H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I"

Átírás

1 B U D A P E S T FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Szám: /1/2009 Egyeztetésre megküldve a Fıvárosi Közgyőlés állandó bizottságai és tanácsnokai részére Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros ifjúsági koncepciójához és intézkedési tervéhez kapcsolódó Közgyőlési határozatok végrehajtására Mellékletek: 4 db Budapesti Agóra a Fiatalokért az Ifjúságügyi Koordinátor, a Budapesti Jövımőhely, a Budapesti Ifjúsági Tanács és a Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet Tisztelt Közgyőlés! A Fıvárosi Közgyőlés december 18-i ülésén a jelenlévı képviselık egyhangú szavazatával elfogadta Budapest Fıváros ifjúsági koncepcióját és intézkedési tervét, amelynek fontos elemeit jelentik azok a különbözı testületek, amelyeknek az alapvetı feladata, hogy: biztosítsák a koncepció elsıdleges és általános célcsoportjának, a budapesti fiataloknak a közvetlen és a közvetett képviseletét a város ügyeiben, a döntési, illetve döntés-elıkészítési folyamatokban. biztosítsák a fiatalok által fontosnak tartott szempontok, a fiatalokkal együtt dolgozó különbözı szakmacsoportokat képviselık szakmai nézıpontjainak és véleményének megismerését. nyissanak lehetıségeket a hosszabb távú városfejlesztési elképzelések és a fiatalok ügyeinek összekapcsolására, új kommunikációs csatornák mőködtetésére olyan személyek, csoportok, szervezetek és intézmények között, amelyek a maguk helyén foglalkoznak a fiatalokkal kapcsolatos kérdésekkel. a testületek folyamatos mőködésével lehetıvé váljon a különbözı nézıpontok összehangolása, együttmőködések kialakítása, új javaslatok és ötletek kialakítása, megvalósításuk elıkészítése. 1

2 a testületek adjanak szervezett, kiszámítható, intézményes kereteket a koncepció alapelveinek (Koordináció, Kooperáció, Kezdeményezés) a gyakorlati érvényesítésére. A korábbi közgyőlési döntéseknek megfelelıen ehhez megfelelı szervezeti, intézményi keretek kialakítására van szükség. Ebbe a körbe tartozik az ifjúsági koordinátori feladatok meghatározása és ellátása; a Budapesti Jövımőhely létrehozása, tagjainak kiválasztása, felkérése; a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozása, hatáskörének kialakítása, tagjainak kiválasztása, felkérése; és a fıvárosi kerületekkel való rendszeres információ- és véleménycserét biztosító Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet funkciójának, feladatainak meghatározása. Ezek a testületek együttesen és közösen teremthetik meg annak a feltételeit, hogy ifjúsági ügyekben egy olyan Agóra (Közös Közéleti Tér) alakuljon ki, amely lehetıvé teszi a találkozásokat, az egyeztetéseket, a döntések elıkészítését, a párbeszédet és az együttmőködést. Budapesti Jövımőhely Nyitott, reprezentatív, stratégiai fórum, amelynek résztvevıi a közélet, a kulturális és a tudományos élet kiemelkedı személyiségei, akik fontosnak tartják a Budapest jövıjét érintı kérdéseket, ismerik és követik a fiatalok helyzetének alakulását. Résztvevıit a Fıpolgármester hívja meg. A Budapesti Jövımőhely elsıdleges célja, hogy arról alkosson véleményt, milyen is lesz, legyen Budapest 10 vagy 20 év múlva? A Budapesti Jövımőhely a Fıváros stratégiai tervei vonatkozásában kezdeményezı, véleményezı fórumként funkcionál. A Fıpolgármester évente egy, legfeljebb két alkalommal hívja meg a Budapesti Jövımőhely résztvevıit, amely alkalmak sajtónyilvánosságot kapnak. A Budapesti Jövımőhely témáit a Fıpolgármester határozza meg (pl.: Budapest IT City; Budapest Szociális Város; Budapest Agglomeráció: Ti mit tesztek Budapestért?). A meghívottak körérıl a Fıpolgármester dönt. A Budapesti Jövımőhely kapcsolatai: sajtónyilvánosság, Fıvárosi Közgyőlés (a Budapesti Jövımőhely eredményeirıl az Ifjúságügyi Koordinátor tájékoztatót készít a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig), hivatali végrehajtás, szakértıi feladatok megfogalmazása. Budapesti Ifjúsági Tanács A budapesti ifjúsági munka szereplıi az önkormányzat és intézményei, a civil- és 2

3 társadalmi szerveztek és végül, de nem utolsó sorban maguk a fiatalok. A sikeres ifjúsági munkához intézményrendszer kiépítésére van szükség. Az 3. számú mellékletben a teljesség igénye nélkül közölt adatsorok alapján is megállapítható, hogy az ifjúsági ügyekben több szektorra kiterjedı együttmőködésre, különbözı szereplık megközelítéseinek, nézıpontjának egyeztetésére van szükség. Ennek figyelembe kell vennie az agglomerációs övezet sajátosságait is, hiszen a Budapest körül kialakuló szuburbánus győrő településein élı fiatalok Budapesten találják meg a tanuláshoz és képzéshez, az általuk igényelt szolgáltatásokhoz, a szórakozáshoz és szabadidıtöltéshez szükséges feltételeket. A fiatalokat érintı ügyek jelentıs részében velük, mint budapesti fiatalokkal kell számolnunk. A Budapesti Agórának az ebben a térségben élı, ezekben a terekben tartózkodó fiatalok érdekében, szükségleteik figyelembevételével, lehetıségeik ismeretében kell mőködnie hiszen ezek azok, amelyek meghatározzák a Budapesti Ifjúsági Koncepció megvalósításának lehetıségeit. Ifjúsági ügyekben a probléma-megoldás mindig ott adott, ahol a fiatalok tartózkodnak. Ennek megfelelıen az agglomerációs övezet települései nagyon sokat segíthetnek Budapestnek (és a településen élı fiataloknak!) azzal, ha kidolgozzák saját megoldásaikat. A koncepció megvalósításában erıforrásként számolni lehet a meglévı intézményekkel, szolgáltatásokkal, szervezetekkel és személyekkel, terekkel és adottságokkal, települési és városrészi hagyományokkal, valamint a testvér-települési kapcsolatokból származó lehetıségekkel. A mai helyzetben a meglévı erıforrások szinergikus kapcsolódása elsıdleges, hiszen nehezen elképzelhetı az, hogy az elkövetkezı években az egyébként szükséges új, nagyságrendekkel nagyobb mértékő forrásokat meg lehetne nyitni a kezdeményezések támogatására. Annak érdekében, hogy a fiatalok és a velük, vagy értük cselekvı szakmacsoportok hatékonyan tudják képviselni a fıvárosi ifjúsági korosztály érdekeit, 2008-ban a Fıvárosi Közgyőlés a fent nevezett szereplıkkel való együttmőködés intézményesítését határozta el. A Budapesti Ifjúsági Tanács felállításának célja, hogy a civil partnereket és az ifjúsági korosztály képviselıit bevonja a döntési folyamtokba. Ezzel a lépéssel a Fıvárosi Önkormányzat lehetıséget biztosít a fıvárosi fiatalok érdekeit segítı, életminıségét javító, és mások érdekeit nem sértı kezdeményezések megjelenésére a fıvárosi döntésekben. A Budapesti Ifjúsági Tanács olyan állandó és intézményesített fórum, amely a fiatalok és az ifjúságügyben érintett szakmacsoportok szervezetei által történı delegálás útján jön létre. Hosszabb távon ez a Tanács a budapesti fiatalok képviseleti fóruma lehet, amely kifejezi, továbbítja, felerısíti a fiatalok véleményét, kezdeményezéseit, segíti a fiataloknak a város életében való részvételét. A Budapesti Ifjúsági Tanács alapvetı feladatai: A fıvárosban élı, tartósan itt tartózkodó, tanuló, dolgozó és az életpályára felkészülı fiatal (elsısorban a évesek) korosztályhoz tartozók sajátos szükségleteinek és speciális érdekeinek képviselete és megjelenítése Budapest Fıváros Önkormányzatának döntési folyamatainak elıkészítésében, a fiatalokkal foglalkozó szakmacsoportok nézıpontjának, felismeréseinek, véleményének, eredményeinek megjelenítése, amelyre alapvetıen a folyamatok ismerete és a közösségekhez, csoportokhoz, egyesületekhez nem tartozó fiatalok nagy száma miatt van szükség, helyzetét, esélyeit javító javaslatok és kezdeményezések megalkotása, amelyek beépülhetnek a Budapest Fıvárosi Önkormányzat különbözı, a fiatalokat érintı programjainak, projektjeinek és egyéb terveinek a kereteibe. 3

4 A Budapesti Ifjúsági Tanács tagsága létrehozatalához szükséges lépések: Cél, hogy a Budapesti Agóra a Fiatalokért a éves korosztályokhoz tartozók megnyilvánulásainak, képviseletének az intézményes keretévé váljon. Ezt a távlati célt nem lehet a fiatalokkal foglalkozók közremőködése nélkül megvalósítani. Ezért elsı lépésként - a Budapesti Ifjúsági Tanács alapvetıen olyan képviseletekre épülve kell, hogy létrejöjjön, amelyek a fiatalokkal való foglalkozás és ifjúságsegítés sokféle nézıpontját képviselik. Ezek a következı területek: az iskola, a képzés, a tanulás világa, gyermek és ifjúságvédelem a szociális segítés, gondozás, megelızés világa, a diák-érdekképviseletek munkája (elsısorban a középiskolákban és a felsıoktatásban), a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások világa, a fiatalok önszervezıdéseinek világa, a sport és szabadidıs tevékenységek világa. A Budapesti Ifjúsági Tanács és a Fıvárosi Közgyőlés 1. A Budapesti Ifjúsági Tanács mőködésének feltételeirıl a Fıpolgármesteri Hivatal folyamatosan gondoskodik. A Hivatal : biztosítja a titkársági feladatokat (meghívások, emlékeztetık, archiválás, szervezési feladatok ellátása, helyszín biztosítása, információ-áramlás biztosítása) rendszeres kapcsolatot tart a Budapesti Ifjúsági Tanács tagjaival, továbbítja a Tanács ülésein keletkezı információkat a Bizottságoknak / Albizottságoknak, biztosítja az információ-áramlást a különbözı testületek ülései között. 2. Budapest Fıváros Közgyőlése munkájába beépül a Budapesti Ifjúsági Tanács (és más testületek) mőködése, amelyhez az alábbi feltételek biztosítása szükséges, amelyrıl az érintett testületeknek külön kell dönteniük: a Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság és az Ifjúságpolitikai Albizottság állandó meghívottja a Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje a Fıvárosi Közgyőlés állandó meghívottja, A Budapesti Ifjúsági Tanács kapcsolata más testületekkel: A Budapesti Jövımőhely munkájában a Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje rendes tagként 4

5 vesz részt. A Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje a Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet ülésein tanácskozási és hozzászólási joggal vehet részt a Tanács napirendektıl függıen más képviselıt is kijelölhet a részvételre. A Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje a Budapest Fıvárosi Közgyőlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága, illetve annak Ifjúságpolitikai Albizottsága állandó meghívottja. A Budapest Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet A Budapest Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet fıvárosi kerületekkel való egyeztetések, a kerületekkel való együttmőködések, a közös kezdeményezések állandó fóruma. Feladatai, funkciói: a fıvárosi kerületekben a fiatalokkal kapcsolatos elképzelésekrıl, megvalósult tervekrıl, intézményesített megoldásokról folytatott vélemény- és információcsere (a kerületi önkormányzatok hivatalainak információi szerint), beszámolók, tájékoztatás, egyeztetés, közös programok, projektek elıkészítése, a fiatalokkal való törıdéshez szükséges önkormányzati eszközök meghatározása, számbavétele, esetleg javaslatok megfogalmazása fıvárosi szintő intézkedések meghozatalára, együttmőködések szervezése a Fıvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között ifjúsági ügyekben (erıforrások összeadása, együttmőködési megállapodások elıkészítése). A Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet szervezését, koordinálását és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását a Fıpolgármesteri Hivatal végzi. A Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet üléseinek eredményeirıl a Fıpolgármester tájékoztatja a Fıvárosi Közgyőlést. Ifjúságügyi koordinátor Feladatai: ágazati döntések elıkészítése során az ifjúsági koncepció érvényesülésének elısegítése, az ifjúság élethelyzetét befolyásoló szempontok képviselete az önkormányzati döntés elıkészítésben, tájékoztató készítése a Budapesti Jövımőhely ülésén született eredményekrıl a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy közbensı tájékoztatásként fogadja el az elıterjesztésben kifejtetteket és az Ifjúságpolitikai Koncepcióban foglaltak végrehajtásához szükséges további intézkedések megtétele érdekében hozza meg a következı határozatokat. 5

6 HATÁROZATI JAVASLATOK A Fıvárosi Közgyőlés úgy dönt, hogy 1. létrehozza a Budapesti Jövımőhelyt és felkéri a Fıpolgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint gondoskodjon a Budapesti Jövımőhely összehívásáról. Felelıs: dr. Demszky Gábor Határidı: minden év december 15. napja 2. felkéri a Fıpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a Budapesti Ifjúsági Tanács, valamint az Ifjúságügyi Koordinátor feladatainak ellátásához szükséges intézményi rendszer kialakítására a 2. sz. mellékletben foglalt szempontokra figyelemmel. Felelıs: dr. Demszky Gábor Határidı: május 15. A határozati javaslatok elfogadása egyszerő szavazattöbbséget igényel. Budapest, március Láttam: Horváth Csaba fıpolgármester-helyettes Dr. Tiba Zsolt főjegyző 6

7 Mellékletek: 1. számú melléklet: A Budapesti Jövımőhely, 2. számú melléklet: A Budapesti Ifjúsági Tanács, az Ifjúságügyi Koordinátor 3. számú melléklet: Az ifjúsági ügyek alaptérképe 4. számú melléklet: A testületek és kapcsolataik az Agóra általános keretei Egyeztetve: Oktatási Ügyosztály: Jogi Ügyosztály: 7

8 1. sz. melléklet A Budapesti Jövımőhely mőködése Résztvevıi: Nyitott, reprezentatív, stratégiai fórum, amelynek résztvevıi a közélet kulturális tudományos élet kiemelkedı személyiségei, akik fontosnak tartják a Budapest jövıjét érintı kérdéseket, ismerik és követik a fiatalok helyzetének alakulását. Résztvevıit a Fıpolgármester hívja meg. Célja: A Budapesti Jövımőhely elsıdleges célja, hogy arról alkosson véleményt, milyen is lesz, legyen Budapest 10 vagy 20 év múlva? A Budapesti Jövımőhely a Fıváros stratégiai tervei vonatkozásában kezdeményezı, véleményezı fórumként funkcionál. Gyakoriság: A Fıpolgármester évente egy, legfeljebb két alkalommal hívja meg a Budapesti Jövımőhely résztvevıit, amely alkalmak sajtónyilvánosságot kapnak. Témák: A Budapesti Jövımőhely témáit a Fıpolgármester határozza meg (pl.: Budapest IT City; Budapest Szociális Város; Budapest Agglomeráció: Ti mit tesztek Budapestért?). A meghívottak körérıl a Fıpolgármester dönt. A Budapesti Jövımőhely kapcsolatai: sajtónyilvánosság, Fıvárosi Közgyőlés (a Budapesti Jövımőhely ülésén született eredményekrıl az Ifjúságügyi Koordinátor tájékoztatót készít a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig), hivatali végrehajtás, szakértıi feladatok megfogalmazása. 8

9 A Budapesti Ifjúsági Tanács 2. a. sz. melléklet mőködése A Budapesti Ifjúsági Tanács alapvetı funkciói: szervezett kereteket biztosít az értékek, az érdekek és a szakmák nézıpontjából táplálkozó, fiatalokkal foglalkozó párbeszédhez, rendszeressé teszi a találkozásokat az intézmények, szervezetek képviselıi között, biztosítja a kommunikációs csatornákat a különbözı képviseletek és Budapest Fıváros Önkormányzata között. A Budapesti Ifjúsági Tanács jogosult arra, hogy: elemzéseivel, kezdeményezéseivel segítse az önkormányzati feladatok meghatározását, saját kezdeményezése alapján, vagy az Önkormányzat megkeresésére megvitassa, véleményezze a Fıvárosban élı ifjúsági korosztályt érintı stratégiákat, közgyőlési döntéseket, határozatokat, rendelet-tervezeteket, jogszabály- és jogszabály módosító javaslatokat, képviselıje tanácskozási joggal részt vegyen a Fıvárosi Közgyőlés ülésein, képviselıje tanácskozási joggal részt vegyen az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság és Ifjúságpolitikai Albizottsága ülésein, valamint a Fıvárosi Közgyőlés azon bizottságainak ülésein, amelyek az ifjúságot érintı kérdést tárgyalnak, javaslatot tegyen a Közgyőlésnek és az érintett közgyőlési bizottságoknak egyes kérdések, elıterjesztések megtárgyalására. A Budapesti Ifjúsági Tanács különösen a következı esetekben gyakorolja jogosítványait: a fıvárosi ifjúságpolitika finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben: a fıvárosi költségvetés fiatalokat érintı részei, Budapest Fıvárosi Ifjúsági Alap pályázati irányainak meghatározása. Budapest Fıváros Ifjúsági Koncepciójának Intézkedési Terve, a Fıvárosi Önkormányzat Fejlesztési Terve, az ifjúságügyet is érintı jogszabály elıkészítése vonatkozásában. A Budapesti Ifjúsági Tanács lehetséges tagjai: Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet képviselıje a fıvárosi fenntartású iskolák képviselıje (Budapesti Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Szövetsége), a budapesti közmővelıdési intézményrendszerben dolgozó közmővelıdési szakemberek képviselıje (Budapesti Népmővelık Egyesülete), 9

10 a budapesti szociális intézményrendszerben dolgozó szociális munkások képviselıje (Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Budapest), az ifjúságsegítık / ifjúsági profilú szolgáltatásokat mőködtetık képviselıje (Budapesti Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák), a budapesti iskolák diákönkormányzatainak képviselıje (FİDISZ), a budapesti egyetemek hallgatói önkormányzatainak képviselıje (HÖK), a Közép-Magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács képviselıje (agglomerációs övezet), a keresztény egyházak ökumenikus együttmőködése ifjúsági ügyekben (Közös Pont Ökumenikus Ifjúsági Misszió) a budapesti sportélet képviselıi (diák-, verseny- és szabadidıs sportok, fogyatékosok sportja), olyan ifjúságsegítıi megközelítésekkel foglalkozó egyesületi képviselı, akinek a szervezete iskolán kívüli neveléssel / képzéssel, demokráciára-neveléssel vagy önkéntes tevékenységek, illetve nemzetközi / európai kapcsolatok szervezésével foglalkozik. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete vagy / illetve Szülıi Egyesületek az eltartók képviseletében, fıvárosi fenntartású gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények képviselıje olyan ifjúsági egyesület, illetve ifjúsági egyesületi szövetség képviselıje, amely alapvetıen és meghatározóan fiatalok tagságára épül, Kritériumok: legalább három éve tartós mőködést bizonyító adatok (alakulás, alapítás kelte, infrastrukturális adatok), budapesti referenciák (projekt, program, ismétlıdı események), egyéb információk (elkötelezettség, motivációs levél). A Budapesti Ifjúsági Tanács tagsága felkéréssel keletkezik. Az alakuló ülésén részt vevı tagoknak joguk van más tagokat / résztvevıket javasolni. (2. számú melléklet) 10

11 2.b. sz. melléklet Ifjúságügyi koordinátor Feladatai: ágazati döntések elıkészítése során az ifjúsági koncepció érvényesülésének elısegítése, az ifjúság élethelyzetét befolyásoló szempontok képviselete az önkormányzati döntés elıkészítésben, tájékoztató készítése a Budapesti Jövımőhely ülésén született eredményekrıl a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig. 11

12 3. számú melléklet Az ifjúsági ügyek alaptérképe Budapest Fıváros, a fıvárosi kerületek és az agglomeráció 1 Ker. Közkelető elnevezés 2 Honlapok szervezeti rend 3 Szolgáltatások + 4 Testvérvárosok egyéb 5 I. Várnegyed, Vár, Gellérthegy, Krisztinaváros, Viziváros II. Adyliget, Budakeszierdı, Budaliget, Csatárka, Erzsébetliget, Felhévíz, Gercse, Hársakalja, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Közoktatási, Mővelıdési és Sport Referatúra (jegyzıi iroda) Közoktatási, Közmővelıdési, Sport és Informatikai Bizottság Humánpolitikai Csoport (Jegyzı) Budai Teleház (NGO) Magyar Nemzeti Galéria (Á) Budapesti Történeti Múzeum (Á) Országos Széchenyi Könyvtár (Á) Millenáris (Jövı Háza) (Á) enáris_park Bécs I. kerülete (A) Capestrano (ITA) Carouge (Svájc) Lendva (SLO) Marlow (GB) Pozsony I. kerülete (SL) Prága I. kerülete (CZ) Regensburg (D) Székelyudvarhely (R) Zenta (SE) Mosbach (D) Finike (TR) 1 A táblázatban található adatok a januári állapotokat tükrözik! (szerk.) 2 Közkelető elnevezés alatt azt a nevet értjük, ahogyan a közbeszédben szokták hívni a területet (kerületet). Ez az elnevezés akár több név is lehet. 3 A honlapok között a legáltalánosabb információkat győjtı site-okat tüntettük fel, elsı helyen mindig az önkormányzat hivatalos honlapját. A hivatalos honlap alatt a kerületi / fıvárosi önkormányzat jelenlegi bizottsági rendje alapján azokat a bizottságokat tüntettük fel, amelyek rendszeresen foglalkoznak ifjúsági ügyekkel, illetve azokat a polgármesteri hivatalokban található szervezeti egységeket, amelyek azonosíthatóan illetve feltételezhetıen foglalkoznak a fiatalokat érintı önkormányzati döntések végrehajtásával. 4 Ebben a rovatban azokat az intézményes szolgáltatásokat tüntettük fel, amelyek az önkormányzatok területén foglalkoznak ifjúsági ügyekben releváns szolgáltatások szervezésével. Ezek között elsı helyen a speciális ifjúsági szolgáltatások találhatóak, majd a közmővelıdési, kulturális, oktatási, azt követıen a szociális szolgáltatások következnek. A felsorolást néhány civil szervezettel zárjuk. (O = országos hatókörő, R = regionális, területi hatókörő). A szolgáltatás neve mellett (zárójelben) az illetékességet tüntettük fel, amely vagy a Budapest Fıvárosi Önkormányzat (Bp), vagy valamilyen területi alapon szervezıdött szakmai szolgálat (Bp), vagy a Magyar Állam (Minisztérium) (Á), illetve a területi illetékességő önkormányzat (H), illetve vállalkozás (V) vagy nem-haszonelvő szervezet (NGO) 5 Ebben a rovatban, ahol az rendelkezésre áll a testvértelepüléseket, illetve egyéb, az ifjúsági ügyekkel releváns információkat tüntettünk fel. 12

13 Hővösvölgy, Kıvár, Kurucles, Lipótmezı, Máriaremete, Nyék, Országút, Pálvölgy, Pasarét, Pesthidegkút- Ófalu, Petneházyrét, Remetkertváros, Rézmál, Rózsadomb, Szemlıhegy, Széphalom, Szépilona, Szépvölgy, Törökvész, Újlak, Vérhalom, Viziváros, Marcibányi téri Mőv. Közp. (H) Bem Mozi (Bp) III. Óbuda Aquincum, Aranyhegy, Békásmegyer, Csillaghegy, Csúcshegy, Filatorigát, Hármashatárhegy, Kaszásdőlı, Mátyáshegy, Mocsárosdőlı, Óbudaisziget, Remetehegy, Rómaifürdı, Solymárvölgy, Szépvölgy, Táborhegy, Testvérhegy, Törökkı, Ürömhegy, Újlak, Oktatási Bizottság Kulturális és Turisztikai Bizottság Civil és Kisebbségi Bizottság Oktatási és Kulturális Fıosztály Óbudai Teleház (Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete / Óhegy) (NGO) Békásmegyeri Közösségi Ház (H) Alternatív Közgazdasági Gimnázium (NGO) Árpád Gimnázium (H) Ifjúságért Egyesület Jövıbarát alapítvány Vargabető Klub-Mőhely Egyesület Csíkszereda (R) Amstelveen (NL) Billingheim (D) Kassa Óváros (Slo) Udine (ITA) Varsó (POL) IV. Újpest Istvántelek, Káposztásmegyer, Megyer, Népsziget, Székesdőlı, Közmővelıdési, Oktatási Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Gyermek és Ifjúsági Iroda Profi Teleház (V) Ady Endre Mővelıdési Központ (H) 13

14 V. Belváros - Lipótváros Kulturális, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság Oktatási és Testvérvárosi Bizottság Mővelıdési Osztály VI. Terézváros Humán Bizottság Humánszolgáltatási Fıosztály VII. Erzsébetváros Istvánmezı Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság Polgármesteri Kabinet Mővelıdési Iroda Káposztásmegyeri Közösségi Ház (H) Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ Újpest FC Aranytíz Országgyőlési Könyvtár (Á) Cirko-Gejzír (Bp) Toldi Mozi (Bp) Katona József Színház (Á) Katolikus Ifjúsági iroda Bálint Zsidó Közösségi Ház (NGO) Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem (Á) Mővész Mozi (Bp) Cseresznye IITI (H) Európa Mozi (Bp) Hunnia Mozi és Kávézó Nevers (F) Siedlice (POL) Pozsega (CRO) Theszaloniki (GR) Szveti Vlasz (BG) VIII. Józsefváros Istvánmezı, Kerepesdőlı, Oktatási és Kulturális Bizottság Örökmozgó (Bp) Szimpla Kertmozi (V) Józsefvárosi IITI (H) Eötvös Lóránd 14

15 IX. Tisztviselıtelep Oktatási, Ifjúsági, Közmővelıdési és Sport Osztály Ferencváros Gubacsidőlı, József Attila-lakótelep Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil Szervezeti és Egyházi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Tudományegyetem BTK (Á) Semmelweiss Egyetem (Á) Színház- és Filmmővészeti Egyetem (Á) Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Egyh) Kesztyőgyár Közösségi Ház ehabkesztyugyar.php Puskin Mozi (Bp) Vörösmarty Mozi (Bp) Bárka Színház (V) 50 Cserkészszövetség 8. ker. Katolikus Ifjúsági iroda (OCIPE) Alul-járó Ferencvárosi IITI (H) Ferencvárosi Mővelıdési Központ (H) Dési Huber István Mővelıdési Ház (H) Leöwey Klára Gimnázium (H) Budapesti Corvinus Egyetem (Á) Károli Gáspár Református Egyetem (Egyh) 15

16 X. Kıbánya Felsırákos, Gyárdőlı, Keresztúridőlı, Kıbánya- Kertváros, Kúttó, Laposdőlı, Ligettelek, Népliget, Óhegy, Téglagyárdőlı, Újhegy, XI. XII. Új Buda Albertfalva, Dobogó, Gazdagrét, Gellérthegy, Hosszúrét, Kamarerdı, Kelenföld, Kelenvölgy, Kıérberek, Lágymányos, Madárhegy, İrmezı, Örsöd, Nádorkert, Péterhegy, Pösingermajor, Sasad, Sashegy, Spanyolrét, Hegyvidék Budakeszierdı, Csillebérc, Farkasrét, Farkasvölgy, Istenhegy, Jánoshegy, Kissvábhegy, Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság Ifjúsági és Sport Osztály Oktatási és Informatikai Bizottság Szociális, Lakás és Sport Bizottság Kulturális Bizottság Humánszolgálati Igazgatóság Családvédelmi és Szociális Bizottság Kulturális Bizottság Oktatási Bizottság Oktatási és Közmővelıdési Iroda 16 Civil Ifjúsági Kör Kıbányáért (NGO) Kıbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidı Központ (H) Pataky Mővelıdési Központ (H) Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (H) Törekvés Mővelıdési Központ (H) Budapesti Planetárium / Lézerszínház (NGO / V) Újbudai Teleház (NGO) Kozpont/index.html Albertfalvai Közösségi Ház (H) İrmezıi Közösségi Ház Teleház Budapesti Mővelıdési Központ (Bp) Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Á) Ökumenikus Ifjúsági Iroda Jókai Klub (H) Mővelıdési Központ (H) Tabán Mozi (Bp) Balánbánya (RO) Vinkovci (CRO) Wolverhampton (GB) Ada (Serb) Bad Canstatt (D) Kézdiszentlélek (RO) Marosvásárhely (RO) Nádszeg (Slo) Prága V. ker. (CZ) Trogir (CRO) Usztrony (POL) Székelyudvarhely (RO)

17 XIII. Krisztinaváros, Kútvölgy, Magasút, Mártonhegy, Orbánhegy, Sashegy, Svábhegy, Széchenyihegy, Virányos, Zugliget Angyalföld Margitsziget, Népsziget, Újlipótváros, Vizafogó Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Mővelıdési, Ifjúsági és Sport Osztály Budapest Hegyvidék Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Közalapítvány (H) Iránytő IITI (H) Bp. Fıváros XIII. kerületi Közmővelıdési Nonprofit Kft (H) Angyalföldi Teleház (József Attila ÁMK) Angyalföldi Gyermek és Ifjúsági Ház (H) b.hu Angyalföldi József Attila Mővelıdési Központ (H) Ady Gimnázium (H) Berzsenyi Dániel Gimnázium ( Kino (ex-szinbád) (Bp) Odeon-Lloyd Mozi (Bp) Szent László Katolikus Kulturotthon (Egyh) Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége (KIDS) XIV. Zugló Alsórákos, Herminamezı, Oktatási és Ifjúsági Bizottság ZIFI IITI (H) Evangélikus Hittudományi Alsórákos (RO) Raciborz (POL) 17

18 XV. XVI. Istvánmezı, Kiszugló, Nagyzugló, Rákosfalva, Törökır, Városliget Rákospalota Pestújhely, Újpalota Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Sashalom XVII. Rákosmente Akadémiaújtelep, Madárdomb, Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákoskert, Rákosliget, Régiakadémiatelep XVIII. Pestszentlırinc Pestszentimre Alacsai úti lakótelep, Almáskert, Bélatelep, Belsımajor, Bókaykert, Oktatási és Mővelıdési Osztály Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sport Osztály Oktatási, Ifjúsági és Gyermekvédelmi Bizottság Mővelıdési Ügyosztály Ifjúsági és Sport Bizottság Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda Oktatási, Közmővelıdési, Sport és Ifjúsági Bizottság Egyetem (Egyh.) Fıvárosi Állat- és Növénykert (Bp.) Magyar Mezıgazdasági Múzeum (Á) Magyar Vasúttörténeti Park (Á) Mőcsarnok (Á) Szépmővészeti Múzeum (Á) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat Pestszentlırinci IITI (H) Pikpont Teleház (H) Berlin Steglitz (D) Bécs 13. ker. (A) Berlin Marzahn (D) Donji Kraljevec (CRO) Kassa (Nad Jazerom) (Slo) Maroshévíz (RO) Mosonmagyaróvár (H) Obervellach (A) Tótszentmárton (H) Waltershausen (D) Novi Vinodolski (CRO) Krakkó (POL) Comune di Canistro (ITA) Pod.Biskupice (Slo) Gyergyószentmiklós (RO) Lovran (CRO) Krosno (POL) 18

19 XIX. XX. Bókaytelep, Erdıskert, Erzsébettelep, Ferihegy, Ganzkertváros, Ganztelep, Gloriett-telep, Havannatelep, Kossuth Ferenc-telep, Lakatostelep, Liptáktelep, Lónyaytelep, Miklóstelep, Rendessytelep, Szemeretelep, Szent Imrekertváros, Szent Lırinctelep, Újpéteritelep Kispest Wekerle-telep Pesterzsébet Gubacs, Gubacsipuszta, Kossuthfalva, Pacsirtatelep, Pesterzsébet- Erzsébetfalva, Pesterzséget-Szabótelep Közmővelıdési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Humánszolgáltatási Iroda Kulturális és Ifjúsági Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Osztály 19 Pince IITI (H) TeleMosoly Teleház (H) XXI. Csepel Csepel-Belváros, Csepelkertváros, Csepel ÁMK Ifj.InfoPont (H) Ifjúsági Tábor (H) Csepel-Ófalu,? Királyerdei Mővelıdési Ház (H) Csepel-Rózsadomb, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Iroda Radnóti Miklós Mővelıdési Ház Csepel-Szabótelep, Csillagtelep, Erdıalja, Erdısor, Gyártelep, Háros, Királyerdı, Királymajor, Szigetcsúcs (H) Rákóczi Kert Közösségi Ház (H) Általános Mővelıdési Központ (H) Csepeli Munkásotthon (H) XXII. Budafok-Tétény Budafok-Tétény Mővelıdési Smolyan (BL) Vrbovec (CRO) Zombor (Serb) Bölön (RO) Frankfurt am Main 10. ker. (D) Olgiate Comasco (ITA) Székelykeresztúr (RO)

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE 2008. Fővárosi esélyegyenlőség módszertani füzetek sorozat KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ

FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2012 Szakmai szerkesztı: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Csókay László A szerkesztıbizottság tagjai: Frey Stefánia Pleyerné Lobogós

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-i ülésére Tárgy: 2008. évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve az egyenlı

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı Ikt. szám: 4749/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról Az elıterjesztést készítették:

Részletesebben

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019. Készítette: Vargáné Vass Éva jegyző 1 A nemzetek versenyképessége azt jelenti, ahogyan a nemzetek létrehoznak és megőriznek egy olyan környezetet,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008.

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje 1. A Hivatal elnevezése; székhelye: I. Általános rendelkezések Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2800 Tatabánya,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben