H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I"

Átírás

1 B U D A P E S T FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Szám: /1/2009 Egyeztetésre megküldve a Fıvárosi Közgyőlés állandó bizottságai és tanácsnokai részére Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros ifjúsági koncepciójához és intézkedési tervéhez kapcsolódó Közgyőlési határozatok végrehajtására Mellékletek: 4 db Budapesti Agóra a Fiatalokért az Ifjúságügyi Koordinátor, a Budapesti Jövımőhely, a Budapesti Ifjúsági Tanács és a Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet Tisztelt Közgyőlés! A Fıvárosi Közgyőlés december 18-i ülésén a jelenlévı képviselık egyhangú szavazatával elfogadta Budapest Fıváros ifjúsági koncepcióját és intézkedési tervét, amelynek fontos elemeit jelentik azok a különbözı testületek, amelyeknek az alapvetı feladata, hogy: biztosítsák a koncepció elsıdleges és általános célcsoportjának, a budapesti fiataloknak a közvetlen és a közvetett képviseletét a város ügyeiben, a döntési, illetve döntés-elıkészítési folyamatokban. biztosítsák a fiatalok által fontosnak tartott szempontok, a fiatalokkal együtt dolgozó különbözı szakmacsoportokat képviselık szakmai nézıpontjainak és véleményének megismerését. nyissanak lehetıségeket a hosszabb távú városfejlesztési elképzelések és a fiatalok ügyeinek összekapcsolására, új kommunikációs csatornák mőködtetésére olyan személyek, csoportok, szervezetek és intézmények között, amelyek a maguk helyén foglalkoznak a fiatalokkal kapcsolatos kérdésekkel. a testületek folyamatos mőködésével lehetıvé váljon a különbözı nézıpontok összehangolása, együttmőködések kialakítása, új javaslatok és ötletek kialakítása, megvalósításuk elıkészítése. 1

2 a testületek adjanak szervezett, kiszámítható, intézményes kereteket a koncepció alapelveinek (Koordináció, Kooperáció, Kezdeményezés) a gyakorlati érvényesítésére. A korábbi közgyőlési döntéseknek megfelelıen ehhez megfelelı szervezeti, intézményi keretek kialakítására van szükség. Ebbe a körbe tartozik az ifjúsági koordinátori feladatok meghatározása és ellátása; a Budapesti Jövımőhely létrehozása, tagjainak kiválasztása, felkérése; a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozása, hatáskörének kialakítása, tagjainak kiválasztása, felkérése; és a fıvárosi kerületekkel való rendszeres információ- és véleménycserét biztosító Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet funkciójának, feladatainak meghatározása. Ezek a testületek együttesen és közösen teremthetik meg annak a feltételeit, hogy ifjúsági ügyekben egy olyan Agóra (Közös Közéleti Tér) alakuljon ki, amely lehetıvé teszi a találkozásokat, az egyeztetéseket, a döntések elıkészítését, a párbeszédet és az együttmőködést. Budapesti Jövımőhely Nyitott, reprezentatív, stratégiai fórum, amelynek résztvevıi a közélet, a kulturális és a tudományos élet kiemelkedı személyiségei, akik fontosnak tartják a Budapest jövıjét érintı kérdéseket, ismerik és követik a fiatalok helyzetének alakulását. Résztvevıit a Fıpolgármester hívja meg. A Budapesti Jövımőhely elsıdleges célja, hogy arról alkosson véleményt, milyen is lesz, legyen Budapest 10 vagy 20 év múlva? A Budapesti Jövımőhely a Fıváros stratégiai tervei vonatkozásában kezdeményezı, véleményezı fórumként funkcionál. A Fıpolgármester évente egy, legfeljebb két alkalommal hívja meg a Budapesti Jövımőhely résztvevıit, amely alkalmak sajtónyilvánosságot kapnak. A Budapesti Jövımőhely témáit a Fıpolgármester határozza meg (pl.: Budapest IT City; Budapest Szociális Város; Budapest Agglomeráció: Ti mit tesztek Budapestért?). A meghívottak körérıl a Fıpolgármester dönt. A Budapesti Jövımőhely kapcsolatai: sajtónyilvánosság, Fıvárosi Közgyőlés (a Budapesti Jövımőhely eredményeirıl az Ifjúságügyi Koordinátor tájékoztatót készít a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig), hivatali végrehajtás, szakértıi feladatok megfogalmazása. Budapesti Ifjúsági Tanács A budapesti ifjúsági munka szereplıi az önkormányzat és intézményei, a civil- és 2

3 társadalmi szerveztek és végül, de nem utolsó sorban maguk a fiatalok. A sikeres ifjúsági munkához intézményrendszer kiépítésére van szükség. Az 3. számú mellékletben a teljesség igénye nélkül közölt adatsorok alapján is megállapítható, hogy az ifjúsági ügyekben több szektorra kiterjedı együttmőködésre, különbözı szereplık megközelítéseinek, nézıpontjának egyeztetésére van szükség. Ennek figyelembe kell vennie az agglomerációs övezet sajátosságait is, hiszen a Budapest körül kialakuló szuburbánus győrő településein élı fiatalok Budapesten találják meg a tanuláshoz és képzéshez, az általuk igényelt szolgáltatásokhoz, a szórakozáshoz és szabadidıtöltéshez szükséges feltételeket. A fiatalokat érintı ügyek jelentıs részében velük, mint budapesti fiatalokkal kell számolnunk. A Budapesti Agórának az ebben a térségben élı, ezekben a terekben tartózkodó fiatalok érdekében, szükségleteik figyelembevételével, lehetıségeik ismeretében kell mőködnie hiszen ezek azok, amelyek meghatározzák a Budapesti Ifjúsági Koncepció megvalósításának lehetıségeit. Ifjúsági ügyekben a probléma-megoldás mindig ott adott, ahol a fiatalok tartózkodnak. Ennek megfelelıen az agglomerációs övezet települései nagyon sokat segíthetnek Budapestnek (és a településen élı fiataloknak!) azzal, ha kidolgozzák saját megoldásaikat. A koncepció megvalósításában erıforrásként számolni lehet a meglévı intézményekkel, szolgáltatásokkal, szervezetekkel és személyekkel, terekkel és adottságokkal, települési és városrészi hagyományokkal, valamint a testvér-települési kapcsolatokból származó lehetıségekkel. A mai helyzetben a meglévı erıforrások szinergikus kapcsolódása elsıdleges, hiszen nehezen elképzelhetı az, hogy az elkövetkezı években az egyébként szükséges új, nagyságrendekkel nagyobb mértékő forrásokat meg lehetne nyitni a kezdeményezések támogatására. Annak érdekében, hogy a fiatalok és a velük, vagy értük cselekvı szakmacsoportok hatékonyan tudják képviselni a fıvárosi ifjúsági korosztály érdekeit, 2008-ban a Fıvárosi Közgyőlés a fent nevezett szereplıkkel való együttmőködés intézményesítését határozta el. A Budapesti Ifjúsági Tanács felállításának célja, hogy a civil partnereket és az ifjúsági korosztály képviselıit bevonja a döntési folyamtokba. Ezzel a lépéssel a Fıvárosi Önkormányzat lehetıséget biztosít a fıvárosi fiatalok érdekeit segítı, életminıségét javító, és mások érdekeit nem sértı kezdeményezések megjelenésére a fıvárosi döntésekben. A Budapesti Ifjúsági Tanács olyan állandó és intézményesített fórum, amely a fiatalok és az ifjúságügyben érintett szakmacsoportok szervezetei által történı delegálás útján jön létre. Hosszabb távon ez a Tanács a budapesti fiatalok képviseleti fóruma lehet, amely kifejezi, továbbítja, felerısíti a fiatalok véleményét, kezdeményezéseit, segíti a fiataloknak a város életében való részvételét. A Budapesti Ifjúsági Tanács alapvetı feladatai: A fıvárosban élı, tartósan itt tartózkodó, tanuló, dolgozó és az életpályára felkészülı fiatal (elsısorban a évesek) korosztályhoz tartozók sajátos szükségleteinek és speciális érdekeinek képviselete és megjelenítése Budapest Fıváros Önkormányzatának döntési folyamatainak elıkészítésében, a fiatalokkal foglalkozó szakmacsoportok nézıpontjának, felismeréseinek, véleményének, eredményeinek megjelenítése, amelyre alapvetıen a folyamatok ismerete és a közösségekhez, csoportokhoz, egyesületekhez nem tartozó fiatalok nagy száma miatt van szükség, helyzetét, esélyeit javító javaslatok és kezdeményezések megalkotása, amelyek beépülhetnek a Budapest Fıvárosi Önkormányzat különbözı, a fiatalokat érintı programjainak, projektjeinek és egyéb terveinek a kereteibe. 3

4 A Budapesti Ifjúsági Tanács tagsága létrehozatalához szükséges lépések: Cél, hogy a Budapesti Agóra a Fiatalokért a éves korosztályokhoz tartozók megnyilvánulásainak, képviseletének az intézményes keretévé váljon. Ezt a távlati célt nem lehet a fiatalokkal foglalkozók közremőködése nélkül megvalósítani. Ezért elsı lépésként - a Budapesti Ifjúsági Tanács alapvetıen olyan képviseletekre épülve kell, hogy létrejöjjön, amelyek a fiatalokkal való foglalkozás és ifjúságsegítés sokféle nézıpontját képviselik. Ezek a következı területek: az iskola, a képzés, a tanulás világa, gyermek és ifjúságvédelem a szociális segítés, gondozás, megelızés világa, a diák-érdekképviseletek munkája (elsısorban a középiskolákban és a felsıoktatásban), a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások világa, a fiatalok önszervezıdéseinek világa, a sport és szabadidıs tevékenységek világa. A Budapesti Ifjúsági Tanács és a Fıvárosi Közgyőlés 1. A Budapesti Ifjúsági Tanács mőködésének feltételeirıl a Fıpolgármesteri Hivatal folyamatosan gondoskodik. A Hivatal : biztosítja a titkársági feladatokat (meghívások, emlékeztetık, archiválás, szervezési feladatok ellátása, helyszín biztosítása, információ-áramlás biztosítása) rendszeres kapcsolatot tart a Budapesti Ifjúsági Tanács tagjaival, továbbítja a Tanács ülésein keletkezı információkat a Bizottságoknak / Albizottságoknak, biztosítja az információ-áramlást a különbözı testületek ülései között. 2. Budapest Fıváros Közgyőlése munkájába beépül a Budapesti Ifjúsági Tanács (és más testületek) mőködése, amelyhez az alábbi feltételek biztosítása szükséges, amelyrıl az érintett testületeknek külön kell dönteniük: a Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság és az Ifjúságpolitikai Albizottság állandó meghívottja a Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje a Fıvárosi Közgyőlés állandó meghívottja, A Budapesti Ifjúsági Tanács kapcsolata más testületekkel: A Budapesti Jövımőhely munkájában a Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje rendes tagként 4

5 vesz részt. A Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje a Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet ülésein tanácskozási és hozzászólási joggal vehet részt a Tanács napirendektıl függıen más képviselıt is kijelölhet a részvételre. A Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje a Budapest Fıvárosi Közgyőlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága, illetve annak Ifjúságpolitikai Albizottsága állandó meghívottja. A Budapest Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet A Budapest Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet fıvárosi kerületekkel való egyeztetések, a kerületekkel való együttmőködések, a közös kezdeményezések állandó fóruma. Feladatai, funkciói: a fıvárosi kerületekben a fiatalokkal kapcsolatos elképzelésekrıl, megvalósult tervekrıl, intézményesített megoldásokról folytatott vélemény- és információcsere (a kerületi önkormányzatok hivatalainak információi szerint), beszámolók, tájékoztatás, egyeztetés, közös programok, projektek elıkészítése, a fiatalokkal való törıdéshez szükséges önkormányzati eszközök meghatározása, számbavétele, esetleg javaslatok megfogalmazása fıvárosi szintő intézkedések meghozatalára, együttmőködések szervezése a Fıvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között ifjúsági ügyekben (erıforrások összeadása, együttmőködési megállapodások elıkészítése). A Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet szervezését, koordinálását és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását a Fıpolgármesteri Hivatal végzi. A Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet üléseinek eredményeirıl a Fıpolgármester tájékoztatja a Fıvárosi Közgyőlést. Ifjúságügyi koordinátor Feladatai: ágazati döntések elıkészítése során az ifjúsági koncepció érvényesülésének elısegítése, az ifjúság élethelyzetét befolyásoló szempontok képviselete az önkormányzati döntés elıkészítésben, tájékoztató készítése a Budapesti Jövımőhely ülésén született eredményekrıl a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy közbensı tájékoztatásként fogadja el az elıterjesztésben kifejtetteket és az Ifjúságpolitikai Koncepcióban foglaltak végrehajtásához szükséges további intézkedések megtétele érdekében hozza meg a következı határozatokat. 5

6 HATÁROZATI JAVASLATOK A Fıvárosi Közgyőlés úgy dönt, hogy 1. létrehozza a Budapesti Jövımőhelyt és felkéri a Fıpolgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint gondoskodjon a Budapesti Jövımőhely összehívásáról. Felelıs: dr. Demszky Gábor Határidı: minden év december 15. napja 2. felkéri a Fıpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a Budapesti Ifjúsági Tanács, valamint az Ifjúságügyi Koordinátor feladatainak ellátásához szükséges intézményi rendszer kialakítására a 2. sz. mellékletben foglalt szempontokra figyelemmel. Felelıs: dr. Demszky Gábor Határidı: május 15. A határozati javaslatok elfogadása egyszerő szavazattöbbséget igényel. Budapest, március Láttam: Horváth Csaba fıpolgármester-helyettes Dr. Tiba Zsolt főjegyző 6

7 Mellékletek: 1. számú melléklet: A Budapesti Jövımőhely, 2. számú melléklet: A Budapesti Ifjúsági Tanács, az Ifjúságügyi Koordinátor 3. számú melléklet: Az ifjúsági ügyek alaptérképe 4. számú melléklet: A testületek és kapcsolataik az Agóra általános keretei Egyeztetve: Oktatási Ügyosztály: Jogi Ügyosztály: 7

8 1. sz. melléklet A Budapesti Jövımőhely mőködése Résztvevıi: Nyitott, reprezentatív, stratégiai fórum, amelynek résztvevıi a közélet kulturális tudományos élet kiemelkedı személyiségei, akik fontosnak tartják a Budapest jövıjét érintı kérdéseket, ismerik és követik a fiatalok helyzetének alakulását. Résztvevıit a Fıpolgármester hívja meg. Célja: A Budapesti Jövımőhely elsıdleges célja, hogy arról alkosson véleményt, milyen is lesz, legyen Budapest 10 vagy 20 év múlva? A Budapesti Jövımőhely a Fıváros stratégiai tervei vonatkozásában kezdeményezı, véleményezı fórumként funkcionál. Gyakoriság: A Fıpolgármester évente egy, legfeljebb két alkalommal hívja meg a Budapesti Jövımőhely résztvevıit, amely alkalmak sajtónyilvánosságot kapnak. Témák: A Budapesti Jövımőhely témáit a Fıpolgármester határozza meg (pl.: Budapest IT City; Budapest Szociális Város; Budapest Agglomeráció: Ti mit tesztek Budapestért?). A meghívottak körérıl a Fıpolgármester dönt. A Budapesti Jövımőhely kapcsolatai: sajtónyilvánosság, Fıvárosi Közgyőlés (a Budapesti Jövımőhely ülésén született eredményekrıl az Ifjúságügyi Koordinátor tájékoztatót készít a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig), hivatali végrehajtás, szakértıi feladatok megfogalmazása. 8

9 A Budapesti Ifjúsági Tanács 2. a. sz. melléklet mőködése A Budapesti Ifjúsági Tanács alapvetı funkciói: szervezett kereteket biztosít az értékek, az érdekek és a szakmák nézıpontjából táplálkozó, fiatalokkal foglalkozó párbeszédhez, rendszeressé teszi a találkozásokat az intézmények, szervezetek képviselıi között, biztosítja a kommunikációs csatornákat a különbözı képviseletek és Budapest Fıváros Önkormányzata között. A Budapesti Ifjúsági Tanács jogosult arra, hogy: elemzéseivel, kezdeményezéseivel segítse az önkormányzati feladatok meghatározását, saját kezdeményezése alapján, vagy az Önkormányzat megkeresésére megvitassa, véleményezze a Fıvárosban élı ifjúsági korosztályt érintı stratégiákat, közgyőlési döntéseket, határozatokat, rendelet-tervezeteket, jogszabály- és jogszabály módosító javaslatokat, képviselıje tanácskozási joggal részt vegyen a Fıvárosi Közgyőlés ülésein, képviselıje tanácskozási joggal részt vegyen az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság és Ifjúságpolitikai Albizottsága ülésein, valamint a Fıvárosi Közgyőlés azon bizottságainak ülésein, amelyek az ifjúságot érintı kérdést tárgyalnak, javaslatot tegyen a Közgyőlésnek és az érintett közgyőlési bizottságoknak egyes kérdések, elıterjesztések megtárgyalására. A Budapesti Ifjúsági Tanács különösen a következı esetekben gyakorolja jogosítványait: a fıvárosi ifjúságpolitika finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben: a fıvárosi költségvetés fiatalokat érintı részei, Budapest Fıvárosi Ifjúsági Alap pályázati irányainak meghatározása. Budapest Fıváros Ifjúsági Koncepciójának Intézkedési Terve, a Fıvárosi Önkormányzat Fejlesztési Terve, az ifjúságügyet is érintı jogszabály elıkészítése vonatkozásában. A Budapesti Ifjúsági Tanács lehetséges tagjai: Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet képviselıje a fıvárosi fenntartású iskolák képviselıje (Budapesti Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Szövetsége), a budapesti közmővelıdési intézményrendszerben dolgozó közmővelıdési szakemberek képviselıje (Budapesti Népmővelık Egyesülete), 9

10 a budapesti szociális intézményrendszerben dolgozó szociális munkások képviselıje (Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Budapest), az ifjúságsegítık / ifjúsági profilú szolgáltatásokat mőködtetık képviselıje (Budapesti Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák), a budapesti iskolák diákönkormányzatainak képviselıje (FİDISZ), a budapesti egyetemek hallgatói önkormányzatainak képviselıje (HÖK), a Közép-Magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács képviselıje (agglomerációs övezet), a keresztény egyházak ökumenikus együttmőködése ifjúsági ügyekben (Közös Pont Ökumenikus Ifjúsági Misszió) a budapesti sportélet képviselıi (diák-, verseny- és szabadidıs sportok, fogyatékosok sportja), olyan ifjúságsegítıi megközelítésekkel foglalkozó egyesületi képviselı, akinek a szervezete iskolán kívüli neveléssel / képzéssel, demokráciára-neveléssel vagy önkéntes tevékenységek, illetve nemzetközi / európai kapcsolatok szervezésével foglalkozik. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete vagy / illetve Szülıi Egyesületek az eltartók képviseletében, fıvárosi fenntartású gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények képviselıje olyan ifjúsági egyesület, illetve ifjúsági egyesületi szövetség képviselıje, amely alapvetıen és meghatározóan fiatalok tagságára épül, Kritériumok: legalább három éve tartós mőködést bizonyító adatok (alakulás, alapítás kelte, infrastrukturális adatok), budapesti referenciák (projekt, program, ismétlıdı események), egyéb információk (elkötelezettség, motivációs levél). A Budapesti Ifjúsági Tanács tagsága felkéréssel keletkezik. Az alakuló ülésén részt vevı tagoknak joguk van más tagokat / résztvevıket javasolni. (2. számú melléklet) 10

11 2.b. sz. melléklet Ifjúságügyi koordinátor Feladatai: ágazati döntések elıkészítése során az ifjúsági koncepció érvényesülésének elısegítése, az ifjúság élethelyzetét befolyásoló szempontok képviselete az önkormányzati döntés elıkészítésben, tájékoztató készítése a Budapesti Jövımőhely ülésén született eredményekrıl a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig. 11

12 3. számú melléklet Az ifjúsági ügyek alaptérképe Budapest Fıváros, a fıvárosi kerületek és az agglomeráció 1 Ker. Közkelető elnevezés 2 Honlapok szervezeti rend 3 Szolgáltatások + 4 Testvérvárosok egyéb 5 I. Várnegyed, Vár, Gellérthegy, Krisztinaváros, Viziváros II. Adyliget, Budakeszierdı, Budaliget, Csatárka, Erzsébetliget, Felhévíz, Gercse, Hársakalja, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Közoktatási, Mővelıdési és Sport Referatúra (jegyzıi iroda) Közoktatási, Közmővelıdési, Sport és Informatikai Bizottság Humánpolitikai Csoport (Jegyzı) Budai Teleház (NGO) Magyar Nemzeti Galéria (Á) Budapesti Történeti Múzeum (Á) Országos Széchenyi Könyvtár (Á) Millenáris (Jövı Háza) (Á) enáris_park Bécs I. kerülete (A) Capestrano (ITA) Carouge (Svájc) Lendva (SLO) Marlow (GB) Pozsony I. kerülete (SL) Prága I. kerülete (CZ) Regensburg (D) Székelyudvarhely (R) Zenta (SE) Mosbach (D) Finike (TR) 1 A táblázatban található adatok a januári állapotokat tükrözik! (szerk.) 2 Közkelető elnevezés alatt azt a nevet értjük, ahogyan a közbeszédben szokták hívni a területet (kerületet). Ez az elnevezés akár több név is lehet. 3 A honlapok között a legáltalánosabb információkat győjtı site-okat tüntettük fel, elsı helyen mindig az önkormányzat hivatalos honlapját. A hivatalos honlap alatt a kerületi / fıvárosi önkormányzat jelenlegi bizottsági rendje alapján azokat a bizottságokat tüntettük fel, amelyek rendszeresen foglalkoznak ifjúsági ügyekkel, illetve azokat a polgármesteri hivatalokban található szervezeti egységeket, amelyek azonosíthatóan illetve feltételezhetıen foglalkoznak a fiatalokat érintı önkormányzati döntések végrehajtásával. 4 Ebben a rovatban azokat az intézményes szolgáltatásokat tüntettük fel, amelyek az önkormányzatok területén foglalkoznak ifjúsági ügyekben releváns szolgáltatások szervezésével. Ezek között elsı helyen a speciális ifjúsági szolgáltatások találhatóak, majd a közmővelıdési, kulturális, oktatási, azt követıen a szociális szolgáltatások következnek. A felsorolást néhány civil szervezettel zárjuk. (O = országos hatókörő, R = regionális, területi hatókörő). A szolgáltatás neve mellett (zárójelben) az illetékességet tüntettük fel, amely vagy a Budapest Fıvárosi Önkormányzat (Bp), vagy valamilyen területi alapon szervezıdött szakmai szolgálat (Bp), vagy a Magyar Állam (Minisztérium) (Á), illetve a területi illetékességő önkormányzat (H), illetve vállalkozás (V) vagy nem-haszonelvő szervezet (NGO) 5 Ebben a rovatban, ahol az rendelkezésre áll a testvértelepüléseket, illetve egyéb, az ifjúsági ügyekkel releváns információkat tüntettünk fel. 12

13 Hővösvölgy, Kıvár, Kurucles, Lipótmezı, Máriaremete, Nyék, Országút, Pálvölgy, Pasarét, Pesthidegkút- Ófalu, Petneházyrét, Remetkertváros, Rézmál, Rózsadomb, Szemlıhegy, Széphalom, Szépilona, Szépvölgy, Törökvész, Újlak, Vérhalom, Viziváros, Marcibányi téri Mőv. Közp. (H) Bem Mozi (Bp) III. Óbuda Aquincum, Aranyhegy, Békásmegyer, Csillaghegy, Csúcshegy, Filatorigát, Hármashatárhegy, Kaszásdőlı, Mátyáshegy, Mocsárosdőlı, Óbudaisziget, Remetehegy, Rómaifürdı, Solymárvölgy, Szépvölgy, Táborhegy, Testvérhegy, Törökkı, Ürömhegy, Újlak, Oktatási Bizottság Kulturális és Turisztikai Bizottság Civil és Kisebbségi Bizottság Oktatási és Kulturális Fıosztály Óbudai Teleház (Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete / Óhegy) (NGO) Békásmegyeri Közösségi Ház (H) Alternatív Közgazdasági Gimnázium (NGO) Árpád Gimnázium (H) Ifjúságért Egyesület Jövıbarát alapítvány Vargabető Klub-Mőhely Egyesület Csíkszereda (R) Amstelveen (NL) Billingheim (D) Kassa Óváros (Slo) Udine (ITA) Varsó (POL) IV. Újpest Istvántelek, Káposztásmegyer, Megyer, Népsziget, Székesdőlı, Közmővelıdési, Oktatási Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Gyermek és Ifjúsági Iroda Profi Teleház (V) Ady Endre Mővelıdési Központ (H) 13

14 V. Belváros - Lipótváros Kulturális, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság Oktatási és Testvérvárosi Bizottság Mővelıdési Osztály VI. Terézváros Humán Bizottság Humánszolgáltatási Fıosztály VII. Erzsébetváros Istvánmezı Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság Polgármesteri Kabinet Mővelıdési Iroda Káposztásmegyeri Közösségi Ház (H) Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ Újpest FC Aranytíz Országgyőlési Könyvtár (Á) Cirko-Gejzír (Bp) Toldi Mozi (Bp) Katona József Színház (Á) Katolikus Ifjúsági iroda Bálint Zsidó Közösségi Ház (NGO) Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem (Á) Mővész Mozi (Bp) Cseresznye IITI (H) Európa Mozi (Bp) Hunnia Mozi és Kávézó Nevers (F) Siedlice (POL) Pozsega (CRO) Theszaloniki (GR) Szveti Vlasz (BG) VIII. Józsefváros Istvánmezı, Kerepesdőlı, Oktatási és Kulturális Bizottság Örökmozgó (Bp) Szimpla Kertmozi (V) Józsefvárosi IITI (H) Eötvös Lóránd 14

15 IX. Tisztviselıtelep Oktatási, Ifjúsági, Közmővelıdési és Sport Osztály Ferencváros Gubacsidőlı, József Attila-lakótelep Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil Szervezeti és Egyházi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Tudományegyetem BTK (Á) Semmelweiss Egyetem (Á) Színház- és Filmmővészeti Egyetem (Á) Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Egyh) Kesztyőgyár Közösségi Ház ehabkesztyugyar.php Puskin Mozi (Bp) Vörösmarty Mozi (Bp) Bárka Színház (V) 50 Cserkészszövetség 8. ker. Katolikus Ifjúsági iroda (OCIPE) Alul-járó Ferencvárosi IITI (H) Ferencvárosi Mővelıdési Központ (H) Dési Huber István Mővelıdési Ház (H) Leöwey Klára Gimnázium (H) Budapesti Corvinus Egyetem (Á) Károli Gáspár Református Egyetem (Egyh) 15

16 X. Kıbánya Felsırákos, Gyárdőlı, Keresztúridőlı, Kıbánya- Kertváros, Kúttó, Laposdőlı, Ligettelek, Népliget, Óhegy, Téglagyárdőlı, Újhegy, XI. XII. Új Buda Albertfalva, Dobogó, Gazdagrét, Gellérthegy, Hosszúrét, Kamarerdı, Kelenföld, Kelenvölgy, Kıérberek, Lágymányos, Madárhegy, İrmezı, Örsöd, Nádorkert, Péterhegy, Pösingermajor, Sasad, Sashegy, Spanyolrét, Hegyvidék Budakeszierdı, Csillebérc, Farkasrét, Farkasvölgy, Istenhegy, Jánoshegy, Kissvábhegy, Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság Ifjúsági és Sport Osztály Oktatási és Informatikai Bizottság Szociális, Lakás és Sport Bizottság Kulturális Bizottság Humánszolgálati Igazgatóság Családvédelmi és Szociális Bizottság Kulturális Bizottság Oktatási Bizottság Oktatási és Közmővelıdési Iroda 16 Civil Ifjúsági Kör Kıbányáért (NGO) Kıbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidı Központ (H) Pataky Mővelıdési Központ (H) Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (H) Törekvés Mővelıdési Központ (H) Budapesti Planetárium / Lézerszínház (NGO / V) Újbudai Teleház (NGO) Kozpont/index.html Albertfalvai Közösségi Ház (H) İrmezıi Közösségi Ház Teleház Budapesti Mővelıdési Központ (Bp) Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Á) Ökumenikus Ifjúsági Iroda Jókai Klub (H) Mővelıdési Központ (H) Tabán Mozi (Bp) Balánbánya (RO) Vinkovci (CRO) Wolverhampton (GB) Ada (Serb) Bad Canstatt (D) Kézdiszentlélek (RO) Marosvásárhely (RO) Nádszeg (Slo) Prága V. ker. (CZ) Trogir (CRO) Usztrony (POL) Székelyudvarhely (RO)

17 XIII. Krisztinaváros, Kútvölgy, Magasút, Mártonhegy, Orbánhegy, Sashegy, Svábhegy, Széchenyihegy, Virányos, Zugliget Angyalföld Margitsziget, Népsziget, Újlipótváros, Vizafogó Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Mővelıdési, Ifjúsági és Sport Osztály Budapest Hegyvidék Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Közalapítvány (H) Iránytő IITI (H) Bp. Fıváros XIII. kerületi Közmővelıdési Nonprofit Kft (H) Angyalföldi Teleház (József Attila ÁMK) Angyalföldi Gyermek és Ifjúsági Ház (H) b.hu Angyalföldi József Attila Mővelıdési Központ (H) Ady Gimnázium (H) Berzsenyi Dániel Gimnázium ( Kino (ex-szinbád) (Bp) Odeon-Lloyd Mozi (Bp) Szent László Katolikus Kulturotthon (Egyh) Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége (KIDS) XIV. Zugló Alsórákos, Herminamezı, Oktatási és Ifjúsági Bizottság ZIFI IITI (H) Evangélikus Hittudományi Alsórákos (RO) Raciborz (POL) 17

18 XV. XVI. Istvánmezı, Kiszugló, Nagyzugló, Rákosfalva, Törökır, Városliget Rákospalota Pestújhely, Újpalota Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Sashalom XVII. Rákosmente Akadémiaújtelep, Madárdomb, Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákoskert, Rákosliget, Régiakadémiatelep XVIII. Pestszentlırinc Pestszentimre Alacsai úti lakótelep, Almáskert, Bélatelep, Belsımajor, Bókaykert, Oktatási és Mővelıdési Osztály Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sport Osztály Oktatási, Ifjúsági és Gyermekvédelmi Bizottság Mővelıdési Ügyosztály Ifjúsági és Sport Bizottság Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda Oktatási, Közmővelıdési, Sport és Ifjúsági Bizottság Egyetem (Egyh.) Fıvárosi Állat- és Növénykert (Bp.) Magyar Mezıgazdasági Múzeum (Á) Magyar Vasúttörténeti Park (Á) Mőcsarnok (Á) Szépmővészeti Múzeum (Á) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat Pestszentlırinci IITI (H) Pikpont Teleház (H) Berlin Steglitz (D) Bécs 13. ker. (A) Berlin Marzahn (D) Donji Kraljevec (CRO) Kassa (Nad Jazerom) (Slo) Maroshévíz (RO) Mosonmagyaróvár (H) Obervellach (A) Tótszentmárton (H) Waltershausen (D) Novi Vinodolski (CRO) Krakkó (POL) Comune di Canistro (ITA) Pod.Biskupice (Slo) Gyergyószentmiklós (RO) Lovran (CRO) Krosno (POL) 18

19 XIX. XX. Bókaytelep, Erdıskert, Erzsébettelep, Ferihegy, Ganzkertváros, Ganztelep, Gloriett-telep, Havannatelep, Kossuth Ferenc-telep, Lakatostelep, Liptáktelep, Lónyaytelep, Miklóstelep, Rendessytelep, Szemeretelep, Szent Imrekertváros, Szent Lırinctelep, Újpéteritelep Kispest Wekerle-telep Pesterzsébet Gubacs, Gubacsipuszta, Kossuthfalva, Pacsirtatelep, Pesterzsébet- Erzsébetfalva, Pesterzséget-Szabótelep Közmővelıdési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Humánszolgáltatási Iroda Kulturális és Ifjúsági Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Osztály 19 Pince IITI (H) TeleMosoly Teleház (H) XXI. Csepel Csepel-Belváros, Csepelkertváros, Csepel ÁMK Ifj.InfoPont (H) Ifjúsági Tábor (H) Csepel-Ófalu,? Királyerdei Mővelıdési Ház (H) Csepel-Rózsadomb, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Iroda Radnóti Miklós Mővelıdési Ház Csepel-Szabótelep, Csillagtelep, Erdıalja, Erdısor, Gyártelep, Háros, Királyerdı, Királymajor, Szigetcsúcs (H) Rákóczi Kert Közösségi Ház (H) Általános Mővelıdési Központ (H) Csepeli Munkásotthon (H) XXII. Budafok-Tétény Budafok-Tétény Mővelıdési Smolyan (BL) Vrbovec (CRO) Zombor (Serb) Bölön (RO) Frankfurt am Main 10. ker. (D) Olgiate Comasco (ITA) Székelykeresztúr (RO)

20 Baross Gábor-telep, Budafok, Budatétény, Nagytétény XXIII. Soroksár Milleniumtelep, Soroksár- Újtelep Bp Fv. Budapest Fıváros Kulturális, Sport- és Turisztikai Bizottság Oktatási és Informatikai Bizottság Humánpolitikai Iroda Közoktatási és Sport Iroda Oktatási, Kulturális, Közmővelıdési és Ifjúsági Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Osztály Ház (H) Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár (Bp) Budapesti Mővelıdési Központ (Bp) Petıfi Csarnok (Bp) Kolibri Színház (Bp) Budapest Film Nürtingen (D) Székelyudvarhely (RO) Tvardica (BL) Bécs (A) Berlin (D) Firenze (ITA) Fort Worth (USA) Frankfurt am Main (D) Isztanmbul (TR) Kassa (Slo) Jakarta (IND) Krakkó (POL) Lisszabon (PT) New York (USA) Szarajevó (BHG) Tel-Aviv (IZR) Vilnius (LT) Zagreb (CRO) 20

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV METRÓ M1 Vörösmarty tér Déli pályaudvar 15.18 15.29 15.13 15.18 15.09 15.10 M2 M3 Szentendrei Gödöllői Ráckevei Csepeli ről Szentendrére Szentendréről re Örs vezér teréről Gödöllőre, Cinkotán átszállással

Részletesebben

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Viszonylat Végállomás Elsı Utolsó indulás Mexikói út Vörösmarty tér 23:34 Déli pályaudvar 23:24 Örs vezér tere 23:19 Határ út 23:17 Újpest-Központ 23:16 Batthyány

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok IV. 421-449. A vármegyei törvényhatóság területe járásokra oszlik. Egy-egy járás több községből áll. A vármegye egy-egy járás kis és nagyközségeinek közvetlen felügyeletét és ellenőrzését a főszolgabíró

Részletesebben

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti tér 19 463 2014.08.08 BE47 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 781 2014.10.17

Részletesebben

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz 2013.09.21., 09:00 Budakeszi Kiemelt A-csoport torna PMLSZ 2013.09.21., 09:00 Bugyi U13-as alközponti torna Szőgyi Tamás 2013.09.21., 09:00 Dunakeszi Vasutas U13-as

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Pest megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Pest egyei

Részletesebben

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.) Budakeszi úti gépház és 1 Budapest II. 10927 medence 1021 Budapest, II. Budakeszi út 53/b. 2 Budapest II. 15146 Felsőjózsefhegyi medence 1025 Budapest, II. Józsefhegyi lépcső 13. 3 Budapest III. 14618/2

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR 2012 ősz IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS 2012.09.19, 13.00 Budaörs Kiemelt Tehetségek Foglalkozásai megyékben U14 Németh Antal 2012.09.21., 13.00 Nagymaros U-7-9-11-ES GYERMEKTORNÁK

Részletesebben

Fritz Zsuzsa Budapest Révay u. 16. 1065 311-9214 354-1082 info@balinthaz.hu www.balinthaz.hu

Fritz Zsuzsa Budapest Révay u. 16. 1065 311-9214 354-1082 info@balinthaz.hu www.balinthaz.hu INTÉZMÉNY VEZETİ VÁROS CIM IRSZ TEL TEL2 FAX E-mail Weblap Ady Endre Mővelıdési Dr. Oláh Zsigmond Budapest Tavasz u. 4. 1043 231-6000 231-6003 369-5351 ady@adymk.hu www.adymk.hu Albertfalvi Közösségi Csuhainé

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/ IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 888-944 /-950/ Magyarországon az egyesületi jogot korábban törvényben nem szabályozták pontosan, hanem rendeleti

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja Meghívottakkal

Részletesebben

Megye Település Cím Intézmény Budapest Budapest Budapest, I. kerület Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények Budapest Budapest Budapest, I.

Megye Település Cím Intézmény Budapest Budapest Budapest, I. kerület Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények Budapest Budapest Budapest, I. Megye Település Cím Intézmény Budapest Budapest Budapest, I. kerület Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények Budapest Budapest Budapest, I. kerület Kapisztrán tér 2/4. Közkönyvtárak Budapest Budapest

Részletesebben

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi ára Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 88/2006. (VI.15.) szekszárdi önkormányzati

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2010. /V.28./ sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról A képviselıtestület

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás)

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás) Levéltári jelzet: CP. II. 23. Összeírás száma: Ö. 155. Cím: Repartitio portionum. Tárgy: Különböző katonai egységek elhelyezésével kapcsolatos porciókivetési jegyzékek, 1699. Dátum: 1699. Eredeti őrzési

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.)

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.) 4. SZÁMÚ MELLÉKLET GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS ELLENŐRZÉSE Település: Pécel Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Ellenőrzés ideje/negyedév: I Ellenőrzést

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A jogszabály2010. április 2. napon hatályos állapota 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei)

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) Kérem a II. éveseket, hogy kifejezetten a gyermekjóléti szolgálatnál keressenek majd helyet, és ne a családsegítő szolgálatnál. A IV. évesek az Összefüggő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire,

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2014. IX.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2014. IX. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2014. IX. 2538. TEMPLOMSZENTELÉS BUDAPESTEN Örömmel közlöm a Főtisztelendő Paptestvérekkel, hogy a Budapest-Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia területén

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 76. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 76. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LXXXVIII. törvény A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. törvény

Részletesebben

a.) A Társulás tagnyilvántartása

a.) A Társulás tagnyilvántartása 1. sz. Melléklet a.) A Társulás tagnyilvántartása Az Önkormányzat megnevezése, a belépés a határozatok időpontja 41/2005. ( IV.26.) 140/2007. ( XI.27.) 93/2010. ( X.12.) 2216 Bénye, Fő út 74. 2212 Csévharaszt,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Dunakeszi Rendőrkapitányság. Gödöllő Rendőrkapitányság. 1. Közr. O. 08.00-18.00 Gödöllő. 2. Közl. O. 06.00-22.00 Gödöllő

Dunakeszi Rendőrkapitányság. Gödöllő Rendőrkapitányság. 1. Közr. O. 08.00-18.00 Gödöllő. 2. Közl. O. 06.00-22.00 Gödöllő Dunakeszi Rendőrkapitányság Nap Napszak Helyszín 1. 07-08 Dunakeszi Pálya 2. 13-15 Fót, 2102-es 3. 10-12 Dunakeszi, Kossuth 4. 09-11 Dunakeszi, Kossuth, Fóti 5. 10-14 Fót 2102-es, Keleti M. u. 6. 13-15

Részletesebben

VI. 215. Magyar Kultúrmérnöki Hivatal, Budapest iratai 1 1882-1950

VI. 215. Magyar Kultúrmérnöki Hivatal, Budapest iratai 1 1882-1950 VI. 215. Magyar Kultúrmérnöki Hivatal, Budapest iratai 1 1882-1950 Terjedelme: 7,58 fm, 66 doboz /7,04 fm/, 4 kötet /0,20fm/, 3 csomó /0,34 fm/, 73 rakt. egység Raktári helye: Mester utca, földszint, 8.

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS Budapest Fıváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Fıpolgármester-helyettes *1000050705873* *1000050705873* ikt. szám: FPH037 /968-16 /2012 tárgy: Javaslat a Fıvárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok

Részletesebben

20150227 1/44 002132 Kelenföldi autóbuszgarázs N/A N/A 007943 Csömör, Béke tér 47,542396 19,225089 002133 Örs vezér tere M+H, déli tárolótér N/A N/A

20150227 1/44 002132 Kelenföldi autóbuszgarázs N/A N/A 007943 Csömör, Béke tér 47,542396 19,225089 002133 Örs vezér tere M+H, déli tárolótér N/A N/A 1/44 stop_id stop_name stop_lat 002132 Kelenföldi autóbuszgarázs N/A N/A 007943 Csömör, Béke tér 47,542396 19,225089 002133 Örs vezér tere M+H, déli tárolótér N/A N/A 007949 Kocsis Sándor út 47,574268

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Szentháromság utcai fasor helyreállítása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok. A Rendeletben az

Szentháromság utcai fasor helyreállítása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok. A Rendeletben az Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 16/2014. (VII.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

17/2010 (III.30.) OKM rendelet 17-18. szerinti igénylés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása. Önkormányzati fenntartók

17/2010 (III.30.) OKM rendelet 17-18. szerinti igénylés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása. Önkormányzati fenntartók i fenntartók címe neve om 1 Aba Nagyközség Aba 8127 Rákóczi u. 12. Aba Sámuel Általános Iskola 030113 Aba 3 3 750 000 2 Abony Város Abony 2740 Kossuth tér 1 Pingvines Óvoda 032795 Abony 1 1 625 000 3 Abony

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Pest MELITTA ABC CBA 2740 Abony VASÚT U. 4. Pest Interspar/Spar 2740 Abony Ceglédi út 8. Pest COOP SZUPER2 2740 ABONY KOSSUTH tér 10-11 Pest PALÓC 67. SZ. CBA ÉLELMISZER

Részletesebben