A SZENTPÉTERÚRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENTPÉTERÚRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 1 A SZENTPÉTERÚRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mely tartalmazza: a TÁMOP-3.1.4/08/ számú, Pedagógiai innováció Szentpéterúron a hátrányos helyzetű gyermekekért című projektben vállalt szakmai, tartalmi fejlesztéseket. A programot átdolgozta a tantestület közreműködésével: Kocsisné Tóth Edina szakmai vezető Szentpéterúr, július

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Helyzetelemzés... 4 NEVELÉSI PROGRAM I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE II.1. A tanulókból az értékeket vállaló, erkölcsi tartással bíró, kultúrált magatartású fiatalok váljanak / nevelés, értékközvetítés / II.2. A gyerekek szerezzenek tudást, ismereteket, fejlődjenek képességeik, ébredjen fel tudásvágyuk! / oktatás, képzés / II.3. Érvényesüljön az egyéni gondozás, a gyerek saját szintjéhez igazított fejlesztő munka! II.4. A tanulóknak fejlődjön identitás tudata, életkoruknak megfelelően alakuljon világképük, erősödjön szűkebb és tágabb hazájuk iránti azonosságtudatuk II.5. Az egészséges életmódra nevelés II.6. Speciális nevelési tevékenységek II.6.1. Az integrációs stratégia kialakítása - Szentpéterúr II.6.2. A tehetség, a képesség kibontakoztatása II.7. A kulcskompetenciák fejlesztése, kompetencia alapú oktatás bevezetése II.8. Az alapozó (5-6. évf.) és fejlesztő (7-8. évf.) szakaszban a nem szakrendszerű oktatás bevezetése, kulcskompetenciák fejlesztése III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI III.1. Énkép, önismeret III.2. Hon- és népismeret III.3. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra III.4. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés III.5. Gazdasági nevelés III.6. Környezettudatosságra nevelés III.7. A tanulás tanítása III.8. Testi és lelki egészség III.9. Felkészülés a felnőttlét szerepeire IV. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI IV.1. A TÁMOP / projekt keretében IV.1.1. Projektoktatás, 3 hetet meghaladó projekt IV.1.2. A témahét IV.1.3. Moduláris oktatás: IV.1.4. Erdei iskola program V. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA MÓDSZEREI-ELJÁRÁSAI Kooperatív tanulás Önálló tanulóvá nevelés Differenciálás Tanári és diákszerepek VI. A kompetencia alapú oktatás implementációja VII. A digitális pedagógia elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések VIII. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK VIII.1. A személyiség egy lehetséges, egyszerűbb meghatározása: VIII.2. Az értelem fejlesztése VIII.3. Egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés IX. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei integrációs feladat IX.1. Kulcskompetenciát fejlesztő programok, programelemek IX.2. Az integrációt elősegítő módszertani elemek a) Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tunulásszervezés X. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK X.1. Segítő életmódra nevelés, szociális fejlesztés: XI. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉG-FEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK... 61

3 3 XI.1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra XI.2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósulását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik XI.3. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek XI.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek XI.5. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység XI.6. A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek XI.7. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése XII. A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI XIII. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK, EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI XIV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE XV. ISKOLÁNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA XVI. ISKOLÁNK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA XVII. ISKOLÁNK FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁSI TERVE A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban Módszertani elemek XVIII. AZ ISKOLA OKTATÁSI KÍNÁLATA Általános képzések Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása Tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások Tömegsport, iskolai sportkör Tanulmányi kirándulások és erdei iskola, táborozások XIX. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE A tanítás munkarendje B) HELYI TANTERV I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI Bábjátékok II. AZ ISKOLAI BEÍRATKOZÁS ÉS A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI II.1. Beiratkozáshoz szükséges feltételek II.2. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése II.3. A magasabb évfolyamba lépés feltételei: II.4. Intézménybe lépés felsőbb évfolyamokon III. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI IV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI V. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK VI. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE Példák az alapelveket megvalósító lehetséges értékelési módszerekre VII. ETNIKAI OKTATÁS VIII. A NEMZETI, ETNIKAI KISEBBSÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETI ETNIKAI KISEBBSÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ TANANYAG IX. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSA X. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE C) A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB KÉRDÉSEK, INTÉZKEDÉSEK I. A PROGRAM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYOK II. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK D) A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

4 4 A Szentpéterúri Általános Iskola nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Színmagyarázat: Kék színnel jelöltük az IPR hez kapcsolódó tartalmakat Piros színnel jelöltük a TÁMOP es pályázat keretén belül megvalósított, kompetencia alapú oktatás implementációját biztosító tartalmi elemeket. ISKOLÁNKRÓL Helyzetelemzés Az iskola hivatalos neve, címe: Általános Iskola Szentpéterúr Szentpéterúr, Kossuth út 13. OM - azonosító: Tel: 92/ Fax: 92/ Az iskola fenntartója: Szentpéterúr Község Önkormányzata Szentpéterúr, Petőfi S. út 1. A vagyon feletti rendelkezés joga: Szentpéterúr Község Önkormányzata Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, élén intézményvezető áll, akit a fenntartó önkormányzat képviselő testülete nevez ki, pályázat útján 5 évre. Az intézmény gazdálkodási formája: Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A működés alapdokumentuma: Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény alaptevékenysége: évfolyamos alsó tagozatos általános iskola nevelés oktatás évfolyamos felső tagozatos általános iskolai nevelés - oktatás - Iskolás korú gyerekek napközi otthoni ellátása - Gyógypedagógiai ellátás. Enyhe értelmi fogyatékosok integrált nevelése - Kisebbségi oktatás, nemzetiségi és etnikai kisebbségi feladatok ellátása, felzárkóztatás. - IPR - Képesség kibontakoztató integrációs felkészítés - Sajátos Nevelési Igényű tanulók általános iskolai nevelése-oktatása - Intézményi étkeztetés Működési területe: Szentpéterúr

5 5 I.1. Szentpéterúr mint település Szentpéterúr kis település. Lakosságának száma alig haladja meg az 1000 főt. Zsák falu. Perifériális település. A lakosság elöregedett, kevés a fiatal és munkaképes ember. A cigány lakosság aránya több, mint 30%-os. Az értelmiségiek száma igen alacsony. Kevés az iskolás korú gyermek. A falu lakossága általában nem büszke településére, a régi szép idők emléke él még ugyan az idősebb generációban, de az aktív lakosság lélektanilag lemondott a falu jövőjéről. Ennek egyik oka a cigány lakosság magas és egyre növekvő aránya. A másik a nagypolitika kistelepülés ellenes, fiskális magatartása. I.2. Az iskolahasználók I.2.1. Az iskolahasználók /szülők/ Az iskolahasználók nagy része a szegényebb vagy a cigány rétegből tevődik össze, de van példa a másik végletre is. Mára már természetes jelenség minden évben, hogy a többségi magyar szülők nem a mi iskolánkat választják beíratáskor. Ennek egyik oka a cigány tanulók nagy száma. Másrészt sokan úgy gondolkodnak, hogy kis iskola alacsony színvonal, nagy iskola magasabb színvonal. Ehhez a folyamathoz hozzátartozik a fenntartó bizonyos szempontból kényszerű, elhanyagoló magatartása. Néhányan akik a szomszéd település nagyobb és szebb iskolájába járatják gyermeküket, ezzel akarják kifejezésre juttatni felsőbbrendűségüket a többiekkel szemben. Iskolánkban tehát főként a roma, ill. halmozottan hátrányos helyzetű családok járatják gyermekeiket. A szülők nagy részével nehéz érdemi kapcsolatot tartani, a szülői értekezletek, fogadó órák gyéren látogatottak. Nehéz őket bevonni az iskolai folyamatokba. A szülők közül sokan helytelen nevelési attitűdöket mutatnak. A gyermekek helye, szerepe a családban sokszor nem megfelelő. Több esetben is megállapítható, hogy a családi környezet részben ellentétesen szocializálja a gyerekeket. E negatív tendencia ellenére, többen kitartanak a helyi iskola mellett, és örülünk hogy nem az elutasító hozzáállás az általános. I.2.2. Iskolahasználók /gyerekek/ Az iskolánkba bekerülő gyerekek jelentős része iskolaérettlenül, retardáltan érkezik hozzánk. A 2008/2009 es tanévben tanulóink 100%-a hátrányos helyzetű, 90,7%-a halmozottan hátrányos helyzetű. Sajátos nevelési igényű gyermek 6 fő, melyből halmozottan hátrányos helyzetű a tanulók 100%-a. Gyermekvédelmi támogatásban részesül az összlétszám 100%-a. Veszélyeztetett tanuló 15 fő. A tanulók felénél nagyon alacsony a családban az egy főre jutó átlagjövedelem, és többen egyedülállóként nevelik gyermeküket. Ezért a diákok többsége csak az iskola szervezésében jut el színházba, vagy az ország különböző részeibe. Sok esetben figyelhető meg fejlődés ill. magatartászavar. Növendékeink egy része sokszor egyszerű élethelyzetben sem találja fel magát. A mai gyerekekre egyébként is jellemző motiválatlanság nálunk talán még inkább jelentkezik. A cigány gyerekek hamarabb érnek, korán szembesülnek az élet nehézségeivel a kilátástalansággal. Őket egy idő után már nehéz kisiskolás módszerekkel motiválni. Mai világunk még rendezett körülmények között élő gyermekekre is veszélyes. A szentpéterúri fiataloknak a kocsmán és a bálokon kívül nem sok szórakozási lehetőséget nyújt

6 6 a falu. Marad a televízió, amely mára már egyszerűen káros és degeneráló hatású nem csak a gyerekek, de a felnőttek számára is. A legtöbb diáknak már kicsi korban kialakult negatív irányultságai vannak. Sajnos, a televízió, a videó és más társadalmi hatások gátolják az iskolák, így a mi iskolánk nevelő munkáját is. Ebben a helyzetben még inkább szükség van a pedagógus értékvállaló és közvetítő személyiségére, amit a gyerekek igényelnek is. 2008/2009-es tanévtől foglalkozási tervet dolgozunk ki a hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztatására. Ebben célként fogalmaztuk meg az olyan fejlesztő tevékenység következetes megvalósítását, amely a képesség alapú elkülönítéssel szemben előnyben részesíti a heterogén összetételű csoportokban történő oktató-nevelő munkát. Szükségessé vált a differenciált oktatási-nevelési módszerek alkalmazása annak érdekében, hogy valamennyi tanulónk számára biztosíthassuk a fejlődés optimális lehetőségét. I.3. Az iskola épülete, tárgyi eszközei szeptember 1 től újra indult a felső tagozat, oly módon, hogy az 5-6. osztály itt marad, nem megy át más iskolába, majd fokozatosan fejlődik fel a 8. évfolyamig. A jelenlegi iskola 4 normál méretű és 1 kisebb tanteremmel rendelkezik. A tornaórákat az óvodával egybeépített tornaszobában tartjuk. Szükséges az iskolaépület bővítése, a megüresedő szolgálati lakás átalakításán túl is. A szabadidős tevékenységre tágas udvar szolgáltat helyet. Az iskolai étkeztetést ugyancsak külön épületben levő konyhán és a hozzátartozó ebédlőben valósítjuk meg. Az épületre évek óta ráférne egy külső tatarozás. A tető elöregedett, a legutóbbi toldozás-foltozás alkalmával nagyon sok helyen kellett javítani. Az ablakok, ajtók el vannak vetemedve, nem zárnak rendesen. Egész télen fűtjük az utcát, mert a bezárt ablakok mellett szökik a meleg. Az iskolában nincs szertár vagy raktár. Az eszközöket nem tudjuk megfelelően tárolni, kevés a helyünk. A tárgyi eszközök nagy része elhasználódott. Nincsenek megfelelő oktatástechnikai eszközeink. A felső tagozatos eszközöket egyelőre nem tudja a fenntartó biztosítani. Az iskola ügyviteli, irattári eszközei, bár folyamatosan fejlődnek, nem megfelelőek a mai követelményeknek. A konyhánk bizonyos berendezései, gépei elhasználódtak, elöregedtek. Nincs megfelelően zárható kapu, szükség lenne elektromosan zárható kapura, - bejárati ajtóra, riasztó berendezésre. I.4. Személyi feltételek I.4.1. Pedagógusok Iskolánkban 7 főállású pedagógus dolgozik. Ebből 5 osztálytanító és 2 napközis nevelő. A sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációját az 1997/1998-as tanévtől végezzük, 2009-ben elkezdtük a hátrányos helyzetű vagy roma tanulók integrációját segítő programunkat, ami nálunk a képesség kibontakoztató felkészítésben valósul meg. A felső tagozatban tanító nevelők a fenntartó utasítása értelmében óraadóként dolgoznak. Egyelőre nem lehet pontos státuszokról, létszámokról beszélni. Mindenki szakképzett. A mostani testület nem olyan régóta dolgozik együtt, de ígéretes csapatmunkára lehet számítani. Szinte mindenkinek van valami plusz képessége, tudása, amely gazdagítja az iskola tevékenységét a gyerekek képességfejlesztését. A színvonalas iskolai munka egyik biztosítéka a nevelők személyisége és emberi hozzáállása.

7 7 Iskolánk egyik problémája mégis a hosszútávon stabil tantestület kialakítása. Évek óta visszatérő probléma, hogy tanév végén mindig van, aki elmegy és helyette új nevelőt kell keresni. Ilyen kis létszámnál 1-2 fő távozása komoly változásnak és komoly problémának számít. A fluktuáció főbb okai: Ma már rengeteg jelentkező pedagógus van, mivel sok helyen leépítésről, iskola bezárásról van szó. Ennek ellenére mégis tanulságos lehet a korábbi fluktuáció okait továbbra is szem előtt tartani. 1. Szentpéterúr mint település, az iskola, mint munkahely, az itteni tanulók ellátása, mint hivatásvágy kielégítése nem elég vonzó az álláskereső pedagógusok számára. A hosszú távú elkötelezettséghez szentpéterúri, vagy a közeli letelepedésre volna szükség. A helyi önkormányzat nem tud szolgálati lakást biztosítani az érkező nevelőknek. Az iskola, mint munkahely állagában és felszereltségében nem tudja felvenni a versenyt a nagyobb települések anyagilag jobb helyzetben lévő iskoláival. A nyújtott szolgáltatások, kedvezmények és más ösztönző erők tekintetében sem. Másrészt arányában sokkal több feladat hárul 1 nevelőre, mint egy olyan tantestületben, ahol sokan vannak. /pl. ünnepélyek, rendezvények, versenyek, kirándulások szervezése, szakmai plusz feladatok elvégzése/ stb Az itteni tanulók ellátása pedig nagyobb szakmai felkészültséget, hozzáértést igényel. A tanulók nagyobb része gyengébb képességű, akikkel nem lehet látványos eredményeket csillogtatni. A nehezebb és több munkával elért eredményeket viszont, a tantestületen kívül kevés helyen ismerik el, éppen azért, mert a felületes szemlélő számára nem elég látványosak. 2. A fiatal női munkaerő előbb-utóbb feleség, majd anya lesz, így a stabilnak tekinthető női pedagógus is GYES-re vonul. Ez minden anyának alapvető joga, viszont az iskolában ez az említett gondokat is előidézheti. 3. A legtöbb jelentkező pedagógus stabil munkahelyet szeretne. A GYES-en lévők helyére viszont csak határozott idejű kinevezéssel tudunk valakit felvenni. Ez a tény már magában bizonytalanná és időlegessé teszi a nevelő munkáját. Sajnos arra is van példa, hogy főállású, határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező pedagógusok biztosítva érzik magukat, és hivatkozva a nehéz körülményekre nem igazán akarnak megfelelően sem dolgozni, sem együttműködni. Ahhoz azonban, hogy egy iskolában jelentős változást lehessen elérni a különböző szociokulturális környezetből érkező gyerekek együttnevelése és integrált oktatása terén, a pedagógusok meghatározó részének továbbképzésére van szükség. Olyan továbbképzésre, aminek keretén belül nevelőtestületünk tagjai megszerezhetik a korszerű oktatáshoz szükséges ismereteket, fejleszthetik a szükséges képességeiket, valamint átalakul a gyerekek különbözőségeihez kapcsolódó attitűdjük. Problémát okozhat, hogy a TÁMOP-os kompetencia alapú képzéseken, valamint a szakmai innovációkban a tantestület alacsony létszáma miatt a helyettesítő pedagógusok is részt vesznek. Amikor a főállású pedagógusok visszajönnek a GYES - ről, újra kell kezdeni szinte képzéseket és az innovációs munkát.

8 8 I.4.2. Technikai dolgozók 1 fő takarító 3 fő konyhai dolgozó 1 fő élelmezésvezető 1 fő iskolatitkár I.4.3. Ügyviteli dolgozók Jelenleg iskolánknak egy fél ügyviteli dolgozója van. Ha a Szentpéterúri iskola lépést akar tartani a jelenlegi közoktatási folyamatokkal és elvárásokkal, biztosítania kell hozzá az adminisztrációs és ügyviteli hátteret. Ezt a problémát elméletileg próbálta a fenntartó megoldani, úgy, hogy az élelmezésvezető félállásban iskolatitkár is. Jelentős túlterheléssel, de egyelőre még működik ez a megoldás. A felső tagozat visszaállításával viszont elengedhetetlenné válik legalább szeptember 1 től, hogy az iskolatitkár egész állásban legyen alkalmazva, és legyen egy legalább 6 órás, vagy akár teljes idejű élelmezésvezető is. I.5. Iskolánk jelenlegi gyenge és erős pontjai: Erős pontok: 1. áldozatkész, színvonalas nevelő-oktató munka 2. osztályok kis létszáma miatt családias baráti légkör, hatékonyabb munkavégzés 3. lassabb, de alaposabb tudás megszerzése 4. más iskolával szemben a mi iskolánk helyben van, a falu iskolája, a gyerek hovatartozásának helyes erősítése 5. tartalmas délutáni és szabadidős foglalkozások 6. gyermekközpontú nevelés 7. szép természeti környezet, zöld udvar 8. gyengébb tanulók sikeres felzárkóztatása 9. iskolaérettlen tanulók iskolai előkészítése 10. korai német nyelv és számítástechnikai oktatás 11. megfelelő tehetséggondozás 12. a kevésbé tehetséges gyerekek is részt vesznek a tehetséggondozásban 13. gyógypedagógiai ellátás, integrált nevelés 14. IPR Képességkibontakoztató felkészítés 15. beás nyelvoktatás (2011-től) 16. Kompetencia alapú oktatás implementációja 17. Sokrétű, kompetencia alapú képzettséggel rendelkező tantestület 18. Új tanulásszervezési eljárások 19. Projektoktatás, moduláris okt., témahét bevezetése %-ban IKT eszközökkel támogatott oktatás 21. Kompetencia alapú oktatást támogató eszközök, digitális tananyag, megléte, alkalmazása.

9 9 Gyenge pontok: - tanulók összetétele, cigány tanulók magas aránya - tanulók átlagosan gyengébb képessége - hosszútávon stabil tantestület hiánya - iskolánk, munkánk negatív megítélése - közeli nagyobb település körzeti iskolájának elszívó hatása - iskolaépület külső-belső kopottsága - az oktatást segítő eszközök, felszerelésének elavultsága - megfelelő számítástechnikai eszközök hiánya - iskolakönyvtár megoldatlan helyzete - közös rendezvényekre alkalmas hely hiánya - nincs megfelelő tornaterem - felső tagozatnak nincsenek megfelelő eszközök - sportudvar hiánya - szaktantermek hiánya I.5.1. Iskolánk jövőképe, küldetésnyilatkozat Szeretnénk olyan iskolává válni, amely településünkön megbecsült és minden helyi gyerek számára választott intézmény lenne. Szeretnénk minden szentpéterúri gyengébb képességű, de még normál iskolai keretek között oktatható gyereknek esélyt adni, lehetőséget teremteni az eredményes tanulásra, fejlődésre. Ugyanakkor minden tanulónak, aki valamely területen egy kicsit is kiemelkedik, biztosítani akarjuk a tehetséggondozást, a külön figyelmet. Olyan programmal akarunk dolgozni, amely biztosítja az iskolák közötti átjárhatóságot és nem csupán felkészít az életre, hanem keretet ad ahhoz, hogy tanulóink teljes életet élhessenek. Olyan iskolát szeretnénk, ami a legkorszerűbb pedagógiai módszerekkel és eszközökkel oldja meg a helyi oktatási-nevelési feladatokat, ahová a gyerekek szívesen jönnek, szorongások nélkül, élményt nyújt számukra a tanulás, kötelességeik mellett jogaik is érvényesülhetnek. Olyat, ahol az elvégzett munkának, az elért eredményeknek értéke van, erkölcsi és anyagi egyaránt. Az ötödik osztály elindításával szeretnénk jól működő 8 évfolyamos iskolává fejlődni. A jelenlegi iskolarendszer általános társadalmi megítélése meglehetősen negatív. Felmérések, tanulmányok adatai bizonyítják, hogy a gyerekek nagy részében, különösen a hátrányos helyzetű és a roma gyerekek esetében elülteti az iskolai sikertelenség csíráját, a tanuláshoz való negatív viszonyt, ami végigkíséri őket egész életükben. Iskolánkban a szociokulturális környezet által meghatározott adottságok, a gyerekek hozott kultúrája, valamint az iskola személyi és tárgyi feltételeinek ismeretében, a pedagógiai programunkban és az integrációs programunkban is megfogalmazott módon igyekszünk olyan pedagógiai légkört, tevékenységeket kialakítani, ami a hátrányos helyzetű, a roma származású, valamint a legkülönfélébb szociális és kulturális környezetből érkező gyerekek együttnevelését, készség- és képességfejlesztését, társadalmi beilleszkedését segíti. I.5.2. A gyermekről vallott nézeteink: A gyermek nem kis felnőtt, de teljes jogú ember. Vannak jogai, de kötelességei is. Ugyanolyan jogai vannak, mint a felnőtteknek, de nem egyenrangú azokkal. Érző, gondolkodó, cselekvő lény, akinek szüksége van a felnőttek gondoskodására, a pedagógus hozzáértő irányítására és szakszerű nevelő-oktató munkájára.

10 10 A gyermek az az ember, aki a felnövekvő társadalomban tovább viszi, újraértelmezi és továbbfejleszti a jelen társadalmak értékeit, mindazt, amit most az emberek szépnek, jónak, igaznak és értékesnek tartanak. A gyermek drága kincs, magában hordozza az ember, az emberiség fejlődésének lehetőségét. A gyermeknek joga és kötelessége, lehetőségeihez mérten megismerni saját nyelvét, kultúráját, az egyetemes és nemzeti értékeket. Megilleti a gondolkodás, a kételkedés és az egyéni érdeklődés joga. Alapvető emberi joga, hogy a képességeinek megfelelő oktatásban, nevelésben részesüljön. Tapasztalatból vállaljuk, hogy minden gyermekben eredendően megvan az érdeklődés, a kíváncsiság, a megismerés és a tudásvágy, ezért hisszük, hogy valamilyen szinten minden gyermek nevelhető, tanítható. Tehát nincs képezhetetlen, nevelhetetlen gyermek, csak rossz körülmények és rosszul megválasztott eszközök, módszerek. A gyerekek nem egyformák, nem ugyanonnan indulnak és nem is ugyanoda érkeznek, de mindegyiknek alapvető joga, hogy képességeinek és lehetőségeinek felső határáig eljusson. A tanár-diák viszonyban minden gyermeket megillet a demokratikus, baráti légkör, az a jog, hogy az őt tanító felnőtt ember magas szinten hordozza azokat az értékeket, azt a tudást, amiből ő meríthet és amit tőle valamilyen szinten megkövetelnek. I.5.3. A pedagógusról vallott nézeteink: magas szinten hordozza azokat az értékeket, képességeket, tudást, amire meg kell tanítanunk a gyerekeket. Olyan ember legyen, aki képes saját érdekeit, értékeit és elképzeléseit hitelesen képviselni, tehát érett, kiegyensúlyozott személyiség legyen, aki ugyanakkor tiszteletben tartja kollégái és más emberek érdekeit, értékeit és elképzeléseit. Legyen képes kompromisszumot kötni, együttműködni, közös érdekek alapján közös célokért munkálkodni. Rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, ami a kompetencia alapú oktatás implementációjához szükségesek, ismerje az új tanulásszervezési eljárásokat, kooperatív és projekt módszereket. Jártas legyen az info- kommunikációs technológiák alkalmazásában, ismerje és alkalmazza az IPR - rendszert. A szakmai tudáson túl fejlett és fejlődőképes tanítói képességekkel rendelkezzen. Tudja értékeit, tudását, képességeit a gyerekeknek és másoknak átadni, és ebben folyamatosan fejlődni. Fejlett empátiával rendelkezzen, ismerje a gyermek embert. Feltétlenül tudjon felelősségteljesen irányítani, vezetni, ugyanakkor tudja elfogadni a vezetést és az irányítást, saját személyére nézve is. Képes legyen tanulni, fejlődni. Folyamatosan képezze, művelje magát. Ne tanítói szerepet játsszon, hanem eredetileg is tanítói személyiség legyen, akit a gyerekek adekvát módon követnek, aki követendő példa tanítványai előtt. Tudjon játszani, örülni, társa lenni a gyereknek. Legyen következetes, munkája felelősségteljes, lénye szeretetet, békességet árasszon. Helyzetelemzése, értékítélete, önkritikája realitást tükrözzön. Ne legyen személyválogató, elkötelezettséget érezzen minden tanítványával szemben. Például, ha Szentpéterúron a pedagógus nem tudja elfogadni, szeretni, tanítani a cigány gyerekeket, akkor hivatásával, az iskola funkciójával, önmaga feladatvállalásával kerül ellentmondásba. Legyen optimista, derűlátó, bíztató, reménykeltő, ha kell, határozott, tekintélyt parancsoló, ellentmondást nem tűrő.

11 11 A legtöbb dologra tudjon határozott igent vagy nemet mondani, de azt másokkal alkotó módon megértetni, elfogadtatni. A jó tanító is holtig tanul! I.5.4. Mit kérünk a szülőktől? Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célok, alapelvek elfogadását. Merjék ránk bízni gyermekük iskolai nevelését, oktatását. Fogadják el a pedagógust, mint szakembert, aki ugyanúgy, mint az orvos, a mérnök, a kőműves, az ügyvéd, a földműves a saját szakterületén, ő is ért ahhoz, amit csinál, ami a feladata, a gyerekek iskolai nevelése, oktatása. Ennek ellenére tudjuk és helyeseljük, hogy a gyerek első számú nevelői, tanítói maguk a szülők. Tekintsék az iskolát és nevelőit partnernek saját gyermekük nevelésében. Tartsanak folyamatos kapcsolatot gyermekük nevelőivel. Az iskola pedagógiai programjában és házirendjében foglaltakat, ha lehet, hangolják össze a családi neveléssel. Kísérjék figyelemmel a gyerek iskolai magatartását, tanulmányi fejlődését, azt otthon segítsék elő. Vegyenek aktívan részt a szülői értekezleteken, a 3 havi értékelő megbeszéléseken, nyílt napokon és az iskola más rendezvényein. I.5.5. Az iskola funkciói: 1. Nevelés, értékközvetítés 2. Oktatás, képességfejlesztés 3. Családi funkció: Sajnos iskolánk rákényszerül arra, hogy egyre több családi funkciót vállaljon át, mint például az alapvető szociális, higiénés, közösségi, kommunikációs szintek kialakítása egyes tanulók tekintetében. Szocializáció. 4. Művelődés-játék: a boldog kiegyensúlyozott gyermekkor megvalósulásához szeretnénk hozzáadni valamit. 5. Szabadidő és sporttevékenység biztosítása. I.5.6. Társadalom szemléletünk, emberképünk saját településünkre is vonatkoztatva /közoktatási koncepció gyanánt/ Társadalmunk a demokratikus köztársasági formát igyekszik megvalósítani. Most már az Európa Unióhoz tartozunk. NATO-tagok vagyunk, az európai kultúra és civilizáció szerves része. Viszont társadalmi változásokra, fejlődésre van még szükségünk. Ennek a fejlődésnek egyik fontos alapköve közoktatásunk folyamatos reformja, a tudás alapú információs társadalom kiépítése. Felvetődik a kérdés: milyen embert neveljünk? A jelen társadalmi változások, a demokratikus magatartásformák és a jogállamiság jegyeinek társadalmi szintű kifejlődését ösztönzik. Újfajta kereskedelmi, környezetvédelmi, politikai, gazdasági formákat kell megtanulnunk. Új szemléletmódot, új ismereteket kell elsajátítanunk. A nagy társadalmi változásoknak el kell jutni az egyes emberhez, sajátjának kell éreznie a kialakuló új helyzeteket, otthon kell éreznie magát a változások közepette is. Egy olyan kis faluban, mint Szentpéterúr, fontos, hogy megmaradjanak a meglévő értékeink, szokásaink, de fontos, hogy igazodjunk az új dolgokhoz is. Egy kistelepülésen talán az iskola

12 12 hivatott leginkább arra, hogy képviselje az értékeket, az ismereteket, tudatosan neveljen és oktasson. Kell, hogy megőrizzük és fejlesszük a falusi élet jellemzőit és elemeit. Fontos, hogy egészséges énképe legyen a településnek. Értéket és elismerést kell biztosítani a falusi, vidéki életnek. Ugyanakkor olyan ismereteket és tudást kell közvetítenünk, amely nem maradhat el sem a városi, de még az európai képzés és oktatás mögött sem. Biztosítanunk kell az átjárhatóságot. Településünkön sok cigány nemzetiségű ember él, a lakosság kb %-a. Ez jellemző, meghatározó sajátosságokat jelent számunkra. A két nemzetiség között komoly szociális, kulturális, mentális, anyagi és egyéb szakadékok húzódnak. Ez sokszor a felszínen is feszültséget okoz, de a felszín alatt folyamatosan. Jelen van az előítélet a rasszizmus és a negatív diszkrimináció is. Az európai gondolkodás, az emberi jogok, különösen a gyermekekről szóló alapelvek, a haladó nemzetiségi-kisebbségi jogokról szóló európai irányelvek, a jogállamiság, stb., a következőket feltételezik és igénylik: A cigányságnak, saját kultúrájuk és értékeik megőrzése mellett akarniuk és tudniuk kell beilleszkedni, elfogadni a többségi társadalom törekvéseit, elvárásait és törvényeit. Alkalmazkodniuk kell a helyi közösség életéhez és normáihoz. Senki sem élhet úgy, hogy a másik embert figyelmen kívül hagyja, hogy nincs tekintettel másokra. A magyarságnak föl kell ismernie, hogy nincs más civilizált megoldás, mint megtanulni együtt élni a cigánysággal. Meg kell érteniük, hogy ha nem segítünk a cigányságon, magunkat is visszavetjük a fejlődésben. A többségi társadalomnak kell, hogy legyenek eszközeik a kisebbség felemelkedésének elősegítésére. Nem engedhetjük, hogy a társadalmi feszültségek növekedjenek, nem nézhetjük tétlenül, hogyan nő a szakadék a két nemzetiség között. A sebet ha nem kötik be, nem kezelik, elmérgesedik. Mindkét oldalról komoly felelősségteljes hozzáállásra van szükség. Az iskola mint ahogy a felelős hivatalok sem nem kerülheti meg ezt a kérdést, mivel a megoldás egyik fő színtere. A nevelés és oktatás, a helyes szemléletmód gyermekkori kialakítása segíthet mindkét nemzetiségnek a közös, helyes út megtalálásában.

13 13 NEVELÉSI PROGRAM - iskolánk nevelőtestületének hitvallása - Aki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít. (Kölcsey) Kölcsey szavait nehéz a szentpéterúri iskolában átérezni, megélni, de valljuk hogy ezen nehéz harcmezőn, ha valóban szívével lát az ember, mégiscsak ez azaz irány, amelyet intézményünk követni kíván. A részletekben rejlik az egész, a teljesség, mely felé az utat megfontoltan, jól előkészítve kívánjuk megtenni. Az óvodából bekerülő gyermek csodálkozó szemmel tekint a számára idegen környezetre. Fontos, hogy fedezze fel a körülötte és érte dolgozó felnőttekben a társat, a segítőt, a példát. Az érzelmeken át jutunk közel a másik emberhez. Azt valljuk, hogy minden gyermekhez vezet egy út, amelyen közelebb kerülünk a személyiségéhez. Az őszinte vélemény, a tiszteletteljes, de nyílt légkör minden közösség építésének fontos feltétele. Minden gyermek egyéniség, s a legnehezebb feladat a másik, a másság tisztelete. Leadni saját önös érdekeit s meghallgatni, elfogadni a másik véleményét. Tisztelni a másik embert, a társat, a felnőttet, a fiatalt és az időset egyaránt. Elfogadni a társ véleményét, nézeteit a világról; tiszteletben tartani a körülöttük zajló élet erkölcsi normáit, vallási értékeit. Ma csak a sokoldalú, az új befogadására fogékony ember képes arra, hogy megállja helyét a világban. Célunk, hogy gyermekeink életében, céljaiban a pozitív gondolkozásmód, jövőkép alakuljon ki, mely csak a test és a lélek harmonikus együttlétével lehetséges. Délelőtti munkánkban és délutáni tevékenységeinkben is vezető szerepe van a helyes önértékelés kialakításának. Fontos feladatunknak tartjuk a tudás értékének méltó helyre emelését. Legyen érték mindaz, amit munkával, szorgalommal, kitartással a gyermek megszerez. Tevékenységünk célja, hogy fejlesszük gondolkodásukat, hogy minél kreatívabbak legyenek. Kommunikációs és manuális képességük, illetve mozgáskoordinációjuk révén legyenek minél magabiztosabbak.

14 14 Ezt a megszerzett tudást igyekezzenek úgy kamatoztatni, hogy elégedett, becsületes emberként haladjanak az újabb feladatok, kihívások elé. Mindezeket jó légkörben, a tanulót ért kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük együttműködve kívánjuk megvalósítani. Összegzésül idézzük Descartes szavait: Nem elég, hogy valakinek jó esze legyen, a fő dolog az, hogy azt jól alkalmazza. A legnagyobb lelkek éppúgy képesek a legnagyobb vétkekre, mint a legnagyobb erényekre; s akik csak lassan haladnak, de mindig az egyenes úton maradnak, sokkal tovább érhetnek, mint azok, akik szaladnak, de eltávolodnak az egyenes úttól. I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK A Szentpéterúri Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnénk alkalmazni. Komplexitás elve a biológiai, a fiziológiai, a pszichológiai és a társadalmi törvényszerűségek folyamatos figyelembe vétele és összehangolása a nevelés-oktatás során. Egyenrangúság elve a nevelés-oktatás két alapvető tényezője, a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában. A tanuló a nevelés-oktatásnak nem tárgya, hanem alanya. A pedagógus vezető szerepe az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető szerepe van a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük fejlődésének támogatásában. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve a tanuló fejlődésének a maga fejlettségi szintjéhez történő igazítása. A különböző közösségekhez tartozás elve a tanulók mindig szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelésoktatás az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembevételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak terepet a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. A tapasztalatszerzés elve lehetőség teremtése a nevelés-oktatás folyamatában a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. 1 gramm tapasztalat többet ér 1 tonna elméletnél Tevékenységalapú megközelítés elve - A 6 14 év közötti korosztály életkori sajátosságából adódóan aktív és tevékeny. Aktivitásuk forrása a mozgásigény, a kíváncsiság, a játék és a kreativitás. Az aktivitás fenntartásához szükséges, hogy a tanulók érdekes, saját élethelyzetükhöz köthető és értelmezhető tevékenységbe ágyazva találkozzanak az új ismeretekkel, és változatos konkrét, gyakorlati tevékenységek során szerezzenek tapasztalatot. A tevékenységek önmagukban kell, hogy aktív közreműködésre késztessék a tanulókat.

15 15 A külső hatások elve mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre történő támaszkodás, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek be. A bizalom elve bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. A következetesség elve igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. A nevelés ellentmondásosságának elve a nevelés ellentmondásos folyamat, amelyben egyszerre vannak jelen pozitív és negatív tapasztalatok, igények, hajlamok, képességek és lehetőségek; a szabadság és a kényszer mozzanata; a közösség és az egyén érdekeinek ellentmondása. (Petrikás, 1997, ) A motiváció elve a tanulók érdeklődésének felkeltése. A koncentráció elve adott tantárgy, műveltségi terület tanítása során alkalmazkodás és építés a korábban, illetve más tantárgyból elsajátított tudásra. A szemléletesség elve a befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazása. Az aktivizálás elve a tanulói aktivitás kiváltása. A visszajelzés elve folyamatos visszajelzés a tanulói teljesítményekről, ezek változásáról, javításuk akadályairól. Adaptivitás Differenciálás elve Az adaptív tanulásszervezés a tanulók közötti különbségeket elfogadja, és a három alapvető szükségletre összpontosít. Arra, hogy minden gyerek: tartozzék valahová, legyen fontos, számítsanak rá (kapcsolat); legyen képes megtenni valamit, hihessen magában (kompetencia); legyen önálló, tudja szabályozni cselekedeteit (autonómia). Ez a három alapszükséglet: a kapcsolat, a kompetencia és az autonómia jelenti az adaptív oktatáshoz szükséges pedagógiai környezet alapvető alkotóelemeit. Az adaptív tanulásszervezés kulcsfigurája a tanító vagy tanár, akinek mindennapi pedagógiai tevékenysége során úgy kell megszerveznie az osztály munkáját, olyan utasításokat kell adnia és oly módon, hogy az figyelembe vegye a tanulók három alapszükségletét. Az adaptív tanulásszervezés tehát a pedagógiai differenciálás olyan eszköze, amely a tanulói különbségek figyelembevételével az emberek legalapvetőbb pszichológiai szükségleteire épít.

16 16 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSÁNAK ÉRTÉKE- LÉSI RENDSZERE Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. II.1. A tanulókból az értékeket vállaló, erkölcsi tartással bíró, kultúrált magatartású fiatalok váljanak / nevelés, értékközvetítés / a) Ismerjék meg a legfőbb emberi értékeket, alakuljon ki bennük azoknak tisztelete, sajátítsák el életkoruknak megfelelő szinten a kultúrált magatartás alapformáit. A cél megvalósulásának fő területei: a mindennapos iskolai élet egésze: folyamatosan adódó élethelyzetek tudatos, tervszerű kiaknázása. Főként csoportok, közösségek élete, napközis foglalkozások, szünetek, szabadidős foglalkozások, szakkörök. A nevelő példamutató magatartása és értékítélete meghatározó. A cél megvalósulása: iskolánkba érkező tanulókról felmérő lapot készítünk, amely rögzíti a gyerek főbb irányultságait, magatartási jellemzőit, szociális szintjét, A fent említett cél akkor sikeres, ha egyénre szabottan is megfigyelhető a pozitív változás, ha a magatartás és szorgalomjegyek átlaga nem romlik, esetleg javulás tapasztalható. A tanulók hozzáállása, viselkedése kellemes, jó hangulatot teremt osztály és iskola szinten is. A felmérőlapokat az osztályfőnökök folyamatosan /havonta/ vezetik. A célok elérését az osztályközösség, osztályfőnökök, egész tantestület értékeli. Osztályközösség: hetente Osztályfőnökök: folyamatosan /havonta/ Tantestület: félévente, osztályozó értekezletek alkalmával, ill. esetenként. b) Sajátítsák el a demokratikus magatartás-formákat, tudják, merjék saját érdekeiket képviselni és tartsák tiszteletben mások érdekeit, véleményét. A cél megvalósításának színtere a csoport ill. osztályközösségek. A felmerülő problémák, konfliktusok, értékelések közös elemzésén, megoldásán keresztül érjük el a célt. A cél megvalósulása akkor sikeres, ha a tanulók a körülöttük zajló társadalmi, közösségi folyamatokról életkoruknak megfelelően képesek véleményt alkotni. A közösen megfogalmazott és elfogadott szabályokat a gyerekek betartják, ill. a szükséges változtatásokat kezdeményezik. Továbbá a tanulók figyelnek egymásra, részt vesznek a diákönkormányzat munkájában. A célok elérését folyamatos értékelését, valamennyi pedagógus, főként az osztályfőnökök, a diákönkormányzatot vezető pedagógus közreműködésével végzik. Eredménye a jól működő házirend és a csoportok jó működése.

17 17 II.2. A gyerekek szerezzenek tudást, ismereteket, fejlődjenek képességeik, ébredjen fel tudásvágyuk! / oktatás, képzés / a) A tanulók korosztályuknak megfelelően sajátítsák el a humán és reál ismeretanyagot, alakuljanak ki az elvárható készségeik, képességeik. A megszerzett ismereteket tudják eszközként alkalmazni a továbbhaladásban. Alapszinten ismerkedjenek meg valamely idegen nyelv, ill. a számítástechnika alapjaival. A cél megvalósításának fő területe: a tanítási óra, a tantárgyak ismeretanyagának feldolgozása. A cél akkor tekinthető teljesültnek, ha a tanulók legalább minimum szinten képesek visszaadni az előzőleg megismert tananyagot. Rendelkeznek a továbbhaladáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel. Az értékelés eszköze: folyamatos tanítói értékelés, kikérdezések, számonkérések, feleletek, felmérések, dolgozatok. Az értékelést az osztálytanító, a szaktanár, illetve a munkaközösség végzi. Az iskolavezetés rendszeresen, folyamatosan ellenőrzi a csoportok munkáját, félévente összegző értékelést végez. b) A gyerekek legyenek képesek az önálló ismeretszerzésre, tanulásra! Jellemezze őket érdeklődés, egyéni látásmód, az önkifejezés igénye! A cél megvalósításának fő területei: tanítási órák, napközis foglalkozások, iskolakönyvtár. /Fontos: reális követelmények, motiváció, segítségnyújtás / Itt kiemelkedő szerepe van az iskola és a család együttműködésének! A cél megvalósultnak tekinthető: - ha a tanulók felkészülten érkeznek az iskolába, a követelményeknek legalább minimumszinten megfelelnek. Eredményesen használják eszközként az olvasást, írást, számolást. Olvasóvá válnak, használják a könyvtárat, szorgalmi és gyűjtőmunkát vállalnak. c) A tanulók a 4. osztály sikeres elvégzése után zökkenőmenetesen tudják folytatni tanulmányaikat a felsőbb osztályokban. A cél megvalósult, ha a gyerekek eredményei az 5. Osztályban csak kis mértékben mutatnak visszaesést. Az értékelést az iskolavezetés és a munkaközösség végzi az iskolánkba érkező információk alapján. II.3. Érvényesüljön az egyéni gondozás, a gyerek saját szintjéhez igazított fejlesztő munka! a) A tanulási hátrányok csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása. Az iskolába érkező, iskolaérettlen tanulók zárkózzanak fel az iskolaérettség szintjéhez! A cél megvalósulásának területe: Előkészítő osztály A cél sikerkritériuma, hogy az iskola előkészítőben részt vett tanulók sikeresen szerepeljenek az iskolaérettségi vizsgálaton.

18 18 Az értékelést az osztályfőnök folyamatosan végzi, a gyerekről havonta pedagógiai naplót vezet. Az iskolavezetés az óralátogatásokon túl félévente végez ellenőrző értékelést. Az iskolaérettségi vizsgálatokat a tanév utolsó hónapjában folyamatosan kell végezni. A felmérés eredményeit 3 tagú bizottság értékeli: a felkészítő osztályfőnök, a leendő elsős nevelő vagy munkaközösség vezető és az igazgató. b) Tanulásban visszamaradt, magatartás ill. tanulászavaros gyerekek felzárkóztatása. A megvalósulás területe: tanórai differenciálás, korrepetálási órák, napközis foglalkozás időkeretében megvalósuló egyéni korrekció. A cél akkor sikeres, ha a felzárkóztatásban résztvevő gyerekek stabilizációt ill. javulást mutatnak. Teljesítik a tantárgyi követelmények minimumát. Az ellenőrzést-értékelést az osztályfőnökök ill. az egyéni korrekciót végző napközis nevelők folyamatosan végzik előre tervezett program alapján. A végzett munkáról félévenként beszámolót készítenek, amelyet a munkaközösség közösen elemez, értékel. c) A jobb képességű tanulók tehetséggondozása Megvalósítási terület: tanórai differenciálás, tehetséggondozó szakkörök, egyéni számítógépes képességfejlesztés, ismeretbővítés. A cél megvalósult, ha a fejlesztésben résztvevő tanulók külső versenyeken vesznek részt, sikeresen szerepelnek, tantárgyi követelményeken túlmenő ismereteket szereznek, a szerzett képességeket be tudják mutatni, illetve azokat gyakorlatban alkalmazzák. Az értékelést a szakkörvezetők és az osztályfőnökök végzik a munkatervek alapján. A végzett munkáról félévente beszámolót készítenek, melyet a tantestület véleményez. II.4. A tanulóknak fejlődjön identitás tudata, életkoruknak megfelelően alakuljon világképük, erősödjön szűkebb és tágabb hazájuk iránti azonosságtudatuk. a) Az együtt élő nemzetiségek ismerjék meg egymás kultúráját, egymás történelmét, fogadják el egymást. A cél megvalósulásának területe: humán tantárgyakba integrált népismeret és kultúra közvetítése, interkultúrális oktatás, emberi kapcsolatok, pedagógusok tudatos nevelő hatása, esetleg szakköri munka. Jelentős szerepe van az iskola és a család, valamint az önkormányzat közötti együttműködésnek. A cél megvalósultnak tekinthető, ha a cigány és magyar tanulók szemmel láthatóan elfogadják egymást. Csak szélsőséges esetben merül fel a különbözőség ténye. Életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerik a tanulók a cigányság történetét, főbb szokásait, kulturális értékeit. Az értékelést az osztályfőnökök azon túl az egész nevelőtestület folyamatosan végzi. b) Magyar kulturális örökség megőrzése, ápolása, magyarságtudat, nemzeti identitástudat erősítése. A megvalósulás területe: tantárgyakba integrált tananyag feldolgozása, értékes népszokások, hagyományok ápolása, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések, műsorok szervezése.

19 19 A cél megvalósult, ha tanulóink korosztályuknak megfelelő szinten ismerik a magyar irodalom, történelem és művészet főbb alakjait, műveit, eseményeit. Az idevonatkozó tantervi követelményeket teljesítették. Ismerik és művelik a főbb népszokásokat /farsang, húsvét, betlehemezés /, valamint ha színvonalas élményeket nyújtó ünnepi műsorokat tud szervezni az iskola a tanulók kreatív közreműködésével. Az értékelést-elemzést a felkészítő nevelőkön és szülőkön túl a nevelőtestület egésze végzi folyamatosan a munkaterv alapján. c) Tanulóink ismerjék meg lakóhelyüket és környékét, védjék, szeressék. A megvalósulás területe: tantárgyak idevonatkozó ismeretanyaga, tanításon kívüli szervezett szabadidős tevékenységek: természetjárás, túrák, kerékpártúrák, tanulmányi séták. A cél megvalósult, ha a gyerekek büszkék lakóhelyükre, sokan és szívesen vesznek részt a kirándulásokon. Óvják és védik a környezet tisztaságát, épségét. Az eredményeket az egész iskolaközösség, a szülők elemzik és értékelik a gyerekek ilyen irányú magatartása és hozzáállása alapján. II.5. Az egészséges életmódra nevelés a) Higiénés szokások kialakítása, fejlesztése. Megvalósítás területe: ide vonatkozó tananyag feldolgozása, házirend betartása, mindennapos iskolai élethelyzetek kihasználása. A cél sikeres, ha a tanulók rendszeresen tisztálkodnak, öltözetük, küllemük rendezett és erre igényük is kifejlődik. Az udvari játék után és az étkezések előtt maguktól kezet mosnak. Használják a szalvétát, a zsebkendőt. Rendszeresen mosnak fogat. Felszerelésük tiszta, rendezett. Vigyáznak környezetük tisztaságára, rendjére. Az értékelést az osztályfőnökök, napközis nevelők folyamatosan végzik. Folyamatosan motiválják és értékelik a munkát. A csoportok heti és havi értékelésének részét képezi. b) Rendszeresség, helyes táplálkozás, helyes napirend kialakítása. A megvalósulás területe: házirend, osztályrend kialakítása, betartása rendszeres szokások, mindennapi működés formái, étkezési lehetőség biztosítása, környezetismeret tárgy idevonatkozó tananyagának feldolgozása. Következetes rendtartás. A cél eredményes, ha a tanulók zökkenőmentesen betartják a házirendet, szívesen fogyasztják a szakszerűen összeállított étrend alapján szolgáltatott iskolai ételeket. Az értékelés, ellenőrzés hasonlóan történik, mint az előző célnál. c) Szabadidő és sportlehetőség egészséges kihasználása. A megvalósítás területe: testnevelés órák, napközis foglalkozások, szabad játékidő, kirándulások, nyári tábor, hobby kialakulása. A cél sikeres, ha a tanulók a mértéktelen videó és tévézés helyett szívesen játszanak. Játékkultúrájuk fejlett és sokrétű. Szívesen mozognak, sportolnak, igénylik a felnőttek és a gyerekek társaságát. Az értékelést és ellenőrzést a szülőknek, pedagógusoknak közösen kellene folyamatosan végezni. A tantestület az iskola lehetőségeihez mérten igyekszik minden lehetőséget megragadni a fenti cél eléréséhez.

20 20 II.6. Speciális nevelési tevékenységek II.6.1. Az integrációs stratégia kialakítása - Szentpéterúr Iskolánkban a hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja az 50% -ot, ezért a képességkibontakoztató felkészítést végezzük. Így a velük való bánásmód, az együttnevelés folyamatát, az integráció hatékonyságát növelheti az integrációs pedagógiai rendszer bevezetése. Az integrációs háttér kialakítására a 2009/2010-es tanévtől van lehetőségünk: a kooperatív munkához szükséges eszközök beszerzése, s a továbbképzések mind-mind szükségesek ahhoz, hogy a helyi, hátrányos helyzetű gyermekeket is helyzetbe hozzuk. Hátrányos helyzetű tanulók pontos kimutatása I. sz. mellékletben. Az esetenkénti változást naprakészen vezetjük. A kimutatás mellett a törvényi előírásoknak megfelelően a szülő írásos nyilatkozatát is iktattuk. Intézményünk személyi feltételei biztosítottak az integrációs nevelés eredményes megvalósítására. A pedagógusok mellett tantestületünkben egy gyógypedagógus szakos pedagógus is segíti az oktató-nevelő munkát. A pedagógusok rendszeresen vesznek részt szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon az éves továbbképzési tervnek megfelelően. A hatékony együtt-nevelés céljai - A különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadása, és együttnevelése. - Multikulturális tartalmak beépítése a helyi tantervbe. - A szülőkkel, partnerekkel való kapcsolattartás lehetőségeinek, módjainak fejlesztése - A tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer továbbfejlesztése. - Az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek továbbnövelése, javítása. - A tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők számának o szinten tartása. - Az érettségit adó intézményekben továbbtanulók számának növelése. - Az országos kompetenciamérések eredményének javítása. II.6.2. A tehetség, a képesség kibontakoztatása Az egyéni képességekre épülő nevelési- oktatási folyamatunkat úgy szervezzük, hogy mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tevékenységek során alkalmunk legyen az egyéni tehetség kibontakoztatására. A tanórai differenciált képzéssel, a szakkörök, sportkörök szervezésével egyéb képességek fejlesztésére is mód nyílik. A tanulmányi versenyekre való felkészítés (OM, Ped. Intézet, a térségi intézmények által meghirdetett versenyek, pályázatok), a művészeti képzés szervezése (színjátszás, néptánc, kézműves foglalkozások), az iskolai szabadidős programok, a kulturális tevékenységek mind-mind a tehetség felismerését, a fejlesztését szolgálják.

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben