H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I"

Átírás

1 B U D A P E S T FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Szám: /1/2009 Egyeztetésre megküldve a Fıvárosi Közgyőlés állandó bizottságai és tanácsnokai részére Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros ifjúsági koncepciójához és intézkedési tervéhez kapcsolódó Közgyőlési határozatok végrehajtására Mellékletek: 4 db Budapesti Agóra a Fiatalokért az Ifjúságügyi Koordinátor, a Budapesti Jövımőhely, a Budapesti Ifjúsági Tanács és a Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet Tisztelt Közgyőlés! A Fıvárosi Közgyőlés december 18-i ülésén a jelenlévı képviselık egyhangú szavazatával elfogadta Budapest Fıváros ifjúsági koncepcióját és intézkedési tervét, amelynek fontos elemeit jelentik azok a különbözı testületek, amelyeknek az alapvetı feladata, hogy: biztosítsák a koncepció elsıdleges és általános célcsoportjának, a budapesti fiataloknak a közvetlen és a közvetett képviseletét a város ügyeiben, a döntési, illetve döntés-elıkészítési folyamatokban. biztosítsák a fiatalok által fontosnak tartott szempontok, a fiatalokkal együtt dolgozó különbözı szakmacsoportokat képviselık szakmai nézıpontjainak és véleményének megismerését. nyissanak lehetıségeket a hosszabb távú városfejlesztési elképzelések és a fiatalok ügyeinek összekapcsolására, új kommunikációs csatornák mőködtetésére olyan személyek, csoportok, szervezetek és intézmények között, amelyek a maguk helyén foglalkoznak a fiatalokkal kapcsolatos kérdésekkel. a testületek folyamatos mőködésével lehetıvé váljon a különbözı nézıpontok összehangolása, együttmőködések kialakítása, új javaslatok és ötletek kialakítása, megvalósításuk elıkészítése. 1

2 a testületek adjanak szervezett, kiszámítható, intézményes kereteket a koncepció alapelveinek (Koordináció, Kooperáció, Kezdeményezés) a gyakorlati érvényesítésére. A korábbi közgyőlési döntéseknek megfelelıen ehhez megfelelı szervezeti, intézményi keretek kialakítására van szükség. Ebbe a körbe tartozik az ifjúsági koordinátori feladatok meghatározása és ellátása; a Budapesti Jövımőhely létrehozása, tagjainak kiválasztása, felkérése; a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozása, hatáskörének kialakítása, tagjainak kiválasztása, felkérése; és a fıvárosi kerületekkel való rendszeres információ- és véleménycserét biztosító Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet funkciójának, feladatainak meghatározása. Ezek a testületek együttesen és közösen teremthetik meg annak a feltételeit, hogy ifjúsági ügyekben egy olyan Agóra (Közös Közéleti Tér) alakuljon ki, amely lehetıvé teszi a találkozásokat, az egyeztetéseket, a döntések elıkészítését, a párbeszédet és az együttmőködést. Budapesti Jövımőhely Nyitott, reprezentatív, stratégiai fórum, amelynek résztvevıi a közélet, a kulturális és a tudományos élet kiemelkedı személyiségei, akik fontosnak tartják a Budapest jövıjét érintı kérdéseket, ismerik és követik a fiatalok helyzetének alakulását. Résztvevıit a Fıpolgármester hívja meg. A Budapesti Jövımőhely elsıdleges célja, hogy arról alkosson véleményt, milyen is lesz, legyen Budapest 10 vagy 20 év múlva? A Budapesti Jövımőhely a Fıváros stratégiai tervei vonatkozásában kezdeményezı, véleményezı fórumként funkcionál. A Fıpolgármester évente egy, legfeljebb két alkalommal hívja meg a Budapesti Jövımőhely résztvevıit, amely alkalmak sajtónyilvánosságot kapnak. A Budapesti Jövımőhely témáit a Fıpolgármester határozza meg (pl.: Budapest IT City; Budapest Szociális Város; Budapest Agglomeráció: Ti mit tesztek Budapestért?). A meghívottak körérıl a Fıpolgármester dönt. A Budapesti Jövımőhely kapcsolatai: sajtónyilvánosság, Fıvárosi Közgyőlés (a Budapesti Jövımőhely eredményeirıl az Ifjúságügyi Koordinátor tájékoztatót készít a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig), hivatali végrehajtás, szakértıi feladatok megfogalmazása. Budapesti Ifjúsági Tanács A budapesti ifjúsági munka szereplıi az önkormányzat és intézményei, a civil- és 2

3 társadalmi szerveztek és végül, de nem utolsó sorban maguk a fiatalok. A sikeres ifjúsági munkához intézményrendszer kiépítésére van szükség. Az 3. számú mellékletben a teljesség igénye nélkül közölt adatsorok alapján is megállapítható, hogy az ifjúsági ügyekben több szektorra kiterjedı együttmőködésre, különbözı szereplık megközelítéseinek, nézıpontjának egyeztetésére van szükség. Ennek figyelembe kell vennie az agglomerációs övezet sajátosságait is, hiszen a Budapest körül kialakuló szuburbánus győrő településein élı fiatalok Budapesten találják meg a tanuláshoz és képzéshez, az általuk igényelt szolgáltatásokhoz, a szórakozáshoz és szabadidıtöltéshez szükséges feltételeket. A fiatalokat érintı ügyek jelentıs részében velük, mint budapesti fiatalokkal kell számolnunk. A Budapesti Agórának az ebben a térségben élı, ezekben a terekben tartózkodó fiatalok érdekében, szükségleteik figyelembevételével, lehetıségeik ismeretében kell mőködnie hiszen ezek azok, amelyek meghatározzák a Budapesti Ifjúsági Koncepció megvalósításának lehetıségeit. Ifjúsági ügyekben a probléma-megoldás mindig ott adott, ahol a fiatalok tartózkodnak. Ennek megfelelıen az agglomerációs övezet települései nagyon sokat segíthetnek Budapestnek (és a településen élı fiataloknak!) azzal, ha kidolgozzák saját megoldásaikat. A koncepció megvalósításában erıforrásként számolni lehet a meglévı intézményekkel, szolgáltatásokkal, szervezetekkel és személyekkel, terekkel és adottságokkal, települési és városrészi hagyományokkal, valamint a testvér-települési kapcsolatokból származó lehetıségekkel. A mai helyzetben a meglévı erıforrások szinergikus kapcsolódása elsıdleges, hiszen nehezen elképzelhetı az, hogy az elkövetkezı években az egyébként szükséges új, nagyságrendekkel nagyobb mértékő forrásokat meg lehetne nyitni a kezdeményezések támogatására. Annak érdekében, hogy a fiatalok és a velük, vagy értük cselekvı szakmacsoportok hatékonyan tudják képviselni a fıvárosi ifjúsági korosztály érdekeit, 2008-ban a Fıvárosi Közgyőlés a fent nevezett szereplıkkel való együttmőködés intézményesítését határozta el. A Budapesti Ifjúsági Tanács felállításának célja, hogy a civil partnereket és az ifjúsági korosztály képviselıit bevonja a döntési folyamtokba. Ezzel a lépéssel a Fıvárosi Önkormányzat lehetıséget biztosít a fıvárosi fiatalok érdekeit segítı, életminıségét javító, és mások érdekeit nem sértı kezdeményezések megjelenésére a fıvárosi döntésekben. A Budapesti Ifjúsági Tanács olyan állandó és intézményesített fórum, amely a fiatalok és az ifjúságügyben érintett szakmacsoportok szervezetei által történı delegálás útján jön létre. Hosszabb távon ez a Tanács a budapesti fiatalok képviseleti fóruma lehet, amely kifejezi, továbbítja, felerısíti a fiatalok véleményét, kezdeményezéseit, segíti a fiataloknak a város életében való részvételét. A Budapesti Ifjúsági Tanács alapvetı feladatai: A fıvárosban élı, tartósan itt tartózkodó, tanuló, dolgozó és az életpályára felkészülı fiatal (elsısorban a évesek) korosztályhoz tartozók sajátos szükségleteinek és speciális érdekeinek képviselete és megjelenítése Budapest Fıváros Önkormányzatának döntési folyamatainak elıkészítésében, a fiatalokkal foglalkozó szakmacsoportok nézıpontjának, felismeréseinek, véleményének, eredményeinek megjelenítése, amelyre alapvetıen a folyamatok ismerete és a közösségekhez, csoportokhoz, egyesületekhez nem tartozó fiatalok nagy száma miatt van szükség, helyzetét, esélyeit javító javaslatok és kezdeményezések megalkotása, amelyek beépülhetnek a Budapest Fıvárosi Önkormányzat különbözı, a fiatalokat érintı programjainak, projektjeinek és egyéb terveinek a kereteibe. 3

4 A Budapesti Ifjúsági Tanács tagsága létrehozatalához szükséges lépések: Cél, hogy a Budapesti Agóra a Fiatalokért a éves korosztályokhoz tartozók megnyilvánulásainak, képviseletének az intézményes keretévé váljon. Ezt a távlati célt nem lehet a fiatalokkal foglalkozók közremőködése nélkül megvalósítani. Ezért elsı lépésként - a Budapesti Ifjúsági Tanács alapvetıen olyan képviseletekre épülve kell, hogy létrejöjjön, amelyek a fiatalokkal való foglalkozás és ifjúságsegítés sokféle nézıpontját képviselik. Ezek a következı területek: az iskola, a képzés, a tanulás világa, gyermek és ifjúságvédelem a szociális segítés, gondozás, megelızés világa, a diák-érdekképviseletek munkája (elsısorban a középiskolákban és a felsıoktatásban), a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások világa, a fiatalok önszervezıdéseinek világa, a sport és szabadidıs tevékenységek világa. A Budapesti Ifjúsági Tanács és a Fıvárosi Közgyőlés 1. A Budapesti Ifjúsági Tanács mőködésének feltételeirıl a Fıpolgármesteri Hivatal folyamatosan gondoskodik. A Hivatal : biztosítja a titkársági feladatokat (meghívások, emlékeztetık, archiválás, szervezési feladatok ellátása, helyszín biztosítása, információ-áramlás biztosítása) rendszeres kapcsolatot tart a Budapesti Ifjúsági Tanács tagjaival, továbbítja a Tanács ülésein keletkezı információkat a Bizottságoknak / Albizottságoknak, biztosítja az információ-áramlást a különbözı testületek ülései között. 2. Budapest Fıváros Közgyőlése munkájába beépül a Budapesti Ifjúsági Tanács (és más testületek) mőködése, amelyhez az alábbi feltételek biztosítása szükséges, amelyrıl az érintett testületeknek külön kell dönteniük: a Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság és az Ifjúságpolitikai Albizottság állandó meghívottja a Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje a Fıvárosi Közgyőlés állandó meghívottja, A Budapesti Ifjúsági Tanács kapcsolata más testületekkel: A Budapesti Jövımőhely munkájában a Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje rendes tagként 4

5 vesz részt. A Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje a Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet ülésein tanácskozási és hozzászólási joggal vehet részt a Tanács napirendektıl függıen más képviselıt is kijelölhet a részvételre. A Budapesti Ifjúsági Tanács képviselıje a Budapest Fıvárosi Közgyőlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága, illetve annak Ifjúságpolitikai Albizottsága állandó meghívottja. A Budapest Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet A Budapest Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet fıvárosi kerületekkel való egyeztetések, a kerületekkel való együttmőködések, a közös kezdeményezések állandó fóruma. Feladatai, funkciói: a fıvárosi kerületekben a fiatalokkal kapcsolatos elképzelésekrıl, megvalósult tervekrıl, intézményesített megoldásokról folytatott vélemény- és információcsere (a kerületi önkormányzatok hivatalainak információi szerint), beszámolók, tájékoztatás, egyeztetés, közös programok, projektek elıkészítése, a fiatalokkal való törıdéshez szükséges önkormányzati eszközök meghatározása, számbavétele, esetleg javaslatok megfogalmazása fıvárosi szintő intézkedések meghozatalára, együttmőködések szervezése a Fıvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között ifjúsági ügyekben (erıforrások összeadása, együttmőködési megállapodások elıkészítése). A Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet szervezését, koordinálását és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását a Fıpolgármesteri Hivatal végzi. A Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet üléseinek eredményeirıl a Fıpolgármester tájékoztatja a Fıvárosi Közgyőlést. Ifjúságügyi koordinátor Feladatai: ágazati döntések elıkészítése során az ifjúsági koncepció érvényesülésének elısegítése, az ifjúság élethelyzetét befolyásoló szempontok képviselete az önkormányzati döntés elıkészítésben, tájékoztató készítése a Budapesti Jövımőhely ülésén született eredményekrıl a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy közbensı tájékoztatásként fogadja el az elıterjesztésben kifejtetteket és az Ifjúságpolitikai Koncepcióban foglaltak végrehajtásához szükséges további intézkedések megtétele érdekében hozza meg a következı határozatokat. 5

6 HATÁROZATI JAVASLATOK A Fıvárosi Közgyőlés úgy dönt, hogy 1. létrehozza a Budapesti Jövımőhelyt és felkéri a Fıpolgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint gondoskodjon a Budapesti Jövımőhely összehívásáról. Felelıs: dr. Demszky Gábor Határidı: minden év december 15. napja 2. felkéri a Fıpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a Budapesti Ifjúsági Tanács, valamint az Ifjúságügyi Koordinátor feladatainak ellátásához szükséges intézményi rendszer kialakítására a 2. sz. mellékletben foglalt szempontokra figyelemmel. Felelıs: dr. Demszky Gábor Határidı: május 15. A határozati javaslatok elfogadása egyszerő szavazattöbbséget igényel. Budapest, március Láttam: Horváth Csaba fıpolgármester-helyettes Dr. Tiba Zsolt főjegyző 6

7 Mellékletek: 1. számú melléklet: A Budapesti Jövımőhely, 2. számú melléklet: A Budapesti Ifjúsági Tanács, az Ifjúságügyi Koordinátor 3. számú melléklet: Az ifjúsági ügyek alaptérképe 4. számú melléklet: A testületek és kapcsolataik az Agóra általános keretei Egyeztetve: Oktatási Ügyosztály: Jogi Ügyosztály: 7

8 1. sz. melléklet A Budapesti Jövımőhely mőködése Résztvevıi: Nyitott, reprezentatív, stratégiai fórum, amelynek résztvevıi a közélet kulturális tudományos élet kiemelkedı személyiségei, akik fontosnak tartják a Budapest jövıjét érintı kérdéseket, ismerik és követik a fiatalok helyzetének alakulását. Résztvevıit a Fıpolgármester hívja meg. Célja: A Budapesti Jövımőhely elsıdleges célja, hogy arról alkosson véleményt, milyen is lesz, legyen Budapest 10 vagy 20 év múlva? A Budapesti Jövımőhely a Fıváros stratégiai tervei vonatkozásában kezdeményezı, véleményezı fórumként funkcionál. Gyakoriság: A Fıpolgármester évente egy, legfeljebb két alkalommal hívja meg a Budapesti Jövımőhely résztvevıit, amely alkalmak sajtónyilvánosságot kapnak. Témák: A Budapesti Jövımőhely témáit a Fıpolgármester határozza meg (pl.: Budapest IT City; Budapest Szociális Város; Budapest Agglomeráció: Ti mit tesztek Budapestért?). A meghívottak körérıl a Fıpolgármester dönt. A Budapesti Jövımőhely kapcsolatai: sajtónyilvánosság, Fıvárosi Közgyőlés (a Budapesti Jövımőhely ülésén született eredményekrıl az Ifjúságügyi Koordinátor tájékoztatót készít a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig), hivatali végrehajtás, szakértıi feladatok megfogalmazása. 8

9 A Budapesti Ifjúsági Tanács 2. a. sz. melléklet mőködése A Budapesti Ifjúsági Tanács alapvetı funkciói: szervezett kereteket biztosít az értékek, az érdekek és a szakmák nézıpontjából táplálkozó, fiatalokkal foglalkozó párbeszédhez, rendszeressé teszi a találkozásokat az intézmények, szervezetek képviselıi között, biztosítja a kommunikációs csatornákat a különbözı képviseletek és Budapest Fıváros Önkormányzata között. A Budapesti Ifjúsági Tanács jogosult arra, hogy: elemzéseivel, kezdeményezéseivel segítse az önkormányzati feladatok meghatározását, saját kezdeményezése alapján, vagy az Önkormányzat megkeresésére megvitassa, véleményezze a Fıvárosban élı ifjúsági korosztályt érintı stratégiákat, közgyőlési döntéseket, határozatokat, rendelet-tervezeteket, jogszabály- és jogszabály módosító javaslatokat, képviselıje tanácskozási joggal részt vegyen a Fıvárosi Közgyőlés ülésein, képviselıje tanácskozási joggal részt vegyen az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság és Ifjúságpolitikai Albizottsága ülésein, valamint a Fıvárosi Közgyőlés azon bizottságainak ülésein, amelyek az ifjúságot érintı kérdést tárgyalnak, javaslatot tegyen a Közgyőlésnek és az érintett közgyőlési bizottságoknak egyes kérdések, elıterjesztések megtárgyalására. A Budapesti Ifjúsági Tanács különösen a következı esetekben gyakorolja jogosítványait: a fıvárosi ifjúságpolitika finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben: a fıvárosi költségvetés fiatalokat érintı részei, Budapest Fıvárosi Ifjúsági Alap pályázati irányainak meghatározása. Budapest Fıváros Ifjúsági Koncepciójának Intézkedési Terve, a Fıvárosi Önkormányzat Fejlesztési Terve, az ifjúságügyet is érintı jogszabály elıkészítése vonatkozásában. A Budapesti Ifjúsági Tanács lehetséges tagjai: Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet képviselıje a fıvárosi fenntartású iskolák képviselıje (Budapesti Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Szövetsége), a budapesti közmővelıdési intézményrendszerben dolgozó közmővelıdési szakemberek képviselıje (Budapesti Népmővelık Egyesülete), 9

10 a budapesti szociális intézményrendszerben dolgozó szociális munkások képviselıje (Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Budapest), az ifjúságsegítık / ifjúsági profilú szolgáltatásokat mőködtetık képviselıje (Budapesti Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák), a budapesti iskolák diákönkormányzatainak képviselıje (FİDISZ), a budapesti egyetemek hallgatói önkormányzatainak képviselıje (HÖK), a Közép-Magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács képviselıje (agglomerációs övezet), a keresztény egyházak ökumenikus együttmőködése ifjúsági ügyekben (Közös Pont Ökumenikus Ifjúsági Misszió) a budapesti sportélet képviselıi (diák-, verseny- és szabadidıs sportok, fogyatékosok sportja), olyan ifjúságsegítıi megközelítésekkel foglalkozó egyesületi képviselı, akinek a szervezete iskolán kívüli neveléssel / képzéssel, demokráciára-neveléssel vagy önkéntes tevékenységek, illetve nemzetközi / európai kapcsolatok szervezésével foglalkozik. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete vagy / illetve Szülıi Egyesületek az eltartók képviseletében, fıvárosi fenntartású gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények képviselıje olyan ifjúsági egyesület, illetve ifjúsági egyesületi szövetség képviselıje, amely alapvetıen és meghatározóan fiatalok tagságára épül, Kritériumok: legalább három éve tartós mőködést bizonyító adatok (alakulás, alapítás kelte, infrastrukturális adatok), budapesti referenciák (projekt, program, ismétlıdı események), egyéb információk (elkötelezettség, motivációs levél). A Budapesti Ifjúsági Tanács tagsága felkéréssel keletkezik. Az alakuló ülésén részt vevı tagoknak joguk van más tagokat / résztvevıket javasolni. (2. számú melléklet) 10

11 2.b. sz. melléklet Ifjúságügyi koordinátor Feladatai: ágazati döntések elıkészítése során az ifjúsági koncepció érvényesülésének elısegítése, az ifjúság élethelyzetét befolyásoló szempontok képviselete az önkormányzati döntés elıkészítésben, tájékoztató készítése a Budapesti Jövımőhely ülésén született eredményekrıl a Fıvárosi Közgyőlés részére, minden év december 31-ig. 11

12 3. számú melléklet Az ifjúsági ügyek alaptérképe Budapest Fıváros, a fıvárosi kerületek és az agglomeráció 1 Ker. Közkelető elnevezés 2 Honlapok szervezeti rend 3 Szolgáltatások + 4 Testvérvárosok egyéb 5 I. Várnegyed, Vár, Gellérthegy, Krisztinaváros, Viziváros II. Adyliget, Budakeszierdı, Budaliget, Csatárka, Erzsébetliget, Felhévíz, Gercse, Hársakalja, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Közoktatási, Mővelıdési és Sport Referatúra (jegyzıi iroda) Közoktatási, Közmővelıdési, Sport és Informatikai Bizottság Humánpolitikai Csoport (Jegyzı) Budai Teleház (NGO) Magyar Nemzeti Galéria (Á) Budapesti Történeti Múzeum (Á) Országos Széchenyi Könyvtár (Á) Millenáris (Jövı Háza) (Á) enáris_park Bécs I. kerülete (A) Capestrano (ITA) Carouge (Svájc) Lendva (SLO) Marlow (GB) Pozsony I. kerülete (SL) Prága I. kerülete (CZ) Regensburg (D) Székelyudvarhely (R) Zenta (SE) Mosbach (D) Finike (TR) 1 A táblázatban található adatok a januári állapotokat tükrözik! (szerk.) 2 Közkelető elnevezés alatt azt a nevet értjük, ahogyan a közbeszédben szokták hívni a területet (kerületet). Ez az elnevezés akár több név is lehet. 3 A honlapok között a legáltalánosabb információkat győjtı site-okat tüntettük fel, elsı helyen mindig az önkormányzat hivatalos honlapját. A hivatalos honlap alatt a kerületi / fıvárosi önkormányzat jelenlegi bizottsági rendje alapján azokat a bizottságokat tüntettük fel, amelyek rendszeresen foglalkoznak ifjúsági ügyekkel, illetve azokat a polgármesteri hivatalokban található szervezeti egységeket, amelyek azonosíthatóan illetve feltételezhetıen foglalkoznak a fiatalokat érintı önkormányzati döntések végrehajtásával. 4 Ebben a rovatban azokat az intézményes szolgáltatásokat tüntettük fel, amelyek az önkormányzatok területén foglalkoznak ifjúsági ügyekben releváns szolgáltatások szervezésével. Ezek között elsı helyen a speciális ifjúsági szolgáltatások találhatóak, majd a közmővelıdési, kulturális, oktatási, azt követıen a szociális szolgáltatások következnek. A felsorolást néhány civil szervezettel zárjuk. (O = országos hatókörő, R = regionális, területi hatókörő). A szolgáltatás neve mellett (zárójelben) az illetékességet tüntettük fel, amely vagy a Budapest Fıvárosi Önkormányzat (Bp), vagy valamilyen területi alapon szervezıdött szakmai szolgálat (Bp), vagy a Magyar Állam (Minisztérium) (Á), illetve a területi illetékességő önkormányzat (H), illetve vállalkozás (V) vagy nem-haszonelvő szervezet (NGO) 5 Ebben a rovatban, ahol az rendelkezésre áll a testvértelepüléseket, illetve egyéb, az ifjúsági ügyekkel releváns információkat tüntettünk fel. 12

13 Hővösvölgy, Kıvár, Kurucles, Lipótmezı, Máriaremete, Nyék, Országút, Pálvölgy, Pasarét, Pesthidegkút- Ófalu, Petneházyrét, Remetkertváros, Rézmál, Rózsadomb, Szemlıhegy, Széphalom, Szépilona, Szépvölgy, Törökvész, Újlak, Vérhalom, Viziváros, Marcibányi téri Mőv. Közp. (H) Bem Mozi (Bp) III. Óbuda Aquincum, Aranyhegy, Békásmegyer, Csillaghegy, Csúcshegy, Filatorigát, Hármashatárhegy, Kaszásdőlı, Mátyáshegy, Mocsárosdőlı, Óbudaisziget, Remetehegy, Rómaifürdı, Solymárvölgy, Szépvölgy, Táborhegy, Testvérhegy, Törökkı, Ürömhegy, Újlak, Oktatási Bizottság Kulturális és Turisztikai Bizottság Civil és Kisebbségi Bizottság Oktatási és Kulturális Fıosztály Óbudai Teleház (Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete / Óhegy) (NGO) Békásmegyeri Közösségi Ház (H) Alternatív Közgazdasági Gimnázium (NGO) Árpád Gimnázium (H) Ifjúságért Egyesület Jövıbarát alapítvány Vargabető Klub-Mőhely Egyesület Csíkszereda (R) Amstelveen (NL) Billingheim (D) Kassa Óváros (Slo) Udine (ITA) Varsó (POL) IV. Újpest Istvántelek, Káposztásmegyer, Megyer, Népsziget, Székesdőlı, Közmővelıdési, Oktatási Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Gyermek és Ifjúsági Iroda Profi Teleház (V) Ady Endre Mővelıdési Központ (H) 13

14 V. Belváros - Lipótváros Kulturális, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság Oktatási és Testvérvárosi Bizottság Mővelıdési Osztály VI. Terézváros Humán Bizottság Humánszolgáltatási Fıosztály VII. Erzsébetváros Istvánmezı Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság Polgármesteri Kabinet Mővelıdési Iroda Káposztásmegyeri Közösségi Ház (H) Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ Újpest FC Aranytíz Országgyőlési Könyvtár (Á) Cirko-Gejzír (Bp) Toldi Mozi (Bp) Katona József Színház (Á) Katolikus Ifjúsági iroda Bálint Zsidó Közösségi Ház (NGO) Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem (Á) Mővész Mozi (Bp) Cseresznye IITI (H) Európa Mozi (Bp) Hunnia Mozi és Kávézó Nevers (F) Siedlice (POL) Pozsega (CRO) Theszaloniki (GR) Szveti Vlasz (BG) VIII. Józsefváros Istvánmezı, Kerepesdőlı, Oktatási és Kulturális Bizottság Örökmozgó (Bp) Szimpla Kertmozi (V) Józsefvárosi IITI (H) Eötvös Lóránd 14

15 IX. Tisztviselıtelep Oktatási, Ifjúsági, Közmővelıdési és Sport Osztály Ferencváros Gubacsidőlı, József Attila-lakótelep Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil Szervezeti és Egyházi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Tudományegyetem BTK (Á) Semmelweiss Egyetem (Á) Színház- és Filmmővészeti Egyetem (Á) Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Egyh) Kesztyőgyár Közösségi Ház ehabkesztyugyar.php Puskin Mozi (Bp) Vörösmarty Mozi (Bp) Bárka Színház (V) 50 Cserkészszövetség 8. ker. Katolikus Ifjúsági iroda (OCIPE) Alul-járó Ferencvárosi IITI (H) Ferencvárosi Mővelıdési Központ (H) Dési Huber István Mővelıdési Ház (H) Leöwey Klára Gimnázium (H) Budapesti Corvinus Egyetem (Á) Károli Gáspár Református Egyetem (Egyh) 15

16 X. Kıbánya Felsırákos, Gyárdőlı, Keresztúridőlı, Kıbánya- Kertváros, Kúttó, Laposdőlı, Ligettelek, Népliget, Óhegy, Téglagyárdőlı, Újhegy, XI. XII. Új Buda Albertfalva, Dobogó, Gazdagrét, Gellérthegy, Hosszúrét, Kamarerdı, Kelenföld, Kelenvölgy, Kıérberek, Lágymányos, Madárhegy, İrmezı, Örsöd, Nádorkert, Péterhegy, Pösingermajor, Sasad, Sashegy, Spanyolrét, Hegyvidék Budakeszierdı, Csillebérc, Farkasrét, Farkasvölgy, Istenhegy, Jánoshegy, Kissvábhegy, Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság Ifjúsági és Sport Osztály Oktatási és Informatikai Bizottság Szociális, Lakás és Sport Bizottság Kulturális Bizottság Humánszolgálati Igazgatóság Családvédelmi és Szociális Bizottság Kulturális Bizottság Oktatási Bizottság Oktatási és Közmővelıdési Iroda 16 Civil Ifjúsági Kör Kıbányáért (NGO) Kıbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidı Központ (H) Pataky Mővelıdési Központ (H) Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (H) Törekvés Mővelıdési Központ (H) Budapesti Planetárium / Lézerszínház (NGO / V) Újbudai Teleház (NGO) Kozpont/index.html Albertfalvai Közösségi Ház (H) İrmezıi Közösségi Ház Teleház Budapesti Mővelıdési Központ (Bp) Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Á) Ökumenikus Ifjúsági Iroda Jókai Klub (H) Mővelıdési Központ (H) Tabán Mozi (Bp) Balánbánya (RO) Vinkovci (CRO) Wolverhampton (GB) Ada (Serb) Bad Canstatt (D) Kézdiszentlélek (RO) Marosvásárhely (RO) Nádszeg (Slo) Prága V. ker. (CZ) Trogir (CRO) Usztrony (POL) Székelyudvarhely (RO)

17 XIII. Krisztinaváros, Kútvölgy, Magasút, Mártonhegy, Orbánhegy, Sashegy, Svábhegy, Széchenyihegy, Virányos, Zugliget Angyalföld Margitsziget, Népsziget, Újlipótváros, Vizafogó Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Mővelıdési, Ifjúsági és Sport Osztály Budapest Hegyvidék Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Közalapítvány (H) Iránytő IITI (H) Bp. Fıváros XIII. kerületi Közmővelıdési Nonprofit Kft (H) Angyalföldi Teleház (József Attila ÁMK) Angyalföldi Gyermek és Ifjúsági Ház (H) b.hu Angyalföldi József Attila Mővelıdési Központ (H) Ady Gimnázium (H) Berzsenyi Dániel Gimnázium ( Kino (ex-szinbád) (Bp) Odeon-Lloyd Mozi (Bp) Szent László Katolikus Kulturotthon (Egyh) Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége (KIDS) XIV. Zugló Alsórákos, Herminamezı, Oktatási és Ifjúsági Bizottság ZIFI IITI (H) Evangélikus Hittudományi Alsórákos (RO) Raciborz (POL) 17

18 XV. XVI. Istvánmezı, Kiszugló, Nagyzugló, Rákosfalva, Törökır, Városliget Rákospalota Pestújhely, Újpalota Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Sashalom XVII. Rákosmente Akadémiaújtelep, Madárdomb, Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákoskert, Rákosliget, Régiakadémiatelep XVIII. Pestszentlırinc Pestszentimre Alacsai úti lakótelep, Almáskert, Bélatelep, Belsımajor, Bókaykert, Oktatási és Mővelıdési Osztály Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sport Osztály Oktatási, Ifjúsági és Gyermekvédelmi Bizottság Mővelıdési Ügyosztály Ifjúsági és Sport Bizottság Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda Oktatási, Közmővelıdési, Sport és Ifjúsági Bizottság Egyetem (Egyh.) Fıvárosi Állat- és Növénykert (Bp.) Magyar Mezıgazdasági Múzeum (Á) Magyar Vasúttörténeti Park (Á) Mőcsarnok (Á) Szépmővészeti Múzeum (Á) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat Pestszentlırinci IITI (H) Pikpont Teleház (H) Berlin Steglitz (D) Bécs 13. ker. (A) Berlin Marzahn (D) Donji Kraljevec (CRO) Kassa (Nad Jazerom) (Slo) Maroshévíz (RO) Mosonmagyaróvár (H) Obervellach (A) Tótszentmárton (H) Waltershausen (D) Novi Vinodolski (CRO) Krakkó (POL) Comune di Canistro (ITA) Pod.Biskupice (Slo) Gyergyószentmiklós (RO) Lovran (CRO) Krosno (POL) 18

19 XIX. XX. Bókaytelep, Erdıskert, Erzsébettelep, Ferihegy, Ganzkertváros, Ganztelep, Gloriett-telep, Havannatelep, Kossuth Ferenc-telep, Lakatostelep, Liptáktelep, Lónyaytelep, Miklóstelep, Rendessytelep, Szemeretelep, Szent Imrekertváros, Szent Lırinctelep, Újpéteritelep Kispest Wekerle-telep Pesterzsébet Gubacs, Gubacsipuszta, Kossuthfalva, Pacsirtatelep, Pesterzsébet- Erzsébetfalva, Pesterzséget-Szabótelep Közmővelıdési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Humánszolgáltatási Iroda Kulturális és Ifjúsági Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Osztály 19 Pince IITI (H) TeleMosoly Teleház (H) XXI. Csepel Csepel-Belváros, Csepelkertváros, Csepel ÁMK Ifj.InfoPont (H) Ifjúsági Tábor (H) Csepel-Ófalu,? Királyerdei Mővelıdési Ház (H) Csepel-Rózsadomb, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Iroda Radnóti Miklós Mővelıdési Ház Csepel-Szabótelep, Csillagtelep, Erdıalja, Erdısor, Gyártelep, Háros, Királyerdı, Királymajor, Szigetcsúcs (H) Rákóczi Kert Közösségi Ház (H) Általános Mővelıdési Központ (H) Csepeli Munkásotthon (H) XXII. Budafok-Tétény Budafok-Tétény Mővelıdési Smolyan (BL) Vrbovec (CRO) Zombor (Serb) Bölön (RO) Frankfurt am Main 10. ker. (D) Olgiate Comasco (ITA) Székelykeresztúr (RO)

20 Baross Gábor-telep, Budafok, Budatétény, Nagytétény XXIII. Soroksár Milleniumtelep, Soroksár- Újtelep Bp Fv. Budapest Fıváros Kulturális, Sport- és Turisztikai Bizottság Oktatási és Informatikai Bizottság Humánpolitikai Iroda Közoktatási és Sport Iroda Oktatási, Kulturális, Közmővelıdési és Ifjúsági Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Osztály Ház (H) Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár (Bp) Budapesti Mővelıdési Központ (Bp) Petıfi Csarnok (Bp) Kolibri Színház (Bp) Budapest Film Nürtingen (D) Székelyudvarhely (RO) Tvardica (BL) Bécs (A) Berlin (D) Firenze (ITA) Fort Worth (USA) Frankfurt am Main (D) Isztanmbul (TR) Kassa (Slo) Jakarta (IND) Krakkó (POL) Lisszabon (PT) New York (USA) Szarajevó (BHG) Tel-Aviv (IZR) Vilnius (LT) Zagreb (CRO) 20

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV METRÓ M1 Vörösmarty tér Déli pályaudvar 15.18 15.29 15.13 15.18 15.09 15.10 M2 M3 Szentendrei Gödöllői Ráckevei Csepeli ről Szentendrére Szentendréről re Örs vezér teréről Gödöllőre, Cinkotán átszállással

Részletesebben

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Viszonylat Végállomás Elsı Utolsó indulás Mexikói út Vörösmarty tér 23:34 Déli pályaudvar 23:24 Örs vezér tere 23:19 Határ út 23:17 Újpest-Központ 23:16 Batthyány

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 01. (hétfő) 06.45-08.45 Budaörs, Árok utca 18.00-20.00

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok IV. 421-449. A vármegyei törvényhatóság területe járásokra oszlik. Egy-egy járás több községből áll. A vármegye egy-egy járás kis és nagyközségeinek közvetlen felügyeletét és ellenőrzését a főszolgabíró

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti tér 19 463 2014.08.08 BE47 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 781 2014.10.17

Részletesebben

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz 2013.09.21., 09:00 Budakeszi Kiemelt A-csoport torna PMLSZ 2013.09.21., 09:00 Bugyi U13-as alközponti torna Szőgyi Tamás 2013.09.21., 09:00 Dunakeszi Vasutas U13-as

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire, illetve települési önkormányzataira (a továbbiakban együtt: Budapesti

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Pest megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Pest egyei

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 15.

Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Gyermekvállalás a budapesti agglomerációban 1990 2009 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal GYERMEKVÁLLALÁS A BUDAPESTI BAN 1990 2009 Budapest,

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 06.45-09.15 Bp. II. Árpád F. útja 1 07.00-09.00 Bp. XIX. Zalaegerszeg utca 1 08.00-10.30 Bp. IV. ker. Fóti

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének

Részletesebben

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.) Budakeszi úti gépház és 1 Budapest II. 10927 medence 1021 Budapest, II. Budakeszi út 53/b. 2 Budapest II. 15146 Felsőjózsefhegyi medence 1025 Budapest, II. Józsefhegyi lépcső 13. 3 Budapest III. 14618/2

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR 2012 ősz IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS 2012.09.19, 13.00 Budaörs Kiemelt Tehetségek Foglalkozásai megyékben U14 Németh Antal 2012.09.21., 13.00 Nagymaros U-7-9-11-ES GYERMEKTORNÁK

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Fritz Zsuzsa Budapest Révay u. 16. 1065 311-9214 354-1082 info@balinthaz.hu www.balinthaz.hu

Fritz Zsuzsa Budapest Révay u. 16. 1065 311-9214 354-1082 info@balinthaz.hu www.balinthaz.hu INTÉZMÉNY VEZETİ VÁROS CIM IRSZ TEL TEL2 FAX E-mail Weblap Ady Endre Mővelıdési Dr. Oláh Zsigmond Budapest Tavasz u. 4. 1043 231-6000 231-6003 369-5351 ady@adymk.hu www.adymk.hu Albertfalvi Közösségi Csuhainé

Részletesebben

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/ IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 888-944 /-950/ Magyarországon az egyesületi jogot korábban törvényben nem szabályozták pontosan, hanem rendeleti

Részletesebben

Bp. XVII. Pesti út Bp. IX. Illatos u Bp. VIII. Vajda Péter utca Bp. XVII.

Bp. XVII. Pesti út Bp. IX. Illatos u Bp. VIII. Vajda Péter utca Bp. XVII. 2016. december hónapban tervezett sebességellenőrző, valamint a változtatható helyzetű KKEP eszközzel végrehajtható egyéb jogsértést dokumentáló tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 07.30-10.30 Bp. XXII.

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja Meghívottakkal

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

Megye Település Cím Intézmény Budapest Budapest Budapest, I. kerület Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények Budapest Budapest Budapest, I.

Megye Település Cím Intézmény Budapest Budapest Budapest, I. kerület Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények Budapest Budapest Budapest, I. Megye Település Cím Intézmény Budapest Budapest Budapest, I. kerület Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények Budapest Budapest Budapest, I. kerület Kapisztrán tér 2/4. Közkönyvtárak Budapest Budapest

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje

A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje A beküldő általános iskola neve 72158134093 Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola 72171009410 Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi ára Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 88/2006. (VI.15.) szekszárdi önkormányzati

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38.

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38. 2017. január Nap Időpont Helyszín 1 00.00-01.00 Bp. XVII. Péceli út 235. 1 00.30-03.30 Bp. XXII. Gádor utca 66. 1 03.00-04.00 Bp. XVII. Zrínyi utca 84. 1 07.00-10.00 Bp. XIX. Hunyadi utca 75. 1 07.30-10.30

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2010. /V.28./ sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról A képviselıtestület

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás)

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás) Levéltári jelzet: CP. II. 23. Összeírás száma: Ö. 155. Cím: Repartitio portionum. Tárgy: Különböző katonai egységek elhelyezésével kapcsolatos porciókivetési jegyzékek, 1699. Dátum: 1699. Eredeti őrzési

Részletesebben

2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység. Nap Időpont Helyszín

2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység. Nap Időpont Helyszín 1. oldal 2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 07.45-10.45 Bp. II. Máriaremetei út 1 08.00-11.00 Bp. XV. Vasutastelep utca 1 08.30-10.00 Bp. XII. Istenhegyi

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Elutasítottak jegyzéke (nem teljesítették a felvételi követelményeket)

Elutasítottak jegyzéke (nem teljesítették a felvételi követelményeket) Elutasítottak jegyzéke (nem teljesítették a felvételi követelményeket) Jelszó TASZ Általános iskola 71597910049 Budapest XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskola 71606840674 Budapest XIV. Kerületi Németh

Részletesebben

2016. szeptember BRFK. Nap Időpont Helyszín

2016. szeptember BRFK. Nap Időpont Helyszín 2016. szeptember BRFK 1. oldal Nap Időpont Helyszín 1 02.00-05.00 Bp. XVIII. Gyömrői út 1 07.00-08.30 Bp. IX. Soroksári út 1 07.00-08.30 Bp. X. Ker. Vaspálya u. 1 07.45-10.45 Bp. II. Máriaremetei út 1

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal

Pest Megyei Kormányhivatal 1. Aszódi járás Pest megyében az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területe 11 településre terjed ki. A megye lakosságának 3,1 %-a él ebben a járásban. Az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területéhez

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

2016. február 29. szóbeli felvételi beosztás

2016. február 29. szóbeli felvételi beosztás Tanulói azonosító időpont terem Általános iskola neve Általános iskola címe 71618839424 13 óra V. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium 1074 Budapest, Alsóerdősor utca 14-16. 71603788089

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.)

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.) 4. SZÁMÚ MELLÉKLET GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS ELLENŐRZÉSE Település: Pécel Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Ellenőrzés ideje/negyedév: I Ellenőrzést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Pest megye adattára Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Acsa 1 Szekeres Rezső 2683 Kossuth u. 97. 1 168 457 366 290 76 802 Bernecebaráti 1 Gyenes

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

A Hanwha Bank Magyarország Zrt által elfogadott települések (lakáscélú kölcsönök és szabad felhasználású jelzálog kölcsönök)

A Hanwha Bank Magyarország Zrt által elfogadott települések (lakáscélú kölcsönök és szabad felhasználású jelzálog kölcsönök) Bács-Kiskun Baja 40 Bács-Kiskun Izsák 40 Bács-Kiskun Kalocsa 40 Bács-Kiskun Kecskemét 50 Bács-Kiskun Kiskırös 40 Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 40 Bács-Kiskun Kiskunmajsa 40 Bács-Kiskun Kunszentmiklós 40

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Berendezések listája, telepítési helyszínek, ajánlati ár

Berendezések listája, telepítési helyszínek, ajánlati ár Ajánlati felhívás 2. sz. melléklet Berendezések listája, telepítési helyszínek, ajánlati ár Szódagyártó berendezések Sorszám Típus Mennyiség Telephelye Címe 1 Bp. Akácfa u.15. Pótdíjcsoport Fszt. Bejárat

Részletesebben