HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI..."

Átírás

1 A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje

2 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A tanulók irányultság-választása DIÁKKÖRÖK, SZAKKÖRÖK LÉTREHOZÁSÁNAK RENDJE A NAPKÖZIS ÉS KLUBNAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ FELVÉTEL RENDJE AZ ISKOLAI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A szülő és az iskola kapcsolata Jogorvoslati jog gyakorlása Kérdezés-érdemi válasz rendje A vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása A magántanulók joggyakorlása Független vizsgabizottság előtti beszámolás A szociális és normatív kedvezmények, támogatások odaítélésének rendje EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGGYAKORLÁSÁNAK RENDJE Az iskolagyűlés A diákközgyűlés Tanítás nélküli munkanap A diákmédiák ügye TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSE AZ ISKOLA MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Arizóna program működése (melléklet!!!) A TANÉV RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A HETES KÖTELEZETTSÉGEI TANULÓI ÜGYELETESI RENDSZER (MELLÉKLET!!!) ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK BEHOZATALÁNAK SZABÁLYOZÁSA A FOGLALKOZÁSOKRÓL VALÓ TÁVOLMARADÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK FORMÁI ÉS RENDJE A TANULÓKRA VONATKOZÓ FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS RENDJE A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK KÜLÖNLEGES ESETEI VÉDŐ-ÓVÓ RENDSZABÁLYOK A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS NYILVÁNOSSÁGA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK A TORNACSARNOK ÉS A SPORTPÁLYÁK HASZNÁLATÁNAK RENDJE A SPORTPÁLYÁK RENDJE A TORNACSARNOK HÁZIRENDJE A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK RENDJE A NAPKÖZI RENDJE A KLUBNAPKÖZI RENDJE AZ EBÉDLŐ HASZNÁLATI RENDJE JEGYZŐKÖNYV... 21

3 Házirendünk alapelvei Intézményünk működése alapvetően a tanulók biztonságát, szellemi és testi fejlődését szolgálja. Ennek értelmében házirendünk alapvető feladata, hogy tisztázza a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos kérdéseket iskolánkban, valamint szabályozza működésünk egyedi (törvényekben és rendeletekben nem szabályozható) területeit. Rendelkezéseink célja: a személyiségi jogok védelme, a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog érvényre juttatása, a közvagyon védelme. 1. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 1.1 A tanulói jogviszony keletkezésével kapcsolatos szabályok a. A tanulót szülője, gondviselője ( a továbbiakban: szülő) írathatja be az iskolába, a következő dokumentumok bemutatásával: Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; a szülő lakcímkártyáját; a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt); a Nevelési Tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a tanuló születési anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; b. A tanulói jogviszony létesítéséről az igazgató dönt az igazgatóhelyettesek illetve a leendő osztályfőnök véleményének kikérésével. c. Az átvett tanulóra az átvétel napjától érvényesek a házirendben foglalt szabályok A tanulók irányultság-választása a. Az iskola helyi tantervében foglaltak alapján minden tanuló (szülő) oktatási irányultságot választhat az alábbiak közül: informatika-matematika irányultság második évfolyamtól 3

4 rajz-kézműves irányultság második évfolyamtól angol nyelvi irányultság a második évfolyamtól. b. Az iskola alsó tagozatos igazgatóhelyettese minden tanév májusában tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható irányultságokról, és az azokhoz kapcsolódó tantárgyakat tanító pedagógusokról. c. Az első osztályba felvett tanuló szülője, nevelője az első tanév június 15-ig adhatja be írásban az irányultság-választással kapcsolatos kérését az osztálytanítónak. d. Az iskolába újonnan beiratkozó (átiratkozó) tanuló szülője a beiratkozáskor adhatja le irányultság-választással kapcsolatos kérését az iskola illetékes igazgatóhelyettesének. e. A szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével módosíthatja az irányultságválasztással kapcsolatos kérését. Tanév közben irányultságváltásra nincs lehetőség. f. A különböző irányultságokra történő átjelentkezés csak a helyi tantervben meghatározott követelmények teljesítésével lehetséges. g. Az átjelentkező tanuló tudásszintjét a megfelelő tantárgyat (tantárgyakat) tanító pedagógus méri fel. h. Amennyiben a tanuló az irányultság minimum-követelményeit nem teljesíti, a szaktanár javaslatára, a nevelőtestület döntése alapján átirányítható az általános képzésre. 1.2 Diákkörök, szakkörök létrehozásának rendje a. Az iskolában szervezett szakkörökre a tanulónak a szakkör beindulása előtt legalább egy héttel fel kell iratkozni. b. A szakkörre való felvételről a szakkört vezető pedagógus dönt. c. Az iskola által meghirdetett szakkörökön kívül a szülői szervezet és a diákönkormányzat is szervezhet szakköröket, diákköröket. Ezen foglalkozások működési feltételeiről az említett szervezetek megbízottjai az igazgatóval egyeztetnek. 1.3 A napközis és klubnapközis foglalkozásokra való felvétel rendje a. Az alsó tagozatos napközibe való felvételt a szülő írásban kérheti a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével a tanuló osztályfőnökén keresztül. b. Az első osztályosok beiratkozásakor a szülő jelzi, hogy kíván-e a tanév kezdetétől napközi otthonos szolgáltatást igénybe venni. c. A felső tagozatos klubnapközi tagja lehet minden tanuló, aki a szülő beleegyezésével jelentkezési lapot töltött ki, amelyben aláírásával igazolja, hogy az iskola házirendjét délután is betartja. d. A napközis csoportok beosztásáról az alsó tagozatos igazgatóhelyettes dönt. e. A napközis csoportok közötti átjelentkezésről a szülő kérésére az igazgató dönt az alsó tagozatos igazgatóhelyettes és a napközis csoportvezetők véleményének kikérésével. 4

5 1.4 Az iskolai kapcsolattartás rendje A kapcsolattartás rendjét elsősorban azokban az esetekben kell különösen szigorúan venni, amelyekben az érintettek személyiségi jogai sérülhetnek A szülő és az iskola kapcsolata a. A szülő bármely gyermekét érintő kérdésben fordulhat a gyermek szaktanárához, osztályfőnökéhez, az iskola vezetéséhez vagy az iskola pszichopedagógusához. b. A szülő és a pedagógus megbeszélése történhet a tanév rendjében meghatározott fogadóórákon, szülői értekezleten vagy előre egyeztetett bármely időpontban. c. Szülőcsoportot vagy tanulócsoportot érintő kérdésekben az iskolai szülői munkaközösség képviselői kezdeményezhetnek tárgyalást. d. A pedagógus hivatalos közlései a tanuló tájékoztató füzetébe kerülnek. e. A hivatalos közléseket a tanuló köteles megmutatni szülőjének, nevelőjének, aki aláírásával jelzi a közlés tudomásulvételét. f. A kapott érdemjegyet a tanuló köteles tájékoztató füzetének megfelelő rovatába bejegyezni és aláíratni pedagógusával, majd szülőjével, gondviselőjével Jogorvoslati jog gyakorlása a. Az intézmény a belső érdeksérelmek, jogsérelmek kezelésére belső jogorvoslati fórumrendszert működtet. Ezek: diákközgyűlés diákönkormányzati kapcsolattartás osztályfőnöki segítség. b. A tanuló jogorvoslati segítségért első sorban osztályfőnökéhez fordulhat. Amennyiben érintettség miatt ez nem megoldható, kérheti az igazgatóhelyettesek segítségét Kérdezés-érdemi válasz rendje A tanulók kérdéseinek érdemi megválaszolása érdekében az iskola a következő lehetőségeket kínálja: a. Írásbeli kérdést minden tanuló közvetlenül intézhet az iskola bármely dolgozójához levélben az osztályfőnökön érintettség esetén az igazgatóhelyetteseken keresztül, vagy ben a következő címeken keresztül: b. A tanuló bármely ügyében, bármely tanítási napon fordulhat osztályfőnökéhez, szaktanárához vagy az iskola pszichopedagógusához. c. A tanuló vezetői döntést igénylő ügyeit az osztályfőnök juttatja el az igazgatóhoz. d. Szóbeli kérdéseit minden tanuló felteheti osztályfőnökének osztályfőnöki órán, vagy óraközi szünetekben. Az igazgatóval előzetes egyeztetés alapján minden héten csütörtökön között tárgyalhat bármely tanuló. e. Diákönkormányzati képviselőiken keresztül az osztályt vagy a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések megválaszolását kérhetik a diákok. 5

6 f. A tanulócsoportokat, osztályokat érintő kérdésekben az osztály diákönkormányzati képviselője fordulhat az osztályfőnökhöz, az igazgatóhelyettesekhez vagy az igazgatóhoz. g. Véleményezési jog szempontjából legalább 50 fő számít a tanulók nagyobb közösségének. h. A tanulóknak írásbeli kérdéseikre 15 naptári napon, szóbeli kérdésekre 8 naptári napon belül érdemi választ kell kapniuk A vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása A fent említett fórumokon keresztül bármely tanuló véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatban A magántanulók joggyakorlása a. A magántanulói jogviszony egy tanévre szól. A kérvényt tehát minden tanévben meg kell újítani. b. A magántanuló az iskolába érkezés után a lehető legrövidebb időn belül jelentkezik a neki foglalkozást tartó tanárnál. c. Amennyiben a magántanuló az óraközi szünetekben az iskolában tartózkodik, köteles jelentkezni az ügyeletes tanárnál. d. A magántanulók látogathatják a tanítási órákat, az iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket, diákközgyűléseket, szakköröket. e. A magántanulók részt vehetnek a tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolai programon. f. A magántanuló minden iskolai megmozduláson csak azzal az osztállyal vehet részt, melynek beírt tanulója. g. A magántanuló tudásáról minden tanév május 31-ig, osztályozó vizsgán ad számot Független vizsgabizottság előtti beszámolás A szülő írásban kérheti az igazgatótól gyermeke független vizsgabizottság előtti vizsgáját a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 22. -ában meghatározott rendelkezések betartásával A szociális és normatív kedvezmények, támogatások odaítélésének rendje a. Minden tanév márciusában az intézmény írásban tájékoztatja a szülőt a következő év taneszközeiről és annak körülbelüli értékéről az osztályfőnökökön keresztül. b. A kedvezmények és támogatások lehetőségéről az iskola írásban tájékoztatja a szülőt minden tanév novemberében. c. A szülő az osztályfőnöktől kapott űrlapon jelezheti, hogy a tankönyvtámogatás, mely formáját választja, az űrlap kézhez vételétől számított nyolc naptári napon belül. d. A tartós tankönyvek használati rendjét jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. e. A szülők szociális kérdésekben iskolánk gyermek és ifjúságvédelmi felelőséhez fordulhatnak előre egyeztetett időpontban. 6

7 f. A szociális kedvezmények odaítéléséről az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős véleményének kikérésével az igazgató dönt. A döntésről az osztályfőnök írásban tájékoztatja az érintett szülőket. 1.5 Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a. Az intézmény mellett működő iskolaorvos és védőnői szolgálat gondoskodik a tanulók egészségügyi felügyeletéről. b. Minden tanévben egyszer a tanulóknak kötelező iskolafogászati vizsgálaton kell részt venniük az iskola szervezésében. c. Ha a tanuló rosszul érzi magát, azt haladéktalanul jelentenie kell a foglalkozást tartó pedagógusnak, foglalkozási időn kívül az ügyeletes nevelőknek, vagy az iskola bármely felnőtt dolgozójának. d. A gyengélkedő tanuló szülőjét telefonon értesítjük a gyerek állapotáról. A telefonhívást kizárólag az iskola pedagógusa intézheti. e. Gyengélkedő tanulót csak szülői felügyelettel, vagy a szülő által megbízott felnőtt társaságában engedünk haza. f. Amennyiben az intézmény nem éri el a gyengélkedő tanuló szüleit, nevelőit, az iskola igazgatóhelyettesei értesítik az ügyeletes orvost, vagy megszervezik a tanuló orvoshoz kísérését. g. Orvoshoz a tanulót csak az iskola valamely pedagógusa kísérheti. h. A szülő írásban köteles értesíteni az osztályfőnököt bármely olyan gyógyszerről, melyet a tanuló rendszeresen szed, illetve azon gyógyszer, étel, vagy egyéb allergiáról, melyben a tanuló szenved. i. A tanuló az iskolában fájdalomcsillapító, görcsoldó, vagy egyéb gyógyszert az iskola dolgozójától csak akkor kaphat, ha ezt a szülő előzőleg írásban kérte a gyógyszer típusának és adagjának pontos megjelölésével. 1.6 A diákönkormányzat joggyakorlásának rendje Az iskolai diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzatában szabályozza Az iskolagyűlés Minden hónapban egyszer az iskola osztályfőnöki munkaközössége iskolagyűlést szervez, melyen a diákönkormányzat képviselői az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján felszólalhatnak. 7

8 1.6.2 A diákközgyűlés Minden tanévben egyszer az iskola igazgatója összehívja a diákközgyűlést, mely a véleménynyilvánítás és a kérdezés fóruma Tanítás nélküli munkanap a. Minden tanév szeptemberében a diákönkormányzat javaslatot tehet egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A javaslatnak tartalmaznia kell a program vázlatos leírását és a megszervezésért felelős személyek nevét. b. Az igazgató döntése alapján a tanítás nélküli munkanap programjának lebonyolításához az iskola anyagi segítséget nyújt, illetve biztosítja az iskola szükséges helyiségeit és a felügyelő pedagógusokat A diákmédiák ügye a. A tanulók az iskola bármely pedagógusának felügyelete mellett használhatják az iskolarádiót, az iskolai internetes portált, illetve szerkeszthetnek iskolaújságot. b. A diákmédiák rendszeres működtetésével kapcsolatos egyeztetések érdekében az igazgató médiafórumot hív össze minden tanév október 30-ig. c. A médiafórumon részt vehet minden tanuló, szülő és tanár, aki közvetlenül érintett a médiumok működtetésében. 2. Tanulói kötelességek teljesítése A tanuló kötelessége, hogy a. betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait; b. megismerje, és minden az iskola által szervezett programon betartsa a házirend előírásait; c. megismerje, és minden az iskola által szervezett programon betartsa az iskola balesetvédelmi előírásait; d. figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon; e. a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését és tájékoztató füzetét mindig magával hozza; f. tanfelszerelését előkészítse a tanítási órák előtt; g. pótolja a távolléte miatt keletkezett tanulmányi elmaradását a tanárai által megszabott határidőn belül; h. óvja maga és társai egészségét és testi, lelki épségét; i. az iskola, az osztály rendjére, tisztaságára vigyázzon; j. a foglalkozáson keletkezett szemetet összetakarítsa; k. megóvja az iskola épületét, berendezési tárgyait, eszközeit; 8

9 l. a talált értéktárgyakat (pl.: pénztárca, mobiltelefon, ékszer) a lehető legrövidebb idő alatt a tanáriban, az egyéb tárgyakat (pl.: ruhanemű) a portán leadja; m. az öltözőszekrénye kulcsát megőrizze, és tanév végén osztályfőnökének leadja. Elvesztése esetén kártérítésre kötelezhető. 2.1 Az iskola munkarendjével kapcsolatos szabályok a. A tanítási idő minden tanítási napon ig, illetve az utolsó tanítási óráig tart. b. A tanuló köteles minden tanítási napon, felkészülten megjelenni az iskola által szervezett foglalkozásokon. c. Foglalkozásainkat az alábbi csengetési rend szerint tartjuk: 1. óra 08:00 08:45 2. óra 09:00 09:45 3. óra 10:05 10:50 4. óra 11:00 11:45 5. óra 12:00 12:45 6. óra 12:55 13:40 d. A tanuló köteles az iskolai foglalkozására történő becsengetésre a foglalkozás helyén, munkára készen megjelenni. e. Ha a tanuló nem teljesíti a c. pontban foglaltakat, akkor elkésett. f. Ha a tanuló a becsengetést követő 15. perc után érkezik meg a foglalkozásra, akkor mulasztását házirendünk 2.5. pontja alapján kell igazolnia. g. A tanulók minden tanítási napon ig kizárólag az iskola földszinti folyosóján, az aulában valamint az ebédlő aulájában tartózkodhatnak. h. Az óraközi szünetekben a tanulók az iskola folyosóin, aulájában, mellékhelyiségeiben, az iskola levegőző udvarán és amennyiben nyitva van az iskola könyvtárában tartózkodhatnak. i. Az óraközi szünetekben a tanulók a következő tanórájuk osztálytermében tartózkodhatnak, amennyiben jelen van a felügyeletet ellátó pedagógus és engedélyt ad a benntartózkodásra. j. Bármely más a fentiekben nem említett helyiségben (pl.: szertár, könyvtár) való tartózkodáshoz a tanulónak tanári engedélyt kell kérnie. k. A tanítási idő után csak a szervezett foglalkozásokon (pl.: szakkör, sportkör, napközi, klubnapközi) résztvevő tanulók tartózkodhatnak az intézmény területén. l. A tanulók kizárólag váltócipőben tartózkodhatnak az iskola helyiségeiben. m. Tanítási időben a tanulók nem használhatnak mobiltelefont. n. Az intézmény területén a tanulók nem rágógumizhatnak. o. A tanórán a tanulók a foglalkozást vezető pedagógus engedélye nélkül nem használhatnak semmilyen audio eszközt, valamint hang- és képrögzítő berendezést. Az engedély nélkül készült felvételeket meg kell semmisíteni. 9

10 p. A tanulók a foglalkozás helyszínét csak a foglalkozást vezető pedagógus engedélyével hagyhatják el. q. A szaktantermek sajátságos rendjét a szaktantermi szabályzatok tartalmazzák. r. A tornacsarnok és a sportpálya használatának rendjét jelen házirend 1. számú melléklete tartalmazza. s. A könyvtár használatának rendjét jelen házirend 2. számú melléklete tartalmazza. t. A napközi rendjét jelen házirend 3. számú melléklete tartalmazza. u. A klubnapközi rendjét jelen házirend 4. számú melléklete tartalmazza. v. Az iskola helyiségeit az intézmény által szervezett foglalkozásokon kívül igénybe venni csak az igazgató engedélyével szabad Arizona program működése Alapelve az egymás iránti tisztelet és az egyéni felelősségérzet. A program három szabálya: 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom. Ezzel védjük a tanulni akaró diákok és a pedagógusok jogait, és egyéni felelősségvállalásra, tudatos döntésre, a következmények vállalására neveljük a rendetlenkedő diákokat. Aki a három szabály valamelyikét megszegi, dönt: vagy abbahagyja a szabályszegést, vagy az Arizona szobába távozik. A szobába a tanuló egy információs lappal érkezik, melyet az órát tartó nevelő tölt ki, s ezt átadja a felügyelő tanárnak. A tanulónak meg kell fogalmaznia, hogy mit tett, miért, mi volt az oka a viselkedésének, mi a következménye, hogyan változtat a viselkedésén, hogy ez többé ne forduljon elő és kinek a segítségét kéri. Ha a felügyelő tanár elfogadja a tervet, akkor a tanuló visszamehet a terembe, vagy dönthet úgy, hogy kicsengetésig ott marad a szobában. Ha többször előfordul, hogy a tanuló az Arizona szobába megy, akkor egyéni beszélgetéseken kell részt vennie. Először az általa megnevezett pedagógussal, majd osztályfőnökével, a szülőkkel, az iskola igazgatójával, a családsegítő szolgálattal, végül az iskola rendőrével. A program pontos menetét külön szabályzatban részletezzük, mely jelen házirendünk mellékletét képezi. 10

11 2.2 A tanév rendjével kapcsolatos rendelkezések a. A tanuló köteles megjelenni minden kötelező iskolai rendezvényen vagy ünnepélyen. b. Az iskolagyűlések, diákközgyűlések, tanórák, szakkörök, sportkörök, iskolai ünnepélyek zártkörűek. Kivételt képeznek a tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, valamint a ballagás. c. Zártkörű foglalkozásokon és rendezvényeken, nyílt órákon kép- és hangfelvételt készíteni csak az iskola igazgatójának írásos engedélyével szabad. Az elkészült felvételeket az igazgatónak be kell mutatni. d. A zártkörű rendezvények látogatási rendjéről - a diákönkormányzat véleményének kikérésével - az iskola tantestülete dönt. e. Az iskolai ünnepségeken a tanulók kötelesek ünnepi öltözékben megjelenni. f. A szakkörökről való távolmaradásról a szakkört tartó pedagógust a tanulónak előre értesítenie kell. A szakköri hiányzást a tanórai hiányzáshoz hasonlóan kell igazolni, ha a tanuló aznap nem hiányzott a tanításról. 2.3 A hetes kötelezettségei A hetesek kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik. A hetesek kötelesek: a. az óra kezdetéig ügyelni a rendre; b. a rendbontó tanulót szóban figyelmeztetni; c. további rendbontás esetén jelenteni az esetet a legközelebbi pedagógusnak; d. az óraközi szünetben kiszellőztetni a tantermet (amennyiben a terem nyitva van); e. óra végén gondoskodni a tábla letisztításáról; f. ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanulócsoporthoz, jelenteni a helyzetet a tanári szobában; g. az órát tartó pedagógusnak az óra elején jelenteni a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét. 2.4 Tanulói ügyeletesi rendszer a. Az iskola diákönkormányzata a tanulók testi, lelki épségének és a vagyonvédelem érdekében tanulói ügyeletesi rendszert működtethet. b. Az ügyeleti rendszer szabályzatát a diákönkormányzat dolgozza ki, és a nevelőtestülettel egyetértésben fogadja el. A megalkotott szabályzat házirendünk mellékletét képezi. 2.5 Eszközök, felszerelések behozatalának szabályozása a. A tanuló a védő-óvó rendszabályokban nem tiltott tárgyat csak saját felelősségére hozhat be az intézmény területére. 11

12 b. A tanulók különösen értékes taneszközeiket (pl.: hangszerek) a tanáriban adhatják le megőrzésre. c. A tanulók értéktárgyainak, pénzének őrzése a portán működtetett értékmegőrzőben lehetséges. d. Az iskola területén közlekedési eszközt (pl.: kerékpár, roller, gördeszka stb.) nem szabad használni. e. A tanulók saját tulajdonú labdát csak tanári engedéllyel hozhatnak az iskola területére. 2.6 A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok a. Ha a tanuló nem tud jelen lenni valamely iskolai foglalkozáson, azt 3 tanítási napon belül igazolnia kell. b. Nem számít hiányzásnak, ha a tanuló az iskola pedagógusa által kísért tevékenységen (pl. sport- vagy tanulmányi verseny, díjkiosztó) veszt részt és ezért marad távol a tanítási órától. Az ilyen tevékenységet, valamint az azon részt vevő tanulók névsorát az elektronikus naplóban kell nyilvántartani. c. Tanévenként 3 tanítási napot a szülő, gondviselő igazolhat a Herman üzenő megfelelő oldalán tett, aláírt bejegyzéssel. d. Az 3 tanítási napra esetleg hosszabb időre kikérőt írásban, az osztályfőnökön keresztül kell eljuttatni az iskola igazgatójához 5 munkanappal az első hiányzási nap előtt. Az igazgató döntése alapján a tanuló hiányzását a kikérés időtartamára igazoltnak kell tekinteni. e. A 3 tanítási napnál rövidebb időtartamú kikérést a tanuló osztályfőnöke is engedélyezheti tanévenként legfeljebb 2 alkalommal. E kikérést is írásban kell megtenni. f. A kikérőt az osztályfőnök őrzi meg a tanév végéig. g. Ha a tanuló betegség miatt hiányzik, illetve a szülő már igazolt 3 napot, akkor a mulasztás igazolása, a mulasztást követő 3 tanítási napon belül, a következő módon történhet: orvosi igazolással, melyet a szülő is aláír, rendőrségi igazolással, bírósági igazolással, gyámhatósági igazolással, egyéb hivatalos igazolással. h. Amennyiben az igazolás nem történik meg a fent említett szabályok szerint, a tanuló hiányzását igazolatlannak kell tekinteni. 3. A tanulók jutalmazásának formái és rendje A helyi tantervünkben meghatározott elvek alapján a következő formákban adható jutalom: Szóbeli dicséret: a tanulót nyilvánosan osztály-, vagy iskolai közösségben méltatják. Írásbeli dicséret: a tanuló tájékoztató füzetében rögzített, az adományozó pedagógus aláírásával ellátott dicséreti forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. Az igazgatói 12

13 fokozatot az igazgató vagy helyettese aláírásával és az iskola körbélyegzőjével kell ellátni. Oklevél: külön lapon, írásban rögzített, az adományozó pedagógus és az igazgató aláírásával, valamint az iskola körbélyegzőjével ellátott dicséreti forma. Tárgyjutalom: általában könyv, de ettől eltérő, pedagógiai elveinkkel összeegyeztethető tárgy nyilvános átadása. Tárgyjutalomnak minősül a táborozás, mint jutalom is. A fenti jutalmak együttesen is alkalmazhatók. Kitüntetés: a pedagógiai programban meghatározott elvek alapján és formában adott plakett, oklevél, serleg, érem vagy jelvény lehet, melyet minden esetben az egész iskola nyilvánossága előtt az igazgató ad át ünnepélyes alkalmakkor. A kitüntetés kivételes kedvezményeket és előjogokat is tartalmazhat. Jutalmat bármely pedagógus adhat, illetve jutalmazásra javaslatot tehet. A tárgyjutalmakat az iskolai munkatervben tervezni kell. Jutalmazásban részesíthető a tanuló, aki: tanulmányi kötelességét folyamatosan példamutatóan teljesíti, tanulmányi vagy sportversenyeken az iskola jó hírnevét öregbíti, kiemelkedő közösségi munkát végez. 4. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és rendje Fegyelmező intézkedésben kell részesíteni azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességét folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, bármely módon árt az iskola jó hírnevének. Az iskolában a pedagógiai programban meghatározott elvek alapján a következő formákban történhetnek fegyelmező intézkedések: Szóbeli figyelmeztetés: valamely iskolánkban dolgozó pedagógus szóban, egyértelműen felhívja a tanuló figyelmét arra, hogy nem teljesítette kötelességét vagy megszegte az iskola házirendjét. Írásbeli figyelmeztetés: a tanuló tájékoztató füzetében rögzített, a fegyelmező pedagógus aláírásával ellátott fegyelmezési forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. Írásbeli intés: a tanuló tájékoztató füzetében rögzített, az intés tényét tartalmazó, a fegyelmező pedagógus aláírásával ellátott fegyelmezési forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. Írásbeli megrovás: a tanuló tájékoztató füzetében rögzített, a megrovás tényét tartalmazó, a fegyelmező pedagógus aláírásával ellátott fegyelmezési forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. Az igazgatói fokozatokat az igazgató vagy helyettese aláírásával és az iskola körbélyegzőjével kell ellátni. 13

14 Kedvezménymegvonás: az igazgató az igazgatóhelyettesek valamint az osztályfőnökök véleményének kikérésével dönt bizonyos nem szociális jellegű kedvezmények megvonásáról. A fegyelmező intézkedés mértékét minden esetben az intézkedést foganatosító pedagógus határozza meg. Az intézkedés ellen a fegyelmi eljárás kivételével jogorvoslati lehetőség nincs. Nevelőtestületi meghallgatás: az osztályfőnök kérésére az igazgató nevelőtestületi meghallgatást hívhat össze a tanuló sorozatos fegyelmi vétsége esetén, melyen jelen van az érintett diák és szülője vagy gondviselője. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén magasabb jogszabályban leírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató dönt. a. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője magasabb jogszabályban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét és módját az igazgató határozza meg. b. Az a tanuló, aki társa testi épségét gondatlanul vagy szándékosan veszélyezteti, illetve társát megalázza megfélemlíti vagy megzsarolja minősített fegyelmi vétséget követ el. A minősített fegyelmi vétséget egyedileg kell elbírálni. c. Amennyiben az iskolában magasabb jogszabály megsértése történik, arról az igazgató értesíti a város jegyzőjét. d. Fegyelmi eljárást az iskola bármely pedagógusa kezdeményezhet. 4.1 A fegyelmező intézkedések különleges esetei A házirend egyes előírásainak megszegése különösen veszélyezteti a tanulók testi és szellemi egészségét, valamint a munkamorált. Az ilyen esetekben a következő intézkedéseket alkalmazzuk. a. Minősített fegyelmi vétség esetén a figyelmeztető fokozatot átugorva azonnal intésben vagy a pedagógus megítélése alapján magasabb fegyelmező intézkedésben kell részesíteni a tanulót. b. A késések elszaporodása különösen veszélyezteti az iskola munkarendjét. Ezért az a tanuló, aki három alkalommal elkésik a foglalkozásról, osztályfőnöki figyelmeztetésben, aki pedig hat alkalommal késik, osztályfőnöki intésben részesül. További késések esetén a szülő, gondviselő és az osztályfőnök egyeztető megbeszélésen tárják fel a késések okát és a probléma megszüntetésére közösen keresnek megoldást. c. A késék időtartamát minden alkalommal rögzíti a foglalkozást tartó pedagógus az elektronikus naplóban. A késések időtartamát a rendszer összeadja és 45 percenként egy mulasztott óraként tartja nyilván. d. A késés bejegyzett időtartamát minden bejegyzés alkalmával közölni kell a tanulóval. e. Az igazolatlan mulasztásokat magasabb jogszabályban előírtak szerint jelezzük a szülőnek, gondviselőnek, valamint városunk jegyzőjének. 14

15 f. Abban az esetben, ha a tanuló pszichés állapota miatt nem képes bekapcsolódni a foglalkozásba, egyéni fejlesztés céljából a tanóráról bármikor kiemelhető. Ilyenkor az egyéni fejlesztést bármely helyettesítő pedagógus elláthatja. 5. Védő-óvó rendszabályok Az iskolában tanulók, dolgozók és a vendégek biztonsága, valamint az épületek, berendezések és eszközök védelme érdekében a tanulóknak: a. az intézmény teljes területén tilos a dohányzás; b. az intézmény teljes területén tilos az alkoholfogyasztás, a kábító hatású szerek fogyasztása, terjesztése, birtoklása; c. tilos bármely tüzet okozó tevékenység; d. tilos az intézménybe olyan eszközt hozni, mely veszélyeztetheti mások testi épségét és egészségét, valamint az iskola berendezését; e. az iskola oktatási épületén belül tilos a futás; f. tilos a lépcsőkorláton csúszkálni; g. tilos kihajolni a tantermek és folyosók ablakain; h. tilos forró itallal közlekedni. i. Bármely esetet, mely veszélyezteti az iskolában tevékenykedők testi épségét, vagy az iskola épületeit, berendezéseit és eszközeit, jelenteni kell a legközelebbi felnőtt dolgozónak. 6. A házirend elfogadása és nyilvánossága a. Jelen házirendet a Herman Ottó Általános Iskola tantestülete fogadja el minősített többséggel. b. A házirend elfogadása, módosítása előtt a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol. c. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. d. A dokumentumot iskolánk titkárságán és könyvtárában helyezzük el nyomtatott formában, ahol bárki hozzáférhet, továbbá elérhető iskolánk honlapján a oldalon. e. A házirend egy példányát beiratkozáskor minden tanuló kézhez kapja. 15

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A monori Ady Úti Általános Iskola. Házirendje. Tartalomjegyzék

A monori Ady Úti Általános Iskola. Házirendje. Tartalomjegyzék A monori Ady Úti Általános Iskola Házirendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Általános rendelkezések 2.a A házirend hatálya 2.b. A házirend nyilvánossága 3. A tanuló jogai 3.a A tanulói jogok gyakorlása

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. A tanulók jogai 3 II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 3 II.2. A tanulói

Részletesebben

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el.

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el. A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el. Szent István Római Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037011 8500

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje A Házirend az intézmény minden általános iskolai tanulójára, valamint

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24.

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. Készült: 2014. szeptember 15. Készítette: Bertók Krisztina intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724 Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724 OM azonosító:031033 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések 3. 1. A Házirend jogi

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015 Tartalomjegyzék Az általános iskolai tagozat házirendje 2 1. Bevezető 2 2. Általános rendelkezések 2 3.

Részletesebben

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01.

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Gábor Zsuzsanna igazgató Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Bevezető rendelkezések A Házirend a Gyermelyi Általános Iskola belső életét szabályozza.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA... ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2013 Az intézmény adatai: Név: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr

Részletesebben

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4 Jogok és kötelességek...

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 1091 Budapest, Ifjúmunkás u.31. HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től 1 Tartalomjegyzék I. A házirend hatálya, érvényessége... 3 1.1. A házirend hatálya...

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben