Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere Az intézményi azonosítók Az intézmény gazdálkodásának rendje A szervezeti működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása Az SZMSZ általános hatálya Személyi hatály Területi hatály Időbeli hatály Az SZMSZ és az intézmény más belső szabályzatainak összefüggései, kapcsolata Az intézmény alapdokumentumai II. Fejezet Az intézmény szervezeti rendszere Szervezeti felépítés Az intézmény vezetője Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az intézmény vezetősége, hivatalos képviselet Igazgatótanács Pedagógiai munka ellenőrzése Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Iratkezelési, adatkezelési szabályzat Bélyegzők használata Elektronikus és elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az intézmény irányítása, az intézmény munkarendje Igazgató Az intézményegység vezetője Intézményegység-vezetőhelyettes Helyettesítés rendje A vezetők kapcsolattartási rendje A kiadmányozás szabályai A képviselet szabályai A képviseleti jog A pedagógusok munkavégzésének alapelvei, feladatai A pedagógus munkarendje A kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött részébe beszámítható feladatok A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részébe beszámítható feladatok (*) A tanulmányok alatti vizsgák rendje Osztályozó vizsga Javítóvizsga Különbözeti vizsga Intézményi védő, óvó előírások

3 14.1.A tanulóbalesetek megelőzése A tanuló(gyermek)balesetek esetén ellátandó feladatok A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok A felnőtt balesetek A dolgozók rendszeres egészségügyi ellenőrzése Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói hiányzás, késés igazolása, igazolatlan órák következménye A tanulók számára biztosított kedvezmények, versenyek A szociális támogatás és ösztöndíj megállapításának és elosztásának rendje Tanuló által elkészített dolgokért járó díjazás Fegyelmi eljárás részletes szabályai Fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás, esetmegbeszélés Intézményi döntéssel kapcsolatos jogorvoslás A létesítmények és helyiségek használati rendje Az épületek egészére vonatkozó rendszabályok Az intézmény létesítményeinek rendje Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei Szakmai munkaközösségek hatáskör, feladat leosztása, átruházása A munkaközösségek tevékenysége A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek kapcsolata Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség fogalma A munkavállalói közösség Szülői munkaközösség Iskolaszék Diákönkormányzat Osztályközösségek Az osztályfőnök feladatai és hatásköre A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái Az igazgatóság és a szülők Külső kapcsolatok Az iskolai könyvtár működési rendje A diákigazolványok kezelése A dohányzással kapcsolatos előírások Munkaköri leírások III. fejezet: SPECIFIKÁCIÓK Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Az intézményegység főbb mutatói, jellemzői, feladatai Nyitva tartás, az iskolában tartózkodás rendje Benntartózkodás A tanítási órák, tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások Tanítási idő Tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az intézmény létesítményeinek, és helyiségek használata

4 1.7. A dohányzással kapcsolatos előírások Mindennapos testnevelés szervezése Egészségügyi ellátás Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A felnőttoktatás formái Reményhír Intézmény Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma Az intézményegység főbb mutatói, jellemzői, feladatai Nyitva tartás A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) A létesítmények és helyiségek használati rendje A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Kollégiumi vezető Az intézményegység közösségei A tanulók közösségei A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A vezetők a szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája, rendje A nevelési/pedagógiai programról való tájékoztatás kérés szabályai Tanulói jogviszony A tanulók felvételének rendje: A tanulói jogviszony megszüntetésének szabályai: A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje Előképzettségek figyelembevétele: A tankönyvellátás rendje Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az ünnepélyek, megemlékezések rendje A hagyományápolással kapcsolatos feladatok Fegyelmezés A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok Az egyes vagyoni jogok másra történő átruházásakor a tanulót megillető díjazása Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája Az intézményegység főbb mutatói, jellemzői, feladatai Az intézményegység feladatai, alapdokumentumai és jogosultságai Alap- és egyéb feladatok Az intézményegység alapdokumentumai Az intézmény jogosultságai Az intézményegység vezetője Az intézményegység-vezető helyettes Az intézmény munkarendje A vezetők intézményben való tartózkodás Az óvodában dolgozók munkarendje Az óvodapedagógusok munkarendje Az alkalmazottak munkarendje

5 A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkarendje Dajka feladata és jogköre Az intézményegység működési rendje A nevelési év helyi rendje Az intézményegység (óvoda) nyitva tartása A gyermekek óvodai életrendje Védő, óvó előírások A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az óvoda egészségvédelmi szabályai A biztonsági rendszabályok Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Hitoktatás A helyiségek és berendezésük használati rendje A helyiségeinek használati rendje Az óvodapedagógus neveléssel le nem kötött óráiban ellátandó pedagógiai feladatok ellátására vonatkozó szabályok Az intézményi közösségek, és kapcsolattartásuk Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje Az alkalmazotti közösségek jogai Az intézményegység csoportjai és kapcsolattartásuk rendje A szülők szóbeli tájékoztatási rendje A szülői értekezletek rendje A szülői fogadóórák rendje A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület döntései és határozatai A fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok feladata A gyermekek felvétele Az óvodai jelentkezés A gyermekek felvétele, csoportba való beosztása Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje Gyermekvédelmi feladatok Az óvodai étkezési díjak befizetésének rendje Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Az intézményegység főbb mutatói, jellemzői, feladatai Nyitva tartás, az iskolában tartózkodás rendje Benntartózkodás A tanítási órák, tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások Tanítási idő Tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások Iskolai tanműhely működési szabályzata Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A munkaruha használatára vonatkozó szabályok Mindennapos testnevelés szervezése Egészségügyi ellátás Záró rendelkezések

6 6

7 Bevezető A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió augusztus 31-i hatállyal megalapította és létrehozta a Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium közös igazgatású többcélú köznevelési intézményét. Általános rendelkezések A Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium közös igazgatású köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) I. fejezetében a közös igazgatási tényállásból eredő, valamennyi intézményegységére egységesen vonatkozó közös elemeket, míg a további fő fejezetekben az egyes intézményegységekre elkülönülő specifikációit tartalmazza. I. Fejezet 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az SZMSZ az intézményegységek pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza a Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium közös igazgatású köznevelési intézményét intézmény szervezeti felépítését, az intézményegységek működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.) évi CXXIV. Tv. a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Tv. módosításáról 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet módosításáról évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7

8 módosításáról évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről évi LXV törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelésoktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: vhr.) évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban: Kt.) évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről (továbbiakban: Tpr.) 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (továbbiakban: Korm. r.) 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 110/2012. (VI.4.) Kormány rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról Az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről évi CXII. Tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 8

9 2003. évi CXXV. Tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 362/2011.(XII.30.) Kormány rendelet az oktatási igazolványokról 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 9

10 3. Az intézményi azonosítók Név: Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Rövidített név: Reményhír Intézmény Székhelye /címe/: 5630 Békés, Jantyik utca Intézményegységei és telephelyei: 1. Általános Iskola Neve: Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Címe: 5630 Békés, Jantyik Mátyás u Köznevelési alapfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás, nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása (A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás formája: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (17/2013. (III.1.) EMMI rend. 8..(1) bekezdés d) pontja alapján), A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása (32/2012. (X.8.) Emmi rendelet alapján 2.sz. melléklet 9.), felnőttoktatás 16. évet betöltöttek részére 1-8. évfolyamon Évfolyamok száma: 1-8 Felvehető tanulók száma: 416 fő, felnőttoktatásban: esti munkarend: 60 fő, levelező munkarend: 40 fő 2. Óvoda Neve: Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája Címe: 5630 Békés, Móricz Zsigmond u. 44. Köznevelési alapfeladata: óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,( A nemzetiségi óvodai nevelés formája: magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató óvoda (17/2013. (III.1.) EMMI rend. 4..(3) bekezdés c) pontja alapján), A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése (32/2012. (X.8.) EMMI rendelet alapján 1. sz. melléklet/2.8.) Csoportok száma: 5 Felvehető létszám: 96 fő 3. Szakközépiskola és Kollégium Neve: Reményhír Intézmény Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma Címe: 5700 Gyula, Ajtóssy u. 43. Köznevelési alapfeladata: szakközépiskolai nevelés és oktatás, kollégiumi ellátás, felnőttoktatás nappali munkarendben Évfolyamok száma: 1-2./13-14.Felvehető tanulók száma: 180 fő Kollégium befogadóképessége: 88 fő 4. Szakiskola Neve: Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Címe: 5630 Békés, Jantyik M. u Köznevelési alapfeladata: Szakiskolai nevelés-oktatás 1/9.-3/11. osztály, Nemzetiséghez tartozók szakiskolai nevelése-oktatása 1/9.-3/11. osztály, A nemzetiségi iskolai nevelésoktatás formája: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (17/2013. (III.1.) EMMI rend. 8..(1) bekezdés d) pontja alapján), A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása (32/2012. (X.8.) Emmi rendelet alapján 2.sz. melléklet 9.) Évfolyamok száma: Szakiskolai oktatás 1/9.-3/11. osztály Felvehető tanulók száma szakiskolai oktatásban: 150 fő, férőhelyek száma:

11 A felvehető tanulói létszám a nappali tagozaton összesen: 842 fő Az intézmény illetékessége, működési köre: Magyarország területe. Telefon: Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény OM azonosítója: Alapító: Reményhír Intézményfenntartó Központ Fenntartója: Reményhír Intézményfenntartó Központ Az intézmény felügyeleti szerve: Békés Megyei Kormányhivatal Az Intézmény tevékenysége: (68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről, hatályos jétől) Óvodai nevelés, integrációs óvodai nevelés (0911) Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon (0912) Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon (0921) Középfokú nevelés, oktatás (0922) Sport, szabadidős képzés (855100) Kulturális képzés (855200) Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (095020) Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés (092290) Egyéb felnőttoktatás (85593) Oktatást kiegészítő szolgáltatások (0960) Oktatás igazgatása (980010) Óvodai intézményi étkeztetés (096010) Iskolai intézményi étkeztetés (096020) Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi elhelyezése, étkeztetése (096030) Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (096030) Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (096040) Munkahelyi étkeztetés (562917) Egyéb vendéglátás (562900) Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára (559011) Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés (081071) Üdülői szálláshely-szolgáltatás (552001) Egyéb szálláshely-szolgáltatás (559000) 11

12 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása (081043) Az intézmény képviselője: igazgató 4. Az intézmény gazdálkodásának rendje Intézményünk nem önállóan gazdálkodó, a gazdálkodásról a fenntartó gondoskodik. 5. A szervezeti működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása A Szervezeti és Működési Szabályzatot az igazgató előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezési jogosítványának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. A véleményezési jog gyakorlásának lehetőségét az iskola igazgatója biztosítja, egyúttal felelős is érte. A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézményegységek pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános dokumentum, a nyilvánosságra hozás felelőse az iskola igazgatója. 6. Az SZMSZ általános hatálya Az intézmény a tevékenységét, szakágazati besorolását az Alapító okirat jeleníti meg. A Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium intézmény intézményegységei (óvoda és iskolák) a tevékenységét a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kiadott Működési engedély alapján végzi Személyi hatály Az intézményi SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozókra, tanulókra, az intézmény (székhely és telephelyei) területén tartózkodó személyekre a vonatkozó pontok tekintetében Területi hatály Az SZMSZ előírásai, szabályai az intézmény (székhely és telephelyei) területére, valamint, a tanulók tanórán kívüli tevékenységére (szakkör, sportkör, tehetséggondozás, egyéni fejlesztés); valamint az intézmény (székhely és telephelyei) által szervezett külső rendezvényekre, tanítási időn belüli programokra (szabadidős programok, kirándulások, színházlátogatás, múzeum-látogatás stb.) is vonatkoznak. 12

13 6.3. Időbeli hatály Az SZMSZ arra az időszakra vonatkozik, amikor az intézmény (székhely és telephelyei) ellátja a tanulók felügyeletét, illetve amikor az intézmény (székhely és telephelyei) által szervezett programokon vesznek részt a diákok, tanárok. Az intézmény (székhely és telephelyei) nyilvános nyitvatartási és nyilvános működési idejére. Ezen SZMSZ a Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium intézménybe beiratkozott iskolarendszerű képzéseiben, valamint a felnőttoktatásban résztvevő tanulóira vonatkozóan szeptember 1-jétől lép hatályba visszavonásig, vagy módosításig az iskola és a gyakorlati helyeken egyaránt. 7. Az SZMSZ és az intézmény más belső szabályzatainak összefüggései, kapcsolata A Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium nevelő-okatató tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott intézményi, ezen belül intézményegységekre specifikus Pedagógiai program alapján végzi. Az intézmény székhely igazgatói titkárságon, illetve az intézményegységeknél az intézményegység-vezetőknél, valamint az intézmény honlapján elhelyezett Pedagógiai programokat a szülők és a tanulók szabadon megtekinthetik. Az intézményegységek pedagógiai programjairól az intézmény igazgatójától és az intézményegység-vezetőktől munkaidőben bármikor tájékoztatást lehet kérni. A évi CXC. tv. a köznevelésről szóló törvény 25. alapján az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ határozza meg, melyet az intézmény vezetője készít el Az intézmény alapdokumentumai Alapító okirat Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Pedagógiai Program (intézményi intézményegységenként specifikus) Házirend (intézményegységenként) Az alapdokumentumokról az intézményvezető fogadóóráiban, vagy előre egyeztetett időpontban tájékoztatás kérhető. Az alapdokumentumok egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményi helyeken tekinthető meg: az intézmény fenntartójánál az intézmény irattárában az intézményegységek nevelői szobáiban az intézmény igazgatójánál az intézményegység-vezetőknél A dokumentumok megtekinthetők az intézmény weblapján is. 13

14 II. Fejezet Az intézmény szervezeti rendszere 1. Szervezeti felépítés Megjegyzés [v1]: minden intézményegységben van helyettes?

15 2. Az intézmény vezetője A többcélú köznevelési intézmény vezetője a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelésioktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, az intézményegység-vezetőkre, a gazdasági ügyintézőre átruházhatja. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató, az intézményegység-vezetők minden ügyben, a gazdasági ügyintéző, és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 3. Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: az intézményegység-vezetők és helyetteseik munkaközösség-vezetők Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az intézményegység-vezetőket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával a fenntartó jóváhagyása mellett az igazgató bízza meg. Megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az intézményegység-vezetők feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért.

16 4. Az intézmény vezetősége, hivatalos képviselet Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: az igazgató, intézményegység-vezetők, intézményegység-vezetőhelyettes, a szakmai munkaközösségek vezetői. Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az intézmény vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az igazgató, és az intézményegység-vezetője jogosult. Munkaüggyel, gazdálkodással összefüggő dokumentumok aláírására csak az igazgató, illetve a fenntartó által megbízott személy jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 5. Igazgatótanács Közös igazgatású köznevelési intézmény vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását az egyes intézményegységek azonos számú képviselőiből álló - igazgatótanács segíti, amely részt vesz a munkáltatói jogkör gyakorlásában. Elkészíti saját működési szabályzatát, éves munkarendjét. Intézményegységenként az intézményegységvezető, és egy demokratikusan választott pedagógus vesz részt az igazgatótanács munkájában. Az Igazgatótanácsban a fenntartó és az igazgató is képviselteti magát. 6. Pedagógiai munka ellenőrzése A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja: a munka hatékonyságának fokozása, hiányosságok, szabálytalanság, helytelen gyakorlat feltárása. A vizsgálatok eredményeiből következtetéseket vonjunk le, a hatékony működést segítsük elő, a tények okait keressük, lehetővé tegyük a hiányok pótlását, a hibák javítását, valós eredményeket tárjunk fel, erősítsük meg azokat, az alkalmazott módszerek elterjesztése. 16

17 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje: a pedagógiai programban meghatározott célok megvalósítása érdekében szükséges meghatározni, figyelembe véve a pedagógusok szakmai szabadságát. A belső ellenőrzés megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az ellenőrzés területeit, módját, ütemezését az éves ellenőrzési terv tartalmazza, amit nyilvánosságra kell hozni. Esetenkénti ellenőrzést az igazgató rendelhet el. Az ellenőrzést végzők köre: Az intézményegység-vezető, és helyettese, a szakmai munkaközösség-vezetők az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint vesznek részt az ellenőrzési feladatokban, amely az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. Igazgatói felkérés alapján szakértői, szaktanácsadói ellenőrzés a szaktanári munka segítésére. A pedagógiai munka - belső, valamely témára, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény bármely dolgozója javaslatot tehet. Ellenőrizendő területek: - Tanügyi nyilvántartás ellenőrzése. - Tanítási órák, tanórán kívüli foglakozások látogatása. - Pedagógusok, munkaközösség-vezetők, felelősök beszámoltatása szóban vagy írásban. - Gyakornok ellenőrzése a gyakornoki szabályzatban foglaltak szerint. - Dokumentumok ellenőrzése: a haladási és osztályozónaplók (mulasztás vezetése, érdemjegyek beírása, SNI tanulók szakértői bizottságtól származó határozatának bejegyzése, stb.), szakköri, fejlesztési naplók, fejlesztési tervek, munkatervek, tanmenetek, mentori naplók ellenőrzése. - A tanulók munkájának ellenőrzése szóban és írásban. Eredményvizsgálatok, mérések. - A munkaközösség-vezető a szaktárgyával összefüggő, a helyi tantervi követelményeknek és a szaktanári tanmeneteknek megfelelően gyűjti össze tapasztalatait, amelyeket a vezetői megbeszélésen, illetve a félévi, év végi beszámolójában rögzít. Az ellenőrzés az ellenőrzött fél tudtával történik, előzetes bejelentés alapján. Az ellenőrzésekről feljegyzések készülnek, amelyet az év végéig meg kell őrizni. Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait tantestületi értekezleten kell összegezni, értékelni és meghatározni a feladatokat. 7. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja. 17

18 A pedagógiai program A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelőoktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26. (1) bekezdésében meghatározottakat. Az iskolák helyi tantervét, 1 ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, biztosításának kötelezettségét. figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézményegységek pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét az igazgató készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével. 18

19 be kell szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. 2 A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. Az intézményegységenkénti tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az intézményegységek-iskolai hirdetőtábláin is el kell helyezni. 8. Iratkezelési, adatkezelési szabályzat Az irat és adatkezelési szabályzatot az 1.számú melléklet tartalmazza 9. Bélyegzők használata 9.1. A bélyegző felirata és annak lenyomata Körbélyegző Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5630 Békés, Jantyik M. u Lenyomata: Hosszúbélyegző Melyen az intézmény neve, címe, OM azonosítója szerepel. Lenyomata: Intézményegységek körbélyegzői Melyeken az intézmény neve, az egyes intézményegységek neve és címe szerepel. Felirataik: Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája, 5630 Békés, Jantyik M. u Lenyomata: Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda Intézményegysége, 5630 Békés, Móricz Zsigmond u.44. Lenyomata: 2 Ld. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. (1)-(2) bekezdésében foglaltakat. 19

20 Reményhír Intézmény Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma, 5700 Gyula, Ajtóssy A. u.43. Lenyomata: Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája, 5630 Békés, Jantyik M. u Lenyomata: Intézményegységek hosszúbélyegzői Melyeken az intézmény neve, OM azonosítója, az egyes intézményegységek neve, címe szerepel Felirataik: Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája, 5630 Békés, Jantyik M. u , OM azonosító: Lenyomata: Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája, 5630 Békés, Móricz Zsigmond u.44., OM azonosító: Lenyomata: Reményhír Intézmény Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma, 5700 Gyula, Ajtóssy A. u.43., OM azonosító: Lenyomata: Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája, 5630 Békés, Jantyik M. u , OM azonosító: Lenyomata: 20

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 Tartalom Bevezető... 7 Általános rendelkezések... 7 I. Fejezet... 7 1. A Szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.. (3) bekezdése alapján a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Tartalom Bevezető...5 Általános rendelkezések...5 I. Fejezet...5 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE AZ NKT. 73. (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN LÉTREHOZANDÓ INTÉZMÉNYI TANÁCSRA VONATKOZÓ NORMÁKKAL 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE 5.1. A VEZETŐI STRUKTÚRA 1 5.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben