont. n. Az intézmény területén a tanulók nem rágógumizhatnak. o. A tanórán a tanulók a foglalkozást vezető pedagógus engedélye nélkül nem használhatnak semmilyen audio eszközt, valamint hang- és képrögzítő berendezést. Az engedély nélkül készült felvételeket meg kell semmisíteni. 9

10 p. A tanulók a foglalkozás helyszínét csak a foglalkozást vezető pedagógus engedélyével hagyhatják el. q. A szaktantermek sajátságos rendjét a szaktantermi szabályzatok tartalmazzák. r. A tornacsarnok és a sportpálya használatának rendjét jelen házirend 1. számú melléklete tartalmazza. s. A könyvtár használatának rendjét jelen házirend 2. számú melléklete tartalmazza. t. A napközi rendjét jelen házirend 3. számú melléklete tartalmazza. u. A klubnapközi rendjét jelen házirend 4. számú melléklete tartalmazza. v. Az iskola helyiségeit az intézmény által szervezett foglalkozásokon kívül igénybe venni csak az igazgató engedélyével szabad Arizona program működése Alapelve az egymás iránti tisztelet és az egyéni felelősségérzet. A program három szabálya: 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom. Ezzel védjük a tanulni akaró diákok és a pedagógusok jogait, és egyéni felelősségvállalásra, tudatos döntésre, a következmények vállalására neveljük a rendetlenkedő diákokat. Aki a három szabály valamelyikét megszegi, dönt: vagy abbahagyja a szabályszegést, vagy az Arizona szobába távozik. A szobába a tanuló egy információs lappal érkezik, melyet az órát tartó nevelő tölt ki, s ezt átadja a felügyelő tanárnak. A tanulónak meg kell fogalmaznia, hogy mit tett, miért, mi volt az oka a viselkedésének, mi a következménye, hogyan változtat a viselkedésén, hogy ez többé ne forduljon elő és kinek a segítségét kéri. Ha a felügyelő tanár elfogadja a tervet, akkor a tanuló visszamehet a terembe, vagy dönthet úgy, hogy kicsengetésig ott marad a szobában. Ha többször előfordul, hogy a tanuló az Arizona szobába megy, akkor egyéni beszélgetéseken kell részt vennie. Először az általa megnevezett pedagógussal, majd osztályfőnökével, a szülőkkel, az iskola igazgatójával, a családsegítő szolgálattal, végül az iskola rendőrével. A program pontos menetét külön szabályzatban részletezzük, mely jelen házirendünk mellékletét képezi. 10

11 2.2 A tanév rendjével kapcsolatos rendelkezések a. A tanuló köteles megjelenni minden kötelező iskolai rendezvényen vagy ünnepélyen. b. Az iskolagyűlések, diákközgyűlések, tanórák, szakkörök, sportkörök, iskolai ünnepélyek zártkörűek. Kivételt képeznek a tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, valamint a ballagás. c. Zártkörű foglalkozásokon és rendezvényeken, nyílt órákon kép- és hangfelvételt készíteni csak az iskola igazgatójának írásos engedélyével szabad. Az elkészült felvételeket az igazgatónak be kell mutatni. d. A zártkörű rendezvények látogatási rendjéről - a diákönkormányzat véleményének kikérésével - az iskola tantestülete dönt. e. Az iskolai ünnepségeken a tanulók kötelesek ünnepi öltözékben megjelenni. f. A szakkörökről való távolmaradásról a szakkört tartó pedagógust a tanulónak előre értesítenie kell. A szakköri hiányzást a tanórai hiányzáshoz hasonlóan kell igazolni, ha a tanuló aznap nem hiányzott a tanításról. 2.3 A hetes kötelezettségei A hetesek kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik. A hetesek kötelesek: a. az óra kezdetéig ügyelni a rendre; b. a rendbontó tanulót szóban figyelmeztetni; c. további rendbontás esetén jelenteni az esetet a legközelebbi pedagógusnak; d. az óraközi szünetben kiszellőztetni a tantermet (amennyiben a terem nyitva van); e. óra végén gondoskodni a tábla letisztításáról; f. ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanulócsoporthoz, jelenteni a helyzetet a tanári szobában; g. az órát tartó pedagógusnak az óra elején jelenteni a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét. 2.4 Tanulói ügyeletesi rendszer a. Az iskola diákönkormányzata a tanulók testi, lelki épségének és a vagyonvédelem érdekében tanulói ügyeletesi rendszert működtethet. b. Az ügyeleti rendszer szabályzatát a diákönkormányzat dolgozza ki, és a nevelőtestülettel egyetértésben fogadja el. A megalkotott szabályzat házirendünk mellékletét képezi. 2.5 Eszközök, felszerelések behozatalának szabályozása a. A tanuló a védő-óvó rendszabályokban nem tiltott tárgyat csak saját felelősségére hozhat be az intézmény területére. 11

12 b. A tanulók különösen értékes taneszközeiket (pl.: hangszerek) a tanáriban adhatják le megőrzésre. c. A tanulók értéktárgyainak, pénzének őrzése a portán működtetett értékmegőrzőben lehetséges. d. Az iskola területén közlekedési eszközt (pl.: kerékpár, roller, gördeszka stb.) nem szabad használni. e. A tanulók saját tulajdonú labdát csak tanári engedéllyel hozhatnak az iskola területére. 2.6 A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok a. Ha a tanuló nem tud jelen lenni valamely iskolai foglalkozáson, azt 3 tanítási napon belül igazolnia kell. b. Nem számít hiányzásnak, ha a tanuló az iskola pedagógusa által kísért tevékenységen (pl. sport- vagy tanulmányi verseny, díjkiosztó) veszt részt és ezért marad távol a tanítási órától. Az ilyen tevékenységet, valamint az azon részt vevő tanulók névsorát az elektronikus naplóban kell nyilvántartani. c. Tanévenként 3 tanítási napot a szülő, gondviselő igazolhat a Herman üzenő megfelelő oldalán tett, aláírt bejegyzéssel. d. Az 3 tanítási napra esetleg hosszabb időre kikérőt írásban, az osztályfőnökön keresztül kell eljuttatni az iskola igazgatójához 5 munkanappal az első hiányzási nap előtt. Az igazgató döntése alapján a tanuló hiányzását a kikérés időtartamára igazoltnak kell tekinteni. e. A 3 tanítási napnál rövidebb időtartamú kikérést a tanuló osztályfőnöke is engedélyezheti tanévenként legfeljebb 2 alkalommal. E kikérést is írásban kell megtenni. f. A kikérőt az osztályfőnök őrzi meg a tanév végéig. g. Ha a tanuló betegség miatt hiányzik, illetve a szülő már igazolt 3 napot, akkor a mulasztás igazolása, a mulasztást követő 3 tanítási napon belül, a következő módon történhet: orvosi igazolással, melyet a szülő is aláír, rendőrségi igazolással, bírósági igazolással, gyámhatósági igazolással, egyéb hivatalos igazolással. h. Amennyiben az igazolás nem történik meg a fent említett szabályok szerint, a tanuló hiányzását igazolatlannak kell tekinteni. 3. A tanulók jutalmazásának formái és rendje A helyi tantervünkben meghatározott elvek alapján a következő formákban adható jutalom: Szóbeli dicséret: a tanulót nyilvánosan osztály-, vagy iskolai közösségben méltatják. Írásbeli dicséret: a tanuló tájékoztató füzetében rögzített, az adományozó pedagógus aláírásával ellátott dicséreti forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. Az igazgatói 12

13 fokozatot az igazgató vagy helyettese aláírásával és az iskola körbélyegzőjével kell ellátni. Oklevél: külön lapon, írásban rögzített, az adományozó pedagógus és az igazgató aláírásával, valamint az iskola körbélyegzőjével ellátott dicséreti forma. Tárgyjutalom: általában könyv, de ettől eltérő, pedagógiai elveinkkel összeegyeztethető tárgy nyilvános átadása. Tárgyjutalomnak minősül a táborozás, mint jutalom is. A fenti jutalmak együttesen is alkalmazhatók. Kitüntetés: a pedagógiai programban meghatározott elvek alapján és formában adott plakett, oklevél, serleg, érem vagy jelvény lehet, melyet minden esetben az egész iskola nyilvánossága előtt az igazgató ad át ünnepélyes alkalmakkor. A kitüntetés kivételes kedvezményeket és előjogokat is tartalmazhat. Jutalmat bármely pedagógus adhat, illetve jutalmazásra javaslatot tehet. A tárgyjutalmakat az iskolai munkatervben tervezni kell. Jutalmazásban részesíthető a tanuló, aki: tanulmányi kötelességét folyamatosan példamutatóan teljesíti, tanulmányi vagy sportversenyeken az iskola jó hírnevét öregbíti, kiemelkedő közösségi munkát végez. 4. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és rendje Fegyelmező intézkedésben kell részesíteni azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességét folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, bármely módon árt az iskola jó hírnevének. Az iskolában a pedagógiai programban meghatározott elvek alapján a következő formákban történhetnek fegyelmező intézkedések: Szóbeli figyelmeztetés: valamely iskolánkban dolgozó pedagógus szóban, egyértelműen felhívja a tanuló figyelmét arra, hogy nem teljesítette kötelességét vagy megszegte az iskola házirendjét. Írásbeli figyelmeztetés: a tanuló tájékoztató füzetében rögzített, a fegyelmező pedagógus aláírásával ellátott fegyelmezési forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. Írásbeli intés: a tanuló tájékoztató füzetében rögzített, az intés tényét tartalmazó, a fegyelmező pedagógus aláírásával ellátott fegyelmezési forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. Írásbeli megrovás: a tanuló tájékoztató füzetében rögzített, a megrovás tényét tartalmazó, a fegyelmező pedagógus aláírásával ellátott fegyelmezési forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. Az igazgatói fokozatokat az igazgató vagy helyettese aláírásával és az iskola körbélyegzőjével kell ellátni. 13

14 Kedvezménymegvonás: az igazgató az igazgatóhelyettesek valamint az osztályfőnökök véleményének kikérésével dönt bizonyos nem szociális jellegű kedvezmények megvonásáról. A fegyelmező intézkedés mértékét minden esetben az intézkedést foganatosító pedagógus határozza meg. Az intézkedés ellen a fegyelmi eljárás kivételével jogorvoslati lehetőség nincs. Nevelőtestületi meghallgatás: az osztályfőnök kérésére az igazgató nevelőtestületi meghallgatást hívhat össze a tanuló sorozatos fegyelmi vétsége esetén, melyen jelen van az érintett diák és szülője vagy gondviselője. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén magasabb jogszabályban leírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató dönt. a. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője magasabb jogszabályban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét és módját az igazgató határozza meg. b. Az a tanuló, aki társa testi épségét gondatlanul vagy szándékosan veszélyezteti, illetve társát megalázza megfélemlíti vagy megzsarolja minősített fegyelmi vétséget követ el. A minősített fegyelmi vétséget egyedileg kell elbírálni. c. Amennyiben az iskolában magasabb jogszabály megsértése történik, arról az igazgató értesíti a város jegyzőjét. d. Fegyelmi eljárást az iskola bármely pedagógusa kezdeményezhet. 4.1 A fegyelmező intézkedések különleges esetei A házirend egyes előírásainak megszegése különösen veszélyezteti a tanulók testi és szellemi egészségét, valamint a munkamorált. Az ilyen esetekben a következő intézkedéseket alkalmazzuk. a. Minősített fegyelmi vétség esetén a figyelmeztető fokozatot átugorva azonnal intésben vagy a pedagógus megítélése alapján magasabb fegyelmező intézkedésben kell részesíteni a tanulót. b. A késések elszaporodása különösen veszélyezteti az iskola munkarendjét. Ezért az a tanuló, aki három alkalommal elkésik a foglalkozásról, osztályfőnöki figyelmeztetésben, aki pedig hat alkalommal késik, osztályfőnöki intésben részesül. További késések esetén a szülő, gondviselő és az osztályfőnök egyeztető megbeszélésen tárják fel a késések okát és a probléma megszüntetésére közösen keresnek megoldást. c. A késék időtartamát minden alkalommal rögzíti a foglalkozást tartó pedagógus az elektronikus naplóban. A késések időtartamát a rendszer összeadja és 45 percenként egy mulasztott óraként tartja nyilván. d. A késés bejegyzett időtartamát minden bejegyzés alkalmával közölni kell a tanulóval. e. Az igazolatlan mulasztásokat magasabb jogszabályban előírtak szerint jelezzük a szülőnek, gondviselőnek, valamint városunk jegyzőjének. 14

15 f. Abban az esetben, ha a tanuló pszichés állapota miatt nem képes bekapcsolódni a foglalkozásba, egyéni fejlesztés céljából a tanóráról bármikor kiemelhető. Ilyenkor az egyéni fejlesztést bármely helyettesítő pedagógus elláthatja. 5. Védő-óvó rendszabályok Az iskolában tanulók, dolgozók és a vendégek biztonsága, valamint az épületek, berendezések és eszközök védelme érdekében a tanulóknak: a. az intézmény teljes területén tilos a dohányzás; b. az intézmény teljes területén tilos az alkoholfogyasztás, a kábító hatású szerek fogyasztása, terjesztése, birtoklása; c. tilos bármely tüzet okozó tevékenység; d. tilos az intézménybe olyan eszközt hozni, mely veszélyeztetheti mások testi épségét és egészségét, valamint az iskola berendezését; e. az iskola oktatási épületén belül tilos a futás; f. tilos a lépcsőkorláton csúszkálni; g. tilos kihajolni a tantermek és folyosók ablakain; h. tilos forró itallal közlekedni. i. Bármely esetet, mely veszélyezteti az iskolában tevékenykedők testi épségét, vagy az iskola épületeit, berendezéseit és eszközeit, jelenteni kell a legközelebbi felnőtt dolgozónak. 6. A házirend elfogadása és nyilvánossága a. Jelen házirendet a Herman Ottó Általános Iskola tantestülete fogadja el minősített többséggel. b. A házirend elfogadása, módosítása előtt a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol. c. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. d. A dokumentumot iskolánk titkárságán és könyvtárában helyezzük el nyomtatott formában, ahol bárki hozzáférhet, továbbá elérhető iskolánk honlapján a oldalon. e. A házirend egy példányát beiratkozáskor minden tanuló kézhez kapja. 15

16 7. Záró rendelkezések a. Jelen házirend érvénybe lépésével egy időben érvényét veszti a korábbi, évben hatályba lépett házirend. b. A házirend módosítását bármely véleményező illetve a döntéshozó testület tagja kérheti minden tanév szeptemberében. Budaörs, október Bujpál Zoltán a KT elnöke Turcsik Viktor igazgató Tóth Tímea a DÖK elnöke Garami Csongor ISZMK elnökségi tag 16

17 Mellékletek 1. A tornacsarnok és a sportpályák használatának rendje 1.1 A sportpályák rendje a. A sportpályát a tanulók csak tanári engedéllyel, felügyelet mellett, rendeltetésszerűen használhatják. b. A sportpályát 16 óráig csak a Herman Ottó Általános Iskola tanulói és dolgozói vehetik igénybe. 16 óra után csak a testnevelő tanárokkal illetve a biztonsági őrrel történt egyeztetés alapján lehet sportolni. c. A pálya zárása 20 órakor történik, ezután a pályán tartózkodni tilos! d. Hétvégén a pálya nem üzemel! e. Sportcipő viselése kötelező. f. A pályára kerékpárral, görkorcsolyával, gördeszkával bemenni tilos. g. A sportpályára állatot bevinni tilos. h. A pályát használók kötelesek ügyelni a tisztaságra. i. Sportolás közben tilos a rágógumizás! j. A sportoló kötelessége, hogy óvja a sportpálya felszereléseit és állapotát. Anyagi kártérítéssel tartozik abban az esetben, ha a rongálás, a károkozás, szándékosságból vagy bizonyíthatóan gondatlanságból következett be. k. A sportpályát minden felnőtt személy csak saját felelősségére használhatja! 1.2 A tornacsarnok házirendje a. A tornacsarnokot csak tiszta sportcipőben szabad használni! Mezítláb, zokniban vagy utcai cipőben belépni tilos! b. A tornacsarnok, a folyosó és az öltözők területére élelmiszert bevinni tilos! c. A tornacsarnokot és az öltözőket, valamint azok minden berendezését csak rendeltetésének s jellegének megfelelően szabad használni. d. A tornacsarnok folyosójára csak letisztított cipővel szabad belépni, az erre rendszeresített szennyfogó szőnyegen keresztül. e. A tornacsarnokba belépő nem sportoló személyek (szurkolók, szülők stb.) kötelesek használni a bejáratoknál elhelyezett cipőre húzható papucsokat! f. Versenyek alkalmával a tornacsarnok folyosóján csak az adott sportág sportolói, edzői sportvezetői, orvosai tartózkodhatnak. A versenyre érkező szurkolók csak az ebédlő felöli terembejáratot vehetik igénybe. g. A tornacsarnokot ig csak az iskola főbejárata felöl szabad megközelíteni, ezután a hátsó (ebédlő felöli) kapu használható. h. Bármilyen sporttevékenységet csak akkor szabad megkezdeni, ha a labdafogó hálók takarják a falfelületeket. 17

18 i. A talált tárgyakat a portára vagy a biztonsági őrnek kell leadni. Az elveszett értékekért az iskola nem vállal felelősséget! 2. A könyvtár használatának rendje Az iskolai könyvtár szolgáltatásait a kölcsönzés kivételével - ingyenesen vehetik igénybe az iskola dolgozói, s a tanulók. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, a könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. a. A könyvtár dokumentumait kölcsönözni csak beiratkozással lehet. b. A beiratkozás egy tanévre szól, minden évben meg kell újítani. c. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat az érintett dolgozónak, ill. a tanulóknak haladéktalanul a könyvtárostanár tudomására kell hoznia. d. A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. e. Az iskolai könyvtár tanítási napokon kedd, a szünnap kivételével között látogatható. Ezen belül a könyvtári dokumentumok óraközi szünetekben, valamint tól a zárásig kölcsönözhetők. f. Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek kivételével) négy hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható. g. A tartós tankönyvek tanulói használatának alapja a tanuló szociális helyzete. h. A hivatalosan átvett un. tanulói tankönyv nem tartós tankönyv. Ez a tanuló tulajdonát képezi és nem kell visszaadnia a könyvtárnak a szorgalmi időszak végeztével. i. Az un. tartós tankönyvet a tanuló csak kölcsön kapja és ez a könyvtár tulajdonában van. A kölcsönzés tényét a könyvtárban kitöltött űrlap rögzíti. j. A tartós tankönyvet a szorgalmi időszak végén, a tanévzáró előtt vissza kell szolgáltatni a könyvtárnak. k. Az összefirkált, megrongált tartós tankönyv mindenkori értékét a használónak kell megtéríteni. l. A napközi kölcsöntankönyveit a tanulók nem vihetik haza, abból csak a napközi és a könyvtár helyiségeiben tanulhatnak. m. Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: - kézikönyvek, - video-, hangkazetták, CD-k, CD-ROM-ok, - muzeális értékű dokumentumok, - a legfrissebb időszaki periodikumok 18

19 A fent megnevezett dokumentumokat egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kölcsönözhető. n. A könyvtárhasználó (tanuló esetében a szülő) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés a mindenkori ár. 3. A napközi rendje a. A napközi a tanulók órarendjéhez igazodva az utolsó tanítási óra után kezdődik. b. A csoportok a napközis nevelők munkaközössége által összeállított és közzétett ebédeltetési rend alapján mennek ebédelni. A csoportok ebédelése óra között zajlik. c. Az ebédeltetés és a tanulási időszak között a napközis foglalkozási tervben meghatározottak szerint szabadidős tevékenység illetve levegőzés folyik, melyen a napközis tanulónak kötelező részt venni. d. A levegőzés nevelői felügyelettel történhet az iskola levegőző udvarán, sportpályáján, vagy a közeli játszótereken. e. A tanulási idő előtt a tanulóknak tisztálkodniuk kell. f. A tanulási idő ig tart. g. Tanulási időben minden napközis tanuló a feladott iskolai feladatokon köteles dolgozni. h. A tanulási idő alatt a csoportot senki sem zavarhatja. i. A szülők tól vihetik haza gyermeküket. j. Amennyiben a szülő előtt szeretne gyermekéért jönni, azt kizárólag a tanulási idő előtt teheti meg. k. A napközis tanulók nevelőjükkel ig vannak, majd ig az ügyeletes nevelő felügyelete alatt várhatják meg szüleiket. l. A tanuló a napköziből csak a szülő, gondviselő kíséretében hagyhatja el az iskolát. Amennyiben a tanuló más személy kíséretében vagy egyedül távozhat az intézményből, azt a szülőnek, gondviselőnek írásban kell jeleznie a napközis nevelő felé. m. A napközis idő alatti egyéb elfoglaltságokon (logopédia, korrepetálás, tanfolyamok, hittan, zene, sportkör, úszás, stb.) csak a különórát tartó nevelő felügyelete alatt szabad a tanulóknak részt venni. n. Iskolán kívüli napközis programokon (színház, mozi, múzeum stb.) az iskolai házirend szabályai érvényesek. 4. A klubnapközi rendje a. A klubnapközi a tanulók órarendjéhez igazodva az utolsó tanítási óra után kezdődik. b. A tanulási idő 14: 45-16: 00 -ig tart. c. A klubtagok részére ig tanári ügyeletet biztosítunk. d. Az ebédlőben tanári felügyelettel szabad étkezni. e. Ebéd után jelentkezni kell a klubnapközis tanárnál, az órarendnek megfelelő helyszínen. 19

20 f. A termet csak tanári engedéllyel szabad elhagyni. g. Tanulási idő alatt a tanulók mobiltelefont nem használhatnak. h. Csak olyan foglalkozáson, helyszínen tartózkodhat a klubtag, amit tanárának bejelentett. i. Amennyiben a tanuló a megszokottól eltérő időpontban mehet haza, azt a szülőnek írásban kell jeleznie a foglalkozást tartó pedagógusnak. j. A teremben csak tanári felügyelettel szabad tartózkodni. k. Tanulási időben minden klubtag a feladott iskolai feladatokon köteles dolgozni. l. A tanuló köteles a rendre és tisztaságra ügyelni. m. Az itt nem szabályozott esetekben az iskola házirendje érvényes. 5. Az ebédlő használati rendje a. Étkezési időn kívül, csak külön engedéllyel szabad az ebédlőben tartózkodni. b. Minden, iskolai étkezésre jogosult tanuló vonalkódos ebédkártyával rendelkezik. c. Étkezési időben csak az étkezésre jogosult tanulók léphetnek az ebédlőbe. d. Az ebédlőbe semmilyen felszerelést nem szabad bevinni. e. Az alsó tagozatosok csoportosan a napközis nevelő kíséretével mehetnek ebédelni. f. A felső tagozatos, étkezésre jogosult tanulók csak akkor léphetnek az ebédlőbe, ha ott ebédeltető pedagógus tartózkodik. g. Ha az étkezésre jogosult tanuló elveszti ebédkártyáját, annak pótlását a titkárságon kérheti. h. A titkárság a minden tanévben meghatározott és az osztályfőnökök által kihirdetett térítési díj ellenében ad ki ebédkártyát. i. Az ebédet kizárólag helyben szabad elfogyasztani. j. Aki elvesztette ebédkártyáját, az az elvesztés napján kizárólag 13:45 után étkezhet. k. Minden tanuló csak a saját ebédkártyáját használhatja. E szabály megszegése minősített fegyelmi vétség. l. Az étkezés ideje alatt bármely olyan tevékenység, ami undort kelt, vagy más módon akadályozza a többiek étkezését, minősített fegyelmi vétség. m. Ha valamely tanuló iskolából történő távolmaradása miatt nem veszi igénybe az étkezési szolgáltatást, azt szülőjének, nevelőjének kötelessége jelenteni a távolmaradás napján, a kiadott hirdetmény szerint. 20

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI...

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje 2009. 1 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3 1. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 3 1.1 A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 2

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 2 A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje 2012. 1 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 2 1. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 1.1 A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3 A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje 2014. 1 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3 1. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 3 1.1 A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje Iktatószám:.../2013 A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje OM azonosító: 040033 Székhely: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 1 Bevezetés A házirend szabályozza a jogok és kötelességek gyakorlásának

Részletesebben

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013 AZ UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Mosonmagyaróvár 2013 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Általános rendelkezése... 3 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai, eljárási rendje...

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Szakképző Iskola HÁZIREND

Klebelsberg Kuno Szakképző Iskola HÁZIREND Klebelsberg Kuno Szakképző Iskola HÁZIREND 2012. 1. oldal, összesen: 13 HÁZIREND a Klebelsberg Kuno Szakképző Iskola Házirendje. (Készült a Köznevelési-, Szakképzési törvény, A nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben